Sony | KDL-40BX440 | Sony KDL-40BX440 Инструкции за експлоатация

A-E7Y-100-72(1)
LCD телевизор
Инструкции за работа
Ръководство за бързо
включване
Гледане на телевизия
Използване на допълнително
оборудване
Използване на функциите от
MENU
Допълнителна информация
KDL-40BX440 / 32BX340
Въведение
Благодарим ви за покупката на
този продукт на Sony.
Преди да започнете работа с
телевизора, прочетете
ръководството изцяло и го
запазете за бъдещи справки.
Забележка за
цифровата функция на
телевизора
• Всяка функция, свързана с
цифровата телевизия (
), ще
работи само в държавите и
областите, в които се предлагат
DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4
AVC) цифрови наземни сигнали,
или там, където има достъп до
съвместима с DVB-C (MPEG-2 и
H.264/MPEG-4 AVC) кабелна
услуга. Проверете при вашия
местен доставчик дали там,
където живеете, можете да
приемате DVB-T сигнал или
попитайте вашия доставчик на
кабелна телевизия дали тяхната
DVB-C кабелна услуга е
подходяща за съвместна работа с
този телевизор.
• Възможно е вашият кабелен
доставчик да ви поиска такса за
своите услуги или да поиска да се
наложи да се съгласите с
правилата и условията, които той
налага.
• Въпреки че този телевизор
отговаря на DVB-T и DVB-C
спецификациите, съвместимостта
му с бъдещи DVB-T цифрови
наземни и DVB-C цифрови
кабелни излъчвания не е
гарантирана.
• Възможно е определени цифрови
функции на телевизора да не
работят в някои държави/региони
и DVB-C кабелната услуга може
да не работи правилно с някои
доставчици.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Упълномощеният
представител за EMC
(електромагнитна
съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните
сервизни или гаранционни
документи.
~
• Илюстрациите, използвани в
това ръководство, се
отнасят за KDL-40BX440,
освен ако не е посочено
друго.
2 BG
Информация за
търговски марки
е регистрирана търговска
марка на DVB Project.
• HDMI и логото HDMI, както и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други
държави.
• Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът с
двойно D са запазени марки на
Dolby Laboratories.
• “BRAVIA” и
са
търговска марка на Sony
Corporation.
•
Място на
идентификационния
етикет
Етикетите за № на модела, дата на
производство (месец/година) и
стойността на захранващото
напрежение (в съответствие с
приложимия стандарт за
безопасност) се намират на гърба
на телевизора или на опаковката.
Съдържание
Ръководство за бързо включване
4
Информация за безопасност ......................................................................................10
Предпазни мерки ..........................................................................................................11
Обзор на дистанционното ...........................................................................................13
Обзор на бутони и индикатори на телевизора........................................................15
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия ..................................................................................................16
Използване на цифровия електронен справочник на телевизионните програми
(EPG)
.......................................................................................................................18
Използване на Цифрови програми
...................................................................19
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване ...............................................................21
Преглед на изображения от свързано оборудване ...............................................22
Възпроизвеждане на Снимки/Музика/Видео чрез USB.........................................23
Използване на BRAVIA Sync с Управление през HDMI ..........................................26
Използване на функциите от MENU
Навигация през менюто на телевизора ....................................................................27
Настройки.......................................................................................................................28
Допълнителна информация
Инсталиране на аксесоарите (конзола за монтиране на стена) ..........................41
Спецификации ...............................................................................................................44
Отстраняване на проблеми.........................................................................................47
: само за цифрови канали
• Преди работа с телевизора, прочетете “Информация за безопасност” (стр. 10). Запазете това
ръководство за бъдещо ползване.
• Инструкции относно “Инсталиране на конзола за монтиране на стена” са включени в ръководството
за употреба на този телевизор.
3 BG
Ръководство за бързо включване
1: Проверка на
аксесоарите
2: Закрепване на
стойката
Поставка за маса (1)
~
Винтове за поставка (M5 × 16) (3)
• За най-добро качество на картината, не
излагайте екрана на директно осветяване или
слънчева светлина.
Дистанционно RM-ED049 (1)
Батерии размер AA (2)
x Поставяне на батерии в
устройството за дистанционно
управление
Натиснете
за отваряне
Следвайте монтажните стъпки,
необходими за поставяне на стойката на
телевизора.
1
Вижте доставената брошура за
поставка за маса относно правилно
окачване на някои модели
телевизори.
2
Поставете телевизора с екрана
надолу на равна и стабилна
повърхност, покрита с дебел и мек
плат.
3
Фиксирайте с предоставените
винтове телевизора към стойката
съгласно маркировката със стрелки
, които сочат към отворите за
винтове.
~
• Съблюдавайте правилната полярност при
поставяне на батериите.
• Не използвайте съвместно батерии от
различен тип, както и стари и нови батерии.
• Изхвърляйте изразходваните батерии по
щадящ околната среда начин. В някои
населени места е възможно изхвърлянето на
батериите да е регулирано нормативно.
Консултирайте се с местните власти.
• Работете внимателно с дистанционното
управление. Не го изпускайте, не стъпвайте
върху него и не изливайте никакви течности
върху него.
• Не поставяйте дистанционното управление в
близост до източници на топлина, на пряка
слънчева светлина или в стая с повишена
влажност.
Дебел и мек плат
~
• Внимавайте да не ударите поставката за маса
на ръба на повърхността, когато я поставяте.
~
• Дръжте поставката за маса с една ръка, за да
не я изпуснете докато я поставяте.
4 BG
~
Свързване само на антена/кабел
Ръководство за бързо включване
• Този телевизор е много тежък и две или
повече лица трябва да поставят същия върху
дебела и мека тъкан.
• Ако използвате електрическа отвертка,
задайте въртящия момент на приблизително
1,5 N·m (15 kgf·cm).
• Уверете се, че сте затегнали трите доставени
винта, понеже телевизорът може да падне.
• Използвайте подходяща отвертка за
закрепване на винтовете, без да повредите
главите им.
• Когато закрепвате стойката се уверете, че
захранващият кабел е надалече от мястото на
монтаж на същата.
• Не докосвайте вътрешната страна на дъното
на стойката на телевизора, за да избегнете
нараняване.
3: Свързване на
антена/кабел/
VCR/DVD
рекордер
Земен сигнал или
кабел
Коаксиален кабел
Свързване на антена/кабел/VCR/
DVD рекордер със SCART
Коаксиален кабел
Земен
сигнал или
кабел
Scart кабел
Коаксиален
кабел
VCR/DVD рекордер
(Продължава)
5 BG
Свързване на антена/кабел/VCR/
DVD рекордер с HDMI
4: Предпазване
на телевизора
от падане
Коаксиален
кабел
Земен
сигнал или
кабел
HDMI
кабел
Коаксиален
кабел
VCR/DVD рекордер
1
Поставете дървен винт (4 мм
диаметър, не е приложен в
комплекта) в стойката на телевизора.
2
Поставете винт (M4, не е приложен в
комплекта) в отвора за винт на
телевизора.
3
Затегнете дървения винт и другия
винт със здрава корда (не е приложен
в комплекта).
Дължината на винта за метал M4 е
различна според диаметъра на кабела.
Моля, вижте долната илюстрация.
Винт M4
Кабел
6-8 mm
Поставка за маса
за телевизора
z
• Използван е опционален поддържащ колан
Sony за обезопасяване на телевизора.
Свържете се с най-близкия сервизен център на
Sony, за да го поръчате. Пригответе името на
модела на вашия телевизор наблизо за
справка.
6 BG
5: Избор на език,
държава/регион и
местоположение
3
Натиснете F/f, за да изберете езика,
показан на екраните на менютата,
след това натиснете .
Language
Select language.
4
Next
Следвайте инструкциите на екрана,
за да изберете държава/регион
където ще се използва телевизора.
Ако държавата/региона, в който
желаете да използвате телевизора, не
се появява в списъка, изберете “-”
вместо държава/регион.
5
Следвайте инструкциите на екрана за
задаване на ПИН код.
z
• Може да се използва всякакъв ПИН код с
изключение на 0000. За да промените ПИН
кода по-късно, вижте страница 37.
6
3,4,5,6
1
Свържете телевизора към
електрическата мрежа (220-240V AC,
50Hz).
2
Натиснете "/1 от страната на
телевизора.
Следвайте инструкциите на екрана,
за да изберете вида на мястото,
където ще се използва телевизора.
Тази опция избира първоначален режим
на картината, подходящ за типичните
условия на осветеност в тези среди.
В режим Магазин някои настройки
периодично ще бъдат нулирани за
целите на магазина.
Когато включите телевизора за първи
път, на екрана автоматично се показва
менюто Език.
~
• Когато включите телевизора, индикаторът
на захранването светва в зелено.
7 BG
Ръководство за бързо включване
Select
6: Автоматична
настройка на
каналите на
телевизора TV
1 Натиснете F/f, за да изберете
канала, който желаете да
преместите на нова позиция, после
натиснете g.
2 Натиснете F/f, за да изберете
новата позиция за вашия канал, след
това натиснете .
Ако не промените реда, по който
аналоговите канали са записани на
телевизора, натиснете HOME, за да
продължите към следващата стъпка.
1
~
Натиснете G/g, за да изберете
“Започни”, после натиснете .
• Тази стъпка ще се появи, ако е намерен
някакъв аналогов канал.
Съобщението “Настройката завърши”
ще се появи на екрана. Натиснете .
Телевизорът вече е настроил всички
налични канали.
z
2
• USB обновяване на с-мата
Можете да обновите системата, като
използвате USB памет.
Получете информация от уеб сайта по-долу.
http://support.sony-europe.com/TV/
Натиснете F/f, за да изберете
“Антена” или “Кабел”, след това
натиснете .
Изберете “Антена” за приемане на
x За да настроите телевизора за
кабелна връзка
1
наземен ТВ сигнал от външна антена.
Изберете “Кабел”, ако сте абонат на
кабелна телевизия и не използвате
външен цифров приемник.
Ако изберете “Кабел”, се появява екран
за избор на вид сканиране. Вижте “За да
настроите телевизора за кабелна
връзка” (стр. 8).
Телевизорът започва да претърсва
всички налични цифрови канали, после
всички налични аналогови канали. Това
може да отнеме известно време, така че
не натискайте никакви бутони на
телевизора или на дистанционното
управление по време на процеса.
“Бързо сканиране” : Каналите са
настроени съгласно информацията от
кабелния оператор в рамките на
излъчвания сигнал.
Препоръчителна настройка за “Честота”
и “ID на мрежата” е “Aвтомат.”.
Тази опция се препоръчва за бърза
настройка, когато се поддържа от
вашия кабелен оператор.
Ако “Бързо сканиране” не се настройва,
използвайте начина “Пълно сканиране”
по-долу.
“Пълно сканиране” : Всички налични
канали са настроени и записани. Тази
процедура може да отнеме известно
време.
Тази опция се препоръчва, когато
“Бързо сканиране” не се поддържа от
вашия кабелен оператор.
~
• В някои държави можете да изберете
“Антена” вместо “Кабел” за приемане на
кабелни телевизионни програми.
Ако се появи съобщение за
потвърждение на връзката на
антената
Не са намерени цифрови или аналогови
канали. Проверете връзката на
антената/кабела и натиснете , за да
започнете автоматичната настройка
отново.
3
8 BG
Подреждане на програми (само в
аналогов режим): Променя реда, по
който се записват аналоговите канали
на телевизора.
Натиснете
и F/f, за да изберете
“Бързо сканиране” или “Пълно
сканиране”, после натиснете .
2
Натиснете f, за да изберете
“Започни”.
Телевизорът започва да търси канали.
Не натискайте никакви бутони на
телевизора или дистанционното
управление.
~
• Някои кабелни оператори не поддържат
“Бързо сканиране”. Ако не бъдат открити
никакви канали с помощта на “Бързо
сканиране”, изпълнете “Пълно сканиране”.
Сваляне на
поставката за
маса на
телевизора
z
• Уверете се, че телевизорът е във вертикално
положение, преди да го включите.
Телевизорът не трябва да е включен, когато
LCD панела е с лицето надолу, за да избегнете
неравности в еднородността на картината.
~
1
Ръководство за бързо включване
• Не сваляйте поставката за маса, освен ако не
сте решили да монтирате телевизора на
стената.
Поставете телевизора с екрана
надолу на равна и стабилна
повърхност, покрита с дебел и мек
плат.
~
• Внимавайте да не ударите поставката за
маса на ръба на повърхността, когато
поставяте телевизора с екрана надолу.
2
Махнете винтовете, като се
ръководите от стрелките
и
на
телевизора. Не махайте никакви
други винтове.
Дебел и мек плат
~
• Дръжте поставката за маса с една ръка, за да
не я изпуснете докато я откачате.
9 BG
Информация
за
безопасност
–
–
• Когато повдигате или местите
телевизора, стабилно
придържайте устройството от
долната страна.
Не покривайте телевизора с
парчета плат, като пердета
или с други предмети, като
вестници и др.
Не инсталирайте телевизора,
както е показано по-долу.
Циркулацията на въздух е
блокирана.
Инсталация/Настройка
Инсталирайте и използвайте
телевизора в съответствие с
инструкциите, описани по-долу, за
да избегнете риск от пожар, токов
удар или повреда и/или
наранявания.
Инсталация
• Телевизорът трябва да бъде
инсталиран близо до лесно
достъпен контакт.
• Поставете телевизора на
стабилна, равна повърхност.
• Монтирането на устройството към
стената трябва да се извърши
само от квалифициран персонал.
• За по-голяма безопасност ви
препоръчваме да използвате
оригиналните аксесоари на Sony,
включително:
– Конзола за закрепване към
стена
SU-WL500
• На всяка цена използвайте
винтовете, които се доставят с
конзолата за монтиране към
стена, когато прикрепяте
монтажните куки към
телевизора. Доставените винтове
са проектирани при измерване
спрямо закачващата повърхност
на монтажната кука, както е
показано на илюстрацията.
Диаметърът и дължината на
винтовете се различават в
зависимост от модела на
конзолата за закрепване към
стена. Използването на винтове,
различни от тези в комплекта на
конзолата, може да доведе до
вътрешни повреди на телевизора
или да стане причина за падането
му и т.н.
8 мм-12 мм
Винт (доставян с
конзолата за
закрепване към стена)
Монтажна кука
Прикрепяне на
монтажната кука към
гърба на телевизора
Стена
Уверете се, че държите
долната част на панела, а не
предната част.
• При пренасяне не излагайте
телевизора на сътресения или
прекалени вибрации.
• Когато пренасяте телевизора при
ремонт или при смяна на
жилището, пакетирайте го, като
използвате оригиналната
опаковка и материали за
пакетиране.
Вентилация
• Никога не покривайте
вентилационните отвори и не
вкарвайте предмети в корпуса.
• Оставете свободно място около
телевизора както е показано подолу.
• Препоръчително е да използвате
оригиналната конзола за
монтиране към стена на Sony, за
да осигурите достатъчна
циркулация на въздуха.
Инсталация на стена
30 см
10 см
10 см
10 BG
Захранващ кабел
За да предотвратите риск от пожар,
токов удар, повреда и/или
нараняване, работете със
захранващия кабел както следва:
– Използвайте само оригинален
захранващ кабел на Sony. Не
използвайте други марки.
– Вкарайте щепсела плътно и
докрай в контакта.
– Включвайте телевизора само
към променливотоково
захранване от 220-240 V.
– Когато прокарвате кабели, за
ваша безопасност се уверете, че
сте изключили захранващия
кабел; внимавайте да не се
спънете в кабелите.
– Изключете захранващия кабел
от мрежата от 220 V, преди да
работите или местите
телевизора.
– Пазете захранващия кабел
далеч от източници на топлина.
– Изключете захранващия кабел
и го почиствайте редовно. Ако
захранващият кабел е замърсен
или прашен и по него се
образува влага, изолацията му
може да се наруши и това може
да доведе до пожар.
Забележки
10 см
Оставете най-малко толкова
място около устройството.
Инсталиране с
помощта на стойката
30 см
10 см
10 см
6 см
Пренасяне
• Преди да местите телевизора,
изключете всички кабели от него.
• Пренасянето на голям телевизор
изисква двама или повече души.
• Когато пренасяте телевизора на
ръка, дръжте го както е показано
на илюстрацията. Не натискайте
LCD панела и рамката около
екрана.
Стена
Оставете най-малко толкова
място около устройството.
• За да постигнете правилна
вентилация и да предотвратите
събирането на прах или мръсотия:
– Не слагайте телевизора
легнал, не го монтирайте
обърнат с горния край надолу,
наопаки или странично.
– Не слагайте телевизора върху
рафтове, килим, легло или в
дрешник.
• Не използвайте приложения
захранващ кабел с друго
оборудване.
• Не дупчете, не огъвайте и не
усуквайте прекомерно
захранващия кабел. Жилото на
проводниците може да се оголи
или прекъсне.
• Не преправяйте захранващия
кабел.
• Не поставяйте тежки предмети
върху захранващия кабел.
• Не дърпайте самия захранващ
кабел, когато го изключвате от
контакта.
• Не свързвайте твърде много
устройства към един и същи
контакт.
• Не използвайте контакт, който не
захваща стабилно щепсела.
Забранена употреба
Не инсталирайте/използвайте
телевизора на следните места или
в ситуациите, описани по-долу. В
противен случай телевизорът може
да се повреди и да причини пожар,
токов удар, повреда и/или
нараняване.
Местонахождение:
• На открито (пряка слънчева
светлина), на морския бряг, на
кораб или друг плавателен съд,
във вътрешността на превозно
средство, в медицински
заведения, на нестабилни
повърхности, близо до вода,
изложен на дъжд, влага или
пушек.
• Ако телевизорът бъде поставен в
съблекалня на обществена баня
или минерална баня, телевизорът
може да се повреди от сярата във
въздуха и др.
Почистване:
Не пръскайте вода или почистващ
препарат директно върху
телевизора. Може да протече до
долната част на екрана или
външните части и да влезе във
вътрешността и да предизвика
неизправност.
Околна среда:
• Места, които са горещи, влажни
или прекалено прашни; Там,
където може да влязат насекоми;
Където може да бъде изложен на
механични вибрации, в близост до
запалими предмети (свещи и др.).
Телевизорът трябва да бъде
предпазен от поливане с
течности; не поставяйте в близост
до устройството предмети, пълни
с течности, като например вази.
• Не поставяйте телевизора на
влажно или прашно място, или в
стая с мазен дим или пара (близо
до кухненски плотове или
овлажнители). Може да възникне
пожар, електрически удар или
деформация.
Ситуации:
• Не използвайте устройството, ако
сте с мокри ръце, когато капакът
на устройството е свален или с
аксесоари, които не са
препоръчани от производителя.
По време на гръмотевични бури
изключвайте телевизора от
мрежата от 220 V, също
изваждайте антенния кабел.
• Не монтирайте телевизора така,
че да се подава на открито. Може
да възникне нараняване или
повреда от сблъскване на човек
или предмет в телевизора.
• Ако повърхността на дисплея се
пропука, не я докосвайте, докато
не изключите захранващия кабел.
В противен случай може да
получите токов удар.
• Не подлагайте LCD екрана на
силен натиск или удар. Стъклото
на екрана може да се напука или
счупи и да причини нараняване.
Гледане на телевизора
• Гледайте телевизия в средно
осветена стая, тъй като
гледането на телевизия в слабо
осветена стая натоварва
допълнително очите ви.
• Когато използвате слушалки,
настройте силата на звука, за да
предотвратите увреждане на
слуха.
Когато не използвате
устройството
• Поради причини, свързани с
безопасността и околната среда,
ви препоръчваме да изключвате
телевизора от мрежата, когато не
планирате да го използвате
няколко дни.
• Телевизорът не е изключен от
мрежата, когато е изключен от
копчето. За да изключите
напълно устройството, изключете
кабела на захранването от
електрическата мрежа.
• Някои телевизори притежават
функции, които изискват
оставянето на устройството в
режим на готовност.
Относно децата
• Не позволявайте на деца да се
качват върху телевизора.
• Пазете малките аксесоари далеч
от деца, за да не бъдат погълнати
от тях по грешка.
Ако възникнат
следните проблеми…
Незабавно изключете телевизора
и извадете захранващия кабел в
случай, че възникне някои от
следните проблеми.
Консултирайте се с вашия
доставчик или с оторизиран сервиз
на Sony дали е наложително
телевизорът да бъде проверен от
квалифициран сервиз.
Когато:
– Захранващият кабел е повреден.
– Гнездото на контакта не захваща
стабилно щепсела.
– Телевизорът е повреден, понеже
е изпуснат, ударен или нещо е
хвърлено по него.
– Течни или твърди предмети са
попаднали в отворите на корпуса.
Предупреждение
Счупени парчета:
• Не хвърляйте нищо към
телевизора. Стъклото на екрана
може да се счупи и да експлодира
при удара и да причини сериозни
наранявания.
Предпазни
мерки
За да предотвратите избухване на
пожар, винаги дръжте свещи или
други източници на огън далеч от
този продукт.
LCD екран
• Въпреки че LCD екранът е
изработен по високо-прецизна
технология и повече от 99,99% от
пикселите му са ефективни, върху
LCD екрана може трайно да се
появят черни или светли точки
(червени, сини или зелени). Това е
структурна особеност на LCD
панела и не представлява
неизправност.
• Не натискайте и не драскайте
предния филтър и не поставяйте
предмети върху устройството.
Изображението може да е
неравномерно или LCD панелът
може да се повреди.
• Ако използвате устройството на
студено място, картината може
да се замъгли или да стане потъмна. Това не е неизправност.
Този феномен изчезва, когато
температурата се повиши.
• Когато на екрана продължително
време са изведени неподвижни
изображения, възможно е да се
появят остатъчни образи. Те
могат да изчезнат след няколко
секунди.
• Екранът и корпусът се затоплят,
когато използвате устройството.
Това не е неизправност.
• LCD екранът съдържа малко
количество течни кристали.
Флуоресцентната тръба,
използвана в този телевизор,
също съдържа живак
(с изключение на LCD телевизор с
LED подсветка). Следвайте
местните правила и закони за
изхвърляне при подобни
отпадъци.
Поддръжка и почистване
на повърхността на
екрана/корпуса на
телевизора
Уверете се, че сте изключили
свързания към телевизора
захранващ кабел, преди да
започнете почистване.
За да предотвратите повреда на
покритието на екрана, следвайте
инструкциите, изброени по-долу.
• За да премахнете праха от
повърхността на екрана/корпуса,
почиствайте с меко сухо парче
плат. Ако полепналият прах не
може да се почисти, почиствайте
екрана с меко парче плат, леко
навлажнено със слаб почистващ
разтвор.
(Продължава)
11 BG
• Не пръскайте вода или почистващ
препарат директно върху
телевизора. Може да протече до
долната част на екрана или
външните части и да предизвика
неизправност.
• Не използвайте грапави парчета
плат, почистващи препарати на
алкална/киселинна основа,
почистващи прахове или
разтвори, като например алкохол,
бензол, разредител или
инсектицид. Използването на
такива вещества или
продължителният контакт с гума
или винил може да повреди
повърхността на екрана или
повърхността на корпуса на
устройството.
• Препоръчва се периодично
почистване с прахосмукачка на
отворите за проветряване с цел
осигуряване на правилна
вентилация.
• Когато регулирате ъгъла на
телевизора, местете бавно
устройството, за да
предотвратите изместване на
телевизора или падане от масата
или стойката.
Допълнително
оборудване
• Не дръжте близо до телевизора
допълнителните компоненти или
каквото и да е било оборудване,
излъчващо електромагнитни
вълни. В противен случай е
възможно картината и/или звукът
да бъдат със смущения.
• Това оборудване е тествано и
съответства на изискванията на
Директива EMC, като използва
свързващ сигнален кабел по-къс
от 3 метра.
Батерии
• Съблюдавайте правилната
полярност при поставяне на
батериите.
• Не използвайте съвместно
батерии от различен тип, както и
стари и нови батерии.
• Изхвърляйте изразходваните
батерии по щадящ околната
среда начин. В някои населени
места е възможно изхвърлянето
на батериите да е регулирано
нормативно. Консултирайте се с
местните власти.
• Работете внимателно с
дистанционното управление. Не
го изпускайте, не стъпвайте върху
него и не изливайте никакви
течности върху него.
• Не поставяйте дистанционното
управление в близост до
източници на топлина, на пряка
слънчева светлина или в стая с
повишена влажност.
12 BG
Изхвърляне на
телевизора
Изхвърляне на
стари
електрически и
електронни
уреди
(Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като битов отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като изхвърлите
този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай могат да се
получат в резултат на
неправилното обработване на този
продукт като отпадък.
Рециклирането на материалите ще
помогне за опазването на
природните ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
свържете се с местната градска
управа, службата за изхвърляне на
битови отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Изхвърляне на
изтощени
батерии
(приложимо в
Европейския
Съюз и други
европейски държави със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или
върху опаковката показва, че с
батерията, доставена с този
продукт, не трябва да се отнасяте
като с домакински отпадък. При
някои батерии този символ може да
се използва в комбинация с
означение на химически елемент.
Означението на химическия
елемент живак (Hg) или олово (Pb)
се добавя ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Осигурявайки
коректното изхвърляне на тези
батерии вие ще помогнете за
предотвратяване на потенциално
негативните последствия за
околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при
неподходящо изхвърляне.
Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят
природните ресурси. При апарати,
които от гледна точка на
безопасност, начин на действие или
запазване на данни изискват
батерията да бъде постоянно
свързана (вградена), тя трябва да
бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в
който има такава батерия, за да сте
сигурни, че батерията ще бъде
третирана правилно, предайте
апарата в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички
останали батерии моля прочетете в
упътването как безопасно се
изважда батерията от апарата.
Предайте я в събирателния пункт
за рециклиране на използвани
батерии. За повече информация
относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към
общината, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Препоръчително е да
настроите “Aвтомат.
обновяване на услугите”
на “Вкл.”, за да позволите
на новите цифрови услуги
да се добавят
автоматично, щом се
появят.
Изберете “Настройки” t
“Настройка на каналите” t
“Цифрова настройка” t
“Техническа настройка” t
“Автомат. обновяване на услугите”.
z
• Препоръчително е да настроите
“Aвтомат. обновяване на
услугите” на “Вкл.”, за да
позволите на новите цифрови
услуги да се добавят
автоматично, щом се появят. Ако
го настроите на “Изкл.”, няма да
получавате съобщение на екрана
за нови цифрови услуги и услугите
няма да се добавят автоматично.
Тази функция е налична в
зависимост от региона/
държавата. Ако не е налична,
изпълнете “Автомат. цифрова
настройка”, за да добавите нови
услуги.
Обзор на дистанционното
1
/
– (Избор на вход)
• В режим гледане на телевизия: Натиснете, за да покажете
списъка на входовете.
2 SYNC MENU
Показва менюто на свързаното HDMI оборудване. Докато
преглеждате екрани от други входни източници или
телевизионни програми, при натискане на бутона се
показва “Избор на HDMI уред”.
~
• “Управление през HDMI” (BRAVIA Sync) е налично само за
свързано Sony оборудване, което има логото BRAVIA Sync
или BRAVIA Theatre Sync или е съвместимо с Управление
през HDMI.
3 BRAVIA Sync (стр. 26)
./X/x/>/m/N/M: Можете да работите с BRAVIA
Sync-съвместимото оборудване, свързано към телевизора.
4 Цветни бутони (стр. 17, 19)
5 GUIDE /
– EPG (Цифров електронен справочник
на програмите) (стр. 18)
6 RETURN /
Връща към предходния екран на показваното меню.
7 HOME (стр. 27)
8 DIGITAL – Цифров режим (стр. 16)
ANALOG – Аналогов режим (стр. 16)
9
– Екранен режим (стр. 17)
0 Цифрови бутони
• В телевизионен режим: избира каналите. За канали с
номера 10 и по-големи натиснете втората и третата
цифра в бърза последователност.
• В режим Текст: въвежда трицифрения номер на
страницата, за да се избере страница.
qa / – Текст (стр. 17)
qs 2 +/– – Сила на звука
qd % – Изключване на звука
qf "/1 – ТВ в режим на готовност
Включва/изключва телевизора от режим на готовност.
qg
/
– Инфо/Текст покажи
• В цифров режим: показва кратка информация за
програмата, която се гледа в момента.
• В аналогов режим: показва информация като номера на
текущия канал и формата на екрана.
• В режим Текст (стр. 17): показва скрита информация
(напр., отговор на въпрос).
qh
F/f/G/g/
• В цифров режим: Натиснете , за да добавите канал в
списъка на предпочитаните или да се покаже списъкът с
предпочитаните.
(Продължава)
13 BG
qj OPTIONS
Натиснете, за да се покаже списък, който съдържа бързо
избиране на някои менюта за настройка. Изброените опции
се различават според текущия вход и съдържание.
qk AUDIO
Натиснете, за да промените режима с двоен звук (стр. 30).
ql SCENE – Режим Избор на сцена (стр. 17)
w;
– Настройка на субтитрите
Натиснете, за да промените езика на субтитрите (стр. 35)
(само в цифров режим).
wa PROG +/–/
/
• В режим гледане на телевизия: избира следващ (+) или
предишен (-) канал.
• В текстов режим (стр. 17): избира следваща ( ) или
предишна ( ) страница.
ws
– Предишен канал
Натиснете за връщане към последно гледания канал (за
повече от пет секунди).
z
• Бутоните 5, N, PROG + и AUDIO имат тактилни точки.
Използвайте тактилните точки като отправни, когато работите с
телевизора.
14 BG
Обзор на бутони и индикатори
на телевизора
3 2 +/–/
/
• В режим на гледане на телевизия:
увеличава (+) или намалява (-) силата на
звука.
• В менюто на телевизора: предвижва
през опциите надясно ( ) или наляво
( ).
4
/
– Избор на вход / OK
• В режим на гледане на телевизия:
избира входния източник от свързаното
към гнездата на телевизора оборудване
(стр. 22).
• В менюто на телевизора: избира менюто
или опцията и потвърждава
настройката.
5 HOME (стр. 27)
6 Светлинен сензор
Не поставяйте нищо върху сензора,
защото това може да наруши функцията
му (стр. 40).
Сензор на устройството за
дистанционно управление
• Приема IR сигнали от дистанционното
управление.
• Не поставяйте нищо върху сензора,
защото това може да наруши
функционирането му.
7
– Картина изключена /
Индикатор за таймер заспиване
• Светва в зелено, когато картината е
изключена (стр. 40).
• Светва в оранжево, когато е зададен
таймер заспиване (стр. 38).
1 "/1 – Захранване
Включва/изключва телевизора.
~
• За да изключите напълно телевизора,
издърпайте щепсела от контакта.
• Когато включите телевизора, индикаторът на
захранването светва в зелено.
2 CH +/–/
/
• В режим гледане на телевизия: избира
следващ (+) или предишен (-) канал.
• В менюто на телевизора: предвижва през
опциите нагоре ( ) или надолу ( ).
8 1 – индикатор за режим на готовност
Светва в червено, когато телевизорът е в
режим на готовност.
9 " – индикатор за захранване
Светва в зелено, когато телевизорът е
включен.
~
• Проверете дали телевизорът е напълно
изключен, преди да го изключите от мрежата.
Изключването от мрежата при включен
телевизор може да остави индикатора светещ
или да доведе до неизправност на телевизора.
15 BG
Гледане на телевизия
Гледане на
телевизия
1
Натиснете "/1 отстрани на
телевизора, за да го включите.
Когато телевизорът е в режим на
готовност (индикаторът 1 (готовност)
от предната страна на телевизора свети
в червено), натиснете "/1 на
дистанционното управление, за да
включите телевизора.
2
Натиснете DIGITAL/ANALOG, за да
превключите между цифров и
аналогов режим.
Наличните канали се различават в
зависимост от режима.
3
Натиснете бутоните с цифри или
PROG +/–, за да изберете
телевизионен канал.
За да изберете канал номер 10 и нагоре
чрез бутоните с цифри, натиснете
втората и третата цифра в бърза
последователност.
За да изберете цифров канал, чрез
цифровия електронен справочник на
програмите (EPG), вж. стр. 18.
В цифров режим
За кратко се показва банер с
информация. Възможно е на банера да
се появят следните икони.
2
3
3
16 BG
: Информационна услуга (Приложение
на предаването)
: Радио услуга
: Кодирана/платена услуга
: Възможни са няколко аудио езика
: Възможни са субтитри
: Възможни са субтитри за хора с
увреден слух
: Препоръчителна минимална възраст
за настоящата програма (от 3 до
18 години)
: Родителски контрол
: Заключване на програма
Допълнителни операции
За да
Извършете следното
Регулирате
силата на звука
Натиснете 2 +
(усилване)/- (намаляване).
Имате достъп до
Таблицата с
индекси на
програмите
(само в аналогов
режим)
Натиснете . За да
изберете аналогов канал,
натиснете F/f, след което
натиснете .
x За достъп до Текст
Натиснете /. Всеки път, когато натискате
/, дисплеят се променя циклично както
следва:
Текст t Текст над телевизионната картина
(смесен режим) t Без Текст (изход от
текстовата услуга)
За да изберете страница, натиснете
бутоните с цифри или
/ .
За да покажете скрита информация,
натиснете
.
z
Режим Избор на сцена
Когато изберете опцията за желаната
сцена, автоматично се задават
оптималното качество на картината и звука
за нея.
1
Натиснете SCENE на дистанционното
управление.
2
Натиснете F/f за избор на режим,
после натиснете .
“Автомат.”: Предоставя оптимално
качество на картина и звук, което се
настройва автоматично спрямо входния
източник. В зависимост от свързаното
оборудване, може да няма видим ефект.
“Общи”: Текущите настройки на
потребителя.
“Снимки”: Пресъздава картина, която
възпроизвежда текстурата и цвета на
отпечатана снимка.
“Музика”: Предоставя динамични и
чисти звукови ефекти, както на
концерт.
“Кино”: Предоставя картина като в
кинотеатър и динамичен звук.
“Игра”: Пресъздава най-доброто
качество на картина и звук за
максимално удоволствие от играта.
“Графика”: Предоставя по-ясна и
детайлна картина за намаляване на
умората при продължително гледане.
“Спорт”: Предоставя реалистична
картина с обемен звук, както на
стадион.
~
• С изключение на “Автомат.”, “Общи” и
“Музика”, ако има избран режим на сцена,
изборът на режим на картината в менюто на
картината не е възможен - първо трябва да
освободите избора на сцена.
Неколкократно натиснете
, за да изберете
желания формат екран.
Широко увел.*
Показва
традиционните
предавания във
формат 4:3 с
имитация на
широкоекранен
ефект. Картината 4:3
се разпъва, за да
запълни екрана.
Нормалeн
Показва
традиционните
предавания във
формат 4:3 (напр. неширокоекранна
телевизия) в
правилните
пропорции.
14:9*
Показва 14:9
предавания в
правилните
пропорции. В
резултат на това
зоните с черни линии
се виждат на екрана.
Пълен
Разпъва
хоризонтално 4:3
картина, за да се
запълни екран с
пропорции 16:9.
Лупа*
Показва
кинематографски
предавания (формат
letter box) в
правилните
пропорции.
Заглавия*
Показва
кинематографски
предавания (формат
letter box) със
субтитри на екрана.
* Възможно е долната и горната част на
картината да бъдат отрязани.
~
• В зависимост от сигнала някои формати на
екрана е вероятно да не могат да се изберат.
• Някои символи и/или букви в горната и долната
част на екрана могат да не се виждат в
“Широко увел.”.
z
• Можете да настроите вертикалната позиция
на картината като изберете “Лупа”, “14:9” или
“Заглавия”. Натиснете F/f, за да преместите
нагоре или надолу (например, за да прочетете
субтитри).
17 BG
Гледане на телевизия
• Когато в дъното на текстовата страница се
изведе четирицветна индикация, Fastext е
налично. Fastext ви позволява да отваряте
бързо и лесно страници. Натиснете съответния
цветен бутон, за да отворите страницата.
x За да промените формата на
екрана ръчно с цел да отговаря на
предаването
Използване на цифровия
електронен справочник на
телевизионните програми
(EPG)
*
GUIDE
003
11:30
Wwwwwwwwwwwwww
Homes Under the ...
004
Channel 4
005
Five
006
ITV2
007
BBC TWO
No Event information
009
BBC FOUR
No Event information
010
ITV3
WWWWWWW
011
SETANTA
No Event information
012
BBC NEWS
No Event information
014
ABC NEWS
No Event information
015
MTV
No Event information
Ready Steady Cook
i
House
Предишна
12:00
12:30
Nighbours
Afterlife
The Jermy Kyle ...
The N...
Crime Hour: Midso...
Избери
Пет. 16 Март 11:35
Въведете номер на програма
Пет. 16 Март
Cracker
Следваща
Избери
Информация
13:30
CSI NewYork: Crime Scene Investigations
Extraordinaly People: Britains Identity
1
2
ER
-1 ден
В цифров режим натиснете GUIDE.
Извършете желаната операция, както
е показано в таблицата по-долу или
както се вижда на показвания екран.
+1 ден
TOOLS Опции
Цифров електронен справочник на
програмите (EPG)
* Възможно е тази функция да не работи в някои държави/региони.
За да
Извършете следното
Гледате програма
Натиснете F/f/G/g за избор на програма или за въвеждане на
желания номер на програмата от цифров бутон, после
натиснете .
Изключване на EPG
Натиснете GUIDE.
~
• Ако е избрано възрастово ограничение за програмите, на екрана ще се появи съобщение, което иска
ПИН кода. За подробности виж “Родителски контрол” на стр. 37.
18 BG
Използване на Цифрови
програми
*
Функцията Предпочитани ви позволява да определите до четири
списъка с предпочитани програми.
Предпочитани 1
001
BBC ONE
002
BBC TWO
003
1
ITV1
004
Channel 4
05
Five
006
BBC Three
007
ITV2
008
ABC
009
BBC NEWS
Предишна
~
Следваща
• Ако списъкът с предпочитани програми вече е бил избран преди това,
просто натиснете , за да отворите списъка с предпочитани програми.
Настройка
Избери
В цифров режим натиснете HOME и изберете “Цифрови
програми”, после натиснете G/g за да изберете списъка с
предпочитани програми.
Избери
RETURN Назад
2
Извършете желаната операция, както е показано в таблицата
по-долу или както се вижда на показвания екран.
* Възможно е тази функция да не работи в някои държави/региони.
За да
Извършете следното
Създадете ваш списък
Предпочитани за първи път
1 Натиснете , за да изберете “Да”.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка
Предпочитани.
3 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да
добавите, след това натиснете .
4 Натиснете F/f, за да определите позицията и натиснете ,
за да запишете.
5 Натиснете
RETURN, за да завършите настройката.
Гледане на канал
1 Натиснете G/g, за да изберете списъка с предпочитани
програми.
2 Натиснете F/f, за да изберете канала, след това натиснете
.
Изключване на списъка
Предпочитани
Натиснете
Добавяне на канали към
редактиран в момента
списък с предпочитани
програми
1 Натиснете бутона, за да видите Настройка на
предпочитаните.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка с
предпочитани програми, който желаете да редактирате.
3 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да
добавите, после натиснете .
4 Натиснете F/f, за да определите позицията и натиснете ,
за да запишете.
Промяна на реда на
каналите, записани в
списъка с предпочитани
програми
1 Натиснете бутона, за да видите Настройка на
предпочитаните.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка с
предпочитани програми, който желаете да редактирате.
3 Натиснете или g, за да преминете към списъка с
предпочитаните.
4 Натиснете F/f, за да изберете канала, чиято позиция
желаете да промените, после натиснете .
5 Натиснете F/f, за да определите позицията и натиснете
за да запишете.
RETURN.
(Продължава)
,
19 BG
Гледане на телевизия
Цифрови програми
За да
Извършете следното
Изтриване на канали от
редактиран в момента
списък с предпочитани
програми
1 Натиснете бутона, за да видите Настройка на
предпочитаните.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка
Предпочитани, който желаете да редактирате.
3 Натиснете g и F/f, за да изберете канала, който желаете
да премахнете, после натиснете .
4 Натиснете синия бутон, за да го премахнете.
Премахване на всички
канали от текущия списък
Предпочитани
1 Натиснете бутона, за да видите Настройка на
предпочитаните.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка с
предпочитаните програми, който желаете да редактирате.
3 Натиснете синия бутон.
4 Натиснете G/g, за да изберете “Да”, след това натиснете ,
за да потвърдите.
20 BG
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително
оборудване
Можете да свържете към телевизора си широка гама допълнително оборудване. Не са
предоставени свързващи кабели.
DVD възпроизвеждащо
устройство
PC (HDMI изход)
Blu-ray дисково
възпроизвеждащо устройство
Цифрова видеокамера
Декодер
A
B
C
Оборудване за
видео игри
DVD възпроизвеждащо
устройство
Декодер
DVD рекордер
VCR
Използване на допълнително оборудване
Оборудване за видео игри/
DVC видеокамера
D
E
Hi-Fi аудио оборудване
с оптичен аудио вход
G
F
PC
DVD възпроизвеждащо
устройство с
компонентен изход
H CAM карта
Цифрова видеокамера/Цифров
I фотоапарат/USB съхранение
J
Слушалки/
Hi-Fi аудио
оборудване
21 BG
Преглед на
изображения от
свързано
оборудване
Символ на
екрана
Component
HDMI1
или
HDMI2
Включете свързаното оборудване,
след което извършете една от
следните операции.
За автоматично настроен
видеокасетофон (стр. 8)
В аналогов режим натиснете PROG +/– или
бутоните с цифри, за да изберете видео
канал.
За друго свързано оборудване
Натиснете
, за да изведете списъка със
свързано оборудване. Натиснете F/f, за да
изберете желания входен източник, след
което натиснете . (Осветеният елемент
ще бъде избран, ако след натискане на F/f
не последва друга операция в рамките на
две секунди.)
Входове
Описание
За да видите оборудването,
свързано към G.
HDMI IN 1 или HDMI IN 2
За да видите оборудването,
свързано към A или B.
Сигналите за цифрово видео и
аудио постъпват от
свързаното оборудване.
Ако оборудването има DVI
гнездо, свържете DVI гнездото
към гнездото за HDMI IN 1,
като използвате DVI-HDMI
адаптер (не е приложен в
комплекта) и свържете аудио
изходите на устройството към
аудио входовете на HDMI IN 1
гнездата.
Свържете HDMI IN 2 гнездото,
за да разглеждате снимки или
екранни изображения от
компютър или цифрова
видеокамера.
AV1
За да видите оборудването,
свързано към C.
PC
За да видите оборудването,
свързано към F.
z
Цифрова ТВ
Аналогова ТВ
• Препоръчваме ви да
използвате PC кабел с ферит,
като например “Конектор,
D-sub 15” (вж. 1-793-504-11,
който се предлага в
сервизните центрове на Sony)
или еквивалентен.
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
Component
PC
За USB устройство
AV2
Вижте стр. 23.
За да видите оборудването,
свързано към D.
Когато свързвате моно
оборудване, използвайте
гнездото
AV2 L.
~
• На всяка цена използвайте само оригинален
HDMI кабел с логото на HDMI. Препоръчваме
ви да използвате HDMI кабел на Sony.
• При свързване на оборудване с HDMI контрол,
се поддържа функцията за комуникация със
свързаното оборудване. Вижте на стр. 26 как
да настроите функцията за комуникация.
22 BG
За да
свържете
Модул за
условен
достъп
(CAM) H
Извършете следното
За да използвате услугата за
платени предавания.
За подробности вижте
ръководството за
експлоатация, приложено с
CAM.
Изключвайте телевизора, при
поставяне или изваждане на
CAM.
~
• CAM не се поддържа във
всички държави/области.
Обърнете се към вашия
доставчик.
USB I
Свържете с аудио кабел или
слушалки. Можете да слушате
звука на телевизора на вашата
стерео система или слушалки.
Силата на звука на външните
говорители може да се променя
с натискане на бутоните за
сила на звука на
дистанционното.
DIGITAL
Използвайте оптичен аудио
AUDIO OUT кабел.
(OPTICAL) E
Допълнителна операция
За да
Извършете следното
Се върнете в
нормалния
режим на
гледане на
телевизия
Натиснете DIGITAL/
ANALOG.
Можете да пускате файлове със снимки/
музика/видео, съхранявани на цифров
фотоапарат или видеокамера на Sony чрез
USB кабел или от USB памет.
1
Свържете към телевизора
поддържано USB устройство.
2
3
Натиснете HOME.
Натиснете F/f, за да изберете
“Снимки”, “Музика” или “Видео”, след
което натиснете .
Показва се списък с файлове или папки.
4
Натиснете F/f/G/g, за да изберете
файл или папка, след което натиснете
.
След като изберете папка, изберете
файл и натиснете .
Възпроизвеждането започва.
~
• Възможно е качеството на картината да
изглежда лошо, когато се използва “Снимки”,
понеже в зависимост от файла,
изображението може да е увеличено. Освен
това изображенията може да не изпълват
целия екран в зависимост от размера на
изображението и неговите пропорции.
• Когато се използва “Снимки”, е възможно
някои файлове със снимки да се показват с
известно закъснение.
• Името на файла и името на папката поддържат
кодовата таблица UTF-8.
• Когато телевизорът чете данни от USB
устройство, внимавайте за следното:
– Не изключвайте телевизора или свързаното
USB устройство.
– Не изваждайте USB кабела.
– Не сваляйте USB устройството.
– Ако го направите, е възможно да се
повредят данните, намиращи се на USB
устройството.
• Sony не носи отговорност за повреди или
загуба на данни от носителя на запис,
причинени от повреди в свързаното
оборудване или телевизора.
(Продължава)
23 BG
Използване на допълнително оборудване
Слушалки
или Hi-Fi
аудио
оборудване
J
Можете да се наслаждавате на
снимки/музика/видео файлове,
записани в цифров апарат на
Sony или във видеокамера
(стр. 23).
Възпроизвеждане
на Снимки/
Музика/Видео
чрез USB
• Когато свързвате цифров апарат на Sony,
задайте режима за USB свързване на
фотоапарата на Автом. или “Mass Storage”.
За повече информация относно режима за USB
свързване, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към цифровия ви
фотоапарат.
• Програмата за преглед на снимки чрез USB
поддържа файлови системи FAT16 и FAT32.
• Възможност за съхранение на 300 файла в
папка.
• В зависимост от конкретните файлови
спецификации, някои файлове, включително
променяните на PC, не могат да бъдат
възпроизведени, дори и форматът да се
поддържа.
• Проверявайте на уебсайта по-долу за актуална
информация относно съвместимите USB
устройства.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
x Основни действия със Снимки/
Музика/Видео
Можете да работите със свързаното USB
устройство през дистанционното на
телевизора.
Музика
“Папка за възпроизвеждане”: Избира се
за възпроизвеждане на всички файлове
или на един избран файл.
“Разбъркване”: Възпроизвеждане на
файловете в случаен ред.
“Говорител”: Избор на говорител (стр. 30).
Видео
“Папка за възпроизв.”: Избира се за
възпроизвеждане на всички файлове или
на един избран файл.
“Лупа”*: Увеличаване на картината (“1×”,
“2×”, “4×” или “Пълен”).
“Говорител”: Избор на говорител (стр. 30).
Общи
“Повторение”: Многократно
възпроизвеждане на файл.
“Подреди по”: Променя реда на
файловете.
“Избор на устройство”: Избор на USB
устройство.
x За настройка на картината (Видео)
Можете да регулирате качеството на
картината на USB видео.
Елемент
Описание
m/M
Бързо превъртане назад/напред
на файла при натискане по време
на възпроизвеждане.
1
./>
Прехвърля към началото на
предишния/следващия файл.
2
N
Старт на възпроизвеждане.
X
Пауза на възпроизвеждане.
Натиснете OPTIONS по време на
възпроизвеждане, после натиснете
F/f за избор на “Картина” и натиснете
.
x
Спира възпроизвеждане.
3
Натиснете F/f/G/g за избор на
елемент, после натиснете .
x За да използвате опциите за
възпроизвеждане
4
Натиснете цветните бутони, за да се
покаже списък с преки връзки към някои от
менютата за настройка. Изброените опции
се различават според текущия вход и
съдържание.
Натиснете F/f/G/g за да извършите
настройката, после натиснете .
x За възпроизвеждане на снимка
като слайдшоу (Снимки)
Снимки
“Слайдшоу ефекти”:Избор на ефект при
слайдшоу.
“Слайдшоу скорост”: Избор на
продължителност на слайдшоу.
“Разбъркване”: Възпроизвеждане на файл
в случаен ред.
“Лупа”: Увеличаване на картината (“1×”,
“2×” или “4×”).
Изберете видео файл.
Вижте “Възпроизвеждане на Снимки/
Музика/Видео чрез USB” (стр. 23).
Можете да стартирате слайдшоу със
снимки. Можете да настроите “Слайдшоу
ефекти” и “Слайдшоу скорост”.
1
Изберете снимка.
Вижте “Възпроизвеждане на Снимки/
Музика/Видео чрез USB” (стр. 23).
2
Натиснете зеления бутон в режим
преглед на миниатюри или натиснете
OPTIONS, докато снимката е
показана, после натиснете F/f за
избор на “Слайдшоу” и натиснете .
За спиране на слайдшоу
Натиснете
RETURN или HOME.
24 BG
USB видео формат
Разширение
Контейнер
.avi
AVI
Видео кодек
XviD
Аудио кодек
MPEG1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-канален) /
MPEG4 AAC (2-канален) /
MPEG4 HE-AAC (2-канален) /
Dolby Digital (2-канален) / WMA v8
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
XviD
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
.ts, .m2ts
TS
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-канален) /
MPEG4 AAC (2-канален) /
MPEG4 HE-AAC (2-канален) /
Dolby Digital (2-канален) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-канален)
MPEG2 MP
VC-1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
USB музикален формат
Разширение
.mp3
Аудио кодек
MP3
.wma
WMA v8
USB формат снимки
Разширение
.jpg, .jpeg
Кодек за
изображения
JPEG
Поддържат се DCF2.0 или EXIF2.21.
~
• Възпроизвеждането на гореуказаните файлови формати не е гарантирано.
25 BG
Използване на допълнително оборудване
.mp4
.mov
.3gp
Използване на
BRAVIA Sync с
Управление
през HDMI
Функцията Управление през HDMI
позволява на телевизора да комуникира
със свързаното оборудване, съвместимо с
тази функция, чрез HDMI CEC (Consumer
Electronic Control).
Например, свързвайки Sony оборудване,
което е съвместимо с функцията
Управление през HDMI (като използвате
HDMI кабели), вие можете да контролирате
устройствата съвместно.
Уверете се, че сте свързали правилно
устройствата и направете нужните
настройки.
Управление през HDMI
• Автоматично изключва свързаното към
телевизора оборудване, когато с
устройството за дистанционно
управление превключите телевизора в
режим на готовност.
• Включва автоматично телевизора и
превключва на входния сигнал от
свързаното оборудване, когато то
започне да възпроизвежда.
• Ако включите свързаната аудио система,
докато телевизорът е включен,
изходният звуков сигнал се превключва
от високоговорителя на телевизора към
аудио системата.
• Регулира силата на звука (2 +/–) и
заглушава звука (%) на свързаната аудио
система.
• Можете да работите със Sony
оборудване, притежаващо логото BRAVIA
Sync, чрез дистанционното управление,
като натиснете:
– ./X/x/>/m/N/M за да работите
директно със свързаното оборудване.
– SYNC MENU, за да изведете на екрана
менюто на свързаното HDMI оборудване.
След като изведете менюто, можете да
работите с него, като използвате F/f/G/g, ,
RETURN.
цветните бутони и
– Изберете “Контрол на устройства”, след
което изберете желаната опция за работа с
оборудването.
26 BG
– Обърнете се към ръководството за употреба
на свързаното оборудване.
– Изберете “ТВ контрол”, за да отворите
менюто на телевизора или менюто с опциите
на телевизора.
• Ако “Управление през HDMI” на
телевизора е в положение “Вкл.”,
“Управление през HDMI” на свързаното
оборудване също автоматично се
превключва на “Вкл.”.
x За да настроите Управление през
HDMI
Свържете съвместимото оборудване и
телевизора с HDMI кабел. Когато свързвате
аудио система, уверете се, че сте свързали
посредством оптичен аудио кабел DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) жака на телевизора
и аудио системата (стр. 21).
x За да направите настройките за
Управление през HDMI
Настройките на Управление през HDMI
трябва да се зададат и на телевизора, и на
свързаното оборудване. Вижте “HDMI
настройки” стр. 39 за настройките от
страна на телевизора. За настройките от
страна на свързаното оборудване се
обърнете към ръководството за употреба
на това оборудване.
Използване на функциите от MENU
Навигация през менюто на
телевизора
“MENU” ви позволява да се наслаждавате на различни удобни функции на този телевизор.
Можете лесно да избирате канали или входни източници и да променяте настройките за
вашия телевизор.
1
Натиснете HOME.
HOME
Цифрови програми
Цифров EPG
Снимки
Музика
Видео
Настройки
2
Натиснете F/f, за да изберете опция, след това натиснете
.
За да излезете от менюто, натиснете HOME.
Описание
Цифрови програми
Можете да изберете Цифрови програми (стр. 19).
Цифров EPG
Можете да изберете цифровия електронен справочник на
телевизионните програми (EPG) (стр. 18).
Снимки
Можете да се наслаждавате на файлове със снимки чрез
USB устройства (стр. 23).
Музика
Можете да се наслаждавате на музикални файлове чрез
USB устройства (стр. 23).
Видео
Можете да се наслаждавате на видео файлове чрез USB
устройства (стр. 23).
Настройки
Можете да извършвате допълнителни настройки (стр. 28).
~
• Опциите, които можете да настройвате, се различават в зависимост от ситуацията.
• Опциите, които не са достъпни, са изведени в сиво или не се показват.
27 BG
Използване на функциите от MENU
Икона за категория на медията
Настройки
Картина
Режим картина
Избира режима на картината.
“Ярък”: За подсилване на контраста и остротата на картината.
“Стандартен”: За обикновена картина. Препоръчва се за домашно
ползване.
“Потребителски”: Позволява записване на предпочитани настройки.
“Кино”: За филми. Подходящ за обстановка като в киносалон.
“Снимки”: За стандартен преглед на фотографии.
“Спорт”: Оптимизира качеството на картината за гледане на спорт.
“Игра”: За стандартна картина, подходяща за игри.
“Графика”: Оптимизира качеството на картината за гледане на
графика.
~
• “Режим картина” се задава в зависимост от настройката на “Избор на
сцена”.
Нулиране
Връща всички настройки на “Картина” с изключение на “Режим
картина” към фабричните им стойности.
Подсветка
Регулира яркостта на подсветката.
~
• При понижаване на яркостта на екрана ще се понижи консумацията на
енергия.
Контраст
Увеличава или намалява интензитета на цветовете.
Яркост
Прави картината по-светла или по-тъмна.
Цветност
Увеличава или намалява интензитета на цветността.
Нюанс
Увеличава или намалява зелените и червените тонове.
z
• “Нюанс” може да се настройва само за цветен сигнал NTSC (напр. за
американски видео касети).
Острота
Изостря или омекотява картината.
Цветна
температура
Регулира нивото на бялото в картината.
“Студена”: Придава на белите цветове синкав оттенък.
“Неутрална”: Придава на белите цветове неутрален оттенък.
“Топла”: Придава на белите цветове червен оттенък.
Шумоподтискане Намалява шума в картината (снежна картина) при слаб излъчван
сигнал.
“Aвтомат.”: Автоматично намалява шума в картината.
“Силно/Средно/Слабо”: Променя ефекта от шумопотискането.
“Изкл.”: Изключва функцията “Шумоподтискане”.
28 BG
MPEG
шумопотискане
Намалява шума в картината при MPEG-компресирано видео.
Режим Филм
Предлага подобрено движение в картината при гледане на DVD или
VCR изображения на филм, като намалява размазването на образа и
неговата зърнеста структура.
“Автомат.”: Предлага оригиналното базирано на филм съдържание
без промяна.
“Изкл.”: Изключва функцията “Режим Филм”.
~
• Ако изображението съдържа нестандартни сигнали или твърде много шум,
“Режим Филм” автоматично се изключва, дори ако е избрано “Автомат.”.
Допълнителни
настройки
~
• “Допълнителни настройки” не е налично, когато “Режим картина” е настроен на “Ярък”.
Звук
Режим на звука
Избира режима на звука.
“Динамичен”: Усилва яснотата и присъствието на звука за по-добра
чуваемост и музикална реалистичност.
“Стандартен”: Подчертава яснотата, детайла и присъствието на
звука.
“Ясен глас”: Прави гласа по-чист.
Нулиране
Нулира всички настройки на “Звук” към фабричните им стойности.
Еквалайзер
Регулира настройките на звуковата честота.
Натиснете G/g, за да изберете желаната звукова честота, после
натиснете F/f за регулиране на настройката и натиснете .
Регулираната настройка се получава, когато изберете опциите
“Режим на звука”. Изборът на “Нулиране” връща “Еквалайзер” към
оригиналните настройки.
~
• Настройването на по-висока честота ще повлияе на звуковете с висока
честота, а настройването на ниската честота влияе на звуковете с ниска
честота.
Баланс
Подчертава баланса на левия или десния говорител.
(Продължава)
29 BG
Използване на функциите от MENU
Персонализира функцията на картината в подробности.
“Нулиране”: Връща всички настройки към фабричните им стойности.
“Доп. усилване на контраста”: Автоматично регулира “Подсветка” и
“Контраст” в най-подходящата настройка според яркостта на екрана.
Тази настройка е особено ефективна за тъмни сцени, като подсилва
контраста при тях.
“Корекция на черното”: Подобрява черните зони в картината за посилен контраст.
“Гама”: Регулира баланса между ярките и тъмните зони в картината.
“Чисто бяло”: Подчертава белите цветове.
“Живи цветове”: Прави цветовете по-живи.
Автомат. сила на Поддържа постоянно ниво на звука, дори когато нивото на звука
търпи сривове (напр. рекламите по принцип са с по-силен звук от
звука
програмите).
Изместване на
усилването
Задава самостоятелно ниво на звука на всяко оборудване, свързано
към телевизора.
Обемен звук
Избира режима на обемния звук.
“Вкл.”: Създава обемен ефект, който ви помага да се насладите на
виртуално двуканално обемно аудио само с два вътрешни
високоговорителя на телевизора.
“Симул. Стерео”: Добавя обемен ефект към моно програмите.
“Кино”: Създава обемни ефекти, подобни на висококачествените
аудио системи в кинотеатрите.
“Музика”: Създава обемни ефекти, които ви карат да се чувствате,
сякаш сте в концертна зала.
“Спорт”: Създава обемни ефекти, които ви карат да се чувствате,
сякаш гледате спортно състезание на живо.
“Игра”: Създава обемни ефекти, които подобряват звука на игрите.
“Изкл.”: За нормално приемане на стерео или моно.
~
• “Обемен звук” се задава в зависимост от настройката на “Избор на сцена”.
Бас усилвател
Създава по-плътен звук за по-силно въздействие като подчертава
басовите звуци.
Избор на звук
Избира звука от високоговорителите за стерео или двуезични
програми.
“Стерео”, “Моно”: За стерео програми.
“A”/“B”/“Моно”: За двуезични предавания, изберете “A” за звуков
канал 1, “B” за звуков канал 2 или “Моно” за моно канал, ако има
такъв.
z
• Ако изберете друго свързано към телевизора оборудване, задайте “Избор на
звук” на “Стерео”, “A” или “B”.
Говорител
Включва и изключва вътрешните говорители на телевизора.
“ТВ говорител”: Говорителите на телевизора са включени, за да се
слуша звука на телевизора през телевизионните говорители.
“Аудио система”: Говорителите на телевизора са изключени, за да се
слуша звука на телевизора само през отделно аудио оборудване,
свързано към гнездата на аудио изходите.
Изход за звука
“Променлив”: Когато използвате външна аудио система, силата на
звука през аудио изхода може да бъде управлявана през
дистанционното на телевизора.
“Постоянен”: Аудио изходът на телевизора е постоянен. Използвайте
управлението на звука на аудио приемника за регулиране на силата на
звука (и други аудио настройки) през вашата аудио система.
Слушалки връзка с ТВ
Включва/изключва вътрешните говорители на телевизора, когато
свържете слушалки към телевизора.
Слушалки - сила Регулира силата на звука в слушалките.
~
на звука
• Тази опция не е налична, когато “Слушалки/Изход на звука” е настроено на
“Изход за звука”.
30 BG
HDMI/DVI аудио
източник
Превключва аудио сигнала към HDMI вход, когато е свързано DVI
устройство. Изберете между “Автомат.”, “HDMI Аудио” и “Звук от
копмпютър”.
Допълнителни
настройки
“Динамичен обхват”: Компенсира разликите в аудио нивата между
различните канали (само за Dolby Digital аудио).
~
• Ефектът може да не функционира или може да зависи от програмата,
независимо от настройката за “Динамичен обхват”.
“Цифров аудио изход”: Задава извеждания през жака DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) аудио сигнал на телевизора. Задайте на
“Aвтомат.”, когато свързаното оборудване е съвместимо с Dolby Digital.
Задайте на “PCM”, когато свързаното оборудване не е съвместимо с
Dolby Digital.
“Downmix режим”: Задайте начина на downmix от многоканален на
двуканален звук.
• “Обемен звук”: Изберете, за да получите най-добрия обемен звук или докато
ползвате външни продукти с Pro Logic.
• “Стерео”: Изберете за стерео изход.
~
Екран
Формат на
екрана
Променя формата на екрана. За подробности по формата на екрана
вж. стр. 17.
Формат на
екрана
(само в режим
PC)
“Нормална”: Показва картината в оригиналния й размер.
“Пълен 1”: Увеличава картината така, че да запълни вертикално
зоната за показване, като се запазват оригиналните пропорции.
“Пълен 2”: Увеличава картината, за да запълни зоната за показване.
Автоматичен
формат
“Вкл.”: Изберете “Вкл.” за автоматична промяна на настройките на
“Формат на екрана” според съдържанието.
“Изкл.”: Ако честата промяна на екрана ви пречи, изберете “Изкл.”.
Изберете една от опциите на “Формат на екрана”, когато тази
функция е настроена на “Изкл.”.
4:3 фиксиран
Задава формат на екрана по подразбиране за програми, излъчвани в
4:3.
Автоматична
зона на екрана
“Вкл.”: Автоматично регулира зоната на екрана според
съдържанието.
“Изкл.”: Изключва “Автоматична зона на екрана”. Изберете една от
опциите на “Зона на екрана”.
(Продължава)
31 BG
Използване на функциите от MENU
• “Режим на звука”, “Нулиране”, “Еквалайзер”, “Баланс”, “Автомат. сила на звука”, “Изместване на
усилването”, “Обемен звук” и “Бас усилвател” не са налични, когато “Говорител” е зададен на “Аудио
система”.
Зона на екрана
Настройва зоната за показване на изображение.
“Всички пиксели”: Показва картината в оригиналния й размер,
когато части от нея са изрязани.
“Нормална”: Показва картината в препоръчителния размер.
“+1”: Показва картините в оригиналния им размер.
“-1”: Увеличава картината така, че ръбовете й да са извън зоната на
екрана.
~
• Тези опции могат да се променят в зависимост от показвания вход.
Хоризонт.
отместване
Регулира хоризонталната позиция на картината.
Вертикално
отместване
Регулира вертикалната позиция на картината, когато “Формат на
екрана” е зададен на “Лупа”, “14:9” или “Заглавия”.
Вертикален
размер
Регулира вертикалния размер на картината, когато “Формат на
екрана” е зададен на “Широко увел.”.
Комп.
Настройки
Персонализира телевизионния екран като PC монитор.
z
• Тази опция е налична само, ако се получава PC сигнал.
• “Автоматична настройка” може да не работи добре с някои входни сигнали.
В подобни случаи регулирайте ръчно “Фаза”, “Стъпка”, “Хоризонт.
отместване” и “Вертикално отместване”.
“Формат на екрана”: Изберете “Нормална” за показване на
оригиналния размер на изображението. Изберете “Пълен 1” за
увеличаване на картината до запълване на зоната на екрана със
запазване на оригиналните пропорции. Изберете “Пълен 2” за
увеличаване на картината до запълване на зоната на екрана.
“Нулиране”: Връща всички “Комп. Настройки” без “Формат на
екрана” до фабричните настройки.
“Автоматична настройка”: Регулира автоматично позицията на
дисплея и фазата на картината в режим на компютър.
“Фаза”: Регулира екрана, когато част от показвания текст или
изображение не са ясни.
“Стъпка”: Разширява или свива размера на екрана по хоризонтала.
“Хоризонт. отместване”: Отмества екрана наляво или надясно.
“Вертикално отместване”: Отмества екрана нагоре или надолу.
32 BG
Настройка на каналите
Аналогова
настройка
“Аналогова автомат. настройка” (само за аналоговия режим):
Настройва всички налични автоматични канали. Обикновено не се
налага да се извършва тази операция, тъй като каналите са вече
настроени още при първата инсталация на телевизора. Все пак тази
опция ви дава възможност да повторите процеса (напр. повторно да
настроите телевизора след преместване в друго жилище или да
търсите новите канали, които операторът е пуснал).
“Ръчни настройки” (Само за аналоговия режим): Променя
настоящата настройка на аналоговия канал.
Натиснете , за да изберете програмата, която искате да промените.
Система
Предварително настройва програмните канали ръчно.
1 Натиснете F/f, за да изберете “Система”, след това натиснете
2 Натиснете F/f, за да изберете една от следните телевизионни
системи за разпространение, след това натиснете .
.
~
• В зависимост от избраната държава/област за “Държава”, тази опция може
да не е налична.
Канал
1 Натиснете F/f, за да изберете “Канал”, след това натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете “S” (за кабелна телевизия) или “C”
(за земни канали), след това натиснете g.
3 Настройте каналите както следва:
Ако не знаете номера на канала (честотата)
Натиснете F/f, за да потърсите следващия наличен канал. Когато бъде
намерен канал, търсенето спира. За да продължите търсенето,
натиснете F/f.
Ако знаете номера на канала (честотата)
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на канала с
програмата, която желаете, или номера на канала на
видеокасетофона.
4
Натиснете
натиснете
, за да преминете на “Потвърди”, след това
.
Повторете гореописаната процедура, за да програмирате ръчно други
канали.
Етикет
Задава на избрания канал име по ваш избор, което може да съдържа
до седем букви или цифри.
Автомат. фина настройка
Позволява да извършите ръчно фина настройка на избрания номер
програма, ако решите, че леко донастройване може да доведе до подобро качество на картината.
(Продължава)
33 BG
Използване на функциите от MENU
B/G: За държави и области от Западна Европа
I: За Великобритания
D/K: За държави и области от Източна Европа
L: За Франция
Аудио филтър
Подобрява звука на отделни канали, в случай на изкривяване в моно
програми. Понякога нестандартният излъчван сигнал може да причини
изкривяване или прекъсване на звука при гледане на моно програми.
Ако при вас няма изкривяване на звука, ви препоръчваме да не
променяте фабричната настройка на тази опция “Изкл.”.
~
• “Аудио филтър” не работи, когато “Система” е зададено на “L”.
Пропусни
Прескача неизползваните аналогови канали при натискане на
PROG +/- за избор на канал. (Все пак можете да зададете и прескочен
канал с помощта на цифровите бутони.)
Потвърди
Запазва промените, извършени в настройките на “Ръчни настройки”.
“Подреждане на програми” (Само за аналоговия режим): Променя
реда, по който се записват аналоговите канали на телевизора.
1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да
преместите на нова позиция, после натиснете g.
2 Натиснете F/f, за да изберете новата позиция за вашия канал,
след това натиснете .
Цифрова
настройка
“Цифрови настройки”
• “Автомат. цифрова настройка”:
Настройва всички налични цифрови канали.
Тази опция ви позволява да пренастроите телевизора след
преместване в друго жилище или да търсите новите канали, които
операторът е излъчил. Натиснете .
• “Aвтоматична настройка - oбхват”:
• “Нормален”: Търси налични канали във вашия регион/държава.
• “Пълен”: Търси налични канали независимо от региона/държавата.
~
• Можете да стартирате “Автомат. цифрова настройка” след преместване в
ново жилище, промяна на доставчика на услугата, или да търсите наскоро
стартирани канали.
• “Редактиране на програми”:
Премахва нежеланите и променя реда на запазените в телевизора
цифрови канали.
1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да
премахнете или преместите на нова позиция.
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрения програмен
номер на желаното от вас предаване.
2 Премахнете или сменете реда на цифровите канали, както следва:
За да премахнете цифров канал
Натиснете . След появата на съобщение за потвърждение, натиснете
G, за да изберете “OK”, след което натиснете .
За да промените реда на цифровите канали
Натиснете g, след това натиснете F/f, за да изберете новата позиция
за канала и натиснете G.
3 Натиснете
RETURN.
~
• При избрана опция “Кабел”, тази функция може да не бъде налична в някои
държави.
• “Ръчна цифрова настройка”:
Ръчно настройва цифровите канали.
34 BG
1 Изберете “Начин на сканиране”, после изберете “Канал” или
“Честота”.
2 Настройте останалите елементи съответно.
3 Изберете “Сканиране нагоре” или “Сканиране надолу”, после
стартирайте ръчната настройка.
4 Когато намерите наличните канали, изберете “Да” или “Не”.
5 Изберете “Да”, за да запишете програмата. На екрана ще се появи
съобщението “Желаете ли да продължите сканирането?”. Ако
изберете “Да”, ще се сканира следващият канал/честота. Ако
изберете “Не”, ще се покаже предишния екран.
~
• Ръчна цифрова настройка за Кабел е възможна само, когато има налични
цифрови кабелни услуги, които се намират чрез DVB-C пълно сканиране.
“Настройка на субтитрите”
• “Настройка на субтитрите”: При избор на “За хора увреден слух”
със субтитрите може да се покаже и визуална помощ (ако
телевизионните канали излъчват такава информация).
• “Първи предпочитан език”: Избира предпочитан език, на който да
бъдат показвани субтитрите.
• “Втори предпочитан език”: Избира втори предпочитан език, на
който да бъдат показвани субтитрите.
z
• Тази функция работи, само когато “Звуково описание” е зададено на “Вкл.”.
• “MPEG аудио ниво”: Регулира нивото на звука за MPEG аудио.
“Техническа настройка”
• “Aвтомат. обновяване на услугите”: Позволява на телевизора да
разпознава и запазва нови цифрови услуги, когато се появят такива.
z
• Препоръчително е да настроите “Aвтомат. обновяване на услугите” на
“Вкл.”, за да позволите на новите цифрови услуги да се добавят
автоматично, щом се появят. Ако го настроите на “Изкл.”, няма да
получавате съобщение на екрана за нови цифрови услуги и услугите няма да
се добавят автоматично. Тази функция е налична в зависимост от региона/
държавата. Ако не е налична, изпълнете “Автомат. цифрова настройка”, за
да добавите нови услуги.
(Продължава)
35 BG
Използване на функциите от MENU
“Настройка на звука”
• “Аудио тип”: Превключва на излъчване за глухонеми, при избор на
“За хора увреден слух”.
• “Първи предпочитан език”: Избира предпочитан език за
използване с тази програма. Някои цифрови канали могат да
предават програми на няколко аудио езика.
• “Втори предпочитан език”: Избира втори предпочитан език за
използване с тази програма. Някои цифрови канали могат да
предават програми на няколко аудио езика.
• “Звуково описание”: Предоставя звуково описание (разказ) или
визуална информация, ако телевизионните канали излъчват такава.
• “Ниво на смесване”: Регулира изходните нива на основния звук на
телевизора и нивата на звуковото описание.
• “Обновяване на софтуер”: Телевизионният приемник може да
приема софтуерни актуализации чрез излъчвания сигнал. За да
получавате актуализациите, опцията Обновяване на системата в
менюто Технически настройки трябва да бъде настроена на “Вкл.”.
Когато бъде открита актуализация, потребителят ще бъде
информиран чрез поредица от екранни инструкции как да
процедира с нея. Моля, не изключвайте приемника от мрежата по
време на инсталационната процедура.
• “Информация за системата”: Показва информация за настоящата
версия на софтуера и нивото на сигнала.
• “Времева зона”: Позволява ви ръчно да изберете времевата зона,
в която се намирате, ако зоната не е същата като настроената за
вашата държава/област.
~
• При избрана опция “Кабел”, тази функция може да не бъде налична в някои
държави.
• “Автоматично лятно време”: Задава дали автоматично да се
превключва от зимно на лятно часово време и обратно.
• “Вкл.”: Автоматично превключва от лятно на зимно часово време и
обратно, в зависимост от календара.
• “Изкл.”: Часът се показва, в зависимост от времевата разлика,
зададена за “Времева зона”.
~
• При избрана опция “Кабел”, тази функция може да не бъде налична в някои
държави.
• “Заместване на услугите”: Изберете “Вкл.”, за да смените
автоматично канала, когато операторът прехвърли програмата си на
друг канал.
“Настройка на CA модула”
Позволява ви да използвате услугата за платена телевизия, след като се
сдобиете с Модул за условен достъп (CAM) и карта за гледане. Вж. стр. 21 за
разположението на гнездата
(PCMCIA).
36 BG
Родителски контрол
Задава възрастова граница за програмите. Всяка програма, която превишава възрастовото
ограничение може да се гледа само след въвеждане на ПИН код.
~
• За кабелните оператори в Холандия, ПИН кодът трябва да се въвежда, когато възрастовото
ограничение за програмата е по-голямо или равно на посоченото от вас.
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете актуалния ПИН код.
Ако не сте настроили ПИН, се извежда екран за задаване на ПИН код. Следвайте инструкциите
за “PIN код” по-долу.
2 Натиснете F/f, за да изберете възрастово ограничение или “Няма” (за гледане без
ограничения), след което натиснете .
3 Натиснете
RETURN.
PIN код
За да зададете ПИН код за първи път
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете новия ПИН код.
2 Натиснете
RETURN.
За да промените вашия ПИН
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете актуалния ПИН код.
2 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете новия ПИН код.
3 Натиснете
RETURN.
• ПИН кодът 9999 винаги се приема.
Смяна на ПИН
кода
Изберете за промяна на ПИН кода.
Родителска
оценка
Изберете възрастта на най-младия зрител (3 ~ 18). Изберете “Няма”,
за да не записвате нищо.
Елементите, които могат да бъдат избирани, може да са различни в
зависимост от настроената държава.
Заключване на
цифрова
програма
Заключва/отключва програми и проверява статуса на програмите.
1 Натискайте бутоните с цифри, за да въведете актуалния ПИН код
или да зададете нов.
2 Натискайте F/f, за да управлявате програмите и натискайте ,
за да превключвате между състояние “Заключено” и
“Отключено”.
Заключване на
външен вход
Заключва гледането на външни входове. За гледане на заключен
външен вход, изберете “Отключено”.
Настройка
USB
автоматично
стартиране
Автоматично отваря преглед на миниатюри на последно
възпроизвежданите Снимки/Музика/Видео, когато телевизорът е
включен и към USB порта е било включено USB устройство при
включването на телевизора.
(Продължава)
37 BG
Използване на функциите от MENU
z
Таймер
заспиване
Задава период от време, след който телевизорът автоматично се
превключва в режим на готовност.
Когато е активиран “Таймер заспиване”, индикаторът (Таймер
заспиване) от предната страна на телевизора свети в оранжево.
z
• Ако изключите телевизора и отново го включите, “Таймер заспиване” се
нулира и преминава в “Изкл.”.
• На екрана се появява уведомително съобщение една минута преди
телевизорът да се превключи в режим на готовност.
Първоначална
настройка
Стартира начално установяване за избор на език, държава/регион и
местонахождение, както и за настройка на всички налични цифрови и
аналогови канали. Обикновено не се налага да се извършва тази
операция, тъй като езикът и държавата/областта би трябвало да са
избрани, а каналите вече да са настроени, още при първата
инсталация на телевизора. Все пак тази опция ви дава възможност да
повторите процеса (напр. повторно да настроите телевизора след
преместване в друго жилище).
Език
Избира езика, на който да се извеждат менютата.
Начално лого
Изберете “Вкл.” за показване на лого при включване на телевизора.
Изберете “Изкл.”, за да го забраните.
AV настройки
“AV настройки”
Задава име на всяко оборудване, свързано към страничните или
задните гнезда/жакове на телевизора. Името ще се показва за кратко
на екрана, когато оборудването бъде избрано.
1 Натиснете F/f, за да изберете желания входен източник, след
което натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете една от опциите по-долу, след това
натиснете .
• AV1 (или HDMI1/HDMI2/Component/PC), КАБЕЛ, САТЕЛИТ, VCR, DVD/
BD, ДОМАШНО КИНО, ИГРА, КАМЕРА, ЦИФРОВА КАМЕРА, PC:
Използва се едно от предварително настроените имена, за да се
зададе име на свързаното оборудване.
• “Редактирай”: Създавате ваше собствено име.
1 Натиснете F/f, за да изберете желаната буква или цифра
(“_” за празно място), след това натиснете g.
Ако въведете грешен знак
Натиснете G/g, за да изберете грешния знак. След това
натиснете F/f, за да изберете правилния знак.
2 Повторете процедурата от стъпка 1, за да довършите името,
след това натиснете .
“AV2/компонентен вход”
Превключва между компонентен вход и AV2 вход. Ако изберете
“Автомат.”, телевизорът открива сигнала за връзка на клемата и
превключва към компонентен или към AV2 вход.
~
• Не можете да използвате компонентен и AV2 вход едновременно.
“Слушалки/Изход на звука”
Задава изход на звука към слушалки или външна аудио система,
свързана към телевизора. Прекъсва слушалките от телевизора,
когато изберете “Изход за звука”.
38 BG
HDMI настройки Позволява на телевизора да осъществява връзка с оборудване,
USB обновяване Обновява телевизионната система с помощта на USB памет.
на с-мата
Поддръжка на
продукта
Показва информация за вашия телевизор.
Фабрични
настройки
Връща всички настройки към фабричните им стойности. След
завършване на този процес се показва първоначалният екран на
настройка.
39 BG
Използване на функциите от MENU
съвместимо с функцията управление през HDMI, и свързано към HDMI
гнездата на телевизора. Имайте предвид, че на свързаното
оборудване също трябва да се направят настройки за комуникация.
“Управление през HDMI”: Задава дали да се свързват работата на
телевизора и свързаното оборудване, съвместимо с управление през
HDMI.
“Уреди -автоматично изкл.”: Когато зададете “Вкл.”, свързаното
оборудване, което е съвместимо с управление през HDMI, се изключва
при включване на телевизора в режим на изчакване с помощта на
дистанционното устройство.
“ТВ - автоматично вкл.”: Когато зададете “Вкл.”, телевизорът се
включва при включване на свързаното оборудване, съвместимо с
управление през HDMI.
“Списък на HDMI уреди”: Показва списък на свързаното оборудване,
съвместимо с управление през HDMI.
“Бутони за контрол на устройства”: Избира функции на бутоните на
дистанционното на телевизора за управление на свързаното
оборудване.
• “Няма”: Деактивира управлението от дистанционното на
телевизора.
• “Нормални”: За основни дейности, като бутони за навигация (горе,
долу, ляво, дясно и др.).
• “Бутони за настройка”: За основни действия и работа с бутони за
канали, например PROG +/- или (0-9) и др. Полезни при управление
на тунер или цифров приемник и др. през дистанционното
управление.
• “Бутони за меню”: За основни дейности и управление на бутони
HOME/OPTIONS. Полезно при избор на менюта на BD плейър и др.
през дистанционното управление.
Еко
Нулиране
Връща всички настройки “Еко” към фабричните им стойности.
Енергоспестяване Избира режим на енергоспестяване, за да понижи консумацията на
енергия от телевизора.
“Стандартен”: Настройки по подразбиране.
“Понижение”: Понижава консумацията на енергия от телевизора.
“Картина изключена”: Изключва картината. Можете да слушате
звука при изключена картина.
Изключва, ако
ТВ не се
използва
Избира времето (“1h”, “2h” или “4h”) за задаване на телевизора в
режим на готовност автоматично, ако не работите с телевизора за
определения период от време.
Светлинен
сензор
Автоматично оптимизира настройките за изображението, спрямо
осветеността на стаята.
~
• Не поставяйте нищо върху сензора, защото това може да наруши функцията
му. Проверете мястото на сензора (стр. 15).
Когато е зададен на “Вкл.”, се включва в режим на готовност, ако не
PC
енергоспестяване се получава PC сигнал. Достъпно е само за вход PC.
~
• Енергийната ефективност понижава консумацията на енергия и така пестите пари от сметките за
електричество.
• Когато не използвате устройството
– Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключвате
телевизора от мрежата, когато не планирате да го използвате няколко дни.
– Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен от копчето. За да изключите напълно
устройството, изключете кабела на захранването от електрическата мрежа.
– Някои телевизори притежават функции, които изискват оставянето на устройството в режим на
готовност.
40 BG
Допълнителна информация
Инсталиране на аксесоарите
(конзола за монтиране на стена)
x До потребителите:
За опазване на продукта и от съображения за безопасност Sony настоятелно
препоръчва монтирането на вашия телевизор да бъде извършено от доставчици на
Sony или лицензирани подизпълнители. Не опитвайте да го монтирате сами.
x До доставчиците на Sony и подизпълнителите:
Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа,
периодичната поддръжка и огледа на този продукт.
Вашият телевизор може да бъде монтиран с използването на конзолата за
монтиране на стена SU-WL500 (продава се отделно).
• За правилния монтаж се обърнете към доставеното ръководство за употреба на
конзолата за монтиране на стена.
• Направете справка в “Сваляне на поставката за маса на телевизора” (стр. 9).
~
• Когато закрепвате скобата за монтиране, поставете телевизора с екрана надолу на равна и стабилна
повърхност, покрита с дебел и мек плат.
Допълнителна информация
Винт
(+PSW6 × 16)
Скоба за монтиране
Дебел и мек плат
Квадратен отвор
Бележка при монтажа
Когато използвате конзола за монтиране на стена SU-WL500, разстоянието между стената и
телевизора трябва да е 6 см. Използвайте това разстояние, за да прокарате кабелите към
телевизора.
6 см
(Продължава)
41 BG
За монтирането на този продукт се изисква достатъчен опит, особено при определяне на
здравината на стената, която се изисква за издържане тежестта на телевизора. На всяка
цена поверете закрепването на този продукт към стена на доставчици на Sony или
лицензирани подизпълнители и по време на монтажа обърнете особено внимание на
мерките за безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания в резултат
на неправилна работа или монтиране.
Таблица на размерите, имащи отношение към монтажа
на телевизора
Център на екрана
Уред: см
Размери на екрана
Име на модела
Място на
центъра на
екрана
Дължина за всеки ъгъл на монтиране
Ъгъл (0°)
Ъгъл (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40BX440
98,0
60,1
12,2
42,7
15,1
33,3
57,0
46,1
KDL-32BX340
79,0
49,7
17,6
43,0
14,8
29,3
47,2
46,3
Числата в горната таблица може леко да се различават в зависимост от начина на
извършване на монтажа.
ВНИМАНИЕ
Стената, на която ще бъде монтиран телевизора, трябва да е способна да издържи тежест,
поне четирикратно превишаваща тази на телевизора. Вж. “Спецификации” (стр. 44) за
теглото.
42 BG
Чертеж/таблица за местата на винта и скобата
Име на модела
Място на винта
Място на скобата
KDL-40BX440
d, g
b
KDL-32BX340
e, g
c
Място на винта
a*
b
c
Допълнителна информация
* Мястото на скобата “a” не
може да се използва за
всички модели.
43 BG
Спецификации
Система
Система на панела
LCD (течнокристален дисплей) панел
Телевизионна
система
В зависимост от вашия избор на страна/регион
Аналогова: B/G, D/K, L, I
Цифрова: DVB-T, DVB-C
Система на
цветовете/видеото
Аналогова: PAL, PAL60 (само вход за видео), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (само вход за
видео)
Цифрова: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Покритие на
каналите
Аналогово: 46,25 - 855,25 MHz
Цифрово: VHF/UHF
Мощност на звука
8W + 8W
Входно/изходни жакове
75 ома външен терминал за VHF/UHF
Антена
/
AV1
21-пинов scart конектор, включително аудио/видео вход, RGB вход, S-Video вход и TV аудио/
видео изход.
COMPONENT IN
COMPONENT IN/
Поддържани формати: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
AV2
Y: 1 Vp-p, 75 ома, 0,3 V негативна синхронизация/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ома/PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 ома
AV2 Видео вход (фоно жакове)
COMPONENT IN/ Аудио вход (фоно жакове)
AV2
HDMI IN 1, 2
Видео: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двуканален линеен PCM
32, 44,1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита, Dolby Digital
PC (вж. стр. 46)
Аналогов аудио вход (минижак) (само HDMI 1)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Цифров оптичен жак (Двуканален линеен PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Аудио изход (ляво/дясно), Слушалки (минижак)
Вход от компютър (15 D-sub) (вж. стр. 46)
G: 0,7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено/B: 0,7 Vp-p, 75 ома/
R: 0,7 Vp-p, 75 ома, H/V синхронизация: TTL ниво
PC аудио вход (минижак)
PC IN
USB порт
CAM (Модул за условен достъп) гнездо
Име на модела KDL- 40BX440
32BX340
Захранване и други
Изисквания за
захранване
220–240 V AC, 50 Hz
Клас енергийна
ефективност
C
Размер на екрана
(измерен по
диагонала)
Прибл. 101,6 см / 40 инча
Прибл. 80,0 см / 32 инча
Консумация в “У дома”/ 119 W
на енергия “Стандартен”
режим
81,0 W
160 W
в “В
магазин”/
“Ярък”
режим
105 W
Средногодишна
консумация на
енергия*1
44 BG
165 kWh
112 kWh
Име на модела KDL- 40BX440
Консумация на
енергия в режим
готовност*2
0,25 W
Резолюция на
дисплея
1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда
(по вертикала)
98,0 × 63,9 × 22,0 см
Габарити (със
(ш × в × д) стойката)
(Прибл.)
98,0 × 60,1 × 9,4 см
(без
стойката)
Тегло
(Прибл.)
32BX340
1 366 точки (по хоризонтала) × 768 реда
(по вертикала)
79,0 × 53,4 × 19,3 см
79,0 × 49,7 × 9,1 см
13,5 kg
(със
стойката)
9,2 kg
12,4 kg
(без
стойката)
8,5 kg
Приложени
аксесоари
Вж. “1: Проверка на аксесоарите” на стр. 4.
Аксесоари по избор
Вж. “Инсталиране на аксесоарите (конзола за монтиране на стена)” на стр. 41.
*1 Годишна консумация на енергия, изчислена на база на консумация на телевизора при работа 4 часа
дневно за 365 дни. Реалната консумация на енергия може да е различна в зависимост от начина на
използване на телевизора.
*2 Указаната консумация на енергия в режим на готовност се достига след като телевизорът приключи
необходимите вътрешни процеси.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
(Продължава)
45 BG
x Таблица за входния сигнал от компютър за PC IN
и HDMI IN 1/2
За KDL-40BX440
Сигнали
По хоризонтала
(пиксели)
По вертикала Хоризонтална Вертикална
(редове)
честота (kHz) честота (Hz)
Стандарт
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Указания за
VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Указания за
VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
За KDL-32BX340
Сигнали
По хоризонтала
(пиксели)
По вертикала Хоризонтална Вертикална
(редове)
честота (kHz) честота (Hz)
Стандарт
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Указания за
VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Указания за
VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• PC входът на този телевизор не поддържа синхронизация по зелено или композитна синхронизация.
• PC входът на този телевизор не поддържа сигнали с презредова развивка.
• PC входът на този телевизор поддържа сигнали от таблицата по-горе с вертикална честота от 60 Hz.
46 BG
Отстраняване на
проблеми
При гледане на ТВ канал има шум в картината
или звука
• Регулирайте “Автомат. фина настройка”
(Автоматична фина настройка), за да получите
по-добро приемане на картината (стр. 33).
Проверете дали индикаторът
1 (готовност) мига в червено.
На екрана се появяват някакви малки черни
и/или ярки петънца
• Картината на модула на дисплея се състои от
точки. Малките черни и/или ярки точки на
екрана (пиксели) не означават неизправност.
Когато той мига
Функцията за самодиагностика е
активирана.
Натиснете "/1 отстрани на телевизора, за
да го изключите, извадете захранващия
кабел и информирайте вашия доставчик
или сервиз на Sony.
Когато той не мига
1
2
Направете справка с таблиците по-долу.
Ако проблемът все още продължава,
телевизорът ви трябва да бъде
прегледан от квалифициран сервизен
техник.
z
Картина
Няма картина (екранът е тъмен) и няма звук
• Проверете свързването на антената/кабела.
• Включете телевизора в мрежата и натиснете
"/1 отстрани на телевизора.
• Ако индикаторът 1 (готовност) свети в
червено, натиснете "/1.
Не се показва картина или информационното
меню от свързаното през Scart конектора
оборудване
• Натиснете бутона
, за да се покаже на
екрана списък на свързаното оборудване и
изберете желания вход.
• Проверете връзката между допълнителното
оборудване и телевизора.
Двойни или остатъчни изображения
• Проверете свързването на антената/кабела.
• Проверете местоположението или
ориентацията на антената.
На екрана има само снежинки или шум
• Проверете дали антената не е счупена или
прегъната.
• Проверете дали не е изтекъл срокът на
годност на антената (от три до пет години при
нормална употреба, една-две години близо до
море).
Черно-бяло или с неестествени цветове
изображение, когато се гледа сигнал от
гнездата
COMPONENT IN/
AV2
• Проверете връзката към конектора
COMPONENT IN/
AV2 и се уверете, че
всеки жак е здраво поставен в съответното му
гнездо.
Звук
Няма звук, но картината е добра
• Натиснете 2 + или % (Без звук).
• Проверете дали “Говорител” е зададен на “ТВ
говорител” (стр. 30).
• Когато използвате вход HDMI със Super Audio
CD или DVD-Audio, възможно е DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) да не възпроизведе аудио
сигнали.
Канали
Желаните канали не могат да бъдат избирани
• Превключете между цифров и аналогов
режим, и изберете желания цифров/аналогов
канал.
Някои канали са празни
• Канал само с кодирана/платена услуга.
Абонирайте се за платената телевизия.
• Каналът се използва само за данни (без
картина и звук).
• Свържете се с разпространителя на
програмата за подробности относно
предаването на сигнала.
Цифровите канали не се показват
• Свържете се с местния оператор, за да
разберете дали във вашата област има
цифрови предавания.
• Снабдете се с антена с по-голям коефициент
на усилване.
47 BG
Допълнителна информация
• За допълнителна информация се свържете с
Клиентски информационен център на Sony,
като използвате адреса или телефона в
гаранционната карта.
Програмите са черно-бели
• Изберете “Нулиране” (стр. 28).
Общи
Телевизорът се изключва автоматично
(преминава в режим на готовност)
• Проверете дали е активиран “Таймер
заспиване” (стр. 38) или “Изключва, ако ТВ не
се използва” (стр. 40).
• Ако не се приема сигнал или не извършвате
никаква операция в TV режим за около
15 минути, телевизорът автоматично
преминава в режим на готовност.
В картината или звука има смущения
• Телевизорът трябва да стои далече от
източници, които могат да причинят
електрични смущения, като например
автомобили, мотоциклети, сешоари или
оптично оборудване.
• Когато инсталирате допълнително
оборудване, оставете малко разстояние
между допълнителното оборудване и
телевизора.
• Проверете свързването на антената/кабела.
• Дръжте антената/кабела на кабелната
телевизия далеч от други свързващи кабели.
Дистанционното управление не работи
• Сменете батериите.
HDMI оборудването не се извежда в “Списък
на HDMI уреди”
• Уверете се, че телевизорът ви е съвместим с
управление за HDMI.
Ако “Режим на картината - В магазин: Вкл.” се
показва на екрана
• Вашият телевизор е зададен в режим “В
магазин”. Трябва да зададете “У дома” за
“Местонахождение” в процедурата
“Първоначална настройка” отново (стр. 7).
Няма намерени кабелни ТВ услуги (програми)
от “Автомат. цифрова настройка”.
• Проверете кабелната връзка или
конфигурацията за настройка.
• Опитайте “Автомат. цифрова настройка”, като
изберете “Антена” вместо “Кабел”.
48 BG
За полезна информация отноcно продуктите на Sony
A-E7Y-100-72(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF