Sony | SELP28135G | Sony SELP28135G FE PZ 28–135 mm F4 G OSS Naudojimo instrukcijos

4-542-899-02(1)
(LT-LV-EE)

(1)
Lietuvių
Kaip nuimti trikojo montavimo žiedą
nuo objektyvo
Šioje naudojimo instrukcijoje aiškinama, kaip
naudoti objektyvą. Pastabos dėl naudojimo
pateikiamos atskirame dokumente „Atsargumo
priemonės, kurių reikia imtis prieš naudojimą“.
Prieš naudodami objektyvą būtinai perskaitykite
abu dokumentus.
Kai trikojis nenaudojamas, trikojo montavimo žiedą
galima nuimti nuo objektyvo.
(2)
Keičiamasis objektyvas
Maināms objektīvs
Vahetatav objektiiv
Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend
(3)
Šis objektyvas skirtas naudoti su „Sony“ α fotoaparatų
sistemos „E-mount“ fotoaparatais. Prie „A-mount“
fotoaparatų šio objektyvo montuoti negalima.
(4)
Jei reikia daugiau informacijos apie suderinamumą,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją ar vietinį įgaliotąjį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
1
Nuimkite objektyvą nuo fotoaparato.

2
3


FE PZ 28-135mm F4 G OSS

E-mount

©2014 Sony Corporation

SELP28135G


Atsargumo priemonės naudojant blykstę

(1)
(2)


Su šiuo objektyvu įmontuotos fotoaparato blykstės
naudoti negalite. Naudokite išorinę blykstę
(parduodama atskirai).
Kai naudojama blykstė, objektyvas gali iš dalies
užblokuoti blykstės šviesą ir dėl to vaizdo apačioje
gali būti matomas šešėlis.
Vinjetavimas

2
3
4
5
7
6

15 30
5 10
1
Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu objektyvu, visada
tvirtai laikykite ir fotoaparatą, ir objektyvą.
Šis objektyvas nėra atsparus vandeniui, tačiau jį kuriant
buvo atsižvelgiama į atsparumą dulkėms ir vandens
purslams. Jei naudosite lyjant lietui ir pan., saugokite
objektyvą nuo vandens lašų.
Priartinimo kištuką galima pritvirtinti prie priartinimo
žiedo ir nuo jo nuimti.
Stenkitės, kad laikydami ir nešdamiesi objektyvą jo
neišmestumėte. Fotografuokite naudodami tvirtą trikojį.
Objektyvas gali užstoti fotoaparato AF lemputę.
AF lemputę rekomenduojame nustatyti į padėtį OFF.
IRIS LOCK
 Dalys
RELEASE LOCK
MANUAL
SERVO
16
4
1.2
11
8
5
1.5
5.6
2
7
4
A
10
3
Kai naudojate objektyvą, ekrano kampai pasidaro
tamsesni nei centras. Norėdami sumažinti šį reiškinį
(vadinamą vinjetavimu), pridarykite diafragmą
1–2 padalomis.
0.95
22
3.3
POWER ZOOM
8
11
10
9
18
POWER ZOOM
T
12
W
RELEASE LOCK
IRIS LOCK
1 Objektyvo gaubtas
2 Mygtukas PUSH (objektyvo gaubto atleidimas)
3 Fokusavimo žiedas 4 Priartinimo žiedas
5 Vyzdinės diafragmos žiedas
6 Žiedo žymė 7 Objektyvo kontaktai*
8 Trikojo montavimo žiedas 9 Diafragmos žymė
10 Atstumo žymė 11 Objektyvo gaubto žymė
12 Jungiklis IRIS LOCK
13 Vyzdinės diafragmos spragtelėjimo jungiklis
14 Atstumo skalė 15 Diafragmos skalė
16 POWER ZOOM svirtis 17 Jungiklis ZOOM
18 Dirželio kabliukai 19 Objektyvo tvirtinimo žymė
20 Žiedo fiksavimo rankenėlė
21 Virpėjimo kompensavimo jungiklis
22 Priartinimo kištukas 23 Gaubto dangtelis
ON
OFF
10
3
(1)
19
11
Kaip primontuoti objektyvą
(žr. – pav.)
2
5
1.5
22
16
3.3
0.95
 Objektyvo uždėjimas / nuėmimas
Ʉ
7
FULL MF
16
17 18
4
1.2
15
15 30
5 10
13
14
* Nelieskite objektyvo kontaktų.

CL CK
POWER ZOOM
W
MANUAL
SERVO
2
OFF
0.95
3.3
ON
1
4
1.2
AF/MF
T
OPTICAL
STEADY SHOT
20
10
3
21
2

AF/MF
5
1.5

7
FULL MF
Kaip nuimti objektyvą
(žr. – pav.)
0.95
3.3
–1

Dėdami objektyvą nespauskite fotoaparato
objektyvo atleidimo mygtuko.
Nekiškite objektyvo kampu.
4
1.2
22
15 30
5 10
(2)
23
Nuimkite užpakalinį objektyvo dangtelį
ir fotoaparato korpuso dangtelį.
Sulygiuokite ant objektyvo cilindro
esantį baltą tašką su ant fotoaparato
esančiu baltu tašku (tvirtinimo žyme),
tada objektyvą įkiškite į fotoaparato
jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, kol jis užsifiksuos.
Laikydami nuspaudę fotoaparato objektyvo
atleidimo mygtuką, sukite objektyvą prieš
laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada jį ištraukite.

 Trikojo naudojimas

IRIS LOCK
–2
A
4
5.6
8
11
16
a
Kaip keisti vertikalią /
horizontalią padėtį
Atlaisvinkite žiedo fiksavimo rankenėlę, esančią ant
trikojo montavimo žiedo (1) ir pasukite fotoaparatą
bet kuria kryptimi. Kai naudojamas trikojis, išlaikant
stabilumą galima greitai keisti fotoaparato padėtis –
iš vertikalios į horizontalią ir atvirkščiai.


ON

OFF
CL CK

Ant žiedo yra baltas taškas (žiedo žymė). Norėdami
tiksliai nustatyti fotoaparato padėtį, sulygiuokite ant
trikojo montavimo žiedo esantį baltą tašką su ant
objektyvo esančia balta linija (žiedo žyme) (2).
Nustatę fotoaparato padėtį, tvirtai priveržkite žiedo
fiksavimo rankenėlę.
Naudojant kai kurių modelių fotoaparatus ar priedus,
sukamas žiedas gali atsitrenkti į fotoaparato korpusą
arba priedą. Norėdami gauti daugiau informacijos
apie suderinamumą su fotoaparatais ir priedais,
apsilankykite savo regiono „Sony“ svetainėje.
Atidarydami žiedą, tvirtai laikykite jį ir objektyvą.
Atidarydami žiedą nelaikykite vyrio. Jei laikysite
už vyrio, galite prisižnybti ranką.
Jei žiedą atidarysite nenuėmę objektyvo nuo
fotoaparato, žiedas gali atsitrenkti į fotoaparato
korpusą arba priedą. Prieš nuimant žiedą
rekomenduojame nuimti objektyvą nuo
fotoaparato.
OFF
OPTICAL
STEADY SHOT
Virpėjimo kompensavimo funkcijos jungiklis
Lai pievienotu objektīvu
(sk. attēlu –.)


ON: fotoaparato virpėjimas kompensuojamas.
OFF: fotoaparato virpėjimas nekompensuojamas.
Rekomenduojame fotografuojant naudoti trikojį.
Specifikacijos
Pavadinimas
(modelio pavadinimas)
Židinio nuotolis (mm)
Kaip nuimti objektyvo gaubtą
Nuspauskite objektyvo gaubto atleidimo mygtuką
PUSH ir pasukite objektyvo gaubtą priešinga kryptimi,
nei sukote tvirtindami.
 Dirželio tvirtinimas
Kai nešate fotoaparatą su pritvirtintu keičiamu
objektyvu, prie objektyvo pritvirtinkite dirželį.
Norėdami pritvirtinti dirželį, atlikite (1) ir (2) veiksmus.

Kad nenumestumėte objektyvo, tinkamai pritvirtinkite
dirželį, kad jis neatsilaisvintų nuo objektyvo.
 Priartinimas
POWER ZOOM svirtelės naudojimas
1
2
Jungiklį ZOOM nustatykite
į padėtį SERVO.
Judinkite POWER ZOOM svirtelę,
kad sureguliuotumėte židinio
nuotolį (priartinimo padėtį).
75°-18°
54°-12°
Minimalus fokusavimas*3 (m)
0,15
Minimali diafragma
f/22
2

Jungiklio ZOOM padėtį keičiant iš SERVO į MANUAL,
židinio nuotolis gali automatiškai pasikeisti.
Kaip keisti priartinimo žiedo valdymo
sukimo kryptį
Kai kuriems fotoaparatams, sukant priartinimo žiedą,
galima priskirti arba W, arba T. Išsamios informacijos
žr. fotoaparato naudojimo instrukcijoje.
 Fokusavimas
Kaip sureguliuoti fokusavimą
AF / MF režimu
Kai naudojate automatinio fokusavimo funkciją
kartu su rankiniu fokusavimu arba kai įrašote filmus,
fokusavimo žiedą nustatykite į padėtį .

Atsižvelgiant į objektyvo mechanizmą, židinio
nuotolis gali keistis keičiantis fotografavimo atstumui.
Pirmiau nurodyti židinio nuotoliai pagrįsti prielaida,
kad objektyvas sufokusuotas į begalybę.
ir
yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izskaidrots,
kā izmanot objektīvus. Lietošanas norādes ir
aprakstītas atsevišķā dokumentā “Piesardzības
pasākumi pirms lietošanas”. Pirms objektīva
izmantošanas noteikti iepazīstieties ar abiem
dokumentiem.



Kad nesat kameru ar pievienotu objektīvu, vienmēr
cieši turiet gan kameru, gan objektīvu.
Šis objektīvs nav ūdensdrošs, lai arī tas ir izstrādāts,
domājot par putekļnoturību un noturību pret ūdens
šļakatām. Ja izmantojat to lietus laikā, neļaujiet ūdens
lāsēm nokļūt uz objektīva.
Tālummaiņas spraudni var pievienot tālummaiņas
gredzenam un atvienot no tā.
Uzmanieties, lai nenomestu objektīvs, kad to uzglabājat
vai pārnēsājat. Uzņemšanai izmantojiet izturīgu trijkāji.
Objektīvs var aizsegt kameras AF apgaismojumu.
Iesakām AF apgaismojumu izslēgt (iestatīt vērtību OFF).
Piesardzības pasākumi attiecībā uz
zibspuldzes lietošanu


Ar šo objektīvu nevar izmantot kameras
iebūvēto zibspuldzi. Izmantojiet ārēju zibspuldzi
(jāiegādājas atsevišķi).
Ja izmantojat zibspuldzi, objektīvs var daļēji aizsegt
zibspuldzes gaismu, kā rezultātā attēla lejasdaļā
būs redzama ēna.
Vinjetēšana
Jungiklis IRIS LOCK
Vyzdinės diafragmos žiedą galite užfiksuoti
diafragmos skalėje ties „A“ arba sukti tarp
f/4 ir f/22.
RELEASE: Vyzdinės diafragmos žiedą galite sukti
diafragmos skalėje tarp „A“ ir f/22.

Izmantojot objektīvu, ekrāna stūri ir tumšāki nekā
centrs. Lai novērstu šo parādību (vinjetēšanu),
aizveriet diafragmu par 1–2 iedaļām.
LOCK:
Kai diafragmos skalėje sulygiuojate „A“ su diafragmos
žyme, fotoaparatas nustatomas veikti automatinės
vyzdinės diafragmos režimu ir ekspoziciją nustato
fotoaparatas. Sukdami vyzdinės diafragmos žiedą
taip pat galite rankiniu būdu reguliuoti šviesos kiekį,
tarp f/4 ir f/22.
Sureguliuokite šviesos kiekį rankiniu būdu
Pastabos
Filmuodami nustatykite vyzdinės diafragmos
spragtelėjimo jungiklį į padėtį OFF. (Žr. -a pav.)
Jei filmuodami keisite diafragmos reikšmę, kai
vyzdinės diafragmos spragtelėjimo jungiklis bus
nustatytas į padėtį ON, bus įrašytas vyzdinės
diafragmos žiedo garsas.
Turot nospiestu objektīva atbrīvošanas pogu uz
kameras, grieziet objektīvu pa kreisi līdz atdurei,
pēc tam atvienojiet objektīvu.
 Trijkāja izmantošana
Izmantojot trijkāji, pievienojiet pievienošanas apcilnim
uz objektīva, nevis kameras trijkāja ietverei.
Lai mainītu vertikālo/horizontālo
novietojumu
Atbrīvojiet apciļņa fiksēšanas pogu uz trijkāja
pievienošanas apciļņa (1) un pagrieziet kameru
jebkurā virzienā. Kameru var ātri pārslēgt no vertikālā
novietojuma uz horizontālo un pretēji, saglabājot
stabilitāti, kad izmantojat trijkāji.



Uz apciļņa ir balts punkts (apciļņa atzīme). Lai precīzi
regulētu kameras novietojumu, savietojiet balto punktu
uz trijkāja pievienošanas apciļņa ar balto līniju (apciļņa
atzīmi) uz objektīva (2).
Kad kameras novietojums ir iestatīts, cieši pievelciet
apciļņa fiksēšanas pogu.
Atkarībā no kameras vai piederumu modeļa
apcilnis pagriežot var piesist kameras korpusam
vai piederumiem. Papildinformāciju par saderību
ar kamerām un piederumiem skatiet sava reģiona
Sony tīmekļa vietnē.
Lai trijkāja pievienošanas apcilni
atvienotu no objektīva
Ja nelietojat trijkāji, tā pievienošanas apcilni var
atvienot no objektīva.
1
Atvienojiet objektīvu no kameras.

2
3
 Daļu identificēšana
1 Objektīva saules blende.
2 Poga PUSH (objektīva saules blendes atbrīvošana).
3 Fokusēšanas gredzens. 4 Tālummaiņas gredzens.
5 Diafragmas gredzens. 6 Apciļņa atzīme.
7 Objektīva kontakti*.
8 Trijkāja pievienošanas apcilnis.
9 Diafragmas atzīme. 10 Attāluma rādītājs.
11 Objektīva saules blendes atzīme.
12 Slēdzis IRIS LOCK. 13 Diafragmas klikšķa slēdzis.
14 Attāluma skala. 15 Diafragmas skala.
16 Svira POWER ZOOM. 17 Slēdzis ZOOM.
18 Siksniņas āķīši. 19 Objektīva pievienošanas atzīme.
20 Apciļņa fiksēšanas poga.
21 Vibrācijas kompensācijas slēdzis.
22 Tālummaiņas spraudnis. 23 Saules blendes vāciņš.
* Neaiztieciet objektīva kontaktus.
Detalizētu informāciju sk. sadaļā “ Objektīva
pievienošana/noņemšana”.
Pagrieziet apciļņa fiksēšanas pogu,
lai savietotu apciļņa fiksēšanas
pogas un apciļņa atzīmes (3).
Pavelciet apciļņa fiksēšanas pogu
lejup (4) un atveriet apcilni.



Plašāku informāciju par saderību meklējiet sava
reģiona Sony tīmekļa vietnē vai lūdziet to Sony
izplatītājam vai vietējā pilnvarotā Sony servisa centrā.
Piezīmes par lietošanu
Objektīva pievienošanas laikā nespiediet uz
kameras esošo objektīva atbrīvošanas pogu.
Nepievienojiet objektīvu slīpi.
Lai noņemtu objektīvu
(sk. attēlu –.)
Šis objektīvs ir izstrādāts kameras sistēmas Sony α
kamerām ar E tipa stiprinājumu. To nevar izmantot
kamerām ar A tipa stiprinājumu.

 Ekspozicijos reguliavimas

Latviski
Jei nenorite naudoti automatinio fokusavimo,
fokusavimo žiedą nustatykite į padėtį  ir
sureguliuokite fokusavimą rankiniu būdu.

Taip
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.

Atstumo skalė yra tik apytikslė nuoroda.
AF / MF režimo bei FULL MF režimo minimalus
fokusavimas skiriasi.
AF / MF režimu: nuo 0,4 m (W) iki 0,95 m (T)
FULL MF režimu: 0,95 m visoje srityje
Kai judinate fokusavimo žiedą iš AF / MF režimo 
į FULL MF režimą , fokusavimas sureguliuojamas
pagal atstumą, nurodytą atstumo skalėje.
1.215
Pridedami elementai: objektyvas (1), užpakalinis
objektyvo dangtelis (1), objektyvo gaubtas (1),
gaubto dangtelis (1), objektyvo dėklas (1), dirželis (1),
priartinimo kištukas (1), spausdintų dokumentų
rinkinys
Kaip sureguliuoti fokusavimą
FULL MF režimu

95
105 × 162,5
*1 Pirmiau nurodyta 35 mm formato ekvivalento židinio
nuotolio vertė taikoma skaitmeniniams fotoaparatams
su keičiamuoju objektyvu su APS-C dydžio
vaizdo davikliu.
*2 1 matymo kampo vertė taikoma 35 mm
fotoaparatams, o 2 matymo kampo vertė taikoma
skaitmeniniams fotoaparatams su keičiamuoju
objektyvu su APS-C dydžio vaizdo davikliu.
*3 Minimalus fokusavimas – tai atstumas nuo vaizdo
daviklio iki objekto.
Priartinimo žiedo naudojimas
Jungiklį ZOOM nustatykite
į padėtį MANUAL.
Sukite priartinimo žiedą, kad
sureguliuotumėte židinio nuotolį
(priartinimo padėtį).
0,4-0,95
Maksimalus padidinimas (kart.)
Noņemiet aizmugures objektīva vāciņu
un kameras korpusa vāciņu.
Savietojiet balto punktu uz objektīva
korpusa ar balto punktu uz kameras
(pievienošanas atzīmi), pēc tam
ievietojiet objektīvu kameras
stiprinājumā un grieziet to pa labi,
līdz tas nofiksējas vietā.

12-18
Matymo kampas 1*
Norėdami priartinti, judinkite POWER ZOOM
svirtelę link T (teleobjektyvas).
Norėdami atitolinti, judinkite POWER ZOOM
svirtelę link W (platus).
1
42-202,5
Matymo kampas 2*2
Matmenys
(didžiausias skersmuo ×
aukštis) (apytiksl., mm)
Svoris (apytiksl., g)
(išskyrus trikojo montavimo
žiedą)
Virpėjimo kompensavimo
funkcija
Sulygiuokite ant objektyvo gaubto esančią
žymę su ant objektyvo esančia objektyvo
gaubto žyme, tada objektyvo gaubtą įkiškite
į objektyvo jungtį ir sukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, kol jis užsifiksuos vietoje.
2
2
Rekomenduojama naudoti objektyvo gaubtą, norint
sumažinti šviesos blyksnių efektą ir užtikrinti geriausią
vaizdo kokybę.
1
FE PZ 28–135 mm F4
G OSS
SELP28135G
28-135
35 mm formato ekvivalento
židinio nuotolis*1 (mm)
Objektyvo grupės / elementai
Filtro skersmuo (mm)
Sukite vyzdinės diafragmos žiedą iki norimos
ekspozicijos (F sustojimo), kai fotoaparatas
nustatytas veikti M arba A režimu.
ON
 Objektīva pievienošana/
noņemšana
 Objektyvo gaubto uždėjimas

22


Norėdami naudoti trikojį, pritvirtinkite jį prie
objektyvo montavimo žiedo, o ne prie trikojui
skirto fotoaparato lizdo.
RELEASE LOCK
Pasukite žiedo fiksavimo rankenėlę
ir sulygiuokite žiedo fiksavimo
rankenėlės bei žiedo žymes (3).
Patraukite žiedo fiksavimo rankenėlę
žemyn (4) ir atidarykite žiedą.

