Sony | KDL-40D3500 | Sony KDL-40D3500 Инструкции за експлоатация

LCD Цифров цветен телевизор
Ръководство за експлоатация
Преди да започнете работа с телевизора, моля,
прочетете раздела “Информация за безопасност” в
това ръководство.
Запазете ръководството за бъдещи справки. Запазете
ръководството за бъдещи справки.
KDL-46D3550/46D3500
KDL-40D3550/40D3500
За полезна информация относно продуктите на Sony
1
Въведение
Благодарим ви, че избрахте този продукт на Sony.
Преди да започнете работа с телевизора, моля,
прочетете изцяло това ръководство и го запазете
за бъдещи справки.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Забележка за цифровата функция на телевизора
Изхвърляне на телевизора
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделително събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Всяка функция, свързана с цифровия телевизор
(
) ще работи само в държавите и областите,
в които се предават DVB-T (MPEG2 и MPEG4 AVC)
цифрови земни сигнали или където имате достъп до
съвместима с DVB-C (MPEG2 и MPEG4 AVC) кабелна
услуга. Моля, проверете при вашия местен дилър дали
там, където живеете, можете да приемате DVB-T
сигнал, а също питайте вашия кабелен доставчик дали
DVB-C кабелната услуга, която предлага, е подходяща за
вградените операции на телевизора.
Възможно е кабелният доставчик да поиска
допълнителна такса за подобна услуга и може да се
наложи да се съгласите с правилата и условията, които
доставчикът налага.
Въпреки че този телевизор следва DVB-T и DVB-C
спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T
цифрови земни сигнали и DVB-C цифрови кабелни
предавания не може да бъде гарантирана.
Възможно е някои цифрови функции на телевизора да
не работят в някои държави/региони; възможно е и
DVB-C кабелната услуга да не работи правилно с някои
доставчици
За да видите списъка на съвместимите кабелни доставчици,
вижте интернет страницата за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Информация за търговски марки
е регистрирана търговска марка на DVB Project.
HDMI и логото HDMI, както и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Илюстрациите, използвани в това ръководство, се
отнасят за KDL-40D3500, освен ако изрично не е указано
друго.
2
Съдържание
Ръководство за бързо включване ...................................4
Информация за безопаснос................................................................................................... 8
Предпазни мерки................................................................................................................... 10
Преглед на устройството за дистанционно управление .............................................11
Преглед на бутоните на телевизора и индикаторите................................................. 12
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия........................................................................................................... 13
Проверка на цифровия електронен програмен справочник (EGP)
....................... 15
Използване на списъка Digital Favourite (любими)
.................................................... 17
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване ......................................................................... 18
Преглед на изображения от свързано оборудване .........................................................20
Използване на HDMI контрол ............................................................................................. 21
Използване на функциите на MENU
Работа със системата от менюта ................................................................................22
Меню за настройка на картината ...................................................................................23
Меню за настройка на звука .............................................................................................25
Меню с настройки за екрана .............................................................................................27
Меню с настройки ...............................................................................................................28
Меню с настройки на компютъра ....................................................................................32
Меню за аналогови настройки (само в аналогов режим) .............................................33
Меню за цифрови настройки
.....................................................................................36
Допълнителна информация
Спецификации .......................................................................................................................39
Отстраняване на проблеm ................................................................................................ 41
само за цифрови канали
3
Ръководство за бързо включване
1: Проверка на приложените
аксесоари
Захранващ кабел (тип BF)* (1)
Коаксиален кабел (1)
Поддържащ ремък (1) и винтове (2)
Устройство за дистанционно управление
RM-ED009 (1)
Батерии размер АА (тип R6) (2)
* Не отстранявайте феритната зона.
4
Поставяне на батериите в устройството за
дистанционно управление
Натиснете и повдигнете капачето на отделението за батериите
Уверете се, че сте поставили приложените батерии, спазвайки
поляритета.
Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови
батерии.
Изхвърляйте изхабените батерии на определените за това места.
В някои региони това може да е регламентирано.
Моля, свържете се с местните власти.
Работете внимателно с устройството за дистанционно управление. Не
го изпускайте и не стъпвайте върху него. Не разливайте нищо върху него.
Не поставяйте устройството за дистанционно управление на места
в близост до топлинни източници или на места, изложени на директна
слънчева светлина, а също и във влажна стая.
3: Предпазване на
телевизора от падане
Земен или кабелен сигнал
Коаксиален кабел
(приложен в комплекта)
Ръководство за бързо включване
2: Свързване на антена/
кабел/видеорекордер
Свързване на антена/кабел
Захранващ кабел (приложен в комплекта)
Свързване на видеорекордер с антена/кабел
4: Събиране на кабелите
Захранващ кабел
(приложен в комплекта)
Коаксиален кабел
(приложен в комплекта)
Земен или
кабелен сигнал
Scart кабел
(не е приложен в комплекта)
Коаксиален кабел
(не е приложен
в комплекта)
Видерекордер
В зависимост от позицията на прикрепяне, кукичката на държача за
кабелите може да се отваря и от двете страни.
5
5: Извършване на
първоначална настройка
4 Натиснете
, за да изберете държавата/
региона, в която ще използвате телевизора, след
това натиснете
.
Ако държавата/региона, в който ще използвате телевизора, не се
изведе в списъка, вместо държава/регион изберете
Автоматична настройка на телевизора
3,4,6,7
9
5 Преди да стартирате автоматичната настройка
на телевизора, заредете предварително записана
касета във видеорекордера, свързан към телевизора
(стр. 5), и започнете възпроизвеждане.
Видео каналът ще бъде открит и запазен
на телевизионното устройство по време на
автоматичната настройка.
Ако към телевизора няма свързан видеорекордер, тази процедура не е
необходима и можете да я пропуснете.
6 Натиснете
натиснете
.
, за да изберете “ОК”, след това
Избор на език и държава/регион
1 Свържете телевизора към контакт
(електрическа мрежа от 220 – 240 V АС, 50 Hz).
2 Натиснете
на телевизора, намиращ се от
горната страна на устройството.
Когато включите телевизора за първи път, на
екрана автоматично се извежда менюто за избор
на език (меню Language).
3 Натиснете
, за да изберете език от
изведените опции в менюто на екрана, след това
.
натиснете
7 Натиснете
, за да изберете “Antenna” или
“Cable”, след това натиснете .
Ако изберете “Cable”, се извежда екранът за избор на начин на
сканиране. Вижте “Настройка на телевизора за цифрова кабелна
връзка” на стр. 7.
Телевизорът автоматично започва търсенето на всички възможни
цифрови канали, след което търси всички аналогови сигнали.
Възможно е тази процедура да отнеме няколко минути. Моля,
бъдете търпеливи и не натискайте никакви бутони на телевизора
или на устройството за дистанционно управление.
Ако на екрана се появи съобщение, което ви подканва да
свържете антената.
Не са открити цифрови или аналогови канали.
Моля, проверете връзката на антената и натиснете
стартирате отново автоматичната настройка.
-, за да
8 Когато на екрана се изведе менюто за сортиране
на програми (меню Programme Sorting), следвайте
стъпките, описани в “Programme Sorting” (сортиране
на програми) (стр. 33).
Ако не желаете да променяте реда, в който сте запазили
аналоговите канали на телевизора, преминете към следващата
стъпка.
6
9 Натиснете MENU, за да излезете.
Когато не можете да приемате цифрови канали или когато
избирате регион, в който няма цифрово приемане, на стъпка 4 (стр.
6) трябва да сверите часа след стъпка 9.
Настройка на телевизора за цифрова кабелна връзка
1 Натиснете
, за да изберете “Scan Type”,
след това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете “Quick Scan” или
“Full Scan”, след това натиснете
.
“Quick Scan”: В зависимост от информацията на кабелния
доставчик, каналите се настройват в рамките на предавания
сигнал. Ако вашият кабелен доставчик не ви е предоставил други
настройки, препоръчителната настройка за “Frequency”, “Network
ID” и “Symbol Rate” е “Auto” (автоматична). За бърза настройка ви
препоръчваме “Quick Scan”, ако тази опция се поддържа от вашия
кабелен доставчик.
“Full Scan”: Всички възможни канали се настройват и запазват.
Възможно е тази процедура да отнеме известно време. Тази опция
е препоръчителна, когато вашият кабелен доставчик не поддържа
опцията “Quick Scan”.
За повече информация относно поддържаните доставчици на
кабелна телевизия вижте интернет страницата за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
3 Натиснете
това натиснете
Сваляне на стойката
на телевизора
Не сваляйте стойката на телевизионното устройство, освен
ако не сте решили да монтирате устройството на стената или
да прикрепяте друга телевизионна стойка.
Ръководство за бързо включване
Ръководство за бързо включване
Телевизорът е настроил всички възможни канали.
, за да изберете “Start”, след
.
Телевизорът започва да търси каналите. Докато устройството
търси каналите, не натискайте никакви бутони на телевизора
или на устройството за дистанционно управление.
Някои доставчици на кабелна телевизия не поддържат “Quick Scan”.
Ако докато използвате “Quick Scan” не бъдат разпознати никакви
канали, използвайте опцията “Full Scan”.
7
Вентилация
Информация за безопасност
Инсталация/Настройка
За да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или
наранявания, инсталирайте и използвайте телевизионното
устройство в съответствие с инструкциите, описани по-долу.
Инсталация
Не поставяйте нищо върху вентилационните отвори на корпуса.
Оставете свободно място около телевизора, както е показано по-долу.
За да предоставите адекватна вентилация, препоръчваме ви да
използвате оригиналната скоба за стена на Sony.
Инсталация на стена
30 cm
10 cm
10 cm
Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен
контакт от мрежата от 220 V.
Поставете телевизора на стабилна и равна повърхност.
Инсталирането на устройството към стената трябва да се
извършва само от квалифициран персонал.
