Sony | FDR-AX700 | Sony FDR-AX700 FDR-AX700 4K HDR vaizdo kamera Naudojimo instrukcijos

4-728-598-11(1)
Skaitmeninė 4K
vaizdo kamera
Darbo pradžia
Įrašymas / atkūrimas
Vaizdų išsaugojimas
Naudojimo vadovas
„Pagalbos vadovas“
(vadovas žiniatinklyje)
Vaizdo kameros tinkinimas
Kita
Žr. žinyno vadovą, kuriame
pateikiamos išsamios daugelio
kameros funkcijų instrukcijos.
http://rd1.sony.net/help/cam/1710/h_zz/
Žinyno vadovo gali nebūti jūsų kalba. Visus vadovus
rasite apsilankę:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/memorycamcorders-fdrax-series/fdr-ax700#manuals
FDR-AX700
Perskaitykite
pirmiausia
Jei manote, kad baterijas kas nors
galėjo praryti arba jos galėjo patekti į
kurią nors kūno dalį, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
Prieš naudodami šį įrenginį,
atidžiai perskaitykite šį vadovą
ir jį išsaugokite, kad galėtumėte
peržiūrėti vėliau.
SVARBIOS
SAUGAUS
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
Savininko įrašai
Toliau paliktoje vietoje įrašykite
modelio ir serijos numerius (jie yra ant
įrenginio). Šiuos numerius nurodykite,
jei dėl šio gaminio prireiktų kreiptis į
„Sony“ pardavėją.
Modelio Nr. FDR- __________________
Serijos Nr. _________________________
ĮSPĖJIMAS
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio:
1) saugokite įrenginį nuo lietaus ir
drėgmės;
2) ant įrenginio nedėkite skysčio
pripildytų indų, pvz., vazų.
Maitinimo elementus saugokite nuo
labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių, ugnies
ir pan.
LT
2
Neprarykite maitinimo elemento,
nes tai gali sukelti cheminį nudegimą.
Nuotolinio valdymo įrenginyje yra
monetos / sagos formos maitinimo
elementas. Jei monetos formos
bateriją prarysite, vos per 2 valandas
ji gali sukelti stiprius vidinius
nudegimus ir būti mirties priežastis.
Naujus ir panaudotus maitinimo
elementus laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Jei maitinimo
elemento skyrius tinkamai neužsidaro,
nebenaudokite gaminio ir laikykite jį
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Perskaitykite šias instrukcijas.
Išsaugokite šias instrukcijas.
Paisykite visų įspėjimų.
Laikykitės visų instrukcijų.
Nenaudokite šio įrenginio prie
vandens.
Valykite tik sausa šluoste.
Pasirūpinkite, kad nebūtų
užstojamos ventiliacijos angos.
Montuokite vadovaudamiesi
gamintojo instrukcijomis.
Nelaikykite prie šilumos šaltinių,
pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar
kitų šilumą generuojančių prietaisų
(įskaitant stiprintuvus).
Atsižvelkite į nurodymą naudoti
saugų poliarizuotą arba įžeminto
tipo kištuką. Poliarizuotas kištukas
turi du kontaktus, kurių vienas yra
platesnis už kitą. Įžemintasis kištukas
turi du kontaktus, o trečiasis skirtas
įžeminti. Platusis arba įžeminimo
kontaktas sumontuotas dėl jūsų
saugumo. Jei prietaisui skirtas
kištukas neatitinka jūsų naudojamo
lizdo, kreipkitės į elektriką dėl
pasenusio lizdo pakeitimo.
Apsaugokite maitinimo laidą
(ypač prie kištukų, kištukinių lizdų
ir išėjimo iš įrenginio vietoje),
kad jis nebūtų mindomas arba
prispaustas.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus
priedus.
• Dėkite tik ant gamintojo nurodyto
arba su prietaisu parduodamo
staliuko su ratukais, stovo, trikojo,
laikiklio arba stalo. Kai naudojate
staliuką su ratukais, stumdami jį su
uždėtu aparatu būkite atsargūs,
kad jo neapverstumėte ir
nesusižeistumėte.
• Jei lauke žaibuoja arba įrenginio ilgą
laiką nenaudojate, jį atjunkite.
• Dėl visų remonto darbų kreipkitės į
kvalifikuotus techninės priežiūros
specialistus. Remontą būtina atlikti,
jei nustatoma kokių nors prietaiso
pažeidimų, pvz., jei pažeistas
maitinimo tiekimo laidas arba
kištukas, į vidų pateko skysčio arba
pašalinių daiktų, ant prietaiso lijo
arba jis buvo veikiamas drėgmės,
nustojo tinkamai veikti arba nukrito.
DĖMESIO
 Maitinimo elementų pakuotė
Netinkamai naudojama maitinimo
elementų pakuotė gali sprogti, sukelti
gaisrą ir netgi cheminius nudegimus.
Atsižvelkite į toliau pateiktus
perspėjimus.
• Neardykite maitinimo elementų
pakuotės.
• Nesutraiškykite maitinimo elementų
pakuotės ir saugokite ją nuo
smūgių: nedaužykite, nenumeskite
ir nelipkite ant jos.
• Venkite trumpojo jungimo ir
saugokite, kad jokie metaliniai daiktai
neliestų maitinimo elementų jungčių.
• Maitinimo elementų nelaikykite
aukštesnėje nei 60 °C (140 °F)
temperatūroje, pvz., tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba saulėkaitoje
stovinčiame automobilyje.
• Nedeginkite elementų.
• Jei ličio jonų maitinimo elementai
pažeisti arba iš jų liejasi skystis,
nelaikykite jų.
• Įkraukite maitinimo elementų
pakuotę originaliu „Sony“ maitinimo
elementų krovikliu arba įrenginiu,
kuriuo galima įkrauti maitinimo
elementų pakuotę.
• Neleiskite mažiems vaikams laikyti
maitinimo elementų pakuotės.
• Maitinimo elementų pakuotė turi
būti sausa.
• Pakeiskite maitinimo elementus
tokiais pačiais arba atitinkamo,
„Sony“ rekomenduojamo tipo
elementais.
• Panaudotą maitinimo elementų
pakuotę išmeskite laikydamiesi
instrukcijų.
• Nelaikykite itin žemoje (–20 °C (–4 °F)
arba žemesnėje) temperatūroje
arba ten, kur slėgis itin žemas
(11,6 kPa arba žemesnis).
• Maitinimo elementą keiskite tik
nurodyto tipo elementu. Kitaip gali
kilti sprogimas, gaisras arba gali
susižeisti.
• Panaudotus maitinimo elementus
išmeskite vadovaudamiesi
instrukcijomis.
Kintamosios srovės adapterį /
maitinimo elementų kroviklį prijunkite
prie artimiausio sieninio elektros lizdo.
Jei įvyktų gedimas, kištuką nedelsdami
ištraukite iš sieninio elektros lizdo, kad
atjungtumėte nuo maitinimo šaltinio.
Jei naudojate gaminį su įkrovimo
lempute, turėkite omenyje, kad
gaminys nėra atjungtas nuo
maitinimo šaltinio net tada,
kai lemputė nedega.
LT
3
Nenaudokite kintamosios srovės
adapterio / maitinimo elementų
kroviklio siauroje vietoje, pvz., tarp
sienos ir baldų.
Pastaba
Jei dėl statinės elektros arba
elektromagnetinių reiškinių nutrūko
(nepavyko) duomenų perdavimas, iš
naujo paleiskite programą arba
atjunkite ir vėl prijunkite ryšio kabelį
(USB ir kt.).
Gaminys patikrintas ir nustatyta,
kad jis atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) reglamente
apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m
(9,8 pėdos) jungiamuosius kabelius.
Tam tikro dažnio elektromagnetiniai
laukai gali turėti įtakos šio įrenginio
vaizdo ir garso funkcijoms.
IEEE802.11b/g/n
2,4 GHz
< 17,7 dBm e.i.r.p.
NFC
13,56 MHz
< 60 dBuA/m (10 m)
JAV ir Kanados
klientams:
 LIČIO JONŲ MAITINIMO
ELEMENTŲ PERDIRBIMAS
Ličio jonų maitinimo
elementai yra
perdirbami.
Panaudotus
įkraunamuosius
maitinimo elementus
pristatydami į artimiausią surinkimo ir
perdirbimo skyrių padėsite tausoti
aplinką.
LT
4
Jei reikia daugiau informacijos apie
iškraunamųjų maitinimo elementų
perdirbimą, skambinkite nemokamu
numeriu
1 800 822 8837 arba apsilankykite
http://www.call2recycle.org/
Dėmesio. Jei ličio jonų maitinimo
elementai pažeisti arba iš jų liejasi
skystis, nelaikykite jų.
Ši įranga atitinka FCC skleidžiamos
spinduliuotės apribojimus, nustatytus
nevaldomai įrangai, ir FCC radijo
dažnių (RF) poveikio gaires. Ši įranga
skleidžia labai žemo lygio RD energiją,
kuri net neįvertinus specifinės
sugerties santykio (SAR) atitinka
reikalavimus.
Turimi moksliniai duomenys nerodo,
kad naudojant mažos galios
belaidžius įrenginius kaip nors būtų
kenkiama sveikatai. Tačiau nėra
įrodyta, kad šie mažos galios
belaidžiai įrenginiai yra visiška
saugūs. Mažos galios belaidžiai
įrenginiai veikdami skleidžia
nedidelius radijo dažnių energijos
(RD) kiekius mikrobangų diapazone.
Nors aukšti RD lygiai gali turėti įtakos
sveikatai (šildyti audinius), žemas
RD lygis, dėl kurio nesukeliamas joks
šildomasis poveikis, nesukelia jokio
žinomo neigiamo poveikio sveikatai.
Atlikus daugybę žemo lygio
RD poveikio tyrimų, nenustatytas joks
biologinis jo poveikis. Kai kuriuose
tyrimuose buvo teigiama, kad
galimas nedidelis biologinis poveikis,
tačiau tokios hipotezės, atlikus
papildomus tyrimus, nepasitvirtino.
Patikrinus šią įrangą, nustatyta, kad
ji atitinka IC spinduliuotės poveikio
ribas, nustatytas nekontroliuojamai
aplinkai, ir atitinka IC radijo
dažnių (RD) poveikio taisyklių
RSS-102 reikalavimus.
Klientams JAV
Jei turite klausimų dėl šio gaminio,
galite skambinti:
„Sony“ klientų aptarnavimo centras
1 800 222 7669.
Toliau nurodytas numeris yra skirtas
tik su FCC susijusiems klausimams.
 Teisinė informacija
Atitikties deklaracija
Prekybinis pavadinimas: SONY
Modelio Nr.:FDR-AX700
Atsakingoji šalis: Sony
Electronics Inc.
Adresas: 16535 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127,
JAV
Telefono Nr.: 858 942 2230
Šis įrenginys atitinka FCC
taisyklių 15 dalies reikalavimus.
Eksploatavimas atitinka šias dvi
sąlygas: (1) Šis įrenginys negali
kelti pavojingų trikdžių; be to,
(2) šis įrenginys turi priimti visus
gaunamus trikdžius, įskaitant
trikdžius, dėl kurių jis gali veikti
netinkamai.
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių
15 dalies reikalavimus. Eksploatavimas
atitinka šias dvi sąlygas:
(1) Šis įrenginys negali kelti pavojingų
trikdžių; be to, (2) šis įrenginys turi
priimti visus gaunamus trikdžius,
įskaitant trikdžius, dėl kurių jis gali
veikti netinkamai.
Ši įranga negali būti statoma vienoje
vietoje arba veikti kartu su kokia nors
kita antena ar siųstuvu.
 DĖMESIO
Perspėjame, kad jums atlikus bet
kokius pakeitimus arba modifikacijas,
aiškiai nepatvirtintas šiame vadove,
jūsų teisė naudoti šią įrangą gali būti
panaikinta.
 Pastaba.
Vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalies
nuostatomis ši įranga buvo patikrinta
ir pripažinta kaip atitinkanti B klasės
skaitmeniniams įrenginiams taikomus
apribojimus.
Šie apribojimai buvo sukurti, kad
tinkamai apsaugotų nuo žalingųjų
trikdžių montuojant gyvenamojoje
vietoje. Ši įranga generuoja, naudoja
ir gali spinduliuoti radijo dažnio
energiją; sumontuota ir naudojama
ne pagal instrukcijas, įranga gali
pakenkti radijo ryšiui. Vis dėlto
negalima garantuoti, kad konkrečiu
jos sumontavimo atveju trikdžių
nebus. Atsiradus žalingiesiems
trikdžiams, pakenkusiems radijo arba
televizijos ryšiui (tai galima nustatyti
išjungiant ir vėl įjungiant įrangą),
rekomenduojame pabandyti pašalinti
trikdžius vienu ar keliais iš toliau
pateiktų būdų.
– Nukreipkite imtuvo anteną kitur
arba perkelkite ją į kitą vietą.
– Padidinkite atstumą tarp įrangos
ir imtuvo.
– Prijunkite įrangą prie kitos nei ta,
prie kurios prijungtas imtuvas,
grandinės elektros lizdo.
– Pasitarkite su pardavėju arba
patyrusiu radijo ir (arba) TV
specialistu.
Skirta tik Kalifornijos valstijai,
JAV
Perchlorato medžiaga – gali būti
taikomos specialios tvarkymo
sąlygos, žr.
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate
LT
5
Klientams Kanadoje
Šis įrenginys atitinka Kanados
pramonės nelicencijuotą RSS.
Eksploatavimas atitinka šias dvi
sąlygas:
(1) Šis įrenginys negali kelti trikdžių ir
(2) Šis įrenginys turi priimti visus
trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali
sukelti įrenginio nenumatytą veikimą.
Europos klientams
Šis gaminys buvo pagamintas
bendrovėje „Sony Corporation“
arba jos užsakymu.
ES importuotojas:
„Sony Europe Limited“
Užklausas ES importuotojui arba dėl
gaminio tinkamumo Europoje reikia
siųsti gamintojo įgaliotajam atstovui
„Sony Belgium“, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/
53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas
yra saugomas šiuo adresu:
http://www.compliance.sony.de/
LT
6
 Panaudotų maitinimo
elementų ir nebereikalingos
elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio,
maitinimo elemento
arba jo pakuotės
esantis simbolis
reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento
negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų
kartu su šiuo simboliu gali būti
nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai
nurodomi, kai maitinimo elemente
yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius
ir maitinimo elementus padėsite
išvengti neigiamo poveikio aplinkai
ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas atliekų tvarkymas.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtos ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo priežasčių gaminiams
reikalingas nuolatinis ryšys su
integruotu maitinimo elementu,
maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninio aptarnavimo
specialistas. Siekiant užtikrinti, kad
maitinimo elementai bei elektros ir
elektroninė įranga būtų tvarkomi
tinkamai, pasibaigus šių gaminių
eksploatavimo laikui atiduokite juos
į elektros ir elektroninės įrangos
perdirbimo surinkimo skyrių.
Informacijos apie kitus maitinimo
elementus rasite skyriuje, kuriame
rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti
maitinimo elementą.
Maitinimo elementus atiduokite į
panaudotų maitinimo elementų
surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų
perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio arba maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į
vietos valdžios instituciją, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba į
parduotuvės, kurioje įsigijote šį
gaminį arba maitinimo elementą,
darbuotoją.
Klientams Singapūre
JAE klientams
Klientams Malaizijoje
LT
7
Pagalbos
vadovas
Pagalbos vadovas – tai
internetinis vadovas, kurį
galima peržiūrėti kompiuteryje
arba išmaniajame telefone.
Jame rasite išsamią informaciją
apie meniu ir nurodymus, kaip
juo naudotis, arba naujausią
informaciją.
Turinys
Perskaitykite pirmiausia ............ 2
Pagalbos vadovo naudojimas ..... 8
Įrašų formato / vaizdo kokybės
pasirinkimas ......................... 9
Darbo pradžia ............ 12
Pridėti elementai ...................... 12
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas ............................. 13
Maitinimo įjungimas ................16
Vaizdo ieškiklio reguliavimas .... 17
Atminties kortelės įdėjimas .....18
Įrašymas / atkūrimas ... 22
Įrašymas ................................... 22
Neautomatinio reguliavimo
funkcijų naudojimas .......... 26
Atkūrimas .................................. 31
Vaizdų peržiūra per TV ........... 36
http://rd1.sony.net/help/
cam/1710/h_zz/
FDR-AX700 Pagalbos vadovas
Išsamesnę informaciją, pvz.,
apie toliau išvardytas funkcijas,
rasite Pagalbos vadove.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LT
8
FOCUS AREA
LOCK-ON AF
AF DRIVE SPEED
AF SUBJ. SWITCH. SENS.
S&Q MOTION
SUPER SLOW MOTION
CTRL W/SMARTPHONE
PICTURE PROFILE (HDR)
TARPINIS įrašymas (XAVC S)
Meniu „DIRECT“
Mygtukas ASSIGN
Vaizdų išsaugojimas ... 39
Vaizdų importavimas į
kompiuterį .......................... 39
Vaizdų išsaugojimas išoriniame
laikmenos įrenginyje ........... 40
Wi-Fi funkcijos naudojimas .... 42
Vaizdo kameros
tinkinimas ..................46
Meniu naudojimas .................. 46
Kita .............................49
Atsargumo priemonės ........... 49
Specifikacijos ........................... 52
Dalys ir valdikliai ...................... 57
Rodyklė .................................... 65
Įrašų formato / vaizdo kokybės
pasirinkimas
1
Paspauskite MENIU mygtuką  pasirinkite
(REC/OUT SET)  [REC SET]  [FILE FORMAT] 
reikiamą nustatymo reikšmę.
FILE
FORMAT
Funkcijos
XAVC S 4K
Galima įrašyti 4K raiška
(3 840 × 2 160)
Duomenis galima išsaugoti
kompiuteryje naudojant
„PlayMemories Home™“
programinę įrangą.
XAVC S HD
Palyginus su AVCHD, įrašoma
daugiau informacijos, todėl
įrašyti vaizdai yra ryškesni.
Dėl informacijos apie šio
formato atminties kortelių
palaikymą žr. 19.
Duomenis galima išsaugoti
kompiuteryje naudojant
„PlayMemories Home“
programinę įrangą.
AVCHD
Gerai suderinamas su
įrašymo įrenginiais
(ne kompiuteriais).
Duomenis galima išsaugoti
kompiuteryje arba sukurti
palaikomoje laikmenoje
naudojant „PlayMemories
Home“ programinę įrangą.
MENIU mygtuką  pasirinkite
2 Paspauskite
(REC/OUT SET)  [REC SET]  [REC FORMAT] 
reikiamą nustatymo reikšmę.
• Nustačius didesnę spartą bitais vaizdo kokybė tampa aukštesnė.
• Pasirenkama nustatymo reikšmė priklauso nuo nustatymo, kurį
pasirinkote spausdami MENIU mygtuką  pasirinkdami
(OTHERS)  [60i/50i SEL].
• Išsamesnė informacija apie toliau nurodytas funkcijas pateikiama
Pagalbos vadove.
– S&Q MOTION įrašymas
– SUPER SLOW MOTION įrašymas
– Apytikslis maksimalus kiekvieno įrašymo formato įrašymo laikas
LT
9
[REC FORMAT] yra [XAVC S 4K]
60i/50i
REC FORMAT
SEL
Sparta
bitais*
Realus filmo formatas
60i.
2160/30p 100 Mbps
100 Mb/s
3 840 × 2 160 (30p)
2160/30p 60 Mbps
60 Mb/s
3 840 × 2 160 (30p)
2160/24p 100 Mbps
100 Mb/s
3 840 × 2 160 (24p)
2160/24p 60 Mbps
60 Mb/s
3 840 × 2 160 (24p)
2160/25p 100 Mbps
100 Mb/s
3 840 × 2 160 (25p)
2160/25p 60 Mbps
60 Mb/s
3 840 × 2 160 (25p)
50i
* Apytikslė reikšmė.
[REC FORMAT] yra [XAVC S HD]
60i/50i
REC FORMAT
SEL
60i.
50i
LT
Realus filmo formatas
1080/120p 100 Mbps 100 Mb/s
1 920 × 1 080 (120p)
1080/120p 60 Mbps
1 920 × 1 080 (120p)
60 Mb/s
1080/60p 50 Mbps
50 MB/s
1 920 × 1 080 (60p)
1080/60p 25 Mbps
25 Mb/s
1 920 × 1 080 (60p)
1080/30p 50 Mbps
50 MB/s
1 920 × 1 080 (30p)
1080/30p 16 Mbps
16 Mb/s
1 920 × 1 080 (30p)
1080/24p 50 Mbps
50 MB/s
1 920 × 1 080 (24p)
1080/100p 100 Mbps 100 Mb/s
1 920 × 1 080 (100p)
1080/100p 60 Mbps
60 Mb/s
1 920 × 1 080 (100p)
1080/50p 50 Mbps
50 MB/s
1 920 × 1 080 (50p)
1080/50p 25 Mbps
25 Mb/s
1 920 × 1 080 (50p)
1080/25p 50 Mbps
50 MB/s
1 920 × 1 080 (25p)
1080/25p 16 Mbps
16 Mb/s
1 920 × 1 080 (25p)
* Apytikslė reikšmė.
10
Sparta
bitais*
[REC FORMAT] yra [AVCHD]
60i/50i
REC FORMAT*1
SEL
Dažnis bitais
Realus filmo formatas
60i.
Maks. 24 Mb/s
1 920 × 1 080 (60i)
50i
1080/60i FX
Mb/s*2
1 920 × 1 080 (60i)
1080/60i FH
Vid. 17
1080/60i LP
Vid. 5 Mb/s*2
1080/50i FX
Maks. 24 Mb/s
1 920 × 1 080 (50i)
1080/50i FH
Vid. 17 Mb/s*2
1 920 × 1 080 (50i)
1080/50i LP
Vid. 5 Mb/s*2
1 920 × 1 080 (50i)
1 920 × 1 080 (60i)
*1
Kai sukuriate AVCHD diską su filmais, užfiksuotais naudojant
[REC FORMAT] nustatymo reikšmę [1080/60i FX] arba [1080/50i FX],
vaizdo kokybės keitimas trunka ilgai.
*2
Apytikslė reikšmė.
Pastabos
• Jei televizoriuje norite peržiūrėti savo vaizdo kamera užfiksuotus filmus,
iš anksto [60i/50i SEL] nustatykite naudodami tinkamą televizoriaus
sistemą, kuri yra skirta šaliai / regionui, kuriame ketinate filmus žiūrėti.
Informacija apie šalį / regioną, kuriame galite vaizdus peržiūrėti
televizoriuje naudodami kiekvieną nustatymą, pateikiama Pagalbos
vadove.
LT
11
Darbo pradžia
Pridėti elementai
• Objektyvo dangtelis
(tvirtinamas prie objektyvo) (1)
Skliaustuose ( ) nurodyti skaičiai
reiškia kiekį.
• Vaizdo kamera (1)
• Kintamosios srovės adapteris (1)
• Maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (1)
• Belaidis nuotolinio valdymo
įrenginys (1)
Tabletės tipo ličio jonų baterija
jau įdėta.
• Didelis okuliaro dangtelis (1)
• Objektyvo gaubtas (1)
LT
12
• USB kabelis (1)
• Naudojimo vadovas
(šis vadovas) (1)
• NP-FV70A įkraunamų maitinimo
elementų pakuotė (1)
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
1
Uždarydami LCD monitorių išjunkite vaizdo kamerą,
įtraukite vaizdo ieškiklį ir įdėkite maitinimo elementų
pakuotę.
Darbo pradžia
maitinimo elementų pakuotė
kintamosios srovės adapterį ir maitinimo
2 Prijunkite
laidą (maitinimo tinklo laidą) prie vaizdo kameros ir
prie sieninio maitinimo lizdo.
Kintamosios srovės
adapteris
DC IN lizdas
Nuolatinės
srovės kištukas*
Maitinimo
laidas
(„mains lead“)
Sieninis elektros lizdas
* Sulygiuokite nuolatinės srovės kištuko žymę  su lizdo DC IN žyme.
• POWER/CHG (įkrovimo) lemputė įsižiebia geltonai.
• Kai maitinimo elementų pakuotė yra visiškai įkrauta, POWER/CHG
(įkrovimo) lemputė išsijungia. Atjunkite kintamosios srovės adapterį
nuo vaizdo kameros lizdo DC IN.
LT
13
 Apytikslis įkrovimo laikas (minutėmis) naudojant
pridedamą maitinimo elementų pakuotę
Maitinimo elementų
pakuotė
Kintamosios srovės
adapteris (pridedama)
NP-FV70A
170
• Įkrovimo laikas apskaičiuotas maksimaliai įkrovus visiškai iškrautą
maitinimo elementų pakuotę esant 25 °C (77 °F) patalpos temperatūrai.
 Apskaičiuotas įkrovimo ir atkūrimo laikas (minutėmis)
naudojant pridedamą maitinimo elementų pakuotę
Maitinimo
elementų
pakuotė
Įrašymo laikas
Nepertraukiama
Įprastai
NP-FV70A
190
95
Grojimo laikas
275
• Įrašymo ir atkūrimo laikas apskaičiuotas vaizdo kamerą naudojant
25 °C (77 °F) temperatūroje.
• Įrašymo laikas apskaičiuotas filmus įrašant su numatytaisiais nustatymais
([FILE FORMAT]: [XAVC S 4K], [REC FORMAT]: [2160/30p 60 Mbps] (60i.)
arba [2160/25p 60 Mbps] (50i), [PROXY REC MODE]: [OFF]).
• Įprastas įrašymo laikas yra laikas, kai kartojate įrašymo paleidimą /
stabdymą, perjungiate SHOOTING MODE, priartinate ir pan.
• Įrašymo laikas yra laikas, kai įrašoma atidarius LCD monitorių.
 Vaizdo kameros naudojimas, kai ji prijungta prie
sieninio maitinimo lizdo
Vaizdo kamerą prijunkite prie sieninio maitinimo lizdo, kaip nurodyta
„Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas“.
Maitinimui tiekti galite naudoti kintamosios srovės adapterį. Jei prie
vaizdo kameros prijungiate maitinimo elementų pakuotę, kai prie
vaizdo kameros prijungtas kintamosios srovės adapteris, maitinimo
elementas neįkraunamas, tačiau jo energija taip pat nevartojama.
LT
14
 Kaip išimti maitinimo elementų pakuotę
Išjunkite vaizdo kamerą. Pastumkite BATT (maitinimo elemento)
išstūmimo slankiklį () ir išimkite maitinimo elementų pakuotę ().
Darbo pradžia
 Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas užsienyje
Naudodami prie vaizdo kameros pridėtą kintamosios srovės adapterį,
galite įkrauti maitinimo elementų pakuotę bet kurioje šalyje ar
regione, kuriame elektros tinklu tiekiama 100–240 V įtampos
50 Hz / 60 Hz dažnio kintamoji srovė.
• Nenaudokite elektroninio įtampos transformatoriaus.
LT
15
Maitinimo įjungimas
1
Atidarykite vaizdo kameros LCD monitorių ir įjunkite
maitinimą.
• Maitinimą galite įjungti ir pailgindami vaizdo ieškiklį arba
paspausdami  (įjungimo / budėjimo režimo) mygtuką. Jei norite
pailginti vaizdo ieškiklį, suimkite už abiejų vaizdo ieškiklio šonų ir
patraukite jį horizontaliai.
• Vaizdo kamerą naudojant pirmą kartą parodomas [CLOCK SET]
ekranas.
LCD ekrane pateikiamus nurodymus ir
2 Vykdydami
pasirinkite AREA SET, DST SET (SUMMERTIME) bei
DATE spausdami ////SET mygtuką.
CLOCK SET
AREA SET
Tokyo/Seoul
GMT +9.0
DST SET
(SUMMERTIME)
OFF
DATE
2017 Y 1 M 1 D
12:00AM
• Informacija, kaip naudotis ////SET mygtuku, pateikiama
46 psl.
LT
16
• Jei norite pakeisti rodymo kalbą, paspauskite MENIU mygtuką ir
pasirinkite
(OTHERS) - [LANGUAGE] naudodami ////
SET mygtuką.
• Jei norite išjungti maitinimą, uždarykite LCD ekraną ar paspauskite 
(įjungimo / budėjimo režimo) mygtuką. Jei vaizdo ieškiklis bus pailgintas,
sustumkite jį.
• Jei vėl norite nustatyti datą ir laiką, paspauskite MENIU mygtuką 
pasirinkite
(OTHERS)  [CLOCK SET] naudodami ////
SET mygtuką. (Jei vaizdo kameros nenaudojote keletą mėnesių)
• Jei norite išjungti valdymo garsą, paspauskite MENIU mygtuką 
pasirinkite
(OTHERS)  [BEEP]  [OFF] naudodami ////
SET mygtuką.
Vaizdo ieškiklio reguliavimas
Kai naudojatės vaizdo ieškikliu, ištraukite jį ir pridėkite prie jo akį.
Jei vaizdo ieškiklį ištrauksite atidarę LCD ekraną, ekrano vaizdas bus
perjungtas iš LCD ekrano į vaizdo ieškiklį, kai prie vaizdo ieškiklio
pridėsite akį.
Jei rodomas vaizdo ieškiklio vaizdas yra susiliejęs, sukite objektyvo
reguliavimo ratuką prie vaizdo ieškiklio, kol vaizdas taps ryškus.
Darbo pradžia
Objektyvo reguliavimo
ratukas
Sukite, kol vaizdas taps ryškus.
 Jei vaizdas vaizdo ieškiklyje sunkiai matomas
Jei esant ryškiam apšvietimui vaizdo ieškiklyje matomas vaizdas
neryškus, naudokite pridedamą didelį okuliarą. Jei norite uždėti didelį
okuliarą, šiek tiek jį praskėskite ir įstatykite į griovelį vaizdo kameroje.
Didelį okuliarą galite uždėti nukreipdami jį į dešinę ar kairę pusę.
Didelis okuliaras (pridedama)
Pastabos
• Jei vaizdo ieškiklis ištraukiamas prijungus maitinimo elementų pakuotę
NP-FV100A (įsigyjama atskirai), didelis okuliaras ir maitinimo elementų
pakuotė gali vienas kitam šiek tiek trukdyti. Vis dėlto tai neturi įtakos
vaizdo kameros veikimui.
LT
17
Atminties kortelės įdėjimas
1
Atidarykite dangtelį ir stumkite atminties kortelę,
kol ji užsifiksuos.
A atminties kortelės lizdas
B atminties kortelės lizdas
Įdėkite kortelę nupjautu
kampu nurodyta kryptimi.
• Įdėjus naują atminties kortelę rodomas ekranas [Preparing image
database file. Please wait.]. Palaukite, kol ekranas bus uždarytas.
• A atminties kortelės lizdą galima naudoti su „Memory Stick“ laikmena
arba SD kortele. B atminties kortelės lizdą galima naudoti tik su
SD kortele.
• Norėdami atminties kortelę išstumti, atidarykite dangtelį ir vieną kartą
ją lengvai stumtelėkite.
LT
18
 Atminties kortelių tipai, kuriuos galima naudoti
su vaizdo kamera
Pasirinkite atminties kortelę, kurią naudosite vaizdo kameroje,
pagal toliau pateiktą lentelę.
SD kortelės
Įrašymo formatai
Palaikomos atminties kortelės
SD/SDHC/SDXC atminties kortelė
AVCHD
SD/SDHC/SDXC atminties kortelė
(4 ar spartesnės klasės arba U1
ar spartesnė).
XAVC S 4K 60 Mb/s*
HD 60 Mb/s*
HD 50 Mb/s ar mažiau*
SDHC/SDXC atminties kortelė
(10 ar spartesnės klasės arba U1
ar spartesnė).
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
Darbo pradžia
Nuotraukos
SDHC/SDXC atminties kortelė (U3)
S&Q MOTION
SUPER SLOW MOTION
SDHC/SDXC atminties kortelė
(10 ar spartesnės klasės arba U1
ar spartesnė).
* Įskaitant tarpinį įrašymo režimą.
„Memory Stick“ laikmena
Įrašymo formatai
Palaikomos atminties kortelės
Nuotraukos
„Memory Stick PRO Duo™“
laikmena, „Memory Stick PRO-HG
Duo™“ laikmena
AVCHD
„Memory Stick PRO Duo“ laikmena
(Mark 2), „Memory Stick PRO-HG
Duo“ laikmena
XAVC S
—
LT
19
Pastabos
• Jei ilgą laiką įrašysite XAVC S filmus į SDHC atminties kortelę, jie bus
padalyti į 4 GB dydžio failus.
Atkuriant padalytus failus vaizdo kamera, jie bus atkuriami
nepertraukiamai.
Perskirtus failus galima integruoti į vieną failą naudojant „PlayMemories
Home“.
• Negarantuojame, kad visos atminties kortelės veiks tinkamai. Dėl atminties
kortelių, kurių gamintojas nėra „Sony“, suderinamumo kreipkitės į
atitinkamus gamintojus.
• Kai vaizdo kamerą naudojate su „Memory Stick Micro“ laikmena arba
microSD atminties kortele, įdėkite ją į specialų kortelės adapterį ir
prijunkite prie vaizdo kameros.
• Jei norite pataisyti vaizdų duomenų bazės failą, iš pradžių visiškai
įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
• SDXC atminties kortelėse įrašytų filmų negalima importuoti arba atkurti
kompiuteriuose ar AV įrenginiuose, kurie prijungti prie šio gaminio
kameros per USB, tačiau nepalaiko failų sistemos exFAT(*). Prieš
prijungdami įrangą, įsitikinkite, kad ji palaiko sistemą „exFAT“. Jei prijungta
įranga nepalaiko sistemos exFAT ir parodomas pranešimas, kuriuo esate
raginami formatuoti, neformatuokite laikmenos. Prarasite visus
išsaugotus duomenis.
* exFAT yra failų sistema, naudojama SDXC atminties kortelėse.
LT
20
 Naudojamo atminties kortelės lizdo pasirinkimas
Paspauskite SLOT SELECT mygtuką ir pakeiskite, kuris lizdas bus
naudojamas įrašant. Pasirinktą lizdą galite pasitikrinti ekrane.
Kai viename iš atminties kortelių lizdų yra kortelė arba veikia
filmavimo režimas, lizdas su kortele pasirenkamas automatiškai.
Kai fiksavimo režimas yra PHOTO, lizdą, kuriame šiuo metu įdėta
atminties kortelė, pasirinkite paspausdami SLOT SELECT mygtuką.
Pastabos
Darbo pradžia
• Pasirinkti galima tik tą lizdą, kuriame jau įdėta atminties kortelė.
• Kai filmai įrašomi į atminties kortelę, lizdo perjungti negalima net
paspaudus SLOT SELECT mygtuką.
 Atminties kortelės formatavimas
• Kad naudojant atminties kortelę nekiltų problemų, prieš pirmą kartą
naudojant atminties kortelę rekomenduojama suformatuoti ją vaizdo
kameroje.
• Jei norite suformatuoti atminties kortelę, paspauskite MENIU mygtuką 
pasirinkite
(OTHERS)  [MEDIA FORMAT]  lizdą, kuriame yra
norima formatuoti laikmena 
, naudodami ////
SET mygtuką.
• Formatuojant atminties kortelę, bus ištrinti visi joje esantys duomenys
ir jų nebus galima atkurti. Svarbius duomenis reikia išsaugoti, pvz.,
kompiuteryje.
LT
21
Įrašymas / atkūrimas
Įrašymas
Filmų įrašymas
Vaizdo kamera filmus įrašo atminties kortelėje. Gamyklinis filmų
įrašymo nustatymas yra XAVC S 4K. Jei norite filmuoti, atlikite toliau
pateikiamus veiksmus.
Žr. 9, kuriame pateikiama išsami informacija apie filmų įrašymo
formatus ir vaizdo kokybę.
1
Atidarykite LCD ekraną ir paspauskite START/STOP
mygtuką, kad pradėtumėte filmuoti.
Motorizuota priartinimo svirtis
• Jei norite sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite START/STOP
mygtuką.
Pastabos
• Kai vienu metu filmuojama, o vaizdai rodomi per išorinį įrenginį (HDMI
išvestis), [NIGHTSHOT LIGHT] užfiksuojamas kaip [OFF]. Be to, kai vienu metu
filmuojama naudojant [XAVC S 4K] 100 Mbps arba [XAVC S 4K] 60 Mbps
nustatymą, o vaizdas rodomas per išorinį įrenginį (HDMI išvestis),
[LCD BRIGHT] užfiksuojamas kaip [NORMAL].
• Kai atminties kortelės prieigos lemputė šviečia arba mirksi raudonai,
vadinasi, vaizdo kamera nukaito arba įrašo duomenis į atminties kortelę.
Stipriai nepurtykite arba nespauskite vaizdo kameros, neišjunkite
maitinimo ir neišimkite atminties kortelės, maitinimo elementų pakuotės
ar kintamosios srovės adapterio. Vaizdo duomenys bus sunaikinti.
• Jei filmo dydis viršija 2 GB, kai filmuojama AVCHD formatu, vaizdo kamera
automatiškai perskiria failą ir sukuria naują.
LT
22
• Meniu nustatymai, vaizdo profilio nustatymai ir AUTO/MANUAL jungikliu
atlikti nustatymai išsaugomi, kai LCD ekraną uždarote ir išjungiate
maitinimą. Išsaugant nustatymus POWER/CHG (įkrovimo) lemputė mirksi.
 Nepertraukiamas įrašymas į atminties korteles paeiliui
Įrašymas / atkūrimas
Įdėkite atminties korteles į abu A ir B lizdus, kad vaizdo kamera įjungtų
A (arba B), kai kitoje kortelėje pasibaigia vieta, ir automatiškai tęstų
įrašymą kitoje atminties kortelėje.
Prieš pradėdami įrašyti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Paspauskite MENIU mygtuką  pasirinkite
(REC/OUT SET)  [REC
SET]  [SIMUL/RELAY REC]  [RELAY REC] naudodami ////
SET mygtuką.
Įdėkite įrašomąją atminties kortelę.
Nedidelis tarpas
Pradžia
Pabaiga
„REC“: įrašymas
Nedidelis tarpas
Pastabos
• Nebandykite ištraukti atminties kortelės, į kurią šiuo metu įrašoma.
Jei įrašymo metu reikia pakeisti atminties kortelę, pakeisti tik tą, prie
kurios lizdo nedega prieigos lemputė.
• Net jei filmuojant paspausite SLOT SELECT mygtuką, šiuo metu naudojamo
lizdo pakeisti negalėsite.
• Kai įrašymo trukmė naudojamoje atminties kortelėje tampa trumpesnė
nei 1 min., o kitame lizde įdėta įrašomoji atminties kortelė, vaizdo
kameros ekrane parodoma [
] arba [
]. Indikatorius
užgęsta, kai atminties kortelė perjungiama.
• Jei pradėsite įrašymą atminties kortelėje, kurios įrašymo trukmė yra
trumpesnė nei 1 min., vaizdo kamerai gali nepavykti vykdyti
nepertraukiamo įrašymo. Jei norite sklandžiai filmuoti nepertraukiamai,
prieš pradėdami įsitikinkite, kad atminties kortelės talpa yra didesnė
nei 1 min.
• Sklandus nepertraukiamai įrašytų filmų atkūrimas naudojant šią vaizdo
kamerą negalimas.
LT
23
• Nepertraukiamai įrašytus filmus galite sujungti naudodami programinę
įrangą „PlayMemories Home“.
• Maksimalus nepertraukiamas filmo įrašymo laikas – maždaug 13 val.
 Filmavimas naudojant A ir B atminties korteles
(įrašymas vienu metu)
Filmus vienu metu galite įrašyti į abi šias atminties korteles.
Paspauskite MENIU mygtuką  pasirinkite
(REC/OUT SET) 
[REC SET]  [SIMUL/RELAY REC]  [SIMULTANEOUS REC]
naudodami ////SET mygtuką.
Pastabos
• Įrašymo vienu metu funkcija neveikia, kai skiriasi A ir B lizduose įdėtų
atminties kortelių tipai.
 Apytikslis galimas įrašymo laikas
FILE FORMAT
Atminties kortelė*1
64 GB
256 GB
XAVC S 4K*2
2 h 5 min
8 h 35 min
XAVC S HD*3
2 h 30 min
10 h 25 min
AVCHD*4
8 h 15 min
33 h 15 min
*1
Naudojant „Sony“atminties kortelę.
*2
Kai įrašoma naudojant numatytąjį nustatymą:
[REC FORMAT]: [2160/30p 60 Mbps] (60i.) arba [2160/25p 60 Mbps]
(50i), [PROXY REC MODE]: [OFF].
*3
Apytikslis įrašymo laikas, kai įrašoma pasirinkus šiuos nustatymus:
[REC FORMAT]: [1080/60p 50 Mbps] (60i.) arba [1080/50p 50 Mbps]
(50i), [PROXY REC MODE]: [OFF].
*4
Apytikslis įrašymo laikas, kai įrašoma pasirinkus šiuos nustatymus:
[REC FORMAT]: [1080/60i FH] (60i.) arba [1080/50i FH] (50i).
• Kai vyksta įrašymas, LCD monitoriuje rodomas faktinis įrašymo laikas
arba galimų įrašyti nuotraukų skaičius.
LT
24
Fotografavimas
1
Atidarykite LCD ekraną ir perjunkite fiksavimo režimą
į fotografavimo režimą pasirinkdami 
(REC/OUT
SET)  [ / SHOOTING MODE]  [PHOTO]
mygtuku ////SET.
Įrašymas / atkūrimas
• Vaizdo kamerai veikiant filmavimo režimu fotografuoti negalima.
nuspauskite PHOTO mygtuką ir sureguliuokite
2 Švelniai
fokusavimą, tada paspauskite jį iki galo.
Priartinimo svirtelė
LT
25
Neautomatinio reguliavimo funkcijų
naudojimas
Fokusavimo reguliavimas
1
Veikiant įrašymo arba budėjimo režimui paspauskite
AF/MF mygtuką  ir įjunkite rankinį fokusavimą.
• Parodoma .
Pastumkite ZOOM/FOCUS jungiklį , tada sukite
2 rankinį
objektyvo žiedą .
• „FOCUS“: fokusavimą galite reguliuoti rankiniu būdu sukdami rankinį
objektyvo žiedą.
• „ZOOM“: priartinimą galite reguliuoti rankiniu būdu sukdami rankinį
objektyvo žiedą.
 pasikeičia į
, kai nebegalima sufokusuoti toliau, arba pasikeičia
į
, kai nebegalima sufokusuoti arčiau.
LT
26
Diafragmos reguliavimas
1
AUTO/MANUAL jungiklį  nustatykite į MANUAL.
reikšmė paryškinama.
arba
Įrašymas / atkūrimas
IRIS mygtuką .
2 Paspauskite
• Šalia diafragmos reikšmės neberodoma
, o diafragmos
3 Sukdami rankinį ratuką  sureguliuokite reikšmę
ir paspauskite ////SET mygtuką, kad
patvirtintumėte.
• Kuo daugiau atidarote diafragmą (sumažinate F reikšmę), tuo
daugiau fiksuojama šviesos. Kuo daugiau uždarote diafragmą
(padidinate F reikšmę), tuo mažiau fiksuojama šviesos.
LT
27
Stiprinimo reguliavimas
Šią funkciją galite naudoti stiprinimo reikšmei padidinti AGC
(automatinis stiprinimo valdymas).
1
AUTO/MANUAL jungiklį  nustatykite į MANUAL.
ISO/GAIN mygtuką .
2 Paspauskite
• Prie stiprinimo reikšmės neberodoma
arba
reikšmė paryškinama.
, o stiprinimo
rankinį ratuką  sureguliuokite reikšmę
3 Sukdami
ir paspauskite ////SET mygtuką, kad
patvirtintumėte.
LT
28
Užrakto greičio reguliavimas
Užrakto greitį galite reguliuoti ir užfiksuoti rankiniu būdu.
1
AUTO/MANUAL jungiklį  nustatykite į MANUAL.
užrakto reikšmė paryškinama.
Įrašymas / atkūrimas
SHUTTER SPEED mygtuką .
2 Paspauskite
• Prie užrakto greičio reikšmės neberodoma
arba
, o greičio
3 Sukdami rankinį ratuką  sureguliuokite reikšmę
ir paspauskite ////SET mygtuką, kad
patvirtintumėte.
• Kai pasirinkta [60i.]: galite pasirinkti nuo 1/8 iki 1/10000
(1/6–1/10000, kai vaizdai fiksuojami naudojant 24p).
• Kai pasirinkta [50i]: galite pasirinkti nuo 1/6 iki 1/10000.
• Nustatyto užrakto greičio vardiklis rodomas LCD ekrane. Pavyzdžiui,
[100] LCD ekrane rodomas, kai užrakto greitis nustatomas kaip
1/100 s. Kuo didesnė reikšmė rodoma LCD ekrane, tuo didesnis
užrakto greitis.
LT
29
Šviesos kiekio reguliavimas (ND filtras)
Kai įrašymo aplinka per ryški, objektą galite užfiksuoti ryškiai
naudodami ND FILTER jungiklį .
ND filtrai 1, 2 ir 3 šviesos kiekį atitinkamai sumažina maždaug
1/4, 1/16 ir 1/64.
Jei reguliuojant diafragmą automatiškai mirksi
, ND filtrą
nustatykite kaip 1. Jei reguliuojant diafragmą automatiškai mirksi
,
ND filtrą nustatykite kaip 2. Jei reguliuojant diafragmą automatiškai
mirksi
, ND filtrą nustatykite kaip 3.
Kai pasiekiamas reikiamas šviesumas, ND filtro indikatorius nustoja
mirksėjęs ir lieka šviesti ekrane.
Jei
mirksi, ND FILTER jungiklį nustatykite  į CLEAR. ND filtro
piktograma ekrane užgęsta.
LT
30
Atkūrimas
1
Jei norite įjungti atkūrimo režimą, atidarykite
LCD ekraną ir paspauskite vaizdo kameros
THUMBNAIL
(atkūrimo) mygtuką.
THUMBNAIL
mygtukas
(atkūrimo)
Įrašymas / atkūrimas
• Parodomas miniatiūrų ekranas.
• Paspausdami DISPLAY mygtuką galite įjungti arba išjungti datos ir
laiko rodymą miniatiūrose.
2 Palieskite atminties kortelę, kurios įrašus norite atkurti.
Atminties
kortelės
Atkūrimo
režimas
Ankstesnis
Kitas
Filmų
miniatiūros
Dabartinio
filmo
duomenys
• Be to, galite pasirinkite reikiamą atminties kortelę
(A atminties
kortelę) arba
(B atminties kortelę) mygtuku ////SET.
Paspauskite SET mygtuką, kad būtų parodytos šios laikmenos
įrašų miniatiūros.
LT
31
atkūrimo režimą ir pasirinkite reikiamą
3 Palieskite
filmų vaizdo kokybę.
Atkūrimo režimas
palieskite norimo paleisti filmo miniatiūrą.
4 Dukart
• Be to, norimą atkuri failą ar nuotrauką galite pasirinkti paspausdami
mygtuką ////SET, tada paspausdami SET mygtuką.
• Pirmą kartą palietus miniatiūrą, ekrano apatinėje dalyje bus parodyta
filmo ar nuotraukos informacija.
Filmai
 Paleisto įrašo data ir laikas
 Raiška
 Kadrų sparta
 Įrašymo režimas
 Trukmė
 Paleisto įrašo laiko kodas
Laiko kodas nebus rodomas tinkamai, jei atkursite įrašus iš atminties
kortelės be laiko kodo arba atminties kortelės, kurios nepalaiko jūsų
vaizdo kamera.
 HLG (Hybrid Log-Gamma) įrašymas
Rodoma, jei filmai įrašomi naudojant „Hybrid Log-Gamma“ standartą
(HLG).
 DOLBY DIGITAL įrašymas
Rodoma, jei garsas įrašomas „Dolby Digital“ formatu.
LT
32
•  rodoma prie filmo, kuris buvo atkurtas arba įrašytas vėliausiai.
Jei paliesite filmą su , jį galėsite žiūrėti nuo tos vietos, kurioje
baigėte praėjusį kartą.
Nuotraukos
 Fiksavimas data ir laikas
 Pikselių skaičius
 Vaizdo dydis
Pastabos
Įrašymas / atkūrimas
• Gali nepavykti tinkamai atkurti vaizdo kamera įrašytus vaizdus kitais
įrenginiais. Be to, gali nepavykti tinkamai atkurti kitais įrenginiais įrašytų
vaizdų vaizdo kamera.
 Filmų atkūrimo funkcijos
Sustabdyti
Ankstesnis
Lėtas / greitas
sukimas atgal
Kitas
Lėtas / greitas
sukimas pirmyn
Leisti /
pristabdyti
• Kai atkūrimas nuo pasirinkto filmo pasiekia paskutinį filmą, ekrane vėl
parodomos miniatiūros.
• Pauzės metu palieskite
/ , kad filmai būtų leidžiami sulėtintu
režimu.
• Atkūrimo greitis didėja pagal tai, kiek kartų paliečiate / .
LT
33
 Nuotraukų atkūrimo funkcijos
Next
Ankstesnis
• Atkuriant nuotrauką palieskite
(atkūrimo priartinimas).
• Priartinimą galite reguliuoti naudodami
/
arba motorizuoto
priartinimo svirtimi.
• Kai paliečiate padidintą vaizdą, paliestasis taškas parodomas ekrano
centre.
 Kaip reguliuoti garsumą
Paspauskite MENIU mygtuką ir pasirinkite
mygtuku ////SET.
(AUDIO SET)  [VOLUME]
 Grįžimas prie įrašymo režimo
Paspauskite THUMBNAIL
LT
34
(atkūrimo) mygtuką.
 Vaizdų naikinimas
DELETE
Pasirinkite vaizdo atkūrimo režimą ir ištrinkite miniatiūrų ekrane.
Paspauskite MENIU mygtuką.
Pasirinkite
(EDIT)  [DELETE] mygtuku ////SET.
Palieskite norimą ištrinti miniatiūrą.
Įrašymas / atkūrimas




• Ant pasirinktos miniatiūros parodoma .
– Paspauskite ir palaikykite miniatiūrą, kad peržiūrėtumėte vaizdą.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite
.
– Vienu kartu galite pasirinkti iki 100 vaizdų.
 Palieskite


.
Pastabos
• Trynimo metu nebandykite išimti maitinimo elementų pakuotės,
kintamosios srovės adapterio arba atminties kortelės, kurioje saugomi
vaizdo kameros filmai ir nuotraukos. Taip galite sugadinti atminties
kortelę.
LT
35
Vaizdų peržiūra per TV
Vaizdų atkūrimas
Atkuriami vaizdai priklauso nuo įrašymo formato, pasirinktų atkurti
filmų tipo ir HDMI išvesties nustatymų.
1
Prijunkite vaizdo kameros HDMI OUT lizdą prie
televizoriaus HDMI IN lizdo naudodami HDMI laidą
(įsigyjama atskirai).
HDMI laidas (įsigyjama atskirai)
Signalo kryptis
2 Televizoriaus įvestį nustatykite kaip HDMI IN.
3 Paleiskite vaizdų atkūrimą per vaizdo kamerą.
LT
36
 Atkuriamų vaizdų nustatymas
Televizorius
[HDMI], [VIDEO OUT]*
XAVC S 4K
4K TV
AUTO
2160p/1080p/480i(576i)
2160p/720p/480i(576i)
2160p/1080i/480i(576i)
4K vaizdo
kokybė
1080p/480i(576i)
720p/480i(576i)
1080i/480i(576i)
Didelės raiškos
vaizdo kokybė
(HD)
480p(576p)
480i(576i)
Standartinė
vaizdo kokybė
AUTO
2160p/1080p/480i(576i)
2160p/720p/480i(576i)
2160p/1080i/480i(576i)
1080p/480i(576i)
720p/480i(576i)
1080i/480i(576i)
Didelės raiškos
vaizdo kokybė
(HD)
480p(576p)
480i(576i)
Standartinė
vaizdo kokybė
AUTO
2160p/1080p/480i(576i)
2160p/720p/480i(576i)
2160p/1080i/480i(576i)
1080p/480i(576i)
720p/480i(576i)
1080i/480i(576i)
Didelės raiškos
vaizdo kokybė
(HD)
480p(576p)
480i(576i)
Standartinė
vaizdo kokybė
Didelės raiškos
TV
XAVC S HD 4K TV arba
didelės raiškos
AVCHD
TV
Atkuriamų
vaizdų kokybė
Įrašymas / atkūrimas
FILE
FORMAT
* ( ) yra reikšmė, kai [60i/50i SEL] nustatoma kaip 50i.
• Atkuriamų nuotraukų kokybė yra didelės raiškos vaizdo kokybė (HD).
• Jei nustatymą norite pakeisti, pakeiskite [HDMI] nustatymą.
Paspauskite MENIU mygtuką  pasirinkite
(REC/OUT SET) 
[VIDEO OUT]  [HDMI] mygtuku ////SET.
LT
37
• Jei jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, sujunkite vaizdo kameros
Multi/Micro USB jungtis ir televizoriaus vaizdo / garso įvesties jungtį
naudodami AV laidą (įsigyjama atskirai).
• Vaizdo kamera nepalaiko „BRAVIA Sync“.
LT
38
Vaizdų išsaugojimas
Vaizdų importavimas į kompiuterį
Ką galima atlikti naudojant „PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ suteikia galimybę importuoti filmus ir
nuotraukas į kompiuterį ir įvairiai juos naudoti.
• Prieš naudodamiesi atnaujinkite „PlayMemories Home“, kad galėtumėte
naudotis naujausia jos versija.
Importuotų vaizdų
atkūrimas
Vaizdų išsaugojimas
Importuokite vaizdus iš vaizdo kameros.
Sistemoje „Windows“ galima naudotis ir toliau
nurodytomis funkcijomis.
Vaizdų
peržiūra
kalendoriuje
Vaizdų bendrinimas
naudojant
„PlayMemories
Online“™
Filmų
Vaizdų įkėlimas
diskų
į tinklo tarnybas
kūrimas
 „PlayMemories Home“ atsisiuntimas
Galite atsisiųsti „PlayMemories Home“ naudodami šį URL adresą.
http://www.sony.net/pm/
 Kompiuterio sistemos patikrinimas
Kompiuterio reikalavimus sužinosite apsilankę
toliau nurodytu URL adresu.
http://www.sony.net/pcenv/
LT
39
Vaizdų išsaugojimas išoriniame
laikmenos įrenginyje
Toliau paaiškinta, kaip išsaugoti filmus ir nuotraukas išoriniame
laikmenos įrenginyje. Taip pat žiūrėkite prie išorinio laikmenos
įrenginio pridėtą naudojimo instrukciją.
Galite išsaugoti filmus kompiuteryje naudodami programinę įrangą
„PlayMemories Home“ (39 psl.).
Filmų išsaugojimas
Įrenginys
Kabelis
Vaizdo kokybė /
įrašymo formatas
Įrašymo
įrenginys,
kuriame nėra
USB lizdo
AV kabelis
(parduodamas
atskirai)
Standartinės
raiškos vaizdo
kokybė
DVD
Kompiuteris
USB kabelis
(pridedamas)
4K / didelės
raiškos
vaizdo kokybė
(HD)
• XAVC S
• AVCHD
Kompiuteris
ir prijungta
išorinė
laikmena
Laikmena
• Apie naujausią saugojimo aplinką skaitykite toliau nurodytoje svetainėje.
http://www.sony.net/
• Vaizdus galima išsaugoti prijungus įrašymo įrenginį analoginiu AV kabeliu
(parduodamas atskirai). Filmai nukopijuojami standartinės raiškos vaizdo
kokybės formatu (41 psl.).
LT
40
Kaip prijungti įrenginį
 Įrašymo įrenginys be USB lizdo
Prijunkite vaizdo įrašymo įrenginį prie vaizdo kameros Multi/Micro USB
jungtis naudodami AV laidą (įsigyjama atskirai).
AV kabelis (parduodamas atskirai)
Vaizdų išsaugojimas
Signalo kryptis
• Apie vaizdų išsaugojimą taip pat skaitykite įrašymo įrenginio naudojimo
vadove.
• Filmai nukopijuojami standartinės raiškos vaizdo kokybės formatu.
LT
41
Wi-Fi funkcijos
naudojimas
„PlayMemories
Mobile™“ diegimas
išmaniajame telefone
Naujausios ir išsamesnės
informacijos apie „PlayMemories
Mobile™“ funkcijas rasite
apsilankę toliau nurodytu URL
adresu.
/http://www.sony.net/pmm
 „Android“ OS
Įdiekite „PlayMemories
Mobile™“ iš „Google Play“.
• Norint naudoti vienu palietimu
valdomas funkcijas (NFC),
reikalinga 4.0 ar naujesnės
versijos „Android“.
LT
42
 iOS
Įdiekite „PlayMemories
Mobile™“ iš „App Store“.
• Vienu palietimu valdomos
funkcijos (NFC) neveikia
sistemoje „iOS“.
Pastabos
• Kai kuriose šalyse ir regionuose
negalima atsisiųsti
„PlayMemories Mobile™“ iš
„Google Play“ arba „App Store“.
Tokiu atveju ieškokite
„PlayMemories Mobile™“.
• Jei jau turite „PlayMemories
Mobile™“ savo išmaniajame
telefone, atnaujinkite
programinės įrangos versiją
iki naujausios.
• Negarantuojama, kad čia
aprašyta „Wi-Fi“ funkcija veiks su
visais išmaniaisiais telefonais ir
planšetiniais kompiuteriais.
• Vaizdo kameros „Wi-Fi“ funkcijos
negalima naudoti bandant
prisijungti prie viešojo belaidžio
LAN.
• Norint naudoti vaizdo kameros
vienu palietimu valdomas
funkcijas (NFC) reikia išmaniojo
telefono arba planšetinio
kompiuterio, palaikančio
NFC funkciją.
• Ateityje tobulinant versijas
taikomosios programos valdymo
metodai ir ekranai gali būti be
įspėjimo keičiami.
Išmaniojo telefono
naudojimas kaip
belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginio
 Prisijungimas vienu
palietimu naudojant
„Android“ su NFC
funkcija
1
Vaizdų išsaugojimas
Išmaniajame telefone
pasirinkite [Nustatymai],
tada pasirinkite [More] ir
patikrinkite, ar įjungtas [NFC].
Pastabos
• Iš anksto atšaukite išmaniojo
telefono miego režimą arba
atrakinkite jo ekraną.
• Įsitikinkite, kad išmaniajame
telefone ir vaizdo kameros LCD
monitoriuje rodoma
.
• Toliau laikykite išmanųjį telefoną
pridėtą prie vaizdo kameros ir
nejudinkite jo, kol bus paleista
„PlayMemories Mobile™“ (1–2 s).
• Jei vaizdo kameros nepavyksta
prijungti prie išmaniojo telefono
naudojant NFC, žr. „Prisijungimas
prie „Wi-Fi“ tinklo naudojant QR
Code“ (43 psl.).
 Prisijungimas prie
„Wi-Fi“ tinklo naudojant
QR Code
1
išmanųjį telefoną
2 Pridėkite
prie vaizdo kameros.
Paspauskite MENIU
mygtuką  pasirinkite
(NETWORK SET) 
[CTRL W/SMARTPHONE].
• Parodomas QR Code, SSID ir
Password.
CTRL W/SMARTPHONE
Operate the smartphone to
scan the QR Code with
PlayMemories Mobile.
SSID DIRECT-xxxx: FDR-xxxxx
Password xxxxxxxx
Device Name FDR-xxxxx
prijungtu
3 Naudokitės
išmaniuoju telefonu.
LT
43
„PlayMemories
2 Paleiskite
Mobile™“.
telefono
5 Išmaniuoju
nuskaitykite vaizdo kameros
LCD ekrane rodomą
QR Code.
„Android“
Atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Kai parodoma [Connect with
the camera?], pasirinkite
[Connect].
[Scan QR Code of
3 Pasirinkite
the Camera] ekrane
„PlayMemories Mobile™“.
„iPhone“/„iPad“
Atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
 Vykdydami ekrane
pateikiamas instrukcijas
įdiekite profilį (nustatymo
informaciją).
• Jei diegiant jūsų reikalaujama
įvesti prieigos kodą, įveskite jį,
kaip nustatyta „iPhone“.
[OK] (taikyti).
4 Pasirinkite
(Jei parodomas pranešimas,
vėl pasirinkite [OK].)
 Pradžios ekrane pasirinkite
[Nustatymai]  [Wi-Fi].
LT
44
 Pasirinkite vaizdo kameros
SSID.
Pastabos
• Tiesiogiai peržiūrimi vaizdai
gali būti rodomi nekokybiškai.
Tai priklauso nuo vietos elektros
trukdžių arba išmaniojo telefono
galimybių.
• Vaizdo kamera užfiksuotų vaizdų
negalima išsaugoti išmaniajame
telefone.
 Grįžkite į pražios ekraną ir
paleiskite „PlayMemories
Mobile™“.
Vaizdų išsaugojimas
prijungtu
6 Naudokitės
išmaniuoju telefonu.
• Nuskaičius QR Code ir sėkmingai
užmezgus ryšį, išmaniajame
telefone bus užregistruotas
vaizdo kameros SSID (DIRECTxxxx) ir slaptažodis. Norint kitą
kartą prijungti vaizdo kamerą prie
išmaniojo telefono per Wi-Fi,
tereikės pasirinkti išmaniajame
telefone užregistruotą vaizdo
kameros SSID.
• Jei vaizdo kameros negalima
prijungti prie išmaniojo telefono
per NFC ar nuskaitant QR Code,
prijunkite ją naudodami SSID ir
slaptažodį.
Dėl išsamesnės informacijos žr.
Pagalbos vadove.
LT
45
Vaizdo kameros tinkinimas
Meniu naudojimas
1
Paspauskite mygtuką MENIU.
Mygtukas
Mygtukais ////SET pasirinkite meniu ir
2 paspauskite
mygtuką ////SET, kad įeitumėte.
STBY
100%
CAMERA SET
AGC LIMIT
WB PRESET
WB OUTDOOR LEVEL
WB TEMP SET
WB SET
AE SHIFT
D. EXTENDER
ZOOM SET
[MENU]: END
Paspauskite mygtuką ////SET ir pasirinkite
3 reikiamą
meniu.
100%
STBY
OTHERS
LANGUAGE
DATE REC
BEEP
OFF
REC LAMP
REMOTE CONTROL
60i/50i SEL
MEDIA FORMAT
REPAIR IMAGE DB FILE
[MENU]: END
• Jei norite baigti MENIU, paspauskite mygtuką MENIU.
• Pasirinkite [
RETURN], kad sugrįžtumėte į ankstesnį
meniu ekraną.
LT
46
Meniu sąrašai
CAMERA SET
ISO/GAIN
SEL*1
AUTO ISO LIMIT
AGC LIMIT*1
WB PRESET
WB OUTDOOR LEVEL
WB TEMP SET
WB SET
AE SHIFT
D. EXTENDER*1
ZOOM SET
STEADYSHOT*2
FOCUS AREA*1
AF DRIVE SPEED*1
AF SUBJ. TRACK SET*1
LOCK-ON AF
FACE DETECTION
SLOW & QUICK*1
AUTO MODE SET*1, *3
SCENE SELECTION SET*1
SPOT METER/FOCUS
SPOT METER
SPOT FOCUS
LOW LUX*1
AUTO BACK LIGHT*1
NIGHTSHOT*1
NIGHTSHOT LIGHT*1
COLOR BAR*1
PICTURE PROFILE*1
REC/OUT SET
/
SHOOTING MODE
REC SET*1
FILE NUMBER*2
VIDEO OUT
AUDIO SET
VOLUME
AVCHD AUDIO FORMAT*1
AUDIO REC LEVEL*1
INT MIC WIND*1
MIC SELECT*1
AUDIO OUTPUT TIMING*1
DISPLAY SET
HISTOGRAM
ZEBRA
Vaizdo kameros tinkinimas
STEADYSHOT*1
IMAGE SIZE*2
PEAKING
PHASE AF FRAMES*1
PHASE DETECT. AF AREA*1
MARKER
FOCUS MAG RATIO
CAMERA DATA DISPLAY
AUDIO LEVEL DISPLAY*1
ZOOM DISPLAY
FOCUS DISPLAY
SHUTTER DISPLAY*1
DATA CODE*4
GAMMA DISP ASSIST*1
LCD BRIGHT
VF COLOR TEMP.
DISPLAY OUTPUT
TC/UB SET*1
TC/UB DISPLAY
TC PRESET
UB PRESET
TC FORMAT
TC RUN
TC MAKE
LT
47
UB TIME REC
NETWORK SET
CTRL W/SMARTPHONE
Wi-Fi SET
AIRPLANE MODE
NETWORK RESET
OTHERS
STATUS CHECK
CAMERA PROFILE
S&Q BUTTON SETTING*1
ASSIGN BUTTON
CLOCK SET
AREA SET
DST SET (VASAROS LAIKAS)
LANGUAGE
DATE REC*1, *5
BEEP
REC LAMP
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
60i/50i SEL
MEDIA FORMAT
REPAIR IMAGE DB FILE
USB CONNECT
USB LUN SET
OPERATION TIME
VERSION DISPLAY
CALIBRATION
INITIALIZE
EDIT*6
PROTECT
DELETE
DIVIDE*7
*1
LT
48
Rodoma, kai vaizdo kamera
filmavimo režimu.
*2
Rodoma, kai vaizdo kamera
veikia fotografavimo režimu.
*3 Kai filmuojama XAVC S 4K
formatu, šis nustatytas yra
užfiksuojamas kaip [AUTO].
*4 Rodoma atkūrimo metu.
*5
Rodoma, kai [AVCHD]
pasirenkamas [FILE FORMAT].
*6 Meniu [
EDIT] galite peržiūrėti
miniatiūrų arba atkūrimo ekrane
paspausdami mygtuką MENIU.
*7 Rodoma paspaudus mygtuką
MENIU, kai atkuriamas AVCHD
filmas.
Kita
Atsargumo
priemonės
Kintamosios srovės adapteris
Venkite trumpojo jungimo prie
maitinimo elementų jungčių
neglausdami jokių metalinių
objektų. Kitaip galite sugadinti
įrenginį.
Vaizdų atkūrimas kitais
įrenginiais
Gali nepavykti tinkamai atkurti
vaizdo kamera įrašytus vaizdus
kitais įrenginiais. Be to, gali
nepavykti tinkamai atkurti kitais
įrenginiais įrašytų vaizdų vaizdo
kamera.
• Venkite šiurkščių veiksmų,
neardykite, nekeiskite įrenginio,
venkite fizinio poveikio, pvz.,
netrankykite, nemėtykite, ant jo
nelipkite. Itin atidžiai elkitės su
objektyvu.
• Kad naudojant atminties kortelę
nekiltų problemų, prieš pirmą
kartą naudojant atminties kortelę
rekomenduojama suformatuoti
ją vaizdo kameroje. Formatuojant
atminties kortelę, bus ištrinti visi
joje esantys duomenys ir jų
nebus galima atkurti. Svarbius
duomenis reikia išsaugoti, pvz.,
kompiuteryje.
• Įsitikinkite, kad atminties kortelę
dedate reikiama kryptimi.
Jei atminties kortelę dėsite
naudodami jėgą ir ne ta kryptimi,
galite sugadinti atminties kortelę,
atminties kortelės lizdą ar vaizdo
duomenis.
Kita
Įrašymas ir atkūrimas
• Prieš pradėdami įrašyti
patikrinkite, ar veikia įrašymo
funkcija, kad įsitikintumėte,
jog vaizdas ir garsas tinkamai
įrašomi.
• Televizijos laidos, filmai,
vaizdajuostės ir kitas turinys
gali būti saugomi autorių teisių.
Neteisėtai įrašydami tokį turinį
galite pažeisti autorių teisių
įstatymus.
• Nekompensuojama už įrašų
turinį, net jei įrašyti arba atkurti
nepavyksta dėl vaizdo kameros,
atminties kortelės ir kt. trikčių.
• Vaizdo kamera nėra atspari
dulkėms ir vandeniui.
• Nesušlapinkite vaizdo kameros,
pvz., laikydami lietuje ar kur
pasiekia jūros purslai. Sušlapinus
vaizdo kamerą, ji gali sugesti.
Kartais tokių gedimų gali
nepavykti pašalinti.
• Nenukreipkite vaizdo kameros į
saulę ar kitą ryškios šviesos
šaltinį. Tai padarę galite sugadinti
vaizdo kamerą.
• Nenaudokite vaizdo kameros
netoli stiprių radijo bangų arba
spinduliuotės šaltinių. Tokiais
atvejais gali nepavykti vaizdo
kamera tinkamai įrašyti arba
atkurti vaizdų.
• Nenaudokite vaizdo kameros
smėlėtame paplūdimyje ar kitose
dulkėtose vietose. Tai padarę
galite sugadinti vaizdo kamerą.
• Jei dėl drėgmės susidarė
kondensatas, nenaudokite
vaizdo kameros, kol drėgmė
neišgaruos.
LT
49
• Netrankykite vaizdo kameros ir
nepurtykite. Taip padarius vaizdo
kamera gali veikti netinkamai
arba neįrašyti vaizdų. Be to, gali
sugesti įrašoma laikmena arba
gali būti sugadinti įrašyti
duomenys.
Jei įjungsite vaizdo kamerą, kol
ji ir maitinimo elementai nebus
pakankamai atvėsę, vaizdo kamera
gali vėl išsijungti arba negalėsite
įrašyti filmų.
LCD monitorius
Prieš skrisdami lėktuvu galite
laikinai išjungti „Wi-Fi“ ryšio
funkciją. Paspauskite mygtuką
MENIU  pasirinkite
(NETWORK SET)  [AIRPLANE
MODE]  [ON].
LCD monitorius sukurtas taikant
didelio tikslumo technologijas,
todėl veiksmingai naudojama
daugiau kaip 99,99 proc. pikselių.
Tačiau LCD monitoriuje galite
nuolat matyti mažų juodų ir (arba)
ryškesnių (baltos, raudonos,
mėlynos arba žalios spalvos)
taškelių. Šie taškeliai yra įprastas
gamybos metu atsiradęs reiškinys
ir neturi jokios įtakos įrašymui.
OLED ekranas
Normaliai naudojantis OLED
ekranu laikui bėgant jame gali
atsirasti liekamųjų vaizdų arba
sumažėti ryškumas. Tai nėra
gedimas.
Vaizdo kameros temperatūra
Vaizdo kamera ir maitinimo
elementų pakuotė veikdamos
įšyla. Tai normalu.
Apsauga nuo perkaitimo
LT
50
Atsižvelgiant į vaizdo kameros ir
maitinimo elementų temperatūrą,
gali nepavykti įrašyti vaizdo arba
maitinimas gali būti automatiškai
nutrauktas siekiant apsaugoti
vaizdo kamerą. Prieš nutraukiant
maitinimą arba panaikinant filmų
įrašymo galimybę, LCD monitoriuje
bus pateiktas pranešimas. Tokiu
atveju nebandykite įjungti vaizdo
kameros ir palaukite, kol ji ir
maitinimo elementai atvės.
Laikinas belaidžio LAN
(„Wi-Fi“, NFC ir pan.) išjungimas
Belaidis LAN
Mes neprisiimame jokios
atsakomybės už bet kokią žalą,
padarytą neteisėtai pasiekus į
vaizdo kamerą įkeltą turinį arba
neteisėtai jį naudojant, jei vaizdo
kamera būtų pamesta arba
pavogta.
Apie saugą naudojant
belaidžio LAN gaminius
• Kad išvengtumėte įsilaužimų,
nepatvirtintos trečiųjų šalių
prieigos ir kitų pažeidimų,
įsitikinkite, kad savo įtaisą
jungiate tik prie apsaugoto
belaidžio tinklo.
• Naudojant belaidžio tinklo
funkciją, svarbu apsaugoti
įrenginį.
• „Sony“ neteikia jokių garantijų
ir neprisiima atsakomybės
dėl žalos, padarytos dėl
nepakankamos saugos arba
naudojimosi belaidžio tinklo
funkcija.
Trikčių šalinimas
Iškilus vaizdo kameros
naudojimo problemų:
Kita
• Patikrinkite savo vaizdo kamerą
vadovaudamiesi Pagalbos
vadovu (8 psl.).
• Atjunkite nuo maitinimo šaltinio,
vėl maždaug po 1 min. įjunkite
maitinimą ir įjunkite vaizdo
kamerą.
• Vaizdo kameros paleidimas
(48 psl.)
Visi nustatymai, įskaitant
laikrodžio nustatymus, bus
nustatyti iš naujo.
• Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba
vietos „Sony“ įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
LT
51
Specifikacijos
Sistema
Signalo formatas:
Kai pasirinkta [60i.]:
UHDTV
HDTV
NTSC spalva, EIA standartai
Kai pasirinkta [50i]:
UHDTV
HDTV
PAL spalva, CCIR standartai
Filmų įrašymo formatas:
XAVC S (XAVC S formatas)
Vaizdo įrašai: MPEG-4 AVC /
H.264
Garsas: 2 kanalų tiesinė PCM
(48 kHz/16 bitų)
AVCHD (palaikoma AVCHD
formato 2.0 versija)
Vaizdo įrašai: MPEG-4 AVC /
H.264
Garsas: linijinis PCM 2 kan.
(48 kHz/16 bitų) / „Dolby
Digital“ 2 kan.
XAVC tarpinis (XAVC S
formatas)
Vaizdo įrašai: MPEG-4 AVC /
H.264
Garsas: MPEG-4 AAC-LC 2
kanalų
Nuotraukų failų formatas:
Suderinamas su „DCF Ver.2.0“
Suderinamas su „Exif Ver.2.3“
Suderinamas su „MPF Baseline“
Įrašoma laikmena (filmai /
nuotraukos)
XAVC S 4K (100 Mbps) Filmai:
SDHC atminties kortelė (3 arba
aukštesnės spartos klasės UHS)*1
SDXC atminties kortelė (3 arba
aukštesnės spartos klasės UHS)*1
LT
52
XAVC S HD, XAVC S 4K
(60 Mbps) Filmai:
SDHC atminties kortelė
(10 klasės arba 1 arba
aukštesnės spartos klasės UHS)*1
SDXC atminties kortelė
(10 klasės arba 1 arba
aukštesnės spartos klasės UHS)*1
AVCHD, nuotraukos:
Memory Stick PRO-HG Duo
SD kortelė (4 klasės ar
spartesnė arba 1 arba
aukštesnės spartos klasės UHS)
*1
Būtinoji talpa – 4 GB arba
daugiau.
Vaizdo įrenginys
1.0 tipo Exmor RS™ CMOS
jutiklis
Įrašymo pikseliai
(nuotrauka, 16:9):
Maks. 14,20 MP (5 024 × 2 824)
Iš viso: Apie 21,00 MP
Efektyvūs (filmai, 16:9):
Apie 14,20 MP
Efektyvių (nuotrauka, 16:9):
Apie 14,20 MP
Efektyvūs (nuotraukos, 3:2):
Apie 12,00 MP
Objektyvas
„ZEISS Vario-Sonnar T“
objektyvas
12× (optinis priartinimas),
24× (filmuojant HD raiška su
„Clear image“ priartinimu),
18× (filmuojant 4K raiška su
„Clear image“ priartinimu),
192× (skaitmeninis priartinimas)
Židinio nuotolis (filmai)*2:
f = 9,3–111,6 mm
35 mm atitikmuo (16:9)*2
f = 29,0–348,0 mm
Židinio nuotolis (nuotraukos):
f = 9,3–111,6 mm
35 mm atitikmuo (16:9)
f = 29,0–348,0 mm
Įvesties / išvesties jungtys
VIDEO OUT lizdas: integruota į
Multi/Micro USB jungtis (×1),
kompozitinis 1.0 Vp-p, 75 Ω
AUDIO OUT lizdai: integruota į
Multi/Micro USB jungtis
HDMI OUT lizdas: A tipo (×1)
USB lizdas:
Multi/Micro USB jungtis (×1)
Galima naudoti USB jungtimi
prijungiamus įrenginius.
 (ausinių) lizdas: stereofoninis
minilizdas (φ3,5 mm) (×1)
Lizdas MIC (PLUG IN POWER):
stereofoninis minilizdas
(φ3,5 mm) (×1)
„Multi interface shoe“: (×1)
REMOTE lizdas: stereofoninis
minilizdas (φ 2,5 mm) (×1)
Ekranas
LCD monitorius: 8,8 cm (3,5 tipo),
1 555 200 tašk.
Vaizdo ieškiklis: 1,0 cm (0,39 tipo)
OLED, 2 359 296 tašk.
Belaidis LAN
Palaikomas standartas:
IEEE 802.11 b/g/n
Dažnis: 2,4 GHz
Palaikomi saugos protokolai:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigūravimo būdas: WEP/WPAPSK/WPA2-PSK
Prieigos metodas: infrastruktūros
režimas
„NFC“: palaikoma „NFC Forum
Type 3 Tag“
Kita
Diafragma: F2.8–F4.5
automatinė / pasirenkama
rankiniu būdu
Fokusavimas: AF/MF
pasirenkamas, nuo 10 mm iki
 (W), nuo 1 000 mm iki (T)
Filtro skersmuo: M62 mm
*2
[
STEADYSHOT] nustatyta
kaip [STANDARD] arba [OFF].
Spalvos temperatūra:
Išankstinis nustatymas
(patalpoje: 3200K, lauke:
5600K ±7 intervalais, spalvų
temperatūros nustatymo
diapazonas: 2300K – 15000K),
vieno paspaudimo A, B,
automatiškai parenkamas
Mažiausias apšvietimas:
Kai pasirinkta [60i.]:
1,7 lx ([LOW LUX] nustatyta kaip
[ON], o užrakto greitis yra
1/30 s, stiprinimas yra 33 dB.)
Kai pasirinkta [50i]:
1,7 lx ([LOW LUX] nustatyta kaip
[ON], o užrakto greitis yra
1/25 s, stiprinimas yra 33 dB.)
Bendri nesklandumai
Maitinimo reikalavimai
7,4 V nuolatinė srovė
(maitinimo elementų pakuotė),
8,4 V nuolatinė srovė
(kintamosios srovės adapteris)
Vidutinės energijos sąnaudos:
įrašant vaizdo kamera per
vaizdo ieškiklį nustačius įprastą
ryškumą: apie 4,8 W
įrašant vaizdo kamera per
LCD ekraną nustačius įprastinį
ryškumą: apie 5,1 W
Darbinė temperatūra: 0–40 °C
(32–104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C
iki 55 °C (nuo –4 °F iki 131 °F)
Matmenys (apytiksliai):
116,0 × 89,5 × 196,5 mm
(4 5/8 × 3 5/8 × 7 3/4 in) (p/a/g)
(su išsikišusiomis dalimis)
LT
53
121,0 × 104,0 × 274,5 mm
(4 7/8 × 4 1/8 × 10 7/8 in)
(p/a/g) (su išsikišusiomis
dalimis, objektų gaubtu,
dideliu okuliaru ir maitinimo
elementų pakuote NP-FV70A,
be laikymo dirželio)
Svoris (apytiksl.):
935 g (2 lb 1,0 oz) (su objektų
gaubtu ir dideliu okuliaru)
1 030 g (2 lb 4,3 oz) (su
objektyvo gaubtu, dideliu
okuliaru ir maitinimo elementų
pakuote NP-FV70A)
Kintamosios srovės adapteris
AC-L200 D
Maitinimo reikalavimai 100–240 V
kintamoji srovė, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos 18 W
Išvesties įtampa: 8,4 V* nuolatinė
srovė
* Žr. etiketę ant kintamosios srovės
adapterio, kurioje nurodomos
specifikacijos.
Įkraunamų maitinimo elementų
pakuotė NP-FV70A
Išvesties įtampa: 7,3 V NS
Maksimali krovimo įtampa: 8,4 V NS
Maksimali krovimo srovė: 2,3 A
Dizainas ir specifikacijos gali būti
keičiami be išankstinio įspėjimo.
LT
54
 Prekių ženklai
• AVCHD ir AVCHD logotipas yra
Panasonic Corporation ir „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
• „XAVC S“ ir
yra
registruotieji „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• „Memory Stick“ ir
yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• InfoLITHIUM yra „Sony
Corporation“ prekių ženklas.
• „BRAVIA“ yra „Sony Corporation“
prekių ženklas.
• „Blu-ray Disc™“ ir „Blu-ray™“
yra „Blu-ray Disc Association“
prekių ženklai.
• „Dolby“ ir dvigubos D simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai.
• Terminai HDMI ir „HDMI HighDefinition Multimedia Interface“
bei HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose
ir kitose šalyse.
• „Windows“ yra „Microsoft
Corporation“ registruotasis
prekių ženklas arba prekių
ženklas Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• „Mac“ yra registruotasis „Apple
Inc.“ prekių ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• „SDXC“ logotipas yra SD-3C,
LLC prekių ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas,
„Wi-Fi PROTECTED SET-UP“
yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai.
• N ženklas yra prekių ženklas arba
registruotasis „NFC Forum, Inc.“
prekių ženklas Jungtinėse
Valstijose ir kitose šalyse.
• „Facebook“ ir „f“ logotipas yra
„Facebook, Inc.“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
• „YouTube“ ir „YouTube“
logotipas yra „Google Inc.“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių
ženklai.
• „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir
kitose šalyse.
• QR Code yra registruotasis
DENSO WAVE INCORPORATED
prekių ženklas.
 Pastabos apie licenciją
BET KOKS ŠIO GAMINIO
NAUDOJIMAS KITIEMS NEI
ASMENINIAI TIKSLAI, KAI
LAIKOMASI MPEG-2 STANDARTO
REIKALAVIMŲ DĖL VAIZDO ĮRAŠŲ
ŠIFRAVIMO SUGLAUDINTAI
LAIKMENAI, YRA DRAUDŽIAMAS,
JEI NĖRA GAUTA LICENCIJA PAGAL
GALIOJANČIUS PATENTUS MPEG-2
PATENTŲ RINKINYJE, KURIAM
LICENCIJĄ IŠDAVĖ MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
ŠIAM GAMINIUI PAGAL „AVC“
PATENTŲ PAKETO NUOSTATAS
SUTEIKTA LICENCIJA, LEIDŽIANTI
Kita
Visi kiti šiame dokumente minimi
gaminių pavadinimai yra
atitinkamų įmonių prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
Be to, ženklai ™ ir ® šiame
dokumente kartais nenaudojami.
VARTOTOJUI ASMENINIAIS IR
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS
i) UŽKODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS
PAGAL „AVC“ STANDARTO
REIKALAVIMUS („AVC VIDEO“)
IR (ARBA)
(ii) DEKODUOTI „AVC“ VAIZDO
ĮRAŠUS, KURIUOS UŽKODAVO
VARTOTOJAS ASMENINIAIS
TIKSLAIS IR (ARBA) KURIE BUVO
ĮSIGYTI IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TEIKĖJO,
KURIAM SUTEIKTA LICENCIJA TEIKTI
„AVC“ VAIZDO ĮRAŠUS.
LICENCIJA NESUTEIKTA IR
NENUMATYTA NAUDOTI JOKIAIS
KITAIS TIKSLAIS.
PAPILDOMOS INFORMACIJOS
GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C.“.
ŽR.
<HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Programinė įranga yra įdiegta jūsų
vaizdo kameroje. Šią programinę
įrangą suteikiame pagal licencinius
susitarimus su autorių teisių
savininkais. Minėtos programinės
įrangos savininkų, kuriems
priklauso autorių teisės, prašymu
privalome jums pateikti toliau
nurodytą informaciją.
Licencijos (anglų k.) yra įrašytos
vidinėje jūsų kameros atmintyje.
Užmegzkite didelės talpos
laikmenos ryšį tarp kameros ir
kompiuterio, kad galėtumėte
perskaityti licencijos sąlygas,
esančias aplanke „PMHOME“ –
„LICENSE“.
 Programinė įranga, kuriai
taikoma GNU GPL / LGPL
Šiame gaminyje yra programinės
įrangos, kuriai taikoma GNU
bendroji viešoji licencija (toliau
LT
55
vadinama GPL) arba GNU ribota
bendroji viešoji licencija (toliau
vadinama LGPL).
Tai reiškia, kad turite teisę
gauti, keisti ir platinti pirminį
programinės įrangos programų
tekstą, laikydamiesi pateiktos
GPL arba LGPL licencijos sąlygų.
Išeitinis kodas pateiktas svetainėje.
Norėdami jį atsisiųsti, apsilankykite
toliau pateikiamu URL adresu.
http://oss.sony.net/Products/
Linux
Prašytume nesikreipti į mus dėl
pirminio programos teksto turinio.
Licencijų kopijos (anglų k.)
saugomos vidinėje šio gaminio
atmintyje. Užmegzkite didelės
talpos laikmenos ryšį tarp šio
gaminio ir kompiuterio bei
perskaitykite failus iš aplanko
„LICENSE“, esančio PMHOME
aplanke.
LT
56
Dalys ir valdikliai
Skliaustuose ( ) nurodytas skaičius reiškia puslapio numerį.
Skirta vaizdo kamerai ir
papildomiems įrenginiams
prijungti. Naudodami šį įrenginį
galite valdyti vaizdo kamerą,
pvz., filmuoti.
 Mygtukas ASSIGN4/FOCUS
MAGNIFIER/PHOTO (25)
 „Multi interface shoe“
Jei reikia daugiau informacijos
apie suderinamus „Multi
interface shoe“ priedus,
apsilankykite jūsų šaliai skirtoje
„Sony“ svetainėje arba
kreipkitės į „Sony“ pardavėją
ar vietinį įgaliotąjį „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Negalime garantuoti, kad kitų
gamintojų priedai tinkamai
veiks.
Jei naudojate priedų jungtį
(parduodama atskirai),
galite naudoti ir priedus,
Kita
 REMOTE lizdas
suderinamus su „Aktyviosios
sąsajos jungtimi“.
Kad nesugadintumėte
įrenginio, nenaudokite
parduotuvėje įsigytos blykstės
su aukštosios įtampos
sinchronizavimo kontaktais
ar atvirkštinio poliariškumo
blykstės.
 Mygtukas ASSIGN5/IRIS
PUSH AUTO

(N žyma) (43)
Pridėkite NFC funkciją
palaikantį išmanųjį telefoną
prie žymos ir užmegzkite ryšį su
vaizdo kamera.
Artimojo lauko ryšys (NFC) yra
tarptautinis artimo nuotolio
belaidžio ryšio technologijos
standartas.
 Nuotolinio valdymo jutiklis (63)
LT
57
 Filmavimo lemputė
Mirksi, kai likusios maitinimo
elementų įkrovos lygis žemas
arba lieka mažai vietos
atminties kortelėje.
 NIGHTSHOT lempa
 Multi/Micro USB jungtis/
VIDEO OUT lizdas (41)
 MIC lizdas (PLUG IN POWER)
 Motorizuoto priartinimo
svirtis (22, 25, 34)
 Laido spaustukas
Skirtas tik HDMI laikui
užfiksuoti. Netvirtinkite prie jo
kitų objektų, pvz., peties diržo.
 Kabliukas peties diržui
LT
58
Objektyvo gaubto uždėjimas
Sulygiuokite žymes ant
objektyvo gaubto su žymėmis
ant vaizdo kameros, tada sukite
objektyvo gaubtą rodyklės
kryptimi , kol užsifiksuos.
Kita
 Rankinio objektyvo žiedas (26)
 Objektyvo gaubtas
 Objektyvas (ZEISS objektyvas)
 Vidinis mikrofonas
 ZOOM/FOCUS jungiklis (26)
 AF/MF mygtukas (26)
 MENIU mygtukas (46)
 Rankinis ratukas (27, 28, 29)
• Jei norite uždėti arba nuimti
62 mm (2 1/2 in) PL filtrą arba
MC apsaugą, objektyvo gaubtą
nuimkite.
LT
59
 Objektyvo reguliavimo
ratukas (17)
 START/STOP mygtukas (22)
 HDMI OUT lizdas (36)
 DC IN lizdas (13)
 ////SET mygtukas (46)
 ASSIGN6 mygtukas
 POWER/CHG (įkrovimo)
lemputė (13)
 Laikymo dirželis
LT
60
 Trikojo jungtys (1/4 in)
1/4-20 UNC varžtams
Trikojui tvirtinti varžtais, kurie
yra trumpesni nei 5,5 mm
(parduodama atskirai).
Kai kurių trikojų gali nepavykti
pritvirtinti tinkama kryptimi.
 BATT (maitinimo elemento)
išstūmimo slankiklis (15)
 Maitinimo elementų
pakuotė (13)
  (ausinių) lizdas
 SHUTTER SPEED mygtukas (29)
 ISO/GAIN mygtukas (28)
 IRIS mygtukas (27)
Kita
 Akies jutiklis
 Vaizdo ieškiklis (17)
 Didelis okuliaras (17)
 AUTO/MANUAL jungiklis
(27, 28, 29)
 ND FILTER jungiklis (30)
LT
61
 SLOT SELECT mygtukas (21)
 THUMBNAIL
(atkūrimo)
mygtukas (31)
 Garsiakalbis
 LCD ekranas / jutiklis skydelis
  (įjungimo / budėjimo
režimo) mygtukas (16)
 WHITE BALANCE mygtukas
 ASSIGN1/S&Q mygtukas
LT
62
 ASSIGN2/STATUS CHECK
mygtukas
 ASSIGN3/PICTURE PROFILE
mygtukas
 DISPLAY mygtukas (31)
 A atminties kortelės lizdas /
atminties kortelės prieigos
lemputė (18)
 B atminties kortelės lizdas /
atminties kortelės prieigos
lemputė (18)
Belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginys
Prieš pradėdami naudotis
belaidžio nuotolinio valdymo
įrenginiu išimkite izoliacinį lapelį.
Izoliacinis lapelis
Kita
 DATA CODE mygtukas
 PHOTO mygtukas
 SCAN/SLOW mygtukas
  (ankstesnis / kitas)
mygtukas
 PLAY mygtukas
 STOP mygtukas
 DISPLAY mygtukas
 Siųstuvas
 START/STOP mygtukas
 Motorizuoto priartinimo svirtis
 PAUSE mygtukas
 VISUAL INDEX mygtukas
 ////ENTER mygtukas
Pastabos
• Jei norite valdyti vaizdo kamerą,
belaidžio nuotolinio valdymo
įrenginį nukreipkite nuotolinio
valdymo jutiklio link.
• Nuotolinio valdymo jutiklį
saugokite nuo stiprių šviesos
šaltinių, pvz., tiesioginių saulės
spindulių arba lubų apšvietimo.
Kitaip belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginys gali veikti
netinkamai.
• Valdydami vaizdo kamerą
pridedamu belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginiu, jūsų vaizdo
įrašų įrenginys taip pat gali būti
valdomas. Tokiu atveju,
pasirinkite kitą vaizdo įrašų
įrenginio valdymo įrenginio
režimą nei DVD2 arba uždenkite
vaizdo įrašų įrenginio jutiklį juodu
popieriumi.
Belaidžio nuotolinio valdymo
įrenginio maitinimo elemento
keitimas
 Spausdami fiksatorių
įstatykite nagą į angą ir
ištraukite maitinimo
elemento dėklą.
 Įdėkite naują maitinimo
elementą + kontaktu į viršų.
 Įdėkite maitinimo elemento
dėklą ir pastumkite, kol jis
spragtelės.
Fiks
• Kai ličio jonų maitinimo elemento
energija senka, belaidžio
nuotolinio valdymo įrenginio
LT
63
veikimo atstumas gali sumažėti
arba belaidžio nuotolinio
valdymo įrenginys gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju
pakeiskite maitinimo elementą
„Sony“ CR2025 ličio jonų
maitinimo elementu. Naudojant
kitus maitinimo elementus gali
kilti gaisro arba sprogimo
pavojus.
LT
64
Rodyklė
A
AF/MF mygtukas 26
AGC (automatinis stiprinimo
valdymas) 28
Android 42
App Store 42
Atminties kortelė 18, 21, 31
Atminties kortelės lizdas 18
Atsargumo priemonės 49
AUTO/MANUAL
jungiklis 27, 28, 29
AVCHD 9
B
D
Diafragma 27
F
Filmai 22
Fokusavimas 26
Formatavimas 21
G
Google Play 42
H
HDMI kabelis 36
I
Install 42
iOS 42
IRIS mygtukas 27
Išmanusis telefonas 42
ISO/GAIN mygtukas 28
Įrašymas 22
Įrašymas vienu metu 24
Įrašymo atminties kortelėje
laikas 24
J
Jutiklinis skydelis 62
K
Kintamosios srovės adapteris 13
Kompiuterio sistema 39
Kompiuteris 39
Krovimo trukmė 14
L
Laikrodžio nustatymas 16
LCD monitorius 62
M
Kita
Beep 16
Belaidžio nuotolinio valdymo
įrenginys 63
Į
Maitinimas įjungtas 16
Maitinimo elementų pakuotė 13
Maitinimo elementų pakuotės
įkrovimas 13
Maitinimo elementų pakuotės
įrašymo / atkūrimo laikas 14
Memory Stick PRO Duo 19
Memory Stick PRO Duo (M2) 19
Memory Stick PRO-HG Duo 19
Meniu 46
Meniu sąrašai 47
Mygtukas DISPLAY 31
Mygtukas MENU 46, 59
N
Naikinti 35
ND FILTER jungiklis 30
ND filtras 30
Neautomatinis įrašymas 26
Nepertraukiamas įrašymas 23
NFC 43
Nuotraukos 25
LT
65
O
W
Objektyvo gaubtas 59
Wi-Fi 42
Windows 39
P
Pagalbos vadovas 8
Peržiūra 35
Playback 31
PlayMemories Home 39
PlayMemories Mobile 42
PlayMemories Online 39
Priartinimas 22
Pridėti elementai 12
Programinė įranga 39, 42
R
Rankinis objektyvo žiedas 26
Š
SD kortelė 19
SHUTTER SPEED mygtukas 29
Sieninis elektros lizdas 14
SLOT SELECT mygtukas 21, 62
Specifikacijos 52
Stiprinimas 28
T
Televizorius 36
THUMBNAIL (atkūrimo)
mygtukas 31
Trikčių šalinimas 51
Trikojis 60
Ū
USB kabelis 40
Užrakto greitis. 29
V
LT
66
Vaizdų importavimas
į kompiuterį 39
Vienu palietimu valdomos
funkcijos (NFC) 42
Viewfinder 17
Visiškas įkrovimas 14
X
XAVC S 4K 9
XAVC S HD 9
Z
ZOOM/FOCUS jungiklis 26
Kita
LT
67
LT
Papildomos informacijos apie gaminį
ir atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus galima rasti pagalbos
klientams svetainėje.
http://www.sony.net/
© „Sony Corporation“, 2017.
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising