Sony | KDL-55X4500 | Sony KDL-55X4500 Инструкции за експлоатация

LCD Цифров цветен телевизор
Ръководство за експлоатация
KDL-55X4500
KDL-46X4500
KDL-40X4500
© 2008 Sony Corporation
4-108-535-12(1)
Въведение
Благодарим ви, че избрахте този продукт на Sony.
Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете
изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Забележка за цифровата функция
на телевизора
 Всяка функция, свързана с цифровия телевизор
(
), ще работи само в държавите и областите, в които
се предават DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC)
цифрови земни сигнали или където имате достъп до
съвместима с DVB-C (MPEG2 и H.264/MPEG-4 AVC)
кабелна услуга. Моля, проверете при вашия местен дилър
дали там, където живеете, можете да приемате DVB-T
сигнал, а също питайте вашия кабелен доставчик дали
DVB-C кабелната услуга, която предлага, е подходяща за
вградените операции на телевизора.
 Възможно е кабелният доставчик да поиска допълнителна
такса за подобна услуга и може да се наложи да се
съгласите с правилата и условията, които доставчикът
налага.
 Въпреки че този телевизор следва DVB-T и DVB-C
спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T
цифрови земни сигнали и DVB-C цифрови кабелни
предавания не може да бъде гарантирана.
 Възможно е някои цифрови функции на телевизора
да не работят в някои държави/региони; възможно е и
DVB-C кабелната услуга да не работи правилно с някои
доставчици
За да се запознаете със списъка на съвместимите кабелни
доставчици, вижте интернет страницата за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Информация за търговски марки
е регистрирана търговска марка на DVB Project.
HDMI и логото HDMI, както и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени търговски марки на
HDMI Licensing LLC.
2 BG
DLNA и DLNA CERTIFIED са търговски марки и/или
сервизни марки на Digital Living Network Alliance.
Adobe е регистрирана търговска марка или търговска марка на
Adobe Systems Incorported в САЩ и/ или други държави.
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby” и
символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
“BRAVIA” и
са търговски марки на Sony Corporation.
“XMB” и “xross media bar” са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
Съдържание
Ръководство за бързо включване
4
Информация за безопасност ..................................................................................... 9
Предпазни мерки ..................................................................................................... 10
Устройство за дистанционно управление
и управление на устройството/ Индикатори .......................................................... 12
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия ............................................................................................... 17
Използване на цифровия електронен програмен справочник (EGP)
...................... 19
Използване на списъка Digital Favourite (любими програми)
.................................. 20
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване .................................................................. 21
Преглед на изображения от свързано оборудване .................................................... 23
Възпроизвеждане на снимки/музика през USB........................................................... 24
Използване на BRAVIA Sync с функцията HDMI контрол ............................................ 27
Работа с допълнително оборудване, като използвате
устройството за дистанционно управление на телевизора..................................... 28
Използване на функциите на домашната мрежа
Свързване към мрежата ......................................................................................... 31
Преглед на фото/ музикални файлове през мрежата ................................................ 31
Проверка на мрежовата връзка............................................................................... 33
Регулиране на настройките на дисплея на сървъра .................................................. 33
Използване на функциите на менюто
Преглед на Home менюто на медия приемника на XMBtM .......................................... 35
Меню с настройки на телевизора............................................................................ 36
Допълнителна информация
Инсталиране на аксесоари (Скоба за стена) ............................................................ 49
Спецификации ......................................................................................................... 51
Отстраняване на проблеми .................................................................................... 53
: само за цифрови канали
Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете раздела “Информация за безопасност” (стр. 9). Запазете ръководството за бъдещи справки.
3 BG
Ръководство за бързо включване
Преди работа
1: Прикрепяне на стойката
(за KDL- 46X4500/40X4500)
Проверка на приложените аксесоари
1
Захранващ кабел (Тип BF) * (1)
Коаксиален кабел* (1)
Стойка (1) и винтове (4)
(само за KDL-6X4500/40X4500)
Устройство за дистанционно управление
RM-ED012 (1)
Батерии размер АА (тип R6) (2)
* Не премахвайте феритната обвивка
Поставяне на батерии в устройството
за дистанционно управление
Start-up Guide
Натиснете и повдигнете капачето
на отделението за батериите.
2
За да смените решетката
на високоговорителя
1: Checking the
accessories
Remote RM-ED014 (1)
Решетката на високоговорителя може да бъде сменена с друга,
която се продава отделно в търговската мрежа. Въпреки
Size AA batteries (R6 type)
това не изваждайте решетката, освен ако не планирате да я
подменяте. За подробности се обърнете към инструкциите заStand (1)
експлоатация, приложени към решетката за високоговорителя.
Screws for stand (3)
KDL-19L40xx
Accessory bag
(2)
Cable band (1)
To insert batteries into the remote
Table-Top
Stand
Push and slide to open.
2
Gently slide the
the Table-Top S
holes.
Rear of TV
~
Ако
използвате електрическа отвертка, задайте стойност
Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
приблизително
1.5 N·m (15 kgf·cm).
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
4
BG
@=52?5?6H32EE6C:6D
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
~
Q .96?J@F42CCJE96+
2?59@=5:ED64FC6=JD
$A2?6=2?5E967C
Q 642C67F=?@EE@A:?4
H96?J@F:?DE2==E96+
3: Предпазване на телевизора
от падане
Ръководство за бързо включване
2: Свързване на антена/Set Top
Box/рекордер (например DVD
рекордер)
Свързване на антена/Set top Box/
рекордер (например DVD рекордер) със
SCARt
1 Поставете дървен винт (4 mm диаметър,
Set Top Box/ рекордер (например DVD рекордер)
Свързване на Set top Box/ рекордер
(например DVD рекордер) с HDMI
не е приложен в комплекта) в стойката на
телевизора.
2 Поставете винт (М6 х 12-15, не е
приложен в комплекта) в дупката на
телевизора.
3 Свържете дървения винт и другия винт
със здрава корда.
Set Top Box/ рекордер (например DVD рекордер)
5 BG
4: Събиране на кабелите
KDL-40X4500
KDL-46X4500
5: Извършване на първоначална
настройка
Start-upKDL-46X4500
Guide
KDL-40X4500
KDL-55X4500
1:KDL-55X4500
Checking the
accessories
Remote RM-ED014 (1)
Size AA batteries (R6 type) (2)
Stand (1)
Screws for stand (3)
Cable band (1)
KDL-19L40xx
Accessory bag
Screws
3
3
To insert batteries into the remote
Table-Top
Stand
TV unit
Push and slide to open.
24
4
Gently slide the TV unit onto the neck of
the Table-Top Stand and align the screws
holes.
Rear of TV
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Не прихващайте захранващия кабел заедно с други
кабели.
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
@=52?5?6H32EE6C:6D
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
2: Attaching the stand
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
1
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
the accessory bag.
5
5
~
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
3 Use the supplied screws to attach the TV
Изберете
за да постигнете
найunit to “Home”,
the Table-Top
Stand.
добра настройка на монитора , за да
6
използвате
монитора в домашни условия.
6
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
Screws
Screws
~
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Уверете
се, че антената е свързана.
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
$II
BG
6Table-Top
Stand
TV unit
11
7
7
11
11
Ръководство за бързо включване
7
Когато изберете “Cable”, препоръчваме
ви да изберете “Quick Scan” за бърза
настройка. Задайте “Frequency” и “Network ID” в зависимост от информацията,
приложена от вашия кабелен оператор.
Ако докато използвате функцията „Quick
Scan” не бъдат разпознати никакви канали,
използвайте опцията “Full Scan” (въпреки
че това може да отнеме известно време).
За списък със съвместими кабелни
доставчици, вижте интернет страницата за
8
поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
8
8
Ако желаете да промените реда на
аналоговите канали, следвайте стъпките,
описани в “Programme Sorting” на стр. 44.
9 вашият телевизор не може да приема
Ако
цифрови програми, на екрана се извежда
менюто “Clock Set” (стр. 36).
9
9
10
10
10
7 BG
To insert batteries into the remote
Table-Top
Stand
Push and slide to open.
2
Регулиране на ъгъла на гледане
на телевизора
Този телевизор може да бъде регулиран в стойностите на
ъглите, посочени по-долу.
Регулирайте наляво и надясно
(чрез въртене)
Изглед отгоре
Сваляне на стойката
на телевизора
Gently s
the Tabl
holes.
Rear
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Развийте винтовете, като следвате стрелките
на
телевизора.
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
• @=52?5?6H32EE6C:6D
Не сваляйте стойката, ако не сте решили следното:
- Да монтирате устройството на стената.
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
- Да прибирате телевизора в кашона, с който сте го
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
закупили (само за KDL-46X4500/40X4500).
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Q
Отпред
2: Attaching the stand
~
Q .96?J@F42
2?59@=5:ED6
$A2?6=2
Q 642C67F=?@
H96?J@F:?
3
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
1
Use the
unit to th
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
the accessory bag.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
Screws
Screws
~
Q !72?6=64EC:4
E:89E6?2E2A
Q ,?=6DD@E96C
$II
Table-Top
Stand
4 GB
8 BG
TV unit
Информация
за безопасност
Инсталация/Настройка
Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с
инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от
пожар, токов удар или повреда и/или наранявания.
Вентилация
 Не поставяйте нищо върху вентилационните отвори на
корпуса.
 Оставете свободно място около телевизора, както е
показано по-долу.
 За да предоставите адекватна вентилация, препоръчваме
ви да използвате оригиналната скоба за стена на Sony.
8 mm - 12 mm
mm
- 12 mm
8 mm - 812
mm
8 mm - 12 mm
8 mm - 12 mm
8 mm - 12 mm
Винт (приложен към скобата за стена)
Кукичка за монтиране
Приспособление за прикрепяне на
кукичката от задната страна на
телевизора.
Пренасяне
 Преди да местите телевизора,
изключете всички кабели от
устройството.
 Пренасянето на телевизора
изисква двама или повече души.
 Когато пренасяте телевизора
За KDL-46X4500/40X4500
на ръка, придържайте го, както
е показано на илюстрацията
вдясно. Не излагайте LCD
панела на удари.
 Когато повдигате телевизора
или го местите, придържайте
здраво устройството от
долната му страна.
За KDL-55X4500
 Когато пренасяте телевизора,
стремете се да не изложите
устройството на удари или прекалени вибрации.
 Когато пренасяте устройството за поправка или го
местите, пакетирайте го, като използвате оригиналната
опаковка и материали за пакетиране.
Уверете се, че придържате долната част на панела, а
не прозрачната, високоговорителя или областта около
решетката на високоговорителя. Не стягайте областта
около решетката на високоговорителя.
30 cm
10 cm
1010
cmcm
Инсталация
 Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до леснодостъпен контакт от мрежата от 220 V.
 Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност.
 Инсталирането на устройството към стената трябва да се
извършва само от квалифициран персонал.
 За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате
оригиналните аксесоари на Sony, включително:
- Скоба за стена SU-WL500
 Уверете се, че използвате винтовете, приложени към
скобата за стена, когато прикрепяте кукичките за
монтиране към телевизора. Приложените винтове са
проектирани така, че тяхната дължина е между 8 mm и 12
mm, измерено от повърхността на кукичката за прикрепяне.
Диаметърът и дължината на винтовете се различават в
зависимост от модела на скобата за стена
Възможно е използването на винтове, различни от
приложените в комплекта, да доведе до вътрешна повреда
на телевизора или да причини падането му и др.
30 cm
30 cm
30
Инсталация на стена
30 cm
10 cm
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10
10 cm
cm
10 cm
10 cm
10 cm
10
10 cm
10
10 cm
cm
Оставете най-малко толкова място.
cm
Инсталиране с помощта на10стойката
3010
cmcm
30
cm
30cm
cm
30
10 cm
10 cm
cm
30 cm 110
100 ccm
m
10 cm
10 1c0mcm
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
1 0 cm
6 cm
6 cm
66cm
cm
6 cm
6 cm
Оставете най-малко толкова място.
 За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите
събирането на прах или мръсотия, следвайте следните
правила:
- Не инсталирайте телевизора с горния му край надолу,
обърнат назад или настрани.
- Не инсталирайте телевизора върху рафтове, вградени
шкафове, килим или легло.
- Не покривайте телевизора с пердета, парчета плат или
вестници и др.
- Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу.
Циркулацията на въздух е блокирана.
Стена
Стена
Захранващ кабел
За да предотвратите риска от пожар, токов удар, повреда и/
или нараняване, при работа със захранващия кабел следвайте
правилата, посочени по-долу.
– Използвайте единствено оригинален захранващ кабел на
Sony. Не използвайте други марки кабели.
– Заредете щепсела плътно и докрай в контакта.
– Работете с телевизора само със захранване от 220-240 V
АС.
– За ваша безопасност, когато прокарвате кабели, уверете
се, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да
не се спънете в кабелите.
– Преди да поправяте или местите телевизора, изключете
захранващия кабел от мрежата от 220 V.
– Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина.
– Изключвайте и почиствайте редовно захранващия кабел.
Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него
се образува влага, възможно е покритието на кабела да се
наруши и това може да доведе до пожар.
(Продължава)
9 BG
Забележки
 Не използвайте приложения захранващ кабел с друго
оборудване.
 Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте захранващия
кабел. Ако го направите, възможно е проводниците да се
оголят или прекъснат.
 Не преправяйте захранващия кабел.
 Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
 Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате
от контакта.
 Не свързвайте твърде много устройства към един и същи
контакт.
 Не използвайте контакт с плитко гнездо.
Забранена употреба
Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места
или при следните ситуации. Ако го направите, възможно е
телевизорът да се повреди и това може да причини пожар,
токов удар, повреда и/или нараняване.
Местоположение:
На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на
кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно
средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности,
близо до вода, изложен на дъжд, влага или пушек.
Околна среда:
На места, които са горещи, влажни или крайно прашни; на места,
на които има много насекоми; на места, изложени на механични
вибрации или такива, намиращи се в близост до лесно-запалими
вещества (свещи и др.). Телевизорът трябва да бъде предпазен от
поливане с течности и в близост до него не трябва да поставяте
предмети, пълни с течности, като например вази.
Ситуации:
Не използвайте устройството, когато сте с мокри ръце, а също и
когато корпусът е свален, или когато са прикрепени аксесоари,
които не са препоръчани от производителя. По време на
гръмотевични бури изключвайте телевизионното устройство от
мрежата от 220 V; също така изключвайте и антените.
Счупени парчета:
 Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана
може да се счупи и да експлодира при удара и това може
да причини сериозни наранявания.
 Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте,
докато не изключите захранващия кабел. В противен
случай може да получите токов удар.
Когато не използвате устройството
 Поради причини, свързани с безопасността и околната
среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора, ако не
планирате да го използвате за няколко дни.
 Телевизорът е включен към мрежата от 220 V дори
когато е изключен от копчето. За да изключите напълно
телевизионното устройство, изключете от мрежата от 220
V и самия кабел на захранването.
 Въпреки това, някои телевизори притежават функции,
които изискват да оставите устройството в режим на
готовност.
Относно децата
 Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора.
 Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат
случайно погълнати.
Ако се получи следният проблем...
Незабавно изключете телевизора и захранващия кабел, ако се
получи някой от следните проблеми.
Консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз
на Sony за това дали телевизорът трябва да бъде проверен от
квалифициран сервиз.
Когато:
–
–
–
–
Захранващият кабел е повреден.
Гнездото на контакта е плитко.
Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или
нещо е хвърлено по него.
Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на
корпуса.
10 BG
Предпазни
мерки
Гледане на телевизия
 Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като
гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва
допълнително очите ви.
 Когато използвате слушалки, настройте прецизно нивото на
силата на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.
LCD екран
 Въпреки че LCD екранът е изработен по високо прецизна
технология и повече от 99,99% от пикселите му са
ефективни, възможно е върху него да се появят черни или
светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна
особеност на LCD панела и не е неизправност.
 Не натискайте и не драскайте предния филтър и не поста-вяйте
предмети върху устройството. Изображението може да се
изведе неравно или LCD панелът може да се повреди.
 Ако използвате устройството на студено място, картината
може да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не е
неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата
се повиши.
 Когато на екрана за продължително време са изведени
неподвижни изображения, могат да се появят остатъчни
образи. Вероятно те ще изчезнат след няколко секунди.
 Екранът и корпусът се затоплят, когато не използвате
устройството. Това не е неизправност.
 LCD екранът се състои от малко количество течни кристали
и живак. Флуоресцентната тръба, използвана в това
устройство, също съдържа живак. Следвайте местните
правила и закони за изхвърляне на подобни отпадъци.
Поддръжка и почистване на повърхността
на екрана/корпуса на телевизора
Преди да започнете почистване се уверете, че сте изключили и
телевизора, и захранващия кабел, свързан към мрежата от 220 V.
За да предотвратите повреда на покритието на екрана,
следвайте инструкциите, изброени по-долу.
 За да премахнете полепналата прах от повърхността на
екрана/корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако
наслоената прах не може да се почисти, почистете екрана с
меко и леко навлажнено с почистващ разтвор парче плат.
 Не използвайте грапави парчета плат, алкални разтвори,
почистващи прахове или разтвори, като например алкохол или
бензин. Използването на такива вещества или продължителен контакт с гума или винил може да повреди повърхността на екрана или повърхността на самото устройство.
 За да сте сигурни, че вентилацията ще бъде нормална,
препоръчваме ви периодично да почиствате праха от
вентилационните отвори, използвайки прахосмукачка.
 Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете устройството
бавно, за да предотвратите изместване на телевизора или
падане на устройството от масата или стойката.
Допълнително оборудване
Не инсталирайте допълнителни компоненти или оборудване,
излъчващи електромагнитни вълни, близо до телевизора. В
противен случай може да се получи смущение в картината и/
или звука.
Батерии
 Уверете се, че сте поставили приложените батерии,
спазвайки поляритета.
 Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и
нови батерии.
 Изхвърляйте изхабените батерии на определените за това
места.
В някои региони това може да е регламентирано. Моля,
консултирайте се с местните власти, отговорни за това.
 Работете внимателно с устройството за дистанционно
управление. Не го изпускайте и не стъпвайте върху него. Не
разливайте течности върху него.
 Не поставяйте устройството за дистанционно управление на
места, които се намират в близост до топлинни източници,
или на места, изложени на директна слънчева светлина, а
също и във влажна стая.
Изхвърляне на телевизора
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай могат да се получат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на
правилното място ще предотврати потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва единствено
в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще
бъде правилно изхвърлена, когато животът на устройството
изтече, го предайте в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батериите в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. Относно сервизирането
на продукта и при проблеми с гаранцията, моля,
обръщайте се към адресите, които са указани в
отделните сервизни книжни и гаранционни карти.
11 BG
Устройство за дистанционно управление и управление на
устройството/ Индикатори
Устройство за дистанционно управление и бутони на телевизора.
Start-up Guide
1: Checking the
accessories
Remote RM-ED014 (1)
Бутоните или тактилните
на телевизора
Sizeсензори
AA batteries
(R6 type) и(2)на самото
устройство, които имат аналогични означения, работят по един и
Stand (1)
същ начин.
for stand
(3) като F/f/G/g/ .
* В менюто на телевизораScrews
тези бутони
ще работят
Cable band (1)
z
• Бутонът с цифра номер 5, N, PROG + и AUDIO имат осезаема
To insert
batteries
into theориентир,
remote
точка. Използвайте осезаемата
точка
като отправен
когато работите с телевизора.
Push and slide to open.
KDL-19
Acce
Table-To
Stand
2
Бутон
Описание
1 tV :/1 (tV
готовност)
21
(Захранване)
Натиснете, за да включите/изключите
телевизора от режим на готовност.
Натиснете, за да включите или изключите
телевизора.
R
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
За да изключите телевизора изцяло,
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
изключете устройството от копчето
@=52?5?6H32EE6C:6D
и след това изключете и захранващия
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
кабел.
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
Натиснете,
за да промените режима на
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
3
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
(стр. 18).
(Режим на екрана) екрана
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
В аналогов
режим: Натиснете, за да
4 AUDIO
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
промените
режима
за двоен звук (стр. 39).
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
В цифров режим: Натиснете, за да
промените езика, който се използва за
текущата програма (стр. 47).
2: Attaching the stand
~
Q .96?J
2?59@=
$A2
Q 642C6
H96?J
3
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
1
12 BG
Gen
the T
hole
Use
unit
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
the accessory bag.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
Screws
Sc
~
Натиснете, за да промените езика на
субтитрите (стр. 47) (само в цифров
режим).
В
цифров режим: Извежда подробна
6 /
информация за програмата, която
(Информация/
Извеждане на текст) гледате в момента.
В аналогов режим: Извежда
информация. Натиснете веднъж, за да
изведете номера на настоящия канал и
режима на екрана. Натиснете отново,
за да изведете информация за часа.
Натиснете три пъти, за да махнете
дисплея от екрана.
В аналогов текстов режим (стр. 18):
Извежда скрита информация (например,
отговор на загадка).
В TV режим: Натиснете, за да изведете
7
/ (Избор
списък с входни сигнали.
на входен сигнал/
Задържане на текст) В аналогов текстов режим: Натиснете,
за да задържите настоящата страница.
8 F/f/G/g/
Натиснете F/f/G/g, за да преместите
курсора на екрана. Натиснете , за да
изберете/потвърдите осветената опция.
Когато възпроизвеждате фото файл:
Натиснете , за да въведете режим на
пауза/изреждане на кадри. Натиснете
G/g, за да изберете предходен файл.
Натиснете F/f, за да изберете следващ
файл.
Когато възпроизвеждате музикален
файл: Натиснете , за да въведете пауза/
стартирате възпроизвеждане. Натиснете
и задръжте G/g, за да превъртате бързо
назад/ напред, след това освободете
бутона в точката, в която желаете да
възстановите възпроизвеждането.
Натиснете F, за да стартирате
възпроизвеждането от началото на
настоящия файл. Натиснете f, за да
преминете към следващия файл.
Натиснете, за да изведете списък,
9 OPtION
който съдържа “PAP” (стр. 23), “PIP”
(стр. 24), “Device Control” или други
препратки към настройки от менюто.
Използвайте менюто “Device Control”,
за да работите с оборудване, което е
съвместимо с функцията за контрол при
HDMI. Опциите, изведени в списъка, се
различават в зависимост от източника
на входен сигнал.
Натиснете, за да изведете основното
0 HOME
меню на телевизора (стр. 35).
Когато работите с цветните бутони,
qa Цветни бутони
на екрана се извежда ръководство с
операции. Следвайте ръководството с
операции, за да извършите избраната
операция (стр. 18, 19, 20).
5 (Настройки
на субтитрите)
(Continued)
13 GB
(Продължава)
13 BG
qs Бутони с цифри
qd
(Любими)
qf PROG +/-/ /
qg (Предходен
канал)
qh % (Заглушаване
на звука)
В TV режим: Натиснете, за да
изберете канали. За номера на
канали 10 и нагоре, въведете бързо
втората и третата цифри.
В аналогов текстов режим: Въведете
номера на страницата, за да я
изберете.
Натиснете, за да изведете списъка с
любими цифрови канали, който сте
съставили (стр. 20).
В TV режим: Натиснете, за да изберете
следващ (+) или предходен (-) канал.
В аналогов текстов режим:
Натиснете, за да изберете следваща
( ) или предходна ( ) страница.
Натиснете, за да се върнете към
канала, който сте гледали последно
(за повече от пет секунди)
Натиснете, за да заглушите звука.
Натиснете отново, за да възстановите
нивото на силата на звука.
z
qj 2 +/- (Сила на
звука)
qk / (Текст)
ql REtURN/
w; GUIDE/
wa ANALOG
ws DIGItAL
14 BG
(EPG)
• В режим на готовност, ако
желаете да включите телевизора
без звук, натиснете бутона.
Натиснете, за да регулирате нивото
на силата на звука.
Натиснете, за да изведете текстова
информация (стр. 17).
Натиснете, за да се върнете към
предходния екран на изведеното
меню.
Когато възпроизвеждате фото
файл: Натиснете, за да спрете
възпроизвеждане. (Дисплеят се
връща към списъка с файлове или
папки.)
Натиснете, за да изведете Цифров
електронен програмен справочник
(EPG) (стр. 19).
Натиснете, за да изведете аналоговия
канал, който сте гледали последно.
Натиснете, за да изведете цифровия
канал, който сте гледали последно.
wd tHEAtRE
Можете да изключвате или да включвате
режима Theatre. Когато режимът Theatre
е включен, оптималният аудио изход (ако
телевизорът е включен с аудио система
посредством HDMI кабел) и качеството
на изображението за филмово съдържание
автоматично се задават.
z
wf SYNC MENU
• Ако изключите телевизора, режимът
Theatre също се изключва.
• Функцията “Control for HDMI” (BRAVIA Sync) работи само за свързано Sony
оборудване, което притежава логото
BRAVIA Theatre Sync или което е
съвместимо с функцията за контрол при
HDMI.
Извежда менюто на свързано HDMI
оборудване. Докато преглеждате други
входни екрани или телевизионни програми,
когато натиснете бутон, се извежда
индикация „HDMI Device Selection” (избор
на HDMI устройство).
z
wg
(Осветление)
wh Бутони за
използване на
допълнително
оборудване
• Функцията “Control for HDMI” (BRAVIA Sync) работи само за свързано Sony
оборудване, което притежава логото
BRAVIA Theatre Sync или което е
съвместимо с функцията за контрол при
HDMI.
Натиснете за да осветите бутоните на
устройството за дистанционно управление,
така че да ги виждате по-лесно, дори когато
стаята е затъмнена.
Можете да работите с оборудване, свързано
към устройството (стр. 22, 27, 28).
(Продължава)
15 BG
Индикатори
Start-up Guide
1: Checking the
accessories
Индикатор
Remote RM-ED014 (1)
KDL-19L40xx
Accessory bag
Screws
Описание
SizeСветлинен
AA batteriesсензор
(R6 type) (2)Не поставяйте нищо над сензора, защото това може да нарушите
1
функциите му.
(стр.
44)
Stand (1)
Светва в зелено, когато устройството бъде включено.
Screws
for stand (3)
2
" (Индикатор
за
захранване)
Cable band (1)
Table-Top е в режим на готовност.
Светва в червено, когато телевизорът
3 1 (Индикатор за
TV unit
Stand
To
insert
batteries
into
the
remote
готовност)
(Индикатор
4Push and
slide to open. Светва в зелено, когато изберете “Picture Off” (стр. 44).
Светва в оранжево, когато зададете таймера (стр. 19, 36).
за изключване на
2 Gently slide the TV unit onto the neck of
картината/ таймер)
the Table-Top Stand and align the screws
Приема IR сигнали от устройството за дистанционно управление.
5 Сензор на
holes.
Не поставяйте нищо над сензора, защото функциите му могат да се
устройството
нарушат.
за дистанционно
Rear of TV
управление
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Преди да изключите захранващия кабел от електрическата мрежа се уверете, че телевизорът
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
е напълно изключен. Ако изключите захранващия кабел докато телевизорът е включен към
@=52?5?6H32EE6C:6D
електрическата мрежа, индикаторът може да остане включен или телевизорът да се повреди.
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Относно
ръководството с операции на телевизионния екран
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
2: Attaching the stand
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
3
Use the supplied screws to attach the TV
unit to the Table-Top Stand.
1
Ръководство
операции
Take outс the
Table-Top Stand and screws
8 наinстр 13 или ql на стр. 14).
Пример:
Натиснете
from the carton.или
TheREtURN
screws(вижте
are found
the accessory bag.
Ръководството с операции ви предлага помощ относно начина на работа с телевизора,
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
като използвате устройството за дистанционно управление. Ръководството с операции се
Accessory
bag част
Screws
Screws
извежда
в долната
на екрана. Използвайте бутоните
на устройството за дистанционно
управление, указани в ръководството с операции. ~
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
$II
16 BG
Table-Top
Stand
TV unit
Гледане на телевизия
Гледане на телевизия
3
3
1 Натиснете 1 на телевизора, за да го
включите.
Когато телевизорът е в режим на
готовност (индикаторът 1 (готовност)
от предната страна на телевизора
свети в червено), натиснете tV "/1
на устройството за дистанционно
управление, за да включите телевизора.
2 Натиснете DIGItAL, за да включите
цифров режим, или натиснете ANALOG,
за да включите аналогов режим.
Възможните канали се различават в
зависимост от режима.
3 Натиснете бутоните с цифри или PROG
+/-, за да изберете TV канал.
(Продължава)
17 BG
Гледане на телевизия
2
За да изберете номер на канал 10 или
по-голям, използвайки бутоните с цифри
и въведете втората и третата цифри в
рамките на две секунди.
За да изберете цифров канал, като
използвате Цифровия електронен
програмен справочник (EPG), вижте стр. 19.
В цифров режим
За кратко се извежда банер с
информация. Възможно е на банера да се
изведат следните икони.
: Възможна интерактивна услуга
(Цифров текст)
: Радио услуга
: Кодирана/платена услуга
:
Възможни са няколко езика за звука
: Възможни са субтитри
: Възможни са субтитри за хора с
увреден слух
: Препоръчителна възраст за
настоящата програма (от 4 до 18
години)
: Родителска защита
За да използвате Цифров текст
Много програми предлагат услугата
Цифров текст. Цифровият текст предлага
графично по-богато съдържание от
аналоговия телетекст.
Изберете цифрова програма, която предлага
услугата цифров текст, след това натиснете /.
Когато цифровият текст се предлага от
програмата, изберете съответния канал за
да използвате функцията цифров текст.
За да работите с цифровия текст, следвайте
инструкциите на екрана.
За да излезете от цифровия текст, натиснете
REtURN.
За да разглеждате, натиснете F/f/G/g.
За да изберете опция, натиснете и
бутоните с номера.
За да разглеждате препратките, натиснете
съответните цветни бутони.
За да използвате Аналогов текст
Натиснете / в аналогов режим. Всеки път,
когато натискате /, дисплеят се променя
както следва:
Текст и картина t Текст t Без текст
(изключване на услугата телетекст)
accessories
За да изберете страница, натиснете
бутоните с цифри или / .
За да задържите страница, натиснете
За да разкриете скрита информация,
натиснете .
z
•
•
.
Можете да прескачате директно към
страница, като изберете номера й, изведен
на екрана. Натиснете и F/f/G/g, за да
изберете номера на страницата, след това
натиснете .
Когато в дъното на страницата се изведе
четирицветна индикация, можете да
използвате услугата Fastext. Услугата Fastext
ви позволява да отваряте страници бързо и
лесно. Натиснете съответния цветен бутон, за
да отворите страницата.
За да промените ръчно
режима на екрана
Неколкократно натиснете , за да изберете
съответния екранен формат.
Smart*
Извежда обикновени
4:3 предавания
с имитация на
широкоекранен
ефект. 4:3
изображението
се разтегля, за да
запълни екрана.
4:3
Извежда обикновени
4:3 предавания
(например за
телевизори без
широк екран)
в правилните
пропорции.
Remote RM-ED014 (1)
Size AA batteries (R6 type) (2)
Stand (1)
14:9*
Screws for stand (3)
Извежда 14:9
Cable band (1)
предавания в
правилните
To insert batteries into
the remote
пропорции. Като
резултат на екрана се
виждат черни ленти.
Push and slide to open.
*
~
Zoom*
Възпроизвежда
предавания в кино
(формат letter box)
формат в правилните
пропорции.
18 BG
2
Възможно е части от долната и горната част на екрана да
бъдат отрязани.
Можете да регулирате вертикалната позиция на
изображението. Натиснете F/f, за да преместите
изображението нагоре или надолу (например, за да четете
субтитри).
Gently s
the Tabl
holes.
Rear
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Възможно е някои символи и/или букви в
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
горната и долната част на екрана да не бъдат
@=52?5?6H32EE6C:6D
видими в режим “Smart”. В този случай
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
изберете „Vertical Size” от менюто “Screen”
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(стр. 40).
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
z
• @CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Можете да зададете “Auto Format” (стр. 39)
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
в положение “On”. Телевизорът автоматично
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
избира най-добрия режим за извеждане на
картината на определеното предаване.
• Изберете “Smart” или “Zoom”, за да
регулирате 720р, 1080i или 1080p
изображения с изрязани краища.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
2: Attaching the stand
1
~
Q .96?J@F42
2?59@=5:ED6
$A2?6=2
Q 642C67F=?@
H96?J@F:?
3
Use the
unit to th
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
the accessory bag.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
Screws
Screws
~
Q !72?6=64EC:4
E:89E6?2E2A
Q ,?=6DD@E96C
$II
Wide
Извежда
широкоекранни
предавания (16:9)
в правилните
пропорции.
Table-Top
Stand
Table-Top
Stand
4 GB
TV unit
Използване на цифровия електронен програмен справочник (EPG)
*
1 В цифров режим натиснете GUIDE.
2 Извършете желаната операция, както е
показано в таблицата по-долу или на
изведения екран.
* Възможно е тази функция да не работи в някои
държави.
Start-up Guide
Цифров електронен програмен справочник (EPG)
Извършете следното
Гледате програма
1: Checking the
1accessories
Натиснете синия бутон.
Изключите EPG
Сортирате програмната
информация по категории
- Category List
(списък с категории)
Зададете програма, която
автоматично да бъде
изведена на екрана при
започване - Reminder
KDL-19L40xx
Натиснете F/f/G/g, за да изберете програмата, след това
натиснете .
Accessory bag
Натиснете GUIDE.
2Remote
Натиснете
F/f, за
RM-ED014
(1)да изберете категория, след това натиснете
.
Size AA batteries
(R6 type)
(2)
Възможните
категории
включват:
Stand (1)
“All Categories”, “Favourites” (1 - 4), “Radio”: Съдържа всички
Screws for stand (3)
възможни канали.
Cable band (1)
Table-Top
Име на категорията (например “News”): Съдържа всички
канали,
Stand
To insertв съответната
batteries into
the remote
запазени
избрана
категория.
Гледане на телевизия
За да
Screws
T
Push and slide
to open.
1 Натиснете
F/f/G/g,
за да изберете бъдещата програма, която
желаете да изведете, след това натиснете
.
2
Gently slide the TV unit on
the Table-Top
Stand and a
2 Натиснете F/f, за да изберете “Reminder”, след това натиснете
.
holes.
До информацията за програмата се извежда символът c.
на предния панел на телевизора светва в Rear of TV
Индикаторът
оранжево.
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Ако превключите телевизора в режим на готовност,
Отмените Reminder Cancel timer
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
устройството автоматично ще се включи, когато програмата
@=52?5?6H32EE6C:6D
започне.
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
1 Натиснете .
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
2Q Натиснете
F/f, за да изберете “Timer List”, след това натиснете .
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
~ да
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
3 Натиснете F/f, за да изберете програма, която желаете
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
отмените, след това натиснете .
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
4 Натиснете F/f, за да изберете “Cancel Timer”, след това$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96
натиснете .
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=
Извежда се дисплей за потвърждение на отмяната на програмата.
2: Attaching the stand
5 Натиснете G/g, за да изберете “Yes”, след това натиснете
3 Use. the supplied screws to
unit to the Table-Top Stan
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
1
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
the accessory bag.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
Screws
Screws
~
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6
19 BG
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?
$II
Използване на списъка Digital Favourite (любими програми)
*
Тази функция ви позволява да избирате
програми от списък, в който се включили
максимум 4 канала.
1 В цифров режим натиснете .
2 Извършете желаната операция, както е
показано в следната таблица или както е
изведено на екрана.
Списък Digital Favourite (любими програми)
*
Възможно е тази функция да не работи в някои държави.
За да
Извършете следното
Прибавите или
премахнете канали
в списъка с любими
програми
1 Натиснете синия бутон.
Преминете към стъпка 2, когато прибавяте канали за първи
път или ако списъкът с любими програми е празен.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка с любими
програми, който желаете да редактирате.
3 Натиснете F/f/G/g, за да изберете канал, който желаете да
прибавите или премахнете, след това натиснете .
Гледате канал
1 Натиснете жълтия бутон, за да работите със списъка с
любими програми.
Премахнете всички канали
от списъка с любими
програми
2 Натиснете F/f, за да изберете канал, и след това натиснете .
1 Натиснете синия бутон.
2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка с любими
програми, който желаете да редактирате.
3 Натиснете синия бутон.
4 Натиснете G/g, за да изберете “Yes”, след това натиснете .
20 BG
Използване на допълнително оборудване
Свързване на допълнително оборудване
Можете да свържете широка гама от допълнително оборудване към вашия телевизор.
Само за сервизна употреба
Използване на допълнително оборудване
Свържете към
Символ на входа
на екрана
Описание
AV1
AV1
Когато свържете декодер, телевизионният тунер
извежда кодирани сигнали към декодера, а декодерът
разкодира сигналите преди да ги изведе.
2
/
AV2
(SMARTLINK)
AV2
Функцията SmartLink ви предоставя директна връзка
между телевизора и рекордера (например DVD
рекордер).
3
/
COMPONENT IN 1
или 2
Component 1 или Компонентните видео гнезда поддържат само следните
видео входове: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
Component 2
1080p и 1080р.
1
/
4 DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Използвайте оптичен аудио кабел.
5
Можете да слушате звука от телевизора през свързана
Hi-Fi аудио система.
6
/
PC IN
PC
Препоръчваме ви да използвате PC кабел с ферит като
“Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, можете да
намерите в сервизните центрове на Sony) или подобен.
(Продължава)
21 BG
Свържете към
Символ на входа
на екрана
7 HDMI IN
1, 2 или 3
HDMI 1,
HDMI 2 или
HDMI 3
qs HDMI IN 4
HDMI 4
Remote RM-ED014 (1)
Size AA batteries (R6 type) (2)
Stand (1)
Screws for stand (3)
Описание
Cable band (1)
Table-Top
Stand
Цифровите
видео и аудио
се въвеждат от
To insert batteries
intoсигнали
the remote
оборудването.
Push and slide to open.
В допълнение, когато HDMI-съвместимото оборудване бъде
свързано, се поддържа връзка със свързаното оборудване.
2 Gently slide the TV un
Обърнете се към стр. 40, за да настроите тази връзка.
the Table-Top Stand an
Ако оборудването има DVI гнездо, свържете го към HDMIholes.
IN
1 гнездото посредством DVI – HDMI адаптер (не е приложен
в комплекта), и свържете аудио изходите на устройството къмRear of TV
аудио входовете на HDMI IN 1 гнездата.
~
Start-up Guide
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
HDMI гнездата поддържат само следните видео входове:
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080/24р.
@=52?5?6H32EE6C:6D
За PC видео вход вижте стр. 52.
KDL-19L40xx
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
• 6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
Уверете се, че използвате само HDMI кабел, който
Accessory bag
Screw
притежава логото HDMI. Препоръчваме ви да използвате
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
HDMI кабел (високоскоростен тип)
Q Sony
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
• @CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Когато свързвате аудио система, която е съвместима~с
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
HDMI стандарта, уверете се, че сте свързали също DIGI2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Remote
RM-ED014
(1) (OPTICAL) гнездото.
TAL AUDIO
OUT
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?
Можете
да се наслаждавате
Size AA batteries
(R6 type) (2)на съдържание, запазено вQDNLA642C67F=?@EE@A:?49J@FC92
съвместими
устройства, посредством мрежата (стр. 31). H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96
Stand (1)
Можете
даstand
възпроизвеждате
аудио или видео (изисква се
Screws for
(3)
3 Use the supplied screw
допълнителен
Cable band (1) кабел) на преносим аудио плейър, който е
unit to the Table-Top S
свързан
към телевизора, като използвате DIGITAL MEDIA
Table-Top
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Stand
PORT
(DMPORT)
адаптор.
+-DE2?5
KDL-19L40xx
To
insert
batteries
into the remote
В зависимост от свързания DIGITAL MEDIA PORT адаптор,
and
slide
open.
1 Push
Take
the to
Table-Top
Stand
and screws
Accessory bag
Screw
можете
даout
работите
със свързано
оборудване,
като използвате
from
the
carton.
The
screws
are
found
in
телевизора както следва:
2 Gently slide the TV un
accessory
- the
Като
използватеbag.
устройството за дистанционно
the Table-Top Stand an
управление на телевизора: F/f/G/g, , REtURN,
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
holes.
Remote
RM-ED014 (1)
N/x/X/m/M/./>.
bag(R6 type)
Screws
Screws
Rear of TV
-Accessory
Като
използвате
функцията
Size
AA batteries
(2) в менюто OPtIONS: натиснете
OPtIONS
и
изберете
“Device
Control
(Menu)”.
Stand (1)
~
~
Screws for stand (3)
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD6
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
•QCable
Не band
свързвайте
или изключвайте DIGITAL MEDIA PORT
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P
(1)
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
адаптера, докато телевизорът е включен.
QTable-Top
,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2
@=52?5?6H32EE6C:6D
Stand
$II
•ToСвързаното
оборудване
не сеremote
захранва, когато телевизорът
insert batteries
into the
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
е
изключен
или
е
в
режим
на
готовност.
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
Push
and slide to open.
За (=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
да използвате платени телевизионни услуги. За
TV unit
Table-Top
Qподробности
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
се обърнете към ръководството
за експлоатация,
2 Gently slide the TV un
Stand
~ the Table-Top Stand an
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
приложено
с CAM.
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
За
да използвате CAM, свалете гуменото покритие на CAM
holes.
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
гнездото. Изключете телевизора, когато зареждате CAM 2?59@=5:ED64FC6=JD66A286
в
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?
Rear of TV
гнездото.
Когато
не
използвате
CAM,
препоръчваме
ви
да
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92
GB
4поставяте
гуменото покритие върху CAM гнездото.
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96
1: Checking the
accessories
8
LAN
9 DMPORt
DMPORt
Start-up Guide
2: Attaching the stand
1: Checking the
accessories
CAM
q;
(Conditional
Access Module)
2: Attaching the stand
~
qa
USB
qd
AV3,
AV3 и
AV3
qf i Слушалки
22
AV3
Use the supplied screw
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
CAM не се поддържа във всички държави/ области.3
Моля,
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
unit to the Table-Top S
обърнете
се
към
вашия
доставчик.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
@=52?5?6H32EE6C:6D
Можете
да
преглеждате
снимки
на
Sony
цифров
фотоапарат,
+-DE2?5
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
видеокамера,
чрез USB кабел или USB носител за данни,
1 6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
Takeкъм
outтелевизора
the Table-Top
свързан
(стр. Stand
24). and screws
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
from
the
carton.
The
screws
are found in
Q да
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
За
предотвратите смущения в картината, не свързвайте
the
accessory
bag.
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
видеокамерата към видео жак
AV3 и S видео жак ~ AV3
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
едновременно.
Когато свързвате моно оборудване, свържете
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
към
AV3 L гнездото.
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?
Accessory bag
Screws
Screws
Можете да слушате звука от телевизора през слушалки.Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92
2: Attaching the stand
BG
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
1
Take out the Table-Top Stand and screws
~H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96
3
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD6
Use the supplied screw
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P
unit to the Table-Top S
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2
$II
2
Gently s
the Tabl
holes.
Rear
~
Преглед на изображения
от свързано оборудване
Включете свързаното оборудване,
след което извършете една от следните
операции.
За оборудване, свързано към scart
гнездата, като използвате напълно
окабелен 21-пинов scart кабел
Започнете възпроизвеждането на
свързаното оборудване. Изображението
от свързаното оборудване се извежда на
екрана.
За USB устройство
Вижте стр. 24.
За мрежово устройство, вижте стр. 31.
За друго свързано оборудване
1 Натиснете HOME.
2 Натиснете g, за да изберете “External
Inputs”.
3 Натиснете F/f, за да изберете желания
източник на входен сигнал, след това
натиснете .
Превключва към видеосигнал на
оборудване, свързано към AV3
входовете.
Превключва към видеосигнал
на оборудване, свързано към
Component 1 или 2 входове.
Превключва към видеосигнал на
оборудване, свързано към AV1
или AV2 входовете.
Превключва към видеосигнал
на оборудване, свързано към
HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 или
HDMI 4 входовете.
Превключва към видеосигнал
на оборудване, свързано към
DMPORT входовете.
Превключва към видеосигнал
на компютър, свързано към PC
входовете.
Start-up Guide
Допълнителни операции
За даAttaching the
Извършете
следното
2:
stand
Върнете в нормален
Натиснете DIGItAL
телевизионен режим
или ANALOG.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
1:
Checking
the
+-DE2?5
Промените
нивото
Натиснете 2 +/на силата на звука
1на свързаната
Take out the Table-Top Stand and screws
accessories
аудио
from the carton. The screws are found in
система, която е
the accessory
bag.
Remote
RM-ED014
(1)
съвместима
с функцията
Size
AA
batteries
(R6
type) (2)
за
контрол
на
HDMI
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Stand
(1) звука на
Заглушете
Натиснете %.
Accessory bag
Screws
свързаната
аудио
Screws
for stand
(3)
Натиснете отново,
система,
за да възстановите
Cable
bandкоято
(1) е
съвместима с функцията нивото на силата на
за контрол
на HDMI into звука.
To
insert batteries
the remote
Push and slide гледане
to open. на две изображения
Едновременно
- PAP (Изображение и изображение)
Можете едновременно да гледате две изображения
TV unit
Table-Top
на
екрана (от външен източник и телевизионна
Stand
програма). Свържете допълнително оборудване
(стр. 21) и се уверете, че изображенията от
оборудването се извеждат на екрана (стр. 23).
~
4•QGB'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Тази функция не работи за входен
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
компютърен източник или DIGITAL MEDIA
@=52?5?6H32EE6C:6D
PORT вход.
•Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
Не можете да промените размера на
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
картината.
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
1Q Натиснете
OPTIONS.
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
2 Натиснете F/f, за да изберете “PAP”, след
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
това натиснете .
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Картината от свързаното оборудване
се извежда от лявата страна, а
телевизионната програма се извежда от
дясната страна.
2: Attaching the stand
~
Q .96?J@F42
2?59@=5:ED6
$A2?6=2
Q 642C67F=?@
H96?J@F:?
3KDL-19L40
Use the
unit to th
Accesso
Използване на допълнително оборудване
За автоматично настроен
видеорекордер
В аналогов режим натиснете PROG +/- или
бутоните с цифри, за да изберете видео
канал.
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
В зависимост от настройката “Skip AV Inputs”
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
(стр. 43), възможно е някои източници на входен
@=52?5?6H32EE6C:6D
сигнал да не се изведат в списъка. Ако сте
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
задали източник на входен сигнал в положение
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
“Skip”, източникът не се извежда, независимо
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
това дали сте свързали оборудването. Ако сте
Q от
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
задали източника на входен сигнал в положение
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
“Auto”, той не се извежда, когато оборудването
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
не е свързано към телевизора.
Screws
~
QTable-Top
!72?6=64EC:4
Stand
E:89E6?2E2A
Q ,?=6DD@E96C
$II
2
Gently s
the Tabl
holes.
Rear
~
Q .96?J@F42
2?59@=5:ED6
$A2?6=2
Q 642C67F=?@
H96?J@F:?
3
3@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Натиснете бутоните с цифри или PROG
Use the
unit to th
+-DE2?5
+/-, за да изберете телевизионните
1 канали.
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
За да се върнете в режим
the accessory bag.
на единично изображение
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Натиснете REtURN.
z Accessory bag
Screws
Screws
• Ще се чува звукът от картината в рамката.
Можете да промените звука, който се чува,
като натиснете G/g.
(Продължава)
Table-Top
TV unit
23 BG
~
Q !72?6=64EC:4
E:89E6?2E2A
Q ,?=6DD@E96C
$II
Cable band (1)
To insert batteries into the remote
Table-Top
Stand
TV unit
Push and slide to open.
За да гледате две картини едновременно
– PIP (Картина в картината)
Можете едновременно да гледате две
изображения на екрана (от компютър и
телевизионна програма).
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Тази функция не работи за DIGITAL MEDIA
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
PORT входове.
@=52?5?6H32EE6C:6D
1Q Натиснете
OPtIONS.
:DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
2 (=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Натиснете F/f, за да изберете „PIP”, след
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
това
натиснете .
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Картината
от свързаното оборудване
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
се
извежда
в пълен размер, а
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Q
телевизионната програма се извежда на
малък екран.
Можете да използвате F/f, за да
преместите позицията на телевизионния
екран.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
3 Натиснете бутоните с цифри или PROG
за out
да изберете
телевизионните
1 +/-,
Take
the Table-Top
Stand and screws
канали.
from the carton. The screws are found in
2: Attaching the stand
За
се върнете
в режим на единично
theдаaccessory
bag.
изображение
2 Gently slide the TV unit onto the neck of
the Table-Top Stand and align the screws
Възпроизвеждане
на holes.
снимки/ музика през USB
Rear of TV
Можете
да преглеждате на вашия телевизор
снимки/ музикални файлове, запазени на
Sony цифров фотоапарат или видеокамера,
посредством USB кабел или USB носител
за данни.
1 Свържете към медия приемника USB
устройство, което се поддържа.
2~Натиснете HOME.
.96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
3Q Натиснете
G/g, за да изберете “Photo”
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
или “Music”
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
4Q Натиснете
F/f, за да изберете USB
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
устройство, след това натиснете .
3 Извежда
Use the supplied
to или
attach
the TV
се списъкscrews
с папки
файлове.
unit
the Table-Top
За
даto
изведете
списък Stand.
с миниатюрни
изображения, натиснете жълтия бутон,
докато списъкът е изведен.
5 Натиснете F/f, за да изберете файл или
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Натиснете REtURN.
Accessory bag
Screws
z
• Можете да промените звука на изображението,
като натиснете G/g.
Table-Top
Stand
4 GB
TV unit
~
папка, и след това натиснете .
Когато избирате папка, изберете файл и
след
това натиснете .
Screws
Възпроизвеждането започва.
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
Автоматично
възпроизвеждане
наE:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
снимки
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
Телевизорът
автоматично започва
$II
възпроизвеждане на снимки, когато го
включите и към него е свързан цифров
фотоапарат или друго устройство за
съхранение на снимки посредством USB порта
и след това включите устройството (стр. 42).
(Фото) Възможни опции
Опция
Описание
Картина
Звук
Съраунд
Видео настройки
Подрязване
Извеждане
на карта
Вижте стр. 36.
Вижте стр. 38.
Вижте стр. 39.
Вижте стр. 39.
Подрязва снимка.
Извежда карта на мястото,
където е заснета снимката,
заедно със самата снимка.
Позволява ви да зададете
повторно/ разбъркано
възпроизвеждане на
снимки.
Задава начина на
възпроизвеждане и
видовете ефекти, които
да използвате в режим на
изреждане на кадри.
Извеждане на
опции
Настройка на
снимка
24 BG
Опции
Описание
Въртене и
запазване
Върти и запазва
незащитени файлове.
Високоговорител
Вижте стр. 42.
i Сила на звука
Вижте стр. 42.
Изображение
с рамка
Позволява ви да
изберете снимка, която
да възпроизвеждате в
рамката
Информация
Извежда информация
относно устройството,
папките и файловете.
Start-up Guide
- RAW (ARW/ARW 2.0 формат с разширение
“.arw”. Само за преглед.)
USB възпроизвеждането се поддържа за
следните музикални файлови формати:
- МР3 (файлове с разширение „.mp3”, които
нямат защита срещу презапис)
Името на папката и файла се поддържат само
ако са изписани на английски.
Задайте режима за връзка на фотоапарата
в положение “Auto” или “Mass Storage”,
когато свързвате Sony цифров фотоапарат. За
повече информация относно режима на USB
връзка вижте ръководството за експлоатация,
приложено към устройството, което
използвате.
За информация относно съвместимите USB
устройства проверете следната интернет
страница.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
•
•
•
•
(Музика) Възможни опции
Звук
Вижте стр. 38.
Вижте стр. 39.
Регистрира музика
като фон, която да
се възпроизвежда по
време на изреждане на
кадри, като използвате
(Photo)
Remote RM-ED014 (1)
Изваждане
от (R6 type)Отменя
Size
AA batteries
(2)
поредица
регистрираната като
Stand
(1) кадри
фон музика.
Screws for stand (3)
Опции
за
Позволява задаването
Cable band (1)
възпроизвеждане
на музикални опции за
повторно,
разбъркано
To insert batteries into
the remote
или нормално
Push and slide to open.възпроизвеждане.
Високоговорител
Вижте стр. 42.
Вижте стр. 42.
i Сила на звука
Информация
Извежда информация
относно устройството,
папките и файловете.
1: Checking the
accessories
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Когато телевизорът чете данни на USB
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
устройство, внимавайте за следното:
@=52?5?6H32EE6C:6D
- Не изключвайте телевизора или свързаното
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
USB устройство
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
- Не изключвайте USB кабела.
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Не изваждайте носителя за запис.
Q - 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Ако го направите, възможно е данните на
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
носителя за запис да се повредят.
• 2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Sony не носи отговорност за повреди или
загуба на данни на носителя за запис,
причинени от повреди в свързаното
оборудване или телевизора.
• Възпроизвеждането не започва автоматично,
ако телевизорът бъде включен след като го
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
свържете към цифров фотоапарат или друго
+-DE2?5
оборудване посредством USB порта.
Takeвъзпроизвждането
out the Table-Top
andза
screws
•1 USB
се Stand
поддържа
from theфото
carton.
The screws are found in
следните
формати:
accessory
bag. с разширение “.jpg” и
- the
JPEG
(JPEG формат
съответстващ с DCF или Exif)
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
2: Attaching the stand
Accessory bag
KDL-19L40xx
За да изведете снимка
Accessory
bag
Screws
– Picture
Frame
Можете да изведете снимка на екрана за
определен период от време. След като
времето изтече, устройството автоматично
преминава в режим на готовност.
1 Изберете снимка.
Можете да изберете снимка от
свързаното USB устройство или
да зададете папка за снимките. За
Table-Top
TV unit
Stand
подробности относно избора
на снимка
вижте стр. 24.
22 Натиснете
OPtIONS,
докато
избраната
Gently slide
the TV unit
onto
the neck of
снимка
се изведе,
след
това
натиснете
the Table-Top
Stand
and
align
the screws
F/f,
за да изберете “Picture Frame Imholes.
age”, и натиснете .
Rear of TV
3 Неколкократно натиснете REtURN, за да
се върнете към основното меню.
4 Натиснете G/g, за да изберете “Photo”,
след това изберете “Picture Frame” и
натиснете .
Телевизорът се превключва в режим на
извеждане на рамкирано изображение и
~
избраната снимка се извежда на екрана.
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
За$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
да зададете продължителност
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
наH96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
извеждане на снимката.
OPtIONS, след това изберете
3 Натиснете
Use the supplied screws to attach the TV
“Duration” и натиснете . След това
unit to the Table-Top Stand.
изберете продължителност и натиснете
.
Броячът се извежда на екрана
За да се върнете към XMBtM
Натиснете REtURN.
Screws
Screws
(Продължава)
25 BG
~
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
Използване на допълнително оборудване
Съраунд
Прибавяне към
поредица от кадри
2
Gently slide the TV unit onto the neck of
the Table-Top Stand and align the screws
holes.
Rear of TV
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Ако сте избрали снимка от USB устройство,
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
то трябва да остане включено към
@=52?5?6H32EE6C:6D
устройството.
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
• 6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
Ако сте включили функцията “Sleep Timer”
(таймер за автоматично изключване),
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
автоматично ще се превключи в
Q телевизорът
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
режим на готовност.
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Start-up Guide
За да изведете снимка с
местоположение на картата
Когато използвате цифров фотоапарат
с GPS функция, възможно е да изведете
снимката
с карта с на местоположението,
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
където
е заснето изображението, като
+-DE2?5
използвате GPS функцията, за да запишете
1 TakeRM-ED014
out the Table-Top
Stand and screws
Remote
(1)
географската дължина и ширина.
the carton.
The (2)
screws are found in
Sizefrom
AA batteries
(R6 type)
Телевизорът трябва да бъде свързан
the(1)accessory bag.
Stand
към
интернет като се изисква и връзка
Screws
for stand (3)
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
към
мрежата,
защото информацията за
Cable band (1)
картата
се
сваля
интернет услуга за
Accessory bag чрез
Screws
възпроизвеждане
на
карти
31).
To insert batteries into the(стр.
remote
1 Изберете снимка (стр. 24)
2: Checking
Attaching the
the stand
1:
accessories
Push and slide to open.
2 Натиснете зеления/ червения бутони, за
да приближите/ отдалечите картата.
За да промените позицията на дисплея
на картата на телевизионния екран,
TV unit
Table-Top
неколкократно натиснете синия
бутон.
4 Натиснете F/f, за да изберете GPS
устройство, след това натиснете .
5 Изберете “Load GPS log files”, след това
натиснете .
6~Изберете следните опции, като използвате
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
F/f, след това ги задайте, като
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
използвате G/g.
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
- Time Zone
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
KDL-19L40xx
- DST
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
Accessory
bag
Screws to attach the TV
Use
the “ОК”,
supplied
screws
73 Изберете
след
това натиснете .
unit to the Table-Top
Stand. се
Регистрираните
GPS файлове
зареждат.
8 Изключете GPS устройството и свържете
устройството, на което се намират
снимките.
9 Изберете снимка (стр. 24).
Screws
Table-Top
TV unit
Stand
10
Натиснете зеления/ червения бутони, за
~
да приближите/ отдалечите картата.
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Gently slide the TV unit onto the neck of
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
$II
the Table-Top Stand and align the screws
2
holes.
Rear of TV
Stand
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Интернет услугата за предоставяне
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
на информация за картите може да
4 GB@=52?5?6H32EE6C:6D
бъде прекъсната по всяко време и без
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
предупреждение за потребителя, защото тя
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
се предоставя от трети лица.
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
•Q Възможно
е позицията, индикирана на
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
картата, да се различава в зависимост от
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
цифровия фотоапарат.
• 2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
На телевизионния екран се извежда
само обща карта, която не можете да
приближавате или отдалечавате, ако
телевизорът не е свързан към Интернет или
ако услугата за предоставяне на картова
информация е прекъсната.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
z
+-DE2?5
• Картата може да бъде изведена, ако Exif
1 данните
Take out
Table-Top
Stand
and screws
наthe
снимката
включват
информация
carton. Theзаscrews
are ширина
found in
заfrom
датаthe
и информация
географска
accessory
bag.
иthe
дължина
(„Регистрирани
данни”) и са
записани с Sony GPS устройство. Следвайте
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
процедурата, описана по-долу.
2: Attaching the stand
Accessory bag
~
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
3
Screws
Screws
1 Свържете GPS устройството към USB
порта.
~
2 Натиснете HOME.
3 Натиснете G/g, за да изберете “Photo”.
26 BG
Table-Top
Stand
Use the supplied screws to attach the TV
unit to the Table-Top Stand.
TV unit
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
$II
Използване на BRAVIA Sync с
функцията HDMI контрол
Функцията HDMI контрол позволява на
телевизионното устройство да осъществява
връзка с оборудванията, които имат
такава функция, като използва HDMI CEC
(Consumer Electronic Control). Например,
свързвайки Sony оборудване, което е
съвместимо с функцията за HDMI контрол
(като използвате HDMI кабели), вие можете
да контролирате устройствата заедно.
Уверете се, че сте свързали правилно
устройствата, и настройте съвместимото
оборудване.
Функции на HDMI контрол
За да извършите HDMI настройки
Функцията HDMI трябва да бъде зададена и
на телевизора, и на свързаното оборудване.
Относно настройката на телевизора
вижте “Настройка на HDMI” на стр. 43.
За подробности относно настройката
се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към свързаното
оборудване.
Използване на допълнително оборудване
27 BG
Използване на допълнително оборудване
• Автоматично изключва свързаното към
телевизора оборудване, когато изключите
телевизора и го зададете в режим на
готовност, използвайки устройството за
дистанционно управление.
• Автоматично включва телевизор, свързан
към оборудването, и автоматично превключва
входния сигнал на оборудването, когато
започнете възпроизвеждане на него.
• Ако включите свързаната аудио система
докато телевизорът е включен, входният
сигнал се превключва към звук от аудио
система.
• Регулира нивото на силата на звука (2 +/-)
и заглушава звука (%) на свързаната аудио
система.
• Можете да работите със свързаното Sony
оборудване, което притежава BRAVIA Sync
логото, като използвате устройството за
дистанционно управление, като натиснете:
- N/x/X/m/M, за да работите директно
със свързаното оборудване.
- SYNC MENU, за да изведете менюто на
свързаното HDMI оборудване на екрана.
След като изведете менюто, можете да
работите с екрана с менюто, като използвате
F/f/G/g, , цветните бутони и REtURN.
- OPtIONS, за да изведете “Device Control”, след това изберете опциите от “Options” и “Content List”, за да работите с
оборудването.
- Обърнете се към ръководството за
експлоатация на свързаното оборудване.
• Ако функцията за HDMI контрол на
телевизора бъде зададена в положение
“On”, “Control for HDMI” на свързаното
оборудване също автоматично се превключва
в положение “On”.
За да свържете HDMI-съвместимо
оборудване
Свържете съвместимото оборудване и
телевизора с HDMI кабел. Когато свързвате
аудио система, се уверете, че сте свързали
посредством оптичен аудио кабел и DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) гнездата
на телевизора, и аудио системата. За
подробности вижте стр. 21.
Работа с допълнително
оборудване, като използвате
устройството за дистанционно
управление на телевизора
Бутони за използване
на допълнително оборудване
За подробности вижте ръководството за
експлоатация, приложено към свързаното
оборудване.
Опция
Описание
Включва или изключва
допълнителното оборудване,
което сте избрали с
функционалните бутони.
2 Функцио- Позволява ви да работите
нални бутони със съответното оборудване.
За подробности, вижте
“Програмиране на
устройството за дистанционно
управление” на стр. 28.
• ./>: Преминава към
3 BD/DVD
началото на предходното/
операционни
следващото заглавие/
бутони
глава/ сцена/ запис.
•
/ : Повтаря сцената/ за
момент превърта напред
сцената.
• m/M: Превърта бързо
назад/ бързо напред диска,
когато натиснете по време
на възпроизвеждане.
• N: Възпроизвежда диска
с нормална скорост.
• X: Задава режим на пауза
при възпроизвеждане.
• x: Спира
възпроизвеждането.
4 Бутони за • z REC: Стартира записа.
• X REC PAUSE: Въвежда
DVD запис
режим на пауза при запис.
• x REC StOP: Спира
записа.
•
Избира диск, когато
5 F1/F2
използвате чейнджър.
• Избира функция, когато
използвате комбинирано
устройство (например
DVD/HDD).
Извежда BD/DVD меню на
6 BD/DVD
диска.
MENU
Извежда главното меню на
7 BD/DVD
BD/DVD диска.
tOP MENU
Remote RM-ED014 (1)
Size AA batteries (R6 type) (2)
Програмиране на устройството
Stand (1)
за дистанционно
Screws
for stand (3) управление
Cable band (1)
Този устройство за дистанционно управление
еTo
настроено
за работа into
със Sony
insert batteries
the телевизори
remote и
повечето Sony Blu-Ray плейър, DVD плейъри,
Push andрекордери
slide to open.
DVD/HDD
и аудио системи (за
домашно кино и др.).
За да управлявате Blu-Ray плейъри, DVD
плейъри и DVD/HDD рекордери на други
производители (и някои други модели на Sony),
програмирайте устройството за дистанционно
управление както следва:
1 */1
Start-up Guide
1: Checking the
accessories
Accesso
Table-Top
Stand
2
Gently s
the Tabl
holes.
Rear
~
z
• Бутонът N има осезаема точка. Използвайте
осезаемата точка като отправен ориентир,
когато работите с друго оборудване.
28
KDL-19L40
BG
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Преди да започнете погледнете три цифрения
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
код на вашето оборудване в таблицата
@=52?5?6H32EE6C:6D
“Кодове на производителите” на стр. 29.
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
~
Q .96?J@F42
Ако вашето оборудване не работи или ако
някоя от функциите не работят
1
Въведете правилния код или опитайте
следващия код, описан за марката. Обърнете
внимание, че е възможно списъкът да не
включва кодове за всички модели на всички
марки.
За да се върнете към нормална операция
1
Натиснете функционалния бутон tV.
Кодове на производителите
3
2
бутон BD, DVD или AMP, който желаете
да програмирате, на устройството за
дистанционно управление, след това
натиснете .
Избраният функционален бутон (BD,
DVD или AMP) мига.
2 Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете трицифрения код на
производителя, когато функционалният
бутон мига.
Ако не въведете кода до десет секунди,
трябва да се върнете към стъпка 1.
3 Натиснете .
Избраният функционален бутон
премигва два пъти.
Ако избраният функционален бутон
премига пет пъти, повторете от стъпка 1.
4 Включете вашето оборудване и проверете
дали следните основни функции работят.
За Blu-Ray плейъри, DVD плейъри
и DVD/HDD рекордери, проверете:
N (възпроизвеждане), x (стоп), m
(превъртане назад), M (превъртане
напред), избор на канал.
За DVD плейъри и DVD/HDD рекордери
проверете:
tOP MENU/MENU и F/f/G/g.
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
Код
021
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
032
021 027, 020, 002
018,
032028, 023, 024, 016, 003
009,
018,026,
027,015,
020,004,
002035
025,
009, 017
028, 023, 024, 016, 003
006,
025, 026, 015, 004, 035
008
006,
015, 017
014, 034
008 028, 023, 024, 016, 003
009,
015,016
014, 034
013,
009,033
028, 023, 024, 016, 003
022,
013,027,
016020, 002, 045 – 047
018,
022,028,
033 023, 024, 016, 003, 031
009,
018,050,
027,051,
020,052
002, 045 – 047
004,
009,
028,
023,
024, 016, 003, 031
011, 014
004, 050, 051, 052
007
011,027
014
019,
007
012
019,048,
027 049
003,
012027, 020, 002
018,
003, 048, 049
018, 027, 020, 002
Blu-Ray (BD) плейъри
SONY
Производител
SONY
101 – 103
Код
101 – 103
DVD/Video рекордери
SONY
251
Производител
Код
SONY
251
DVD/HDD рекордери
SONY
201 – 203
Производител
SONY
VCRs
Код
201 – 203
Видео рекордери
SONY
301 – 310, 362
Производител 325,
Код 331, 351
AIWA
SONY
301 329,
– 310,
362
AKAI
326,
330
AIWA
325,
331,
351
DAEWOO
342, 343
AKAI
326,355,
329,360,
330 361, 320, 351, 366
GRUNDIG
358,
DAEWOO
342,333,
343 334
HITACHI
327,
GRUNDIG
358, 315,
355, 322,
360, 344,
361, 352
320,–351,
JVC
314,
354,366
348,
349 333, 334
HITACHI
327,
JVC
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348,
349
(Продължава)
29 BG
Използване на допълнително оборудване
1 Натиснете и задръжте функционалния
DVD плейъри
SONY
Производител
AIWA
SONY
AKAI
AIWA
DENON
AKAI
GRUNDIG
DENON
HITACHI
GRUNDIG
JVC
HITACHI
KENWOOD
JVC
LG
KENWOOD
LOEWE
LG
MATSUI
LOEWE
ONKYO
MATSUI
PANASONIC
ONKYO
PHILIPS
PANASONIC
PIONEER
PHILIPS
SAMSUNG
PIONEER
SANYO
SAMSUNG
SHARP
SANYO
THOMSON
SHARP
TOSHIBA
THOMSON
YAMAHA
TOSHIBA
YAMAHA
Производител
Код
LG
332, 338
LOEWE
358, 338
355, 360, 361, 320, 351
LG
332,
MATSUI
356,
357
LOEWE
358, 338
355, 360, 361, 320, 351
LG
332,
ORION
328 338
LG
332,
MATSUI
356,
357
LOEWE
358,
355, 360, 361, 320, 351
PANASONIC
321,
LOEWE
358,
355, 360, 361, 320, 351
ORION
328 323
MATSUI
356,
357
PHILIPS
311
313, 316 – 318, 358, 359, 363,
MATSUI
356,
357
PANASONIC
321,
ORION
328 –323
364
ORION
328
PHILIPS
311
–
313, 316 – 318, 358, 359, 363,
PANASONIC
321, 323
SAMSUNG
339
341, 345
364 ––323
PANASONIC
321,
PHILIPS
311
313, 316 – 318, 358, 359, 363,
SANYO
335,
SAMSUNG
339
341,
PHILIPS
311
313, 345
316 – 318, 358, 359, 363,
364 –336
SHARP
324
364 –336
SANYO
335,
SAMSUNG
339
341, 345
THOMSON
319,
350,
SAMSUNG
339
341,365
345
SHARP
324 –336
SANYO
335,
TOSHIBA
337
SANYO
335,
THOMSON
319,
350, 365
SHARP
324 336
SHARP
324 350, 365
TOSHIBA
337
THOMSON
319,
THOMSON
319, 350, 365
TOSHIBA
337
TOSHIBA
DAV
система за337
домашно кино
SONY (DAV)
Производител
401 – 404
Код
SONY (DAV)
SONY (DAV)
SONY (DAV)
401 – 404
401 – 404
401 – 404
AV
приемници 451 – 454
SONY
SONY
Производител
451 – 454
Код
SONY
SONY
451 – 454
451 – 454
SONY
501 – 504
Производител
SONY
Код – 504
501
501 – 504
Цифрови
земни501
приемници
SONY
– 504
SONY
30 BG
Използване на функциите на домашната мрежа
С този телевизор можете да се
наслаждавате на съдържание, запазено на
DLNA-съвместими устройства в домашна
мрежа.
Устройствата, които съхраняват и
предоставят съдържание, като например
снимки/музикални файлове, се наричат
“сървъри”. Телевизорът приема фото/
музикални файлове от сървъра по
мрежата и вие може да се наслаждавате на
файловете на телевизора, дори ако сте в
друга стая.
За да се наслаждавате на функциите
на домашна мрежа, имате нужда
от съвместимо DLNA устройство
(VAIO,Cyber-Shot и др.).
Телевизор
Можете лесно да се наслаждавате на фото/
музикални файлове на сървъра, като изберете
икона в основното меню на телевизора.
1 Натиснете HOME.
Start-up Guide
2 Натиснете G/g, за да изберете „Photo”
или “Music”.
3 Натиснете F/f, за да изберете сървъра,
след това натиснете .
Извежда се списък с файлове или папки.
За да изведете списъка с миниатюрни
изображения, натиснете жълтия бутон,
докато списъкът е изведен.
Когато
сървърът
Remote RM-ED014
(1) не може
да
открит
Sizeбъде
AA batteries
(R6 type) (2)
Stand
(1) “Проверка на мрежовата връзка”
Вижте
Screws
stand
(3)
(стр.for
33)
и “Регулиране
на настройките
Cable
band (1) на сървъра” (стр. 33).
на дисплея
1: Checking the
accessories
4ToНатиснете
F/f, за into
да изберете
файл или
insert batteries
the remote
папка, след това натиснете .
Когато изберете папка, изберете файл,
след което натиснете .
Възпроизвеждането започва.
Push and slide to open.
Мрежови кабел
(не е приложен в комплекта)
z
•
~
Широкочестотен рутер
Към мрежови устройства
Мрежови кабел
(не е приложен в комплекта)
DSL модем/
кабелен модем
Възможно е заедно със снимката да се изведе карта, ако
в Exif данните на снимката е записана информация за
географска дължина и ширина (стр. 26).
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
В зависимост от мрежовото устройство, възможно е
да се окаже необходимо да извършите регистрация на
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
телевизора с мрежовото устройство.
@=52?5?6H32EE6C:6D
•Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
Възможно е качеството на изображението да бъде лошо,
когато използвате
(Фото), защото изображенията се
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
увеличават в зависимост от файла. Също така, възможно
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
е изображенията да не се побират на целия екран в
Q зависимост
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
от размера и съотношението им.
• @CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Възможно е възпроизвеждането на някои снимки да
отнеме известно време, когато използвате
(Фото).
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
• 2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
За да възпроизвеждате файлове, приети по мрежата,
файловете трябва да съответстват с един от следните
файлови формати.
- Неподвижни изображения: JPEG формат
- Музика: MP3 формат или линеен PCM формат
В зависимост от мрежовото устройство, форматът на
файла може да бъде преобразуван преди трансфера. В
такива случаи форматът на файла след преобразуването
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
се използва за възпроизвеждане. За подробности вижте
+-DE2?5
ръководството за експлоатация, приложено към мрежовото
устройство, което използвате. Дори файловете, които
Take outна
the
Table-Top
and
screws
съответстват
един
от файловитеStand
формати,
описани
поfrom
the carton.
The screws
are
found in
горе,
не могат
да се възпроизвеждат
в някои
случаи.
• Името
на файла и папката
the accessory
bag.поддържат само английски.
2: Attaching the stand
KDL-19L40
Accesso
Използване на функциите на домашната мрежа
Свързване към мрежата
Преглед на фото/ музикални
файлове през мрежата
Table-Top
Stand
2
Gently s
the Tabl
holes.
Rear
~
Q .96?J@F42
2?59@=5:ED6
$A2?6=2
Q 642C67F=?@
H96?J@F:?
3
Use the
unit to th
1
Интернет
(Продължава) 31 BG
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
Screws
Screws
~
За да се наслаждавате на снимки
и музика на телевизионния екран
чрез работа с устройството
– Renderer
Това е функция за възпроизвеждане на
снимки и музикални файлове, запазени
на мрежови устройства (цифрови
фотоапарати, телефони и др.) на телевизора
като работите с въпросния контролер. За
да използвате тази функция, е необходимо
съвместимо устройство, като например
цифров фотоапарат или мобилен телефон,
което да играе ролята на контролер. Също
така, вижте ръководството за експлоатация,
приложено с контролера.
1 Ако е необходимо, задайте “Renderer Function”, “Renderer Access Control”, “Renderer
Set-up” в “Network Setting” (стр.48).
2 Възпроизведете избрания файл, като
използвате контролера на компютъра.
Файлът се възпроизвежда на телевизора
по свързаната мрежа.
Използвайте контролера и устройството
за дистанционно управление на
телевизора, за да извършвате други
операции по време на възпроизвеждане.
(Фото) Възможни опции
Опции
Описание
Карина
Звук
Съраунд
Видео настройки
Подрязване
Извеждане
на карта
Извеждане
на опции
Вижте стр. 36.
Вижте стр. 38.
Вижте стр. 39.
Вижте стр. 40.
Подрязва снимка.
Вижте стр. 26.
Позволява ви да
зададете режим на
повторно/ разбъркано
възпроизвеждане на
снимки.
Настройка
Задава начина на
на снимка
възпроизвеждане и
видовете ефекти, които
да използвате в режим
на изреждане на кадри.
Въртене
Върти файлове.
Високоговорител Вижте стр. 42.
i Сила на звука Вижте стр. 42.
Информация
Извежда информация
относно устройството,
папките и файловете.
32 BG
(Музика) Възможни опции
Опции
Описание
Звук
Съраунд
Прибавяне към
поредица от кадри
Вижте стр. 38.
Вижте стр. 39.
Регистрира музика
като фон, която да
се възпроизвежда по
време на изреждане на
кадри, като използвате
(Фото).
Отменя
регистрираната като
фон музика.
Позволява задаването
на музикални
опции за режими на
повторно, разбъркано
или нормално
възпроизвеждане.
Вижте стр. 42.
Вижте стр. 42.
Извежда информация
относно устройството,
папките и файловете.
Изваждане от
поредица кадри
Опции за
възпроизвеждане
Високоговорител
i Сила на звука
Информация
Проверка на мрежовата връзка
Въведете съответната (цифрова) стойност
за вашия рутер. Опциите, които трябва да
бъдат настроени в зависимост от зависимост
от доставчика на интернет услугата и
рутера. За подробности се обърнете
към ръководството за експлоатация,
предоставено от вашия интернет доставчик
или приложено към рутера.
1 Натиснете HOME.
2 Натиснете G, за да изберете “Settings”.
3 Натиснете F/f, за да изберете “Network
Settings”, след това натиснете .
4 Изберете “Network”, след това натиснете .
5 Изберете “IP Address Settings”, след това
натиснете .
6 Изберете опция и натиснете .
Когато изберете “DHCP (DNS automatic)”
Когато изберете “DHCP (DNS manual)”
Задайте “Primary DNS”/”Secondary DNS”,
като използвате F/f/g и б
утоните с
цифри.
Когато изберете „Manual”
Задайте следните опции, като използвате
F/f/g и бутоните с цифри.
•
•
•
•
IP адрес
Subnet Mask
Default Gateway
Primery DNS/ Secondary DNS
Ако вашето ISP има специфична настройка
за прокси сървъра
Натиснете OPtIONS след това натиснете
F/f, за да изберете “Proxy Set-up”
и натиснете . След това въведете
настройката.
7 Натиснете .
8 Натиснете g, за да изберете “Test”, след
това натиснете .
9 Натиснете G/g, за да изберете “YES”,
след това натиснете .
Диагностика на мрежата започва.
Когато се изведе съобщението “Connection successful” (връзката е успешна),
неколкократно натиснете Return, за да
излезете.
Ако съобщението „Connection Successful” не се изведе, вижте “Отстраняване на
проблеми” на стр. 53 и проверете връзките
и настройките.
Регулиране на настройките
на дисплея на сървъра
Можете да изберете домашен мрежови
сървър, който да се изведе в основното
меню.
Можете да изведете до 10 съръвъра
автоматично в основното меню Home.
1 Задайте сървъра, за да позволите връзка
от телевизора.
За подробности относно настройките
на сървъра, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към сървъра.
2 Натиснете HOME.
3 Натиснете G/g, за да изберете “Settings”.
4 Натиснете F/f, за да изберете “Network
Settings”, след това натиснете .
5 Изберете “Server Display Settings”, след
това натиснете .
6 Изберете сървъра, който желаете да
изведете в основното меню, след това
натиснете .
7 Изберете “Yes”, след това натиснете .
За да зададете сървъра, който не е
изведен в основното меню
На стъпка 7 натиснете F/f, за да изберете
“No”, след това натиснете .
Възможни опции (на дисплея с
настройки на свързания сървър)
Опция
Описание
Изтриване на
всички
Списък с
обновявания
Изтрива всички свързани
сървъри.
Обновява списъка със
сървъри с най-новата
информация.
Извежда информация
относно избрания в
момента свързан сървър.
Изтрива избрания свързан
сървър.
Информация
Изтриване
(Продължава)
33 BG
Използване на функциите на домашната мрежа
Преминете към стъпка 7.
z
Ако не можете да свържете към вашата
домашна мрежа
Телевизорът може да провери дали
сървърът е правилно разпознат.
1 Натиснете HOME.
2 Натиснете G/g, за да изберете “Settings”.
3 Натиснете F/f, за да изберете “Network
Settings”, след това натиснете .
4 Изберете “Server Diagnostics”, след това
натиснете .
5 Изберете “Yes”, след това натиснете .
Диагностиката на сървъра започва.
Когато диагностиката на сървъра
приключи, се извежда списъкът с
резултати от диагностиката.
6 Изберете сървъра, който желаете да
потвърдите, след това натиснете .
Извеждат се резултатите от
диагностиката на избрания сървър.
Ако резултатите от диагностиката
показват проблем, проверете възможните
причини и начина на отстраняването
на проблема, и проверете връзките и
настройките. За подробности, вижте
“Отстраняване на проблеми” на стр. 53.
34 BG
Използване на функциите на менюто
Преглед на Home менюто на медия приемника на XMBTM
XMBTM (XrossMediaBar) е меню за BRAVIA функции и входящи източници, изведени на
телевизионния екран. XMBTM е лесен начин да изберете и извършите програмиране, и да
регулирате настройките на вашия BRAVIA телевизор.
1 Натиснете HOME, за да изведете XMBTM.
Лента с категории
Лента с опции на категориите
2 Натиснете G/g, за да изберете категория.
Икона за категория на носителя
Описание
Settings
Mожете да се наслаждавате на снимки от USB устройства или
мрежа (стр. 24, 31).
Photo
1: Checking
the
Music
accessories
Digital
Remote RM-ED014 (1)
Size AA batteries (R6 type) (2)
Stand (1)
Screws for stand (3)
Analogue
Cable band (1)
To insert batteries into the
Push and slide to open.
External Inputs
KDL-19L40xx
Mожете да се наслаждавате на музика от USB устройства или
мрежа (стр. 24, 31). Accessory bag
Screws
Mожете да изберете цифров канал, списък с любими програми
(Favourites) (стр. 20) или Цифров електронен програмен
справочник (EPG) (стр. 19).
Също така, можете да изберете канал, като използвате бутоните
с цифри или PROG +/-.
Можете да изберете аналогов канал.
Също така, можете да изберете канал, като използвате бутоните
с цифри или PROG +/-.
Table-Top
За да скриете списъка
с аналогови канали, задайтеTV
“Programme
unit
Stand
remote
List Display” в положение “Off” (стр. 44).
Можете да изберете оборудване, свързано към телевизора.
За да зададете етикет към външния вход, вижте “AV Preset” (стр. 43).
2
Gently slide the TV unit onto the neck of
the Table-Top
Stand and align the screws
3 Натиснете F/f, за да изберете опция, след това натиснете
.
holes.
4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
5 Натиснете HOME, за да излезете от менюто.
Rear of TV
~
•Q
•Q
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Опциите, които можете да регулирате, се различават в зависимост от ситуацията.
@?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
Опциите, които не са достъпни, са изведени в сиво или не се извеждат.
@=52?5?6H32EE6C:6D
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
35 BG
Използване на функциите на менюто
Mожете да извършвате допълнителни настройки и регулации. За
Start-up Guide
подробности относно настройките вижте стр. 36.
Меню с настройки на телевизора
BRAVIA съвети
Представя начини максимално да се наслаждавате на вашия телевизор.
Clock/timers
Sleep timer
(Таймер за
автоматично
изключване)
Задава период от време, след който телевизорът автоматично преминава в режим на
готовност.
Когато таймерът за автоматично изключване е активиран, индикаторът (таймер)
от предната страна на телевизора светва в оранжево.
z
• Ако изключите телевизора и отново го включите, “Sleep Timer” настройката
преминава в положение “Off”.
• Около 1 минута преди телевизорът да премине в режим на готовност, на екрана
на телевизора се извежда съобщение.
Задава таймера за включване на телевизора от режим на
On timer
On timer
готовност.
(Настройки
на таймера за Day
Избира желания ден от седмицата, в който таймерът да включи
самостоятелно
телевизора.
включване)
Задава часа за включване на телевизора.
time
Избира периода, след който телевизорът отново ще премине в
Duration
режим на готовност.
Задава ниво на силата на звука за телевизора, когато
Volume
устройството бъде включено от таймера.
Set-Up
Превключва в цифров режим и приема времето.
Auto Clock
Update
(Автоматично
задаване на
часа)
Позволява ви ръчно да настройвате часа. Когато телевизорът приема цифрови
Clock Set
(Настройка на канали, часът не може да бъде сверяван ръчно, тъй като се регулира от времевия
код на предавания сигнал.
часовника)
Picture (Картина)
target Inputs
(Входове)
36 BG
Позволява ви да изберете дали да използвате общи настройки или да извършвате
отделни настройки за източника на входен сигнал, който наблюдавате. Задайте
в положение „Common”, ако желаете да прибавите същите настройки към всеки
източник на входен сигнал.
Задава общи настройки за всички входове, в които “Target InCommon
puts” е зададен в положение “Common”.
Позволява ви да извършвате отделни настройки за входа.
Name of current input (Име
на настоящия
вход) (например
AV1)
Избира режим на изображението. “Picture Mode” включва опции, които са найPicture Mode
подходящи за видео и снимки съответно. Опциите, които могат да бъдат избрани,
(Rежим на
изображението) се различават в зависимост от източника на входен сигнал.
За светла картина с увеличен контраст и острота.
Vivid
Стандартна картина. Оптимална картина за домашна употреба.
Standard
За преглед на филмово съдържание.KDL-19L40xx
Подходящо за преглед на
Cinema
филми в кино формат.
Accessory bag
Screws
Позволява ви да запазвате предпочитаните настройки.
Custom
При преглед на изображения. За светла картина с увеличен
Photo-Vivid
контраст и острота.
При преглед на изображения. Оптимална картина за домашна
Remote RM-ED014 (1)
Photo-Standard
употреба.
Size AA batteries (R6
type) (2)
При преглед на изображения. Представя качество на
Photo-Original
Stand (1)
Screws for stand (3)изображенията, което се използва, когато извеждате обработени
снимки.
Cable band (1)
Позволява ви да запазите вашите предпочитани
Photo-Custom
Table-Top настройки.
Stand “Picture Mode” (режим TV unit
Връща
всички
настройки
картината,
To insert
batteries
intoнаthe
remoteосвен “Target Input”,
Reset
на изображението) и “Advanced Settings” (допълнителни настройки), в положенията
(Нулиране)
Push and slide to open.
им по подразбиране.
2 Gently slide the TV unit onto the neck of
Осветява или затъмнява задното осветяване.
Backlight
the Table-Top Stand and align the screws
Увеличава
или
намалява
контраста
на
изображението.
Contrast
holes.
Осветява или затъмнява изображението.
Brightness
Rear of TV
Увеличава или намалява интензитета на цветността.
Colour
Увеличава или намалява зелените и червените тонове.
Hue
Start-up Guide
1: Checking the
accessories
~
z
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Sharpness
Noise Reduction
(Намаляване
на шума)
MPEG Noise
Reduction
(MPEG
намаляване на
смущенията)
Използване на функциите на менюто
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
“Hue” може да се регулира само за програми с NTSC сигнал (например видео
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
ленти в САЩ).
@=52?5?6H32EE6C:6D
Задава
белите тонове в изображението.
Colour
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
temperature
Придава на белите цветове синкав оттенък.
Cool
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
(Температура Neutral
Придава на белите цветове неутрален оттенък.
на цветовете) Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
Warm
1/Warm 2 Придава на белите цветове червеникав
~ оттенък. При “Warm 2”
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
оттенъкът е по-червеникав отколкото
при “Warm 1”.
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
• “Warm 1” и “Warm 2” не могат да бъдат
регулирани само ако
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
“Picture Mode” е зададен в положение
“Vivid” (или “PhotoH96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
Vivid”).
Изостря или омекотява изображението.
3 Use the supplied screws to attach the TV
unit to the Table-Top Stand.
Намалява
шума в картината (снежинки)
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Автоматично
намалява
смущенията
в
картината
(само в режим
Auto
+-DE2?5
на аналогов телевизионен сигнал или сложен телевизионен
1 Take out the Table-Top
Stand
and screws
сигнал, само
за видео
или DMPORT сигнали).
from
the
carton.
The
screws
are
in
Модифицира ефектаfound
на намаляване
на смущенията.
High/Medium/
the
accessory
bag.
Low
Изключва функцията за намаляване на шума.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Off
Намалява
смущенията
в картината в MPEG-компресирано видео.
Тази настройка е
Accessory bag
Screws
Screws
ефективна, когато преглеждате DVD или цифрова програма.
2: Attaching the stand
~
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
$II
Table-Top
Stand
4 GB
TV unit
(Продължава)
37 BG
Възпроизвежда изображения с висока резолюция за източници с висока плътност
(например Blu-ray disc плейър, DVD плейър, сателитен приемник).
Препоръчителен режим
Mode 1
Работи само за 1080i формат. “Mode 2” е особено ефективен,
Mode 2
когато преобразувате оригинални сигнали със стандартна
резолюция в 1080i формат.
Изключва функцията “DRC mode” (DRC режим).
Off
Позволява ви да регулирате нивото на детайлите (“Reality” - реалността) и мекотата
DCR Pallete
(DRC палитра) (“Clarity” - чистота) за всеки входен сигнал. Например, можете да създадете
настройка за входния сигнал, идващ от вашата кабелна телевизия и да създадете
друга настройка за входния сигнал, идващ от DVD плейъра.
Натиснете F/f/G/g, за да регулирате позицията на маркера (z).
Когато местите z нагоре по скалата “Reality”, изображението става по-детайлно.
Когато местите z надясно по скалата “Clarity”, изображението става по-меко
Настройва изображението в по-големи детайли. Когато зададете “Picture Mode” в
Advanced
положение “Vivid” (или “Photo - Vivid”), настройките не работят.
Settings
(Допълнителни Reset:
Връща всички допълнителни видео настройки в положенията им
настройки)
по подразбиране.
DRC Mode
(DRC режим)
Black Corrector
Adv.Contrast
Enhancer
Gamma
LED Dinamic
Control (за KDL55X4500/46X4500)
Auto Light
Limiter
Clear White
Colour Space
Live Colour
White Balance
Detail Enhancer
Edge Enhancer
Увеличава черните области на изображението за по-силен
контраст.
Автоматично задава “Backlight” и “Contrast” в най-удобната
настройка според осветеността на екрана. Тази настройка е
особено ефективна за тъмни изображения. Тя ще увеличи
разликите в контраста на по-тъмните сцени.
Регулира баланса между светлите и тъмните области в
изображението.
Увеличава контраста като прави тъмните области от
изображението още по-тъмни.
Намалява яркостта, особено в сцени, където целият екран е бял.
Увеличава белите тонове.
Променя диапазона на репродукция на цветовете. “Wide”
извежда по-живи цветове и “Standard” извежда стандартни
цветове.
Прави цветовете по-живи.
Регулира температурата на цветовете цвят по цвят.
Увеличава детайлността на изображението.
Увеличава детайлността при контурите на изображението.
Sound (Звук)
target Inputs
38 BG
Позволява ви да изберете дали да използвате общи настройки или да извършвате
отделни настройки за източника на входен сигнал, който наблюдавате. Задайте
в положение “Common”, ако желаете да прибавите същите настройки към всеки
източник на входен сигнал.
Задава общи настройки за всички входове, в които “Target
Common
Inputs” е зададен в положение “Common”.
Позволява ви да извършвате настройки за входа.
Name of current
input (Име на
настоящия вход)
(например AV1)
Sound Mode
(Звуков
режим)
Reset
(Нулиране)
treble
(Дискант)
Bass (Бас)
Balance
(Баланс)
Auto Volume
(Автоматично
задаване на
ниво на силата
на звука)
Volume Offset
Surround
(Съраунд)
Voice Zoom
Задава звук с по-ниска честота.
Регулира баланса между левия и десен високоговорители.
Силата на звука на каналите остава същата, независимо от предавания сигнал
(например в случай на реклама).
Start-up Guide
Регулира нивото на сила на звука на настоящия вход, когато “Target Input” е
зададен за настоящия входен сигнал (например AV1).
Предлага съраунд ефекти, от които се чувствате сякаш гледате
Live Sports
KDL-19L40xx
спортно състезание на живо.
Accessory
bag сте Screws
Предлага съраунд ефекти, от които се чувствате
сякаш
в
Music Hall
концертна зала.
Предлага съраунд ефекти, които наподобяват
Cinema
високотехнологичните аудио системи в киносалоните.
Remote RM-ED014 (1)
Можете да запазите “Voice Zoom” настройка според вашия вкус.
Custom
Size
AA
batteries
(R6
type) (2) и възпроизвежда 5.1-каналния звук и друг съраунд
Преобразува
Off
Stand (1)
звук от цифрови предавания в нормален стерео (дву-канален)
Screws for stand (3)звук. Възпроизвежда оригиналното аудио на други предавания,
както е.
Cable band (1)
Table-Top
Регулира яснотата на човешкия глас. Например, ако гласът
на водещ на новините
TV unit
Stand
Toеinsert
batteries
into the
remote
не
ясен, чрез
увеличаване
нивото
на тази настройка, вие
ще направите звука поясен. Ако гледате спортно предаване, ако намалите стойността на тази настройка,
Push and slide to open.
вие ще омекотите гласа на коментатора.
slide the TV unit onto the neck of
Придава на звука повече сила, като компенсира ефекта2на Gently
високоговорителите.
the
Table-Top
Избира звука от високоговорителите за стерео или двуезични програми. Stand and align the screws
holes.
За стерео предавания.
Stereo/Mono
За двуезични предавания, изберете “А” за канал
1, TV
“B” за канал 2
Rear of
A/B/Mono
или “Mono” за моно канал, ако има такъв.
1: Checking the
accessories
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Ако изберете друго оборудване, свързано към телевизора, задайте “Dual Sound”
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
в положение “Stereo”, “A” или “B”.
Използване на функциите на менюто
Sound Booster
Dual Sound
Увеличава дисканта и басите.
Dynamic
За стандартен звук. Оптимален звук за домашна употреба.
Standard
Изчиства
гласа.
Clear Voice
Връща настройките за звука, освен “Target Inputs”, “Sound Mode”, “Dual Sound”,
към стойностите им по подразбиране.
Задава звук с по-висока честота.
@=52?5?6H32EE6C:6D
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Screen (екран)
(за входове, различни от PC вход)
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Позволява
ви да изберете дали да използвате общи настройки
или да извършвате
target Inputs
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
отделни
настройки за източника на входен сигнал, който
наблюдавате. Задайте
(входове)
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
в положение
“Common”, ако желаете да прибавите същите
настройки към всеки @?@EAFEDEC6DD@?E96
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
източник на входен сигнал.
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
Задава общи настройки за всички входове,
в които “Target
Common
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
Inputs” еthe
зададенstand
в положение “Common”.
2: Attaching
3 Use the supplied screws to attach the TV
Name of current Позволява ви да извършвате отделни настройки за входа.
unit to the Table-Top Stand.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
input
(Име
+-DE2?5
на
настоящия
вход)
1 Take out the Table-Top Stand and screws
(например AV1)
from the carton. The screws are found in
the accessory bag.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
(Продължава)
Screws
39 BG
Screws
~
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
За подробности относно формата на екрана вижте “ За да промените ръчно режима
на екрана в съответствие с предаваната програма” на стр. 18.
Тази функция ви позволява автоматично да променяте съотношението на картината
Auto Format
на екрана в зависимост от предавания сигнал. За да запазите настоящата настройка,
изберете “Off”.
Избира режима на екрана по подразбиране за 4:3 предавания.
4:3 Default
Имитира широкоекранен ефект за 4:3 предавания.
Smart
Конвенционална картина с размер 4:3 се възпроизвежда в
4:3
правилните пропорции.
Използва настройката, която сте задали в “Screen Format”.
Off
Регулира
областта
на екрана, като извежда изображението.
Display Area
Автоматично
превключва в най-подходящия режим на
Auto
извеждане.
Извежда картина в оригиналния им размер, когато части от
Full Pixel
изображението са изрязани.
Извежда оригиналното изображение.
+1
Извежда изображението в препоръчителния размер.
Normal
Увеличава изображението като скрива краищата му.
-1/-2
Horizontal Shift Регулира хоризонталната позиция на изображението.
(Хоризонтално
преместване)
Screen Format
Vertical Shift
(Вертикално
преместване)
Vertical Size
(Вертикален
размер)
Регулира вертикалната позиция на изображението, когато екранният формат
(“Screen Format”) е зададен в положение “Smart”, “Zoom” или “14:9”.
Регулира вертикалния размер на изображението, когато екранният формат (“Screen
Format”) е зададен в положение “Smart”.
Screen (Екран) (за PC вход)
Auto
Adjustment
Автоматично регулира позицията на дисплея и фазата на изображението, когато
телевизорът приема входни сигнали от свързания компютър.
z
• Възможно е автоматичната настройка да не работи добре с някои входни сигнали.
В този случай настройте ръчно “Phase”, “Pitch”, “Horizontal Shift” и “Vertical Shift”.
Връща PC настройките на екрана в положенията им по подразбиране.
Reset
Регулира фазата, когато екранът мига.
Phase
Регулира изображението, когато има нежелани вертикални ленти.
Pitch
Horizontal Shift Регулира хоризонталното положение на изображението.
Vertical Shift
Screen Format
Регулира вертикалното положение на изображението.
Избира режим на екрана за извеждане на сигнала от вашия компютър.
Извежда изображението в оригиналния му размер.
Normal
Увеличава изображението, за да запълни вертикално дисплея,
Full1
като запазва съотношението на изображението.
Увеличава изображението, за да запълни дисплея.
Full2
Video (Видео настройки)
Motionflow
40 BG
Предлага по-меко движение на картината и намалява замъгляването на картината.
Предлага по-меко движение на картината, като например, за
High (за KDLфилмово съдържание.
40X4500)/
Smooth (за KDL55X4500/464500)
Предлага меко движение на картината. Използвайте тази
Standard
настройка за стандартна употреба.
Cable band (1)
To insert batteries into the remote
Table-Top
Stand
TV unit
KDL-19L40xx
and slide to open.
Accessory bag
Screws
1:PushChecking
the
2 Gently slide the TV unit onto the neck of
Clear (за KDL-55X4500/46X4500)
the Table-Top Stand and align the screws
accessories
Предлага
плавно и остро движение на картината. Подходящо, когато преглеждате
holes.
Film Mode
(Филмов
режим)
видео, съдържащо бързо движение.
Remote RM-ED014 (1)
Използвайте тази настройка, когато настройките
Rear of“High”,
TV
Off
Size AA batteries (R6
type) (2) “Standard” или “Clear” предразполагат към смущения.
“Smooth”,
Stand (1)
~
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
for stand (3)
•QScrews
В зависимост
от видео сигнала, възможно е да не успеете да видите ефекта, дори
QCable
@?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
акоband
сте променили
настройката.
(1)
@=52?5?6H32EE6C:6D
Table-Top
Предоставя
по-плавно
движение на изображението, когато
възпроизвеждате
TV unit
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
Stand
To
insert
batteries
into
the
remote
картина
от DVD или видеорекордер, като намалява замъгляването и зърнестия
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
изглед
на
изображението.
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Push
and
slide to open.
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
Предоставя по-плавно движение на изображението, отколкото
Auto
1
Gently slide
the
TV unit onto the neck of
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
оригиналното филмово съдържание.2
Използвайте
тази
настройка
QKDL-19L40xx
.96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
the
Table-Top
Stand
and align the screws
за стандартна употреба.
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286
@?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
holes.
Accessory bag
Възпроизвежда оригиналното филмово
съдържание
такова,Screws
Auto 2
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
каквото е.
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
Rear of TV
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
Изключва функцията “Film Mode”
Off
Start-up Guide
Guide
1: Start-up
Checking the
accessories
2: Attaching the stand
~
Game/text
режим
Video/Photo
1: Checking the
accessories
3KDL-19L40xx
Use the supplied screws to attach the TV
RM-ED014 (1) съдържа неестествени сигнали или unit
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
•QRemote
Ако изображението
твърде
много
смущения,
to the
Table-Top
Stand.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Accessory
QSize
@?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
AA
batteries
(R6 type) (2) се изключва, дори когато бъдат
“Film Mode” автоматично
избрани bag
“Auto 1”Screws
или
+-DE2?5
@=52?5?6H32EE6C:6D
Stand
(1) 2”.
“Auto
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
1
Take
the(3)
Table-Top
Stand
and
Screws
forout
stand
Предлага
оптимален
режим на
екрана
за screws
преглед на изображения, които се
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
from
the
carton.
The
screws are
found
in
въвеждат
от(1)
видео
игра
и компютър,
като
изображенията
са с ясни контури и
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Cable
band
Remote
RM-ED014
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
символи.
Задайте в(1)
положение
“On” за ясен дисплей наTable-Top
контурите или символите.
the accessory
bag.
TV unit
Stand
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Size
AA batteries
(R6 type)
(2)
To
insert
batteries
into
the remote
Предоставя
подходящо
качество
на изображението посредством
избиране на
Q
.96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
QKDL-32L40xx/KDL-26L40xx
@?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
Stand (1)в зависимост от входния източник (видео или фото данни).
опцията
Push
and slide to open.
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Accessory
bag(3)Когато
Screws
Screwsоборудване,
Screws
for stand
свържете директно Sony HDMI-изходно
Video-A
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
2
Gently
slide the
TV unit onto the neck of
което поддържа “Video-A” режим, тази
опция
задава
подходящо
Cable band (1)
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
~
the
Table-Top
Stand
the screws
Table-Top
качество на изображението в зависимост
от входния източник,and align
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
TV unit
QStand
!72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
holes.
To insert batteries
into
the
remote
видео или фото данните.
3 E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Use the supplied screws to attach the TV
подходящо качество на Qдвижещи
се of
изображения.
Video
,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
Push and slide toПредоставя
open.
TV
unitRear
to the
Table-Top Stand.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
$II
Предоставя подходящо качество за неподвижни изображения.
Photo
2 Gently slide the TV unit onto the neck of
+-DE2?5
2: Attaching the stand
x.v.Colour
the Table-Top Stand and align the screws
~(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Accessory
bag сигнал
Screwsе HDMI (RGB), настройката е фиксирана
Screws в положение
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
Когато
входният
4•QQGB'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Photo Colour
Space
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
“Normal”, дори когато сте избрали “x.v.Colour”.
~
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @=52?5?6H32EE6C:6D
@?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
Избира
опцията (sRGB, sYCC, Adobe RGB), за да зададете
качество за
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
Q 2?59@=5:ED64FC6=JD66A286
!72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
@?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
изображението
което
е
най-подходящо
за
цветовата
гама
на снимката.
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Ако
оборудването преобразува изходна цветова гама заQ снимки
от sYCC или
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
$II
в качеството на
Adobe
RGB в x.v.Colour или xvYCC, изберете “sYCC”. Резултатите
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
~ гама.
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
изображението
са най-подходящи за оригиналната цветова
Use theвsupplied
screws to attach the TV
.96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
Когато
входният сигнал е HDMI (RGB), настройката е Qфиксирана
положение
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286
@?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
unit
to
the
Table-Top
Stand.
TV
unit
Table-Top
“sRGB”,
дори когато сте избрали “sYYC”.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Stand
+-DE2?5
се използва с настройката по подразбиране.
Обикновено
Ако цветовите тонове на
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
изображението от входния източник не съвпадат с цветовия
стандарт и изглеждат
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
2: Attaching the stand
Colour Matrix
Използване на функциите на менюто
~
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Take
out the Table-Top
Stand
and screws
•Q1
Акo
свързаното
оборудване
не
режим Video-A,
настройката се
TVподдържа
unit
holes.
QTable-Top
@?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
from theв carton.
The“Video”,
screwsдори
are found
фиксира
положение
когато in
сте задали положение “Video-A”.
Stand
@=52?5?6H32EE6C:6D
Rear of TVизточник,
the accessory
bag.
Извежда
движещи се
изображения, които са по-близки до оригиналния
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
като
сравнява
цветовете
с
тези
на
източника
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
3
1
out the Table-Top Stand and screws
2:Take
Attaching
the stand
неестествени, изберете или “ITU601”, или “ITU709”, и тези настройки ще
from the carton.
The screws are found in
3 Use the supplied screws to attach the TV
нормализират
цветовете.
GB the accessory bag.
4
unit като
to the
Table-Top Stand.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Предоставя
естествени цветове чрез промяна на осветеността,
произвежда
RGB Dynamic
+-DE2?5
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
HDMI входни цветови сигнали (RGB). Задайте в положение “Auto” за стандартна
Range
употреба. Променете настройката, само когато осветеността на дисплея изглежда
bagTable-Top
Screws Stand and screws
Screws
1 Accessory
Take out the
неестествена.
from the carton. The screws are found in
“SECAM”, “NTSC3.58” или
Colour System Избира системата за цветна телевизия (“Auto”, “PAL”, ~
the accessory bag.
“NTSC4.43”) в зависимост от входния сигнал от източника.
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
41 BG
Screws
$II
Screws
~
Table-Top
TV unit
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Audio (Aудио) настройки
Телевизионните високоговорители се включват и звукът се
извежда от тях.
Телевизионните високоговорители се изключват, което ви
Audio System
позволява да слушате звука само от външно аудио оборудване,
свързано към аудио изходните гнезда. Когато сте свързали
към HDMI-съвместимо оборудване, вие можете да включите
свързаното с телевизора оборудване.
Аудио-изходните сигнали от аудио KDL-19L40xx
системата могат да бъдат
Audio Out
Variable
контролирани от устройството за дистанционно управление на
Accessory bag
Screws
телевизора.
Аудио изходните сигнали на телевизора са фиксирани.
Fixed
Използвайте контрола за сила на звука на вашия приемник (и
други аудио настройки) чрез аудио системата.
Remote RM-ED014 (1)
Включва/изключва
вътрешните високоговорители на телевизора, когато
i Speaker Link
Size AA batteries
(R6 type) (2)
слушалките
са свързани.
(Връзка към
Stand (1)
слушалките)
Звукът се извежда само през слушалките.
On
Screws for stand (3)Звукът се извежда и през високоговорителите на телевизора, и
Off
Cable band (1)
през слушалките.
Table-Top
KDL-19L40xx
TV unit
Регулира нивото на силата на звука за слушалките, когато
“i Speaker Link” е
i Volume
Stand
To insert batteries into the remote
Accessory bag
Screws
зададен в положение “Off”.
(Сила на
Push and slide to open.
звука за
слушалките)
2 Gently slide the TV unit onto the neck of
i Dual Sound Избира звука от високоговорителите за стерео или двуезични
the програми.
Table-Top Stand and align the screws
Remote
RM-ED014
(1)
Регулира
нивото
на
басите
според
вашия
вкус,
тъй
като
нивото
Woofer Level
holes.на басите се
Size AA batteries
(R6 type)
различава
в зависимост
от(2)
местоположението на телевизора. Намалете нивото, ако
Rear ако
of TV
смятате,
смятате, че е
Stand (1)че нивото на басите е твърде голямо, и увеличете нивото,
ниско.
Screws for stand (3)
~
Cable band (1)
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Тази настройка е необходима само при първата инсталация
на телевизора или
Table-Top
TV unit
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
Stand
при
смяна
на местоположението
на устройството. Настройка
не се изисква при
To@=52?5?6H32EE6C:6D
insert
batteries
into the remote
регулярно слушане.
Speaker
tV Speaker
Start-up Guide
1: Checking the
accessories
Start-up Guide
1: Checking the
accessories
Q Push
:DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
and slide to open.
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
Gently slide the TV unit onto the neck of
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
the Table-Top Stand and align the screws
Set-Up (Настройки)
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
holes.
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
стартира фото възпроизвеждане, когато телевизорът
е включен и
USB Auto Start Автоматично
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
of TVкъм USB @?@EAFEDEC6DD@?E96
цифровият
фотоапарат или друго устройство със снимки2?59@=5:ED64FC6=JD66A286
бъдеRear
свързано
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
порта и след това бъде включено.
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
~
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Възпроизвеждането не стартира автоматично, ако телевизорът бъде включен,
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
Use the към
supplied
screws to attach the TV
след като свържете цифровия фотоапарат или друго устройство
USB порта.
@=52?5?6H32EE6C:6D
unit
to
the
Table-Top
Устройството
се включва по-бързо от обичайно, когато включвате захранването Stand.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Quick Start
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
като
използвате
устройството за дистанционно управление. Въпреки това,
+-DE2?5
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
консумацията
на енергия в режим на готовност е с 20 вата по-голяма от обичайно.
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Takeдаout
the Table-Top
andзони.
screws
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
Можете
настроите
до 3 от Stand
5 времеви
from the carton. The screws are found in
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
the accessory bag.
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
Accessory bag
Screws
Screws
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
2
2: Attaching the stand
3
1
2: Attaching the stand
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
1
42
BG
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
TV unit
the accessory bag.
Table-Top
3
~ Use the supplied screws to attach the TV
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
unit to the Table-Top Stand.
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
$II
Stand
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
Screws
Screws
AV Preset
Тази опция ви позволява да определите икона или име за външен източник, който
сте свързали към страничните или задните гнезда на телевизора. Иконата и името за
кратко ще се изведат на екрана, когато изберете оборудването.
1 Натиснете F/f, за да изберете входния източник, който желаете, след това
натиснете .
Skip AV Inputs
Задава дали входът да се извежда в основното меню или в
списъка с входове, които ще се изведат при натискането на
.
Auto
Извежда иконата и името само когато оборудването бъде
свързано (освен за AV1 или AV2 входове).
Always Display
Винаги извежда иконата и името, независимо от това дали
оборудването е свързано или не.
Skip
Не извежда иконата и името, дори ако свържете оборудването.
2 Натиснете g, за да зададете икона и име.
Използва един от предварително зададените етикети за име на
Label AV Input
свързаното оборудване. Позволява ви да създадете ваш собствен
(Наименуване
на AV входове) етикет, когато изберете “Edit”.
Edit
Позволява ви да редактирате името в екрана за редактиране и да
изберете подходящата икона.
Auto S Video
Избира входен сигнал от S видео гнездата
гнездата са свързани.
AV3, когато
AV3 и
AV3
/
AV2. Ако свържете
Задава извеждането на сигнала да става през гнездото
видеорекордер или друго записващо оборудване към гнездото
/
AV2, можете
да запивате от устройства, свързани към други гнезда на телевизора.
Извежда програма.
tV
Извежда сигнали от оборудване, свързано към гнездото
AV1
/
AV1.
Извежда сигнали от оборудване, свързано към гнездото
AV3
/
AV3.
Извежда
сигнали от оборудване, свързано към DMPORT
DMPORt
гнездото.
Auto
Извежда това, което е на екрана (освен сигнали от гнездата
/
/ ).
COMPONENT IN1 или 2, HDMI IN 1, 2, 3 или 4 и PC IN
Тази функция се използва за настройка на HDMI-съвместимо оборудване, свързано
HDMI Set-Up
(Настройка на към HDMI гнездата. Обърнете внимание, че трябва да извършите настройката за
свързване и на свързаното оборудване.
HDMI)
Control for HDMI Задава настройка за връзка между телевизора и HDMIсъвместимото устройство. Когато зададете в положение “On”,
можете да работите със следните опции в менюто.
Ако свържете определено Sony оборудване, съвместимо с HDMI
функцията, тази настройка автоматично се задава за свързаното
оборудване, когато “Control for HDMI” е зададен в положение
“On”, когато използвате телевизора.
Auto Devices Off Когато тази настройка е зададена в положение “On”, HDMI
устройството, свързано с телевизора, се изключва заедно с
телевизионното устройство.
Когато тази настройка е зададена в положение “On”,
Auto tV On
телевизорът, свързан с HDMI устройството, се включва.
Ако зададете в положение “Advanced”, можете да изберете
tuner Box
канал, настроен от свързано оборудване, като използвате
Control
устройството за дистанционно управление.
AV2 Output
43 BG
Използване на функциите на менюто
(Продължава)
Start-up Guide
Push and slide to open.
2
Gently slide the TV unit onto the neck of
the Table-Top Stand and align the screws
holes.
KDL-19L40xx
Rear of TV
1: Checking the
~
accessories
• Не можете да използвате “Control for HDMI”, когато HDMI-съвместимата аудио
Accessoryустройства.
bag
Screws
HDMI Device List Извежда списък със свързани HDMI-съвместими
Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
система е свързана с телевизора.
@=52?5?6H32EE6C:6D
Remote
RM-ED014 (1)
Стартира
първоначалната настройка на телевизора, когато свържете устройството
Auto Start-up
QSize
:DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
AA batteries (R6 type) (2)
първи път и да изберете езика, държавата/ областта, и да настроите всички
(Автоматично за 6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
Stand
(1)
канали
отново.
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
активиране)
Screws
forсте
stand
(3)
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
Дори
ако
извършили
настройката, когато свържете телевизора за първи път,
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Cable
bandе(1)
възможно
да ви се наложи да промените настройките~
на устройството, ако се
QTable-Top
.96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
наложи
да се преместите в ново жилище или за да търсите
и откривате нови канали. TV unit
Stand
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
To
insert
batteries
into
the
remote
Намалява консумацията на електроенергия като регулира$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
настройката за задно
Power Saving
осветяване.
Push and slide to open.
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
Изображението ще изчезне, когато сте задали “Picture Off”
и индикаторът
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
Start-up Guide
Light Sensor
2: Attaching the stand
1: Checking the
accessories
Gently
slideостава
the TV unit onto the neck of
(Picture Off) от предната страна на телевизора светва в 2
зелено.
Звукът
the
Stand
and to
align
the screws
3KDL-19L40xx
UseTable-Top
the supplied
screws
attach
the TV
непроменен.
holes.
unit
to
the
Table-Top
Stand.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Автоматично регулира настройките за изображението
On
Accessory bag спрямо
Screws
+-DE2?5
осветеността на стаята.
Rear of TV
Изключва Stand
функцията
“Light Sensor”
Off
1 Take out the Table-Top
and screws
~ from the carton. The screws are found in
Logo
Illumination
Panel Key
Illumination
PC Power
Management
Language
Product
Information
All Reset
(Нулиране на
настройките)
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
RM-ED014
•QRemote
Уверете
се, че не(1)
сте поставили нищо над сензора, тъй като нормалната работа
the accessory
bag.
QSize
@?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
batteries (R6
type)
(2)затрудни. За повече информация относно сензора
наAA
функцията
може
да се
@=52?5?6H32EE6C:6D
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
вижте
стр. 16.
Stand
(1)
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
Accessory
bag(3) Screws
Осветява
изключва
логото на Sony от предната страна на телевизора.
Screws
Screws
forиstand
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Cable
band (1)
~
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
Table-Top
Постоянно
осветява сензорите от предната страна на телевизора.
Start-up Guide
TV unit
QStand
!72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
~
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
QKDL-19L40xx
.96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
Превключва
телевизора
сигнал от
Q получава
,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
Push
and slide
to open.в режим на готовност, ако не се
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286
@?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
$II
компютъра за около 30 секунди.
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Accessory bag
Screws
Gently slide the TV unit onto the neck of
642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
Тази опция ви позволява да избирате език, на който даQбъдат
извеждани менютата.
the Table-Top Stand and align the screws
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
To@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
insert batteries into the remote
1: Checking the
2
Извежда
системната информация
вашия телевизор.
accessories
unit
2:
Attaching
theTVзаstand
Table-Top
3
Stand
holes.
Use the supplied screws to attach the TV
of TV
Remote
RM-ED014
(1)
unitиRear
to
the
Table-Top
Връща
всички настройки в положенията им по подразбиране
активира
екрана заStand.
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Size
AA batteries
(R6 type) (2)
автоматично
стартиране.
+-DE2?5
~
Stand (1)
Take
out the Table-Top Stand and screws
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
GB
Не
изключвайте
4•Q1
Screws
for stand (3) телевизора, докато операцията се извършва (около 30 секунди)
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
from
the
carton.
The screws are found in
и неband
натискате
бутони.
Cable
(1)
@=52?5?6H32EE6C:6D
the accessory
bag.
• Всички
настройки,
включително Digital Favourite (списък
с любими програми),
Table-Top
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
Stand
държава/регион,
език,
автоматично
настроени
канали
и
др.
се нулират.
To
insert
batteries
into
the
remote
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Push and slide to open.
bag
Screws
Q Accessory
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
Analogue
Set-up (Аналогови
настройки)
2
TV unit
Screws
~ Gently slide the TV unit onto the neck of
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
~
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
“Off”, за да скриете списъка с аналогови канали
от
(XrossMediaBar)
Programme List Изберете
theXMB
Table-Top
Stand and align the screws
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Display
holes.
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
След като зададете “1 Digit Direct” в положение “On”, можете
да превключите на
1 Digit Direct
,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
QQ 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
Rearсofцифра
TV (0 - 9) на
аналоговия канал, като използвате предварително настроен
бутон
$II
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
2:
Attaching the stand
~
устройството за дистанционно управление.
Auto tuning
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Accessory bag
Screws
44 BG
3
Use the supplied screws to attach the TV
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
TV unitв положение “On”, вие
unitнеtoможете
the Table-Top
Stand.
Table-Top
•Q@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
След като зададете “1 Digit Direct”
да
QStand
@?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
превключите на канал с номер 10 или по-голям, като въвеждате две цифри с
+-DE2?5
@=52?5?6H32EE6C:6D
помощта на устройството за дистанционно управление.
Q1 :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
Take
out
Table-Top
Stand and
screwsвсички възможни аналогови
Тази
опция
виthe
позволява
да търсите
и запазвате
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
from the carton. The screws are found in
канали.
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
GB
4Тази
the
accessory
bag. да настроите отново телевизора, когато сменяте жилището
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
опция
ви позволява
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
си
например, или да търсите нови канали, пуснати от вашия
кабелен оператор.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
2: Attaching the stand
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286
@?@EAFEDEC6DD@?E96
Screws
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
~
Q H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
!72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Use the supplied screws to attach the TV
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
unit to the Table-Top Stand.
$II
3
Programme
Sorting
Променя реда, в който аналоговите каналите са запазени в телевизора.
1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да преместите на нова
позиция, и след това натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете нова позиция за вашия канал, след това натиснете
Programme
Labels
.
Тази опция ви позволява да наименувате канал, като използвате максимум 5 букви
или цифри. Името за кратко ще се извежда на екрана, когато избирате канала.
(Имената на каналите обикновено се задават автоматично от телетекста (ако има
такъв).)
1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да наименувате, след това
натиснете .
2 Натиснете F/f, за да изберете буква или цифра (“_” за празно място), след това
натиснете g.
Ако въведете грешен символ
Натиснете G/g докато изберете грешния символ. След това натиснете F/f, за да
изберете правилния символ.
3 Повторете процедурата в стъпка 2 докато завършите името.
4 Натиснете , за да излезете от процедурата за наименуване.
Преди да изберете “Label”, “AFT”, “Audio Filter”, “Skip”, “Decoder” или “LNA”,
натиснете PROG +/-, за да изберете номера на програмата с канала. Не можете
да
KDL-19L40xx
избирате номер на програма, зададена в положение “Skip” (прескачане) (стр. 46).
Accessory bag
Настройва програмни канали ръчно.
Programme/
System/Channel 1 Натиснете F/f, за да изберете “Programme”, и след това
натиснете .
Start-up Guide
Manual
Programme
Preset
1: Checking the
accessories
Screws
2Remote
Натиснете
F/f, за
RM-ED014
(1)да изберете номера на програмата, която ще
Използване на функциите на менюто
настроите ръчно (ако настройвате видеорекордер, изберете
Size AA batteries (R6 type) (2)
канал 00), след това натиснете REtURN.
Stand (1)
3Screws
Натиснете
F/f,(3)
за да изберете “System”, след това натиснете .
for stand
4Cable
Натиснете
band (1)F/f, за да изберете една от следните телевизионни
Table-Top
системи, след това натиснете REtURN.
Stand
ToB/G:
insert
batteries
into theотremote
За държави
и региони
Западна Европа.
I:
За Великобритания
Push
and slide to open.
D/K: За държави и региони от Източна Европа.
2 Gently slide the TV unit o
L: За Франция
the Table-Top Stand and
5 Натиснете F/f, за да изберете “Channel”, след това натиснете
holes.
.
6 Натиснете F/f, за да изберете “S” (за кабелна телевизия) илиRear of TV
~
“C” (за земни канали), след това натиснете g.
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Ако в “Country” сте избрали “United Kingdom”, не можете да
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
изберете “S” (стр. 6).
@=52?5?6H32EE6C:6D
7Q Настройте
каналите, както следва:
:DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
Ако
не знаете номера на канала (честота)
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q Натиснете
2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
F/f, за да потърсите следващия възможен
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
канал. Когато каналът бъде открит, търсенето спира. За да
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@F
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
продължите
търсенето, натиснете F/f.
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E
Ако знаете номера на канала (честота)
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на канала
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+2
която желаете,
номера на VCR канала
2:с програмата,
Attaching
theилиstand
3 Use the supplied screws
8 Натиснете
, за да прескочите към “Confirm”, след това
unit to the Table-Top Sta
натиснете .
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
Настройките са запазени.
описана
за да настроите и
1 Повторете
Take outпроцедурата,
the Table-Top
Standпо-горе,
and screws
запазите
други
канали
from the
carton.
Theръчно.
screws are found in
the accessory bag.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
(Продължава)
Screws
45 BG
Screws
~
KDL-19L40xx
Label
AFt
Audio Filter
Accessory bag
1: Checking the
accessories
Позволява
ви да наименувате
канал, като използвате максимум
Start-up
Guide
5Remote
букви RM-ED014
или цифри.(1)
Името ще се извежда за кратко на екрана,
когато
За(2)
да въведете символи, следвайте
Size AAизбирате
batteries канала.
(R6 type)
стъпки
от
2
до
4
в
“Programme
Labels” (стр. 45).
Stand (1)
Ако
имате
усещането,
че
изображението
се извежда със
Screws for stand (3)
KDL-19L40xx
смущения,
можете
да
използвате
тази
опция,
за да извършите
Cable band (1)
Accessory bag
Screws
ръчна настройка на избрания програмен номер, като поTable-Top
този
Stand
начин
ще
постигнете
по-добро
качество
на
изображението.
To insert batteries into the remote
Фината настройка се извършва в обхват -15 до +15. Когато сте
Push and
slide
to open. се извършва автоматично.
избрали
“On”,
настройката
Remote RM-ED014
(1) на звука за индивидуални канали
Подобрява
качеството
случай slide the TV unit o
2 в Gently
на
смущения
при(R6
моно
предавания.
Понякога нестандартните
Size
AA batteries
type)
(2)
the Table-Top Stand and
сигнали
holes.
Stand (1)могат да причинят смущения или прекъсване на звука,
когато
гледате
моно
програми.
Screws for stand (3)
Ако не се получават звукови отклонения, препоръчваме ви да Rear of TV
Cable band (1)
оставите тази опция в положението й по подразбиране Table-Top
“Off”.
1: Checking the
accessories
~
To insert batteries into the remote
Skip
Decoder
Screws
Stand
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Не можете да получавате стерео или програми с двоен звук,
Q Push
@?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
and
to open.
когато
стеslide
избрали
“Low” или “High”.
@=52?5?6H32EE6C:6D
Пропускате
нежелани
аналогови канали, когато са избрани
2 Gently slide the TV unit o
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
с бутоните
PROG +/-. Можете да избирате канал с такава the Table-Top Stand and
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
настройка,
като използвате бутоните с цифри.
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
holes.
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
Показва
и записва избрани кодирани канали, когато използвате
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Rear of TV
декодер,
свързан през видеорекордер директно към scart
.96?J@F42CCJE96+-A=246J@F
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
конектора
/
AV1 или към scart конектора
/ Q AV2.
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 $A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Тази опция не работи, когато в “Country” сте избрали
“United
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
Kingdom” (стр. 6).
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+2
@=52?5?6H32EE6C:6D
Подобрява
качеството на изображението за индивидуални канали в
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
Use the supplied screws
случай
на много слабо предавани сигнали (картина със смущения).
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
unit to the Table-Top Sta
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
Ако
не
можете
да
видите
подобрение
в
качеството
на
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
+-DE2?5
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
изображението
дори когато зададете положение “On”, задайте
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
тази
опция в положение “Off” (настройка по подразбиране).
Take out the Table-Top Stand and screws
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
Запазва промените, извършени в настройките “Manual Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@F
from the carton. The screws are found in
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Programme Preset”.
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E
the accessory bag.
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+2
~2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
LNA
Confirm
Digial Set-up
2: Attaching the stand
3
1
2: Attaching the stand
(Цифрови
Accessoryнастройки)
bag
Screws
3
Screws
Use
the supplied screws
unit to the Table-Top Sta
Настройва всички @==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
възможни цифрови канали.
~
+-DE2?5
Тази опция ви позволява
да настроите отново телевизора, когато сменитеQ !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>
жилището си, например, или да търсите и намирате нови канали, пуснати от
1 Take out the Table-Top Stand and screws
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@
кабелния ви оператор.
from the carton. The screws are found in
$II
Program Sorting Премахва всички нежелани цифрови канали, запазени в телевизора, като променя
the accessory bag.
поредността на останалите.
Digital Auto
tuning
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
1 Натиснете F/f, за
да изберете канала, който желаете
да премахнете или
TV unit
Table-Top
Stand
преместите на нова
позиция. bag
Accessory
Screws
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрената програма с
~
предаването, което желаете.
2 Премахнете или сменете
реда на цифровите канали, както следва:
4 GB
За да премахнете цифрови канали
Screws
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@
$II
Натиснете . Извежда се съобщение за потвърждение на изтриването на цифровия
канал. Натиснете G, за да изберете “Yes”, след това натиснете .
TV unit
За да промените
реда на цифровите канали
Table-Top
Натиснете g, след Stand
това натиснете F/f, за да изберете новата позиция за канала и
натиснете G.
46
BG
3 Натиснете REtURN.
4 GB
Ръчно настройва цифровите канали. Тази функция работи, когато “Digital Auto
Tuning” е зададен в положение “Antenna”.
1 Натиснете съответния бутон с цифра, за да изберете номера на канала, който
желаете, след това натиснете F/f, за да настроите канала.
2 Когато каналът бъде открит, натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете
да запазите, след това натиснете .
3 Натиснете F/f, за да изберете номера на програмата, където желаете да запазите
канала, след това натиснете .
Повторете гореописаната процедура, за да настроите
ръчно други канали.
KDL-19L40xx
Subtitle Setting” Когато изберете “For Hard Of Hearing”, възможно е заедно със субтитрите да се
Accessory bag
Screws
(Настройка на изведат и допълнителни визуални помощни материали (ако телевизионният канал
субтитрите) излъчва такава информация).
Избира език за извеждане на субтитрите.
Subtitle
Language
Remote RM-ED014 (1)
(Език на
субтитрите) Size AA batteries (R6 type) (2)
Stand (1) нивото на силата на звука, когато сте избрали “For Hard Of Hearing”.
Увеличава
Audio type
Screws for stand (3)
(Аудио вид)
(1)за звука на избраната програма. Някои цифрови канали могат да
Избира
езика
Audio Language Cable band
Table-Top
предават програми на няколко езика.
TV unit
(Аудио език)
Stand
To insert batteries into the remote
Предоставя
аудио
описание
на
визуалната
информация,
ако
телевизионните
канали
Audio
Push and
slide информация.
to open.
съдържат
такава
Description
(Аудио
2 Gently slide the TV unit onto the neck of
описание)
the Table-Top Stand and align the screws
Регулира изходните нива на основния звук на телевизора иholes.
аудио описанието.
Mixing Level
(Ниво на
Rear of TV
смесване)
Компенсира
различията
в
аудио
нивата
между
различните
канали.
Dynamic Range
~
(Динамичен
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Обърнете внимание, че е възможно тази функция да няма ефект при някои
обхват)
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
канали.
@=52?5?6H32EE6C:6D
Избира аудио сигнал, който се извежда от DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Optical Out
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
терминала
от задната страна на телевизора. Задайте в положение “Auto”, когато
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
свързвате
оборудване, съвместимо с Dolby Digital. Задайте в положение “PCM”,
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
когато
свързвате несъвместимо с Dolby Digital оборудване.
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Когато
слушате радио предавания, се извежда тапетът ~
на екрана. Можете да
Radio Display
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
изберете
цвят за тапета на екрана или да изведете случайно
избран цвят или
(Радио
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
изреждате
кадри (стр. 24, 31).
дисплей)
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
За да отмените временно извеждането на тапета, натиснете
бутон.
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
Задава
възрастова
граница
за
програмите.
Всяка
програма,
която
има зададено
Parental Lock
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
ограничение за възраст, може да бъде гледана само след въвеждането на PIN код.
(Родителска
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ
PINthe
код.
3 Use
supplied screws to attach the TV
защита)
Ако преди това не сте задавали PIN код, ще се изведе екран
за the
въвеждане
на Stand.
unit to
Table-Top
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
PIN. Следвайте инструкциите в “PIN код” по-долу.
2+-DE2?5
Натиснете F/f, за да изберете възрастова граница, или “None” (за неограничено
това натиснете
1 гледане),
Take outслед
the Table-Top
Stand. and screws
3 Натиснете
.
from the REtURN
carton. The
screws are found in
PIN Code
За да
код за първи път
theзададете
accessoryPIN
bag.
(PIN код)
1KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.
2 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете PIN кода въведен на стъпка 1.
Accessory REtURN
bag
Screws
Screws
3 Натиснете
.
Digital Manual
tuning
Start-up Guide
1: Checking the
accessories
Използване на функциите на менюто
2: Attaching the stand
За да промените PIN кода.
~
1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ
PIN код.
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
2 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
3 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете PIN кодаQ въведен
на стъпка 2.
$II
4 Натиснете REtURN.
z
• PIN кодът 9999 винаги се приема.
Table-Top
Stand
4 GB
TV unit
(Продължава)
47 BG
Позволява на телевизора да разпознава и запазва нови цифрови
услуги, когато се появят такива.
Позволява на телевизора автоматично да получава обновления
на софтуера, чрез съществуващата антена (ако има такава). Sony
препоръчва тази опция винаги да бъде зададена в положение
“On”.
System Informa- Извежда информация за настоящата версия на софтуера и
нивото на сигнала.
tion
Позволява ви ръчно да избирате времевата зона, в която се
time Zone
намирате, ако зоната не е същата като настроената за вашата
държава/ област.
Задава автоматична или ръчна смяна на лятно и зимно часово
Auto DSt
време.
Часът се извежда спрямо настройката, зададена
Off
в “Time Zone”.
Автоматично превключва между лятно и зимно
On
часово време, в зависимост от календара.
Позволява ви да използвате услугата платена телевизия, след като се сдобиете
с Conditional Access Module (CAM) и карта за гледане. За местоположението на
гнездото
(PCMCIA) вижте стр. 21.
technical SetAuto Service
up (Технически Update
настройки)
System Update
CA Module
Set-up
Network Settings (Настройки на мрежата)
Позволява ви да задавате мрежови настройки в
зависимост от мрежовата среда.
Автоматично изисква мрежовите настройки,
DHCP (DNS
освен DNS сървър настройките. Вие можете
manual)
ръчно да зададете DNS настройките.
Автоматично изисква мрежовите настройки
DHCP (DNS
чрез Dynamic Host Configuration Protocol сървър
automatic)
фунцкията на рутера или интернет доставчика.
Диагностицира
дали
мрежата е правилно свързана.
test
Трябва да настроите всяка опция, когато изберете „Manual” в „IP
IP address/
Address Settings”.
Subnet Mask/
Default Gateway/ Когато изберете „DHCP (DNS manual)”, уверете се че сте въвели
“Primary DNS” и “Secondary DNS” сървър адресите ръчно.
Primary DNS/
Secondary DNS
Извежда MAC адрес, който е фиксиран и е уникален
MAC Address
идентификатор за мрежовото устройство.
Извежда
списък
със
свързани сървъри и ви позволява да изберете сървъра, който
Server Display
да изведете в основното меню.
Settings
Определя дали телевизорът може да се свърже към всеки сървър в домашната
Server
мрежа.
Diagnostics
Позволява възпроизвеждане на снимки или музика на телевизора чрез други
Renderer
контролни устройства на мрежата, като например цифров фотоапарат или мобилен
Function
телефон.
Позволява ви да определяте достъпен контролер за телевизора. Когато тази
Renderer
Access Control настройка е зададена в положение “On”, вие можете да възпроизвеждате снимки
или музика на телевизора, като използвате контролера.
Позволява ви да изберете дали да разрешите автоматичен достъп
Renderer
Automatic
до телевизора, когато мрежовото устройство комуникира с
Set-up
Access
телевизора за първи път.
Permission
Позволява ви да зададете име на телевизора, което да се появява
Renderer Name
на контролера.
Network
48 BG
IP Adress
Settings
Manual
Допълнителна информация
Start-up Guide
Инсталиране на аксесоари (Скоба за стена)
KDL-19L40xx
1: Checking the
accessories
За потребители:
Accessory bag
Screws
Поради причини, свързани с безопасността и защитата на продукта, Sony силно препоръчва
инсталацията на вашия монитор да се извършва от доставчик на Sony или лицензиран
персонал. Не се опитвайте да инсталирате монитора сами.
Remote RM-ED014 (1)
Size AA batteries (R6 type) (2)
За доставчици и лицензиран персонал на Sony:
Stand (1)
По
време
на инсталацията,
обърнете цялото си внимание към безопасността, като
Screws
for stand
(3)
периодично
проверявате
изправността
на продукта.
Cable band (1)
Table-Top
TV unit
To insertтелевизор
batteriesможе
into да
theбъде
remote
Вашият
инсталиран, като Stand
използвате скоба за стена SU-WL500
(продава
се
отделно).
Push and slide to open.
• Вижте инструкциите, приложени към скобата за стена, за да извършите инсталацията
2 Gently slide the TV unit onto the neck of
правилно.
the Table-Top Stand and align the screws
• Вижте “Сваляне на поставката на монитора” (стр. 8).
holes.
• Вижте “Таблица с размери при инсталация на монитора” (стр. 50).
Rear ofна
TVвинтовете и кукичките”
• Вижте “Таблица/диаграма за местоположение за поставяне
(стр. 50).
~
•Q '3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
Поставете телевизора на стойката, когато подсигурявате кукичката за поставяне.
2: Attaching the stand
Квадратна дупка
Кукичка за поставяне
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
~
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Винт (+PSW6 x 16)
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
3
Use the supplied screws to attach the TV
unit to the Table-Top Stand.
1
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
За инсталирането на този продукт се изисква присъствието на специалист, особено
the accessory bag.
при определянето на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
монитора. Уверете се, че сте поверили закрепянето на този продукт към стената на
доставчик
или лицензиран
персонал на Sony и спазвайте
нужните мерки за безопасност
Accessory bag
Screws
Screws
при инсталацията на продукта. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания,
~
причинени от неправилна инсталация.
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
$II
Table-Top
Stand
4 GB
TV unit
(Продължава)
49 BG
Допълнителна информация
Q @?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
@=52?5?6H32EE6C:6D
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
Таблица с размери при инсталация на монитора
Централна точка на екрана
Единици: mm
Размери
на дисплея
Име на модела
Централна
точка
на екрана
Дължина на ъгъл на монтиране
Ъгъл (0o)
Ъгъл (20o)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-55X4500
1,486
803
25
429
207
454
766
484
KDL-46X4500
1,259
A
1,128
685
B
603
84
C
122
429
D
427
204
E
185
411
F
365
656
G
579
483
H
475
KDL-40X4500
KDL-55X4500
1,486
803
KDL-40X4500
1,128
603
25
429
207
454
766
484
122
427
185
365
579
H
475
Възможно
е стойностите
в горната
таблица84леко да се429различават
в зависимост
от
1,259
685
204
411
656
KDL-46X4500
инсталацията.
A
B
C
D
E
F
G
A
B
1,486
KDL-55X4500
1,486
803 1,259
KDL-55X4500 KDL-46X4500
685 1,128
KDL-46X4500
Стената,
на която
ще1,259
инсталирате
KDL-40X4500
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
C
803
25685
D
25
42984
E
429
207 429
F
207
454 204
G
454
766 411
H
766
484 656
84603
429
656 тежест,
483 579
монитора,
трябва
може
издържа
122 да 204
427 да411
185
365
1,128
603
122
427
185
365
579
475
KDL-40X4500
която е четири пъти по-голяма от тази на телевизора. За теглото на телевизора вижте
“Спецификации” на стр. 51.
483
484
483
475
Таблица/диаграма за местоположение за поставяне на винтовете и кукичките
KDL-55X4500
K D L -4 6 X 4 5 0 0 /4 0 X 4 5 0 0
Име на модела
KDL-55X4500
K D L -4 6 X 4 5 0 0 /4 0 X 4 5 0 0
KDL-55X4500
KDL-55X4500
K D L - 4 6 X 4 5 0 0 /4 0 X 4 5 0 0
Местоположение
на винтовете
K D L - 4 6 X 4 5 0 0 /4 0 X 4 5 0 0
Когато инсталирате кукичка за поставяне
на телевизора
a
d, g
Местоположение
на винта
Местоположение
b
на кукичките
a
d, g
b
d, g
a
a
a
b
d, g
Местоположение
на кукичките
b
b
c*
Когато инсталирате
телевизора на
основната скоба.
a
b
c*
a
b
c*
a
b
c*
* Местоположението на кукичката “с”
не може да бъде използвано за моделите
50 BG
Спецификации
Име на модела
KDL-40X4500
KDL-46X4500
KDL-55X4500
Система
Система на панела
Телевизионна система
Цветова система/видео система
Покритие на каналите
Изход на звука
LCD (Течно-кристален дисплей) панел
Аналогова: В зависимост от държавата/региона: B/G/H, D/K, L, I
Цифрова: DVB-T/DVB-C
Аналогова: PAL, PAL60 (само за видео вход), SECAM, NTSC 3.58,
NTSC 4.43, (само за видео вход)
Цифрова: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Аналогово: VHF:E2-E12/UHF:E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21- B69
Цифрово: VHF/UHF
10 W + 10 W, 12 W + 12 W (уфър)
Входни/Изходни жакове
Антена/текст
/
AV1
/
AV2 (SMARTLINK)
COMPONENT IN 1, 2
COMPONENT IN 1, 2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
AV3
75 ома външен терминал за VHF/UHF
21-пинов scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/
видео вход, RGB вход, TV аудио/видео изход.
21-пинов scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/
видео вход, RGB вход, аудио/видео изход с възможност за избор и
SmartLink интерфейс.
Поддържани формати: 1080р, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y:1 Vp-p, 75 ома, 0,3 V негативна синхронизация/PB/CB: 0.7 Vp-p, 75
ома/PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ома
Аудио вход (фоно жакове)
Видео: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двуканален, линеен PCM: 32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита
Аналогов аудио вход (минижак) (само HDMI IN1)
PC вход (вижте стр. 52)
S видео вход (4-пинов мини DIN)
AV3
Видео вход (фоно жак)
AV3
Аудио вход (фоно жакове):
Цифров оптичен жак
Аудио изход (фоно жак)
PC IN
DMPORT
PC вход (15 D-sub) (вижте стр. 52)
G: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено/ B: 0.7 Vp-p, 75 ома/
R: 0.7 Vp-p, 75 ома/ HD: 1.5 Vp-p/ VD: 1.5 Vp-p
PC аудио вход (минижак)
DIGITAL MEDIA PORT
USB порт
Жак слушалки
i
CAM (Conditional Access Module) гнездо
LAN
10BASE-T/ 100BASE-TX конектор (В зависимост от средата на работа
на мрежата, скоростта на връзката може да се различава. 10BASET/100BASE-TX връзката и качеството на връзката не са гарантирани за
този телевизор.)
Захранване и други
Изисквания на захранването
Размер на екрана (измерен диагонал)
220 - 240 V AC, 50 Hz
40 инча (прибл. 101.6 46 инча (прибл. 116.8 55 инча (прибл. 138.8
cm)
cm)
cm в диагонал)
1,920 точки (хоризонтална) х 1,080 (вертикална)
210 W
270 W
370 W
Резолюция на дисплея
Консумация на
В режим “Home”/
захранване
“Standard”
В режим “Shop”/
230 W
“Vivid”
Консумация на захранване в режим готовност* 0.2 W (19 W когато
“Quick Start” е зададен
в положение “On”)
Размери (прибл.)
с поставка
112.8 х 65.5 х 27.9 cm
(ш/в/д)
без поставка
112.8 x 60.3 x 12.5 cm
350 W
480 W
0.5 W (20 W когато
“Quick Start” е зададен
в положение “On”)
125.9 x 73.7 x 31.5 cm
125.9 x 68.5 x 14.4 cm
0.6 W (22 W когато
“Quick Start” е зададен
в положение “On”)
148.6 x 85.5 x 35.6 cm
148.6 x 80.3 x 14.7 cm
(Продължава)
51 BG
Допълнителна информация
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Име на модела
Тегло (прибл.)
без поставка
Приложени аксесоари
Допълнителни
аксесоари
KDL-40X4500
с поставка
23.5 kg
KDL-46X4500
KDL-55X4500
27.0 kg
38.0 kg
54.0 kg
33.0 kg
47.5 kg
Вижте “Проверка на приложените аксесоари” на стр. 4.
SU-WL500
CRU-40SG11
CRU-46SG11
CRU-55SG11
Скоба за стена
Вариация на цвета
* Посочената консумация в режим на готовност се постига след като телевизорът приключи с
вътрешните процеси.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Start-up Guide
Таблица за PC входния сигнал за
Резолюция
Хоризонтала ×
(пиксели)
1: Checking the
accessories
Сигнали
PC и HDMI 1, 2, 3, 4 вход
Вертикала
(линии)
640
×
480
640
×
480
720
×
400
SVGA
800
×
600
Remote RM-ED014 (1)
800
×
600
Size
type) (2) ×
XGA AA batteries (R6
1024
768
Stand (1)
1024
×
768
Screws for stand (3)1024
×
768
Cable
WXGAband (1)
1280
×
768
1280
×
768
To insert batteries
into the× remote768
1280
×
768
Push and slide to1360
open.
SXGA
1280
×
1024
HDTV
1920
×
1080
VGA
Хоризонтална
Вертикална
KDL-19L40xx
честота
(kHz)
честота (Hz)
Стандарт
31.5Accessory bag 60 Screws
VGA
37.5
75
VESA
31.5
70
VGA-T
37.9
60
VESA Ръководство
46.9
75
VESA
48.4
60
VESA Ръководство
56.5
70
VESA
60.0
75
VESA
47.4
60
VESA
Table-Top
47.8
60
VESA
TV unit
Stand
60.3
75
47.7
60
VESA
64.0
60
VESA
Gently slide the TV unit onto the neck of
67.5
60
CEA-861*
2
the Table-Top Stand and align the screws
* 1080p тайминг, когато е приложен към HDMI вход, ще бъде
третиран като видео тайминг, а не като
holes.
PC тайминг. Това ще се отрази на “Video Settings” менюто и настройките в менюто „Screen”.
RearMode”
of TV в положение “On”, “Screen
За да прегледате компютърно съдържание, задайте “Game/Text
Format” в положение “Wide” и “Display Area” в положение “Full Pixel”.
~
•Q
•Q
•
'3D6CG6E964@CC64EA@=2C:EJH96?:?D6CE:?832EE6C:6D
PC входът на това устройство не поддържа Sync on Green или Composite Sync.
@?@EFD65:776C6?EEJA6D@732EE6C:6DE@86E96C@C>:I
PC входът на това устройство не поддържа свързващи сигнали.
@=52?5?6H32EE6C:6D
За най-добро качество на картината, препоръчваме ви да използвате сигнали с вертикална честота
Q :DA@D6@732EE6C:6D:?2?6?G:C@?>6?E2==J7C:6?5=JH2J
от 60 Hz.
6CE2:?C68:@?D>2JC68F=2E65:DA@D2=@732EE6C:6D
(=62D64@?DF=EJ@FC=@42=2FE9@C:EJ
Q 2?5=6E96C6>@E6H:E942C6
@?@E5C@A@CDE6A@?:E
~
@CDA:===:BF:5@72?J<:?5@?E@:E
Q .96?J@F42CCJE96+-A=246J@FC92?52D:==FDEC2E65
Q @?@EA=246E96C6>@E6:?2=@42E:@??62C2962ED@FC46
2?59@=5:ED64FC6=JD66A286 @?@EAFEDEC6DD@?E96
2A=246DF3;64EE@5:C64EDF?=:89E@C252>AC@@>
$A2?6=2?5E967C2>62C@F?5E96D4C66?
Q 642C67F=?@EE@A:?49J@FC92?5D@CE96>2:?D=625
H96?J@F:?DE2==E96+-E@E96+23=6+@A*E2?5
2: Attaching the stand
3
@==@HE962DD6>3=:?8DE6ADC6BF:C65E@A=246@?2
+-DE2?5
1
Use the supplied screws to attach the TV
unit to the Table-Top Stand.
Take out the Table-Top Stand and screws
from the carton. The screws are found in
the accessory bag.
KDL-32L40xx/KDL-26L40xx
Accessory bag
Screws
Screws
~
52
BG
Q !72?6=64EC:4D4C6H5C:G6C:DFD65D6EE96E@CBF6E@
E:89E6?2E2AAC@I:>2E6=J
&P>L<87P4>M
Q ,?=6DD@E96CH:D6DE2E65:==FDEC2E:@?D96C62C67@C#$
$II
Отстраняване на проблеми
Проверете дали индикаторът 1 (готовност) мига в червено.
Когато индикаторът 1 (готовност) мига
Функцията за автодиагностика е включена.
1 Измерете колко са премигванията на индикатора 1 (готовност) на всеки две секунди.
Например, индикаторът мига 3 пъти, след това има 2 секунди пауза и пак мига 3 пъти и т.н.
2 Натиснете бутона 1 на устройството, за да изключите устройството, изключете
захранващия кабел и информирайте вашия доставчик или сервиз на Sony за премигванията
на индикатора (брой и интервал).
Когато индикаторът 1 (готовност) не мига
1 Проверете опциите в таблицата по-долу.
2 Ако проблемът продължава, проверете телевизора в квалифициран сервиз.
Състояние
Обяснение/ Решение
Картина
Не се извежда картина
(екранът е тъмен) и няма звук
Не се извежда картина или
информационно меню от
свързаното към scart конектора
оборудване
Получава се раздвояване
на изображенията или
изображенията оставят следа
На екрана се появяват
“снежинки” и смущения
Появяват се смущения в
картината, когато гледате
телевизионни канали.
На екрана се появяват малки
черни
и/или ярки петънца.
Контурите на изображението
съдържат смущения.
Цветните програми нямат
цветове.
Не се появяват цветове или
цветовете са неестествени,
когато гледате сигнал от
жаковете
COMPONENT IN1 или 2.
• Проверете дали антената не е счупена или прегъната.
• Проверете дали не е изтекъл срокът на годност на антената
(3-5 години при нормална употреба, 1-2 години близо до
морския бряг).
• Пазете телевизора от източници, които могат да причинят
електрични смущения, като например автомобили,
мотоциклети или сешоари.
• Когато инсталирате допълнително оборудване, оставете
малко място между допълнителното оборудване на
телевизора.
• Уверете се, че антената/кабела е свързана правилно.
• Пазете антената/кабелите далеч от други свързващи кабели.
• Регулирайте “AFT” (Автоматична фина настройка), за да
получите по-добро приемане на картината (стр. 46).
• Изображението на дисплея е съставено от пиксели.
Малките черни и/или ярки петънца на екрана не означават
неизправност.
• Изберете “Standard” или “Off” в “Motionflow” (стр. 40). Aко
симптомите все още продължават, променете настоящата
настройка на “Film Mode” в друга настройка (стр. 41).
• Изберете “Reset” (стр. 37).
• Проверете връзките на жаковете
COMPONENT IN1 или
2 и се уверете, че жаковете са здраво поставени в съответните
им гнезда.
(Продължава)
53 BG
Допълнителна информация
Появяват се точкови линии
или ленти
• Проверете връзките на антената/ кабела.
• Свържете телевизора към мрежата от 220 V и натиснете 1 на
телевизора.
• Ако индикаторът 1 (готовност) свети в червено, натиснете
tV "/1.
• Натиснете бутона
докато на екрана се изведе списъка с
оборудване, след това изберете желаното оборудване.
• Проверете връзките между допълнителното оборудване и
телевизора.
• Проверете връзките на антената/кабела.
• Проверете посоката и местоположението на антената.
Състояние
Обяснение/ Решение
На екрана не се появява
картина от свързаното
оборудване.
• Включете свързаното оборудване.
• Проверете връзката на кабелите.
• Натиснете
, за да изведете списъка с входове, след това
изберете желания вход.
• Правилно заредете картата с памет или друго устройство за
запазване на данни в цифровия фотоапарат.
• Използвайте картата с памет на цифровия фотоапарат или
други устройства за съхранение, които са били форматирани
в съответствие с ръководството за експлоатация приложено
към цифровия фотоапарат.
• Операциите не са гарантирани за всички USB устройства.
Въщо така операциите се различават, в зависимост от
функциите на USB устройството и видеото, което се
възпроизвежда.
• Проверете връзката на кабела.
Не можете да изберете
• Задайте сървъра, който ще бъде изведен в основното меню
свързано оборудване от
(стр. 33).
основното меню или не можете
да превключите източника на
входен сигнал.
Звук
Картината е добра, но няма
звук.
Звукът от външно аудио
оборудване, като например
AV усилвател, свързан към
телевизора може да не е
синхронизиран с видео
сигнала.
Съществува сериозна разлика
в изходното ниво на силата на
звука между DIGITAL MEDIA
PORT входа и телевизора или
друго оборудване.
• Натиснете 2 +/- или % (заглушаване).
• Уверете се, че опцията “Speaker” е зададена в положение “TV
Speaker” (стр. 42).
• Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVDAudio, възможно е DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) да не
произведе аудио сигнали.
• Регулирайте тайминга на звука, който се извежда, като
използвате функциите на външното аудио оборудване. Ако
усещате, че звукът все още не е синхронизиран с видео
сигнала, задайте „DRC Mode” в положение “Off” (стр. 37).
• Регулирайте “Volume Offset” настройката в менюто “Sound”
(стр. 38).
Канали
Желаните канали не могат да
бъдат избрани.
Някои канали са празни.
Не се извежда цифров канал.
• Превключете между цифров и аналогов режим и изберете
желания цифров/аналогов канал.
• Това са кодирани/платени канали. Включете се в услугата за
платена телевизия.
• Каналът се използва само за данни (без картина и звук).
• Свържете се с телевизионната станция, за да получите
подробности относно предаването на сигнала.
• Свържете се с местния кабелен оператор, за да разберете дали
във вашата област има цифрови предавания.
• Обновете антената си.
Домашна мрежа
Резултатът от диагностиката на Проверете връзките
връзката показва проблем.
• Използвайте прав кабел за LAN кабела.
• Проверете дали кабелът е свързан здраво.
• Проверете връзката между телевизора и широкочестотния рутер.
Проверете настройките
• Променете IP адреса за DNS сървър (вижте “Проверка на
мрежовата връзка” на стр. 33), като обърнете внимание на
следното.
- Свържете се с вашия Интернет доставчик.
- Задайте IP адреса на рутера, ако не знаете DNS номера
на вашия интернет доставчик.
54 BG
Състояние
Обяснение/ Решение
Сървърът не може да
бъде открит, списъкът не
може да бъде открит и
възпроизвеждането пропада.
Общи
Телевизорът автоматично се
изключва (преминава в режим
на готовност).
Телевизорът автоматично се
включва.
• Проверете дали таймерът за автоматично изключване е
активиран или потвърдете настройката “Duration” от „On
Timer” (стр. 36).
• Ако устройството не приема сигнал или не извършвате
никаква операция в TV режим за около 10 минути,
телевизорът автоматично преминава в режим на готовност.
• Проверете дали “On Timer” е активиран (стр. 36).
(Продължава)
55 BG
Допълнителна информация
• Когато промените настройките на сървъра веднъж, изключете
телевизора и го включете като натиснете 1 на телевизора.
• Извършете “Server Diagnostics” (стр. 34).
Когато използвате компютър като сървър
• Проверете дали компютърът е включен. Не изключвайте
компютъра по време на достъп.
• Ако сте инсталирали софтуер за сигурност на компютъра,
уверете се, че сте разрешили връзките от външни устройства.
За подробности вижте ръководството за експлоатация,
приложено към вашия софтуер.
• Възможно е натоварването на компютъра да е твърде голямо
или приложението на сървъра да стане нестабилно. Опитайте
следното:
- Спрете приложението на сървъра и го рестартирайте.
- Намалете броя на приложенията, които работят
на компютъра.
- Намалете количеството на съдържанието.
• Понякога промените не се прилагат на дисплея на телевизора,
Промените на сървъра не
се прилагат или изведеното
дори когато е било прибавено съдържание и/или изтрито на
сървъра. Ако това се случи, върнете се едно ниво назад и
съдържание се различава от
опитайте да отворите папката или сървъра отново.
съдържанието на сървъра.
Фото и/ или музикалните
Предварителна проверка
файлове не се появяват или
• Уверете се, че свързаното устройство поддържа DLNA.
иконите не се извеждат.
• Операциите не са гарантирани за всички сървъри. Също така
операциите се различават, в зависимост от функциите на
сървъра и въпросното съдържание.
• Включете свързаното оборудване.
Проверете връзките
• Уверете се, че LAN кабелът и/ или захранващия кабел на
сървъра не са изключени.
Проверете настройките
• Уверете се, че свързаното устройство е регистрирано в
“Регулиране на настройките на дисплея на сървъра” (стр. 33).
• Уверете се, че сървърът е правилно конфигуриран.
• Уверете се, че избраното устройство е свързано към мрежата
и с него може да се работи.
• Ако настройката „IP Address Settings” в “Network” под
„Network Settings” бъде зададена в положение „DHCP
(DNS automatic)” или “DHCP (DNS manual)”, възможно е
разпознаването на устройствата да отнеме известно време,
ако не съществува DHCP сървър. Извършете “Server Diagnostics” (стр. 34).
Телевизорът не може да бъде
Проверете връзките
открит от видео-обработващото • Уверете се, че LAN кабелът и/ или захранващият кабел на
устройство (контролера)
сървъра не са изключени.
Проверете настройките
• Уверете се, че “Renderer Function” е включена (стр. 48).
• Уверете се, че свързаното устройство е регистрирано в “Renderer Access Control” (стр. 48).
Състояние
Обяснение/ Решение
Някои входни източници не
могат да бъдат избирани.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
HDMI оборудването не се
извежда в “HDMI Device List”.
Не можете да изберете “Off” в
“Control for HDMI”.
• Изберете “AV Preset” и отменете функцията “Skip” на входния
източник (стр. 43).
• Сменете батериите.
• Уверете се, че свързаното устройство е HDMI съвместимо.
• Ако свържете свържете към телевизора HDMI съвместимо
аудио оборудване, не можете да изберете „Off” в това меню.
Ако желаете да промените аудио изхода за телевизора,
изберете “TV Speaker” в менюто “Speaker” (стр. 42).
Не всички канали се
• За да се запознаете с информация относно кабелните
настройват.
доставчици, проверете интернет страницата за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Решетката на високоговорителя • За да прикрепите решетката на високоговорителя, първо
е паднала.
изключете телевизора, след това изключете захранващия
кабел. След това следвайте процедурата по-долу.
Поставете решетката на високоговорителя така, че
обозначенията на решетката и телевизора да съвпадат,
вкарайте издадените части на решетката в дупките на
телевизора като внимателно придържате. Уверете се, че
между решетката и телевизора не остават цепнатини и
поставете решетката на място като натиснете отгоре и
плъзнете.
За да предотвратите повреда на телевизора, не докосвайте
високоговорителите или кабелите около тях.
Не докосвайте високоговорителите.
56 BG
57 BG
58 BG
59 BG
BG
BG
60 BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
Изхвърляне
на стари
електрически
и електронни
уреди
(Приложимо
за
в
противен случай
могат
да се случат при
неправилното
изхвърляне
на продукта.
страните от Европейския
съюзще
и други
европейски
страни,
използващи
Рециклирането
на материалите
помогне
за запазването
на естествените
система За
за по-подробна
разделно събиране
на отпадъци)
ресурси.
информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
Този символ
устройството
или
на неговата
опаковка
показва,
този продукт
свържете
се на
с местния
градски
офис,
службата
за изхвърляне
наче
отпадъци
или с
не трябва от
да който
се третира
като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
магазина,
сте закупили
продукта.
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF