Sony | KDL-40Z4500 | Sony KDL-40Z4500 Инструкции за експлоатация

LCD Цифров цветен телевизор
BG
KDL-52Z4500
KDL-46Z4500
KDL-40Z4500
K
© 2008 Sony Corporation
4-116-578- 11(1)
Въведение
Благодарим ви, че избрахте този продукт на Sony.
Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете изцяло
това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжни и гаранционни карти.
Забележка за цифровата функция на телевизора
Всяка функция, свързана с цифровия телевизор (
) ще работи
само в държавите и областите, в които се предават DVB-T (MPEG2
и MPEG4 AVC) цифрови земни сигнали или където имате достъп до
съвместима с DVB-C (MPEG2 и MPEG4 AVC) кабелна услуга. Моля,
проверете при вашия местен търговец дали там, където живеете, можете
да приемате DVB-T сигнал, както и попитайте вашия кабелен оператор
дали DVB-C кабелната услуга, която се предлага, е подходяща за работа
с телевизора.
Възможно е кабелният оператор да поиска допълнителна такса
за предоставянето на подобна услуга и може да се наложи да се
съгласите с правилата и условията, които доставчикът налага.
Въпреки че този телевизор отговаря на DVB-T и DVB-C
спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T цифрови
земни сигнали и DVB-C цифрови кабелни предавания не може да бъде
гарантирана.
Възможно е някои цифрови функции на телевизора да не работят в
някои държави/региони. Възможно е и DVB-C кабелната услуга да не
работи правилно с някои доставчици.
За по-подробна информация относно DVB-C съвместимостта, моля,
обърнете се към интернет страницата за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Информация за търговските марки
е регистрирана търговска марка на DVB Project.
DLNA и DLNA CERTIFIED са търговски марки и/или марки на
услуги на Digital Living Network Alliance.
GUIDE Plus+ e (1) регистрирана търговска марка или търговска
марка, (2) произведен по лиценз и (3) обект на различни
международни патенти и приложения към патенти, които са
собственост на или са лицензи на Gemstar-TV Guide International,
Inc. и/или на негови филиали.
БГ
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. И/ИЛИ
НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕЦИЗНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА,
ПРЕДОСТАВЕНА В ПРОГРАМНАТА СХЕМА ОТ СИСТЕМАТА
GUIDE PLUS+. ПО НИКАКЪВ ПОВОД GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. И/ИЛИ НЕГОВИ ФИЛИАЛИ НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБА
ПРИ СДЕЛКИ, ИЛИ ЗА ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ
ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, КОИТО СА СЛЕДСТВИЕ ОТ
ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА НА КАКВАТО И ДА
Е ИНФОРМАЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ
СЪС СИСТЕМАТА GUIDE PLUS+.
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът
двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
HDMI и логото HDMI, както и High-Definition Multimedia Interface
са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” и BRAVIA са търговски марки на Sony Corporation.
“ХМВ” и “xross media bar” са търговски марки на Sony Corporation
и Sony Computer Entertainment Inc.
Съдържание
Ръководство за бързо включване
4
Информация за безопасност..........................................................................................9
Предпазни мерки.............................................................................................................11
Устройство за дистанционно управление и бутони/индикатори на телевизора..12
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия.....................................................................................................16
Използване на системата GUIDE PLUS+-- и Цифровия електронен програмен
справочник (EGP)
....................................................................................................18
Използване на списъка Digital Favourite
(любими програми)............................22
Използване на допълнително оборудване
Схема на свързване........................................................................................................23
Преглед на изображения от свързано оборудване...................................................26
Възпроизвеждане на снимки/музика посредством USB..........................................27
Използване на BRAVIA Sync с Control for HDMI.........................................................30
Работа с допълнителното оборудване, като използвате устройството
за дистанционно управление на телевизора..............................................................31
Използване на мрежови функции
Свързване на телевизора към мрежата......................................................................34
Преглед на фото/музикални файлове през мрежата................................................34
Проверка на мрежовите връзки...................................................................................36
Регулиране на настройките на дисплея на сървъра.................................................36
Използване на функциите на MENU
Работа със системата от менюта TV Home Menu (XMB)......................................38
Настройки.........................................................................................................................39
Допълнителна информация
Инсталиране на аксесоари (Скоба за стена)............................................................52
Спецификации..................................................................................................................54
Отстраняване на проблеми...........................................................................................56
само за цифрови канали
Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете частта „Информация за
безопасност” в това ръководство. Запазете ръководството за бъдещи справки.
БГ
Ръководство за бързо
включване
Преди употреба
Проверете приложените аксесоари
Захранващ кабел (1)
Устройство за дистанционно управление
RM-ED012 (1)
Батерии размер АА (тип R6) (2)
1: Прикрепяне на стойката
(за KDL-46Z4500/KDL-40Z4500)
Отворете кашона и извадете стойката и
винтовете.
Поставете телевизора върху стойката.
Внимавайте за кабелите.
Стойка (1) и винтове (4)
(само за KDL-46Z4500/KDL-40Z4500)
Зареждане на батериите в устройството
за дистанционно управление
Натиснете и повдигнете капачето на отделението
за батериите, за да отворите.
Уверете се, че сте поставили приложените батерии,
спазвайки обозначения поляритет.
Никога не смесвайте различни видове батерии или
стари и нови батерии.
Изхвърляйте изхабените батерии на определените
за това места. В някои региони това може да е
регламентирано. Моля, свържете се с местните
власти.
Работете внимателно с устройството за дистанционно
управление. Не го изпускайте и не стъпвайте върху
него. Не разливайте течности върху устройството за
дистанционно управление.
Не поставяйте устройството за дистанционно
управление на места, които са в близост до топлинни
източници, или на места, изложени на директна
слънчева светлина. Също не поставяйте устройството
за дистанционно управление във влажна стая.
Подменяне на решетката на
високоговорителя
Решетката на високоговорителя може да
бъде сменена с друга, която се продава
отделно в търговската мрежа. Не
сваляйте решетката на високоговорителя,
освен ако не се налага да я подмените.
За подробности вижте инструкциите,
приложени към решетката на
високоговорителя.
БГ
Стегнете телевизора към стойката, като
използвате приложените винтове и внимавайте
закрепянето да стане в съответствие с означението
на стрелката , указваща отворите за винтовете.
Ако използвате електрическа отвертка, задайте
стойност на отвертката приблизително 1.5 N.m
(15 kgf.cm).
2: Свързване на антена/Set Top
Box/рекордер (например DVD
рекордер)
3: Предпазване на телевизора
от падане
Ръководство за бързо включване
Свързване на Set Top Box/рекордер
(например DVD рекордер) посредством
SCART
Scart кабел
Set Top Box/рекордер (например DVD рекордер)
Свързване на Set Top Box/рекордер
(например DVD рекордер) посредством
HDMI
Инсталирайте дървен винт (4 mm в
диаметър, не е приложен в комплекта) към
стойката на телевизора.
Инсталирайте метален винт (М6 х 12-15, не
е приложен в комплекта) в отвора за винт на
телевизора.
Затегнете дървения и металния винт
посредством здрава свързваща корда/
въженце
4: Събиране на кабелите
HDMI кабел
Set Top Box/рекордер (например DVD рекордер)
Не захващайте захранващия кабел заедно с
другите кабели.
БГ
5: Извършване на първоначална
настройка
Натиснете /, за да изберете държавата/
региона, в която ще използвате телевизора,
след това натиснете .
Ако държавата/регионът, в който ще
използвате телевизора, не се изведе в списъка,
вместо държава/регион изберете “-”.
Натиснете /, за да изберете вида на мястото,
където ще работите с телевизора, и след това
натиснете .
Изберете “Home”, за да постигнете най-подходящите
стойности на настройките за употреба на телевизора в
домашни условия.
Натиснете “Yes” и след това натиснете .
Свържете телевизора към електрическата
мрежа (220 – 240 V АС, 50 Hz).
Натиснете  на телевизора.
Когато включите телевизора за първи път,
на екрана автоматично се извежда менюто за
избор на език (меню Language).
Натиснете ///, за да изберете език от
изведените опции в менюто на екрана, след това
натиснете .
БГ
Натиснете/, за да изберете “Antenna” или
“Cable”, и след това натиснете .
Ако изберете “Cable”, се извежда екранът
за избор на начин на сканиране. Вижте
“Настройка на телевизора за кабелна връзка”
(стр. 7).
Телевизорът автоматично започва търсенето
на всички възможни цифрови канали, след
което търси всички аналогови сигнали.
Възможно е тази процедура да отнеме
няколко минути, така че бъдете търпеливи и
не натискайте никакви бутони на телевизора
или на устройството за дистанционно
управление до приключването на операцията.
Настройка на телевизора за
кабелна връзка
Натиснете .
Натиснете /, за да изберете “Quick Scan”
или “Full Scan”, след това натиснете .
“Quick Scan”: В зависимост от информацията
на кабелния доставчик, каналите се настройват
в рамките на предавания сигнал.
Препоръчителната настройка за “Frequency”,
“Network ID” и “Symbol Rate” е “Auto”
(автоматична).
За бърза настройка препоръчваме
използването на “Quick Scan”, ако тази опция
се поддържа от вашия кабелен оператор.
Ако опцията „Quick Scan” не се подържа,
моля, използвайте метода „Full Scan”, описан
по-долу.
“Full Scan”: Всички възможни канали се
настройват и запазват. Възможно е тази
процедура да отнеме известно време.
Тази опция е препоръчителна, когато вашият
кабелен доставчик не поддържа опцията
“Quick Scan”.
За повече информация относно поддържаните
опции от доставчиците на кабелна телевизия
вижте интернет страницата за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Когато на екрана се изведе менюто за
сортиране на програми (меню Programme Sorting), следвайте стъпките, описани в “Programme
Sorting” (сортиране на програми) (стр. 46).
Ако не желаете да променяте реда, в който сте
запазили аналоговите канали на телевизора,
натиснете
RETURN, за да преминете към
стъпка 9.
За подробности вижте стр. 41.
3
За подробности вижте стр. 30.
Следвайки тази стъпка, екранът за
настройка на GUIDE Plus+ се извежда само
когато е достъпна системата GUIDE Plus+.
Натиснете .
Телевизорът сега е приел всички възможни
канали.
Когато не можете да приемате цифрови канали
или когато на стъпка 4 изберете регион, в
който няма цифрово приемане, трябва да
сверите часа след стъпка 8.
Натиснете , за да изберете “Start”, след това
натиснете .
Телевизорът започва да търси каналите.
Докато устройството търси каналите, не
натискайте никакви бутони на телевизора или
на устройството за дистанционно управление.
Някои доставчици на кабелна телевизия не
поддържат “Quick Scan”. Ако докато използвате
“Quick Scan” не бъдат разпознати никакви канали,
използвайте опцията “Full Scan”.
Настройка на системата GUIDE Plus+
(само когато системата GUIDE Plus+ е
достъпна)
* Необходими условия за настройка на опцията:
- да се намирате във Великобритания, Италия, Германия
или Испания.
- на места, където можете да получавате цифрови
сигнали.
- когато в стъпка 7 на „5: Извършване на първоначални
настройки” е избрано положение „Antenna”.
Въведете пощенския код на региона, в който
живеете, като използвате ////+.
Когато пощенският код е по-малък от 7-цифрено
число, започнете въвеждането на цифрите от
ляво на дясно.
(Продължава)
БГ
Ръководство за бързо включване
Ако на екрана се изведе съобщение,
което ви подканва да свържете антената
Не са открити цифрови или аналогови канали.
Проверете всички връзки на антената/ кабела
и натиснете , за да стартирате отново
автоматичната настройка.
2 Изберете език за GUIDE Plus+.
3
Тази стъпка ще бъде прескочена, само
ако в стъпка 3 на „5: Извършване на
първоначални настройки” сте избрали
някой от следните езици: „English”,
„Deutsch”, „Espa--ol”, „Italiano”, „Fran-ais”, „Nederlands”.
Стартира свалянето на данните на
Електронния справочник за програмите
GUIDE Plus+.
Възможно е операцията по изтеглянето
на първоначалните данни да отнеме
известно време, така че докато процесът
тече, не натискайте никакви бутони
на телевизора или на устройството
за дистанционно управление. След
като получите първичното сваляне на
данните за Електронния справочник
за телевизионните програми, всички
последващи изтегляния ще бъдат
извършвани автоматично.
Регулиране на ъгъла на
гледане на телевизора
Този телевизор може да бъде настроен за гледане
под ъгъл, указан в стойностите по-долу.
Настройте ъгъла на телевизора посредством завъртане
наляво и надясно
Изглед отгоре
Отпред
Когато настройвате ъгъла, прихванете
стойката с едната си ръка, за да избегнете
приплъзване или падане на телевизора.
Сваляне на стойката на
телевизора
Отстранете винтовете, указани и маркирани със
стрелка на телевизора .
Не сваляйте стойката на телевизионното устройство
поради причини извън описаните по-долу.
- За да монтирате устройството на стена.
- За да поставите телевизора в кашон при покупката
(само за KDL-46Z4500/KDL-40Z4500).
БГ
Информация за
безопасност
Инсталация/Настройка
За да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда
и/или наранявания, инсталирайте и използвайте
телевизионното устройство в съответствие с инструкциите,
описани по-долу.
Инсталация
Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до леснодостъпен контакт от мрежата от 220 V.
Поставете телевизора на стабилна и равна повърхност.
Инсталирането на устройството към стената трябва да се
извършва само от квалифициран персонал.
За по-голяма безопасност, препоръчваме ви да използвате
оригиналните аксесоари на Sony, включително:
- Скоба за стена SU-WL500.
Когато монтирате кукичките, се уверете, че използвате
винтовете, приложени към скобата за стена.
Приложените винтове са проектирани така, че тяхната
дължина да бъде от 8 до 12 mm, измерено от закрепващата
повърхност на монтажната скоба.
Диаметърът и дължината на винтовете е различен в
зависимост от модела на скобата за стена.
Използването на винтове, различни от приложените в
комплекта, може да доведе до повреди в телевизора или да
причини падането на устройството и др.
Вентилация
Никога не покривайте вентилационните отвори на
корпуса, а също не тикайте каквото и да е в тях.
Оставете свободно място около телевизора, както е
показано по-долу.
За да предоставите адекватна вентилация,
препоръчваме ви да използвате оригиналната скоба за
стена на Sony.
Инсталация на стена
Оставете най-малко толкова място около
устройството.
Инсталиране с помощта на стойката
Оставете най-малко толкова място около
устройството.
Винт (приложен към скобата за стена)
Монтажна скоба
Скоба за прикрепване, намираща се от
задната страна на телевизора
Пренасяне
Преди да местите телевизора,
изключете всички кабели от
устройството.
Пренасянето на телевизора
изисква двама или повече души.
Когато пренасяте телевизора на
ръка, придържайте го, както е
показано на илюстрацията вдясно.
Не излагайте на удари LCD
панела, а също и рамката около
екрана.
Когато повдигате телевизора или
го местите, придържайте здраво
устройството от долната му
страна.
Когато пренасяте телевизора,
Уверете се, че държите
стремете се да не излагате
долната част на панела,
устройството на удари или
а не светлата част,
прекалени вибрации.
високоговорителя или
Когато пренасяте устройството
областта на решетката
за поправка или ако го местите,
на високоговорителя.
пакетирайте го, като използвате
Не натискайте областта
оригиналната опаковка и
на решетката на
материали за пакетиране.
високоговорителя.
За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите
събирането на прах или мръсотия, следвайте следните
правила:
- Не инсталирайте телевизора с горния му край надолу,
обърнат назад или настрани.
- Не инсталирайте телевизора върху рафтове, вградени
шкафове, килим или легло.
- Не покривайте телевизора с пердета, парчета плат или
вестници и др.
- Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу.
Циркулацията на
въздух е блокирана.
Стена
Циркулацията на
въздух е блокирана.
Стена
(Продължава)
БГ
Захранващ кабел
Mains
lead риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване,
За
да предотвратите
Handle
theсъс
mains
lead and socket
as followsправилата,
in order toпосочени
avoid anyпопри
работа
захранващия
кабел следвайте
долу.
risk of fire, electrical shock or damage and/or injuries:
- Свържете телевизора единствено към контакт от мрежата от 220 V,
– Use only mains leads supplied by Sony, not other suppliers.
който има защитно заземяване.
Insert щепсела
the plug плътно
fully into
the mains
socket.
-–Заредете
и докрай
в контакта.
Operate
the TV set само
on a 220-240
V AC от
supply
only.
-–Работете
с телевизора
със захранване
220-240
V АС.
-–За ваша
когато
прокарвате
кабели,
уверете
сте
Whenбезопасност,
wiring cables,
be sure
to unplug
the mains
leadсе,
forчеyour
изключили
захранващия
внимавайте
да не
спънете
safety and
take care кабел;
not to catch
your feet
onсеthe
cables.в кабелите.
-–Преди
да поправяте
или местите
телевизора
изключете
захранващия
Disconnect
the mains
lead from
the mains
socket before
кабел от мрежата от 220 V.
working on or moving the TV set.
- Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина.
Keep the mains
lead
away fromкабел.
heat sources.
-–Почиствайте
редовно
захранващия
За да го направите, изключете
– Unplug the
mains
plug andотclean
it regularly.
If the plug
is е
захранващия
кабел
от мрежата
220 V.
Ако захранващият
кабел
covered
dustи and
it picks
up moisture,
insulationе покритието
may
замърсен
илиwith
прашен
по него
се образува
влага,itsвъзможно
deteriorate,
which could
fire. до пожар.
на кабела
да се наруши
и товаresult
може in
да aдоведе
Забележки
Notes
Ако
се получи
следният
проблем...occur...
If the
following
problems
Ако се получи някой от следните проблеми, незабавно изключете
Turn off theи TV
set and unplug
the mains lead immediately if any
телевизора
захранващия
кабел.
of the following problems occur.
Консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз
Ask
yourзаdealer
or Sony
service centre
to have
it checked
by от
на
Sony
това дали
телевизорът
трябва
да бъде
проверен
qualified serviceсервиз.
personnel.
квалифициран
Когато:
When:
-–Захранващият
е повреден.
Mains lead isкабел
damaged.
- Лошо поставен контакт.
– Poor fitting of mains socket.
- Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е
– TV set is damaged by being dropped, hit or having something
хвърлено по него.
thrown at it.
- Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса.
– Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.
Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване.
s Do not use the supplied mains lead on any other equipment.
Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте захранващия кабел.
s Do not pinch, bend, or twist the mains lead excessively. The
Ако го направите, възможно е проводниците да се оголят или
core conductors may be exposed or broken.
прекъснат.
s Do not modify the mains lead.
Не преправяйте захранващия кабел.
s Do
put anything
heavy
on the mains
Неnot
поставяйте
тежки
предмети
върхуlead.
захранващия кабел.
s Do
pull on самия
the mains
lead itself
whenкогато
disconnecting
the
Неnot
дърпайте
захранващ
кабел,
го изключвате
от
mains
lead.
контакта.
s Do
connect too
manyмного
appliances
to the same
mainsи socket.
Неnot
свързвайте
твърде
устройства
към един
същи
s Do
not use a poor fitting mains socket.
контакт.
Не използвайте контакт с плитко гнездо.
Забранена
употреба
Prohibited
Usage
Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места
Do
not
install/use
TV set in
locations,
environments
or е
или при следните the
ситуации.
Ако
го направите,
възможно
situations such
listedиbelow,
or theдаTV
set mayпожар,
malfunction
телевизорът
даasсеthose
повреди
това може
причини
токов
and cause
a fire,
electrical
shock, damage and/or injuries.
удар,
повреда
и/или
нараняване.
Местоположение:
Location:
На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб
Outdoors (in direct sunlight), at the seashore, on a ship or other
или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство,
vessel, inside a vehicle, in medical institutions, unstable locations,
в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до
near water, rain, moisture or smoke.
вода, изложен на дъжд, влага или пушек.
Околна
среда:
Environment:
На
горещи, влажни или крайно прашни места; на места, на които
Places that are hot, humid, or excessively dusty; where insects may
има
много
насекоми;
наexposed
места, изложени
на механични
вибрации
enter;
where
it might be
to mechanical
vibration, near
или
на места,
намиращи
се вetc).
близост до леснозапалими вещества
flammable
objects
(candles,
(свещи и др.).
The TV set shall
not be
to dripping
or splashing
and no и в
Телевизорът
трябва
да exposed
бъде предпазен
от поливане
с течности
objects filled
with
as vases,
shall beпредмети,
placed on пълни
the TV.с
близост
до него
неliquids,
трябваsuch
да бъдат
поставяни
течности, като например вази.
Situation:
Ситуации:
Doизползвайте
not use whenустройството,
your hands areкогато
wet, with
cabinetръце,
removed,
or
Не
стеthe
с мокри
а също
attachments
notе свален
recommended
by the
иwith
когато
корпусът
или когато
саmanufacturer.
прикрепени аксесоари,
Disconnect
TV set from
socket and aerial during
не са the
препоръчани
отmains
производителя.
които
lightning
storms. бури изключвайте телевизионното устройство
При
гръмотевични
от мрежата от 220 V; също така изключвайте и антените.
Счупени
парчета:
Broken
pieces:
Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на
s екрана
Do not може
throw да
anything
at the
set. The screen
glass may
се счупи
и даTV
експлодира
при удара,
а
breakможе
by theдаimpact
andсериозни
cause serious
injury.
това
причини
наранявания.
s Ако
If theповърхността
surface of the TV
set
cracks,
do
not
touch
it
until
you
have
на дисплея се пропука, не я
unplugged the
mainsне
lead.
Otherwise
electric shock
may result.
докосвайте,
докато
изключите
захранващия
кабел.
В противен случай може да станете жертва на токов удар.
Когато
не използвате
When not
in use устройството
причини,
с безопасността
s Поради
If you will
not be свързани
using the TV
set for severalиdays, the TV set
околната
ви препоръчваме
да изключвате
should beсреда,
disconnected
from the mains
for environmental and
телевизора,
ако не планирате да го използвате за
safety reasons.
дни.
s няколко
As the TV
set is not disconnected from the mains when the TV
Телевизорът
е включен
мрежата
V to disconnect
set is just turned
off, pullкъм
the plug
from от
the220
mains
дори
когато
е изключен от копчето. За да изключите
the TV
set completely.
телевизионното
устройство,
изключете
от the TV
s напълно
However,
some TV sets may
have features
that require
мрежата
V и самия
кабелcorrectly.
на захранването.
set to be от
left220
in standby
to work
Някои телевизори притежават функции, които
изискват да оставите устройството в режим на
For
children
готовност.
s Do not allow children to climb on the TV set.
s Keep small
accessories out of the reach of children, so that they
Относно
децата
areпозволявайте
not mistakenly
Не
наswallowed.
деца да се качват върху
телевизора.
Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не
бъдат случайно погълнати.
GB
10 БГ
Предпазни мерки
Гледане на телевизия
Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като гледането
на телевизия в слабо осветена стая натоварва допълнително
очите ви.
Когато използвате слушалки, настройте прецизно силата на
звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
LCD екран
Въпреки че LCD екранът е изработен по високо прецизна
технология и повече от 99,99% от пикселите му са ефективни,
върху него могат да се появят черни или светли точки (червени,
сини или зелени). Това е структурна особеност на LCD панела и
не е неизправност.
Не натискайте и не драскайте предния филтър, и не поставяйте
предмети върху устройството. Изображението може да се
изведе неравно или LCD панелът може да се повреди.
Ако използвате устройството на студено място, картината може
да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не е неизправност.
Този феномен изчезва, когато температурата се повиши.
Когато на екрана са изведени неподвижни изображения
за продължителен период от време, възможно е да се появят
остатъчни образи. Вероятно те ще изчезнат след няколко
секунди.
Екранът и корпусът се затоплят, когато не използвате
устройството. Това не е неизправност.
LCD екранът се състои от малко количество течни кристали
и живак. Флуоресцентната тръба, използвана в това устройство,
също съдържа живак. Следвайте местните правила и закони за
изхвърляне на подобни отпадъци.
Поддръжка и почистване на повърхността
на екрана/корпуса на телевизора
Преди да започнете почистване се уверете, че сте изключили и
телевизора, и захранващия кабел, свързан към мрежата от 220 V.
За да предотвратите повреда на покритието на екрана, следвайте
инструкциите, изброени по-долу.
За да премахнете полепналата прах от повърхността на екрана/
корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако наслоената
прах не може да се почисти, почистете екрана с меко парче плат,
леко навлажнено с почистващ разтвор.
Не използвайте грапави парчета плат, алкални разтвори,
почистващи прахове или разтвори, като например алкохол или
бензин. Използването на такива вещества или продължителен
контакт с гума или винил може да повреди повърхността на
екрана или повърхността на самото устройство.
Препоръчваме ви периодично да почиствате вентилационните
отвори на устройството, за да осигурите правилното
вентилиране.
Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете устройството
бавно, за да предотвратите изместване на телевизора или падане
на устройството от масата или стойката.
Допълнително оборудване
Не инсталирайте допълнителни компоненти или оборудване,
излъчващо електромагнитни вълни, близо до телевизора. В
противен случай може да се получи смущение в картината и/или
звука.
Изхвърляне на телевизора
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че батериите,
предоставени заедно с този продукт, не трябва да се
третират като домашен отпадък
Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне
на батериите, могат да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. В случай, че
поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването
на батерията от устройството трябва да се извършвана единствено
в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, когато животът на батерията изтече,
предайте непотребните батерии в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно
всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
БГ
Устройство за дистанционно управление и бутони/
индикатори на телевизора
Устройство за дистанционно управление и бутони на телевизора
Бутон или тактилен сензор на телевизора работи по същия начин като
съответния бутон на устройството за дистанционно управление.
 В менюто на телевизора тези тактилни сензори ще работят като ////.
Бутонът с цифра 5 и бутоните , PROG + и AUDIO на устройството за
дистанционно управление имат тактилна точка. Използвайте тактилната
точка като отправна, когато работите с телевизора.
Бутон
TV I/
(Режим на
готовност
на телевизора)
Натиснете, за да включите или изключите
телевизора от режим на готовност.


(Захранване)
Натиснете, за да включите или изключите
телевизора.
✍
За да изключите напълно телевизора,
изключете устройството и след това изключете
захранващия кабел от електрическата мрежа.

(Режим на
екрана)
Натиснете, за да промените формата на екрана
(стр. 17).

AUDIO
В аналогов режим: Натиснете, за да промените
режима на двоен звук (стр. 41).
В цифров режим: Натиснете, за да промените
езика, който ще използвате за програмата, която
използвате към настоящия момент (стр. 49).

E (Настройки
на субтитрите)
Натиснете, за да промените езика на субтитрите
(стр. 49) (само в цифров режим).

БГ
Описание
Бутон
Описание

/ (Извеждане
на информация/
текст)
В цифров режим: Извежда детайли от програмата,
която гледате към настоящия момент.
В аналогов текстов режим: Извежда информация.
Натиснете веднъж, за да изведете номера на
текущия канал и режим на екрана. Натиснете
отново, за да изведете информация за часа.
Натиснете трети път, за да премахнете дисплея
от екрана. В аналогов текстов режим (стр. 17):
Извежда скрита информация (например отговор
на загадка).

/
(Избор на
вход/Скриване на
текст)
В TV режим: Натиснете, за да изведете списъка на
входовете (стр. 26).
В аналогов текстов режим: Натиснете, за да
задържите настоящата страница.
////
Натиснете ///, за да преместите екранния
курсор. Натиснете , за да изберете/потвърдите
осветена опция.
Когато възпроизвеждате фото файл: Натиснете
, за да стартирате/въведете режим на пауза в
режим на изреждане на кадри. Натиснете/, за
да изберете предходен файл. Натиснете /, за да
изберете следващ файл.
Когато възпроизвеждате музикални файлове:
Натиснете , за да въведете режим на пауза/
стартирате възпроизвеждане. Натиснете и
задръжте/, за да преминете бързо напред/
назад; след това освободете бутона в точката, в
която искате да възстановите възпроизвеждането.
Натиснете , за да стартирате възпроизвеждане от
началото на настоящия файл. Натиснете , за да
преминете към следващ файл.

OPTIONS
Натиснете, за да изведете списък, съдържащ “РАР”
(стр. 26), “PIP” (стр. 27), “Device Control” или
препратките на някои от менютата за настройки.
Използвайте менюто “Device Control”, за да
работите с оборудване, което е съвместимо с
функцията Control for HDMI.
Възможно е описаните опции да са различни в
зависимост от входния източник.

НОМЕ
Натиснете, за да изведете менюто Home на
телевизора (стр. 38).

Цветни бутони
Когато цветните бутони са достъпни, на екрана
се извежда операционно ръководство. Следвайте
операционното ръководство, за да извършите
избраната операция.

В TV режим: Натиснете, за да изберете канали. За
номера на канали 10 или повече, натиснете втората
и третата цифри в бърза последователност.
В аналогов текстов режим: Въведете номера на
страницата, за да я изберете.

Бутони с цифри

♥ (Любими)
Натиснете, за да изведете цифровия списък с
любими програми, който сте определили (стр. 22).

PROG +/-//
В TV режим: Натиснете, за да изберете следващ (+)
или предходен (-) канал.
В аналогов текстов режим: Натиснете, за да
изберете следваща () или предходна ()
страница.

(Предишен
канал)
Натиснете, за да се върнете към последния гледан
канал (за повече от 5 секунди).
(Продължава)
БГ
Бутон
Описание

 (Заглушаване)
Натиснете, за да заглушите звука. Натиснете
отново, за да възстановите звука.

В режим на готовност, ако искате да
включите телевизора без звук, натиснете
този бутон.

 +/- (Ниво на
силата на звука)
Натиснете, за да регулирате нивото на
силата на звука.

 (Текст)
Натиснете, за да изведете текстова
информация (стр. 17).

RETURN/
Натиснете, за да се върнете към предходния
екран на изведеното меню.
Когато възпроизвеждате фото/
музикален файл: Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането. (Дисплеят се връща към
списъка с файлове или папки.)

GUIDE/

ANALOG
Натиснете, за да изведете аналоговия канал,
който последно сте гледали.

DIGITAL
Натиснете, за да изведете цифровия канал,
който последно сте гледали.
THEATRE
Можете да включите или изключите режим
Theatre. Когато режимът Theatre е включен,
оптималният аудио изход (ако телевизорът е
свързан с аудио система чрез HDMI кабел)
и качеството на картината за филмово
съдържание се задават автоматично.

Ако изключите телевизора, режимът
Theatre също се изключва.
Функцията “Control for HDMI” (BRAVIA
Sync) е достъпна само когато свързвате Sony
оборудване, което има логото BRAVIA Sync
или BRAVIA Theatre Sync, или такова, което
е съвместимо с функцията Control for HDMI.
SYNC MENU
Извежда менюто на свързаното HDMI
оборудване. Докато гледате други входни
екрани или телевизионни програми, когато
натиснете бутон, се извежда “HDMI Device
Selection”.

 Функцията “Control for HDMI” (BRAVIA
Sync) е достъпна само когато свързвате Sony
оборудване, което има логото BRAVIA Sync
или BRAVIA Theatre Sync, или такова, което
е съвместимо с функцията Control for HDMI.

¨ (Осветяване)
Натиснете, за да осветите бутоните на
устройството за дистанционно управление,
за да ги виждате лесно, дори когато в стаята
е тъмно.

Бутони за
използване на
допълнително
оборудване
Можете да работите с оборудването,
свързано към телевизора (стр. 24, 30, 31).


БГ
(EPG)
Натиснете, за да изведете Цифровия
Електронен Програмен Справочник (EPG)
(стр. 18, 21).
Индикатори
Индикатор
Описание

 (Изключване на
картината/Идикатор за
време)
Светва в зелено, когато изключите картината (стр. 41).
Светва в оранжево, когато сте задали функция за напомняне (стр. 19, 21) или
таймер (стр. 43).

 (Индикатор за
готовност)
Светва в червено, когато телевизорът е в режим на готовност.

I (Индикатор за
захранването)
Светва в зелено, когато включите телевизора.

Светлинен сензор
Не поставяйте нищо пред сензора, тъй като функцията му може да се
наруши.

Сензор на устройство
за дистанционно
управление
Получава IR сигнали от устройството за дистанционно управление.
Не поставяйте нищо пред сензора, тъй като неговата функция може да бъде
нарушена.
✍
Уверете се, че телевизорът е напълно изключен преди да изключите захранващия кабел. Ако изключите
захранващия кабел докато телевизорът е включен, индикаторът може да остане включен или телевизорът да се
повреди.
 Не поставяйте нищо над индикаторите, тъй като това може да затрудни техните функции.
БГ
Гледане на телевизия
1 Натиснете  от дясната страна на телевизора,
Гледане на телевизия
за да включите устройството.
Когато телевизорът е в режим на готовност
(индикаторът  (готовност) от предната
страна на телевизора свети в червено),
натиснете TV I/ на устройството за
дистанционно управление, за да включите
телевизора.
2 Натиснете DIGITAL, за да включите цифров
режим, или натиснете ANALOG, за да
включите аналогов режим.
Възможните канали се различават в
зависимост от режима.
3 Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-,
за да изберете TV канал.
За да изберете номер на канал 10 или поголям, използвайки бутоните с цифри,
въведете бързо втората и третата цифри.
За да изберете цифров канал, като използвате
Ръководството, вижте стр. 18 или 21.
В цифров режим
За кратко се извежда банер с информация.
Възможно е на банера да се появят следните
икони.
: Интерактивната услуга (MHEG цифров
текст) е достъпна.
: Интерактивната услуга (MHEGцифров
текст) е временно недостъпна.
: Радио услуга
: Кодирана/платена услуга
;: Възможни са няколко езика за звука
E: Възможни са субтитри
: Възможни са субтитри за хора с увреден
слух
: Препоръчителна възраст за настоящата
програма (от 4 до 18 години)
: Родителска защита
Допълнителни операции
БГ
За да
Направете следното
Включите
телевизора без
звук от режим на
готовност
Натиснете .
Натиснете  +/-,
за да зададете ниво
на силата на звука.
Регулирате нивото
на силата на звука
Натиснете  +
(увеличаване)/(намаляване).
За да използвате услугата Цифров текст
Много програми предлагат услугата Цифров текст.
Цифровият текст предлага графично по-богато
съдържание от аналоговия телетекст.
Изберете цифрова програма, която предлага
услугата Цифров текст, след това натиснете .
Когато програмата предлага канал с Цифров
текст, изберете съответния канал, за да използвате
цифровия текст.
За да работите с цифровия текст, следвайте
инструкциите, изведени на екрана.
За да излезете от услугата Цифров текст, натиснете
RETURN.
За да разглеждате, натиснете ///.
За да изберете опция, натиснете  и бутоните с
цифри.
За да разглеждате препратките, натиснете
съответните цветни бутони.
Извежда широкоекранни
предавания (16:9) в
правилните пропорции.
Извежда 14:9 предавания
в правилните пропорции.
Като резултат на екрана
се виждат черни ленти.
За да използвате услугата Аналогов
телетекст
Натиснете в аналогов режим. Всеки път, когато
натискате , дисплеят се променя както следва:
Текст  Текст и картина (смесен режим)  Без
текст (изключване на услугата телетекст)
За да изберете страница, натиснете бутоните с
цифри или PROG +/-.
За да задържите страница, натиснете / .
За да разкриете скрита информация, натиснете /
.

Когато в дъното на страницата се изведе
четирицветна индикация, това означава, че можете
да използвате услугата Fastext. Услугата Fastext
ви позволява да отваряте страници бързо и лесно.
Натиснете съответния цветен бутон, за да отворите
страницата.
За да промените ръчно режима на
екрана
Неколкократно натиснете
, за да изберете
съответния екранен формат.
* Възможно е части от долната и горната част на
екрана да бъдат отрязани.
 Възможно е някои символи и/или букви в горната и
долната част на екрана да не се виждат в режим Smart.
В този случай можете да изберете “Vertical Size”,
използвайки „Screen Settings” (Настройки на екрана)
(стр. 43) и да регулирате вертикалния размер, така че
символите да бъдат видими.
 Можете да зададете “Auto Format” в положение
“On”. В този режим телевизорът автоматично избира
най-добрия режим за определеното предаване.
 Можете да регулирате част от изображението,
когато изберете “Smart”, “Zoom” или “14:9”. Натиснете
/, за да преместите нагоре или надолу (например, за
да прочетете субтитри).
Използване на менюто Options (опции)
Натиснете OPTIONS, за да изведете следните
опции, когато гледате телевизионна програма.
Smart*
Извежда обикновени
4:3 предавания
с имитация на
широкоекранен ефект.
4:3 изображението се
разтегля, за да запълни
екрана.
Извежда обикновени 4:3
предавания (например за
телевизори без широк
екран) в правилните
пропорции.
Опции
Описание
Режим на картината
Вижте стр. 39.
Режим на звука
Вижте стр. 40.
Съраунд
Вижте стр. 40.
Високоговорител
Вижте стр. 45.
Motionflow
Вижте стр. 42.
Настройка на субтитрите
(само в цифров режим)
Вижте стр. 49.
Таймер за автоматично
изключване
Вижте стр. 43.
Режим на пестене на
захранването
Вижте стр. 41.
Системна информация
(само в цифров режим)
Вижте стр. 50.
БГ
Гледане на телевизия
Възпроизвежда
предавания в кино
(широкоекранен) формат
в правилните пропорции.
Използване на системата GUIDE Plus+* и Цифровия
електронен програмен справочник (EPG)
*
* Условия, при които можете да ползвате тази функция:
- ако се намирате във Великобритания, Италия, Германия или Испания.
- ако приемате цифрови предавания.
- когато на стъпка 7 в „5: Извършване на първоначална настройка” сте избрали „Antenna”.
** Възможно е тази функция да не е достъпна в някои страни/региони.
Използване на системата GUIDE Plus+
Използвайте системата GUIDE Plus+, за да откривате програмата, която искате да гледате. Тази
функция ви позволява да търсите за програма според програмни категории и по ключова дума.
Системата GUIDE Plus+ ви предлага програмна телевизионна информация до 8 дни напред. Уверете се,
че сте извършили първоначалната настройка, описана на стр. 6, за да използвате тази услуга.
Компоненти на системата GUIDE Plus+
Лого на търговския
партньор
Лого GUIDE Plus+
Лента с действия
Видео
прозорец
Информационна
клетка
Лента с менюта
Информационен
панел
Лого на канала
и заглавие на
програмата
 Възможно е горните изображения да се различават в зависимост от страната/региона.
 Информационните панели не се предоставят от Sony, а от търговски партньори.
 Възможно е оперирането на лентата с дейности да се променя при движението на курсора и
когато се извършва настройка.
1 Натиснете GUIDE.
2 Извършете желаната операция както е показано в следващата таблица или на екрана.
За да
Направете следното
Гледате програма
Натиснете ///, за да изберете програма; след това натиснете .
✍
Програмната информация ще се изведе в информационната клетка.
Натиснете / , за да получите достъп до клетката за разширена
информация за по-дълго време.
 Можете да използвате PROG+/-, за да преминавате нагоре/надолу
през списъците.
Натиснете BRAVIA sync /, за да преминете към следващия
ден или за да се върнете един ден назад.
Изключите телевизионния справочник
БГ
Натиснете
GUIDE, за да излезете от телевизионния справочник.
За
Toда
Doследното
this
Направете
Set a programme to be displayed
F/f/G/g
select aпрограмата,
future programme
you want
watch,иthen
НатиснетеPress
///,
за да to
изберете
която желаете
да to
гледате,
след
automatically
on
the
screen
when
it
press
the
green
button.
това отново натиснете зеления бутон.
Зададете програма,
starts автоматично да се
която
~
✍
– Reminder
извежда на екрана при
• To cancel
a reminder,
press червения
red buttonбутон,
when когато
the reminder
is за
 За да отмените
функцията,
натиснете
опцията
включване на телевизора
напомняне еhighlighted
осветена, или
използвайте
“Schedule”
на лентата
or use
“Schedule”
on the menu
bar. с менюта.
- Reminde
 Ако телевизорът
премине
режим
на готовност,
устройството
автоматично
• If you switch
theв TV
to standby
mode, it
will automatically
turn
ще се включи,
когато
времето
за стартиране
на програмата
itself
on when
the programme
is about
to start. наближи.
Menu bar
Search a programme
– Search
You иcan
quickly
and easily
find something
interest
to watch
or to
Можете бързо
лесно
да намерите
програмата,
коятоof
бихте
искали
да гледате,
set a reminder
byтърсене
categoryи (e.g.
Sport) по
or категория
subcategory
(e.g. Football)
или да зададете
функция за
напомняне
(например
Sport a programme.(например Football - футбол) на програма.
под-категория
спорт) илиof
1 Осветете1“Search”
в лентата
с менюта
след това
Highlight
“Search”
on theи menu
bar,натиснете
then, pressведнъж
f only.
one
2 Натиснете ///,
time. за да изберете категория или под-категория, и след това
натиснете .
2
Search your own keyword
– My Choice
Търсите по ваша ключова
дума
- My Choice
Press F/f/G/g to select a category or subcategory, then press
В допълнение към. стандартните категории и под-категории, можете да зададете
ваши собствени критерии на търсене и да търсите по ключова дума.
In addition to the standard categories and sub-categories, you can set
1 Осветете “My Choice” в “Search” в лентата с менюта.
your own search keywords.
2 Натиснете жълтия бутон, за да въведете ключова дума, когато се изведе
Highlight “My Choice” in the “Search” area on the menu bar.
виртуална 1
клавиатура.
2 виртуалната
Press yellowклавиатура,
button to add
the ключова
virtual keyboard
3 Използвайте
за aдаkeyword,
въведетеthen
вашата
дума.
4 Потвърдете със
зеления бутон.
appears.
ще се изведе
в “My
Choice”.
5 Вашата ключова
3 Useдума
the virtual
keyboard
to enter
your keyword.
6 Изберете вашата ключова дума и натиснете , за да започнете търсене според
4
Confirm
with
the
green
button.
зададената ключова дума.
5
Your personal keyword appears in the “My Choice.”
5
Repeat step 2 to 4 to add more items.
Опцията “My TV” ви позволява да зададете личен профил.
Selectвашия
your персонален
keyword and
press по to
start aкатегории
search according
Можете да6зададете
профил
канали,
и/или to
personal keyword.
според ключовиyour
думи.
ФункциятаThe
“My“My
TV”TV”
задава
бърз
и лесен
интересуващата
Set a Profile and receive
area
allows
you начин
to set за
upнамиране
a personalнаprofile.
ви your
програма
илиcan
за задаване
на функция
за напомняне.
recommendations according to
You
define a personal
profile
by channels, categories and/or by
Как да направите
ваш профил:
preferences
keywords.
Зададете личен
1 ОсвететеThe
“My“My
TV”TV”
в лентата
менюта,recommendations
натиснете зеления
да
–
My
TV
area isсmaking
to бутон,
you to за
quickly
and
профил и да получавате
зададете ваш
профил.
easily
find
something
of
interest
to
watch
or
to
set
a
reminder.
препоръчана информация
2 Натиснете
/,
изберете
канали, категории или ключови думи.
How
toза
setдаyour
profile:
според вашите
3 Натиснете
жълтия
бутон,
за да
прибавите
към вашия
профил
канал,button
категория
1
Highlight
“My
TV”
on the menu
bar, press
the green
to
предпочитания
или ключова дума.
set your profile.
- My TV
4 Натиснете ///, за да изберете канал, категория или ключова дума, и след
2 Press
това натиснете
. F/f to select channels, categories or keywords.
3 стъпка
Press2the
yellow
to add
a channel,
5 Повторете
до 4,
за да button
прибавите
повече
опции.a category or a
6 Натиснете ,keyword
за да активирате
вашия профил.
to your profile.

4 Press F/f/G/g to select a channel, a category or a keyword, then
 Можете да изтриете
press или
. редактирате посредством червените и зелените
бутони.
Изтривате и редактирате
функцията
по напомняне
Delete and edit
reminder
-–Schedule
Schedule
1 Осветете “Schedule” в лентата с менюта.
6 Press to activate your profile.
2 Натиснете /, за да изтриете или редактирате посредством червените и
z
зелените бутони.
• You can delete or edit with the red and green buttons.

 Когато не
функция
за напомняне,
се извежда
1 се зададе
Highlight
“Schedule”
on the menu
bar. съобщението “No
programmes”. Натиснете , за да осветите “Frequency” (честота) (например
2 Pressили
F/f
to delete
or edit with(например,
the red andвреме
greenзаbuttons.
weekly - седмично)
“Timing”
(определяне)
напомняне:
10 min early
–
10
минути
по-рано
).
Можете
да
промените
тази
настройка, като
z
натиснете •цветните
When noбутони.
reminder is set, “No programmes” is displayed. Press g to
highlight “Frequency” (e.g.weekly) or “Timing” (e.g.reminder
timing:10 min early), you can change this settings by pressing
colour buttons.
(Продължава)
(Continued)
GB
19 БГ
телевизия
Търсите програма
- Search
лентата
Неколкократно
, за
влезете
Press натиснете
F repeatedly
to да
access
the вmenu
bar.с менюта.
G/g
select area.
(“Grid”,
“Search”,
НатиснетеPress
/, за
да to
изберете
област
(“Grid”,
“Search”,“My
“MyTV”,
TV”,“Schedule”
“Schedule” и
“Set-up”). and “Set-up”)
can програма
view a programme
or set aфункция
reminder
“Grid” area.
Можете даYou
гледате
или да зададете
заin
напомняне
в “Grid”.
Гледане TV
на
Watching
Влезете в лентата с
менюта
За
Toда
Doследното
this
Направете
Configure the GUIDE Plus+1system
Highlight
“Set-up”
on menu bar.
Осветете1
“Set-up”
в лентата
с менюта.
according to your personal situation
2 Натиснете
/,
за
да
изберете
опциите,
да настроите.
2 Press F/f for you to selectкоито
belowжелаете
items you
want to configure.
– Set-up
“Personal Preferences”:
Можете
да
промените
езика
на
екрана,
функцията
за
“Personal Preferences”: You can change the on screen
language,
напомняне change
и да зададете
нощно
обновяване.
reminder
timing
and set overnight download.
“Start Installation
опция ви
предоставя
лесен начин
за way to
“Start Sequence”:
InstallationТази
Sequence”:
This
feature provides
an easy
Настроите системата
коригиранеrestart
на детайлите
на вашатаfrom
инсталация.
Тази will
функция
your installation
scratch. This
deleteще
allизтрие
your current
GUIDE Plus+ според
целия телевизионен
TV listingсписък
data. с данни.
вашите желания
“Manual Data
Download”:
Незабавно обновява
вашите
списъци.If
“Manual
Data Download”:
Update your
TVтелевизионни
listings immediately.
- Set-up
Ако телевизорът
изключен
няколко
дни,days,
телевизионните
the TVеisбил
switched
off за
during
several
TV listings списъци
will not be
няма да се обновят
използвайте
тази
опция, TV
за да
updated автоматично.
automatically.ВInтози
thisслучай
case, use
this feature
to update
обновите телевизионните
списъци.
listings.
Екран “GUIDE
Plus+Plus+
System
Information”:
Извежда
GUIDE
Plus+GUIDE
системна
“GUIDE
System
Information”
screen:
Display
Plus+
информация.
Тозиinformation.
екран предоставя
няколко
които
биха values
помогнали
при
system
This screen
is опции,
providing
several
that are
отстраняване
на проблеми.
helpful
for troubleshooting.
GB
20 БГ
Използване на Цифровия електронен програмен справочник (EPG)
В цифров режим натиснете
**
GUIDE.
Извършете желаната операция, както е
показано в следващата таблица или на
изведения екрана.
Гледане на телевизия
Възможно е тази функция да не е достъпна в някои държави/региони.
За да включите GUIDE (Sony Guide или GUIDE Plus+), вижте стр. 50.
За да
Направете следното
Гледате програма
Натиснете ///, за да изберете програмата, след това натиснете .
Изключите Справочника
Натиснете
Сортирате програмната
информация по категории
- Category list (списък с
категории)
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете /, за да изберете категория, след това натиснете .
Зададете програма, която
автоматично да бъде
изведена на екрана при
започване
- Remindel
Отмените операцията по
напомняне (reminder)
- Cancel Timer
GUIDE.
1 Натиснете ///, за да изберете бъдещата програма, която желаете да
изведете, след това натиснете
/ .
2 Натиснете /, за да изберете “Reminder”, след това натиснете .
До информацията за програмата се извежда символът . Индикаторът /
на предния панел на телевизора светва в оранжево.
✍
Ако превключите телевизора в режим на готовност, устройството
автоматично ще се включи, когато програмата започне.
1 Натиснете / .
2 Натиснете /, за да изберете “Timer list”, след това натиснете .
3 Натиснете /, за да изберете програма, която желаете да отмените, след
това натиснете .
4 Натиснете /, за да изберете “Cancel Timer”, след това натиснете .
Извежда се дисплей за потвърждение на отмяната на програмата.
5 Натиснете /, за да изберете “Yes”, след това натиснете , за да
потвърдите избора си.
БГ
Използване на списъка Digital Favourite
(любими програми)*
В цифров режим натиснете <.
Извършете желаната операция, както е
показано в следващата таблица или на
изведения екрана.
Цифров списък Favourite (любими)
Възможно е тази функция да не е достъпна в някои държави/региони.
За да
Направете следното
Направите първия
си списък Favourite
(любими програми).
1 Натиснете , за да изберете “Yes”.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourite (любими).
3 Натиснете /, за да изберете канала, който желаете да прибавите, след
това натиснете .
Каналите, запазени в списъка Favourite (любими), се обозначават със
символа <.
Гледате канал
1 Натиснете жълтия бутон, за да работите със списъка Favourite
(любими).
2 Натиснете /, за да изберете канал, след това натиснете .
Изключите списъка
Favourite (любими
програми)
Натиснете
RETURN.
Прибавите или
премахнете канали
в списъка Favourite
(любими).
1Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourite (любими),
който желаете да редактирате.
3 Натиснете ///, за да изберете канал, който желаете да прибавите
или премахнете, след това натиснете .
Премахнете всички
канали от списъка Favourite (любими)
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourite (любими),
който желаете да редактирате.
3 Натиснете синия бутон.
4 Натиснете /, за да изберете “Yes”, след това натиснете , за да
потвърдите избора си.
БГ
Използване на допълнително оборудване
Схема на свързване
Можете да свържете широка гама от допълнително оборудване към вашия телевизор. Свързващите
кабели не са приложени в комплекта.
Използване на допълнително оборудване
(Продължава)
БГ
Свържете към
Connect to
Символ на
Описание
Input symbol on
Description
входа на екрана
screen
1

/
AV1
/
AV1
When
you connect a decoder, the TV tuner outputs scrambled
Когато свържете декодера, от телевизионния тунер към
signals to the decoder, and the decoder unscrambles the
декодера се изпраща сигнал със смущения, след което от
signals before outputting them.
AV2
SmartLink is a direct link between the TV and a VCR/DVD
SmartLink е директна връзка между телевизора и
recorder.
AV1
AV1
декодера се извежда разкодираният сигнал.
2

/
/
/S
AV2
/ AV2
(SMARTLINK)
(SMARTLINK)
3 //
COMPONENT
COMPONENT
ININ

4 DMPORT

AV2
видеорекордера/DVD рекордера.
Component
Component
Компонентните видео гнезда поддържат единствено
The component video sockets support the following video
следните видео входни сигнали: 480i, 480p, 576i, 576p,
inputs
only: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p.
720p, 1080i и 1080p.
DMPORT
DMPORT
DMPORT
You can play audio or video (optional cable required) of a
Можете да възпроизвеждате аудио или видео сигнали
portable audio player that is connected to the TV using a
(изисква се допълнителен кабел) на преносим аудио
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) adaptor.
плейър, който е свързан с телевизора, посредством DIGIDepending on the connected DIGITAL MEDIA PORT
TAL MEDIA PORT (DMPORT) адаптер.
adaptor, you can operate the connected equipment using the
В зависимост от свързания DIGITAL MEDIA PORT
TV as follows;
(DMPORT) адаптер, можете да работите със свързаното
– Using the remote of the TV: N/x/X/m/M/F/f/G/
оборудване, използвайки телевизора, както следва:
g/ /
RETURN.
- Използвайки устройството за дистанционно управление
–
Using
the
Options
menu function: Press OPTIONS,
and
на телевизора: //////////
RETURN.
select
“Control
Panel”
or
“Device
Control
(Menu).”
- Използвайки функциите на менюто Options: Натиснете
OPTIONS и изберете “Control Panel” или “Device Control
~
(Menu)”.
• Do not connect or disconnect a DIGITAL MEDIA PORT
✍
adapter while the TV is turned on.
5 HDMI IN 1 or 2

HDMI IN 1 или 2
qs HDMI 3

HDMI 1 or
HDMI 2
HDMI 1 или
HDMI
2 3
HDMI
HDMI 3
HDMI 3
 Не свързвайте или изключвайте DIGITAL MEDIA PORT
• The connected equipment is not charged when the TV is turned
(DMPORT) адаптера докато телевизорът е включен.
off or in standby mode.
 Свързаното оборудване не работи, когато телевизорът е
изключен
илиand
е вaudio
режим
на готовност.
Digital
video
signals
are input from the connected
equipment.
От свързаното оборудване се въвеждат цифрови видео и
Inаудио
addition,
when you connect the equipment that is
сигнали.
compatible
withкогато
controlHDMI
for HDMI,
communication
with
the
В допълнение,
съвместимо
oборудване
бъде
connected
equipment
is
supported.
See
page
46
to
set
up
this
свързано, се поддържа връзка със свързаното оборудване.
communication.
Вижте стр. 46, за да настроите връзката.
If the equipment has a DVI socket, connect the DVI socket to
Ако оборудването има DVI гнездо, свържете DVI гнездото
the HDMI IN socket through a DVI-HDMI adaptor interface
към HDMI IN 5 гнездото посредством DVI-HDMI адаптер
(not supplied), and connect the equipment’s audio out socket
(не е приложен в комплекта), и свържете аудио изходите
to the audio in HDMI IN socket.
на устройството към аудио входовете на HDMI IN 5
гнездата.
~
•✍
The HDMI sockets support the following video inputs only:
480i,
HDMI
гнездата
следните
входове:
480p,
576i, поддържат
576p, 720p,само
1080i,
1080p видео
and 1080/24p.
480i,
480p,
576i,
576p,see
720p,
1080i,
For PC
video
inputs,
page
55. 1080p и 1080/24р.
видео
входове
вижте
стр. 55.HDMI cable bearing the
• За
BePC
sure
to use
only an
authorised
 Уверете се, че използвате HDMI кабел, който
HDMI logo.We recommend that you use a Sony HDMI
притежава логото HDMI. Препоръчваме ви да използвате
cable (high speed type).
HDMI кабел на Sony (от типа high speed).
• When
connecting
audioсистема,
system that
is compatible
with
Когато
свързватеanаудио
съвместима
с
control
for
HDMI,
be
sure
to
also
connect
it
to
the
функцията Control for HDMI, уверете се, че сте свързали
DIGITAL
AUDIO
OUTOUT
(OPTICAL)
socket.
също
DIGITAL
AUDIO
(OPTICAL)
гнездото.
6

LAN
7
/

L
9

PC IN
/ PC IN
8 L-

You
can enjoy
storedнаonсъдържание,
DLNA-compatible
Можете
да се contents
наслаждавате
запазеноdevices
на
via
a network (page 34).
DNLA-съвместими
устройства през интернет (стр. 34).
 LAN
-R
-R
DIGITAL
DIGITAL AUDIO
AUDIO OUT (OPTIOUT (OPTICAL)
CAL
GB
24 БГ
PC
PC
ItПрепоръчваме
is recommended
a PC cable
such
as the
ви to
да use
използвате
PC with
кабелferrites,
с ферит,
като
“Connector,
D-sub 15”D-sub
(ref. 1-793-504-11,
available in Sony
например “Connector,
15” (реф. 1-793-504-11,
Service
Centre)
or equivalent.
достъпен
в Клиентския
център на Sony) или подобен.
Connect
to the
audio
output sockets
to the sound
Свържете
аудио
изходните
гнезда
, to
за listen
да извеждате
и
from
the TV
on от
Hi-Fi
audio equipment.
слушате
звука
телевизора
през Hi-Fi оборудване.
Use an optical audio cable.
Използвайте оптичен аудио кабел.
Connect to към
Свържете
0
CAM
(Conditional
Access Module)
qa
USB

AV3
AV3
camera
camcorder снимки
throughна
a USB
or фотоапарат
USB storage
Можете
да or
преглеждате
Sony cable
цифров
on yourпосредством
TV (page 27).
илиdevice
видеокамера
USB кабел или USB носител за
данни,
свързан
към телевизора
(стр. 27).connect to the
When
connecting
mono equipment,
AV3
L socket.
Когато
свържете моно оборудване, свържете към гнездото 
AV3You
L. can listen to TV sound through headphones.
Можете да слушате звука от телевизора през слушалки.
GB
25 БГ
Using Optional
Използване
наEquipment
допълнително оборудване
/L-R
AV3
/L - - R
AV3
qf i

~
USB

qd

To use Pay Per View services.
За да
платени
услуги.
Forизползвате
details, refer
to the телевизионни
instruction manual
supplied with your
За подробности
ръководството
експлоатация,
CAM. To useвижте
the CAM,
remove theзаdummy
card from the
CAM slot,
then turn
the TV and
insertсвалете
your CAM
card
приложено
с CAM.
За даoff
използвате
CAM,
гуменото
into theнаslot.
When
you are
not using телевизора,
the CAM, we
покритие
CAM
гнездото.
Изключете
когато
recommend
you keepКогато
the dummy
card in the
CAM slot.
зареждате
CAMthat
в гнездото.
не използвате
CAM,
препоръчваме ви отново да поставяте гуменото покритие върху
CAM гнездото.
✍ • CAM is not supported in all countries. Please check with
yourнеauthorised
dealer.
 CAM
се поддържа
във всички държави. Моля, обърнете
се към
доставчик.
Youвашия
can enjoy
photo/music files stored in a Sony digital still
CAM
(Conditional
Access Module


Input symbol
on Описание
Description
Символ
на
screen
входа
на
екрана
Преглед
на изображения
Viewing Pictures
from
от
свързано
оборудване
Connected
Equipment
Включете свързаното оборудване, след
Switchизвършете
on the connected
then
което
една отequipment,
следните операции.
perform
one
of
the
following
operation.
За оборудване, свързано към scart
гнездата,
катоconnected
използвате
напълно
For equipment
to the
scart
окабелен
21-пинов
scart21-pin
кабелscart lead
sockets using
a fully-wired
Започнете
възпроизвеждане
наequipment.
свързаното
Start playback
on the connected
оборудване.
The picture from the connected equipment
Изображението
от свързаното оборудване
appears on the screen.
се извежда на екрана.
За
настроен
Forавтоматично
an auto-tuned VCR/
DVD recorder
видеорекордер/DVD
рекордер
In analogue mode, press PROG +/–, or the
В
аналогов
режим
натиснете
PROG
+/- или
number
buttons,
to select
the video
channel.
бутоните с цифри, за да изберете видео
канал.
For a USB device
За
устройство
See USB
page 27.
Вижте стр. 27.
За
Forмрежово
a Network устройство
device
Вижте
стр.
See page
34.34.
За друго свързано оборудване
Натиснете
/ , за да
изведете списъка със
For other connected
equipment
свързаното
оборудване.
Натиснете
/, за
Press
/ to display a list
of connected
да
изберете
желания
входен
източник,
equipment. Press F/f to select the desiredслед
това
.press .
inputнатиснете
source, then
Осветената
опция
автоматично
се избира,
The highlighted item
is automatically
selected
ако
след
натискането
на
/
са
минали
2
if you do not perform any operation
for two
секунди.
seconds after pressing F/f.
Когато
входният
източник
е зададен
в in the
If you have
set an input
source
to “Skip”
положение
“Skip”
в
менюто
“AV
Preset”
“AV Preset” menu (page 44), that input source
(стр.
44),appear
този вход
се извежда в списъка.
does not
in theнеlist.
z
to normal
TVнормален
mode, press
• To
За return
да се върнете
към
TVDIGITAL
режим, or
ANALOG.
натиснете
DIGITAL или ANALOG.
Using the Options
menu
Използване
на менюто
Options
Натиснете
OPTIONS,
за
да
следните
Press OPTIONS to displayизведете
the following
опции,
когато
гледате
изображения
от
свързано
options when viewing pictures from connected
оборудване.
equipment.
Опции
Options
Описание
Description
Режим
работа
с
PictureнаMode
(except
See page 39.
изображението
PC input mode)(с
Вижте стр. 39.
изключение на PC входен
Display Mode (in PC See page 39.
режим)
input mode only)
Режим на дисплея (само в
Вижте стр. 39.
Sound
Mode
See page 40.
РС
входен
режим)
Режим
на работа със звука
Вижте
Surround
See page
40.стр. 40.
Съраунд
Speaker
Вижте
See page
45.стр. 40.
Високоговорител
Motionflow
Вижте
See page
42.стр. 45.
Motionflow
БГ
26 GB
Вижте стр. 42.
Options
Опции
Description
Описание
PIP
(in PCзаinput
PIP (само
PC входен See page 27.
Вижте стр. 27.
mode
режим)only)
PAP
(except
PAP (освен
заPC
PC input
входен See page 26.
mode
DIGITAL
режимand
и DIGITAL
MEDIA
Вижте стр. 26.
MEDIA
PORT
PORT режим)
mode)
Автоматична настройка
Вижте стр. 44.
(само Adjustment
за PC входен(in
режим)
Auto
See page 44.
PC
input
mode
only)
Хоризонтално увеличение
Вижте стр. 44.
(само за PC Shift
входен
Horizontal
(inрежим)
See page 44.
PC
input
mode
only)
Таймер за самостоятелно
изключване
за PCSee page
Вижте
Sleep
Timer(освен
(except
43.стр. 43.
входен
режим)
PC
input
mode)
Режим Saving
на пестене на
Power
захранването
See page
41.стр. 41.
Вижте
Device Control
See page 24.
Контрол(in
наDIGITAL
устройство
(Menu)
(Меню) (само
режим
Вижте стр. 24.
MEDIA
PORTв mode
DIGITAL MEDIA PORT)
only)
Контролен
панел
в page 24.
Control
Panel
(in (само See
режим DIGITAL
MEDIA
Вижте стр. 24.
DIGITAL
MEDIA
PORT)
PORT mode only)
Контрол
на устройство
Device
Control
(in
See page
30. стр. 30.
Вижте
(само вmode
HDMIonly)
режим)
HDMI
Едновременно
гледане simultaneously
на две изображения
To view two pictures
-–PAP
(Изображение
и
изображение)
PAP (Picture and Picture)
Можете едновременно да гледате на екрана две
You can view(от
two
pictures
(external
input and
изображения
външен
източник
и телевизионна
TV
programme)
on
the
screen
simultaneously.
програма).
Connect anдопълнително
optional equipment
(page
23),
Свържете
оборудване
(стр.
23)and
и
се
уверете,
че изображенията
от оборудването
make
sure that
images from the
equipment се
извеждат
екрана
(стр.
26).26).
appear onнаthe
screen
(page
~
• This function
available
for a PC
input and
Тази
функцияisнеnot
работи
за входен
компютърен
DIGITAL
MEDIA PORT
input.
източник
и DIGITAL
MEDIA
PORT вход.
cannot change
the sizeразмера
of the pictures.
• You
Не можете
да промените
на картината.
cannot display
analogue
TV video
the TV
• You
Не можете
да изведете
аналогова
TV in
видео
programme
while displaying
AV1, AV2 or
картина
в TVpicture
програмната
картина, докато
AV3 video
in the
external
inputs
picture.
извеждате
AV1,
AV2
или AV3
видео
във външна
входна
картина.
1 Press OPTIONS.
1 Натиснете OPTIONS.
Press F/f
toзаselect
“PAP”,“PAP”,
then press
.
22Натиснете
/,
да изберете
след това
.
натиснете
The picture from the connected equipment
Картината
от свързаното
оборудване
is displayed
on the left,
and the се
TVизвежда
от лявата страна на екрана, а телевизионната
programme is displayed on the right.
програма се извежда от дясно.
Press theбутоните
numberсbuttons
or PROG
33Натиснете
цифри или
PROG +/–
+/-, to
за
да изберете
телевизионните
select the
TV channel.канали.
За да се върнете в режим на единично
To return to single picture mode
изображение
Press
RETURN.
Натиснете
RETURN.

z
• The
Ще се
извежда picture
звукът is
отaudible.
осветената
highlighted
You картина.
can switch
Можете
да промените
като
натиснете /.
the audible
picture by звука,
pressing
G/g.
To view
two pictures
simultaneously
За
да гледате
две картини
–
PIP
(Picture
in
Picture)
едновременно
view two pictures
(PC input and TV
-You
PIPcan
(Картина
в картината)
Можете да преглеждате на вашия телевизор
You
can enjoy photo/music files stored in a
фото/музикални файлове, запазени на
Sony
digital still
camera или
or camcorder
through
Sony цифров
фотоапарат
видеокамера,
aпосредством
USB cableизползването
or USB storage
media
on your
на USB
кабел
или
TV.
USB носител за данни.
1 Connect a supported USB device to the
1 Свържете към телевизора USB устройство,
TV.
което се поддържа от телевизионното
2
Press HOME.
устройство.
2 Натиснете НОМЕ.
3
Press G/g to select “Photo” or “Music.”
3 Натиснете /, за да изберете “Photo” или
4
Press F/f to select a USB device, then
“Music”.
4 Натиснете
за да изберете USB
press /,
.
устройство, и след това натиснете .
In “Music”,
“List“List
View”
appears.
In
В “Music”
се извежда
View”.
Във “Photo”
“Photo”,
“Thumbnail
View”
appears.
се извежда “Thumbnail View”.
Press the
yellow
button
toпревключите
switch between
Натиснете
жълтия
бутон,
за да
“List
“Thumbnail
View.”
между
“ListView”
View”and
и “Thumbnail
View”.
5
Натиснете
///,
за
да
изберете
или
5 Press F/f/G/g to select a file orфайл
folder,
папка; след това натиснете .
then press .
Когато изберете папка, изберете файл и след
това When
натиснете
you.
select a folder, select a file,
Възпроизвеждането
then press . стартира.
Playback starts.
Автоматично
стартиране на фото
възпроизвеждане
Photo
Playback
Auto стартира
Start фото
Телевизорът
автоматично
възпроизвеждането
при starts
включване,
The
TV automatically
photo когато
playback
фотоапаратът,
или
друго
по
вид
when the TV is turned on and aустройство,
digital still
съхраняващо фото файлове, бъде свързан към
camera
or other device storing photo files is
USB порта и след това включен (стр. 41).
connected to the USB port and then turned on
(page 41).
(Фото)
ОпцииOptions
(Photo) Available
Option
Опции
Description
Описание
Picture
Mode
page
39.39.
Режим на
изображение See
Вижте
стр.
Sound
Mode
Режим на
звука
See
page
40.40.
Вижте
стр.
Surround
Съраунд
See
page
40.40.
Вижте
стр.
Cropping
Отрязване
Crops
a photograph.
Отрязване
на фотография.
Display map
Displays
Извежда a map of the
местоположението,
на
location
where a photo
което
е била
заснета
was
shot
along
with the
снимката.
photo
itself.
Извеждане на карта
Опции Options
на извеждане
Show
Вижте стр.
Allows
you 42.
to set repeat/
shuffle
for
photo
Задава начина на
playback.
възпроизвеждането
Фото настройка
Photo
Set-up
и ефектите,
които should
Sets
how playback
щеperformed
се използват
be
andпри
what
изреждането
на кадри.
effects
to use during
slideshows.
Завърта и запазва
Завъртане и
запазване
Rotate
and Save
незащитените
файлове.
Rotates
and saves
unprotected files.
(Продължава)
(Continued)
GB
27 БГ
Използване
допълнително оборудване
Using Optional на
Equipment
programme)
on the screen
Можете
едновременно
да simultaneously.
гледате две
Connect a PC (от
(page
23), and make
sure that
изображения
компютър
и телевизионна
image fromнаa екрана.
PC appear on the screen.
програма)
Свържете
компютъраto(стр.
23) the
и сеOptions
уверете,
1 Press OPTIONS
display
че изображенията
от
него
се
извеждат
на
menu.
екрана на телевизора.
2 Press F/f to select “PIP”, then press .
1 Натиснете OPTIONS, за да изведете
TheOptions.
picture from the connected PC is
менюто
displayed/,
in full
size,
and the “PIP”,
TV след
2 Натиснете
за да
изберете
displayed in the small
коетоprogramme
натиснетеis.
screen.от свързания компютър се
Картината
You вcan
use F/f/G/g
move the TV
извежда
пълен
размер, аtoтелевизионната
programme
screenв position.
програма
се извежда
малък екран.
Mожете
използвате
///,
за да
3 Pressдаnumber
buttons
or PROG
+/– to
преместите
позицията
на
телевизионния
select the TV channel.
екран.
To return to single picture mode
3 Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-,
Press
RETURN.
за да изберете телевизионните канали.
z да се върнете в режим на единично
За
• You can switch the audible picture by selecting
изображение
“Audio Swap” from the Options menu.
Натиснете
RETURN.

 Mожете да промените звука на
изображението, като изберете “Audio Swap”
от менюто Options.
Възпроизвеждане
на снимки/
Playing
Back Photo/Music
via
USBпосредством USB
музика
Option
Опции
Description
Описание
Speaker
Високоговорител
See page
45.
Вижте
стр. 45.
Picture Frame Image Позволява
Allows ви
youдаto
select a
изберете
фотография,
която
да се извежда
photograph
to be
като
рамка as picture
displayed
frame.информация за
Извежда
Рамка на изображение
Информация
Information
устройството, папките и
Displays information
файловете.
about the device, folders,
and files.
‘ (Музикални) Опции
Опции
Описание
(Music) Available
Options
Режим на звука
Option
Съраунд
Sound Mode
Вижте стр. 40.
Description
Вижте стр. 40.
See page 40.
Прибавяне към
изреждане
на кадри
Add to Slideshow
Регистрирайте музиката за фон,
който
се възпроизвежда
Seeще
page
40.
в режим изреждане на кадри,
Registers
the background
посредством използването на
music to be played during
(Фото).
Пропускане от режим
изреждане на кадри
Отменя
регистрираната музика
(Photo).
за фон.
Surround
a slideshow using
Omit from Slideshow Cancels the registered
Опции при възпроизвеждане
background
music.
Позволява
на музикалните
Опции при
Playback Options
възпроизвеждане
опции
да сеmusic
задаватoptions
за режими
Allows
to
наbe
повторно,
или
set for разбъркано
repeat, shuffle,
нормално
възпроизвеждане.
or regular
playback.
Високоговорител
Вижте стр. 45.
Information
Информация
Извежда информация за
Displays information
устройството,
папките и
about the device, folders,
файловете.
Speaker
See page 45.
and files.
~
• Picture quality
may appear
coarse when
Възможно
е качеството
на картината
да се using
влоши, когато
използвате
защото
(Photo)
because
images may(Фото),
be enlarged
изображението
може
се увеличи
в зависимост
depending
on the
file.даAlso,
images
may not fill
от файла.
възможно
картината
да не
the
entire Също
screenтака,
depending
on еthe
image size
and
изпълни целия екран в зависимост от размера и
aspect ratio.
съотношението.
• Some photo files may take some time to be
 Възможно е, когато използвате
(Фото),
displayed
when
usingфайлове
(Photo).
извеждането
на някои
да изисква повече
• The
file name and folder name support only
време.
English.на файловете и папките се изписват само с
 Имената
английски
• While
the букви.
TV is accessing the data on the USB
 Докато
данни от USB
device,телевизорът
observe theприема
following:
–устройството,
Do not turn не
offправете
the TVследното:
or connected USB
- Не изключвайте телевизора или свързаното USB
device.
устройство.
–- На
Doизключвайте
not disconnect
USB cable.
USBthe
кабела.
–- Не
Doмахайте
not remove
the
USB
device.
USB устройството.
The
data on
the USBнаdevice
may be damaged.
Възможно
е данните
USB устройството
да се
повредят.
• Sony
will not be held liable for any damage to, or
 Sony
не носи
за повреди
loss of,
data отговорност
on the recording
mediaили
dueзагуба
to a на
данни на носителя
заconnected
запис, причинени
malfunction
of any
devicesотorповреди
the TV.в
свързаното оборудване или телевизора.
• Playback does not start automatically if the TV is
 Възпроизвеждането не стартира автоматично, ако
turned
on after
connecting
still camera
телевизорът
е включен
след the
катоdigital
сте свързали
or
other device
the USB
port. към USB порта.
фотоапарата
илиtoдруго
устройство
USBвъзпроизвеждането
playback is supported
for the following
• USB
се поддържа
за следните
фото файлови
формати:
photo
file formats:
файлов
формат
с разширение
“.jpg” и
–- JPEG
JPEG(JPEG
(JPEG
format
files with
the extension
съответстващ
на DCF 2.0 или
Exif 2.21)
“.jpg” and conforming
to DCF
2.0 or Exif 2.21)
GB
28 БГ
-–RAW
формати,
RAW(ARW/ARW
(ARW/ARW2.0
2.0файлови
format files
with this
които
имат разширението
„.arw.”)
Само за
extension
“.arw.”) For preview
only.
•преглед.
When you connect a Sony digital still camera, set
 Когато
свързвате
цифров
фотоапарат,
the camera’s
USBSony
connection
mode
to Auto or
задайте
режима за
връзка
на фотоапарата
“Mass Storage.”
For
more information
aboutвUSB
положение
Auto
или
“Mass
Storage”.
За
connection mode, refer to the instructions повече
supplied
информация
относно
режима на USB връзка се
with your digital
camera.
към ръководството
експлоатация,
•обърнете
USB playback
is supported forзаthe
following
приложено
към
устройството,
което
използвате.
music file formats:
 USB
възпроизвеждането
се
поддържа
– MP3 (files with the extension “.mp3”от
that have
следните
файлови
формати:
not been
copyrighted)
MP3Photo
(файлове
с разширение
“.mp3”,
коитоand
не
•-USB
Viewer
supports FAT12,
FAT16
саFAT32
защитени
с
авторски
права)
file systems.
 USB Photo Viewer поддържа FAT12, FAT16 и
• Depending on the exact file specifications, some
FAT32 файлови системи.
files, including those modified on a PC, cannot be
 В зависимост от конкретната файлова
played even if the file format is supported.
спецификация е възможно някои файлове,
• Check the website below for updated information
включително и такива, модифицирани
about compatible USB devices.
на компютър, да не могат да бъдат
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
възпроизвеждани дори ако файловият формат
се поддържа.
display a photograph
 To
За информация
относно съвместимите USB
—
Picture
Frame следната интернет
устройства проверете
страница.
You
can display a photograph on the screen
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
for
a selected period of time. After that period,
Извеждане
на фотография
the TV automatically
switches itself into
- Picture
Frame
standby mode.
Можете да изведете фотография на екрана на
1 Select
a photograph.
вашия
телевизор
за определено време. След
изтичане
на
зададения
телевизорът
You can select aпериод
photograph
from the
автоматично
преминава
в
режим
готовност.
connected USB device orна
preset
picture
1 Изберете фотография.
folder. For details on selecting a
Можете да изберете фотография от свързаното
photograph, see page 27.
USB устройство или от съществуваща папка с
2изображения.
Press OPTIONS
while theотносно
selected
За подробности
това как
се избира
фотография
вижте then
стр. 27.
photograph
is displayed,
press F/f to
2 Натиснете
OPTIONS
докато
избраната
select “Picture
Frame
Image”
and press
фотография е изведена на екрана; след това
.
натиснете /, за да изберете “Picture Frame
. repeatedly to return
3Image”,
Pressи натиснете
RETURN
3 Неколкократно
натиснете
RETURN, за да
to the Home Menu.
се върнете към менюто Home.
Press F/f/G/g
“Photo”,
then
4 4Натиснете
///,toзаselect
да изберете
“Photo”;
“Picture “Picture
Frame” Frame”
and press
.
следselect
това изберете
и натиснете
. The TV is switched to Picture Frame
Телевизорът преминава в режим Picture Frame и
mode, and the selected photograph is
избраната фотография се извежда на екрана.
displayed on the screen.
За да зададете продължителност на
To set the
of displaying a
извеждане
наduration
фотографията
photograph
Натиснете
OPTIONS, след това изберете
Press OPTIONS,
selectизберете
“Duration”
“Duration”
и натиснетеthen
. После
and press . Then,
select .
the duration,
продължителност
и натиснете
Броячът
се извежда
and press
. на екрана.
За да
се counter
върнетеappears
към ХМВ™
The
on the screen.
Натиснете
RETURN.
To return to the XMB™
Press
RETURN.
~
• If
Ако
е избрана
отaUSB
theфотографията
photograph is selected
from
USB device, it
устройство,
трябва
must remainустройството
connected to the
TV.да остане
свързано
телевизора.
• If “Sleepкъм
Timer”
is activated, the TV
 automatically
Ако е активиран
(таймер
will “Sleep
switch Timer”
into standby
mode.
за автоматично изключване), телевизорът
автоматично
премине в режим
на готовност.
To display ще
a photograph
with
the
location on the map
За да изведете фотография с
When using an image
capture
device with GPS
локализиране
на
картата
9 Press the green/red buttons to zoom in/out
on the map.
Using
Optional на
Equipment
Използване
допълнително
оборудване
functionизползвате
(digital still
camera, сetc.),
is
Когато
устройство
GPS itфункции
possible
to
display
a
photograph
with
a map of
(цифров фотоапарат и др.) е възможно да
the
location
where
the
photograph
was
изведете фотографията заедно с карта на taken
using a function of на
GPS
for еrecording
местоположението,
което
записано
изображението,
посредством
използването
longitude and latitude.
Because
map
на
функциятаisGPS
за запис наfrom
географската
information
downloaded
the Internet
дължина
и ширина.
картографската
online map
service,Тъй
theкато
network
connection
информация се сваля от он-лайн картографска
must be required and the TV has to be
услуга от Интернет, се изисква наличие на
connected to the network (page 34).
мрежова връзка и телевизорът трябва да бъде
1 Select
photograph
свързан
къмaмрежата
(стр.(page
34). 27).
12 Изберете
фотография
(стр. 27).
Press the
green/red buttons
to zoom in/out
2 Натиснете
зелените/червените бутони, за да
on the map.
увеличите или отдалечите на картата.
To change the display position of the map
За да промените позицията на извеждане
the TV
press the
blue button
наon
картата
наscreen,
телевизионния
екран,
repeatedly.
неколкократно натиснете синия бутон.
✍
~
• Because
Тъй катоthe
Интернет
картографската
Internet online
map serviceон-лайн
is
услуга
се предоставя
от трето
лице,
възможно
е
provided
by a third party,
service
may
be changed
услугата
да
бъде
променена
или
да
не
е
достъпна
or terminated without prior notification to the
без
да е извършено предварително уведомяване
user.
на потребителите.
• The position indicated on the map may differ
 Възможно е позицията, индикирана на картата,
depending on the image capture device.
да се различава в зависимост от устройството,
• Only a large-scale map that cannot be zoomed in
заснело изображението.
or out is displayed if the TV is not connected to
 Ако телевизорът не е свързан с Интернет
the Internet or the Internet online map service is
или ако услугата за интернет он-лайн
terminated.
картографиране не е достъпна, на екрана на
• You can also display a slideshow with the location
устройството се извежда карта в увеличен
on the map. Set “Photo Set-up” to “Simple with
мащаб, чиито размер не може да бъде уголемен
map” (page 27).
или намален.
zМожете да извеждате поредица от кадри с
• A map can be displayed
in the
case of “Photo Setместоположение
на картата.
Задайте
photograph’s
EXIF
data includes
a date
up”
в положение
“Simple
with map”
(стр. 27).
information, and the associated longitude and
latitudeможе
information
files”)
has been
Карта
да бъде(“Log
изведена
в случай,
че
recorded
using
Sony GPS unit.съдържат
Follow the
EXIF
данните
наaфотографията
procedure
described
below.
подобни
данни,
а също
и информация за
географската
ширина
les”),
1 Connect дължина
the GPS иunit
to the(“Log
USBfiport.
записани посредством използването на Sony GPS
2 Press HOME.
устройство.
Следвайте процедурата, описана
по-долу.
3 Press G/g to select “Photo.”
1 Свържете GPS устройството към USB порта.
4 Press F/f to select the GPS unit, then
2 Натиснете НОМЕ.
press .
3 Натиснете /, за да изберете “Photo”.
4 Натиснете /, за да изберете GPS
устройство, и след това натиснете .
55 Изберете
следните
опции,
катоusing
използвате
Select the
following
items
F/f and
/, и натиснете ; след това задайте
press , then set them using F/f.
настройките, като използвате /.
–Time
Zone
- Time
Zone
- DST
–DST
6 Задайте “Yes” и след това натиснете .
6 Зарежда
Select “Yes”, then press .
се GPS файл за влизане.
The GPSGPS
log устройството
files are loaded.
7 Изключете
и свържете
устройството,
на
което
е
записана
7 Disconnect the GPS unit and connect the
фотографията.
device on which the photograph is stored.
8 Изберете фотография (стр. 27).
98 Натиснете
Select aзеления/червения
photograph (pageбутони,
27). за да
увеличите или отдалечите на картата.
GB
29 БГ
Using BRAVIA
with
Използване
наSync
BRAVIA
Control
for
HDMI
Sync с Control for HDMI
Функцията Control for HDMI (контрол на HDMI)
The control for HDMI function enables the TV
позволява на оборудванията да се контролират
to communicate with the connected equipment
едно друго посредством използването на HDMI
that (Consumer
is compatible
with the
function,
using от
CEC
Electronic
Control),
определен
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
HDMI.
For example,
by connecting
Sony equipment
Например,
свързвайки
оборудването
с HDMI
that is compatible
with control
for HDMI
кабели,
можете да извършвате
едновременни
контролни
операции
между
Sonycontrol
HDMI-them
(with HDMI
cables),
you can
съвместимо
together. оборудване.
Уверете
че сте свързали
правилноcorrectly,
Be sure се,
to connect
the equipment
съвместимото оборудване и че сте извършили
and make the necessary settings.
необходимите настройки за работа с функцията
Control for HDMI.
Controlfor
forHDMI
HDMI
Control
Automatically
turns the
connectedкъм
• Автоматично
изключва
свързаното
телевизора
когато
въведете
equipmentоборудване,
off when you
switch
the TV to
телевизора
в
режим
на
готовност
standby mode using the remote.посредством
използването на устройството за дистанционно
• управление.
Automatically turns the TV on and
switchesтелевизор,
the input свързан
to the connected
 Включва
към
equipment
when
the
equipment
starts to
оборудването, и автоматично
превключва
play.
входния сигнал на свързаното оборудване,
възпроизвеждате
с него.
• когато
If youзапочнете
turn on a да
connected
audio system
 Ако
включите
свързаната
аудио
система
while the TV is on, the sound output
докато телевизорът е включен, входният
switches from the TV speaker to the audio
сигнал се превключва към звук от аудио
system.
система.
Adjusts нивото
the volume
(2 +/–)
and (
mutes
• Регулира
на силата
на звука
+/-)the
иsound
заглушава
() на свързаната
аудио
(%) звука
of a connected
audio system.
система.
• You can operate the connected Sony
 Можете да работите със свързаното Sony
equipment което
that has
BRAVIA
Sync
logo
оборудване,
имаthe
логото
BRAVIA
Sync,
by the TV remote
by pressing:
посредством
устройството
за дистанционно
– N/x/X/m/M
to operate the connected
управление,
като натиснете:
- ////,
за да работите директно със
equipment directly.
свързаното
– SYNCоборудване.
MENU to display the menu of the connected
- SYNCHDMI
MENY,equipment
за да изведете
на
on менюто
the screen.
свързаното
оборудване
на екрана.
After HDMI
displaying
the menu,
you can operate the
След като
менюто
изведе,
да работите
menu
screenсеby
usingможете
F/f/G/g
and . с
екрана
на менюто, to
като
използвате
///
и . then select
– OPTIONS
display
“Device
Control”,
- OPTIONS, за да изведете “Device Control”, и след
options from “Menu”, “Options”, and “Content
това изберете опции от “Menu”, “Options” и “Con
List” to operate the equipment.
tent List”, за да работите с оборудването.
– Refer
theинструкциите
instruction manual
of the equipment
for
- Обърнете
сеto
към
за експлоатация
на
availableзаcontrol.
оборудването,
да се запознаете с достъпния
контрол.
Toда
connect
the equipment
that is
За
свържете
HDMI-съвместимо
compatible with control for HDMI
оборудване
Свържете
съвместимото
Connect the
compatibleоборудване
equipment иand the TV
телевизора, като използвате HDMI кабел.
with a HDMI cable. When connecting an
Когато свързвате аудио система, се уверете, че
audio system, be sure to also connect the
в допълнение към HDMI кабела сте свързали с
DIGITAL AUDIO
(OPTICAL)
подходящите
кабели иOUT
DIGITAL
AUDIO socket
OUT
of the TV and
the audio
system using
an
(OPTICAL)
гнездата
на телевизора
и аудио
optical audio
cable. Forизползването
details, see на
page
24.
системата,
посредством
оптичен
аудио кабел. За подробности вижте стр. 24.
GB
30 БГ
To make
the controlнастройките
for HDMI settings
За
да извършите
за
Control
for
The control
forHDMI
HDMI settings must be set on
Функцията
HDMI
да бъде зададена
both the TV
side трябва
and connected
equipment
на
телевизора
и
на
свързаното
side. See “HDMI Set-up” on оборудване.
page 46 for the
За настройка на телевизора вижте “HDMI
TV side settings. For settings on the connected
Set-up” (настройка на HDMI) на стр. 46. За
equipment, refer to the operating instructions
подробности относно настройката се обърнете
for that
equipment.за експлоатация, приложено
към
ръководството
към свързаното оборудване.
Работа с допълнителното
оборудване, като използвате
устройството за дистанционно
управление на телевизора
Бутони за използване на
допълнително оборудване
Описание
I/
Включва или изключва
допълнителното оборудване,
избрано с функционалните
бутони.
Функционални
бутони
Позволява ви да работите
със съответното
оборудване. За подробности
вижте “Програмиране
на устройството за
дистанционно управление” на
стр. 31.

Операционни
бутони BD/DVD
 /: Връща в
началото на предходното/
следващото заглавие/глава/
сцена/запис.
 /: Повтаря сцената/
леко превърта напред сцената.
 / Бързо превърта
назад/напред диска, когато
натиснете по време на
възпроизвеждане.
 : Възпроизвежда диска в
нормална скорост.
 : Въвежда режим на пауза
при възпроизвеждане.
 : Въвежда режим стоп
при възпроизвеждане.

Бутони за DVD
запис
  REC: Стартира записа.
  REC PAUSE: Въвежда
режим на пауза при запис.
  REC STOP: Спира
записа.

F1/F2
 Избира диск, когато
използвате диск чейнджър.
 Избира функция, когато
използвате комбинирано
устройство (например DVD/
HDD).

BD/DVD MENU
Извежда BD/DVD менюто
на диска.

BD/DVD TOP
MENU
Извежда главното меню на
BD/DVD диска.


За подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към свързаното
оборудване.
Програмиране на устройството за
дистанционно управление
Бутонът  има осезаема точка. Използвайте
осезаемата точка като отправна точка, когато
работите с други устройства.
Това устройство за дистанционно управление е
създадено за работа със Sony телевизори, повечето
Sony Bly-ray disc плейъри, DVD плейъри, DVD
рекордери и аудио системи (системи за домашно кино
и др.).
За да контролирате Bly-ray disc плейърите, DVD
плейърите и DVD рекордерите на други производители
(както и някои други Sony модели), програмирайте
устройството за дистанционно управление, както
следва:
Преди да започнете, погледнете трицифрения код за
марката на вашето BD, DVD или AMP оборудване в
“Кодове на производители” на стр. 32.
(Продължава)
БГ
Използване на допълнително оборудване
Опции
Ако вашето оборудване не работи или
ако някои функции не работят
Въведете правилния код или опитайте следващия
код в списъка с марки. Обърнете внимание, че е
възможно този списък да не включва кодовете за
всички модели и на всички марки.
За да се върнете към нормална работа на
телевизора
Натиснете функционалния бутон на телевизора.
Кодове на производители
DVD плейъри
Марка
1
2
3
4
Натиснете и задръжте функционалния
бутон на BD, DVD или AMP, който
желаете да програмирате на устройството
за дистанционно управление; след това
натиснете бутона .
Бутонът за избраната функция (BD, DVD
или AMP) започва да мига.
Докато функционалният бутон мига,
натиснете бутоните с цифри, за да въведете
всичките три цифри на кода за вашата марка.
Ако кодът не бъде въведен до 10 секунди,
трябва отново да се върнете към стъпка 1.
Натиснете .
Избраният функционален бутон мига два
пъти.
Ако избраният функционален бутон мига 5
пъти, повторете от стъпка 1.
Включете оборудването и проверете дали
функциите, описани по-долу, работят.
За Bly-ray disc плейъри, DVD плейъри и
DVD рекордери проверете:
 (възпроизвеждане),  (спиране),
(превъртане назад),  (превъртане
напред), избор на канал.
За DVD плейъри и DVD рекордери
проверете:
TOP MENU/MENU и ///.
БГ
Код
Blu-ray disc (BD) плейъри
Марка
Код
DVD/Видео рекордери
Марка
Код
DVD/HDD рекордери
Марка
Код
Видеорекордери
Марка
Код
Manufacturer
Марка
LG
LOEWE
MATSUI
ORION
PANASONIC
PHILIPS
SAMSUNG
SANYO
SHARP
THOMSON
TOSHIBA
Code
Код
332, 338
358, 355, 360, 361, 320, 351
356, 357
328
321, 323
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
339 – 341, 345
335, 336
324
319, 350, 365
337
DAV Home за
Theatre
Systems
Системи
домашно
кино DAV
Марка
Код
Manufacturer
Code
SONY (DAV)
401 – 404
Using
Optional Equipment
Използване
на допълнително
AV receivers
приемници
Марка
Manufacturer
SONY
Код
Code
451 – 454
Digital
terrestrial
receivers
Цифрови
земни
приемници
Manufacturer
Марка
SONY
Code
Код
501 – 504
оборудване
GB
33 БГ
Използване на допълнително оборудване
С този телевизор можете да се наслаждавате
на съдържание, записано на DLNA-съвместимо
оборудване във вашата домашна мрежа.
Устройство, което запазва и предоставя
съдържание като фото/музикални файлове, се
нарича „сървър”. Телевизорът приема фото/
музикалните файлове от сървъра посредством
мрежата и вие можете да им се наслаждавате на
вашето телевизионно устройство дори и в други
стаи.
За да се наслаждавате на домашната мрежа, е
необходимо да разполагате с DLNA-съвместимо
устройство (VAIO, Cyber-shot и др.) като сървър.
Свързване на телевизора към
мрежата
Телевизор
Мрежови кабел (не е
приложен в комплекта)
Рутер
Към мрежови
устройства
Мрежови кабел (не е
приложен в комплекта)
DSL модем/
Кабелен модем
Интернет
БГ
Преглед на фото/музикални
файлове през мрежата
Вие можете лесно да се наслаждавате на фото
и музикални файлове на сървъра като изберете
иконка от основното меню Home.
1 Натиснете НОМЕ.
2 Натиснете /, за да изберете “Photo”
или “Music”.
3 Натиснете /, за да изберете сървър, и
след това натиснете .
В “Music” се извежда “Live View”. Във
“Photo” се извежда “Thumbnail”. Можете
да превключите режима на преглед
между “List View” и “Thumbnail View”,
като натиснете жълтия бутон.
Когато не можете да откриете сървър
Вижте “Проверка на мрежовите
връзки” (стр. 36) и “Регулиране на
настройките на дисплея на сървъра”
(стр. 36).
4 Натиснете ///, за да изберете файл
или папка, и след това натиснете .
Когато изберете папка, трябва да
изберете и файл; след това натиснете .
Възпроизвеждането стартира.

 Ако в EXIF данните на фотографията
има записана информация за
географски ширина и дължина, заедно с
изображението можете да изведете и карта
(стр. 29).
 В зависимост от мрежовото устройство,
възможно е да се наложи да регистрирате
телевизора с мрежовото устройство.
(Фото),
 Възможно е, когато използвате
картината на телевизора да се изведе с проблеми,
тъй като изображенията могат да се увеличават
в зависимост от файла. Освен това, в зависимост
от размера и съотношението на изображението,
е възможно изображенията да не запълнят целия
екран.
(Фото), възможно е
 Когато използвате
извеждането на някои фото файлове да отнеме
известно време.
 Имената на файловете и папките се поддържат,
ако са изписани с английски букви.
 За да възпроизвеждате файлове, получени
от мрежово устройство, файловете трябва да
отговарят на един от следните формати.
- Неподвижно изображение: JPEG формат
- Музика: МР3 формат или линеен РСМ формат
В зависимост
устройство,
възможно
Depending от
onмрежовото
the network
device, the
file format
е файловият
формат да
бъде преобразуван
преди
may be converted
before
transfer. In such
cases,
трансфера. В тези случаи, за възпроизвеждане
the file format resulting after conversion is used
се използва файловият формат, получен след
for playback. For details, see the instruction
конвертирането. За подробности се обърнете към
manual for the
network device
being used.
ръководството
за експлоатация,
приложено
къмEven
files conforming
to one
of използвате.
the file formats
given
мрежовото
устройство,
което
Възможно
е, обаче,
определени
случаи
не успеете
above вcannot
be played
inда
some
cases. да
възпроизведете дори файлове, които отговарят на един
от посочените файлови формати.
To enjoy photographs and music on
the TV screen by operating devices
За да се наслаждавате на
– Renderer
фотографии и музика на
“Renderer” is a feature
for playing
photo files
телевизионния
екран
посредством
and
music
files
stored
in
network
devices
оперативни устройства
still cameras, mobile phones, etc.) on
-(digital
Renderer
“Renderer”
за възпроизвеждане
на
the TV byе функция
operating
the controller device
in
телевизионния
на фото
и музикални
файлове,
question. Toекран
use this
feature,
a rendererзапазени на мрежови устройства (цифров фотоапарат,
compatible device such as a digital still camera
мобилен телефон и др.) посредством работа с
or mobile устройство
phone is required
as За
theдаcontroller.
въпросното
- контролер.
използвате
тази
функция,
да имате manual
rendererRefer
as wellе необходимо
to the instruction
съвместимо
визуализиращо
устройство, като например
supplied with
the controller.
Description
Описание
Information
Displays
informationза
Извежда информация
about
the device,
folders,
устройството,
папките
и
and
files.
файловете.
Информация
‘(Music)
(Аудио)Available
Опции Options
Опции
Option
Режим на звука
Sound Mode
Съраунд
Описание
Description
Вижте стр. 40.
See page 40.
Вижте стр. 40.
Surround
See page 40.
Add to Slideshow
Registers
background
на кадри the
Регистриране
music
to beкоято
played
during
на музика,
да се
aизползва
slideshow
using
за фон
при
(Photo).
изреждане на кадри,
Прибавяне към
изреждане на кадри
Прибавяне към изреждане
посредством
използването
Omit from Slideshow Cancels
the registered
на
(Фото).music.
background
Пропускане
при
Playback Options
изреждане на кадри
Отменяmusic
регистрацията
Allows
options toна
музика
заrepeat,
фон. shuffle,
be
set for
or
regular playback.
Позволява
да се
Speaker
Опции
при
възпроизвеждане
Information
задават
See
pageмузикални
45.
Високоговорител
Информация
опции за повторно,
Displays
information
разбъркано
или обичайно
about
the device, folders,
възпроизвеждане.
and files.
Вижте стр. 45.
Извежда информация за
устройството, папките и
файловете.
perform operations during playback.
(Фото)
ОпцииOptions
(Photo) Available
Option
Опции
Description
Описание
PictureнаMode
Режим
изображение
See
page
Вижте
стр.39.
39.
Soundна
Mode
Режим
звука
See
page
Вижте
стр.40.
40.
Surround
Съраунд
See
page
Вижте
стр.40.
40.
Cropping
Отрязване
Crops
a photograph.
Отрязване
на фотография.
Display map
Извежда карта
Displays
a mapнаof the
местоположението,
location
where a photo
където
е било
was
shot
alongзаснето
with the
изображението.
photo
itself.
Извеждане на карта
Show Options
Опции на извеждане
Photo Set-up
Позволява
зададете
Allows
youвиtoдаset
repeat/
повторно/разбъркано
shuffle
for photo
възпроизвеждане за фото
playback.
изображения.
Фото настройка
Sets how playback should
Задава
начинаand
на what
be
performed
възпроизвеждането
effects
to use during
и ефектите, които
slideshows.
Rotate
Rotates
files. на кадри.
изреждането
Speaker
Въртене
See
pageфайловете.
45.
Завърта
Високоговорител
Вижте стр. 45.
ще се използват при
GB
35БГ
Using
Networkна
Features
Използване
мрежовите опции
цифров фотоапарат или мобилен телефон в ролята на
1 Set “Renderer
Function”,
контролер.
Вижте ръководството
за “Renderer
експлоатация и на
самияAccess
контролер.
Control” and “Renderer Set-up” in
1 Ако е необходимо, задайте “Renderer Function”,
“Network Settings” if necessary
“Ren derer Access Control” и “Renderer Set-up” в
(page 51).
“Network
Settings” (стр. 51).
2 Възпроизведете на телевизионния екран файла,
2 избран
Playпосредством
the file selected
using the controller
контролера.
on the
Файлът
се TV.
възпроизвежда на телевизора през
свързаната мрежа.
The file isконтролера
played on
the
TV over the
Използвайте
или
устройството
за
connectedуправление
network. на телевизора, за да
дистанционно
оперирате
време на възпроизвеждане.
Use theпоcontroller
or the TV’s remote to
Option
Опции
Checking the
Network
Проверка
на мрежовите
Connection
връзки
Въведете съответна (буквена/цифрова) стойност
Enter the respective (alphanumeric) values for
за вашия рутер. Възможно е опцията, която
your router. The items that need to be set may
трябва да зададете, да се различава в зависимост
differ,
depending
on the Internet
service
от
доставчика
на Интернет
услугата
или рутера.
provider
or the се
router.
For details,
refer to the
За
подробности
обърнете
към ръководствата
instruction
manuals
that
been provided
за
експлоатация,
които
се have
предоставят
от вашия
by your Internet
service
provider
or supplied
интернет
доставчик
или които
се предлагат
заедно
сwith
рутера.
the router.
1 Натиснете НОМЕ.
1 Press HOME.
2 Натиснете , за да изберете “Settings”.
Press G to
select
32 Натиснете
/
/, “Settings.”
за да изберете “Network
Settings”, и след това натиснете .
3 Press F/f to select “Network Settings”,
4 Изберете “Network” и след това натиснете .
then press
.
5 Изберете
“IP Address
settings” и след това
натиснете
.
4 Select “Network”, then press .
6 Изберете опция и натиснете .
5 Когато
Selectизберете
“IP Address
settings”,
then press
“DHCP
(DNS automatic)”
.
Преминете към стъпка 7.
(DNS. manual)”
6 Когато
Selectизберете
an item, “DHCP
and press
Задайте “Primary DNS”/”Secondary DNS”, като
When you
select
“DHCP с(DNS
използвате
//
и бутоните
цифри.
automatic)”
Когато
изберете “Manual”
Go to следните
step 7. опции, като използвате
Задайте
//
и бутоните
с цифри.
When
you select
“DHCP (DNS manual)”
 IP
SetAddress
“Primary DNS”/“Secondary DNS”
 Subnet Mask
using F/f/g and the number buttons.
 Default Gateway
When you
select “Manual”
 Primary
DNS/Secondary
DNS
Setвашият
the following
using F/f/g
Ако
ISP имаitems
определена
proxy and
the number
buttons.
сървър
настройка
Натиснете
OPTIONS, след това натиснете
• IP Address
/,
за да изберете
• Subnet
Mask “Proxy Set-up”, и натиснете
.• След
това
въведете настройката.
Default Gateway
7 Натиснете
.
• Primary DNS/Secondary DNS
8 Натиснете /, за да изберете “Test”, и след
If
ISP has a specific proxy server
товаyour
натиснете.
setting
9 Натиснете /, за да изберете “Yes”, и след
Press
OPTIONS,
това
натиснете
. then press F/f to select
“Proxy Set-up”
and press
. Then enter
Мрежовата
диагностика
започва.
Когато
се изведе съобщението “Connection
the settings.
7 successful.”,
Press . неколкократно натиснете
RETURN, за да излезете.
8 Press F/f to select “Test”, then press .
9 Press G/g to select “Yes”, then press .
The network diagnostic starts.
When the message “Connection
successful.” appears, press
RETURN repeatedly to exit.
GB
36 БГ
Регулиране
на Server
настройките
Adjusting the
на
дисплея
на сървъра
Display
Settings
You can select home network servers to be
Можетете да изберете домашни мрежови
displayed on the Home Menu.
сървъри, които да се извеждат в менюто Home.
Up to 10 servers can be displayed on the Home
В
менюто
Home автоматично могат да бъдат
Menu
automatically.
изведени до 10 сървъра.
1 Set the server to allow connections from
1 Задайте сървъра, за да разрешите връзките от
the TV.
телевизора.
details onотносно
settingsнастройките
on the server,
ЗаFor
подробности
на refer
to
the
Operating
Instructions
supplied
сървъра се обърнете към инструкциите за
with the server.
експлоатация, приложени към сървъра.
Press HOME.
22 Натиснете
НОМЕ.
Press G/g
to select
“Settings.”
33 Натиснете
/,
за да изберете
“Settings”.
44 Натиснете
/,
за
да
изберете
“Network
SetPress F/f to select “Network
Settings”,
tings”,
и
след
това
натиснете
.
then press .
5 Изберете “Server Display Settings” и след това
5 Select “Server Display Settings”, then
натиснете .
press .
6 Изберете сървъра, който искате да изведете в
6 менюто
SelectHome,
the server
you want to display on
и след това натиснете .
the
Home
Menu,
then press .
7 Изберете “Yes” и след това натиснете .
7 Select “Yes”, then press .
За да не извеждате сървъра в
To set theHome
server not to be displayed on
менюто
theстъпка
Home
Menu /, за да избере “No”, и
На
7 натиснете
In
step
7,
press
F/f.
to select “No”, then press
след това натиснете
.
Възможни опции (на дисплея с
Available Options
(on the connected
настройки
на свързания
сървър)
server settings display)
Option
Опции
Description
Описание
Delete All
Deletes
connected
Изтриваall
цялото
servers.
съдържание на сървъра.
Update List
Updates
serverнаlist to
Обновяваthe
списъка
the
latestкъм
information.
сървъра
последната
Delete All
Update List
Information
Information
информация.
Displays
information
about
the информация
connected server
Извежда
за
свързанияselected.
сървър, който
currently
сте избрали към момента.
Delete
Deletes the connected
Изтрива
свързания
сървър,
server
currently
selected.
Delete
който сте избрали към
момента.
Ако
неcannot
можете
да свържете
If you
connect
to yourкъм
home
вашата
networkдомашна мрежа
Телевизорът може да провери дали сървърът е
The TV can check if the server is being
правилно разпознат.
correctly recognised.
1 Натиснете НОМЕ.
Press HOME.
21 Натиснете
/, за да изберете “Settings”.
3 Изберете /, за да изберете “Network Set2 tings”,
Press G/g to select “Settings.”
и след това натиснете .
Press F/f
to select
“Network
Settings”,
43 Изберете
“Server
Diagnostics”
и след
това
натиснете
. .
then press
5 Изберете “Yes” и след това натиснете .
4 Започва
Select диагностиката
“Server Diagnostics”,
then press
на сървъра.
.
Когато диагностиката на сървъра завърши, се
резултати
5 извежда
Selectсписък
“Yes”,сthen
press от. диагностиката.
6 Изберете сървъра, който искате да
The serverи diagnostic
starts. .
потвърдите,
след това натиснете
When
the
server
diagnostic
Извеждат се резултатите от is complete,
диагностицирането
на избрания
сървър.
the diagnostic result
list appears.
Ако
резултатите
от
диагностицирането
6 Select the server you want to confirm,
покажат грешка, проверете възможните
then press
причини
и какво. трябва да направите, и
проверете
връзките
и настройките.
The diagnostic
results
of the selected
Using Networkна
Features
Използване
мрежовите опции
server appear.
If the diagnostic results indicate a failure,
look up the possible causes and what to
do, and check connections and settings.
GB
37 БГ
Използване на функциите на MENU
Работа със системата от менюта TV Home (ХМВ™)
ХМВ (XrossMediaBar) е меню от BRAVIA функции и входни източници, изведени на екрана на вашия
телевизор. ХМВ™ е лесен начин да избирате програми и да регулирате настройки на вашия BRAVIA
телевизор.
1 Натиснете HOME.
На екрана се извежда менюто на телевизора Home.
Лента с медия категории
Лента с обектни категории
2 Натиснете /, за да изберете категория.
Описание
Settings (Настройки)
Можете да извършите предварителни настройки и регулации. За
подробности относно настройките вижте стр. 39.
Photo (Фото)
Можете да се наслаждавате на фото файлове, като използвате USB
устройства или мрежата (стр. 27, 34).
‘ Music (Музика)
Digital (Цифрови)
Analogue (Аналогови)
External Inputs (Външни
входове)
Можете да се наслаждавате на музикални файлове, като използвате USB
устройства или мрежата (стр. 27, 34).
Можете да изберете цифров канал, списък Favourite (любими) (стр. 22)
или Справочник (стр. 18, 21). Също така, можете да изберете канал и като
използвате бутоните с цифри или PROG +/-.
Можете да изберете аналогов канал. Също така, можете да изберете
канал и като използвате бутоните с цифри или PROG +/-. За да
скриете списъка с аналогови канали, задайте “Programme List Display”
в положение “Off” (стр. 46).
Можете да изберете оборудване, свързано към телевизора. За да
зададете име на външния вход, вижте “AV Set-up” (AV настройка) (стр.
44).
3
Натиснете /, за да изберете опция, и след това натиснете .
4
Следвайте инструкциите на екрана.
5
Натиснете НОМЕ, за да излезете.
 Операциите, които можете да настройвате, зависят от ситуацията.
 Недостъпните опциите са оцветени в сиво или изобщо не се извеждат.
БГ
Settings
Настройки
Picture
Изображение
Picture Mode
Picture Mode (Режим
на изображението)
Selects
the picture
mode except
for PC input
source.
Mode”
includes
Избира
режим
на изображението
с изключение
на РС
входен“Picture
източник.
“Picture
Mode”
включва
опции
постигане
на най-добър
изглед на видео
или фотографии.
Опциите,
които
options
best за
suited
for video
and photographs,
respectively.
The options
that can
be
можете
да избирате,
се различават
в зависимост
от входния източник.
selected
differ depending
on the
input source.
Vivid
Vivid
enhanced
picture
contrast
and sharpness.
ЗаFor
светла
картина
с увеличен
контраст
и острота.
Standard
Standard
For standard
picture.
Recommended
home entertainment.
Стандартна
картина.
Оптимална
картина for
за домашна
употреба.
Cinema
viewing
film-based
content. Most
suitable
viewing
ЗаFor
преглед
на филмово
съдържание.
Подходящо
за for
преглед
на in
a theatre-like
environment.
филми
в кино формат.
Photo-Vivid
viewing
photographs.Увеличава
Enhancesконтраста
picture contrast
and на
ЗаFor
преглед
на фотографии.
и остротата
sharpness.
картината.
Cinema
Photo-Vivid
Photo-Standard ЗаFor
viewing
photographs.Дава
Provides
the optimum
преглед
на фотографии.
оптимално
качество picture
на
quality for
viewingнаinснимки
the home.
картината
за преглед
в домашни условия.
Photo-Original ЗаFor
viewing
photographs.Представя
Represents
the picture
quality used
преглед
на фотографии.
качеството
на картината,
Photo-Original
when imaging
photographs.
използвано
когатоdeveloped
изображението
се подобрява фотографски.
Display
Mode
(only inИзбира
Selects
the display
mode
input
source.
Display Mode
(Режим
режима
на дисплея
заfor
РС PC
входен
източник.
PC
Input/HDMI
на дисплея)
(само PC
за
Video
For
video
images.
Video
За видео изображения.
РС вход/HDMI PC
Input)
Text
text,таблици
charts or
Text
ЗаFor
текст,
илиtables.
списъци.
вход)
Photo-Standard
Reset
Reset (Нулиране)
Brightness
Brightness
Colour
Colour
Hue
Adjustsили
the затъмнява
brightness of
the backlight.
Осветява
задното
осветяване.
Increases or decreases picture contrast.
Увеличава или намалява контраста на изображението.
Brightens or darkens the picture.
Increases or decreases colour intensity.
Осветява или затъмнява изображението.
Увеличава или намалява интензитета на цветността.
Increases or decreases the green and red tones.
Увеличава или намалява зелените и червените тонове.
z
Hue
• “Hue”
canда
only
be adjusted
forзаanпрограми
NTSC colour
signal
(e.g.,
U.S.A. video
 “Hue”
може
се регулира
само
с NTSC
сигнал
(например
видеоtapes).
ленти
в
САЩ).
Colour Temperature Adjusts the whiteness of the picture.
Colour Temperature
Задава
Coolбелите тонове в изображението.
Gives the white colours a blue tint.
(Температура на
Cool
Придава
на белите
цветове синкав
оттенък.
Neutral
Gives the
white colours
a neutral
tint.
цветовете)
Neutral
Придава
на
белите
цветове
неутрален
оттенък.
Warm 1/Warm 2 Gives white colours a red tint. “Warm
2” gives a redder tint
Warm 1/Warm 2
z
than “Warm
1.” цветове червеникав оттенък. При “Warm 2”
Придава
на белите
оттенъкът е по-червеникав отколкото при “Warm 1”.
Sharpness
• “Warm 1” and “Warm 2” are not available when “Picture Mode” is set to “Vivid”
(or “Photo-Vivid”).
“Warm
1” и “Warm 2” могат да бъдат регулирани само ако “Picture Mode” е зададен в
положение
(илиthe
“Photo-Vivid”).
Sharpens“Vivid”
or softens
picture.
Sharpness
(Острота)
Noise
Reduction
Изостря
или
омекотява
изображението.
Reduces
the
picture noise
(snowy picture) in a weak broadcast signal.
Намалява
(снежинки)
при предавания
слаб
Auto шума в картината
Automatically
reduces
the picture със
noise
(inсигнал
analogue mode
Noise Reduction
(Намаляване на
шума)
Auto
High/Medium/
Low
High/Medium/Low
OffOff
only).
Автоматично
намалява смущенията в картината (само в режим на
аналогов
телевизионен
или сложен
телевизионен сигнал).
Modifies
the effect ofсигнал
the noise
reduction.
Модифицира ефекта на намаляване на смущенията.
Turns offфункцията
the “NoiseзаReduction”
feature.
Изключва
намаляване на
шума.
(Продължава)
(Continued)
GB
39 БГ
Using MENU Functions
Използване
на функциите на MENU
Backlight
Backlight
Contrast
Contrast
Resets
all picture
settings
except “Picture
Mode” Mode”
and “Display
(only in PC
Връща
всички
настройки
на картината,
освен “Picture
(Режим Mode”
на изображението)
mode) toMode”
the factory
и “Display
(Режимsettings.
на дисплея), в положенията им по подразбиране.
MPEG Noise
Reduction
MPEG
Noise
(MPEG намаляване на
Reduction
смущенията)
Advanced Settings
MPEGpicture
Noise Reduction
намаляване на смущенията)
смущенията
Reduces
noise in(MPEG
MPEG-compressed
videos. This. Намалява
is effective
when в
картината
в MPEG-компресирано
видео. Това е особено ефективно, когато гледате DVD
viewing
a DVD
or digital broadcast.
или цифрово предаване.
Allows you to set “Picture” settings in more detail. These settings are not available
Advanced Settings
Позволява
да зададете
на “Picture”
по-детайлно. Когато зададете “Picture
when
“PictureвиMode”
is setнастройките
to “Vivid”(or
“Photo-Vivid”).
(Допълнителни настройки)
Mode” в положение “Vivid” (или “Photo-Vivid”), не можете да зададете/промените тези
Adv.
Contrast
Automatically adjusts “Backlight” and “Contrast” to the most
настройки.
Enhancer
suitable settings judging from the brightness of the screen.
Adv.Contrast
Автоматично задава “Backlight” и “Contrast” в най-удобната
This
setting според
is especially
effective
for dark
scenes.
It
настройка
осветеността
на екрана.
Тазиimages
настройка
е
Enhancer
will
increase
the contrast
distinction
of the
picture
особено
ефективна
за тъмни
изображения.
Тяdarker
ще увеличи
scenes.
разликите в контраста на по-тъмните сцени.
Live
Colour
Makes
more
vivid.
Live Colour
Правиcolours
цветовете
по-живи.
Colour
Space
Colour
Space
Changes
the
colour reproduction
“Wide”
reproduces
Променя
диапазона
на репродукцияgamut.
на цветовете.
“Wide”
извежда
theпо-живи
vivid colour
“Standard”
reproduces
the цветове.
standard
цветовеand
и “Standard”
извежда
стандартни
colour.
✍
Когато “Colour Space” е зададен в положение „Standard”, функцията „Live Colour”
• “Live
Colour” is not available when “Colour Space” is set to “Standard.”
не
е достъпна.
~
“Noise Reduction”, “MPEG Noise Reduction” and “Advanced Settings” are not available for PC.
Sound (Звук)
Sound
Sound Mode
(Режим на
Sound
Mode
звука)
Избира
режим
звука.
Selects
theнаsound
Dynamic
Dynamic
Standard
Standard
Clear
Voice Voice
Clear
mode.
Увеличава дисканта
и басите.
Enhances
the treble
and bass sounds.
За стандартен
For
standardзвук.
sounds.
Изчиства
звука.sound clearer.
Makes voice
Reset (Нулиране)
Reset
Treble
(Дискант)
Treble
Задава
звук сhigher-pitched
по-висока честота.sounds.
Adjusts
Bass (Бас)
Bass
Задава
звук сlower-pitched
по-ниска честота.sounds.
Adjusts
Balance (Баланс)
Balance
Auto
AutoVolume
Volume
десен високоговорители.
Регулира
баланса между
Emphasises
left orлевия
rightи speaker
balance.
(Автоматично задаване
на ниво на силата на
звука)
Volume
Offset
Volume Offset
Woofer
Level
(Начало на звука)
Woofer Level (Ниво на
ууфъра)
Връща
настройките
за звукаsettings
в стойностите
по подразбиране
изключение “Dual
на “DualSound.”
Sound”.
Resets
all the sound
to theимfactory
settingsс excluding
Силата
на звука
на каналите
оставаlevel
същата,
независимо
от предавания
(например
в случай
на
Keeps
a constant
volume
even
when volume
level сигнал
gaps occur
(e.g.,
adverts
реклама).
tend to be louder than programmes).
Adjusts the volume level of the current input relative to other inputs.
on where the
television is located. Decrease the level if you feel too much bass is being output,
and increase
level
if you
feel
bassв зависимост
is being output.
Регулира
нивото наthe
басите
според
вкуса
ви,not
такаenough
че то варира
от това къде сте поставили
Регулира
нивото
силаlevel
на звука
на настоящия
вход
в сравнение
с другите
входове.
Adjusts
the на
bass
to taste
since the
bass
level varies
depending
~
Surround
телевизора. Намалете нивото, ако имате усещането, че силата на басите е твърде висока, или го
увеличете, ако усещате, че нивото на извеждане на бастите е недостатъчно.
✍ • This adjustment is only necessary when the TV is first installed or when its
 Тази настройка е необходима, само когато инсталирате телевизора за първи път или при промяна
location has been changed. Adjustment is not required for regular listening.
на местоположението на устройството. При ежедневното използване на устройството не се изисква
регулиране
на тази настройка.
Live Sports
Delivers surround effects that make you feel like you are
Surround (Съраунд)
Live Sports
Music Hall
Music Hall
Cinema
Cinema
Custom
Off
Custom
Voice Zoom
Voice Zoom (Яснота на
гласа)
Sound Booster
Sound
Booster
(Усилвател
на звука)
GB
40 БГ
Off
watching
a liveефекти,
sportsкоито
contest.
Създава звукови
симулират усещането при гледане на
спортно
състезание
на
живо.
Delivers surround effects that make you feel like you are
surrounded
by ефекти,
sound които
as in симулират
a music hall.
Създава звукови
усещането за присъствие на
съраунд звук в концертна зала.
Delivers surround effects just like the high-grade audio
Създава звукови
които
симулират усещането за присъствие в
systems
found ефекти,
in movie
theatres.
кино салон, където звукът е с много високо качество.
A “Voice Zoom” adjustment can be stored according to taste.
Можете да настроите “Voice Zoom” според вашия вкус.
Selects for normal stereo or mono reception.
Изберете за нормално стерео или моно приемане.
Adjusts the sound level of human voices. For example, if the voice of a news
Регулира яснотата на човешкия глас. Например, ако гласът на водещия на новините не е ясен, чрез
announcer is indistinct, you can turn up this setting to make the voice louder.
увеличаване нивото на тази настройка вие ще направите звука по-ясен. Ако гледате спортно предаване
Conversely,
if you are
watching
a sports
you
can turn down this
и ако
намалите стойността
на тази
настройка,
вие щеprogramme,
омекотите гласа
на коментатора.
setting to soften the voice of the commentator.
Придава на звука повече сила, като усилва басите и дисканта.
Produces a fuller sound for more impact, by emphasising the treble and bass
sounds.
Dual Sound
(Двоен
Dual
Sound
звук)
Избира
звука
високоговорителите
за стерео
или двуезични
програми.
Selects
theот
sound
from the speaker
for a stereo
or bilingual
broadcast.
Stereo/Mono
Stereo/Mono
ЗаFor
стерео
предавания.
a stereo
broadcast.
A/B/Mono
A/B/Mono
ЗаFor
двуезични
предавания,
изберете
“А” за
1, channel
“B” за канал
2
a bilingual
broadcast,
select “A”
forканал
sound
1, “B”
или
за моно канал,
ако има такъв.
for“Mono”
sound channel
2, or “Mono”
for a mono channel, if
available.

z изберете друго оборудване, свързано към телевизора, задайте “Dual Sound” в
Ако
положение
“Stereo”,
“A”equipment
или “B”. connected to the TV, set “Dual Sound” to “Stereo”,
• If you select
other
“A” or “B.”
~
• “Treble”, “Bass”, “Balance” and “Auto Volume” are not available when “Speaker” is set to “Audio System”
and headphones are connected.
Features
Features (Опции)
USB Auto
Start
USB
Auto
Start
(USB автоматично
активиране)
Автоматично
стартира
възпроизвеждане,
включите
телевизора,
и когатоstill
Automatically
startsфото
photo
playback whenкогато
the TV
is turned
on and a digital
цифровият
фотоапарат
или storing
друго оборудване,
фото
е свързано
към
camera or
other device
photo filesсъдържащо
is connected
to файловете,
the USB port
and then
USB
портаon.
и след това е активирано.
turned
Изберете,
да преглеждате
файлове в режим на изреждане
Slideshow
Select toзаview
JPEG files JPEG
as a slideshow.
на кадри.
Thumbnail View Select to view JPEG files as a thumbnail.
Slideshow
Off
Thumbnail
View
~
Quick Start (Бърз
старт)
Power Saving
Power Saving
(Пестене на енергия)
Off
Изберете, за да изключите функцията.
✍ • Playback does not start automatically if the TV is turned on after connecting the
digital still camera
other device
to the USB
port.
 Възпроизвеждането
неor
стартира
автоматично,
ако телевизорът
е включен след
свързването
на цифровия
друго
устройство
към
USB порта.
The TV turns
on fasterфотоапарат
than usual или
within
two
hours after
switching
to standby
mode. However,
power
consumption
in standby
is 20
Телевизорът
се включва
по-бързо
от обичайното
ако вmode
рамките
наWatt
околоhigher
2 часаthan
е бил в
usual.
режим
на готовност. Въпреки това, консумацията на енергия в режим на готовност е 20
вата
повечеthe
отколкото
е обичайно.
Selects
power saving
mode to reduce the power consumption of the TV. When
“Picture
Off”
selected, the
picture is switched
off and the от телевизора.
(Picture Off)
Избира
режим
наisнамаляване
на консумацията
на електроенергия
Когато
изберете
„Picture
Off”,
изчезва
индикаторът
-- (Изключена
картина)
на
indicator
on the
TVкартината
front panel
lightsиup
in green. The
sound remains
unchanged.
предния панел на телевизора светва в зелено. Звукът остава непроменен.
Standard Power Default settings.
Standard
Power
по подразбиране.
Reduced
Power Настройка
Reduces the
power consumption of the TV.
Reduced
Power
Намалява
консумацията
на захранването
на to
телевизора.
Picture Off
Switches off the picture.
You can listen
the sound with the
Light Sensor
Light Sensor
(Светлинен сензор)
Picture Off
picture off.
Изключва
картината. Можете да слушате звука с изключена
картина.
Automatically optimises the picture settings according to the
On
ambient light
in the room.
Автоматично
оптимизира
настройките на картината според
осветеността
на “Light
стаята. Sensor” feature.
Turns off the
On
Off
~
Logo Illumination
Logo illumination
Panel
Key
(Осветяване на
Illumination
логото)
Panel Key Illumination (Осветяване на
панела)
Off
Изключва функцията „Light Sensor”.
✍
• Be sure
anything over
asтъй
its function
may be работа
affected.
 Уверете
се,not
че to
не put
сте поставили
нищоthe
надsensor,
сензора,
като нормалната
на See
page 15може
for the
location
of the
light sensor.
функцията
да се
затрудни.
За местоположението
на светлинния сензор вижте стр.
15.Lights up and turns off the Sony logo on the front of the TV.
Auto
Touch sensor keys light up when you touch the sensor keys
Осветява и изключва логото
на Sony,
предната
страна
на телевизора.
on the
front намиращо
of the TVсе
orот
when
the TV
is on.
On
Touch sensors are lit constantly.
Auto
Когато докоснете сензорния елемент от предната страна на
телевизора или когато телевизорът е включен, светлинният
тактилен сензор свети.
On
Тактилните сензори светят постоянно.
(Продължава)
(Continued)
GB
41 БГ
Using
MENU Functions
Използване
на функциите на MENU
Quick Start
Изберете,
да преглеждате
JPEG файлове като миниатюрни
Select toзаdisable
this function.
изображения
Motionflow
Motionflow
Предоставя
движение
картинатаand
и намалява
Provides по-меко
smoother
pictureна
movement
reducesзамъгляването
picture blur. на образа.
(Омекотяване на
движенията)
High
High
Provides smoother
picture movement
such
as for film-based
Предоставя
по-меко движение
на картината,
подходящо
за
съдържание
contents. на филмова основа.
Standard
Provides smooth
picture на
movement.
this setting
Предоставя
меко движение
картината,Use
подходящо
за for
стандартна
употреба.
standard use.
Off
Use this setting
when the “High”
and “Standard”
settings
Използвайте
тази настройка,
когато настройките
“High”
и “Standard”
дават
като резултат смущения.
result
in noise.
Standard
Off
~
✍
 В• зависимост
съдържанието,
да не успеете
да even
видите
дори
Depending от
onвидео
the video,
you may възможно
not see theе effect
visually,
if ефекта,
you have
ако промените настройката.
changed the setting.
Film Mode (Филмов
режим)
Film Mode
Предоставя подобрено качество на картината, което се оптимизира за филмово
Provides an improved picture quality which is optimised for film when playing
съдържание, когато възпроизвеждате DVD изображения, заснети като филм.
DVD images taken on film.
Auto 1/Auto 2
Auto 1/Auto 2
Off
Off
~
“Auto 1” предоставя по-меко движение на картината отколкото
“Auto 1” Provides smoother picture movement than the
оригиналното филмово-базирано съдържание. Настройката “Auto
original film-based content. “Auto 2” Provides the original
2” предоставя оригиналното филмово-базирано съдържание
film-based content as is.
такова, каквото е.
Turns off the “Film Mode” feature.
Изключва опцията “Film Mode”.
✍
• If the
image contains
irregular
signals
or tooили
much
noise, “Film
Mode” will
be
 Ако
изображението
съдържа
нередовни
сигнали
се извежда
със смущения,
“Film
Mode”
автоматичноturned
ще се изключи
ако сте
избрали
1/Auto 2”.
automatically
off even дори
if “Auto
1/Auto
2” is“Auto
selected.
 Опцията
“Film Mode”
е достъпна,
когато
“Video/Photo”
зададен
в положение
• “Film Mode”
is notнеavailable
when
“Video/Photo”
is еset
to “Photo”
or when
“Photo”
или когато
е разпозната
снимка, когато
photograph
is detected
if “Video-A”
is set.сте задали “Video-A”.
Game/Text Mode
Game/Text
Mode
Предоставя
режим
на екрана
за преглед
на изображения
с фини
линии и that
Provides оптимален
the optimum
screen
for viewing
images
with fine lines
and characters
символи,
въведени
от
оборудване
за
видео
игри
и
компютри.
are input from video game equipment and PCs. Set to “On” for the sharp display of
Video/ Photo
fine lines
or characters.
Задава
подходящо
качество на картината като избира опция според входния източник
(видео
или
фото
данни).
Provides suitable image quality by selecting the option depending on the input
(Режим игри/текст)
Video/Photo
source (video or photograph
data). директно Sony HDMI-изходно оборудване,
Когато свържете
Video-A
Video-A
Video
Video
Photo
Photo
~
което
“Video-A”
режим,
тази опция
задава
подходящо
Sets поддържа
suitable image
quality,
depending
on the
input
source,
качество
на изображението
зависимост
от входния
източник,
video data
or photograph вdata
when directly
connecting
Sony
видео
илиoutput-capable
фото данните. equipment that supports “Video-A”
HDMI
mode.подходящо качество на изображението за движещи се
Задава
изображения.
Produces suitable image quality for moving pictures.
Задава
подходящо
качество
на изображението
за неподвижни
Produces
suitable
image quality
for still images.
изображения.
✍
• The
setting isоборудване
fixed to “Video”
when режим
Video-A
mode настройката
is not supported
on the в
 Акo
свързаното
не поддържа
Video-A,
се фиксира
connected
equipment,
evenсте
if “Video-A”
is selected.
положение
“Video”,
дори когато
задали положение
“Video-A”.
 Тази
настройка
е достъпна
само
за HDMI
HDMI32,and
HDMI
3 и Component
във формат
• Only
available
for HDMI
1, HDMI
2,1,HDMI
Component
in format
1080i
1080i
1080p.
orили
1080p.
x.v.Colour
x.v.Colour
по-близки
до оригиналния
източник,
като
Извежда
движещи
се pictures
изображения,
Displays
moving
that isкоито
moreсаfaithful
to the
original source
by matching
сравнява
цветовете
на източника.
the colour
spaceсofтези
source.
✍
 Настройката е фиксирана в положение “Normal”, когато входният сигнал е HDMI
• Theдори
setting
to “Normal”
when the input signal is HDMI (RGB), even if
(RGB),
ако is
стеfixed
избрали
“x.v.Colour”.
 Тази
настройка еisдостъпна
“x.v.Colour”
selected.само за HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 и Component във формат
720р,
1080i
или 1080р.
• Only
available
for HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 and Component in format 720p,
~
1080i
or 1080p.
Photo Colour Space
Избира
опцията
(sRGB, sYCC, Adobe RGB), за да съвпада с цветовата гама на изходния
(Цветово
фото Space сигнал
от оборудване,
свързаноsYCC,
към HDMI,
компонентни
входни
USB.space
Photo
Colour
Selects
the option (sRGB,
Adobe
RGB) to match
theжакове
outputили
colour
пространство)
✍ within the output signal from the equipment connected to the HDMI, component
 Изберете “sYCC”, когато използвате оборудване, което поддържа „x.v.Colour”.
input jacks or USB.
 Тази настройка е достъпна само за HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 и Component във формат
1080i или 1080p.
 Тази
настройка
не when
е достъпна,
опцията “Colour
Space” “x.v.Colour.”
е зададена в положение
• Select
“sYCC”
usingкогато
the equipment
that supports
“Wide”
(стр.
40).
• Only available for HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 and Component in format 1080i
~
or 1080p.
• Not available when “Colour Space” is set to “Wide” (page 40).
GB
42 БГ
Timer Settings
Timer
Settings
(Настройки на
таймера)
Задава
Setsавтоматично
the timer to включване/изключване
turn on/off the TV. на телевизора.
Sleep
Timer
Sleep
Timer
Задава
след който
автоматично
Sets aпериод
periodотofвреме,
time after
whichтелевизорът
the TV automatically
преминава
режим
на standby
готовност.
switchesвitself
into
mode.
Когато
за Timer”
автоматично
изключване
Whenтаймерът
the “Sleep
is activated,
the е активиран,
(Timer) indicator
индикаторът
t
(таймер)
от
предната
страна
on the TV (front) lights up in orange. на телевизора светва в
оранжево.
z
If you
switch телевизора
off the TV иand
switch
it on again,
“Sleep
 •Ако
изключите
отново
го включите,
настройката
“Sleep
Timer”
в положение “Off”.
Timer”
is преминава
reset to “Off.”
 •Една
минута преди
телевизорът
да премине
в режим
наminute
готовност,
A notification
message
appears
on the screen
one
на екрана
телевизора
се извежда
съобщение.
beforeнаthe
TV switches
to standby
mode.
OnOn
Time
Timer
Settings
Settings
On
Timer
On
Timer
Timer
Mode
Timer
Mode
Time
Time
Duration
таймера
за включване
SetsЗадава
the timer
to turn
on the TV на
from
телевизора.
standby
mode.
желания
ден (дни)
седмицата,
SetsЗадава
the desired
day(s)
of theотweek
you
желаете
да включите
wantв който
the timer
to turn
on the TV.таймера за
самостоятелно включване.
Sets the time to turn on the TV.
Задава часа за включване на телевизора.
Sets how long you want the TV to stay on
Избира
периода,
който
телевизорът
before
switching
to след
standby
mode
again.
отново ще премине в режим на готовност.
Allows you to adjust the clock manually. When the TV is
Позволява
да настройвате
часа.cannot
Когатоbe
телевизорът
receivingвиdigital
channels,ръчно
the clock
adjusted
приема
цифрови
неtime
можеcode
да бъде
сверяван
ръчно, тъй
manually
sinceканали,
it is setчасът
to the
of the
broadcasted
като
се регулира от времевия код на предавания сигнал.
signal.
Duration
Clock Set
Clock Set
Set-up
Set-up (Настройки)
(Автоматични
настройки)
Language
Language (Език)
Screen Settings
Screen Settings
(Настройки на
екрана)
Стартира
меню
първоначални
операции”,
за даtoизберете
език
и държава/регион,
както
и да
Starts
theс“first
time operation
menu”
select the
language,
country and
location,
настроите
цифрови
канали.
Обикновено
нямаyou
да ви
налага
and всички
tune inвъзможни
all available
digitalи аналогови
and analogue
channels.
Usually,
doсеnot
need to
да извършвате
тази операция,
защото
първата
инсталация
на телевизора
(стр.been
6) езикът
do this operation
because
the при
language
and
country/region
will have
selected
и държавата/региона
вече са били
а каналите
били
настроени.
Въпреки
това, тази
and channels already
tunedизбрани,
when the
TV wasса
first
installed
(page
6). However,
this
опция option
ви позволява
нужда
отново
даprocess
извършите
този
акоmoving
се налагаhouse,
allowsпри
you
to repeat
the
(e.g.,
toпроцес
retune(например,
the TV after
отновоorдаtoнастроите
телевизора,
когатоthat
сменяте
си, или
потърсите нови канали,
search for
new channels
have жилището
been launched
byдаbroadcasters).
пуснати от вашия кабелен оператор).
Selects the language in which the menus are displayed.
Тази опция ви позволява да избирате език, на който да бъдат извеждани менютата.
Screen Format See “To change the screen format manually” on page 17.
Вижте „За да промените формата на екрана ръчно” на стр. 17.
Auto Format
Automatically changes the screen format according to the
Тази функция
позволява
автоматично
да променяте
съотношението на
inputвиsignal.
To keep
your setting,
select “Off.”
Auto Format
картината на екрана в зависимост от предавания сигнал. За да запазите
Display Area
Adjusts
the picture
display
настоящата
настройка,
изберете
“Off”.area in 1080i/p and 720p sources
when “Screen Format” is set to “Wide.”
Screen Format
Display Area
Настройва картината в 1080i/p и 720p източници, когато “Screen Format” е
Auto
зададен в положение
“Wide”. During digital broadcasts, displays
pictures in accordance with the settings
Auto
По време на цифрови
предаванияby
извежда
картината
според
recommended
the broadcast
station.
настройките, препоръчани от източника на сигнал.
Full Pixel
Full Pixel
Normal
Displays pictures in their original size.
Извежда изображенията в оригиналния им размер.
Normal
Displays pictures in their recommended
Извежда изображенията
size. в препоръчителния им размер.
Horizontal
Shift Регулира
хоризонталната
позицияposition
на изображението.
Horizontal
Shift Adjusts
the horizontal
of the picture.
Регулира Adjusts
вертикалната
позицияposition
на изображението,
когато
екранният
Vertical Shift
the vertical
of the picture
when
“Screen
формат (“Screen
Format”)
зададен в положение
Format”
is set toе “Smart”,
“Zoom” or“Smart”,
“14:9.” “Zoom” или
Vertical Shift
“14:9”.
Vertical Size
Vertical Size
Adjusts the vertical size of the picture when “Screen Format”
Регулира is
вертикалния
размер“Zoom”
на изображението,
set to “Smart”,
or “14:9.” когато екранният формат
“Screen Format” е зададен в положение “Smart”, “Zoom” или “14:9”.
(Продължава)
(Continued)
GB
43 БГ
Using MENU Functions
Използване
на функциите на MENU
Auto Start-up
Auto
Start-up
PC
Settings
PC Settings
(РС
настройки)
Selectsнаaекрана
screenзаformat
for displaying
input from
your PC.
ScreenScreen
Format Format
Избира формат
извеждане
на входен сигнал
от вашия
компютър.Full 1
Enlarges the picture to fill the vertical
Full 1
Full 2
display
area,
keeping
its original
Увеличава картината,
за да
изпълни
вертикално
дисплея,
horizontal-to-vertical
aspect
ratio.
като поддържа оригиналното
съотношение
хоризонталFullвертикал.
2
Enlarges the picture to fill the display
area. за да изпълни цялата област на
Увеличава картината,
дисплея
Reset
Resets
the PC screen settings to the factory settings.
Reset Auto Adjustment
Връща РСAutomatically
екранните настройки
им поphase
подразбиране.
adjustsкъм
the стойностите
display position,
and pitch of
the
picture
when
the
TV
receives
an
input
signal
from the
Auto AdjustАвтоматично регулира позицията на дисплея и фазата на изображението,
connectedприема
PC. входни сигнали от свързания компютър.
когато телевизорът
ment

z
 Възможно
е автоматичната
настройка
да не работи
• “Auto
Adjustment”
may not“Auto
workAdjustment”
well with certain
input
добре с някои входни сигнали. В този случай настройте ръчно “Phase”,
signals.
In
such
cases,
manually
adjust
“Phase”,
“Pitch”
and
“Pitch” и “Horizontal Shift”.
“Horizontal Shift.”
Phase
Phase
Pitch
Pitch
Регулира фазата, когато екранът мига.
Adjusts the phase when the screen flickers.
Adjusts the pitch when the picture has unwanted vertical
Horizontal Shift Регулира хоризонталното
положение на изображението.
stripes.
PowerHorizontal
Manage- Включва
режим на готовност,
ако
в рамките
Shift телевизора
Adjusts theв horizontal
position of
the
picture. на 30 секунди,
ment
AV Set-up (AV
настройка)
AV Set-up
Регулира изображението, когато има нежелани вертикални ленти.
докато устройството е в РС вход, не се получават сигнали.
Power
Switches the TV to standby mode if no signal is received for
AV Preset
Тази опция30виseconds
позволява
да определите
Management
in the
PC input. име за външен източник, който
сте свързали към страничните или задните гнезда на телевизора. Името
AV Preset
Assigns a name to any equipment connected to the side and
за кратко ще се изведе на екрана, когато изберете оборудването. Можете
rear sockets. The name will be displayed briefly on the screen
пропускате входни сигнали, идващи от свързано оборудване, които не
when the equipment is selected. You can skip an input source
желаете да се извеждат на екрана.
that is not connected to any equipment.
1 Натиснете /, за да изберете желан входен източник, и след това
1 .Press F/f to select the desired input source, then press
натиснете
2 Натиснете /, .за да изберете желана опция от изброените по-долу, и
след това
. to select the desired option below, then press
2 натиснете
Press F/f
.
-, CABLE, SAT, VCR, DVD/
Използвайте едно от съществуващите
BD, GAME,
AUDIO, SYSимена,
зададете
на свързаното
-, CABLE,
SAT, Uses
oneзаofдаthe
preset име
labels
to assign a
TEM, CAM,
PC DVD/BD, name
оборудване.
VCR,
to connected equipment.
GAME, AUDIO
Създава ваш собствен етикет.
SYSTEM, CAM,
1 Натиснете /, за да изберете
PC
желаните букви или цифри (“_” за
празно
Edit
Creates
yourпространство),
own label. и след това
натиснете .
1
Press F/f to select the desired letter
Ако въведете грешен символ
or number (“_” for a blank space),
Натиснете /, за да изберете грешния
then press
g.това натиснете / за да
символ.
След
If you input
a wrong
character
изберете
правилния
символ.
Press G/gпроцедурата,
to select theописана
wrong
2 Повторете
Then, press
F/f to select
вcharacter.
стъпка 1, докато
поправите
the correct character.
изписването
на името.
“OK”
и след това
натиснете
2 3 Изберете
Repeat the
procedure
in step
1 until
.
the name is completed.
3 Когато
Select
“OK”, then
.
натиснете
/, press
за да изберете
Edit
Skip
GB
44 БГ
Skip
входен
прескача
Skips
an източник,
input source
that isвходен
not
източник,toкойто
не е свързанwhen
към някакво
connected
any equipment
you
оборудване.
press F/f to select the input source.
AV2 Input
AV2 Input Задава въвеждането
Sets a signal
to be input
through
socket/
labelled
/S
на сигнала
да става
презthe
гнездото
AV2, намиращо/ се от задната
на телевизора
AV2 onстрана
the rear
of the TV.
Auto
RGB
/
Auto
automatically
among
the signals
В зависимост от Switches
входния сигнал,
автоматично
превключва
измежду сигналите
от RGB
входа,
S видеоinput,
входа,Composite
composite
of RGB
input,
S video
видео входа.
video input depending on the input
signal.
Въвежда RGB сигнали.
the RGB signal.
S Video RGB
Въвежда S VideoInputs
сигнали.
S Video
Inputs the S Video signal.
Въвежда смесени видео сигнали.
Composite
Composite
AV2 Output
Inputs the Composite video signal.
Задава извеждането на сигнала да става през гнездото /
/S
AV2 Output
Sets aсеsignal
to be страна
outputна
through
the socket
labelled
/
AV2 намиращо
от задната
телевизора.
Ако свържете
AV2 on или
the rear
the TV. Ifоборудване
you connect
видеорекордер//DVD рекордер
другоofзаписващо
къмa
VCR/ DVD
recorder
or other
recording
equipmentсвързани
to the
гнездото /
/S
вие можете
да запивате
от устройства,
/ на телевизора.
/
AV2 socket, you can then record from the
към други гнезда
TV
equipment connected to other sockets of the TV.
TV
Auto
Извежда програма.
Outputs a broadcast.
Auto
Извежда това, което е на екрана (освен
Outputs
whatever
is being
on the
сигнали
от гнездата
HDMIviewed
IN 1, HDMI
screen
signals
from
the HDMI IN
/ COMPONENT
IN 2,(except
HDMI IN
3,
1, IN
HDMI
HDMI
/
и IN
/2,PC
IN). IN 3,
COMPONENT IN and
/
PC IN
Speaker
Включва/изключва вътрешните високоговорители на телевизора.
sockets).
високоговорители се
Speaker TV Speaker
Turns on/off the TV’s Телевизионните
internal speakers.
включват и звукът се извежда от тях.
TV Speaker
The TV speakers are turned on in order to
Телевизионните високоговорители
listen
to the TV’s sound through the TV
се изключват, което ви позволява да
speakers.
Audio System
The
TV speakers
are turned
off in order
оборудване,
свързано
към аудио
to изходните
listen to the
TV’sКогато
sound сте
only
through
гнезда.
свързали
your
audio equipment
connected
къмexternal
HDMI-съвместимо
оборудване,
да включите
свързаното
to вие
the можете
audio output
sockets.
When с
телевизора
оборудване.
настройка
connected
with
“Control Тази
for HDMI”
трябва да equipment,
бъде извършена
compatible
you след
can връзката
turn the
с оборудването.
connected
equipment on interlocked with
theАудио-изходните
TV. This settingсигнали
must be
отmade
аудиоafter
connecting
equipment.
систематаthe
могат
да бъдат контролирани
отaudio
устройството
за дистанционно
The
output from
your audio system
на телевизора.
canуправление
be controlled
by the TV’s remote.
Аудио
The
audioизходните
output ofсигнали
the TVнаisтелевизора
fixed. Use
са фиксирани.
Използвайте
your
audio receiver’s
volumeконтрола
control to
за сила
звука на
вашия
приемник
adjust
theна
volume
(and
other
audio
(и другиthrough
аудио настройки)
аудио
settings)
your audioчрез
system.
Audio System
слушате звука само от външно аудио
Variable
Audio Out
Variable
Fixed
Fixed
системата.
z
• “Audio Out” is not available for audio system connected to the TV using the
HDMI sockets.

“Audio Out” не е достъпна за аудио системи, свързани към телевизора, посредством
използването на HDMI гнезда.
(Продължава)
(Continued)
GB
45 БГ
Using MENU Functions
Използване
на функциите на MENU
Audio Out
HDMI Set-up
HDMIThis
Set- is used
Тазиtoфункция
се използва
настройка
на HDMI-съвместимо
оборудване,
set the “Control
forзаHDMI”
compatible
equipment connected
to the
up (HDMI
свързано
къмthat
HDMI
внимание,
настройката
за свързване
HDMI sockets.
Note
theгнездата.
interlockОбърнете
setting must
also beчеmade
on the connected
настройка)
да бъде
извършенаequipment
също на HDMI-съвместимото
оборудване.
“Control трябва
for HDMI”
compatible
side.
for This sets
Задава
настройка
за връзка
между
телевизора
и HDMIControl Control
for HDMI
whether
to interlock
the
“Control
for HDMI”
HDMI
съвместимото
устройство.
Когато
зададете
положение
compatible
equipment
and the TV.
When
set toв “On”,
the
“On”,menu
можете
да работите
със следните
опции в менюто.
following
items
can be performed.
However,
power
Въпрекиin
това,
консумацията
на енергия
режимIf
наthe
consumption
standby
mode is higher
thanв usual.
готовност
е по-високаthat
отколкото
е обичайно.
Ако сте for
specific
Sony equipment
is compatible
with “Control
свързали
Sony HDMI-съвместимо
оборудване,
HDMI”
is connected,
this setting is applied
to the тази
connected
настройка
автоматично
се прилага
към свързаното
equipment
automatically
when
the “Control
for HDMI” is set
оборудване, когато посредством използването на телевизора
to “On”
using the TV.
зададете “Control for HDMI” в положение “ON”.
Auto Devices Off When this is set to “On”, the “Control for HDMI” compatible
Когато тази настройка е зададена в положение “On”, HDMIAuto Devicesequipment turns off when you switch the TV to standby mode
using съвместимото
the remote. устройството, свързано с телевизора, се
Off
изключва заедно с телевизионното устройство.
Auto TV On
When this is set to “On” and if the connected HDMI, control
Когато тази настройка е зададена в положение “On”,
compatible
equipment is turned on, the TV automatically
телевизорът, свързан с HDMI устройството, автоматично
Auto TV On turns on, and the displays the HDMI input from the
се включва и се извежда HDMI входът на свързаното
connected equipment.
оборудване.
Tuner Box
If set to “Advanced”, you can select a channel tuned by
Ако зададете “Advanced”, можете да изберете канал, като
Control Tuner Box connected equipment using the TV’s remote.
свържете оборудването посредством използването на
Control
Device List
Update
Creates
or updates за
theдистанционно
“HDMI Device
List.” Up
to 14
устройството
управление
на телевизора.
“Control for HDMI” compatible equipment can be
Device List
Създава или обновява “HDMI Device list” (списък на HDMI
connected,
and up to 4 equipment can be connected to a
Update
устройства). Можете да свържете до 14 HDMI-съвместими
singleустройства,
socket. Be иsure
updateможете
the “HDMI
DeviceдоList”
къмto
1 гнездо
да свържете
4
when устройства.
you changeУверете
the “Control
се, че for
сте HDMI”
обновилиcompatible
списъка “HDMI
equipment
Select themкогато
manually
one
Deviceconnections
list” (списъкor
наsettings.
HDMI устройства),
променяте
by oneвръзките
until getting
a correct picture
for several seconds.
или настройките
на HDMI-съвместимото
оборудване.
Изберете
ги ръчно
по едно
докато в
HDMI Device List Displays
the connected
“Control
forедно
HDMI”
compatible
рамките на няколко секунди постигнете правилна картина.
equipment.
свързаното HDMI-съвместимо устройство.
~ Извежда
✍
HDMI Device
List
Product
• You cannot use “Control for HDMI” if the TV operations
 Не можете да използвате “Control for HDMI”, когато
are linked
to the operations
of система
an audioе свързана
system that
is
HDMI-съвместимата
аудио
с телевизора.
compatible with control for HDMI.
системната
информация за вашия телевизор.
Product Information
Displays Извежда
your TV’s
product information.
Information
All Reset
Resets allВръща
settings
to theнастройки
factory settings
and then
the “Auto
Start-up”
All Reset
всички
в стойностите
им displays
по подразбиране
и активира
екрана
screen. за автоматично стартиране “Auto Start-up”.
✍
z
телевизора,
операцията
се извършва
30 or
• Be sureНе
not изключвайте
to turn the TV
off duringдокато
this period
(it takes
about 30 (около
seconds)
секунди)
и не натискайте каквито и да е бутони.
press any
buttons.
 Всички настройки, включително Digital Favourite (списък с любими
• All settings,
including digital favourite list, country, language, auto tuned
програми), държавa, език, автоматично настроени канали и др., се нулират.
channels, etc. will be reset.
Analogue Set-up
Analogue Set-up (Меню с аналогови настройки)
Programme List
Programme
List
Display (Дисплей със
Display
списък на програми)
Auto Tuning
Select “Off”
the listсписъка
of analogue
channels
from
XMB™
Изберете
“Off”, to
за hide
да скриете
с аналогово
канали
от the
XMB
(XrossMediaBar
Auto Tuning
(Автоматична
настройка)
Тази
опция
ви позволява
да to
търсите
запазвате
всички
възможни
канали.
This
option
allows you
retuneиthe
TV after
moving
house,аналогови
or to search
for new
Тази
опция ви
позволява
да настроите
телевизора, когато сменяте жилището си
channels
that
have been
launched отново
by broadcasters.
например, или да търсите нови канали, пуснати от вашия кабелен оператор.
Programme Sorting (сортиране на
програми)
Променя
реда,F/f
в който
аналоговите
каналите
са запазени
в телевизора.
1 Press
to select
the channel
you want
to move
to a new position, then press
1 Натиснете /, за да изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция, и
.
след това натиснете.
2 Press/,
F/fзаtoдаselect
the new
forвашия
your канал,
channel,
then
. .
2 Натиснете
изберете
нова position
позиция за
след
товаpress
натиснете
Programme Sorting
GB
46 БГ
(XrossMediaBar).
Tunes in all the available analogue channels.
Changes the order in which the analogue channels are stored on the TV.
~
• You cannot receive stereo or dual sound when “Low” or
“High” is selected.
(Продължава)
(Continued)
GB
47 БГ
Използване
на функциите на MENU
Using MENU Functions
Manual
да изберете
натиснете
PROG
+/-,+/–
Manual
ProgrammeПреди
Before
selecting“Label/AFT/Audio
“Label/AFT/AudioFilter/Skip/Decoder”,
Filter/LNA/Skip/Decoder”,
press
PROG
Programme
за даtoизберете
на програмата
с канала.
Не можете
да избирате
на
select theномера
programme
number with
the channel.
You cannot
select aномер
programme
Preset
numberзададена
that is set
to “Skip” (page
44).(прескачане) (стр. 44).
Preset (Ръчна програма,
в положение
“Skip”
настройка на System/
System/Channel
Presetsзаprogramme
channelsнаmanually.
Дава възможност
ръчна настройка
програмните канали.
програми)
1 Press F/f to select the programme number you want to
Channel
1 Натиснете /,
за да изберете
номер,
искате
да
manually
tune (if програмния
tuning a VCR/
DVDкойто
recorder,
select
настроите ръчно (ако настройвате видеорекордер/DVD рекордер,
channel 00), then press .
изберете канал 00), и след това натиснете .
2
Press
F/f
to select“System”,
“System”,след
thenтова
pressнатиснете
.
2 Натиснете /, за да
изберете
.
3
Press
F/f
to
select
one
of
the
following
TV
broadcast
3 Натиснете /, за да изберете една от следните телевизионни
then press
системи, след systems,
това натиснете
. .
B/G: За държави
региони
от Западна
B/G:и For
western
EuropeanЕвропа.
countries/regions
I: For the United Kingdom
I: За Великобритания
D/K:и For
eastern
countries/regions
D/K: За държави
региони
от European
Източна Европа.
L: За ФранцияL: For France
4 /,
Press
F/f
to select“Channel”,
“Channel”,след
thenтова
pressнатиснете
.
4 Натиснете
за да
изберете
.
5 Натиснете
за да
изберете
кабелна
телевизия)
5 /,
Press
F/f
to select“S”
“S”(за
(for
cable channels)
or или
“C” “C”
(for
(за земни канали),
след channels),
това натиснете
. g.
terrestrial
then press
✍
~ сте избрали “United Kingdom”, не можете да
 Ако в “Country”
• “S”6).
is not available when “United Kingdom” is
изберете “S” (стр.
selected
for “Country”
6 Настройте каналите,
както
следва: (page 6).
6 Tune
the channels
as follows:
Ако не знаете
номера
на канала
(честота)
Натиснете /,
за да do
потърсите
следващия
възможен
канал.
If you
not know
the channel
number
Когато каналът
бъде
открит,
търсенето
спира.
За
да
продължите
(frequency)
търсенето, натиснете
/.
Press F/f
to search for the next available channel. When
Ако знаете номера
на канала
a channel
has been(честота)
found, the search will stop. To
Натиснете бутоните
с цифри,
за да
въведете
continue
searching,
press
F/f. номера на канала с
програмата, която
желаете,
или
номера
VCR/DVD
канала.
If you know the channelнаnumber
(frequency)
7 Натиснете ,Press
за даthe
прескочите
към
“Confi
rm”,
след
това
number buttons to enter the channel number of
натиснете  the broadcast you want or your VCR/DVD recorder
Вашите промени
са запазени.
channel
number. Повторете процедурата, описана погоре, за да7настроите
и
канали
ръчно.
Press toзапазите
jump to други
“Confirm”,
then
press .
Позволява ви да наименувате
канал,
като
използвате
Your changes have been saved. Repeatмаксимум
the above 5
канала,
името manually.
на програмата за
букви или цифри.procedure
Когато избирате
to
preset
other
channels
Label
извежда
на екрана.
Label кратко ще сеAssigns
a name
of your choice, up to five letters or numbers,
За да въведете
символи,
стъпки
от will
1 доbe
3 вdisplayed
“Edit” (стр.
44).
to the
selectedследвайте
channel. This
name
briefly
on the screen
the channelсе
is извежда
selected. със смущения,
Ако имате усещането,
чеwhen
изображението
To input characters,
follow
1 to 3 ofръчна
“Edit”настройка
(page 44).
можете да използвате
тази опция,
за даsteps
извършите
програмен
катоthe
по selected
този начин
ще постигнете
AFT на избрания Allows
you номер,
to fine-tune
programme
numberпоAFT
manually
if you feel that a slight tuning adjustment will
добро качество
на изображението.
improve
picture quality.
Фината настройка
сеthe
извършва
в обхват -15 до +15.
You can “On”,
adjustнастройката
the fine tuning
a rangeавтоматично.
of –15 to +15.
Когато сте избрали
сеover
извършва
When “On” is selected, the fine tuning is performed
Audio
Подобрява качеството
на звука за индивидуални канали в случай на
automatically.
Filter
смущения при моно предавания. Понякога нестандартните сигнали
Audio Filter
Improves the sound for individual channels in the case of
могат да причинят смущения или прекъсване на звука, когато гледате
distortion in mono broadcasts. Sometimes a non-standard
моно програми.
broadcast signal can cause sound distortion or intermittent
звукови
отклонения,
препоръчваме
ви да
Ако не се получават
sound muting
when
watching mono
programmes.
оставите тази
опция
в
положението
й
по
подразбиране
“Off”.
If you do not experience any sound distortion, we
✍
recommend that you leave this option set to the factory
 Не можетеsetting
да получавате
“Off.” стерео или програми с двоен звук, когато
сте избрали “Low” или “High”.
LNALNA
Подобрява качеството
наpicture
изображението
индивидуални
канали
Improves the
quality forзаindividual
channels
in theв
случай на много
сигнали
(картина
смущения).
case слабо
of veryпредавани
weak broadcast
signals
(noisyсъс
picture).
Ако не виждате
подобрение
качеството
на картината,
дори
когато
If you
cannot see вany
improvement
in the picture
quality
even
you set to “On”, set
this option
to “Off”
(factory “Off”
setting).
сте задали в ifположение
задайте
опцията
в положение
подразбиране).
Skip (настройка по
Skips
unused analogue channels when you press PROG +/–
to
select channels.
can когато
still select
a skippedс channel
Skip
Пропуска нежелани
аналогови(You
канали,
са избрани
бутоните
using the да
number
buttons.)
PROG +/-. (Можете
избирате
канал с такава настройка, като
Decoder
Shows and
records the scrambled channel selected when
използвате бутоните
с цифри.)
using a decoder connected directly to scart connector
/
Decoder
Показва и записва избрани кодирани канали, когато използвате
AV1, or to scart connector
/
/
AV2 via a
декодер, свързан
през
видеорекордер/DVD
рекордер
директно
към
VCR/DVD recorder.
AV1или към scart конектора /
/S
scart конектора /
AV2. ~
• Depending on the country selected for “Country” (page 6),
✍
option
notработи
be available.
 Възможно еthis
тази
опцияmay
да не
според вашия избор, зададен в
6).changes made to the “Manual Programme Preset”
Confirm“Country” (стр.
Saves
settings. извършени в настройките “Manual Programme
Confirm
Запазва промените,
Preset”.
Digital Set-up
Digital Set-up
(Меню с цифрови настройки)
Digital TuningDigital Auto
Настройва
възможни
цифровиdigital
канали.
Digital
Digital
Auto всички
Tunes
in the available
channels.
This option
allowsдаyou
to retuneвашия
the TVтелевизор,
after moving
house,
Tuning
Tuning Tuning
Тази опция ви позволява
отново
настроите
когато
or toси,
search
for newили
channels
that have
launched
by
(Цифрова
сменяте жилището
например,
да търсите
новиbeen
канали,
пуснати
broadcasters.
Forподробности
details, see step
6 ofстъпка
“5: Performing
настройка)
от вашия кабелен
оператор. За
вижте
6 от “5: the
set-up” (page
6).
Извършване на initial
първоначални
настройки”
(стр. 6).
Programme
Removes
any
unwanted
digital запазени
channels stored
on the TV,
и
Programme Премахва всички нежелани цифрови канали,
в телевизора,
Sorting
and
changes
the
order
of
the
digital
channels
stored
on the
променя поредността им.
Sorting
TV.
1 Натиснете /, за да изберете канала, който желаете да премахнете
1
Press F/f to select the channel you want to remove or
или да преместите на нова позиция.
move to a new position.
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрената програма
You can
also select a channel by pressing the number
на предаването, което
желаете.
buttons to enter its three-digit channel number.
2 Премахнете или сменете реда на цифровите канали, както следва:
2 Remove
or change
За да премахнете
цифрови
каналиthe order of the digital channels as
follows:
Натиснете . Извежда
се съобщение за потвърждение на изтриването
ToНатиснете
remove the
digital
channel
на цифровия канал.
“Yes”
и след
това натиснете .
After a confirmation
За да променитеPress
реда на. цифровите
канали message appears, press G
select
“Yes”, then
.
Натиснете , следtoтова
натиснете
/,press
за да изберете
новата позиция
за канала, и натиснете
.
To change
the order of the digital channels
3 Натиснете RETURN.
Press g, then press F/f to select the new position for the
channel andканали.
press G.Тази функция работи, когато
Digital
Ръчна настройка на цифровите
3
Press
RETURN.
Manual
функцията “Digital Auto Tuning” е зададена в положение “Antenna”.
Manual съответния
Tunes the digital
This feature
available
Tuning Digital
1 Натиснете
бутон channels
с цифра,manually.
за да изберете
номераisна
Tuningжелания канал,
when
“Digital
Auto Tuning”
“Antenna.”
след
това натиснете
/,isзаset
даtoнастроите
канала.
1 бъде
Pressоткрит,
the number
button/,
to select
channelканала,
number
2 Когато каналът
натиснете
за даthe
изберете
want toслед
manually
tune, then .
press F/f to tune the
който желаете да you
запазите,
това натиснете
3 Натиснете /, заchannel.
да изберете номер на програма, на който желаете да
2 след
When
the натиснете
available channels
are found, press F/f to
запазите канала,
това
.
select theпроцедура,
channel youзаwant
to store, then
press
.
Повторете гореописаната
да настроите
ръчно
и други
канали.
3 Press F/f to select the programme number where you
want to store the new channel, then press .
Repeat the above procedure to manually tune other channels.
GB
48 БГ
Subtitle
Когато
изберете
“For“For
HardHard
Of Hearing”,
възможно
е заедно
със
SubtitleSet-up
Set-upSubtitle Subtitle
Setting
When
Of Hearing”
is selected,
some
visual aids
(Настройка на Setting
субтитрите даmay
се изведат
допълнителни
визуални
помощни
also beиdisplayed
with the
subtitles
(if TV материали
channels
субтитрите)
(ако телевизионният
канал
излъчва
такава информация).
broadcast
such
information).
Allows you to select the language of the subtitles.
Subtitle Subtitle
Избира език за извеждане на субтитрите.
LanguageLanguage
AudioSet-up
Set-up Audio Audio Увеличава
Type
Switches
to broadcast
forкогато
the hearing
impaired
Audio
нивото
на силата
на звука,
сте избрали
“Forwhen
Hard“For
Of
Hard Of Hearing” is selected.
(Настройки
Type
Hearing”
на звука)
Language
for a programme.
Someканали
digital
за звукаthe
на language
избранатаused
програма.
Някои цифрови
Audio Audio Избира
езика Selects
channels
may broadcast
могат да предават
програми
на няколкоseveral
езика. audio languages for a
Language
programme.
Audio
Предоставя аудио описание на визуалната информация, ако
Audio телевизионните
Provides
description
of visual information if
Description
каналиaudio
съдържат
такава (narration)
информация.
Description
TV channels broadcast such information.
Mixing
Регулира изходните нива на основния звук на телевизора и аудио
Mixing Level*
Adjusts the TV main audio and Audio Description output
Level*
описанието.
levels.
Dynamic Dynamic
Компенсира
в аудио
нивата в различните
канали.
Range разликите
Compensates
for differences
in the audio
levelОбърнете
between
внимание, че еdifferent
възможно
функция
да
няма
ефект
за
някои
канали.
Range
channels. Note that this function may
have no effect
some който
channels.
Избира аудио for
сигнала,
се извежда от DIGITAL AUDIO OUT
терминала
отaudio
задната
страна
в
Optical(OPTICAL)
Out
Selects the
signal
thatнаisтелевизора.
output fromЗадайте
the DIGITAL
положение “Auto”,
когато
оборудване,
Dolby
AUDIO
OUTсвързвате
(OPTICAL)
terminal съвместимо
on the rear ofс the
TV. Set
Digital, и задайте
“PCM”,when
когато
свързвате
несъвместимо
to “Auto”
equipment
compatible
with оборудване.
Dolby Digital is

connected, and set to “PCM” when non-compatible
 Възможно еequipment
тази опцияisдаconnected.
не е достъпна, когато “Audio Description”
Optical Out
Radio
Display
Radio Display
(Радио
дисплей)
z
е зададен в положение “On”.
Тапетът на
екрана
се извежда,
когатоwhen
слушате
радио
предавания.
* This
option
is only available
“Audio
Description”
is set to “On.”
Можете да
изберете
цвят
за
тапета
на
екрана
или
да
зададете
извеждане
на случайно
Displays the screen wallpaper when you listen to a radio broadcast.
избран цвят,
в режим
извеждане
на кадри
(стр.a27,
34). colour or view a
Youили
canпреглед
select the
screenнаwallpaper
colour,
display
random
За да отмените
временно
на тапета, натиснете бутон.
slide show
(pageизвеждането
27, 34).
PIN code
(PIN
код)
PIN Code
3 Press
RETURN.
За да зададете
PIN код за
първи път
1 Натиснете
бутоните
с цифри,
за даfirst
въведете
To set
your PIN
for the
time нов PIN код.
2 Натиснете
цифри,buttons
за да въведете
кода,PIN
въведен
1 бутоните
Press the сnumber
to enterPIN
the new
code.на стъпка 1.
RETURN.
3 Натиснете
2 Press the number buttons to enter the PIN code entered in step 1.
За да промените PIN кода
3 бутоните
Press
1 Натиснете
с RETURN.
цифри, за да въведете съществуващия PIN код.
2 Натиснете
бутонитеyour
с цифри,
To change
PIN за да въведете новия PIN код.
3 Натиснете
цифри,buttons
за да въведете
въведен
стъпка 2.
1 бутоните
Press the сnumber
to enterPIN
yourкода,
existing
PINна
code.
4 Натиснете
RETURN.
2 Press the number buttons to enter the new PIN code.

Press
the се
number
buttons to enter the new PIN code entered in step 2.
PIN кодът39999
винаги
приема.
4 Update
Press
RETURN.
Auto Service
Позволяваzна телевизора да разпознава и запазва нови цифрови услуги, когато такива
станат налични.
PIN code 9999 is always accepted.
✍
Technical Set-up
Auto Service
Enables the TV to detect and store new digital services as
 За да се извърши техническата настройка, е необходимо телевизорът да бъде зададен в
Update
they become available.
режим на готовност.
Technical
Set-up
(Технически
настройки)
~
• For the service update to be able to take place the TV set should be left in standby mode from time to time.
(Продължава)
(Continued)
GB
49 БГ
Using MENU Functions
Използване
на функциите на MENU
To cancelграница
the screen
wallpaper display
pressнадвишава
any button.
Parental
Задава възрастова
за програмите.
Всяка temporarily,
програма, която
Lock
възрастовата
граница,
може
да
бъде
гледана
само
след
въвеждането
наexceeds
PIN код.the age
Parental Lock
Sets an age restriction for programmes. Any programme that
(Родителска
1 Натиснете
бутоните
цифри,
за да въведете
PIN код.
restriction
can сonly
be watched
after a съществуващ
PIN code is entered
correctly.
защита)
Ако преди това не сте задавали PIN код, ще се изведе екран за въвеждане на PIN.
1 Press the number buttons to enter your existing PIN code.
Следвайте инструкциите, описани по-долу в
“PIN Code”.If you have not previously set a PIN, a PIN code entry screen appears. Follow
the instructions
of “PIN
Code” граница
below. или “None” (за неограничено
2 Натиснете /,
за да изберете
възрастова
2 след
Press
F/f
to select the age restriction or “None” (for unrestricted watching),
гледане),
това
натиснете.
press .
3 Натиснете thenRETURN.
System Up-System
Позволява
на телевизора
автоматично
да получава
обновления
на updates
софтуера
Update
Enables the
TV to automatically
receive
software
date
чрез съществуващата
антенаyour
(ако existing
има такава).
Препоръчваме
ви тази We
опция
free through
aerial/cable
(when issued).
винаги да бъде зададена
в положение
“On”.the setting to “On” at all times.
recommend
that you leave
~
✍
 За да се извърши
на софтуера,
необходимо
да бъде
• For theобновяването
software upgrade
to be ableе to
take placeтелевизорът
the TV set should
beзададен
left in в
режим на готовност.
stand-by mode from time to time.
софтуера
нивото
System
Извежда информация
за настоящата
версия наversion
System
Displays
the current software
andиthe
signalнаlevel.
сигнала.
InformationInformation
~
✍
 Ако клетката за сигнала е червена (няма сигнал) или кехлибарена (слаб сигнал), проверете
• If signal bar is red (no signal) or amber (low signal), check the aerial/cable
анената/връзките.
Time
Zone
connection.
Позволява ви ръчно да избирате времевата зона, в която се намирате, ако тя
Timeне
Zone
Allows
you to manually
the time zone you are in, if it is
е същата като
настроената
за вашатаselect
държава/регион.
not the same as the default time zone setting for your country/
Auto DST
Задава автоматична
или ръчна смяна на лятно и зимно часово време.
region.
Автоматично
превключваswitch
междуbetween
лятно и summer
зимно
Auto DST
Sets whether
or not to automatically
On
time and winter
time.
часово
време в зависимост от календара
Off
On
switches
between
summerв
Часът сеAutomatically
извежда спрямо
настройката,
зададена
time and winter time according to the
“Time Zone”.
calendar.
Programme
Можете да активирате GUIDE (Sony Guide или GUIDE Plus+). Ако
Theпрограма,
time is displayed
according
to the
Guide
промените SonyOff
Guide в GUIDE Plus+
вижте стр.
18.
time difference
by “Time Zone.”
са кактоset
следва:
(само когато Необходимите условията за тази функция,
- да се намиратеYou
въвcan
Великобритания,
Франция,
Германия
или If
опцията Programme
switch GUIDEИталия,
(Sony Guide
or GUIDE
Plus+).
Испания.
GUIDE Plus+
Guide
you change Sony Guide to GUIDE Plus+ programme, see
да получавате
цифров
е достъпна)(only -when
GUIDE page
18.сигнал.
изберете “Antenna”
наthat
стъпка
в “5: Извършване
Plus+-isдаavailable)
Condition
this 7feature
is displayedна
is първоначални
following:
настройки”.
– in UK, Italy, France, Germany or Spain.
– you
can receive
digital
broadcasting.
Позволява ви да използвате услугата
платена
телевизия,
след
като се сдобиете с Conditional
CA Module
–
when
“Antenna”
is
selected
in step 7 of “5: Performing
Set-up
(PCMAccess Module (CAM) и карта за гледане. За местоположението на гнездото
the initial set-up.”
(Настройки
CIA) вижте стр. 23.
CA
Module
Allows you to access a pay TV service once you obtain a Conditional Access
на CA
Mod- Set-up
Module (CAM) and a view card. See page 23 for the location of the
ule)
(PCMCIA) socket.
Network Settings
Network Settings (Мрежови настройки)
Network
Network
IP AddressIP Address
Автоматично
извършва мрежовите
настройки
DHCP (DNS
Automatically
acquires the
networkчрез
DHCP (DNS
Settings Settings
функциятаsettings
на рутера
Dynamic
ConfiHost
guration
automatic)
through
the Host
Dynamic
automatic)
Protocol или
посредством Protocol
интернетserver
услуга.
Configuration
function of
the router or Internet service provider.
Автоматично извършва мрежовите настройки
DHCP (DNS DHCP (DNS
Automatically
acquires
the сървъра.
network
с изключение
на настройките
на DNS
manual)
manual)Можете ръчно
settings
except for
DNS
server settings.
да зададете
DNS
настройките.
You can manually set the DNS settings.
Manual
Test
Позволява ви да зададете мрежовите настройки
Manual според вашата
Allows
you toсреда.
set the network settings
мрежова
according to your network environment.
Извършва проверка на връзките и определя дали те са правилно
Test осъществени.Diagnoses whether the network is correctly connected.
IP Address/
You need to configure each item when “Manual” is selected
IP Address/
всяка опция
като в “IP Address Settings” изберете
SubnetТрябва
Mask/да настроите
in “IP Address
Settings.”
Subnet Mask/
Default“Manual”.
Gateway/ When “DHCP (DNS manual)” is selected, be sure to enter
Default GatePrimaryКогато
DNS/ сте избрали
“Primary
DNS”(DNS
and “Secondary
server
addresses
“DHCP
manual)”, сеDNS”
уверете,
че ръчно
сте
way/Primary
Secondary
DNS
manually.
влезли
в адреса
на сървъра “Primary DNS” и “Secondary DNS”.
DNS/Secondary
MAC Address
DNS
MAC Address
GB
50 БГ
Displays the MAC address, which is a fixed, globally unique
identifier of the network device.
Извежда МАС адрес, който определя мрежовото устройство в глобалната
мрежа по уникален начин.
Server
Display
Server Display
Settings(Настройки на
Settings
дисплеяDiagnostics
на сървъра)
Server
Displays
the списък
connected
server list сървър
and allows
to selectдаthe
server сървъра,
you want to
Извежда
на свързания
и виyou
позволява
изберете
display
onда
theизвеждате
Home Menu.
който
в менюто Home.
Renderer
Function
Server Diagnostics
Enables playback of photos or music on the TV through other control devices on
Определяsuch
далиas
телевизорът
може
да сеorвключи
всеки сървър на
the network,
a digital still
camera
mobileкъм
phone.
(Диагностициране на
сървъра) Access
Renderer
Control
Renderer Function
Diagnoses whether the TV can connect to each server on the home network.
домашната мрежа.
Allows you to specify the accessible controller to the TV. When this setting is set
to “On”,
you can
playback photos or
on the
TV using
the controller.
Позволява
възпроизвеждането
наmusic
фото или
музика
на телевизора
посредством
на you
мрежата,
като
например
цифров
фотоапарат
или
контролни устройства
Automatic
Allows
to select
whether
to permit
access
to the TV
мобилен телефон.automatically when the network device accesses the TV for
Access
the first time. Позволява ви да изберете дали да разрешите
Renderer Access Control Permission
(Контрол на достъпа до Renderer
Automatic
AccessAllows
Permis-you to автоматичен
до телевизора,
Name
set the name достъп
of the TV
to be shownкогато
on the
Renderer)
sion.
мрежовото устройство получи достъп до
controller.
(Функция Rendered)
Renderer
Set-up
телевизора за първи път.
Render Name
Позволява ви да зададете името на телевизора,
което да се извежда на контролното
устройство.
Using
MENU Functions
Използване
на функциите на MENU
GB
51 БГ
Допълнителна информация
Инсталиране на аксесоари (Скоба за стена)
Към потребителите:
Поради причини, свързани със защита на продукта и поради мерки за безопасност, Sony силно препоръчва
инсталирането на вашия телевизор да се извършва от доставчик на продуктите на Sony или от лицензирани
посредници. Не се опитвайте сами да инсталирате устройството.
Към доставчиците на Sony и посредниците:
Докато инсталирате, обърнете сериозно внимание на безопасността и периодично поддържайте и
тествайте продукта.
Вашият телевизор може да бъде инсталиран, като използвате скобата за стена SU-WL500 (продава се
отделно).
 Обърнете се към инструкциите, приложени заедно със скобата за стена, за да извършите правилно
инсталацията.
 Обърнете се към ”Сваляне на стойката на телевизора” (стр. 8).
 Обърнете се към „Размери на стойката за инсталиране на телевизора” (стр. 53).
 Обърнете се към „Диаграма/схема на винтове и връзки” (стр. 53).
 Поставете телевизора на стойката, когато закрепяте скобата за монтиране.
Винтове
(+PSW6 x 16)
Квадратен
отвор
Скоба за
монтиране
Необходимо е да имате определени познания, за да инсталирате продукта. Особено важно е правилно да определите
якостта на стената, за да сте сигурни, че тя би издържала тежестта на телевизора. Уверете се, че сте поверили
закрепянето на продукта към стената на доставчик на Sony или на лицензиран посредник, и обърнете внимание
на безопасността по време на инсталацията. Sony не носи отговорност за каквито и да е вреди или наранявания,
причинени от неправилно боравене или инсталация.
БГ
Размери на стойката за инсталиране на телевизора
Централна точка на екрана
Устройство: mm
Размери на
дисплея
Име на модела
Размери на
центъра на
екрана
Дължина на всеки ъгъл на монтиране
Ъгъл (00)
Ъгъл (200)








KDL-52Z4500
1.281
839
38
494
194
428
796
535
KDL-46Z4500
1.140
749
84
492
192
396
710
533
KDL-40Z4500
1.005
666
122
490
187
364
633
529
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Стената, на която планирате да инсталирате телевизора, трябва да е в състояние да издържи тежест, равна на поне
4 пъти тежестта на телевизора. Обърнете се към “Спецификации” (стр. 54), за да се запознаете със съответните
цифрови стойностите. в зависимост от инсталацията е възможно стойностите, указани в горната таблица, да са
различни.
Диаграма/схема на винтове и връзки
Име на модела
d, g
Местоположение на скобата за свързване
b
Допълнителна информация
KDL-52Z4500/KDL-46Z4500/KDL-40Z4500
Местоположение на винта
* Позиции “a, c” не могат да се използват за моделите, указани в таблицата по-долу.
Местоположение на скобата за свързване
Местоположение на винта
БГ
Specifications
Спецификации
Име на модела
Model
name
KDL-52Z4500
KDL-52Z4500
KDL-46Z4500
KDL-46Z4500
KDL-40Z4500
KDL-40Z4500
System
Система
Panel
system
Система
на панела
LCD (Liquid
Crystal Display)дисплей)
Panel панел
LCD (Течно-кристален
TV
system система
Телевизионна
Analogue:
Depending
on your country
selection: B/G/H,
D/K,D/K,
L, IL, I
Аналогова:
В зависимост
от държавата/региона:
B/G/H,
Digital:
DVB-T/DVB-C
Цифрова:
DVB-T/DVB-C
Colour/video
system
Цветова/видео система
Analogue: PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 (only Video In)
Аналогова: PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 (само Video In)
Digital:
MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Цифрова: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Channel coverage
Покритие на каналите
Analogue: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
Аналогово: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41
D/K: R1–R12,
R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21- B69
Digital: VHF/UHF
Sound output
9 W + 9 W, 12 W (Woofer)
Цифрово: VHF/UHF
Звуков изходен сигнал
9 W + 9 W, 12 W (Ууфър)
Input/Output jacks
Входни/Изходни жакове
Aerial
Антена
/
75 ohm external terminal for VHF/UHF
75 ома външен терминал за VHF/UHF
AV1
/
21-pin Scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input and TV
21-пинов
scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/видео вход, RGB вход,
audio/video
output.
AV1
/
/
AV2
(SMARTLINK)
/S
AV2
/
(SMARTLINK)
AV3
аудио/видео изход.
21-pinTV
Scart
connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, S Video
input,21-пинов
selectablescart
audio/video
and SMARTLINK
interface.аудио/видео вход, RGB вход, S
конектор output,
(CENELEC
стандарт), включително
видео вход, с възможност за аудио/видео избор и SMARTLINK интерфейс.
Video input (phono jack)
AV3
AV3
(фоно
жак)
AudioВидео
input вход
(phono
jacks)
AV3
Аудио
вход (фоно
DIGITAL
AUDIO
OUTжак)
(OPTICAL)(digital optical jack)/Audio output (phono jack)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
Supported
formats:
1080p,
720p, 576p,
576i,
480p,жак)/Аудио
480i
DIGITAL
AUDIO
OUT1080i,
(OPTICAL)
(цифров
оптичен
изход (фоно жак)
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync
PB/CBПоддържани
: 0.7 Vp-p, 75
ohms 1080р, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
формати:
PR/CRY:1
: 0.7Vp-p,
Vp-p,
ohms
7575
ома,
0,3 V отрицателна синхронизация
0.7 Vp-p,
75 1080i,
ома 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Video:P--/C--:
1080/24p,
1080p,
0.7 Vp-p,
75 ома
Audio:P--/C--:
Two channel
linear
PCM
32, 44.1
and 1080/24p,
48 kHz, 16,
20 and
24 bits
Видео:
1080p,
1080i,
720p, 576p, 576i, 480p, 480i
PC Input
(seeДвуканален
page 55) линеен PCM
Аудио:
Analogue
audio
(minijack):
500
mVrms
32, 44.1
и 48
kHz, 16, 20
и 24
бита (HDMI IN 2 only)
HDMI IN 1, 2, 3
HDMI IN 1, 2, 3
PC IN
PC вход
(вижте
стр. 55)
PC Input
(D-sub
15-pin)
500 mVrms (само за HDMI IN 2)
G: 0.7Аналогов
Vp-p, 75аудио
ohms,вход
non(минижак)
Sync on Green
B: 0.7PC
Vp-p,
ohms,15-pin)
non Sync on Green
вход75
(D-sub,
R: 0.7G:
Vp-p,
75 ohms,
nonбез
Sync
0.7 Vp-p,
75 ома,
SyncononGreen
Green
B: 0.7
Vp-p, 75 ома, без Sync on Green
HD: 1-5
Vp-p
R: 0.7
Vp-p, 75 ома, без Sync on Green
VD: 1-5
Vp-p
HD:
1-5 Vp-p
PC audio
input (minijack)
i
Headphones jack
PC IN
VD: 1-5 Vp-p
PC аудио вход (минижак)
CAM (Conditional Access Module) slot

Жак слушалки
USB port
CAM (Conditional Access Module) гнездо
DIGITAL MEDIA PORT
DMPORT
10BASE-T/100BASE-TX
connector (Depending on the operating environment of the network,
USB порт
connection speed may differ. 10BASE-T/100BASE-TX communication rate and
DIGITAL MEDIA
communication
quality PORT
is not guaranteed for this TV.)
LAN
DMPORT
Power
 LAN and others
10BASE-T/100BASE-TX конектор (В зависимост от операционната среда на мрежата,
Power requirements
възможно
е скоростта на връзката да се различава. 10BASE-T/100BASE-TX стойността и
220–240V
AC, 50Hz
Screen size (measured diagonally)
52 inches
Display resolution
1,920 dots (horizontal) × 1,080 lines (vertical)
Power
Размер на екрана
consumption
210 W
качеството на връзката не са гарантирани за този телевизор.)
Захранване и други
Изисквания на захранването
in “Home”/
“Standard” mode
Резолюция на дисплея
in
Консумация на
захранване
“Shop”/“Vivid”
mode
в режим
220-240 V AC, 50 Hz
52 инча
46 inches
260 W
46 инча
х 1,080
235 W1,920 точки (хоризонтална)284
W линии (вертикална)
210 W
260 W
40 inches
280 W
40 инча
320 W
280 W
“Home”/”Standard” 0.2 W or less (20 W when Quick Start is “On”)
Standby power consumption*
В режим
with
Table-Top
Dimensions
“Shop”/”Vivid”
(Approx.)
Stand
Консумация
в режим на
(w
× h × d)на захранване
without Table-Top
готовност
Размери
(Прибл.)
(ш х в х д)
БГ
54 GB
Stand
W × 34.6 cm
128.1 235
× 88.2
284 W
114.0
× 79.0 × 30.7 cm
320
W × 70.5 × 27.9 cm
100.5
0.2 W или по-малко (20 W, когато Quick Start е зададен в положение “On”)
128.1 × 83.9 × 13.5 cm
114.0 × 74.9 × 13.2 cm
100.5 × 66.6 × 12.8 cm
с поставка
128.1 х 88.2 х 34.6 cm
114.0 x 79.0 х 30.7 cm
100.5 x 70.5 x 27.9 cm
без поставка
128.1 х 83.9 х 13.5 cm
114.0 x 74.9 х 13.2 cm
100.5 x 66.6 x 12.8 cm
Model
Име на name
модела
Mass
Тегло(Approx.)
(Прибл.) with сTable-Top
поставка
Stand
без поставка
without Table-Top
Приложени аксесоари
Stand
KDL-52Z4500
KDL-52Z4500
KDL-46Z4500
KDL-46Z4500
KDL-40Z4500
KDL-40Z4500
41.0 kg
34.5 kg
25.5 kg
34.0 kg
41.0 kg
34.0 kg
34.5 kg
25.5
30.0 kg
22.0 kg
30.0 kg
22.0 kg
Вижте “Преди употреба” на стр. 4.
Use” on
page 4.
Supplied
accessories Стойка за стенаSee “Before
Допълнителни
Вижте
“Инсталиране
на аксесоари (Скоба за стена)” на стр. 52
аксесоари
See
“Installing
the
Accessories
(Wall-Mount Bracket)” on page 52.
Optional
Wall-Mount
Цветен вариант на
CRU-52SG13
CRU-46SG13
CRU-40SG13
accessories
Bracket
устройство
CRU-52SG13
Colour Variation
Unit
CRU-46SG13
CRU-40SG13
** Посочената
консумация
режимafter
на готовност
се постига
следinternal
като телевизорът
Specified standby
power при
is reached
the TV finishes
necessary
processes. приключи с вътрешните процеси.
Таблица
за PCReference
входен сигнал
за
PC Input Signal
Chart for
Резолюция
Resolution
Signals
Сигнали
VGA
VGA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
WXGA
WXGA
SXGA
SXGA
Horizontal
Хоризонтала
(Pixel)
(пиксели)
640640
640
640
720720
800800
800800
1024
1024
1024
1024
1024
1024
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1360
1280
1360
1280
РС
PC
Хоризонтална
Vertical
(Line) Horizontal
Вертикала
честота (kHz)
frequency (kHz)
(линии)
×
480
31.5
x
480
31.5
×
480
37.5
x
480
37.5
×
400
31.5
x
400
31.5
600
37.9
x×
600
37.9
x×
600
46.9
600
46.9
x×
768
48.4
768
48.4
x×
768
56.5
768
56.5
x
768
60.0
×
768
60.0
x
768
47.4
×
768
47.4
x
768
47.8
×
768
47.8
x
768
60.3
768
60.3
x×
768
47.7
x×
1024
64.0
768
47.7
x
×
×
1024
64.0
Вертикална
Vertical
честота (Hz)
frequency (Hz)
6060
75
75
7070
6060
7575
6060
7070
75
75
60
60
60
7560
6075
6060
60
Стандарт
Standard
VGA
VGA
VESA
VESA
VGA-T
VGA-T
VESA
Guidelines
VESA
Ръководство
VESA
VESA
VESA
Ръководство
VESA
Guidelines
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
PC Input Signal
Reference
Chart
for HDMI
1, 2, 31, 2, 3
Таблица
за PC
входния
сигнал
заIN
HDMI
Резолюция
Resolution
Signals
Сигнали
VGAVGA
SVGA
SVGA
XGAXGA
WXGA
WXGA
WXGA
WXGA
SXGA
SXGA
Хоризонтална
Horizontal
(Line) Horizontal
Хоризонтала × Vertical
Вертикала
честота (kHz)
x
(Pixel)
frequency (kHz)
(пиксели)
(линии)
640
×x
480
31.5
640
480
31.5
800
×
600
37.9
800
x
600
37.9
1024
×
768
48.4
1024
x
768
48.4
1280
×x
768
47.4
1280
768
47.4
1280
768
47.8
1280
×x
768
47.8
1280
1024
64.0
1280
×x
1024
64.0
Вертикална
Vertical
честота (Hz)
frequency (Hz)
6060
6060
6060
6060
6060
6060
Стандарт
Standard
VGA
VGA
VESA Guidelines
VESA Ръководство
VESA
Guidelines
VESA
Ръководство
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
GB
55 БГ
Additional Information
Допълнителна
информация
 PC входът на този телевизор не поддържа Sync on Green или Composite Sync.
This
TV’sна
PCтози
input
does notнеsupport
Sync
on Green or сканиране
CompositeнаSync.
• PC
входът
телевизор
поддържа
последователно
линиите на изображението (inter• Thisсигнали).
TV’s PC input does not support interlaced signals.
laced
This
TV’sна
PCтози
input
supports
signals in
the above
chart with
a 60при
Hz вертикална
vertical frequency.
• PC
входът
телевизор
поддържа
сигналите
в горната
таблица
честота от 60 Hz.
Отстраняване
на проблеми
Troubleshooting
Check whether
1 (standby)indicator
is flashing
red.
Проверете
далиthe
индикаторът
(готовност)
мига вinчервено.
When it индикаторът
is flashing
Когато
мига
The
self-diagnosis
function is activated.
Функцията за автодиагностика
е включена.
11 Измерете
продължителността
премигванията
на индикатора
(готовност)
Count how many 1 (standby)на
indicator
flashes between
each twosecond
break. за всеки 2
секунди.
For example,
the indicator
flashes
three
times,
is a two
second
break,
Например,
индикаторът
мига
3 пъти,
след
товаthen
имаthere
2 секунди
пауза
и пак
мигаfollowed
3 пъти иby
т.н.
another
three
flashes,
etc.
2 Натиснете бутона , който се намира горе вдясно на телевизора, за да изключите
изключете
захранващия
кабел
и информирайте
вашияlead,
доставчик
или your
сервиз
2 устройството,
Press 1 on the
top edge of
the TV to turn
it off,
disconnect the mains
and inform
наdealer
Sony or
за Sony
премигванията
на индикатора
(продължителност
и интервал).
service centre
of how the indicator
flashes (number
of flashes).
Когато
When it индикаторът
is not flashingне мига
1 Check the items in the tables below.
1 Проверете опциите в таблицата по-долу.
If the
problem still
persists, have
your TV
serviced by
qualified serviceсервиз.
personnel.
22 Ако
проблемът
продължава,
проверете
телевизора
в квалифициран
Условия
Condition
Обяснение/Решение
Explanation/Solution
Картина
Picture
Не се извежда картина (екранът е
No иpicture
(screen is dark) and
тъмен)
няма звук.
 Проверете връзките на антената/кабелите.
• Check
the aerial/cable connection.
 Свържете телевизора към мрежата и натиснете , намиращ се отгоре на
no sound
• Connect
the TV to the mains, and press 1 on the top edge of the TV.
телевизора.
• Ifthe
(standby) 
indicator
lights
up вinчервено,
red, press
TV "/1.
Ако1
индикаторът
(готовност)
свети
натиснете
TV1/.
Не се
или
Noизвежда
pictureкартина
or no menu
• Press
/ to display
theбутона
connected
list, then
selectправилният
the
 Неколкократно
натиснете
/equipment
докато на екрана
се изведе
информационно
свързаното
informationменю
fromотequipment
desired
символ.input.
оборудване.
къмconnected
scart конектора
 Проверете
връзките между
допълнителното
и телевизора.
to the
scart
• Check
the connection
between
the optionalоборудване
equipment
and the TV.
Получава
се раздвояване на
connector
 Проверете връзките на антената/кабела.
изображенията или изображенията
 Проверете
посоката и местоположението
на антената.
Double images or ghosting
• Check
the aerial/cable
connection.
оставят следа (само в аналогов режим).
(only in analogue mode)
• Check the aerial location and direction.
На екрана се появяват “снежинки” или
 Проверете дали антената не е счупена или прегъната.
Only snowсъдържа
and noise
appear • Check
if the дали
aerialнеisе изтекъл
broken срокът
or bent.на годност на антената (3-5 години при
изображението
смущения
 Проверете
(само
аналогов
режим).
onвthe
screen
(only in
• Check
if the
aerial has
reached
the до
end
of its бряг).
serviceable life (three to
нормална
употреба,
1-2 години
близо
морския
analogue
mode)смущения, когато five
years in“AFT”
normal
use, one toфина
two настройка),
years at theзаseaside).
Картината
съдържа
 Изберете
(Автоматична
да получите по-добро приемане
гледате
телевизионни
на картината
47).
Picture
or soundканали
noise (само
whenв • Adjust
“AFT”(стр.
(Automatic
Fine Tuning) to obtain better picture
аналогов
режим).
viewing
a TV channel (only in reception (page 47).
На екрана
се появяват
 Изображението на дисплея е съставено от пиксели. Малките черни и/или ярки
analogue
mode) малки черни и/
или ярки петънца.
петънца на екрана не означават неизправност.
Some tiny black points and/or • The picture of a display unit is composed of pixels. Tiny black points
Цветните програми нямат цветове.
 Изберете “Reset” (стр. 39).
bright points appear on the
and/or
bright points (pixels) on the screen do not indicate a malfunction.
Не се появяват цветове или цветовете
 Проверете връзките на
/ COMPONENT IN жаковете и се уверете, че
screen
са неестествени, когато гледате сигнал
жаковете са здраво поставени в съответните им гнезда.
No colour on
programmes IN. • Select “Reset” (page 39).
от жаковете
/COMPONENT
Картината
замръзва
или съдържа
No colour
or irregular
colour
фиксирани
части на aекрана.
when viewing
signal from
 Проверете
нивото на сигнала
лентата за сигнала
е червенаand
(няма
• Check
the connection
of the (стр. /50). Ако
COMPONENT
IN sockets
сигнал)
наfirmly
цвят, проверете
check
if или
eachкехлибарена
sockets are
seated inантената/връзките.
their respective sockets.
 Отстранете свързаното USB устройство. Възможно е то да е повредено или да не
the
/
COMPONENT
се поддържа от телевизора.
IN sockets
За подробности относно USB устройствата, които се поддържат, вижте следната
Picture freezes or contains
• Check
signal
level (page 50). If signal bar is red (no signal) or amber
интернет
страница:
blocks on the screen
(low
signal), check the aerial/cable connection.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
• Remove the connected USB device. It can be damaged or not supported
Звук
by Натиснете
the TV.  +/- или (заглушаване).
Картината е добра, но няма звук.
Check
the website
below“Speaker”
for updated
information
about
USB
 Уверете
се, че опцията
е зададена
в положение
“TVcompatible
Speaker” (стр.
45).
devices:
 Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD-Audio, възможно е
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) да не произведе аудио сигнали.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Sound
No sound, but good picture
GB
56 БГ
• Press 2 +/– or % (Mute).
• Check if the “Speaker” is set to “TV Speaker” (page 45).
• When using HDMI input with Super Audio CD or DVD-Audio,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) may not output audio signals.
Условия
Condition
ИмаThere
значителна
разлика в
is a significant
изходната сила на звука между
difference in the output
DIGITAL MEDIA PORT входа и
volume level between
телевизора или другото входно
DIGITAL MEDIA PORT
устройство.
Обяснение/Решение
Explanation/Solution
•Регулирайте
настройката
в менюто menu
“Sound”
(стр.40).
40).
Adjust “Volume
Offset”“Volume
setting Offset”
in the “Sound”
(page
input and TV or other
Резултати
от диагностиката
на връзката
equipment
input.
Не се извежда “Connection sucПроверете връзките
Connection
Diagnostic
Results Използвайте прав кабел за LAN кабела.
cessful”
(връзката
е успешна).
“Connection successful.”does  Проверете
дали кабелът е здраво свързан.
Check Connections
 Проверете
връзките
между
телевизора
и рутера.
not appear.
• Use a straight
cable
for the
LAN cable.
Проверете
• Check ifнастройките
the cable is connected firmly.
 Променете
адреса за DNS
сървъра
“Проверка
на мрежовите
• Check theIPconnection
between
the(вижте
TV and
the broadband
router.
връзки”
стр. 36), когато:
CheckнаSettings
- се
обръщате
Интернет
доставчик
• Change
theкъм
IP вашия
address
for the DNS
server (see “Checking the Network
- определяте
IP адреса
на рутера,
ако не
знаете DNS
вашия Интернет
Connection”
on page
36) while
referring
to theнаfollowing.
доставчик.
– Contact your Internet provider.
Домашна мрежа
Не може да бъде намерен
сървър, не се извежда списък,
Home Network
възпроизвеждането пропада
– Specify the IP address of the router if you do not know the DNS of
“DHCP (DNS automatic)” or “DHCP (DNS manual)”, it may take some
time to recognise a device if there is no DHCP server. Execute “Server
Diagnostics” (page 37).
(Продължава)
(Continued)
GB
57 БГ
Additional Information
Допълнителна
информация
yourизвършите
Internet provider.
 Когато
настройките на сървъра, изключете и отново включете
телевизора, като натискате  на устройството.
Извършете “Server Diagnostics” (стр. 37).
The server cannot be found, a Когато
• Onceизползвате
server settings
are changed,
turn the TV off and on by pressing 1
компютър
за сървър
list cannot be retrieved, and  Проверете
on the TV.дали компютърът е включен. Не изключвайте компютъра докато
playback fails.
• Execute
“Server Diagnostics” (page 37).
приема
данни.
a има
PC инсталиран
as the server
When
Ако на using
сървъра
защитен софтуер, се уверете, че позволявате
• Checkотif външното
the PC is устройство.
turned on. Do
turn off the
PC whileкъм
accessing.
връзката
За not
подробности
се обърнете
• If security software
is installed
on the server,
be sureсофтуер.
to allow
ръководството
за експлоатация,
приложено
към защитния
 Напрежението
на компютъра
може да For
е твърде
високо
приложението
на
connections from
external devices.
details,
see или
the manual
supplied
сървъра
можеsecurity
да стане software.
нестабилно. Опитайте следното:
with your
Спрете
приложението
на сървъра
и го рестартирайте.
•- The
load
on the PC may
be too high
or the server application may
- become
Рестартирайте
компютъра.
unstable.
Try the following:
-–
Намалете
на application
приложенията,
стеit.отворили на компютъра.
Stop theброя
server
andкоито
restart
-–
Намалете
нивото
Restart the
PC. на съдържанието.
Промените в сървъра не са
– Reduceпромените
the number
of извеждат
applications
running onдори
the ако
PC.съдържанието е
 Понякога
не се
на телевизора
отразени или изведеното
било
прибавено
изтрито
на сървъра. Ако това се случи, върнете се едно
– Reduce
theи/или
amount
of content.
съдържание се различава от
назад и опитайте
да are
отворите
отновоtoпапката
илиonсървъра.
Changes on the server are not ниво
• Sometimes
changes
not applied
displays
the TV even though
съдържанието на сървъра.
being applied or displayed
content has been added and/or deleted on the server. If this happens, go
Фото и/или музикалните
Предварителна проверка
content differs from content
back up one level and try opening the folder or server again.
файлове не се извеждат или не се  Проверете дали свързаното устройство поддържа DLNA.
on
the
server.
извеждат икони.
 Операциите не са гарантирани за всички сървъри. Също така, операциите
Photo and/or music files do сеPreliminary
Check от опциите на сървъра или съдържанието в
различават в зависимост
not appear or icons are not последователност.
• Check that the connected device supports DLNA.
 Включете
свързващото
устройство.
displayed.
• Operations
are not guaranteed
for all servers. Also, operations differ
Проверете
връзките
depending
on the features of the server and the content in question.
 Проверете
LAN кабелът
и/или захранващият кабел на сървъра не се е
• Turn the дали
connected
device on.
изключил.
Check Connections
Проверете
настройките
• Check that
the LAN cable and/or mains lead of the server has not
 Проверете
дали свързващото устройство е регистрирано под “Регулиране на
become disconnected.
настройките
на дисплея на сървъра” (стр. 36).
Check Settings
 Проверете дали сървърът е правилно конфигуриран.
• Check that the connected device is registered under “Server Display
 Проверете дали избраното оборудване е свързано към мрежата и дали може
Settings” (page 36).
да бъде осъществена връзка с него.
•
Check
that the server is correctly configured.
 Ако “IP Address” в “Network” под “Network Settings” е зададен в
• Check that
the (DNS
selected
equipment
connected
the network
and can
положение
“DHCP
automatic)”
илиis“DHCP
(DNSto
manual)”,
възможно
be
accessed.
е разпознаването на устройството да отнеме известно време, ако няма DHCP
• If theИзвършете
“IP Address”
in “Network”
under “Network
сървър.
“Диагностика
на сървъра”
(стр. 37). Settings” is set to
Условия
Обяснение/Решение
Condition
Explanation/Solution
Телевизорът не може да бъде
Проверете връзките
The TV cannot be found from
Check Connections
открит от визуализиращо Проверете дали LAN кабелът и/или захранващият кабелна сървъра не са се
renderer-compatible
• Check that the LAN cable and/or mains lead of the server has not
съвместимото оборудване
изключили.
equipment
(the
controller).
become
disconnected.
(Render) (контролера).
Проверете
настройките
Check Settings
 Проверете
дали “Функцията Render” е активирана (стр. 51).
• Check ifдали
theсвързаното
“Renderer устройство
Function” is
activated (page
51).
 Проверете
е регистрирано
в “Renderer
Access ConCheck
trol”• (стр.
51).that the connected device is registered under “Renderer Access
Control” (page 51).
Канали
Channelsканали не могат да
Желаните
 Превключете между цифров и аналогов режим и изберете желания цифров/
избрани
бъдат
аналогов
канал.
The
desired channel cannot be
• Switch
between digital and analogue mode and select the desired digital/
selected
Някои
канали са празни
Some channels are blank
Не се извежда цифров канал
Digital channels are not
displayed
analogue
channel.
 Това
са кодирани/платени
канали. Включете се в услугата за платена телевизия.
 Каналът
се използва само за only
данниchannel.
(без картина
или звук).
• Scrambled/Subscription
Subscribe
to the pay TV service.
подробности относно
 Свържете
телевизионната
станция,
за да получите
• Channelсеisс used
only for data
(no picture
or sound).
предаването
сигнала.
• Contactнаthe
broadcaster for transmission details.
 Свържете
местния
кабелен
оператор,
да разберете
дали във
област
• Contactсеa сlocal
installer
to find
out if за
digital
transmissions
areвашата
provided
има цифрови
предавания.
in your area.
 Обновете
антената
си. gain aerial.
• Upgrade
to a higher
Общи
General
Картина и/или звукът
 Дръжте телевизора на разстояние от източници, които могат да предизвикат
Distorted
picture and/or sound
• Keep theсмущения
TV awayкато
fromнапример
electricalколи,
noise
sources such
as cars,или оптични
съдържат
смущения.
електрически
мотоциклети,
сешоари
motorcycles,
hair-dryers
or
optical
equipment.
уреди.
• When
installing optional
equipment,
leaveоставете
some space
between
the
 Когато
инсталирате
допълнително
оборудване,
мално
място между
optional equipment
andи the
TV.
допълнителното
оборудване
телевизора.
• Check the
aerial/cable
connection.
 Проверете
връзките
на антената/кабелите.
• Keep антената/кабела
the aerial/cableна
TV
cable away
from other от
connecting
cables.
 Дръжте
телевизора
на разстояние
други свързващи
кабели.
The TV turns off
• Check if the “Sleep Timer” is activated, or confirm the “Duration”
Телевизорът
се изключва
automatically
(the TV enters Проверете
setting of
“On
Timer Settings”
(page изключване
43).
дали
таймерът
за автоматично
(“Sleep Timer”) е
автоматично
(преминава в
активиран
или потвърдете
настройката
“Duration”
в “On TimerinSettings”
standby mode)
• If no signal
is received
and no operation
is performed
the TV(стр.
mode43).
режим на готовност)
 Ако
режим не the
се приема
сигнал и не се
извършва
за около 10
forв TV
10 minutes,
TV automatically
switches
to операция
standby mode.
минути,
телевизорът
автоматично
преминава(page
в режим
The TV turns on automatically
• Check
if the “On
Timer” is activated
43).на готовност.
Телевизорът се включва
 Проверете дали “On Timer” е включен (стр. 43).
Some input sources cannot be • Select “AV Preset” and cancel “Skip” of the input source (page 44).
автоматично.
selected
Някои
входни източници не
 Изберете “AV Preset” и отменете функцията “Skip” на входния източник (стр.
могат
да remote
бъдат избирани.
The
does not function44).• Replace the batteries.
Устройството
за дистанционно
The BD, DVD,
AMP and TV Сменете
• The batteries
inside the remote run out of battery life. Replace the
батериите.
управление
работи.on the remote batteries with new ones.
functionнеbuttons
Функционалните
бутони
flash at the same
time.
 Батериите във вътрешността на устройството за дистанционно управление са
BD, DVD, AMP и TV на
батериите
нови. in the favourite list.
A channel cannot be added toизтощени.
• Up to Подменете
999 channels
can beсstored
устройството за дистанционно
the
favourite
list
управление светят по едно и
You
have a blank TV listings • Check the aerial/cable connection.
също
време.
in the GUIDE
Plus+канал
system  Mожете
• Your да
cabling
and максимум
Setup is OK,
but your
GUIDEFavourite
Plus+ system
was not
Не можете
да прибавите
запазвате
999 канала
в списъка
(любими).
connected for enough time to receive TV listings data. Leave the TV
в списъка Favourite (любими).
“STANDBY”
overnight
(24 hours) or use “Manual Data Download”
Системата GUIDE Plus+ е с
 Проверете
връзките
на антената/кабелите.
(page 20).
празни информационни листи.
 Връзките
и настройките са ОК, но системата GUIDE Plus+ не е била включена
• You live
in aвреме,
country/region
where
the GUIDE
Plus+с system
is not yet
достатъчно
дълго
за да получи
телевизионния
списък
данни. Оставете
available.
Check the
list of countries
to see(24
if you
are
in използвайте
a region that is
телевизора
в положение
“STANDBY”
през нощта
часа)
или
supported.
“Manual
Data Download” (стр. 20).
(http://www.europe.guideplus.com/)
 Живеете
в страна/регион, в която системата GUIDE Plus+ не е достъпна.
къмyour
списъка
на страните,
за да проверите
далиcompatible
областта, в която
HDMI equipment does not Обърнете
• Checkсеthat
equipment
is “Control
for HDMI”
се поддържа.
appear on “HDMI Device живеете,
equipment.
(http://www.europe.guideplus.com/)
List”
HDMI оборудването не се
е HDMI-съвместимо.
дали вашето
оборудване
Not all channels are tuned  Проверете
• Check support
web site
for cable
provide information.
извежда в “Списък на HDMI
Не всички канали се настройват
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
оборудване”.
You cannot
• If any “Control
HDMI” compatible
audio
equipmentотносно
is connected
to
Не всички
каналиselect
се “Off” in  Проверете
интернетfor
страницата
за поддръжка
за информация
кабелните
“Control for HDMI.”
the TV,http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
you cannot select “Off” in this menu. If you want to change the
настройват
доставчици:
audio output to the TV speaker, select “TV Speaker” in the “Speaker”
Не можете да изберете “Off” в
 Ако телевизорът е свързан с HDMI-съвместимо оборудване, не можете
menu (page 45).
“Control for HDMI”.
да изберете “Off” в това меню. Ако искате да промените аудио изходите на
високоговорителите на телевизора, изберете “TV Speaker” в менюто “Speaker”
(стр. 45).
GB
58 БГ
Условия
Обяснение/Решение
Решетката на високоговорителя се
откача
 За да прикрепите решетката на високоговорителя, първо изключете телевизора, след
това изключете захранващия кабел. След това извършете процедурата, описана по-долу.
Ориентирайте решетката на високоговорителя така, че положението на маркировките на
решетката на високоговорителя и на самия телевизор да съвпада. Поставете издатините
на решетката на високоговорителя в отворите на телевизора и леко подпъхнете.
Проверете дали решетката на високоговорителя и телевизора са в добър контакт без да
има пролука и след това укрепете свързването им като пъхнете и плъзнете решетката на
високоговорителя наляво в мястото му.
За да предотвратите повреда на телевизора, не докосвайте високоговорителите или
областта около тях.
Не докосвайте високоговорителите.
Допълнителна информация
БГ
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
БГ
Изхварляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите ще помoгне за запазването на
естествените ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising