Sony | KDL-46EX1 | Sony KDL-46EX1 Инструкции за експлоатация

LCD Цифров цветен телевизор
Ръководство за експлоатация
KDL-52EX1
KDL-46EX1
KDL-40EX1
© 2008 Sony Corporation
4-115-568-11(1)
Въведение
Информация за търговски марки
Благодарим ви, че избрахте този продукт на Sony.
Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи
справки.
<
<
<
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Забележка за цифровата функция на телевизора
<
<
<
<
<
Всяка функция, свързана с цифровия телевизор (
),
ще работи само в държавите и областите, в които
се предават DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC)
цифрови земни сигнали, или на място, където имате
достъп до съвместима с DVB-C (MPEG-2 и H.264/
MPEG-4 AVC) кабелна услуга. Моля, проверете при вашия местен дилър дали там, където живеете, можете
да приемате DVB-T сигнал, а също питайте вашия
кабелен доставчик дали DVB-C кабелната услуга, която
предлага, е подходяща за вградените операции на този
телевизор.
Възможно е кабелният доставчик да поиска допълнителна такса за подобна услуга и може да се наложи да се
съгласите с правилата и условията, които доставчикът налага.
Въпреки че този телевизор следва DVB-T и DVB-C
спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T
цифрови земни сигнали и DVB-C цифрови кабелни
предавания не може да бъде гарантирана.
Възможно е някои цифрови функции на телевизора да
не работят в някои държави/региони; възможно е и
DVB-C кабелната услуга да не работи правилно с някои
доставчици
За повече информация относно DVB-C функционалността, моля, посетете нашата интернет страница
за кабелна поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Забележка за безжичен сигнал
1. С настоящото Sony заявява, че това устройство е
в съответствие с основни изисквания и други приложими клаузи на Директивата 1999/5/ЕС.
За да прегледате договора за съгласие (DoC) за R&TTE
директивата, моля, посетете следния интернет адрес.
http://www.compliance.sony.de/
2. Телевизионната безжична система може да бъде
използвана само в следните държави:
Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария,
Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн,
Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Румъния, Словения, Испания,
Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания.
Когато използвате безжичната телевизионна система,
канали с номера от 36 до 48 (5.15 – 5.25 GHz) могат да
се избират само за употреба в домашни условия.
2
<
<
е регистрирана търговска марка на DVB Project.
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby”
и символът двойно D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
HDMI и логото HDMI, както и High-Definition
Multimedia Interface, са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” и
са търговски марки на Sony
Corporation.
“XMB” и “xross media bar” са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
Съдържание
Ръководство за бързо включване
4
Информация за безопасност ............................................................................................12
Предпазни мерки ..............................................................................................................14
Устройство за дистанционно управление и управление на
устройството/ Индикатори ................................................................................. 15
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия ....................................................................................................... 20
Използване на Цифровия Електронен Програмен Справочник (EGP)
Използване на списъка Digital Favourite
......................... 22
(любими програми) ....................................... 23
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване ......................................................................... 24
Преглед на изображения от свързано оборудване ........................................................... 26
Използване на USB Photo Viewer ....................................................................................... 27
Използване на BRAVIA Sync с функцията Control for HDMI................................................. 28
Използване на функциите в MENU
Преглед на меню Home на медия приемника (XMB ™) ...................................................... 29
Настройки ...................................................................................................................... 30
Преглед на меню Home на телевизора ............................................................................. 38
Допълнителна информация
Инсталация на аксесоарите (Скоба за стена) ................................................................. 44
Спецификации ................................................................................................................. 46
Отстраняване на проблеми ............................................................................................ 49
: само за цифрови канали
Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете изцяло това ръководство и
го запазете за бъдещи справки.
3
Ръководство за бързо включване
1: Проверка на устройството и приложените
аксесоари
Монитор (1)
2: Свързване на антена/
Set Top Box/рекордер
(например DVD рекордер)
към медия приемника
Свързване на Set Top Box/ рекордер (например
DVD рекордер) посредством SCART кабел
Медия приемник (1)
Захранващ кабел за монитора (1)
Захранващ кабел за адаптера (1)
Медия приемник
Адаптер за медия приемник (1)
Държач за захранващия кабел (1)
Винтове (PSW 4x8) (2)
Scart кабел
Устройство за дистанционно управление RMED001W (1)
Батерии размер АА (тип R6) (2)
IR предавател (Y кабел) (2)
Стойка за медия приемника (1)
4
Set Top Box/ рекордер (например DVD рекордер)
Свързване на Set Top Box/ рекордер (например
DVD рекордер) с HDMI
3: Предпазване на телевизора от падане
Ръководство за бързо включване
IN
Медия приемник
HDMI кабел
Set Top Box/ рекордер (например DVD рекордер)

• Можете да свържете оборудване към HDMI входа и
от лявата страна на монитора.
1 Поставете дървен винт (4 mm диаметър, не е
2
3
приложен в комплекта) в стойката на телевизора.
Поставете винт (М6 х 12-15, не е приложен в
комплекта) в дупката на телевизора.
Свържете дървения винт и другия винт със
здрава корда.
5
4: Свързване на захранващия кабел
5: Извършване на
първоначална настройка

Поставяне на батерии в устройството за
дистанционно управление
• Уверете се, че захранващият кабел е здраво свързан.
• За да сте уверени, че всичко е в съответствие с
настоящото EMC законодателство, проверете дали
са изпълнени следните условия.
• Поправете държача на захранващия кабел (приложен в
комплекта), след като проверите дали захранващият
кабел е поставен в прореза на държача (приложен в комплекта), за да предотвратите надраскване на кабела.
1

AC
IN
Монитор
към контакт от мрежата от 220 V
2
Натиснете и повдигнете капачето
на отделението за батериите.
3
Винтове (приложени в
комплекта)
• Уверете се, че сте поставили приложените батерии, спазвайки поляритета.
• Никога не смесвайте различни видове батерии и не
използвайте едновременно стари и нови батерии.
• Изхвърляйте изхабените батерии на определените
за това места. В някои региони това може да е
регламентирано. Моля, свържете се с местните
власти, за да получите информация относно този
въпрос.
• Работете внимателно с устройството за дистанционно управление. Не го изпускайте и не стъпвайте върху него. Не разливайте течности върху него.
• Не поставяйте устройството за дистанционно
управление на места, които се намират в близост
до топлинни източници, или на места, изложени на
директна слънчева светлина, а също и във влажна
стая.
Осъществяване на безжична връзка между
устройствата

Държач на захранващия кабел
(приложен в комплекта)
DC
IN
18V
• При инсталация поставете монитора и медия
приемника на разстояние от 30 cm до 20 m един
от друг.
• Отстранете всякакви препятствия между
монитора и медия приемника. В противен случай
картината може да съдържа смущения.
• Ако картината се извежда със смущения или снежинки, променете разположението на приемника и
монитора.
• Не поставяйте нито едно от устройствата
върху метален шкаф.
• Не използвайте едновременно две или повече
устройства в област с радио смущения.
Бутон POWER
Медия приемник
към контакт от
мрежата от 220 V
Медия приемник
1 Натиснете 1, за да включите захранването от
устройството.
6
Бутон POWER

• Ако устройството за дистанционно управление не
работи, натиснете F/f/G/g/ на медия приемника
(стр. 18), за да изберете езика.
.
Ръководство за бързо включване
2 Изберете “OK”, след това натиснете
Монитор
2 Проверете индикатора LINK на медия приемника.
Next, the Media Receiver Initial Set-up will start.
Please make sure the Media Receiver is on.
Ако се осъществи безжична връзка между медия
приемника и монитора, този индикатор ще
светне.
OK
Индикатор LINK
3 Натиснете F/f, за да изберете държавата, в
която ще използвате телевизора, след това
натиснете .
LINK
Country
Select country
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Извършване на първоначална настройка
Luxembourg
France
Italia
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
Ако държавата, в която ще използвате телевизора, не се изведе в списъка, вместо държава
изберете “-”.
EXT
COMPONENT
4 Натиснете F/f, за да изберете мястото, където
ще работите с устройството, след това натиснете .
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG

AUDIO
• Изберете “Home” за най-добра настройка на
монитора , за да използвате монитора в домашни
условия.
Location
Select location
Home
Shop
Когато за първи път включите телевизора, на
екрана автоматично се извежда менюто за избор
на език.
1 Натиснете F/f/G/g , за да изберете език от
изведените опции в менюто на екрана, след това
натиснете .
5 Изберете “ОК”, след това натиснете
.
Auto Tuning
Language
Do you want to start Auto Tuning?
English
Español
ББлгарски
Nederlands
Català
Suomi
Français
Português
Dansk
Italiano
Polski
Svenska
Deutsch
Česky
Norsk
Magyar
Slovenčina
Русский
Română
Türkçe
OK
Cancel
(Продължава)
7
6 Натиснете F/f, за да изберете “Antenna” или
7
“Cable”, след това натиснете .
Ако изберете “Cable”, се извежда екранът за избор
на начин на сканиране. Вижте “Настройка на
телевизора за кабелна връзка” (стр. 8).
Телевизорът автоматично започва търсенето на
всички възможни цифрови канали, след което търси всички аналогови сигнали. Възможно е тази процедура да отнеме няколко минути, така че бъдете
търпеливи и до приключването на операцията не
натискайте никакви бутони на телевизора или на
устройството за дистанционно управление.
Ако на екрана се изведе съобщение, което
ви подканва да свържете антената.
Не са открити цифрови или аналогови канали.
Проверете всички връзки на антената и натиснете , за да стартирате отново автоматичната настройка.
Когато на екрана се изведе менюто за сортиране
на програми “Programme Sorting”, следвайте стъпките, описани в “Programme Sorting” (сортиране
на програми) (стр. 34).
Ако не желаете да променяте реда, в който
сте запазили аналоговите канали на телевизора,
RETURN, за да преминете към
натиснете
стъпка 8.
8
Quick Start
Do you want to enable Quick Start?
TV turns on more quickly but standby power
consumption is increased.
Yes
No

• Когато не можете да приемате цифрови канали или
когато избирате държава, в която няма цифрово
приемане като посоченото на стъпка 3, след стъпка 7
трябва да сверите часа.
Настройка на телевизора за кабелна връзка
1 Натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете “Quick Scan” или
“Full Scan”, след това натиснете .
“Quick Scan”: Каналите се настройват в
рамките на предавания сигнал в зависимост от
информацията на кабелния доставчик.
Препоръчителната настройка за “Frequency”,
“Network ID” и “Symbol Rate” е “Auto” (автоматична).
За да извършите бърза настройка, препоръчваме
ви да използвате тази опция, ако такава се поддържа от вашия кабелен доставчик.
Ако “Quick Scan” не извършва настройките, моля,
използвайте метода “Full Scan”, описан по-долу.
“Full Scan”: Всички възможни канали се настройват и запазват. Възможно е тази процедура да
отнеме известно време.
Тази опция е препоръчителна, когато вашият
кабелен доставчик не поддържа опцията “Quick
Scan”.
За повече информация относно опциите, поддържани от доставчиците на кабелна телевизия,
вижте интернет страницата за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
3 Натиснете f, за да изберете “Start”, след това
натиснете .
Телевизорът започва да търси каналите. Докато
устройството търси каналите, не натискайте
никакви бутони на телевизора или на устройството за дистанционно управление.

За подробности, вижте стр. 30.
9
Control for HDMI
Do you want to enable control for compatible
HDMI devices?
Choosing "Yes" will increase
standby power consumption.
Yes
No
За подробности, вижте стр. 28.
10 Натиснете
.
Телевизорът е настроил всички възможни
канали.
8
• Някои доставчици на кабелна телевизия не поддържат
функцията “Quick Scan”. Ако не бъдат разпознати
никакви канали докато използвате “Quick Scan”,
използвайте опцията “Full Scan”.
3 Натиснете F/f, за да изберете “Media Receiver
Set-up”, след това натиснете
.
4 Натиснете F/f, за да изберете “Настройка на IR
предавателя”, след това натиснете .
Извежда се екранът “Настройка на IR предавателя”.
IR Blaster Set-up
Свързване на IR предавател към допълнително
оборудване
Изключете захранването на медия приемника преди
да свържете IR предавателя.
Прикрепете IR предавателя близо до сензора за дистанционно управление (IR) на оборудването.
Inputs
Type
Make
Code
AV1
AV2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Component
Blu-ray Disc
-
Sony
-
1
-
5 Натиснете F/f, за да изберете “Inputs” (входове),
Медия приемник
IR BLASTER
IR
предавател
за да регистрирате устройството за дистанционно управление, след това изберете следните
опции:
Type: Категория на свързаното оборудване
Make: Производител на оборудването
Code: IR код
Test: Проверява захранването на оборудването,
зададена в момента. Уверете се, че захранването
на оборудването се включва и изключва.
Ако оборудването не работи или ако някои
функции не работят
Въведете правилния код или негова алтернатива (ако
има такава), показана в списъка на стъпка 5. Обърнете внимание, че е възможно списъкът да не включва
кодове за всички модели на всички марки.

Допълнително
оборудване
• Правилната работа е гарантирана само за оборудване
на Sony.
Извършване на настройка на IR предавателя
Когато извършите “Настройка на IR предавателя”,
това устройство за дистанционно управление може
да управлява повечето Sony Blu-ray Dics плейъри,
DVD плейъри, DVD рекордери и AV приемници или
такива на други производители. Следвайте стъпките, описани по-долу, за да програмирате устройството за дистанционно управление.
1 Натиснете HOME на устройството за дистанционно управление.
2 Натиснете F/f, за да изберете “Settings”, след
това натиснете
.
(Продължава)
9
Ръководство за бързо включване
6: Управляване на
допълнително оборудване,
като използвате
устройството за
дистанционно управление
Използване на допълнително оборудване
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към свързаното оборудване. Възможно е някои бутони да не работят в зависимост от свързаното оборудване.
Опция
Описание
A BD/DVD
• ./>: Преминава към
началото на предходно/
следващо заглавие/глава/
сцена/трак.
• / : Възпроизвежда
отново сцената/ леко превърта сцената напред.
• m/M: Бързо връща назад/ бързо превърта напред
диска, когато натиснете
бутона по време на възпроизвеждане.
• N: Възпроизвежда диска с
нормална скорост.
• X: Въвежда режим на пауза
при възпроизвеждане.
• x: Спира възпроизвеждането.
операционни
бутони
1 Натиснете HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, AV1, AV2
или COMPONENT
2 Натиснете EXT.
3 Докато бутонът EXT свети, натиснете &/1, за
да включите оборудването; след това работете с оборудването, като използвате следните
бутони.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
1
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
B F/f/G/g/
Избира/ потвърждава опция.
C HOME
Отваря менюто.
D DVD бутони
• z REC: Започва записа.
• X REC PAUSE: Въвежда
режим на пауза при запис.
• x REC STOP: Спира записа.
за запис
2
E F1/ F2
Избира функция, когато
използвате комбинирано
устройство (например DVD/
HDD).
F BD/DVD
Извежда менюто на BD/DVD
диска.
3
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
MENU
G BD/DVD TOP
MENU
PROG
REC
7
6
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
4
5
WIRELESS MENU
TV
z
• Бутонът N има осезаема точка. Използвайте
осезаемата точка като отправна позиция, когато
работите с друго устройство.
10
Извежда главното меню на
BD/DVD диска.
Прикрепяне на стойката
за медия приемника
Преди да свалите стойката изключете захранващия
кабел от монитора.
Можете да използвате медия приемника вертикално
с приложената стойка.
1 Прикрепете, като заредите издатината в
центъра на стойката в дупката, намираща се от
дясната страна на приемника.

• Развийте винтовете, като следвате стрелките на
монитора.
• Не махайте стойката, ако не планирате следното:
- Да монтирате устройството на стената.
Не сваляйте пластмасовото
капаче на стойката
Стойка
11
Ръководство за бързо включване
Сваляне на стойката
на телевизора
Информация за безопасност
Монитор
Инсталация на стена
Инсталация/Настройка
30 cm
За да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда
и/или наранявания, инсталирайте и използвайте телевизионното устройство в съответствие с инструкциите, описани по-долу.
10 cm
10 cm
Инсталация
<
<
<
<
Поставете телевизора на стабилна и равна повърхност.
Инсталирането на устройството към стената трябва да се извършва само от квалифициран персонал.
За по-голяма безопасност, препоръчваме ви да използвате
оригиналните аксесоари на Sony, включително:
- Скоба за стена SU-WL500/SU-WL700
Уверете се, че използвате винтовете, приложени към
скобата за стена, когато прикрепяте кукичките за
монтиране към телевизора.
Приложените винтове са проектирани така, че тяхната дължина е от 8 mm до 12 mm, когато ги измервате
от повърхността на кукичката за прикрепяне.
Диаметърът и дължината на винтовете се различават
в зависимост от модела на скобата за стена.
Използването на винтове, различни от приложените,
може да доведе до вътрешна повреда на телевизора или
да причини падането му и др.
10 cm
Оставете най-малко толкова място
около устройството.
Инсталиране с помощта на стойка
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Оставете най-малко толкова място
около устройството.
8 mm – 12 mm
Медия приемник
Хоризонтална инсталация
Винт (приложен към стойката за стена)
Кукичка
Приспособление за прикрепяне на кукичката от задната страна на телевизора.
Горна част
Предна част
20 cm
10 cm
8 cm
8 cm
8 cm
Пренасяне
<
<
<
<
<
<
Преди да местите телевизора,
изключете всички кабели от
устройството.
Пренасянето на телевизора
изисква двама или повече души.
Когато пренасяте телевизора
на ръка, придържайте го, както е показано на илюстрацията вдясно.
Не излагайте LCD панела и
рамката около него на удари.
Когато повдигате телевизора
или го местите, придържайте
здраво устройството от
долната му страна.
Когато пренасяте телевизора,
стремете се да предпазите
устройството от удари или
Уверете се, че придърпрекалени вибрации.
жате долната част на
Когато пренасяте устройпанела, а не предната.
ството за поправка или ако
го местите, пакетирайте го,
като използвате оригиналната опаковка и материали за
пакетиране.
Вентилация
<
<
<
12
Не поставяйте нищо върху вентилационните отвори
на корпуса.
Оставете свободно място около телевизора, както е
показано по-долу.
За да предоставите адекватна вентилация, препоръчваме ви да използвате оригиналната скоба за стена на Sony.
8 cm
Оставете най-малко толкова място
около устройството.
Вертикална инсталация
Горна част
Предна част
20 cm
10 cm
6 cm
6 cm
6 cm
6 cm
Оставете най-малко толкова място
около устройството.
<
За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия, следвайте следните правила:
- Не инсталирайте телевизора с горния му край надолу,
обърнат назад или настрани.
- Не инсталирайте телевизора върху рафтове, вградени шкафове, килим или легло.
- Не покривайте телевизора с пердета, парчета плат
или вестници и др.
- Не инсталирайте телевизора, както е показано
по-долу.
Циркулацията на въздух е блокирана.
соари, които не са препоръчани от производителя.
По време на гръмотевични бури, изключете телевизора
от мрежата от 220 V; изключете също антените,
прикрепени към устройството.
Счупени парчета:
Wall
Стена
Wall
Стена
<
<
Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на
екрана може да се счупи и да експлодира при удара и да
причини сериозни наранявания.
Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте, докато не изключите захранващия кабел. В
противен случай може да се получи токов удар.
Когато не използвате устройството
<
Захранващ кабел
За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда
и/или нараняване, работете със захранващия кабел както
следва.
Свържете телевизора единствено към контакт от
мрежата от 220 V, който има защитно заземяване.
Използвайте единствено оригинален захранващ кабел на
Sony. Не използвайте други марки кабели.
Заредете щепсела плътно и докрай в контакта.
Работете с телевизора само със захранване от 220-240
V АС.
За ваша безопасност, когато прокарвате кабели, уверете се, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте
да не се спънете в кабелите.
Преди да поправяте или местите телевизора, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V.
Пазете захранващия кабел далеч от източници на
топлина.
Изключвайте и редовно почиствайте захранващия
кабел. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен
и по него се образува влага, възможно е покритието на
кабела да се наруши и това може да доведе до пожар.
Забележки
<
<
<
<
<
<
<
Не използвайте приложения захранващ кабел с друго
оборудване.
Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте захранващия кабел. Проводниците могат да се оголят или прекъснат.
Не преправяйте захранващия кабел.
Не поставяйте тежки предмети върху захранващия
кабел.
Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта.
Не свързвайте твърде много устройства към един и
същи контакт.
Не използвайте контакт с плитко гнездо.
Забранена употреба
Не инсталирайте/ използвайте телевизора на следните
места или в ситуациите, описани по-долу. В противен
случай телевизорът може да се повреди и да причини
пожар, токов удар, повреда и/или нараняване.
Местоположение:
На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг,
на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на
превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага
или пушек.
Околна среда:
На горещи, влажни или крайно прашни места; на места с
много насекоми; на места, изложени на механични вибрации; в близост до леснозапалими вещества (свещи и др.).
Телевизорът трябва да бъде предпазен от поливане с
течности; на поставяйте в близост до устройството
предмети, пълни с течности, като например вази.
Ситуации:
Не използвайте устройството, ако сте с мокри ръце.
Особено внимавайте в случаите, когато корпусът на
устройството е свален или когато са прикрепени аксе-
<
<
Поради причини, свързани с безопасността и околната
среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора, когато не планирате да го използвате за няколко дни.
Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е
изключен от копчето. За да изключите напълно
устройството, изключете кабела на захранването от
електрическата мрежа.
Някои телевизори притежават функции, които
изискват оставянето на устройството в режим на
готовност.
Относно децата
<
<
Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора.
Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат
погълнати по грешка.
Ако се получи следният проблем...
Ако се получи някой от следните проблеми, незабавно
изключете телевизора и захранващия кабел.
Консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран
сервиз на Sony дали е наложително телевизорът да бъде
проверен от квалифициран сервиз.
Когато:
-
Захранващият кабел е повреден.
Гнездото на контакта е плитко.
Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или
нещо е хвърлено по него.
Течни или твърди предмети са попаднали в отворите
на корпуса.
ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ПРОМЕНЛИВОТОКОВИЯ АДАПТЕР
Внимание
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар или токов удар, не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност
– например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове.
Моля, уверете се, че сте поставили устройството в
<
близост до контакта, към който е включено, и че до
контакта има лесен достъп.
Уверете се, че използвате единствено приложения
<
променливотоков адаптер и захранващ кабел.
Не използвайте други променливотокови адаптери.
<
Това може да причини неизправност.
Свържете променливотоковия адаптер към леснодос<
тъпен контакт.
Не увивайте захранващия
<
кабел около адаптера. Изолационната обвивка може да се
нарани и/или да причини неизправност в медия приемника.
Не докосвайте променливотоковия адаптер с мокри
<
ръце.
Ако забележите някакъв проблем в променливотковия
<
адаптер, незабавно го изключете от мрежата от 220 V.
Устройството не е изключено от източника на про<
менлив ток (мрежата) докато е свързано с контакта на
стената, дори ако самото устройство е изключено.
13
Предпазни мерки
Гледане на телевизия
<
<
Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като
гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва
допълнително очите ви.
Когато използвате слушалки, настройте силата на звука,
за да предотвратите увреждане на слуха.
<
<
LCD екран
<
<
<
<
<
<
Въпреки че LCD екранът е изработен по високо-прецизна
технология и повече от 99,99% от пикселите му са ефективни, върху LCD екрана могат да се появят черни или
светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна особеност на LCD панела и не е неизправност.
Не натискайте и не драскайте предния филтър и не поставяйте предмети върху устройството. Изображението
може да е неравно или LCD панелът може да се повреди.
Ако използвате устройството на студено място, картината може да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не
е неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата се повиши.
Когато на екрана продължително време са изведени
неподвижни изображения, възможно е да се появят остатъчни образи, които изчезват след няколко секунди.
Екранът и корпусът се затоплят, когато не използвате
устройството. Това не е неизправност.
LCD екранът се състои от малко количество течни
кристали и живак. Флуоресцентната тръба, използвана
в някои устройства, също съдържа живак. Следвайте
месните правила и закони за изхвърляне при подобни
отпадъци.
Поддръжка и почистване на повърхността на
екрана/корпуса на телевизора
Преди да започнете да почиствате телевизора се
уверете, че сте изключили захранващия кабел, свързан към
мрежата от 220 V и телевизора.
За да предотвратите повреда на покритието на екрана,
следвайте инструкциите, изброени по-долу.
<
<
<
<
За да премахнете праха от повърхността на екрана/
корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако полепналата прах не може да се почисти, почиствайте екрана с
меко парче плат, леко навлажнено с почистващ разтвор.
Никога не използвайте грапави парчета плат, алкални
разтвори, почистващи прахове или разтвори, като
например алкохол или бензин. Използването на такива
вещества или продължителният контакт с гума или
винил може да повреди повърхността на екрана или
повърхността на корпуса на устройството.
Периодично почиствайте отвора на вентилатора с
прахосмукачка, за да осигурите добра вентилация.
Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете бавно
устройството, за да предотвратите изместване на
телевизора или падане от масата или стойката.
Допълнително оборудване
<
<
Не инсталирайте близо до телевизора допълнителни
компоненти или оборудване, ако те излъчват електромагнитни вълни. В противен случай може да се получи
смущение в картината и/или звука.
Това оборудване е тествано и отговаря на изискванията
на EMC директивата за използването на свързващ кабел
не по-дълъг от 3 метра.
Безжична функция на устройството
<
<
<
14
Ако безжичното оборудване използва същата честота
(5GHz) като устройството, възможно е в картината и
звука да се появят смущения или е възможно картината
да изчезне, тъй като устройството работи близо до
другото устройство. Отдалечете 5GHz безжичното
оборудване, като например безжичен LAN или безжичен
телефон, от устройството.
Картината може да се повлияе в зависимост от инсталационната околна среда или състоянието на монитора и
медия приемника (стр. 4).
Тъй като медия приемникът и мониторът се свързват
<
по безжичен път, възможно е изображенията от медия
приемника да съдържат смущения в сравнение с тези
от свързаното към монитора оборудване посредством
използването на HDMI.
Възможно е прехвърлянето на картина да отнеме
известно време в зависимост от вида на сигнала или
при бързо-движещи се изображения, като например при
видео игри и др.
Ако изображенията от компютъра или неподвижните
изображения, като например EPG, бъдат изведени,
възможно е да се появи премигване или замъгляване в
картината.
Това устройство може да бъде използвано само в комбинация с приложения монитор и медия приемника.
RF устройство за дистанционно управление
<
Ако безжичното оборудване използва същата честота
(2.4GHz) като устройството, възможно е устройството за дистанционно управление да не работи правилно,
тъй като телевизорът е твърде близо до другото
оборудване.
Също така, възможно е микровълнови печки или радио
оборудване да причинят смущения. Отдалечете 2.4 GHz
безжичното оборудване от устройството.
Изхвърляне на телевизора
Изхвърляне на стари електрически & електронни
уреди (Приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай могат да се получат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че батериите не трябва
да се третират като домашен отпадък.
Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното им изхвърляне, могат
да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. В случай, че поради
мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството трябва
да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато
животът й изтече, предайте непотребните батерии в
правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно всички други видове
батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте батериите
в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт или батериите, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Устройство за дистанционно управление и управление
на устройството/ Индикатори
Устройство за дистанционно управление
Тъй като устройството и приложеното устройство за дистанционно управление поддържат връзка посредством радио честота, можете да работите с устройството без да се налага да насочвате устройството за
дистанционно управление към самото устройство.
Бутон
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
1
2
3
4
5
Описание
Натиснете, за да включите/изключите телевизоA &/1
(TV готовност) ра от режим на готовност.
B EXT
Натиснете, за да работите с оборудване с прикрепен IR предавател посредством устройството за
дистанционно управление (стр. 10).
C
Натиснете, за да смените езика на субтитрите
(стр. 36) (само в цифров режим).
(Настройки на
субтитрите)
D AUDIO
В аналогов режим: Натиснете, за да промените
режима за двоен звук (стр. 32).
В цифров режим: Натиснете, за да промените
използвания езика на програмата, която гледате в
момента (стр. 36).
E
В цифров режим: Извежда подробна информация за
програмата, която гледате в момента.
В аналогов режим: Извежда информация.
Натиснете веднъж, за да изведете номера на
настоящия канал и режима на екрана. Натиснете отново, за да изведете информация за часа.
Натиснете трети път, за да махнете дисплея от
екрана.
В аналогов текстов режим (стр. 21): Извежда
скрита информация (например, отговор на
загадка).
6
7
8
/
(Информация/
Извеждане на
текст)
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
F T/
PROG
(Избор на входен
сигнал/Задържане на текст)
REC
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
G F/f/G/g/
Натиснете F/f/G/g, за да преместите курсора на
екрана. Натиснете , за да изберете/потвърдите осветената опция. Когато възпроизвеждате
фото файл: Натиснете , за да въведете режим
на пауза/за да стартирате изреждане на кадри.
Натиснете F/G, за да изберете предходен файл.
Натиснете f/g, за да изберете следващ файл.
H OPTIONS
Натиснете, за да изведете списък, който съдържа
“Device Control” или други препратки към настройки от менюто.
Използвайте менюто “Device Control”, за да
работите с оборудване, което е съвместимо
с функцията за контрол при HDMI. Опциите,
изведени в списъка, се различават в зависимост от
източника на входен сигнал.
F2
WIRELESS MENU
TV
z
Натиснете, за да изведете списък с входни сигнали
(стр. 25).
В текстов режим: Натиснете, за да задържите
настоящата страница.
• Бутоните с цифра номер 5,
PROG +, AUDIO и N имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като
отправен ориентир, когато
работите с телевизора.
(Продължава)
15
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
Описание
I HOME
Натиснете, за да изведете основното меню Home
в режим на работа с медия приемника (стр. 29),
или за да изведете основното меню Home на монитора в режим на работа с монитора (стр. 38).
EXT
COMPONENT
J Цветни бутони Когато работите с цветните бутони, на екрана
се извежда ръководство с операции.
Следвайте ръководството с операции, за да
извършите избраната операция (стр. 21, 22, 23).
SYNC MENU
THEATRE
Бутон
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
K Бутони с
цифри
В TV режим: Натиснете, за да изберете канали.
За номера на канали 10 и нагоре, въведете бързо
втората и третата цифри.
В текстов режим: Въведете номера на страницата, за да я изберете.
L
Натиснете, за да изведете списъка с любими
цифрови канали, който сте съставили (стр. 23).
w;
ql
9
(Любими)
M PROG +/-/c/C
В TV режим: Натиснете, за да изберете следващ
(+) или предходен (-) канал.
В текстов режим: Натиснете, за да изберете
следваща c или предходна C страница.
N
Натиснете, за да се върнете към канала, който
сте гледали последно (за повече от пет секунди).
0
1
4
7
qk
qj
qh
3
6
9
2
5
8
0
qs
PROG
qd
qf
REC
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
qg
qa
F1
(Предходен
канал)
O WIRELESS
MENU
Натиснете, за да изведете “Wireless Channel Set-Up
(Настройка на безжичен канал)” (стр. 43).
P % (Заглушаване на звука)
Натиснете, за да заглушите звука. Натиснете
отново, за да възстановите нивото на силата на
звука.
z
• В режим на готовност, ако желаете да включите
телевизора без звук, натиснете бутона.
REC STOP
F2
Q 2/+/(Сила на звука)
Натиснете, за да регулирате нивото на силата
на звука.
R /
(Текст)
Натиснете, за да изведете текстова информация
(стр. 21).
S
Натиснете, за да се върнете към предходния екран
на изведеното меню. Когато възпроизвеждате
фото файл: Натиснете, за да спрете възпроизвеждане. (Дисплеят се връща към списъка с файлове
или папки.)
WIRELESS MENU
RETURN
TV
T GUIDE/
16
(EPG)
Натиснете, за да изведете Цифров електронен
програмен справочник (EPG) (стр. 22).
wj
wf
wh
wg
wd
ws
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
Бутон
U ANALOG/DIGITAL Натиснете, за да изведете аналоговия или цифровия канал, който сте гледали последно.
V THEATRE
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
Можете да изключвате или да включвате режима
Theatre. Когато режимът Theatre е включен,
оптималният аудио изход (ако телевизорът е
включен с аудио система посредством HDMI
кабел) и качеството на изображението за филмово
съдържание автоматично се задават.
z
wa
• Ако изключите телевизора, режимът Theatre също
се изключва.
• Функцията за Control for HDMI (BRAVIA Sync)
работи само за свързано Sony оборудване, което
притежава логото BRAVIA Theatre Sync или което
е съвместимо с функцията за контрол при HDMI.
W SYNC MENU
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
REC
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
WIRELESS MENU
F1
REC STOP
F2
Извежда менюто на свързано HDMI оборудване.
Индикацията “HDMI Device Selection” (избор на
HDMI устройство) се извежда, когато натиснете бутон, докато преглеждате други входни
екрани или телевизионни програми.
z
• Функцията Control for HDMI (BRAVIA Sync)
работи само за свързано Sony оборудване, което
притежава логото BRAVIA Theatre Sync или което
е съвместимо с функцията за контрол при HDMI.
X
PROG
wg
Описание
(Режим
на екрана)
Натиснете, за да промените режима на екрана
(стр. 21).
Y Бутони за
използване на
допълнително
оборудване
Можете да работите с оборудване, свързано към
устройството (стр. 10).
Z HDMI 1/2/3,
MONITOR
HDMI, AV 1/2,
COMPONENT
Натиснете, за да изберете източник на входен
сигнал.
wj &/1
Натиснете, за да включите или изключите свързаното към устройството оборудване.
TV
(Продължава)
17
Бутони на медия приемника и индикатори на устройството
Монитор
1
2
3
4
5
6
7
Медия приемник
2
PROG
LINK
HOME
PROG
LINK
HOME
7 6
8
9 0
qa
qs
Опция
Описание
A Сензор на устройството за дис-
Приема IR сигнали от устройството за дистанционно управление
(ако използвате IR устройство за дистанционно управление, не е
приложено в комплекта).
Не поставяйте нищо над сензора, защото функциите му могат да
се нарушат.
танционно управление
B 1 (Захранване)
Включва или изключва устройството

• За да изключите напълно устройството, издърпайте щепсела от
контакта.
18
Опция
Описание
C Светлинен сензор
Не поставяйте нищо над сензора, защото може да нарушите
функциите му.
D
Светва в оранжево, когато зададете настройка за напомняне (стр.
22) или таймер за автоматично изключване (стр. 30).
E
(Индикатор за таймера)
(Индикатор за изключване на
картината)
Светва в зелено, когато изключите картината (стр. 43).
F 1 (Индикатор за готовност)
Светва в червено, когато телевизорът е в режим на готовност.
G & (Индикатор за захранване)
Светва в зелено, когато устройството бъде включено.
H LINK индикатор
Светва, когато безжичната връзка между медия приемника и
монитора е стабилна.
I HOME (HOME)
Извежда основното меню в режим на работа с медия приемника.
(стр. 29) или основното меню на монитора в режим на работа с
монитора (стр. 38).
J T/
В режим на работа с монитора: Избира източника на входен сигнал
от свързаното оборудване към гнездата на устройството (стр.
24).
В менюто на устройството: Избира меню или опция и потвърждава настройката.
(Избор на вход/ОК)
K 2 +/-/ /
В режим на работа с монитора: Увеличава (+) или намалява (-)
силата на звука.
В менюто на устройството: Преминава през опциите
надясно ( ) или наляво ( ).
L PROG +/-/ /
В режим на работа с телевизора: Избира следващ (+) или предходен
(-) канал.
В менюто на устройството: Преминава през опциите
нагоре ( ) или надолу ( ).

• Преди да изключите захранващия кабел се уверете, че устройството е напълно изключено. Ако изключите захранващия кабел докато телевизорът е включен, индикаторът може да остане включен или телевизорът да се повреди.
• Не поставяйте нищо над индикаторите, защото функциите им могат да се нарушат.
• Когато медия приемникът се използва във вертикално положение с прикрепена стойка, функциите на бутоните K и
L (в менюто за устройството) се разменят.
19
Гледане на телевизия
1 Натиснете 1 на медия приемника или монитора,
Гледане на телевизия
за да го включите.

• Когато някое от устройствата бъде включено,
другото оборудване се включва едновременно с
него.
2
3
:
Радио услуга
:
Кодирана/платена услуга
:
Възможни са няколко езика за звука
:
Възможни са субтитри
:
Възможни са субтитри за хора с увреден слух
:
Препоръчителна възраст за настоящата програма
(от 4 до 18 години)
:
Родителска защита
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
Когато устройството е в режим на готовност
(индикаторът -- (готовност) от предната страна на устройството свети в червено), натиснете TV &/1 на устройството за дистанционно
управление, за да включите устройството.
Натиснете DIGITAL/ANALOG, за да превключвате
между цифров и аналогов режим.
Възможните канали се различават в зависимост
от режима.
Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-, за да
изберете TV канал.
За да изберете номер на канал 10 или по-голям, използвайки бутоните с цифри, въведете втората
и третата цифри в рамките на две секунди.
За да изберете цифров канал, като използвате Цифровия електронен програмен справочник (EPG),
вижте стр. 22.
В цифров режим
За кратко се извежда банер с информация. Възможно е на банера да се изведат следните икони.
AUDIO
Допълнителни операции
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
3
PROG
3
20
За да
Натиснете
Включите телевизора
без звук от режим на
готовност
Натиснете %. Натиснете 2 +/- , за да зададете
силата на звука.
Регулирате нивото на
силата на звука
Натиснете 2 + (увеличаване)/ - (намаляване)
• Когато в дъното на страницата се изведе четирицветна индикация, можете да използвате услугата
Fastext. Услугата Fastext ви позволява да отваряте страници бързо и лесно. Натиснете съответния цветен
бутон, за да отворите страницата.
За да промените ръчно режима на екрана в
съответствие с предаваната програма
Неколкократно натиснете
, за да изберете съответния екранен формат.
Smart*
Извежда обикновени 4:3
предавания с имитация на
широкоекранен ефект. 4:3
изображението се разтегля, за да запълни екрана.
4:3
Извежда обикновени 4:3
предавания (например за
телевизори без широк
екран) в правилните
пропорции.
Wide

• Възможно е някои символи и/или букви в горната и
долната част на екрана да не бъдат видими в режим
Smart. В този случай изберете “Vertical Size”, като
използвате менюто “Screen Settings” (стр. 31), и
регулирайте вертикалния размер, така че да виждате
тези части.
z
• Можете да зададете “Auto Format” в положение “On”.
Телевизорът автоматично избира най-добрия режим
за извеждане на картината на определеното предаване
(стр. 31).
• Можете да регулирате част от изображението, когато изберете “Smart”, “14:9” или “Zoom”. Натиснете
F/f, за да преместите нагоре или надолу (например, за
да прочетете субтитри).
Използване на менюто с опции Options
Натиснете OPTIONS, за да изведете следните опции, когато гледате телевизионна програма.
Опции
Описание
Режим на работа
с изображението
Вижте стр. 39.
Режим на работа със звука
Вижте стр. 41.
Високоговорител
Вижте стр. 32.
Поток
Вижте стр. 40.
Настройка на субтитрите
(само в цифров режим)
Вижте стр. 36.
Таймер за автоматично
изключване
Вижте стр. 30.
Запазване на захранването
Вижте стр. 43.
Използване на
MONITOR HDMI
Превключва към
MONITOR HDMI
вход.
Системна информация
(само за цифров режим)
Вижте стр. 37.
Извежда широкоекранни
предавания (16:9) в правилните пропорции.
Zoom*
Възпроизвежда предавания
в кино (формат letter box)
формат в правилните
пропорции.
14:9*
(само за входни сигнали от медия приемника)
Извежда 14:9 предавания
в правилните пропорции.
Като резултат на екрана
се виждат черни ленти.
* Възможно е части от долната и горната част на екрана да
бъдат отрязани.
21
Гледане на телевизия
За да използвате телетекст
Натиснете /. Всеки път, когато натискате /,
дисплеят се променя както следва:
Текст t Текст и картина (смесен режим) t Без
текст (изключване на услугата телетекст)
За да изберете страница, натиснете бутоните с
цифри или PROG +/-.
За да задържите страница, натиснете T/ .
За да разкриете скрита информация, натиснете
/
.
z
Използване на цифровия електронен програмен
справочник (EPG)
*
All Categories
11: 30
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
003
ITV1
12: 00
Ready Steady Cook
Neighbours
Afterlife
House
006 ITV2
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
Past
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
ER
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Next
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Previous
таблицата по-долу или на изведения екран.
CSI: Crime Scene Inv...
Cracker
005 Five
010 SKY THREE
13: 00
Extraordinary People: Britains Iden...
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
009 ITV3
12: 30
Dancing On Ice Exclusive
004 Channel 4
008 BBC FOUR
1 В цифров режим, натиснете GUIDE.
2 Извършете желаната операция, както е показано в
Fri 16 Mar 11:35
Today
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Trans World Sport
30 min View
Category
* Възможно е тази функция да не работи в някои държави.
За да
Извършете следното
Гледате програма
Натиснете F/f/G/g, за да изберете програмата, след това натиснете
.
Изключите Справочника
Натиснете
Сортирате програмната информация по категории
- Category List (списък с категории)
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете F/f, за да изберете категория, след това натиснете .
1 Натиснете F/f/G/g, за да изберете бъдещата програма, която желае-
Зададете програма, която автоматично да бъде изведена на екрана при
започване
- Reminder
GUIDE.
те да изведете, след това натиснете
/
.
2 Натиснете F/f, за да изберете “Reminder”, след това натиснете
.
До информацията за програмата се извежда символът c . Индикаторът
на предния панел на телевизора светва в оранжево.

• Ако превключите телевизора в режим на готовност, устройството
автоматично ще се включи, когато програмата започне.
Отмените функцията за напомняне
- Timer list
1 Натиснете / .
2 Натиснете F/f, за да изберете “Timer list”, след това натиснете .
3 Натиснете F/f, за да изберете програма, която желаете да отмените, след това натиснете
.
4 Натиснете F/f, за да изберете “Cancel Timer”, след това натиснете
5
.
Извежда се дисплей за потвърждение на отмяната на програмата.
Натиснете G/g, за да изберете “Yes”, след това натиснете , за да
потвърдите избора си.

• Ако сте избрали възрастова граница за програмите, на екрана ще се изведе съобщение, което ще ви пита за PIN
кода. За повече информация вижте “Родителска защита” (стр. 36).
22
Използване на списъка Digital Favourite
(любими програми) *
Favourite Set-up
BBC ONE
011
More 4
002
BBC TWO
012
abc1
003
ITV1
013
QVC
004
Channel 4
014
UKTV Gold
005
Five
015
The HITS
006
BBC Three
016
007
ITV2
017
ftn
008
Sky Sports
018
TMF
009
UKTV History
019
E4
010
Channel 4+1
020
Next
---
следната таблица, или както е изведено на екрана.
UKTV Bright Ideas
E4+1
Favourites 2
Списък Digital Favourite (любими програми)
* Възможно е тази функция да не работи в някои държави.
За да
Извършете следното
Направите първия си списък
Favourite (любими програми).
1
2
Гледате канал
Натиснете F/f/G/g, за да изберете канала, който желаете да прибавите, след това натиснете .
Каналите, запазени в списъка Favourite (любими), са обозначени със
символа .
Натиснете жълтия бутон, за да изберете “Favourites 2” или “Favourites
3”.
1 Натиснете жълтия бутон, за да работите със списъка Favourites
2
(любими програми).
Натиснете F/f, за да избирате канал, след това натиснете
.
Изключите списъка с любими
програми
Натиснете
Прибавите или премахнете
канали от списъка с любими канали
Favourites, който се редактирали
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка, който желаете да
RETURN.
редактирате.
3 Натиснете F/f/G/g, за да изберете канал, който желаете да прибавите или премахнете, след това натиснете
Премахнете всички канали от списъка с любими канали Favourites
.
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка, който желаете да
редактирате.
3 Натиснете синия бутон.
4 Натиснете G/g, за да изберете “Yes”, след това натиснете
, за да
потвърдите избора си.
23
Гледане на телевизия
001
Previous
1 В цифров режим, натиснете .
2 Извършете желаната операция, както е показано в
Digital
Enter Programme Number:
Favourites 1
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване
Можете да свържете широка гама от допълнително оборудване към вашето устройство. Свързващите кабели
не са приложени.
Медия приемник
1
Задна
Rear
страна
2
AV2
R
COMPONENT IN
R
L
L
PR/CR
3
PB/CB
4 5
Y
AV1
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
3
2
(RGB)
PC IN
DC IN 18V
6
1
IN
7
IR BLASTER
8
9
Предна
страна
Front
PROG
LINK
0
HOME
qa qs
Монитор
SERVICE
ONLY
Лява
страна
Left side
IN
MONITOR
qd
8
24
Свържете към
Символ на
входа на екрана
Описание
A o/T AV2
AV2
Когато свързвате моно оборудване, свържете към гнездото o L.
B o/
Component
Компонентните видео гнезда поддържат само следните
видео входове: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080i и
1080р.
AV1
Когато свържете декодер, теливизионният тунер извежда
кодирани сигнали към декодера, а декодерът разкодира
сигналите преди да ги изведе.
COMPONENT IN
C i/
Използвайте оптичен аудио кабел.
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
E 8
RF вход, който се свързва към вашата кабелна телевизионна система или VHF/UHF.
F ! DC IN 18V
G
(RGB)/
o PC IN
H HDMI IN 1/2/3,
MONITOR HDMI IN
Свързва към приложения променливотоков адаптер.
Персонален компютър Препоръчваме ви да използвате PC кабел с ферит като
“Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-13, можете да намерите
в сервизните центрове на Sony) или подобен.
HDMI 1/
HDMI 2/
HDMI 3/
Monitor HDMI
Цифровите видео и аудио сигнали се въвеждат от свързаното оборудване.
В допълнение, когато бъде свързано HDMI-съвместимо
оборудване, се поддържа връзка със свързаното оборудване.
Вижте стр. 33, за да настроите връзката.

• HDMI гнездата поддържат само следните видео входове:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080/24р (1080/24p
е само за MONITOR HDMI). За PC видео входове вижте стр.
48.
• Уверете се, че използвате HDMI кабел, който притежава
логото HDMI. Препоръчваме ви да използвате Sony HDMI
кабел (високоскоростен тип).
• За HDM 1/2/3, когато свързвате аудио система, съвместима
с HDMI гнездото, уверете се, че сте свързали също DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) гнездото.
I IR BLASTER
Свързва приложените кабели на IR приемника.
J
За да използвате платени телевизионни услуги.
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено с вашия CAM. За да използвате
CAM, свалете гуменото покритие на CAM гнездото; след
това изключете телевизора, когато зареждате CAM в
гнездото. Когато не използвате CAM, препоръчваме ви да
поставяте гуменото покритие върху CAM гнездото.
CAM
(Conditional
Access Module)

• CAM не се поддържа във всички държави. Моля, обърнете се
към вашия доставчик.
• Ако вашата CAM карта заседне в гнездото, докато я зареждате, опитайте отново. Не зареждайте насила.
K i Слушалки
Можете да слушате звука от телевизора през слушалки.
L
Можете да преглеждате снимки на Sony цифров фотоапарат, видеокамера, чрез USB кабел или USB носител за
данни, свързан към устройството (стр. 27).
USB
M SERVICE ONLY
Само за сервизна употреба.
25
Използване на допълнително оборудване
D
AV1
Преглед на изображения
от свързано оборудване
Включете свързаното оборудване, след което извършете една от следните операции.
За оборудване, свързано към scart гнездата,
като използвате напълно окабелен 21-пинов
scart кабел
Започнете възпроизвеждането на свързаното оборудване. Изображението от свързаното оборудване
се извежда на екрана.
За автоматично настроен видеорекордер/
DVD рекордер
В аналогов режим, натиснете PROG +/- или бутоните с цифри, за да изберете видео канал.
За оборудване, свързано към гнездото
MONITOR HDMI
Натиснете MONITOR HDMI.
Опции
Описание
Таймер за автоматично изключване
(освен за входен
режим PC/HDMI PC)
Вижте стр. 30.
Запазване
на захранването
Вижте стр. 43.
Използване на
MONITOR HDMI
Превключва към
MONITOR HDMI вход.
Автоматична
настройка (само
за входен режим
PC/HDMI PC)
Вижте стр. 31.
Хоризонтално увеличение (само за входен
режим PC/HDMI PC)
Вижте стр. 31.
Контрол на устройството (само за
входен режим HDMI)
Вижте стр. 28.
Когато оборудването е свързано към гнездото MONITOR HDMI
Опции
Описание
За друго свързано оборудване
Натиснете T/ , за да изведете списъка със свързаното оборудване. Натиснете F/f, за да изберете
желания входен източник, след това натиснете .
Осветената опция се избира автоматично, ако след
натискането на F/f са минали 2 секунди.
Когато входният източник е зададен в положение
“Skip” в менюто AV Preset (стр. 32), този вход не се
извежда в списъка.
z
Настройка
на картината
Вижте стр. 39.
Звук
Вижте стр. 41.
Запазване
на захранването
Вижте стр. 43.
• За да се върнете в режим на нормално TV приемане,
натиснете DIGITAL/ANALOG.
Хоризонтално
увеличение (само
за входен режим
PC HDMI PC)
Използване на менюто с опции OPTION
Натиснете OPTIONS, за да изведете следните
опции, когато гледате изображения от свързано
оборудване.
Когато оборудването е свързано към гнездата на медия приемника
Опции
Описание
Режим на работа с
изображението
(освен за входен
режим PC/HDMI PC)
Вижте стр. 39.
Режим на работа
със звука
Вижте стр. 41.
Високоговорител
Вижте стр. 32.
Подобряване на движещата се картина
(освен за входен
режим PC/HDMI PC)
Вижте стр. 40
26
Подобряване на
Вижте стр. 40
движещата се картина
(освен за входен режим
PC/HDMI PC)
Вижте стр. 42.
Вертикално увеличение Вижте стр. 42.
(само за входен режим
PC HDMI PC)
Контрол на
устройството
Вижте стр. 28.
Избор на HDMI
устройство
Вижте стр. 17.
Използване на
медия приемник
Превключете към входен
сигнал на медия приемника.
Ако безжичната връзка е неуспешна
Опции
Описание
Настройка на
безжичен канал
Вижте стр. 43
Използване на
MONITOR HDMI
Превключва към
MONITOR HDMI вход.
Използване на
USB Photo Viewer
Допълнителни операции
Опции
Описание
Device Selection
(Избор на
устройство)
Натиснете --/--, за да
изберете устройството,
ако са свързани няколко
устройства. Предварително зададено устройство са
BRAVIA изображенията.
Slideshow
(Изреждане на кадри)
Извежда снимките една по
една.
Set-up
(Настройка)
Можете да извършвате
допълнителни настройки
за изреждането на кадри и
да задавате поредност на
извеждане на миниатюрните изображения.
(Photo) Възможни опции
Опции
Описание
Picture mode
(Режим на работа
с изображение)
Вижте стр. 39.
Sleep Timer
(Таймер за
автоматично изключване)
Вижте стр. 30.
Power Saving
(Пестене на захранването)
Вижте стр. 43.
За да изведете снимка
- Picture Frame
Можете да изведете снимка на екрана за определен
период от време. След като времето изтече, устройството автоматично се превключва в режим
на готовност.
1 Натиснете HOME.
2 Натиснете G/g, за да изберете “Photo”, след това
натиснете F/f за да изберете “Picture Frame” и
натиснете .
За да изберете снимка
Натиснете OPTIONS, после изберете “Image
Selection” и натиснете . След това изберете
снимка и натиснете , за да я зададете.
За да зададете продължителност на извеждане на снимката
Натиснете OPTIONS, после изберете “Duration”
и натиснете . След това изберете продължителност и натиснете . Броячът се появява на
екрана
За да се върнете към XMB™
Натиснете RETURN.

• Ако сте избрали снимка от USB устройство, то
трябва да остане включено към устройството.
• Ако сте включили функцията “Sleep Timer” (таймер за
автоматично изключване), устройството автоматично ще се премине в режим на готовност.

• Възможно е качеството на изображението да се
(Photo), защото изовлоши, когато използвате
браженията могат да бъдат увеличени, в зависимост
от файла. Също така, възможно е изображенията да
не запълнят целия екран, в зависимост от размера и
съотношението на изображението.
• Възможно е извеждането на някои фото файлове да
27
Използване на допълнително оборудване
Можете да преглеждате снимки, запазени на Sony
цифров фотоапарат или видеокамера, посредством
USB кабел или USB носителя за данни на вашия
телевизор.
1 Свържете към медия приемника USB устройство,
което се поддържа.
2 Натиснете HOME.
3 Натиснете G/g, за да изберете “Photo”, след
това натиснете F/f, за да изберете “USB Photo
Viewer”, и натиснете .
Извежда се екранът с миниатюрно изображение.
4 Натиснете F/f/G/g, за да изберете снимка или
папка, която желаете да прегледате, и натиснете
.
Когато избирате папка, изберете файл и след
това натиснете .
Възпроизвеждането започва.
5 Натиснете RETURN, за да се върнете към екрана с
миниатюрни изображения.
отнеме повече време, когато използвате
(Photo).
• Когато телевизорът чете данни на носител за запис,
внимавайте за следното:
- Не изключвайте телевизора или свързаното USB
устройство.
- Не изключвайте USB кабела.
- Не изваждайте носителя за запис.
• Ако го направите, възможно е данните на носителя за
запис да се повредят.
• Sony не носи отговорност за повреди или загуба на
данни на носителя за запис, причинени от повреди в
свързаното оборудване или телевизора.
• Функцията USB photo viewer поддържа само DCF-съвместими JPEG снимки.
• Задайте режима за връзка на фотоапарата в положение “Auto” или “Mass Storage”, когато свързвате Sony
цифров фотоапарат. За повече информация относно
режима на USB връзка, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към устройството, което
използвате.
• USB Photo Viewer поддържа само FAT32 файлова
система.
• В зависимост от точните спецификации на файла,
някои файлове, включително тези, които са обработвани с компютър, не могат да бъдат възпроизвеждани,
дори ако форматът се поддържа.
• За информация относно съвместимите USB устройства проверете следната интернет страница.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Използване на
BRAVIA Sync с функцията
Control for HDMI
Функцията Control for HDMI позволява на телевизионното устройство да осъществява връзка
с оборудванията, които имат такава функция,
посредством използването на HDMI CEC (Consumer
Electronic Control).
Например, свързвайки Sony оборудване, което е
съвместимо с функцията Control for HDMI (като
използвате HDMI кабели), вие можете да контролирате устройствата заедно.
Уверете се, че сте свързали правилно устройствата,
и настройте съвместимото оборудване.
Control for HDMI
• Автоматично изключва свързаното към телевизора
оборудване, когато изключите телевизора и го зададете в режим на готовност, използвайки устройството за дистанционно управление.
• Автоматично включва телевизор, свързан към оборудването, и автоматично превключва входния сигнал
на оборудването, когато започнете възпроизвеждане
на него.
• Ако включите свързаната аудио система, докато телевизорът е включен, входният сигнал се превключва
към звук от аудио система.*
• Регулира нивото на силата на звука (2 +/- ) и заглушава звука ( %) на свързаната аудио система.*
• Можете да работите със свързаното Sony оборудване, което притежава BRAVIA Sync логото, като използвате устройството за дистанционно управление,
като натиснете:
- N/x/X/m/M, за да работите директно със
свързаното оборудване.
- SYNC MENU, за да изведете менюто на свързаното
HDMI оборудване на екрана.
След като изведете менюто, можете да работите с
екрана с менюто, като използвате F/f/G/g и .
- OPTIONS, за да изведете “Device Control”, след това
изберете опциите от “Menu”, “Options” и “Content
List”, за да работите с оборудването.
- Обърнете се към ръководството за експлоатация на
свързаното оборудване.
За да свържете HDMI-съвместимо оборудване
Свържете съвместимото оборудване и телевизора
с HDMI кабел. Когато свързвате аудио система, се
уверете, че сте свързали посредством оптичен аудио
кабел и DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) гнездата
на телевизора, и аудио системата. За подробности
вижте стр. 25.
За да извършите HDMI настройки
Функцията HDMI трябва да бъде зададена и на
телевизора, и на свързаното оборудване. Относно
настройката на телевизора вижте “HDMI Set-Up
(Настройка на HDMI)” на стр. 33. За подробности
относно настройката се обърнете към ръководството за експлоатация на свързаното оборудване.
* Функциите работят само когато сте свързали към
HDMI 1/2/3.
28
Използване на функциите в MENU
Преглед на менюто Home на медия приемника (XMB ™)
За да настроите менюто на медия приемника, превключете в режим на медия приемник, като натиснете един
от операционните бутони (стр. 10).
XMB™ (XrossMediaBar) е меню за BRAVIA функции и входящи източници, изведени на телевизионния екран.
XMB™ е лесен начин да изберете и извършите програмиране, и да регулирате настройките на вашия медия
приемник.
1 Натиснете HOME.
На екрана на медия приемника се извежда основното меню Home.
Използване на функциите в MENU
Picture
Sound
Лента
категории
Media сCategory
Bar
Settings
Features
Media Receiver Set-up
Monitor Set-up
Analogue Set-up
Лента
с опцииObject
на категориите
Category
Bar
2 Натиснете G/g, за да изберете категория.
Икона за категория
на носителя
Описание
Settings
Mожете да извършвате допълнителни настройки и регулации. За подробности
относно настройките вижте стр. 30.
Photo
Mожете да се наслаждавате на снимки от USB устройства (стр. 27).
Digital
Mожете да изберете цифров канал, списък с любими програми (Favourites) (стр.
23) или упътване (стр. 22). Също така, можете да изберете канал, като използвате бутоните с цифри или PROG +/-.
Analogue
Можете да изберете аналогов канал. Също така, можете да изберете канал,
като използвате бутоните с цифри или PROG +/-.
За да скриете списъка с аналогови канали, задайте “Programme List Display” в
положение “Off” (стр. 33).
External Inputs
Можете да изберете оборудване, свързано към медия приемника.
За да зададете етикет към външния вход, вижте “AV Preset” (стр. 32).
3 Натиснете F/f, за да изберете опция, след това натиснете
4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
5 Натиснете HOME, за да излезете от менюто.

.
• Опциите, които можете да регулирате, се различават в зависимост от ситуацията.
• Опциите, които не са достъпни, са изведени в сиво или не се извеждат.
29
Настройки
Картина
Вижте настройките “Picture” за монитора (стр. 39).
Звук
Вижте настройките “Sound” за монитора (стр. 41).
Функции
Quick Start
Устройството се включва по-бързо от обичайно, ако след преминаването в
режим на готовност са изминали 2 часа. Въпреки това, консумацията на енергия в
режим на готовност е с 38 вата по-голяма от обичайно.
Timer Settings
(настройки за
таймера)
Задава автоматично включване/изключване на устройството.
Таймер за
автоматично
изключване
(Sleep Timer)
Задава период от време, след който устройството
автоматично преминава в режим на готовност.
Когато таймерът за автоматично изключване “Sleep
Timer” е активиран, индикаторът -- (таймер) от предната страна на монитора светва в оранжево.
z
• Ако изключите устройството и отново го включите
и превключите от режим на работа с медия приемника
към режим на работа с монитора, настройката “Sleep
Timer” преминава в положение “Off”.
• Една минута преди устройството да премине в режим
на готовност, на екрана на телевизора се извежда
съобщение.
Настройка
на таймера
за самостоятелно
включване
(On Timer Settings)
On Timer
Задава таймера за включване на
устройството от режим на готовност.
Timer Mode
Избира деня от седмицата, в който
желаете да включите таймера за
самостоятелно включване.
Time
Задава часа за включване на телевизора.
Duration
Избира периода, след който телевизорът отново ще премине в режим на
готовност.
z
• Ако преминете от режим на работа с медия приемника
към режим на работа с монитора, настройката за
“Duration” се отменя.
Настройка
на часовника
(Clock Set)
30
Позволява ви да извършвате ръчна настройка на часа.
Когато телевизорът приема цифрови канали, часът
не може да бъде сверяван ръчно, тъй като се регулира
от времевия код на предавания сигнал.
Настройка на медия приемника
Стартира меню с първоначални операции, за да изберете език и държава, както
и да настроите всички възможни цифрови и аналогови канали. Обикновено няма
да ви се налага да извършвате тази операция, защото при първата инсталация на
устройството (стр. 7) езикът и държавата вече са били избрани, а каналите са
били настроени. Въпреки това, тази опция ви позволява отново да извършите
този процес, ако имате нужда (например, ако се налага повторна настройка на
телевизора, когато сменяте жилището си или ако искате да потърсите нови
канали, пуснати от вашия кабелен оператор).
Screen Settings
(Настройки на екрана)
Screen Format
Вижте “За да промените ръчно режима на екрана в съответствие с предаваната програма” на стр. 21.
Auto Format
Т-ази функция ви позволява автоматично да променяте
съотношението на картината на екрана в зависимост от
предавания сигнал. За да запазите настоящата настройка,
изберете “Off”.
Display Area
Регулира областта на екрана в 1080i/p и 720р източници,
когато “Screen Format” е зададен в положение “Wide”.
PC Settings
(PC настройки)
Auto
По време на цифрови предавания, извежда
изображенията в съответствие с препоръчителните настройки на програмата.
Full Pixel
Извежда картината в оригиналния й
размер.
Normal
Извежда изображението в препоръчителния размер.
Horizontal Shift
(Хоризонтално
преместване)
Регулира хоризонталната позиция на изображението.
Vertical Shift
(Вертикално
преместване)
Регулира вертикалната позиция на изображението, когато
“Screen Format” е зададен в положение “Smart”, “Zoom” или
“14:9”.
Vertical Size
(Вертикален
размер)
Регулира вертикалния размер на изображението, когато
екранният формат е зададен в положение “Smart”, “Zoom”
или “14:9”.
Screen Format
Избира режим на екрана за извеждане на сигнала от вашия
компютър.
Full 1
Увеличава изображението, за да запълни
дисплея, като запазва съотношението на
картината.
Full 2
Увеличава изображението така, че да
запълни дисплея.
Reset
Връща PC настройките на екрана в положенията им по
подразбиране.
Auto Adjustment
Автоматично регулира позицията на дисплея и фазата
на изображението, когато телевизорът приема входни
сигнали от свързания компютър.
z
Използване на функциите в MENU
Auto Start-up
• Възможно е автоматичната настройка “Auto Adjustment” да
не работи добре с някои входни сигнали. В този случай ръчно
настройте “Phase” и “Horizontal Shift”.
Phase
Регулира фазата, когато екранът мига.
Pitch
Регулира изображението, когато има нежелани вертикални
ленти.
Horizontal Shift
Регулира хоризонталното положение на изображението.
Power Management Превключва телевизора в режим на готовност, ако в РС
входен режим не се приеме сигнал за около 30 секунди.
(Продължава)
31
AV Set-up
(AV настройка)
AV Preset
Тази опция ви позволява да определите име за външен източник, който сте свързали към медия приемника. Името
на избраното оборудване за кратко се извежда на екрана.
Също така, можете да пропускате входни източници,
които не са свързани към оборудването.
1 Натиснете F/f, за да изберете входния източник,
който желаете, след това натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете желаната опция, след
това натиснете .
-, CABLE, SAT, Използва един от предварително зададените етикети за име на свързаното
VCR, DVD/
оборудване.
BD, GAME,
AUDIO,
SYSTEM,
CAM, PC
Speaker
Edit:
Създайте ваш собствен етикет.
1 Натиснете F/f, за да изберете желаната буква или цифра (“_” за празно
място), след това натиснете g.
Ако въведете грешен символ
Натиснете G/g-, за да изберете грешния символ. След това натиснете F/f,
за да изберете правилния символ.
2 Повторете процедурата в стъпка 1,
докато името е приключено
3 Изберете “ОК” и натиснете .
Skip
Пропуска източник на входен сигнал,
който не е свързан към оборудване, когато
натиснете F/f, за да изберете източник
на входен сигнал.
Включва/изключва вградените високоговорители на
монитора.
TV Speaker
Телевизионните високоговорители се
включват и звукът се извежда от тях.
Audio System Телевизионните високоговорители
се изключват, което ви позволява да
слушате звук от външно аудио оборудване, свързано към аудио изходните гнезда.
Когато сте свързали към HDMI-съвместимо оборудване, вие можете да включите
свързаното с телевизора оборудване,
след като извършите настройките за
контрол при HDMI. Трябва да извършите
настройката, след като включите оборудването.
Dual Sound
Избира звука от високоговорителите за стерео или двуезични програми.
Stereo/Mono
За стерео предавания.
A/B/Mono
За двуезични предавания, изберете “А” за канал 1, “B” за
канал 2 или “Mono” за моно канал, ако има такъв.
z
• Ако изберете друго оборудване, свързано към телевизора, задайте “Dual Sound” в
положение “Stereo”, “A” или “B”.
IR Blaster Set-up
32
Вижте стр. 9 за настройка на “IR Blaster Set-up”.
HDMI Set-Up
(Настройка на HDMI)
Тази функция се използва за настройка на HDMI-съвместимо оборудване, свързано
към HDMI гнездата. Обърнете внимание, че трябва да извършите настройката за
свързване и на свързаното оборудване.
Задава настройка за връзка между телевизора и HDMI-съвместимото устройство. Когато зададете в положение
“On”, можете да работите със следните опции в менюто.
Въпреки това, консумацията на електроенергия в режим
на готовност е по-висока от обикновено. Ако свържете
определено Sony оборудване, съвместимо с HDMI функцията, тази настройка автоматично се задава за свързаното
оборудване, когато “Control for HDMI” е зададен в положение “On”, когато използвате устройството.
Auto Devices Off
Когато тази настройка е зададена в положение “On”, HDMI
устройството, свързано с телевизора, се изключва, когато
с помощта на устройството за дистанционно управление
телевизорът бъде зададен в режим на готовност.
Auto TV On
Когато тази настройка е зададена в положение “On” и
ако свързаното оборудване, съвместимо с HDMI, също е
включено, телевизорът автоматично се включва и извежда
HDMI входа за свързаното оборудване.
Device List Update
Създава или обновява “HDMI Device List”. Можете да
свържете към 1 гнездо до 14 съвместими устройства и
до 4 устройства. Уверете се, че сте обновили “HDMI
Device List”, когато промените връзките и настройките.
Изберете ги ръчно едно по едно, докато за няколко секунди
получите правилна картина.
HDMI Device List
Извежда свързаното HDMI-съвместимо устройство.
Product Information
(Информация
за продукта)
Извежда системната информация за вашия медия приемник.
Изберете “Monitor Product Information”, за да изведете информацията за продукта.
All Reset
(Нулиране на
настройките)
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране и стартира екрана за
автоматично стартиране.
z
• Не изключвайте устройството, докато функцията се извършва (около 30 секунди);
също така, не натискате каквито и да е бутони.
• Настройките за списъка на цифровите любими програми, настройките за държава,
език, автоматично настроените канали и др., се нулират.
Настройка на монитора
Вижте “Настройка на монитора” (стр. 43).
Меню с аналогови настройки
Programme List Display
Изберете “Off”, за да скриете списъка с аналогови канали от XMB™ (Xross Media
Bar).
Auto Tuning
Тази опция ви позволява да търсите и запазвате всички възможни аналогови канали.
Тази опция ви позволява да настроите отново телевизора, когато смените жилището си, например, или да търсите и намирате нови канали.
Programme Sorting
Променя реда, в който аналоговите каналите са запазени в устройство.
1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да преместите на нова
2
позиция, и натиснете .
Натиснете F/f, за да изберете нова позиция за вашия канал, след това натиснете .
(Продължава)
33
Използване на функциите в MENU
Control for HDMI
Manual Programme
Preset
Преди да изберете “Label/AFT/Audio Filter/LNA/Skip”, натиснете PROG +/-, за да
изберете номера на програмата с канала. Не можете да избирате номер на програма, зададена за прескачане (стр. 32).
Ръчна настройка на програмни канали.
Programme/
System/Channel 1 Натиснете F/f, за да изберете “Programme”, и след това
натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете номера на програмата, към
която желаете да настроите канала (ако настройвате
видеорекордер/DVD рекордер, изберете канал 00), след това
натиснете
RETURN.
3 Натиснете F/f, за да изберете “System”, след това натиснете .
4 Натиснете F/f, за да изберете една от следните телевизионни системи, след това натиснете
RETURN.
B/G: За държави и региони от Западна Европа.
I: За Великобритания
D/K: За държави и региони от Източна Европа.
L: За Франция
5 Натиснете F/f, за да изберете “Channel”, след това нати6
7
снете .
Натиснете F/f, за да изберете “S” (за кабелна телевизия) или
“C” (за земни канали), след това натиснете g.
Настройте каналите както следва:
Ако не знаете номера на канала (честота)
Натиснете F/f, за да потърсите следващия възможен канал.
Когато каналът бъде открит, търсенето спира. За да
продължите търсенето, натиснете F/f.
Ако знаете номера на канала (честота)
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на
желания канал с програма, или натиснете номера на канала на
видеорекордера/DVD рекордера.
8 Натиснете
, за да прескочите към “Confirm”, след това
натиснете .
9 Натиснете f, за да изберете “ОК”, след това натиснете .
Повторете по-горе описаната процедура , за да настроите и
запазите други канали ръчно.
34
Label
Позволява ви да наименувате канал, като използвате максимум
5 букви или цифри. Името ще се изведе за кратко на екрана,
когато изберете канала.
За да въведете символи, следвайте стъпки от 1 до 3 в “Edit:”
(стр. 32).
AFT
Ако имате усещането, че изображението има смущения,
можете ръчно да настроите избрания програмен номер, за да
получите по-добро качество.
Фината настройка се извършва в обхват -15 до +15.
Когато зададете в положение “On”, настройката се извършва
автоматично.
Audio Filter
Подобрява качеството на звука за индивидуални канали в случай
на смущения при моно предавания. Понякога нестандартните
сигнали могат да причинят смущения или прекъсване на звука,
когато гледате моно програми.
Ако не се получават звукови отклонения, препоръчваме ви да
оставите тази опция в положението й по подразбиране “Off”.

• Не можете да получавате стерео или програми с двоен звук,
когато сте избрали “Low” или “High”.
Подобрява качеството на изображението за индивидуални
канали в случай на много слаби предавани сигнали (картина със
смущения)
Ако не виждате подобрение в качеството на изображението,
дори когато зададете положение “On”, задайте опцията в
положение “Off” (настройка по подразбиране).
Skip
Тази опция дава възможност да пропускате нежелани аналогови
канали, когато са избрани с бутоните PROG +/-. (Можете да избирате канал с такава настройка, като използвате бутоните
с цифри.)
Confirm
Запазва промените, извършени в настройките “Manual
Programme Preset”.
Цифрови настройки
Digital Tuning
Digital Auto
Tuning
Настройва всички възможни цифрови канали.
Тази опция ви позволява да настроите отново телевизора,
когато се наложи да сменяте жилището си, например, или да
търсите и намирате нови канали, пуснати от кабелния ви
оператор. За подробности вижте стъпка 6 в “Извършване на
първоначална настройка” (стр. 8).
Program Sorting
Премахва всички нежелани цифрови канали, запазени в телевизора, като променя поредността на останалите.
1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да
премахнете или преместите на нова позиция.
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрената програма с предаването, което желаете.
2 Премахнете или сменете реда на цифровите канали, както
следва:
За да премахнете цифрови канали
Натиснете . Извежда се съобщение за потвърждение на
изтриването на цифровия канал. Натиснете --, за да изберете “Yes”, след това натиснете .
За да промените реда на цифровите канали
Натиснете g, след това натиснете F/f, за да изберете
новата позиция за канала, и натиснете G.
Digital Manual
Tuning
Ръчно настройва цифровите канали. Тази функция работи,
когато “Digital Auto Tuning” е зададен в положение “Antenna”.
1 Натиснете съответния бутон с цифра, за да изберете номера на канала, който желаете, след това натиснете F/f, за
да настроите канала.
2 Когато каналът бъде открит, натиснете F/f, за да
изберете канала, който желаете да запазите, след това
натиснете .
3 Натиснете F/f, за да изберете номера на програмата, където желаете да запазите канала, след това натиснете .
Повторете гореописаната процедура, за да настроите ръчно
други канали.
3 Натиснете
RETURN.
(Продължава)
35
Използване на функциите в MENU
LNA
Subtitle Set-up
(Настройка
на субтитрите)
Audio Set-Up
Subtitle Setting
Когато изберете “For Hard Of Hearing”, възможно е заедно със
субтитрите да се изведат и допълнителни визуални помощни
материали (ако телевизионният канал излъчва такава информация).
Subtitle
Language
Избира език за извеждане на субтитрите.
Audio Type
Увеличава нивото на силата на звука, когато сте избрали “For
Hard Of Hearing”.
Audio Language
Избира езика за звука на избраната програма. Някои цифрови
канали могат да предават програми на няколко езика.
Audio
Description
Предоставя аудио описание на визуалната информация, ако
телевизионните канали съдържат такава информация.
Mixing Level*
Регулира изходните нива на основния звук на телевизора и
аудио описанието.
Dynamic Range
Компенсира различията в аудио нивата между различните канали. Обърнете внимание, че е възможно тази функция да няма
ефект при някои канали.
Optical Out
Избира аудио сигнал, който се извежда от DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) терминала от задната страна на телевизора.
Задайте в положение “Auto”, когато свързвате оборудване, съвместимо с Dolby Digital, и задайте в положение “PCM”, когато
свързвате несъвместимо оборудване.
z
* Тази опция е възможна, само когато “Auto Description” е зададен в положение “On”.
Radio Display
(Радио дисплей)
Когато слушате радио предавания, тапетът на екрана се извежда след 20 секунди
без да натискате бутон.
Можете да изберете цвят за тапета на екрана или да изведете случайно избран
цвят или изреждате кадри (стр. 27).
За да отмените временно извеждането на тапета, натиснете бутон.
Parental Lock
(Родителска защита)
Задава възрастова граница за програмите. Всяка програма, която има зададено
ограничение за възраст, може да бъде гледана само след въвеждането на PIN код.
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ PIN код.
Ако преди това не сте задавали PIN код, ще се изведе екран за въвеждане на PIN.
Следвайте инструкциите, указани в “PIN Code (PIN код)” по-долу.
2 Натиснете F/f, за да изберете възрастова граница, или “None” (за неограничено
гледане), след това натиснете .
3 Натиснете RETURN.
PIN Code
(PIN код)
За да зададете PIN код за първи път
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.
2 Натиснете RETURN.
За да промените PIN кода.
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ PIN код.
2 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.
3 Натиснете RETURN.
z
• PIN кодът 9999 винаги се приема.
Technical Set-up
(Технически
настройки)
Auto Service
Update
Позволява на телевизора да разпознава и запазва нови цифрови
услуги, когато се появят такива.

• За да се получи сервизното обновяване, е необходимо понякога да оставяте телевизора в режим на готовност.
36
Software
Download
Позволява на телевизора автоматично да получава обновления
на софтуера посредством използването на съществуващата
антена (ако има такава). Sony препоръчва тази опция винаги да
бъде зададена в положение “On”. Ако не желаете обновление на
вашия софтуер, задайте тази опция в положение “Off”.

• За да се получи обновяване на софтуера, е необходимо понякога да оставяте телевизора в режим на готовност.
System
Information
Извежда информация за настоящата версия на софтуера и
нивото на сигнала.

• Ако сигналната лента е изведена в червено (няма сигнал) или кехлибарено (слаб сигнал),
проверете връзката на антената.
Позволява ви ръчно да избирате времевата зона, в която
се намирате, ако зоната не е същата като настроената за
вашата държава.
Auto DST
Задава автоматична или ръчна смяна на лятно и зимно часово
време.
On
Автоматично превключва между лятно
и зимно часово време, в зависимост от
календара.
Off
Часът се извежда спрямо настройката, зададена в “Time Zone”.
Позволява ви да използвате услугата платена телевизия, след като се сдобиете
с Conditional Access Module (CAM) и карта за гледане. За местоположението на
(PCMCIA) вижте стр. 25.
гнездото
37
Използване на функциите в MENU
CA Module Set-up
Time Zone
Преглед на меню Home на телевизора
За да настроите менюто на монитора, превключете в режим на работа с монитора, като натиснете
MONITOR HDMI на устройството за дистанционно управление.
1 Натиснете HOME.
На екрана на монитора се извежда основното меню Home.
Monitor Menu
Picture
Sound
Screen
HDMI Set-up
Monitor Set-up
PC Settings
2 Натиснете F/f, за да изберете опция, след това натиснете
.
3 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
4 Натиснете HOME, за да излезете от менюто.

• Опциите, които можете да регулирате, се различават в зависимост от ситуацията.
• Опциите, които не са достъпни, са изведени в сиво или не се извеждат.
38
Картина
Picture Adjustement
(Настройка
на картината)
Picture Mode
Избира режим на изображението, освен за PC входен източник. “Picture Mode” включва опции, които са най-подходящи
за видео и съответно за снимки. Опцията, която можете да
изберете, се различава в зависимост от източника на входен
сигнал.
За светла картина с увеличен контраст и
острота.
Standard
За стандартна картина. Оптимална
картина за домашна употреба.
Cinema
За преглед на филмово съдържание. Подходящо за преглед на филми в кино формат.
Custom
Позволява ви да запазите вашите предпочитани настройки.
Photo-Vivid
Подходяща настройка за преглед на
изображения. За светла картина с увеличен
контраст и острота.
Photo-Standard Подходяща настройка за преглед на изображения. Оптимална картина за домашна
употреба.
Photo-Original
Подходяща настройка за преглед на изображения. Представя качество на изображенията, което се използва, когато извеждате
обработени снимки.
Photo-Custom
Позволява ви да запазите вашите предпочитани настройки.
Reset
Връща всички настройки на картината, освен “Picture Mode”
в положенията им по подразбиране.
Backlight
Осветява или затъмнява задното осветяване.
Contrast
Увеличава или намалява контраста на изображението.
Brightness
Осветява или затъмнява изображението.
Colour
Увеличава или намалява интензитета на цветността.
Hue
Увеличава или намалява зелените и червените тонове.
z
• “Hue” може да се регулира само за програми с NTSC сигнал
(например, видео ленти в САЩ).
Задава белите тонове в изображението.
Colour
Temperature
Придава на белите цветове синкав отте(Температура на Cool
нък.
цветовете)
Придава на белите цветове неутрален
Neutral
оттенък.
Warm 1/Warm 2 Придава на белите цветове червеникав
оттенък. При настройката “Warm 2”
оттенъкът е по-червеникав отколкото
при настройката “Warm 1”.
z
• Настройките “Warm 1” и “Warm 2” могат да бъдат регулирани само ако “Picture Mode” е зададен в положение “Vivid” (или
“Photo-Vivid”)
Sharpness
Изостря или омекотява изображението.
(Продължава)
39
Използване на функциите в MENU
Vivid
Noise Reduction
Намалява шума в картината (снежинки) при предавания със
слаб сигнал.
Auto
Автоматично намалява смущенията в
картината. (само в аналогов режим)
High/Medium/
Low
Модифицира ефекта на намаляване на
смущенията.
Off
Изключва функцията за намаляване на
шума.
MPEG Noise
Reduction
Намалява смущенията в картината в MPEG-компресирано
видео. Тази настройка е ефективна, когато преглеждате DVD
или цифрова програма.
Advanced
Settings
Настройва изображението в по-големи детайли. Когато зададете “Picture Mode” в положение “Vivid” (или “Photo-Vivid”),
настройките не работят.
Reset
Връща всички допълнителни видео
настройки в положенията им по подразбиране.
Black Corrector
Увеличава черните области на изображението за постигане на по-силен контраст.
Adv. Contrast
Enhancer
Автоматично задава “Backlight” и
“Contrast” в най-подходящата настройка
според осветеността на екрана. Тази
настройка е особено ефективна за тъмни
изображения. Тя ще увеличи разликите в
контраста на по-тъмните сцени.
Gamma
Регулира баланса между светлите и тъмните области в изображението.
Clear White
Увеличава белите и светлите тонове.
Colour Space
Променя диапазона на репродукция на цветовете. “Wide” извежда по-живи цветове,
а “Standard” извежда стандартни цветове.
Live Colour
Прави цветовете по-живи.
White Balance
Регулира температурата на цветовете
цвят по цвят.

• Настройката “Live Colour” не е достъпна, когато зададете
“Color Space” в положение “Standard”.
Motionflow
Предлага по-меко движение на картината и намалява замъгляването на изображението.
High
Предлага по-меко движение на картината, като например, за
филмово съдържание.
Standard
Предлага меко движение на картината. Използвайте тази
настройка за стандартна употреба.
Off
Използвайте тази настройка, когато настройките “High” и
“Standard” предразполагат към смущения.

• В зависимост от видео сигнала, възможно е да не успеете да видите ефекта, дори ако
сте променили настройката.
40
Film Mode
(филмов режим)
Предоставя подобрено качество на изображението, когато възпроизвеждате
картина от DVD.
Auto 1/Auto 2
“Auto 1” предоставя по-плавно движение на изображението,
отколкото оригиналното филмово съдържание. “Auto 2”
възпроизвежда оригиналното филмово съдържание такова,
каквото е.
Off
Изключва функцията “Film Mode”.

• Ако изображението съдържа неестествени сигнали или твърде много смущения, “Film
Mode” автоматично се изключва, дори когато бъдат избрани “Auto 1/Auto 2”.
• Филмовият режим не работи, когато сте задали “Video/Photo” в положение “Photo”
или когато бъде разпозната снимка и сте задали “Video-A”.
Предлага оптимален режим на екрана за преглед на изображения с фини линии и символи, които са въведени от видео игра и компютър. Задайте в положение “On”, за
да постигнете ясен дисплей на контурите или символите.
Video/Photo
Предоставя подходящо качество на изображението посредством избиране на
опцията в зависимост от входния източник (видео или фото данни).
Video-A
Когато свържете директно Sony HDMI-изходно оборудване,
което поддържа “Video-A” режим, тази опция задава подходящо качество на изображението в зависимост от входния
източник, видео или фото данните.
Video
Предоставя подходящо качество на движещи се изображения.
Photo
Предоставя подходящо качество за неподвижни изображения.

• Акo свързаното оборудване не поддържа режим Video-A, настройката се фиксира в
положение “Video”, дори когато сте задали положение “Video-A”.
• Работи само за HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, MONITOR HDMI и компонент в 1080i
или 1080p формат.

• Някои опции не работят във входен режим PC/HDMI PC.
Звук
Sound Mode
(Режим на звука)
Избира звуковия ефект
Dynamic
Увеличава басите и дисканта.
Standard
За стандартен звук.
Clear Voice
Изчиства гласа.
Reset (Нулиране)
Връща всички настройки на звука към стойностите им по подразбиране, освен
“Dual Sound”.
Treble (Дискант)
Задава звук с по-висока честота.
Bass (Бас)
Задава звук с по-ниска честота.
Balance (Баланс)
Регулира баланса между левия и десен високоговорители.
Surround (Съраунд)
S-FORCE
Front Surround
Предава виртуален съраунд звук, като използвате само два
предни високоговорителя.
Off
Избира нормално стерео и моно приемане.
Voice Zoom
(Ниво на звука)
Регулира силата на звука на човешкия глас. Например, ако гласът на водещ на новините не е ясен, чрез увеличаване нивото на тази настройка, вие ще направите
звука по-ясен. Ако гледате спортно предаване, ако намалите стойността на тази
настройка, вие ще омекотите гласа на коментатора.
Sound Booster
(Звуков бустер)
Придава на звука повече сила, като увеличава басите и дисканта.
(Продължава)
41
Използване на функциите в MENU
Game Mode
Силата на звука на каналите остава същата, независимо от предавания сигнал
Auto Volume (Автоматично задаване на ниво (например в случай на реклама).
на силата на звука)
Volume Offset (Звук при
вход)
Регулира нивото на сила на звука на настоящия вход, който се отнася до други
входове.

• Някои опции не работят, когато зададете “Speaker” в положение “Audio System” или ако сте свързали слушалки.
Екран
Screen Format
(Размер на екрана)
За подробности вижте “За да промените ръчно режима на екрана в съответствие с предаваната програма” на стр. 21.
Auto Format
(Автоматично
оразмеряване)
Тази функция ви позволява автоматично да променяте съотношението на картината на екрана в зависимост от предавания сигнал. За да запазите настоящата
настройка, изберете “Off”.
4:3 Default
(Настройка по
подразбиране 4:3)
Избира режима на екрана по подразбиране за 4:3 предавания.
Display Area
(Област на дисплея)
Smart
Имитира широкоекранен ефект за 4:3 предавания.
4:3
Конвенционална картина с размер 4:3 се възпроизвежда в правилните пропорции.
Off
Запазва настоящата настройка за формат на екрана (“Screen
Format”), когато каналът или входът бъдат променени.
Регулира областта на извеждане на изображението в 1080i/p и 720p източници,
когато зададете “Screen Format” в положение “Wide”.
Full Pixel
Извежда картина в оригиналния им размер, когато източникът на входен сигнал е 1080i/p.
Normal
Извежда изображението в препоръчителния размер.
-1/-2
Увеличава изображението, като скрива краищата му.
Регулира хоризонталната позиция на изображението.
Horizontal Shift
(Хоризонтално
преместване)
Vertical Shift (Вертикал- Регулира вертикалната позиция на изображението, когато екранният формат
(“Screen Format”) е зададен в положение “Zoom”.
но преместване)
Vertical Size
(Вертикален размер)
Регулира вертикалния размер на изображението, когато екранният формат (“Screen
Format”) е зададен в положение “Smart” или “Zoom”.
HDMI Set-Up (Настройка на HDMI)
Тази функция се използва за настройка на HDMI-съвместимо оборудване, свързано към HDMI гнездата. Обърнете
внимание, че трябва да извършите настройката за свързване и на свързаното оборудване.
Control for HDMI Задава настройка за връзка между устройството и HDMI-съвместимото устройство.
Когато зададете в положение “On”, можете да работите със следните опции в менюто.
Въпреки това, разходът на енергия в режим на готовност ще бъде по-висок от обикновено.
Auto Devices Off Когато тази настройка е зададена в положение “On” и когато устройството бъде зададено
в режим на готовност с помощта на устройството за дистанционно управление, HDMI
устройството се изключва.
Auto TV On
Когато тази настройка е зададена в положение “On” и ако свързаното оборудване, съвместимо с HDMI, също е включено, устройството автоматично се включва и извежда HDMI
входа за свързаното оборудване.
Device List
Update
Създава или обновява “HDMI Device List”. Можете да свържете към 1 гнездо до 14 съвместими устройства, съвместими с функцията Control for HDMI, и до 4 устройства. Уверете се,
че сте обновили “HDMI Device List”, когато промените връзките и настройките. Изберете
ги ръчно едно по едно, докато получите правилна картина в рамките на няколко секунди.
HDMI Device List Извежда свързаното HDMI-съвместимо устройство.
42
Настройка на монитора
Power Saving
(Запазване на енергия)
Намалява консумацията на електроенергия, като регулира настройката за
задно осветяване. Тази настройка увеличава също нивото на черните тонове.
Изберете от “Off”, “Low”, “High” и “Picture Off”.
Light Sensor
(Светлинен сензор)
On
Автоматично регулира настройките за изображението
спрямо осветеността на стаята.
Off
Изключва функцията “Light Sensor”

Product Information (Информация за продукта)
Извежда системната информация за вашия телевизор.
Remote Control Set-up
(Настройка на
устройството за
дистанционно
управление)
Регистрира устройството за дистанционно управление към устройството;
в противен случай то не може да бъде използвано с това устройство. Извежда се екран с инструкции, ако регистрирате или изтриете устройството
за дистанционно управление. Следвайте инструкциите за регистрация или
изтриване.

• Устройството за дистанционно управление може да бъде регистрирано само към
едно устройство.
Wireless Channel Set-Up
(Настройка на
безжичен канал)
Wireless Channel Избира безжичен канал от “Auto”, “36ch”, “40ch”, “44ch”
или “48ch”. Ако безжичният канал не е сигурен, изберете
Selection
“Auto”, за да търсите подходящ канал.
Wireless
Information
Извежда информация за настоящия безжичен канал.
Language (Език)
Тази опция ви позволява да избирате език, на който да бъдат извеждани
менютата.
Logo illumination
(Осветяване на логото)
Осветява и изключва логото на Sony от предната страна на телевизора.
Настройки на компютъра
Screen Format
(Формат на екрана)
Избира режим на екрана за извеждане на сигнала от вашия компютър.
Normal
Извежда изображението в оригиналния
му размер.
Full1
Увеличава изображението, за да запълни вертикално дисплея, като запазва съотношението на изображението.
Full2
Увеличава изображението, за да запълни дисплея.
Reset (Нулиране)
Връща PC настройките на екрана в положенията им по подразбиране.
Horizontal Shift
(Хоризонтално
преместване)
Регулира хоризонталното положение на изображението.
Регулира вертикалното положение на изображението.
Vertical Shift
(Вертикално преместване)
43
Използване на функциите в MENU
• Уверете се, че не сте поставили нищо над сензора, тъй като е възможно нормалната работа на функцията да се затрудни. За повече информация относно
сензора вижте стр. 18.
Допълнителна информация
Инсталация на аксесоарите (Скоба за стена)
За потребители:
Поради причини, свързани с безопасността и защитата на продукта, Sony силно препоръчва инсталацията на
вашия монитор да се извършва от доставчик на Sony или лицензиран персонал. Не се опитвайте да инсталирате монитора сами.
За доставчици и лицензиран персонал на Sony:
По време на инсталацията, обърнете цялото си внимание към безопасността, като периодично проверявате
изправността на продукта.
Вашият монитор може да бъде инсталиран, като използвате скоба за стена SU-WL500/SU-WL700 (продава се
отделно). За SU-WL500, инсталирайте, както е показано на илюстрацията по-долу. За SU-WL700, вижте ръководството, приложено към скобата SU-WL700.
• Вижте инструкциите, приложени към скобата за стена, за да извършите инсталацията правилно.
• Вижте “Сваляне на стойката на телевизора” (стр. 11).
• Вижте “Таблица с размери при инсталация на монитора” (стр. 45).
• Вижте “Таблица/диаграма за местоположение за поставяне на винтовете и кукичките” (стр. 45)
Винт
(+PSW6 x 16)
Винт
Кукичка за
поставяне
Квадратна дупка
За инсталирането на този продукт се изисква присъствието на специалист, особено при определянето
на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на монитора. Уверете се, че сте поверили
закрепянето на този продукт към стената на доставчик или лицензиран персонал на Sony, и спазвайте
нужните мерки за безопасност при инсталацията на продукта. Sony не носи отговорност за повреди или
наранявания, причинени от неправилна инсталация.
44
320
Таблица с размери при инсталация на монитора
Единици: mm
Име на модела
Размери
на дисплея
Централна
точка на
екрана
Дължина на ъгъл на монтиране
Ъгъл (0o)
Ъгъл (20o)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-52EX1
1,312
806
80
486
114
351
765
508
KDL-46EX1
1,156
709
107
464
110
321
674
486
KDL-40EX1
1,024
635
144
464
110
296
604
486
Възможно е цифрите в горната таблица леко да се различават, в зависимост от инсталацията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Стената, на която ще инсталирате монитора би трябвало да може да издържа тежест, която е четири пъти
по-голяма от тази на монитора. За да се запознаете с информация за теглото на монитора, вижте “Спецификации” на стр. 46.
Таблица/диаграма за местоположение за поставяне на винтовете и кукичките
Име на модела
KDL-52EX1/46EX1/40EX1
Местоположение на винта Местоположение на кукичките
e, j
b
* Позицията на кукичките “a” и “c” не може да се използва за моделите в таблицата по-горе
Местоположение на винтовете
Местоположение на кукичките
a*
b
c*
45
Допълнителна информация
Централна точка на екрана
Спецификации
Медия приемник
Име на модела
MBT-W1
Система
Телевизионна система
Аналогова: В зависимост от държавата/региона: B/G/H, D/K, L, I
Цифрова: DVB-T/DVB-C
Цветова система/видео система
Аналогова: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (само Video In)
Цифрова: MPEG-2 MP@ML/HL, Н.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Покритие на каналите
Аналогово: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21- B69
Цифрово: VHF/UHF
Входни/Изходни жакове
Антена
i/
75 ома външен терминал за VHF/UHF
21-пинов scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/видео
вход, RGB вход, TV аудио/видео изход.
AV1
T AV 2
Видео вход (фоно жак)
o AV 2
Аудио вход (фоно жакове)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (цифров оптичен жак)
COMPONENT IN
Поддържани формати: 1080р, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y:1 Vp-p, 75 ома, 0,3 V негативна синхронизация
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ома
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ома
o COMPONENT IN
Аудио вход (фоно жакове)
500 mVrms
HDMI IN 1, 2, 3
Видео: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двуканален, линеен PCM
32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита
PC вход (вижте стр. 48)
PC IN
PC вход (15 D-sub)
G: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено
B: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено
R: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено
HD: 1.5 Vp-p
VD: 1.5 Vp-p
o PC аудио вход (минижак)
CAM (Conditional Access Module) гнездо
Жак слушалки
i
USB порт
Захранване и други
Изисквания на захранването
220-240 V AC, 50 Hz
Консумация на захранване
20 W
Консумация на захранване в режим
готовност*
3.5 W или по-малко (19W, когато сте включили Quick Start)
Размери (прибл.)
за вертикално
поставяне с
поставка
13.1 х 30.2 х 28.6 cm
за хоризонтално
поставяне
28.0 x 7.2 x 28.6 cm
за вертикално
поставяне с
поставка
2.5 kg
за хоризонтално
поставяне
2.4 kg
Тегло (прибл.)
46
Монитор
Име на модела
LDM-E521
LDM-E461
LDM-E401
Система
Система на панела
LCD (Течно-кристален дисплей) панел
Изход за звука
8W+8W
Входни/Изходни жакове
MONITOR HDMI IN
Видео: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двуканален линеен PCM
32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита
PC вход (вижте стр. 48)
Захранване и други
220-240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана (измерено в диагонал)
52 инча
(прибл. 132.2 cm)
46 инча
(прибл. 116.8 cm)
40 инча
(прибл. 101.6 cm)
Резолюция на дисплея
1,920 точки (хоризонтална) х 1,080 линии (вертикална)
Консумация на
захранване
в режими
“Home”/“Standard”
295 W
220 W
180 W
в режими
“Shop”/“Vivid”
324 W
247 W
221 W
Консумация на захранване в режим на
готовност
0.5 W или по-малко (19 W, когато Quick Start е в положение ON)
Размери (прибл.)
(ш/в/д)
с поставка
131.2 х 83.9 х 34.4 cm
115.6 x 74.2 x 25.5 cm
1 02.4 x 66.8 x 25.5 cm
без поставка
131.2 х 80.6 х 5.7 cm
115.6 x 70.9 x 5.7 cm
102.4 x 63.5 x 5.7 cm
Тегло(прибл.)
с поставка
43.0 kg
26.0 kg
24.0 kg
без поставка
33.0 kg
19.0 kg
17.0 kg
Допълнителна информация
Изисквания на захранването
Приложени аксесоари
Вижте “1: Проверка на устройството и приложените аксесоари” на стр. 4.
Допълнителни аксесоари
Скоба за стена SU-WL500/SU-WL700
* Посочената консумация се отнася за случаите, в които устройството е в режим на готовност и след като
телевизорът приключи с вътрешните процеси.
Безжична система
Система на предаване
OFDM
Честота
5.15 до 5.25 GHz
Разстояние на предаване
30 cm до 20 m (в зависимост от инсталацията/употребата)
(Продължава)
47
Таблица за PC входния сигнал за
Резолюция
Сигнали
VGA
Хоризонтала
(пиксели)
×
PC вход
Вертикала
(линии)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Стандарт
640
×
480
31.5
60
VGA
640
×
480
37.5
75
VESA
720
×
400
31.5
70
SVGA
800
×
600
37.9
60
800
×
600
46.9
75
XGA
1024
×
768
48.4
60
1024
×
768
56.5
70
1024
×
768
60.0
75
VESA
1280
×
768
47.4
60
VESA
1280
×
768
47.8
60
VESA
1280
×
768
60.3
75
WXGA
SXGA
VGA-T
VESA Ръководство
VESA
VESA Ръководство
VESA
1360
×
768
47.7
60
VESA
1280
×
1024
64.0
60
VESA
• PC входът на това устройство не поддържа Sync on Green или Composite Sync.
• PC входът на това устройство не поддържа свързващи сигнали.
• PC входът на това устройство поддържа сигнали с вертикална честота от 60 Hz в горната таблица. За други сигнали ще видите съобщението “No Signal” (няма сигнал).
Таблица за PC входния сигнал за HDMI 1, 2, 3 вход
Резолюция
Сигнали
Хоризонтала
(пиксели)
×
Вертикала
(линии)
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Стандарт
VGA
640
×
480
31.5
60
SVGA
800
×
600
37.9
60
VESA Gu
Ръководство
XGA
1024
×
768
48.4
60
VESA Ръководство
WXGA
1280
×
768
47.4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47.8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64.0
60
VESA
48
VGA
Отстраняване на проблеми
Проверете дали индикаторът 1 (готовност) мига в червено.
Когато индикаторът мига
Функцията за автодиагностика е включена.
1 Измерете колко са премигванията на индикатора -- (готовност) на всеки две секунди.
Например, индикаторът мига 3 пъти, след това има 2 секунди пауза и пак мига 3 пъти и т.н.
2 Натиснете бутона 1 на устройството, за да изключите устройството, изключете захранващия кабел и
информирайте вашия доставчик или сервиз на Sony за премигванията на индикатора (брой и интервал).
Състояние
Обяснение/ Решение
Картина
Не се извежда картина (екранът е
тъмен) и няма звук
• Проверете връзките на антената/кабела.
• Свържете устройството към мрежата от 220 V и натиснете 1 на
устройството.
• Ако индикаторът 1 (готовност) свети в червено, натиснете TV {/1.
Не се извежда картина или информационно меню от свързаното към
scart конектора оборудване
• Натиснете бутона T/ , докато на екрана се изведе списъкът с оборудване, след това изберете желаното оборудване.
• Проверете връзките между допълнителното оборудване и устройството.
Получава се раздвояване на изображенията или изображенията оставят
следа (само в аналогов режим)
• Проверете връзките на антената/кабела.
• Проверете посоката и местоположението на антената.
На екрана се появяват “снежинки”
(само в аналогов режим)
• Проверете дали антената не е счупена или прегъната.
• Проверете дали не е изтекъл срокът на годност на антената (3-5 години
при нормална употреба, 1-2 години близо до морския бряг).
Появяват се смущения в картината,
когато гледате телевизионни канали
(само в аналогов режим)
• Регулирайте “AFT” (Автоматична фина настройка), за да получите подобро приемане на картината (стр. 34).
На екрана се появяват малки черни и/ • Изображението на дисплея е съставено от пиксели. Малките черни и/или
или ярки петънца.
ярки петънца на екрана не означават неизправност.
Цветните програми нямат цветове
• Изберете “Reset” (стр. 39).
Не се появяват цветове или цветовете са неестествени, когато
гледате сигнал от жаковете o/
COMPONENT IN
COMPONENT IN и се увере• Проверете връзките на жаковете o/
те, че жаковете са здраво поставени в съответните им гнезда.
Картината замръзва или съдържа
смущения
• Проверете нивото на сигнала (стр. 37). Ако сигналната лента е червена
(няма сигнал) или кехлибарена (слаб сигнал), проверете връзката на антената/кабела.
• Изключете свързаното USB устройство. Възможно е устройството да
е повредено или да не се поддържа от телевизора.
• За да се запознаете с обновена информация относно съвместимостта на
USB устройствата, проверете интернет страницата по-долу:
• http://support.sony-europe.com/TV/compitability/
Звук
Картината е добра, но няма звук
• Натиснете 2 +/- или % (заглушаване).
• Уверете се, че опцията “Speaker” е зададена в положение “TV Speaker” (стр.
32).
• Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD-Audio, възможно е DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) да не произведе аудио сигнали.
Канали
Желаните канали не могат да бъдат
избрани
• Превключете между цифров и аналогов режим и изберете желания
цифров/аналогов канал.
(Продължава)
49
Допълнителна информация
Когато индикаторът не мига
1 Проверете опциите в таблицата по-долу.
2 Ако проблемът продължава, проверете телевизора в квалифициран сервиз.
Състояние
Обяснение/ Решение
Някои канали са празни
• Това са кодирани/платени канали. Включете се в услугата за платена
телевизия.
• Каналът се използва само за данни (без картина и звук).
• Свържете се с телевизионната станция, за да получите подробности
относно предаването на сигнала.
Не се извежда цифров канал
• Свържете се с местния кабелен оператор, за да разберете дали във вашата област има цифрови предавания.
• Обновете антената си.
Безжична връзка
Има забавяне в извеждането на
картината
• Безжичната връзка изисква време за да бъде осъществена, след като
включите захранването. За да изведете картина, са необходими около 20
секунди. Изборът на “Quick Start” може да съкрати времето за изчакване
(стр. 30).
Не се извежда съобщение “Wireless
communication in progress” (Безжичната връзка е в процес на извършване)
или се извежда съобщение “Wireless
communication failed” (Безжичната
връзка не е осъществена)
• Когато безжичната връзка бъде прекъсната, повторното извеждане на
картината изисква около 15 секунди. Докато изображението се възстанови се извежда съобщение “Wireless communication in progress” (Безжичната
връзка е в процес на извършване) се извежда на екрана.
• Проверете местоположението на монитора и медия приемника (стр. 4).
• Проверете дали в близост не работи друго безжичното оборудване,
което използва същата радио честота като това устройство, или
дали нещо, поставено в близост, не смущава безжичната връзка на това
устройство. В този случай, преместете оборудването по-далеч от
устройството или изключете захранването му.
Картината или звукът съдържат
смущения или прекъсват
• Проверете местоположението на монитора и медия приемника (стр. 4).
• Възможно е картината да съдържа смущения, ако някой мине между медия
приемника и монитора.
• Проверете дали в близост не работи друго безжичното оборудване,
което използва същата радио честота като това устройство, или проверете дали нещо, поставено в близост, не смущава безжичната връзка на
това устройство. В този случай, преместете оборудването по-далеч от
устройството или изключете захранването му.
Общи
50
В картината или звука има смущения
• Пазете телевизора от източници, които могат да причинят електрични смущения, като например автомобили, мотоциклети или сешоари.
• Когато инсталирате допълнително оборудване, оставете малко разстояние между допълнителното оборудване и телевизора.
• Проверете връзката на антената.
• Пазете антената далеч от други свързващи кабели.
Устройството се изключва автоматично (преминава в режим на
готовност)
• Проверете дали таймерът за автоматично изключване е активиран или
потвърдете настройката “Duration” от “On Timer Settings” (стр. 30).
• Ако устройството не приема сигнал или не извършвате никаква
операция в TV режим за около 10 минути, телевизорът автоматично
преминава в режим на готовност.
Устройството автоматично се
включва
• Проверете дали “On Timer” е включен (стр. 30).
Някои входни източници не могат
да бъдат избирани
• Изберете “AV Preset” и отменете функцията “Skip” на входния източник
(стр. 32).
Устройството за дистанционно
управление не работи
• Сменете батериите.
Не можете да прибавите канал
към списъка с любими програми
(Favourites).
• Mожете да запазвате максимум 999 канала в списъка с любими канали
(Favourites).
HDMI оборудването не се извежда в
“HDMI Device List”
• Уверете се, че свързаното устройство е HDMI съвместимо.
Не всички канали се настройват
• За да се запознаете с информация относно кабелните доставчици, : проверете интернет страницата за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Не можете да изберете “Off” в
“Control for HDMI”
• Ако свържете към телевизора HDMI съвместимо аудио оборудване, не
можете да изберете “Off” в това меню. Ако желаете да промените аудио
изхода за телевизора, изберете “TV Speaker” в менюто “Speaker” (стр. 32).
На екрана се извежда съобщението
“Store Display Mode: On”
• Изберете “All Reset” в “Media Receiver Set-up” менюто (стр. 33).
51
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за
клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
52
Download PDF

advertising