Sony | SEL70200GM | Sony SEL70200GM FE 70–200 mm F2.8 GM OSS Naudojimo instrukcijos

4-576-728-02(1)
(LT-LV-EE)
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
Vahetatav objektiiv


Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
Kaip keisti vertikalią /
horizontalią padėtį
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvus. Atsargumo priemonės,
bendrai taikomos visiems objektyvams,
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojimą“.
Prieš naudodami objektyvą būtinai perskaitykite
abu dokumentus.
Atlaisvinkite trikojo rėmelio žiedo fiksavimo rankenėlę,
esančią ant trikojo rėmelio (1) ir pasukite fotoaparatą
bet kuria kryptimi. Kai naudojamas trikojis, išlaikant
stabilumą galima greitai keisti fotoaparato padėtis –
iš vertikalios į horizontalią ir atvirkščiai.
 Pilki taškai (trikojo rėmelio žiedo žymės) yra ant
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α
fotoaparatų sistemos E jungties fotoaparatais.
Šio objektyvo negalima montuoti prie A jungties
fotoaparatų.

(1)
FE 70-200mm
F2.8 GM OSS
Lietuvių
(2)
FE 70–200 mm F2.8 GM OSS yra suderinamas su
įvairiais 35 mm formato vaizdo davikliais.
Fotoaparate sumontuotą 35 mm formato vaizdo
daviklį galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti fotoaparatą,
žr. jo naudojimo instrukcijoje.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
(3)
E-mount
Pastabos dėl naudojimo
SEL70200GM
ʔ
ʓ
ʕ

(1)
 Objektyvo nepalikite saulės šviesoje arba prie ryškios
šviesos šaltinio. Dėl šviesos fokusavimo efekto
gali įvykti vidinis fotoaparato korpuso ir objektyvo
gedimas, atsirasti dūmų arba kilti gaisras. Jei dėl
esamų aplinkybių objektyvą būtina palikti saulės
šviesoje, būtinai uždėkite objektyvo dangtelius.
 Jei fotografuojate prieš saulę, saulė turi būti visiškai už
stebėjimo kampo. Priešingu atveju saulės spinduliai
fotoaparato viduje gali būti sukoncentruoti židinio
taške ir dėl to gali atsirasti dūmų ar kilti gaisras.
Dūmų gali atsirasti ar gaisras gali kilti, jei saulė
bus šiek tiek už matymo kampo.
 Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu,
visada tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
 Šis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį
kuriant buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms
ir vandens purslams. Naudodami lyjant lietui ar
panašiomis sąlygomis, saugokite objektyvą nuo
vandens lašų.
Atsargumo priemonės naudojant blykstę
 Su šiuo objektyvu negalima naudoti įmontuotos
fotoaparato blykstės. Naudokite išorinę blykstę
(parduodama atskirai).
(2)
Vinjetavimas
 Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro
tamsesni nei centras. Norėdami sumažinti šį reiškinį
(vadinamą vinjetavimu), pridarykite diafragmą
1–2 padalomis.
 Dalys
(3)
©2016 Sony Corporation

2
3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6

1
8
7
9 10 11 12 13

(1)
14
20 19
18
23
22
17
* Nelieskite objektyvo kontaktų.
16 15
21
(2)
18
19
20
21
22
23

 Objektyvo uždėjimas /
nuėmimas
Kaip pritvirtinti objektyvą
(žr. – pav.)
1

–1
(2)

–2
Nuimkite galinį ir priekinį objektyvo
dangtelius ir fotoaparato korpuso
dangtelį.
 Priekinį objektyvo dangtelį galima uždėti / nuimti
dviem būdais (1 ir 2). Kai norint nuimti ar uždėti
objektyvo dangtelį yra uždėtas objektyvo
gaubtas, reikia naudoti (2) būdą.

(1)
Objektyvo gaubto žymė
Fokusavimo žiedas
Priartinimo žiedas
Židinio nuotolio žymė (pilka)
Trikojo rėmelio žiedo žymė (pilka)
Objektyvo kontaktai*
Trikojo rėmelio žiedas
Fokusavimo užlaikymo mygtukas
Židinio nuotolio skalė
Fokusavimo režimo jungiklis
Fokusavimo diapazono ribotuvas
Trikojo rėmelio žiedo žymė (pilka)
Objektyvo tvirtinimo žymė
Guminis objektyvo jungties žiedas
Trikojo rėmelio žiedo fiksavimo rankenėlė
Virpėjimo kompensavimo funkcijos jungiklis
Virpėjimo kompensavimo funkcijos režimo
jungiklis
Trikojo rėmelis (nuimamas)
Poliarizacinio filtro langas
Objektyvo gaubtas
Trikojo rėmelio atleidimo svirtelė
Trikojo rėmelio fiksavimo rankenėlė
Gaubto atleidimo mygtukas
2
Sulygiuokite ant objektyvo cilindro
esantį baltą tašką su ant fotoaparato
esančiu baltu tašku (tvirtinimo žyme),
tada objektyvą įkiškite į fotoaparato
jungtį ir sukite pagal laikrodžio rodyklę,
kol jis užsifiksuos.
 Dėdami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
 Nekiškite objektyvo kampu.
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo
atleidimo mygtuką sukite objektyvą prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada jį
nuimkite.
 Trikojo naudojimas
Norėdami naudoti trikojį, jį pritvirtinkite prie
objektyvo trikojo rėmelio, o ne prie trikojui
skirto fotoaparato lizdo.
rėmelio žiedo, 90° intervalais. Norėdami tiksliai
nustatyti fotoaparato padėtį, sulygiuokite ant trikojo
rėmelio žiedo esantį pilką tašką su ant objektyvo
esančiu pilku tašku (trikojo rėmelio žiedo žymė) (2).
 Nustatę fotoaparato padėtį, tvirtai priveržkite trikojo
rėmelio fiksavimo rankenėlę.
 Naudojant kai kurių modelių fotoaparatus ar priedus,
sukamas trikojo rėmelio žiedas gali atsitrenkti
į fotoaparato korpusą arba priedą. Norėdami
gauti daugiau informacijos apie suderinamumą
su fotoaparatais ir priedais, apsilankykite savo
regiono „Sony“ svetainėje.
Trikojo rėmelio nuėmimas
ir uždėjimas
Trikojo rėmelio nuėmimas (žr.  pav. (3))
Kai trikojis nenaudojamas, trikojo rėmelį galima
nuimti nuo objektyvo.
1
2
3
Nuimkite objektyvą nuo fotoaparato.
 Išsamesnės informacijos žr. skyriuje
„ Objektyvo uždėjimas / nuėmimas“.
Trikojo rėmelio fiksavimo rankenėlę
pasukite prieš laikrodžio rodyklę,
kad jį atlaisvintumėte .
Spausdami trikojo rėmelio atleidimo
svirtelę  trikojo rėmelį nuimkite
rodyklės kryptimi .
 Jei trikojo rėmelį nuimsite nenuėmę objektyvo nuo
fotoaparato, trikojis gali atsitrenkti į fotoaparato
korpusą arba priedą. Prieš nuimant trikojo rėmelį
rekomenduojame nuimti objektyvą nuo fotoaparato.
 Trikojo rėmelį nuimant nuo trikojo rėmelio žiedo,
ant trikojo rėmelio žiedo atidengiamos trikojo varžtų
angos. Trikojo varžto angoje netvirtinkite trikojo arba
vienakojo. Šitaip sugadinsite varžto angą. Tada prie
trikojo rėmelio žiedo negalėsite pritvirtinti trikojo
rėmelio.
Trikojo rėmelio uždėjimas
Trikojo rėmelį stumkite link
trikojo rėmelio žiedo, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Trikojo rėmelio fiksavimo rankenėlę
tvirtai pasukite laikrodžio rodyklės
kryptimi, kad ją nustatytumėte.
Kaip naudoti fotoaparatą su AF / MF
valdymo mygtuku
 Paspaudę AF / MF valdymo mygtuką, kai nustatytas
AF režimas, galite laikinai perjungti į MF režimą.
 Paspaudę AF / MF valdymo mygtuką, kai nustatytas
MF režimas, galite laikinai perjungti į AF režimą, jei
nustatytas objektyvo AF ir fotoaparato MF režimas.
 Virpėjimo kompensavimo
funkcijos naudojimas
Virpėjimo kompensavimo funkcijos
jungiklis
 ON: fotoaparato virpėjimas kompensuojamas.
 OFF: fotoaparato virpėjimas nekompensuojamas.
Rekomenduojame fotografuojant naudoti trikojį.
Virpėjimo kompensavimo funkcijos
režimo jungiklis
Virpėjimo kompensavimo funkcijos jungiklį
nustatykite į padėtį ON ir nustatykite virpėjimo
kompensavimo režimo jungiklį.
 MODE1: kompensuojamas normalus fotoaparato
virpėjimas.
 MODE2: kompensuojamas fotoaparato virpėjimas,
kai jis kreipiamas link judančių objektų.
 Kaip naudoti fokusavimo
užlaikymo mygtukus
 Naudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo užlaikymo mygtukas
neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Šis objektyvas turi 3 fokusavimo užlaikymo
mygtukus.
Jei norite atšaukti AF, paspauskite fokusavimo
užlaikymo mygtuką. Vaizdas sufokusuojamas
ir galite atleisti užraktą. Jei norite vėl įjungti AF,
laikydami iki pusės nuspaudę užrakto mygtuką
atleiskite fokusavimo užlaikymo mygtuką.
 Fokusavimo diapazono (AF / MF
diapazono) perjungimas
1
Fokusavimo diapazono ribotuvu galite sutrumpinti
AF / MF trukmę. Tai naudinga, kai iki objekto yra
apibrėžtas atstumas.
2
Pasirinkite fokusavimo diapazoną
pastumdami fokusavimo diapazono
ribotuvą.
 Įsitikinkite, kad trikojo rėmelio fiksavimo
rankenėlė tvirtai laikosi. Jei trikojo rėmelio
fiksavimo rankenėlė netvirtai laikosi,
objektyvas gali nukristi trikojo rėmelio.
 Objektyvo gaubto uždėjimas
Norint sumažinti šviesos blyksnių efektą ir užtikrinti
geriausią vaizdo kokybę, rekomenduojama naudoti
objektyvo gaubtą.
Sulygiuokite ant objektyvo gaubto esančią
raudoną liniją su ant objektyvo esančia
raudona linija (objektyvo gaubto žyme),
tada įkiškite objektyvo gaubtą į objektyvo
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol užsifiksuos, o ant objektyvo gaubto
esantis raudonas taškas bus sulygiuotas
su ant objektyvo esančia raudona linija
(objektyvo gaubto žyme) (1).
 Poliarizacinio filtro langą galima atidaryti (2),
kad poliarizacinį filtrą (parduodamas atskirai)
būtų galima pasukti nenuimant objektyvo gaubto.
Kai fotografuojate, langą uždarykite.
 Jei objektyvo gaubto nesuksite tol, kol jis užsifiksuos,
įrašytuose vaizduose gali būti matomas jo šešėlis.
 Kai naudojate prie fotoaparato prijungtą išorinę
blykstę (parduodama atskirai), atjunkite objektyvo
gaubtą, kad nebūtų blokuojama blykstės šviesa.
 Kai nenaudojate, objektyvo gaubtą prie objektyvo
pritvirtinkite atbulą (3).
Kaip nuimti objektyvo gaubtą
Laikydami nuspaudę ant objektyvo gaubto
esantį gaubto atleidimo mygtuką, sukite
objektyvo gaubtą prieš laikrodžio rodyklę.
 Priartinimas
Pasukite priartinimo žiedą iki norimos židinio
nuotolio nuorodos.
 Fokusavimas
 Naudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo režimo jungiklis neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Kaip įjungti AF (automatinio
fokusavimo) ar MF (rankinio
fokusavimo) režimą
Objektyvo valdikliu galima perjungti fokusavimo
režimą iš AF į MF ir atvirkščiai.
Norint fotografuoti AF režimu, ir fotoaparatas, ir
objektyvas turi veikti AF režimu. Norint fotografuoti
