Sony | SEL28F20 | Sony SEL28F20 FE 28 mm F2 Naudojimo instrukcijos

4-562-616-01(1)
(LT-LV-EE)

–1
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
Vahetatav objektiiv
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
(1)
FE 28mm F2
–2
E-mount
(2)
Lietuvių
 Objektyvo gaubto uždėjimas
Latviski
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvą. Atsargumo priemonės,
bendrai taikomos visiems objektyvams,
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojimą“.
Būtinai prieš naudodami objektyvą perskaitykite
abu dokumentus.
Rekomenduojama naudoti objektyvo gaubtą, norint
sumažinti šviesos blyksnių efektą ir užtikrinti geriausią
vaizdo kokybę.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots,
kā izmanot objektīvus. Visiem objektīviem
kopējie piesardzības pasākumi, piemēram,
lietošanas norādes, ir aprakstīti atsevišķā
dokumentā “Piesardzības pasākumi pirms
lietošanas”. Pirms objektīva izmantošanas
noteikti iepazīstieties ar abiem dokumentiem.
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos „E-mount“ fotoaparatais. Prie „A-mount“
fotoaparatų šio objektyvo montuoti negalima.
FE 28 mm F2 yra suderinamas su įvairiais 35 mm
formato vaizdo davikliais.
Fotoaparate sumontuotą 35 mm formato vaizdo
daviklį galima nustatyti fotografuoti APS-C dydžiu.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti fotoaparatą,
žr. jo naudojimo instrukcijoje.
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
 Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, visada
tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
 Šis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį kuriant
buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms ir vandens
purslams. Jei naudosite lyjant lietui ir pan., saugokite
objektyvą nuo vandens lašų.
SEL28F20

Atsargumo priemonės naudojant blykstę
 Norėdami naudoti blykstę, visada nuimkite objektyvo
gaubtą ir fotografuokite mažiausiai 1 m atstumu
nuo objekto. Naudojant tam tikrus objektyvo ir
blykstės derinius, objektyvas gali iš dalies užblokuoti
blykstės šviesą ir dėl to vaizdo apačioje gali būti
matomas šešėlis.
Vinjetavimas
 Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro

tamsesni nei centras. Norėdami sumažinti šį reiškinį
(vadinamą vinjetavimu), pridarykite diafragmą
1–2 padalomis.
 Dalys
1.
2.
3.
4.
Objektyvo gaubto žymė
Fokusavimo žiedas
Objektyvo kontaktai*
Tvirtinimo žymė
* Nelieskite objektyvo kontaktų.
 Objektyvo uždėjimas /
nuėmimas
Kaip primontuoti objektyvą
(žr. – pav.)
1

Nuimkite priekinį ir užpakalinį
objektyvo dangtelius ir fotoaparato
korpuso dangtelį.
 Priekinį objektyvo dangtelį galima nuimti / uždėti
dviem būdais ((1) ir (2)). Kai norint nuimti / uždėti
objektyvo dangtelį yra uždėtas objektyvo gaubtas,
reikia naudoti 2 būdą.
2
2
1
3

Sulygiuokite ant objektyvo cilindro
esančią baltą žymę su ant fotoaparato
esančia balta žyme (tvirtinimo žymės),
tada objektyvą įkiškite į fotoaparato
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, kol jis užsifiksuoja.
 Dėdami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
 Nekiškite objektyvo kampu.
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
4
 Kai naudojate įmontuotą fotoaparato blykstę arba prie
fotoaparato pridedamą blykstę, atjunkite objektyvo
gaubtą, kad nebūtų blokuojama blykstės šviesa.
 Kai fotoaparato nenaudojate, vėl prie objektyvo
prijunkite objektyvo gaubtą.
Galimi trys fokusavimo būdai.
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo
atleidimo mygtuką sukite objektyvą prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada
jį ištraukite.
Automatinis fokusavimas
Fotoaparatas automatiškai susifokusuoja.

DMF (Tiesioginis rankinis fokusavimas)
Fotoaparatui baigus fokusuoti automatinio
fokusavimo režimu tiksliau pareguliuoti galite patys.

Rankinis fokusavimas
Fokusuojate patys.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie režimų
nustatymus, žiūrėkite prie fotoaparato pridėtą
naudojimo instrukciją.
Specifikacijos
Gaminio pavadinimas
(modelio pavadinimas)
Židinio nuotolis (mm)
35 mm atitinkantis židinio
nuotolis*1 (mm)
Objektyvo grupės /
elementai
Matymo kampas 1*2
Matymo kampas 2*2
Minimalus fokusavimas*3 (m)
Automatinis fokusavimas
Rankinis fokusavimas
Maksimalus didinimas (kart.)
Minimali diafragma
Filtro diametras (mm)
Matmenys (didžiausias
skersmuo × aukštis)
(apytiksl. mm)
Svoris (apytiksl. g)
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
Šis objektīvs ir izstrādāts kameras sistēmas Sony α
kamerām ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot
kamerām ar A tipa stiprinājumu.
Objektīvs FE 28mm F2 ir saderīgs ar 35 mm formāta
attēlu sensora diapazonu.
Kameru, kas aprīkota ar 35 mm formāta attēlu
sensoru, var iestatīt uzņemšanai APS-C formātā.
Detalizētu informāciju par savas kameras iestatīšanu
skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā.
Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
 Fokusavimas

Pastabos dėl naudojimo
©2015 Sony Corporation
Sulygiuokite ant objektyvo gaubto esantį
raudoną brūkšnelį su ant objektyvo esančiu
raudonu tašku (objektyvo gaubto žymės),
tada įkiškite objektyvo gaubtą į objektyvo
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę,
kol užsifiksuos, o ant objektyvo gaubto
esantis raudonas taškas bus sulygiuotas
su ant objektyvo esančiu raudonu tašku.
FE 28 mm F2 (SEL28F20)
Piezīmes par lietošanu
 Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
 Šis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet ūdens
lāsēm nokļūt uz objektīva.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu
 Ja izmantojat zibspuldzi, vienmēr noņemiet objektīva
saules blendi un objektu uzņemiet, atrodoties vismaz
1 m attālumā no tā. Lietojot noteiktus objektīva un
zibspuldzes apvienojumus, objektīvs var daļēji aizsegt
zibspuldzes gaismu, kā rezultātā attēla lejasdaļā būs
redzama ēna.
28
Vinjetēšana
42
 Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
8–9
75°
54°
0,29
0,25
0,13
f/22
49
64 × 60
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
 Daļu identificēšana
1.
2.
3.
4.
Objektīva saules blendes atzīme
Fokusēšanas gredzens
Objektīva kontakti*
Stiprinājuma atzīme
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.
 Objektīva pievienošana
un noņemšana
200
Nėra
*1 Tai 35 mm formato židinio nuotolio ekvivalentas,
kai tvirtinama prie skaitmeninio fotoaparato su
keičiamuoju objektyvu, kuriame yra APS-C dydžio
vaizdo daviklis.
*2 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu su APS-C dydžio vaizdo davikliu.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo
daviklio iki objekto.
 Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio nuotolis
gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui. Pirmiau
nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida, kad
objektyvas sufokusuotas į begalybę.
Komplekte esantys komponentai
Objektyvas (1), priekinis objektyvo dangtelis (1),
užpakalinis objektyvo dangtelis (1), objektyvo
gaubtas (1), spausdintų dokumentų rinkinys
Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –)
1
Noņemiet aizmugurējo un priekšējo
objektīva vāciņu un kameras
korpusa vāciņu.
 Priekšējo objektīva vāciņu var pievienot/noņemt
divējādi — (1) un (2). Ja pievienojat/noņemat
objektīva vāciņu ar piestiprinātu objektīva
saules blendi, izmantojiet paņēmienu (2).
2
Savietojiet balto atzīmi uz objektīva
korpusa ar balto atzīmi uz kameras
(stiprinājuma atzīmi), pēc tam ievietojiet
objektīvu kameras stiprinājumā
un grieziet to pa labi, līdz tas
nofiksējas vietā.
 Objektīva piestiprināšanas laikā nespiediet
objektīva atbrīvošanas pogu.
 Nestipriniet objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –)
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu
uz kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz
atdurei, pēc tam atvienojiet objektīvu.
(turpinājums aizmugurē)


2
1
Latviski
Eesti
 Valgusvarjuki kinnitamine
See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Kõigi objektiivide puhul
kehtivad ettevaatusabinõud (nt märkused
kasutamise kohta) leiate eraldi dokumendist
„Ettevaatusabinõud enne kasutamist”.
Lugege kindlasti enne objektiivi kasutamist
mõlemat dokumenti.
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse
pildikvaliteedi tagamiseks soovitatakse
kasutada valgusvarjukit.
(turpinājums no priekšpuses)
 Objektīva saules blendes
pievienošana
3
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot,
lai samazinātu atspīdumus un nodrošinātu
maksimālu attēla kvalitāti.
4
Savietojiet sarkano līniju uz objektīva
saules blendes ar sarkano punktu uz
objektīva (saules blendes atzīmi), pēc tam
ievietojiet objektīva saules blendi objektīva
stiprinājumā un grieziet to pa labi, līdz tā ar
klikšķi nofiksējas vietā un sarkanais punkts
uz objektīva saules blendes ir savietots ar
sarkano punktu uz objektīva.
See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi
E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa kasutada
A-paigaldusega kaamerate puhul.
FE 28 mm F2 ühildub 35 mm vormingus
pildisensorite sarjaga.
35 mm vormingus pildisensoriga kaamera saab
seadistada pildistama APS-C suurust.
Kaamera seadistamise üksikasjad leiate
selle kasutusjuhendist.
 Ja izmantojat kameras iebūvēto zibspuldzi vai kameras
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
komplektācijā iekļauto zibspuldzi, noņemiet objektīva
saules blendi, lai tā neaizsegtu zibspuldzes gaismu.
 Pirms uzglabāšanas uzlieciet objektīva saules blendi
objektīvam otrādi.

 Fokusēšana
–1

Automātiskais fokuss
Kamera fokusē automātiski.

DMF (tiešais manuālais fokuss)
Kad kamera ir veikusi automātisku fokusēšanu,
varat veikt precīzus pielāgojumus manuāli.

Manuālais fokuss
Märkused kasutamise kohta
objektiiv, hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast
kui ka objektiivist.
 See objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud
tolmu- ja pritsmekindlust silmas pidades. Kui
kasutate seda vihma käes vms, hoidke veepiisad
objektiivist eemal.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel
(1)
(2)
ja pildistage objektist vähemalt 1 m kaugusel.
Teatud objektiivi ja välklambi kombinatsiooni korral
võib objektiiv välklambi valgust osaliselt tõkestada,
mistõttu jääb pildi alumisse ossa vari.
Vinjettimine
 Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad keskosast
tumedamad. Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks)
vähendamiseks sulgege ava 1–2 ühiku võrra.
Specifikācijas
–2

Produkta nosaukums
(modeļa nosaukums)
Fokusa garums (mm)
35 mm formātam atbilstošais
fokusa garums*1 (mm)
Objektīva grupas-elementi
1. skata leņķis*2
2. skata leņķis*2
Minimālais fokusa
attālums*3 (m)
Automātiskais fokuss
Manuālais fokuss
Maksimālais
palielinājums (X)
Minimālā diafragma
Filtru diametrs (mm)
Izmēri (maksimālais
diametrs×garums)
(aptuveni, mm)
Masa (aptuveni, g)
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
FE 28mm F2 (SEL28F20)
28
42
8–9
75°
54°
0,29
0,25
0,13
f/22
49
 Osade tuvastamine
1
2
3
4
 Objektiivi kinnitamine
ja lahtivõtmine
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –.)
1
Nē
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
ir Sony Corporation preču zīme.
Eemaldage tagumine ja eesmine
objektiivikate ja kaamera korpuse kate.
 Saate kinnitada ja eemaldada eesmise
objektiivikatte kahel viisil, (1) ja (2). Kui valgusvarjuk
on paigaldatud, kasutage objektiivikatte
kinnitamiseks/eemaldamiseks meetodit (2).
200
Iekļautie priekšmeti
Objektīvs (1), objektīva priekšējais vāciņš (1), objektīva
aizmugures vāciņš (1), objektīva saules blende (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
Valgusvarjuki märk
Fookusketas
Objektiivi kontaktid*
Paigalduse märk
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
64×60
*1 Atbilst 35 mm formāta fokusa garumam, kad maināms
objektīvs ir pievienots digitālajai kamerai, kura ir
aprīkota ar APS-C formāta attēlu sensoru.
*2 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata
leņķis atbilst digitālajām kamerām ar maināmu
objektīvu, kuras aprīkotas ar APS-C formāta
attēlu sensoru.
*3 Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu
sensora līdz objektam.
 Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
välklambi kasutamisel eemaldage valgusvarjuk,
et vältida välklambi valguse takistamist.
 Hoiustamisel pange valgusvarjuk tagurpidi
objektiivi peale.
 Fokuseerimine
Fokuseerimiseks on kolm võimalust.
Automaatne fookus
Kaamera fokuseerib automaatselt.

DMF (otsene käsifookus)
Pärast seda, kui kaamera on automaatse
fookuse režiimis fokuseerinud, saate käsitsi
peenhäälestust teha.

Käsifookus
Käsitsi fokuseerimine.
Vaadake režiimi sätete üksikasju kaameraga
kaasas olevast kasutusjuhendist.
 Välklambi kasutamisel eemaldage alati valgusvarjuk
Jūs fokusējat manuāli.
Detalizētu informāciju par režīmu iestatījumiem
skatiet kameras komplektācijā iekļautajā
lietošanas rokasgrāmatā.
 Integreeritud välklambi või kaameraga kaasas oleva

 Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud
Fokusēt var trijos veidos.

Joondage valgusvarjuki punane joon
objektiivi punase punktiga (valgusvarjuki
märgiga), seejärel sisestage valgusvarjuk
objektiivi pessa ja keerake seda päripäeva,
kuni see klõpsatab kohale ja valgusvarjuki
punane punkt on objektiivi punase
punktiga joondatud.
2
Joondage läätseraami valge märk
kaamera valge märgiga (paigalduse
märgiga) ning seejärel sisestage
objektiiv kaamera pessa ja pöörake
seda päripäeva, kuni see lukustub.
 Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaamera
objektiivi vabastamise nuppu.
 Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
Hoides kaameral all objektiivi vabastamise
nuppu, keerake objektiivi päripäeva, kuni
see peatub, ja eemaldage siis objektiiv.
Spetsifikatsioonid
Toote nimi
(mudeli nimi)
Fookuskaugus (mm)
Võrdväärne 35 mm
fookuskaugusega*1 (mm)
Objektiivi rühmad/
elemendid
Vaatenurk 1*2
Vaatenurk 2*2
Minimaalne fookus*3 (m)
Automaatne fookus
Käsifookus
Maksimaalne suurendus (X)
Minimaalne ava
Filtri diameeter (mm)
Mõõdud (maksimaalne
diameeter × kõrgus)
(ligikaudu, mm)
Kaal (ligikaudu, g)
Värisemise
kompenseerimise funktsioon
FE 28 mm F2 (SEL28F20)
28
42
8–9
75°
54°
0,29
0,25
0,13
f/22
49
64 × 60
200
Ei
*1 See on võrdväärne 35 mm vormingus
fookuskaugusega, kui objektiiv on paigaldatud
vahetatavate objektiividega digitaalkaamerale,
millel on APS-C-suurune pildisensor.
*2 Vaatenurk 1 on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja vaatenurk 2 on APS-C-suuruses
pildisensoriga varustatud vahetatavate objektiividega
digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist objektini.
 Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Ülal antud fookuskaugused eeldavad, et objektiiv
on fokuseeritud lõpmatusele.
Kaasatud üksused
Objektiiv (1), eesmine objektiivikate (1),
tagumine objektiivikate (1), valgusvarjuk (1),
trükitud dokumendid
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette
teatamata muuta.
on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
Download PDF