Sony | UBP-X800 | Sony UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray™ плейър | UBP-X800 с High Resolution аудио Инструкции за експлоатация

4-687-310-11(1) (BG)
Ultra HD Blu-ray™/
DVD плейър
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Възпроизвеждане
Настройки и корекции
Допълнителна информация
Благодарим ви за покупката. Преди да използвате
този плейър, моля, прочетете внимателно тези
инструкции за експлоатация.
Софтуерът на този плейър може да бъде
актуализиран в бъдеще. Моля, посетете
следния уебсайт:
www.sony.eu/support
TM
VIDEO/AUDIO
UBP-X800
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Първи стъпки
Включени принадлежности . . . . . . . . . . 6
Указател за частите и елементите
за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Първи стъпки
Стъпка 1: Свързване на плейъра . . . . . . 11
Стъпка 2: Мрежова връзка . . . . . . . . . . .13
Стъпка 3: Easy Setup
(Лесна настройка) . . . . . . . . . . . . .14
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск . . . . . . . . . . .16
Възпроизвеждане от USB
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Възпроизвеждане през мрежа . . . . . . . 17
Слушане на звук от Bluetooth®
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Налични опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Настройки и корекции
Използване на екраните
за настройки . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Software Update] (Софтуерна
актуализация) . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Screen Settings] (Настройки
на екрана) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Audio Settings] (Настройки
на звука) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[Bluetooth Settings] (Настройки
за Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки
за преглеждане на BD/DVD) . . . .27
[Parental Control Settings] (Настройки
за родителски контрол) . . . . . . . 28
[Music Settings] (Настройки
за музика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
[System Settings] (Настройки
на системата) . . . . . . . . . . . . . . . . 28
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
[Easy Setup] (Лесна настройка) . . . . . . 30
[Resetting] (Нулиране) . . . . . . . . . . . . . . 30
Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности . . . . . 31
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат . . . . . . . . . . . . . 35
Типове файлове, които могат
да бъдат възпроизвеждани . . . . . . . . . .37
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане на
течности върху устройството и не поставяйте
върху него предмети, пълни с течности, като
например вази.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
корпуса. За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте само към квалифициран
персонал.
Захранващият кабел трябва да се подменя
само в квалифициран сервизен магазин.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце и огън.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч, използван
в този Ultra HD Blu-ray/DVD плейър, е вреден
за очите, не се опитвайте да разглобите
корпуса.
За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран
персонал.
Този етикет се намира на предпазния капак
на лазера вътре в корпуса.
Това устройство е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Маркировката
за ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 се намира
върху задната външна страна.
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията
или опаковката показва, че продуктът
и батерията не трябва да се третират като
битови отпадъци. При определени батерии
той може да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за живак (Hg)
или олово (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти и батерии,
ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на електрическото
и електронно оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте
закупили продукта или батерията.
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано на
законодателството на Европейския съюз,
трябва да бъдат отправяни към
упълномощения представител,
3
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия. За въпроси, свързани с обслужването
или гаранцията, прегледайте адресите,
посочени в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
Съобщение за клиентите в Европа
Този продукт е предназначен за използване
в следните държави:
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
Косово.
С настоящото Sony Corporation декларира, че
това оборудване съответства на основните
изисквания и другите съответни разпоредби
на Директива 1999/5/EО. За подробности,
моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
• Този уред работи с 220 V – 240 V
променлив ток, 50/60 Hz. Проверете
дали работното напрежение на уреда
съвпада с това на местното
електрозахранване.
• Поставете този уред така, че
захранващият кабел да може да бъде
изключен от електрическия контакт
незабавно при възникване на проблем.
• Честотната лента 5150 – 5350 MHz
е ограничена само за работа на закрито.
• Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в директивата
за EMC, при използване на свързващ
кабел, не по-дълъг от 3 метра.
• Поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите
прегряването му.
• За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор на
устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
• Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени свещи).
4
• Не инсталирайте този плейър в затворено пространство, като например полица
за книги или подобна мебел.
• Не поставяйте плейъра на открито,
в превозни средства, в кораби или други
плавателни съдове.
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място или е поставен
в много влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността му да
се кондензира влага. Ако това се случи,
плейърът може да не функционира
правилно. В такъв случай извадете диска
и оставете плейъра включен за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Не поставяйте плейъра в наклонено
положение. Той е проектиран да работи
само в хоризонтално положение.
• Не поставяйте метални предмети пред
предния панел. Това може да ограничи
приемането на радиовълни.
• Не поставяйте плейъра на място, където
се използва медицинско оборудване.
Той може да причини неизправност
в медицинските инструменти.
• Ако използвате пейсмейкър или
друго медицинско устройство, се
консултирайте с лекаря си или
с производителя на това устройство,
преди да използвате функцията за
безжична LAN връзка.
• Този плейър трябва да се монтира
и използва при осигурено минимално
разстояние от поне 20 см или повече
между плейъра и човешкото тяло
(с изключение на крайниците:
ръце, китки, крака и глезени).
• Не поставяйте тежки или нестабилни
предмети върху плейъра.
• Не поставяйте каквито и да е предмети,
различни от диск, в тавата на диска.
Това може да причини повреда на
плейъра или предмета.
• Извадете диска от тавата, когато
премествате плейъра. Ако не го
направите, дискът може да се повреди.
• Изключете захранващия кабел и всички
останали кабели от плейъра, когато го
местите.
• Плейърът не е изключен от
захранването, докато е свързан към
електрически контакт, дори и самият
плейър да е изключен.
• Изключете плейъра от електрическия
контакт, ако няма да го използвате дълго
време. За да изключете захранващия
кабел, хванете щепсела. Никога не
дърпайте кабела.
• Спазвайте следните неща, за да
предотвратите повредата на
захранващия кабел. Не използвайте
захранващия кабел, ако е повреден.
Това може да доведе до токов удар
или пожар.
– Не прещипвайте захранващия кабел
между плейъра и стена, рафт и др.
– Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел и не дърпайте
самия кабел.
• Не увеличавайте силата на звука, докато
слушате участък с много ниско ниво на
входния сигнал или без аудиосигнали.
Ушите ви и високоговорителите може
да се увредят, когато нивото на звука
е максимално.
• Почистете корпуса, панела и елементите
за управление с мека кърпа. Не
използвайте никакви абразивни тъкани
или гъби, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
• Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/
лещи (включително течни или спрейове).
Те може да причинят повреда на
апарата.
• В случай че плейърът бъде ремонтиран,
подменените части може да бъдат
задържани с цел повторна употреба
или рециклиране.
• Спазвайте следните неща, тъй като
неправилното боравене може да
доведе до повреда на жака HDMI OUT
и съединителя.
– Внимателно подравнете конектора
HDMI OUT на гърба на плейъра
и съединителя HDMI, като проверите
формите им. Уверете се, че
съединителят не е обърнат обратно
или наклонен.
– Изключвайте HDMI кабела, когато
местите плейъра.
– Хванете директно конектора HDMI,
когато свързвате или изваждате HDMI
кабела. Не усуквайте и не натискайте
конектора HDMI в жака HDMI OUT.
За гледането на 3D видеоизображения
Някои хора може да изпитат дискомфорт
(като например напрежение в очите,
умора или гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony препоръчва
всички зрители да правят редовни
почивки, докато гледат 3D
видеоизображения. Дължината
и честотата на необходимите почивки
са различни при отделните хора. Трябва
да определите оптималния си режим.
Ако изпитвате какъвто и да е дискомфорт,
трябва да спрете да гледате 3D
видеоизображения, докато дискомфортът
премине. Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва също да
прегледате (i) ръководството и/или
съобщенията за внимание на всички други
устройства, които използвате с продукта,
или съдържанието на Blu-ray диск, който
се възпроизвежда с този продукт, както и
(ii) уебсайта ни (www.sony.eu/myproducts/)
за най-актуалната информация. Зрението
на малките деца (особено тези под шест
години) е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар (като например
педиатър или офталмолог), преди да
позволите на малки деца да гледат 3D
видеоизображения. Възрастните трябва
да наглеждат малките деца, за да се
уверят, че спазват препоръките, изброени
по-горе.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър може да показва
неподвижно видеоизображение или
изображение на екранното показване
върху телевизионния екран за
неограничено време. Ако оставите това
да продължи за дълъг период от време,
рискувате да повредите трайно
телевизионния екран. Телевизорите
с плазмен дисплей и прожекционните
телевизори са изключително податливи
на това.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с плейъра, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
5
Първи стъпки
Включени принадлежности
• Дистанционно управление
(дистанционно) (1)
• Батерии R03 (размер AAA) (2)
Поставяне на батериите
в дистанционното управление
Поставете две батерии R03 (размер AAA)
така, че полюсите им + и – да отговарят на
маркировките в отделенията за батерии
на дистанционното управление.
6
Указател за частите и елементите за управление
Преден панел
A
B C
A Тава на диска
B Сензор за дистанционното
управление
C Z (отваряне/затваряне)
D 1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на плейъра
в режим на готовност.
Първи стъпки
F
D
E
E Индикатор за захранване
свети, когато плейърът е включен.
F Капак на жака (USB)
Вдигнете капака, за да свържете USB
устройство към този жак. Вижте стр. 17.
Заден панел
A LAN (100) извод
B Жак HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)
Извежда цифров аудиои видеосигнал.
C Жак HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)
Извежда само цифров аудиосигнал.
Моля, отстранете прикрепения стикер,
за да използвате жака.
D Жак DIGITAL OUT (COAXIAL)
7
Дистанционно управление
Наличните функции на дистанционното
управление се различават в зависимост
от диска или ситуацията.
A Z (отваряне/затваряне)
Отваряне или затваряне на тавата
на вратичката.
TV 1 (Телевизор вкл./в готовност)
Включване или поставяне на
телевизора в режим на готовност.
1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на плейъра
в режим на готовност.
NET SERVICE
Връща към предишния портал за
онлайн услуга.
TV t (Избор на вход на телевизора)
Превключване между телевизора
и други източници на входен сигнал.
z
Бутоните N, TV 2 + и AUDIO имат осезаема
точка. Използвайте осезаемата точка за
отправна точка при работа с плейъра.
8
BLUETOOTH (стр. 19)
• Ще се покаже списък със сканирани
устройства, ако този плейър няма
сдвоено Bluetooth устройство.
• Свържете към последното сдвоено
устройство, ако този плейър има
сдвоено Bluetooth устройство.
Ако свързването е неуспешно,
ще се покаже списък със
сканираните устройства.
• Изключете свързаното Bluetooth
устройство.
B Цветни бутони (червен/зелен/
жълт/син)
Бързи клавиши за интерактивни
функции.
C
(предпочитано) (стр. 15)
Дава достъп до приложението,
регистрирано като предпочитано.
NETFLIX
Достъп до онлайн услугата „NETFLIX“.
За повече подробности относно
онлайн услугата NETFLIX посетете
следния уебсайт и прегледайте
раздела за често задавани въпроси:
www.sony.eu/support
TOP MENU
Отваря или затваря горното меню
на Ultra HD Blu-ray/BD/DVD диск.
POP UP/MENU
Отваря или затваря менюто на
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD диск.
OPTIONS (стр. 21)
Показва наличните опции на екрана.
RETURN
Връщане към предишния екран.
</M/m/,
Преместване на маркировката за
избор на показан елемент.
Централен бутон (ENTER)
Въвежда избрания елемент.
HOME
Отваря началния екран на плейъра.
D m/M (бързо превъртане назад/
бързо превъртане напред)
• Бързо превъртане назад/напред на
диска при натискане по време на
възпроизвеждане. Скоростта на
търсене се променя при всяко
натискане на бутона.
• Възпроизвежда със забавено
движение, когато се натисне за
повече от една секунда в режим
на пауза.