MF režimu, galima nustatyti tik fotoaparato arba ir
fotoaparato, ir objektyvo MF režimą.
Kaip nustatyti objektyvo fokusavimo režimą
Pasukdami fokusavimo režimo jungiklį pasirinkite
AF arba MF režimą (1).
 Apie fotoaparato fokusavimo režimo nustatymą
skaitykite fotoaparato vadove.
 Naudodami MF režimą, sukite fokusavimo žiedą,
kad sureguliuotumėte fokusavimą (2), tuo pačiu
žiūrėdami per vaizdo ieškiklį ir pan.
 FULL:
galite reguliuoti fokusavimą nuo minimalaus
fokusavimo atstumo iki begalybės.
 ∞ - 3 m: galite reguliuoti fokusavimą nuo 3 m iki
begalybės.
Specifikacijos
Pavadinimas (modelio
pavadinimas)
Židinio nuotolis (mm)
35 mm atitinkantis židinio
nuotolis*1 (mm)
Objektyvo grupės / elementai
1 matymo kampas*2
2 matymo kampas*2
Minimalus fokusavimas*3 (m)
Maksimalus padidinimas (kart.)
Minimali diafragma
Filtro skersmuo (mm)
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl., mm)
Svoris (apytiksl., g) (išskyrus
trikojo žiedą)
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
FE 70–200 mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70–200
105–300
18–23
34°–12°30’
23°–8°
0,96
0,25
f/22
77
88 × 200
1480
Šis objektīvs ir izstrādāts Sony α sistēmas kamerām
ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot kamerām
ar A tipa stiprinājumu.
Objektīvs FE 70-200mm F2.8 GM OSS ir saderīgs
ar 35 mm formāta attēlu sensora diapazonu.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu
sensoru, var iestatīt arī uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par savas kameras iestatīšanu
skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa
centrā.
Piezīmes par lietošanu
 Neatstājiet objektīvu pakļautu saulei vai spilgtas
gaismas avotam. Gaismas fokusēšanas dēļ var
tikt izraisīts kameras korpusa un objektīva darbības
traucējums, dūmošana vai aizdegšanās. Ja nav izvēles
un objektīvs jāatstāj saulē, noteikti pievienojiet
objektīva vāciņus.
 Uzņemot sižetus pret sauli, turiet sauli pilnībā
ārpus skata leņķa. Pretējā gadījumā saules stari var
koncentrēties fokusēšanas punktā kameras iekšpusē,
izraisot dūmošanu vai aizdegšanos. Arī tad, ja turēsit
sauli nedaudz ārpus skata leņķa, var tikt izraisīta
dūmošana vai aizdegšanās.
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
 Šis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet ūdens
lāsēm nokļūt uz objektīva.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu
 Ar šo objektīvu nevar izmantot kameras iebūvēto
zibspuldzi. Izmantojiet ārēju zibspuldzi (jāiegādājas
atsevišķi).
Vinjetēšana
 Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
 Daļu identificēšana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.
 Objektīva pievienošana/
noņemšana
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –)
1
Taip
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą
su telekeitikliu (parduodamas atskirai) ir apie
telekeitikliui taikomas specifikacijas, apsilankykite
savo regiono „Sony“ svetainėje arba kreipkitės
į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Objektīva saules blendes atzīme
Fokusēšanas gredzens
Tālummaiņas gredzens
Fokusa garuma atzīme (pelēkā krāsā)
Trijkāja apciļņa gredzena atzīme (pelēkā krāsā)
Objektīva kontakti*
Trijkāja apciļņa gredzens
Fokusa noturēšanas poga
Fokusa garuma skala
Fokusēšanas režīma slēdzis
Fokusa diapazona ierobežotājs
Trijkāja apciļņa gredzena atzīme (pelēkā krāsā)
Objektīva stiprinājuma atzīme
Objektīva stiprinājuma gumijas gredzens
Trijkāja apciļņa gredzena fiksēšanas poga
Vibrācijas kompensācijas slēdzis
Vibrācijas kompensācijas režīma slēdzis
Trijkāja apcilnis (noņemams)
Polarizācijas filtra lodziņš
Objektīva saules blende
Trijkāja apciļņa atbrīvošanas svira
Trijkāja apciļņa fiksēšanas poga
Saules blendes atbrīvošanas poga
Noņemiet aizmugures un priekšējo
objektīva vāciņu un kameras
korpusa vāciņu.
 Priekšējo objektīva vāciņu var pievienot/noņemt
divējādi — (1) un (2). Ja pievienojat/noņemat
objektīva vāciņu ar piestiprinātu objektīva
saules blendi, izmantojiet paņēmienu (2).
2
Savietojiet balto punktu uz objektīva
korpusa ar balto punktu uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam ievietojiet
objektīvu kameras stiprinājumā
un grieziet to pa labi, līdz tas
nofiksējas vietā.
*1 Tai 35 mm formato židinio nuotolio atitikmuo,
kai tvirtinama prie skaitmeninio fotoaparato su
keičiamuoju objektyvu, kuriame yra APS-C dydžio
vaizdo daviklis.
*2 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu su APS-C dydžio vaizdo davikliu.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo
daviklio iki objekto.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –)
 Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio
nuotolis gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui.
Anksčiau nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida,
kad objektyvas sufokusuotas į begalybę.
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei, pēc tam atvienojiet objektīvu.
Pridedami elementai
(Skliaustuose nurodytas komponentų skaičius.)
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
galinis objektyvo dangtelis (1), trikojo rėmelis (1),
objektyvo gaubtas (1), objektyvo dėklas (1),
spausdintų dokumentų rinkinys
 Trijkāja izmantošana
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
Latviski
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots, kā
izmanot objektīvus. Visiem objektīviem kopējie
piesardzības pasākumi, piemēram, lietošanas
norādes, ir aprakstīti atsevišķā dokumentā
“Piesardzības pasākumi pirms lietošanas”.
Pirms objektīva izmantošanas noteikti
iepazīstieties ar abiem dokumentiem.
 Objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet
objektīva atbrīvošanas pogu.
 Nestipriniet objektīvu slīpi.
Ja izmantojat trijkāji, pievienojiet to trijkāja apcilnim
uz objektīva, nevis kameras trijkāja ietverei.
Lai mainītu vertikālo/horizontālo
novietojumu
Palaidiet vaļīgāk trijkāja apciļņa gredzena fiksēšanas
pogu uz trijkāja apciļņa (1) un pagrieziet kameru pa
kreisi vai pa labi. Kameru var ātri pārslēgt no vertikālā
novietojuma uz horizontālo un pretēji, saglabājot
stabilitāti, kad izmantojat trijkāji.
 Pelēkie punkti (trijkāja apciļņa gredzena atzīmes)
uz apciļņa gredzena ir izvietoti ar 90° intervālu.
Savietojiet pelēko gredzenu uz trijkāja apciļņa
gredzena ar pelēko punktu (trijkāja apciļņa gredzena
atzīmi) uz objektīva, lai precīzi pielāgotu kameras
pozīciju (2).
 Kad kameras pozīcija ir izvēlēta, cieši pievelciet trijkāja
apciļņa fiksēšanas pogu.

