Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Безжичен персонален 3D визуализатор Кратко ръководство за работа и настройка

1
Свържете оборудването за възпроизвеждане
и телевизор към процесорния блок.
Можете да гледате видео съдържание от
оборудването за възпроизвеждане на телевизора,
като свържете телевизора към процесорния блок
чрез високоскоростен HDMI кабел.
В такъв случай задайте за „HDMI pass-through“
в „General Setup“ настройка „On“.
Процесорен блок (задна страна)
HDMI IN
Забележка
Видео очила
Ръководство за стартиране
HDMI OUT
(TV)
 „HDMI pass-through“ не
позволява едновременно HDMI кабел (включен в комплекта)
възпроизвеждане на
видеосъдържание на видео
очилата и телевизора.
HDMI кабел
(продава
се отделно)
Blu-ray Disc™ плейър
Игрова конзола
2
Телевизор
Свържете
слушалките.
Свържете минищепсела
на слушалките към жака
за слушалки.
3
Свържете големия адаптер за променлив
ток и кабела за електрозахранване към
процесорния блок.
Процесорен блок
(задна страна)
Преди употреба вижте и „Предпазни мерки по отношение
на здравето“ и „Предпазни мерки“ в „Справочно ръководство“.
Кабел за
Адаптер за променлив електрозахранване
Към
ток (голям) (включен
електрически
(включен
в комплекта)
контакт
в комплекта)
HMZ-T3W
Отпечатано чрез мастило на растителна основа
без VOC (летливо органично съединение).
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (BG)
1
4 Включете системата.
1. Включете процесорния
блок.
2. Включете видео
очилата.
Свързване
Подгответе следните елементи, включени в кутията.
5
Видео очила и блок
с батерия (1)
Процесорен блок (1)
Micro USB кабел (1)
Адаптер за променлив
ток (малък) (AC-UD10) (1)
Слушалки (1)
HDMI кабел (1)
Адаптер за променлив
ток (голям) (AC-L200D) (1)
Променливотоков кабел
за електрозахранване (2)
Зареждането започва, когато малкият адаптер за променлив ток
и кабелът за електрозахранване са свързани към блока с батерия.
Индикаторът  (захранване) свети в оранжево по време
на зареждане и изгасва, след като зареждането приключи.
Адаптер за променлив ток Кабел за електрозахранване
Micro USB кабел
(включен в комплекта)
(малък) (включен в комплекта)
(включен в комплекта)
Към електрически контакт
Съвети
Блок
с батерия
6 Изберете входа.
Натиснете бутона INPUT
на процесорния блок, за да
изберете входа за оборудването,
което е източник. Индикаторът
HDMI INPUT на избрания вход
ще светне в оранжево.
7
Преди употреба заредете батерията.
 Можете да използвате системата, докато
се зарежда, с кабел за електрозахранване,
свързан към източника на захранване.
Видео очила
 Пълното зареждане на батерията ще
отнеме около 5 часа, когато системата
е изключена.
Включете оборудването за възпроизвеждане.
Настройте ориентацията на блока с батерия
и се уверете, че индикаторът WIRELESS свети
в синьо.
Забележки
Разстояние за
комуникация:
Прибл. 5 метра
 Възможно е радиовълните да
не бъдат приемани правилно
в зависимост от ориентацията
на блока с батерия.
Използвайте блока с батерия
със страната с логотипа SONY,
ориентирана нагоре.
 Използвайте на място, където
няма препятствия между
процесорния блок и блока
с батерия.
Продължение в
2 Регулиране и носене
2 Регулиране и носене
3 Настройване и преглед
За комфортно прилягане
Следвайте
инструкциите на
екрана относно
операциите.
1 Изберете език за дисплея
(само при първия път).
Натиснете бутона /,
за да изберете език,
след което натиснете
бутона MENU или .
Блок
с батерия
2 Регулирайте разстоянието
между лещите.
Екран
Екран
Око
 Подпрете очилата на челото си, както и на двете позиции
в задната част на главата си.
 Не ги поставяйте върху носа си.
 Регулирайте очилата по такъв начин, че екраните да са пред очите ви.
 Поставете блока с батерия стабилно.
Съвети
 Ако не можете да виждате ясно екрана след регулирането
на разстоянието между лещите, започнете отново от
„2 Регулиране и носене“.
 Ако се затруднявате с настройката, опитайте да плъзнете
двата регулатора към централната позиция преди
регулирането.
Ако носите очила или контактни лещи, носете ги както обикновено
(с изключение на очилата за четене). Имайте предвид, че използването
на бифокални очила може да не е достатъчно оптимално.
1 Повдигнете горния ремък
за глава и опората за
чело.
Трите
маркировки „ “
и хоризонталната
линия се
пресичат.
Положението на опората за чело
подлежи на регулиране.
Най-ниското положение е стандартното.
За разхлабване
За затягане
3 Поставете видео очилата
на главата си.
Смъкнете долния ремък до тила си.
3 Проверете
подравняването
на екрана.
Уверете се, че трите маркировки „ “
и хоризонталната линия се пресичат,
след което натиснете бутона MENU или .
Допустимо е маркировките „ “
и хоризонталната линия да се пресичат
на място, различно от центъра на екрана.
Забележка
2 Издърпайте каишките
на горния и долния
ремък за глава.
Натиснете бутона от горната страна
на всеки регулатор и издърпайте
каишката вдясно.
Плъзнете всеки регулатор за разстоянието
между лещите, докато видите ясно и двата
екрана.
След регулирането натиснете бутона
MENU или бутона .
Една или повече
маркировки „ “
и хоризонталната
линия не се
пресичат.
 Маркировките „ “ и хоризонталната линия не се пресичат,
ако положението на видео очилата е изместено.
Регулирайте отново дължината на ремъците за глава
и потвърдете положението, като прегледате „2 Регулиране
и носене“ и „ Регулиране на разстоянието между лещите“.
Ако дори една от маркировките „ “ и хоризонталната линия
не се пресичат, вижте „Потвърждаване на подравняването
на екраните“ в „Справочно ръководство“.
4 Следвайте инструкциите
на екрана.
Вижте информацията на екрана относно
операциите.
4 Затегнете леко ремъците
за глава и регулирайте
положението на видео
очилата.
Натиснете каишката в регулатора
на горния и долния ремък за глава,
за да фиксирате видео очилата.
Внимателно регулирайте очилата
наляво, надясно, нагоре и надолу,
за да откриете най-добрата позиция
за гледане на центъра на екраните.
5 Затегнете здраво
ремъците за глава.
6 Сложете си слушалките.
При носене на очила или нужда от допълнително регулиране
Вижте „Регулиране на видео очилата“ в „Справочно ръководство“.
5 Включете оборудването
за възпроизвеждане.
Картината се показва на екрана на видео
очилата.
Съвети
 Регулирайте силата на звука, като използвате бутона
VOL +/– на видео очилата.
 Полезно е да държите дистанционното управление
на оборудването за възпроизвеждане подръка.
 Някои функции на оборудването за възпроизвеждане
могат да се контролират от тази система. За повече
подробности вижте „Control for HDMI“ в „General Setup“
в „Справочно ръководство“.
Разрешаване на проблеми с липса на звук,
видео сигнал или 3D възпроизвеждане
1. Включете процесорния блок и видео очилата.
2. Изключете оборудването за възпроизвеждане и след това
отново го включете.
Ако оборудването е PlayStation®3, изключете го, след това
задръжте натиснат бутона за включване на PlayStation®3
за поне 5 секунди (докато не чуете друг звуков сигнал),
за да го рестартирате.
„PlayStation“ е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.
Download PDF

advertising