• Възпроизвежда по един кадър,
когато се натисне за кратко в режим
на пауза.
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно стартиране
на възпроизвеждането.
./> (предишен/следващ)
Преминаване към предишната/
следващата глава, писта или файл.
X (пауза)
Поставяне в пауза или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
Първи стъпки
z
• M/m като бутон за пряк път за
стартиране на прозорец за търсене
на писта и номер на входяща писта по
време на възпроизвеждане на CD.
• M/m като бутон за кратък път за
завъртане на снимката по
часовниковата/обратно на
часовниковата стрелка на 90 градуса.
• </, като бутон за кратък път за
изпълнение на функции за търсене по
време на видеовъзпроизвеждане от
домашна мрежа.
• </, като бутон за пряк път, за да
промените снимка, когато това
е разрешено.
SUBTITLE (стр. 27)
Избиране на езика на субтитрите,
когато са записани на няколко езика
на Ultra HD Blu-ray/BD/DVD диска.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за заглавие/
запис е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка
от папка със снимки.
AUDIO (стр. 27)
Избиране на езиковата писта, когато
са записани писти за няколко езика
на Ultra HD Blu-ray/BD/DVD диска.
избира режима на аудиозаписа на
компактдиск.
(заглушаване)
Временно изключва звука на
телевизора.
TV 2 (сила на звука) +/–
Регулиране на силата на звука на
телевизора.
DISPLAY
Извеждане на информацията за
възпроизвеждането на екрана.
За заключване на тавата на диска
(заключване за деца)
Можете да заключите тавата на диска, за
да не допуснете случайното й отваряне.
Докато плейърът е включен, натиснете
x (стоп), HOME, след това бутона
TOP MENU на дистанционното управление,
за да заключите или отключите тавата.
9
Кодове за телевизори, които
могат да бъдат управлявани
Задръжте TV 1 и кода на производителя
на телевизора чрез бутоните на
дистанционното управление за 2 секунди.
Ако са посочени няколко бутона на
дистанционното управление, опитайте
да ги въведете последователно,
докато намерите този, който работи
с телевизора ви.
Производител
Бутон на
дистанционното
управление
Sony
(по подразбиране)
NET SERVICE
Philips
TV t /
BLUETOOTH /
POP UP/MENU
Panasonic
Цветен бутон
(червен)/NETFLIX
Hitachi
Цветен бутон
(зелен)
Sharp
Цветен бутон (жълт)
Toshiba
Цветен бутон (син)
Loewe
10
(предпочитано)
Samsung
TOP MENU
LG/Goldstar
RETURN
Стъпка 1: Свързване на плейъра
Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички връзки.
Свързване към телевизора
Първи стъпки
HDMI кабел*
* Висококачествен високоскоростен HDMI кабел (не е включен в комплекта) или високоскоростен
HDMI кабел, който поддържа честотна лента от 18 Gbps (не е включен в комплекта).
b
• За да се насладите на 4K Ultra HD 60p съдържание, трябва да свържете плейъра към своя 4K
телевизор с помощта на висококачествен високоскоростен HDMI кабел или високоскоростен
HDMI кабел, който поддържа честотна лента от 18 Gbps.
• 4K извеждането изисква съвместим 4K дисплей, който има HDMI вход с възможност за HDCP2.2.
• Ако използвате телевизор BRAVIA, който поддържа 4K 60p, задайте настройката „Формат на
HDMI сигнала“ на телевизора на „Подобрен формат“.
11
Свързване към аудио-видео усилвател (приемник)
Изберете методите за връзка A, B или C според входните жакове на аудио-видео
усилвателя (приемника) си.
A 4K аудио-видеоусилвател (приемник)
HDMI кабел*
HDMI кабел*
t За да се насладите на побитов поток (Dolby/DTS), задайте [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX) в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 25).
B Аудио-видео усилвател (приемник) без способност за 4K с HDMI IN
HDMI кабел*
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
C Аудио-видео усилвател (приемник) без способност за 4K без HDMI IN
Коаксиален
цифров кабел
(не е включен
в комплекта)
HDMI кабел*
* Висококачествен високоскоростен HDMI кабел (не е включен в комплекта) или високоскоростен
HDMI кабел, който поддържа честотна лента от 18 Gbps (не е включен в комплекта).
12
Стъпка 2: Мрежова връзка
Ако няма да свързвате плейъра към мрежа, преминете към „Стъпка 3: Easy Setup
(Лесна настройка)“ (стр. 14).
Wired Setup (Настройка на кабелна връзка)
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
Рутер
Модем
Първи стъпки
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
Интернет
z
Препоръчва се използването на екраниран и директен интерфейсен кабел (LAN кабел).
Настройки за безжична връзка
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
Рутер за безжична
LAN мрежа
Модем
Интернет
z
Не се изисква свързване на кабел между плейъра и безжичния LAN рутер.
13
b
Стъпка 3: Easy Setup
(Лесна настройка)
При включване за първи път
Изчакайте известно време, преди
да включите и стартирате плейъра
[Easy Setup] (Лесна настройка).
1 Включете плейъра в електрическата
мрежа.
към електрическата мрежа
2 Натиснете 1, за да включите плейъра.
Индикаторът за захранване светва.
• Когато процедурата за [Easy Setup]
(Лесна настройка) завърши, изберете
[Easy Network Settings] (Лесни настройки
на мрежата), за да използвате мрежовите
функции на плейъра.
• За да активирате безжична връзка,
настройте [Internet Settings] (Настройки
за интернет) в [Network Settings] (Настройки
на мрежата) на [Wireless Setup] (Настройка
за безжична връзка).
• За да деактивирате безжична връзка,
настройте [Internet Settings] (Настройки за
интернет) в [Network Settings] (Настройки на
мрежата) на [Wired Setup] (Настройка на
кабелна връзка).
• Ако няма извеждане или се показва
черен екран, вижте „Отстраняване на
неизправности“ (стр. 31).
Показване на началния екран
Когато натиснете HOME, се показва
началният екран. Изберете приложение,
като използвате </M/m/, и натиснете
ENTER.
Приложение
3 Включете телевизора и натиснете
бутона TV t на дистанционното
управление, за да настроите селектора
за вход. Това ще покаже сигнала от
плейъра на телевизионния ви екран.
4 Извършете [Easy Setup] (Лесни
първоначални настройки).
Следвайте екранните инструкции,
за да направите основните настройки
чрез </M/m/, и натиснете ENTER
на дистанционното управление.
</M/m/,
ENTER
14
Инструменти
Ultra
U
ltra HD Blu-ray
ayy Player
y
[My Apps] (Моите приложения):
управлява предпочитано приложение.
Можете да добавите команди за бърз
достъп за приложението от [All Apps]
(Всички приложения).
[Featured Apps] (Включени
приложения): показва препоръчано
приложение.
[All Apps] (Всички приложения):
показва всички налични приложения.
Можете да добавяте приложения към
[My Apps] (Моите приложения), като
натиснете OPTIONS и изберете [Add to My
Apps] (Добавяне към моите приложения).
[Setup] (Настройка): регулира
настройките на плейъра.
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции за
възпроизвеждане. Наличните елементи
се различават в зависимост от ситуацията.
Първи стъпки
[Move Application] (Преместване на
приложение): аранжира приложенията
в [My Apps] (Моите приложения).
[Remove Application] (Премахване на
приложение): изтрива приложения
от [My Apps] (Моите приложения).
[Register as Favourite] (Регистриране
като предпочитано): регистрира
1 приложение към дистанционния
бутон
(предпочитано).
[Data Contents] (Съдържание с данни):
Показва съдържанието на смесен диск.
15
Удоволствие от 4K Ultra HD Blu-ray
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
За „Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани“ вижте стр. 35.
1 Натиснете Z (отваряне/затваряне)
и поставете диск в тавата на диска.
Страната за възпроизвеждане,
насочена надолу
2 Натиснете Z (отваряне/затваряне),
за да затворите тавата на диска.
Възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, изберете категорията
[Video] (Видео), [Music] (Музика) или
[Photo] (Снимка) в
(Disc) (Диск),
след което натиснете ENTER.
1 Подготовка за възпроизвеждане
на 4K Ultra HD Blu-ray.
• Свържете плейъра със съвместим
с 4K телевизор чрез висококачествен
високоскоростен HDMI кабел.
• За да гледате съдържание 4K Ultra HD
60p, се уверете, че е избрана
правилната настройка в настройките
за HDMI на телевизора ви.
• Ако използвате телевизор BRAVIA,
който поддържа 4K 60p, задайте
настройката „Формат на HDMI
сигнала“ на телевизора на
„Подобрен формат“.
2 Поставете 4K Ultra HD Blu-ray диск.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с диска.
b
Когато възпроизвеждате 4K Ultra HD Blu-ray
диск без ключ за диск, той се нуждае от
мрежова връзка в зависимост от мрежовата
среда и официален сървър за ключове
(Студио).
z
(Смесен диск) съдържа данни. Натиснете
OPTIONS на дистанционното управление
и изберете [Data Contents] (Съдържание
с данни), за да покажете цялото налично
съдържание.
Удоволствие от Blu-ray 3D
1 Подгответе се за възпроизвеждане
на Blu-ray 3D disc.
• Свържете плейъра със съвместимо
с 3D устройство чрез
високоскоростен HDMI кабел.
• Задайте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 23).
2 Поставете Blu-ray 3D disc.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с диска.
z
Вижте също ръководствата с инструкции,
предоставени с телевизора и свързаното
устройство.
16
Възпроизвеждане от USB
устройство
За „Типове файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани“ вижте стр. 37.
1 Вдигнете капака на жака USB.
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа
Съвместим с домашна мрежа продукт
може да възпроизвежда видеои музикални файлове и снимки,
съхранени на друг съвместим с домашна
мрежа продукт през мрежа.
Възпроизвеждане
2 Свържете USB устройството към жака
USB на плейъра.
Възпроизвеждане през
мрежа
Подгответе се за използване на домашна
мрежа.
1 Свържете плейъра към мрежа (стр. 13).
3 Изберете
[USB device]
(USB устройство) чрез </M/m/,
и натиснете ENTER.
4 Изберете категория [Video] (Видео),
[Music] (Музика) или [Photo] (Снимка),
като използвате M/m, след което
натиснете ENTER.
2 Подгответе другите необходими
продукти, съвместими с домашна
мрежа. Вижте ръководството
с инструкции, предоставено с продукта.
За да възпроизведете файл от сървър
в домашната мрежа чрез това устройство
(плейър за домашна мрежа)
Сървър
Плейър
Изберете категория [Video] (Видео), [Music]
(Музика) или [Photo] (Снимка) от
[Media
Server] (Сървър за мултимедия) в [All Apps]
(Всички приложения), след което изберете
желания за възпроизвеждане файл.
17
За възпроизвеждане на файл от сървър
на домашна мрежа през друг продукт
(модул за рендиране)
Когато възпроизвеждате файлове от
сървър за домашна мрежа на това
устройство, можете да изберете
съвместим с домашна мрежа контролер
продукт (телефон и т.н.), за да управлявате
възпроизвеждането.
Сървър
Модул за
рендиране
Контролер
Използване на SongPal Link/
SongPal
SongPal е специализирано приложение
за управление на аудиоустройства Sony
(напр. безжичен високоговорител), които
са съвместими със SongPal. Можете да
слушате музика, съхранена на CD (CD-DA)
и USB устройство, чрез този плейър от
няколко места в рамките на една и съща
мрежа. За повече информация посетете
адрес http://sony.net/nasite/. Трябва да
използвате своето мобилно устройство
(смартфон или таблет) и безжичен рутер,
за да използвате това приложение.
Потърсете SongPal в Google Play™ или
App Store и го изтеглете с помощта на
мобилното си устройство.
Контролирайте това устройство чрез
контролер за домашна мрежа.
Вижте ръководството с инструкции,
предоставено с контролера за домашна
мрежа.
Използване на „Video & TV
SideView“
„Video & TV SideView“ е безплатно
мобилно приложение за отдалечени
устройства (като смартфон и т.н.).
Използвайки „Video & TV SideView“ с този
плейър, можете лесно да се наслаждавате
на плейъра, като го управлявате от
отдалеченото устройство. Можете също
така да стартирате услуга или приложение
директно от отдалеченото устройство и да
видите информацията за диска по време
на възпроизвеждането му. „Video & TV
SideView“ може да се използва и като
дистанционно управление, и като
софтуерна клавиатура.
Преди да използвате устройството
„Video & TV SideView“ с плейъра за първи
път, не забравяйте да регистрирате
устройството „Video & TV SideView“. При
регистрацията следвайте инструкциите
на екрана на „Video & TV SideView“.
b
Регистрацията може да се извърши само
от началния екран.
18
Свързване към мобилно устройство
1 Свържете плейъра към мрежа (стр. 13).
2 Задайте [Auto Home Network Access
Permission] (Автоматично разрешение
за достъп до домашната мрежа)
в [Network Settings] (Мрежови
настройки) на [On] (Вкл.).
3 Свържете мобилното си устройство към
същия SSID (мрежа) чрез Wi-Fi.
4 Стартирайте и следвайте инструкциите
на приложението SongPal.
z
• За допълнителни подробности относно
приложението SongPal посетете адрес
http://songpal.sony.net/
• За SongPal Link/Помощ за SongPal посетете
адрес http://info.songpal.sony.net/help/
Използване на огледален образ
на екрана
Можете да се насладите на безжично
възпроизвеждане на звук от този плейър
на съвместимо с безжичната технология
Bluetooth устройство.
Трябва да сдвоите Bluetooth устройството
и този плейър взаимно преди свързване.
b
Тази функция се поддържа само за Bluetooth
високоговорител или Bluetooth слушалки.
Смартфон не се поддържа.
Възпроизвеждане
„Огледален образ на екрана“ е функция за
показване на изображението от екрана на
мобилно устройство върху екрана на
телевизора чрез технологията Miracast.
Плейърът може да бъде свързан директно
към устройство, съвместимо с функцията
за огледален образ на екрана (например
смартфон, таблет). Можете да гледате
изображението на екрана на устройството
върху големия телевизионен екран.
За използване на тази функция
не е необходим безжичен рутер
(или точка на достъп).
Слушане на звук от
Bluetooth® устройство
Пример:
b
• Когато използвате функцията за огледален
образ на екрана, качеството на картината
и звука може понякога да бъде влошено
поради смущения от друга мрежа.
Положението може да се подобри, като
регулирате [Screen mirroring RF Setting]
(Настройка на радиочестота за огледален
образ на екрана) (стр. 30).
• По време на действието на функцията за
огледален образ на екрана е възможно да
не можете да използвате някои мрежови
функции.
• Уверете се, че устройството е съвместимо
с Miracast. Възможностите за връзка
с всички устройства, съвместими с Miracas,
не е гарантирана.
1 Изберете
[Screen mirroring]
(Огледален образ на екрана) от
началния екран чрез </M/m/,,
след което натиснете ENTER.
2 Следвайте инструкциите на екрана.
Слушалки
или
Смартфон
Плейър
Високоговорител
Свързване към Bluetooth устройство
Задайте [Bluetooth Mode] (Режим на
Bluetooth) в [Bluetooth Settings] (настройки
на Bluetooth) на [On] (Вкл.) (стр. 26), преди
да сдвоите Bluetooth устройство с този
плейър.
1 Поставете Bluetooth устройството на
разстояние до 1 метър от плейъра.
2 Изпълнете която и да е от стъпките
по-долу.
– Когато свързвате към устройство
за първи път, натиснете бутона
BLUETOOTH на дистанционното
управление.
– Изберете опцията [Bluetooth Device]
(Bluetooth устройство) на екрана
за възпроизвеждане.
– Изберете [Device List] (Списък
с устройства) в [Bluetooth Settings]
(Настройки на Bluetooth).
19
3 Настройте Bluetooth устройството
в режим на сдвояване.
За подробности относно настройването
на Bluetooth устройството в режим
на сдвояване вижте ръководството
с инструкции, предоставено с него.
4 Натиснете M/m неколкократно, за да
изберете желаното устройство, след
което изберете ENTER.
Когато бъде установена Bluetooth
връзка, името на устройството се
показва на телевизионния екран.
Регулиране на силата на звука
1 Стартирайте възпроизвеждането
на съдържание.
2 Настройте първо силата на звука на
свързаното Bluetooth устройство.
Ако нивото на силата на звука е все
още твърде ниско, натиснете OPTIONS
на дистанционното управление по
време на показване на екрана за
възпроизвеждане и изберете [Bluetooth
Volume] (Сила на звука за Bluetooth),
след това натиснете M/m, за да
регулирате силата на звука.
b
• Някои Bluetooth устройства не поддържа
управление на силата на звука.
• Не използвайте голяма сила на звука
от самото начало или за дълго време.
Ушите ви и аудиоустройството може да
се повредят.
Разкачване на Bluetooth устройството
Изпълнете която и да е от стъпките
по-долу.
– Натиснете бутона BLUETOOTH на
дистанционното управление (стр. 8).
– Забранете Bluetooth функцията на
Bluetooth устройството.
– Изключете плейъра или Bluetooth
устройството.
b
Преди да изключите Bluetooth устройството,
намалете силата на звука на телевизора си,
за да избегнете внезапен силен звук.
20
Слушане на звук от Bluetooth
устройство и HDMI изход
Можете да се насладите на
аудиовъзпроизвеждане от този плейър
едновременно чрез Bluetooth устройство
и HDMI изход.
За да зададете тази функция, изпълнете
която и да е от следващите стъпки:
– Задайте за [Bluetooth Output]
(Bluetooth изход) в [Bluetooth Settings]
(Настройки на Bluetooth) настройка
[Bluetooth + HDMI].
– Натиснете OPTIONS на дистанционното
управление по време на някакво
възпроизвеждане и изберете [Bluetooth
Output] (Bluetooth изход), след което
изберете [Bluetooth + HDMI].
b
– Едно и също аудиосъдържание се извежда
от Bluetooth устройството и HDMI изхода.
– Тази функция не може да установи съраунд
система.
– HDMI аудиоформатът може да се променя.
– Времето между HDMI и Bluetooth може да
не се синхронизира.
– Ако Bluetooth високоговорителят е далеч
от плейъра, в различно помещение или
отделен чрез стена, Bluetooth връзката ще
бъде нестабилна.
x
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции за
възпроизвеждане. Наличните елементи
се различават в зависимост от ситуацията.
Общи опции
x
x
x
x
x
Само за Video
x
x
x
[3D Output Setting] (Настройка за
извеждане на 3D): настройва дали
да се извежда автоматично 3D видео
сигнал, или не.
[A/V SYNC] (Аудио-видео
синхронизиране): коригира
несъответствието между картина и звук
чрез отлагане на извеждането на звука
спрямо извеждането на картината
(от 0 до 120 милисекунди).
[HDR Conversion] (HDR
преобразуване)*3: преобразува
високодинамичен сигнал (HDR) в сигнал
със стандартна динамика (SDR), когато
плейърът е свързан към телевизор или
проектор, който не поддържа HDR вход.
Картината е по-подобна на HDR, когато
се изберете по-висока стойност, но
намалява общата яркост.
x
x
x
Възпроизвеждане
x
[Repeat Setting] (Настройка за
повторение)*1: задава режим на
повторение.
[Play] (Възпроизвеждане)/[Stop]
(Стоп): стартира или спира
възпроизвеждането.
[Play from start] (Възпроизвеждане
от началото): възпроизвежда елемента
от началото.
[Bluetooth Output] (Bluetooth изход)*2:
превключва между аудиоизвеждане
само от Bluetooth устройството или
и от Bluetooth устройството, и от HDMI
изхода по време на Bluetooth връзка.
[Bluetooth Device] (Bluetooth
устройство)*2: показва списъка
с Bluetooth устройства.
[Bluetooth Volume] (Сила на звука
по Bluetooth)*2: показва изгледа за
управление на силата на звука по
Bluetooth. Този елемент на опция
е наличен само когато е свързано
Bluetooth устройство.
[Video Settings] (Настройки за видео):
– [Picture Quality Mode] (Режим на
качество на картината): избира
настройките на картината при
различна осветеност.
z [Direct] (Директно)
z [Brighter Room] (По-ярко
помещение)*4
*4
z [Theatre Room] (Кино)
z [Auto] (Автоматично)
z [Custom1] (По избор 1)/[Custom2]
(По избор 2)
x [FNR]: намалява случайния шум,
който се показва в картината.
x [BNR]: намалява подобния на
мозайка шум в картината.
x [MNR]: намалява лекия шум около
контурите в картината (комарен
шум).
x [Contrast] (Контраст)
x [Brightness] (Яркост)
x [Colour] (Цвят)
x [Hue] (Оттенък)
[Pause] (Пауза): поставя
възпроизвеждането на пауза.
[Title Search] (Търсене на заглавие):
търсене на заглавие на Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD VIDEO дискове и стартиране
на възпроизвеждането от началото.
[Chapter Search] (Търсене на глава):
търси глава и стартира
възпроизвеждането от началото.
Само за Music (Музика)
x
x
x
[Track Search] (Търсене на писта):
търси номера на запис по време на
възпроизвеждане на музикален
компактдиск.
[Add Slideshow BGM] (Добавяне на
фонова музика към слайдшоу):
регистрира файлове с музика в USB
паметта като фонова музика за
слайдшоу (BGM).
[Music Search] (Търсене за музика):
показва информацията за аудио CD
(CD-DA) дискове въз основа на
технологията на Gracenote.
Търси сродна информация чрез
ключови думи от Gracenote при
избиране на [Track] (Писта), [Artist]
(Изпълнител) или [Related] (Свързани).
показва списък със заглавия при
избиране на [Playback History]
(Хронология на възпроизвеждане) или
[Search History] (Хронология на търсене).
21
x
x
[Shuffle Setting] (Настройка за
разбъркване): задайте [On] (Вкл.),
за да възпроизведете музикални
файлове в произволен ред.
[Group Search] (Търсене на група):
търси номер на група по време на
възпроизвеждане от DVD AUDIO диск.
Само видео и музика
x
x
x
x
x
x
[Top Menu] (Горно меню): показва
горното меню на Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD диск.
[Menu] (Меню)/[Popup Menu]
(Изскачащо меню): показва
изскачащото меню на Ultra HD Blu-ray/
BD диск или менюто на DVD диск.
[Audio] (Аудио): превключва езиковата
писта, когато са записани писти на
няколко езика, на Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD диск. избира режима на
аудиозаписа на компактдиск.
[Subtitle] (Субтитри): превключва езика
на субтитрите, когато са записани на
няколко езика на Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD диска.
[Angle] (Ъгъл): превключва към други
зрителни ъгли, когато са записани
няколко такива на Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD диска.
[Number Entry] (Въвеждане на номер):
избира номер, като използва бутона
</M/m/, на дистанционното
управление.
x
x
x
x
x
x
b
*1
*2
*3
Само за Photo
x
x
x
22
[Slideshow Speed] (Скорост на
слайдшоуто): променя скоростта
на слайдшоуто.
[Slideshow Effect] (Ефект при
слайдшоуто): задава ефекта за
слайдшоу.
[Slideshow BGM] (Фонова музика
за слайдшоуто)*5:
– [Off] (Изкл.): изключва функцията.
– [My Music from USB] (Моята музика
от USB): задава файловете с музика,
регистрирани в [Add Slideshow BGM]
(Добавяне на фонова музика към
слайдшоу).
– [Play from Music CD] (Възпроизвеждане
от музикален компактдиск): задаване
на записите в CD-DA.
[2D Playback] (2D възпроизвеждане)*6:
задава възпроизвеждането на 2D
изображение.
[Change Display] (Промяна на екрана):
превключва между [Grid View]
(Изглед на мрежа) и [List View]
(Изглед на списък).
[View Image] (Преглеждане на
изображение): показва избраната
снимка.
[Slideshow] (Слайдшоу):
възпроизвежда слайдшоу.
[Rotate Left] (Завъртане наляво):
завърта снимката на 90 градуса обратно
на часовниковата стрелка.
[Rotate Right] (Завъртане надясно):
завърта снимката на 90 градуса по
посока на часовниковата стрелка.
*4
*5
*6
Настройката [Repeat Setting] (Настройка
за повторение) не е налична по време
на възпроизвеждане на BDJ заглавия или
HDMV интерактивно заглавие.
[Bluetooth Output] (Bluetooth изход),
[Bluetooth Device] (Bluetooth устройство)
и [Bluetooth Volume] (Сила на звука по
Bluetooth) не са налични по време на
възпроизвеждане на снимки от
домашната мрежа.
Функцията [HDR Conversion] (HDR
преобразуване) е налична само по време
на възпроизвеждане на HDR видео, когато
устройството за показване не е съвместим
с HDR дисплей или когато [HDR Output]
(HDR изход) в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) е с настройка [Off] (Изкл.).
[Brighter Room] (По ярко помещение)
и [Theatre Room] (Кино) не са налични по
време на възпроизвеждане на HDR видео.
Функцията [Slideshow BGM] (Фонова
музика за слайдшоуто) не е налична по
време на възпроизвеждане на снимки
по домашната мрежа.
Функцията [2D Playback] (2D
възпроизвеждане) е налична само по
време на извеждане на 3D снимки.
Настройки и корекции
Използване на екраните
за настройки
Изберете
[Setup] (Настройка) от
началния екран, когато трябва да
промените настройките на плейъра.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
2 Изберете иконата за категория на
настройка чрез M/m и натиснете ENTER.
[Software Update]
(Софтуерна актуализация)
x [Update via Internet] (Актуализиране
чрез интернет)
Актуализира софтуера на плейъра чрез
наличната мрежа. Уверете се, че мрежата
е свързана към интернет. Вижте „Стъпка 2:
Мрежова връзка“ (стр. 13).
x [Update via USB Memory]
(Актуализиране чрез USB памет)
Актуализира софтуера на плейъра
чрез USB памет. Създайте папка с име
„UPDATE“ и съхранете всички файлове от
актуализацията в нея. Плейърът може да
разпознае до 500 файла/папки на едно
ниво, включително файловете/папките
от актуализацията.
z
• Препоръчваме да правите актуализация на
софтуера приблизително на всеки 2 месеца.
• Ако състоянието на мрежата ви е лошо,
посетете www.sony.eu/support, за да
изтеглите най-новата версия на софтуера
и да актуализирате чрез USB памет.
Можете да намерите информация за
функциите за актуализация и от уебсайта.
x [HDR Output] (HDR изход)
[Auto] (Автоматично): Извежда HDR
сигнал, в зависимост от съдържанието
и способността за HDMI-SINK. Функция
за преобразуване се прилага, когато
съдържанието е HDR и HDMI-SINK не
поддържа HDR.
[Off] (Изкл.): Винаги да се извежда SDR.
x [Display Type] (Тип дисплей)
[TV] (Телевизор): Изберете тази опция,
когато плейърът е свързан към телевизор.
[Projector] (Проектор): Изберете тази
опция, когато плейърът е свързан към
проектор.
Настройки и корекции
1 Изберете
[Setup] (Настройка)
на началния екран, като използвате
</M/m/,.
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
z
[HDR Conversion] (HDR преобразуване) ще се
регулира според избрания тип дисплей.
Въпреки че е избрана една и съща стойност
за настройка на [HDR Conversion] (HDR
преобразуване), динамичният диапазон
на картината е различен.
x [Output Video Resolution] (Изходна
разделителна способност за видео)
Обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете [Original
Resolution] (Оригинална разделителна
способност), за да изведете
разделителната способност, записана
на диска. Когато разделителната
способност е по-ниска от стандартната,
тя се увеличава до стандартната.
x [24p Output] (Извеждане на 24p)
Извежда 24p видеосигнали само когато
свържете телевизор, съвместим с 24р,
чрез HDMI връзка и [Output Video
Resolution] (Изходна разделителна
способност за видео) е с настройка
[Auto] (Автоматично), [1080p] или [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали на 24 Hz само при
свързване на съвместим с 24p телевизор
чрез жака HDMI OUT.
[On] (Вкл.): включва функцията.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 24p.
23
[DVD-ROM] (DVD-ROM 24p извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали на 24 Hz само при
свързване на съвместим с 24p телевизор
чрез жака HDMI OUT.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 24p.
[Data content] (Извеждане на 24p за
съдържание с данни)
Тази функция е налична за
възпроизвеждане на съдържание,
съхранено в USB паметта или диск с данни.
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали на 24 Hz само при
свързване на съвместим с 24p телевизор
чрез жака HDMI OUT.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 24p.
[Network content] (Извеждане на 24p за
мрежово съдържание)
Тази функция е налична за
възпроизвеждане на съдържание
от други мрежи, например домашна
мрежа, функцията за огледален образ
на екрана и др.
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали на 24 Hz само при
свързване на съвместим с 24p телевизор
чрез жака HDMI OUT.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 24p.
x [4K Upscale Setting] (4К извеждане)
[Auto1] (Автоматично 1): извежда 2K
(1920 × 1080) видеосигнали по време
на възпроизвеждане на видео и 4K
видеосигнали по време на
възпроизвеждане на снимки при
свързване към оборудване на Sony,
съвместимо с 4K.
Извежда 4K видеосигнали, когато
свържете към оборудване на Sony,
което не е съвместимо с 4K.
Тази настройка не се прилага за
възпроизвеждане на 3D видео
изображения.
[Auto2] (Автоматично 2): автоматично
извежда 4K видеосигнали, когато
свържете съвместимо с 4K оборудване.
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
24
b
Ако оборудването на Sony не бъде
разпознато при избиране на [Auto1]
(Автоматично1), настройката ще има същия
ефект както [Auto2] (Автоматично2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматично): автоматично
открива типа на свързания телевизор
и превключва на съответната настройка
за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: извежда видеосигнали RGB.
x [HDMI Deep Colour Output] (Извеждане
на HDMI Deep Color)
[Auto] (Автоматично): извежда 12-битови/
10-битови видеосигнали, когато
свързаният телевизор е съвместим
с Deep Colour.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция, когато
картината е нестабилна или цветовете
изглеждат неестествени.
x [IP Content NR] (IP съдържание NR Pro)
[Auto] (Автоматично)/[Strong] (Силно)/
[Medium] (Средно)/[Mild] (Леко):
Регулирайте качеството на картината
за интернет съдържание.
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
x [3D Output Setting] (Настройка за
извеждане на 3D)
[Auto] (Автоматично): Обикновено
избирайте тази опция.
[Off] (Изкл.): Изберете това, за да покажете
цялото съдържание в 2D формат или да се
насладите на 4K извеждане с помощта на
3D съдържание.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
Настройва размера на екрана на
телевизора, съвместим с 3D.
x [TV Type] (Тип телевизор)
[16:9]: Изберете тази опция, когато
свързвате с широкоекранен телевизор
или такъв с функция за широкоекранен
режим.
[4:3]: Изберете тази опция, когато
свързвате с телевизор с екран 4:3 без
функция за широкоекранен режим.
x [Screen Format] (Формат на екрана)
[Full] (Цял): Изберете тази опция, когато
свързвате с телевизор с функция за
широкоекранен режим. показва картина
за екран със съотношение 4:3 при
съотношение 16:9 дори и на
широкоекранен телевизор.
[Normal] (Нормално): променя размера
на картината така, че да се събере
в размера на екрана при оригиналното
си съотношение.
x [Cinema Conversion Mode]
(Режим за конвертиране на кино)
[Auto] (Автоматично): Обикновено
избирайте тази опция. Плейърът
автоматично открива дали материалът
е въз основа на видео, или на филм
и превключва към съответния режим
на конвертиране.
[Video] (Видео): Независимо от материала
винаги ще се избира методът за
конвертиране, подходящ за базиран
на видео материал.
x [Pause Mode] (Режим на пауза)
[Auto] (Автоматично): Обикновено
избирайте тази опция. Показват се
динамични движещи се картини без
замазване.
[Frame] (Кадър): Показват се статични
изображения с висока разделителна
способност.
x [Digital Audio Output] (Извеждане
на цифров звук)
[Auto] (Автоматично): Обикновено
избирайте тази опция. Извеждат се
аудиосигнали според състоянието на
свързаните устройства.
[PCM]: Извеждат се PCM сигнали от
жака DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.
Изберете тази опция, ако няма
извеждане от свързаното устройство.
Настройки и корекции
x [DVD Aspect Ratio] (Съотношение
на кадъра за DVD)
[Letter Box] (Пощенска кутия): показва
широка картина с черни ленти отгоре
и отдолу.
[Pan & Scan] (Панорамно): показва
картината с пълна височина върху
целия екран, отрязана отстрани.
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
b
Тази функция е дезактивирана по време
на свързване с Bluetooth устройство.
Аудиоформатът може да се промени по
време на Bluetooth връзка.
x [DSD Output Mode] (Режим на DSD
извеждане)
[Auto] (Автоматично): Извежда DSD
сигнал от жака HDMI OUT, когато се
възпроизвежда файл с формат Super Audio
CD & DSD (ако свързаното устройство
поддържа и DSD).
Извежда LPCM сигнал от жака HDMI OUT,
когато се възпроизвежда файл с формат
Super Audio CD & DSD (ако свързаното
устройство не поддържа DSD).
[Off] (Изкл.): Извеждат се PCM сигнали от
жака HDMI OUT, когато се възпроизвежда
Super Audio CD или файл във формат DSD.
b
Тази функция е дезактивирана по време
на свързване с Bluetooth устройство.
Аудиоформатът може да се промени по
време на Bluetooth връзка.
x [BD Audio MIX Setting] (Настройки
за смесване на звук от BD)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала,
получен чрез смесване на интерактивния
и вторичния звук в основния звук.
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук. Изберете тази опция, за да
извеждате Bitstream (Dolby/DTS) сигнали
към аудио-видео усилвател (приемник).
25
z
За да слушате с удоволствие Bitstream (Dolby
DTS) сигнали, задайте [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX) на [Off] (Изкл.)
и [Digital Audio Output] (Цифров аудиоизход)
на [Auto] (Автоматично).
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Кино)/[Music] (Музика): Извежда
се симулиран многоканален звук от
двуканален източник през жака HDMI OUT
според възможностите на свързаното
устройство чрез режима [Cinema] (Кино)/
[Music] (Музика).
[Off] (Изкл.): извежда звука с оригиналния
му брой канали през жака HDMI OUT.
b
Когато [DTS NEO: 6] е с настройка [Cinema]
(Кино) или [Music] (Музика), [DSEE HX] не може
да бъде зададе на [On] (Вкл.).
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: задава честотата
на семплиране за PCM сигналите,
извеждани от жака DIGITAL OUT (COAXIAL).
b
Някои устройства не поддържат честота на
семплиране [96kHz] и [192kHz].
x [DSEE HX]
[On] (Вкл.): Подобрява аудиофайла до
аудиофайл с висока разделителна
способност и пресъздава ясния звук на
високия регистър, който често се губи.
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
b
Източникът трябва да бъде двуканален
и 44,1/48 kHz.
x [Audio DRC] (Аудио DRC)
[Auto] (Автоматично): възпроизвежда
в динамичния диапазон, указан от диска
(само за BD-ROM диск). Други дискове
се възпроизвеждат на ниво On.
[On] (Вкл.): възпроизвеждането се
осъществява със стандартно ниво
на компресиране.
[Off] (Изкл.): не се извършва
компресиране. Възпроизвежда
се по-динамичен звук.
26
x [Downmix] (Смесване)
[Surround] (Съраунд): извеждат се
аудиосигнали с ефекти на съраунд.
Изберете тази опция, когато свързвате
аудиоустройство, поддържащо Dolby
Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.
[Stereo] (Стерео): извеждат се
аудиосигнали без ефекти на съраунд.
Изберете тази опция, когато свързвате
аудиоустройство, което не поддържа
Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.
[Bluetooth Settings]
(Настройки за Bluetooth)
За „Слушане на звук от Bluetooth®
устройство“ вижте стр. 19.
x [Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth)
[On] (Вкл.): активира настройките
и функциите за Bluetooth.
[Off] (Изкл.): дезактивира настройките
и функциите за Bluetooth.
x [Device List] (Списък с устройства)
Показва списък със сдвоени и открити
Bluetooth приемници, когато [Bluetooth
Mode] (Режим на Bluetooth) е с настройка
[On] (Вкл.).
x [Bluetooth Codec - AAC] (Кодек за
Bluetooth)/[Bluetooth Codec - LDAC]
(Кодек за Bluetooth - LDAC)
Тази функция е активирана само когато
[Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth)
е с настройка [On] (Вкл.).
[On] (Вкл.): активира кодека AAC/LDAC.
[Off] (Изкл.): дезактивира кодека
AAC/LDAC.
b
Тази функция е дезактивирана по време на
свързване с Bluetooth устройство.
x [Wireless Playback Quality] (Качество
на безжичното възпроизвеждане)
Тази функция е активирана само когато
[Bluetooth Mode] (Режим на Bluetooth)
и [Bluetooth Codec - LDAC] (Кодек за
Bluetooth - LDAC) е с настройка [On] (Вкл.).
Ако видеосъдържанието по Wi-Fi
е нестабилно, изберете [Connection]
(Връзка) в настройката по-долу и връзката
през Wi-Fi ще се стабилизира.
[Auto] (Автоматично): задава автоматично
честотата на предаване на данни за LDAC.
[Sound Quality] (Качество на звука):
използва се най-високата честота на
данни. Препоръчва се за слушане на
музика, но аудиовъзпроизвеждането
може да стане нестабилно, ако качеството
на връзката не е достатъчно добро.
[Standard] (Стандартно): използва се
средна честота на данни. Това позволява
баланс между качеството на звука
и стабилността на възпроизвеждане.
[Connection] (Връзка): Стабилността
е приоритет. Качеството на звука може
да бъде приемливо и състоянието на
връзката най-вероятно ще е стабилно.
x [Bluetooth Output] (Bluetooth изход)
(стр. 21)
[Bluetooth]: извежда звука от Bluetooth
устройство.
[Bluetooth + HDMI]: извежда звук и от
Bluetooth устройството, и от HDMI изхода.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за
преглеждане на BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Език на
менюто на BD/DVD диск)
Избира езика на менюто по подразбиране
за Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO диск.
Изберете [Select Language Code] (Избор на
код на език) и въведете кода за езика си,
като направите справка с „Списък с кодове
на езици“ (стр. 46).
Настройки и корекции
z
LDAC е технология за аудиокодиране,
разработена от Sony, която позволява
предаването на аудиосъдържание с висока
разделителна способност (Hi-Res) дори
чрез Bluetooth връзка. За разлика от други
съвместими с Bluetooth технологии за
кодиране, например SBC, тя работи без
влошаващо преобразуване на Hi-Res
аудиосъдържанието (*) и позволява около
три пъти повече данни**, в сравнение с тези
други технологии, да бъдат предадени по
безжична Bluetooth мрежа с безпрецедентно
качество на звука благодарение на
ефективно кодиране и оптимизирано
пакетиране.
* С изключение на съдържание във
формат DSD.
** В сравнение с SBC (Subband Coding),
когато е избрана побитова скорост
от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
x [Audio Language] (Език на звука)
Избира езика на звука по подразбиране
за Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO диск.
Когато изберете „Original“ (Оригинален),
се избира приоритетният език от диска.
Изберете [Select Language Code] (Избор на
код на език) и въведете кода за езика си,
като направите справка с „Списък с кодове
на езици“ (стр. 46).
x [Subtitle Language] (Език на
субтитрите)
Избира езика на субтитрите по
подразбиране за Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD VIDEO диск.
Изберете [Select Language Code] (Избор на
код на език) и въведете кода за езика си,
като направите справка с „Списък с кодове
на езици“ (стр. 46).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане при
хибриден BD диск)
[BD]: възпроизвеждане на слоя на BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя на
DVD или CD.
x [BD Internet Connection] (Интернет
връзка за BD)
[Allow] (Разрешаване): разрешава
интернет връзка от BD съдържанието.
[Do not allow] (Забраняване): забранява
интернет връзка от BD съдържанието.
x [Delete BD Data] (Изтриване на
BD данни)
Изтрива данните от USB паметта.
Всички данни в папката „buda“ ще
бъдат изтрити.
27
x [DVD-Audio Playback]
(Възпроизвеждане на звук от DVD)
[DVD-Audio] (Звук от DVD): възпроизвежда
DVD AUDIO съдържание.
[DVD-Video] (Видео от DVD):
възпроизвежда само DVD VIDEO
съдържанието.
[Parental Control
Settings] (Настройки за
родителски контрол)
x [Password] (Парола)
Задава или променя паролата за
функцията „Родителски контрол“.
Паролата ви позволява да задавате
ограничения за възпроизвеждане на
видео от Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
дискове или от интернет.
Ако е необходимо, можете да
разграничите нивата на ограничение за
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO дискове
и видеоклипове от интернет.
x [Parental Control Area Code] (Код на
регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO дискове или
видеоклипове от интернет може да се
ограничи според географския регион.
Сцени могат да се блокират или заместват
с други сцени. Следвайте инструкциите
на екрана и въведете четирицифрената
си парола.
x [BD Parental Control] (Родителски
контрол за BD)/[DVD Parental Control]
(Родителски контрол за DVD)/[Internet
Video Parental Control] (Родителски
контрол за интернет видео)
С настройването на родителски контрол
сцени могат да бъдат блокирани или
заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
28
x [Internet Video Unrated] (Интернет
видео без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Music Settings]
(Настройки за музика)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане на
Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвежда слоя
Super Audio CD.
[CD] (Компактдиск): възпроизвеждане
на слоя за CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали за възпроизвеждане на Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 канала): възпроизвеждане
на двуканалната област.
[DSD Multi] (DSD многоканално):
възпроизвеждане на многоканалната
област.
[System Settings]
(Настройки на системата)
x [OSD Language] (Език на екранното
показване)
Избира езика за екранния дисплеи за
плейъра.
x [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
Като свързвате компоненти на Sony,
които са съвместими с HDMI функции,
през високоскоростен HDMI кабел,
управлението се улеснява.
x [Software Update Notification]
(Известие за софтуерна актуализация)
[On] (Вкл.): настройва плейъра да ви
информира за по-нова версия на софтуера
(стр. 23).
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
z
За подробности вижте ръководството
с инструкции, предоставено с телевизора или
компонентите. За да активирате функциите
BRAVIA Sync, свържете телевизора си чрез
жака HDMI OUT 1.
x [Gracenote Settings] (Настройки на
Gracenote)
[Auto] (Автоматично): автоматично
изтегля информация за аудиокомпактдиск
(CD-DA), преди възпроизвеждането на
такъв след разпознаването му. Свържете
към мрежата за изтегляне.
[Manual] (Ръчно): изтегля информация за
диска, когато е избрано [Music Search]
(Търсене на музика)
[Linked to TV-off] (Връзка с телевизора –
изкл.)
[Valid] (Валидно): автоматично изключва
плейъра, когато свързаният телевизор
влезе в режим на готовност (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Невалидно): изключва функцията.
x [HDMI Audio Output] (Извеждане на
звук по HDMI)
[Auto] (Автоматично): Извежда
аудиосигнал чрез жака HDMI OUT 2, ако
е свързан към устройство и устройството
е включено. В противен случай се извежда
аудиосигнал чрез жака HDMI OUT 1.
[HDMI1]: извежда аудиосигнал чрез жака
HDMI OUT 1.
[HDMI2]: извежда аудиосигнал чрез жака
HDMI OUT 2.
x [Auto Standby] (Автоматично влизане
в готовност)
[On] (Вкл.): връща се автоматично в режим
на готовност, ако не бъде натиснат бутон
за повече от 20 минути.
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
b
При работа със SongPal Link функцията
[Auto Standby] (Автоматично влизане
в готовност) е дезактивирана дори когато
стойността е зададена на [On] (Вкл.).
x [Auto Display] (Автоматично
показване)
[On] (Вкл.): показва автоматично
информация на екрана, когато се
променят разглежданите заглавия,
режимите на картината, аудиосигналите
и т.н.
[Off] (Изкл.): показва информация само
когато натиснете DISPLAY.
Настройки и корекции
[Control for HDMI] (Управление за HDMI)
[On] (Вкл.): налице са следните функции
BRAVIA Sync:
– Възпроизвеждане с едно докосване;
– Изключване на системата;
– Следване на езика.
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
x [Device Name] (Име на устройство)
Извежда името на плейъра. Името на
плейъра може да се променя.
x [System Information] (Информация за
системата)
Показва се информацията за версията
на софтуера и MAC адреса на плейъра.
x [Software License Information]
(Информация за лиценза на софтуера)
Показва се информация за лиценза на
софтуера.
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
x [Internet Settings] (Настройки на
интернет)
Предварително свържете плейъра
към мрежата. За подробности вижте
„Стъпка 2: Мрежова връзка“ (стр. 13).
[Wired Setup] (Настройка на кабелна
връзка): Изберете тази опция, когато
свързвате към рутер за широколентова
връзка чрез LAN кабел.
[Wireless Setup] (Настройки на безжичната
мрежа): Изберете тази опция, когато
използвате вградения в плейъра
безжичен LAN адаптер за връзка
с безжична мрежа.
29
z
За повече подробности посетете следния
уебсайт и прегледайте съдържанието
в раздела за често задавани въпроси:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
(Състояние на мрежовата връзка)
Показва текущото състояние на мрежата.
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата връзка)
Проверява дали мрежовата връзка
е направена правилно, като изпълнява
диагностика на мрежата.
x [Screen mirroring RF Setting] (Настройка
на огледалния образ на екрана RF)
[Auto] (Автоматично): задава RF
(Радиочестота) лентата на канала
автоматично за връзката за огледално
изображение на екрана.
[CH 1] (Канал 1)/[CH 6] (Канал 6)/
[CH 11] (Канал 11): задава CH 1/CH 6/CH 11
като приоритет.
x [Connection Server Settings]
(Настройки на сървъра за връзка)
Задава дали да се покаже свързаният
сървър.
x [Auto Home Network Access Permission]
(Автоматично разрешаване на достъп
до домашната мрежа)
[On] (Вкл.): позволява автоматичен достъп
от страна на новооткрит съвместим
с контролер за домашна мрежа продукт.
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
x [Home Network Access Control]
(Управление на достъпа до домашна
мрежа)
Показва списък със съвместими
с Home Network контролер продукти
и задава дали да се приемат команди
от контролерите в списъка, или не.
x [Registered Remote Devices]
(Регистриране на отдалечени
устройства)
Показва списък с вашите регистрирани
отдалечени устройства.
30
x [Remote Start] (Отдалечено
стартиране)
[On] (Вкл.): позволява ви да включите
плейъра чрез свързано в мрежата
устройство.
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
b
Задайте [Remote Start] (Отдалечено
стартиране) на [On] (Вкл.) и изключете
плейъра, за да активирате готовността
на мрежата (стр. 41).
[Easy Setup]
(Лесна настройка)
Вижте „Стъпка 3: Лесна настройка“
(стр. 14).
[Resetting] (Нулиране)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните настройки
по подразбиране)
Нулира настройките на плейъра до
фабричните стойности по подразбиране,
като избира групата настройки. Всички
настройки в рамките на групата ще се
нулират.
x [Initialise Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Изтрива личните ви данни, съхранени
в плейъра.
b
Ако изхвърляте, прехвърляте или
препродавате това устройство, моля,
изтрийте цялата лична информация от
съображения за сигурност. Моля, взимайте
съответните мерки, като излизане от
системата, след използване на
мрежова услуга.
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем, докато работите
с плейъра, използвайте това ръководство
за отстраняване на неизправности, за да
решите проблема, преди да заявите
ремонт. Ако проблемът продължи
да съществува, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony.
Няма картина или картината не се
извежда правилно.
• Проверете дали всички кабели са добре
свързани (стр. 11).
• Превключете селектора на входния
сигнал на телевизора, така че да се
извежда сигнал от плейъра.
• Нулирайте [Output Video Resolution]
(Изходна разделителна способност за
видео) до най-ниската, като натиснете
x (стоп), HOME, след това бутона
POP UP/MENU на дистанционното
управление.
• Опитайте следното: 1Изключете
и отново включете плейъра.
2Изключете и отново включете
оборудването. 3Изключете и отново
включете HDMI кабела.
• Жакът HDMI OUT е свързан към DVI
устройство, което не поддържа
технология за защита на авторски права.
• Проверете настройките на [Output Video
Resolution] (Формат на изходния
видеосигнал) в [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 23).
• За Ultra HD Blu-ray / BD-ROM / DVD-ROM /
съдържание с данни/мрежово
съдържание, проверете настройките за
[24p Output] (извеждане 24p) в [Screen
Settings] (Настройки на екрана) (стр. 23).
• За извеждане на 4K, се уверете, че
плейърът е свързан към 4K дисплей,
който поддържа HDMI вход с възможност
за HDCP2.2, с помощта на
висококачествен високоскоростен
HDMI кабел или високоскоростен
HDMI кабел, който поддържа честотна
лента от 18 Gbps (стр. 11).
Звук
Няма звук или звукът не се извежда
правилно.
• Проверете дали всички кабели са добре
свързани (стр. 12).
• Превключете селектора за входен сигнал
на аудио-видео усилвателя (приемника)
си, така че аудиосигналите от плейъра да
се извеждат от аудио-видео усилвателя
(приемника).
• Ако аудиосигналът не се извежда през
жака DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
проверете настройките на звука (стр. 25).
• За HDMI връзки опитайте следното:
1Изключете и отново включете плейъра.
2Изключете и отново включете
оборудването. 3Изключете и отново
включете HDMI кабела.
• За HDMI връзки, ако плейърът е свързан
към телевизор през аудио-видео
усилвател (приемник), опитайте да
свържете HDMI кабела директно към
телевизора. Вижте и ръководството
с инструкции, предоставено с аудиовидео усилвателя (приемника).
• Конекторът HDMI OUT е свързан към
DVI устройство (конекторите DVI не
приемат аудиосигнали).
• Устройството, свързано към жака
HDMI OUT, не поддържа аудиоформата
на плейъра. Проверете настройките
на звука (стр. 25).
• Проверете настройките на [HDMI Audio
Output] (HDMI аудиоизход) в [System
Settings] (Настройки на системата)
(стр. 28).
Допълнителна информация
Картина
Показваният език на екрана се
превключва автоматично, когато
свържете към жака HDMI OUT.
• Когато [Control for HDMI] (Управление
за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на
HDMI) е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 29),
показваният език на екрана автоматично
се превключва според настройката
за езика на свързания телевизор
(ако промените настройката на
телевизора си т.н.).
31
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos
и DTS:X) не се извежда от побитовия
поток.
• Задайте [BD Audio MIX Setting] (Настройка
на BD Audio MIX) на [Off] (Изкл.) (стр. 25).
• Проверете дали аудио-видео
усилвателят (приемникът) е съвместим
с всеки HD аудиоформат.
Не се извежда интерактивният звук.
• Задайте [BD Audio MIX Setting] (Настройка
на BD Audio MIX) на [On] (Вкл.) (стр. 25).
Код на съобщение 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being
played is protected by Cinavia and is not
authorized for playback on this device.
For more information, see
http://www.cinavia.com. Message
Code 3.] (Аудиоизходите са временно
заглушени. Не регулирайте силата
на звука при възпроизвеждане.
Възпроизвежданото съдържание
е защитено от Cinavia
и възпроизвеждането му на това
устройство не е разрешено.
За повече информация вижте
http://www.cinavia.com. Код на
съобщение 3.) се показва на екрана,
когато се възпроизвежда диск.
• Записът на звука на видеото, което
възпроизвеждате, съдържа код
на Cinavia, показващ, че това
е неупълномощено копие на
професионално произведено
съдържание (стр. 43).
Диск
Дискът не се възпроизвежда.
• Дискът е замърсен или изкривен.
• Дискът е обърнат с горната страна
надолу. Поставете диска със страната
за възпроизвеждане надолу.
• Дискът има формат, който не може да
бъде възпроизведен от този плейър
(стр. 35).
• Плейърът не може да възпроизведе
записан диск, който не е финализиран
правилно.
• Кодът на регион на BD/DVD диска не
съвпада с плейъра.
32
USB устройство
Плейърът не разпознава USB устройство,
свързано към него.
• Уверете се, че USB устройството
е свързано стабилно към USB жака.
• Проверете дали USB устройството или
някой кабел не са повредени.
• Проверете дали USB устройството
е включено.
• Ако USB устройството е свързано чрез
USB концентратор, свържете USB
устройството директно към плейъра.
Поточно предаване по интернет
Качеството на картината или звука
е ниско или някои програми се
визуализират със загуба на детайли,
особено при бързо движение или
тъмни сцени.
• Качеството на картината или звука може
да бъде подобрено, като се промени
скоростта на връзката.
Препоръчителната скорост на връзката
е поне 2,5 Mbps за видео със стандартна
разделителна способност, 10 Mbps за
видео с висока разделителна способност
и най-малко 25 Mbps за Ultra HD видео
(в зависимост от доставчика на услугата).
Поточното предаване в интернет чрез
Wi-Fi е нестабилно при свързване
с Bluetooth устройство с помощта
на LDAC.
• Задайте за [Wireless Playback Quality]
(Качество на безжичното
възпроизвеждане) в [Bluetooth Settings]
(Настройки на Bluetooth) настройка
[Connection] (Връзка.) (стр. 27).
Няма меню с опции по време на поточно
предаване по интернет.
• Менюто с опции не е налично по време
на поточно предаване по интернет.
Мрежова връзка
Плейърът не може да се свърже към
мрежата.
• Проверете мрежовата връзка (стр. 13)
и настройките на мрежата (стр. 29).
Компютърът не може да се свърже
към интернет, след като е извършена
настройката [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
• Настройките за безжична връзка на
рутера може да се променят
автоматично, ако използвате функцията
„Wi-Fi Protected Setup“, преди да
коригирате настройките на рутера.
В такъв случай променете по съответния
начин настройките на безжичната връзка
на компютъра.
Желаният безжичен рутер не се показва
в списъка с безжични мрежи.
• Натиснете RETURN, за да се върнете
към предходния екран, и опитайте
настройката на безжичната мрежа
отново. Ако желаният безжичен рутер
все още не е намерен, изберете [New
connection registration] (Регистрация на
нова връзка), за да изпълните [Manual
registration] (Ръчно регистриране).
Съобщението [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.] (Налице е нова
версия на софтуера. Отворете раздела
„Setup“ (Настройка) на менюто
и изберете „Software Update“
(Актуализация на софтуера), за да
извършите актуализацията).
• Вижте [Software Update] (Софтуерна
актуализация) (стр. 23), за да
актуализирате плейъра към по-нова
версия на софтуера.
Не може да бъде установена/завършена
Bluetooth връзка.
• Задайте [Bluetooth Mode] (Режим на
Bluetooth) на [On] (Вкл.) (стр. 26).
• Уверете се, че Bluetooth устройството
е включено и че Bluetooth функцията
е активирана.
• Преместете Bluetooth устройството
по-близо до плейъра.
• Свържете отново плейъра и Bluetooth
устройството. Възможно е да трябва
да отмените връзката с плейъра, като
използвате първо Bluetooth
устройството.
• Изтрийте веднъж информацията за
сдвояване от списъка с устройства
и свързаното устройство, преди да
опитате повторно свързването.
• Може да не е възможно да се извърши
свързване, ако около плейъра се
намират други Bluetooth устройства.
В такъв случай изключете останалите
Bluetooth устройства.
• Информацията за регистрация на
свързването е изтрита. Извършете
отново операцията за свързване.
Допълнителна информация
Не можете да свържете плейъра към
рутера за безжична LAN връзка.
• Проверете дали рутерът за безжична
LAN връзка е включен.
• Преместете плейъра и рутера за
безжична LAN връзка по-близо един
до друг.
• Отдалечете плейъра от устройства, които
използват честотна лента от 2,4 GHz,
например микровълнови фурни,
Bluetooth или цифрово безжично
устройство, или изключете такива
устройства.
Bluetooth връзка
Няма звук, звукът прескача или се
колебае или връзката е прекъсната.
• DVD AUDIO не може да възпроизвежда
чрез Bluetooth устройството поради DRM.
• Преместете Bluetooth устройството
по-близо до плейъра.
• Уверете се, че плейърът не е изложен на
каквито и да е смущения от Wi-Fi мрежа,
друго Bluetooth устройство, друго
безжично устройство на 2,4 GHz или
микровълнова фурна.
• Проверете дали Bluetooth връзката
между този плейър и Bluetooth
устройството е осъществена правилно.
• Свържете отново плейъра и Bluetooth
устройството.
• Дръжте плейърът далече от метални
предмети и повърхности.
33
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
(Управление за HDMI (BRAVIA Sync))
Функцията [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) не работи
(BRAVIA Sync).
• Проверете дали телевизорът ви
е свързан чрез жака HDMI OUT 1.
• Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI Settings]
(Настройки на HDMI) е с настройка
[On] (Вкл.) (стр. 29).
• Ако промените HDMI връзката,
рестартирайте плейъра.
• Ако е спирало електричеството, задайте
[Control for HDMI] (Управление на HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
на [Off] (Изкл.), след което задайте
[Control for HDMI] (Управление на HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
на [On] (Вкл.) (стр. 29).
• Проверете следното и вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с компонента:
– дали свързаният компонент
е съвместим с функцията [Control
for HDMI] (Управление за HDMI);
– дали свързаният компонент
е настроен правилно за функцията
[Control for HDMI] (Управление за
HDMI).
• Когато свързвате плейъра към
телевизора през аудио-видео усилвател
(приемник):
– ако аудио-видео усилвателят
(приемникът) не е съвместим
с функцията [Control for HDMI]
(Управление за HDMI), е възможно
да не можете да управлявате
телевизора чрез плейъра;
– ако промените връзката чрез HDMI,
изключите и включите отново
захранващия кабел или спре
електрозахранването, опитайте
следното: 1Превключете селектора
за входен сигнал на аудио-видео
усилвателя (приемника) така, че
картината от плейъра да се покаже
на телевизионния екран. 2Задайте
[Control for HDMI] (Управление на
HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на
HDMI) на [Off] (Изкл.), след което
задайте [Control for HDMI]
(Управление на HDMI)
34
в [HDMI Settings] (Настройки на
HDMI) на [On] (Вкл.) (стр. 29). Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с аудио-видео
усилвателя (приемника).
Функцията за изключване на системата
не работи (BRAVIA Sync).
• Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление на HDMI) и [Linked to TV-off]
(Връзка с ТВ – изкл.) в [HDMI Settings]
(Настройки на HDMI) са зададени на [On]
(Вкл.) и [Valid] (Валидно) (стр. 29).
Други
Възпроизвеждането не започва от
началото на съдържанието.
• Натиснете OPTIONS и изберете [Play from
start] (Възпроизвеждане от началото).
Възпроизвеждането не започва от
точката за възобновяване, в която
сте спрели възпроизвеждането
последния път.
• Точката за възобновяване може да се
изчисти от паметта в зависимост от
диска, когато
– отворите тавата на диска;
– изключите USB устройството;
– възпроизведете друго съдържание;
– изключите плейъра.
Код на съобщение 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message
Code 1.] (Възпроизвеждането е спряно.
Възпроизвежданото съдържание
е защитено от Cinavia
и възпроизвеждането му на това
устройство не е разрешено.
За повече информация вижте
http://www.cinavia.com. Код на
съобщение 1) се показва на екрана,
когато се възпроизвежда диск.
• Аудиопистата на видеото, което
възпроизвеждате, съдържа код
на Cinavia, показващ, че тя
е предназначена за представяне само
чрез професионално оборудване
и възпроизвеждането й от потребители
не е разрешено (стр. 43).
Тавата на диска не се отваря и не можете
да извадите диска дори след като
натиснете Z (отваряне/затваряне).
• Докато плейърът е включен, натиснете
x (стоп), HOME, след това бутона
TOP MENU на дистанционното
управление, за да отключите тавата
и да деактивирате заключването
за деца (стр. 9).
• Опитайте следното: 1Изключете
плейъра и захранващия кабел.
2Свържете отново захранващия кабел,
докато държите в натиснато положение
Z (отваряне/затваряне) на плейъра.
3Продължавайте да натискате
Z (отваряне/затваряне) на плейъра,
докато тавата се отвори. 4Извадете
диска.
Плейърът не реагира на нито един
бутон.
• В плейъра е кондензирала влага (стр. 4).
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW,
DVD+R/DVD+RW,
DVD AUDIO*4
CD*3
CD-DA (музикален
компактдиск), CD-ROM,
CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
*3
*4
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc
са нови и развиващи се, възможно е някои
дискове да не могат да се възпроизведат
в зависимост от типа и версията им.
Извеждането на звука се различава
в зависимост от източника, свързания
изходен конектор и избраните настройки
на звука.
BD-RE: Версия 2.1, BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3,
включително BD-R диск с органичен
пигмент (тип LTH). BD-R диск, записан на
компютър, не може да се възпроизвежда,
ако постскриптове са записваеми.
Компактдиск или DVD диск няма да се
възпроизведе, ако не е финализиран
правилно. За повече информация вижте
ръководството с инструкции,
предоставено със записващото устройство.
Някои DVD AUDIO дискове имат скрита
група и изискват въвеждане на парола.
Вижте диска за паролата.
Допълнителна информация
Съобщението [[EJECT] Key is currently
unavailable.] (Бутонът [EJECT]
(Изваждане) не е достъпен в момента)
се показва на екрана след натискането
на Z (отваряне/затваряне).
• Свържете се с най-близкия търговец на
Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат
Дискове, които не могат да се
възпроизвеждат
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
35
Забележка относно дисковете
Този продукт е предназначен за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални
дискове с технология за защита срещу
копиране не съответстват на този
стандарт, поради което е възможно
да не могат да бъдат възпроизвеждани
от този продукт.
Забележка относно операциите за
възпроизвеждане на Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD диск
Някои операции при възпроизвеждането
на Ultra HD Blu-ray/BD/DVD дискове може
да са преднамерено настроени от
производителите на софтуер. Тъй като
този плейър възпроизвежда Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD дискове според
съдържанието на диска, проектирано от
тези производители, някои функции на
възпроизвеждането може да не са налице.
Забележка относно двуслойните Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD дискове и трислойните
Ultra HD Blu-ray дискове
Възпроизвежданите картини и звук може
да прекъснат за момент при
превключването между слоевете.
Код на регион (само за BD/DVD VIDEO
дискове)
Кодът на региона за плейъра ви
е отпечатан на гърба на уреда и той
ще възпроизвежда само BD/DVD VIDEO
дискове, обозначени със същия код на
регион или с ALL .
36
Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Видео
Кодек
MPEG-1 Video*1
Контейнер
Разширение Със звук
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*3
MPEG-2 Video*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Допълнителна информация
MPEG4/AVC/
H.264*5
AVI
Формат
AVCHD (версия 2.0)*1*8*9*10
37
*9
Музика
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
*1
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
*14
AIFF*1
.aiff, .aif
*15
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Формат
Разширение
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
WEBP
.webp
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*11
*12
*13
*16
b
Снимки
38
*10
WMA9 Standard
Плейърът възпроизвежда файлове
в AVCHD формат, които са записани
на цифрова видеокамера и др.
Дискът в AVCHD формат няма да се
възпроизвежда, ако не е правилно
финализиран.
Плейърът може да възпроизвежда
файлове във формат AVCHD 3D.
Плейърът може да възпроизвежда
файлове „.mka“.
Този файл не може да се възпроизвежда
на сървър за домашна мрежа.
Плейърът не възпроизвежда кодиран
файл, например Lossless.
Плейърът не възпроизвежда файлове,
кодирани с DST.
Плейърът не възпроизвежда анимирани
PNG или анимирани GIF файлове.
За MPO файлове, различни от 3D,
се показва основното или първото
изображение.
Плейърът не поддържа 16-битови BMP
файлове.
Плейърът може да не възпроизвежда този
формат на сървър за домашна мрежа.
Плейърът може да възпроизвежда само
видео със стандартна разделителна
способност на сървър за домашна мрежа.
Плейърът не възпроизвежда файлове
с формат DTS на сървър за домашна
мрежа.
Плейърът може да възпроизвежда само
файлове с формат Dolby Digital на сървър
за домашна мрежа.
Плейърът може да поддържа AVC до
ниво 4.1.
Плейърът не възпроизвежда този формат
на сървър за домашна мрежа.
Плейърът може да поддържа WMV9 до
разширен профил.
Плейърът може да поддържа кадрова
честота до 60 fps.
• Някои файлове може да не се
възпроизвеждат в зависимост от файловия
формат, кодирането, състоянието на записа
или състоянието на сървъра за домашна
мрежа.
• Някои файлове, редактирани на компютър,
може да не се възпроизвеждат.
• При някои файлове е възможно да не
може да се използва функцията за бързо
превъртане напред или назад.
• Плейърът не възпроизвежда кодирани
файлове, като например DRM.
• Плейърът може да разпознае следните
файлове или папки в BD, DVD дискове,
компактдискове и USB устройства:
– до папки на 9-о ниво, включително
основната папка;
– до 500 файла/папки на едно ниво.
• Плейърът може да разпознае следните
файлове или папки, съхранени в сървъра
за домашна мрежа:
– до папки на 19-о ниво;
– до 999 файла/папки на едно ниво.
• Плейърът може да поддържа кадрова
честота:
– до 60 fps само за AVCHD (MPEG4/AVC);
– до 30 fps за други видеокодеци.
• Плейърът може да поддържа кадрова
честота при видео до 40 Mbps.
• Някои USB устройства може да не
функционират с плейъра.
• Плейърът може да разпознава Mass Storage
Class (MSC) устройства (като например флаш
памет или твърд диск), устройства за
улавяне на неподвижно изображение (SICD)
и клавиатура със 101 бутона.
• За да избегнете увреждане на данните или
повреда на USB паметта или устройствата,
изключете плейъра, когато свързвате или
отстранявате USB паметта или устройствата.
• Плейърът може да не възпроизвежда
гладко видеофайлове и аудиофайлове
с висока побитова скорост от
компактдискове с данни. Препоръчително
е да възпроизвеждате такива файлове от
DVD или BD диск с данни.
Допълнителна информация
39
Спецификации
Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без предупреждение.
Система
Лазер
Полупроводников лазер
Входове и изходи
Име на жака
Тип на жака/изходно ниво/импеданс при
натоварване
DIGITAL OUT (COAXIAL)
RCA жак/0,5 Vp-p/75 ома
HDMI 19-щифтов стандартен конектор
HDMI OUT 1*/2
* Само HDMI OUT 1 поддържа видеоизход.
LAN (100)
USB
Извод 100BASE-TX
USB жак, тип A (за свързване на USB памет, четец на карти
с памет, цифров фотоапарат и цифрова видеокамера)*
* Не използвайте за зареждане.
Безжична връзка
Стандарт за безжична
LAN мрежа
Протокол IEEE802.11a/b/g/n
Честотен обхват
Лента 2,4 GHz, 5 GHz
Модулация
DSSS и OFDM
Версия на Bluetooth
Bluetooth спецификация v4.1
Bluetooth
40
Комуникационна система
Bluetooth спецификация v4.1
Изход
Bluetooth спецификация Power Class 1
Максимален обхват на
комуникация
Пряка видимост прибл. 30 м
Честотна лента
2,4 GHz
Метод на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth
профили
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Поддържани кодеци
SBC, AAC, LDAC
Обхват на предаване (A2DP)
• 20 Hz – 40 000 Hz (LDAC при семплиране на 96 kHz
и предаване с 990 kbps)
• 20 Hz – 20 000 Hz (със семплиране на 44,1 kHz)
Общи
Изисквания за захранването
Консумация на
електроенергия
Номинално напрежение: входящо 220 V – 240 V
променлив ток, 50/60 Hz
15 W
Мрежа в готовност
По-малко от 2 W (всички кабелни/безжични мрежови
портове са включени (ON))
Размери (прибл.)
430 мм × 265 мм × 50 мм
(ширина × дълбочина × височина), включително
издадените части
Тегло (прибл.)
3,8 кг
Работна температура
5 °C до 35 °C
Работна влажност
25% до 80%
Допълнителна информация
41
Авторски права и търговски марки
• Java е търговска марка на Oracle и/или
нейните свързани фирми.
• Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът
„двойно D“ са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• За патентите на DTS вижте
http://patents.dts.com. Произведено по
лиценз на DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, символът, & DTS и символът заедно
са регистрирани търговски марки и DTS-HD
Master Audio е търговска марка на DTS, Inc.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
• Термините HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable, както и логотипът на HDMI,
са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing, LLC
в САЩ и други държави.
• Словните марки Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-LIVE™, BONUSVIEW™ и Ultra HD Blu-ray™,
както и логотиповете им са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™ и логотипът Blu-ray 3D™ са
търговски марки на Blu-ray Disc Association.
• „DVD Logo“ е търговска марка на
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Логотиповете „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“,
„DVD AUDIO“, „Super Audio CD“ и „CD“
са търговски марки.
• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
• Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
42
• Този продукт включва собствена
технология под лиценз от
Verance Corporation и е защитен с патент
на САЩ 7,369,677 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ и по света,
както и с авторско право и защита на
търговска тайна за определени аспекти на
тази технология. Cinavia е търговска марка
на Verance Corporation. Авторско право
2004-2010 Verance Corporation. Всички
права запазени от Verance. Забранено
е подлагането на обратно конструиране
и разглобяването.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на
такава технология извън този продукт без
лиценз от Microsoft или от подразделение,
упълномощено от Microsoft.
Собствениците на съдържание използват
технологията на Microsoft за достъп до
съдържание PlayReady™ за защита
на интелектуалната им собственост,
включително защитено с авторски права
съдържание. Това устройство използва
технологията PlayReady за достъп до
съдържание, защитено с PlayReady и/или
с WMDRM. Ако устройството не успее да
приложи правилно ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да изискат от
Microsoft да отмени възможността на
устройството да използва защитено
с PlayReady съдържание. Отмяната
не трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или върху такова,
защитено от други технологии за достъп
до съдържание. Собствениците на
съдържание могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да имате достъп
до тяхното съдържание. Ако откажете да
извършите надстройка, няма да имате
достъп до съдържание, което я изисква.
• Gracenote, логото и логотипът на Gracenote,
логотипът „Powered by Gracenote“
и Gracenote MusicID са или регистрирани
търговски марки, или търговски марки на
Gracenote, Inc. в САЩ и/или други държави.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® и Miracast® са регистрирани
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ и Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ са търговски марки на Wi-Fi
Alliance.
• Логотипът на Wi-Fi CERTIFIED е знак за
съответствие на Wi-Fi Alliance.
• Разпознавателната марка Wi-Fi Protected
Setup е сертификационна марка на Wi-Fi
Alliance.
• Словната марка Bluetooth® и логотиповете
са регистрирани търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на
подобни марки от Sony Corporation е по
лиценз. Другите търговски марки и имена
са на съответните им притежатели.
• LDAC™ и логотипът LDAC са търговски
марки на Sony Corporation.
• „DSEE HX“ е търговска марка на
Sony Corporation.
• SongPal Link и логотипът на SongPal Link
са търговски марки на Sony Corporation.
Защита срещу копиране
• Google Play™ и логотипът на Google Play
са търговски марки на Google Inc.
• Apple и логотипът на Apple са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и други държави. App Store е марка за
услуга на Apple Inc.
• Този продукт включва софтуерът Spotify,
който е обект на лицензи на трети страни,
които лицензи могат да бъдат
намерени тук*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify и логотиповете на Spotify са
търговски марки на Spotify Group.*
* Тази функция може да не се предлага
в някои държави/региони.
• Opera® Devices SDK. Авторско право
1995-2016 Opera TV AS. Всички права
запазени.
Повече информация за технологията
на Cinavia има в онлайн информационния
център за клиенти на Cinavia на адрес
http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнително информация за Cinavia по
пощата, изпратете пощенска карта с адреса
си до: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, САЩ.
Забележка за Cinavia
Този продукт използва технология от Cinavia,
за да ограничи използването на
неупълномощени копия на някои достъпни
в търговската мрежа филми и видеоклипове
и техните аудиозаписи. Когато бъде засечено
забранено използване на неупълномощено
копие, се показва съобщение
и възпроизвеждането или копирането
се прекратяват.
Допълнителна информация
• Всички други търговски марки са търговски
марки на съответните им притежатели.
• Други наименования на системи и продукти
са основно търговски марки или
регистрирани търговски марки на
производителите. Знаците ™ и ® не са
включени в този документ.
Консултирайте се относно системите
за разширена защита на съдържание,
използвани в носители Ultra HD Blu-ray™,
Blu-ray Disc™ и DVD. Тези системи, наричани
AACS (Разширена система за достъп до
съдържание) и CSS (Система за разбъркване
на съдържанието), може да съдържат
ограничения за възпроизвеждането,
аналоговия изходен сигнал и други подобни
функции. Функционирането на този продукт
и поставените ограничения може да варират
в зависимост от датата на покупка, тъй като
управителният съвет на AACS може да
приеме или промени своите правила за
ограничаване след момента на покупката.
Gracenote® Лицензно споразумение
с крайния потребител
Това приложение или устройство съдържа
софтуер от Gracenote, Inc. of Emeryville,
California („Gracenote“). Софтуерът от
Gracenote („Софтуер от Gracenote“) позволява
на това приложение да извършва
идентификация на диск и/или файл и да
получава информация, свързана с музика,
включително име, изпълнител, запис
и заглавие („Данни от Gracenote“) от онлайн
сървъри или вградени бази от данни
(наричани общо „сървъри на Gracenote“),
и да извършва други функции. Можете
да използвате данните от Gracenote само
чрез предвидените за крайния потребител
функции на това приложение или устройство.
43
Съгласявате се, че ще използвате данните
от Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote само за своя
собствена потреба и с нетърговска цел.
Съгласявате се да не назначавате, копирате,
прехвърляте или предавате софтуера на
Gracenote или данните от Gracenote на трети
лица. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ
ДАННИТЕ ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА НА
GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
Съгласявате се, че неизключителният ви
лиценз да използвате данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote и сървърите на
Gracenote ще бъде прекратен, ако нарушите
тези ограничения. Ако лицензът ви бъде
прекратен, се съгласявате да преустановите
всяко използване на данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote и сървърите на
Gracenote. Gracenote запазва всички права
над данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote,
включително всички права за собственост.
При никакви обстоятелства Gracenote няма
да носи отговорност за плащания до вас
за информация, която сте предоставили.
Съгласявате се, че Gracenote, Inc. може
да наложи правата си по силата на
настоящото споразумение спрямо вас
директно от свое име.
Услугата на Gracenote използва уникален
идентификатор за проследяване на заявки за
статистически цели. Целта на зададения на
произволен принцип цифров идентификатор
е да позволи на услугата на Gracenote да брои
заявките, без да добива информация за вас.
За повече информация вижте уеб страницата
с декларацията за поверителност на
Gracenote за услугата на Gracenote.
44
Получавате лиценз за софтуера на Gracenote
и всеки елемент от данните от Gracenote
„ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote не дава
гаранции и не изказва твърдения, преки или
косвени, относно точността на данните
от Gracenote от сървърите на Gracenote.
Gracenote си запазва правото да изтрие
данни от сървърите на Gracenote или да
променя категории данни поради всяка
причина, която Gracenote сметне за
задоволителна. Не се дава гаранция, че
софтуерът или сървърите на Gracenote са
без грешки или че функционирането на
софтуера или сървърите на Gracenote ще
бъде без прекъсвания. Gracenote няма
задължението да ви предоставя нови,
подобрени или допълнителни типове данни
или категории, които Gracenote може да
предоставя в бъдеще, и има правото да
прекрати услугите си по всяко време.
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ
ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ
ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА
СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. GRACENOTE
НЕ ГАРАНТИРА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ
ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА
НА GRACENOTE ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ
СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE ОТ ВАША СТРАНА.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE НЯМА ДА
НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ
ИЛИ НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© 2000 – до днес. Gracenote, Inc. Всички права
запазени.
Software License Information
За ЛСКП (Лицензно споразумение с крайния
потребител), моля, вижте [License agreement]
(Лицензно споразумение) в менюто с опции
на всяка икона за мрежова услуга.
За подробности относно други софтуерни
лицензи, моля изберете [Setup] (Настройка)
и вижте [Software License Information]
(Информация за лиценза на софтуера)
в [System Settings] (Настройки на системата).
Отказ от отговорност по отношение на
услугите, предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни,
могат да бъдат променяни, временно
или окончателно прекратявани без
предварително уведомление. Sony не носи
никаква отговорност за такива видове
ситуации.
Тъй като комуникацията чрез функцията
на безжичната LAN мрежа се извършва
с радиовълни, безжичният сигнал
евентуално може да се прехване. За да се
предпази безжичната комуникация, този
плейър поддържа различни функции за
защита. Не забравяйте да конфигурирате
правилно настройките за защита
в съответствие с мрежата си.
Без защита
Въпреки че можете лесно да направите
настройките, всеки може да прихване
безжичната комуникация или да влезе
непозволено в безжичната ви мрежа,
дори и без сложни инструменти. Имайте
предвид, че има риск от неупълномощен
достъп или прехващане на данни.
Допълнителна информация
Този продукт съдържа софтуер, който е обект
на лицензите GNU General Public License
(„GPL“) или GNU Lesser General Public License
(„LGPL“). Тези лицензи постановяват, че
потребителите имат право да придобиват,
променят и разпространяват отново
изходния код на посочения софтуер
в съответствие с общите условия на GPL
или LGPL.
Изходният код на софтуера, използван
в този продукт, е обект на GPL и LGPL
и е достъпен в Интернет. За да го изтеглите,
моля, посетете следния уебсайт:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Моля, обърнете внимание, че Sony не може
да отговаря на никакви запитвания относно
съдържанието на този изходен код.
Относно защитата на безжичните
LAN мрежи
WEP
WEP защитава комуникациите, за да не
допусне външни лица да ги прехващат или
да влизат непозволено в безжичната ви
мрежа. WEP е остаряла технология за
защита, която позволява да се свързват
по-стари устройства, които не поддържат
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за защита, разработена
в с цел да отстрани недостатъците на WEP.
TKIP гарантира по-високо ниво на защита
от WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която
използва усъвършенстван метод за
защита, различен от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво на защита
от WEP или TKIP.
45
Забележки относно дисковете
• За да поддържате диска
чист, хващайте го за
ръба. Не докосвайте
повърхността. Прахът,
отпечатъците от пръсти
или надраскванията по
диска може да доведат до повредата му.
• Не излагайте диска на директна
слънчева светлина или източници на
топлина, като например въздуховоди
с горещ въздух, и не го оставяйте
в автомобил, паркиран на директна
слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да
се повиши значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
• Почистете диска с кърпа за
почистване. Избърсвайте
диска от центъра навън.
• Не използвайте
разтворители, като
например бензин,
разредител, достъпни
в търговската мрежа почистващи
препарати за дискове/лещи или
антистатични спрейове, предназначени
за винилови грамофонни плочи.
• Ако на диска има отпечатан етикет,
изсушете го преди възпроизвеждане.
• Не използвайте следните дискове:
– диск за почистване на лещата;
– диск с нестандартна форма
(например карта, сърце);
– диск, върху който има етикет или
стикер;
– диск, върху който има остатъци от
тиксо или стикер.
• Не покривайте с друга повърхност
страната за възпроизвеждане на диска,
за да отстраните повърхности
драскотини.
46
Списък с кодове на езици
За подробности вижте [BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за преглеждане на
BD/DVD) (стр. 27).
Изписването на езика съответства на
стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Език
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
1365
1376
1393
1408
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Код
Език
1417
Punjabi;
1428
Panjabi
Pashto; Pushto 1436
Quechua
1481
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
не е посочен
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Код на регион/родителски
контрол
За подробности вижте [Parental Control
Area Code] (Код на регион за родителски
контрол) (стр. 28).
Код
Регион
2047
2044
2070
Австралия
Аржентина
Бразилия
2046
2057
2184
2586
2200
2248
2239
2254
2093
2333
2362
2390
Виетнам
Гърция
Индия
Ирландия
Италия
Колумбия
Люксембург
Мексико
Нова
Зеландия
Пакистан
Португалия
Сингапур
Тайланд
Финландия
Хонконг
Швейцария
Япония
2109
2115
2238
2149
2092
2304
2363
2376
2379
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Дания
Индонезия
Испания
Китай
Корея
Малайзия
Нидерландия
Норвегия
2428
2489
2543
2424
2174
2090
2499
Полша
Русия
Тайван
Филипини
Франция
Чили
Швеция
2427
2436
2501
2528
2165
2219
2086
2276
Допълнителна информация
1515
1517
1525
1528
1531
1534
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
Polish
47
z
За да намерите полезни съвети и информация за продуктите и услугите
на Sony, посетете: www.sony.eu/myproducts/
Име на модела: UBP-X800
Запишете серийния номер (S/N) в предоставеното по-долу място. Предоставете този
номер на търговеца си на Sony, за да получите по-бързо съдействие, когато се свързвате
с него относно този продукт.
S/N _____________________________
4-687-310-11(1) (BG)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
I
-
4
6
8
7
3
1
0
1
1
%
Download PDF

advertising