Sony | SMP-N100 | Sony SMP-N100 Network Media Player Инструкции за експлоатация

4-192-726- 31(1)
Мрежови
медия плейър
Инструкции за експлоатация
SMP-N100
© 2010 Sony Corporation
За всички други батерии,
моля, вижте раздела относно
безопасното отстраняване на
батерията от продукта.
Предайте батерията в съответния
пункт за рециклиране на батерии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не
отваряйте корпуса. Обръщайте
се само към квалифициран
персонал.
Батериите или устройството,
докато в него са поставени
батерии, не трябва да бъдат
излагани на прекалени горещини,
като директна слънчева светлина,
огън или други подобни.
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на устройството
или опаковката му указва,
че продуктът не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Ако изхвърлите този
продукт на правилното място,
ще предотвратите потенциални
негативни последици за
околната среда и човешкото
здраве, които в противен
случай, при неправилното
изхвърляне на продукта,
могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
2
Изхвърляне на
използваните батерии
(приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на батерията
или опаковката й указва, че
батерията, приложена към този
продукт, не трябва да се третира
като домашен отпадък.
Възможно е при някои батерии
този символ да се използва
заедно със символа на определен
химичен елемент. Символите
на химичните елементи живак
(Hg) или олово (Pb) се добавят,
ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004%
олово.
Изхвърляйки тези батерии
на правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при
неправилното изхвърляне
на продукта, могат да бъдат
причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност, правилна работа
или запазване на данните е
необходимо да се поддържа
непрекъсната връзка между
устройството и вградената
батерия, то батерията трябва
да бъде подменяна само от
квалифициран персонал.
За да осигурите правилното
третиране на батерията,
предайте я, когато се изтощи,
на съответното място за
рециклиране на електрически и
електронни уреди.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия, моля,
свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте закупили
продукта.
За потребители от
страните в Европа
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За въпроси, касаещи
сервиза и гаранцията на
устройството, се обръщайте към
адресите, указани в съответните
сервизни книжки и гаранционни
карти.
Предпазни мерки
• Името на модела се намира от
долната страна на устройството.
• Това устройство работи при
напрежение 110 V - 240 V АС,
50 Hz/60Hz. Проверете дали
работното напрежение на
устройството съответства на
това в електрическата мрежа.
• За да предотвратите пожар или
токов удар, не поставяйте върху
устройството предмети, пълни с
течности, като например вази.
• Инсталирайте устройството
така, че в случай на повреда да
можете веднага да изключите
захранващия кабел от контакта.
Предпазни мерки
Това оборудване е изпитано и е
съвместимо с изискванията на
ЕМС Директивата за използване
на свързващ кабел, който е покъс от 3 метра.
Разполагане
• Поставете плейъра на място с
подходяща вентилация, за да
предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху
мека повърхност, като например
килим, която може да блокира
вентилационните отвори.
• Не поставяйте плейъра в
затворено пространство, като
полица за книги или други
подобни мебели.
• Не поставяйте устройството
близо до източници на топлина
или на места, изложени на
пряка слънчева светлина, прах
или механични сътресения.
• Не поставяйте плейъра на
открито, в превозни средства,
кораби или други плавателни
средства.
• Не поставяйте плейъра в
наклонено положение. Той е
проектиран да работи само в
хоризонтално положение.
• Не оставяйте метални предмети
пред предния панел. Те могат да
ограничат приемането на радио
вълните.
• Не поставяйте плейъра на
места, където се използва
медицинско оборудване.
Това може да доведе до
неизправност на медицинските
инструменти.
• Ако използвате апарат за
сърце или друго медицинско
устройство, консултирайте
се с вашия лекар или с
производителя на медицинското
устройство, преди да използвате
функцията за безжичен LAN.
• Този плейър трябва да бъде
инсталиран и да работи на
минимално разстояние от
поне 20 cm или повече между
плейъра и човешкото тяло (без
крайниците: ръце, китки, крака
и глезени).
• Не поставяйте тежки или
нестабилни предмети върху
плейъра.
• Когато местите плейъра,
разкачете захранващия кабел
и всички други кабели от
устройството.
Източници на захранване
• Плейърът е свързан към
електрическата мрежа, докато
захранващият кабел е включен
в контакта, дори ако самото
устройство е изключено.
• Ако няма да използвате плейъра
за дълго време, изключете го от
контакта. За да го направите,
издърпайте щепсела; никога не
дърпайте самия кабел.
• Обърнете внимание на
следното, за да предотвратите
повреда на захранващия кабел.
Не използвайте захранващия
кабел, ако той е повреден, тъй
като е възможно да възникне
токов удар или пожар.
- Не притискайте захранващия
кабел между плейъра и стена,
полица и др.
- Не поставяйте нищо тежко
върху захранващия кабел и не
дърпайте самия кабел.
Почистване
Почиствайте корпуса, панела
и бутоните с мека кърпа. Не
използвайте каквито и да е груби
гъбички, почистваща пудра или
разтворител като алкохол или
бензин.
Подмяна на частите
Ако плейърът бъде даден за
ремонт, сменените части могат
да бъдат запазени за повторна
употреба или за рециклиране.
Свързване към жака
HDMI OUT
Обърнете внимание на следното,
тъй като неправилното боравене
може да повреди жака HDMI
OUT и конектора.
• Внимателно наложете жака
HDMI OUT, разположен на
гърба на плейъра, и HDMI
конектора, като проверите
техните форми. Уверете се,
че конекторът не е обърнат
наопаки или не е накриво.
Променливотоков адаптер
• Използвайте приложения
променливотоков адаптер (ACNX1W) за този плейър, тъй като
други видове адаптери могат да
причинят неизправност.
• Не разглобявайте адаптера.
• Не поставяйте
променливотоковия адаптер в
затворено пространство, като
полица за книги или AV шкаф.
• Не изключвайте
променливотоковия адаптер
към туристически електрически
преобразувател, защото
адаптерът може да прегрее и да
се повреди.
• Внимавайте да не изпуснете
адаптера или да не го ударите
някъде.
• Когато местите плейъра,
разкачете HDMI кабела.
Настройка на силата
на звука
Не увеличавайте звука, докато
слушате участък с много ниско
ниво на входния сигнал или без
аудио сигнали. Ако го направите
е възможно да увредите слуха си
или е възможно говорителите да
се повредят, ако се възпроизведе
част с високо ниво на сигнала.
• Когато свързвате или разкачвате
HDMI кабела, дръжте HDMI
конектора право напред. Не
въртете и не поставяйте насила
HDMI конектора в жака HDMI
OUT.
3
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър
има способност да
задържа неподвижно видео
изображение или изведено
екранно изображение на вашия
телевизор неограничено дълго
време. Ако оставите това
изображение на телевизионния
екран за дълго време,
рискувате трайно да повредите
вашия телевизор.
Особено чувствителни са
телевизорите с плазмен панел
на дисплея и прожекционните
телевизори.
Ако имате каквито и да е въпроси
или проблеми относно вашия
плейър, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
4
Забележка за
потребителите в Европа
Този продукт е предназначен за
употреба в следните страни: AD,
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV,
MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR, VA
5
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....................................................................................................................................2
Предпазни мерки ......................................................................................................................................3
Описание на частите и бутоните ........................................................................................................7
Връзки и настройки
Стъпка 1: Подготовка на плейъра ................................................................................................... 10
Стъпка 2: Свързване на плейъра ..................................................................................................... 11
Стъпка 3: Easy Setup (Лесна настройка)........................................................................................ 13
Свързване към Интернет .................................................................................................................... 14
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане през мрежа ......................................................................................................... 15
Възпроизвеждане от USB устройство ........................................................................................... 16
Достъпни опции ...................................................................................................................................... 17
Настройки и регулации
Използване на дисплеите с настройки......................................................................................... 18
Network Update (Актуализиране чрез интернет) ..................................................................... 19
Screen Settings (Настройки на екрана) ......................................................................................... 19
Audio Settings (Аудио настройки) ................................................................................................... 20
Parental Control Settings (Настройки за родителски контрол) ........................................... 21
System Settings (Настройки на системата) .................................................................................. 22
Network Settings (Мрежови настройки) ....................................................................................... 23
Easy Setup (Лесна настройка) ............................................................................................................ 23
Resetting (Нулиране на плейъра) .................................................................................................... 23
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми ............................................................................................................... 24
Технически характеристики .............................................................................................................. 27
Азбучен указател .................................................................................................................................... 31
6
Описание на частите и бутоните
Преден панел
Индикатор за захранване
Свети, докато плейърът е включен.
Сензор за дистанционно управление
Индикатор WLAN
Свети, когато използвате безжичен LAN.
(USB) жак
Свържете USB устройство към този жак.
(включен/в готовност)
Включва плейъра или го задава в режим на
готовност.
Заден панел
Жакове LINE OUT (R-AUDIO-L)
Жак LINE OUT (VIDEO)
Жак DC IN12V (вход за
променливотоков адаптер)
Жак DIGITAL OUT (OPTICAL)
Жак HDMI OUT
Жакове COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR)
LAN (100) терминал
продължава
7
Устройство за дистанционно
управление
Достъпните функции на устройството за
дистанционно управление се различават в
зависимост от файла или ситуацията.
-TV-WIDE (широк екран)
Променя формата на екрана.
-ТV- INPUT (избор на входен сигнал от
телевизора)
Превключва между телевизор и други източници
на входен сигнал.
-ТV-
(включен/в готовност)
Включва телевизора или го задава в режим на
готовност.
(включен/в готовност)
Включва плейъра или го задава в режим на
готовност.
Бутони с цифри (0 - 9)
Въвеждат номера на заглавието/главата и др.
VOL +/- (сила на звука)
Регулира силата на звука на телевизора.
MUTING (заглушаване на звука)
Изключва звука.
AUDIO (звук)
Избира езика на записа, когато са направени
записи на няколко езика.
CLEAR (изтриване)
Изтрива въведените символи. Всеки път, когато
натиснете бутона, изтривате един символ.
SUBTITLE (субтитри)
Избира езика на субтитрите, когато са записани
субтитри на няколко езика.
Цветни бутони (червен/зелен/жълт/
син)
Бутони за пряк достъп за изпълнение на
интерактивни функции.
DISPLAY (дисплей) (стр. 15)
Извежда на екрана информация за
възпроизвеждането.
FAVORITES (любими) (стр. 17)
Извежда интернет съдържанието, добавено в
списъка с любими интернет страници. Можете
да запазвате до 18 любими интернет програми.
OPTIONS (опции) (стр. 17)
На екрана се извежда менюто с опциите, които
могат да бъдат избрани.
HOME (начално меню)
Бутоните с цифрата 5, AUDIO, VOL + и
PLAY
имат осезаема точка. Използвайте я като ориентир,
когато работите с плейъра.
8
Зарежда началното меню на плейъра.
Извежда екранен тапет, когато натиснете иконата
с категория от началното меню.
RETURN (връщане)
Връща екрана към предходния дисплей.
Премества индикатора, за да изберете от
изведените елементи.
Централен бутон (ENTER)
Въвежда избрания елемент.
PREV/NEXT
следващ)
(предходен/
Прескача към предходна/следваща глава, запис
или файл.
REPLAY/ADVANCE
превъртане напред)
Начално меню
Началното меню се извежда, когато натиснете
бутона HOME. Изберете категория с помощта на
.
, след
Изберете опция от менюто с помощта на
това натиснете ENTER.
Опция
Item
Категория
Category
(повтаряне/
Възможно е тези бутони да не функционират в
зависимост от съдържанието.
(бързо превъртане назад/
напред)
• Превърта бързо назад/напред, когато натиснете
този бутон по време на възпроизвеждане.
Всеки път, когато натиснете бутона по време на
възпроизвеждане на видеоклипове, скоростта
на търсене се променя.
• Възпроизвежда на каданс, когато натиснете
този бутон за повече от една секунда, докато
устройството е в режим на пауза.
• Възпроизвежда кадър по кадър, когато
натиснете за кратко този бутон, докато
устройството е в режим на пауза.
PLAY (възпроизвеждане)
(Setup) (Настройки): Регулира настройките на
плейъра.
(Photo) (Снимки): Извежда снимки.
(Music) (Музика): Възпроизвежда музика.
(Video) (Видео): Възпроизвежда видеоклипове.
(Network) (Интернет): Извежда елементите на
мрежата.
Стартира или рестартира възпроизвеждането.
THEATRE (стр. 28)
Автоматично превключва на оптималния видео
режим за гледане на видеофилми.
Бутонът THEATRE работи само когато плейърът
е свързан към АV усилвател (приемник) Sony
или телевизор Sony, съвместими с режим
Theatre.
PAUSE (пауза)
Поставя на пауза или рестартира
възпроизвеждането.
STOP (стоп)
Спира възпроизвеждането и запаметява точката,
в която е спрян записът (точка за възобновяване).
Точката за възобновяване на заглавие/запис е
последната точка, която сте възпроизвели или
последната снимка от папката със снимки.
9
Стъпка 1: Подготовка
на плейъра
Проверка на приложените
аксесоари
Проверете дали в комплекта имате следното:
• Захранващ кабел (1)
• Променливотоков адаптер (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Подготовка на устройството
за дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер АА), така че
и
да съвпаднат с маркировките в
краищата
отделението за батерии.
Връзки и
настройки
10
Стъпка 2: Свързване на плейъра
Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички връзки.
Високо
Highкачество
quality
HDMI
кабел (не е приложен в комплекта)
HDMI cable (not supplied)
Аудио/видео кабел (не е
Audio/video
cable
(not supplied)
приложен
в комплекта)
Компонентен
видео
кабел
Component video
cable
(not
supplied)
(не
е приложен
в комплекта)
Аудио/видео кабел (не е
Audio/video
cable
(not supplied)
приложен
в комплекта)
Стандартно
Standard
качество
quality
Не свързвайте плейъра посредством видеорекордер. Видео сигналите, които се излъчват посредством
видеорекордера, могат да бъдат засегнати от системите за защита на авторското право, и картината, която се
извежда на телевизионния екран, ще съдържа смущения.
продължава
11
Връзки и настройки
Свързване към телевизор
Изберете един от следните методи за свързване в зависимост от входните жакове на вашия телевизор. Когато
правите връзките, свържете цветния щекер към съответстващия му по цвят жак.
Свързване към АV усилвател (приемник)
Изберете един от следните методи за свързване в зависимост от входните жакове на вашия АV усилвател
(приемник). Когато изберете , направете подходящите настройки в “Audio Settings (Аудио настройки)”
(стр. 20).
HDMI
(не е
HDMI
cableкабел
(not supplied)
приложен в комплекта)
HDMI
кабел (не е
HDMI cable
приложен
в комплекта)
(not supplied)
Цифров оптичен кабел
Optical
digital cableв (not
supplied)
(не е приложен
комплекта)
*1 *1 (стр. 20) и
Задайте
“DolbyDigital
Digital
t
Set “Dolby
” (page
20)
*2
*2” (page
(стр.20).
20).
and “DTSDTS
Аудио/видео
кабел
Audio/video
cable (not
supplied)
(не е приложен в комплекта)
*1
12
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
*2
Произведен по лиценз на американски патент
№: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,672;
6,487,535 и други американски и световни
патенти, издадени и чакащи одобрение. DTS и
съответният символ са запазени търговски марки,
а DTS 2.0+ Digital Out и логата DTS са търговски
марки на DTS, Inc. Продуктът включва софтуер.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
Стъпка 3: Easy Setup
(Лесна настройка)
3 Включете телевизора, след това превключете
селектора за избор на входен източник на
телевизора, така че сигналът от плейъра да се
изведе на телевизионния екран.
Връзки и настройки
Когато включите плейъра за първи път
Изчакайте малко, докато плейърът се включи и се
стартира Easy Setup (Лесна настройка).
1 Свържете променливотоковия адаптер и
захранващия кабел в последователността,
описана по-долу.
Когато изключвате, правете го в обратния ред.
към
to DC IN 12V
4 Извършете “Easy Setup” (Лесна настройка).
Следвайте инструкциите, изведени на екрана,
за да извършите основните настройки, като
използвате бутоните
и ENTER на
устройството за дистанционно управление.
Променливотоков
AC(приложен
adapter
адаптер
(supplied)
в комплекта)
</M/m/,
ENTER
Захранващ
кабел
Mains lead
към електрическата
(приложен
to mains
(supplied) в
мрежа
комплекта)
След като извършите връзките, изчакайте около
30 секунди, докато плейърът влезе в режим на
готовност.
2 Натиснете бутона
, за да включите плейъра.
13
Свързване към Интернет
Кабелна настройка
Използвайте LAN кабел за свързване към LAN (100)
терминала на плейъра.
LAN
LAN кабел
cable (не е
приложен
в комплекта)
(not supplied)
Широколентов
ADSLmodem/
модем/ Интернет
Broadband
ADSL
Internet
router
Cable modem
рутер
Кабелен
модем
За да направите мрежовите настройки
Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”,
след това “Wired Setup” (стр. 23), и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да завършите
настройката.
Безжична настройка
Използвайте безжичен LAN, който е вграден в
плейъра.
LAN кабел (не е приложен
cable (not supplied)
вLAN
комплекта)
Безжичен
модем/
Wireless LANADSL
ADSL
modem/ Интернет
Internet
router*
Cable модем
modem
LAN
рутер* Кабелен
* Използвайте безжичен LAN рутер, който
поддържа 802.11b/g или 802.11b/g/n.
За да направите мрежовите настройки
Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”,
след това “Wireless Setup” (стр. 23), и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да завършите
настройката.
14
Възпроизвеждане
през мрежа
Възпроизвеждане на BRAVIA
видео от Интернет
1 Извършете подготовка за BRAVIA видео от
Интернет.
Свържете плейъра към мрежа (стр. 14).
2 Изберете
3
(Video) (Видео), (Music) (Музика)
или
(Photo) (Снимки) от началното меню, като
.
използвате бутона
Изберете иконка на интернет доставчик с бутона
, след това натиснете ENTER.
Когато не се свали списъкът с интернет
съдържанието, ще се появи съответна иконка или
нова иконка.
Използване на контролния панел
Възпроизвеждане
Контролният панел се извежда, когато започнете
възпроизвеждане на видео файла. Възможно е
изведените опции да се различават в зависимост
от интернет доставчиците. За да изведете отново,
натиснете DISPLAY.
Контролен дисплей
За операции по възпроизвеждането натиснете
или ENTER.
Индикаторна лента за възпроизвеждане
Индикаторна лента, Курсор, който указва
настоящата позиция, Време за възпроизвеждане,
Времетраене на видео файла
Име на следващия видео файл
Име на избрания видео файл
продължава
15
Възпроизвеждане
BRAVIA Internet Video служи като портал, който
предоставя избрано интернет съдържание и
разнообразни забавления директно на вашия
плейър.
Възпроизвеждане на файлове
на DLNA сървър
Възпроизвежда файлове с видео/музика/снимки
на вашия домашен сървър, например DLNA
сертифициран компютър, като свържете плейъра
към домашната мрежа.
За видовете файлове, които можете да
възпроизвеждате на DLNA сървър, вижте “Файлове,
които могат да бъдат възпроизвеждани” (стр. 27)
1 Извършете подготовка за възпроизвеждане на
Възпроизвеждане
от USB устройство
Можете да възпроизвеждате файлове с видео/
музика/снимки на свързаното USB устройство.
За информация относно USB устройствата,
които можете да възпроизвеждате, вижте раздела
“Файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани”
(стр. 27).
1 Свържете USB устройството към USB жака на
плейъра.
файлове на DLNA сървър.
Преди да започнете операцията по свързване се
обърнете към ръководството с инструкции на
USB устройството.
• Свържете плейъра към мрежата (стр. 14).
• Извършете настройките на “Connection Server
Settings” (стр. 23).
2 Изберете
3
(Video) (Видео), (Music) (Музика)
или (Photo) (Снимки) от началното меню с
помощта на
.
Изберете DLNA сървър с помощта на
, след
това натиснете ENTER.
Извежда се списък с файловете или папките.
USB
device
USB
устройство
2 Изберете
3
16
(Video) (Видео), (Music) (Музика)
или (Photo) (Снимки) от началното меню с
помощта на
.
Изберете
(USB устройство) с помощта на
,
след това натиснете ENTER.
Достъпни опции
Само за
(Музика)
Опции
Действие
Различните настройки и операции за
възпроизвеждане са достъпни чрез натискането на
бутона OPTIONS. Достъпните опции се различават
в зависимост от ситуацията.
Add Slideshow
BGM (Добавяне
на фонова музика
при изреждане на
снимки)
Регистрира музикални файлове
в USB паметта като фонова
музика при изреждането на
снимки.
Общи опции
Само за
Опции
Действие
Remove from
Favorites
(Изтриване от
любими)
Само за
Задава режима за повторно
възпроизвеждане.
Извежда списъка с любими
интернет страници.
Стартира или спира
възпроизвеждането.
Възпроизвежда заглавието
отначало.
Прибавя интернет съдържание
към списъка с любими интернет
страници.
Изтрива интернет съдържание
от списъка с любими интернет
страници.
(Видео)
Опции
Действие
Регулира разминаването
между картината и звука, като
забавя извеждането на звука
в съответствие с извеждането
на картината (от 0 до 120
милисекунди).
• Picture Quality Mode: (Режим
Video Settings
(Видео настройки)
на качество на картината):
Избира настройки за картината
в зависимост от различната по
осветеност среда.
• FNR: Редуцира различни
видове смущения, които се
появяват в картината.
• BNR: Редуцира мозаечните
смущения в картината.
• MNR: Редуцира трептенето
около контурите на картината.
Поставя на пауза
Pause (Пауза)
възпроизвеждането.
Търси глава и започва
Chapter Search
(Търсене на глава) възпроизвеждането й отначало.
Регулира качеството на
IP Content
Noise Reduction
картината на интернет
(Намаляване
съдържанието.
на смущенията
в интернет
съдържанието)
AV SYNC
(Синхронизиране
на звук и картина)
Действие
Slideshow Speed
(Скорост при
изреждането на
снимки)
Slideshow Effect
(Ефект при
изреждането на
снимки)
Променя скоростта за
последователното изреждане на
снимки.
Slideshow BMG
(Фонова музика
при изреждането
на снимки)
• Off: Изключва функцията.
• Собствена музика от USB:
Избира музикалните файлове,
регистрирани в “Add Slideshow
BGM”. Ако няма регистриран
музикален файл, ще се изведе
съобщение “(Not registered)”
(Няма регистрирани файлове).
Възпроизвежда снимки в
последователност.
Slideshow
(Изреждане на
снимки)
Задава ефект, когато
възпроизвеждате снимки в
последователност.
Rotate Left
(Завъртане
наляво)
Завърта снимката в посока
обратна на часовниковата
стрелка до 90 градуса.
Rotate Right
(Завъртане
надясно)
Завърта снимката в посока на
часовниковата стрелка до 90
градуса.
17
Възпроизвеждане
Repeat Setting
(Настройка
за повторно
възпроизвеждане)
Favorite List
(Списък с
любими)
Play/Stop
(Възпроизвеждане/
Спиране)
Play from start
(Възпроизвеждане
от началото)
Add to Favorites
(Прибавяне към
любими)
(Снимки)
Опции
Използване на
дисплеите с настройки
Когато е необходимо да промените някоя от
настройките на плейъра, изберете
(Setup)
(Настройки) от началното меню. Настройките по
подразбиране са подчертани.
1 Изберете
2
(Setup) (Настройки) от началното
меню с бутоните
.
Изберете иконката на категорията, която искате да
, след това натиснете
промените с бутоните
ENTER.
Иконка
Icon
Обяснение
Explanation
Network
Update
(Актуализиране
Network
Update
(page 19)
чрез интернет) (стр. 19)
Updates
the
software
of the
Актуализира софтуера на плейъра.
player.
Screen
Settings
(Настройки
на19)
Screen
Settings
(page
екрана) (стр. 19)
Makes the video settings
Извършва видео настройки според
according
to the type
of
типа
на свързаните
жакове.
connecting jacks.
Настройки
и регулации
18
Audio
Settings
(Аудио(page
настройки)
Audio
Settings
20)
(стр. 20)
Makes the audio settings
Извършва аудио настройки според
according
to the type
of
типа
на свързаните
жакове.
connecting jacks.
Parental
Control
Settings
Parental
Control
Settings
(Настройки за родителски
(page
21)
контрол) (стр. 21)
Makes detailed
settings
for заthe
Извършва
подробни
настройки
Parental Control
function.
функцията
Родителски
контрол.
System
Settings
(Настройки
на 22)
System
Settings
(page
системата) (стр. 22)
Makes
the
player-related
Извършва всички необходими
settings. свързани с плейъра.
настройки,
Network Settings (Мрежови
Network Settings (page 23)
настройки) (стр. 23)
Makes detailed settings for the
Извършва подробни настройки на
Internet and
network.
Интернет
и мрежата.
Easy Setup (Лесна настройка)
Easy Setup (page 23)
(стр. 23)
Re-runs отначало
the EasyEasy
Setup
to за
make
Стартира
Setup
the basic settings.
извършване
на основните настройки.
Resetting
(Нулиране
плейъра)
Resetting
(pageна
23)
(стр. 23)
Resets
the
player
to
the
factory
Връща плейъра към фабричните
settings.
му
настройки.
Network Update
(Актуализиране чрез
интернет)
Изберете “OK”, за да актуализирате софтуера на
плейъра посредством мрежата.
За потребители от страните в Европа:
http://support.sony-europe.com/
TV Type (Тип на телевизора)
16:9
4:3
Изберете
този
режим,
когато
Select this
when
connecting
свържете плейъра към широкоto
a
wide-screen
TV
a TV
екранен телевизор илиor
телевиwith
a wide mode
зор
с функция
широкfunction.
екран.
Изберете
този
режим,
когато
Select this
when
connecting
свържете плейъра към
to
a
4:3
screen
TV
without
a
телевизор с екран 4:3 без
wide mode
function.
функция
широк
екран.
Screen Format (Формат на екрана)
Original
Fixed Aspect
Ratio
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
connecting
когато свързвате плейъра към
to
a
TV
with
a wideширок
mode
телевизор с функция
function.
Displays
a 4:3
екран.
Извежда
картина
с
screen picture
16:9 aspect
пропорция
4:3 вin
пропорция
16:9
дори
на
широкоекранен
ratio even on a wide-screen
телевизор.
TV.
Променя
на картината
Changesразмера
the picture
size to
така, че да пасне на екрана на
fit the screen
with
the
телевизора,
катоsize
запазва
първонаoriginalпропорция
picture aspect
ratio.
чалната
на картината.
Cinema Conversion Mode
(Режим за преобразуване на филми)
Auto
Обикновено
избирайте
Normally select
this. The
тази настройка. Плейърът
player
automatically
detects
автоматично засича дали
whether theе material
материалът
видео илиisфилм
иvideo-based
превключва or
на film-based,
подходящия
метод
за преобразуване.
and switches
to the
appropriate conversion
method.
Video
Ако
избран тозиmethod
режим,
Theеconversion
винаги ще се избира метод за
suited
for
video-based
преобразуване, подходящ за
material
will always
be от
видео
файлове,
независимо
selected
regardless of the
вида
на материала.
material.
Output Video Format (Формат за извеждане
на видео изображения)
HDMI
Обикновено
избирайте
“Auto”.
Normally select
“Auto.”
Component
Video
Изберете
резолюцията,
Select the
resolution that
която съответства на вашия
suits your TV.
телевизор.
Автоматично
задава
Automatically
setsнайthe
ниската
резолюция.
lowest resolution.
Video
• Когато свързвате едновременно HDMI OUT жака и
други изходни видео жакове, изберете “Component
Video”.
• Ако не се изведе картина, когато зададете
резолюция “HDMI” или “Component Video”,
опитайте с друга настройка за резолюцията.
продължава
19
Настройки и регулации
• Препоръчваме ви да правите актуализации на
всеки два месеца.
• За информация относно функциите, които могат да
бъдат актуализирани, посетете следния уебсайт:
Screen Settings
(Настройки на
екрана)
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Audio Settings
(Аудио настройки)
Автоматично
разпознава
типа
Automatically
detects the
на свързания телевизор и
connected
TV
type,
and
превключва към подходящата
switches to
matching
настройка
на the
цветовете.
colour setting.
видео
YCbCr (4:2:2) Извежда
Outputs YCbCr
YCbCr4:2:2
4:2:2
video
сигнали.
signals.
Audio (HDMI) (Звук (HDMI))
Auto
Обикновено
избирайте
Normally select
this. тази
настройка. Аудио сигналите
Outputs
audio
signals
се извеждат в зависимост от
according toнаthe
status of the
състоянието
свързаното
connected
HDMI device.
HDMI
устройство.
PCM
Извежда
Outputs PCM
PCMсигнали
signalsпрез
from
жака
HDMI OUT
OUT. jack.
the HDMI
видео
YCbCr (4:4:4) Извежда
Outputs YCbCr
YCbCr4:4:4
4:4:4
video
сигнали.
signals.
RGB
Извежда
Outputs RGB
RGBвидео
videoсигнали.
signals.
HDMI Deep Colour Output
Auto
12bit
10bit
Обикновено
избирайте
Normally select
this. тази
настройка.
Извежда
12bit/10bit
Outputs 12bit/10bitвидео
video
сигнали, когато свързаният
signals when
the connected
телевизор
е съвместим
с Deep
TV is compatible with Deep
Colour.
Dolby Digital
Downmix
PCM
Преобразува
Converts to изходните
output Linear
сигнали в линейни РСМ
PCM signals. Select this
сигнали. Изберете тази
when connecting
an audio
настройка,
когато свързвате
deviceустройство
without aбез
built-in
аудио
вграден
Dolby
декодер.
DolbyDigital
Digital
decoder.
Dolby Digital
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
connecting
когато свързвате аудио
an
audio
device
withDolby
a builtустройство с вграден
in Dolby
Digital decoder.
Digital
декодер.
Colour.
Off
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
the picture
когато картината е нестабилна
is unstable or colours appear
или цветовете са неестествени.
unnatural.
Pause Mode (Режим пауза)
Auto
Обикновено
избирайте
Normally select
this.
тази настройка. Динамично
Dynamic moving pictures
движещите се картини се
appear without
blurring.
извеждат
без да са
размазани.
Frame
Статичните
картини
се at
Displays static
pictures
извеждат
с висока резолюция.
high resolution.
DTS
Downmix
PCM
Преобразува
Converts to изходните
output Linear
сигнали
в линейни
РСМ
PCM signals.
Select
this
сигнали. Изберете тази
when
connecting
to
an audio
настройка, когато свързвате
deviceустройство
without aбез
built-in
аудио
вграден
DTS
DTSдекодер.
decoder.
DTS
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
connecting
когато свързвате аудио
to
an
audio
device
устройство с вграденwith
DTSa
built-in DTS decoder.
декодер.
Audio DRC (Динамичен обхват на звука)
Auto
Извършва
Performs възпроизвеждане
playback at the с
динамичния
обхват,
определен
dynamic range
specified
by
от настоящия файл.
Standard
Извършва
Performs възпроизвеждане
playback at a
със стандартно ниво на
standard compression level.
компресия.
Не
извършва компресия
Noсеcompression
works. Aна
звука.
more Възпроизвежда
dynamic soundсеisподинамичен
produced. звук.
the current file.
Wide Range
20
Downmix
Извежда
Outputs аудио
audioсигнали
signals със
with
съраунд ефекти. Изберете тази
surround
effects.
Select this
настройка, ако свързвате аудио
when connecting
an audio
устройство,
което поддържа
device Dolby
that supports
формат
SurroundDolby
(Pro
Logic)
или (Pro
DTS Neo
6. or
Surround
Logic)
Stereo
Извежда
Outputs аудио
audioсигнали
signals без
съраунд
Изберете
withoutефекти.
surround
effects.
тази настройка, ако свързвате
Select
this
when
аудио устройство, connecting
което не
an audio device
does not
поддържа
форматthat
Dolby
Surround
(Pro Logic)
и DTS
support Dolby
Surround
Neo
(Pro6.Logic) or DTS Neo:6.
Parental Control
Settings (Настройки
за родителски
контрол)
DTS Neo:6.
Password (Парола)
Въвежда парола или променя предишната парола за
функцията Parental Control (Родителски контрол).
Паролата ви позволява да задавате ограничения
относно възпроизвеждането на видео от Интернет.
Parental Control Area Code (Регионален код
за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои видеоклипове
от Интернет може да бъде ограничено според
географската област. Определени сцени могат да
бъдат забранени за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана, и
въведете вашата четирицифрена парола.
Internet Video Parental Control (Родителски
контрол за видео от Интернет)
Възпроизвеждането на някои видеоклипове
от Интернет може да бъде ограничено според
възрастта на потребителите. Определени сцени
могат да бъдат забранени за гледане или заменени
с други. Следвайте инструкциите на екрана и
въведете вашата четирицифрена парола.
Internet Video Unrated (Гледане на
нецензурирани видеоклипове от Интернет)
Allow
Block
Позволява
Allows theвъзпроизвеждането
playback of
на нецензурирани
unrated Internet
videos.
видеоклипове
от Интернет.
Забранява
възпроизвеждането
Blocks the playback of
на нецензурирани
unrated Internet
videos.
видеоклипове
от Интернет.
21
Настройки и регулации
Surround
System Settings
(Настройки на
системата)
OSD (Дисплей на екрана)
Можете да изберете език за екранните дисплеи на
системата.
Control for HDMI (Управление на HDMI)
On
Позволява
виto
даuse
използвате
Allows you
the
функцията “Control for HDMI”
“Control for HDMI”
(Управление на HDMI)
function
(стр.
28). (page 28).
Off
Изключва
Turns off функцията.
the function.
Auto Standby (Автоматично преминаване
в режим на готовност)
On
Включва
Turns onфункцията
the “Auto“Auto
Standby”. Ако в рамките на
Standby”
function.
повече от 30
минути не бъде
Automatically
returns
to на
натиснат
някой от
бутоните
standbyили
mode
if any button
плейъра
на устройството
за
управление,
onдистанционно
the player or remote
is not
той
автоматично
pressed
for moreпреминава
than 30 в
режим готовност.
Off
Изключва
Turns offфункцията.
the function.
minutes.
Auto Display (Автоматично извеждане
на информация)
On
Автоматично
извежда
Automatically
displays
информация на екрана, когато
information
on
the screen
сменяте заглавието за гледане,
when changing
the viewing
режима
на картината,
аудио
titles, picture
сигналите
и др.modes, audio
Off
Извежда
Displaysинформация
informationсамо
only
когато натиснете бутона
when you press DISPLAY.
DISPLAY.
signals, etc.
Screen Saver (Скрийн сейвър)
On
Включва
Turns onфункцията
the screenскрийн
saver
сейвър.
Изображението,
function.
The screen saver
което сте задали като скрийн
image appears
when
сейвър,
се появява,
ако you
не do
not use theплейъра
player for
more
използвате
за повече
от
10 10
минути,
докато
е изведен
than
minutes
while
an onекранен
дисплей.is displayed.
screen display
Off
Изключва
Turns offфункцията.
the function.
Software Update Notification (Известяване
за актуални версии на софтуера)
22
On
Плейърът
ще виto
информира
Sets the player
inform you
за
версии
на софтуера
ofнови
newer
software
version
(стр.
19).
information
(page 19).
Off
Изключва
Turns off функцията.
the function.
DivX(R) VOD
За подробности посетете следния уебсайт:
vod.divx.com
System Information (Информация за системата)
Извежда се информация за версията на софтуера и
MAC адрес.
Network Settings
(Мрежови
настройки)
Internet Settings (Интернет настройки)
Предварително свържете плейъра към Интернет.
За подробности вижте раздела “Свързване към
Интернет” (стр. 14).
Wired Setup
Изберете
тазиwhen
опция,
когато
Select this
you
свързвате плейъра директно
connect
to
a
broadband
към широколентов рутер.
Wireless
Setup
Изберете
тази
опция,
Select this
when
youкогато
use a
използвате
безжичен
LAN
wireless LAN
router.
рутер.
For further details, visit the
За повече подробности
following website and check
посетете следния уебсайт и
the FAQ contents:
вижте отговорите на често
задаваните въпроси:
router directly.
For customers in European
countries
За
потребители от страните
вhttp://support.sonyЕвропа
europe.com/
http://support.sony-europe.com/
Рестартира функцията “Easy Setup” (Лесна
настройка) за извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
Resetting (Нулиране
на плейъра)
Reset to Factory Default Settings (Връщане към
фабричните настройки)
Можете да върнете настройките на плейъра в
положенията им по подразбиране, като изберете
група с настройки. Всички настройки в групата ще
се нулират.
Initialize Personal Information (Нулиране
на лична информация)
Можете да изтриете вашата лична информация,
запазена в плейъра.
Network Connection Diagnostics
(Диагностициране на връзката към Интернет)
Можете да включите диагностика на мрежата,
за да проверите дали връзката към Интернет е
извършена правилно.
Connection Server Settings (Настройки за
свързване към сървър)
Избира дали да бъде изведен или не свързаният
сървър.
BD Remote Device Registration (Регистрация
на дистанционно BD устройство)
Регистрира вашето дистанционно BD устройство.
Някои мобилни устройства могат да инсталират
приложението “BD Remote”.
За последния списък със съвместими устройства,
посетете следната интернет страница:
За потребители от страните в Европа
http://support.sony-europe.com/
Registered BD Remote Devices (Регистрирани
дистанционни BD устройства)
Извежда списък с регистрираните дистанционни
BD устройства (“BD Remote”).
23
Настройки и регулации
View Network Извежда
Displaysинформация
the currentза
настоящото състояние на
Status
network
status.
мрежата.
Easy Setup (Лесна
настройка)
Отстраняване
на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато
използвате плейъра, използвайте това упътване
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете,
преди да се наложи ремонт. Ако въпреки това някой
проблем продължава, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
Уверете се, че променливотоковият адаптер и
захранващият кабел за свързани здраво.
Картина
Липсва картина или картината не се извежда
правилно.
Допълнителна
информация
Проверете дали всички кабели са здраво
свързани (стр. 11).
Превключете селектора за избор на входен
източник на телевизора, така че да се изведе
сигналът от плейъра.
Свържете плейъра към вашия телевизор,
като използвате жака LINE OUT (VIDEO) и
проверете настройката “Output Video Format” в
дисплея с настройки “Screen Settings” (стр. 19).
За HDMI връзките опитайте да извършите
следното:
Изключете плейъра и след това
отново го включете.
Изключете свързаното
оборудване и след това отново го включете.
Разкачете HDMI кабела и след това отново
го свържете.
HDMI OUT жакът е свързан към DVI
устройство, което не поддържа технология за
защита на авторските права.
За HDMI връзките вижте настройките на
“Output Video Format” в дисплея с настройки
“Screen Settings” (стр. 19).
Изведеният на екрана език се сменя
автоматично, когато свържете оборудване
към жака HDMI OUT.
Когато функцията “Control for HDMI” е
зададена в положение “On” (стр. 22), изведеният
на екрана език се сменя автоматично според
езиковата настройка на свързания телевизор
(ако промените настройката на вашия телевизор
и т.н.).
24
Звук
Не се извежда звук или звукът не се извежда
правилно.
USB устройство
Плейърът не разпознава USB устройството,
свързано към него.
Уверете се, че USB устройството е здраво
свързано към жака USB.
Проверете дали USB устройството или кабелът
не са повредени.
Проверете дали USB устройството е включено.
Ако USB устройството е свързано посредством
USB хъб, свържете USB устройството директно
към плейъра.
Възможно е причината за лошото качество
на картината/звука да е във вашия интернет
доставчик.
Качеството на картината/звука може да бъде
подобрено, като промените скоростта на
връзката. Препоръчваме ви скорост на връзката
от минимум 2.5 Mbps, за да възпроизвеждате
видеоклипове със стандартна резолюция (10
Mbps, за да възпроизвеждате видеоклипове с
висока резолюция).
Не всички видеоклипове съдържат звук.
Картината е смалена.
Натиснете
, за да я увеличите.
Мрежова връзка
Плейърът не може да бъде свързан
към Интернет
Проверете връзката към Интернет (стр. 14) и
мрежовите настройки (стр. 23).
Не можете да свържете вашия компютър
към Интернет след като сте извършили “Wi-Fi
Protected Setup (WPS)”.
Безжичните настройки на рутерa могат
автоматично да се променят, ако използвате
функцията Wi-Fi Protected Setup, преди да
регулирате настройките на рутерa. В този
случай променете безжичните настройки на
компютъра.
Не можете да свържете плейъра към безжичен
LAN рутер.
Проверете дали безжичният LAN рутер е
включен.
В зaвисимост от заобикалящата среда,
включително материала, от който е направена
стената, условията за приемане на радио
вълните или препятствията между плейъра и
безжичния LAN рутер, е възможно да се наложи
да намалите разстоянието между устройствата,
за да се осъществи връзката. Преместете
плейъра и безжичния LAN рутер по-близо един
до друг.
Устройствата, които използват 2.4 GHz честота,
като например микровълнова печка, Bluetooth
или безжично цифрово устройство, могат да
попречат на стабилната връзка. Отдалечете
плейъра от тези устройства или ги изключете.
продължава
25
Допълнителна информация
Проверете дали всички кабели са здраво
свързани (стр. 11).
Превключете селектора за избор на входен
източник на вашия АV усилвател (приемник),
така че аудио сигналите от плейъра да се изведат
през АV усилвателя (приемника).
Ако аудио сигналът не се извежда през жака
DIGITAL OUT (OPTICAL)/HDMI OUT,
проверете аудио настройките (стр. 20).
За HDMI връзките опитайте да извършите
следното:
Изключете плейъра и след това
Изключете свързаното
отново го включете.
оборудване и след това отново го включете.
Разкачете HDMI кабела и след това отново
го свържете.
За HDMI връзките, ако плейърът е свързан
към телевизор посредством AV усилвател
(приемник), опитайте да свържете HDMI
кабела директно към телевизора. Вижте също и
ръководството с инструкции, приложено към AV
усилвателя (приемника).
Жакът HDMI OUT е свързан към DVI
устройство (DVI жаковете не приемат аудио
сигнали).
Устройството, свързано към жака HDMI
OUT, не поддържа аудио формата на плейъра.
Проверете аудио настройките (стр. 20).
BRAVIA видео от Интернет
Картината/звукът са с лошо качество/някои
програми се извеждат със загуба на детайли,
особено при бързи или тъмни сцени.
Желаният безжичен рутер не се разпознава,
дори когато извършите “Scan”.
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете
към предходния екран и опитайте отново да
извършите “Scan”. Ако желаният безжичен
рутер все още не може да бъде разпознат,
натиснете RETURN, за да изберете “Manual
registration”.
На екрана се извежда съобщението “A new
software version has been found on the network.
Perform update under “Network Update.”, когато
включите плейъра.
Вижте “Network Update” (стр. 19), за да
обновите плейъра с нова версия на софтуера.
BRAVIA Sync (“Control for HDMI”)
Функцията “Control for HDMI” не работи
(BRAVIA Sync).
Задайте “Control for HDMI” в положение “On”
(стр. 22).
Ако промените HDMI връзката, изключете
плейъра, след това отново го включете.
Ако се появят проблеми със захранването,
задайте функцията “Control for HDMI” в
положение “Off”, след това отново я поставете в
положение “On” (стр. 22).
Проверете следното и вижте ръководството с
инструкции, приложени към компонента.
– дали свързаният компонент е съвместим с
функцията “Control for HDMI”.
– дали настройката на свързания компонент за
функцията “Control for HDMI” е правилна.
Когато свързвате плейъра към телевизор
посредством АV усилвател (приемник),
– ако AV усилвателят (приемникът) е
несъвместим с функцията “Control for HDMI”
е възможно да не можете да управлявате
телевизора от плейъра.
-- ако промените HDMI връзката, разкачете
захранващия кабел, след това го свържете
отново или ако възникнат проблеми със
захранването, опитайте да извършите
следното:
Превключете селектора за
избор на входен източник на АV усилвателя
(приемника), така че картината от плейъра да
се изведе на телевизионния екран.
Задайте функцията “Control for HDMI” в
положение “Off”, след това отново я поставете
в положение “On” (стр. 22). Обърнете се към
ръководството с инструкции на AV усилвателя
(приемника).
26
Други
Възпроизвеждането не започва отначало.
Натиснете бутона OPTIONS и изберете “Play
from start”.
Възпроизвеждането не се възобновява от
точката, в която за последно сте го спрели.
В зависимост от диска, точката, в която сте
спрели възпроизвеждането, се изтрива от
паметта на устройството, когато:
- разкачите USB устройството.
- възпроизведете друго заглавие.
- изключите плейъра.
Плейърът не реагира при натискането на който
и да е бутон.
Задръжте натиснат бутона
на плейъра за
повече от 10 секунди, докато индикаторите в
дисплея на предния панел изгаснат.
Ако плейърът все още не реагира на
натискането на бутоните, изключете
захранващия кабел, след това отново го
включете.
Технически
характеристики
Входове и изходи
(Име на жака:
Тип на жака/Изходно ниво/Импеданс на
зареждане)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Оптичен изходен жак/-18 dBm (дължина на
вълната 660 nm)
Видео
Формат на файла
MPEG-1 Video/
PS*1*5
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
DivX*2
“.avi,” “.divx”
MPEG-4 AVC*1*5
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
HDMI 19-пинов стандартен конектор
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Фоно жак/Y: 1.0 Vp-p/Pb/РB, PR: 0.7 Vp-p/75 ома
LINE OUT VIDEO:
Фоно жак/1.0 Vp-p/75 ома
LAN (100):
100BASE-TX терминал
USB:
USB жак Тип А (За включване на USB памет,
твърд диск, четец за карти, цифров фотоапарат и
цифрова видеокамера)
DC IN:
12 V DC
Безжично предаване на данни
Безжичен LAN стандарт:
IEEE802.11b/g/n
Честотен обхват:
Обхват 2.4 GHz: Канали 1-13
Модулация:
DS-SS Модем и OFDM Модем
Разширение
WMV9*1*5
AVCHD
*5
Допълнителна информация
HDMI OUT:
Файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
“.wmv,” “.asf”
*3
Музика
Формат на файла
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio “.mp3”
Layer III)
AAC*1*4*5
“.m4a”
WMA9
Standard*1*4*5
“.wma”
LPCM
“.wav”
Снимки
Формат на файла
JPEG
Разширение
“.jpg,” “.jpeg”
Плейърът не възпроизвежда кодирани файлове,
например DRM.
*2
ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео
формат, разработен от DivX Inc. Този продукт е
официално сертифицирано DivX® устройство и
може да възпроизвежда DivX® видео. За повече
информация и инструменти на софтуера, които
да преобразуват файлове в DivX видео, посетете
www.divx.com.
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON DEMAND: Това
DivX Certified® устройство трябва да бъде
регистрирано, за да възпроизвежда DivX Videoon-Demand (VOD) съдържание. За да получите
регистрационен код, открийте DivX VOD
секцията в менюто с настройки на устройството.
За да довършите процеса по регистрацията и да
научите повече за DivX VOD, посетете vod.divx.
com с този код.
*3
Плейърът възпроизвежда файлове в AVCHD
формат, които са записани с цифрова видеокамера
и др.
*4
Плейърът не възпроизвежда файлове, кодирани
с Lossless.
*5
Плейърът не може да възпроизвежда файлове в
такъв формат на DLNA сървър.
*1
Общи
Изисквания към захранването:
Променливотоков адаптер: 110-240 V АС,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
14 W
Размери (прибл.):
185 mm х 193 mm х 40 mm (ширина/дълбочина/
височина), включително издадените части
Тегло (прибл.):
680 kg
Работна температура:
от 5 oС до 35 oС
Работна влажност:
от 25 % до 80 %
Приложени аксесоари
Вижте стр. 10
Техническите характеристики и дизайнът са
предмет на промяна без предупреждение.
продължава
27
*6
Плейърът може да възпроизвежда само видео със
стандартна резолюция на DLNA сървър.
• Възможно е някои файлове да не се възпроизведат
в зависимост от формата, кодирането условията на
запис или състоянието на DLNA сървъра.
• Възможно е някои файлове, редактирани на
компютър, да не се възпроизведат.
• Плейърът може да разпознае следните файлове
или папки в USB устройствата:
- папки до 5-то ниво на дървовидната структура
- до 500 файла в едно ниво на дървовидната
структура
• Плейърът може да разпознае следните файлове
или папки, запаметени в DLNA сървъра:
- папки до 20-то ниво на дървовидната структура
- до 999 файла в едно ниво на дървовидната
структура
• Възможно е някои USB устройства да не работят
с този плейър.
• Плейърът може да разпознае Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет
или твърд диск), Still Image Capture Device (SICD)
устройства и 101 клавиатури (само за USB жака).
• За да избегнете повреда на данните или на USB
паметта и другите устройства, изключете плейъра,
преди да свържете или разкачите USB паметта или
другите устройства.
Функции на BRAVIA Sync
(само за HDMI връзки)
Ако свържете компоненти Sony, които са
съвместими с функцията “Control for HDMI”
посредством HDMI кабел (не е приложен в
комплекта), операциите се улесняват по следния
начин:
• One Touch Play (Възпроизвеждане с едно
докосване)
Свързаният телевизор се включва с едно докосване
на някой от следните бутони, като селекторът
за избор на входен източник на телевизора
автоматично се превключва към плейъра.
- HOME: Автоматично се извежда началното
меню (стр. 8, 15, 18).
PLAY: Възпроизвеждането започва
автоматично.
• System Power Off (Изключване на системата)
Когато изключите телевизора от бутона -ТVили от бутона за захранването на устройството за
дистанционно управление, плейърът и HDMIсъвместимите компоненти също се изключват
автоматично.
28
• Theatre (Режим киносалон)
Когато натиснете бутона THEATRE, плейърът
автоматично се превключва на подходящия
видео режим за гледане на филми. Когато
свържете плейъра с АV усилвател (приемник)
Sony посредством HDMI кабел, извеждането на
звука през говорителите също се превключва
автоматично. Когато свържете плейъра
с телевизор, съвместим с режим Theatre
(киносалон), посредством HDMI кабел, видео
режимът на телевизора се превключва на режим
Theatre (киносалон). Натиснете бутона отново, за
да се върнете към първоначалната настройка.
• Language Follow (Следване на езика)
Когато промените езика на екранния дисплей на
вашия телевизор, езикът на екранния дисплей на
плейъра също се променя, след като изключите
плейъра и след това отново го включите.
Подготовка за функциите на BRAVIA Sync
Задайте функцията “Control for HDMI” в положение
“On” в дисплея с настройки “System Settings”
(стр. 22).
За подробности относно настройките на вашия
телевизор или другите свързани компоненти се
обърнете към ръководството с инструкции на
телевизора или компонентите.
• Когато свързвате телевизор Sony, който е
съвместим с функцията Лесна настройка на
“Control for HDMI” посредством HDMI кабел,
настройката на функцията “Control for HDMI” на
плейъра автоматично се превключва в положение
“On”, ако настройката на функцията “Control
for HDMI” на свързания телевизор е зададена в
положение “On”. Обърнете се и към ръководството
с инструкции на телевизора.
• Когато свързвате телевизор Sony, който е
съвместим с функциите на BRAVIA Sync,
посредством HDMI кабел, ще можете да
управлявате основните функции на плейъра с
устройството за дистанционно управление на
телевизора, ако настройката на функцията “Control
for HDMI” на свързания телевизор е зададена в
положение “On”. Обърнете се към ръководството с
инструкции на телевизора.
В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията “Control for HDMI” да не работи.
Обърнете се към ръководството с инструкции на
компонента.
Сигурност на безжичния LAN
Тъй като комуникацията посредством функцията за
безжичен LAN се осъществява чрез радио вълни,
то е възможно безжичният сигнал да бъде податлив
на смущения. С оглед подсигуряване на безжичното
предаване на данни, този плейър поддържа
различни функции. Уверете се, че правилно сте
извършили настройките за сигурност в съответствие
с вашата интернет среда.
No Security
WEP
WEP се отнася до сигурността в комуникациите за
предотвратяване на достъп или намеса на външни
лица до вашата безжична мрежа. WEP е технология
за сигурност, която позволява свързването на
стари модели устройства, които не поддържат
технологията TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за сигурност, разработена да
коригира недостатъците на WEP технологията. TKIP
осигурява по-високо ниво на сигурност в сравнение
с WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за сигурност, която използва
по-усъвършенстван метод, различен от този, който
използват технологиите WEP и TKIP.
AES осигурява по-високо ниво на сигурност в
сравнение с WEP и TKIP.
продължава
29
Допълнителна информация
Въпреки че можете лесно да извършите
настройките, всеки може да улови безжичното
предаваната информация или да се намеси във
вашата безжична мрежа, дори и без специални
средства. Имайте предвид, че съществува опасност
от неправомерен достъп до ваши лични данни.
Авторски права и търговски марки
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски марки
на Panasonic Corporation и Sony Corporation.
•
, “XMB” и “xross media bar” са търговски марки
на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment
Inc.
• Този продукт съдържа технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
• “x.v.Colour” и логото “x.v.Colour” са търговски
марки на Sony Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” и логото “PhotoTV HD” са
търговски марки на Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
• DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога
са запазени търговски марки на DivX Inc. и са
използвани по неин лиценз.
• Windows Media е запазена търговска марка или
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други страни.
Този продукт е защитен от определени права
за интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Употребата или разпространението
на такава технология извън този продукт е
забранена без разрешение за това от Microsoft или
оторизиран филиал на Microsoft.
• Логото Wi-Fi CERTIFIEDTM е марка за сертификат
на Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected SetupTM е марка на Wi-Fi
Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIED TM” и “Wi-Fi Protected SetupTM”
са търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIEDTM са
търговски марки, сервизни марки или марки за
сертификат на Digital Living Network Alliance.
• Другите наименования на системи и продукти
са по принцип търговски марки или запазени
търговски марки на техните производители.
Маркировките TM и ® не са указани в този
документ.
Кодове на управляемите
телевизори
Родителски контрол/
Регионален код
Докато задържате натиснат бутона -ТV,
въведете кода на производителя на телевизора, като
използвате бутоните с цифри.
За подробности вижте раздела “ Parental Control
Area Code (Регионален код за родителски контрол)”
(стр. 21).
Производител
Number,Държава
Area (Code)
Номер,
(код)
30
Код
Sony
подразбиране)
01 (по
(default)
Hitachi
02
LG/Goldstar
04
Loewe
45
Mitsubishi/MGA
13
Panasonic
19
Philips
21
Pioneer
16
RCA
10
Samsung
20
Sharp
18
Toshiba
07
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgium (be)
2070, Brazil (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Denmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, France (fr)
2109, Germany (de)
2200, Greece (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Ireland (ie)
2254, Italy (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Netherlands (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norway (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Poland (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Russia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spain (es)
2499, Sweden (se)
2086, Switzerland (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, United Kingdom (gb)
Азбучен
указател
На екранния дисплей се появяват
думи в кавички.
A-Z
AUDIO
8
“Audio Settings”
20
“Auto Standby”
22
BRAVIA Internet Video
15
BRAVIA Sync
26, 28
CLEAR
8
“Control for HDMI”
22, 26, 28
Deep Colour
20
DISPLAY
8
DLNA
16
Dolby Digital
20
DTS
20
“Easy Setup”
13, 23
FAVORITES
8
HDMI
19, 20
HOME
8, 18
“IP Content Noise Reduction” 17
Language Follow
28
MAC адрес
22
MUTING
8
“Network Settings”
23
“Network Update”
One-Touch Play
OPTIONS
“OSD”
“Parental Control Settings”
“Resetting”
“Screen Settings”
“Setup”
SUBTITLE
System Power-Off
“System Settings”
THEATRE
“TV Type”
USB
WEP
WIDE
WPA2-PSK (AES)
WPA2-PSK (TKIP)
WPA-PSK (AES)
WPA-PSK (TKIP)
19
28
8
22
21
23
19
18
8
28
22
9, 28
19
16
29
8
29
29
29
29
Променливотоков адаптер
13
Родителски контрол
21
Свързване към АV
усилвател (приемник) 12
Мрежа
14
Телевизор
11
Устройство за дистанционно
управление
8, 10
Файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
27
Цветни бутони
8
А-Я
Актуализация
19
Актуализиране на софтуера 19, 22
Батерии
10
Възобновяване
9, 26
Интернет съдържание
8, 15
Начално меню
18
Нулиране на плейъра
23
Отстраняване на проблеми
24
Софтуерът на този плейър може да бъде актуализиран в бъдеще. За да научите
подробности относно всички налични актуализации, моля, посетете следния интернет
адрес:
За потребители от страните в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За да научите полезни съвети, бележки и информация относно продуктите на Sony и
достъпните услуги, моля, посетете: www.sony-europe.com/myproduct/
Отпечатано върху 70% или повече
рециклирана хартия с мастило, базирано на
растителни мазнини, което не съдържа VOC
(летливи органични вещества).
31
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF