Sony | KDL-32BX300 | Sony KDL-32BX300 Инструкции за експлоатация

Съдържание
Дистанционно управление, бутони и индикатори на телевизора
Преглед на дистанционното.........................................................................................................................(3)
Преглед на бутоните и индикаторите на телевизора...............................................................................(10)
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия.................................................................................................................................(16)
Използване на Електронния справочник за цифрови програми (EPG)....................................................(26)
Използване на списъка Предпочитани......................................................................................................(28)
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване..................................................................................................(31)
Преглед на изображения от свързано оборудване...................................................................................(33)
Възпроизвеждане Снимки/Музика/Видео през USB.................................................................................(41)
Използване на BRAVIA Sync с Управление през HDMI..............................................................................(46)
1/86
Съдържание
Използване на функциите от MENU
Управление на телевизора чрез Home Menu в XMB™ ............................................................................(49)
Настройки
Обновяване на системата....................................................................................................................(52)
Ръководство за употреба.....................................................................................................................(53)
Картина................................................................................................................................................(54)
Звук......................................................................................................................................................(58)
Еко........................................................................................................................................................(62)
Екран....................................................................................................................................................(64)
Настройка.............................................................................................................................................(67)
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми........................................................................................................................(82)
2/86
Преглед на дистанционното
1
– Готовност на телевизора
Превключва телевизора от и в режим на
готовност.
• В зависимост от модела отзад на
дистанционното управление може да има
допълнителен бутон за включване.
2
– Режим на екрана (22)
3
3/86
– Цифров списък с Предпочитани
Натиснете, за да се покаже цифровият списък
с Предпочитани, който предварително сте
направили (28).
Преглед на дистанционното
4
/ – Информация/Покажи текст
• В цифров режим: Показва кратки детайли от
програмата, гледана в момента.
• В аналогов режим: Показва информация за
номера на гледания канал и форматa на
екрана.
• В режим Текст (19): Показва скрита
информация (например, отговори на тест).
5
6 OPTIONS (25)(40)
Ви дава достъп до различни опции когато
гледате и ви дава възможност да променяте/
правите настройки според източника на сигнал
или формата на екрана.
7 HOME (49)
4/86
Преглед на дистанционното
8 Цветни бутони (20)(29)
9 Номерирани бутони
• В режим телевизия: Избират канали. За
номера на канали 10 и нагоре натиснете
втората и третата цифра в бърза
последователност.
• В режим Текст: Въвеждат трицифрения
номер на страница, за избор на страница.
10
– Настройка на субтитрите
Натиснете, за да промените езика на
субтитрите (76) (само в цифров режим).
11 AUDIO
Натиснете, за да пpомените pежима на звука
(59).
5/86
Преглед на дистанционното
12 PROG +/-/ /
• В режим телевизия: Избира следващия (+)
или предишния (-) канал.
• В режим Текст (19): Избира следващата ( )
или предишната ( ) страница.
13
+/- – Сила на звука
14 – Без звук
15 – Текст (19)
16 RETURN /
Връща в предишен екран на произволно
показано меню.
17 GUIDE /
– EPG (Електронен справочник за
цифрови програми) (26)
18 DIGITAL – Цифров режим (16)
ANALOG – Аналогов режим (16)
6/86
Преглед на дистанционното
19 SCENE – Избор на сцена (20)
20 i-MANUAL
Показва съдържанието на Ръководството за
употреба на екрана.
21 BRAVIA Sync
:
Можете да работите със съвместимото с
BRAVIA Sync оборудване, свързано към
телевизора.
SYNC MENU:
Показва менюто на свързаното HDMI
оборудване. Докато гледате екрани от други
входни източници или телевизионни програми,
при натискане на бутона се показва “Избор на
HDMI уред”.
7/86
Преглед на дистанционното
THEATRE:
Можете да включите или изключите Режим
Кино. Когато Режим Кино е включен,
автоматично се задават оптимален аудио звук
(ако телевизорът е свързан с аудио
оборудване посредством HDMI кабел) и
качеството на картината за филмово
съдържание.
• Ако изключите телевизора, режимът Режим
Кино също се изключва.
• Когато промените настройката “Избор на
сцена”, “Режим Кино” автоматично се
изключва.
8/86
Преглед на дистанционното
• “Управление през HDMI” (BRAVIA Sync) е
достъпна само със свързано Sony
оборудване, което е обозначенос BRAVIA
Sync или BRAVIA Theatre Sync лого или е
съвместимо с Управление през HDMI.
22
– Избор на вход
• В режим гледане на телевизия: Натиснете, за
да се покаж списъкът с входовете.
• Бутоните номер 5, PROG + и AUDIO имат
осезаеми точки. Използвайте осезаемите
точки за ориентация, когато управлявате
телевизора.
9/86
Преглед на бутоните и индикаторите на телевизора
1
PROG
– Захранване
Включва или изключва
телевизора.
• За да изключите телевизора
напълно, издърпайте
щепсела от контакта.
• Когато включите телевизоpа,
индикатоpът за захранване
светва в зелено.
2 PROG +/-/ /
• В режим телевизия: Избира
следващия (+) или
предишния (-) канал.
10/86
Преглед на бутоните и индикаторите на телевизора
• В режим ТВ меню: Премества
курсора нагоре ( ) или
надолу ( ).
3
+/-/ /
• В режим телевизия:
Увеличава (+) или намалява
(-) силата на звука.
• В режим ТВ меню: Премества
курсора нагоре ( ) или
надолу ( ).
PROG
11/86
Преглед на бутоните и индикаторите на телевизора
4
/ – Избор на входящ
сигнал / OK
• В режим телевизия: Избира
входящ сигнал от
оборудването, свързано към
контактните гнезда на
телевизора (33).
• В режим ТВ меню: Избира
менюто или опцията и
потвърждава настройката.
5
(49)
6 Светлинен сензор
Не поставяйте нищо върху
сензора, защото това може да
наруши функцията му (63).
PROG
12/86
Преглед на бутоните и индикаторите на телевизора
7 Сензор на дистанционното
управление
• Получава IR сигнали от
дистанционното.
• Не поставяйте нищо върху
сензора, тъй като това може
да окаже влияние върху
неговата работа.
PROG
8
13/86
– Индикатор за
Изключена картина / таймер за
изключване
• Светва в зелено, когато
картината е изключена (62).
Преглед на бутоните и индикаторите на телевизора
• Светва в оранжево, когато
таймерът за изключване е
настроен (62).
PROG
9
– Индикатор за режим
Готовност Светва в червено,
когато телевизорът е в режим
на готовност.
10 – Индикатор за захранване
Светва в зелено, когато
телевизорът е включен.
14/86
Преглед на бутоните и индикаторите на телевизора
• Уверете се, че телевизорът е
напълно изключен преди да
издърпате захранващия кабел.
Издърпването на захранващия
кабел, докато телевизорът
работи, може да остави
индикатора включен и да
повреди на телевизора.
PROG
15/86
Гледане на телевизия
1 Натиснете отстрани на телевизора, за да го
включите.
Когато телевизорът е в режим на готовност
(индикаторът (готовност) на предния панел
на телевизора е червен), натиснете
на
дистанционното, за да включите телевизора.
2 Натиснете DIGITAL/ANALOG, за да превключите
от цифров в аналогов режим и обратно.
Наличните канали се различават в зависимост
от режима.
16/86
Гледане на телевизия
3 Натиснете номерираните бутони PROG +/-, за
да изберете телевизионен канал.
За да изберете номера на канали 10 и нагоре
посредством номерираните бутони, натиснете
втората и третата цифра в бърза
последователност.
За да изберете цифров канал посредством
Електронния справочник за цифрови програми
(EPG) (26).
17/86
Гледане на телевизия
В цифров режим
За кратко се появява информационен банер.
На банера могат да се появят следните икони.
: Радио услуга
: Кодирана/абонаментна услуга
: Налични са няколко аудио езика
: Налични субтитри
: Налични субтитри за граждани с увреден
слух
: Препоръчителна минимална възраст за
гледане на текущата програма (от 4 до 18
години)
18/86
: Родителски контрол
: Заключване на цифрова програма
Гледане на телевизия
Допълнителни функции
За да настроите силата на звука, натиснете
+
(увеличаване)/­ (намаляване).
За да достигнете до Таблицата с индекси на
програмите (само в аналогов режим), натиснете
. За да изберете аналогов канал, натиснете
,
след това натиснете .
За да достигнете до Предпочитани (само в
цифров режим), натиснете . За повече
информация, вижте (28).
За достъп до Текст
Натиснете . Всеки път, когато натиснете ,
екранът се променя циклично както следва:
Текст
Текст върху телевизионната картина
(смесен режим)
Без текст (изход от услугата
Текст)
За да изберете страница, натиснете номерираните
бутони или / .
За да разкриете скрита информация, натиснете
.
19/86
Гледане на телевизия
• Когато четирите цветни полета се появят в
долния край на Текст страницата, FastText е
достъпен. FastText ви позволява бърз и лесен
достъп до страниците. Натиснете съответните
цветни бутони, за да влезнете в страницата.
Режим Избор на сцена
Когато изберете опцията за желаната сцена,
автоматично се задават още и оптималното
качество на картината и звука за нея.
1 Натиснете SCENE върху дистанционното.
2 Натиснете
, за да изберете режим,
след това натиснете .
Кино: Пpедоставя каpтина и звук подобни на тези
в киносалон.
Спорт: Пpедоставя pеалистична каpтина с обемен
звук.
Снимки: Пpедоставя каpтина, която пpесъздава
текстурата и цвета на пpоявена снимка.
20/86
Гледане на телевизия
Игра: Пpедоставя изобpажение, което ви
позволява да се насладите изцяло на игpата с
най-доpо качество на каpтината и звука.
Графика: Пресъздава картина, която ще намали
натоварването на зрението ви и ще сведе до
минимум умората на очите ви чрез ясни и
детайлни изображения.
Общи: Настоящи настpойки на потpебителя.
Aвтомат. HDMI: Оптималното качество на звук и
картина се задават автоматично в зависимост от
входния сигнал, макар да е възможно да няма
ефект в зависимост от типа на свързаните
устройства.
• Изборът, на който и да е pежим от Избор на
сцена, с изключение на ”Общи”, прави
невъзможен избоpа на pежим на картина от
менюто за картина. Пъpво трябва да отмените
избоpа на сцена.
• Когато включите ”Режим Кино (8)”
настройката за ”Избор на сцена” автоматично
се превключва на ”Кино”.
21/86
Гледане на телевизия
За да промените ръчно формата на екрана, така
че да съответства на излъчването
Натиснете
многократно, за да изберете
желания формат на екрана.
Smart*
Показва стандартни 4:3 видеосигнали с ефект,
наподобяващ широк екран. Картината 4:3 е
разтегната, за да запълни екрана.
4:3
Показва стандартно 4:3 излъчване (напр. като на
телевизор с неширок екран) в правилните
пропорции.
Широк
Pазтяга каpтината 4:3 хоpизонтално, за да
запълни екpана 16:9.
22/86
Гледане на телевизия
Лупа*
Показва видеосигнали CinemaScope (формат
Letter Box) в правилните пропорции.
14:9*
Показва видеосигнали 14:9 в правилните
пропорции. В резултат на това на екрана се
виждат черни ограничители.
Субтитри*
Показва видеосигнали CinemaScope (формат
Letter Box) със субтитри на екрана.
Автоматичен
• Когато “Формат на екрана” е зададен на
“Автомат.”, телевизора автоматично променя
формата екран, за да съответства на
излъчвания сигнал.
* Части отгоре и отдолу на картината могат да
бъдат отрязани.
23/86
Гледане на телевизия
• В зависимост от сигнала е възможно, някои
формати на екрана да не могат да бъдат
избрани.
• Символи и/или букви в горната и долната част
на картината може да не се виждат в режим
“Smart”.
• Можете да настроите вертикалната позиция на
картината, когато изберете “Лупа”, “14:9” или
“Субтитри”. Натиснете
, за да преместите
картината нагоре или надолу (например, за да
четете субтитри).
24/86
Гледане на телевизия
Използване на менюто OPTIONS
Натиснете OPTIONS, за да се покажат следните
опции, докато гледате телевизионна програма.
(54) Картина
(58) Звук
(59) Говорител
Заключи/Отключи (само в цифров режим)
Заключи/Отключи избрания канал.
Виж “Родителски контрол” за ПИН код (77).
(76) Аудио език (само в цифров режим)
(76) Настройка на субтитрите (само в цифров
режим)
(62) Tаймер за изключване
(62) Енергоспестяване
Информация за системата (само в цифров режим)
Показва екрана с информация за системата.
25/86
Използване на Електронния справочник за цифрови програми (EPG)
1 В цифров режим, натиснете GUIDE.
2 Извършете желаното действие както е
показано в таблицата или на екрана.
Електроннен справочник за цифрови програми
(EPG)
Тази функция може да не е налична в някои
държави/региони.
26/86
Използване на Електронния справочник за цифрови програми (EPG)
Гледайте програма
Натиснете
, за да изберете програма,
след това натиснете .
Изключте EPG
Натиснете GUIDE.
• Ако е избрано възрастово ограничение за
програми, на екрана ще се появи съобщение,
изискващо PIN код. За повече информация,
вижте “Родителски контрол” (77).
27/86
Използване на списъка Предпочитани
Функцията Предпочитани ви позволява да
създадете до четири списъка с вашите любими
програми.
1 В цифров режим, натиснете .
2 Извършете желаното действие както е
показано в таблицата или на екрана.
Списък Предпочитани
Тази функция може да не е налична в някои
държави/региони.
28/86
Използване на списъка Предпочитани
Създайте собствен списък с Предпочитани за
първи път
1 Натиснете , за да изберете “Да”.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете
списъка с Предпочитани.
3 Натиснете
, за да изберете канал,
който искате да добавите, след това
натиснете .
Каналите, които са запазени в списъка
Предпочитани, са отбелязани със символ .
4 Натиснете
RETURN, за да завършите
настройката.
Гледайте канал
1 Натиснете жълтия бутон, за да се
придвижите през списъците с Предпочитани.
2 Натиснете
, за да изберете канал, след
това натиснете .
Изключeте списъка с Предпочитани
Натиснете
RETURN.
29/86
Използване на списъка Предпочитани
Добавете или махнете канали в списъка с
Предпочитани
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете
списъка с Предпочитани, който искате да
редактирате.
3 Натиснете
, за да изберете канал,
който искате да добавите или махнете, след
това натиснете .
Махнете всички канали от настоящия списък с
Препочитани
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете
списъка с Предпочитани, който искате да
редактирате.
3 Натиснете синия бутон.
4 Натиснете
, за да изберете “Да”, след
това натиснете , за да потвърдите.
30/86
Свързване на допълнително оборудване
Можете да свържете голям брой
допълнително оборудване към
телевизора. Свързващите кабели
не са доставени.
(35)
(36) (34) (39)(36)
(34)
(34)
(34)
(39)
31/86
Свързване на допълнително оборудване
(37)
2
(34)
(38)
(37)
(39)
32/86
Преглед на изображения от свързано оборудване
За автоматично настоен VCR
В аналогов режим, натиснете PROG +/- или
номерираните бутони, за да изберете
видеоканала.
За друго свързано оборудване
Включете свързаното оборудване, след това
извършете следните действия.
Натиснете
, за да се появи списъкът със
свързаното оборудване. Натиснете
, за да
изберете желания вход, след това натиснете .
(Подчертаното оборудване е избрано, ако изминат
две секунди без да е извършено действие след
натискането на
.)
За USB устройство (41)
33/86
Преглед на изображения от свързано оборудване
Символ на екрана:
Component
Описание:
За да видите оборудването, свързано към
• DVD устройство с компонент изход
(31).
Символ на екрана:
HDMI1,
HDMI2,
HDMI3 или
HDMI4
Описание:
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 или HDMI IN 4.
За да видите оборудването, свързано към (31),
(31), (31) или (32).
• DVD устройство
• PC (HDMI изход)
• Blu-ray disc устройство
• Цифрова видеокамера
Цифрови видео и аудио сигнали се подават от
свързаното оборудване.
34/86
Преглед на изображения от свързано оборудване
Ако оборудването има DVI гнездо, свържете DVI
гнездото с HDMI IN 1 гнездото чрез DVI-HDMI
адаптер (не се доставя) и свържете аудио изхода
на оборудването към аудио гнездата в HDMI IN 1.
Свържете с HDMI IN 2 гнездото, за да прегледате
снимки или изображения от PC или цифрова
видеокамера.
Символ на екрана:
AV1
Описание:
За да видите оборудването, свързано към
• Видео игра
• DVD устройство
• Декодиращо устройство
35/86
(31).
Преглед на изображения от свързано оборудване
Символ на екрана:
Символ на екрана:
AV2
Описание:
За да видите оборудването, свързано към
• DVD записващо устройство
• VCR
• Декодиращо устройство
(31).
PC
Описание:
За да видите оборудването, свързано към
(31).
• Препоръчително е да използвате PC кабел с
феритен филтър като “Connector, D-sub 15”
(реф. 1-793-504-11, който може да се намери
в сервизните центрове на Sony), или негов
еквивалент.
36/86
Преглед на изображения от свързано оборудване
Символ на екрана:
AV3
Описание:
Символ на екрана:
USB
Описание:
За да видите оборудването, свързано към (32).
• Цифpова видео камеpа
• Цифpова камеpа
• USB устpойство
Можете да се наслаждавате на мултимедийните
файлове от Sony цифров апарат или камера (41).
За да видите оборудването, свързано към (32).
• Видео игра
• DVC камера
Когато свързвате моно оборудване, свържете го
към
AV3 L контактното гнездо.
• Уверете се, че използвате самолицензиран
HDMI кабел с HDMI лого. Препоръчваме ви да
използвате Sony HDMI кабел.
37/86
Преглед на изображения от свързано оборудване
• Телевизорът поддържа комуникация със
свързаното оборудване, ако то е съвместимо с
управление по HDMI. Вижте на (46) как да
настроите тази връзка.
За да свържете:
Модул за условен достъп (CAM) (32)
Направете това:
За да използвате платени услуги (Pay Per View).
Повече информация потърсете в ръководството за
употреба, предоставено с вашия CAM. Изключете
телевизора, когато поставяте или изваждате
вашия CAM.
• CAM не се поддържа в някои държави/
региони. Проверете това при вашия
упълномощен доставчик.
38/86
Преглед на изображения от свързано оборудване
За да свържете:
За да свържете:
Hi-Fi аудио оборудване (31)
Направете това:
Свържете към гнездата за аудио изход , за да
чуете звука от телевизора на Hi-Fi аудио
оборудването.
Нивото на звука на външните високоговорители
може да се променя с натискане на бутоните за
сила на звука на дистанционното управление.
Слушалки (32)
Направете това:
Свържете към гнездото, за да чуете звука от
телевизора на слушалките.
За да свържете:
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (31)
Направете това:
Използвайте оптичен аудио кабел.
39/86
Преглед на изображения от свързано оборудване
Допълнителна функция
За да:
Се върнете към нормален режим на телевизия
Направете това:
Натиснете DIGITAL/ANALOG.
Използване на меню OPTIONS
Натиснете OPTIONS, за да се покажат следните
опции, докато гледате картина от свързаното
оборудване.
(54) Картина
(58) Звук
(59) Говорител
(65) Хоризонтално отместване (само при сигнал
от PC вход)
(65) Вертикално отместване (само при сигнал от
PC вход)
(62) Таймер за изключване (с изключение на
сигнал от PC вход)
(62) Енергоспестяване
40/86
Възпроизвеждане Снимки/Музика/Видео през USB
Възпроизвеждането започва.
Можете да пускате снимки/музика/видео,
съхранявани на Sony цифров фотоапарат или
видеокамера през USB кабел или от USB памет.
1 Свържете към телевизора поддържано USB
устройство.
2 Натиснете HOME.
3 Натиснете
, за да изберете “Снимки”,
“Музика” или “Видео”.
4 Натиснете
, за да изберете USB
устройство, след което натиснете .
Показва се списък с файлове или папки.
5 Натиснете
, за да изберете файл или
папка, след това натиснете .
След като изберете папка, изберете файл,
след това натиснете .
• Можете да добавите музика за фон на
Слайдшоу, като
натиснете Снимки, след
това OPTIONS и изберете “Слайдшоу музика”.
• Качеството на картината може да е лошо,
когато използвате “Снимки”, защото
изображенията могат да са уголемени в
зависимост от файла. Също така
изображенията могат да не изпълват целия
екран в зависимост от размера на
изображението и съотношението между
широчината и височината на образа.
41/86
Възпроизвеждане Снимки/Музика/Видео през USB
• Може да отнеме известно време, докато някои
файлове със снимки се покажат, когато
използвате “Снимки”.
• Името на файла и папката поддържат кодова
таблица UTF-8.
• Когато телевизорът приема информация от
USB устройство, спазвайте следните правила:
- Не изключвайте телевизора или не
изваждайте свързаното USB устройство
- Не изваждайте USB кабела.
- Не махайте USB устройството.
В противен случай информацията върху USB
устройството може да се повреди.
• Sony не носи отговорност за каквато и да е
повреда или загуба на информация от
записания носител, в следствие на
неизправност на което и да е от свързаните
устройства или телевизора.
• Възпроизвеждане от USB се поддържа за
следните файлови формати:
- JPEG (JPEG формат на файла с разширение
“.jpg” и съответстващ на DCF 2.0 или Exif
2.21)
42/86
Възпроизвеждане Снимки/Музика/Видео през USB
• Когато свързвате цифров фотоапарат Sony,
задайте режим на USB връзката на апарата
Auto или “Mass Storage”. За повече
информация относно USB режимa на
свързване, вижте ръководството,
предоставено с вашия цифров апарат.
• Възпроизвеждане от USB се поддържа за
следните формати музикални файлове:
- MP3 (файлове с разширение “.mp3” без
авторски права).
• Възпроизвеждане от USB се поддържа за
следните формати за видео:
- MPEG1 (файлове с разширение “.mpg”)
- MP4 (файлове с разширение “.mp4”)
- DivX (файлове с разширение “.avi”)
• USB Photo Viewer поддържа FAT16 и FAT32
файлови системи.
• Телевизорите BRAVIA поддържат DivX ®
• Папките поддържат до 300 файла.
• В зависимост от точните спецификации на
файла, някои файлове, включително тези,
модифицирани на PC, не могат да се
възпроизвеждат въпреки, че форматът на
файла се поддържа.
• Проверявайте уеб страницата по-долу за нова
информация относно съвместимите USB
устройства.
http://support.sony-europe.com/TV/
compatibility/
43/86
Възпроизвеждане Снимки/Музика/Видео през USB
За да покажете снимка
– Картина в рамка
Можете да покажете дадена снимка на екрана за
определен период от време. След този период
телевизорът автоматично се преминава в режим
на готовност.
1 Изберете снимка.
Можете да изберете снимка от свързаното USB
устройство.
2 Натиснете OPTIONS на избраната снимка, след
което изберете “Картина в рамка”.
3 Натиснете бутона
RETURN, за да се върнете
към Home Menu.
4 Натиснете
, за да изберете “Снимки”,
после изберете Картина в рамка и натиснете
.
Телевизорът се превключва в режим Картина
в рамка и избраната снимка се показва на
екрана.
За да зададете времето за показване на
снимка
Натиснете OPTIONS, изберете “Времетраене” и
натиснете . После изберете времетраенето и
натиснете .
На екрана се показва брояч.
44/86
Възпроизвеждане Снимки/Музика/Видео през USB
Слайдшоу с музика
Може да изберете музиката, която да се
възпроизвежда по време на Слайдшоу.
Натиснете OPTIONS, изберете “Добави към
списъка” и натиснете .
Използвайте “Премахни от списъка”, за да
махнете файловете с музика от списъка и
“Слайдшоу музика”, за да разгледате или
смените реда на файловете.
За да се върнете към XMB™
Натиснете
RETURN.
• Ако снимката е избрана от USB устройство,
USB устройството трябва да остане включено
към телевизора.
• Ако е активирано “Автоматично изключване”,
телевизорът автоматично ще премине в режим
на готовност.
45/86
Използване на BRAVIA Sync с Управление през HDMI
Функцията Управление през HDMI позволява на
телевизора да комуникира със свързаното
оборудване, съвместимо с тази функция, чрез
HDMI CEC (Consumer Electronic Control).
Например, свързвайки Sony оборудване, което е
съвместимо с функцията Управление през HDMI
(като използвате HDMI кабели), вие можете да
контролирате устройствата съвместно.
Уверете се, че сте свързали правилно
устройствата и направете нужните настройки.
Управление през HDMI
• Автоматично изключва свързаното към
телевизора оборудване, когато изключите
телевизора от дистанционното управление.
• Автоматично включва телевизора и
превключва входа му към сигнала от
свързаното оборудване, когато то започне да
възпроизвежда.
• Ако включите свързаната аудио система,
докато телевизорът е включен, изходният
звуков сигнал се превключва от
високоговорителя на телевизора към аудио
системата.
• Регулира силата на звука ( +/-) и заглушава
звука ( ) на свързаната аудио система.
46/86
Използване на BRAVIA Sync с Управление през HDMI
• Можете да управлявате Sony оборудване,
притежаващо логото BRAVIA Sync, чрез
дистанционното на телевизора, като
натиснете:
-
, за да работите
директно със свързаното оборудване.
- SYNC MENU за да изведете на екрана менюто
на свързаното HDMI оборудване.
След като изведете менюто, можете да
работите с него, като използвате
,
, цветните бутони и
RETURN.
- Изберете “Контрол на устройства“, после
изберете желаната опция, за да работите с
устройтвото.
- Обърнете се към ръководството за
употреба на свързаното оборудване.
- Изберете “ТВ контрол”, за да отворите
XMB™ или менюто с опции на ТВ.
• Ако “Управление през HDMI” на телевизора е в
положение “Вкл.”, “Управление през HDMI” на
свързаното оборудване също автоматично се
превключва на “Вкл.”.
За да настроите Управление през HDMI
Свържете съвместимото оборудване и телевизора
с HDMI кабел. Когато свързвате аудио система,
уверете се, че сте свързали посредством оптичен
аудио кабел DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) жака на
телевизора и аудио системата (31).
47/86
Използване на BRAVIA Sync с Управление през HDMI
За да направите настройките за Управление
през HDMI
Настройките Управление през HDMI трябва да са
конфигурирани както на телевизора, така и на
свързаното оборудване. Вж. “HDMI настройки”
(69) за настройките от страната на телевизора. За
настройките от страна на свързаното оборудване
се обърнете към ръководството за употреба на
това оборудване.
48/86
Управление на телевизора чрез Home Menu в XMB™
XMB™ (XrossMediaBar) е меню на BRAVIA
функциите и източниците на входен сигнал,
показван на телевизионния екран. XMB™ е лесен
начин да изберете програма и да регулирате
настройките на вашия BRAVIA телевизор.
1 Натиснете HOME, за да ce покаже XMB™.
49/86
Управление на телевизора чрез Home Menu в XMB™
2 Натиснете
, за да изберете категория.
Цифрова ТВ
списък с предпочитани цифрови програми
(28) или цифровия електронен
справочник на програмите (EPG) (26).
Аналогова ТВ
Можете да изберете аналогов канал.
Външни входове
Можете да изберете оборудване,
свързано към телевизора.
За да дадете име на външен вход, вижте
“AV настройки” (68).
Настройки
Mожете да извършвате допълнителни
настройки.
Снимки
Можете да разглеждате файлове със
снимки от USB устройства (41).
Музика
Можете да слушате музикални файлове от
USB устройства (41).
Видео
Можете да гледате видео файлове от USB
устройства (41).
50/86
Управление на телевизора чрез Home Menu в XMB™
3 Натиснете
, за да изберете функция, след
това натиснете .
4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
5 Натиснете
RETURN, за да излезете.
• Опциите, които можете да настройвате, се
различават в зависимост от ситуацията.
• Опциите, които са недостъпни, са в сиво или
не се показват.
51/86
Обновяване на системата
Можете да обновите системата, като използвате
USB памет. Получете информация от уеб сайта подолу.
http://support.sony-europe.com/TV/
52/86
Ръководство за употреба
Показва съдържанието на Ръководството за
употреба на екрана.
Използвайте цветените бутони, за да се
придвижвате по екраните.
Натиснете
за да изберете , после
натиснете , за да отидете на съответния
елемент или за да отворите приложение.
53/86
Картина
Режим на картината
Избира режима на картината.
• Ярък: За усилване на контрастта и остротата
на картината.
• Стандартен: За стандартна картина.
Препоръчва се за домашно забавление.
• “Режим на картината" е зададен в
зависимост от настройкaта на “Избор на
сцена".
• “Ярък" и “Стандартен" са достъпни, когато
за “Избор на сцена" е избрано “Общи".
Подсветка
Регулира яркостта на подсветката.
• При намаляване на яркостта на екрана,
консумацията на енергия ще се намали.
Контраст
Увеличава и намалява контраста на картината.
Яркост
Изсветлява или затъмнява картината.
Цветност
Увеличава или намалява наситеността на
цвета.
54/86
Картина
Нюанс
Увеличава или намалява зелените и червените
тонове.
• “Нюанс:” може да бъде зададено само за
NTSC цветен сигнал (например, видеокасети,
предначначени за САЩ).
Острота
Изостря или омекотява картината.
Цветна температура
Настройва белите цветове в картината.
• Студен: Придава син отенък на белите
цветове.
• Неутрален: Придава неутрален отенък на
белите цветове.
• Топъл: Придава червен отенък на белите
цветове.
• “Топъл” не може да бъде избран, когато
зададете “Режим на картината” на “Ярък”.
55/86
Картина
Шумоподтискане
Намалява шума на картината (картина на
снежинки) при слаб видеосигнал.
• Силно/Средно/Слабо: Променя ефекта на
намаляване на шума.
• Изкл.: Изключва функцията
“Шумоподтискане”.
MPEG филтър
Намялява шума на картината при MPEG
компресирано видео.
Допълнителни настройки
Настройва повече детайли на картината.
• Доп. усилване на контраста: Автоматично
регулира “Подсветка” и “Контраст” в
найподходящото съотношение, според
яркостта на екрана. Тази настройка е особено
ефективна за тъмни сцени, като подсилва
контраста при тях.
• Авт. ограничение на светлината: Намалява
блясъка при сцени, в който целият екран е
бял.
• Живи цветове: Прави цветовете по “живи”.
56/86
Картина
Нулиране
Връща към фабрично зададените настройки
всички “Картина” с изключение на “Режим на
картината”.
• “Шумоподтискане” и “MPEG филтър" не са
налични, когато за “Режим на картината” е
зададен “Снимки”.
• “Допълнителни настройки” не е налично,
когато за “Режим на картината” е зададен
“Ярък” или се използва USB (Снимки/Музика)
вход.
57/86
Звук
Ефект
Избира режим на звукa.
• Динамичен: Засилва чистотата и
присъствието на звука по-добро възприятие
и музикален реализъм.
• Стандартен: Увеличава яснотата, детайлите и
присъствието на звука.
• Ясен глас: Прави гласовете по-ясни.
Обемен звук
Избира режим на обемения звук.
• Обемен звук: За обемен звук (само за стерео
програми).
• Симулирано стерео: Добавя ефект на обемен
звук към моно програми.
• Изкл.: За нормално стерео или моно
приемане.
Високи
Настройва високите тонове.
Ниски
Настройва ниските тонове.
Баланс
Подчертава левия или десния говорител.
Нулиране
Нулира всички настройки на “Звук” към
фабрично зададените настройки.
58/86
Звук
Избор на звук
Избира звука от говорителя - стерео или
двуезични предавания.
• Стерео, Моно: За стерео видеосигнал.
• A/B/Моно: За двуезични предавания
изберете “A” за звук от канал 1, “B” за звук
от канал 2, или “Моно” за моно канал, ако е
наличен.
• Ако изберете друго оборудване, свързано
към телевизора, задайте “Избор на звук”
“Стерео”, “A” или “B”.
Авт. ниво звук
Запазва звука постоянен, дори когато има
пропадане в нивото на звука (например,
рекламите се чуват по-високо от програмите).
Изместване на усилването
Задава независимо ниво на звука за всяко
оборудване, свързано към телевизора.
Говорител
Включва или изключва вътрешните
говорители на телевизора.
• ТВ говорител: Говорителите на телевизора са
включени, за да може телевизионния звук да
се чува през тях.
59/86
Звук
• Аудио система: Говорителите на телевизора
са изключени, за да може телевизионния
звук да се чува само през външно аудио
оборудване, свързано към аудио изходите.
PC аудио вход
Избира звука от свързаното устройство HDMI 1
(34) (DVI-HDMI) или компютъра (36).
Допълнителни настройки
• Динамичен обхват: Компенсира разликите в
аудио нивата между различните канали
(само за Dolby Digital аудио).
• Ефектът може да не функционира или може
да зависи от програмата, независимо от
настройката за “Динамичен обхват”.
60/86
• Оптичен изход: Задава аудио сигнала, който
да бъде изведен през жака DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL). Задайте “Aвтомат.”, когато
свързаното оборудване е съвместимо с Dolby
Digital. Задайте “PCM”, когато свързаното
оборудване не е съвместимо с Dolby Digital.
• Downmix режим: Избира метода на
преобразуване от многоканален към
двуканален звук.
- Обемен звук: Изберете, за да получите найдобър обемен звук или когато използвате
външни продукти с Pro Logic.
- Стерео: Изберете, за да получите стерео
изход.
Звук
• “Ефект”, “Обемен звук”, “Високи”, “Ниски”,
“Баланс”, “Нулиране” и “Авт. ниво звук” не са
достъпни, когато за “Говорител” е зададена
“Аудио система”.
61/86
Еко
Енергоспестяване
Избира енергоспестяващия режим, за да
намали консумацията на телевизора.
• Стандартно: Настройки по подразбиране.
• Понижено: Понижава консумацията на
телевизора.
• Картина изкл: Изключва картината. Можете
да слушате звука при изключена картина.
Таймер за изключване
Задава период от време, след който
телевизорът автоматично преминава в режим
готовност. Когато е активиран “Таймер за
изключване”,
(Таймер за изключване)
индикаторът на предния панел на телевизора
свети в оранжево.
• Когато изключите телевизора и го включите
отново, “Таймер за изключване” се нулира.
Преминава в “Изкл.”.
• На екрана се появява съобщение една
минута преди телевизорът да премине в
режим готовност.
Автомат. изкл., ако ТВ не се използва
Избира определен период от време (“1 ч.”, “2
ч.” или “4 ч.”), за да превключи телевизора в
режим готовност, ако не го ползвате.
62/86
Еко
PC енергоспестяване
Когато е поставено на “Вкл.”, превключва
телевизора в режим на готовност, ако той не
получава сигнал от PC. Само когато се
използва PC вход.
Светлинен сензор
Автоматично оптимизира настройките на
изображението, спрямо осветеността на
стаята.
Нулиране
Връща всички ”Еко” настройки към фабрично
зададените.
• Енергийната ефективност намалява
консумацията на енергия и така пести пари от
сметките за електричество.
• Не поставяйте нищо върху сензора, защото
това може да наруши функцията му.
Проверете мястото на сензора (12).
63/86
Екран
Форматна екрана
Променя формата на екрана. За повече
информация относно формата на екрана,
вижте (22).
Формат на екрана (само в PC режим)
• Нормален: Показва картината в
оригиналните й размери.
• Пълен 1: Увеличава картината така, че да
запълни вертикално зоната на дисплея, като
се запазват оригиналните пропорции.
• Пълен 2: Увеличава картината, за да запълни
зоната на дисплея.
Форматна екрана (само за USB (видео) режим)
• Нормален: Показва картината в
оригиналните й размери.
• Лупа: Увеличава картината.
4:3 фиксиран
Задава формат на екрана по подразбиране за
4:3 предаване.
RGB център
Настройва хоризонталната позицията на
картината, така че тя да е в средата на екрана.
64/86
• Тази опция е налична само, ако към Scart
конекторите
/
AV1 или
/
AV2 на
гърба на телевизора е свързан RGB източник.
Екран
Компютърни настройки
Регулира на телевизионния екран като РС
монитор.
• Тази опция е налична само, ако се получава
РС сигнал.
• Фаза: Настройва екрана, когато част от
показания текст или изображение не са ясни.
• Стъпка: Увеличава или намалява
хоризонтално размера на екрана.
• Хоризонтално отместване: Премества образа
наляво или надясно.
• Вертикално отместване: Премества образа
нагоре или надолу.
• Нулиране: Връща фабричните настройки.
Зона на екрана
Настройва зоната за показване на
изображение.
• Всички пиксели (с изключение на KDL32BX3xx, 32EX3xx, 26EX3xx, 22EX3xx):
Показва картината в оригиналния й размер,
когато части от нея са изрязани.
• Нормална: Показва картината в
препоръчителния й размер.
• +1: Показва картината в оригиналния й
размер.
65/86
• Тези опции могат да се различават в
зависимост от показания входен сигнал.
Екран
Вертикално отместване
Регулира вертикалната позиция на картината,
когато за „Формат на екрана” е зададен
“Лупа”, “14:9” или "Настройка на субтитрите".
Вертикален размер
Регулира вертикалния размер на картината,
когато за „Формат на екрана” е зададен
“Smart”.
66/86
Настройка
Начално установявяне
Стартира първоначалната настройка, за избор
на език, държава/регион или местоположение
и настройва всички налични цифрови и
аналогови канали. Обикновено не се нуждаете
от тази настройка, защото езикът и държавата/
регионът вече са избрани и каналите вече са
настроени при първоначалната инсталация на
телевизора. Въпреки това, тази опция ви
позволява да повторите процеса (например, да
пренастроите телевизора след като сте се
преместили в друга къща).
Език
Избира езика, на който ще бъдат показвани
менютата.
67/86
Настройка
AV настройки
Дава име на всяко оборудване, свързано към
страничните и задните гнезда. Името ще се
покаже за кратко на екрана, когато е избрано
съответното оборудване.
• Редактирай: Създава ваш собствен етикет.
1 Натиснете
, за да изберете желаната
буква или номер (“_” за празно място),
след това натиснете .
Ако въведете грешен символ
Натиснете
, за да изберете грешния
символ. След това натиснете
, за да
изберете правилния символ.
2 Повторете процедурата от стъпка 1
докато не попълните името, след това
натиснете .
1 Натиснете
, за да изберете желания
вход, след това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете някоя от
опциите по-долу, след това натиснете .
• AV1 (или AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/
HDMI4/Component/PC), VIDEO, DVD, CABLE,
GAME, CAM, SAT: Използва един от
предварително зададените етикети, за име
на свързано оборудване.
68/86
Настройка
HDMI настройки
Позволява на телевизора да комуникира с
оборудване, което е съвместимо с функцията
Управление през HDMI и е свързано към HDMI
гнездата на телевизора. Имайте предвид, че
трявбва да настроите комуникацията и от
свързаното оборудване.
• Управление през HDMI: Задава дали да се
свържат функциите на телевизора с тези на
свързаното устройство, което е съвместимо с
Управление през HDMI.
69/86
• Уреди - автомат. изкл.: Когато за тази
функция е зададено “Вкл.”, свързаното
оборудване, което е съвместимо с
Управление през HDMI, се изключва, когато
превключите телевизора с дистанционното в
режим готовност.
• ТВ - автоматично вкл: Когато за тази функция
е зададено “Вкл.”, телевизорът се включва,
когато включите свързаното оборудване,
което е съвместимо с управление през HDMI.
Настройка
• Бутони за контрол на устройства: Ако е
зададено на “Бутони за настройка”, може да
изберете канал, настроен от свързаното
устройство, а ако е зададено “Бутони за
меню” може да управлявате менютата на
свързаното устройство с дистанционното
управление.
• Списък - опресняване: Създава или обновява
“Списък на HDMI уреди”. До 11 съвместими
уреда от оборудването могат да се свържат
заедно и до 5 от тях на едно гнездо.
Опреснявайте “Списък на HDMI уреди” всеки
път, когато променяте връзките или
настройките.
• Списък на HDMI уреди: Показва списък на
свързаното обрудване, което е съвместимо с
управление през HDMI.
Настройка на аналогова ТВ
• Автоматична настойка (Само в аналогов
режим): Настройва всички налични
аналогови канали. Обикновено не се
нуждаете от тази настройка, защото каналите
са вече настроени при първоначалната
инсталация на телевизора. Въпреки това,
тази опция ви позволява да повторите
процеса (например, да пренастроите
телевизора след като сте се преместили в
друга къща или да търсите нови излъчвани
канали).
70/86
Настройка
• Ръчна настройка на програмa (Само в
аналогов режим): Променя настройката на
наличен аналогов канал. Натиснете
, за
да изберете номера на програмата, който
искате да промените. След това натиснете .
Система
Настойва програмните канали ръчно.
D/K: За източноевропейски държави/региони
L: За Франция
• В зависимост от държавата/региона, избран
за “Държава”, тази опция може да не е
налична.
Канал
1 Натиснете
, за да изберете “Система”,
след това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете една от
следните системи за телевизионен
видеосигнал, след това натиснете .
B/G: За западноевропейски държави/региони
I: За Обединеното кралство
71/86
1 Натиснете
, за да изберете “Канал”,
след това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете “S” (за
кабелни канали) или “C” (за ефирни канали),
след това натиснете .
3 Настройте каналите както следва:
Ако знаете номера на канала (честота)
Настройка
Натиснете
, за да търсите следващия
наличен канал. Когато е намерен канал,
търсенето ще спре. За да продължите
търсенето, натиснете
.
ко знаете номера на канала (честота)
Натиснете номерираните бутони, за да
въведете номера на излъчвания канал, който
искате да гледате или номера на канала на
вашето видео.
4 Натиснете , за да отидете на
“Потвърждение”, след това натиснете .
Повторете горната процедура, за да изберете
другите канали ръчно.
Етикет
Задайте на избрания канал, етикет по ваш
избор, до пет букви и цифри.
Ф. настр.
Позволява да направите ръчно фина настройка
на избраната програма, ако ви се струва, че
малка промяна в настройките ще подобри
качеството на картината.
Аудио филтър
Подобрява звука на отделни канали в случай
на изкривяване при моно излъчване. Понякога
нестандартно излъчване може да причини
изкривяване или временно прекъсване на
звука докато гледате моно програми.
72/86
Настройка
Ако нямате проблем с изкривяването на звука,
ви препоръчваме да оставите тази функция
както е зададена фабрично - “Изкл.”.
• “Аудио филтър” не е достъпен, когато за
“Система” е избрано “L”.
Потвърди
Запазете промените, направени в “Ръчна
настройка на програмa”.
• Подреждане на програми (Само в аналогов
режим): Променя реда, в който аналоговите
канали се запазват в телевизора.
1 Натиснете
, за да изберете канал, който
искате да преместите на нова позиция, след
това натиснете .
Пропусни
Пропуска неизползвани аналогови канали,
когато натиснете PROG +/-, при избор на
канал. (Вие все пак ще можете да изберете
пропуснатия канал, като използвате
номерираните бутони.)
2 Натиснете
, за да изберете новата
позиция за избрания канал, след това
натиснете .
73/86
Настройка
Тази опция ви позволява да пренастроите
телевизора след като се преместите да
живеете на друго място или да търсите нови
канали, чието излъчване е започнало.
Натиснете .
• Редактиране на програми: Променя реда и
премахва всички нежелани цифрови канали
запаметени в телевизора.
• Интелигентна картина:
- Вкл. с индикатор: Автоматично намалява
шума в картината. При промяна на канала
или при смяна на сигнала от даден вход на
ТВ картина се показва графика с нивото на
сигнала.
- Вкл.: Автоматично намалява шума в
картината.
- Изкл.: Изключва функцията “Интелигентна
картина”.
Цифрови настройки
Настройка на цифрова телвеизия
• Автом. цифрова настр.: Настройва наличните
цифрови канали.
74/86
1 Натиснете
, за да изберете канал,
който искате да махнете или преместите на
нова позиция.
Натиснете номерираните бутони, за да
въведете трицифрения номер на излъчвана
програма, която желаете да гледате.
Настройка
2 Махнете или променете реда на цифровите
канали, както следва:
За преместване на цифров канал:
Натиснете . След като се появи съобщение
за потвърждение, натиснете за да
изберете “Да”, след това натиснете .
За промяна на реда на цифровите канали:
Натиснете , след това
, за да изберете
нова позиция за канала и натиснете .
3 Натиснете
RETURN.
• Когато е избран „Кабел”, тази функция може
да не е налична в някои страни.
75/86
• Ръчна цифрова настройка: Настройва ръчно
цифровите канали.
1 Натиснете номерираните бутони, за да
изберете номер на канал, който искате да
настроите ръчно, след това натиснете
,
за да настроите канала.
2 Когато наличните канали са намерени,
натиснете , за да запазите програмите.
Повторете горната процедурата, за да
настроите ръчно останалите канали.
• Не е налично при кабелна връзка.
Настройка
Настройка на субтитрите
• Настройка на субтитрите: Когато е избрано
“Увреден слух”, освен субтитрите могат да се
покажат и визуални помощни средства, ако
телевизионните каналите излъчват такава
информация.
• Първи предпочитан език: Избира
предпочитания език, на който да се показват
субтитрите.
• Втори предпочитан език: Избира втория
предпочитан език, на който да се показват
субтитрите.
76/86
Настройка на звука
• Аудио тип: Включва програмните елементи
предназначени за граждани с увреден слух,
когато е избран “Увреден слух”.
• Първи предпочитан език: Избира
предпочитания език, който да се използва за
дадената програма. Някои цифрови канали
могат да излъчват няколко аудио езици за
програма.
• Втори предпочитан език: Избира втория
предпочитан език, който да се използва за
дадената програма. Някои цифрови канали
могат да излъчват няколко аудио езика за
програма.
Настройка
• Звуково описание: Предоставя аудио
описание (разказ) на визуална информация,
ако телевизионните каналите предават
такава информация.
• Ниво на смесване: Настpойва изходните нива
на основния звук и Звуково описание.
Родителски контрол
Задава възрастово ограничение за
програмите. Всяка програма, която надхвърля
възрастовото ограничение, може да бъде
гледана само след правилно въвеждане на
ПИН код.
• Тази опция е налична само, когато за
“Звуково описание” е зададено “Вкл.”.
• За кабелните оператори в Холандия ПИН код
трябва да се въведе, когато програмния
рейтинг е над или равен на възрастта, която
задавате.
• MPEG аудио ниво: Регулира нивото на звука
за MPEG аудио.
77/86
Настройка
1 Натиснете номерираните бутони, за да
въведете съществуващия ПИН код.
Ако предварително не сте задали ПИН, ще
се появи прозорец за въвеждане на ПИН
код. Следвайте инструкциите за “ПИН код”
по-долу.
2 Натиснете
, за да изберете възрастово
ограничение или “Няма” (за неограничено
гледане), след това натиснете .
3 Натиснете
RETURN.
ПИН код
За да настроите вашия ПИН за първи път
1 Натиснете номерираните бутони, за да
въведете новия ПИН код.
2 Натиснете
RETURN.
За да промените вашия ПИН
1 Натиснете номерираните бутони, за да
въведете съществуващия ПИН код.
2 Натиснете номерираните бутони, за да
въведете новия ПИН код.
3 Натиснете
RETURN.
• ПИН код 9999 се приема винаги.
78/86
Настройка
Заключване на цифрова програма
Заключва/Отключва програми и проверява
тяхното състояние.
1 Натиснете номерираните бутони, за да
въведете съществуващият ПИН код или за да
зададете нов.
2 Натиснете
за да изберете програма и
натиснете за да промените състоянието й
между заключено и отключено.
79/86
DivX® VOD
• DivX® VOD регистрационен код: Показва
регистрационния код, необходим за
възпроизвеждане на DivX® VOD съдържание.
• DivX® VOD код за отрегистрирне: Показва
кода за премахване на регистрацията,
необходим за възпроизвеждане на DivX®
VOD съдържание.
Настройка
Техническа настройка
• Актуализация на услугите: Позволява на
телевизора да разпознава и запаметява нови
цифрови услуги, когато те станат налични.
• Обновяване на системата: Този телевизор
може да получава софтуерни актуализации
чрез приемания сигнал. За да се получават
актуализации, опцията за Обновяване на
системата в Техническа настройка трябва да
е “Вкл.”. Когато се открие актуализация,
потребителят ще бъде информиран чрез
серия от съобщения как да продължи. Не
прекъсвайте захранването на телевизора по
време на инсталацията.
• Информация за системата: Показва версията
на софтуера и нивото на сигнала.
80/86
• Времева зона: Ви позволява ръчно да
избирате часовата зона, в която се намирате,
ако тя се различава от типичната часова зона
на вашата страна/регион.
• Когато е избран “Кабел“, тази функция може
да не е налична в някои страни.
• Автоматично лятно време: Задава дали
превключването между лятно и зимно време
да става автоматично.
- Вкл.: Автоматично превключва между лятно
и зимно време според календара.
Настройка
- Изкл.: Времето се показва в зависимост от
времевата разлика, зададена от “Времева
зона”.
• Когато е избран “Кабел“, тази функция може
да не е налична в някои страни.
• Заместване на услугите: Изберете “Вкл.”, за
да смените автоматично канала, когато
излъчващият прехвърли програмата си на
друг канал.
81/86
Настройка на CA модула
Ви позволява да приемете платени
телевизионни услуги след като се снабдите с
Модул за условен достъп (CAM) и зрителска
карта. Вижте (32) за местоположението на
(PCMCIA) гнездото.
Отстраняване на проблеми
Картина
Няма картина или меню от оборудването,
свързано към scart конектора
• Натиснете
, за да се появи списъкът със
свързаното оборудване, след това изберете
желания вход.
• Проверете връзката между допълнителното
оборудване и телевизора.
Двойни изображения или сенки
• Проверете връзката с антената/кабелa.
• Проверете местоположениетои посоката на
антената.
82/86
Шум в картината или звука докато гледате на
телевизионен канал
• Регулирайте “Ф. настр.” (Автоматична фина
настройка) за да получите по-добра
картина (72).
На екрана се появяват няколко черни точки и/
или ярки точки
• Картината на екрана е съставена от
пиксели. Малки черни точки и/или ярки
точки (пиксели) на екрана не са индикация
за неизправност.
Липса на цвят
• Изберете “Нулиране” (57).
Отстраняване на проблеми
Липса на цвят или неправилни цветове, когато
гледате сигнал от вход
COMPONENT IN
Звук
• Проверете връзката на куплунзите
COMPONENT IN и дали всеки от тях е
здраво закрепен към съответното гнездо.
Няма звук, но има добра картина
• Натиснете
+ или (Без звук).
• Проверете дали за “Говорител” е избран ТВ
говорител” (59).
• Когато използвате HDMI вход със Супер
Аудио CD (SACD) или DVD аудио, оптичният
цифров аудио изход (DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)) може да не извежда аудио
сигнали.
83/86
Отстраняване на проблеми
Канали
Няма цифрови канали
• Свържете се с местен инсталатор, за
даразберете дали има цифрово излъчване
във вашия район.
• ИИзползвайте по-ефективна антена.
Желаният канал не може да бъде избран
• Превключете между цифров и аналогов
режим и изберете желания цифров/
аналогов канал.
Някои канали са празни
• Само при кодирани/абонаментни канали.
Абонирайте се за платената телевизионна
услуга.
• Каналът се използва само за информация
(без картина и звук).
• Свържете се с доставчика на сигнал, за да
получите подробности за излъчвания
сигнал.
84/86
Отстраняване на проблеми
Общи положения
Телевизорът се изключва автоматично
(телевизорът се преминава в режим
готовност)
• Проверете дали “Таймер за изключване”
(62) или “Автомат. изкл., ако ТВ не се
използва” (62) са активирани.
• Ако няма сигнал и не се извършва никаква
дейност в режим телевизия в продължение
на 15 мин., телевизорът автоматично
преминава в режим готовност.
85/86
В картината или звука има смущения
• Телевизорът трябва да стои далече от
източници, които могат да причинят
електрически смущения, като например
автомобили, мотоциклети, сешоари или
оптично оборудване.
• Когато инсталирате допълнително
оборудване, оставете малко разстояние
между допълнителното оборудване и
телевизора.
• Проверете връзките на антената/кабела.
• Дръжте антената/кабела на кабелната
телевизия далеч от други свързващи
кабели.
Отстраняване на проблеми
Ако “Режим на картината - В магазин: Вкл.” се
покаже на екpана
• Вашият телевизоp е в pежим “В магазин”.
Тpябва отново да стартирате пpоцедуpата
“Начално установявяне” и да зададете “У
дома” за “Местонахождение”.
Не всички канали са настроени
• Проверете в уеб сайта за поддръжка
информацията за кабелния доставчик.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Дистанционното не функционира
• Сменете батериите.
HDMI оборудване не се появява в “Списък на
HDMI уреди”
• Проверете дали вашето оборудване е
съвместимо с управление през HDMI.
86/86
Download PDF

advertising