Sony | NSZ-GS7 | Sony NSZ-GS7 Кратко ръководство за работа и настройка

© 2012 Sony Corporation
4-421-775-11(1) (BG)
В кутията
BG
Ръководство за бърза
настройка
Мрежов мултимедиен
плейър
Дистанционно
управление
(Дистанционно) (1)
Поставяне на батериите
в дистанционното
управление
Променливотоков
захранващ кабел
(към електрическата
мрежа) (1)
Батерии R6
(размер AA) (2)
Ръководство за бърза
настройка (1)
Първи стъпки (1)
Справочно
ръководство и други
документи
Какво е това?
Кабел на IR
(инфрачервен)
бластер (1)
Мрежов мултимедиен плейър
Инфрачервеният бластер позволява
управление на свързаните устройства чрез
дистанционното управление. Моля, вижте
„Управление на свързаните устройства
чрез дистанционното управление“,
показано по-долу, за повече информация.
NSZ-GS7
Връзка
стъпка
1
Свързване към телевизора
Следвайте : A, за да свържете директно към телевизора.
: B, за да свържете директно към телевизора чрез аудио-видео приемник
: C, ако връзката е различна от диаграмите по-долу.
A Директно към телевизора
B Към телевизора чрез аудио-видео
C Друга връзка
приемник
Вижте Помощното ръководство за други конфигурации
на връзката.
HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Аудио-видео приемник
Телевизор
HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Телевизор
От компютъра
http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/
От смартфона
(опция)
(опция)
Цифров приемник /
Персонален видео рекордер
стъпка
2
HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Подготовка за
мрежова връзка
Цифров приемник /
Персонален видео рекордер
стъпка
3
Променливотоков захранващ
кабел (проводник към
електрическата мрежа)
Безжична LAN
мрежа, рутер*1*2
или
Рутер за широколентова
връзка*2
LAN кабел (не е включен в комплекта)
*1 При използване на безжична връзка трябва да настроите „Network Setup“ (Конфигуриране на мрежа) в „Initial Setup
Wizard“ (Съветник за първоначална настройка) (при стъпка 4).
*2 Можете да намерите MAC адреса в „Initial Setup Wizard“ (Съветник за първоначална настройка) (при стъпка 4),
ако е необходимо. Изберете „Explain step“ (Обясняване на стъпката) в екрана „Connect to the Internet“ (Свързване
към интернет).
HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Свързване към
захранващия
източник (мрежата)
 Свързване към
захранващия източник
(електрическата мрежа)
 Сменете телевизионния
входен сигнал
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че
сигналът от плейъра да се покаже
на телевизионния екран.
След това се извежда екран, на
който е показано как да настроите
дистанционното управление.
Забележка
Той ще се покаже само при първото настройване
на плейъра.
стъпка
4
Стартиране на
Initial Setup Wizard
(Съветник за първоначална настройка)
Следвайте указанията за Initial Setup
(Първоначалната настройка) извеждани
на екрана.
– Екранът може да остане тъмен в продължение на няколко
секунди след показването на логото на Sony, след което
се показва екранът „Initial Setup“ (Първоначална настройка).
– След като се покаже екранът „Initial Setup“ (Първоначална
настройка) (на който се вижда изображение на плейър
и на ръка, която държи дистанционно управление),
натиснете и задръжте (Enter), за да свържете
дистанционното управление и плейъра.
– Завършете процеса „Network setup“ (Конфигуриране на
мрежата), в противен случай „Initial Setup Wizard“ (Съветник
за първоначална настройка) не може да бъде затворен.
– Процедурата „Initial Setup“ (Първоначална настройка)
отнема около 15 минути.
За управление на свързаните устройства чрез дистанционното управление
Този плейър е снабден с вграден инфрачервен бластер, който приема дистанционни команди и ги изпраща до различни свързани устройства, за да бъдат управлявани чрез дистанционното управление. Тази функция
работи, когато плейърът е включен.
Когато поставите плейъра близо до свързано устройства (както е илюстрирано
вдясно), можете да управлявате устройството чрез дистанционното управление,
включително и да извършвате операции като регулиране на силата на звука на ТВ
или на аудио-видео приемник.
Ако обаче поставите плейъра на място, до което инфрачервените сигнали не мога
да достигнат, не можете да управлявате свързаните устройства чрез вградения
инфрачервен бластер. В този случай свържете предоставения инфрачервен бластер,
както следва:
 Свържете кабела на инфрачервения бластер към плейъра.
 Поставете инфрачервения бластер така, че инфрачервеният предавател да
е насочен към инфрачервения приемник (сензор) на устройството, което искате
да управлявате, както е илюстрирано вдясно.
Инфрачервен
бластер
*
* Местоположението на инфрачервения приемник може да се различава в зависимост от използвания продукт.
Отстраняване на неизправности
Няма картина (екранът е тъмен).
– Уверете се, че захранващият кабел (към електрическата мрежа) е свързан стабилно.
Картината от цифровия приемник не се извежда правилно
(чрез аудио-видео приемник).
– Уверете се, че всички свързващи кабели са стабилно свързани. (По-конкретно, уверете се,
че HDMI IN и OUT са свързани правилно.)
– Уверете се, че HDMI кабелите са стабилно свързани към цифровия приемник и плейъра.
– Сменете телевизионния входен сигнал, така че да се извежда сигнал от този плейър.
– Ако картината все още не се извежда правилно, свържете телевизора директно към
плейъра, а аудио-видео приемника свържете към плейъра с оптичен цифров кабел, както
е илюстрирано по-долу.
– Уверете се, че индикаторът на захранването свети в бяло, както е илюстрирано по-долу.
Индикатор за захранване
– Изключете цифровия приемник и го включете отново.
Мрежов мултимедиен
плейър
– Опитайте следното:
– Изключете и отново включете плейъра.
HDMI кабел*
Цифров оптичен кабел
HDMI кабел*
– Изключете и отново включете свързаното устройство.
– Изключете и отново включете HDMI кабела.
– Изключете захранващия кабел (към електрическата мрежа) от плейъра и го включете отново
след около две минути.
– Жакът HDMI OUT е свързан към DVI устройство, което не поддържа технология за защита на
авторски права.
Плейърът не може да се свърже към Интернет.
– Уверете, се че рутерът за LAN или рутерът за безжична LAN мрежа е включен.
– Когато използвате кабелна мрежова връзка, уверете се, че кабелът за LAN мрежата е свързан
правилно.
– Проверете настройките на рутера за LAN или рутера за безжична LAN мрежа. За подробности
прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени с рутера за LAN или рутера за
безжична LAN мрежа.
– Преместете плейъра и рутера за безжична LAN мрежа по-близо един до друг. Свързването
с безжична LAN мрежа зависи от околната среда ( конструктивния материал на стената,
условията на приемане на радиовълни или препятствията между плейъра и рутера за
безжична LAN мрежа и т.н.).
– Отдалечете плейъра от устройства, които използват честотна лента от 2,4 GHz (микровълнови
печки, Bluetooth устройства или цифрови безжични устройства и т.н.), или ги изключете.
Тези устройства могат да прекъснат комуникацията между плейъра и рутера за безжична
LAN мрежа.
– Ако не можете да получите Wi-Fi по Интернет, моля, уверете се, че няма свързан кабел за
LAN мрежа. Плейърът дава приоритет на LAN връзка пред Wi-Fi връзка.
Телевизор
Аудио-видео приемник
Цифров приемник
* Не е включен в комплекта
– Когато този плейър и телевизорът са свързани с HDMI кабели чрез аудио-видео приемник,
изображенията може да не се показват правилно поради функцията за защита на авторски
права на някои цифрови приемници. В такъв случай се свържете с операторите на кабелната/
сателитната телевизия.
Дистанционното управление не работи.
– Уверете се, че батериите са поставени правилно.
– Работете с дистанционното управление по-близо до плейъра.
– Изключете и отново включете променливотоковия захранващ кабел
(към електрическата мрежа).
– Извършете повторно свързване чрез следната процедура.
 Натиснете бутона CONNECT, разположен в долната част на плейъра, с тънък, остър
предмет, например с върха на химикалка и т.н.
 Следвайте инструкциите на екрана.
Използвайте тънък, остър предмет, например върха
на химикалка, за да натиснете бутона CONNECT.
– Ако за известно време не работите с тъчпада на дистанционното управление, той няма да
разпознае опити за използване по време на операции. Когато желаете да го използвате
отново, задръжте дистанционното управление или след кликване върху тъчпада повдигнете
пръста си за няколко секунди.
– Не покривайте горната лява част на дистанционното управление, тъй като там се намира
антената. Дистанционното управление може да не функционира или да не работи правилно,
ако покриете антената.
Други
Поддръжка за потребители на Sony
Моля, посетете следния уебсайт:
За потребители в Европа и Великобритания
http://support.sony-europe.com/
За потребители в Азия/Тихоокеанския регион и Африка
http://www.sony-asia.com/support/
Download PDF

advertising