2
3 4 5
6

 Ja izmantojat ārēju zibspuldzi (jāiegādājas atsevišķi),
noņemiet objektīva saules blendi, lai tā neaizsegtu
zibspuldzes gaismu.
 Pirms uzglabāšanas uzlieciet objektīva saules blendi
objektīvam otrādi (3).
1
Lai noņemtu objektīva saules blendi
8
7
9 10 11 12 13

(1)
(2)
Turot nospiestu saules blendes atbrīvošanas
pogu uz objektīva saules blendes, pagrieziet
objektīva saules blendi pulksteņrādītāju
kustībai pretējā virzienā.
20 19
18
23
22
17
16 15

Groziet tālummaiņas gredzenu, līdz iegūstat
vēlamo fokusa garumu.
 Fokusēšana
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
 Šī objektīva fokusēšanas režīma slēdzis nedarbojas
ar dažiem kameru modeļiem.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Lai pārslēgtu režīmus
AF (automātiskais fokuss)/
MF (manuālais fokuss)
21


–1
AF un MF fokusa režīmu var pārslēgt uz objektīva.
Lai fotografētu režīmā AF, tam ir jābūt iestatītam
gan kamerā, gan uz objektīva. Lai fotografētu
režīmā MF, tam ir jābūt iestatītam kamerā un/vai
uz objektīva.
Lai fokusa režīmu iestatītu uz objektīva
Pārbīdiet fokusēšanas režīma slēdzi atbilstošajā
stāvoklī AF vai MF (1).

(1)
(2)
 Norādījumus, kā pārslēgt fokusēšanas režīmu kamerā,
sk. kameras rokasgrāmatās.
 Fokusa regulēšanai MF režīmā groziet fokusēšanas
gredzenu (2), vienlaikus skatoties skatu meklētājā utt.
Lai izmantotu kameru, kas aprīkota
ar AF/MF kontroles pogu
 AF darbības laikā spiežot AF/MF vadības pogu,
varat īslaicīgi pārslēgties uz MF.
 MF darbības laikā spiežot AF/MF vadības pogu,
varat īslaicīgi pārslēgties uz AF, ja uz objektīva ir
iestatīts AF un kamerā ir iestatīts MF.
–2
 Vibrācijas kompensācijas
funkcijas izmantošana
Vibrācijas kompensācijas slēdzis

 Atkarībā no kameras vai piederumu modeļa trijkāja
apciļņa gredzens grozīšanas laikā var piesist kameras
korpusam vai piederumiem. Papildinformāciju par
saderību ar kamerām un piederumiem skatiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē.
Vibrācijas kompensācijas režīma slēdzis
Trijkāja apciļņa atvienošana
un pievienošana
Pārvietojiet vibrācijas kompensācijas slēdzi stāvoklī
ON un pārvietojiet vibrācijas kompensācijas režīma
slēdzi vajadzīgajā stāvoklī.
Trijkāja apciļņa atvienošana
(sk. attēlu  (3))
Ja nelietojat trijkāji, tā apcilni var atvienot
no objektīva.
1
2

(1)
(2)
3
ʔ
ʕ

(1)
 Detalizētu informāciju sk. sadaļā “ Objektīva
pievienošana/noņemšana”.
Trijkāja apciļņa fiksēšanas pogu
pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai to palaistu
vaļīgāk .
Spiežot trijkāja apciļņa atbrīvošanas
sviru , noņemiet trijkāja apcilni
bultiņas norādītajā virzienā .
 Ja apcilni atvienojat, nenoņemot objektīvu no
kameras, ar trijkāja apcilni var uzsist pret kameras
korpusu vai piederumiem. Pirms atvienojat trijkāja
apcilni, ieteicams objektīvu noņemt no kameras.
 Kad atvienojat trijkāja apcilni no trijkāja apciļņa
gredzena, kļūst pieejamas trijkāja skrūvju atveres
uz trijkāja apciļņa gredzena. Nepievienojiet trijkāji
vai vienkājas statīvu trijkāja skrūves atverei. Pretējā
gadījumā sabojāsit skrūves atveri. Šādā gadījumā
nevarēsit pievienot trijkāja apcilni trijkāja apciļņa
gredzenam.
(3)
ʓ
Atvienojiet objektīvu no kameras.
Trijkāja apciļņa pievienošana
Bīdiet trijkāja apcilni uz trijkāja apciļņa
gredzena stiprinājuma līdz klikšķim.
Cieši aizgrieziet trijkāja apciļņa fiksēšanas
pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā,
lai to nofiksētu.
1
2
 Trijkāja apciļņa fiksēšanas pogai ir jābūt cieši
pievilktai. Ja trijkāja apciļņa fiksēšanas poga nav
cieši pievilkta, objektīvs var izkrist no trijkāja
apciļņa.
 Objektīva saules blendes
pievienošana
(2)
(3)
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot,
lai samazinātu atspīdumus un nodrošinātu
maksimālu attēla kvalitāti.
Savietojiet sarkano līniju uz objektīva saules
blendes ar sarkano līniju uz objektīva (saules
blendes atzīmi), pēc tam ievietojiet objektīva
saules blendi objektīva stiprinājumā
un grieziet to pulksteņrādītāju kustības
virzienā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā un
sarkanais punkts uz objektīva saules blendes
ir savietots ar sarkano līniju uz objektīva
(saules blendes atzīmi) (1).
 Var atvērt polarizācijas filtra lodziņu (2), lai ļautu
polarizācijas filtram (jāiegādājas atsevišķi) griezties
bez nepieciešamības atvienot objektīva saules blendi.
Aizveriet lodziņu uzņemšanas laikā.
 Ja nepagriezīsit objektīva saules blendi līdz fiksācijai
ar klikšķi, tās ēna var būt redzama ierakstītajos attēlos.
 Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Komplektācija
(Skaitlis iekavās norāda eksemplāru skaitu.)
Objektīvs (1), priekšējais objektīva vāciņš (1),
aizmugures objektīva vāciņš (1), trijkāja apcilnis (1),
objektīva saules blende (1), objektīva futrālis (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
 Tālummaiņa
14
*2 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata
leņķis atbilst digitālajām kamerām ar maināmu
objektīvu, kuras aprīkotas ar APS-C formāta
attēlu sensoru.
*3 Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu
sensora līdz objektam.
 ON: kompensē kameras vibrāciju.
 OFF: nekompensē kameras vibrāciju. Uzņemšanas
laikā ieteicams izmantot trijkāji.
 MODE1: kompensē parastu kameras vibrāciju.
 MODE2: kompensē kameras vibrāciju, kad
panoramējot sekojat kustīgiem objektiem.
 Fokusa noturēšanas pogu
izmantošana
 Izmantojot dažus kameru modeļus, šī objektīva fokusa
noturēšanas poga nedarbojas.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Šim objektīvam ir 3 fokusa noturēšanas pogas.
Nospiediet fokusa noturēšanas pogu AF režīmā,
lai atceltu AF. Fokuss tiek fiksēts, un varat nolaist
aizslēgu ar fiksētu fokusu. Atlaidiet fokusa
noturēšanas pogu, vienlaikus līdz pusei nospiežot
aizslēga pogu, lai vēlreiz sāktu AF darbību.
 Fokusa diapazona (AF/MF
diapazona) pārslēgšana
Fokusa diapazona ierobežotājs ļauj samazināt
AF/MF ilgumu. Tas ir noderīgi, ja ir noteikts
attālums līdz objektam.
Bīdiet fokusa diapazona ierobežotāju,
lai atlasītu fokusa diapazonu.
 FULL:
varat regulēt fokusu no minimālā fokusēšanas
attāluma līdz bezgalībai.
 ∞ - 3m: varat regulēt fokusu no 3 m līdz bezgalībai.
Specifikācijas
Nosaukums (modeļa
nosaukums)
Fokusa garums (mm)
35 mm formātam
atbilstošais fokusa
garums*1 (mm)
Objektīva grupas-elementi
Skata leņķis 1*2
Skata leņķis 2*2
Minimālais fokusa
attālums*3 (m)
Maksimālais palielinājums (×)
Minimālā diafragma
Filtru diametrs (mm)
Izmēri (maksimālais diametrs ×
augstums) (aptuveni, mm)
Masa (aptuveni, g)
(bez trijkāja apciļņa)
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
FE 70-200mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70–200
105–300
un
ir Sony Corporation preču zīmes.
Eesti keel
See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Kõigi objektiivide puhul
kehtivad ettevaatusabinõud (nt märkused
kasutamise kohta) leiate eraldi dokumendist
„Ettevaatusabinõud enne kasutamist”. Lugege
kindlasti enne objektiivi kasutamist mõlemat
dokumenti.
See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi
E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-kinnitusega kaamerate puhul.
FE 70–200 mm F2.8 GM OSS ühildub 35 mm
vormingus pildisensorite sarjaga.
35 mm vormingus pildisensoriga kaamera saab
seadistada pildistama APS-C suurust.
Kaamera seadistamise üksikasjad leiate selle
kasutusjuhendist.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
Märkused kasutamise kohta
 Ärge jätke objektiivi päikese ega ereda valgusallika
kätte. Fokuseeriva valguse tõttu võib kaamera
korpuses ja objektiivis ilmneda sisemine tõrge, need
võivad suitsema hakata või süttida. Kui objektiivi
päikesevalguse kätte jätmine on olude tõttu
vältimatu, kinnitage kindlasti objektiivikate.
 Vastu päikest pildistades hoidke päike vaatenurgast
täiesti väljas. Muidu võivad päikesekiired fookuspunkti
kontsentreeruda, põhjustades kaamera suitsemise või
süttimise. Kui päike ei ole vaatenurgast täiesti väljas,
võib ka see põhjustada suitsemise või süttimise.
 Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv,
hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast kui ka
objektiivist.
 See objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud
tolmu- ja pritsmekindlust silmas pidades. Kui kasutate
seda vihma käes vms, hoidke veepiisad objektiivist
eemal.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
 Selle objektiiviga ei saa kasutada kaamera
sisseehitatud välklampi. Kasutage välist välklampi
(müüakse eraldi).
Vinjettimine
 Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad
keskosast tumedamad. Selle nähtuse (nimetatakse
vinjettimiseks) vähendamiseks sulgege ava
1–2 ühiku võrra.
 Osade tuvastamine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Valgusvarjuki märk
Fookusketas
Suumirõngas
Fookuskauguse märk (hall)
Statiivi ümbrise rõnga märk (Hall)
Objektiivi kontaktid*
Statiivi ümbrise rõngas
Fookuse lukustusnupp
Fookuskauguse skaala
Fookusrežiimi lüliti
Fookusvahemiku piiraja
Statiivi ümbrise rõnga märk (Hall)
Objektiivi kinnitamise märk
Objektiivi kummist kinnitusrõngas
Statiivi ümbrise rõnga lukustusnupp
Värisemise kompenseerimise lüliti
Värisemise kompenseerimise režiimi lüliti
Statiivi ümbris (eemaldatav)
Polariseeruva filtri aken
Valgusvarjuk
Statiivi ümbrise vabastushoob
Statiivi ümbrise lukustusnupp
Valgusvarjuki vabastamise nupp
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
18–23
34°–12°30’
23°–8°
0,96
0,25
f/22
77
 Objektiivi kinnitamine/
eemaldamine
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –)
1
88 × 200
 Saate kinnitada ja eemaldada eesmise
objektiivikatte kahel viisil, (1) ja (2).
Kui valgusvarjuk on paigaldatud,
kasutage objektiivikatte kinnitamiseks/
eemaldamiseks meetodit (2).
1480
Ir
Plašāku informāciju par saderību ar
telefotografēšanas pārveidotāju (jāiegādājas
atsevišķi) un specifikācijas, kas ir spēkā
telefotografēšanas pārveidotāja izmantošanas
laikā, meklējiet sava reģiona Sony tīmekļa vietnē
vai lūdziet to Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā
Sony servisa centrā.
*1 Atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, kad
objektīvs ir pievienots digitālajai kamerai, kura
ir aprīkota ar APS-C formāta attēlu sensoru.
Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ning kaamera
korpuse kate.
2
Joondage läätseraami valge punkt
kaamera valge punktiga (paigalduse
märgiga) ning seejärel sisestage
objektiiv kaamera pessa ja pöörake
seda päripäeva, kuni see lukustub.
 Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera
objektiivi vabastamise nuppu.
 Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
Hoidke all kaameral olevat objektiivi
vabastamise nuppu ja keerake samal
ajal objektiivi päripäeva, kuni see peatub,
ning eemaldage objektiiv.
 Statiivi kasutamine
Statiivi kasutades kinnitage see statiivi
kinnitusümbrise külge, mitte kaamera
statiivi pesa külge.
Vertikaalse/horisontaalse
asendi muutmine
Vabastage statiivi ümbrise (1) rõnga lukustusnupp
ning pöörake kaamerat soovitud suunas. Kaamerat
saab kiiresti vertikaalse ja horisontaalse asendi
vahel lülitada, säilitades samal ajal statiivi kasutades
stabiilsuse.
 Hallid punktid (statiivi ümbrise rõnga märgid) asuvad
ümbrise rõngal 90° vahedega. Joondage statiivi
ümbrise rõngal olev hall punkt objektiivi halli punktiga
(statiivi ümbrise rõnga märk), et kaamera asendit
täpselt reguleerida (2).
 Pärast kaamera asendi määramist pingutage statiivi
ümbrise lukustusnuppu kõvasti.
 Olenevalt kaamera või tarviku mudelist võib statiivi
ümbrise rõngas pööramisel tabada kaamera korpust
või tarvikut. Lisateavet kaamerate ja tarvikutega
ühilduvuse kohta saate Sony kohalikult veebisaidilt.
Statiivi ümbrise eemaldamine
ja kinnitamine
Statiivi ümbrise eemaldamine
(vt joonist  (3))
Statiivi ümbrise saab objektiivi küljest ära võtta,
kui te statiivi ei kasuta.
1
Eemaldage objektiiv kaamera küljest.
2
Pöörake statiivi ümbrise avamiseks
lukustusnuppu vastupäeva .
Vajutage statiivi ümbrise
vabastushooba  ja eemaldage statiivi
ümbris noolega näidatud suunas .
3
 Vaadake üksikasju jaotisest „ Objektiivi
kinnitamine/eemaldamine”.
 Kui eemaldate statiivi ümbrise ilma objektiivi kaamera
küljest eemaldamata, võib statiivi ümbris tabada
kaamera korpust või tarvikut. Soovitame enne statiivi
ümbrise eemaldamist objektiivi kaamera küljest
eemaldada.
 Kui eemaldate statiivi ümbrise rõnga küljest, ilmuvad
nähtavale statiivi ümbrise rõngal olevad kruviaugud.
Ärge kinnitage kruviauku ühe- ega kolmejalgset
statiivi. See kahjustab kruviauku. Sel juhul ei saa
te statiivi ümbrist rõnga külge kinnitada.
Statiivi ümbrise kinnitamine
Lükake statiivi ümbrist rõnga kinnituse
külge, kuni see paika klõpsatab.
Pöörake statiivi ümbrise lukustusnuppu
kinnitamiseks tugevalt vastupäeva.
1
2
 Veenduge, et statiivi ümbrise lukustusnupp oleks
kõvasti kinni. Kui statiivi ümbrise lukustusnupp ei
ole kõvasti kinni, võib objektiiv statiivi ümbriselt
maha kukkuda.
 Valgusvarjuki kinnitamine
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse
pildikvaliteedi tagamiseks soovitatakse kasutada
valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjuki punane joon
objektiivi punase joonega (valgusvarjuki
märgiga), seejärel sisestage valgusvarjuk
objektiivi pessa ja keerake seda päripäeva,
kuni see klõpsatab kohale ja valgusvarjuki
punane joon on objektiivi punase punktiga
(valgusvarjuki märgiga) (1) joondatud.
 Saate polariseeruva filtri akna avada (2),
et polariseeruvat filtrit (eraldi müügil) saaks
pöörata valgusvarjukit eemaldamata. Pildistamisel
sulgege aken.
 Kui te ei pööra valgusvarjukit, kuni see paigale
klõpsab, võib selle vari jäädvustatud piltidele jääda.
 Välise välklambi (müüakse eraldi) kasutamisel
eemaldage valgusvarjuk, et vältida välklambi
valguse takistamist.
 Hoiustamisel pange valgusvarjuk tagurpidi objektiivi
peale (3).
Valgusvarjuki eemaldamine
Hoidke all valgusvarjukil olevat valgusvarjuki
vabastamise nuppu ja keerake samal ajal
valgusvarjukit vastupäeva.
 Suumimine
Keerake suumirõngas soovitud
fookuskauguseni.
 Fokuseerimine
 Objektiivi fookusrežiimi lüliti ei tööta teatud
kaameramudelite puhul.
Kui soovite ühilduvuse kohta lisateavet, vaadake
oma piirkonna Sony veebisaiti või võtke ühendust
Sony edasimüüjaga või Sony kohaliku volitatud
teenindusega.
AF (automaatse fookuse)/MF (käsitsi
fookuse) režiimi vahetamine
Objektiivil on võimalik vahetada fookusrežiimi
automaatse ja käsifookuse vahel.
AF-iga pildistamisel peaks nii kaamera kui ka
objektiiv olema seatud asendisse AF. MF-iga
pildistamisel peaks kas kaamera või objektiiv
või mõlemad olema seatud asendisse MF.
Fookusrežiimi seadistamine objektiivil
Lükake fookusrežiimi lüliti sobivale režiimile:
kas automaatne või käsifookus (1).
 Kaamera fookusrežiimi seadistamiseks vaadake
kaamera juhendeid.
 MF-režiimis keerake fookuse reguleerimiseks
fookusketast (2), vaadates samal ajal läbi
pildinäidiku vms.
AF-/MF-režiimi juhtnupuga kaamera
kasutamine
 Vajutades automaatse fookuse kasutamise ajal
AF-/MF-režiimi juhtnuppu, saate ajutiselt aktiveerida
käsifookuse režiimi.
 Kui objektiiv on seatud automaatse fookuse režiimi
ja kaamera käsifookuse režiimi, saate ajutiselt
aktiveerida automaatse fookuse režiimi, vajutades
käsifookuse kasutamise ajal AF-/MF-režiimi
juhtnuppu.
 Värisemise kompenseerimise
funktsiooni kasutamine
Värisemise kompenseerimise lüliti
 ON: kaamera värisemise kompenseerimine.
 OFF: ei kompenseeri kaamera värisemist. Soovitame
kasutada salvestamise ajal statiivi.
Värisemise kompenseerimise režiimi lüliti
Seadke värisemise kompenseerimise lüliti asendisse
ON ja seadke värisemise kompenseerimise
režiimi lüliti.
 MODE1: kaamera tavapärase värisemise
kompenseerimine.
 MODE2: kaamera värisemise kompenseerimine
liikuvate objektide panoraamimise ajal.
 Fookuse lukustusnuppude
kasutamine
 Selle objektiivi fookuse lukustusnupud ei toimi mõne
kaamera mudeli puhul.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony
veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud
Sony teeninduselt.
Objektiivil on 3 fookuse lukustusnuppu.
AF-i tühistamiseks vajutage fookuse lukustusnupp
asendisse AF. Fookus fikseeritakse ja saate
katiku fikseeritud fookusel vabastada. AF-i uuesti
käivitamiseks vabastage fookuse lukustusnupp,
vajutades samal ajal katikunuppu pooleldi alla.
 Fookusvahemiku (AF/MFvahemiku) vahetamine
Fookusvahemiku piiraja võimaldab teil AF-i/MF-i
aega vähendada. See on kasulik juhul, kui objekti
kaugus on määratud.
Fookusvahemiku valimiseks lükake
fookusvahemiku piirajat.
 FULL:
saate reguleerida fookust minimaalsest
fokuseerimiskaugusest lõpmatuseni.
 ∞ - 3 m: saate reguleerida fookust 3 meetrist
lõpmatuseni.
Spetsifikatsioonid
Nimi (mudeli nimi)
Fookuskaugus (mm)
Võrdväärne 35 mm
fookuskaugusega*1 (mm)
Objektiivi rühmad-elemendid
1. vaatenurk*2
2. vaatenurk*2
Minimaalne fookus*3 (m)
Maksimaalne suurendus (×)
Minimaalne ava
Filtri diameeter (mm)
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(umbes, mm)
Kaal (ligikaudu, g)
(v.a statiivi ümbris)
Värisemise kompenseerimise
funktsioon
FE 70–200 mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70–200
105–300
18–23
34°–12°30’
23°–8°
0,96
0,25
f/22
77
88 × 200
1480
Jah
Kui soovite lisateavet ekstenderi (eraldi müügil)
ühilduvuse ja ekstenderiga kasutatavate
spetsifikatsioonide kohta, minge oma piirkonna
Sony veebisaidile või pöörduge Sony edasimüüja
või Sony kohaliku volitatud teeninduse poole.
*1 See on võrdväärne 35 mm vormingus
fookuskaugusega, kui objektiiv on paigaldatud
vahetatavate objektiividega digitaalkaamerale,
millel on APS-C-suurune pildisensor.
*2 1. vaatenurk on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja 2. vaatenurk on APS-C-suuruses
pildisensoriga varustatud vahetatavate objektiividega
digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist
objektini.
 Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Eespool toodud fookuskaugused eeldavad, et
objektiiv on fokuseeritud lõpmatusele.
Kaasatud üksused
(Sulgudes olev arv näitab esemete arvu.)
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine
objektiivikate (1), statiivi ümbris (1), valgusvarjuk (1),
objektiivikott (1), trükitud dokumentatsioon
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata
muuta.
ja
on Sony Corporationi kaubamärgid.
Download PDF

advertising