Sony | SEL2470GM | Sony SEL2470GM FE 24–70 mm F2.8 GM Naudojimo instrukcijos

4-576-640-01(1)
(LT-LV-EE)

 Dalys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
Vahetatav objektiiv
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
Objektyvo gaubto žymė
Fokusavimo žiedas
Priartinimo žiedas
Priartinimo užrakto jungiklis
Židinio nuotolio žymė
Objektyvo kontaktai*
Židinio nuotolio skalė
Objektyvo gaubtas
Gaubto atleidimo mygtukas
Fokusavimo užlaikymo mygtukas
Fokusavimo režimo jungiklis
Tvirtinimo žymė
Guminis objektyvo jungties žiedas
* Nelieskite objektyvo kontaktų.
 Objektyvo uždėjimas /
nuėmimas
Kaip uždėti objektyvą
(žr. – pav.)

FE 24-70mm
F2.8 GM
1
E-mount
 Priekinį objektyvo dangtelį galima uždėti /
nuimti dviem būdais (1 ir 2). Kai norint uždėti /
nuimti objektyvo dangtelį yra uždėtas objektyvo
gaubtas, reikia naudoti 2 būdą.
SEL2470GM
LOCK
70
50
35
24
2
LOCK

50
FE
(1)
35
Nuimkite priekinį ir užpakalinį objektyvo
dangtelius ir fotoaparato korpuso
dangtelį.
Sulygiuokite ant objektyvo cilindro
esančią baltą žymę su ant fotoaparato
esančia balta žyme (tvirtinimo žymės),
tada objektyvą įkiškite į fotoaparato
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol jis užsifiksuos.
70
 Dėdami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
 Nekiškite objektyvo kampu.
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo
atleidimo mygtuką sukite objektyvą prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada jį
nuimkite.
(2)
 Objektyvo gaubto uždėjimas
24
Rekomenduojama naudoti objektyvo gaubtą,
norint sumažinti šviesos blyksnių efektą ir užtikrinti
geriausią vaizdo kokybę.
LOCK
35
35
70
50

50
FE
70
©2015 Sony Corporation
 Jei objektyvo gaubto nesuksite tol, kol jis užsifiksuos,

2
3 4
5
6
LOCK
70
50
35
24
1
FE 2.8/24-70 GM
Lietuvių
35
70
50
FE
7
13
8
9
10

11
12
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvus. Atsargumo priemonės,
bendrai taikomos visiems objektyvams,
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojimą“.
Prieš naudodami objektyvą būtinai perskaitykite
abu dokumentus.
Šis objektyvas yra skirtas „E-mount“ fotoaparatams.
Šio objektyvo negalima montuoti prie „A-mount“
fotoaparato.
FE 24–70 mm F2.8 GM yra suderinamas su įvairiais
35 mm formato vaizdo davikliais.
Fotoaparate sumontuotą 35 mm formato vaizdo
daviklį taip pat galima nustatyti fotografuoti APS-C
dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti fotoaparatą,
žr. jo naudojimo instrukcijoje.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
–1
Pastabos dėl naudojimo
 Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu,
(1)
(2)
visada tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
 Objektyvo nelaikykite paėmę už dalies, kuri išsikiša
priartinant.
 Šis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį
kuriant buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms ir
vandens purslams. Jei naudosite lyjant lietui ir pan.,
saugokite objektyvą nuo vandens lašų.
Atsargumo priemonės naudojant blykstę
 Norėdami naudoti blykstę, visada nuimkite objektyvo
–2
Sulygiuokite ant objektyvo gaubto esančią
raudoną liniją su ant objektyvo esančia
raudona linija (objektyvo gaubto žyme),
tada įkiškite objektyvo gaubtą į objektyvo
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol užsifiksuos, o ant objektyvo gaubto
esantis raudonas taškas bus sulygiuotas
su ant objektyvo esančia raudona linija.
gaubtą ir fotografuokite mažiausiai 1 m atstumu nuo
objekto. Naudojant tam tikrus objektyvo ir blykstės
derinius, objektyvas gali iš dalies užblokuoti blykstės
šviesą ir dėl to vaizdo apačioje gali būti matomas
šešėlis.
Vinjetavimas
 Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro
tamsesni nei centras. Norėdami sumažinti šį
reiškinį (vadinamą vinjetavimu), pridarykite
diafragmą 1–2 padalomis.
įrašytuose vaizduose gali būti matomas jo šešėlis.
 Kai naudojate įmontuotą fotoaparato blykstę
arba prie fotoaparato pritvirtintą išorinę blykstę,
nuimkite objektyvo gaubtą, kad nebūtų blokuojama
blykstės šviesa.
 Kai fotoaparato nenaudojate, atbulomis pritvirtinkite
objektyvo gaubtą prie objektyvo.
Kaip nuimti objektyvo gaubtą
Laikydami nuspaudę ant objektyvo gaubto
esantį gaubto atleidimo mygtuką, sukite
objektyvo gaubtą prieš laikrodžio rodyklę.
 Priartinimas
Pasukite priartinimo žiedą iki norimos židinio
nuotolio nuorodos.
Priartinimo užrakto jungiklis
Užraktas neleidžia objektyvo cilindrui išsikišti dėl
objektyvo svorio, kai jis nešamas.
Prieš nustatydami priartinimo užrakto jungiklį,
vėl nustatykite objektyvo režimą W (platus).
Stumkite priartinimo užrakto jungiklį  kryptimi,
kad užrakintumėte priartinimo funkciją. Norėdami
atrakinti priartinimo funkciją, priartinimo užrakto
jungiklį paslinkite atgal.
 Fokusavimas
 Naudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo režimo jungiklis neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Kaip įjungti AF (automatinio
fokusavimo) arba MF (rankinio
fokusavimo) režimą
Objektyvo valdikliu galima perjungti fokusavimo
režimą iš AF į MF ir atvirkščiai.
Norint fotografuoti AF režimu, ir fotoaparatas, ir
objektyvas turi veikti AF režimu. Norint fotografuoti
MF režimu, galima nustatyti tik fotoaparato arba ir
fotoaparato, ir objektyvo MF režimą.
Kaip nustatyti objektyvo fokusavimo režimą
Pasukdami fokusavimo režimo jungiklį
pasirinkite AF arba MF (1).
 Apie fotoaparato fokusavimo režimo nustatymą

skaitykite fotoaparato vadove.
 Naudodami MF režimą, sukite fokusavimo žiedą,
kad sureguliuotumėte fokusavimą (2), tuo pačiu
žiūrėdami per vaizdo ieškiklį ir pan.
Kaip naudoti fotoaparatą su AF / MF
valdymo mygtuku
 Paspaudę AF / MF valdymo mygtuką, kai nustatytas
AF režimas, galite laikinai perjungti į MF režimą.
 Paspaudę AF / MF valdymo mygtuką, kai nustatytas
MF režimas, galite laikinai perjungti į AF režimą, jei
nustatytas objektyvo AF ir fotoaparato MF režimas.
 Fokusavimo užlaikymo mygtukų
naudojimas
 Naudojant šį objektyvą su tam tikrų modelių
fotoaparatais, fokusavimo užlaikymo mygtukas
neveiks.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Jei norite atšaukti AF, paspauskite fokusavimo
užlaikymo mygtuką. Vaizdas sufokusuojamas
ir galite atleisti užraktą. Jei norite vėl įjungti AF,
laikydami iki pusės nuspaudę užrakto mygtuką
atleiskite fokusavimo užlaikymo mygtuką.
 Objektīva pievienošana un
noņemšana
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –)
84°-34°
61°-23°
0,38
0,24
f/22
82
87,6 × 136
886
Nėra
Komplekte esantys komponentai
(Skliaustuose nurodytas skaičius reiškia pateiktų
elementų kiekį.)
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
užpakalinis objektyvo dangtelis (1),
objektyvo gaubtas (1), objektyvo dėklas (1),
spausdintų dokumentų rinkinys
Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
Latviski
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots,
kā izmanot objektīvus. Visiem objektīviem
kopējie piesardzības pasākumi, piemēram,
lietošanas norādes, ir aprakstīti atsevišķā
dokumentā “Piesardzības pasākumi pirms
lietošanas”. Pirms objektīva izmantošanas
noteikti iepazīstieties ar abiem dokumentiem.
Šis objektīvs ir izstrādāts kamerām ar E tipa
stiprinājumu. To nevar izmantot kamerām ar A tipa
stiprinājumu.
Objektīvs 24-70mm F2.8 GM ir saderīgs ar 35 mm
formāta attēlu sensora diapazonu.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu
sensoru, var iestatīt arī uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par savas kameras iestatīšanu
skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet
sava reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to
Sony izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony
servisa centrā.
Piezīmes par lietošanu
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
 Neturiet aiz objektīva daļas, kas tālummaiņas laikā
tiek izvirzīta.
 Šis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet ūdens
lāsēm nokļūt uz objektīva.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu
 Ja izmantojat zibspuldzi, vienmēr noņemiet objektīva
saules blendi un objektu uzņemiet, atrodoties vismaz
1 m attālumā no tā. Lietojot noteiktas objektīva un
zibspuldzes kombinācijas, objektīvs var daļēji aizsegt
zibspuldzes gaismu, kā rezultātā attēla lejasdaļā būs
redzama ēna.
Noņemiet aizmugurējo un priekšējo
objektīva vāciņu un kameras korpusa
vāciņu.
 Priekšējo objektīva vāciņu var pievienot/noņemt
divējādi — (1) un (2). Ja pievienojat/noņemat
objektīva vāciņu ar piestiprinātu objektīva saules
blendi, izmantojiet paņēmienu (2).
36-105
13-18
Objektīva saules blendes atzīme
Fokusēšanas gredzens
Tālummaiņas gredzens
Tālummaiņas fiksācijas slēdzis
Fokusa garuma atzīme
Objektīva kontakti*
Fokusa garuma skala
Objektīva saules blende
Saules blendes atbrīvošanas poga
Fokusa noturēšanas poga
Fokusēšanas režīma slēdzis
Stiprinājuma atzīme
Objektīva stiprinājuma gumijas gredzens
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.
FE 24–70 mm F2.8 GM
(SEL2470GM)
24-70
*1 Tai 35 mm formato židinio nuotolio atitikmuo,
kai tvirtinama prie skaitmeninio fotoaparato su
keičiamuoju objektyvu, kuriame yra APS-C dydžio
vaizdo daviklis.
*2 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu su APS-C dydžio vaizdo davikliu.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo
daviklio iki objekto.
 Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio
nuotolis gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui.
Anksčiau nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida,
kad objektyvas sufokusuotas į begalybę.
ir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Specifikacijos
Gaminio pavadinimas
(Modelio pavadinimas)
Židinio nuotolis (mm)
35 mm atitinkantis
židinio nuotolis*1 (mm)
Objektyvo grupės /
elementai
Matymo kampas 1*2
Matymo kampas 2*2
Minimalus
fokusavimas*3 (m)
Maksimalus didinimas
(kart.)
Minimali diafragma
Filtro diametras (mm)
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl., mm)
Svoris (apytiksl. g)
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
 Daļu identificēšana
2
Savietojiet balto atzīmi uz objektīva
korpusa ar balto atzīmi uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam ievietojiet
objektīvu kameras stiprinājumā un
grieziet to pa labi, līdz tas nofiksējas
vietā.
 Objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet
objektīva atbrīvošanas pogu.
 Nestipriniet objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –)
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei, pēc tam atvienojiet objektīvu.
 Objektīva saules blendes
pievienošana
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot,
lai samazinātu atspīdumus un nodrošinātu
maksimālu attēla kvalitāti.
Savietojiet sarkano līniju uz objektīva saules
blendes ar sarkano līniju uz objektīva (saules
blendes atzīmi), pēc tam ievietojiet objektīva
saules blendi objektīva stiprinājumā un
grieziet to pa labi, līdz tā ar klikšķi nofiksējas
vietā un sarkanais punkts uz objektīva saules
blendes ir savietots ar sarkano līniju uz
objektīva.
 Ja negriezīsit objektīva saules blendi līdz fiksācijai ar
klikšķi, tās ēna var būt redzama ierakstītajos attēlos.
 Ja izmantojat kameras iebūvēto zibspuldzi vai kamerai
piestiprinātu ārēju zibspuldzi, noņemiet objektīva
saules blendi, lai tā neaizsegtu zibspuldzes gaismu.
 Pirms uzglabāšanas uzlieciet objektīva saules blendi
objektīvam otrādi.
Lai noņemtu objektīva saules blendi
Turot nospiestu saules blendes atbrīvošanas
pogu uz objektīva saules blendes, pagrieziet
objektīva saules blendi pulksteņrādītāju
kustībai pretējā virzienā.
 Tālummaiņa
Grieziet tālummaiņas gredzenu, līdz iegūstat
vēlamo fokusa garumu.
Tālummaiņas fiksācijas slēdzis
Pārnēsāšanas laikā tas nepieļauj objektīva korpusa
izbīdīšanos objektīva svara dēļ.
Pirms pārbīdāt tālummaiņas fiksācijas slēdzi, pilnībā
atgrieziet objektīvu (platleņķa) stāvoklī W.
Bīdiet tālummaiņas fiksācijas slēdzi virzienā uz ,
lai fiksētu tālummaiņu. Lai noņemtu tālummaiņas
fiksāciju, bīdiet tālummaiņas fiksācijas slēdzi
atpakaļ.
 Fokusēšana
 Šī objektīva fokusēšanas režīma slēdzis nedarbojas
ar dažiem kameru modeļiem.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Lai pārslēgtu režīmus AF
(automātiskais fokuss)/
MF (manuālais fokuss)
AF un MF fokusa režīmu var pārslēgt uz objektīva.
Lai fotografētu režīmā AF, tam ir jābūt iestatītam
gan kamerā, gan uz objektīva. Lai fotografētu
režīmā MF, tam ir jābūt iestatītam kamerā un/vai
uz objektīva.
Lai fokusa režīmu iestatītu uz objektīva
Pārbīdiet fokusēšanas režīma slēdzi
atbilstošajā stāvoklī AF vai MF (1).
 Norādījumus, kā pārslēgt fokusa režīmu kamerā,
sk. kameras rokasgrāmatās.
 Fokusa regulēšanai režīmā MF grieziet fokusēšanas
gredzenu (2), vienlaikus skatoties skatu meklētājā utt.
Vinjetēšana
 Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
(turpinājums aizmugurē)

Latviski
2
5
35
24
1
 Osade tuvastamine
(turpinājums no priekšpuses)
Lai izmantotu kameru, kas aprīkota ar
AF/MF vadības pogu
FE 2.8/24-70 GM
LOCK
3 4
6
 AF darbības laikā spiežot AF/MF vadības pogu, varat
īslaicīgi pārslēgties uz MF.
50
 MF darbības laikā spiežot AF/MF vadības pogu, varat
70
īslaicīgi pārslēgties uz AF, ja uz objektīva ir iestatīts AF
un kamerā ir iestatīts MF.
 Fokusa noturēšanas pogu
izmantošana
70
50
FE
35
7
 Šī objektīva fokusa noturēšanas poga nedarbojas
13
8
9
10
12
11

–1
ar dažiem kameru modeļiem.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Nospiediet fokusa noturēšanas pogu AF režīmā,
lai atceltu AF. Fokuss tiek fiksēts, un varat nolaist
aizslēgu ar fiksētu fokusu. Atlaidiet fokusa
noturēšanas pogu, vienlaikus līdz pusei nospiežot
aizslēga pogu, lai vēlreiz sāktu AF darbību.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
 Objektiivi kinnitamine ja
lahtivõtmine
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –.)
1
(1)
(2)
–2


FE 24-70mm F2.8 GM
(SEL2470GM)
24-70
36-105
13-18
84°-34°
61°-23°
0,38
0,24
f/22
82
87,6 × 136
886
Nav
ir Sony Corporation preču zīmes.
See objektiiv on mõeldud E-kinnitusega
kaameratele. Seda ei saa kasutada A-kinnitusega
kaamerate puhul.
FE 24-70mm F2.8 GM ühildub 35 mm vormingus
pildisensorite sarjaga.
35 mm vormingus pildisensoriga kaamera saab
seadistada pildistama ka suurusega APS-C.
Kaamera seadistamise üksikasjad leiate selle
kasutusjuhendist.
LOCK
24
LOCK
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.

FE
Märkused kasutamise kohta
50
35
(1)
 Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud objektiiv,
70
hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast kui ka
objektiivist.
 Ärge hoidke kinni sellest objektiivi osast, mis
suumimisel välja ulatub.
 See objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud
tolmu- ja pritsmekindlust silmas pidades. Kui kasutate
objektiivi vihma käes vms, kaitske seda veepiiskade
eest.
(2)
FE
LOCK
35
24
50
35
70

50
Hoidke all kaameral olevat objektiivi
vabastamise nuppu ja keerake samal ajal
objektiivi päripäeva, kuni see peatub,
ning eemaldage objektiiv.
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse
pildikvaliteedi tagamiseks on soovitatav kasutada
valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjukil olev punane
joon objektiivil oleva punase joonega
(valgusvarjuki märgiga) ning sisestage
seejärel valgusvarjuk objektiivi kinnitusse ja
pöörake valgusvarjukit päripäeva, kuni see
paigale klõpsab ja valgusvarjuki punane joon
on objektiivi punase punktiga joondatud.
klõpsab, võib selle vari jäädvustatud piltidele jääda.
 Integreeritud välklambi või kaamera külge kinnitatud
välise välklambi kasutamise korral eemaldage
valgusvarjuk, et vältida välklambi valguse takistamist.
 Hoiustamisel pange valgusvarjuk tagurpidi
objektiivi peale.
Valgusvarjuki eemaldamine
Hoidke all valgusvarjukil olevat valgusvarjuki
vabastamise nuppu ja keerake samal ajal
valgusvarjukit vastupäeva.
 Suumimine
Keerake suumirõngas soovitud
fookuskauguseni.
Suumi lukustamise lüliti
See takistab kandmisel läätseraami väljatulekut
objektiivi raskuse tõttu.
Viige objektiiv enne suumi lukustamise lüliti
seadistamist täielikult tagasi asendisse W (lai).
Lükake suumi lukustamise lülitit suumi
lukustamiseks suunas . Suumi lukust avamiseks
lükake suumi lukustamise lüliti tagasi.
 Fokuseerimine
 Selle objektiivi fookusrežiimi lüliti ei toimi mõne
kaamera mudeli puhul.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
AF (automaatse fookuse)/MF (käsitsi
fookuse) režiimi vahetamine
Objektiivil on võimalik vahetada fookusrežiimi
automaatse ja käsifookuse vahel.
AF-iga pildistamisel peaks nii kaamera kui ka
objektiiv olema seatud asendisse AF. MF-iga
pildistamisel peaks kas kaamera või objektiiv või
mõlemad olema seatud asendisse MF.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
Fookusrežiimi seadistamine objektiivil
Lükake fookusrežiimi lüliti sobivale režiimile:
kas automaatne või käsifookus (1).
 Välklambi kasutamise korral eemaldage alati
 Kaamera fookusrežiimi seadistamiseks vaadake
valgusvarjuk ja pildistage objektist vähemalt
1 m kaugusel. Teatud objektiivi ja välklambi
kombinatsiooni korral võib objektiiv välklambi valgust
osaliselt tõkestada, mistõttu jääb pildi alumisse ossa
vari.
70
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
 Kui te ei pööra valgusvarjukit, kuni see paigale
See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Kõigi objektiivide puhul
kehtivad ettevaatusabinõud (nt märkused
kasutamise kohta) leiate eraldi dokumendist
„Ettevaatusabinõud enne kasutamist”.
Lugege kindlasti enne objektiivi kasutamist
mõlemat dokumenti.
35
 Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera
objektiivi vabastamise nuppu.
 Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Iekļautie priekšmeti
(Skaitlis iekavās norāda eksemplāru skaitu.)
Objektīvs (1), priekšējais objektīva vāciņš (1),
aizmugures objektīva vāciņš (1),
objektīva saules blende (1), objektīva maciņš (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
Eesti
50
Joondage läätseraami valge märk
kaamera valge märgiga (kinnituse
märgiga) ning sisestage seejärel
objektiiv kaamera pessa ja pöörake
seda päripäeva, kuni see lukustub.
 Valgusvarjuki kinnitamine
un
70
2
*1 Atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, kad
objektīvs ir pievienots digitālajai kamerai, kura
ir aprīkota ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*2 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata
leņķis atbilst digitālajām kamerām ar maināmu
objektīvu, kuras aprīkotas ar APS-C formāta attēlu
sensoru.
*3 Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu
sensora līdz objektam.
 Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.

Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ja kaamera korpuse kate.
 Saate kinnitada ja eemaldada eesmise
objektiivikatte kahel viisil, (1) ja (2).
Kui valgusvarjuk on paigaldatud, kasutage
objektiivikatte kinnitamiseks/eemaldamiseks
meetodit (2).
Specifikācijas
Produkta nosaukums
(modeļa nosaukums)
Fokusa garums (mm)
35 mm formātam atbilstošais
fokusa garums*1 (mm)
Objektīva grupas–elementi
1. skata leņķis*2
2. skata leņķis*2
Minimālais fokusa
attālums*3 (m)
Maksimālais palielinājums (X)
Minimālā diafragma
Filtru diametrs (mm)
Izmēri (maksimālais
diametrs × garums)
(aptuveni, mm)
Masa (aptuveni, g)
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
Valgusvarjuki märk
Fookusketas
Suumirõngas
Suumi lukustamise lüliti
Fookuskauguse märk
Objektiivi kontaktid*
Fookuskauguse skaala
Valgusvarjuk
Valgusvarjuki vabastamise nupp
Fookuse lukustusnupp
Fookusrežiimi lüliti
Paigalduse märk
Objektiivi kummist kinnitusrõngas
kaamera juhendeid.
 MF-režiimis keerake fookuse reguleerimiseks
fookusketast (2), vaadates samal ajal läbi pildinäidiku
vms.
Vinjettimine
AF-/MF-režiimi juhtnupuga kaamera
kasutamine
 Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad keskosast
 Vajutades automaatse fookuse kasutamise ajal
tumedamad. Selle nähtuse (ehk vinjettimise)
vähendamiseks sulgege ava 1–2 ühiku võrra.
AF-/MF-režiimi juhtnuppu, saate ajutiselt aktiveerida
käsifookuse režiimi.
 Kui objektiiv on seatud automaatse fookuse režiimi
ja kaamera käsifookuse režiimi, saate ajutiselt
aktiveerida automaatse fookuse režiimi, vajutades
käsifookuse kasutamise ajal AF-/MF-režiimi
juhtnuppu.
 Fookuse lukustusnuppude
kasutamine
 Selle objektiivi fookuse lukustusnupud ei toimi mõne
kaamera mudeli puhul.
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna Sony
veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult volitatud
Sony teeninduselt.
AF-i tühistamiseks vajutage fookuse lukustusnupp
asendisse AF. Fookus fikseeritakse ja saate
katiku fikseeritud fookusel vabastada. AF-i uuesti
käivitamiseks vabastage fookuse lukustusnupp,
vajutades samal ajal katikunuppu pooleldi alla.
Tehnilised andmed
Toote nimi
(mudeli nimi)
Fookuskaugus (mm)
Võrdväärne 35 mm
fookuskaugusega*1 (mm)
Objektiivi rühmad/elemendid
1. vaatenurk*2
2. vaatenurk*2
Minimaalne fookus*3 (m)
Maksimaalne suurendus (×)
Minimaalne ava
Filtri diameeter (mm)
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(ligikaudu, mm)
Kaal (ligikaudu, g)
Värisemise kompenseerimise
funktsioon
FE 24-70mm F2.8 GM
(SEL2470GM)
24-70
36-105
13-18
84°-34°
61°-23°
0,38
0,24
f/22
82
87,6 × 136
886
Ei
*1 See on võrdväärne 35 mm vormingus
fookuskaugusega, kui objektiiv on paigaldatud
vahetatavate objektiividega digitaalkaamerale, millel
on APS-C-suurune pildisensor.
*2 1. vaatenurk on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja 2. vaatenurk on APS-C-suuruses
pildisensoriga varustatud vahetatavate objektiividega
digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist
objektini.
 Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Eespool toodud fookuskaugused eeldavad, et
objektiiv on fokuseeritud lõpmatusele.
Komplekti kuuluvad esemed
(Sulgudes olev arv näitab esemete arvu.)
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1), tagumine
objektiivikate (1),
valgusvarjuk (1), objektiivikott (1), trükitud
dokumendid
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata
muuta.
ja
on Sony Corporationi kaubamärgid.
Download PDF

advertising