Sony | BDP-S5100 | Sony BDP-S5100 3D Blu-ray Disc™ плейър с Wi-Fi® връзка Инструкции за експлоатация

4-442-385-11(2) (BG)
Blu-ray Disc™/
DVD плейър
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Възпроизвеждане
Интернет
Настройки и корекции
Благодарим ви за покупката. Преди да
използвате този плейър, моля, прочетете
внимателно настоящите инструкции.
BDP-S4100/S5100
Допълнителна информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
корпуса. За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран персонал.
Захранващият кабел трябва да се подменя
само в квалифициран сервизен магазин.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце и огън.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч, използван
в този Blu-ray Disc/DVD плейър, е вреден за
очите, не се опитвайте да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран персонал.
Този етикет се намира на предпазния капак
на лазера вътре в корпуса.
За потребители в държави в Европа
Това устройство е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Маркировката
за ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 се намира
върху задната външна страна.
2
Забележка за потребителите във
Великобритания и Република Ирландия
За вашата сигурност и удобство с това
оборудване е предоставен отлят щепсел,
съответстващ на BS1363.
Ако се налага замяна на предпазител
в предоставения щепсел, трябва да се
използва предпазител със същите номинални
стойности като доставения и той трябва да
е одобрен от ASTA или BSI за BS1362, (т.е. да
е означен с маркировка
или ).
Ако предоставеният с това оборудване щепсел
има подвижен капак за предпазителя, не
забравяйте да го поставите, след като смените
предпазителя. Никога не използвайте щепсела
без капак за предпазителя. Ако трябва да
свалите капака за предпазителя, се свържете
с най-близкия сервиз на Sony.
Изхвърляне на
старо електрическо
и електронно
оборудване (приложимо
за държавите от
Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката
му показва, че той не трябва да се третира като
битови отпадъци. Вместо това трябва да бъде
предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте го закупили.
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира като битови
отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на
тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящата им
обработка като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране на
батерията, в края на живота на продукта го
предайте в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте закупили
продукта.
За потребители в държави в Европа
Този продукт е произведен от или от името
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи за
сервизно обслужване или гаранция.
Предпазни мерки
• Този уред работи с 220 V–240 V променлив
ток, 50/60 Hz. Проверете дали работното
напрежение на уреда съвпада с това на
местното електрозахранване.
• Поставете този уред така, че захранващият
кабел да може да бъде изключен от
електрическия контакт незабавно при
възникване на проблем.
Предпазни мерки
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
За разполагането
• Поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите
прегряването му.
• За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор на
устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
• Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници на
пламък (например запалени свещи).
• Не инсталирайте този плейър
в затворено пространство, като
например полица за книги или
подобна мебел.
• Не поставяйте плейъра на открито,
в превозни средства, в кораби или други
плавателни съдове.
3
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място или е поставен
в много влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността му да
се кондензира влага. Ако това се случи,
плейърът може да не функционира
правилно. В такъв случай извадете диска
и оставете плейъра включен за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Не поставяйте плейъра в наклонено
положение. Той е проектиран да работи
само в хоризонтално положение.
• Не поставяйте метални предмети пред
предния панел. Това може да ограничи
приемането на радиовълни.
• Не поставяйте плейъра на място, където
се използва медицинско оборудване.
Той може да причини неизправност
в медицинските инструменти.
• Ако използвате пейсмейкър или друго
медицинско устройство, се
консултирайте с лекаря си или
с производителя на това устройство,
преди да използвате функцията за
безжична LAN връзка.
• Този плейър трябва да се монтира
и използва при осигурено минимално
разстояние от поне 20 см или повече
между плейъра и човешкото тяло
(с изключение на крайниците: ръце,
китки, крака и глезени).
• Не поставяйте тежки или нестабилни
предмети върху плейъра.
• Не поставяйте каквито и да е предмети,
различни от диск, в тавата на диска.
Това може да причини повреда на
плейъра или предмета.
• Извадете диска от тавата, когато
премествате плейъра. Ако не го
направите, дискът може да се повреди.
• Изключете захранващия кабел и всички
останали кабели от плейъра, когато го
местите.
За източниците на захранване
• Плейърът не е изключен от захранването,
докато е свързан към електрически
контакт, дори и самият плейър да
е изключен.
• Изключете плейъра от електрическия
контакт, ако няма да го използвате дълго
време. За да изключете захранващия
кабел, хванете щепсела. Никога не
дърпайте кабела.
• Спазвайте следните неща, за да
предотвратите повредата на
захранващия кабел. Не използвайте
захранващия кабел, ако е повреден. Това
може да доведе до токов удар или пожар.
– Не прещипвайте захранващия кабел
между плейъра и стена, рафт и др.
– Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел и не дърпайте
самия кабел.
За регулирането на силата на звука
Не увеличавайте силата на звука, докато
слушате участък с много ниско ниво на
входния сигнал или без аудиосигнали.
Ушите ви и високоговорителите може да се
повредят, когато нивото на звука
е максимално.
За почистването
Почистете корпуса, панела и елементите за
управление с мека кърпа. Не използвайте
никакви абразивни тъкани или гъби,
почистващи прахове или разтворители,
като спирт или бензин.
За почистващи дискове, препарати за
почистване на дискове/лещи
Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове).
Те може да причинят повреда на апарата.
За смяната на части
В случай че плейърът бъде ремонтиран,
подменените части може да бъдат
задържани с цел повторна употреба
или рециклиране.
4
За свързване към конектор HDMI OUT
Спазвайте следните неща, тъй като
неправилното боравене може да доведе
до повреда на конектора HDMI OUT
и съединителя.
• Внимателно подравнете конектора
HDMI OUT на гърба на плейъра
и съединителя HDMI, като проверите
формите им. Уверете се, че съединителят
не е обърнат обратно или наклонен.
или съдържанието на Blu-ray Disc, който
се възпроизвежда с този продукт, както
и (ii) уебсайта ни* за най-актуалната
информация. Зрението на малките деца
(особено тези под шест години) е в процес
на развитие. Консултирайте се с лекар
(като например педиатър или
офталмолог), преди да позволите на малки
деца да гледат 3D видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат малките
деца, за да се уверят, че спазват
препоръките, изброени по-горе.
* За потребители в държави в Европа
http://www.sony-europe.com/myproduct/
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
• Изключвайте HDMI кабела, когато
местите плейъра.
• Хванете директно съединителя HDMI,
когато свързвате или изваждате HDMI
кабела. Не усуквайте и не натискайте
съединителя HDMI в конектора
HDMI OUT.
За гледането на 3D видеоизображения
Някои хора може да изпитат дискомфорт
(като например напрежение в очите,
умора или гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony препоръчва
всички зрители да правят редовни
почивки, докато гледат 3D
видеоизображения. Дължината
и честотата на необходимите почивки са
различни при отделните хора. Трябва да
определите оптималния си режим. Ако
изпитвате какъвто и да е дискомфорт,
трябва да спрете да гледате 3D
видеоизображения, докато дискомфортът
премине. Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва също да
прегледате (i) ръководството и/или
съобщенията за внимание на всички други
устройства, които използвате с продукта,
Внимание: този плейър може
да показва неподвижно
видеоизображение или изображение
на екранния дисплей върху
телевизионния екран за неограничено
време. Ако оставите това да продължи
за дълъг период от време, рискувате
да повредите трайно телевизионния
екран. Телевизорите с плазмен дисплей
и прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с плейъра, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Защита срещу копиране
Консултирайте се относно системите
за разширена защита на съдържание,
използвани както с Blu-ray Disc™, така
и с DVD носители. Тези системи, наричани
AACS (Разширена система за достъп
до съдържание) и CSS (Система за
скремблиране на съдържанието),
може да съдържат ограничения за
възпроизвеждането, аналоговия изходен
сигнал и други подобни функции.
Функционирането на този продукт и
поставените ограничения може да варират
в зависимост от датата на покупка, тъй
като управителният съвет на AACS може
да приеме или промени своите правила за
ограничаване след момента на покупката.
5
Забележка за Cinavia
Този продукт използва технология от
Cinavia, за да ограничи използването
на неупълномощени копия на някои
достъпни в търговската мрежа филми
и видеоклипове и техните аудиозаписи.
Когато бъде засечено забранено
използване на неупълномощено копие, се
показва съобщение и възпроизвеждането
или копирането се прекратяват.
Повече информация за технологията на
Cinavia има в онлайн информационния
център за клиенти на Cinavia на адрес
http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнително информация за Cinavia по
пощата, изпратете пощенска карта с адреса
си до: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, САЩ.
Авторски права и търговски марки
• „AVCHD“ и логотипът на „AVCHD 3D/
Progressive“ са търговски марки
на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• Java е търговска марка на Oracle и/или
нейните филиали.
•
, „XMB“ и „xross media bar“ са
търговски марки на Sony Corporation
и Sony Computer Entertainment Inc.
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
и символът „двойно D“ са търговски
марки на Dolby Laboratories.
• Произведено по лиценз според номера
на патенти в САЩ: 5 956 674; 5 974 380;
6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929;
7 392 195; 7 272 567 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ и по света.
DTS-HD, символът и DTS-HD
и символът заедно са регистрирани
търговски марки, като DTS-HD Master
Audio е търговска марка на DTS, Inc.
Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
• Термините HDMI® и HDMI HighDefinition Multimedia Interface, както
и логотипът HDMI са търговски марки
или регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
6
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ и логотипите
са търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
• „DVD Logo“ е търговска марка на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• Логотипите на „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
и „[CD]“ са търговски марки.
• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
• Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
• Този продукт включва собствена
технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ
7 369 677 и други издадени и предстоящи
патенти в САЩ и по света, както
и с авторско право и защита на търговска
тайна за определени аспекти на тази
технология. Cinavia е търговска марка
на Verance Corporation. Авторско право
2004–2010 Verance Corporation. Всички
права запазени от Verance. Забранено
е подлагането на обратно конструиране
и разглобяването.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
Този продукт съдържа технология,
която е обект на определени права на
интелектуална собственост на Microsoft.
Употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт са
забранени без съответния лиценз или
лицензи от Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на Microsoft
за достъп до съдържание PlayReady™
за защита на интелектуалната им
собственост, включително защитено
с авторски права съдържание. Това
устройство използва технологията
PlayReady за достъп до съдържание,
защитено с PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее да приложи
правилно ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да изискат от
Microsoft да отмени възможността на
устройството да използва защитено
с PlayReady съдържание. Отмяната
не трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или върху
такова, защитено от други технологии за
достъп до съдържание. Собствениците
на съдържание могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да имате достъп
до тяхното съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма да имате
достъп до съдържание, което я изисква.
• Технологията за разпознаване на музика,
видео и свързани данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote е индустриалният
стандарт в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на сродно
съдържание. За повече информация
посетете www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и свързаните
с музика и видеосъдържание данни
от Gracenote, Inc., авторско право ©
от 2000 г. до днес Gracenote. Gracenote
Software, авторско право © от 2000 г.
до днес Gracenote. За този продукт или
услуга важат един или повече патенти,
собственост на Gracenote. Вижте
уебсайта на Gracenote за неизчерпателен
списък на приложимите патенти на
Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логотипът на Gracenote,
както и логотипът на „Powered by
Gracenote“ са или регистрирани
търговски марки, или търговски
марки на Gracenote в САЩ и/или
други държави.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
и Wi-Fi Alliance® са регистрирани
марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
и Wi-Fi Protected Setup™ са марки на
Wi-Fi Alliance.
• Логотипът на Wi-Fi CERTIFIED е знак
за съответствие на Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected Setup е марка
на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логотипът на DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки,
търговски марки за услуги или знаци за
съответствие на Digital Living Network
Alliance.
• Opera® Devices SDK от Opera Software
ASA. Авторско право 2002–2012 Opera
Software ASA. Всички права запазени.
• Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните им
притежатели.
• Другите наименования на системи и
продукти са основно търговски марки
или регистрирани търговски марки на
производителите. Символите ™ и ®
не са включени в този документ.
Gracenote® Лицензно споразумение
с крайния потребител
Това приложение или устройство съдържа
софтуер от Gracenote, Inc. of Emeryville,
California („Gracenote“). Софтуерът от
Gracenote („Софтуер от Gracenote“)
позволява на това приложение да
извършва идентификация на диск и/или
файл и да получава информация, свързана
с музика, включително име, изпълнител,
запис и заглавие („Данни от Gracenote“)
от онлайн сървъри или вградени бази от
данни (наричани общо „сървъри на
Gracenote“), и да извършва други функции.
Можете да използвате данните от
Gracenote само чрез предвидените за
крайния потребител функции на това
приложение или устройство.
7
Съгласявате се, че ще използвате данните
от Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote само за своя
собствена потреба и с нетърговска цел.
Съгласявате се да не назначавате,
копирате, прехвърляте или предавате
софтуера на Gracenote или данните от
Gracenote на трети лица. СЪГЛАСЯВАТЕ
СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ДАННИТЕ
ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА НА
GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ НА
GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА
ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
Съгласявате се, че неизключителният ви
лиценз да използвате данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote и сървърите на
Gracenote ще бъде прекратен, ако
нарушите тези ограничения. Ако лицензът
ви бъде прекратен, се съгласявате да
преустановите всяко използване на
данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote.
Gracenote запазва всички права над
данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote,
включително всички права за собственост.
При никакви обстоятелства Gracenote
няма да носи отговорност за плащания
до вас за информация, която сте
предоставили. Съгласявате се, че
Gracenote, Inc. може да наложи правата
си по силата на настоящото споразумение
спрямо вас директно от свое име.
Услугата на Gracenote използва уникален
идентификатор за проследяване на заявки
за статистически цели. Целта на зададения
на произволен принцип цифров
идентификатор е да позволи на услугата на
Gracenote да брои заявките, без да добива
информация за вас. За повече информация
вижте уеб страницата с декларацията за
поверителност на Gracenote за услугата на
Gracenote.
8
Получавате лиценз за софтуера на
Gracenote и всеки елемент от данните от
Gracenote „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“.
Gracenote не дава гаранции и не изказва
твърдения, преки или косвени, относно
точността на данните от Gracenote от
сървърите на Gracenote. Gracenote си
запазва правото да изтрие данни от
сървърите на Gracenote или да променя
категории данни поради всяка причина,
която Gracenote сметне за задоволителна.
Не се дава гаранция, че софтуерът или
сървърите на Gracenote са без грешки или
че функционирането на софтуера или
сървърите на Gracenote ще бъде без
прекъсвания. Gracenote няма
задължението да ви предоставя нови,
подобрени или допълнителни типове
данни или категории, които Gracenote
може да предоставя в бъдеще, и има
правото да прекрати услугите си по
всяко време.
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ
ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ
КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА
СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.
GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ
ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ
КОЙТО И ДА Е ОТ СЪРВЪРИТЕ НА
GRACENOTE ОТ ВАША СТРАНА.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE
НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ
СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА КАКВИТО
И ДА Е ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© Gracenote, Inc. 2009
Съдържание
2
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазни мерки
Първи стъпки
10
15
15
17
18
Указател за частите и елементите за управление
Стъпка 1: Включени принадлежности
Стъпка 2: Свързване на плейъра
Стъпка 3: Подготовка за мрежова връзка
Стъпка 4: Лесна настройка
Възпроизвеждане
19
21
21
23
Възпроизвеждане на диск
Възпроизвеждане от USB устройство
Възпроизвеждане през мрежа
Налични опции
Интернет
26
Сърфиране в уебсайтове
Настройки и корекции
28
28
28
30
31
31
32
32
34
35
35
Използване на екраните за настройки
[Network Update] (Актуализация през мрежата)
[Screen Settings] (Настройки на екрана)
[Audio Settings] (Настройки на звука)
[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за гледане на BD/DVD диск)
[Parental Control Settings] (Настройки за родителски контрол)
[Music Settings] (Настройки за музика)
[System Settings] (Настройки на системата)
[Network Settings] (Настройки на мрежата)
[Easy Network Settings] (Лесна настройка на мрежата)
[Resetting] (Нулиране)
Допълнителна информация
36
41
Отстраняване на неизправности
Спецификации
9
Първи стъпки
Указател за частите и елементите за управление
Преден панел
z
Бутонът N има осезаема точка. Използвайте осезаемата точка за отправна точка при
работа с плейъра.
A Тава на диска
B Дисплей на предния панел
C Z (отваряне/затваряне)
D N (възпроизвеждане)
E x (стоп)
F [/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на
плейъра в режим на готовност.
G Конектор (USB)
Свържете USB устройство към
този конектор.
H Сензор за дистанционното
управление
10
За заключване на тавата на диска
(заключване за деца)
Можете да заключите тавата на диска,
за да не допуснете случайното
й отваряне.
Докато плейърът е включен,
задръжте бутона N на плейъра за
повече от 10 секунди, за да заключите
или отключите тавата.
Заден панел
C Извод LAN (100)
D Конектор
Първи стъпки
A Конектор DIGITAL OUT
(COAXIAL)
(USB)
B Конектор HDMI OUT
11
Дистанционно управление
Наличните функции на
дистанционното управление
се различават в зависимост
от диска или ситуацията.
A Z (отваряне/затваряне)
Отваряне или затваряне на тавата
на диска.
-TV- t (Избиране на входен
сигнал на телевизора)
Превключване между телевизора
и други източници на входен
сигнал.
-TV- [/1 (Телевизор включен/
в готовност)
Включване или поставяне на
телевизора в режим на готовност.
[/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на
плейъра в режим на готовност.
B Бутони с цифри (0–9)
Въвеждане на номера на заглавие/
глава/запис и т.н.
b
Номерата на записите могат да се
използват само при CD-DA
(музикален компактдиск).
2 (сила на звука) +/–
Регулиране на силата на звука на
телевизора.
AUDIO (стр. 31)
Избиране на записа за езика,
когато на BD-ROM/DVD VIDEO
диска има многоезични записи.
Избиране на режима на
аудиозаписа на компактдиск.
z
Бутоните за номер 5, AUDIO, 2 + и N
имат осезаеми точки. Използвайте
осезаемата точка за отправна точка при
работа с плейъра.
12
SUBTITLE (стр. 31)
Избиране на езика на субтитрите,
когато са записани на няколко
езика на BD-ROM/DVD VIDEO
диска.
(заглушаване)
Временно изключване на звука.
C Цветни бутони (червен/зелен/
жълт/син)
Бързи клавиши за интерактивни
функции.
D TOP MENU
Отваряне или затваряне на
главното меню на BD или DVD
дискове.
OPTIONS (стр. 23)
Показване на наличните опции
на екрана.
HOME
Отваряне на началното меню
на плейъра.
Показва се тапетът, когато се
натисне иконата за категории
на началното меню.
RETURN
Връщане към предишния екран.
</M/m/,
Преместване на маркировката
за избор на показан елемент.
Централен бутон (ENTER)
Въвеждане на избрания елемент.
E ./> (предишен/следващ)
Преминаване към предишната/
следващата глава, запис или файл.
X (пауза)
Поставяне в пауза или
повторно стартиране на
възпроизвеждането.
Първи стъпки
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на
изскачащото меню на BD-ROM
или DVD диск.
m/M (бързо превъртане
назад/бързо превъртане
напред)
• Бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред на диска,
когато натиснете бутона по
време на възпроизвеждане.
Скоростта на търсене се
променя при всяко натискане
на бутона по време на
възпроизвеждане на видео.
• Възпроизвеждане на забавен
каданс, когато се натисне за
повече от една секунда в режим
на пауза.
• Възпроизвежда по един кадър,
когато натиснете за кратко
в режим на пауза.
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно
стартиране на
възпроизвеждането.
DISPLAY (стр. 20)
Извеждане на информация
за възпроизвеждането
и сърфирането в интернет
на екрана.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на
спиране (точка за
възобновяване).
Точката за възобновяване за
заглавие/запис е последната
точка, която сте възпроизвели,
или последната снимка от папка
със снимки.
SEN (стр. 21)
Достъп до онлайн услугата
„Sony Entertainment Network™“.
13
Дисплей на началното меню
Показва се началното меню,
когато натиснете HOME.
Изберете категория чрез </,.
Изберете елемент чрез M/m
и натиснете ENTER.
Елемент
Категория
[Setup] (Настройка): Регулиране
на настройките на плейъра.
[Photo] (Снимка): Показване
на снимки.
[Music] (Музика):
Възпроизвеждане на музика.
[Video] (Видео):
Възпроизвеждане на
видеоклипове
[Network] (Мрежа): Извеждане
на елементите на мрежата.
14
Стъпка 1: Включени принадлежности
Проверете дали разполагате със следните елементи:
• Дистанционно управление (дистанционно) (1)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички връзки.
Първи стъпки
Стъпка 2: Свързване на плейъра
Свързване към телевизора
Свържете плейъра към телевизора чрез високоскоростен HDMI кабел.
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Високо
качество
b
Не свързвайте плейъра през видеокасетофон. Видеосигналите от видеокасетофони може
да се повлияят от системи за защита на авторски права, което да причини изкривяване на
картината на телевизора.
15
Свързване към аудио-видео усилвател (приемник)
Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори
на аудио-видео усилвателя (приемника). Когато изберете A или B, направете
съответните настройки в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 30).
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
t Задайте [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX) (стр. 30).
Цифров коаксиален кабел
(не е включен в комплекта)
16
Стъпка 3: Подготовка
за мрежова връзка
Ако няма да свързвате плейъра
към мрежа, преминете към
„Стъпка 4: Лесна настройка“ (стр. 18).
Свържете LAN кабел към извода
LAN (100) на плейъра.
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
Интернет
ADSL
модем/
кабелен
модем
Рутер за
широколентова
връзка
z
Препоръчва се използването на екраниран
интерфейсен кабел (LAN кабел), директен
или кръстосан.
Изключете плейъра, след което
свържете USB адаптер за безжична
LAN мрежа (UWA-BR100 (не
е включен в комплекта)) към USB
конектора на гърба на плейъра.
b
• USB адаптер за безжична LAN мрежа може
да не е налице в някои региони/държави.
• Чувствителността на получавания сигнал
се променя в зависимост от мрежовата
среда. Използвайте удължителния кабел,
предоставен с USB адаптера за безжична
LAN мрежа, ако е необходимо.
Първи стъпки
Настройка на кабелна връзка
USB настройка на безжична
връзка (Само за BDP-S4100)
USB адаптер за безжична LAN мрежа
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
Рутер за
безжична
мрежа
ADSL модем/
кабелен модем
Интернет
Настройка на безжична връзка
(Само за BDP-S5100)
Използвайте модула за безжична LAN
мрежа, вграден в плейъра.
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
Рутер за
безжична
мрежа
ADSL модем/
кабелен модем
Интернет
17
Стъпка 4: Лесна
настройка
При включване за първи път
Изчакайте известно време, преди
да включите и стартирате плейъра
[Easy Initial Settings] (Лесни
първоначални настройки).
1
4
Включете телевизора и настройте
селектора за входен сигнал на
телевизора. Това ще покаже сигнала
от плейъра на телевизионния
ви екран.
5
Извършете [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки).
Следвайте екранните
инструкции, за да направите
основните настройки чрез
</M/m/, и ENTER на
дистанционното управление.
Поставете две батерии R6 (размер AA)
така, че полюсите им 3 и # да
отговарят на маркировките
в отделението за батериите.
</M/m/,
ENTER
b
2
Включете плейъра в електрическата
мрежа.
към електрическата мрежа
3
18
Натиснете [/1, за да включите
плейъра.
Когато процедурата за [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки)
завърши, изберете [Easy Network Settings]
(Лесна настройка на мрежата), за да
използвате мрежовите функции на
плейъра.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
на диск
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте стр. 42.
1
Някои BD-ROM дискове с логотип
„BD-LIVE“* имат допълнително
съдържание и други данни, които
могат да бъдат изтеглени за
забавление.
*
1
Използвайте USB памет от 1 GB
или по-голяма като локално
хранилище.
Натиснете Z и поставете диск
в тавата на диска.
2
Натиснете Z, за да затворите тавата
на диска.
Възпроизвеждането стартира.
Ако възпроизвеждането не
започне автоматично, изберете
в категорията
[Video]
(Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки) и натиснете
ENTER.
Подгответе за BD-LIVE
(само за BD-LIVE).
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 17).
• Задайте за [BD Internet
Connection] (Връзка на BD
с интернет) в [BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за гледане
на BD/DVD диск) настройка
[Allow] (Разрешаване) (стр. 31).
Страната за възпроизвеждане,
насочена надолу
3
Свържете USB памет към USB
конектора на гърба на плейъра
(стр. 11).
Възпроизвеждане
2
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че
сигналът от плейъра да се покаже
на телевизионния екран.
Наслаждаване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
3
Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с диска.
z
За да изтриете данните в USB паметта,
изберете [Delete BD Data] (Изтриване
на BD данни) в категорията
[Video]
(Видео) и натиснете ENTER. Всички данни
в папката buda ще бъдат изтрити.
19
Наслаждаване на Blu-ray 3D
Можете да се наслаждавате на
Blu-ray 3D дискове с логотипа
за „Blu-ray 3D“*.
*
1
Подготовка за възпроизвеждане
на Blu-ray 3D дискове.
• Свържете плейъра със
съвместимо с 3D устройство
чрез високоскоростен
HDMI кабел.
• Задайте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 28).
2
Извеждане на информацията
за възпроизвеждане
Можете да преглеждате
информацията за възпроизвеждане
и др., като натиснете DISPLAY.
Показаната информация се различава
в зависимост от типа диск
и състоянието на плейъра.
Пример: при възпроизвеждане
на BD-ROM диск
Поставете Blu-ray 3D диск.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с диска.
A Изходна разделителна
способност/видеочестота
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраният ъгъл
z
Вижте също ръководствата с инструкции,
предоставени с телевизора и свързаното
устройство.
D Текущо избраната настройка
за звука
E Налични функции (
ъгъл,
звук,
субтитри)
F Информация за
възпроизвеждането
Извежда режима на
възпроизвеждане, лентата за
състояние на възпроизвеждането,
типа на диска, видеокодека,
скоростта на предаване на
данните, типа на повторението,
изминалото време, общото време
на възпроизвеждане.
G Номер на главата
20
Възпроизвеждане от USB
устройство
• Част от интернет съдържанието може да
не е налице в някои региони/държави.
За „Типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани“ вижте
стр. 43.
Свържете плейъра към мрежа
(стр. 17).
2
Натиснете бутона SEN на
дистанционното управление.
1
3
Изберете интернет съдържание
и разнообразни развлечения
по заявка чрез </M/m/,
и натиснете ENTER.
Свържете USB устройството към USB
конектора на плейъра (стр. 10).
Вижте ръководството
с инструкции, предоставено
с USB устройството, преди
свързване.
2
3
Изберете категория
[Video]
(Видео), [Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки) от началното
меню чрез </,.
Изберете
[USB device]
(USB устройство) чрез M/m
и натиснете ENTER.
Контролен панел за поточно предаване
на видеосъдържание
Контролният панел се показва,
когато видеофайлът започне да се
възпроизвежда. Показаните елементи
може да се различават в зависимост
от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете
DISPLAY.
Възпроизвеждане
1
Възпроизвеждане
през мрежа
Наслаждаване на Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network
осигурява директно до плейъра
избрано интернет съдържание
и разнообразни развлечения по
заявка.
z
• Част от интернет съдържанието изисква
регистрация през компютър, преди да
може да бъде възпроизвеждано.
A Дисплей за управление
Натиснете </M/m/, или
ENTER за операции за
възпроизвеждане.
B Лента за състояние на
възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ
текущото местоположение
курсор, време на
възпроизвеждане,
продължителност на видеофайла.
21
C Състояние на мрежата
посочва силата на сигнала
за безжична връзка.
посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни по
мрежата
E Името на файла за следващия
видеоклип
F Името на файла за текущия
видеоклип
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA)
Съвместим с DLNA продукт може да
възпроизвежда видео- и музикални
файлове и снимки, съхранени на друг
съвместим с DLNA продукт през
мрежа.
1
Подготовка за използване на DLNA.
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 17).
• Подгответе другите необходими
продукти, съвместими с DLNA.
Вижте ръководството
с инструкции, предоставено
с продукта.
За възпроизвеждане на файл от
DLNA сървър през това устройство
(DLNA плейър)
Сървър
22
Плейър
Изберете иконата на DLNA сървър
от категория
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo]
(Снимки), след което изберете файла,
който искате да възпроизведете.
За възпроизвеждане на файл от DLNA
сървър през друг продукт (модул за
рендиране)
Когато възпроизвеждате файлове
от DLNA сървър на това устройство,
можете да изберете съвместим
с DLNA контролер продукт
(телефон и т.н.), за да управлявате
възпроизвеждането.
Модул за
рендиране
Сървър
Контролер
Контролирайте това устройство
чрез DLNA контролер. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с DLNA контролера.
Възпроизвеждане на една
и съща музика в различни
стаи (PARTY STREAMING)
Можете да възпроизвеждате
музикални файлове на плейъра
(PARTY хост) в други стаи
едновременно чрез продукти на Sony
(PARTY гост), които са съвместими
с DLNA и функцията PARTY
STREAMING или обратно.
1
Подготовка за PARTY STREAMING.
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 17).
• Свържете продуктите, които
са съвместими с функцията
PARTY STREAMING, към
мрежа.
За използване на плейъра като PARTY хост
За използване на плейъра като PARTY гост
Изберете категория
[PARTY]
(Парти) в
[Music] (Музика), след
което изберете иконата на продукта
на PARTY хост.
b
Продажбата и продуктовите серии на
продукти, съвместими с функцията PARTY
STREAMING, се различават в зависимост
от региона.
b
Регистрацията може да се извърши само от
началното меню.
Налични опции
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и функции за възпроизвеждане.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Общи опции
x
[Repeat Setting] (Настройка за
повторение): задаване на режим
на повторение.
x
[3D Menu] (3D меню):
– [Simulated 3D] (Симулирано 3D):
регулиране на симулирания
3D ефект.
– [3D Depth Adjustment]
(Регулиране на 3D дълбочината):
регулиране на дълбочината
на 3D изображение.
– [2D Playback] (2D
възпроизвеждане): задаване
на възпроизвеждането
на 2D изображение.
Използване на „TV SideView“
„TV SideView“ е безплатно мобилно
приложение за отдалечени устройства
(като смартфон и т.н.). Използвайки
„TV SideView“ с този плейър, можете
лесно да се наслаждавате на плейъра,
като го управлявате от отдалеченото
устройство. Можете също така да
стартирате услуга или приложение
директно от отдалеченото устройство
и да видите информацията за диска по
време на възпроизвеждането му.
„TV SideView“ може да се използва
и като дистанционно управление,
и като софтуерна клавиатура.
Възпроизвеждане
Изберете запис в категория [Music]
(Музика), след което изберете [Start
PARTY] (Старт на партито) от
менюто с опции, за да стартирате
PARTY.
Преди да използвате устройството
„TV SideView“ с плейъра за първи
път, не забравяйте да регистрирате
устройството „TV SideView“.
При регистрацията следвайте
инструкциите на екрана на
„TV SideView“.
x
[Play] (Възпроизвеждане)/[Stop]
(Стоп): стартиране или спиране на
възпроизвеждането.
x
[Play from start]
(Възпроизвеждане от началото):
възпроизвеждане на елемента от
началото.
23
x
[Change Category] (Промяна на
категория): превключване на
категорията между
[Video]
(Видео),
[Music] (Музика)
и
[Photo] (Снимки).
Само за [
x
Video] (Видео)
x
x
[Video Settings] (Настройки
за видео):
– [Picture Quality Mode] (Режим на
качество на картината): избиране
на настройките на картината при
различна осветеност.
– [BNR]: намаляване на подобния
на мозайка шум в картината.
– [MNR]: намаляване на лекия шум
около контурите в картината.
[Pause] (Пауза): поставяне на
възпроизвеждането в пауза.
[Top Menu] (Главно меню):
показване на главното меню на BD
или DVD диск.
x
[Menu] (Меню)/[Popup Menu]
(Изскачащо меню): показване на
изскачащото меню на BD-ROM
диск или менюто на DVD диск.
x
[Title Search] (Търсене на
заглавие): търсене на заглавие
на BD-ROM/DVD VIDEO
дискове и стартиране на
възпроизвеждането от началото.
24
x
[A/V SYNC] (Аудио-видео
синхронизиране): коригиране
на несъответствието между
картина и звук чрез отлагане
на извеждането на звука спрямо
извеждането на картината
(от 0 до 120 милисекунди).
x
x
[3D Output Setting] (Настройка за
извеждане на 3D): настройка дали
да се извежда автоматично 3D
видеосигнал, или не.
x
x
x
x
[Chapter Search] (Търсене
на глава): търсене на
глава и стартиране на
възпроизвеждането от началото.
[Audio] (Аудио): превключване на
записа за езика, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска има
многоезични записи. Избиране на
режима на аудиозаписа на
компактдиск.
[Subtitle] (Субтитри):
превключване на езика на
субтитрите, когато са записани на
няколко езика на BD-ROM/DVD
VIDEO диска.
[Angle] (Ъгъл): превключване към
други зрителни ъгли, когато са
записани няколко такива на BDROM/DVD VIDEO дискове.
[IP Content Noise Reduction]
(Намаляване на шума на
съдържание по IP): регулиране на
качеството на картината на
интернет съдържанието.
x
[Video Search] (Търсене за видео):
показване на информация за
BD-ROM/DVD-ROM дискове въз
основа на технологията на
Gracenote.
Търси сродна информация чрез
ключови думи от Gracenote при
избиране на [Cast] (Актьори) или
[Related] (Свързани).
Показва списък със заглавия при
избиране на [Playback History]
(Хронология на възпроизвеждане)
или [Search History] (Хронология
на търсене).
Само за
x
[Music] (Музика)
[Add Slideshow BGM] (Добавяне на
фонова музика към слайдшоу):
регистриране на файлове с музика
в USB паметта като фонова музика
за слайдшоу (BGM).
x
x
[Close PARTY] (Затваряне на
партито): затваряне на PARTY,
x
[Change Display] (Промяна на
екрана): превключване между
[Grid View] (Изглед на мрежа)
и [List View] (Изглед на списък).
[Music Search] (Търсене за музика):
показване на информацията за
аудио CD (CD-DA) дискове въз
основа на технологията на
Gracenote.
Търси сродна информация чрез
ключови думи от Gracenote при
избиране на [Track] (Запис), [Artist]
(Изпълнител) или [Related]
(Свързани). Показва списък със
заглавия при избиране на [Playback
History] (Хронология на
възпроизвеждане) или [Search
History] (Хронология на търсене).
Възпроизвеждане
x
[Slideshow BGM] (Фонова музика
при слайдшоу):
– [Off]: изключване на функцията.
– [My Music from USB] (Моята
музика от USB): задаване на
файловете с музика,
регистрирани в [Add Slideshow
BGM] (Добавяне на фонова
музика към слайдшоу).
– [Play from Music CD]
(Възпроизвеждане от музикален
компактдиск): задаване на
записите в CD-DA.
[Leave PARTY] (Напускане на
партито): напускане на PARTY,
в който участва плейърът.
Функцията PARTY STREAMING
приключва за всички други
участващи продукти.
[Slideshow Effect] (Ефект при
слайдшоуто): задаване на ефекта за
слайдшоу.
x
в което участва плейърът.
Функцията PARTY STREAMING
продължава сред другите
участващи продукти.
x
[Photo] (Снимки)
[Slideshow Speed] (Скорост на
слайдшоуто): промяна на
скоростта на слайдшоуто.
x
[Start PARTY] (Старт на партито):
стартиране на PARTY с избрания
източник. Този елемент може да не
се покаже в зависимост от
източника.
x
Само за
x
[View Image] (Преглеждане на
изображение): показване на
x
[Slideshow] (Слайдшоу):
избраната снимка.
възпроизвеждане на слайдшоу.
x
[Rotate Left] (Завъртане наляво):
завъртане на снимката на
90 градуса обратно на
часовниковата стрелка.
x
[Rotate Right] (Завъртане
надясно): завъртане на снимката
на 90 градуса по посока на
часовниковата стрелка.
25
изберете страницата, на която искате
да се върнете.
Интернет
Сърфиране в уебсайтове
Можете да се свържете с интернет
и да разглеждате уебсайтове.
1
Подгответе интернет браузъра.
Свържете плейъра към мрежа
(стр. 17).
2
Изберете
[Network] (Мрежа)
от началното меню чрез </,.
3
Изберете
[Internet Browser]
(Интернет браузър) чрез M/m
и натиснете ENTER.
Натиснете HOME.
Екран на интернет браузъра
Можете да проверите информацията
за уебсайта, като натиснете DISPLAY.
Информацията на екрана се различава
в зависимост от състоянието на
уебсайта и страницата.
z
Този браузър не поддържа някои функции
за уебсайтове и някои уебсайтове може да
не се показват правилно.
A Заглавие на страницата
За въвеждане на URL адрес
B Адрес на страницата
Изберете [URL entry] (Въвеждане
на URL адрес) от менюто с опции.
Въведете URL адреса с помощта на
софтуерната клавиатура, след което
изберете [Enter].
За задаване на началната страница по
подразбиране
C Курсор
Премествайте чрез натискане на
</M/m/,. Поставете курсора
върху връзката, която искате да
прегледате, след което натиснете
ENTER. Свързаният уебсайт се
визуализира.
Докато се показва страницата, която
искате да зададете, изберете [Set as
start page] (Задаване като начална
страница) от менюто с опции.
D Икона за SSL
Показва се, когато уебсайтът
е защитен и връзката към него
е сигурна.
За връщане към предишната страница
E Индикатор за силата на сигнала
(само при връзка към безжична
мрежа)
Изберете [Previous page] (Предишна
страница) от менюто с опции. Ако
предишната страница не се покаже
дори ако изберете [Previous page]
(Предишна страница), изберете
[Window List] (Списък с прозорците)
от менюто с опциите и от списъка
26
За изход от интернет браузъра
F Лента за напредъка/икона за
зареждане
Показва се, когато страницата се
чете или по време на изтегляне/
прехвърляне на файл.
G Поле за въвеждане на текст
Натиснете ENTER и изберете
[Input] (Въвеждане) от менюто
с опции, за да се покаже
софтуерната клавиатура.
H Плъзгач
Натиснете </M/m/, за да
преместите визуализацията на
страницата наляво, нагоре,
надясно или надолу.
x
[Delete] (Изтриване): изтриване
на един знак отляво на курсора
по време на въвеждане на текст.
x
[Window List] (Списък
с прозорците): показване на
списък с отворените в момента
прозорци с уебсайтове.
Позволява ви да се върнете към
вече визуализирани уебсайтове
чрез избиране на прозореца.
x
[Bookmark List] (Списък с отметки):
показване на списъка с отметките.
Налични опции
x
x
x
[Browser Setup] (Настройка на
браузъра): показване на
настройките на интернет браузъра.
– [Zoom] (Мащабиране):
увеличаване или намаляване
на размера на визуализираното
съдържание.
– [JavaScript Setup] (Настройка
на JavaScript): активиране или
деактивиране на JavaScript.
– [Cookie Setup] (Настройка на
„бисквитките“): задаване дали да
се приемат „бисквитки“, или не.
– [SSL Alarm Display]
(Предупредителна индикация
за SSL): активиране или
деактивиране на SSL.
[Input] (Въвеждане): показване
на софтуерната клавиатура за
въвеждане на знаци по време
на преглеждане на уебсайт.
[Break] (Нов ред): преместване на
курсора на следващия ред в полето
за въвеждане на текст.
[URL entry] (Въвеждане на URL
адрес): позволява ви да въведете
URL адрес, когато е показана
софтуерната клавиатура.
x
[Previous page] (Предишна
страница)/[Next page] (Следваща
страница): преминаване към
x
[Cancel loading] (Отказ на
зареждането): спиране на
Интернет
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
x
предишна/следваща страница.
зареждането на страница.
x
[Reload] (Презареждане):
презареждане на същата страница.
x
[Add to Bookmark] (Добавяне към
отметките): добавяне на показания
в момента уебсайт към списъка
с отметки.
x
[Set as start page] (Задаване като
начална страница): задаване на
показания в момента уебсайт като
начална страница по подразбиране.
x
[Open in new window] (Отваряне
в нов прозорец): отваряне на
връзка в нов прозорец.
x
[Character encoding] (Кодиране
на символи): задаване на кода
за знаците.
x
[Display certificate] (Показване
на сертификата): преглед на
сертификатите на сървъра,
изпратени от страници,
поддържащи SSL.
27
Настройки и корекции
Използване на екраните
за настройки
Изберете
[Setup] (Настройка)
в началното меню, когато трябва да
промените настройките на плейъра.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
x [3D Output Setting] (Настройка
за извеждане на 3D)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, за
да визуализирате цялото съдържание
в 2D формат.
1
Изберете
[Setup] (Настройка) от
началното меню чрез </,.
2
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
Изберете иконата за категория
на настройка чрез M/m
и натиснете ENTER.
Настройване на размера на екрана на
телевизора ви, съвместим с 3D.
x [TV Type] (Тип телевизор)
[Network Update]
(Актуализация през
мрежата)
[16:9]: изберете тази опция,
когато свързвате с широкоекранен
телевизор или такъв с функция
за широкоекранен режим.
[4:3]: изберете тази опция, когато
свързвате с телевизор с екран 4:3 без
функция за широкоекранен режим.
Изберете OK, за да актуализирате
софтуера на плейъра през мрежата.
x [Screen Format] (Формат на
екрана)
z
• Препоръчваме да правите актуализация
през мрежата приблизително на всеки
2 месеца.
• За информация относно функциите за
актуализация посетете следния уебсайт:
За потребители в държави в Европа
http://support.sony-europe.com/
28
[Full] (Цял): изберете тази опция,
когато свързвате с телевизор
с функция за широкоекранен режим.
Показва картина за екран със
съотношение 4:3 при съотношение
16:9 дори и на широкоекранен
телевизор.
[Normal] (Нормален): променя
размера на картината така, че да
се събере в размера на екрана при
оригиналното си съотношение.
x [DVD Aspect Ratio] (Съотношение
на кадъра за DVD)
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
Output извеждане)
[Letter Box] (Пощенска кутия):
показва широка картина с черни
ленти отгоре и отдолу.
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz
само при свързване на съвместим
с 1080/24p телевизор чрез конектора
HDMI OUT.
[On] (Вкл.): включване на функцията.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080p/24.
[Pan & Scan] (Панорамно): показва
картината с пълна височина върху
целия екран, отрязана отстрани.
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Плейърът
автоматично открива дали
материалът е въз основа на видео,
или на филм и превключва към
съответния режим на конвертиране.
[Video] (Видео): независимо от
материала винаги ще се избира
методът за конвертиране, подходящ
за базиран на видео материал.
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz
само при свързване на съвместим
с 1080/24p телевизор чрез конектора
HDMI OUT.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080p/24.
Настройки и корекции
x [Cinema Conversion Mode] (Режим
за конвертиране на кино)
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM
24p извеждане)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматично): автоматично
открива типа на свързания телевизор
и превключва на съответната
настройка за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда
видеосигнали YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда
видеосигнали YCbCr 4:4:4.
[RGB]: извежда видеосигнали RGB.
x [Output Video Resolution]
(Резолюция на изходния
видеосигнал)
x [HDMI Deep Colour Output]
(Извеждане на HDMI Deep Colour)
Обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете [Original
Resolution] (Оригинална
разделителна способност), за да
изведете разделителната способност,
записана на диска. Когато
разделителната способност е пониска от стандартната, тя се
увеличава до стандартната.
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: извежда
16-битов/12-битов/10-битов
видеосигнал, когато свързаният
телевизор е съвместим с Deep Colour.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато картината е нестабилна или
цветовете изглеждат неестествени.
29
x [Pause Mode] (Режим на пауза)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Показват се
динамични движещи се картини без
замазване.
[Frame] (Кадър): показват се статични
изображения с висока разделителна
способност.
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
x [Digital Audio Output] (Цифров
изходен аудиосигнал)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Извеждат се
аудиосигнали според състоянието на
свързаните устройства.
[PCM]: извеждат се PCM сигнали от
конектора DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
x [DSD Output Mode] (Режим на
извеждане на DSD)
[On] (Вкл.): извеждат се DSD сигнали
от конектора HDMI OUT, когато се
възпроизвежда Super Audio CD.
Когато изберете [On] (Вкл.), не се
извежда сигнал от другите конектори.
[Off] (Изкл.): извеждат се PCM
сигнали от конектора HDMI OUT,
когато се възпроизвежда
Super Audio CD.
x [BD Audio MIX Setting] (Настройка
на BD Audio MIX)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала,
получен чрез смесване на
интерактивния и вторичния звук
в основния звук.
30
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук. Изберете тази опция,
за да извеждате HD аудиосигнали към
аудио-видео усилвател (приемник).
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Кино)/[Music] (Музика):
извежда се симулиран многоканален
звук от 2 канален източник през
конектора HDMI OUT според
възможностите на свързаното
устройство чрез режима DTS Neo:6
Cinema (Кино) или DTS Neo:6 Music
(Музика).
[Off] (Изкл.): извежда звука
с оригиналния му брой канали
през конектора HDMI OUT.
x [Audio DRC] (Компресия на
динамичния диапазон на звука)
[Auto] (Автоматично):
възпроизвежда в динамичния
диапазон, указан от диска (само за
BD-ROM диск). Други дискове се
възпроизвеждат на ниво [On] (Вкл).
[On] (Вкл.): възпроизвеждането се
осъществява със стандартно ниво на
компресиране.
[Off] (Изкл.): не се извършва
компресиране. Възпроизвежда се подинамичен звук.
x [Downmix] (Смесване)
[Surround] (Съраунд): извеждат се
аудиосигнали с ефекти на съраунд.
Изберете тази опция, когато
свързвате аудиоустройство,
поддържащо Dolby Surround (Pro
Logic) или DTS Neo:6.
[Stereo] (Стерео): извеждат се
аудиосигнали без ефекти на съраунд.
Изберете тази опция, когато
свързвате аудиоустройство, което не
поддържа Dolby Surround (Pro Logic)
или DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD диск)
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане при
хибриден BD диск)
[BD]: възпроизвеждане на слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя
за DVD или CD.
x [BD Internet Connection] (Връзка на
BD с интернет)
Избира езика на менюто по
подразбиране за BD-ROM
или DVD VIDEO дискове.
Изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език) и въведете
кода за езика си, като направите
справка с „Списък с кодове на езици“
(стр. 46).
[Allow] (Разрешаване): обикновено
избирайте тази опция.
[Do not allow] (Забраняване):
забранява връзката с интернет.
x [Audio Language] (Език на звука)
Избира езика на записа по
подразбиране за BD-ROM
или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original]
(Оригинален), се избира
приоритетният език от диска.
Изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език) и въведете
кода за езика си, като направите
справка с „Списък с кодове на езици“
(стр. 46).
x [Subtitle Language] (Език на
субтитрите)
Избира езика на субтитрите по
подразбиране за BD-ROM или DVD
VIDEO дискове.
Изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език) и въведете
кода за езика си, като направите
справка с „Списък с кодове на езици“
(стр. 46).
[Parental Control
Settings] (Настройки за
родителски контрол)
Настройки и корекции
x [BD/DVD Menu Language] (Език
на менюто на BD/DVD диск)
x [Password] (Парола)
Задава или променя паролата за
функцията „Родителски контрол“.
Паролата ви позволява да задавате
ограничения за възпроизвеждане
на видео от BD-ROM, DVD VIDEO
дискове или от интернет.
Ако е необходимо, можете да
разграничите нивата на ограничение
за BD-ROM и DVD VIDEO дискове
и видеоклипове от интернет.
x [Parental Control Area Code] (Код на
регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BDROM, DVD VIDEO дискове или
видеоклипове от интернет може да се
ограничи според географския регион.
Сцени могат да се блокират или
заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
31
x [BD Parental Control]
(Родителски контрол за BD)/
[DVD Parental Control]
(Родителски контрол за DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Родителски контрол за интернет
видео)
С настройването на родителски
контрол сцени могат да бъдат
блокирани или заместват с други
сцени. Следвайте инструкциите на
екрана и въведете четирицифрената
си парола.
x [Internet Video Unrated] (Интернет
видео без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Music Settings]
(Настройки за музика)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане при
Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвеждане
на слоя за Super Audio CD.
[CD]: възпроизвеждане на слоя за CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали за възпроизвеждане на
Super Audio CD)
[DSD 2ch]: възпроизвеждане на
двуканалната област.
[DSD Multi]: възпроизвеждане на
многоканалната област.
32
[System Settings]
(Настройки на системата)
x [OSD Language] (Език за екранния
дисплей)
Избира езика за екранния дисплей за
плейъра.
x [Dimmer] (Затъмняване)
[Bright] (Ярко): ярко осветление.
[Dark] (Тъмно): слабо осветление.
[Off] (Изкл.): изключва осветлението
по време на възпроизвеждане. Слабо
осветление, когато не се
възпроизвежда.
x [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
Като свързвате компоненти на Sony,
които са съвместими с HDMI
функции, през високоскоростен HDMI
кабел, управлението се улеснява.
[Control for HDMI] (Управление за
HDMI)
[On] (Вкл.): налице са следните
функции BRAVIA Sync:
– Възпроизвеждане с едно докосване
– Изключване на системата
– Следване на езика
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
z
За подробности вижте ръководството
с инструкции, предоставено с телевизора
или компонентите.
[Linked to TV-off] (Изключване от
телевизора)
[On] (Вкл.): автоматично изключване
на плейъра и съвместимите с HDMI
компоненти, когато свързаният
телевизор влезе в режим на готовност
(BRAVIA Sync).
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Startup Screen] (Начален екран)
x [Screen Saver] (Скрийнсейвър)
Задайте стартовия екран при
включване на плейъра.
[Network Service Screen] (Екран
на мрежова услуга): стартиране
с екрана на портала на Sony
Entertainment Network.
[Home Menu Screen] (Екран на
началното меню): стартиране
с началното меню.
[On] (Вкл.): включване на функцията
за скрийнсейвър. Изображението
на скрийнсейвъра се показва, когато
не използвате плейъра за повече от
10 минути, докато е показан
екранният дисплей.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Quick Start Mode] (Режим на
бързо стартиране)
x [Auto Standby] (Автоматичен
режим на готовност)
[On] (Вкл.): автоматично връщане
в режим на готовност, ако не бъде
натиснат бутон за повече от
30 минути.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Auto Display] (Автоматичен
дисплей)
[On] (Вкл.): автоматично показване
на информация на екрана, когато се
променят разглежданите заглавия,
режимите на картината,
аудиосигналите и т.н.
[Off] (Изкл.): показване на
информация само когато натиснете
DISPLAY.
[On] (Вкл.): настройване на плейъра
да ви информира за по-нова версия на
софтуера (стр. 28).
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Gracenote Settings] (Настройки на
Gracenote)
[Auto] (Автоматично): автоматично
изтегляне на информация за диска,
когато възпроизвеждането му спре.
Свържете към мрежата за изтегляне.
[Manual] (Ръчно): изтегляне на
информация за диска, когато се
избере функцията [Video Search]
(Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
Настройки и корекции
[On] (Вкл.): намаляване на времето
за стартиране при включване на
плейъра.
[Off] (Изкл.): намаляване на
консумираната мощност в режим
на готовност.
x [Software Update Notification]
(Известие за актуализация на
софтуера)
x [System Information] (Информация
за системата)
Показва се информацията за версията
на софтуера и MAC адреса на
плейъра.
x [Software License Information]
(Информация за лиценза на
софтуера)
Показва се информация за лиценза
на софтуера.
33
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
x [Internet Settings] (Настройки за
интернет)
Предварително свържете плейъра
към мрежата. За подробности вижте
„Стъпка 3: Подготовка за мрежова
връзка“ (стр. 17).
[Wired Setup] (Настройка на кабелна
връзка): изберете тази опция, когато
свързвате към рутер за широколентова
връзка чрез LAN кабел.
[Wireless Setup(built-in)] (Настройка
на безжична връзка (вградена)) (само
за BDP-S5100): изберете тази опция,
когато използвате вградения
в плейъра безжичен LAN адаптер
за връзка с безжична мрежа.
[USB Wireless Setup] (USB настройка
на безжична връзка) (само за
BDP-S4100): изберете това, когато
използвате USB безжичен LAN
адаптер за връзка с безжична мрежа.
z
За повече подробности посетете следния
уебсайт и прегледайте съдържанието
в раздела за често задавани въпроси:
За потребители в държави в Европа
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Статус на мрежовата връзка)
Показва текущото състояние на
мрежата.
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата
връзка)
Проверява дали мрежовата
връзка е направена правилно, като
изпълнява диагностика на мрежата.
34
x [Connection Server Settings]
(Настройки на сървъра на
връзката)
Задава дали да се покаже свързаният
сървър.
x [Renderer Set-up] (Настройка на
модула за рендиране)
[Automatic Access Permission]
(Разрешение за автоматичен достъп):
задаване дали да се позволи
автоматичен достъп от страна на
новооткрит продукт, съвместим
с DLNA контролер.
[Renderer Name] (Име на модула за
рендиране): показване на името на
плейъра така, както се вижда в други
DLNA продукти в мрежата.
x [Renderer Access Control] (Контрол
на достъпа за модула за
рендиране)
Показва списък с продукти,
съвместими с DLNA контролер,
и задава дали до всеки от тях да има
достъп от този плейър, или не.
x [PARTY Auto Start] (Автоматично
стартиране на парти)
[On] (Вкл.): стартиране на PARTY или
присъединяване към съществуващо
PARTY при заявка от свързан
с мрежата продукт, съвместим
с функцията PARTY STREAMING.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Registered Remote Devices]
(Регистриране на отдалечени
устройства)
Показване на списък с вашите
регистрирани отдалечени устройства.
b
За да използвате тази функция, моля,
актуализирате софтуера на плейъра през
мрежата.
x [Remote Start] (Отдалечено
стартиране)
b
Тази функция не работи с USB адаптера за
безжична LAN връзка (само за BDP-S4100).
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните
настройки по подразбиране)
Нулира настройките на плейъра
до фабричните стойности по
подразбиране, като избира групата
настройки. Всички настройки
в рамките на групата ще се нулират.
x [Initialise Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Изтрива личните ви данни,
съхранени в плейъра.
Настройки и корекции
[On] (Вкл.): включване или
изключване на плейъра чрез вашето
отдалечено устройство, когато има
връзка с мрежата.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
[Resetting]
(Нулиране)
[Easy Network
Settings] (Лесна
настройка на мрежата)
Изберете [Easy Network Settings]
(Лесна настройка на мрежата),
за да зададете настройки за мрежата.
Следвайте инструкциите на екрана.
35
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако изпитате някое от следните
затруднения, докато използвате
плейъра, използвайте ръководството
за отстраняване на неизправности,
преди да заявите ремонт. Ако
проблемът продължи, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Картина
Няма картина или картината не се
извежда правилно.
, Проверете дали всички свързващи
кабели са здраво свързани (стр. 15).
, Превключете селектора на входния
сигнал на телевизора, така че да се
извежда сигнал от плейъра.
, Нулирайте [Output Video
Resolution] (Изходна разделителна
способност за видео) до найниската, като натиснете x на
плейъра за повече от 10 секунди.
, Опитайте следното: 1Изключете
и отново включете плейъра.
2Изключете и отново включете
оборудването. 3Изключете
и отново включете HDMI кабела.
, Конекторът HDMI OUT е свързан
към DVI устройство, което не
поддържа технология за защита
на авторски права.
, Проверете настройките на [Output
Video Resolution] (Изходна
разделителна способност за видео)
в настройката [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 29).
36
, За BD-ROM дискове проверете
настройката за [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p извеждане)
в настройката [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 29).
, За DVD-ROM дискове проверете
настройката за [DVD-ROM 24p
Output] (DVD-ROM 24p извеждане)
в настройката [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 29).
Показваният език на екрана се
превключва автоматично, когато
свържете към конектора HDMI OUT.
, Когато [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 32),
показваният език на екрана
автоматично се превключва според
настройката за езика на свързания
телевизор (ако промените
настройката на телевизора си т.н.).
Звук
Няма звук или звукът не се извежда
правилно.
, Проверете дали всички свързващи
кабели са здраво свързани (стр. 15).
, Превключете селектора за входен
сигнал на аудио-видео усилвателя
(приемника) си, така че
аудиосигналите от плейъра да
се извеждат от аудио-видео
усилвателя (приемника).
, Ако аудиосигналът не се извежда
през конектора DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT, проверете
настройките на звука (стр. 30).
HD аудиосигнали (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
и DTS-HD Master Audio) не се извеждат
от побитовия поток.
, Задайте за [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX)
в настройката [Audio Settings]
(Настройки на звука) стойност
[Off] (Изкл.) (стр. 30).
, Проверете дали свързаният аудиовидео усилвател (приемник)
е съвместим с всеки HD
аудиоформат.
Не се извежда интерактивният звук.
, Задайте за [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX)
в настройката [Audio Settings]
(Настройки на звука) стойност
[On] (Вкл.) (стр. 30).
На екрана се показва код на съобщение 3
[Audio outputs temporarily muted. Do not
adjust the playback volume. The content
being played is protected by Cinavia and is
not authorized for playback on this device.
For more information, see http://
www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Аудиосигналите са временно заглушени.
Не настройвайте силата на звука на
възпроизвеждане. Възпроизвежданото
съдържание е защитено от Cinavia и не
е разрешено за възпроизвеждане на
това устройство. За повече информация
вижте http://www.cinavia.com.
Код на съобщение 3), когато се
възпроизвежда диск.
, Записът на звука на видеото, което
възпроизвеждате, съдържа код на
Cinavia, показващ, че това
е неупълномощено копие на
професионално произведено
съдържание (стр. 6).
Диск
Допълнителна информация
, За връзки през HDMI опитайте
следното: 1Изключете и отново
включете плейъра. 2Изключете
и отново включете оборудването.
3Изключете и отново включете
HDMI кабела.
, За връзки през HDMI, ако плейърът
е свързан към телевизор през аудиовидео усилвател (приемник),
опитайте да свържете HDMI кабела
директно към телевизора. Вижте
и ръководството с инструкции,
предоставено с аудио-видео
усилвателя (приемника).
, Конекторът HDMI OUT е свързан
към DVI устройство (конекторите
DVI не приемат аудиосигнали).
, Устройството, свързано към
конектора HDMI OUT, не поддържа
аудиоформата на плейъра.
Проверете настройките на звука
(стр. 30).
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е замърсен или изкривен.
, Дискът е обърнат с горната страна
надолу. Поставете диска със
страната за възпроизвеждане
надолу.
, Дискът има формат, който не може
да бъде възпроизведен от този
плейър (стр. 42).
, Плейърът не може да възпроизведе
записан диск, който е не
е финализиран правилно.
, Кодът на регион на BD или DVD
диска не съвпада с плейъра.
37
USB устройство
Плейърът не разпознава USB устройство,
свързано към него.
Плейърът не може да се свърже към
мрежата.
, Уверете се, че USB устройството
е свързано стабилно към USB
конектора.
, Проверете дали USB устройството
или някой кабел не са повредени.
, Проверете дали USB устройството
е включено.
, Ако USB устройството е свързано
чрез USB концентратор, свържете
USB устройството директно към
плейъра.
, Проверете мрежовата връзка
(стр. 17) и настройките на мрежата
(стр. 34).
Sony Entertainment Network
Качеството на картината или звука
е ниско или някои програми се
визуализират със загуба на детайли,
особено при бързо движение или
тъмни сцени.
, Качеството на картината или звука
може да бъде подобрено, като се
промени скоростта на връзката.
Препоръчителната скорост на
връзката е поне 2,5 Мб/с за видео
със стандартна разделителна
способност (10 Мб/с за видео
с висока разделителна способност).
Картината е малка.
, Натиснете M, за да увеличите
мащаба.
38
Мрежова връзка
Компютърът не може да се свърже
към интернет, след като е извършена
настройката [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
, Настройките за безжична връзка
на рутера може да се променят
автоматично, ако използвате
функцията „Wi-Fi Protected Setup“,
преди да коригирате настройките на
рутера. В такъв случай променете по
съответния начин настройките на
безжичната връзка на компютъра.
Не можете да свържете плейъра към
рутера за безжична LAN връзка.
, Проверете дали рутерът за
безжична LAN връзка е включен.
, В зависимост от околната среда,
като например конструктивния
материал на стената, условията
на приемане на радио вълни или
препятствията между плейъра
и рутера за безжична LAN връзка,
възможното разстояние за
комуникация може да се съкрати.
Преместете плейъра и рутера за
безжична LAN връзка по-близо
един до друг.
, Устройства, които използват
честотна лента от 2,4 GHz,
например микровълнови печки,
Bluetooth или цифрови безжични
устройства, може да нарушат
комуникацията. Отдалечете
плейъра от такива устройства
или ги изключете.
Желаният безжичен рутер не се показва
в списъка с безжични мрежи.
, Натиснете RETURN, за да се
върнете към предходния екран,
и опитайте настройката на
безжичната мрежа отново. Ако
желаният безжичен рутер все още
не е разпознат, натиснете RETURN,
за да изберете Manual registration.
, Вижте [Network Update]
(Актуализация през мрежата)
(стр. 28), за да актуализирате
плейъра към по-нова версия на
софтуера.
Функцията PARTY STREAMING не може да
се стартира.
, Проверете дали [PARTY Auto Start]
(Автоматично стартиране на парти)
в настройката [Network Settings]
(Настройки на мрежата)
е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 34).
Функцията [Control for HDMI] (Управление
за HDMI) не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 32).
, Ако промените HDMI връзката,
рестартирайте плейъра.
, Ако е спирало електрозахранването,
задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
настройка [Off] (Изкл.), след което
задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
настройка [On] (Вкл.) (стр. 32).
, Проверете следното и вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с компонента.
– дали свързаният компонент
е съвместим с функцията
[Control for HDMI] (Управление
за HDMI).
– дали свързаният компонент
е настроен правилно за
функцията [Control for HDMI]
(Управление за HDMI).
, Когато свързвате плейъра към
телевизора през аудио-видео
усилвател (приемник),
– ако аудио-видео усилвателят
(приемникът) не е съвместим
с функцията [Control for HDMI]
(Управление за HDMI),
е възможно да не можете
да управлявате телевизора
чрез плейъра.
Допълнителна информация
На екрана се показва съобщението [A new
software version is available. Please go to
the “Setup” section of the menu and select
“Network update” to perform the update.]
(Налице е нова версия на софтуера.
Отворете раздела „Setup“ на менюто
и изберете „Network update“, за да
извършите актуализацията.), когато
включите плейъра.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
39
– ако промените връзката през
HDMI, изключите и включите
отново захранващия кабел или
спре електрозахранването,
опитайте следното:
1Превключете селектора за
входен сигнал на аудио-видео
усилвателя (приемника) така,
че картината от плейъра да се
покаже на телевизионния екран.
2Задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
настройка [Off] (Изкл.), след
което задайте за [Control for
HDMI] (Управление за HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на
HDMI) настройка [On] (Вкл.)
(стр. 32). Вижте ръководството
с инструкции, предоставено
с аудио-видео усилвателя
(приемника).
Функцията за изключване на системата
не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) и [Linked to
TV-off] (Изключване от телевизора)
в [HDMI Settings] (Настройки на
HDMI) са с настройки [On] (Вкл.)
(стр. 32).
Други
Възпроизвеждането не започва от
началото на съдържанието.
, Натиснете OPTIONS и изберете
[Play from start] (Възпроизвеждане
от началото).
40
Възпроизвеждането не започва от точката
за възобновяване, в която сте спрели
възпроизвеждането последния път.
, Точката за възобновяване може да
се изчисти от паметта в зависимост
от диска, когато
– отворите тавата на диска;
– изключите USB устройството;
– възпроизведете друго
съдържание;
– изключите плейъра.
На екрана се показва код на съобщение 1
[Playback stopped. The content being played
is protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Възпроизвеждането
е спряно. Възпроизвежданото
съдържание е защитено от Cinavia
и възпроизвеждането му на това
устройство не е разрешено.
За повече информация вижте http://
www.cinavia.com. Код на съобщение 1),
когато се възпроизвежда диск.
, Записът на звука на видеото,
което възпроизвеждате, съдържа
код на Cinavia, показващ, че то
е предназначено за представяне
само чрез професионално
оборудване и възпроизвеждането
му от потребители не е разрешено
(стр. 6).
Тавата на диска не се отваря и на дисплея
на предния панел се показва „LOCK“
или „D ON“.
, Когато се покаже „LOCK“, плейърът
е заключен. За да отмените
функцията за заключване за деца,
задръжте N на плейъра, докато на
дисплея на предния панел се покаже
„UNLCK“ (стр. 10).
, Когато се покаже „D ON“, се
свържете с търговеца си на Sony
или с местния упълномощен сервиз
на Sony.
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Тавата на диска не се отваря и не можете
да извадите диска дори след като
натиснете Z.
На дисплея на предния панел се показва
„Exxxx“ или „TEMP“.
, Когато се покаже „Exxxx“,
се свържете с най-близкия
търговец на Sony или с местния
упълномощен сервиз на Sony
и съобщете кода на грешката.
, Когато се покаже „TEMP“,
поставете плейъра на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите прегряването му.
За кратко ще се покаже „TEMP“.
Плейърът не реагира на нито един бутон.
, В плейъра се е кондензирала влага
(стр. 4).
, Задръжте [/1 на плейъра за повече
от 10 секунди, докато плейърът се
изключи.
Ако плейърът все още не реагира на
нито един бутон, изключете
захранващия кабел и го включете
отново.
(Наименование на конектора:
Тип на конектора/изходно ниво/
импеданс при натоварване)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA жак/0,5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19-щифтов стандартен
конектор
LAN (100):
Порт 100BASE-TX
USB:
USB конектор тип A (за свързване
на USB памет, четец на карти
с памет, цифров фотоапарат
и цифрова видеокамера)
Безжично (само за BDP-S5100)
Стандарт за безжична LAN мрежа:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотен обхват:
2,4 GHz лента: Канали 1–13
Модулация:
DSSS и OFDM
Общи
Допълнителна информация
, Опитайте следното: 1Изключете
плейъра и захранващия кабел.
2Включете отново захранващия
кабел, докато държите натиснат Z
на плейъра. 3Продължавайте да
натискате Z на плейъра, докато
тавата се отвори. 4Извадете диска.
5Когато на дисплея на предния
панел се покаже „OPEN“, задръжте
[/1 на плейъра за повече от
10 секунди, докато плейърът се
изключи.
Входове и изходи
Изисквания за захранването:
220 V–240 V променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
BDP-S4100: 13 W
BDP-S5100: 14 W
Размери (приблиз.):
360 мм × 199 мм × 43 мм
(ширина/дълбочина/височина)
включително издадените части
Тегло (приблиз.): 1,3 кг
Работна температура:
5ºC до 35ºC
Работна влажност:
25% до 80%
Включени принадлежности
Вижте стр. 15.
Спецификациите и дизайнът подлежат
на промяна без предупреждение.
41
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (музикален
компактдиск)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Тъй като спецификациите на Blu-ray
Disc са нови и развиващи се, възможно
е някои дискове да не могат да се
възпроизведат в зависимост от типа
и версията им.
Извеждането на звука се различава
в зависимост от източника, свързания
изходен конектор и избраните
настройки на звука.
*2 BD-RE: Версия 2.1
BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително
BD-R с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може да
се възпроизвежда, ако постскриптове са
записваеми.
*3 Компактдиск или DVD диск няма да
се възпроизведе, ако не е финализиран
правилно. За повече информация вижте
ръководството с инструкции,
предоставено със записващото
устройство.
Дискове, които не могат да
се възпроизвеждат
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
42
Забележка относно дисковете
Този продукт е предназначен за
възпроизвеждане на дискове,
отговарящи на стандарта за
компактдискове (CD). DualDisc
дискове и някои музикални дискове
с технология за защита срещу
копиране не съответстват на този
стандарт, поради което е възможно да
не могат да бъдат възпроизвеждани
от този продукт.
Забележка относно операциите за
възпроизвеждане на BD/DVD диск
Някои операции при
възпроизвеждането на BD/DVD
дискове може преднамерено да
са настроени от производителите
на софтуер. Тъй като този плейър
възпроизвежда BD/DVD дискове
според съдържанието на диска,
проектирано от тези производители,
някои функции на
възпроизвеждането може да не
са налице.
Забележка за двуслойните BD/DVD
дискове
Възпроизвежданите картини и звук
може да прекъснат за момент при
превключването между слоевете.
Код на регион (само за BD-ROM/DVD VIDEO
дискове)
Кодът на региона за плейъра ви
е отпечатан на гърба на уреда и той
ще възпроизвежда само BD-ROM/
DVD VIDEO дискове, обозначени
със същия код на регион или с ALL .
Код на регион
Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Видео
Кодек
MPEG-1 Видео*1
Контейнер Разширение
PS
PS*3
MPEG-2 Видео*2 *4
TS
Xvid
MPEG4/AVC*5
WMV9
*1
Motion JPEG*6
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
ASF
.wmv, .asf
WMA9
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Допълнителна информация
VC1
*1
С аудио
Формат
AVCHD (версия 2.0)*1*7*8
Музика
Снимки
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Стандартен*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Формат
Разширение
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
43
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
Плейърът може да не възпроизвежда
този формат на файл на DLNA сървър.
Плейърът може да възпроизвежда само
видео със стандартна разделителна
способност на DLNA сървър.
Плейърът не възпроизвежда файлове
с формат DTS на DLNA сървър.
Плейърът може да възпроизвежда само
файлове с формат Dolby Digital на
DLNA сървър.
Плейърът може да поддържа AVC до
ниво 4.1.
Плейърът не възпроизвежда този
формат на файл на DLNA сървър.
Плейърът може да поддържа кадрова
честота до 60 fps.
Плейърът възпроизвежда файлове
с формат AVCHD, записани на
цифрова видеокамера и т.н.
Дискът с формат AVCHD няма да може
да се възпроизведе, ако не
е финализиран правилно.
Плейърът може да възпроизвежда
файлове „.mka“.
Този файл не може да се
възпроизвежда на DLNA сървър.
Плейърът не възпроизвежда
анимирани PNG или анимирани GIF
файлове.
За MPO файлове, различни от 3D,
се показва основното или първото
изображение.
b
• Някои файлове може да не се
възпроизвеждат в зависимост от
файловия формат, кодирането на файла,
състоянието на записа или на DLNA
сървъра.
• Някои файлове, редактирани на
компютър, може да не се
възпроизвеждат.
• При някои файлове е възможно да не
може да се използва функцията за бързо
превъртане напред или назад.
• Плейърът не възпроизвежда кодирани
файлове, като DRM или Lossless.
44
• Плейърът може да разпознае следните
файлове или папки в BD, DVD дискове,
компактдискове и USB устройства:
– до папки на 9-о ниво, включително
основната папка;
– до 500 файла/папки на едно ниво.
• Плейърът може да разпознае следните
файлове или папки, съхранени в DLNA
сървъра:
– до папки на 19-о ниво;
– до 999 файла/папки на едно ниво.
• Плейърът може да поддържа кадрова
честота:
– до 60 fps само за AVCHD (MPEG4/
AVC).
– до 30 fps за други видеокодеци.
• Плейърът може да поддържа кадрова
честота при видео до 40 Мfps.
• Плейърът може да поддържа
разделителна способност при видео
до 1920 × 1080p.
• Някои USB устройства може да не
функционират с плейъра.
• Плейърът може да разпознава Mass
Storage Class (MSC) устройства (като
например флаш памет или твърд диск),
устройства за улавяне на неподвижно
изображение (SICD) и клавиатура със
101 бутона.
• За да избегнете увреждане на данните
или повреда на USB паметта или
устройствата, изключете плейъра, когато
свързвате или отстранявате USB паметта
или устройствата.
• Плейърът може да не възпроизвежда
гладко видеофайлове с висока побитова
скорост от компактдискове с данни.
Препоръчително е да възпроизвеждате
такива файлове от DVD или BD диск
с данни.
Относно защитата на
безжичните LAN мрежи
Тъй като комуникацията чрез
функцията на безжичната LAN
мрежа се извършва с радиовълни,
безжичният сигнал евентуално
може да се прехване. За да се предпази
безжичната комуникация, този плейър
поддържа различни функции
за защита. Не забравяйте да
конфигурирате правилно настройките
за защита в съответствие с мрежата си.
WEP
WEP защитава комуникациите,
за да не допусне външни лица да ги
прехващат или да влизат непозволено
в безжичната ви мрежа. WEP
е остаряла технология за защита,
която позволява да се свързват
по-стари устройства, които не
поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за защита,
разработена в с цел да отстрани
недостатъците на WEP. TKIP
гарантира по-високо ниво на защита
от WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която
използва усъвършенстван метод за
защита, различен от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво на
защита от WEP или TKIP.
• За да поддържате
диска чист,
хващайте го за ръба.
Не докосвайте
повърхността.
Прахът,
отпечатъците от пръсти или
надраскванията по диска може да
доведат до повредата му.
• Не излагайте диска на директна
слънчева светлина или източници
на топлина, като например
въздуховоди с горещ въздух, и не го
оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина, тъй
като температурата в него може да
се повиши значително.
• След възпроизвеждане поставете
диска в кутията му.
• Почистете диска с
кърпа за почистване.
Избърсвайте диска
от центъра навън.
• Не използвайте
разтворители, като
например бензин,
разредител, достъпни в търговската
мрежа почистващи препарати за
дискове/лещи или антистатични
спрейове, предназначени за
винилови грамофонни плочи.
• Ако на диска има отпечатан етикет,
изсушете го преди възпроизвеждане.
• Не използвайте следните дискове:
– диск за почистване на лещата;
– диск с нестандартна форма
(например карта, сърце);
– диск, върху който има етикет или
стикер;
– диск, върху който има остатъци от
тиксо или стикер.
• Не покривайте с друга повърхност
страната за възпроизвеждане на
диска, за да отстраните повърхности
драскотини.
Допълнителна информация
Без защита
Въпреки че можете лесно да направите
настройките, всеки може да прехване
безжичната комуникация или да влезе
непозволено в безжичната ви мрежа,
дори и без сложни инструменти.
Имайте предвид, че има риск от
неупълномощен достъп или
прехващане на данни.
Забележки относно дисковете
45
Кодове за телевизори, които
могат да бъдат управлявани
Докато държите -TV- [/1, въведете
кода на производителя на телевизора
чрез бутоните с цифри.
Ако са посочени няколко кода,
опитайте да ги въведете
последователно, докато намерите
този, който работи с телевизора ви.
Производител
Номер на код
Sony
01
(по подразбиране)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Списък с кодове на езици
За подробности вижте [BD/DVD
Viewing Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD диск) (стр. 31).
Изписването на езика съответства на
стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Език
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
46
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Език
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
не е посочен
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Код на регион/родителски
контрол
За подробности вижте [Parental
Control Area Code] (Код на регион за
родителски контрол) (стр. 31).
Код Регион
2047
2044
2070
2109
2115
2238
2149
2092
2304
2363
2376
2379
2428
2489
2543
2424
2174
2090
2499
Австралия
Аржентина
Бразилия
Германия
Дания
Индонезия
Испания
Китай
Корея
Малайзия
Нидерландия
Норвегия
Полша
Русия
Тайван
Филипини
Франция
Чили
Швеция
2046
2057
2184
2200
2248
2239
2254
2093
2333
2362
2390
2427
2436
2501
2528
2165
2219
2086
2276
Австрия
Белгия
Великобритания
Гърция
Индия
Ирландия
Италия
Колумбия
Люксембург
Мексико
Нова Зеландия
Пакистан
Португалия
Сингапур
Тайланд
Финландия
Хонконг
Швейцария
Япония
Допълнителна информация
Код
47
Софтуерът на този плейър може да бъде актуализиран в бъдеще. За информация
относно наличните актуализации и последните инструкции за експлоатация
посетете следния уебсайт:
За потребители в държави в Европа
http://support.sony-europe.com/
z
За да намерите полезни съвети и информация за продуктите и услугите
на Sony, посетете: www.sony-europe.com/myproduct/
4-442-385-11(2) (BG)
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising