Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Безжичен персонален 3D визуализатор Инструкции за експлоатация

4-471-977-G1(1) (BG)
Видео очила
Справочно ръководство
Преди първата употреба
За указания относно свързването
на системата, носенето на устройството
и извършване на началните настройки
вижте „Ръководство за стартиране“.
HMZ-T3W
Предупреждение
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте това устройство на дъжд
или влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане
на течности върху устройството и не
поставяйте върху него предмети, пълни
с течности, като например вази.
Тъй като захранващият щепсел се използва
за изключване на уреда от електрическата
мрежа, включете го към леснодостъпен
електрически контакт.
Ако забележите нещо необичайно в уреда,
незабавно изключете щепсела на
захранващия кабел от електрическия
контакт.
Не инсталирайте това оборудване
в затворено пространство, като например
полица за книги или подобна мебел.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна
топлина, като например слънце и огън.
Предпазни мерки
Този комплект не е изключен от източника
на променливотоково захранване
(електрическата мрежа), докато
е свързан към електрическия контакт
(електрическата мрежа), дори и самият
комплект да е изключен.
Табелката се намира от долната страна
на процесорния блок и от долната
страна на блока с батерия.
2
Предпазни мерки
по отношение
на здравето
Възрастови ограничения
Гледането на видеоматериали или
заниманието с компютърни игри
с помощта на това устройство може
да повлияе върху здравето на
подрастващите. Това устройство не
трябва да бъде използвано от деца
под 15 години.
Използвайте функцията за защита
с парола (стр. 34) на това
устройство, за да ограничите
използването му от деца.
Гледане на видеоматериали с помощта
на видео очилата
• Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора, гадене
или симптоми, наподобяващи
морска болест), докато гледат
видеоизображения или играят игри.
Sony препоръчва всички зрители да
правят редовни почивки, докато
гледат видеоизображения или играят
игри. Дължината и честотата на
необходимите почивки са различни
при отделните хора. Трябва да
определите оптималния си режим. Ако
изпитвате какъвто и да е дискомфорт,
трябва да спрете да гледате
видеоизображения или да играете на
игри, докато дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако считате
това за нужно.
• Избягвайте да използвате
устройството в среда, в която може да
се получи клатене на главата ви, както
и по време на разходки или
тренировки, тъй като вероятността да
изпитате дискомфорт се увеличава.
• Трябва също да прегледате (i)
ръководствата на всички други
устройства или носители, които
използвате с това устройство,
и (ii) уебсайта ни, посочен по-долу,
за най-актуалната информация.
За потребители в Европа, Русия,
Украйна и Обединеното кралство:
http://www.sony-europe.com/support
За потребители в САЩ
и Латинска Америка:
http://esupport.sony.com/
За потребители в Канада:
http://esupport.sony.com/CA/
За потребители в Китай:
http://service.sony.com.cn/index.htm
За потребители в други държави/
региони:
http://www.sony-asia.com/support/
Правилно използване
• Уверете се, че поставяте правилно
видео очилата.
– За указания относно поставянето
на устройството вижте „Ръководство
за стартиране“.
– За да избегнете гледане на
изкривени екрани, проверете
подравняването им, като използвате
екрана за потвърждаване, който
се показва първоначално.
– Имайте предвид, че изпускането на
устройството или грубото боравене
с него могат да доведат до
изкривяване на екраните.
• Не докосвайте продължително
процесорния блок, блока с батерия
или адаптера за променлив ток,
докато работят. Продължителният
контакт на кожата с устройството може
да причини нискотемпературни
изгаряния.
• Видео очилата мотат да се регулират
в диапазон от 53,0 до 76,7 мм (2 1/8 –
3 1/8 инча), за да отговарят на
междуочното ви разстояние
(разстоянието между зениците). Ако
не можете да използвате устройството
в този диапазон, въздържайте се от
използване на системата.
• След три часа непрекъснато гледане
ще се покаже по подразбиране
предупредително съобщение за
автоматично изключване. Ако
изчистите съобщението и продължите
да гледате, системата ще се изключи
автоматично след още 3 часа.
3
За удобно гледане
Изображенията се възприемат като
показващи се на известно разстояние
от зрителя.
Ако носите очила или контактни
лещи, носете ги както обикновено
(с изключение на очилата за четене).
Имайте предвид, че използването
на бифокални очила може да не
е достатъчно оптимално.
Предпазни мерки
Електрозахранване
Поставете адаптера за променлив ток
близо до използвания електрически
контакт (електрическата мрежа).
В случай на странни шумове, изпарения
или дим от системата изключете
незабавно променливотоковия кабел
за електрозахранване (проводник към
електрическата мрежа), за да изключите
цялото захранване. Натискането само
на бутона за включване на захранването
на видео очилата или процесорния блок
не изключва напълно системата.
Адаптер за променлив ток
• Не използвайте непосочени адаптери.
Това може да доведе до повреда
на продукта.
• Работната ефективност и
безопасността не се гарантират, ако
се използва друг вид USB кабел или
променливотоков кабел за
електрозахранване (проводник към
електрическата мрежа), различен
от специалните за системата.
• Не разглобявайте и не променяйте
адаптера за променлив ток.
• Не докосвайте металните части на
адаптера за променлив ток. Имайте
предвид, че докосването му с метален
инструмент може да доведе до късо
съединение, което ще повреди
адаптера.
• Качеството на работата не се
гарантира, ако се използва USB
концентратор или USB удължителен
кабел. Използвайте специалния USB
кабел, предоставен със системата,
и следвайте указаните инструкции
за свързване.
Вградена батерия
4
• Препоръчва се да смените батерията,
ако времето за работа с напълно
заредена батерия намалее
наполовина от това при
първоначалната употреба.
Консултирайте се с най-близкия
сервизен център на Sony.
• Напълно разредената батерия може
да се презарежда нормално 500 пъти.
Броят пъти се различава в зависимост
от условията на използване.
• Ако продуктът няма да се използва
за продължителен период от време,
презареждайте батерията на всеки
шест месеца, за да избегнете
деградирането й.
Среда за монтаж
Избягвайте монтаж в следните среди.
• Места, подложени на вибрации.
• Директна слънчева светлина, много
горещи или влажни места
• Места, където е изключително студено
Освен това избягвайте да поставяте
съдове, пълни с течности (като вази
с цветя), върху процесорния блок или
блока с батерия или да използвате
системата на места, където върху
нея могат да попаднат пръски.
При напръскване с вода системата
може да се повреди.
Транспортиране
Не местете продукта, като го дърпате за
кабела или ремъка за глава. Продуктът
може да падне или да се счупи, което
ще доведе до повреди.
Кондензация
Конденз се образува, когато влагата във
въздуха се кондензира върху метални
панели или други части, като образува
капчици. Конденз може да се образува
върху външните повърхности или
вътрешно, ако системата внезапно бъде
преместена от студена в топла среда
или при пускане на отопление в студено
помещение, в което е монтирана
системата. Ако се образува конденз,
не използвайте системата, докато
капчиците не се изпарят.
• Ако системата не е включена
в електрически контакт
(електрическата мрежа)
Не включвайте захранването на
системата и изчакайте капчиците
да се изпарят.
• Ако системата не е включена
Оставете системата изключена
и изчакайте капчиците да се изпарят.
• Ако системата е включена
Оставете системата включена
и изчакайте капчиците да се изпарят.
Използването на системата с образуван
конденз може да я повреди.
Статично електричество
Възможно е да усетите изтръпване
в ушите си през сухите сезони.
Това не означава, че системата
е повредена, а се дължи на статичното
електричество, натрупано в тялото ви.
Влиянието на статичното електричество
може да се намали, ако носите дрехи,
изработени от естествени материали,
които генерират по-малко статично
електричество.
Грижи за лещите
• Работете внимателно с лещите на
видео очилата, за да избегнете
зацапване или драскотини. Ако
лещите се замърсят, избършете
ги внимателно с мека кърпа без
власинки.
• Не използвайте течни разтвори,
например разтвор за почистване на
лещи, вода или на спиртна основа.
• Не подлагайте лещите на силен удар
или механично напрежение.
Счупените или напукани лещи могат
да доведат до физически наранявания.
Ако лещите са счупени или напукани,
незабавно спрете да използвате
системата и не докосвайте
повредената част.
Почистване на системата
Почиствайте външните повърхности на
системата с мек парцал, леко навлажнен
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте разтворители, като
например разредител, бензин или
спирт, които могат да повредят
повърхностите.
Грижи за слушалките
• Замърсеният извод на слушалките
може да предизвика статичен шум или
прескачане. Почиствайте го
периодично с мека кърпа, за да
си осигурите оптимален звук.
• Почиствайте също така и елементите,
поставяни в ушите. Свалете ги от
слушалките и ги измийте със слаб
почистващ препарат. След това ги
подсушете щателно преди използване.
5
Продължително слушане с голяма сила
на звука
Слушането с голяма сила на звука
в продължение на дълги периоди от
време може да повреди слуха. За да
предпазите слуха си, избягвайте да
използвате прекалено голяма сила
на звука.
Първоначална сила на звука
За да избегнете внезапен силен изходен
сигнал, поддържайте първоначално
малка сила на звука. Увеличавайте
я постепенно, докато постигнете
желаното ниво.
Опаковъчни материали
Запазете оригиналната кутия
и предпазните подложки за бъдеща
употреба, в случай че се преместите
или се наложи да изпратите системата
за ремонт, или по други причини.
HDMI жакове и конектори
Вземете следните предпазни мерки,
за да избегнете повреди по HDMI
жаковете и конекторите.
• При поставянето на кабелите обърнете
внимание на формата и ориентацията
на конектора и на HDMI жака на блока
с батерия или на процесорния блок.
HDMI вход и изход
Конекторът е обърнат с горната страна надолу
HDMI вход и изход
Конекторът не е прав
• Преди да преместите процесорния
блок, винаги изключвайте
HDMI кабела.
6
• При свързване или изваждане на HDMI
кабелите дръжте конектора прав.
Не дръжте конектора под ъгъл и не
го натискайте в HDMI жака.
• Използвайте или предоставения HDMI
кабел, или предлаган в търговската
мрежа високоскоростен HDMI кабел.
Работа със слушалките
• Ако получите алергична реакция към
предоставените слушалки, спрете
веднага да ги използвате и се
свържете с лекар.
• Когато изключвате слушалките от
видео очилата или процесорния блок,
не забравяйте да хванете конектора на
слушалките. Дърпането на кабела им
може да ги повреди.
• След продължително използване
или съхранение характеристиките
на елементите, поставяни в ушите,
могат да се влошат.
Безжична комуникация
• Въпреки че системата е снабдена
с функция за шифроване
за безжичната комуникация,
внимавайте за възможно прихващане.
Не използвайте системата за
изпращане/получаване на важни
данни или информация или за цели,
които са от значение за човешки
живот.
• Под „прихващане“ се разбира
вероятността трета страна
целенасочено или не да се сдобие
със съдържанието на безжичната
комуникация, като използва приемник.
• Системата използва честотната лента
от 60 GHz за безжична комуникация.
Тази лента може да се използва от
други устройства за безжична
комуникация. За да избегнете
смущения на сигнала между системата
и подобни устройства, имайте предвид
следното:
честотната лента от 60 GHz, която се
използва от тази система, работи със
системата OFDM за модулиране.
• Ако три или повече двойки безжични
устройства на честотната лента от
60 GHz, включително този продукт,
бъдат активирани в област от
20 квадратни метра (66 квадратни
фута), безжичната комуникация може
да бъде невъзможна поради смущения
на сигнала.
• Изключете функцията за безжична
комуникация на системата, докато
сте в самолет.
Ограничения относно употребата на
функцията за безжична комуникация
в държави/региони
• В САЩ, Канада, Пуерто Рико, Мексико,
Австралия и Турция безжичната
комуникация се ограничава до
използване на закрито. Използването
на безжичната комуникация на
открито се забранява от закона, като
незаконното опериране се наказва.
• Функцията за безжична комуникация
на системата се използва единствено
в държавите по-долу. Използването
й в други държави може да
е в нарушение на законодателството
на съответната страна
и да подлежи на санкции.
За потребители, които използват
HMZ-T3W, продаван в ЕС или други
европейски държави, Турция,
Австралия или Нова Зеландия
Функцията за безжична комуникация
на тази система се използва
единствено в следните държави:
Германия, Франция, Италия, Испания,
Швейцария, Португалия, Австрия,
Гърция, Нидерландия, Белгия,
Люксембург, Дания, Швеция,
Норвегия, Финландия, Полша,
Унгария, Румъния, Чехия, Турция,
България, Обединеното кралство,
Австралия и Нова Зеландия.
За потребители, които използват
HMZ-T3W, продаван в други държави
Функцията за безжична комуникация
на системата се използва единствено
в държавата, в която сте закупили
системата.
За потребители, които използват
HMZ-T3W, продаван в САЩ, Канада
или Пуерто Рико
Функцията за безжична комуникация
на системата се използва само в САЩ,
Канада и Пуерто Рико.
7
Съдържание
Предпазни мерки по отношение на здравето . . . . . . . . . . . . . . . 3
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Принадлежности в комплекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Части и бутони за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Зареждане на батерията. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Използване в безжична комуникация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Използване при кабелна комуникация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Използване с преносимо устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Регулиране на видео очилата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Потвърждаване на подравняването на екраните . . . . . . . . . . . 24
Системни настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Отстраняване на неизправности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
При изхвърляне на системата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Търговски марки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8
• HDMI кабел (1)
Принадлежности
в комплекта
След покупката проверете дали
системата съдържа следните
елементи. Ако има липсващи
елементи, свържете се с търговец
на Sony или местния упълномощен
сервиз на Sony.
За инсталирането на
принадлежностите от комплекта
вижте „Ръководство за стартиране“.
• Променливотоков кабел
за електрозахранване (2)
Използвайте предоставения
променливотоков кабел
за електрозахранване (проводник
към електрическата мрежа) само
с тази система, а не с други
електронни устройства.
• Адаптер за променлив ток (голям)
(AC-L200D) (1)
• Адаптер за променлив ток (малък)
(AC-UD10) (1)
• Приспособление за блокиране
на светлината (долно) (1)
• Държач на свързващия кабел (1)
• Слушалки (1)
• Елементи, поставяни в ушите
(1 комплект)
При покупката първоначално са
поставени елементи за поставяне
в ушите със среден размер.
• Чанта за носене (1)
• Micro USB кабел (за AC-UD10) (1)
• Стойка (1)
• Справочно ръководство
(това ръководство)
• Ръководство за стартиране
9
Части и бутони за управление
За свързването и носенето на системата вижте „Ръководство за стартиране“.
Видео очила (HMZ-T3W-H)
Регулатор на горен
ремък за главата
Горен ремък за главата
Опора за челото
Долен ремък
за главата
Регулатор на долен
ремък за главата
Бутони VOL +/–
Сензор за
приспособление
Не блокирайте отвора
на сензора.
Бутон  (включено/
в готовност)
Регулатори
на разстоянието
между лещите
*
Натиснете и задръжте бутона
за повече от една секунда,
за да включите/изключите
системата.
Бутони за управление
(///, MENU*)
Бутонът MENU служи за две неща. Натиснете бутона MENU, за да видите менютата
за настройки, както и за да потвърдите промените по настройките (когато функционира
като бутон Enter).
Жак*  (слушалки)
Лост RELEASE
(освобождаване
на опората за челото)
Лещи
*
Можете да свържете предоставените слушалки или свои собствени стерео слушалки
с мини изводи.
Забележка
10
• Кабелът, който свързва видео очилата и блока с батерия, не може да се разкача.
Блок с батерия (предна страна)
Вентилационен слот
(горна страна)
Вентилационен
слот (задна
страна)
Индикатор 
(захранване)
HDMI IN/MHL жак
Micro USB жак
Индикатор WIRELESS
(безжична връзка)
Процесорен блок (HMZ-T3W-P) (предна/горна страна)
Бутон / (включено/в готовност)
Бутон INPUT
Индикатор POWER
Индикатор PASS THROUGH
Индикатори HDMI INPUT 1/2/3
Жак  (слушалки)
HDMI OUT (HMD) жак
Индикатор WIRELESS
(безжична връзка)
Процесорен блок (HMZ-T3W-P) (задна страна)
Жакове HDMI IN 1/2/3
Жак HDMI OUT (TV)
Жак DC IN 8,4V
11
Индикатори
Индикаторите на блока с батерия и процесорния блок показват състоянието
на системата.
Индикатор
Състояние
Блок с батерия
Индикатор 
(захранване)
Свети в зелено
Включено (не се зарежда)
Свети в оранжево
Включено или изключено
(по време на зареждане)
Не свети
Изключено (не се зарежда)
Индикатор WIRELESS Свети в синьо
Установена безжична връзка
(безжична връзка)
Бързо мига в синьо Установена безжична връзка
(без входящо видеосъдържание
към избрания входен жак)
Мига в синьо
Установяване на безжична
връзка
Не свети
Изключена безжична връзка
Свети в зелено
Свети в червено
Включено захранване
В режим на готовност
с изключено захранване
Изключено захранване
Процесорен блок
Индикатор POWER
(захранване)
Не свети
Индикатор PASS
THROUGH
Индикатори HDMI
INPUT 1/2/3
Свети в оранжево
Изключено захранване (в режим
на готовност) с „HDMI passthrough“, настроено към „On“
Не свети
В случаи, които се различават от
споменатите по-горе
Свети в оранжево
Индикаторът за избрания HDMI
вход свети.
В режим на готовност с „HDMI
pass-through“, настроено
към „Off“
Не свети
Индикатор WIRELESS Свети в синьо
Установена безжична връзка
(безжична връзка)
Бързо мига в синьо Установена безжична връзка
(без входящо видеосъдържание
към избрания входен жак)
Мига в синьо
Установяване на безжична
връзка
Не свети
Изключена безжична връзка
Относно известията от индикаторите вижте „Предупреждение от индикатор“
в „Отстраняване на неизправности“ (стр. 45).
12
Зареждане
на батерията
Когато системата ще се използва
за първи път или батерията
е изтощена, презаредете
батерията.
За подробности относно
зареждането вижте „Ръководство
за стартиране“.
Свържете AC-UD10 адаптера
за променлив ток (малък)
и променливотоковия кабел за
електрозахранване към блока
с батерия, за да стартирате
зареждането.
Индикаторът  (захранване)
свети в оранжево по време на
зареждането и се изключва, когато
то завърши (ако захранването на
системата е изкл.).
• Блокът с батерия и адаптерът за
променлив ток се загряват, когато
системата се използва или зарежда.
Това не представлява проблем
за безопасността.
Ако блокът с батерия или адаптерът
за променлив ток се нагорещят
прекалено, спрете да използвате
системата и изключете захранването й.
Време за зареждане и време за работа
Времето за зареждане и времето за
работа са показани по-долу при
стайна температура от 23°C (74°F).
Време за
Приблизително
зареждане 5,5 часа (при работа
с кабели)
Приблизително
4,5 часа (в режим
на готовност)
Време за
работа
Приблизително 7 часа
(при работа с кабели)
Приблизително 3 часа
(при работа с MHL)
Съвет
• Зареждането е възможно дори
когато системата е включена,
но е необходимо по-дълго време
за зареждане. Препоръчваме
да зареждате, докато системата
е изключена и не предстои да
се използва.
Забележки
• Зареждането може да не е възможно
или да е необходимо по-дълго време
за зареждане, което зависи от
околната температура или други
условия за използване.
– Зареждайте при температура от 5°C
до 35°C (41°F до 95°F).
– Зареждането не трябва да се
извършва при режим на безжична
комуникация. В такъв случай
изключете захранването на
системата или опитайте да
превключите в режим на кабелна
комуникация.
Приблизително 3 часа
(при безжична работа)
Забележки
• Времето за зареждане и времето
за работа може да варират
в зависимост от околната температура,
състоянието на батерията и други
условия на използване.
• При следните случаи се изисква
по-дълго време за зареждане
или зареждането не приключва:
– когато системата се използва
в режим на безжична комуникация;
– когато оборудването е свързано
към блока с батерия и работи
в MHL връзка;
– при висока околна температура.
• Времето за работа е по-кратко, когато
условията за безжична комуникация
са лоши.
13
Проверка на оставащия капацитет
на батерията
Натиснете бутона MENU на видео
очилата, за да изведете менюто,
след което изберете „Information“.
Оставащият капацитет на батерията
ще се покаже в горната дясна част
на екрана Information (стр. 27).
Индикатор за оставащ заряд на батерията
Напълно заредена
14
Изтощена батерия
Използване в безжична комуникация
Свържете процесорния блок и блока с батерия по безжичен път.
Примери за инсталиране и разстояние за комуникация
Процесорният блок и блокът с батерия на системата разполагат с антена
за безжична комуникация от страната с логотипа на SONY. При безжично
свързване на процесорния блок и блока с батерия ги инсталирайте, като
обърнете внимание на следните примери за инсталиране.
Сивите части на диаграмите по-долу посочват областите, при които
безжичната комуникация е възможна.
Хоризонтално поставяне
Изглед отгоре
Приблизително 2,5 м (8,2 фута)
Поставяне с предоставената
стойка
Изглед отгоре
Приблизително 3,5 м (11,5 фута)
Логотип SONY
Приблизително 5 м
(16,4 фута)
Приблизително 7 м (23 фута)
Логотип SONY
Приблизително 2,5 м (8,2 фута)
Изглед отстрани
Приблизително 3,5 м (11,5 фута)
Таван
Изглед отстрани
Радиовълна
Приблизително 5 м
Със страната
(16,4 фута)
с логотипа
SONY нагоре
Обърнете страната
с логотипа SONY към
блока с батерия.
Обърнете страната
с логотипа
SONY към
процесорния блок.
Радиовълна
Приблизително 7 м (23 фута)
Съвет
• Когато блокът с батерия е поставен върху хоризонтална повърхност, безжичната
комуникация се постига главно чрез отразяването на радиовълни от тавана или
стените. Ако разстоянието на комуникацията е скъсено поради обстоятелствата
в помещението, използвайте предоставената стойка за по-дълго разстояние
на комуникация.
15
Използване на стойката
1
Закрепете предоставената
стойка към блока с батерия.
Вкарайте издатината на стойката
в отвора от долната страна на
блока с батерия.
Проверка на силата на
радиовълните
Натиснете бутона MENU на очилата,
за да изведете менюто, след което
изберете „Information“. Силата
на радиовълните ще се покаже
в горната дясна страна на екрана
Information (стр. 27).
Сила на радиовълни
Ниво на силата на радиовълните
4
Силно
2
Поставете блока с батерия, като
страната с логотипа SONY
е обърната към процесорния
блок.
Процесорен блок
Логотип SONY
3
2
1
0
Слабо
За да запазите стабилна връзка,
използвайте системата там, където
радиовълните са възможно
най-силни. Препоръчваното
ниво на сила на радиовълните
е 2 или по-високо като насока.
Забележки по безжичната комуникация
След употреба
Отстранете стойката от блока
с батерия и я закачете на кабела му.
16
• Системата не може да установи
безжична комуникация, ако има
препятствие между процесорния
блок и блока с батерия (напр.
междустайна комуникация).
• При следните случаи състоянието
на безжична комуникация между
процесорния блок и блока с батерия
е сериозно повлияно, като
се намалява разстоянието за
възможна комуникация и се
създават видео и/или аудио
смущения (влошаване на качеството
на картината, прекъсване на сигнала,
шум и др.):
– когато системата се използва
в помещение от железобетон или
с каменни стени или под, или
с активирано подово отопление;
– когато има наличие на препятствие,
като напр. преграда, врата,
огнеупорно стъкло, обзавеждане
от метални материали или
електрически уред между
процесорния блок и блока
с батерия;
– когато процесорният блок или
блокът с батерия е инсталиран
в лавица с вратичка или метална
лавица;
– когато процесорният блок и блокът
с батерия са инсталирани в една
и съща лавица.
• При следните случаи състоянието на
безжичната комуникация е временно
влошено поради промяна на околната
среда, което предизвиква видео
и аудио смущения или оказва влияние
върху работата на системата.
– ако панелът с логотипа SONY на
процесорния блок или блокът
с батерия е блокиран от човешко
тяло или предмет;
– ако човек, животно или предмет
(напр. завеса, врата или преграда)
в помещението се движи.
• Ако има видео и аудио смущения,
проверете местоположението
и посоката на процесорния блок
и блока с батерия.
• Безжичната комуникация е позволена
само между процесорен блок и блок
с батерия, които са закупени
в комбинация.
• Само два комплекта устройства,
включително тази система, могат
да се използват в едно и също
помещение.
Използване при
кабелна комуникация
Свържете процесорния блок
и блока с батерия, като използвате
HDMI кабел.
Процесорен блок (предна страна)
HDMI IN/
MHL
HDMI кабел*
Блок с батерия
*
Използвайте High-Speed HDMI кабел,
който се продава отделно.
17
Забележки
Използване
с преносимо
устройство
Системата може да се използва,
като блокът с батерия се свърже
директно към оборудването за
възпроизвеждане чрез HDMI кабел.
Чрез тази връзка можете да
използвате системата на места,
където няма променливотоково
захранване.
Можете да свържете MHL
устройство, като използвате MHL
кабела (продава се отделно).
Смартфон и др.
Свързване на кабел*
• Когато използвате системата в самолет
или друго място, на което предаването
на радиовълни е забранено, задайте
за „Wireless Connection“ в „General
Setup“ настройка „Off“ (стр. 36).
• Този метод за свързване изключва
процесорния блок; някои настройки
в менюто Sound (стр. 32) и менюто
General Setup (стр. 34) няма да бъдат
налични и няма да можете да
използвате съответните функции.
Използване на чантата
за носене
Можете да опаковате системата
в предоставената чанта за носене.
Поставете блока с батерия в джоба
и закрепете видео очилата
с кукичката и закопчалката.
Видео очила
HDMI IN/
MHL
Блок с батерия
*
18
За връзка с MHL устройство
използвайте MHL кабела (продава
се отделно); за свързване на друго
оборудване за възпроизвеждане
използвайте предоставения
HDMI кабел.
Блок с батерия
Регулиране на видео очилата
Видео очилата могат да бъдат регулирани по различни начини, за да
се осигури персонализирано и удобно прилягане. Винаги регулирайте
видео очилата, преди да ги поставите, за да ви прилягат по-удобно.
Когато регулирате видео очилата за първи път, след като сте ги купили,
вижте „Ръководство за стартиране“.
 Регулиране на опората за чело
Опората за чело може да се
регулира назад и напред
или нагоре и надолу.
За да регулирате нагоре и надолу
За да регулирате назад и напред
Преместете опората за чело нагоре и надолу.
Съвет
За да преместите опората за челото
напред и назад, плъзнете лоста RELEASE
(освобождаване на опората за челото)
надясно, след което преместете опората
за челото.
• Регулирайте позицията на опората
за чело напред или надолу, ако видео
очилата се допират до очилата
или носа ви.
19
 Приспособление за блокиране
на светлината
Горните приспособления за
блокиране на светлината могат
да се демонтират. Ако външната
светлина, отразявана от екраните,
ви разсейва, поставете
приспособленията за блокиране
на светлината.
„L“ приспособление за блокиране
на светлината (горно)
Забележки
• Възможно е да не успеете да поставите
приспособленията за блокиране
на светлината, когато носите някои
видове очила.
• Ако след поставянето на
приспособленията за блокиране
на светлината външната светлина
все още ви разсейва, намалете
осветлението в помещението или
се преместете далече от външната
светлина.
 Закрепване на държача
на свързващия кабел
За да не ви пречат свързващите
кабели на видео очилата,
използвайте предоставения за
тях държач и закачете свързващия
кабел към долния ремък за главата.
„R“ приспособление за блокиране
на светлината (горно)
Горното ляво приспособление за блокиране
на светлината има етикет „L“, а горното
дясно – „R“. Поставете правилното горно
приспособление за блокиране на светлината
от всяка страна, като вкарате щифтовете
в трите отвора от горната страна на секцията
с лещите.
Приспособление за блокиране
на светлината (долно)
20
За да поставите долното приспособление
за блокиране на светлината, натиснете
щифтовете в осемте отвора отдолу
и отстрани на лещите и закачете
десния и левия край.
Държач на
свързващите
кабели
За комфортно прилягане
За да регулирате ремъците отдясно
За разхлабване
Осигурете баланс на теглото на видео
очилата между челото и задната част
на главата си
За затягане
Опора за челото
Долен ремък за глава
Поставяйте видео очилата по такъв
начин, че да са балансирани между
опората за челото и долния ремък
за глава. След като ги преместите
така, че лещите да бъдат пред очите
ви, уверете се, че ви прилягат
добре.
Не забравяйте да оставите
пространство между мостчето на
видео очилата (между лещите)
и лицето си, така че устройството
да не се допира до носа ви.
Осигурете добро прилягане
Ако ремъкът за глава е твърде
хлабав или твърде стегнат,
регулирайте дължината му,
за да ви приляга по-добре.
За да го разхлабите, задръжте
бутона на закопчалката на
регулатора на ремъка за глава,
като същевременно издърпвате
постепенно десния край на ремъка.
За да го затегнете, просто натиснете
леко навътре десния край на
ремъка.
За да регулирате ремъците отляво
За разхлабване
За затягане
За да го разхлабите, задръжте
бутона на закопчалката от долната
страна на регулатора на ремъка
за глава, като същевременно
издърпвате постепенно левия
край на ремъка.
За да го затегнете, задръжте бутона
на закопчалката от долната страна
на регулатора на ремъка за глава
и натиснете леко навътре левия
край на ремъка.
Забележка
• Кръговете на регулаторите за ремъка
за глава представляват капачки
за отворите за винтове за фиксиране
на принадлежности за бъдеща
употреба. Те не са бутони
и натискането им не води до нищо.
21
Съвет
Поставяне и смяна на
елементите, поставяни
в ушите
Ако елементите, поставяни в ушите,
не прилягат добре, басите може
да не се чуват. За по-добро
преживяване при слушане
пробвайте различни размери
на елементите, поставяни в ушите,
или регулирайте положението им,
така че да прилягат перфектно
към ушите ви.
При покупката първоначално
в слушалките са поставени
елементи със среден размер. Ако те
не са ви удобни, пробвайте да ги
смените с предоставените големи
или малки елементи, поставяни
в ушите. Размерите на елементите
са с цветна кодировка и могат да
бъдат определени по цвета от
вътрешната страна.
За да избегнете изпадането на
елементите от ушите ви, уверете се,
че при смяна ги закрепвате здраво
към слушалките.
Размери на елементите, поставяни
в ушите (цвят от вътрешната страна)
• Ако елементът се плъзне между
пръстите ви и остане закрепен,
пробвайте да го хванете с помощта
на суха кърпа за по-здрав захват.
За да поставите елементите, поставяни
в ушите
Натиснете частите вътре в елементите
за поставяне в ушите в слушалките,
докато издадената част на слушалките
не бъде напълно покрита.
Относно шумоизолиращите
елементи за поставяне
в ушите
Предоставените шумоизолиращи
елементи за поставяне в ушите
осигуряват плътно прилепване
за ефективно намаляване
на околния шум.
Оцветени части
Възглавничка от уретан
за намаляване на
напрежението
S (оранжево) M (зелено) L (светлосиньо)
Малки

Големи
SS
S
M
L
(червено) (оранжево) (зелено) (светлосиньо)
За да свалите елементите, поставяни
в ушите
Хванете здраво слушалката
и издърпайте навън елемента
с въртеливо движение.
22
Забележки
• Продължителната употреба на плътно
прилепващите елементи за поставяне
в ушите може да доведе до
напрежение в ушите ви. Ако изпитате
неудобство, преустановете
употребата.
• Възглавничката от уретан за
намаляване на напрежението
е изключително мека. Ако тя се
счупи или отдели от елементите за
поставяне в ушите, няма да заеме
правилното си положение
и елементите ще загубят
шумоизолиращата си функция.
• Възможно е с течение на времето
качеството на възглавничката от
уретан да се влоши. Ако степента на
намаляване на напрежението намалее
и възглавничката от уретан се втвърди,
елементите за поставяне в ушите
могат да изгубят шумоизолиращата
си функция.
• Не мийте елементите за поставяне
в уши. Пазете ги сухи, в противен
случай ще се развалят бързо.
Смяна на възглавничка на опората
за чело или възглавничка на регулатор
на ремък за глава
Възглавничката е прикрепена
чрез двойна лента. За да смените
възглавничката, отлепете старата
възглавничка от опората за чело
или регулатора на ремъка за глава,
след това поставете нова
възглавничка на същото място.
Възглавничка на опората за челото
Смяна на консумативи
Предлагат се следните резервни
части:
• елементи, поставяни в ушите*;
• приспособление за блокиране на
светлината (горно) (по 1 за лявата
и дясната страна);
• приспособление за блокиране
на светлината (долно);
• държач на свързващия кабел;
• възглавничка на опората
за челото;
• възглавничка на регулатор
на ремък за глава;
• стойка.
Когато тези консумативи се
счупят или показват признаци
на износване, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony
или сервизен център на Sony.
*
Възглавничка на регулатор на
ремък за глава
Можете да поръчате допълнителни
резервни елементи за поставяне
в ушите от най-близкия търговец
на Sony.
23
Потвърждаване на подравняването на екраните
Потвърдете подравняването на екраните, като използвате екрана
за потвърждаване, който се показва първоначално след регулиране
на разстоянието между лещите. Екраните на видео очилата са описани
по-долу, като е обяснено как се потвърждава подравняването.
Дисплейната секция на видео очилата се състои от два малки екрана вляво
и вдясно. Изображенията на двата екрана се припокриват, за да образуват
едно общо изображение.
Преди използване винаги проверявайте подравняването на екраните, като
използвате екрана за потвърждаване, за да се уверите, че са правилно
подравнени.
Ляво изображение
Дясно изображение
Изображение, възприемано с двете очи
24
Правилно показване
За да получите правилно показване, плъзнете регулаторите на разстоянието
между лещите, както е необходимо, за да получите пресичане
на маркировките „“ и хоризонталната линия.
Допустимо е маркировките „“ и хоризонталната линия да се пресичат
на място, различно от центъра на екрана.
Неправилно показване
Ако дори една от маркировките „“ и хоризонталната линия не се пресичат,
проверете отново дали носите видео очилата правилно, като прегледате
„Ръководство за стартиране“. Ако все още не се пресичат, спрете да
използвате системата, понеже видео очилата може да са огънати или
повредени. Ако това се случи, свържете се с най-близкия търговец
на Sony или местен упълномощен сервиз на Sony.
Маркировките „“
и хоризонталната линия
не се пресичат.
Хоризонталната линия
изглежда твърде
наклонена.
Средната маркировка „“
не пресича хоризонталната
линия.
25
Забележка
Системни настройки
По всяко време можете да получите
достъп до менютата за настройка,
за да промените или регулирате
различни настройки на системата,
като например качеството
на видеокартината, формата
на аудио изхода и формата
на 3D картината. За да видите
менютата, натиснете бутона
MENU на видео очилата.
Основни операции в менюто
26
1
Натиснете бутона MENU
на видео очилата.
2
Натиснете бутона /, за да
изберете желаната категория
настройки, след което натиснете
бутона MENU.
3
Натиснете бутона /, за да
изберете желаното меню, след
което натиснете бутона MENU.
4
Натиснете бутона ///, за
да промените или регулирате
настройките, ако е необходимо,
след което натиснете бутона
MENU, за да въведете
промените си.
• След бездействие в продължение
на 90 секунди менюто за настройки
ще се затвори автоматично.
Съвети
• За да се върнете към предходното
меню, натиснете бутона .
• За да излезете от менюто за
настройки, натиснете бутона 
в менюто с категории на настройките.
Менюта
Настройките по подразбиране са подчертани.
Information
Идентифицира входните сигнали (видео и аудио сигнали) от оборудването,
свързано към системата, и показва различни видове информация.
„Unsupported signal“ показва, че входният сигнал е несъвместим със
системата, а „No signal“ се извежда, когато няма входящи сигнали.
 Работа на променливотоково
захранване
 Сила на радиовълна (стр. 16)
 Оставащ капацитет на батерията
(стр. 14)
 Входен видеосигнал
 Външен вход
 Входен аудио сигнал
Lens span adjustment
Lens span
adjustment
Регулира разстоянието между лещите на видео
очилата, така че да отговаря на междуочното
ви разстояние (разстоянието между зениците)
за оптимално преживяване при гледане.
За настройване използвайте регулаторите на
разстоянието между лещите на видео очилата.
За подробности вижте „Ръководство за стартиране“.
Забележки
• Ако разстоянието между лещите не е регулирано
правилно, няма да се наслаждавате на оптимално
преживяване при гледане. Винаги регулирайте
разстоянието между лещите преди използване.
• По време на регулирането аудио сигналът е изключен.
• Силата на звука не може да бъде променяна по време
на регулирането.
27
3D Settings
Reset
3D Display
Нулира всички елементи „3D Settings“ до началните им
стойности по подразбиране.
Изберете ръчно формата за показване на 3D съдържание.
Наличните настройки ще се различават в зависимост от
това дали сигналът от източника включва сигнал
за идентифициране на 3D формат, както следва.
Пример за 3D картина
За 3D съдържание без сигнал за идентифициране
на 3D формат
Side-by-Side: Изберете за 3D съдържание „един до друг“,
когато подобни изображения са показани едно
до друго.
Off: Изберете за показване на съдържание в 2D формат.
Over-Under: Изберете за 3D съдържание „един над друг“,
когато подобни изображения са показани едно
над друго.
За 3D съдържание със сигнал за идентифициране
на 3D формат
On: Изберете за показване на съдържание в 3D формат.
Off: Изберете за показване на съдържание в 2D формат.
Забележки
28
• Ако 3D съдържанието не се показва правилно при избраните
настройки, пробвайте да промените „Side-by-Side“ към
„Over-Under“ или обратното.
• Когато избирате „Side-by-Side“ или „Over-Under“, променете
настройката към „Off” след преглеждане на 3D съдържание.
Auto 3D
On: Превключва автоматично към 3D режим на показване,
когато е разпознат сигнал за идентифициране на
3D формат. Когато вече не се разпознава сигнал
за идентифициране на 3D формат, системата се
превключва автоматично към 2D режим на показване.
Off: Дезактивира тази функция.
Забележка
• Ако изображенията не се показват като 3D, когато „Auto 3D“
е с настройка „On“, опитайте да промените настройката
„3D Display“.
Display
Picture Mode
Данните за
опцията „Picture
Mode“, която
избирате тук,
могат да бъдат
променени
в настройките
от „Reset“
до „Contrast
Remaster“
по-долу.
Vivid: Ярки цветове и рязък контраст за концерти, спортни
събития и друго телевизионно съдържание.
Standard: Подсилва естественото изображение. Стандартно
качество на изображението за различни видео
източници.
Cinema: Качество на изображението, предназначено
специално за кинематографично съдържание.
Custom1/Custom2: Запазва предпочитаното от вас
персонализирано качество на изображението
с настройка спрямо оригиналната плоска картина.
Game1: Качество на изображението, предназначено
специално за игри.
Game2: Качество на изображението за подобрена
видимост при неясни сцени в игри.
Game3: Качество на изображението за подобрена
видимост при тъмни сцени в игри.
Game4: Качество на изображението за подобрена
видимост при изключително тъмни сцени в игри.
Забележка
• Когато „Picture Mode“ е с настройка „Game1“ до „Game4“, можете
да превключвате през тези режими, като натискате , ,  или 
(стр. 10) по време на гледане. Тази операция не е достъпна, когато
е показано менюто за настройки.
Reset
Възстановява всички стойности (с изключение на тези
на „Display Size“, „Screen“, „24p True Cinema“, „Cinema
Conversion“, „Overscan“ и „Wide Mode“ в „Display“)
на избрания режим в менюто „Picture Mode“ до стойностите
по подразбиране при избиране на „Yes“.
Picture
Регулира контраста на изображението.
Brightness
Регулира яркостта на изображението.
Color
Регулира интензивността на цветовете на изображението.
29
Color
Temperature
Регулира цветовата температура на изображението.
Natural: Оптимизира автоматично цветовата температура
за всеки „Picture Mode“ въз основа на
характеристиките на човешкото зрение.
Cool: Студени сини тонове.
Medium: Цветови тонове между „Cool“ и „Warm 1/Warm 2“.
Warm 1/Warm 2: Топли червени тонове. „Warm 2“
е по-червено от „Warm 1“.
Panel Drive
Mode
Изберете типа на метода на показване на движението
в изображенията.
Normal: Стандартен изглед на изображенията.
Clear: Намалява размазването на бързо движещите
се изображения.
Забележки
• Въпреки че избирането на „Clear“ намалява размазването
на бързо движещите се изображения, то затъмнява и екрана
като цяло. Ако това ви разсейва, изберете „Normal“.
• Екранът като цяло може да изглежда блещукащ в зависимост от
сигнала на източника. Ако това ви разсейва, изберете „Normal“.
Clear Black
Регулира изгледа на тъмните зони от изображенията,
за да съответства на избрания „Picture Mode“.
Sharpness-Hi Контролира тънките контури и фини текстури на
изображенията, за да изпъкнат или за да се омекотят.
SharpnessMid
Контролира дебелите контури и груби текстури на
изображенията, за да изпъкнат или да се омекотят.
Noise
Reduction
Намалява произволния шум в изображенията, който
е подобен на статичния.
High/Medium/Low: Изберете нивото на този ефект.
Off: Дезактивира тази функция.
Contrast
Remaster
Оптимизира автоматично нивата на черното и бялото
за получаване на добър контраст без избеляло черно
или бяло.
High/Medium/Low: Изберете нивото на този ефект.
Off: Дезактивира тази функция.
Display Size
30
Избира размера за показване на изображението.
100%: Показва изображението на цял екран.
90%/80%/70%: Размерът на показването съответно
е намален на 90%, 80% или 70%.
Screen
Normal: Показва първоначалното изображение.
Не се предлага
Theater1: Извежда изображението чрез симулация като
по време на 3D
за театър, гледано през извит екран.
възпроизвеждане.
Theater2:
Извежда изображението чрез симулация като
Настройката
за театър с екран CinemaScope, по-голям от „Theater1“.
се връща към
„Normal“, ако
извършите
регулиране, като
използвате менюто
„Lens span
adjustment“
(стр. 27).
24p True
Cinema
On: Показва 24 fps видеото достоверно с 24 fps.
Кинематографично съдържание от този вид има
на дисковете Blu-ray. Осигурява впечатления
при гледане, подобни на тези в театъра.
Off: Дезактивира тази функция. Видео сигналите с 24 fps
се показват след преобразуване до 60 fps.
Забележка
• Когато „Panel Drive Mode“ е с настройка „Clear“, екранът може да
изглежда така, сякаш трепти (според сигнала на източника), което
може да бъде разсейващо. В такъв случай дезактивирайте тази
функция или задайте за „Panel Drive Mode“ настройка „Normal“.
Cinema
Conversion
Auto: Системата автоматично открива дали гледате видео
съдържание (например телевизионни филми
и анимация) или филмово съдържание (филми)
и превключва към съответния режим
на конвертиране.
Video: Системата винаги показва изображението във
формат за видео съдържание, независимо от това
дали възпроизвежда видео или филмово съдържание.
Overscan
Регулира зоната на показване.
Не се предлага по On: Скрива краищата на изображенията. Изберете при
време на 3D
наличие на проблеми, например шум в краищата
възпроизвежна изображенията.
дане.
Off: Показва цялото изображение.
Wide Mode
Normal: Показва изображенията в оригиналния формат
на екрана 4:3.
Не се предлага по
Full: Показва съдържанието 4:3 на пълен екран, като
време на 3D
разтегля изображенията хоризонтално.
възпроизвеждане.
Съдържанието 16:9 също се показва на пълен екран
в оригиналния формат на екрана.
Zoom: Увеличава изображенията вертикално
и хоризонтално, като запазва оригиналния формат
на екрана.
Забележка
• „Normal“ не се предлага при източници с HD вход (1080i, 720p
или 1080p).
31
Sound
Забележка
• Елементите на менюто Sound (с изключение на „A/V SYNC“) са налични само когато
процесорният блок е свързан.
Reset
Surround
Нулира всички настройки „Sound“ до началните
им стойности по подразбиране.
Standard: Стандартна акустична настройка, която осигурява
просторно „озвучително студио“ за широк диапазон
от съдържание.
Cinema: Подсилва естествените качества на озвучаването,
така че то да съперничи на впечатляващата акустика
на кинотеатрите, особено за диалози. Звукът
е завладяващ и с естествено смесване на всеки канал.
Добър избор за филми.
Game: Идеално за игри. Осигурява прецизно локализиране
на звука, за да усетите ясно откъде идва той.
За завладяващи игри с ефекти на многоканален
съраунд звук. Особено подходящо за игри с
многоканален саундтрак.
Music: Подсилва детайлите и чистотата на източника
на аудио звука. Вярно възпроизвеждане, подобно
на оборудването в студията за запис. Добър избор
за музика.
Off: Дезактивира ефектите на съраунд звук.
Забележка
• Силата на звука може да варира в зависимост от източника на
аудио сигнала и избрания режим на съраунд звук.
Dolby Pro
Logic IIx
Избира операция за декодиране на матрица. Можете лесно
да се наслаждавате на съраунд ефекти дори когато
входният сигнал е в 2 канала, просто като активирате
декодера на матрици.
Movie: Извършва обработване в режим за филми на
Dolby Pro Logic IIx. Подходящо за възпроизвеждане
на музика от филми с кодиране в Dolby Surround.
Филми, които са дублирани на други езици, или
видеоклипове на стари филми могат да се
възпроизвеждат в 7.1-канален режим.
Music: Извършва обработване в режим за музика
на Dolby Pro Logic IIx. Подходящо за нормални
източници на стерео звук, като например
компактдискове.
Off: Дезактивира декодера на матрици.
Забележка
• „Dolby Pro Logic IIx“ е фиксирано към „Off“, ако настройката
„DTS Neo:6“ не е изключена.
32
DTS Neo:6
Избира операция за декодиране на матрица. Можете лесно
да се наслаждавате на съраунд ефекти дори когато
входният сигнал е в 2 канала, просто като активирате
декодера на матрици.
Cinema: Извършва обработване в режим за кино
на DTS Neo:6.
Music: Извършва обработване в режим за музика
на DTS Neo:6.
Off: Дезактивира декодера на матрици.
Забележка
• „DTS Neo:6“ е фиксирано към „Off“, ако настройката „Dolby Pro
Logic IIx“ не е „Off“.
Treble
Регулира високочестотния аудио изход.
Bass
Harmonics
Equalizer
Регулира нискочестотния аудио изход.
On: Извлича формата на задния край на импулсите, която
вероятно е пропусната от алгоритмите за аудио
компресия поради ниската си амплитуда.
Off: Дезактивира тази функция.
A/V SYNC
Коригира разсинхронизираните аудио и видео сигнали чрез
забавяне на аудио изхода. Аудио изходът може да бъде
забавен на стъпки от 10 милисекунди в диапазона 0 – 100 мс.
Забележка
• Някои от разсинхронизираните аудио и видео сигнали не могат да
бъдат коригирани чрез тази функция в зависимост от сигнала на
източника.
Type of
Headphones
Превключва към оптималната за използвания тип слушалки
настройка за виртуален съраунд звук.
Inner Ear: Идеално за слушалки, които се поставят в ушите,
като предоставените в комплекта.
Overhead: Идеално за слушалки, които се поставят на
ушите или върху тях.
Забележка
• Възможно е ефектите на съраунд звук да не се възпроизвеждат
правилно, освен ако тази настройка не съответства на типа
на използваните слушалки.
Dual Mono
Налично само
при сигнали
от двоен моно
аудио източник.
Не е налично
за линейни PCM
сигнали от
източник.
Превключва основния или вторичния аудио изход за
сигнали от аудио източник, различни от линейни PCM.
Main: Изходът както на лявата, така и на дясната слушалка
включва само основното аудио съдържание.
Sub: Изходът както на лявата, така и на дясната слушалка
включва само вторичното аудио съдържание.
Main/Sub: Изходът на слушалката от едната страна включва
само основното аудио съдържание. Изходът от другата
страна включва вторичното аудио съдържание.
33
General Setup
Set password
Cancel password
„Set password“ не
е налично, когато
е зададена парола.
„Cancel password“ не
е налично, когато
не е зададена парола.
Можете да зададете парола, за да ограничите
използването на системата. След определянето
на парола тя трябва да бъде въвеждана всеки път
при включване на системата.
За да отмените защитата с парола, изберете „Cancel
password“ и въведете паролата.
Забележка
• Системата се изключва автоматично в следните ситуации.
Включете системата и въведете паролата отново или
отменете защитата с парола:
– когато паролата е въведена погрешно и затворите
показваното меню за настройки чрез бутона ;
– след липса на действие в продължение на 90 секунди
на екрана за въвеждане на паролата.
Input
Не е налично, когато
процесорният блок
не е свързан.
HDMI Dynamic
Range
Избира нивото на входния видео сигнал.
Auto: Системата автоматично разпознава входното
ниво. Обикновено е с настройка „Auto“.
Full: Изберете тази опция, когато светлите зони
в изображението са с влошено качество
или сенките са блокирани.
Limited: Изберете тази опция, когато светлите зони
в изображението са неясни или сенките
изпъкват.
HDMI pass-through
On: Активира пропускането, като ви позволява да
гледате или слушате съдържание от телевизор
или друго устройство за показване, когато
системата е в режим на готовност.
За подробности вижте „Ръководство
за стартиране“.
Off: Дезактивира тази функция. За да пестите
енергия, изберете „Off“, когато към
процесорния блок не е свързан телевизор
или друго устройство за показване.
Не е налично, когато
процесорният блок не
е свързан.
34
Избира входа за процесорния блок. Сигналните
входни данни към избрания входен жак се показват
на видео очилата.
HDMI1: Вход през жака HDMI IN 1
HDMI2: Вход през жака HDMI IN 2
HDMI3: Вход през жака HDMI IN 3
Control for HDMI
On: Активира управлението за оборудване,
съвместимо с HDMI CEC (управление на
потребителска електроника), което е свързано
към системата чрез бутоните /// (стр. 10)
на видео очилата.
Бутон : Стартира възпроизвеждането.
Бутон : Поставя възпроизвеждането на пауза.
Бутон : Прескача към предходната глава.
Задръжте бутона натиснат за бързо
превъртане назад.
Бутон : Прескача към следващата глава.
Задръжте бутона натиснат за бързо
превъртане напред.
Off: Дезактивира тази функция. Използвайте
дистанционното управление на свързаното
оборудване, за да го управлявате.
Забележки
• Ако не е възможно управление, когато тази функция
е активирана, това означава, че свързаното оборудване
не е съвместимо с функцията „Control for HDMI“ на
системата. Управлявайте директно свързаното
оборудване.
• Свързаното оборудване не може да се управлява, когато
„Picture Mode“ е с настройка „Game1“, „Game2“, „Game3“
или „Game4“ (стр. 29).
Power off when
unmounted
On: Изключва системата автоматично 20 минути,
след като сте свалили видео очилата.
Off: Дезактивира тази функция.
Съвет
• Независимо от тази настройка екраните ще се изключат
автоматично 10 секунди, след като сте свалили видео
очилата.
No signal Standby
On: Изключва системата автоматично след изтичане
на 30 минути без входен сигнал.
Off: Дезактивира тази функция.
Language setting
Задава езика, използван за менютата и другите
елементи на интерфейса.
Забележки
• По време на конфигурирането на тази настройка аудио
сигналът е изключен.
• По време на конфигурирането на тази настройка силата
на звука не може да се регулира.
Menu Display
3D: Извежда менюто в 3D формат.
2D: Дезактивира 3D формата на менюто.
35
Prolonged viewing
warning
On: След 3 часа непрекъснато гледане активира
автоматично показване на предупреждение
за изключване на захранването. При избиране
на „Yes“ на предупредителния екран
захранването ще бъде изключено. При
избиране на „No“ захранването ще бъде
изключено 3 часа по-късно след 6 часа
непрекъснато гледане.
Off: Дезактивира тази функция.
Забележка
• При показване на предупреждението след 3 часа
гледане, ако няма реакция в рамките на 90 секунди,
захранването ще се изключи автоматично.
Startup viewer
warning
On: Активира автоматичното показване на
предупреждението за стартиране.
Off: Дезактивира тази функция.
Wireless Connection
On: Включва безжичната връзка на блока с батерия.
Off: Изключва безжичната връзка на блока
с батерия.
Wireless Standby
On: Когато системата е в режим на готовност,
процесорният блок започва синхронизиране,
като стартира видео очилата в режим
на безжична работа.
Off: Дезактивира тази функция. Този режим
намалява консумирането на енергия.
Не е налично, когато
процесорният блок не
е свързан.
Reset to factory
settings
Нулира всички настройки до началните им
стойности по подразбиране.
Забележка
• Паролата, зададена в „Set password“ (в „General Setup“),
също ще бъде изчистена.
36
Отстраняване на неизправности
Ако докато използвате системата възникнат следните симптоми, проверете
причината и съответното за нея действие, преди да поискате сервизно
обслужване. Ако проблемът не изчезне, свържете се с търговеца на SONY
или местния упълномощен сервизен център на SONY.
За неизправности с видео или аудио прегледайте разделите по-долу.
• Неизправности с видео   Често задаван въпрос,  Аудио/видео
(общо),  видео или  безжично
• Неизправности с аудио   Често задаван въпрос,  Аудио/видео
(общо),  аудио или  безжично\
 Чести задаван въпрос
ЧЗВ Няма видео или аудио. Няма 3D изображение.
1
2
Включете захранването на системата.
Изключете оборудването за възпроизвеждане и го включете отново.
• Когато със системата се използва PlayStation®3, изключете PlayStation®3 и го
включете отново, като натиснете бутона за захранването му в продължение
на поне 5 секунди, докато чуете двукратен звуков сигнал. (Ако PlayStation®3
е свързан чрез аудио-видео усилвател, също така изключете усилвателя
и го включете отново.)
Неизправности с 3D дисплей
Едно и също изображение се показва едно до друго или отгоре и отдолу.
 Настройката за формат на 3D дисплей може да е погрешна. Пробвайте
да промените настройката „3D Display“ в „3D Settings“ (стр. 28).
Изображението не се показва в 3D.
 Проверете настройките на оборудването за възпроизвеждане. Също
така вижте инструкциите за експлоатация на оборудването.
ЧЗВ Видео или аудио от оборудването за възпроизвеждане не може
да се гледа на телевизора, който е свързан чрез HDMI OUT (TV) жака
на процесорния блок.
1
Уверете се, че настройката „HDMI pass-through“ в „General Setup“
е зададена на „On“ (стр. 34).
2
Изключете захранването на системата и я поставете в режим
на готовност.
• Функцията HDMI pass-through е активирана само когато настройката
„HDMI pass-through“ е зададена на „On“, след това системата се изключва.
• Едновременното гледане на тази система и на телевизора не е възможно.
3
Изключете оборудването за възпроизвеждане и го включете отново.
• Ако оборудването за възпроизвеждане е PlayStation®3, задръжте натиснат
бутона на захранването на PlayStation®3 в продължение на поне 5 секунди,
докато чуете двукратен звуков сигнал, за да го включите отново.
37
ЧЗВ Маркировките „“ и хоризонталната линия не се пресичат на екрана
за потвърждение, който се показва при включване на системата.
1
Регулирайте дължината и позицията на ремъците за глава, като
прегледате „За комфортно прилягане“ и „2 Регулиране и носене“
в „Ръководство за стартиране“.
2
Регулирайте разстоянието между лещите, докато проверявате дисплея.
Вижте „3 Настройване и преглед“ в „Ръководство за стартиране“.
• Ако нито една маркировка „“ не се пресича с хоризонталната линия след
извършването на действия 1 и 2, вижте „Потвърждаване на подравняването
на екраните“ (стр. 24).
 Електрозахранване
Симптом
Причина/действие
Системата не
се включва
 Уверете се, че адаптерът за променлив ток е правилно
свързан, като прегледате „Ръководство за стартиране“.
 Уверете се, че батерията е заредена (стр. 13).
 Задръжте натиснат бутона  (включване/режим на готовност)
на видео очилата в продължение на поне една секунда.
Системата не
се изключва
 Задръжте натиснат бутона  (включване/режим на готовност)
на видео очилата в продължение на поне една секунда.
 Аудио/видео (общо)
Симптом
Няма аудио или
видео или има
изкривяване
на аудиото или
видеото
38
Причина/действие
 Вижте „Ръководство за стартиране“ и се уверете, че адаптерът
за променлив ток и HDMI кабелът са правилно свързани.
 Уверете се, че оборудването, свързано към жака HDMI IN
на процесорния блок, е включено.
 Уверете се, че оборудването, от което искате да гледате
съдържание, е правилно избрано чрез бутона INPUT на
процесорния блок, когато се използва процесорният блок.
 Уверете се, че системата поддържа входния сигнал. За
достъпните сигнали вижте „Видео вход“ и „Аудио вход“
в „Спецификации“ (стр. 47). Ако входният сигнал не се
поддържа от системата, проверете настройките на видео
изхода и/или аудио изхода на свързаното оборудване.
 Уверете се, че HDMI кабелът е добре включен. Ако качеството
на видеото не се подобри, HDMI кабелът може да е повреден.
В такъв случай опитайте с нов кабел.
 Ако оборудването е свързано към процесорния блок през
аудио-видео усилвател (приемник), опитайте да го свържете
директно към процесорния блок. За подробности прегледайте
ръководството с инструкциите на използваното оборудване.
 Използвайте предоставения HDMI кабел или HDMI кабел,
който се предлага в търговската мрежа и е обозначен
като високоскоростен.
 Също така вижте раздел  Видео,  Аудио или  Безжично.
 Видео
Симптом
Причина/действие
Няма видео или
изходящото видео
е с изкривявания
 Когато избирате „Side-by-Side“ или „Over-Under“
в „3D Display” (в „3D Settings“), променете
настройката към „Off“ след преглеждане на 3D
съдържание (стр. 28).
 Дезактивирайте видео изхода с Deep Color сигнала
на свързаното оборудване. Ако тази опция не
е достъпна на оборудването и съдържанието
се извежда с 1080FP (опаковане на кадрите),
променете разделителната способност на 720FP.
 Също така вижте раздел  Аудио/видео (общо)
или  Безжично.
Екранът е тъмен или
размазан
 Вижте „Ръководство за стартиране“ и се уверете,
че адаптерът за променлив ток и HDMI кабелът
са правилно свързани, както и че носите видео
очилата по правилен начин.
 Възможно е разстоянието между лещите да
е регулирано неправилно (стр. 25). Извършете
отново регулирането, като отворите „Lens span
adjustment“ в менюто за настройки (стр. 27).
 Ако лещите на видео очилата са замърсени,
избършете ги с мека и суха кърпа, за да ги почистите.
Светлата част на
изображението
е прекалено светла
или тъмната – прекалено
тъмна
 Този феномен може да възникне, когато нивото на
RGB сигнала на входния сигнал надвишава това,
посочено от HDMI стандартите. Регулирайте нивото
на изходния RGB сигнал на свързаното оборудване
или променете настройката „HDMI Dynamic Range“
на системата (стр. 34).
 Проверете настройката „Picture Mode“ и я променете
към подходящ режим (стр. 29).
Екраните изведнъж
изгасват
 След 3 часа непрекъснато гледане системата ще
покаже предупредителен екран и ще се изключи
след липса на действие в продължение
на 90 секунди. Ако изчистите съобщението
и продължите да гледате, системата ще се
изключи автоматично след още 3 часа, за да насърчи
създаването на здравословни навици при гледане.
За подробности вижте „Prolonged viewing warning“
(стр. 36).
 Поставяйте правилно видео очилата. 10 секунди след
като монтираният в тях сензор разпознае, че сте
свалили устройството, показваният екран ще изгасне
автоматично. За подробности вижте „Power off when
unmounted“ (стр. 35).
 Системата ще се изключи автоматично след изтичане
на 30 минути без входен сигнал, когато „No signal
Standby“ е с настройка „On“ (стр. 35).
39
Симптом
40
Причина/действие
Показването на
изображения
избледнява с течение
на времето
 Макар че показването на снимки или на почти
неподвижни изображения може да избледнява
с течение на времето, това не значи, че в системата
има повреда. За да възстановите нормалната яркост,
изпълнете някаква операция с видео очилата или
директно със свързаното оборудване.
Някои пиксели на
екраните не светят
или светят винаги
 Панелът към тази система
е произведен по високопрецизна
технология, която предоставя
степен на работещи пиксели
от поне 99,99%. Поради тази
причина изключително малък
Даден пиксел
дял от пикселите могат да
свети винаги или
изобщо не свети
блокират, т.е. да са винаги
изключени (черни), винаги
включени (червени, зелени или сини) или да мигат.
Този феномен възниква поради структурата на
системата и не означава, че има повреда. SONY
не носи отговорност за замяна или връщане
на системата поради този феномен.
Някои сцени на диск
Blu-ray, записани с 24 fps
(което съответства на
оригиналния филм),
изглеждат неестествени
 В такъв случай опитайте да активирате
„24p True Cinema“. За повече подробности
вижте „24p True Cinema“ (стр. 31).
Екранът трепти
 Сигналите от някои източници могат да накарат
екрана като цяло да трепти, когато „Panel Drive
Mode“ е с настройка „Clear“ или когато е активирано
„24p True Cinema“. За подробности вижте „Panel Drive
Mode“ (стр. 30) и „24p True Cinema“ (стр. 31).
Видеото не се показва
в 3D
 Ако едно и също изображение се показва в две
копия едно до друго или едно над друго,
настройката на формата за 3D показване може да
е неправилна. Пробвайте да промените настройката
„3D Display” в „3D настройки“ (стр. 28).
 Възприемането на 3D зависи от зрителя.
 Ако е показано менюто „3D Settings“, но
изображенията не се показват в 3D, пробвайте
да рестартирате свързаното оборудване, използвано
за 3D възпроизвеждане.
 Системата не поддържа преобразуване от 2D
към 3D (симулирано 3D).
 Разглеждането на анаглифни изображения
в 3D изисква анаглифни очила (с червени
и сини лещи например).
 Проверете също така настройките на оборудването
за възпроизвеждане, свързано към процесорния
блок.
Симптом
3D показването не се
активира автоматично
Причина/действие
 Уверете се, че настройката „Auto 3D“ в „3D Settings“
е зададена на „On“ (стр. 29).
 3D съдържание без сигнал за идентифициране
на 3D формат не се показва автоматично в 3D.
Пробвайте да промените настройката „3D Display“
в „3D Settings“ към „Side-by-Side“ или „Over-Under“
(стр. 28).
 Аудио
Симптом
Причина/действие
Няма звук /
Има статичен шум /
Не може да се увеличи
силата на звука
 Регулирайте силата на звука, като използвате бутоните
VOL +/– на видео очилата.
 Вкарайте щепсела на слушалките докрай (вижте
„1 Свързване“ в „Ръководство за стартиране“).
Възпроизвежданият звук може да не се чува
правилно, ако връзката със слушалките е неправилна.
 Щепселът на слушалките е замърсен. Почистете
го с мека и суха кърпа.
 Когато системата е свързана към системи за домашно
кино, съвместими с HDMI CEC или аудио-видео
усилватели (приемници), проверете следните
настройки.
– Уверете се, че настройката „Control for HDMI“
в „General Setup“ е зададена на „On“ (стр. 35).
– Уверете се, че „Control for HDMI“ е активирано на
аудио-видео усилвателя (приемника) или другото
оборудване. За подробности прегледайте
ръководството с инструкциите на използваното
оборудване.
 Когато се използва жакът за слушалки на процесорния
блок, съществува леко забавяне при промяната на
силата на звука в отговор на регулирането на силата
на звука.
 Също така вижте раздел  Аудио/видео (общо)
или  Безжично.
Няма ефект на съраунд
звук
 Уверете се, че настройката „Surround“ в „Sound“
не е зададена на „Off“ (стр. 32).
 Уверете се, че настройката „Type of Headphones“
в „Sound“ е правилна за типа на използваните
слушалки (стр. 33).
 Възприемането на звука зависи от слушателя.
Няма баси
 Уверете се, че елементите, поставяни в ушите,
прилягат плътно (стр. 22).
41
Симптом
Причина/действие
 Оборудването за възпроизвеждане може да е
конфигурирано за преобразуване на изходните аудио
сигнали в аудио формат „кодек“ към линейни PCM
сигнали. В такъв случай дезактивирайте
Аудио форматът „кодек“
преобразуването на аудио формат „кодек“ от
представлява аудио формати,
различни от линейни PCM,
настройките на оборудването за възпроизвеждане,
които са описани в „Аудио
след което подновете възпроизвеждането.
вход“ в „Спецификации“
За подробности прегледайте ръководството
(стр. 48).
с инструкциите на използваното оборудване.
Аудио сигналите не
се въвеждат в аудио
формат* „кодек“
*
Аудио
възпроизвеждането не
е в правилния формат
 За двойно моно аудио променете настройката
„Dual Mono“ в „Sound“ (стр. 33). За останалите аудио
формати проверете настройките на свързаното
оборудване.
 Безжично
Симптом
Няма безжична връзка
Аудиото или видеото
прекъсват или спират
Индикаторът WIRELESS
не светва
42
Причина/действие
 Уверете се, че процесорният блок и блокът с батерия
са включени.
 Може да отнеме известно време, преди да
изображението да се появи на екрана.
 Радиовълните отслабват или се прекъсват
в зависимост от разстоянието или ориентацията
на процесорния блок и блока с батерия или ако
между тях има препятствие.
Приближете процесорния блок и блока с батерия
(на приблизително 3 метра или по-малко)
и ориентирайте двете устройства, като страните
с логотипа SONY трябва да са обърнати една
към друга.
Качеството на безжична комуникация се влошава, ако
панелът с логотипа SONY (страната с инсталираната
антена) на блока с батерия е ориентиран към пода или
встрани от процесорния блок.
 Ако не може да се постигне успешна безжична
комуникация при хоризонтална позиция на блока
с батерия, прикрепете предоставената стойка към
него и го ориентирайте по такъв начин, че страната
с логотипа SONY да е ориентирана към процесорния
блок (стр. 15).
 Използвайте системата на място, където няма
препятствия между процесорния блок и блока
с батерия.
 Възможно е да има смущения от други безжични
устройства. Изключете тези устройства и проверете
за подобрение.
 Предаването на аудио и видео сигнали или
правилната работа на устройството могат да се
повлияят от смущения, ако се използват повече от три
безжични устройства на една и съща честотна лента
(60 GHz), включително и тази система.
 Зареждане
Симптом
Не може да се извърши
зареждане
Времето за зареждане
е удължено
Причина/действие
 Уверете се, че адаптерът за променлив ток
и променливотоковият кабел за електрозахранване
са свързани добре.
 Зареждането не трябва да се извършва при
изключително студени или горещи условия.
Зареждайте при температури от 5°C до 35°C
(41°F до 95°F).
 Ако зареждате, докато системата е включена,
ще е необходимо по-дълго време. Изключете
системата преди зареждане.
 Зареждането може да не е възможно, когато
процесорният блок и блокът с батерия са свързани
в безжичен режим. За да заредите, изключете
блоковете или използвайте кабелна връзка.
 Състоянието на батерията може да се влоши, ако
системата не е била използвана за повече от една
година. Свържете се с търговец на SONY или с местен
упълномощен сервизен център на SONY.
 HDMI контрол
Симптом
Причина/действие
Свързаното оборудване
не може да бъде
управлявано чрез
бутоните на видео
очилата
 Уверете се, че настройката „Control for HDMI“
в „General Setup“ е зададена на „On“ (стр. 35).
 Уверете се, че свързаното оборудване поддържа
функциите HDMI CEC.
 Уверете се, че настройката „Control for HDMI“
на свързаното оборудване е конфигурирана
правилно. За подробности прегледайте
ръководството с инструкциите на използваното
оборудване.
 Свързаният аудио-видео усилвател (приемник) може
да не е съвместим с функцията „Control for HDMI“ на
системата. Функцията „Control for HDMI“ няма да
работи правилно в този случай.
 Възможно е управлението на свързаното
оборудване чрез натискане на бутоните на видео
очилата да не е възможно веднага след включване
на системата или веднага след активирането
на „Control for HDMI“ в „General Setup“.
 Управлението на свързаното оборудване не
е възможно, когато „Picture Mode“ е с настройка
„Game1“, „Game2“, „Game3“ или „Game4“ (стр. 29).
43
 Други проблеми
Симптом
44
Причина/действие
„Control for HDMI“ на
телевизора не може
да се използва за
управление на
оборудването за
възпроизвеждане дори
когато се използва
„HDMI pass-through“
на системата.
 Вижте ръководството с инструкции, предоставено
с телевизора, и в настройката „Control for HDMI“
на телевизора посочете като управляващо
устройство оборудването за възпроизвеждане,
свързано към процесорния блок.
Бутоните на видео
очилата не реагират
 Бутоните на видео очилата не функционират, докато
не си ги поставите.
„DEMO“ се показва в
горния десен ъгъл на
екрана на менюто за
настройка
 Свържете се с търговец на SONY или с местен
упълномощен сервизен център на SONY.
Не може да се извърши
регулиране на
„Language setting“,
тъй като менюто за
настройка е на непознат
език
 Ако първоначалната настройка не е приключена,
натиснете неколкократно бутона , за да се върнете
към екрана за избор на език, и след това изберете
отново предпочитания от вас език.
 Ако сте приключили първоначалната настройка,
изпълнете тези стъпки, за да възстановите системата
до оригиналните фабрични настройки, и посочете
правилния език.
1 Натиснете бутона MENU, за да се покажат
менютата за настройки.
2 Натиснете бутона , изберете „ General Setup“
и след това натиснете бутона MENU.
3 Натиснете бутона  и преместете курсора върху
долната настройка.
4 Натиснете бутона MENU. (Показва се съобщение
за потвърждение „Reset to factory settings“.)
5 Натиснете бутона  и след това бутона MENU.
(Системата ще се рестартира.)
6 След като се покаже началният екран
за настройка, натиснете бутоните /, за да
изберете предпочитания от вас език, след което
натиснете бутона .
7 Следвайте показваните инструкции, за да
завършите първоначалната настройка.
Неудобство в носа или
челото, причинено
от контакта с видео
очилата
 Регулирайте позицията на опората за чело напред
или надолу (стр. 19).
Предупреждение от индикаторите
Индикаторите на блока с батерия и процесорния блок известяват за
необичайни състояния на системата.
Индикатор
Грешка/действие
Блок с батерия
Индикатор  Мига два пъти на всеки
(захранване) 3 секунди
(оранжев
цвят)
Свържете се с търговец на SONY или
с местен упълномощен сервизен
център на SONY. Блокът с батерия
може да е повреден.
Мига три пъти на всеки
3 секунди
Температурна грешка в блока
с батерия.
Оставете устройството за известно
време. Мигането спира, след като
устройството се охлади.
Използвайте блока с батерия на
добре проветрявани места, за да
предотвратите блокиране на
вентилационните отвори.
Мига пет пъти на всеки
3 секунди
Грешка в батерията.
Спрете да използвате системата
и се свържете с търговеца на SONY
или местния упълномощен сервизен
център на SONY.
Процесорен блок
Индикатор
Мига два пъти на всеки 3 Свържете се с търговец на SONY или
POWER
секунди
с местен упълномощен сервизен
(червен цвят)
център на SONY.
Процесорният блок може
да е повреден.
Мига три пъти на всеки 3 Температурна грешка
секунди
в процесорния блок.
Оставете устройството за известно
време. Мигането спира, след като
устройството се охлади.
Използвайте процесорния блок на
добре проветрявани места, за да
предотвратите блокиране на
вентилационните отвори.
45
2
При изхвърляне
на системата
Отстранете трите винта
и предния панел, след което
откачете конектора.
Конектор
Преден панел
С цел предпазване на околната
среда отстранете вградената
литиево-йонна батерия от
системата.
Изтощете докрай заряда на
батерията, преди да я отстраните,
като изключите адаптера за
променлив ток и използвате
системата само на батерия.
• Предайте литиево-йонната
батерия за рециклиране.
Не отваряйте отделението, ако
няма да изхвърляте системата.
• Внимавайте да не докоснете
с отвертката литиево-йонната
батерия при отстраняване
на корпуса. Ако батерията
е повредена, съществува риск от
течове, генериране на топлина,
пожар или експлозия.
Забележка
• Внимавайте да не повредите
покритието на кабела с метални
клещи, докато откачате конектора.
3
Отстранете шестте винта
и корпуса на батерията.
Предайте за рециклиране корпуса
на батерията заедно с батерията.
Батерия
Корпус на
батерията
Отстраняване на корпуса
на батерията
1
Развийте четирите винта, след
това извадете долния панел от
блока с батерия.
Винт
Долен панел
Гумено
краче
Забележка
• Не изваждайте батерията от корпуса.
46
Спецификации
Изискване за захранването
Процесорен блок:
DC IN жак 8,4 V
Видео очила и блок с батерия:
Micro USB жак (за зареждане)
5 V DC
Консумация на електроенергия
Процесорен блок:
8,0 W (при безжична работа)
4,0 W (при кабелна работа)
0,4 W (в режим на готовност)
5,0 W (в безжичен режим
на готовност)
2,0 W (при режим на HDMI
преминаване)
Видео очила и блок с батерия:
11 W (по време на зареждане)
Време за зареждане на батерията
Видео очила и блок с батерия:
Приблизително 4,5 часа
(в режим на готовност при
23°C (74 °F))
Приблизително 5,5 часа
(при кабелна работа при
23°C (74 °F))
Време за работа на батерията
Видео очила и блок с батерия:
Приблизително 3 часа
(в безжична работа при
23°C (74 °F))
Приблизително 7 часа
(при кабелна работа при
23°C (74 °F))
Приблизително 3 часа (в MHL
работа при 23°C (74 °F))
Размери (Ш × В × Д, включително
най-големите издадени части)
Процесорен блок:
Приблизително 150 мм ×
31 м × 107 мм
(6 инча × 1 1/4 инча ×
4 1/4 инча)
Видео очила:
Приблизително 189 мм ×
148 м × 270 мм
(7 1/2 инча × 5 7/8 инча ×
10 3/4 инча)
(с изключение на горния
ремък за глава; и дължината
на долния ремък за глава,
регулирана в центъра)
Блок с батерия:
Приблизително 80 мм ×
26 м × 119 мм
(3 1/4 инча × 1 1/16 инча ×
4 3/4 инча)
Тегло
Процесорен блок:
Приблизително 250 г
(8,9 унции) (без свързващите
кабели)
Видео очила:
Приблизително 320 г
(12 унции)
(включително горните
устройства за блокиране на
светлина и без свързващите
кабели)
Блок с батерия:
Приблизително 210 г
(7,5 унции) (без свързващия
кабел)
Разделителна способност на дисплея
1280 точки (хоризонтално) ×
720 точки (вертикално)
Разстояние между зениците
Работна температура
от 5°C до 35°C (от 41°F до 95°F)
53,0 мм – 76,7 мм
(2 1/8 инча – 3 1/8 инча)
Работна влажност
от 25% до 80%
47
Входни и изходни конектори
Аудио вход
Процесорен блок:
HDMI IN 1:
19-щифтов стандартен
конектор
HDMI IN 2:
19-щифтов стандартен
конектор
HDMI IN 3:
19-щифтов стандартен
конектор
HDMI OUT (TV)*:
19-щифтов стандартен
конектор
HDMI OUT (HMD):
19-щифтов стандартен
конектор (на предния панел)
Жак за слушалки:
Стерео жак
Видео очила:
Жак за слушалки:
Стерео минижак
Блок с батерия:
HDMI IN/MHL:
19-щифтов стандартен
конектор
Поддръжка на MHL 1
MHL: 5 V, 500 mA капацитет
на захранване
Блок с батерия:
Linear PCM (2 канала):
32/44,1/48 kHz
Процесорен блок:
Linear PCM (2 канала):
До 192 kHz
Linear PCM (многоканално)
MPEG-2 AAC
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
*
Когато е активирано „HDMI passthrough“, сигналите, доставяни към
процесорния блок, преминават през
него към HDMI изхода. Следните
сигнали обаче не са съвместими
с преминаването.
– Видео сигнали с разделителна
способност 4k (при висока
разделителна способност над 3 840
(хоризонтално) × 2 160 (вертикално)
пиксела)
Видео вход
48
Видео вход (2D формати):
480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/
50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/24p, 1080/50p1), 1080/60p1)
Видео вход (3D формати: формати
„Опаковане на кадри“, „Един до
друг“ и „Горе и долу“):
720/50p1), 720/60p1), 1080/50i2),
1080/60i2), 1080/24p1), 1080/50p3),
1080/60p3)
1) не е налично за MHL вход
2) не е налично за MHL вход и формати
„Опаковане на кадри“ и „Горе и долу“
3) не е налично за MHL вход и формат
„Опаковане на кадри“
Безжична секция
Съвместими стандарти
WirelessHD 1.1
Метод на модулация
OFDM
Използваема честота
59,40 GHz – 63,72 GHz
(ch2 към ch3)
Разстояние за комуникация
Приблизително 7 м (23 фута)*
*
Разстоянието за комуникация варира
в зависимост от условията на
използване.
Слушалки
Честотна характеристика
4 Hz – 27 000 Hz
Импеданс:
16 Ω (1 kHz)
Променливотоков адаптер AC-UD10
(за видео очилата и блока с батерия)
Номинално входно напрежение
100 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Номинално изходно напрежение
5 V постоянен ток, 1,5 A
Работна температура
0°C до 40°C (32°F до 104°F)
Температура за съхранение
-20°C до +60°C (-4°F до 140°F)
Размери (Ш × В × Д)
Приблизително 78 мм ×
22 м × 36 мм
(3 1/8 инча × 7/8 инча ×
1 7/16 инча)
Тегло
Приблизително 45 г
(1,6 унции)
Променливотоков адаптер AC-L200D
(за процесорния блок)
Номинално входно напрежение
100 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz, 0,35 A – 0,18 A
Номинално изходно напрежение
8,4 V постоянен ток, 1,7 A
Работна температура
0°C до 40°C (32°F до 104°F)
Температура за съхранение
-20°C до +60°C (-4°F до 140°F)
Размери (Ш × В × Д)
Приблизително 48 мм ×
29 мм × 81 мм
(1 15/16 инча × 1 3/16 инча ×
3 1/4 инча)
Тегло
Приблизително 170 г
(6 унции)
Технология, използвана
в системата
• Процесорният блок позволява на
потребителя да слуша завладяващ
мултиканален виртуален съраунд
звук с голяма дълбочина, създаван
от слушалките и 7,1-каналната
Virtualphones Technology („VPT”).
• Можете да се наслаждавате на
още по-завладяваща игра с точно
локализиране на звука чрез
слушане в режима Game, който
предлага „озвучително студио“,
специално създадено за игри
с ефекти на многоканален съраунд
звук. Проектирането на режима
Game за тази система
е осъществено под надзора
на звукови дизайнери в Sony
Computer Entertainment.
Включени в комплекта
принадлежности
Вижте „Принадлежности в комплекта“
(стр. 9).
Спецификациите и външният вид
на системата подлежат на промяна
без предупреждение с цел
подобряване.
49
Търговски марки
• Термините HDMI™ и HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI,
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и
в други държави.
• MHL™, Mobile High-Definition Link
и логотипът MHL са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
MHL Licensing, LLC.
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът
„двойно D“ са търговски марки
на Dolby Laboratories.
• За патенти на DTS вижте
http://patents.dts.com.
Произведено по лиценз на
DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, символът, както и DTS
и символът заедно са
регистрирани търговски марки
на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички
права запазени.
• WirelessHD™ е регистрирана
търговска марка на
Silicon Image, Inc.
• „PlayStation“ е регистрирана
търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc. „PS3“
е търговска марка на същата
компания.
50
• „VPT“, Virtualphones Technology
е търговска марка на
Sony Corporation.
• Други наименования на системи
и продукти са основно търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
производителите. Знаците ™ и ®
не са включени в този документ.
© 2013 Sony Corporation
4-471-977-G1(1) (BG)
Download PDF

advertising