За по-голяма безопасност, препоръчваме ви да използвате
оригиналните аксесоари на Sony, включително:
- Скоба за стена SU-WL500
- Стойка за телевизора SU-FL300M
Оставете най-малко толкова място.
Пренасяне
Инсталиране с помощта на стойката
Преди да местите телевизора,
изключете всички кабели от
телевизионното устройство.
Пренасянето на телевизора
изисква двама или повече души.
Когато пренасяте телевизора
на ръка, придържайте го, както
е показано на илюстрацията вдясно.
Не излагайте LCD панела на удари.
Когато повдигате телевизора или
го местите, придържайте здраво
устройството от долната страна.
Когато пренасяте телевизора, с
тремете се да не изложите
устройството на удари или
прекалени вибрации.
Когато пренасяте устройството
за поправка или го местите,
пакетирайте го като използвате
оригиналната опаковка и материали
за пакетиране.
Уверете се, че придържате долната част на панела, а не предната.
10 cm
30 cm
10 cm
10 cm
Оставете най-малко толкова място.
За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането
на прах или мръсотия, следвайте следните правила:
Не инсталирайте телевизора с горния му край надолу, обърнат назад или
настрани.
Не инсталирайте телевизора върху рафтове, вградени шкафове, килим
или легло.
Не покривайте телевизора с пердета, парчета плат или вестници и др.
Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу.
Циркулацията на въздух е блокирана.
8
6 cm
Захранващ кабел
За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда
и/или нараняване, при работа със захранващия кабел следвайте
описанието, дадено по-долу.
- Свържете телевизора единствено към контакт от мрежата
от 220 V със защитно заземяване.
- Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не
използвайте други марки кабели.
- Заредете щепсела плътно и докрай в контакта.
- Работете с телевизора само със захранване от 220-240 V АС.
- За ваша безопасност, когато прокарвате кабели, уверете се, че
сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете
в кабелите.
- Преди да поправяте или местите телевизора изключете
захранващия кабел от мрежата от 220 V.
- Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина.
- Почиствайте редовно захранващия кабел. За да го направите,
изключвайте захранващия кабел от мрежата от 220 V. Ако
захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува
влага, възможно е покритието на кабела да се наруши и това
може да доведе до пожар.
Забележки
Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване.
Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте захранващия кабел.
Ако го направите, възможно е проводниците да се оголят или
прекъснат.
Не преправяйте захранващия кабел.
Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от
контакта.
Не свързвайте твърде много устройства към един и същи
контакт.
Не използвайте контакт с плитко гнездо.
Когато не използвате устройството
Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви
препоръчваме да изключвате телевизора, ако не планирате да го
използвате за няколко дни.
Телевизорът е включен към мрежата от 220 V дори
когато е изключен от копчето. За да изключите напълно
телевизионното устройство, изключете от мрежата от 220 V
и самия кабел на захранването.
Въпреки това, някои телевизори притежават функции, които
изискват да оставите устройството в режим на готовност.
Относно децата
Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора.
Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат
погълнати по грешка.
Ако се получи следния проблем...
Ако се получи някой от следните проблеми, незабавно изключете
телевизора и захранващия кабел. Консултирайте се с вашия
доставчик или с оторизиран сервиз на Sony за това дали
телевизорът трябва да бъде проверен от квалифициран сервиз.
Когато:
- Захранващият кабел е повреден.
- Гнездото на контакта е плитко.
- Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е
хвърлено по него.
- Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса.
Забранена употреба
Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или
при следните ситуации. Ако го направите е възможно телевизорът
да се повреди и това може да причини пожар, токов удар, повреда
и/или нараняване.
Местоположение:
На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб
или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство,
в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода,
изложен на дъжд, влага или пушек.
Околна среда:
Горещи, влажни или крайно прашни места;места, на които има
много насекоми; места, изложени на механични вибрации или
такива, намиращи се в близост до леснозапалими вещества
(свещи и др.). Телевизорът трябва да бъде предпазен от поливане с
течности и в близост до него да не бъдат поставяни предмети,
пълни с течности, като например вази.
Ситуации:
Не използвайте устройството, когато сте с мокри ръце, а също
и когато корпусът е свален или когато са прикрепени аксесоари,
които не са препоръчани от производителя. По време на
гръмотевични бури изключвайте телевизионното устройство от
мрежата от 220 V; също така изключвайте и антените.
Счупени парчета:
Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може
да се счупи и да експлодира при удара и това може да причини
сериозни наранявания.
Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте,
докато не изключите захранващия кабел. В противен случай
може да получите токов удар.
9
Предпазни мерки
Преглед на телевизора
Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като
гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва
допълнително очите ви.
Когато използвате слушалки, настройте прецизно силата на
звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
LCD екран
Въпреки че LCD екранът е изработен по високо прецизна
технология и повече от 99,99% от пикселите му са
ефективни, върху него могат да се появят черни или
светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна
особеност на LCD панела и не е неизправност.
Не натискайте и не драскайте предния филтър и не
поставяйте предмети върху устройството. Изображението
може да е неравно или LCD панелът може да се повреди.
Ако използвате устройството на студено място,
картината може да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не
е неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата
се повиши.
Когато на екрана са изведени неподвижни изображения за
продължително време, могат да се появят остатъчни
образи. Вероятно те ще изчезнат след няколко секунди.
Екранът и корпусът се затоплят, когато не използвате
устройството. Това не е неизправност.
LCD екранът се състои от малко количество течни
кристали и живак. Флуоресцентната тръба, използвана в
това устройство, също съдържа живак. Следвайте местните
правила и закони за изхвърляне на подобни отпадъци.
Поддръжка и почистване на повърхността на екрана/корпуса на
телевизора
Преди да започнете почистване се уверете, че сте изключили и
телевизора, и захранващия кабел, свързан към мрежата от 220 V.
За да предотвратите повреда на покритието на екрана,
следвайте инструкциите, изброени по-долу.
За да премахнете полепналата прах от повърхността на
екрана/корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако
наслоената прах не може да се почисти, почистете екрана с
меко и леко навлажнено с почистващ разтвор парче плат.
Не използвайте грапави парчета плат, алкални разтвори,
почистващи прахове или разтвори, като например
алкохол или бензин. Използването на такива вещества или
продължителен контакт с гума или винил може да повреди
повърхността на екрана или повърхността на самото
устройство.
Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете
устройството бавно, за да предотвратите изместване
на телевизора или падане на устройството от масата или
стойката.
Допълнително оборудване
Не инсталирайте допълнителни компоненти или оборудване,
излъчващи електромагнитни вълни, близо до телевизора. В
противен случай може да се получи смущение в картината и/или
звука.
GB
10 10
Преглед на устройството за дистанционно управление
- Режим на готовност на телевизора
Изключва временно телевизора и го включва от режим на готовност.
A/B – Двоен звук (стр. 26)
Цветни бутони (стр. 14, 15, 17)
- Input select/Text hold
В TV режим (стр. 20): Избира входен сигнал от източник, свързан към
гнездата на телевизора.
В аналогов текстов режим (стр. 14): Задържа настоящата страница.
- (стр. 13, 22)
TOOLS (стр. 14, 20)
Можете да работите с различни опции за преглед и в зависимост от
източника и режима на екрана можете да промените/извършите настройки.
MENU (стр. 22)
THEATRE
Можете да включите или изключите режим Theatre. Когато режимът Theatre е
включен, оптималният аудио изход (ако телевизорът е свързан с аудио система
чрез HDMI кабел) и качеството на картината за филмово съдържание се задава
автоматично.
Бутони с номера
В TV режим: Избира канали. За номера на канали 10 и нагоре, въведете бързо
втората цифра.
В аналогов текстов режим: Въведете трицифрения номер на страницата,
за да изберете страницата.
- Предходен канал
Връща към предишния гледан канал (за повече от 5 секунди).
PROG +/-/
В TV режим (стр. 13): Избира следващ (+) или предходен (-) канал.
В аналогов текстов режим (стр. 14): Избира следваща ( ) или предходна (
) страница.
- Заглушаване на звука (стр. 13, 20)
+/- - Сила на звука (стр. 20)
– Text (стр. 13)
Бутоните A/B, PROG+ и номер 5
имат осезаема точка.
Използвайте я, когато работите с
телевизора.
DIGITAL – Цифров режим (стр. 13)
Ако изключите телевизора, режимът
Theatre също се изключва.
RETURN/-
ANLOG – Аналогов режим (стр. 13)
Връща се в предходния екран на изведеното меню.
- EPG (Цифров електронен програмен справочник) (стр. 15)
- Застиване на картината (стр. 13)
Задава пауза на телевизионната картина.
- Режим на екрана (стр. 14)
- Информация/Извеждане на текст
В цифров режим: Извежда бегла информация за програмата, която гледате
в момента.
В аналогов режим: Извежда информация за номера на настоящия канал и
режима на екрана.
В аналогов текстов режим (стр. 14): Извежда скрита информация
(например отговор на загадка)
11
Преглед бутоните на телевизора и индикаторите
(стр. 22)
- Избор на входен сигнал/OK
В телевизионен режим (стр. 20): Избира източника на входен сигнал от
оборудването, свързано към гнездата на телевизора.
В режим на телевизионно меню: Избира меню или опция и потвърждава
настройката.
В TV режим: Увеличава (+) или намалява (--) силата на звука.
В TV меню: Преминава през опциите надясно ( ) или наляво (
)
PROG +/-/
В TV режим: Избира следващ (+) или предходен (-) канал.
В TV меню: Преминава през опциите нагоре ( ) или надолу (
).
- Захранване
Включва или изключва телевизора.
За да изключите напълно телевизора, изключете захранващия кабел.
Светлинен сензор (стр. 31)
- Изключване на картината/Индикатор за автоматично
изключване
Светва в зелено, когато изключите картината (стр. 30).
Светва в оранжево, когато зададете таймера за автоматично изключване (стр.
30).
- Индикатор за режим на готовност
Светва в червено, когато телевизорът е в режим на готовност.
- Индикатор за захранване/индикатор за таймер за запис на
програма
Светва в зелено, когато телевизорът е включен.
Светва в оранжево, когато зададете запис с таймера (стр. 15).
Светва в червено, когато записвате с таймера.
Сензор на устройството за дистанционно управление.
Приема IR сигнали от устройството за дистанционно управление.
Не поставяйте нищо над сензора, защото функциите му могат да се нарушат.
Уверете се, че телевизорът е напълно изключен преди да изключите захранващия
кабел. Ако изключите захранващия кабел докато телевизорът е включен,
индикаторът може да остане включен или телевизорът да се повреди.
12
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия
За да изберете цифров канал, като използвате
Цифровия електронен програмен справочник (EPG),
вижте стр. 15.
В цифров режим
2
3
Допълнителни операции
За да
Натиснете
Замразите картината
Натиснете отново, за да се върнете в
(пауза на картината)
нормален TV режим.
3
Тази функция не работи за PC
източник на входен сигнал.
Влезете в таблицата с
програмния индекс (само
в аналогов режим)
За даизберете аналогов канал,
натиснете
натиснете
Влезете любими
цифрови канали (Digital Favourites) (само в
цифров режим)
Заглушите звука
1 Натиснете
от дясната страна на
телевизора, за да включите устройството.
Когато телевизорът е в режим на готовност
(готовност) от предната страна
(индикаторът
на
на телевизора свети в червено), натиснете
устройството за дистанционно управление, за да включите
телевизора.
2 Натиснете DIGITAL/ANALOG, за да
превключвате между цифров и аналогов режим.
Възможните канали се различават в зависимост от режима.
3 Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-, за
да изберете TV канал.
За да изберете номер на канал 10 или по-голям, използвайки
бутоните с цифри и въведете бързо втората и третата
цифри.
Гледане на телевизия
2
За кратко се извежда банер с информация.
Възможно е на банера да се появят следните
икони.
: HD услуга
: Възможна интерактивна услуга (цифров текст)
: Радио услуга
: Кодирана/платена услуга
: Възможни са субтитри
: Възможни са субтитри за хора с увреден слух
: Възможни са няколко езика за звука
: Препоръчителна възраст за настоящата
програма (от 4 до 18 години)
: Родителска защита
-- (в червено):
Настоящата програма се записва
и след това
.
За подробности вижте стр. 19.
Натиснете отново, за да
възстановите нивото на силата на
звука.
Включите телевизора
без звук от режим на
готовност..
За да използвате цифров текст
Много програми предлагат услугата цифров текст.
Цифровият текст предлага графично по-богато съдържание
от аналоговия телетекст.
Изберете цифрова програма, която предлага услугата
.
цифров текст, след това натиснете
Когато цифровият текст се предлага от програмата,
изберете съответния канал, за да използвате цифровия
текст.
За да работите с цифровия текст, следвайте
инструкциите на екрана.
13
За да излезете от цифровия текст, натиснете RETURN.
За да разглеждате, натиснете
.
За да изберете опция, натиснете
и бутоните с номера.
За да разглеждате препратките, натиснете съответните
цветни бутони.
14:9*
Извежда 14:9 предавания
в правилните пропорции.
Като резултат на екрана
се виждат черни ленти.
За да използвате аналогов телетекст
Натиснете
в аналогов режим. Всеки път, когато
натискате
, дисплеят се променя както следва:
Текст и картина (смесен режим) -- Текст -- Без текст
(изключване на услугата телетекст)
За да изберете страница, натиснете бутоните с цифри
или
.
За да задържите страница, натиснете
.
За да разкриете скрита информация, натиснете
.
Когато в дъното на страницата се изведе четирицветна
индикация, това означава, че можете да използвате
услугата Fastext. Услугата Fastext ви позволява да отваряте
страници бързо и лесно. Натиснете съответния цветен
бутон, за да отворите страницата.
За да промените ръчно режима на екрана в
съответствие с предаването
Неколкократно натиснете , за да изберете
съответния екранен формат
Smart*
Не можете да избирате съотношения “4:3” или “14:9” за
изображения с HD сигнал.
Не можете да използвате тази функция докато цифровият
банер е изведен.
Възможно е някои символи и/или букви в горната и
долната част на екрана да не се виждат в режим “Smart”. В
този случай можете да изберете “Vertical Size” от менюто
“Screen” и да регулирате вертикалния размер, така че
символите да бъдат видими.
Можете да зададете “Auto Format” в положение “On”. В
този режим телевизорът автоматично избира най-добрия
режим за определеното предаване (стр. 27).
Можете да регулирате част от изображението, когато
изберете “Smart” (50Hz), “Zoom” или “14:9”. Натиснете
-, за да преместите нагоре или надолу (например, за да
прочетете субтитри).
Изберете “Smart” или “Zoom”, за да регулирате 720р, 1080i
или 1080р изображения с изрязани краища.
Използване на менюто Tools (инструменти)
Извежда обикновени 4:3
предавания с имитация
на широкоекранен ефект.
4:3 изображението се
разтегля, за да запълни
екрана.
4:3
Извежда обикновени 4:3
предавания (например за
телевизори без широк
екран) в правилните
пропорции. Като
резултат на екрана се
появяват черни ленти.
Wide
Извежда широкоекранни
предавания в правилните
пропорции.
Zoom*
Възпроизвежда предавания
в кино (широкоекранен)
формат в правилните
пропорции.
14
* Възможно е части от долната и горната част на екрана да
бъдат отрязани.
Натиснете TOOLS, за да изведете следните опции, когато
гледате телевизионна програма.
Опции
Описание
Затваряне Затваря менюто Tools (инструменти).
Режим на работа с изображението
Вижте стр. 23.
Режим на работа със звука
Вижте стр. 25.
Високоговорител
Вижте стр. 29.
Аудио език (само в цифров език)
Вижте стр. 37
Настройка на субтитрите
(само в цифров режим)
Вижте стр. 37.
Сила на звука
Регулира силата на
звука на слушалките
Таймер за автоматично изключване
Вижте стр. 30.
Пестене на захранването
Вижте стр. 30.
Автоматична настройка на
Позволява ви да
часовника (само в аналогов режим)
превключвате в
цифров режим и да задавате часа
Информация за системата
(само в цифров режим)
Извежда екрана с
информация за системата.
Използване на цифровия електронен програмен
справочник (EPG)
1 В цифров режим натиснете
.
Гледане на телевизия
2 Извършете желаната операция, както е показано в
таблицата по-долу или на изведения екран.
Цифров електронен програмен справочник
(EPG)
* Възможно е тази функция да не работи в някои държави/
региони.
За да
Гледате програма
Изключите EPG
Извършете следното
Натиснете
Натиснете
, за да изберете програмата, след това натиснете
.
.
Сортирате програмната информация по
категории
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете
, за да изберете категория, след това
-- Category List (списък с категории)
натиснете .
Възможните категории включват:
“All Categories”: Съдържа всички възможни канали.
Име на категорията (например “News”): Съдържа всички канали, запазени в
съответната избрана категория.
Зададете програма за запис
1 Натиснете
-- Timer REC
, за да изберете програмата, която желаете
да записвате, след това натиснете
.
2 Натиснете
, за да изберете “Timer REC”.
3 Натиснете , за да зададете таймерите на телевизора и
видеорекордера.
До информацията за програмата се извежда червеният символ .
Индикаторът от предната страна на телевизора светва в оранжево.
Горната процедура може да бъде използвана дори когато програмата, която
желаете да запишете, вече е започнала.
Зададете програма, която да бъде изведена
автоматично на екрана при започване
-- Reminder
1 Натиснете
, за да изберете бъдещата програма, която
желаете да изведете, след това натиснете
.
2 Натиснете
, за да изберете “Reminder”, след това натиснете
.
До информацията за програмата се извежда символът . Индикаторът
от предната страна на телевизора светва в оранжево.
Ако превключите телевизора в режим на готовност, устройството
автоматично ще се включи, когато програмата започне.
Продължава
15
За да
Зададете часа и датата на програма, която
желаете да запишете
- Manual timer REC
Отмените запис/Reminder
- Timer list
Извършете следното
1 Натиснете
2 Натиснете
, за да изберете “Manual timer REC”, след това
натиснете .
3 Натиснете
-, за да изберете дата, след това натиснете
-.
4 Задайте начално и крайно време по същия начин като стъпка 3.
5 Натиснете
-, за да изберете програма, след това натиснете .
6 Натиснете
, за да зададете таймерите на телевизора и
видеорекордера.
Индикаторът на предния панел на телевизора светва в оранжево.
1 Натиснете
2 Натиснете
, за да изберете “Timer list”, след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете програма, която желаете да отмените,
след това натиснете
4 Натиснете
, за да изберете “Cancel Timer”, след това натиснете .
Извежда се дисплей за потвърждение на отмяната на програмата.
5 Натиснете
, за да изберете “Yes”, след това натиснете , за да
потвърдите избора си.
-- Чрез телевизора можете да зададете с таймера опция за запис с видеорекордера, като записът е само за
видеорекордери, съвместими с функцията SmartLink. Ако вашият видеорекордер не е съвместим с функцията Smartlink, ще се изведе съобщение, което ще ви напомни да зададете таймера за вашия видеорекордер.
-- След като записът стартира, можете да превключите телевизора в режим на готовност, но не го изключвайте
напълно, защото записът ще прекъсне.
-- Ако сте избрали възрастова граница за програмите, на екрана ще се изведе съобщение, което ще ви пита за кода. За
повече информация относно “Parental Lock” (родителска защита) вижте стр. 44.
16
Използване на списъка Digital Favourite (любими програми)
* Възможно е тази функция да не работи в
някои държави/региони.
За да
Направите първия си списък Favourite (любими
програми).
В списъка с любими можете да запазите до 999 канала.
Извършете следното
1 Натиснете , за да изберете “Yes”.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourite (любими).
3 Натиснете
, за да изберете канала, който желаете да прибавите,
Гледане на телевизия
Тази функция ви позволява да избирате програми от максимум 4
списъка с канали, които вие сте определили.
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете
, за да изберете “Digital Favourite”, след това
натиснете .
3 Извършете желаната операция, както е показано в следната
таблица или както е изведено на екрана.
след това натиснете
.
Каналите, запазени в списъка Favourite (любими), са обозначени със
символа .
Гледате канал
1 Натиснете жълтия бутон, за да работите със списъка Favourite
(любими).
2 Натиснете
докато избирате канал.
Изключите списъка Favourite (любими програми)
Натиснете RETURN.
Прибавите или премахнете канали в списъка
Favourite (любими).
Премахнете всички канали от списъка Favourite
(любими)
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourite (любими), който
желаете да редактирате.
3 Натиснете
, за да изберете канал, който желаете да прибавите или
премахнете, след това натиснете
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourite (любими), който
желаете да редактирате.
3 Натиснете синия бутон.
4 Натиснете , за да изберете “Yes”, след това натиснете
потвърдите избора си.
, за да
17
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване
Можете да свържете широка гама от допълнително оборудване към вашия телевизор.
Аудио система
PC
DVD плейър
DVD плейър с компонентен
PC (HDMI изход)
Blu-ray диск плейър
Видеокамера
Hi-Fi аудио
оборудване
Видео игра
DVD плейър
DVD рекордер
Видеорекордер
Декодер
Декодер
6
Слушалки
Само за сервизна
употреба
Видеокамера
CAM накрайник
18
Гнезда
Символ на входа на екрана
HDMI IN 4 или 5
AV4 или
AV5
Описание
Свържете към HDMI IN 4 или 5 гнездото, ако
оборудването има HDMI гнездо. Цифровите видео
и аудио сигнали се въвеждат от оборудването. В
допълнение, когато HDMI-съвместимо оборудване
бъде свързано, се поддържа връзка със свързаното
оборудване. За тази връзка вижте стр. 30. Ако
оборудването има DVI гнездо, свържете DVI гнездото
към HDMI IN 5 гнездото, като използвате DVI - HDMI
адаптер (не е приложен в комплекта), и свържете
аудио изходите на устройството към аудио входовете
на HDMI IN 5 гнездата.
HDMI гнездата поддържат само следните видео входове:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080/24р.
Уверете се, че използвате само HDMI кабел, който
притежава логото HDMI.
PC-
/
3
Свържете към видео компонентните гнезда и аудио гнездата
/
3
AV3
Свържете аудио изходните гнезда --, ако желаете да слушате
звука от телевизора през Hi-Fi аудио система.
/
1
AV1 или
AV1
/
2
AV2 или
AV2
Свържете scart гнездото
/
2. SmartLink е директна
връзка между телевизора и видеорекордера/DVD рекордера.
Свържете към гнездото , за да слушате звука от телевизора
през слушалки.
Слушалки
-6 или
Свържете към scart гнездото
/
1. Когато свържете
декодера, от телевизионния тунер към декодера се изпраща
сигнал със смущения, след което от декодера се извежда
разкодирания сигнал.
6и
6
-- -- CAM (Conditional Access
Module)
AV6 или
AV6
Свържете S video гнездото
6 или видео гнездото
6 и аудио гнездата
6. За да предотвратите смущения
в картината, не свързвайте едновременно видеокамерата
към видео гнездото
6 и S video гнездото
6. Ако
свързвате моно оборудване, свържете към гнездото
6 L.
Използване на допълнително оборудване
/
Свържете към PC
/гнездата. Препоръчваме ви да
използвате PC кабел с ферит.
РС
За да използвате платени телевизионни услуги. За
подробности, вижте ръководството за експлоатация,
приложено с CAM.
За да използвате CAM, свалете гуменото покритие на CAM
гнездото. Изключете телевизора, когато зареждате CAM
в гнездото. Когато не използвате CAM, препоръчваме ви
отново да поставяте гуменото покритие върху CAM
гнездото.
CAM не се поддържа във всички държави. Моля, обърнете се
към вашия доставчик.
Използване на допълнително оборудване
19
Използване на функциите на MENU
Преглед на изображения
от свързано оборудване
Използване на функциите на MENU
Използване на менюто Tools (инструменти).
Натиснете TOOLS, за да изведете следните опции, когато
гледате изображения от свързано оборудване.
Опции
Описание
Затваряне
Затваря менюто с инструменти.
За оборудване, свързано към scart гнездата, като
използвате напълно окабелен 21-пинов scart кабел
(стр. 18)
Режим на работа с
изображението (освен за
PC входен режим)
Вижте стр. 23.
Започнете възпроизвеждането на свързаното оборудване.
Изображението от свързаното оборудване се извежда на
екрана.
Режим на дисплея (само за
PC входен режим)
Вижте стр. 23.
За автоматично настроен видеорекордер (стр. 6)
Режим на работа със звука
Вижте стр. 25.
В аналогов режим натиснете PROG +/- или бутоните с
цифри, за да изберете видео канал.
Високоговорител
Вижте стр. 29.
PAP (освен за PC входен
режим)
Вижте стр. 20.
PIP (само за PC входен
режим)
Вижте стр. 21.
Автоматична настройка
(само за PC входен режим)
Вижте стр. 32.
Хоризонтално увеличение
(само за PC входен режим)
Вижте стр. 32.
Вертикално увеличение
(само за PC входен режим)
Вижте стр. 32.
-- Сила на звука
Регулира силата на звука на слушалките.
Таймер за автоматично
изключване (освен за PC
входен режим)
Вижте стр. 30.
Пестене на захранването
Вижте стр. 30.
Автоматична настройка
на часовника (само в
аналогов режим)
Позволява ви да превключвате в
цифров режим и да задавате часа.
Включете свързаното оборудване, след което извършете
една от следните операции.
За друго свързано оборудване (стр. 18)
Натиснете
, за да изведете списъка със свързаното
оборудване.
Натиснете
, за да изберете желания входен източник,
след това натиснете . (Осветената опция се избира, ако
след натискането на
са минали 2 секунди.)
Когато входният източник е зададен в положение “Skip”
в “AV Preset” в менюто “Set-up” (стр. 29), този вход не се
извежда в списък
Допълнителни операции
За да
Извършете следното
За да се върнете към
нормални телевизионни
операции
Натиснете DIGITAL/ANALOG.
Влезете в индексната
таблица за входен сигнал
(освен в аналогов режим)
Натиснете , за да влезете в
индексната таблица за входен сигнал. За
да изберете източник на входен сигнал,
натиснете
, след това натиснете
.
Промените силата на
звука на свързаната
HDMI-съвместима
аудио система
Заглушите звука на
свързаната HDMIсъвместима аудио
система
Натиснете -- +/-.
Натиснете .
Натиснете отново, за да
възстановите нивото на силата
на звука.
Едновременно гледане на две изображения
- PAP (Изображение и изображение)
Можете едновременно да гледате две изображения (от
външен източник и телевизионна програма) на екрана.
Свържете допълнително оборудване (стр. 18) и се уверете,
че изображенията от оборудването се извеждат на екрана
(стр. 20)
Тази функция не работи за входен компютърен източник.
Не можете да промените размера на картината.
Не можете да изведете аналогов видео сигнал в картината
на телевизионната програма докато извеждате AV1, AV2
или AV6 видео във външен източник на картина.
1 Натиснете TOOLS, за да изведете менюто Tools
(инструменти).
2 Натиснете
, за да изберете “PAP”, след това
натиснете .
Картината от свързаното оборудване се извежда от лявата
страна на екрана, а телевизионната програма се извежда от
дясно.
20
3 Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-, за да
изберете телевизионните канали.
За да се върнете в режим на единично изображение
Натиснете
или RETURN.
Звукът ще се чува от картината в зелената рамка. Можете да
.
промените звука, като натиснете
За да гледате две картини едновременно
- PIP (Картина в картината)
Можете едновременно да гледате две изображения (от компютър
и телевизионна програма) на екрана. Свържете компютъра (стр.
18) и се уверете, че изображенията от него се извеждат на екрана на
телевизора.
Не можете да извеждате резолюции, които са по-големи от WXGA
(1280х768 пиксела).
Не можете да използвате “Power Management” в режим PIP (стр. 32).
Използване на HDMI контрол
Функцията HDMI контрол позволява на оборудванията да се
контролират едно друго посредством използването на HDMI CEC
(Consumer Electronic Control), определен от HDMI.
Свързвайки оборудването с HDMI кабели, можете да извършвате
контролни операции между Sony HDMI-съвместимо оборудване, като
например телевизор, DVD рекордер с твърд диск и аудио система.
Уверете се, че сте свързали правилно съвместимото оборудване и че
сте го настроили за работа с функцията HDMI контрол.
За да свържете HDMI-съвместимо оборудване
Свържете съвместимото оборудване и телевизора, като използвате
HDMI кабел. Когато свързвате аудио система, се уверете,ч е в
допълнение към HDMI кабела сте свързали с подходящите кабели и
DIGITAL OUT (Optical) или аудио изходните гнезда на телевизора и
аудио системата. За подробности вижте стр. 18.
За да извършите HDMI настройки
инструменти.
2 Натиснете
натиснете .
Функцията HDMI трябва да бъде зададена на телевизора и на
свързаното оборудване. За настройка на телевизора вижте “HDMI
Set-up” (настройка на HDMI) на стр. 30. За подробности по
настройката вижте ръководството за експлоатация на свързаното
оборудване.
, за да изберете “PAP”, след това
Картината от свързаното оборудване се извежда в пълен размер, а
телевизионната програма се извежда в десния ъгъл.
, за да преместите позицията на
Използвайте
телевизионния екран.
3 Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-, за да
изберете телевизионните канали.
За да се върнете в режим на единично изображение
Натиснете или RETURN.
Можете да промените звука на изображението, като изберете “Audio
Swap” в менюто Tools (инструменти).
Функции на HDMI контрол
Изключва свързаното към телевизора оборудване.
Включва телевизор, свързан към оборудването, и автоматично
превключва входния сигнал на оборудването, когато започнете да
възпроизвеждате с него.
Ако включите свързаната аудио система докато телевизорът е
включен, входният сигнал се превключва към звук от аудио система.
Регулира силата на звука и заглушава звука на свързаната аудио
система.
Използване на допълнително оборудване
1 Натиснете TOOLS, за да изведете менюто с
21
Използване на функциите на MENU
Работа със системата
от менютата
“MENU” ви позволява да се наслаждавате на различни удобни
функции на този телевизор. Можете лесно да изберете канали или
външни входове, като използвате устройството за дистанционно
управление. Можете лесно да промените настройките на вашият
телевизор и каналите.
Външни входове
Изберете оборудването, свързано към вашия телевизор.
За да гледате желания външен вход, изберете източник на
входен сигнал, след това натиснете .
За да зададете етикет на външен вход, изберете “Edit AV
Labels”, след това вижте стр. 29.
За да видите списък със свързано HDMI-съвместимо
устройство, изберете “HDMI Device Selection”.
Настройки
Отваря екрана с менюто с настройки, където се извършват
повечето допълнителни регулации и настройки.
1 Натиснете
, за да изберете икона в менюто,
след това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете опция, и
извършете промяната или настройката, след това
натиснете
За подр обности относно настройките вижте стр. 23 до 38.
Опциите, които можете да регулирате, се различават в
зависимост от ситуацията. Опциите, които не са възможни,
стават сиви или не се извеждат.
* Възможно е тази функция да не работи в някои държави/
региони.
2
1
1 Натиснете бутона MENU.
2 Натиснете –/--, за да изберете опция, след това
натиснете --.
За да излезете от менюто, натиснете MENU.
Digital Favourites*
Показва списъка с любими програми (стр. 17).
Аналогово
Връща се към последния гледан аналогов канал.
Цифров*
Връща се към последния гледан цифров канал.
Цифров EPG*
Включва цифровия електронен програмен справочник (EPG)
(стр.15).
22
Меню за настройка на картината
Можете да изберете опция в списъка по-долу от менюто “Pictures” настройка на картината. За да изберете опции в “Settings”, вижте “Работа
със системата от менюта” (стр. 22).
Target Inputs
Избира режим на изображението освен за PC входен източник. Възможно е опциите за
“Picture mode” да се различават в зависимост от настройката “Video/Photo” (стр. 28).
“Vivid”: За светла картина с увеличен контраст и острота.
“Standard”: Стандартна картина. Оптимална картина за домашна употреба.
“Cinema”: За преглед на филмово съдържание. Подходящо за преглед на филми в кино
формат. Тази настройка на картината е разработена съвместно със Sony Pictures Entertainment, за да възпроизвежда филми така, както е била идеята на техните създатели.
“Photo”: Задава оптимално качество на картината за фотографи.
Display Mode
(режим на дисплея)
Избира режим на дисплея за входен източник на компютър.
“Video”: За видео изображения
“Text”: За текст, таблици и означения.
Reset (нулиране)
Връща всички настройки на картината, освен “Target Input”, “Picture Mode” (режим
на изображението) и “Display Mode” (режима на дисплея) в положенията им по
подразбиране.
Backlight
Осветява или затъмнява задното осветяване.
Contrast
Увеличава или намалява контраста на изображението.
Brightness
Colour
Hue
Използване на функциите на MENU
Picture Mode
(режим на изображението)
Избира дали да зададе настройките, извършени в менюто “Pictures” - настройка на
картината за всички входове или само за входа, който гледате в момента.
“All”: Задава настройките за всички входове.
“Viewing Only”: Задава настройките само за настоящия вход.
Осветява или затъмнява изображението.
Увеличава или намалява интензитета на цветността.
Увеличава или намалява зелените и червените тонове.
“Hue” може да се регулира само за програми с NTSC сигнал (например видео ленти в
САЩ).
Продължава
23
Colour Temperature
(температура на цветовете)
Задава белите тонове в изображението.
“Cool”: Придава на белите цветове синкав оттенък.
“Neutral”: Придава на белите цветове неутрален оттенък.
“Warm 1”/“Warm 2”: Придава на белите цветове червеникав оттенък. При “Warm 2”
оттенъкът е по-червеникав от “Warm 1”.
“Warm 1” и “Warm 2” могат да бъдат регулирани само ако “Picture Mode” е зададен в
положение “Vivid”.
Sharpness
Noise Reduction
(намаляване на шума)
Изостря или омекотява изображението.
Намалява шума в картината (снежинки) при предавания със слаб сигнал.
“Auto”: Автоматично намалява смущенията в картината (само в аналогов режим).
“High”/“Medium”/“Low”: Модифицира ефекта на намаляване на смущенията.
“Off”: Изключва функцията за намаляване на шума.
Намалява смущенията в картината в MPEG-компресирано видео.
MPEG Noise Reduction
(MPEG намаляване на смущенията)
Advanced Settings
(допълнителни настройки)
24
Настройва изображението в по-големи детайли. Когато зададете “Picture Mode” в
положение “Cinema”, “Photo” или “Standard”, вие можете да зададете/промените тези
настройки.
“Reset”: Връща всички допълнителни видео настройки в положенията им по
подразбиране.
“Black Corrector”: Увеличава черните области на изображението за по-силен контраст.
“Adv. Contrast Enhancer”: Автоматично задава “Backlight” и “Contrast” в най-удобната
настройка според осветеността на екрана. Тази настройка е особено ефективна за
тъмни изображения. Тя ще увеличи разликите в контраста на по тъмните сцени.
“Gamma”: Регулира баланса между светлите и тъмните области в изображението.
“Clear White”: Увеличава белите тонове.
“Live Colour”: Прави цветовете по-живи.
“Colour Space”: Променя диапазона на репродукция на цветовете. “Wide” извежда поживи цветове и “Standard” извежда стандартни цветове.
Меню за настройка на звука
Можете да изберете опция, описана по-долу, в менюто “Sound” (настройка
на звука). За да изберете опции в “Settings”, вижте “Работа със системата
от менюта” (стр. 22)
Избира дали да зададе настройките, извършени в менюто “Sound” (настройка на звука),
за всички входове или само входа, който гледате в момента.
“All”: Задава настройките за всички входове.
“Viewing Only”: Задава настройките само за настоящия вход.
Sound Mode
(звуков режим)
“Dynamic”: Увеличава дисканта и басите.
“Standard”: За стандартен звук. Оптимален звук за домашна употреба.
“Custom”: Позволява ви да запазвате предпочитаните от вас настройки.
Reset (нулиране)
Нулира настройките за звука, освен “Target Inputs”, “Sound Mode”, “Dual Sound”, “-Speaker Link” и “-- Dual Sound”, към настройките по подразбиране.
Treble (дискант)
Задава звук с по-висока честота.
Bass (бас)
Задава звук с по-ниска честота.
Balance (баланс)
Auto Volume (автоматично
задаване на ниво на
силата на звука)
Регулира баланса между левия и десен високоговорители.
Използване на функциите на MENU
Target Inputs
Силата на звука на каналите остава същата, независимо от предавания сигнал
(например в случай на реклама).
Volume Offset
Регулира нивото на сила на звука на настоящия вход, когато “Target Input” е зададен в
положение “Viewing Only”.
Surround (съраунд)
“S-FORCE Front Surround”: Работи с нормални стерео предавания и 5.1-канални цифрови
предавания със съраунд звук, както и с аудио входен сигнал от свързано оборудване.
“Off”: Преобразува и възпроизвежда 5.1-каналния звук и друг съраунд звук от цифрови
предавания в нормален стерео (дву-канален) звук. Възпроизвежда оригиналното аудио на
други предавания, както е.
Sound Booster
Придава на звука повече сила, като компенсира ефекта на високоговорителите.
Продължава
25
Dual Sound
Избира звука от високоговорителите за стерео или двуезични програми.
“Stereo”/“Mono”: За стерео предавания.
“A”/“B”/“Mono”: За двуезични предавания, изберете “А” за канал 1, “B” за канал 2 или
“Mono” за моно канал, ако има такъв.
Ако изберете друго оборудване, свързано към телевизора, задайте “Dual Sound” в
положение “Stereo”, “A” или “B”. Въпреки това, когато сте избрали свързано оборудване
към HDMI гнездо, “Dual Sound” се фиксира на стерео.
26
Speaker Link
(връзка към слушалките)
Включва/изключва високоговорителите на телевизора, когато слушалките са свързани.
“On”: Звукът се извежда само през слушалките.
“Off”: Звукът се извежда от телевизора и слушалките.
Dual Sound
Избира звук от слушалките за стерео или двуезични предавания, които зависят от
избора на “Dual Sound”.
Меню за настройка на екрана
Можете да изберете опция, описана по-долу в менюто “Screen” (настройка
на екрана). За да изберете опции в “Settings”, вижте “Работа със системата
от менюта” (стр. 22).
Избира дали да зададе настройките, извършени в менюто “Screen” (настройка на
екрана), за всички входове или само входа, който гледате в момента.
“All”: Задава настройките за всички входове.
“Viewing Only”: Задава настройките само за настоящия вход.
Screen Format
За подробности относно формата на екрана вижте “За да промените ръчно екрана в
съответствие с предаването” (стр. 14).
Auto Format
Тази функция ви позволява автоматично да променяте съотношението на картината
на екрана в зависимост от предавания сигнал. За да запазите настоящата настройка,
изберете “Off”.
Дори ако сте избрали “On” или “Off” в “Auto Format”, вие винаги можете да променяте
формата на екрана, като неколкократно натиснете --.
4:3 Default
Избира режима на екрана по подразбиране за 4:3 предавания.
“Smart”: Имитира широкоекранен ефект за 4:3 предавания.
“4:3”: Конвенционална картина с размер 4:3 се възпроизвежда в правилните пропорции.
“Off”: Запазва настоящата настройка за формат на екрана (“Screen Format”), когато
каналът или входът бъдат променени.
Display Area
Регулира областта на екрана, като извежда изображението.
“Full Pixel”: Извежда картина за 1080i или 1080p (освен за компонентен вход) източници
в оригиналния им размер, когато части от изображението са изрязани.
“Normal”: Извежда изображението в оригинален размер.
“-1”/“-2”: Увеличава изображението като скрива краищата му.
-“Full Pixel” работи само когато “Screen Format” е зададен в положение “Wide”
Horizontal Shift
(хоризонтално преместване)
Регулира хоризонталната позиция на изображението.
Vertical Shift
(вертикално преместване)
Регулира вертикалната позиция на изображението, когато екранният формат (“Screen
Format”) е зададен в положение “Smart” (50Hz), “Zoom” или “14:9”.
Vertical Size
(вертикален размер)
Регулира вертикалния размер на изображението, когато екранният формат (“Screen
Format”) е зададен в положение “Smart” (50Hz), “Zoom” или “14:9”.
Използване на функциите на MENU
Target Inputs
27
Меню с настройки
Можете да изберете опция, описана по-долу, в менюто Set-up (настройки).
За да изберете опции в “Settings”, вижте “Работа със системата от
менюта” (стр. 22).
Auto Start-up
(автоматична
първоначална настройка)
Стартира “меню с първоначални операции”, за да изберете език и държава/регион,
както и да настроите всички възможни цифрови и аналогови канали.
Обикновено няма да ви се налага да извършвате тази операция, защото езикът и
държавата/регионът вече ще бъдат избрани, а каналите ще бъдат настроени при
първата инсталация на телевизора (стр. 6).
Въпреки това, тази опция ви позволява отново да извършите този процес (да
настроите отново телевизора, когато сменяте жилището си, например, или да
потърсите нови канали, пуснати от вашия кабелен оператор).
Language (език)
Тази опция ви позволява да избирате език, на който да бъдат извеждани менютата.
Film Mode (филмов режим)
Предоставя по-плавно движение на изображението, когато възпроизвеждате картина
от DVD или видеорекордер, като намалява замъгляването и зърнестия изглед на
изображението.
“Auto 1”: Предоставя по-плавно движение на изображението, отколкото оригиналното
филмово съдържание. Използвайте тази настройка за стандартна употреба.
“Auto 2”: Възпроизвежда оригиналното филмово съдържание такова, каквото е.
“Off”: Изключва функцията “Film Mode”
-Ако изображението съдържа неестествени сигнали или твърде много смущения, “Film
Mode” автоматично се изключва, дори когато бъдат избрани “Auto 1” или “Auto 2”.
Video/Photo
Предоставя подходящо качество на изображението посредством избирането на
опцията в зависимост от входния източник (видео или фото данни).
“Video-A”: Когато свържете директно Sony HDMI изходно оборудване, което
поддържа “Video-A” режим, тази опция задава подходящо качество на изображението в
зависимост от входния източник, видео или фото данните.
“Video”: Предоставя подходящо качество на движещи се изображения.
“Photo”: Предоставя подходящо качество за неподвижни изображения.
Акo свързаното оборудване не поддържа режим Video-A, настройката се фиксира в
положение “Video”, дори когато сте задали положение “Video-A”.
“Video/Photo” работи само за HDMI и компонентни входни източници (1080p и
1080i).
28
AV Set-up
AV Preset
Тази опция ви позволява да определите име за външен източник, който сте свързали
към страничните или задните гнезда на телевизора. Името ще се изведе за кратко
на екрана, когато изберете оборудването. Можете също да пропускате входни
източници, които не са свързани към оборудване.
1 Натиснете
, за да изберете желания входен източник, след това
натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете по-долу желаната опция, след това
натиснете .
Наименуване на оборудване: Използва един от предварително зададените етикети за
име на свързаното оборудване.
“Edit”: Създайте ваш собствен етикет. Следвайте стъпки от 2 до 4 в “Programme
Labels” (програмни етикети) (стр. 33).
“Skip”: Пропуска ненужен източник на входен сигнал.
Auto S Video
Избира входен сигнал от S видео гнездата
свързани.
6, когато
/--6 гнездата са
AV2 Output
/
2 от задната страна
Задава извеждането на сигнала да става през гнездото
на телевизора.
Ако свържете видеорекордер или друго записващо оборудване към гнездото
/
2, вие можете да записвате от устройства, свързани към други гнезда на телевизора.
“TV”: Извежда програма.
“AV1”: Извежда сигнали от оборудване, свързано към гнездото
/
1.
“AV6”: Извежда сигнали от оборудване, свързано към гнездото
/
6.
“Auto”: Извежда това, което е на екрана (освен сигнали от гнездата
/
3, HDMI
IN 4, HDMI IN 5, HDMI IN 7 и PC
/
).
Audio Out
“Variable”: Аудио изходните сигнали от аудио системата могат да бъдат
контролирани от устройството за дистанционно управление на телевизора.
“Fixed”Аудио изходните сигнали на телевизора са фиксирани. Използвайте контрола за
сила на звука на вашия приемник (и други аудио настройки) чрез аудио системата.
Colour System
Избира системата за цветна телевизия (“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”,
“NTSC4.43” или “PAL60”) в зависимост от входния сигнал от източника.
Продължава
Използване на функциите на MENU
Speaker
Включва/изключва вътрешните високоговорители на телевизора.
“TV Speaker”: Телевизионните високоговорители се включват и звукът се извежда от
тях.
“Audio System”: Телевизионните високоговорители се изключват, което ви позволява
да слушате звук от външно аудио оборудване, свързано към аудио изходните гнезда.
Когато сте свързали към HDMI-съвемстимо оборудване, вие можете да включите
свързаното с телевизора оборудване. Тази настройка трябва да бъде извършена след
връзката с оборудването.
29
HDMI Set-up
Тази функция се използва за настройка на HDMI-съвместимо оборудване, свързано към HDMI
гнездата. Обърнете внимание, че настройката за свързване трябва да бъде извършена също на
HDMI-съвместимото оборудване.
HDMI Control
Задава настройка за връзка между телевизора и HDMI-съвместимото устройство.
Когато зададете в положение “On”, можете да работите със следните опции в менюто.
Auto Devices Off
Когато тази настройка е зададена в положение “On”, HDMI устройството, свързано с телевизора,
се изключва.
Auto TV On
Когато тази настройка е зададена в положение “On”, телевизорът, свързан с HDMI устройството,
се включва.
Device List Update
Създава или обновява “HDMI Device List”. Можете да свържете до 11 HDMI-съвместими
устройства и до 5 устройства към едно гнездо. Уверете се, че сте обновили “HDMI Device List”,
когато промените връзките и настройките на HDMI устройствата.
HDMI Device List
Извежда свързаното HDMI-съвместимо устройство.
Не можете да използвате “HDMI Set-up”, когато HDMI-съвместимата аудио система е свързана с
телевизора.
Timer Settings
(настройки за таймера)
Задава автоматично включване/изключване на телевизора.
Sleep Settings (таймер за автоматично изключване)
Задава период от време, след който телевизорът автоматично преминава в режим на готовност.
Когато таймерът за автоматично изключване е активиран, индикаторът -- (таймер) от предната
страна на телевизора светва в оранжево.
Ако изключите телевизора и отново го включите, настройката “Sleep Timer” преминава в
положение “Off”.
Една минута преди телевизорът да премине в режим на готовност, на екрана на телевизора се
извежда съобщение.
On Timer (таймер за самостоятелно включване)
Задава таймера за включване на телевизора.
“Day”: Избира деня, в който желаете да включите таймера за самостоятелно включване.
“Time”: Задава часа за включване на телевизора.
“Duration”: Избира периода, след който телевизорът отново ще премине в режим на готовност.
“Volume Set-up”: Задава силата на звука за автоматичното включване на телевизора.
Clock Set (настройка на часовника)
Позволява ви ръчно да настройвате часа. Когато телевизорът приема цифрови канали, часът не
може да бъде сверяван ръчно, тъй като се регулира от времевия код на предавания сигнал.
Power Saving
(пестене на захранване)
30
Избира режим на намаляване на консумацията на електроенергия от телевизора.
Изображението ще изчезне, когато зададете “Picture Off” и индикаторът -- (Picture Off) от предната
страна на телевизора светва в зелено. Звукът остава непроменен.
Light Sensor
“On”: Автоматично регулира настройките за изображението спрямо осветеността
на стаята.
“Off”: Изключва функцията “Light Sensor”
Уверете се, че не сте поставили нищо над сензора; в противен случай е възможно
функцията да не работи. За повече информация относно сензора вижте стр. 12.
Product Information
All Reset
(нулиране на настройките)
Извежда системната информация за вашия телевизор.
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране и активира екрана за
автоматично стартиране.
Уверете се, че няма да изключвате телевизора, докато функцията се извършва (около
30 секунди) или да натискате бутони.
Всички настройки, включително списъкът с любими, държава/регион, език,
автоматично настроени канали и др. се нулират.
Използване на функциите на MENU
31
Меню за настройки на компютъра
Можете да изберете опция, описана по-долу, в менюто “PC Settings”
(настройки на компютъра). За да изберете опции в “Settings”, вижте
“Работа със системата от менюта” (стр. 22).
Screen Format
Избира режим на екрана за извеждане на сигнала от вашия компютър.
“Normal”: Извежда изображението в оригиналния му размер.
“Full1”: Увеличава изображението, за да запълни дисплея, като запазва съотношението
му.
“Full2”: Увеличава изображението, за да запълни дисплея.
Reset
Връща PC настройките, освен “Screen Format” и “Power Management”, в положенията им
по подразбиране.
Auto Adjustment
Автоматично регулира позицията на дисплея и фазата на изображението, когато
телевизорът приема входни сигнали от свързания компютър.
Възможно е автоматичната настройка да не работи добре с някои входни сигнали. В
този случай настройте ръчно “Phase”, “Horizontal Shift” и “Vertical Shift”.
32
Phase
Регулира фазата, когато екранът мига.
Pitch
Регулира изображението, когато има нежелани вертикални ленти.
Horizontal Shift
Регулира хоризонталното положение на изображението.
Vertical Shift
Регулира вертикалното положение на изображението.
Power Management
Превключва телевизора в режим на готовност, ако не се получава сигнал от
компютъра за около 30 секунди.
Меню с аналогови настройки
Можете да промените/зададете аналогови настройки, като използвате
менюто “Analogue Set-up” (аналогово меню с настройки). За да изберете
опции в “Settings”, вижте “Работа със системата от менюта” (стр. 22).
1 Digit Direct
След като зададете “1 Digit Direct” в положение “On”, можете да превключите на
аналоговия канал, като използвате предварително настроен бутон с цифра (0-9) на
устройството за дистанционно управление.
След като зададете “1 Digit Direct” в положение “On”, вие не можете да превключите на
канал с номер 10 или по-голям, като въвеждате две цифри с помощта на устройството
за дистанционно управление.
Auto Tuning
Променя реда, в който аналоговите каналите са запазени в телевизора.
, за да изберете канала, който желаете да преместите на
нова позиция, и натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете нова позиция за вашия канал, след това
натиснете .
1 Натиснете
Programme Labels
Тази опция ви позволява да наименувате канал, като използвате максимум 5 букви или
цифри. Името за кратко ще се изведе на екрана, когато изберете канала. (Имената на
каналите обикновено се задават автоматично от телетекста (ако има такъв).)
1 Натиснете
, за да изберете канала, който желаете да наименувате, след
това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете буква или цифра (“_” за празно място), след
това натиснете .
Използване на функциите на MENU
Programme Sorting
Тази опция ви позволява да търсите и запазвате всички възможни аналогови канали.
Тази опция ви позволява да настроите отново телевизора, когато сменяте жилището
си или, например, да търсите нови канали.
Ако въведете грешен символ
Натиснете
докато изберете грешния символ. След това натиснете
да изберете правилния символ.
, за
За да изтриете всички символи
Изберете “Reset”, след това натиснете
.
3 Повторете процедурата в стъпка 2 докато името е приключено.
4 Изберете “ОК”, след това натиснете .
Продължава
33
Manual Programme Preset
Преди да изберете “Label”/“AFT”/“LNA”/“Audio Filter”/“Skip”/“Decoder”, натиснете
PROG +/-, за да изберете номера на програмата с канала. Не можете да избирате номер
на програма, зададена за прескачане (стр. 35).
Programme/System/Channel
Настройва програмни канали ръчно.
1 Натиснете
, за да изберете “Programme” и след това натиснете .
2 Натиснете
, за да изберете номера на програмата, към която желаете
да настроите канала (ако настройвате видеорекордер, изберете канал 00), след
това натиснете RETURN.
3 Натиснете
, за да изберете “System”, след това натиснете .
4 Натиснете
, за да изберете една от следните телевизионни системи,
след това натиснете RETURN.
B/G: За държави и региони от Западна Европа.
I: За Великобритания
D/K: За държави и региони от Източна Европа.
L: За Франция
5 Натиснете
, за да изберете “Channel”, след това натиснете .
6 Натиснете
, за да изберете “S” (за кабелна телевизия) или “C” (за земни
канали), след това натиснете .
Ако сте избрали “United Kingdom” в “Country”, не можете да изберете “S” (стр. 6).
7 Настройте каналите, както следва:
Ако не знаете номера на канала (честота)
Натиснете
, за да потърсите следващия възможен канал. Когато каналът бъде
открит, търсенето спира. За да продължите търсенето, натиснете
.
Ако знаете номера на канала (честота)
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на канала с програмата, която
желаете, или номера на VCR канала.
8 Натиснете , за да прескочите към “Confirm”, след това натиснете .
9 Натиснете , за да изберете “ОК”, след това натиснете .
Повторете процедурата, описана по-горе, за да настроите и запазите други канали
ръчно.
Label
Позволява ви да наименувате канал, като използвате максимум 5 букви или цифри.
Името ще се изведе за кратко на екрана, когато изберете канала. За да въведете
символи, следвайте стъпки от 2 до 4 в “Programme Labels” (стр. 33).
AFT
Ако имате усещането, че изображението има смущения, можете да използвате тази
опция, за да извършите ръчна настройка на избрания програмен номер като по този
начин ще постигнете по-добро качество на изображението.
Фината настройка се извършва в обхват -15 до +15. Когато сте избрали “On”,
настройката се извършва автоматично.
LNA
Подобрява качеството на изображението за индивидуални канали в случай на много
слабо предавани сигнали (картина със смущения).
Ако не можете да видите подобрение в качеството на изображението, дори когато
зададете положение “On”, задайте тази опция в положение “Off” (настройка по
подразбиране).
Audio Filter
Подобрява качеството на звука за индивидуални канали в случай на смущения при моно
предавания. Понякога нестандартните сигнали могат да причинят смущения или
прекъсване на звука, когато гледате моно програми.
Ако не се получават звукови отклонения, препоръчваме ви да оставите тази опция в
положението й по подразбиране “Off”.
Не можете да получавате стерео или програми с двоен звук, когато сте избрали “Low”
или “High”.
34
Skip
Пропускате нежелани аналогови канали, когато са избрани с бутоните PROG +/-.
(Можете да избирате канал с такава настройка, като използвате бутоните с цифри.)
Decoder
Показва и записва избрани кодирани канали, когато използвате декодер, свързан през
видеорекордер директно към scart конектора
1 или към scart конектора
2.
Тази опция не работи, когато в “Country” сте избрали “United Kingdom” (стр. 6).
Confirm
Запазва промените, извършени в настройките “Manual Programme Preset”
Използване на функциите на MENU
35
Меню за цифрови настройки
Mожете да променяте/задавате цифрови настройки, като използвате
менюто “Digital Set-up” (цифрови настройки). Изберете “Digital Set-up” и
натиснете --, за да изведете следните менюта. За да изберете опции в “Settings”, вижте “Работа със системата от менюта” (стр. 22).
Възможно е някои настройки да не работят в някои държави/региони.
Digital Tuning
Digital Auto Tuning
Настройва всички възможни цифрови канали.
Тази опция ви позволява да настроите отново вашия телевизор, когато сменяте
жилището си, например, или да търсите нови канали, пуснати от вашия кабелен
оператор. За подробности вижте “Автоматична настройка на телевизора” на стр. 6.
Program List Edit
Премахва всички нежелани цифрови канали, запазени в телевизора, и променя
поредността им.
1 Натиснете
, за да изберете канала, който желаете да премахнете или
преместите на нова позиция.
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрената програма на предаването,
което желаете.
2 Премахнете или сменете реда на цифровите канали, както следва:
За да премахнете цифрови канали
Натиснете . Извежда се съобщение за потвърждение на изтриването на цифровия
канал. Натиснете
, за да изберете “Yes”, след това натиснете .
За да промените реда на цифровите канали
Натиснете , след това натиснете
натиснете .
3 Натиснете RETURN.
, за да изберете новата позиция за канала и
Digital Manual Tuning
Ръчна настройка на цифровите канали. Тази функция работи, когато функцията “Digital
Auto Tuning” е зададена в положение “Antenna”.
1 Натиснете съответния бутон с цифра, за да изберете номера на канала,
който желаете, след това натиснете
, за да настроите канала.
2 Когато каналът бъде открит, натиснете
, за да изберете канала, който
желаете да запазите, след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете номер на програма, на който желаете да
запазите канала, след това натиснете .
Повторете гореописаната процедура, за да настроите ръчно и други канали.
36
Digital Set-up (цифрова
настройка)
Subtitle Set-up
“Subtitle Setting” (настройка на субтитрите): Когато изберете “For Hard Of Hearing”, възможно
е заедно със субтитрите да се появят и допълнителни визуални помощни материали (ако
телевизионният канал излъчва такава информация).
“Subtitle Language” (език на субтитрите)
Избира език за извеждане на субтитрите.
Audio Set-up
Audio Type (аудио вид)
Увеличава нивото на звука, когато сте избрали “For Hard Of Hearing”
Audio Language (аудио език)
Избира езика за звука на избраната програма. Някои цифрови канали могат да предават програми на
няколко езика.
Audio Description (аудио описание)
Предоставя аудио описание на визуалната информация, ако телевизионните канали съдържат
такава информация.
Mixing Level Регулира изходните нива на основния звук на телевизора и аудио описанието.
Banner Mode
“Basic”: Извежда информация за програмата с цифров банер.
“Full”: Извежда информация за програмата с цифров банер и извежда подробна програмна
информация под банера.
Radio Display (радио дисплей)
Тапетът на екрана се извежда, когато слушате радио предавания. Можете да изберете цвят за
тапета на екрана или да изведете случайно избран цвят. За да отмените временно появяването на
тапета, натиснете бутон.
Parental Lock (родителска защита)
Задава възрастова граница за програмите. Всяка програма, която надвишава възрастовата граница,
може да бъде гледана само след въвеждането на PIN код.
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ PIN код.
2 Натиснете
, за да изберете възрастова граница или “None” (за
неограничено гледане), след това натиснете .
3 Натиснете RETURN.
PIN code PIN код
За да зададете PIN код за първи път
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.
2 Натиснете RETURN.
За да промените PIN кода
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващия PIN код.
2 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете новия PIN код.
3 Натиснете RETURN.
PIN кодът 9999 винаги се приема.
Технически настройки
“Auto Service Update”: Позволява на телевизора да разпознава и запазва нови цифрови услуги, когато
се появят такива.
“Software Download”: Позволява на телевизора автоматично да получава обновления на софтуера
чрез съществуващата антена (ако има такава). Sony препоръчва тази опция винаги да бъде зададена
в положение “On”. Ако не желаете да обновявате вашия софтуер, задайте тази опция в положение
“Off”.
“System Information”: Извежда информация за настоящата версия на софтуера и нивото на сигнала.
“Time Zone”: Позволява ви ръчно да избирате времевата зона, в която се намирате, ако не е
същата като настроената за вашата държава/регион.
Използване на функциите на MENU
Ако не сте задавали PIN код преди това, ще се появи екран за въвеждане на PIN. Следвайте
инструкциите, описани по-долу в “PIN code”.
Продължава
37
“Auto DST”: Задава автоматична или ръчна смяна на лятно и зимно часово време.
“Off”: Часът се извежда спрямо настройката, зададена в “Time Zone”.
“On”: Автоматично превключва между лятно и зимно часово време в зависимост
от календара.
CA Module Set-up
Позволява ви да използвате услугата платена телевизия, след като се сдобиете с Conditional Access Module (CAM) и карта за гледане. За местоположението на гнездото
(PCMCIA) вижте стр. 18.
38 38
Допълнителна информация
Спецификации
KDL-40D3550/40D3500
Име на модела
KDL-46D3550/46D3500
Система
Система на панела
LCD (Течно-кристален дисплей) панел
Телевизионна система
Аналогова: В зависимост от държавата/региона: B/G/H, D/K, L, I
Цифрова: DVB-T/DVB-C
Цветова система/видео система
Покритие на каналите
Аналогова: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (само Video In)
Цифрова: MPEG-2 MP@ML
Аналогово: VHF:E2-E12/UHF:E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21- B69
Цифрово: VHF/UHF
Изход за звука
10 W + 10 W
Входни/Изходни жакове
Антена/Кабел
1
75 ома външен терминал за VHF/UHF
2 (SmartLink)
21-пинов Scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/видео вход, RGB вход, TV аудио/
видео изход.
21-пинов Scart конектор (CENELEC стандарт), включително аудио/видео вход, S видео вход, аудио/
видео изход с възможност за избор и SmartLink интерфейс.
Поддържани формати: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y:1 Vp-p, 75 ома, 0, 3 V негативна синхронизация/P--/C--: 0.7 Vp-p, 75 ома
P--/C--: 0.7 Vp-p, 75 ома
Аудио вход (фоно жакове): 500 mVrms, Импеданс: 47 килоома
3
3:
Видео: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двуканален, линеен PCM
32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита
Аналогов аудио вход (фоно жакове): 500 mVrms, Импеданс: 47 килоома (само за HDMI IN 5)
PC вход (вижте стр. 47)
HDMI IN 4, 5
6
6
S видео вход (4-пинов мини DIN)
Видео вход (фоно жак)
6
Аудио вход (фоно жакове):
Жак слушалки
CAM (Conditional Access Module) гнездо
Захранване и други
Изисквания към захранването
Размер на екрана
Резолюция на дисплея
Консумация на захранване
Консумация на захранване в режим на
готовност
(с поставка)
Размери (ш/в/д):
(без поставка)
Тегло
(с поставка)
(без поставка)
Приложени аксесоари
Допълнителни аксесоари
220-240 V AC, 50 Hz
40 инча (Прибл. 101.6 cm в диагонал)
46 инча (Прибл. 116.9 cm в диагонал)
1920 точки (хоризонтална) х 1080 (вертикална)
193 W
238 W
0.3 W
Прибл. 981 х 688 х 265 mm
Прибл. 1,114 x 778 x 306 mm
Прибл. 981 х 643 х 110 mm
Прибл. 24.0 kg
Прибл. 1,114 x 730 x 115 mm
Прибл. 20.5 kg
Прибл. 26.5 kg
Допълнителна информация
PC вход (15 Dsub) (вижте стр. 40)
G: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено/B: 0.7 Vp-p, 75 ома/R: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация
на зелено
C аудио вход (минижак)
PC
Прибл. 30.5 kg
Вижте “1:Проверка на приложените аксесоари” на стр. 4.
Скоба за стена SU-WL500
Стойка за телевизор SU-FL300M
* Посочената консумация при режим на готовност се постига след като телевизорът приключи с вътрешните процеси.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Продължава
39
Таблица за PC входния сигнал
Сигнали
Хоризонтала (пиксели)
VGA
640
480
31.5
640
480
37.5
75
VESA
720
400
31.5
70
VGA-T
800
600
37.9
800
600
46.9
1024
768
48.4
1024
768
56.5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47.4
60
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
1360
768
47.7
60
VESA
SVGA
XGA
WXGA
Вертикала (линии)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална честота
(Hz)
60
60
75
60
Стандарт
VGA
VESA Guidelines
VESA
VESA Guidelines
-- PC входът на този телевизор не поддържа Sync on Green или Composite Sync.
-- PC входът на този телевизор не поддържа свързващи сигнали.
-- За най-добро качество на картината, препоръчваме ви да използвате сигнали с вертикална честота от 60 Hz от персонален компютър.
При Plug & Play, сигналите с вертикална честота 60 Hz ще бъдат избрани автоматично.
40
Отстраняване на
проблеми
Проверете дали индикаторът
червено.
Когато мига
(готовност) мига в
Изображението на дисплея е съставено от пиксели. Малките
черни и/или ярки петънца на екрана не означават неизправност.
Контурите на изображението не са ясни.
Изберете “Auto 1” или “Auto 2” в режим “Film Mode” (стр. 28).
Цветните програми нямат цветове.
Функцията за автодиагностика е включена.
1 Измерете продължителността на
премигванията на индикатора
Появяват се малки черни и/или ярки петънца на
екрана.
(готовност).
Например, ако индикаторът мига 3 пъти, след това има 2 секунди
пауза и пак мига 3 пъти.
Изберете “Reset” (стр. 23).
Не се появяват цветове или цветовете са неестествени, когато
гледате сигнал от
3 жаковете.
Проверете връзките на
3 жаковете и се уверете, че са здраво
поставени в съответните им гнезда.
2 Натиснете
отгоре на телевизора, за да
изключите устройството, изключете захранващия
кабел и информирайте вашия доставчик или
сервиз на Sony за премигванията на индикатора
(продължителност и интервал).
Когато не мига
1 Проверете опциите в таблицата по-долу.
2 Ако проблемът продължава, проверете
телевизора в квалифициран сервиз.
Звук
Картината е добра, но няма звук.
Натиснете -- +/- или (заглушаване).
Уверете се, че опцията “Speaker” е зададена в положение “TV
Speaker” (стр. 29).
Канали
Желаните канали не могат да бъдат избрани.
Превключете между цифров и аналогов режим и изберете желания
цифров/аналогов канал.
Картина
Не се появява картина (екранът е тъмен) и няма
звук.
Проверете връзките на антената.
Телевизорът не е включен в мрежата. Натиснете ключа
на
телевизора (отгоре).
Ако индикаторът
(готовност) свети в червено, натиснете
.
Натиснете
, за да изведете списък на свързаното
оборудване. След това изберете желания вход.
Проверете връзките между допълнителното оборудване и
телевизора.
Получава се раздвояване на изображенията или
изображенията оставят следа.
Проверете връзките на антената/кабела.
Проверете посоката и местоположението на антената.
На екрана се появяват “снежинки” или изображението
съдържа смущения.
Проверете дали антената не е счупена или прегъната.
Проверете дали не е изтекъл срокът на годност на антената (3-5
години при нормална употреба, 1-2 години близо до морския бряг).
Появяват се точкови линии или ленти.
Пазете телевизора от източници, които могат да причинят
електрични смущения, като например автомобили, мотоциклети
или сешоари.
Когато инсталирате допълнително оборудване, оставете малко
място между допълнителното оборудване на телевизора.
Уверете се, че антената е свързана чрез приложения коаксиален
кабел.
Пазете антената далеч от други свързващи кабели.
Появяват се смущения в картината, когато гледате
телевизионни канали.
Това са кодирани/платени канали. Включете се в услугата за
платена телевизия.
Каналът се използва само за данни (без картина и звук).
Свържете се с телевизионната станция за подробности
относно предаването на сигнала.
Не се извежда цифров канал.
Свържете се с местния ви оператор, за да разберете дали във
вашата област има цифрови предавания.
Обновете антената си.
Общи
Телевизорът се изключва автоматично (преминава
в режим на готовност).
Проверете дали таймерът за автоматично изключване (“Sleep
Timer”) е включен или потвърдете настройката “Duration” от
“On Timer” (стр. 30).
Ако не се приема сигнал и не се извършва операция в TV режим за
около 10 минути, телевизорът автоматично преминава в режим
на готовност.
Допълнителна информация
Не се появява картина или информационно меню от
свързаното към scart конектора оборудване.
Някои канали са празни.
Телевизорът се включва автоматично.
Проверете дали “On Timer” е включен (стр. 30).
Някои входни източници не могат да бъдат
избирани.
Изберете “AV Preset” и отменете функцията “Skip” на входния
източник (стр. 29).
Устройството за дистанционно управление не
работи.
Сменете батериите.
На екрана се извежда съобщението “Store Music Display: On”.
Изберете ”All Reset” в менюто “Set-up” (стр. 31).
Изберете “AFT” (Автоматична фина настройка), за да получите
по-добро приемане на картината (стр. 34).
Продължава
41
HDMI оборудването не се появява в “HDMI Device
List”.
Уверете се, че свързаното устройство е HDMI-съвместимо.
Не всички канали се настройват.
Проверете интернет страницата за поддръжка за информация
относно кабелните доставчици: http://support.sony-europe.
com/TV/DVBC/
42
43
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Упълномощеният представител
за EMC (електромагнитна съвместимост)
и техническа безопасност на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на
интернет страницата за поддръжка.
KDL-46D3550/46D3500
KDL-40D3550/40D3500
44
Download PDF

advertising