Sony | KDL-32U2000 | Sony KDL-32U2000 Инструкции за експлоатация

LCD Цифров цветен телевизор
Ръководство за експлоатация
Преди да започнете работа с телевизора,
моля, прочетете раздела “Информация за
безопасност” в това ръководство. Запазете
ръководството за бъдещи справки.
За информация относно продуктите на Sony
http://www.sony-europe.com/myproduct
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите риска от токов удар, не включвайте
отрязан кабел в контакта на мрежата от 220 V. Такъв
щекер не може да бъде използван и трябва да бъде унищожен.
За да предотвратите риска от пожар или токов удар, не
излагайте телевизора на дъжд или влага.
Телевизорът е устройство с висок волтаж. Не отваряйте
кутията. Обръщайте се само към квалифициран сервиз.
Забележка за цифровата функция на телевизора
Всяка функция, свързана с цифровия телевизор (
), ще
работи само в държавите и областите, в които DVВ- T
(MPEG2) цифровите земни сигнали се предават. Моля,
проверете при Вашия местен дилър дали можете да
приемате DVB-T сигнал там, където живеете.
Въпреки че този телевизор следва DVB-T спецификациите,
съвместимостта му с бъдещи DVB-T цифрови земни сигнали
не може да бъде гарантирано.
Възможно е някои цифрови функции на телевизора да не
работят в някои държави.
Въведение
Благодарим Ви, че избрахте този продукт на Sony.
Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете
ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки.
Информация за търговски марки
е регистрирана търговска марка на DVB Project.
Лицензиран от BBE Sound, Inc. под следните щатски
патенти: 5510752, 5736897. BBE и символът BBE са
търговски марки на BBE Sound, Inc.
TruSurround XT, SRS и символът (--) са търговски марки на
SRS Labs, Inc.
Технологията TruSurround XT е произведена по лиценз на
SRS Labs, Inc.
Произведена под лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby”,
както и символът двойно-D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
Този телевизор съчетава технология
High-Definition Multimedia Interface
(HDMItm). HDMI, логото HDMI, както и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing, LLC.
Илюстрациите, използвани в това ръководство, се отнасят за KDL-32U2000, освен ако не е посочено друго.
Съдържание
Ръководство за бързо включване
4
Информация за безопасност ................................................................................................................................ 7
Предпазни мерки .....................................................................................................................................................10
Преглед на устройството за дистанционно управление........................................................11
Преглед на бутоните на телевизора и индикаторите ........................................................... 12
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................13
Проверка на цифровия електронен програмен справочник (EРG)
..................................................15
Използване на списъка с любими програми
.........................................................................................17
Преглед на изображения от свързано оборудване .........................................................................................18
Използване на функциите в менюто
Работа с менюта ...................................................................................................................................................19
Меню за настройка на картината ................................................................................................................... 20
Меню за настройка на звука .............................................................................................................................. 21
Меню за допълнителни настройки ................................................................................................................... 23
Меню с настройки................................................................................................................................................. 25
Меню за цифрови настройки
.................................................................................................................. 28
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване ......................................................................................................... 30
Допълнителна информация
Спецификации ......................................................................................................................................................... 36
Отстраняване на проблеми................................................................................................................................ 38
Индекс ...................................................................................................................................................................... 40
: само за цифрови канали
Ръководство за бързо включване
Проверка на приложените аксесоари
Устройство за дистанционно управление
RM–ED007 (1)
Батерии размер АА (тип R6) (2)
Държач на кабела (1) (само за модел KDL-40U2000)
Свързване на
антена/видеорекордер
Свързване само на антената
Коаксиален кабел
(приложен в комплекта)
Поддържащ ремък (1) и винтове (2)
Въздушен адаптер (1) (само за KDL-26U2000)
(само за KDL-26U2000)
Свързване на видеорекордер с антени
Поставяне на батерии в устройството за дистанционно управление
(само за KDL-26U2000)
Забележки
Уверете се, че поставяте приложените батерии, спазвайки
поляритета.
Изхвърляйте изхабените батерии на определените за това
места. Възможно е в някои региони това да е регламентирано.
Моля, свържете се с местните власти.
Не зареждайте едновременно батерии от различни производители, а също и стари с нови батерии.
Работете внимателно с устройството за дистанционно
управление. Не го изпускайте и не стъпвайте върху него. Не
разливайте нищо върху него.
Не поставяйте устройството за дистанционно управление
на места в близост до топлинни източници или места,
изложени на директна слънчева светлина, а също и във
влажна стая.
Scart кабел
(не е приложен в комплекта)
RF кабел (не е приложен в комплекта)
Видерекордер
4: Предпазване на телевизора от падане
(само за KDL-40U2000)
5: Избор на език и държава/регион
1 Свържете телевизора към мрежата от 220 V (220 – 240
V AC, 50 Hz).
2 Натиснете
на телевизора (в горната страна).
Когато за първи път включите телевизора, на екрана автоматично се извежда менюто за избор на език.
Докато телевизорът е в режим на готовност (индикаторът
(готовност) на телевизора (предна страна) свети
в червено) натиснете
на устройството за дистанционно управление, за да включите телевизора.
Продължава
Ръководство за бързо включване
3: Събиране на кабелите
Натиснете
, за да изберете език от опциите, изведени в менюто на екрана, след това
натиснете
.
6: Автоматична настройка на телевизора
След като сте избрали езика и страната/региона, на екрана на
телевизора се появява съобщение потвърждаващо автоматичната настройка на телевизора.
Телевизорът автоматично търси и запазва всички възможни
канали.
Натиснете
, за да изберете държавата/региона, в която ще използвате телевизора, след
това натиснете
.
1 Натиснете
Ако държавата/региона, в който искате да използвате
телевизора, не се появява в списъка, изберете “--” вместо
държава/регион.
На екрана автоматично се появява съобщение за потвърждение на автоматична настройка. Преминете към стъпка
“6: Автоматична настройка на телевизора”.
Телевизорът автоматично започва търсенето на всички
възможни цифрови канали, след което търси всички аналогови
сигнали. Тази процедура може да отнеме няколко минути.
Моля, бъдете търпеливи и не натискайте никакви бутони на
телевизора или устройството за дистанционно управление.
Ако на екрана се появи съобщение, което Ви подканва да свържете
антената
Не са открити цифрови или аналогови канали.
Моля, проверете връзката на антената и натиснете --, за да
стартирате автоматичната настройка отново
2 Когато менюто за сортиране на програми се
появи на екрана, следвайте стъпките в
“Сортиране на програми” (стр. 25).
Ако не желаете да променяте реда, в който сте запазили
аналоговите канали на телевизора, преминете към стъпка
3 Натиснете MENU, за да излезете.
Телевизорът е настроил всички възможни канали.
Информация за безопасност
Захранващ кабел
Когато местите телевизора,
изключете захранващия кабел.
Не местете телевизора с
включен захранващ кабел. Това може да
повреди захранващия кабел и да причини
пожар или токов удар.
Ако повредите захранващия кабел, това може да причини
пожар или токов удар.
- Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте
захранващия кабел. Проводниците
могат да се оголят или прекъснат,
причинявайки късо съединение, което
да доведе до пожар или токов удар.
- Не преправяйте и не повреждайте7
захранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети върху з
ахранващия кабел. Не дърпайте
захранващия кабел.
- Пазете захранващия кабел далеч от
източници на топлина.
- Хващайте захранващия кабел за щепсела,
когато го изключвате.
Ако захранващият кабел е повреден, преустановете
използването му и се обърнете към Вашия доставчик или
сервиз на Sony за подмяна.
Не използвайте приложения захранващ кабел с друго
оборудване.
Използвайте само оригинален захранващ кабел на
Sony. Не използвайте други марки.
Защита на захранващия кабел
Винаги дърпайте захранващия кабел, като го хващате за щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
Захранващ контакт
Не използвайте контакт, който не осъществява
добро захващане (контакт с плитко гнездо).
Заредете щепсела плътно и докрай в контакта.
Ако щепселът е хлабав,
той може да произведе искри, които да
причинят пожар. В този случай се свържете
с електротехник, който да подмени контакта.
Почистване
Почиствайте редовно щепсела на захранващия
кабел. Ако щепселът е покрит с прах и по него
попада влага, изолацията може да се окаже
неефективна и това да причини пожар.
Претоварване на мрежата
Този телевизор е проектиран да работи
при захранване от мрежата равно на 220240 V АС. Внимавайте да не включвате
прекалено много устройства към контакта от мрежата, защото това може
да причини пожар или токов удар.
Когато не използвате устройството
Поради причини, свързани с безопасността и
околната среда, Ви препоръчваме да
изключвате телевизора, когато не го
използвате – не оставяйте устройството в режим на готовност.
Изключете кабела на захранването от мрежата. Въпреки това някои телевизори притежават функции, които
изискват оставянето на телевизора в режим на готовност.
Инструкциите в това ръководство ще Ви информират за
тези функции.
Пренасяне
Преди да местите телевизора, изключете
всички кабели от устройството.
Когато пренасяте телевизора на ръка,
придържайте го както е показано на
илюстрацията вдясно. Ако не го
направите, възможно е да изтървете
телевизора и да го повредите или това
да причини сериозни наранявания. Ако
изпуснете телевизора или го
повредите, проверете го веднага в
специализиран сервиз на Sony.
При пренасяне не излагайте телевизора на удари или прекалени
вибрации. Възможно е телевизорът
да падне и да се повреди или да
причини сериозни наранявания.
Когато пренасяте устройството за поправка или го местите, пакетирайте телевизора
като използвате оригиналната
му опаковка и материали за пакетиране.
Пренасянето на телевизора изисква двама или повече души.
Поставяне
Телевизорът трябва да бъде поставен в близост
до контакт.
Поставете устройството на стабилна
и равна повърхност. Не окачвайте нищо
върху телевизора, защото може да
падне и да причини неизправност.
Не инсталирайте телевизора на
места изложени на висока
температура, например на
директна слънчева светлина, в
близост до радиатор или друго излъчващо
топлина устройство.
Излагането на телевизора на висока температура може
да причини деформации по рамката му или да причини
цялостна неизправност на телевизора.
Не инсталирайте телевизора на места изложени на
директни въздушни течения.
Ако телевизорът е инсталиран на такова място, във
вътрешността му може да кондензира влага и да причини
неизправност.
Никога не поставяйте телевизора
на горещи, мазни, влажни или
много прашни места.
Не поставяйте телевизора на
места с насекоми.
Не поставяйте телевизора на места, подложени на механични вибрации.
Не инсталирайте устройството на места, на които
неговите части ще се показват, като например върху или зад
колона. Не инсталирайте устройството
на места, на които можете да ударите
главата си. В противен случай можете
да се нараните.
Не позволявайте на деца да се качват
върху телевизора.
Ако използвате телевизора в близост до морския бряг,
солта може да причини корозия на металните части в телевизора, причинявайки пожар или друга неизправност.
Продължава
Вентилация
Свързване на кабели
Не поставяйте нищо върху вентилационните отвори на корпуса. Това
може да причини прегряване и да
доведе до пожар.
Ако не бъде осигурена нормална
вентилация, телевизорът събира прах и се замърсява.
За да постигнете правилна вентилация, следвайте следните
правила:
- Не инсталирайте телевизора обърнат назад или настрани.
- Не инсталирайте телевизора с горния му край надолу.
- Не инсталирайте телевизора върху рафтове или вградени
шкафове.
- Не поставяйте телевизора върху килим или легло.
- Не покривайте телевизора с пердета, парчета плат или
вестници и др.
Оставете свободно място около телевизора. В противен
случай правилното охлаждане на телевизора може да бъде
блокирано и устройството да прегрее и да причини пожар
или да се повреди.
Когато свързвате кабели, изключете захранващия кабел
от мрежата. За Ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел, когато свързвате други кабели към
телевизора.
Внимавайте да не закачите кабела с крака. Можете
да повреди телевизора.
Медицински заведения
Не поставяйте този телевизор
на места, където се използва
медицинско оборудване. Това
може да причини повреда на
медицинската апаратура.
Използване навън
Не инсталирайте телевизора на
открито. Ако телевизорът бъде изложен
на дъжд, това може да причини
пожар или токов удар.
Не инсталирайте телевизора на
кораби или други плавателни
съдове. Ако телевизорът бъде
изложен на въздействието на
морска вода, това може да причини
пожар или да повреди устройството.
Превозни средства, кораби и
други съдове
Оставете най-малко толкова място.
Когато инсталирате телевизора на стената, оставете
поне 10 см свободно място до дъното на телевизора и
най--малко 5.5 см между стената и задната му част.
Никога не инсталирайте телевизора както следва:
Циркулацията на
Циркулацията на
въздух е блокирана.
въздух е блокирана.
Стена
Не инсталирайте телевизора
в превозни средства. Ако
превозното средство подскочи,
телевизорът може да падне и да
причини наранявания. Не окачвайте
телевизора да виси от тавана.
Не инсталирайте телевизора на
кораб или друг плавателен съд.
Ако телевизорът бъде изложен
на морска вода, това може да
причини пожар или друга
неизправност на телевизора.
Стена
Вода и влага
Допълнителни аксесоари
Когато инсталирате устройството
с помощта на стойка или скоба за
прикрепяне към стената,
обърнете внимание на следното.
Ако не го направите, телеви
зорът може да падне и да при
чини сериозни наранявания.
Препоръчително е за по-голяма безопасност да използвате
оригиналните аксесоари на Sony:
- KDL-40U2000
Скоба за стена SU-WL51
- KDL-32U2000/KDL-26U2000:
Скоба за стена SU-WL31
Препоръчително е да използвате оригиналната скоба за
стена на Sony, за да предоставите адекватна вентилация и
да предотвратите събирането на прах около телевизора,
по стената или тавана.
Уверете се, че, когато инсталирате устройството, сте
обезопасили телевизора, следвайки инструкциите, приложени към скобата за стена.
Не използвайте телевизора
близо до вода – например близо
до банята или ваната. Не
излагайте устройството на дъжд,
влага и пушек. Това може да причини пожар или
токов удар.
Не докосвайте захранващия кабел и
телевизора с мокри ръце. Това може
да причини токов удар или да
повреди телевизора.
Влага и леснозапалими вещества
Не позволявайте телевизорът да се
намокри. Внимавайте да не разлеете
течност върху устройството.
Ако в корпуса на телевизора попадне
течност или твърд предмет, преустановете употреба. В противен случай
може да се получи токов удар и телевизорът може да се повреди. Незабавно
проверете устройството в специализиран сервиз.
За да предотвратите пожар, не поставяйте леснозапалими
вещества или незащитени осветителни тела (например
свещи) близо до телевизора.
Ако в телевизора попаднат течни или твърди обекти,
не включвайте устройството. Това може да причини токов удар или друга неизправност на телевизора. Незабавно
повикайте квалифициран техник, за да го прегледа.
Гръмотевични бури
За Ваша безопасност, по време на гръмотевични бури не докосвайте телевизора,
захранващия кабел или антената.
Повреди, които изискват проверка
в сервиз
Не хвърляйте нищо към телевизора.
Стъклото на екрана може да се счупи и
да експлодира при удара и да причини
сериозни наранявания.
Ако повърхността на дисплея се пропука,
не докосвайте устройството, докато не
изключите захранващия кабел. В противен
случай може да получите токов удар.
Сервиз
Не отваряйте корпуса на телевизора
и не сваляйте задния панел. За сервиз
се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Премахване на малки аксесоари и части
Пазете аксесоарите далеч от деца.
Предпазни мерки
Удобно гледане на телевизия
За да гледате удобно телевизия, препоръчителната позиция
на гледане е отстояние от телевизора, равняващо се на 4 до
7 пъти вертикалната дължина на екрана на телевизора.
За да получите ясна картина, не излагайте телевизора
на директно осветление или директна слънчева светлина.
Ако е възможно нека светлината да е насочена към тавана.
Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като
гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва
допълнително очите Ви. Продължителното гледане на
екрана също натоварва очите Ви.
Настройка на силата на звука
Настройте силата на звука така, че да не притеснявате
съседите си. Звукът се разпространява лесно през нощта.
Ето защо Ви препоръчваме да затворите прозорците или
да използвате слушалки.
Когато използвате слушалки, настройте силата на звука,
за да предотвратите увреждане на слуха.
лен контакт с гума или винил може да повреди повърхността на екрана или повърхността на устройството.
Вентилационните отвори събират прах с течение на
времето. За да осигурите правилна вентилация, препоръчваме Ви периодично да почиствате праха (веднъж месечно),
като използвате прахосмукачка.
Допълнителни компоненти
Не инсталирайте допълнителни компоненти твърде
близо до телевизора. Пазете допълнителните компоненти
най-малко на 30 см от телевизора. Ако видеорекордерът е
инсталиран пред или отстрани на телевизора, възможно е
изображението да се извежда разстроено.
Възможно е да се получи смущение в картината и/или звука,
ако телевизорът е поставен близо до оборудване излъчващо
електромагнитни вълни
LCD екран
Въпреки, че LCD екранът е изработен по високо прецизна
технология и повече от 99,99% от пикселите му са
ефективни, възможно е върху него да се появят черни или
светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна
особеност на LCD панела и не е неизправност.
Не натискайте и не драскайте предния филтър и не
поставяйте предмети върху устройството. Изображението може да е неравно или LCD панела да се повреди.
Ако използвате устройството на студено място,
възможно е картината да се замъгли или да стане по-тъмна.
Това не е индикация за неизправност.
Този феномен изчезва, когато температурата се повиши.
Когато на екрана са изведени неподвижни изображения
за продължителен период от време, възможно е да се появят
остатъчни образи. Те изчезват за няколко секунди.
Екранът и корпусът се затоплят, когато използвате
устройството. Това не е неизправност.
LCD екранът се състои от малко количество течни
кристали и живак. Флуоресцентната тръба, използвана в
това устройство, също съдържа живак. Следвайте месните
правила и закони за изхвърляне на подобни отпадъци.
Поддръжка и почистване на повърхността на екрана/
корпуса на телевизора
Екранът на телевизора има покритие против отразяване на
светлина.
За да предотвратите повреда на покритието, следвайте
инструкциите, изброени по-долу.
Не натискайте и не драскайте с твърди предмети, както и
не хвърляйте нищо по екрана. Това може да доведе до повреда.
Не докосвайте телевизора след продължителна употреба,
защото дисплей панелът е все още горещ.
Препоръчваме Ви да докосвате повърхността на екрана
възможно най-малко.
За да премахнете прах от повърхността на екрана/корпуса,
почиствайте с меко сухо парче плат. Ако не можете да почистите праха, почиствайте екрана с меко и леко навлажнено с почистващ разтвор парче плат.
Не използвайте грапави парчета плат, алкални разтвори, почистващи прахове или разтвори, като например алкохол или
бензин. Използването на такива вещества или продължите-
Изхвърляне на телевизионното устройство
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи с разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, Вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат в противен случай. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Преглед на устройството за дистанционно управление
TV - Режим на готовност на телевизора
Изключва временно телевизора и го включва от режим на готовност.
- Режим на екрана (стр. 14)
Цветни бутони
В цифров режим (стр. 15, 17): Избира опциите в долната част на цифровите
менюта Favourite и EPG.
В Text режим (стр. 14): Използва се за Fastext.
Info / Text reveal
В цифров режим: Извежда бегла информация за програмата, която гледате в
момента.
В аналогов режим: Извежда информация за номера на настоящия канал и режима
на екрана.
В Analogue Text режим (стр. 14): Извежда скрита информация (например отговор
на загадка).
(стр. 19)
Замръзване на картината (стр. 14)/
PIP в PC режим (стр. 14)
В TV режим: телевизионната картина замръзва
В РС режим: показва малка картина (PIP)
MENU (стр. 20)
DIGITAL – Цифров режим (стр. 13)
Бутони с номера
В TV режим: Избира канали. За номера на канали 10 и нагоре, въведете втората
цифра в интервал от 2 секунди.
В Analogue Text режим: Въведете трицифрения номер на страницата, за да изберете страницата.
Предходен канал
Връща към предишния гледан канал (за повече от 5 секунди).
PROG +/- (стр. 13)
В TV режим: Избира следващ (+) или предходен (-) канал.
В Analogue Text режим: Избира следваща (+) или предходна (-) страница.
Сила на звука
Заглушаване на звука (стр. 13)
Text (стр. 14)
ANLOG – аналогов режим (стр. 13)
/ RETURN
Връща към предходния екран на изведеното меню.
- EPG (Цифров електронен програмен справочник) (стр. 16)
8 - Замръзване на картината (стр. 14)
Задава пауза на телевизионната картина.
9 - Режим на екрана (стр. 14)
- Избор на вход/ Задържане на текст
В TV режим (стр. 18): Избира входния източник от оборудването, свързано към
TV гнездата.
В AnalogueText режим (стр. 14): Задържа настоящата страница.
Съвет
Бутоните A/B, PROG + и номер 5 имат осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като отправна точка, когато
работите с телевизора.
Преглед на телевизионните бутони и индикаторите
(стр. 20)
Избор на входен сигнал/OK
В телевизионен режим (стр. 19): Избира източника
на входен сигнал от оборудването, свързано към
гнездата на телевизора.
В режим на телевизионно меню: Избира меню или
опция и потвърждава настройката.
Увеличава (+) или намалява (-) силата на звука.
В TV меню: Преминава през опциите наляво (g)
или надясно ( )
PROG +/-/
В TV режим: Избира следващ (+) или предходен (-)
канал.
В TV меню: Преминава през опциите нагоре ( )
или надолу ( ).
- Захранване
Включва или изключва телевизора.
Изключване на картината/ Индикатор
за автоматично изключване
Светва в зелено, когато изключите картината
(стр. 23).
Светва в оранжево, когато зададете таймера за
автоматично изключване (стр. 24).
- Индикатор за режим на готовност
Светва в червено, когато телевизорът е в режим на
готовност.
І - Индикатор за захранване
Светва в зелено, когато телевизорът е включен.
Сензор на устройството за дистанционно
управление
Забележка
Преди да изключите захранващия кабел се уверете, че телевизорът е напълно изключен. Ако изключите захранващия кабел докато
телевизорът е включен, индикаторът може да остане включен или телевизорът да се повреди.
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия
Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-, за
да изберете TV канал.
За да изберете номер на канал 10 или по-голям, въведете
втората и третата цифри в интервал от две секунди,
използвайки бутоните с цифри.
За да изберете цифров канал, като използвате Цифровия
електронен програмен справочник (EPG), вижте стр. 16.
За кратко се появява с информация. На банера може да се
появят следните икони.
Достъпна интерактивна услуга (MHEG цифров
текст)
Интерактивната услуга (MHEG цифров текст) е
временно изключена
Радио услуга
Кодирана/платена услуга
Възможни са няколко езика за звука
Възможно са субтитри при проблеми със слуха
Възможни са субтитри
Препоръчителна възраст за настоящата програма
(от 4 до 18 години)
Родителска защита
Настоящата програма се записва
Допълнителни операции
За да
Извършете следното
Изключите временно Натиснете І/
телевизора
(режим на готовност)
.
За да включите теле- Натиснете
. Натиснете
визора от режим на за да зададете силата на звука.
готовност без звук.
Натиснете
на телевизора (отгоре), за да
включите телевизора.
Когато телевизорът е в режим на готовност (индикаторът -- (готовност) от предната страна на телевизора
свети в червено), натиснете --/-- на устройството за
дистанционно управление, за да включите телевизора.
Натиснете DIGITAL, за да включите цифров режим или ANALOG, за да включите аналогов режим.
Достъпните канали се различават в зависимост от режима.
+/-,
Изключите телевизора постоянно
Натиснете
телевизора.
от горната страна на
Регулирате силата
на звука
Натиснете
/- (намалява).
+ (увеличава)
Заглушите звука
Натиснете
. Натиснете отново,
за да възстановите.
Влезете в таблицата Натиснете
. За да изберете анало
с програмния индекс гов канал, натиснете
(само в аналогов
след това натиснете
.
режим)
За да влезете в индексната таблица за
входен сигнал, вижте стр. 18.
Продължава
Гледане на телевизия
В цифров режим
За да използвате цифров текст
Натиснете
. Всеки път, когато натискате
, дисплеят
се променя както следва:
ТекстtТекст и картина (смесен режим) tБез текст
(изключване на услугата телетекст)
За да изберете страница, натиснете бутоните с цифри или
PROG +/-.
За да задържите страница, натиснете
.
За да разкриете скрита информация, натиснете
.
Съвети
Уверете се, че телевизорът получава добър сигнал. В противен случай в текста може да се получат грешки.
Повечето телевизионни канали предават текстова услуга.
За информация относно работата с тази услуга, изберете
индекс страницата.
Когато в дъното на страницата се изведе четирицветна
индикация, Вие можете да използвате услугата Fastext. Услугата Fastext Ви позволява да отваряте страници бързо и лесно.
Натиснете съответния цветен бутон, за да отворите
страницата.
Извежда обикновени 4:3 предавания с имитация на широкоекранен ефект. 4:3 изображението се разтегля, за да запълни
екрана.
Запаметяване на картината
Извежда неподвижно изображение на телевизионния екран
(например, за да запишете телефонен номер или да направите
бележка).
Извежда обикновени 4:3 предавания (например за телевизори
без широк екран) в правилните пропорции.
Натиснете
на устройството за дистанционно управление.
Натиснете
, за да регулирате позицията на прозореца.
Натиснете
, за да премахнете прозореца.
Натиснете
отново, за да се върнете към
нормален телевизионен режим.
Съвети
Не е възможен за
AV3 или
AV5, или
Извежда широкоекранни предавания в правилните пропорции.
AV6
PIP (картина в картината) за режим PC
В режим PC извежда на екрана малко изображение на последния
избран телевизионен канал..
Натиснете
ние.
на дистанционното управле-
Натиснете
ята на прозореца.
Натиснете
Възпроизвежда предавания в кино (широкоекранен) формат в
правилните пропорции.
, за да нагласите позици-
, за да отмените.
Извежда 14:9 предавания (16:9) в правилните пропорции. Като
резултат на екрана се виждат черни ленти.
За да промените режима на екрана ръчно в
съответствие с предаването
Натиснете
неколкократно, за да изберете Smart, 4:3,
Wide, Zoom или 14:9.
* Части от долната и горната част на екрана, могат да
бъдат отрязани.
Съвети
Вие можете да зададете “Auto Format” в положение “On”.
Телевизорът автоматично избира най-добрия режим за
определеното предаване (стр. 23).
Можете да регулирате част от изображението, когато
изберете 14:9 или Zoom. Натиснете --/--, за да преместите
нагоре или надолу (например, за да прочетете субтитри).
Проверка на цифровия електронен програмен
справочник (EPG)
*
1 В цифров режим натиснете
, за да изведете цифровия
електронен програмен справочник (EPG).
цата по-долу.
Забележка
Информацията за програмата ще се изведе само ако телевизионната станция предава такава.
Цифров електронен програмен справочник (EPG)
* Моля, обърнете внимание, че е възможно тази функция да не работи в някои държави.
За да
Извършете следното
Изключите EPG
Натиснете
Прегледате EPG
Натиснете
Гледате настояща програма
Натискайте
Сортирате програмната информация
по категории – Списък с категории
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете
, за да изберете категория. Името на категорията
.
.
докато изберете програмата.
се извежда отстрани.
Възможните категории включват:
“Favourite”: Съдържа всички канали, запазени в списъка с любими канали (стр. 17).
“All Categories”: Съдържа всички възможни канали.
“News”: Съдържа всички новинарски канали.
3 Натиснете .
Цифровият електронен програмен справочник (EPG) извежда само настоящите
програми от избраната категория.
Зададете програма за запис – Timer REC
1 Натиснете
, за да изберете бъдещата програма, която желаете
да записвате.
2 Натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете “Timer REC”.
4 Натиснете , за да зададете таймерите на телевизора и видеорекордера.
До информацията за програмата се появява символът
. Индикаторът от
предната страна на телевизора светва.
Забележки
Можете да зададете запис с таймера за видеорекордера, чрез телевизора, само за
Видеорекордери, съвместими с функцията Smartlink. Ако Вашият видеорекордер не е
съвместим с функцията Smartlink, ще се появи съобщение, което ще Ви напомни да
зададете таймера за Вашия видеорекордер.
След като записът започне, Вие можете да превключите телевизора в режим на
готовност, но не изключвайте напълно устройството, защото записът може да
прекъсне.
Ако сте избрали възрастова граница за програмите, на екрана ще се появи съобщение,
което ще Ви пита за кода. За повече информация се обърнете към “Родителска защита” на вижте стр. 29.
Гледане на телевизия
2 Извършете желаната операция, както е показано в табли-
За да
Извършете следното
Зададете програма, която да бъде
изведена автоматично на екрана при
започване – Reminder
1 Натиснете
, за да изберете бъдеща програма, която желаете да
изведете.
2 Натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете “Reminder”.
4 Натиснете , за да изведете автоматично избраната програма, когато
програмата започне.
До информацията за програмата се появява символът --.
Забележка
Ако превключите телевизора в режим на готовност, той автоматично ще се включи, когато програмата започва.
Зададете часа и датата на програма, която
желаете да запишете – Manual timer REC
1 Натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете “Manual timer REC”, след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете дата, след това натиснете .
4 Задайте начално и крайно време по същия начин като в стъпка 3.
5 Натиснете
, за да изберете програма, след това натиснете , за да
зададете таймерите на телевизора и видеорекордера.
До информацията за програмата се появява символът
. Индикаторът
предната страна на телевизора светва.
от
Забележки
Чрез телевизора можете да зададете запис с таймера за видеорекордера само за
видеорекордери съвместими с функцията Smartlink. Ако Вашият видеорекордер не е
съвместим с функцията Smartlink, ще се появи съобщение, което ще Ви напомни да
зададете таймера за Вашия видеорекордер.
След като записът е започнал, Вие можете да превключите телевизора в режим на
готовност, но не изключвайте напълно утройството, защото записът може да
прекъсне.
Ако сте избрали възрастова граница за програми, на екрана ще се появи съобщение,
което ще Ви пита за кода. За повече информация се обърнете към “Родителска защита” на стр. 29.
Отмените запис/Reminder – Timer List
1 Натиснете
2 Натиснете
3 Натиснете
.
за да изберете “Timer List”.
, за да изберете програма, която желаете да отмените,
след това натиснете
.
Появява се дисплей за потвърждение на отмяната на програмата.
4 Натиснете , за да изберете “Yes”, след това натиснете за потвърждение.
Съвет
Можете да изведете цифровия електронен програмен справочник (EPG) и като изберете “Digital EPG” в “MENU”
Гледане на телевизия
Използване на списъка с любими програми
*
Тази функция Ви позволява да избирате програми от списък с
максимум 8 канала, които Вие сте определили. За да изведете
списъка с любими програми, вижте “Работа с менюта” (стр. 20).
За да
Извършете следното
Създайте списък с любими програми
за първи път.
Когато изберете “Digital Favourites” в “MENU” за първи път, се появява съобщение,
което Ви пита дали желаете да прибавите канали към списъка с любими програми.
1 Натиснете , за да изберете “Yes”.
2 Натиснете
, за да изберете канала, който желаете да прибавите.
Ако номерът на канала ви е известен, вие можете да използвате бутоните с цифри,
за да изберете канала директно.
3 Натиснете .
Каналите, запазени в списъка с любими програми, имат символа
.
Изключите списъка с любими програми
Натиснете RETURN.
Видите подробности за настоящата програма Натиснете
, за да изберете канала. Натиснете отново, за да отмените.
Гледате канал
Натиснете
, докато изберете канал.
Прибавите или премахнете канали в
списъка с любими.
1 Натиснете синия бутон.
Каналите, запазени в списъка с любими програми, имат символа
.
, за да изберете канал, който желаете да прибавите или
премахнете.
Ако номерът на канала Ви е известен, Вие можете да използвате бутоните с цифри,
за да изберете канала директно.
3 Натиснете .
4 Натиснете синия бутон, за да се върнете към списъка с любими програми.
2 Натиснете
Премахнете всички канали
от списъка с любими
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон.
Появява се дисплей за потвърждение на желанието Ви да изтриете всички канали в
списъка с любими програми.
3 Натиснете , за да изберете “Yes”, след това натиснете , за да потвърдите.
Гледане на телевизия
Списък с любими програми
* Моля, обърнете внимание, че е възможно тази функция да не работи в някои държави.
Преглед на изображения
от свързано оборудване
Включете свързаното оборудване, след което извършете
една от следните операции.
За оборудване свързано към scart гнездата, като използвате напълно окабелен 21-пинов scart кабел
Започнете възпроизвеждането на свързаното оборудване.
Изображението от свързаното оборудване се появява на
екрана.
За автоматично настроен видеорекордер (стр. 4)
В аналогов режим натиснете PROG +/- или бутоните с цифри,
за да изберете видео канал.
За друго свързано оборудване
Натиснете
неколкократно, докато на екрана се
появи правилния входен символ (вижте по-долу).
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Аудио/видео или RGB входни сигнали през scart гнездата --/--1
или 2. Символът -- се появява само когато е свързан RGB
източник.
AV3:
Компонентен входен сигнал през Y, PB/CB, PR/CR гнездата
3 и аудио входен сигнал през L, R гнездата
3.
AV4:
Цифровите аудио/видео сигнали се въвеждат през HDMI IN 4
гнездото. Аудио входните сигнали са аналогови само за оборудване, свързано чрез DVI и аудио изходното гнездо.
AV5/S
AV5:
Видео входен сигнал през видео гнездото
5 и аудио входен
сигнал през аудио гнездото L (MONO), R гнездата
5.
Индикацията S
се появява само когато оборудването
е свързано към S видео гнездото S
5, вместо към видео
гнездото
5, и когато S видео входният сигнал се въвежда
през S видео гнездото S
5.
Допълнителни операции
За да
Извършете следното
За да се върнете към Натиснете DIGITAL или ANALOG.
нормални телевизионни
операции
Влезете в индексната Натиснете
, за да влезете в индекс
таблица за входен
ната таблица за входен сигнал. (След
сигнал
това само в аналогов режим натиснете ). За да изберете източник на
входен сигнал, натиснете
, след
това натиснете
.
Използване на менютата
Работа с менюта
“MENU” Ви позволява да се наслаждавате на различни удобни функции на този телевизор. Вие можете лесно да изберете канали или
външни входове с устройството за дистанционно управление. Настройките на Вашия телевизор могат лесно да бъдат променяни
и като използвате “MENU”.
Натиснете
, за да изберете опция.
Натиснете
, за да потвърдите избраната опция.
За да излезете от менюто, натиснете MENU.
Меню
Описание
Digital Favourites (само на
места с цифрови предавания)
Показва списъка с любими програми. За подробности, вижте стр. 17.
Програмен списък (само на
места с аналогови предавания)
Позволява Ви да изберете телевизионна програма от списъка с канали.
За да гледате желан канал, изберете канала, след това натиснете
.
За да зададете етикет на програмата, вижте стр. 26.
Аналогово (само на места с
цифрови предавания)
Връща към последния гледан аналогов канал.
Цифров (само на места с цифрови
предавания)
Връща към последния гледан цифров канал.
Цифров EPG (само на места с цифрови
предавания)
Включва цифровия електронен програмен справочник (EPG).
За подробности относно настройката вижте стр. 15.
Външни входове
Изберете оборудването, свързано към Вашия телевизор.
За да гледате желания външен вход, изберете източник на входен сигнал,
след това натиснете
.
За да зададете етикет на външен вход, вижте стр. 25.
Настройки
Отваря екрана с менюто с настройки, където се извършват повечето
допълнителни регулации и настройки. Изберете икона в менюто, изберете
опция и извършете промяната или настройката като използвате
За подробности относно настройките, вижте стр. 20 до 29.
Използване на менюто
Натиснете бутона MENU, за да изведете екрана с
менюта.
Меню за настройка на картината
В менюто за настройка на картината Вие можете
да изберете опция в списъка по-долу. За да изберете
опции в “Settings”, вижте “Работа с менюта” (стр. 19).
Target Input
Избира дали да зададе настройките, извършени в менюто за настройка на картината, за всички
входове или само входа, който гледате в момента.
“All”: Задава настройките за всички входове.
“Viewing Only”: Задава настройките само за настоящия вход.
Picture Mode
Избира режим на изображението.
“Vivid”: За светла картина с увеличен контраст и острота.
“Standard”: Стандартна картина. Оптимална картина за домашна употреба.
“Custom”: Позволява Ви да запазвате предпочитаните от Вас настройки.
Reset
Връща всички настройки на картината, освен “Picture Mode” (режим на изображението) в положения по подразбиране.
Backlight
Осветява или затъмнява задното осветяване.
Contrast
Увеличава или намалява контраста на изображението.
Brightness
Осветява или затъмнява изображението.
Color
Увеличава или намалява интензитета на цветността.
Hue
Увеличава или намалява зелените тонове.
Съвет
“Hue” може да се регулира само за програми с NTSC цветен сигнал (например видео ленти в САЩ).
Colour Temperature
Задава белите тонове в изображението.
“Cool”: Придава на белите цветове синкав оттенък.
“Neutral”: Придава на белите цветове неутрален оттенък.
“Warm 1”/“Warm 2”: Придава на белите цветове червеникав оттенък. При “Warm 2” оттенъкът
е по-червеникав.
Съвет
“Warm 1” и “Warm 2” могат да бъдат регулирани само ако “Picture Mode” (режим на изображението) е зададен в положение “Custom”.
Меню за настройка на звука
В менюто за настройка на звука Вие можете да
изберете опция описана по-долу. За да изберете
опции в “Settings”, вижте “Работа с менюта” (стр. 20).
Избира звуков режим.
“Standard”: Увеличава яснотата, детайлираността и наличието на звук, чрез използване на “BBE
High Definition Sound System”.
“Dynamic”: Усилва яснотата и наличието на звук за по-добро разграничаване и музикална реалистичност чрез употреба на “BBE High Definition Sound System”.
“BBE ViVA”: BBE ViVA HD3D (High Definition 3D) звука осигурява музикално прецизно и естествено 3D изображение с Hi-Fi звук. Яснотата на звука се подобрява посредством BBE, докато
широчината, дълбочината и височината на звуковото изображение се усъвършенстват от
собствения 3D звуков процес на BBE. BBE ViVA HD3D звукът е съвместим с всички TV програми
включително новини, музика, драми, филми, спорт и електронни игри.
“Dolby Virtual”: Използва TV високоговорителите, за да симулира съраунд ефект произведен от
мултиканална система.
“Custom”: Равен отговор.
Съвети
Можете да промените звуковия ефект като натискате -- неколкократно.
Ако настроите “Auto Volume” в позиция “On”, “Dolby Virtual” се променя на “Natural”.
Treble
Задава звук с по-висока честота.
Bass
Задава звук с по-ниска честота.
Balance
Регулира баланса между левия и десен високоговорители.
Reset
Нулира всички настройки за звука и ги връща до фабрични настройки.
Dual Sound
Избира звука от високоговорителите за стерео или двуезични програми.
“Stereo”, “Mono”: За стерео предавания.
“A”/“B”/“Mono”: За двуезични предавания изберете “А” за канал 1, “B” за канал 2
или “Mono” за моно канал, ако има такъв.
Съвет
Ако изберете друго оборудване, свързано към телевизора, задайте “Dual Sound”
в положение “Stereo”, “A” или “B”.
Auto volume
Силата на звука на каналите остава същата, независимо от предавания сигнал
(например в случай на реклама, когато звукът обикновено е по-силен).
Продължава
Използване на менюто
Sound Effect
ТV Speakers
Изключва телевизионните високоговорители, като по този начин Ви позволява да слушате звук
от външни устройства, свързани към телевизора.
“On”: звукът се възпроизвежда от телевизионните високоговорители
“One Time Off”: телевизионните високоговорители са временно изключени, което Ви позволява
да слушате звук от външни устройства, свързани към телевизора.
“Permanent Off”: телевизионните високоговорители са постоянно изключени, което Ви позволява да слушате звук от външни устройства, свързани към телевизора.
Съвети
За да включите отново телевизионните високоговорители, смете настройката на on.
Опцията “TV Speakers” автоматично е връща в позиция “On”, когато телевизорът е изключен.
Меню за допълнителни настройки
Можете да изберете опция, описана по-долу, в
менюто за допълнителни настройки. За да изберете опции в “Settings”, вижте “Работа с менюта”
(стр. 19).
Променете формата на екрана.
“Auto Format”: Променя автоматично формата на екрана в зависимост от телевизионния
сигнал.
“Screen Format”: За повече подробности относно формата на екрана, вижте стр. 14.
“Vertical Size”: Наглася вертикалния размер на картината, когато форматът на картината е в
настройка Smart.
Съвети
Дори и да сте избрали “On” или “Off” в “Auto Format” можете винаги да модифицирате формата
на екрана като натискате <> неколкократно.
“Auto Format” e възможен само при PAL и SECAM сигнали.
Power Saving
Избира режима на предаване, за да намали консумацията на електричество от телевизора.
“Standard”: настройка по подразбиране.
“Reduce”: намалява консумацията на електричество от телевизора.
“Picture Off”: изключва картината. Можете да слушате звук при изключена картина.
AV2 Output
Настройва сигнала, който ще бъде възпроизведен от гнездото с име
2 от задната
страна на телевизора. . ако свържете видеорекордер към
2 гнездото, можете да
записвате от оборудване свързано към други гнезда на телевизора.
“TV”: Възпроизвежда телевизионни предавания.
“Auto”: Възпроизвежда каквото се гледа в момента на телевизора
RGB Cеnter
Наглася позицията на хоризонталната картина, така че картината е в средата на екрана.
Съвет
Тази опция е възможна само ако RGB източникът е свързан през Scart конекторите
или
2 в задната част на телевизора.
PC Adjustment
Наглася TV екрана, за да изглежда като монитор на компютър.
“Phase”: Наглася екрана , когато част от изведения текст или образ е неясен.
“Pitch”: Увеличава или намалява размера на екрана хоризонтално.
“H Center”: Мести екрана от ляво на дясно.
“V Lines”: Коригира линиите на изображението, докато гледате RGB входящ сигнал от
PC
конектор.
“Power Saving”: Минава в режим спестяване на енергия ако няма получен PC сигнал.
“Reset”: Нулира всички настройки.
Съвет
Тази опция е възможна само в режим РС.
Продължава
1
Използване
менюто
Използване
на на
менюто
Screen
Timer
Задава време за включване/изключване на телевизора.
Таймер за автоматично изключване
Задава период от време, след който телевизорът автоматично преминава в
режим на готовност.
Когато таймерът за автоматично изключване е активиран, индикаторът -(таймер) от предната страна на телевизора светва в оранжево.
Съвети
Ако изключите телевизора и отново го включите, “Sleep Timer” настройката
преминава в положение “Off”.
На екрана на телевизора се извежда съобщението “TV will soon turn off by sleep
timer.” (Телевизорът скоро ще се изключи) 1 минута преди телевизорът да премине в режим на
готовност.
Таймер
Настройва таймера за включване/изключване на телевизора.
“Timer Mode”: Избира желания период.
“On Time”: Задава часа за включване на телевизора.
“Off Time”: Задава часа за изключване на телевизора.
Меню с настройки
Можете да изберете опция, описана по-долу, в
менюто с настройки. За да изберете опции в
“Settings”, вижте “Работа с менюта” (стр. 20).
Стартира “меню с първоначални операции”, за да изберете език и държава/регион, както и
настроите всички възможни цифрови и аналогови канали. Обикновено няма да Ви се налага да извършвате тази операция, защото езикът и държавата/региона вече ще бъдат избрани, а каналите
ще бъдат настроени при първата инсталация на телевизора (стр. 5, 6). Въпреки това, тази опция
Ви позволява да извършите този процес отново (например да настроите отново телевизора,
когато сменяте жилището си или да потърсите нови канали, пуснати от Вашия кабелен оператор).
Language
Тази опция Ви позволява да избирате език, на който да бъдат извеждани менютата.
Country
Избира страната/региона, в която работи телевизора Ви.
Съвет
Ако страната/ региона, в която искате да използвате телевизора не се появява в списъка,
изберете “-“ вместо страна/регион.
Auto Tuning
Настройва всички възможни аналогови канали.
Обикновено няма нужда да извършвате тази операция, защото каналите вече са били настроени,
когато телевизорът е включен за първи път (стр. 5, 6). Въпреки това тази опция Ви позволява
да повторите процеса (например да пренастроите телевизора след като сте се преместили или
да търсите нови канали).
Programme Sorting
Променя реда, в който аналоговите канали са запазени в телевизора Ви.
1 Натиснете
, за да изберете канала, който искате да преместите на нова позиция, след
това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете нова позиция, след това натиснете --.
AV Preset
Тази опция Ви позволява да определите име за външен източник, който сте свързали към страничните или задните гнезда на телевизора. Името ще се изведе за кратко на екрана, когато изберете
оборудването. Можете да пропускате входни източници, които не са свързани към оборудване.
1 Натиснете
, за да изберете входния източник, който желаете, след това натиснете
2 Натиснете
, за да изберете опцията, която желаете по-долу, след това натиснете
Наименуване на оборудване: Използва един от предварително зададените етикети за име на
свързаното оборудване.
“Edit”: Създайте Ваш собствен етикет. Следвайте стъпки от 2 до 4 в “Програмни етикети”
(стр. 29).
“Skip”: Пропуска източник на входен сигнал, който не е свързан към друго оборудване, когато
натиснете
, за да изберете източника на входен сигнал.
Sound Offset
Тсамостоятелно ниво на звука за всяко оборудване свързано с телевизора.
Използване на менютата
Auto Start Up
Manual Programme Preset
Преди да изберете “Label”/“AFT”/”Audio Filter”/“Skip”, натиснете PROG +/-, за да
изберете номера на програмата с канала. Не можете да избирате номер на програма,
зададена за прескачане (вижте по-долу).
Programme/System/Channel
Настройва програмни канали ръчно.
, за да изберете “Programme” и след това натиснете
.
, за да изберете номера на програмата, към която желаете да
настроите канала (ако настройвате видеорекордер, изберете канал 00), след това
натиснете RETURN.
3 Натиснете
, за да изберете “System”, след това натиснете .
4 Натиснете
, за да изберете една от следните телевизионни системи, след
това натиснете .
1 Натиснете
2 Натиснете
B/G: За държави и региони от Западна Европа.
D/K: За държави и региони от Източна Европа.
L: За Франция
I: За Великобритания
5 Натиснете
6 Натиснете
, за да изберете “Channel”, след това натиснете
.
, за да изберете “S” (за кабелна телевизия) или “C” (за земни
канали), след това натиснете
.
7 Настройте каналите както следва:
Ако не знаете номера на канала (честота)
Натиснете
, за да потърсите следващия възможен канал. Когато каналът
бъде открит, търсенето спира. За да продължите търсенето, натиснете
.
Ако знаете номера на канала (честота)
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на канала с програмата,
която желаете или номера на VCR канала.
8 Натиснете
, за да прескочите към “Confirm”, след това натиснете .
9 Натиснете
, за да изберете “ОК”, след това натиснете
.
Повторете по-горе описаната процедура , за да настроите и запазите други
канали ръчно.
Label
Позволява Ви да наименувате канал като използвате максимум 5 букви или
цифри. Името ще се извежда за кратко на екрана, когато избирате канала.
AFT
Позволява Ви да настройвате избрания програмен номер ръчно, за да получите
по-добро качество, ако имате усещането че изображението има смущения.
Фината настройка се извършва в обхват -15 до +15. Когато сте избрали “On”,
настройката се извършва автоматично.
Audio Filter
Подобрява качеството на звука за индивидуални канали, в случай на смущения
при моно предавания. Понякога нестандартните сигнали могат да причинят смуще
ния или прекъсване на звука, когато гледате моно програми.
Ако не се получават звукови отклонения, препоръчваме Ви да оставите тази
опция в положението й по подразбиране “Off”.
Забележки
Не можете да получавате стерео или програми с двоен звук, когато сте избрали
“Low” или “High”.
“Audio Filter” не работи, когато “System” е зададен в положение “L”.
Skip
Пропускате нежелани аналогови канали, когато са избрани с бутоните PROG +/-.
(Вие можете да избирате канал с такава настройка, като използвате бутоните с цифри.)
Decoder
Извежда и записва канал избран произволно, когато използвате декодер свързан директно към scart
конектор
1 или към scart конектор
2 посредством видеорекордер.
Забележка
В зависимост от страната/региона избрани под “Country” (стр.5) тази опция може да не е
възможна.
Confirm
Запазва промените, извършени в настройките “Manual Programme Preset”.
Използване на менютата
Меню за цифрови настройки
Можете да променяте/задавате цифрови настройки като използвате менюто за цифрови настройки.
Изберете “Digital Set-Up” и натиснете --, за да изведете следните менюта. За да изберете опции в
“Settings”, вижте “Работа с менюта” (стр.19).
Digital Tuning
Извежда менюто “Digital Tuning”.
Digital Auto Tuning
Настройва всички възможни цифрови канали.
Обикновено няма да Ви се налага да извършвате тази операция, защото каналите ще бъдат настроени при първата инсталация на телевизора (стр. 6). Въпреки това, тази опция Ви позволява
да извършите този процес отново (например да настроите отново телевизора, когато сменяте
жилището си или да потърсите нови канали, пуснати от Вашия кабелен оператор).
Program List Edit
Премахва всички нежелани цифрови канали, запазени в телевизора, и променя поредността им.
1 Натиснете
, за да изберете канала, който желаете да премахнете или преместите на нова позиция.
Ако знаете номера на програмата (честота)
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрената програма с предаването, което
желаете.
2 Премахнете или сменете реда на цифровите канали, както следва:
За да премахнете цифрови канали
Натиснете . Появява се съобщение за потвърждение на изтриването на цифровия канал. Натиснете, за да изберете изтриването на цифровия канал. Натиснете , за да изберете “Yes”, след
това натиснете
.
За да промените реда на цифровите канали
Натиснете
, след това натиснете
, за да изберете новата позиция за канала и
натиснете .
Повторете процедурата на стъпки 1 и 2, за да преместите други канали.
3 Натиснете RETURN.
Digital Manual Tuning
Настройва цифровите канали ръчно.
1 Натиснете съответния бутон с цифра, за да изберете номера на канала, който желаете
да настроите ръчно, след това натиснете
, за да настроите канала.
2 Когато достъпният канал бъде открит, натиснете
, за да изберете канала, който
желаете да запазите, след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете номер на програма, където желаете да запазите канала, след това натиснете
.
Повторете гореописаната процедура, за да настроите и други канали ръчно.
Продължава
Цифрова настройка
Извежда “Digital Set-Up” менюто.
Настройка на субтитрите*
Извежда цифровите субтитри на екрана.
Когато изберете “For Hard Hearing”, заедно със субтитрите е възможно да се появят и допълнителни визуални помощни материали (ако телевизионният канал излъчва такава информация).
Език на субтитрите*
Избира език за извеждане на субтитрите.
Аудио език*
Избира езика, който се използва за програмата. Някои цифрови канали могат да излъчват дадена
програма на няколко езика.
Аудио вид*
Увеличава нивото на звука, когато сте избрали “For Hard Of Hearing”.
Родителска защита*
PIN код*
Задава PIN код за първи път или Ви позволява да промените PIN кода.
1 Въведете PIN, както следва:
Ако преди това сте задали PIN
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващия PIN.
Ако пред това не сте задали PIN
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете PIN кода по подразбиране - 9999.
2 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.
Появява се съобщение, което Ви информира, че новият PIN код е бил приет.
3 Натиснете RETURN.
Съвет
PIN кодът 9999 винаги се приема.
Технически настройки
Извежда менюто с технически настройки.
“Auto Service Update” : Позволява на телевизора да разпознава и запазва нови цифрови услуги, когато
се появят такива.
“Software Download” : Позволява на телевизора автоматично да получава обновления на софтуера
чрез съществуващата антена (ако има такава). Sony препоръчва тази опция винаги да бъде зададена в положение “On”. Ако не желаете обновление на Вашия софтуер, задайте тази опция в положение “Off”.
“System Information”: Извежда информация за настоящата версия на софтуера и нивото на сигнала.
“Time Zone”: Позволява Ви ръчно да избирате времевата зона, в която се намирате, ако не е същата като настроената за Вашата държава.
CA Module Set-up
Позволява Ви да използвате услугата Pay Per View, след като се сдобиете с Conditional Access Module
(CAM) и карта за гледане. За местоположението на гнездото
(PCMCIA), вижте стр. 33.
* Моля, обърнете внимание, че в някои държави е възможно тази функция да не работи.
Използване на менютата
Задава възрастова граница за програмите. Всяка програма, която надвишава възрастовата граница, може да бъде гледана само след въвеждането на PIN код.
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ PIN код.
Ако не сте задавали PIN код преди това, ще се появи екран за въвеждане на PIN. Следвайте
инструкциите в “PIN код” по-долу.
2 Натиснете
, за да изберете възрастова граница или “None” (за неограничено гледане), след това натиснете
.
3 Натиснете RETURN.
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване
Можете да свържете широка гама от допълнително оборудване към Вашия телевизор. Свързващите кабели не са приложени.
Свързване към страничната
част на телевизора
За да свържете
Извършете следното
Conditional Access
Module (CAM) A
За да използвате услугата Pay Per View.
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено с CAM.
За да използвате CAM, свалете гуменото покритие на CAM гнездото.
Изключете телевизора, когато зареждате CAM в гнездото.
Когато не използвате CAM, препоръчваме Ви да поставяте гуменото покритие отново върху CAM гнездото.
Забележка
CAM не се поддържа във всички държави. Моля, обърнете се към Вашия доставчик.
S VHS/Hi8/DVC
видеокамера B
Свържете S video гнездото S
5
или видеокамера видео гнездото
5
и аудио нездата
5. За да предотвратите смущения в картината, не
свързвайте видеокамерата към видео
гнездото
5 и S video гнездото
S
5 едновременно. Ако свързвате
моно оборудване, свържете към гнездото L
5.
Слушалки C
Свържете към гнездото , за да слушате звука от телевизора през слушалки.
\
Продължава
Свързване към задната част на телевизора
Компютър
DVD плейър
За да свържете
Извършете следното
Персонален
компютър D
Свържете към PC
гнездата.
Препоръчваме Ви да използвате PC
кабел с ферит.
Цифров сателитен
приемник или DVD
плейър E
Свържете HDMI IN 4 гнездото, ако
оборудването има HDMI гнездо. Цифровите видео и аудио сигнали се въвеждат от оборудването. Ако оборудването има DVI гнездо, свържете DVI
гнездото към HDMI IN 4 гнездото
като използвате DVI – HDMI адаптер
(не е приложен в комплекта), и свържете аудио изходите на устройството
към аудио входовете на HDMI IN 4
гнездата.
Цифров сателитен приемник
Забележка
HDMI гнездата поддържат само следните видео входове: 480i, 480p, 576i,
576p, 720p и 1080i. За да свържете
компютър, моля, използвайте входното гнездо на компютъра.
DVD плейър с компонентен
изходен сигнал
F
Видео игра,
DVD плейър
декодер
G
DVD рекордер
Видеорекордер
Декодер
Видео игра
DVD плейър
Декодер
Hi-Fi стерео
уредба
Свържете към компонентните гнезда и
аудио гнездата
3.
Свържете към scart гнездото
1. Когато свържете декодера, от или
визионния тунер към декодера се изпраща сигнал със смущения, след което
от декодера се извежда разкодирания
сигнал.
DVD ркордер или
видеорекордер
който
поддържа
Smartlink H
Свържете scart гнездото
Smartlink е директна връзка между
телевизора и видеорекордера/DVD
рекордера.
2.
Hi-Fi аудио
оборудване I
Свържете аудио изходните гнезда
,
ако желаете да слушате звука от телевизора през Hi-Fi аудио система.
Използване на менютата
DVD плейър с
компонентен изход
Допълнителна информация
Спецификации
Дисплей на устройството:
Изисквания на захранването:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана:
KDL-40U2000:
40 инча (Прибл. 101.6 см в диагонал)
KDL-32U2000:
32 инча (Прибл. 80.1 см в диагонал)
KDL-26U2000:
26 инча (Прибл. 66.1 см в диагонал)
Резолюция на дисплея:
1,366 точки (хоризонтална) х 768 линии (вертикална)
Консумация на захранване:
KDL-40U2000: 165 W или по-малко
KDL-32U2000: 135 W или по-малко
KDL-26U2000: 100 W или по-малко
Консумация на захранване в режим на готовност:
KDL-40U2000: 0.8 W или по-малко
KDL-32U2000: 1 W или по-малко
KDL-26U2000: 1 W или по-малко
Размери (ш/в/д):
KDL-40U2000:
Прибл. 988 х 687 х 270 мм (с поставка)
Прибл. 988 х 653 х 128 мм (без поставка)
KDL-32U2000:
Прибл. 797 х 580 х 220 мм (с поставка)
Прибл. 797 х 548 х 125 мм (без поставка)
KDL-26U2000:
Прибл. 663 х 503 х 220 мм (с поставка)
Прибл. 663 х 472 х 128 мм (без поставка)
Тегло
KDL-40U2000:
Прибл. 24 кг (с поставка)
Прибл. 21 кг (без поставка)
KDL-32U2000:
Прибл. 16 кг (с поставка)
Прибл. 14 кг (без поставка)
KDL-26U2000:
Прибл. 12 кг (с поставка)
Прибл. 10 кг (без поставка)
Система на панела:
LCD (течно-кристален дисплей) панел
Телевизионна система:
Аналогова: В зависимост от държавата/региона:
B/G/H, D/K, L, I
Цифрова: DVB-T
Цветова система/видео система:
Аналогова: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (само Video In)
Цифрова: MPEG-2 MP@ML
Антена:
75 ома външен терминал за VHF/UHF
Покритие на каналите:
Аналогово: VHF:
UHF:
CATV:
E2-E12
E21-E69
S1-S20
HYPER:
D/K:
L:
I:
Цифрово: VHF/UHF
S21-S41
R1-R12, R21-R69
F2-F10, B-Q, F21-F69
UHF B21- B69
Терминали:
21-пинов Scart конектор (CENELEC стандарт)
телно аудио/видео вход, RGB вход и TV аудио/видео изход.
2 (SmartLink)
21-пинов Scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/видео вход, RGB вход, аудио/видео изход с
възможност за избор и SmartLink интерфейс.
3
Поддържани формати: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ома, 0,3 V негативна синхронизация
P--/C--: 0.7 Vp-p, 75 ома
P--/C--: 0.7 Vp-p, 75 ома
3
500 mVrms
Аудио вход (фоно жакове)
Импеданс: 47 килоома
HDMI IN 4
Видео: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двуканален, линеен PCM 32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и
24 бита или аналогов аудио вход (фоно жакове)
5 S видео вход (4-пинов мини DIN)
5 Видео вход (фоно жак)
5 Аудио вход (фоно жакове):
Аудио изход (ляв/десен) (фоно жак)
PC вход (15 Dsub) (вижте стр. 37)
G: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено
B: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено
R: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC аудио вход (минижак)
Жак слушалки
CAM (Conditional Access Module) гнездо
Изход за звука
Допълнителни аксесоари:
KDL-40U2000: 10 W + 10 W (RMS)
KDL-32U2000: 10 W + 10 W (RMS)
KDL-26U2000: 10 W + 10 W (RMS)
Скоба за стена
SU-WL51 (за KDL-40U2000)
SU-WL31 (за KDL-32U2000/KDL-26U2000)
Приложени аксесоари
Вижте “1: Проверка на приложените аксесоари” на стр. 4.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Таблица за PC входния сигнал
Сигнали
Хоризонтала (пиксели) Вертикала (линии) Хоризонтална
честота (kHz)
честота (Hz)
Вертикална
Стандарт
Допълнителна информация
PC входът на този телевизор не поддържа Sync on Green или Composite Sync.
PC входът на този телевизор не поддържа свързващи сигнали.
PC входът на този телевизор поддържа сигналите в горната таблица с вертикална честота 60 Hz.
За най-добро качество на картината, препоръчваме Ви да използвате сигнали с вертикална честота от 60 Hz от персонален компютър. При Plug & Play, сигналите с вертикална честота 60 Hz ще бъдат избрани автоматично.
Отстраняване на проблеми
Проверете дали индикаторът
(готовност) мига в червено.
Когато мига
Функцията за автодиагностика е включена.
1 Измерете продължителността на премигванията на индикатора
(готовност).
Например, ако индикаторът мига 2 секунди, след това има 1 секунди пауза и пак мига 2 секунди.
2 Натиснете отгоре на телевизора, за да изключите устройството, изключете захранващия кабел и информирайте
Вашия доставчик или сервиз на Sony за премигванията на индикатора (продължителност и интервал).
Когато не мига
1 Проверете опциите в таблицата по-долу.
2 Ако проблемът продължава, проверете телевизора в квалифициран сервиз.
Картина
Проблем
Не се появява картина
(екранът е тъмен) и няма звук.
Не се появява картина или
информационното меню от
свързаното към scart конектора
оборудване
Получава се раздвояване на изображенията или изображенията
оставят следа
На екрана се появяват
“снежинки” или изображението
съдържа смущения
Възможно решение
Проверете връзките на антената.
Телевизорът не е включен в мрежата. Включете телевизора в мрежата и натиснете ключа
на телевизора (отгоре).
Ако индикаторът
(готовност) свети в червено, натиснете
.
Проверете дали допълнителното оборудване е включено и натиснете бутона
неколкократно докато на екрана се появи правилният входен символ.
Проверете връзките между допълнителното оборудване и телевизора.
Проверете връзките на антената/кабела.
Проверете посоката и местоположението на антената.
Проверете дали антената не е счупена или прегъната.
Проверете дали не е изтекъл срокът на годност на антената (3-5 години при нормална употреба,
1-2 години близо до морския бряг).
Картината съдържа смущения
(Появяват се точкови линии
или ленти)
Пазете телевизора от източници, които могат да причинят електрични смущения, като например автомобили, мотоциклети, сешоари или др.
Когато инсталирате допълнително оборудване, оставете малко място между допълнителнотo
оборудване на телевизора.
Уверете се, че антената е свързана чрез приложения коаксиален кабел.
Пазете антената далеч от други свързващи кабели.
Появяват се смущения в
картината, когато гледате
телевизионни канали.
Изберете “Manual Program Preset” (ръчна настройка на канали) в менюто “Analogue Set Up” и регулирайте “AFT” (Automatic Fine Tuning - автоматична фина настройка), за да получите по-добро
приемане на картината (стр. 26).
Появяват се малки черни и/или
ярки петънца на екрана
Изображението на дисплея е съставено от пиксели. Малките черни и/или ярки петънца на екрана
не означават неизправност.
Цветните програми
нямат цветове
Изберете менюто “Picture” и изберете “Reset”, за да се върнете към фабричните настройки
(стр. 20).
Не се появяват цветове или
Проверете връзките на жаковете Y, P--/C--, P--/C-- на
3.
цветовете са неестествени, Уверете се, че жаковете Y, P--/C--, P--/C-- на
3 са здраво поставени в съответните им гнезда.
когато гледате сигнал от жаковете Y, P--/C--, P--/C-- на
3.
Звук
Проблем
Възможно решение
Картината е добра,
но няма звук
Натиснете
+/- или
(заглушаване).
Уверете се, че опцията “Speaker” е зададена в положение “On” в менюто “Set-up” (стр. 22).
Звукът съдържа шум.
Вижте възможните решения за “Смущения в картината” на стр. 34.
Канали
Проблем
Възможно решение
Желаните канали не могат
да бъдат избрани
Превключете между цифров и аналогов режим и изберете желания цифров/аналогов канал.
Някои канали са празни
Това са кодирани/платени канали. Включете се в услугата Pay Per View.
Каналът се използва само за данни (без картина и звук).
Свържете се с телевизионната станция за подробности относно предаването на сигнала.
Не се извежда цифров канал
Свържете се с Вашия местен оператор, за да разберете дали във Вашата област има цифрови
предавания.
Обновете антената си.
Общи
Проблем
Възможно решение
Проверете дали таймерът за автоматично изключване е включен или потвърдете настройката
“Duration” от “On Timer” (стр. 24).
Ако не се приема сигнал и не се извършва операция в TV режим за около 10 минути, телевизорът
автоматично преминава в режим на готовност.
Телевизорът се включва
автоматично
Някои входни източници не
могат да бъдат избирани
Проверете дали “On Timer” е включен (стр. 25).
Устройството за дистанционно
управление не работи.
Изберете “AV Preset” в менюто “Set-up” и отменете функцията “Skip” на входния източник.
(стр. 26)
Сменете батериите.
Допълнителна информация
Телевизорът се изключва
автоматично (преминава в
режим на готовност)
Индекс
Цифри
AFT
30
AV Preset
26
AV2 изход
27
BBE
23
EPG (цифров електронен програмен
справочник)
16
Fastext
14
Gamma
22
MENU
20
MPEG намаляване на смущенията
22
PIN код
32
Pitch
28
Reminder
17
Smart
14
Target входове
изображение
21
екран
25
звук
23
Tools
15, 19, 35
Zoom
14
Етикет на оборудването
26
Живи цветове
22
Задно осветяване
21
Запис с таймера
16
Звуков режим
23
Име
30
Имена на програми
29
Индексна таблица за входни сигнали 19
Индексна таблица с програми
13
Индикатор за готовност ( )
12
Индикатор за захранване ( I )
12
Индикатор за изключена картина ( ) 12
Индикатор за таймера за
самостоятелно изключване ( )
12
Интерактивна услуга
13
Информация
27
Канали
автоматична настройка
6
избор
13
прескачане
30
Ключ за захранване ( )
12
Контраст
21
Меню на екрана
25
Меню с аналогови настройки
29
Меню с настройки
26
Меню с настройки на звука
23
Меню с настройки на изображението 21
Меню с настройки на компютъра
28
Меню с цифрови настройки
31
А-М
Н-Ш
Автоматичен формат
25
Автоматична настройка
аналогови и цифрови канали
6
само аналогови канали
29
само цифрови канали
31
Автоматична настройка
на часовника
15, 19, 35
Автоматична сила на звука
23
Автоматично S видео
26
Автоматично стартиране
26
Автоматични настройки
28
Аналогов текст
14
Антена, свързване
4
Аудио вид
32
Аудио език
32
Аудио филтър
30
Баланс
23
Бас
23
Батерии, зареждане в устройството
за дистанционно управление
4
Вертикален размер
25
Вертикално увеличение
25, 28
Видеорекордер
свързване
4
запис
16
Високоговорител
27
Включен таймер
27
Двоен звук
24
Дискант
23
Допълнителни настройки
22
Държава
5
Език
5, 26
Език на субтитрите
32
Намаляване на смущенията
22
Наситеност
21
Настройка на часовника
27
Настройки на CA Module
32
Настройки на субтитрите
32
Настройки на таймера
26
Нулиране
PC настройки
28
настройка на картината
21
настройка на звука
23
Нулиране на всички
27
Област на дисплея
25
Осветеност
21
Острота
22
Пестене на захранването
27
Потвърждение
30
Прескачане
26, 30
Режим Wide
14
Режим на екрана
14
Режим на изображенията
21
Родителска защита
32
Ръчен запис с таймера
17
Ръчна настройка на програми
30
Сверяване на часовника
27
Светлинен сензор
27
Свързване
на антена/видеорекордер
4
допълнително оборудване
33
Слушалки
свързване
33
връзка с високоговорителите
24
сила на звука
24
Сортиране на програми
29
1 Digit Direct
14:9
4:3 Default
4:3
29
14
25
14
A-Z
Спецификации
36
Списък с категории
16
Списък с любими канали
18
Списък с редактирани програми
31
Списък с таймера
17
Съраунд
23
Таймер за автоматично изключване 26
Таймер за запис
16
Температура на цветовете
21
Технически настройки
32
Тихо включване
27
Управление на захранването
28
Устройство за дистанционно
управление
зареждане на батериите
4
преглед
11
контролен сензор
12
Фаза
28
Формат на екрана
25, 28
Цветна система
27
Цветност
21
Цифров текст
14
Цифрова автоматична настройка
31
Цифрова настройка
32
Цифрова ръчна настройка
31
Цифрови настройки
31
Черен коректор
22
Чисто бяло
22
Широкоекранен режим
14
Увеличаване на контраста
22
Хоризонтално увеличение
25, 28
Download PDF

advertising