Pastabos dėl naudojimo
Išsamesnės informacijos žr. skyriuje „ Objektyvo
uždėjimas / nuėmimas“.
 Virpėjimo kompensavimo
funkcijos naudojimas
Atverot apcilni, stingri turiet objektīvu un apcilni.
Atverot apcilni, neturiet viru. Turot viru, varat
iespiest roku.
Ja apcilni atverat, nenoņemot objektīvu no
kameras, apcilnis var piesist kameras korpusam
vai piederumiem. Pirms atvienojat apcilni,
ieteicamsobjektīvu noņemt no kameras.
 Objektīva saules blendes
pievienošana
Objektīva saules blendi ir ieteicams izmantot,
lai samazinātu atspīdumus un nodrošinātu
maksimālu attēla kvalitāti.
Savietojiet atzīmi uz objektīva saules blendes
ar objektīva saules blendes atzīmi uz objektīva,
pēc tam ievietojiet objektīva saules blendi
objektīva stiprinājumā un grieziet to pa labi,
līdz tā ar klikšķi nostājas savā vietā.
Lai noņemtu objektīva saules blendi
Turiet nospiestu pogu PUSH (objektīva saules blendes
atbrīvošana) un grieziet objektīvu pievienošanai
pretējā virzienā.
 Siksniņas pievienošana
Ja nesat objektīvu kopā ar (joprojām) pievienotu
maināmu objektīvu, objektīvam pievienojiet siksniņu.
Lai pievienotu siksniņu, veiciet darbību (1) un (2).

Lai nepieļautu objektīva nokrišanu, pareizi pievienojiet
siksniņu tā, lai tā neatvienotos no objektīva.
 Tālummaiņa
Sviras POWER ZOOM izmantošana
1
2
Iestatiet slēdzi ZOOM stāvoklī SERVO.
Pārvietojiet sviru POWER ZOOM,
lai regulētu fokusa attālumu
(tālummaiņas novietojumu).
Pārvietojiet sviru POWER ZOOM atzīmes T
(telefoto) virzienā, lai tuvinātu.
Pārvietojiet sviru POWER ZOOM atzīmes W
(platleņķa) virzienā, lai tālinātu.
Tālummaiņas gredzena lietošana
1
2

Iestatiet slēdzi ZOOM stāvoklī MANUAL.
Pagrieziet tālummaiņas gredzenu,
lai regulētu fokusa attālumu
(tālummaiņas novietojumu).
Bīdot slēdzi ZOOM no stāvokļa SERVO uz
stāvokli MANUAL, iespējama automātiska
fokusa attāluma maiņa.
(turpinājums aizmugurē)

1

2
3
4
5
Manuāla gaismas daudzuma regulēšana
Ja kamerai ir iestatīts režīms M vai A, pagrieziet
diafragmas gredzenu līdz vēlamajai ekspozīcijai
(f skaitlim).
7
6
MANUAL
SERVO
15 30
5 10
Piezīmes
Filmējot diafragmas klikšķa slēdzi iestatiet
stāvoklī OFF. (Sk. attēlu -a.)
Ja filmējot maināt diafragmas vērtību un diafragmas
klikšķa slēdzis ir stāvoklī ON, tiek ierakstīta diafragmas
gredzena skaņa.
IRIS LOCK
16
4
1.2
11
8
5
1.5
5.6
2
7
4
A
10
3
RELEASE LOCK
POWER ZOOM
22
3.3
POWER ZOOM
0.95
T
8
W
11
10
9
18
 Vibrācijas kompensācijas
funkcijas izmantošana
Vibrācijas kompensācijas slēdzis
ON: kompensē kameras vibrāciju.
OFF: nekompensē kameras vibrāciju. Uzņemšanas
laikā ieteicams izmantot trijkāji.

12

RELEASE LOCK
IRIS LOCK
CL CK
Fokusa garums (mm)
4
1.2
AF/MF
19
11
22
0.95
3.3
16
3.3
0.95
FE PZ 28-135mm F4
G OSS
SELP28135G
28-135
Atbilstošais 35 mm formāta
fokusa garums*1 (mm)
Objektīva grupas-elementi
4
1.2
16
15 17 18
Nosaukums
(modeļa nosaukums)
5
1.5
13
14
 Suumimine
1 Valgusvarjuk
2 Nupp PUSH (valgusvarjuki vabastusnupp)
3 Fookusketas 4 Suumirõngas
5 Iirisdiafragma rõngas 6 Rihma märk
7 Objektiivi kontaktid* 8 Statiivi kinnitamise rihm
9 Ava register 10 Kauguse register
11 Valgusvarjuki märk 12 Lüliti IRIS LOCK
13 Iirisdiafragma klõpsamise lüliti
14 Kauguse skaala 15 Ava skaala
16 Kang POWER ZOOM 17 Lüliti ZOOM
18 Rihmakonksud 19 Objektiivi kinnitamise märk
20 Rihma lukustamise nupp
21 Värisemise kompenseerimise lüliti
22 Suumivarras 23 Varjuki kate
Kangi POWER ZOOM kasutamine
* Ärge puudutage objektiivi kontakte.
 Objektiivi kinnitamine/
eemaldamine
Specifikācijas
Ʉ
2
OFF
7
FULL MF
10
3
(1)
ON
15 30
5 10

 Osade tuvastamine
POWER ZOOM
Objektiivi kinnitamine
(vt joonist –.)
1
42-202,5
12-18
Skata leņķis 1*2
75°-18°
2
Skata leņķis 2*
54°-12°
Minimālais fokusa
attālums*3 (m)
Maksimālais palielinājums (×)
0,4-0,95
2
T
W
ON
(2)
SERVO
15 30
5 10
MANUAL
OFF
10
3
OPTICAL
STEADY SHOT
21
0.95
3.3

–1
f/22
Filtru diametrs (mm)
95
105×162,5
Izmēri
(maksimālais
diametrs×augstums)
(aptuveni, mm)
Masa (aptuveni, g)
(bez trijkāja pievienošanas
apciļņa)
Vibrācijas kompensācijas
funkcija
4
1.2
22
AF/MF
5
1.5
23

1215
Jā
* Iepriekš norādītās vērtības, kas izsaka atbilstošo
35 mm formāta fokusa garumu, attiecas uz digitālajām
kamerām ar maināmu objektīvu, kuras aprīkotas ar
APS-C formāta attēlu sensoru.
*2 1. skata leņķis atbilst 35 mm kamerām, bet 2. skata
leņķis atbilst digitālajām kamerām ar maināmu
objektīvu, kuras aprīkotas ar APS-C formāta
attēlu sensoru.
*3 Minimālais fokusa attālums ir attālums no attēlu
sensora līdz objektam.
1
RELEASE LOCK
4
A
IRIS LOCK

22
16
11
8
5.6
–2
ON
OFF

Atkarībā no objektīva mehānisma fokusa garums var
mainīties atbilstoši jebkurām fotografēšanas attāluma
izmaiņām. Iepriekš norādītie fokusa garumi norādīti
pieņemot, ka objektīvs ir fokusēts uz bezgalību.
Iekļautie priekšmeti: objektīvs (1), objektīva
aizmugures vāciņš (1), objektīva saules blende (1),
saules blendes vāciņš (1), objektīva maciņš (1),
siksniņa (1), tālummaiņas spraudnis (1),
drukātas dokumentācijas komplekts
a
un

ir Sony Corporation preču zīmes.
Eesti
ON
See kasutusjuhend selgitab objektiivide
kasutamist. Märkused kasutamise kohta leiate
eraldi dokumendist „Ettevaatusabinõud enne
kasutamist”. Lugege kindlasti enne objektiivi
kasutamist mõlemat dokumenti.
OFF
OPTICAL
STEADY SHOT
(1)
See objektiiv on mõeldud Sony α kaamerasüsteemi
E-kinnitusega kaameratele. Seda ei saa
A-paigaldusega kaamerate korral kasutada.
Latviski
(2)

(turpinājums no priekšpuses)
Hoides kaameral all objektiivi vabastamise nuppu,
keerake objektiivi päripäeva, kuni see peatub,
ja eemaldage siis objektiiv.
Statiivi kasutades kinnitage see objektiivi
kinnitusrihma külge, mitte kaamera statiivi
pesa külge.
Vertikaalse/horisontaalse
asendi muutmine
Rihma lukustamise nupu lõdvestamine statiivi
kinnitamise rihmal (1) ja pöörake kaamerat
kummaski suunas. Kaamerat saab kiiresti vertikaalse
ja horisontaalse asendi vahel lülitada, säilitades
samal ajal statiivi kasutades stabiilsuse.



Rihmal on valge punkt (rihma märk). Joondage
valge punkt statiivi kinnitamise rihmal valge joonega
(rihma märk) objektiivil, et reguleerida kaamera asend
täpselt (2).
Pingutage rihma kinnitamise nuppu tugevasti, kui
kaamera asend on määratud.
Rihm võib olenevalt kaamera või tarviku mudelist
minna pööramisel vastu kaamera korpust või tarvikut.
Lisateavet kaamerate ja tarvikutega ühilduvuse kohta
saate Sony kohalikult veebisaidilt.
Statiivi kinnitamise rihma objektiivilt
lahti ühendamine
Statiivi kinnitamise rihma saab objektiivi küljest ära
võtta, kui te statiivi ei kasuta.
1
Eemaldage objektiiv kaamera küljest.

2
3
Keerake rihma lukustamise nuppu,
et joondada rihma kinnitamise
nupu märgid ja rihm (3).
Tõmmake rihma lukustamise nupp
alla (4) ja avage rihm.



Märkused kasutamise kohta
Pagriežot tālummaiņas gredzenu, dažām kamerām
var piešķirt stāvokli W vai T. Detalizētu informāciju
skatiet kameras lietošanas rokasgrāmatā.


(3)
(4)
 Fokusēšana
Lai fokusu regulētu režīmā AF/MF
Izmantojot autofokusa funkciju kopā ar manuālo
fokusu un ierakstot filmas, iestatiet fokusa
gredzenu stāvoklī .


Lai fokusu regulētu režīmā FULL MF
Ja nevēlaties izmantot autofokusu, iestatiet fokusa
gredzenu stāvoklī  un regulējiet fokusu manuāli.




Attāluma skala ir tikai aptuvena norāde.
Režīmā AF/MF un FULL MF minimālais fokusa
attālums atšķiras.
Režīmā AF/MF: 0,4 m (W)–0,95 m (T)
Režīmā FULL MF: 0,95 m visā apgabalā
Ja fokusa gredzenu pārvietojat no režīma AF/MF 
uz režīmu FULL MF , fokuss tiek noregulēts atbilstoši
attāluma skalā norādītajam attālumam.
 Ekspozīcijas regulēšana
Slēdzis IRIS LOCK

(1)
LOCK:
(2)
Diafragmas gredzenu varat fiksēt
diafragmas skalā pie atzīmes A vai
pagriezt starp f/4 un f/22.
RELEASE: Diafragmas gredzenu varat pagriezt
diafragmas skalā starp atzīmi A un f/22.
Savietojot atzīmi A uz diafragmas skalas ar
diafragmas atzīmi, kamerai tiek iestatīts automātiskas
diafragmas režīms, un ekspozīciju iestata kamera.
Turklāt, pagriežot diafragmas gredzenu, varat manuāli
regulēt gaismas daudzumu no f/4 līdz f/22.

Kui kannate kaamerat, millele on kinnitatud
objektiiv, hoidke alati kindlalt kinni nii kaamerast
kui ka objektiivist.
See objektiiv pole veekindel, kuigi on valmistatud
tolmu- ja pritsmekindlust silmas pidades. Kui
kasutate seda vihma käes vms, hoidke veepiisad
objektiivist eemal.
Suumivarda saab kinnitada suumirõngale ja seda saab
sealt ka eemaldada.
Olge ettevaatlik ja ärge pillake objektiivi hoiustades ja
kandes seda maha. Kasutage videote jäädvustamiseks
tugevat statiivi.
Objektiiv võib kaamera AF-valgustajat blokeerida.
Soovitame seada AF-valgustaja olekuks OFF.
Ettevaatusabinõud välklambi kasutamisel


Selle objektiiviga ei saa kasutada kaamera sisseehitatud
välklampi. Kasutage välist välklampi (müüakse eraldi).
Kui kasutate välklampi, võib objektiiv välklambi valgust
osaliselt takistada, mille tagajärjel jääb pildi alumisse
ossa vari.
Vinjettimine

Objektiivi kasutamisel on ekraani nurgad keskosast
tumedamad. Selle nähtuse (nimetatakse vinjettimiseks)
vähendamiseks sulgege ava 1–2 ühiku võrra.
Vt üksikasjade saamiseks osa „ Objektiivi
kinnitamine/eemaldamine”.
Hoidke rihma avades objektiivi ja rihma kindlalt.
Ärge hoidke rihma avades liigendist kinni. Kui
hoiate liigendist kinni, võib käsi selle vahele jääda.
Kui avate rihma ilma objektiivi kaamera küljest
eemaldamata, võib rihm minna vastu kaamera
korpust või tarvikut. Soovitame enne rihma
eemaldamist objektiivi kaamera küljest eemaldada.
 Valgusvarjuki kinnitamine
Helenduse vähendamiseks ja maksimaalse
pildikvaliteedi tagamiseks on soovitatav
kasutada valgusvarjukit.
Joondage valgusvarjukil olev märk objektiivil
oleva valgusvarjuki märgiga, seejärel sisestage
valgusvarjuk objektiivi kinnitusse ja pöörake
seda päripäeva, kuni see paigale klõpsab.
Valgusvarjuki eemaldamine
Hoidke nuppu PUSH (valgusvarjuki vabastusnupp)
all ja keerake valgusvarjukit kinnitamisele
vastupidises suunas.
 Rihma kinnitamine
Kinnitage rihm objektiivi külge, kui kannateobjektiivi
kinnitatud (endiselt) vahetatava objektiiviga
kaameraga. Järgige rihma kinnitamiseks
juhiseid (1) ja (2).

Vältimaks objektiivi kukkumist kinnitage rihm kindlasti
õigesti, nii et rihm ei tule objektiivi küljest lahti.
Seadke lüliti ZOOM olekusse SERVO.
Liigutage kangi POWER ZOOM,
et reguleerida fookuskaugust
(suumi asend).
Liigutage kangi POWER ZOOM T (telefoto) suunas,
et lähemale suumida.
Liigutage kangi POWER ZOOM W (lai) suunas,
et kaugemale suumida.
Suumirõnga kasutamine
1
2
Seadke lüliti ZOOM olekusse MANUAL.
Pöörake suumirõngast, et reguleerida
fookuskaugust (suumi asend).
Kui lükkate lüliti ZOOM olekust SERVO olekusse
MANUAL, võib fookuskaugust automaatselt muuta.
Suumirõnga kasutamise pööramissuuna
muutmine
Mõnd kaamerat saab määrata nii W-le kui ka T-le,
kui pöörate suumirõngast. Üksikasjade saamiseks
vt kaamera kasutusjuhendit.
 Fokuseerimine
AF/MF-režiimis fookuse reguleerimine
Kui kasutate käsitsi fookusega koos autofookuse
funktsiooni või kui salvestate videoid, seadke
fokuseerimisrõngas asendisse .
Fookuse reguleerimine režiimis FULL MF
Kui te ei soovi kasutada autofookust, seadke
fookusketas asendisse  ja reguleerige
fookust käsitsi.



 Statiivi kasutamine
Lisateavet ühilduvuse kohta saate oma piirkonna
Sony veebisaidilt, Sony edasimüüjalt või kohalikult
volitatud Sony teeninduselt.
Lai mainītu tālummaiņas gredzena darbības
pagriešanas virzienu
Ärge vajutage objektiivi paigaldades kaameral
objektiivi vabastamise nuppu.
Ärge paigaldage objektiivi nurga all.
Objektiivi eemaldamine
(vt joonist –.)
Dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.
CL CK


0,15
Minimālā diafragma
2
7
FULL MF
20
Eemaldage tagumine objektiivikate
ja kaamera korpuse kate.
Joondage läätseraami valge punkt
kaamera valge punktiga (paigalduse
märgiga) ning seejärel sisestage
objektiiv kaamera pessa ja pöörake
seda päripäeva, kuni see lukustub.
1
2
Kauguse skaala on ainult pidepunktis.
Minimaalsed fookused on AF/MF-režiimis ja režiimis
FULL MF erinevad.
Režiimis AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
Režiimis FULL MF: 0,95 m kogu piirkonnas
Kui liigutate fookusketta režiimilt AF/MF  režiimile
FULL MF , siis on fookus reguleeritud kaugusele,
mida näitab kauguse skaala.
 Särituse reguleerimine
Lüliti IRIS LOCK
LOCK:
saate iirisdiafragma rõnga ava skaalal
lukustada olekusse „A” või pöörake seda
vahemikus f/4 ja f/22.
RELEASE: saate pöörata iirisdiafragma rõngast ava
skaala vahemikus „A” ja f/22.
Kui joondate ava skaalal „A” ava märgiga, siis on
kaamera seatud automaatsele iirisdiafragma režiimile
ja kaamera määrab särituse. Saate reguleerida
valguse kogust käsitsi vahemikus f/4 ja f/22,
pöörates iirisdiafragma rõngast.
Valguse koguse käsitsi reguleerimine
Pöörake iirisdiafragma rõngas soovitud
säritusele (f-ava), kui kaamera on seatud
M- või A-režiimile.
Märkused
Videoid salvestades seadke iirisdiafragma
klõpsamise lüliti olekusse OFF. (Vt joonist -a)
Kui muudate ava väärtust, salvestades videot,
kui iirisdiafragma klõpsamise lüliti on olekus ON,
siis salvestatakse iirisdiafragma rõnga heli.
 Värisemise kompenseerimise
funktsiooni kasutamine
Värisemise kompenseerimise lüliti


ON: kaamera värisemise kompenseerimine.
OFF: ei kompenseeri kaamera värisemist. Soovitame
kasutada salvestamise ajal statiivi.
Tehnilised andmed
Nimi (mudeli nimi)
Fookuskaugus (mm)
Ekvivalent 35 mm vormingus
fookuskaugusele*1 (mm)
Objektiivi rühmad/elemendid
Vaatenurk 1*2
Vaatenurk 2*2
Minimaalne fookus*3 (m)
FE PZ 28–135 mm F4
G OSS
SELP28135G
28-135
42-202,5
12-18
75°-18°
54°-12°
0,4-0,95
Maksimaalne suurendus (×)
0,15
Minimaalne ava
f/22
Filtri diameeter (mm)
Mõõdud
(maksimaalne diameeter ×
kõrgus) (ligikaudu, mm)
Kaal (ligikaudu, g)
(v.a statiivi kinnitamise rihm)
Värisemise kompenseerimise
funktsioon
95
105 × 162,5
1.215
Jah
*1 Ülal antud ekvivalentse 35 mm vormingus
fookuskauguse ja vaatenurga väärtused põhinevad
APS-C-suuruses pildisensoriga varustatud
vahetatavate objektiividega digitaalkaameratel.
*2 Vaatenurk 1 on 35 mm kaameratele mõeldud
väärtus ja vaatenurk 2 on APS-C-suuruses
pildisensoriga varustatud vahetatavate
objektiividega digitaalkaameratele mõeldud väärtus.
*3 Minimaalne fookus on kaugus pildisensorist objektini.

Olenevalt objektiivi mehhanismist võib fookuskaugus
muutuda iga muudatusega pildistamiskauguses.
Ülal antud fookuskaugused eeldavad, et objektiiv
on fokuseeritud lõpmatusele.
Kaasasolevad esemed. Objektiiv (1), tagumine
objektiivikate (1), valgusvarjuk (1), varjuki kate (1),
objektiivikott (1), rihm (1), suumivarras (1),
prinditud dokumentatsiooni komplekt
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette
teatamata muuta.
ja
on Sony Corporationi kaubamärgid.
Download PDF

advertising