Sony | BDP-S790 | Sony BDP-S790 Blu-ray Disc™ плейър с Wi-Fi® връзка Инструкции за експлоатация

4-418-507-11(2) (BG)
Blu-ray Disc™ /
DVD плейър
Инструкции за експлоатация
Връзки и настройки
Възпроизвеждане
Интернет
Настройки и корекции
Допълнителна информация
BDP-S790
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте това устройство на дъжд
или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
корпуса. За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран персонал.
Захранващият кабел трябва да се подменя
само в квалифициран сервизен магазин.
Батериите или устройството с поставени
батерии не трябва да се излагат на прекалено
висока температура, като например слънце,
огън или подобни.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч, използван
в този Blu-ray Disc/DVD плейър, е вреден за
очите, не се опитвайте да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран персонал.
Този етикет се намира на предпазния капак
на лазера вътре в корпуса.
За потребители в държави в Европа
Това устройство е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Маркировката
за ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 се намира
върху задната външна страна.
2
Изхвърляне на старо
електрическо и
електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и
други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката
му показва, че той не трябва да се третира като
битови отпадъци. Вместо това трябва да бъде
предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте го закупили.
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и
други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира като битови
отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или олово
(Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе биха могли да
възникнат при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране на
батерията, в края на живота на продукта го
предайте в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте закупили
продукта.
Производител на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Япония. Упълномощен
представител за EMC и безопасност на
продуктите е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси относно сервизното
обслужване или гаранцията вижте адресите,
посочени в отделните документи за това.
Предпазни мерки
• Този уред работи на 220 – 240 V променлив
ток, 50/60 Hz. Проверете дали работното
напрежение на уреда съвпада с това на
местното електрозахранване.
• За да предотвратите риска от пожар или
токов удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, като например вази,
върху устройството.
• Поставете този уред така, че захранващият
кабел да може да бъде изключен от
електрически контакт незабавно при
възникване на проблем.
Предпазни мерки
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
За разполагането
• Поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите
прегряването му.
• Не слагайте плейъра на мека повърхност,
например килим, която може да блокира
вентилационните отвори.
• Не инсталирайте този плейър в
затворено пространство, като например
полица за книги или подобна мебел.
• Не поставяйте плейъра близо до
източници на висока температура или на
място с пряка слънчева светлина, силна
запрашеност или механични вибрации.
• Не поставяйте плейъра на открито,
в превозни средства, в кораби или
други плавателни съдове.
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място или е поставен
в много влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността му да
се кондензира влага. Ако това се случи,
плейърът може да не функционира
правилно. В такъв случай извадете диска
и оставете плейъра включен за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Не поставяйте плейъра в наклонено
положение. Той е проектиран да работи
само в хоризонтално положение.
• Не поставяйте метални предмети пред
предния панел. Това може да ограничи
приемането на радиовълни.
• Не поставяйте плейъра на място, където
се използва медицинско оборудване.
Той може да причини неизправност
в медицинските инструменти.
• Ако използвате пейсмейкър или друго
медицинско устройство, се консултирайте
с лекаря си или с производителя на
това устройство, преди да използвате
функцията за безжична LAN връзка.
3
• Този плейър трябва да се монтира и
използва при осигурено минимално
разстояние от поне 20 см или повече
между плейъра и човешкото тяло
(с изключение на крайниците: ръце,
китки, крака и глезени).
• Не поставяйте тежки или нестабилни
предмети върху плейъра.
• Не поставяйте каквито и да е предмети,
различни от диск, в тавата на диска. Това
може да причини повреда на плейъра
или предмета.
• Извадете диска, когато премествате
плейъра. Ако не го направите, дискът
може да се повреди.
• Изключете захранващия кабел и всички
останали кабели от плейъра, когато го
местите.
За източниците на захранване
• Плейърът не е изключен от захранването,
докато е свързан към електрически
контакт, дори и самият плейър да
е изключен.
• Изключете плейъра от електрическия
контакт, ако няма да го използвате дълго
време. За да изключете захранващия
кабел, хванете щепсела. Никога не
дърпайте кабела.
• Спазвайте следните неща, за да
предотвратите повредата на захранващия
кабел. Не използвайте захранващия
кабел, ако е повреден. Това може
да доведе до токов удар или пожар.
– Не прещипвайте захранващия кабел
между плейъра и стена, рафт и др.
– Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел и не дърпайте
самия кабел.
За почистването
Почистете корпуса, панела и елементите за
управление с мека кърпа. Не използвайте
никакви абразивни тъкани или гъби,
почистващи прахове или разтворители,
като спирт или бензин.
За почистващи дискове, препарати за
почистване на дискове/лещи
Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове). Те
може да причинят повреда на апарата.
За смяната на части
В случай че плейърът бъде ремонтиран,
подменените части може да бъдат задържани
с цел повторна употреба или рециклиране.
За свързване към конектор HDMI OUT
Спазвайте следните неща, тъй като
неправилното боравене може да доведе
до повреда на конектора HDMI OUT
и съединителя.
• Внимателно подравнете конектора
HDMI OUT на гърба на плейъра и
съединителя HDMI, като проверите
формите им. Уверете се, че съединителят
не е обърнат обратно или наклонен.
• Изключвайте HDMI кабела, когато
местите плейъра.
За регулирането на силата на звука
Не увеличавайте силата на звука, докато
слушате участък с много ниско ниво на
входния сигнал или без аудиосигнали. Ако
го направите, ушите ви може да се увредят,
а високоговорителите да се повредят,
ако се възпроизведе участък с високо
ниво на звука.
4
• Хванете директно съединителя HDMI,
когато свързвате или изваждате HDMI
кабела. Не усуквайте и не натискайте
съединителя HDMI в конектора
HDMI OUT.
За гледането на 3D видеоизображения
Защита срещу копиране
Някои хора може да изпитат дискомфорт
(като например напрежение в очите,
умора или гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony препоръчва
всички зрители да правят редовни почивки,
докато гледат 3D видеоизображения.
Дължината и честотата на необходимите
почивки са различни при отделните хора.
Трябва да определите оптималния си
режим. Ако изпитвате какъвто и да е
дискомфорт, трябва да спрете да гледате 3D
видеоизображения, докато дискомфортът
премине. Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва също
да прегледате (i) ръководството и/или
съобщенията за внимание на всички други
устройства, които използвате с продукта,
или съдържанието на Blu-ray Disc,
който се възпроизвежда с този продукт,
както и (ii) уебсайта ни* за най-актуалната
информация. Зрението на малките деца
(особено тези под шест години) е в процес
на развитие. Консултирайте се с лекар
(като например педиатър или офталмолог),
преди да позволите на малки деца да
гледат 3D видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат малките
деца, за да се уверят, че спазват
препоръките, изброени по-горе.
* http://www.sony-europe.com/myproduct/
Консултирайте се относно системите
за разширена защита на съдържание,
използвани както с Blu-ray Disc™, така и
с DVD носители. Тези системи, наричани
AACS (Разширена система за достъп
до съдържание) и CSS (Система за
скремблиране на съдържанието),
може да съдържат ограничения за
възпроизвеждането, аналоговия изходен
сигнал и други подобни функции.
Функционирането на този продукт и
поставените ограничения може да варират
в зависимост от датата на покупка, тъй
като управителният съвет на AACS може
да приеме или промени своите правила за
ограничаване след момента на покупката.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър може
да показва неподвижно
видеоизображение или изображение
на екранния дисплей върху
телевизионния екран за неограничено
време. Ако оставите това да продължи
за дълъг период от време, рискувате
да повредите трайно телевизионния
екран. Телевизорите с плазмен дисплей
и прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с плейъра, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Забележка за Cinavia
Този продукт използва технология от Cinavia, за
да ограничи използването на неупълномощени
копия на някои достъпни в търговската мрежа
филми и видеоклипове и техните аудиозаписи.
Когато бъде засечено забранено използване на
неупълномощено копие, се показва съобщение
и възпроизвеждането или копирането се
прекратяват.
Повече информация за технологията
на Cinavia е предоставена в онлайн
информационния център за клиенти на
Cinavia на адрес http://www.cinavia.com.
За да поискате допълнително информация
за Cinavia по пощата, изпратете пощенска
карта с адреса си до: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, САЩ.
Авторски права и търговски марки
• „AVCHD“ и логотипът на „AVCHD
3D/Progressive“ са търговски марки
на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• Java е търговска марка на Oracle и/или
нейните свързани фирми.
•
, „XMB“ и „xross media bar“ са
търговски марки на Sony Corporation
и Sony Computer Entertainment Inc.
5
• В този продукт се използва технологията
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, логотипът HDMI и
High-Definition Multimedia Interface са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други държави.
• Логотипите на „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“, „Super Audio
CD“ и „CD“ са търговски марки.
• „BD-LIVE“, логотипът на „BD-LIVE“
и „BONUSVIEW“ са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
• „Blu-ray 3D“ и логотипът на „Blu-ray 3D“
са търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
• „x.v.Colour“ и логотипът на „x.v.Colour“
са търговски марки на Sony Corporation.
• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
• „PhotoTV HD“ и логотипът на
„PhotoTV HD“ са търговски марки
на Sony Corporation.
• Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
• Този продукт включва собствена
технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ
7,369,677 и други издадени и предстоящи
патенти в САЩ и по света, както и с
авторско право и защита на търговска
тайна за определени аспекти на тази
технология. Cinavia е търговска марка
на Verance Corporation. Авторско право
2004-2010 Verance Corporation. Всички
права запазени от Verance. Забранено
е подлагането на обратно конструиране
и разглобяването.
6
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
Този продукт съдържа технология, която
е обект на определени права на
интелектуална собственост на Microsoft.
Употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт са
забранени без съответния лиценз или
лицензи от Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на Microsoft
за достъп до съдържание PlayReady™
за защита на интелектуалната им
собственост, включително защитено
с авторски права съдържание. Това
устройство използва технологията
PlayReady за достъп до съдържание,
защитено с PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее да приложи
правилно ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да изискат от
Microsoft да отмени възможността на
устройството да използва защитено с
PlayReady съдържание. Отмяната не
трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или върху
такова, защитено от други технологии за
достъп до съдържание. Собствениците
на съдържание могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да имате достъп
до тяхното съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма да имате
достъп до съдържание, което я изисква.
• Технологията за разпознаване на музика,
видео и свързани данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote е индустриалният
стандарт в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на сродно
съдържание. За повече информация
посетете www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и свързаните с
музика и видеосъдържание данни от
Gracenote, Inc., авторско право © от 2000 г.
до днес Gracenote. Gracenote Software,
авторско право © от 2000 г. до днес
Gracenote. За този продукт или услуга
важат един или повече патенти,
собственост на Gracenote. Вижте уебсайта
на Gracenote за неизчерпателен списък на
приложимите патенти на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
логотипът на Gracenote, както и
логотипът на „Powered by Gracenote“ са
или регистрирани търговски марки, или
търговски марки на Gracenote в САЩ и/
или други държави.
Браузър Opera
Браузър Opera(r) от Opera Software ASA.
Авторско право 1995-2010 Opera Software
ASA. Всички права запазени.
• Този продукт включва SkypeKit версия 3
Авторско право 2003-2010, Skype Limited
Предстоящи патенти
Skype, свързаните търговски марки и
логотипи и символът „S“ са търговски
марки на Skype Limited.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® са регистрирани търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
и Wi-Fi Protected Setup™ са марки на
Wi-Fi Alliance.
• Логотипът на Wi-Fi CERTIFIED е знак
за съответствие на Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected Setup е марка
на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логотипът на DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки,
търговски марки за услуги или знаци
за съответствие на Digital Living Network
Alliance.
• Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните им
притежатели.
• Други наименования на системи и
продукти са основно търговски марки
или регистрирани търговски марки на
производителите. Символите ™ и ®
не са включени в този документ.
Информация за лиценза за крайния
потребител
Gracenote® Лицензно споразумение
с крайния потребител
Това приложение или устройство съдържа
софтуер от Gracenote, Inc. of Emeryville,
California („Gracenote“). Софтуерът от
Gracenote („Софтуер от Gracenote“)
позволява на това приложение да извършва
идентификация на диск и/или файл и да
получава информация, свързана с музика,
включително име, изпълнител, запис и
заглавие („Данни от Gracenote“) от онлайн
сървъри или вградени бази от данни
(наричани общо „сървъри на Gracenote“),
и да извършва други функции. Можете да
използвате данните от Gracenote само чрез
предвидените за крайния потребител
функции на това приложение или устройство.
Съгласявате се, че ще използвате данните от
Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите
на Gracenote само за своя собствена потреба
и с нетърговска цел. Съгласявате се да не
назначавате, копирате, прехвърляте или
предавате софтуера на Gracenote или данните
от Gracenote на трети лица. СЪГЛАСЯВАТЕ
СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ДАННИТЕ ОТ
GRACENOTE, СОФТУЕРА НА GRACENOTE
ИЛИ СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО
РАЗРЕШЕНОТО В НАСТОЯЩИЯ
ДОКУМЕНТ.
7
Съгласявате се, че неизключителният ви
лиценз да използвате данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote и сървърите на
Gracenote ще бъде прекратен, ако нарушите
тези ограничения. Ако лицензът ви бъде
прекратен, се съгласявате да преустановите
всяко използване на данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote и сървърите на
Gracenote. Gracenote запазва всички права над
данните от Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote, включително
всички права за собственост. При никакви
обстоятелства Gracenote няма да носи
отговорност за плащания до вас за
информация, която сте предоставили.
Съгласявате се, че Gracenote, Inc. може
да наложи правата си по силата на
настоящото споразумение спрямо
вас директно от свое име.
Услугата на Gracenote използва уникален
идентификатор за проследяване на заявки
за статистически цели. Целта на зададения на
произволен принцип цифров идентификатор
е да позволи на услугата на Gracenote да брои
заявките, без да добива информация за вас.
За повече информация вижте уеб страницата
с декларацията за поверителност на Gracenote
за услугата на Gracenote.
Получавате лиценз за софтуера на Gracenote
и всеки елемент от данните от Gracenote
„ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote не
дава гаранции и не изказва твърдения, преки
или косвени, относно точността на данните
от Gracenote от сървърите на Gracenote.
Gracenote си запазва правото да изтрие данни
от сървърите на Gracenote или да променя
категории данни поради всяка причина, която
Gracenote сметне за задоволителна. Не се
дава гаранция, че софтуерът или сървърите
на Gracenote са без грешки или че
функционирането на софтуера или сървърите
на Gracenote ще бъде без прекъсвания.
Gracenote няма задължението да ви
предоставя нови, подобрени или
допълнителни типове данни или категории,
които Gracenote може да предоставя в бъдеще,
и има правото да прекрати услугите си по
всяко време.
8
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ
ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ
ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ,
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ,
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И
НЕНАРУШЕНИЕ. GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ
СЕ ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ КОЙТО
И ДА Е ОТ СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE
ОТ ВАША СТРАНА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ
GRACENOTE НЯМА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ
ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ НА
ПЕЧАЛБИ ИЛИ НЕРЕАЛИЗИРАНИ
ПРИХОДИ.
© Gracenote, Inc. 2009
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Указател за частите и елементите за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Връзки и настройки
Стъпка 1: Свързване на плейъра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Стъпка 3: Лесна настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Възпроизвеждане от USB устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Възпроизвеждане през мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Налични опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Интернет
Сърфиране в уебсайтове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Наслаждаване на Skype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Настройки и корекции
Използване на екраните за настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Network Update (Актуализация през мрежата) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Screen Settings (Настройки на екрана) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Audio Settings (Настройки на звука) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD) . . . . . . . 37
Parental Control Settings (Настройки за родителски контрол) . . . . . . 38
Music Settings (Настройки за музика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
System Settings (Настройки на системата) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Network Settings (Настройки на мрежата) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Easy Setup (Лесна настройка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Resetting (Нулиране) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9
Указател за частите и елементите за управление
Преден панел
A [/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на
плейъра в режим на готовност.
B Тава на диска
C Дисплей на предния панел
N, X: Свети по време на
възпроизвеждане или пауза.
: Свети при активиране на
настройката за повторение.
: Свети, когато се извеждат
видеосигнали 720p/1080i/1080p.
D Z (отваряне/затваряне)
E N (възпроизвеждане)
F x (стоп)
G Конектор
(USB)
Свържете USB устройство към
този конектор.
H Сензор за дистанционното
управление
За заключване на тавата на диска
(заключване за деца)
Можете да заключите тавата на диска,
за да не допуснете отварянето й по
погрешка.
Когато плейърът е включен,
задръжте N на плейъра за повече
от 10 секунди. Тавата на диска се
заключва или отключва.
Относно сензорните бутони/индикаторите
Бутоните 4, 5 и 6 функционират,
когато индикаторите на сензорните
бутони светят.
Можете да включите/изключите
индикаторите, като настроите
[Dimmer] (Затъмняване) в [System
Settings] (Настройки на системата)
(стр. 39).
b
Тези бутони работят, когато ги докоснете
леко. Не ги натискайте с голяма сила.
z
Тези бутони работят дори ако включите/
изключите индикаторите, като зададете
[Dimmer] (Затъмняване) на [Off] (Изкл.).
10
Заден панел
A Конектор LINE OUT (VIDEO)
B Конектор DIGITAL OUT
(COAXIAL)
E Конектори LINE OUT
(R-AUDIO-L)
F Конектор HDMI OUT 1
C Вентилационни отвори
G Конектор HDMI OUT 2
D Конектор DIGITAL OUT
(OPTICAL)
H Конектор
(USB)
I Извод LAN (100)
11
Дистанционно управление
Наличните функции на дистанционното
управление се различават в зависимост
от диска или ситуацията.
-TV- t
Превключване между телевизора
и други източници на входен
сигнал.
-TV- [/1 (включено/
в готовност)
Включване или поставяне на
телевизора в режим на готовност.
[/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на
плейъра в режим на готовност.
B Бутони с цифри (0 – 9)
Въвеждане на номера на заглавие/
глава и т.н.
2 +/–
Регулиране на силата на звука на
телевизора.
(изключване на звука)
Временно изключване на звука.
AUDIO (стр. 38)
Избиране на записа за езика,
когато на BD-ROM/DVD VIDEO
диска има многоезични записи.
Избиране на режима на
аудиозаписа на компактдиск.
3D (стр. 25)
Преобразуване на 2D съдържание
в симулирано 3D съдържание при
свързване към съвместими 3D
устройства.
SUBTITLE (стр. 38)
z
Бутонът с цифрата 5, както и бутоните
AUDIO, 2 +и N имат осезаеми точки.
Използвайте осезаемата точка за отправна
точка при работа с плейъра.
AZ
Отваряне или затваряне на тавата
на диска.
12
Избиране на езика на субтитрите,
когато са записани на няколко
езика на BD-ROM/DVD VIDEO
диска.
C Цветни бутони (червен/
зелен/жълт/син)
Бутони за бърз достъп за
интерактивни функции.
D TOP MENU
Отваряне или затваряне на
главното меню на BD или
DVD дискове.
SEN
Достъп до онлайн услугата
„Sony Entertainment Network™“.
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на
изскачащото меню на BD-ROM
или DVD диск.
OPTIONS (стр. 25)
Менюто с опции, които могат
да се изберат, се показва на
телевизионния екран.
HOME
Отваряне на началното меню
на плейъра.
Показва се тапетът, когато се
натисне иконата за категории
на началното меню.
RETURN
Връщане към предишния екран.
m/M (бързо/бавно/
стопкадър)
• Бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред на диска
при натискане по време на
възпроизвеждане. Скоростта на
търсене се променя при всяко
натискане на бутона по време
на възпроизвеждане на видео.
• Възпроизвеждане на забавен
каданс, когато се натисне за
повече от една секунда в режим
на пауза.
• Възпроизвежда по един кадър
при кратко натискане в режим
на пауза.
z
Възпроизвеждането на забавен каданс
или на единичен кадър не e налице за
Blu-ray 3D дискове.
N
Стартиране или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
DISPLAY (стр. 21)
Преместване на маркировката
за избор на показан елемент.
Извеждане на информация
за възпроизвеждането
и сърфирането в интернет
на екрана.
Централен бутон (ENTER)
X
Въвеждане на избрания елемент.
Поставяне на пауза или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
</M/m/,
E ./> (предишен/
следващ)
Преминаване към предишната/
следващата глава, запис или файл.
/
(повтаряне/напред)
Кратко повтаряне на текущите
сцени за 10 секунди/Кратко
превъртане напред на текущите
сцени за 15 секунди.
x
Спиране на възпроизвеждането и
запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за
заглавие/запис е последната
точка, която сте възпроизвели,
или последната снимка от папка
със снимки.
13
Екран на началното меню
Показва се началното меню, когато
натиснете HOME. Изберете категория
чрез </,. Изберете елемент чрез
M/m и натиснете ENTER.
Елемент
Категория
[Setup] (Настройка): Регулиране
на настройките на плейъра.
[Photo] (Снимки): Показване
на снимки.
[Music] (Музика):
Възпроизвеждане на музика.
[Video] (Видео):
Възпроизвеждане на видеоклипове
[Network] (Мрежа): Извеждане
на елементите на мрежата.
14
Връзки и настройки
Стъпка 1: Свързване на плейъра
Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички други връзки.
За включените принадлежности вижте „Включени принадлежности“ (стр. 49).
Високоскоростен HDMI кабел*1
(не е включен в комплекта)
Връзки и настройки
Свързване към телевизора
Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори
на телевизора си.
При свързването цветът на конектора трябва да отговаря на този на куплунга.
Високо качество
Аудио-видео кабел*1
Стандартно
качество
*1
Вижте „Включени принадлежности“ (стр. 49).
b
Не свързвайте плейъра през видеокасетофон. Видеосигналите от видеокасетофони може
да се повлияят от системи за защита на авторски права и картината на телевизора ще бъде
изкривена.
15
Свързване към аудио-видео усилвател (приемник)
Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори
на аудио-видео усилвателя (приемника). Когато изберете A или B, направете
съответните настройки в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 36).
Високоскоростен HDMI кабел*1
(не е включен в комплекта)
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
*2
*1
t Задайте [BD Audio MIX Setting] (Настройка на BD Audio MIX) (стр. 36).
Коаксиален цифров кабел
(не е включен в комплекта)
или
Оптичен цифров кабел (не е включен в комплекта)
t Задайте [Dolby Digital]*3 (Настройка на BD Audio MIX)/[DTS]*4 (стр. 37).
Аудио-видео кабел*5
16
Относно режима на отделяне на аудиои видеосигнали
*1
Аудио-видео
усилвател
(несъвместим с 3D)
*1
*2
*3
*5
Произведено по лиценз според номера
на патенти в САЩ: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други издадени и
предстоящи патенти в САЩ и по света.
DTS-HD, символът и DTS-HD и
символът заедно са регистрирани
търговски марки, като DTS-HD Master
Audio е търговска марка на DTS, Inc.
Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
Вижте „Включени принадлежности“
(стр. 49).
Връзки и настройки
Този режим ви позволява да извеждате
видеосигнали през конектора HDMI
OUT 1 и аудиосигнали през конектора
HDMI OUT 2 отделно (стр. 40).
Пример:
Илюстрацията по-долу показва
пример, при който са свързани
телевизор и (съвместим с 3D) и аудиовидео усилвател (несъвместим с 3D).
*4
*1
Телевизор
(съвместим с 3D)
Използвайте високоскоростен HDMI
кабел. Препоръчваме да се използва
Sony HDMI кабел (можете да го
закупите от най-близкия търговец
или упълномощен сервиз на Sony,
каталожен номер 1-834-169-22, от
февруари 2012 г., или еквивалентен).
За да се наслаждавате на 3D картина,
свържете телевизор и аудио-видео
усилвател, които са съвместими с 3D.
Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът „двойно D“
са търговски марки на Dolby Laboratories.
17
Стъпка 2: Подготовка за
мрежова връзка
Настройка на кабелна връзка
Свържете LAN кабел към извода LAN
(100) на плейъра.
Преди да зададете настройките на
мрежата
Когато рутерът ви за безжична LAN
мрежа (точка на достъп) е съвместим
с Wi-Fi Protected Setup (WPS), можете
лесно да зададете настройките на
мрежата с бутона WPS.
В противен случай проверете
следната информация предварително
и я запишете в предоставеното подолу място.
– Името (SSID*1), което
идентифицира мрежата ви*2.
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
ADSL модем/ Интернет
Рутер за
широколентова кабелен модем
връзка
z
Препоръчва се използването на екраниран
интерфейсен кабел (LAN кабел).
Настройка на безжична
връзка
Използвайте модула за безжична LAN
мрежа, вграден в плейъра.
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
ADSL модем/ Интернет
Рутер за
безжична LAN кабелен модем
мрежа
z
Използвайте рутер за безжична LAN мрежа,
поддържащ 802.11b/g или 802.11b/g/n.
18
SSID*1:
– Ако за безжичната ви мрежа
е настроена защита (WEP ключ,
WPA ключ)*2.
Ключ за сигурност:
*1
SSID (идентификатор на услугата)
е името, което идентифицира конкретна
безжична мрежа.
*2 Трябва да проверите настройките
на рутера си за безжична LAN мрежа
за информация за SSID и ключа за
сигурност.
За подробности:
– посетете следния уебсайт:
За потребители в държави в Европа
http://support.sony-europe.com/
– прегледайте ръководството за
експлоатация, предоставено
с рутера за безжична LAN мрежа
– свържете се с производителя на рутера
за безжична LAN мрежа.
4
Включете телевизора и превключете
селектора за входен сигнал на
телевизора така, че сигналът
от плейъра да се покаже на
телевизионния екран.
5
Извършете [Easy Setup] (Лесна
настройка).
Стъпка 3: Лесна
настройка
При включване за първи път
1
Поставете две батерии R6 (размер AA)
така, че полюсите им 3 и # да
отговарят на маркировките в
отделението за батериите.
Следвайте екранните инструкции,
за да направите основните
настройки чрез </M/m/,
и ENTER на дистанционното
управление.
Връзки и настройки
Изчакайте известно време, преди
да включите и стартирате плейъра
[Easy Setup] (Лесна настройка).
</M/m/,
ENTER
2
Включете плейъра в електрическата
мрежа.
към електрически контакт
3
Натиснете [/1, за да включите
плейъра.
19
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
на диск
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Дискове,
които могат да се възпроизвеждат“
(стр. 49).
1
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че
сигналът от плейъра да се покаже
на телевизионния екран.
2
Натиснете Z и поставете диск
в тавата на диска.
Наслаждаване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логотип
„BD-LIVE“* имат допълнително
съдържание и други данни, които
могат да бъдат изтеглени за забавление.
*
1
Използвайте USB памет от 1 GB
или по-голяма като локално
хранилище.
2
3
Натиснете Z, за да затворите тавата
на диска.
Възпроизвеждането стартира.
Ако възпроизвеждането не
започне автоматично, изберете
в категорията
[Video]
(Видео), [Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки) и натиснете
ENTER.
20
Подготовка за BD-LIVE (само BD-LIVE).
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 18).
• Задайте [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет) на
[Allow] (Разрешаване) (стр. 38).
3
Страната за възпроизвеждане,
насочена надолу
Свържете USB памет към USB
конектора на гърба на плейъра
(стр. 11).
Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с диска.
z
За да изтриете данните в USB паметта,
изберете [Erase BD Data] (Изтриване
на данни от BD) в
[Video] (Видео)
и натиснете ENTER. Всички данни
в папката buda ще бъдат изтрити.
Наслаждаване на Blu-ray 3D
Можете да се наслаждавате на
Blu-ray 3D Disc дискове с логотипа
за „Blu-ray 3D“*.
Показаната информация се
различава в зависимост от типа
диск и състоянието на плейъра.
Пример: при възпроизвеждане на
BD-ROM диск
*
1
Подготовка за възпроизвеждане
на Blu-ray 3D Disc дискове.
2
Поставете Blu-ray 3D Disc диск.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с диска.
z
Вижте също ръководствата с инструкции,
предоставени с телевизора и свързаното
устройство.
Извеждане на информацията
за възпроизвеждане
Можете да проверите информацията
за възпроизвеждане и др., като
натиснете DISPLAY.
Възпроизвеждане
• Свържете плейъра със
съвместимо с 3D устройство
чрез високоскоростен HDMI
кабел.
• Задайте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 34).
A Изходна разделителна
способност/видеочестота
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраната настройка
за звука
D Налични функции (
ъгъл,
звук,
субтитри)
E Информация за
възпроизвеждането
Извежда режима на
възпроизвеждане, лентата за
състояние на възпроизвеждането,
типа на диска, видеокодека,
скоростта на предаване на
данните, типа на повторението,
изминалото време, общото време
на възпроизвеждане.
F Номер на главата
G Текущо избраният ъгъл
21
Възпроизвеждане от
USB устройство
Можете да възпроизвеждате
видеофайлове/музика/снимки
от свързаното USB устройство.
За USB устройства, които могат
да бъдат възпроизвеждани, вижте
„Типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани“ (стр. 50).
1
Свържете USB устройството към USB
конектора на плейъра (стр. 10).
Вижте ръководството с
инструкции, предоставено с USB
устройството, преди свързване.
2
Изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или [Photo]
(Снимки) от началното меню
чрез </,.
3
Изберете
[USB device (front)]
(USB устройство (отпред)) чрез M/m
и натиснете ENTER.
Възпроизвеждане през
мрежа
Наслаждаване на Sony
Entertainment Network (SEN)
Осигурява директно до плейъра
избрано интернет съдържание и
разнообразни развлечения по заявка.
22
z
• Част от интернет съдържанието изисква
регистрация през компютър, преди да
може да бъде възпроизвеждано.
• Част от интернет съдържанието може да
не е налице в някои региони/държави.
1
2
3
Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).
Натиснете SEN.
Изберете интернет съдържание и
разнообразни развлечения по заявка
чрез </M/m/, и натиснете ENTER.
За използване на контролния панел
по време на поточно подаване на
видеосъдържание
Контролният панел се показва,
когато започне да се възпроизвежда
видеофайл. Показаните елементи може
да се различават в зависимост от
доставчиците на интернет съдържание.
За повторно показване натиснете
DISPLAY.
A Дисплей за управление
Натиснете </M/m/, или
ENTER за операции за
възпроизвеждане.
B Лента за състояние на
възпроизвеждането
Лента за състояние,
посочващ текущото
местоположение курсор,
време на възпроизвеждане,
продължителност на видеофайла.
C Състояние на мрежата
посочва силата на сигнала
за безжична връзка.
посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни
по мрежата.
E Името на следващия видеофайл.
F Името на текущо избрания
видеофайл.
За управление на плейъра чрез друг
продукт (модул за рендиране)
Когато възпроизвеждате файлове
от DLNA сървър на плейъра, можете
да изберете съвместим с DLNA
контролер продукт (телефон и т.н.), за
да управлявате възпроизвеждането.
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA) (DLNA)
Плейърът (DLNA плейър) може да
възпроизвежда видео- и музикални
файлове и снимки, съхранени на друг
съвместим с DLNA продукт (DLNA
сървър) през мрежа.
Сървър
1
Плейър
Подготовка за използване на DLNA.
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 18).
• Подгответе другите необходими
продукти, съвместими с DLNA.
Вижте ръководството
с инструкции, предоставено
с продукта.
2
3
Изберете иконата на DLNA сървъра
от
[Video] (Видео), [Music]
(Музика) или [Photo] (Снимки)
от началното меню.
Изберете файла, който искате
да възпроизведете, чрез M/m
и натиснете ENTER.
Контролер
z
Вижте ръководството с инструкции,
предоставено с DLNA контролера.
Възпроизвеждане
Модул за
рендиране
Сървър
Възпроизвеждане на една
и съща музика в различни
стаи (PARTY STREAMING)
Можете да възпроизвеждате
музикални файлове на плейъра
(PARTY хост) в други стаи
едновременно чрез продукти
на Sony (PARTY гост), които са
съвместими с DLNA и функцията
PARTY STREAMING или обратно.
PARTY хост
PARTY гост
PARTY гост
23
1
Подготовка за PARTY STREAMING.
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 18).
• Свържете продуктите, които са
съвместими с функцията PARTY
STREAMING, към мрежа.
2
Изберете запис в
началното меню.
3
Изберете [Start PARTY] (Старт на
партито) от менюто с опции.
[Music] (Музика) от
3
Изберете
[Video] (Видео) или
[Music] (Музика) чрез </,.
4
Изберете [Video Search] (Търсене за
видео) или Music Search (Търсене за
музика) чрез M/m и натиснете ENTER.
Показва се информацията
за съдържанието.
Пример: Списък с избраните
творби
За да се присъедините към PARTY (само за
PARTY гост)
Изберете
PARTY в
[Music]
(Музика), след което изберете
иконата на продукта на PARTY хост.
За да затворите PARTY
Изберете [Close PARTY] (Затваряне
на партито) от менюто с опции.
z
Продажбата и продуктовите серии на
продукти, съвместими с функцията PARTY
STREAMING, се различават в зависимост
от областта.
Търсене на информация за
видеосъдържание/музика
Можете да получавате информация
за съдържание въз основа на
технологията на Gracenote и да
търсите свързана информация.
1
2
Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).
Поставете диск, за който искате
да търсите информация.
• Видео: само за BD-ROM или
DVD-ROM дискове
• Музика: само за CD-DA дискове
24
A Подробности за съдържанието
Показва списък със свързана
информация, като например
заглавие, актьори, запис или
изпълнител.
B [Playback History] (Хронология
на възпроизвеждане)
Показва заглавие в хронологията
на възпроизвеждане на BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA.
C [Search History] (Хронология на
търсене)
Показва списък на хронологията
на търсене.
За търсене на допълнителна свързана
информация
Изберете елемент в списъците, след
което изберете услугата за търсене.
Само за
Налични опции
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и функции за възпроизвеждане.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Общи опции
Подробности
Repeat Setting
(Настройка за
повторение)
Задаване на режим
на повторение.
3D Menu
(3D меню)
• Simulated 3D
(Симулирано 3D):
Регулиране на
симулирания 3D
ефект.
• 3D Depth Adjustment
(Регулиране на
3D дълбочината):
Регулиране на
дълбочината на
3D изображение.
Елемент
Подробности
3D Output
Setting
(Настройка
за извеждане
на 3D)
Настройка дали
да се извежда
автоматично 3D
видеосигнал, или не.
A/V SYNC
Коригиране на
несъответствието
(Аудио-видео
синхронизиране) между картина и
звук чрез отлагане
на извеждането на
звука спрямо
извеждането на
картината (от 0 до
120 милисекунди).
Възпроизвеждане
Елемент
[Video] (Видео)
Play
Стартиране или
(Възпроизвеж- спиране на
дане)/Stop
възпроизвеждането.
(Стоп)
Play from start Възпроизвеждане на
(Възпроизвеж- елемента от началото.
дане от
началото)
25
26
Елемент
Подробности
Елемент
Подробности
Video Settings
(Настройки за
видео)
• Picture Quality Mode
(Режим на качество
на картината):
Избиране на
настройките на
картината.
• Texture Remaster
(Ремастериране на
текстура): Регулира
рязкостта и
детайлите по
ръбовете.
• Super Resolution
(Супер
разделителна
способност):
Подобрява
разделителната
способност.
• Smoothing
(Изглаждане):
Намалява
сливането на
цветовете на екрана
чрез изглаждане на
нюансите в
неконтрастните
области.
• Contrast Remaster
(Ремастериране на
контраста):
Автоматично се
подреждат черните
и белите нива така,
че екранът да не е
прекалено тъмен
и изображението
е модулирано.
• Clear Black
(Изчистване на
черното): Регулира
се показването на
тъмните елементи в
изображението. Не
се потискат всички
светлосенки,
като така се
възпроизвеждат
красиви черни
тонове.
Pause (Пауза)
Поставяне на
възпроизвеждането
в пауза.
Top Menu
(Главно меню)
Показване на
главното меню на
BD или DVD диск.
Menu (Меню)/
Popup Menu
(Изскачащо
меню)
Показване на
изскачащото меню
на BD-ROM диск
или менюто на DVD
диск.
Title Search
(Търсене на
заглавие)
Търсене на заглавие
на BD-ROM/DVD
VIDEO дискове и
стартиране на
възпроизвеждането
от началото.
Chapter Search
(Търсене на
глава)
Търсене на глава
и стартиране на
възпроизвеждането
от началото.
Angle (Ъгъл)
Превключване към
други зрителни
ъгли, когато са
записани няколко
такива на BD-ROM/
DVD VIDEO
дискове.
IP Content NR Pro Регулиране на
(IP съдържание
качеството на
NR Pro)
картината на
интернет
съдържанието.
Video Search
(Търсене за
видео)
Показва се
информация за
BD-ROM/DVDROM въз основа
на технологията
на Gracenote.
Само за
[Music] (Музика)
Подробности
Add Slideshow
BGM
(Добавяне
на фонова
музика към
слайдшоу)
Регистриране на
файлове с музика
в USB паметта като
фонова музика за
слайдшоу (BGM).
Start PARTY
(Старт на
партито)
Стартиране на PARTY
с избрания източник.
Този елемент може да
не се покаже в
зависимост от
източника.
Leave PARTY
Напускане на PARTY,
(Напускане на в което участва
партито)
плейърът. Функцията
PARTY STREAMING
продължава сред
другите участващи
продукти.
Close PARTY
(Затваряне
на партито)
Music Search
(Търсене за
музика)
Само за
Затваряне на PARTY,
в което участва
плейърът. Функцията
PARTY STREAMING
приключва за всички
други участващи
продукти.
Показва се
информация за
CD-DA въз основа
на технологията
на Gracenote.
[Photo] (Снимки)
Елемент
Подробности
Slideshow
Speed
(Скорост на
слайдшоуто)
Промяна на скоростта
на слайдшоуто.
Slideshow
Effect
(Ефект при
слайдшоуто)
Задаване на ефекта
за слайдшоу.
Елемент
Подробности
Slideshow
BGM (Фонова
музика при
слайдшоу)
• Off (Изкл.):
изключване на
функцията.
• My Music from USB
(Моята музика от
USB): задаване на
файловете с музика,
регистрирани в Add
Slideshow BGM
(Добавяне
на фонова музика
към слайдшоу).
• Play from Music CD
(Възпроизвеждане
от музикален
компактдиск):
задаване на
записите в CD-DA.
Възпроизвеждане
Елемент
Switch Display Превключване между
(Превключване Grid View (Изглед на
на дисплея)
мрежа) и List View
(Изглед на списък).
Slideshow
(Слайдшоу)
Възпроизвеждане
на слайдшоу.
Rotate Left
(Завъртане
наляво)
Завъртане на
снимката на
90 градуса обратно
на часовниковата
стрелка.
Rotate Right
(Завъртане
надясно)
Завъртане на
снимката на
90 градуса по посока
на часовниковата
стрелка.
27
За връщане към предишната страница
Интернет
Сърфиране в уебсайтове
Можете да се свържете с интернет
и да разглеждате уебсайтове.
1
Свържете плейъра към мрежа
(стр. 18).
2
Изберете
[Network] (Мрежа)
от началното меню чрез </,.
3
Изберете
[Internet Browser]
(Интернет браузър) чрез M/m
и натиснете ENTER.
z
Някои уебсайтове използват функции, които
не се поддържат от този браузър. Някои
уебсайтове може да не се визуализират
правилно или да не работят.
Изберете [Previous page] (Предишна
страница) от менюто с опции.
Ако предишната страница не се
покаже дори ако изберете [Previous
page] (Предишна страница), изберете
[Window List] (Списък с прозорците)
от менюто с опциите и от списъка
изберете страницата, на която искате
да се върнете.
За изход от интернет браузъра
Натиснете HOME.
Екран на интернет браузъра
Можете да проверите информацията
за уебсайта, като натиснете DISPLAY.
Информацията на екрана се различава
в зависимост от състоянието на
уебсайта и страницата.
За въвеждане на URL адрес
Изберете [URL entry] (Въвеждане
на URL адрес) от менюто с опции.
Въведете URL адреса с помощта на
софтуерната клавиатура, след което
изберете [Enter] (Въвеждане).
За задаване на началната страница по
подразбиране
Докато се показва страницата, която
искате да зададете, изберете [Set as
start page] (Задаване като начална
страница) от менюто с опции.
A Заглавие на страницата
B Адрес на страницата
C Курсор
За да видите свързан сайт,
натиснете </M/m/,, за да
преместите курсора, и натиснете
ENTER.
D Икона за SSL
Показва се, когато уебсайтът
е защитен.
28
E Индикатор за силата на сигнала
(само при връзка към безжична
мрежа)
F Лента за напредъка/икона за
зареждане
Показва се, когато страницата се
чете или по време на изтегляне/
прехвърляне на файл.
G Поле за въвеждане на текст
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Елемент
Подробности
Browser Setup
(Настройка на
браузъра)
• Zoom
(Мащабиране):
увеличаване или
намаляване на
размера на
визуализираното
съдържание.
• JavaScript Setup
(Настройка на
JavaScript):
активиране или
деактивиране на
JavaScript.
• Cookie Setup
(Настройка на
„бисквитките“):
задаване дали да
се приемат
„бисквитки“,
или не.
• SSL Alarm Display
(Предупредителна
индикация за SSL):
активиране или
деактивиране
на SSL.
Input
(Въвеждане)
Показва софтуерната
клавиатура за
въвеждане на знаци
по време на
преглеждане на
уебсайт.
Break (Нов ред)
Преместване
на курсора на
следващия ред в
полето за въвеждане
на текст.
H Плъзгач
Натиснете </M/m/, за да
преместите визуализацията
на страницата.
Интернет
Натиснете ENTER и изберете
[Input] (Въвеждане) от менюто
с опции, за да се покаже
софтуерната клавиатура.
Налични опции
29
Елемент
Подробности
Елемент
Delete
(Изтриване)
Изтриване на един
знак отляво на
курсора по време на
въвеждане на текст.
Open in new
Отваряне на връзка
window
в нов прозорец.
(Отваряне в нов
прозорец)
Window List
(Списък с
прозорците)
Показване на списък
с отворените в
момента прозорци
на уебсайт.
Позволява ви да се
върнете към вече
визуализирани
уебсайтове чрез
избиране на
прозореца.
Character
encoding
(Кодиране на
символи)
Задаване на кода
за символите.
Display
certificate
(Показване на
сертификата)
Преглед на
сертификатите на
сървъра, изпратени
от страници,
поддържащи SSL.
Bookmark List
(Списък с
отметки)
Показва списъка
с отметките.
URL entry
(Въвеждане
на URL адрес)
Позволява ви да
въведете URL адрес,
когато е показана
софтуерната
клавиатура.
Previous page
Преминаване към
(Предишна
предишна/следваща
страница)/Next страница.
page (Следваща
страница)
Cancel loading
(Отказ на
зареждането)
Наслаждаване на Skype
Skype е софтуер за комуникация
през интернет.
Можете да се наслаждавате на Skypeкъм-Skype видеоповиквания/гласови
повиквания безплатно с плейъра.
Спиране на
зареждането
на страница.
Reload
Презареждане на
(Презареждане) същата страница.
30
Подробности
Add to
Bookmark
(Добавяне към
отметките)
Добавяне на
показания в
момента уебсайт
към списъка с
отметки.
Set as start page
(Задаване като
начална
страница)
Задаване на
показания в
момента уебсайт
като начална
страница по
подразбиране.
Компютър
1
Подготовка за Skype.
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 18).
• Свържете уеб камерата
с микрофон към конектора
USB (стр. 10).
2
Изберете [Network] (Мрежа)
от началното меню чрез </,.
3
Изберете [Skype] чрез M/m
и натиснете ENTER.
Когато стартирате Skype за първи
път, следвайте инструкциите на
екрана и влезте, за да използвате
Skype. Ако нямате собствен
профил, създайте си.
z
За информация относно наличните
уеб камери посетете следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
След като влезете, можете да
извършвате/получавате повиквания
или да задавате настройки на Skype.
• Contacts (Контакти): Показване
на контактите, на които можете
да се обадите.
• History (История): Показване на
историята на повикванията.
• Tools (Инструменти):
Активиране на полезни
функции като търсене
на контакти.
• Settings (Настройки)
За осъществяване на повикване
Изберете иконата на контакта,
на когото искате да се обадите,
в менюто на Skype и натиснете
ENTER.
Интернет
Използване на менюто на
Skype
C Раздели
За приемане на повикване
Активирайте Skype и влезте.
За изход от Skype
Натиснете HOME.
След като влезете в профила си,
паролата ви ще се запази в плейъра,
когато излезете от Skype. За да
изтриете паролата си, излезте
от профила си в Skype, преди
да затворите програмата.
За влизане с друг профил
A Вашето име в Skype
B Индикатор за силата на сигнала
(само при връзка към безжична
мрежа)
Изберете [Sign Out] (Изход) от
менюто с опции.
Изберете
в началното меню
и следвайте инструкциите на екрана.
31
Екран на Skype
Налични опции
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Елемент
Подробности
Switch Display Промяна на екрана
(Превключва- за контакти/история.
не на дисплея)
A Име на контакта
B Видеоизображение на контакта
(само при видеоповиквания)
C Индикатор за силата на сигнала/
скоростта на предаване на
мрежата (само при връзка
към безжична мрежа)
D Вашето видеоизображение
(само при видеоповиквания)
E Налични бутони
Наличните бутони се различават
в зависимост от ситуацията.
• Full screen (Цял екран)/Window
screen (Екран на прозорец):
Промяна на режима на екрана.
• Hang Up (Затваряне)
• Hold (Задържане)/Resume
(Възобновяване)
• Mute (Спиране на звука)/
Unmute (Пускане на звука)
• Start My Video (Стартиране
на камерата)/Stop My Video
(Спиране на камерата):
Показване/скриване на
собственото ви
видеоизображение.
• Voice call (Гласово повикване)/
Video call (Видеоповикване)
32
Change Status
(Промяна на
състоянието)
Промяна на
състоянието в Skype.
Sign Out
(Изход)
Изход от Skype.
About Skype
(Относно
Skype)
Показване на екрана
за авторски права.
Help (Помощ)
Показване на
помощта за Skype.
Икона Обяснение
Настройки и корекции
Използване на екраните
за настройки
Изберете
[Setup] (Настройка)
в началното меню, когато трябва да
промените настройките на плейъра.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
Изберете
[Setup] (Настройка)
от началното меню чрез </,.
2
Изберете иконата за категория на
настройка чрез M/m и натиснете
ENTER.
Икона Обяснение
Network Update
(Актуализация през
мрежата) (стр. 34)
Актуализиране на
софтуера на плейъра.
Screen Settings
(Настройки на екрана)
(стр. 34)
Извършване на
настройките за видео
според типа на
свързаните конектори.
Audio Settings
(Настройки на звука)
(стр. 36)
Извършване на
настройките на звука
според типа на
свързаните конектори.
Parental Control
Settings (Настройки за
родителски контрол)
(стр. 38)
Извършване на
подробни настройки за
функцията „Родителски
контрол“.
Music Settings
(Настройки за музика)
(стр. 39)
Извършване на
подробни настройки
за възпроизвеждане
на Super Audio CD.
Настройки и корекции
1
BD/DVD Viewing
Settings (Настройки
за гледане на BD/DVD)
(стр. 37)
Извършване на
подробни настройки
за възпроизвеждане
на BD/DVD дискове.
System Settings
(Настройки на
системата) (стр. 39)
Извършване на
свързаните с плейъра
настройки.
Network Settings
(Настройки на
мрежата) (стр. 41)
Извършване на
подробни настройки
за интернет и мрежа.
33
Икона Обяснение
Easy Setup (Лесна
настройка) (стр. 42)
Повторно изпълнение
на „Лесна настройка“
за извършване на
основните настройки.
Resetting (Нулиране)
(стр. 42)
Възстановяване на
фабричните настройки
на плейъра.
Network Update
(Актуализация през
мрежата)
Изберете [OK], за да актуализирате
софтуера на плейъра през мрежата.
TV Screen Size Setting for 3D (Настройка на
размера на телевизионния екран за 3D)
Настройване на размера на екрана
на телевизора ви, съвместим с 3D.
TV Type (Тип телевизор)
16:9: изберете тази опция, когато
свързвате с широкоекранен
телевизор или такъв с функция
за широкоекранен режим.
4:3: изберете тази опция, когато
свързвате с телевизор с екран 4:3
без функция за широкоекранен
режим.
Screen Format (Формат на екрана)
z
• Препоръчваме да правите актуализация
през мрежата приблизително на всеки
2 месеца.
• За информация относно функциите за
актуализация посетете следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
Full (Цял): изберете тази опция,
когато свързвате с телевизор
с функция за широкоекранен
режим. Показва картина за
екран със съотношение 4:3 при
съотношение 16:9 дори и на
широкоекранен телевизор.
Normal (Нормален): променя размера
на картината така, че да се вмести
в размера на екрана при
оригиналното си съотношение.
Screen Settings
(Настройки на екрана)
DVD Aspect Ratio (Съотношение на кадъра
за DVD)
3D Output Setting (Настройка за
извеждане на 3D)
Auto (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
Off (Изкл.): Изберете тази опция,
за да визуализирате цялото
съдържание в 2D формат.
34
z
Ако гледате 4K/24p 3D съдържание,
задайте [Off] (Изкл.) в [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D).
Letter Box (Пощенска кутия): показва
широка картина с черни ленти
отгоре и отдолу.
Pan & Scan (Панорамно изрязване):
показва картината с пълна
височина върху целия екран,
отрязана отстрани.
Cinema Conversion Mode (Режим за
конвертиране на кино)
Output Video Format (Формат на изходния
видеосигнал)
HDMI: обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете
[Original Resolution] (Оригинална
разделителна способност),
за да изведете разделителната
способност, записана на диска.
Когато разделителната
способност е по-ниска от
стандартната, тя се увеличава
до стандартната.
Video (Видео): автоматично се задава
най-ниската разделителна
способност.
Auto (Автоматично): извежда 1080/
24p или 4K/24p видеосигнали
само ако свържете съвместим
с 1080/24p или 4K/24p телевизор
през конектора HDMI OUT.
On (Вкл.): изберете тази опция,
ако телевизорът е съвместим
с видеосигнали 1080p/24 или
4K/24p.
Off (Изкл.): изберете тази опция,
ако телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080p/1080 или
4K/24p.
DVD-ROM 24p Output (DVD-ROM 24p
извеждане)
Auto (Автоматично): извежда 1080/
24p или 4K/24p видеосигнали
само ако свържете съвместим
с 1080/24p или 4K/24p телевизор
през конектора HDMI OUT.
Off (Изкл.): изберете тази опция,
ако телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080p/1080 или
4K/24p.
Настройки и корекции
Auto (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Плейърът
автоматично открива дали
материалът е въз основа на видео,
или на филм и превключва
към съответния режим на
конвертиране.
Video (Видео): независимо от
материала винаги ще се избира
методът за конвертиране,
подходящ за материал въз
основа на видео.
BD-ROM 24p Output (BD-ROM 24p
извеждане)
4K Output (Извеждане на 4K съдържание)
Auto (Автоматично): извежда
4K/24p видеосигнали
автоматично, ако свържете
съвместимо с 4K/24p устройство
и направите съответните
настройки в [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p извеждане)
или [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p извеждане),
и извежда също 4K/24p снимки,
ако възпроизвеждате 2D снимки.
Off (Изкл.): изключване на
функцията.
35
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto (Автоматично): автоматично
открива типа на свързания
телевизор и превключва на
съответната настройка за
цветовете.
YCbCr (4:2:2): извежда видеосигнали
YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4): извежда видеосигнали
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: извежда видеосигнали RGB.
HDMI Deep Colour Output (Извеждане на
HDMI Deep Colour)
Auto (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
16bit (16 бита)/12bit (12 бита)/
10bit (10 бита): извежда 16-битов/
12-битов/10-битов видеосигнал,
когато свързаният телевизор
е съвместим с Deep Colour.
Off (Изкл.): изберете тази опция,
когато картината е нестабилна
или цветовете изглеждат
неестествени.
Audio Settings
(Настройки на звука)
Audio (HDMI) (Звук (HDMI))
Auto (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Извеждат
се аудиосигнали според
състоянието на свързаното
HDMI устройство.
PCM: извеждат се PCM сигнали
от конектора HDMI OUT.
DSD Output Mode (Режим на извеждане
на DSD)
On (Вкл.): извеждат се DSD сигнали от
конектора HDMI OUT, когато се
възпроизвежда Super Audio CD.
Когато изберете [On] (Вкл.),
не се извежда сигнал от другите
конектори.
Off (Изкл.): извеждат се PCM
сигнали от конектора HDMI
OUT, когато се възпроизвежда
Super Audio CD.
SBM (Super Bit Mapping)
On (Вкл.): изглажда градацията на
видеосигналите от конектора
HDMI OUT.
Off (Изкл.): изберете тази опция
при извеждане на изкривени
видеосигнали или неестествени
цветове.
Pause Mode (Режим на пауза)
Auto (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Показват
се динамични движещи се
картини без замазване.
Frame (Кадър): показват се статични
изображения с висока
разделителна способност.
36
BD Audio MIX Setting (Настройка на BD
Audio MIX)
On (Вкл.): извежда аудиосигнала,
получен чрез смесване на
интерактивния и вторичния
звук в основния звук.
Off (Изкл.): извежда единствено
основния звук. Изберете тази
опция, за да извеждате HD
аудиосигнали към аудио-видео
усилвател (приемник).
Dolby Digital / DTS
Downmix (Смесване)
Downmix PCM (Смесване PCM):
преобразува до изходни линейни
PCM сигнали. Изберете тази
опция, когато свързвате
аудиоустройство без вграден
декодер за Dolby Digital/DTS.
Bitstream (Побитов поток): изберете
тази опция, когато свързвате
аудиоустройство с вграден
декодер за Dolby Digital/DTS.
Surround (Съраунд): извеждат
се аудиосигнали с ефекти на
съраунд. Изберете тази опция,
когато свързвате аудиоустройство,
поддържащо Dolby Surround
(Pro Logic) или DTS Neo:6.
Stereo (Стерео): извеждат се
аудиосигнали без ефекти на
съраунд. Изберете тази опция,
когато свързвате аудиоустройство,
което не поддържа Dolby Surround
(Pro Logic) или DTS Neo:6.
[DTS Neo:6]
Audio DRC (Компресия на динамичния
диапазон на звука)
BD/DVD Viewing
Settings (Настройки
за гледане на BD/DVD)
Настройки и корекции
Cinema (Кино): извежда се симулиран
многоканален звук от двуканален
източник през конектора HDMI
OUT според възможностите на
свързаното устройство чрез
режима [DTS Neo:6] [Cinema]
(Кино).
Music (Музика): извежда се
симулиран многоканален звук
от двуканален източник през
конектора HDMI OUT според
възможностите на свързаното
устройство чрез режима [DTS
Neo:6] [Music] (Музика).
Off (Изкл.): извежда звука с
оригиналния му брой канали
през конектора HDMI OUT.
BD/DVD Menu Language (Език на менюто
на BD/DVD диск)
Избира езика на менюто по
подразбиране за BD-ROM
или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language
Code] (Избор на код на език), се
показва дисплеят за въвеждане на
кода на езика. Въведете кода за езика
си, като направите справка със
„Списък с кодове на езици“ (стр. 53).
Auto (Автоматично): възпроизвежда
в динамичния диапазон, указан от
диска (само за BD-ROM диск).
Други дискове се възпроизвеждат
на ниво [On] (Вкл.).
On (Вкл.): възпроизвеждането
се осъществява със стандартно
ниво на компресиране.
Off (Изкл.): не се извършва
компресиране. Възпроизвежда
се по-динамичен звук.
37
Audio Language (Език на звука)
Избира езика на записа по
подразбиране за BD-ROM
или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original]
(Оригинален), се избира
приоритетният език от диска.
Когато изберете [Select Language
Code] (Избор на код на език), се
показва дисплеят за въвеждане на
кода на езика. Въведете кода за езика
си, като направите справка със
„Списък с кодове на езици“ (стр. 53).
Subtitle Language (Език на субтитрите)
Избира езика на субтитрите
по подразбиране за BD-ROM
или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language
Code] (Избор на код на език),
се показва дисплеят за въвеждане
на кода на езика. Въведете кода за
езика си, като направите справка със
„Списък с кодове на езици“ (стр. 53).
BD Hybrid Disc Playback Layer (Слой за
възпроизвеждане при хибриден BD диск)
BD: възпроизвеждане на слоя за BD.
DVD/CD: възпроизвеждане на слоя за
DVD или CD.
BD Internet Connection (Връзка на BD с
интернет)
Allow (Разрешаване): обикновено
избирайте тази опция.
Do not allow (Забраняване): забранява
връзката с интернет.
38
Parental Control
Settings (Настройки за
родителски контрол)
Password (Парола)
Задава или променя паролата за
функцията „Родителски контрол“.
Паролата ви позволява да задавате
ограничения за възпроизвеждане
на видео от BD-ROM, DVD VIDEO
дискове или от интернет. Ако е
необходимо, можете да разграничите
нивата на ограничение за BD-ROM и
DVD VIDEO дискове и видеоклипове
от интернет.
Parental Control Area Code (Код на регион
за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои
BD-ROM, DVD VIDEO дискове или
видеоклипове от интернет може да се
ограничи според географския регион.
Сцени могат да се блокират или
заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
BD Parental Control (Родителски контрол
за BD)/DVD Parental Control (Родителски
контрол за DVD)/Internet Video Parental
Control (Родителски контрол за интернет
видео)
С настройването на родителски
контрол сцени могат да бъдат
блокирани или заместват с други
сцени. Следвайте инструкциите на
екрана и въведете четирицифрената
си парола.
Internet Video Unrated (Родителски
контрол за интернет видео)
Allow (Разрешаване): разрешава
се възпроизвеждането на
видеоклипове от интернет
без оценка.
Block (Блокиране): блокира
се възпроизвеждането на
видеоклипове от интернет
без оценка.
Super Audio CD Playback Layer (Слой за
възпроизвеждане при Super Audio CD)
Super Audio CD: възпроизвеждане на
слоя за Super Audio CD.
CD: възпроизвеждане на слоя за CD.
Super Audio CD Playback Channels (Канали
за възпроизвеждане на Super Audio CD)
DSD 2ch (DSD 2 канала):
възпроизвеждане на
двуканалната област.
DSD Multi (DSD многоканална):
възпроизвеждане на
многоканалната област.
OSD Language (Език за екранния дисплей)
Избира езика ви за екранните дисплеи
за плейъра.
Dimmer (Затъмняване)
Bright (Светло): ярко осветление.
Dark (Тъмно): слабо осветление.
Off (Изкл.): изключва осветлението
по време на възпроизвеждане.
Слабо осветление, когато не се
възпроизвежда.
Control for HDMI (Управление за HDMI)
On (Вкл.): налице са следните
функции BRAVIA Sync:
–Възпроизвеждане с едно
докосване
–Изключване на системата
–Следване на езика
Off (Изкл.): изключване на
функцията.
Настройки и корекции
Music Settings
(Настройки за музика)
System Settings
(Настройки на системата)
z
За подробности вижте ръководството с
инструкции, предоставено с телевизора или
компонентите. За да активирате функциите
BRAVIA Sync, свържете телевизора си през
конектора HDMI OUT 1.
HDMI:Linked to TV-off (HDMI:изключване
от телевизора)
On (Вкл.): автоматично изключване на
плейъра и съвместимите с HDMI
компоненти, когато свързаният
телевизор влезе в режим на
готовност (BRAVIA Sync).
Off (Изкл.): изключване на
функцията.
39
AV Separation Output Mode (Режим на
отделяне на аудио- и видеосигнали)
On (Вкл.): извеждат се видеосигнали
през конектора HDMI OUT 1
и аудиосигнали през конектора
HDMI OUT 2 отделно.
Off (Изкл.): извеждат се видеои аудиосигнали едновременно
през конекторите HDMI OUT 1
и HDMI OUT 2.
Quick Start Mode (Режим на бързо
стартиране)
On (Вкл.): намаляване на времето
за стартиране при включване
на плейъра.
Off (Изкл.): намаляване на
консумираната мощност
в режим на готовност.
Auto Standby (Автоматичен режим
на готовност)
On (Вкл.): автоматично връщане в
режим на готовност, ако не бъде
натиснат бутон за повече от
30 минути.
Off (Изкл.): изключване на
функцията.
Auto Display (Автоматичен дисплей)
On (Вкл.): автоматично показване на
информация на екрана, когато се
променят разглежданите
заглавия, режимите на картината,
аудиосигналите и т.н.
Off (Изкл.): показване на информация
само когато натиснете DISPLAY.
Screen Saver (Скрийнсейвър)
On (Вкл.): включване на функцията за
скрийнсейвър. Изображението на
скрийнсейвъра се показва, когато
не използвате плейъра за повече
от 10 минути, докато е показан
екранният дисплей.
Off (Изкл.): изключване на
функцията.
Software Update Notification (Известие
за актуализация на софтуера)
On (Вкл.): настройване на плейъра да
ви информира за по-нова версия
на софтуера (стр. 34).
Off (Изкл.): изключване на
функцията.
Gracenote Settings (Настройки на
Gracenote)
Auto (Автоматично): автоматично
изтегляне на информация за
диска, когато възпроизвеждането
му спре. Свържете към мрежата
за изтегляне.
Manual (Ръчно): изтегляне на
информация за диска, когато се
избере функцията [Video Search]
(Търсене за видео) или [Music
Search] (Търсене за музика).
System Information (Информация за
системата)
Показва се информацията за версията
на софтуера и MAC адреса на
плейъра.
Software License Information
(Информация за лиценза на софтуера)
Показва се информация за лиценза
на софтуера.
40
Network Settings
(Настройки на мрежата)
Internet Settings (Настройки за интернет)
Automatic Access Permission
(Разрешение за автоматичен
достъп): задаване дали да се
позволи автоматичен достъп от
страна на новооткрит продукт,
съвместим с DLNA контролер.
Renderer Name (Име на модула за
рендиране): показване на името
на плейъра така, както се вижда в
други DLNA продукти в мрежата.
Renderer Access Control (Контрол на
достъпа за модула за рендиране)
Показва списък с продукти,
съвместими с DLNA контролер,
и задава дали до всеки от тях да
има достъп от този плейър, или не.
PARTY Auto Start (Автоматично
стартиране на парти)
За потребители в държави в Европа
http://support.sony-europe.com/
On (Вкл.): стартиране на PARTY
или присъединяване към
съществуващо PARTY при заявка
от свързан с мрежата продукт,
съвместим с функцията PARTY
STREAMING.
Off (Изкл.): изключване на
функцията.
Network Connection Diagnostics
(Диагностика на мрежовата връзка)
Media Remote Device Registration
(Регистрация на устройство Media
Remote)
z
За повече подробности посетете следния
уебсайт и прегледайте съдържанието
в раздела за често задавани въпроси:
Можете да изпълните диагностика
на мрежата, за да проверите дали
мрежовата връзка е направена
правилно.
Регистрира вашето „Media Remote“
устройство.
Connection Server Settings (Настройки на
сървъра на връзката)
Показва списък с вашите
регистрирани устройства
„Media Remote“.
Задава дали да се покаже свързаният
сървър.
Настройки и корекции
Предварително свържете плейъра
към мрежата. За подробности вижте
„Стъпка 2: Подготовка за мрежова
връзка“ (стр. 18).
Wired Setup (Настройка на кабелна
връзка): изберете тази опция,
когато свързвате към рутер
за широколентова връзка чрез
LAN кабел.
Wireless Setup(built-in) (Настройка
на безжична връзка (вградена)):
изберете тази опция, когато
използвате вградения в плейъра
безжичен LAN адаптер за връзка
с безжична мрежа.
View Network Status (Преглед на
състоянието на мрежата): показва
текущото състояние на мрежата.
Renderer Set-up (Настройка на модула за
рендиране)
Registered Media Remote Devices
(Регистрирани устройства Media Remote)
41
Remote Start (Отдалечено стартиране)
On (Вкл.): позволява се включването
на системата от устройството
„Media Remote“.
Off (Изкл.): изключване на
функцията.
Easy Setup (Лесна
настройка)
Easy Initial Settings (Лесни първоначални
настройки)
Изпълнение на [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки) за
извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана.
Easy Network Settings (Лесни настройки на
мрежата)
Изпълнение на [Easy Network Settings]
(Лесни настройки на мрежата)
за извършване на настройките на
мрежата. Следвайте инструкциите
на екрана.
42
Resetting
(Нулиране)
Reset to Factory Default Settings
(Нулиране до фабричните
настройки по подразбиране)
Можете да нулирате настройките на
плейъра до фабричните стойности по
подразбиране, като изберете групата
настройки. Всички настройки в
рамките на групата ще се нулират.
Initialize Personal Information (Изтриване
на лични данни)
Можете да изтриете личните
си данни, съхранени в плейъра.
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако изпитате някое от следните
затруднения, докато използвате
плейъра, използвайте ръководството
за отстраняване на неизправности,
преди да заявите ремонт. Ако
проблемът продължи, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Картина
, Проверете дали всички свързващи
кабели са здраво свързани (стр. 15).
, Превключете селектора на входния
сигнал на телевизора, така че да се
извежда сигнал от плейъра.
, Нулирайте разделителната
способност на изходния видеосигнал
до най-ниската, като натиснете x на
плейъра за повече от 10 секунди.
, За връзки през HDMI опитайте
следното: 1Изключете и отново
включете плейъра. 2Изключете
и отново включете оборудването.
3Изключете и отново включете
HDMI кабела.
, Конекторът HDMI OUT е свързан
към DVI устройство, което не
поддържа технология за защита
на авторски права.
, За връзки през HDMI проверете
настройките за [Output Video
Format] (Формат на изходния
видеосигнал) в [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 35).
Показваният език на екрана се
превключва автоматично, когато
свържете към конектора HDMI OUT.
, Когато [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) е с
настройка [On] (Вкл.) (стр. 39),
показваният език на екрана
автоматично се превключва според
настройката за езика на свързания
телевизор (ако промените
настройката на телевизора си т.н.).
Звук
Допълнителна информация
Няма картина или картината не се
извежда правилно.
, Когато се извеждат и аналоговите
сигнали, задайте за BD-ROM 24p
извеждане или [DVD-ROM 24p
Output] (DVD-ROM 24p извеждане)
настройка [Off] (Изкл.) в [Screen
Settings] (Настройки на екрана)
(стр. 35).
, За BD-ROM дискове проверете
настройката за BD-ROM 24p
извеждане в [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 35) .
Няма звук или звукът не се извежда
правилно.
, Проверете дали всички свързващи
кабели са здраво свързани (стр. 15).
, Превключете селектора за входен
сигнал на аудио-видео усилвателя
(приемника) си, така че
аудиосигналите от плейъра
да се извеждат от аудио-видео
усилвателя (приемника).
, Ако аудиосигналът не се извежда
през конектора DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT,
проверете настройките на звука
(стр. 36).
43
, За връзки през HDMI опитайте
следното: 1Изключете и отново
включете плейъра. 2Изключете
и отново включете оборудването.
3Изключете и отново включете
HDMI кабела.
, За връзки през HDMI, ако плейърът
е свързан към телевизор през
аудио-видео усилвател (приемник),
опитайте да свържете HDMI кабела
директно към телевизора. Вижте
и ръководството с инструкции,
предоставено с аудио-видео
усилвателя (приемника).
, Няма звук, ако свържете аудиовидео усилвателя към конектора
HDMI OUT 1 и зададете [AV
Separation Output Mode] (Режим на
отделяне на аудио- и видеосигнали)
на [On] (Вкл.) (стр. 40). Задайте [AV
Separation Output Mode] (Режим на
отделяне на аудио- и видеосигнали)
на [Off] (Изкл.) или свържете аудиовидео усилвателя към конектора
HDMI OUT 2 (вижте „Относно
режима на отделяне на аудиои видеосигнали“ (стр. 17)).
, Конекторът HDMI OUT е свързан
към DVI устройство. (Конекторите
DVI не приемат аудиосигнали.)
, Устройството, свързано към
конектора HDMI OUT, не поддържа
аудиоформата на плейъра. Проверете
настройките на звука (стр. 36).
HD аудиосигнали (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio и
DTS-HD Master Audio) не се извеждат от
побитовия поток.
, Задайте за [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX)
настройка [Off] (Изкл.) в [Audio
Settings] (Настройки на звука)
(стр. 36).
44
, Проверете дали свързаният аудиовидео усилвател (приемник) е
съвместим с всеки HD аудиоформат.
Не се извежда интерактивният звук.
, Задайте за [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX)
настройка [On] (Вкл.) в [Audio
Settings] (Настройки на звука)
(стр. 36).
Диск
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е замърсен или изкривен.
, Дискът е обърнат с горната страна
надолу. Поставете диска със страната
за възпроизвеждане надолу.
, Дискът има формат, който не може
да бъде възпроизведен от този
плейър (стр. 49).
, Плейърът не може да възпроизведе
записан диск, който е не е
финализиран правилно.
, Кодът на регион на BD или DVD
диска не съвпада с плейъра.
USB устройство
Плейърът не разпознава USB устройство,
свързано към него.
, Уверете се, че USB устройството
е свързано стабилно към USB
конектора.
, Проверете дали USB устройството
или някой кабел не са повредени.
, Проверете дали USB устройството
е включено.
, Ако USB устройството е свързано
чрез USB концентратор, свържете
USB устройството директно към
плейъра.
SEN (Sony Entertainment
Network)
Качеството на картината или звука
е ниско или някои програми се
визуализират със загуба на детайли,
особено при бързо движение или
тъмни сцени.
Картината е малка.
, Натиснете M, за да увеличите
мащаба.
Skype
Има силно бръмчене или шум.
, Задайте силата на звука на свързания
телевизор на по-ниска стойност.
, Опитайте се да преместите уеб
камерата с микрофон далече от
високоговорителите на свързания
телевизор.
Плейърът не може да се свърже към
мрежата.
, Проверете мрежовата връзка
(стр. 18) и настройките на мрежата
(стр. 41).
Не можете да свържете компютъра си
към интернет, след като е извършена
настройката [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
, Настройките за безжична връзка
на рутера може да се променят
автоматично, ако използвате
функцията „WiFi-Protected Setup“,
преди да коригирате настройките на
рутера. В такъв случай променете по
съответния начин настройките на
безжичната връзка на компютъра.
Не можете да свържете плейъра към
рутера за безжична LAN връзка.
, Проверете дали рутерът за
безжична LAN връзка е включен.
, В зависимост от околната среда,
като например конструктивния
материал на стената, условията на
приемане на радио вълни или
препятствията между плейъра и
рутера за безжична LAN връзка,
възможното разстояние за
комуникация може да се съкрати.
Преместете плейъра и рутера за
безжична LAN връзка по-близо
един до друг.
, Устройства, които използват
честотна лента от 2,4 GHz,
например микровълнови печки,
Bluetooth или цифрови безжични
устройства, може да нарушат
комуникацията. Отдалечете
плейъра от такива устройства
или ги изключете.
Допълнителна информация
, Качеството на картината/звука
може да е ниско в зависимост
от доставчиците на интернет
съдържание.
, Качеството на картината или звука
може да бъде подобрено, като се
промени скоростта на връзката.
Препоръчваме скорост на връзката
от поне 2,5 Мб/с за видео със
стандартна разделителна способност
(10 Мб/с за видео с висока
разделителна способност).
, Не всички видеоклипове
съдържат звук.
Мрежова връзка
45
Желаният безжичен рутер не се показва
в списъка с безжични мрежи.
, Натиснете RETURN, за да се
върнете към предишния екран,
и опитайте функцията [Wireless
Setup(built-in)] (Настройка на
безжична връзка (вградена))
отново. Ако желаният безжичен
рутер все още не е разпознат,
изберете [Manual registration]
(Ръчно регистриране).
На екрана се показва съобщението [A new
software version is available. Please go to
the „Setup“ section of the menu and select
„Network update“ to perform the update.]
(Налице е нова версия на софтуера.
Отворете раздела „Setup“ (Настройки)
на менюто и изберете „Network update“
(Актуализация през мрежата), за да
извършите актуализацията.), когато
включите плейъра.
, Вижте „Network Update
(Актуализация през мрежата)“
(стр. 34), за да актуализирате
плейъра към по-нова версия
на софтуера.
Не можете да стартирате функцията
PARTY STREAMING.
, Проверете дали [PARTY Auto Start]
(Автоматично стартиране на парти)
е с настройка [On] (Вкл.) в [Network
Settings] (Настройки на мрежата)
(стр. 41).
46
„[Control for HDMI]
(Управление за HDMI)“
(BRAVIA Sync)
Функцията [Control for HDMI] (Управление
за HDMI) не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали телевизорът
ви е свързан през конектора HDMI
OUT 1. Ако телевизорът ви е свързан
през конектора HDMI OUT 2,
функцията BRAVIA Sync е
деактивирана.
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) е с
настройка [On] (Вкл.) (стр. 39).
, Ако промените HDMI връзката,
рестартирайте плейъра.
, Ако е спирало електрозахранването,
задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) настройка
[Off] (Изкл.), след което задайте
за [Control for HDMI] (Управление
за HDMI) настройка [On] (Вкл.)
(стр. 39).
, Проверете следното и вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с компонента.
– дали свързаният компонент е
съвместим с функцията [Control
for HDMI] (Управление за HDMI).
– дали свързаният компонент е
настроен правилно за функцията
[Control for HDMI] (Управление
за HDMI).
Функцията за изключване на системата
не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) и
[HDMI:Linked to TV-off]
(HDMI:изключване от телевизора)
са с настройки [On] (Вкл.) (стр. 39).
Други
Възпроизвеждането не започва от
началото на съдържанието.
, Натиснете OPTIONS и изберете
[Play from start] (Възпроизвеждане
от началото).
Възпроизвеждането не започва от
точката за възобновяване, в която
сте спрели възпроизвеждането
последния път.
, Точката за възобновяване може да
се изчисти от паметта в зависимост
от диска, когато
– отворите тавата на диска;
– изключите USB устройството;
– възпроизведете друго
съдържание;
– изключите плейъра.
Тавата на диска не се отваря и на
дисплея на предния панел се показва
„LOCK“ или „D ON“.
, Когато се покаже „LOCK“, плейърът
е заключен. За да отмените
функцията за заключване за деца,
задръжте N на плейъра, докато на
дисплея на предния панел се покаже
„UNLOCK“ (стр. 10).
, Когато се покаже „D ON“, се
свържете с търговеца си на Sony
или с местния упълномощен сервиз
на Sony.
Допълнителна информация
, Когато свързвате плейъра към
телевизора през аудио-видео
усилвател (приемник),
– ако аудио-видео усилвателят
(приемникът) не е съвместим
с функцията [Control for HDMI]
(Управление за HDMI), е
възможно да не можете да
управлявате телевизора чрез
плейъра.
– ако промените връзката през
HDMI, изключите и включите
отново захранващия кабел или
спре електрозахранването,
опитайте следното:
1Превключете селектора за
входен сигнал на аудио-видео
усилвателя (приемника) така,
че картината от плейъра да се
покаже на телевизионния екран.
2Задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) настройка
[Off] (Изкл.), след което задайте
за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) настройка
[On] (Вкл.) (стр. 39). Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с аудио-видео
усилвателя (приемника).
47
Тавата на диска не се отваря и не можете
да извадите диска дори след като
натиснете Z.
, Опитайте следното: 1Натиснете
Z и N на плейъра за повече от
10 секунди, докато тавата се отвори.
2Извадете диска. 3Когато на
дисплея на предния панел се покаже
„OPEN“, натиснете [/1 на плейъра
за повече от 10 секунди, докато
плейърът се изключи.
На дисплея на предния панел се показва
„Exxxx“ или „TEMP“.
, Когато се покаже „Exxxx“, се
свържете с най-близкия търговец
на Sony или с местния
упълномощен сервиз на Sony
и съобщете кода на грешката.
, Когато се покаже „TEMP“, опитайте
следното: 1Проверете дали
вентилационните отвори найотгоре на приемника не са
блокирани. 2Поставете плейъра на
място с подходяща вентилация, за
да предотвратите прегряването му.
48
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Входове и изходи
(Наименование на конектора:
Тип на конектора/изходно ниво/
импеданс при натоварване)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA жак /2 Vrms/10 килоома
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Оптичен изходен конектор /–18 dBm
(дължина на вълната 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA жак/0,5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19-щифтов стандартен
конектор
LINE OUT VIDEO:
RCA жак/1, Vp-p/75 ома
LAN (100):
Порт 100BASE-TX
USB:
USB конектор тип A (за свързване
на USB памет, четец на карти
с памет, цифров фотоапарат
и цифрова видеокамера)
Плейърът не реагира на нито един бутон.
Безжична връзка
, В плейъра се е кондензирала влага
(стр. 3).
, Задръжте [/1 на плейъра за повече
от 10 секунди, докато индикаторите
на предния панел се изключат.
Ако плейърът все още не реагира
на нито един бутон, изключете
захранващия кабел и го включете
отново.
Стандарт за безжична LAN мрежа:
IEEE802.11b/g/n
Честотен обхват:
2,4 GHz лента: Канали 1–13
Модулация:
DS-SS модем и OFDM модем
Общи
Изисквания за захранването:
220 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
21 W
Размери (приблиз.):
430 мм × 193 мм × 42 мм
(ширина/дълбочина/височина),
включително издадените части
Тегло (приблиз.):
1,9 кг
Работна температура:
5 ºC до 35 ºC
Работна влажност:
25 % до 80 %
*3
Включени принадлежности
Дискове, които не могат да се
възпроизвеждат
Дистанционно управление
(дистанционно) (1)
Батерии R6 (размер AA) (2)
Спецификациите и дизайнът
подлежат на промяна без
предупреждение.
Дискове, които могат да
се възпроизвеждат
Компактдиск или DVD диск няма да
се възпроизведе, ако не е финализиран
правилно. За повече информация вижте
ръководството с инструкции,
предоставено със записващото
устройство.
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
*1
*2
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (музикален
компактдиск)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
[Super Audio CD]
Тъй като спецификациите на Blu-ray
Disc са нови и развиващи се, възможно
е някои дискове да не могат да се
възпроизведат в зависимост от типа
и версията им.
Извеждането на звука се различава в
зависимост от източника, свързания
изходен конектор и избраните
настройки на звука.
BD-RE: Версия 2.1
BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително
BD-R с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може да
се възпроизвежда, ако постскриптове са
записваеми.
Този продукт е предназначен
за възпроизвеждане на дискове,
отговарящи на стандарта за
компактдискове (CD). DualDisc
дискове и някои музикални дискове с
технология за защита срещу копиране
не съответстват на този стандарт,
поради което е възможно да не могат
да бъдат възпроизвеждани от този
продукт.
Допълнителна информация
Забележка относно дисковете
Забележка относно операциите за
възпроизвеждане на BD/DVD диск
Някои операции при
възпроизвеждането на BD/DVD
дискове може преднамерено да са
настроени от производителите на
софтуер. Тъй като този плейър
възпроизвежда BD/DVD дискове
според съдържанието на диска,
проектирано от тези производители,
някои функции на възпроизвеждането
може да не са налице.
49
Забележка за двуслойните BD/DVD
дискове
Възпроизвежданите картини и звук
може да прекъснат за момент при
превключването между слоевете.
Код на регион (само за BD-ROM/DVD VIDEO
дискове)
Кодът на региона за плейъра ви
е отпечатан на гърба на уреда и той
ще възпроизвежда само BD-ROM/
DVD VIDEO дискове, обозначени
със същия код на регион или с ALL .
Код на регион
Типове файлове, които могат
да бъдат възпроизвеждани
[Video] (Видео)
Файлов формат
Разширения
MPEG-1 видео/PS*1*2
MPEG-2 видео/PS,
TS*1*3
„.mpg“, „.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“
MPEG-4 AVC*1*2
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“, „.m2ts“,
„.mts“
WMV9*1*2
„.wmv“, „.asf“
AVCHD*2*4
*5
Xvid
„.avi“
[Music] (Музика)
Файлов формат
Разширения
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC*1*2*6
„.m4a“
*1*2*6
WMA9 Стандарт
„.wma“
LPCM
„.wav“
[Photo] (Снимки)
Файлов формат
Разширения
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
PNG
„.png*7“
GIF
„.gif*7“
MPO
„.mpo*8“
*1
*2
*3
50
Плейърът не възпроизвежда кодирани
файлове, като например DRM.
Плейърът не възпроизвежда този
формат на файл на DLNA сървър.
Плейърът може да възпроизвежда само
видео със стандартна разделителна
способност на DLNA сървър.
*4
*5
*6
*7
*8
Плейърът може да възпроизвежда
файлове във формат AVCHD версия
2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
Плейърът възпроизвежда файлове
в AVCHD формат, които са записани
на цифрова видеокамера и др. Дискът
в AVCHD формат няма да се
възпроизвежда, ако не е правилно
финализиран.
Плейърът не възпроизвежда кодирани
файлове, като например Lossless.
Плейърът не възпроизвежда анимирани
PNG или анимирани GIF файлове.
За MPO файлове, различни от 3D,
се показва основното или първото
изображение.
b
Относно защитата на
безжичните LAN мрежи
Тъй като комуникацията чрез
функцията на безжичната LAN
мрежа се извършва с радиовълни,
безжичният сигнал евентуално може
да се прехване. За да се предпази
безжичната комуникация, този плейър
поддържа различни функции
за защита. Не забравяйте да
конфигурирате правилно настройките
за защита в съответствие с мрежата си.
Без защита
Въпреки че можете лесно да
направите настройките, всеки може
да прехване безжичната комуникация
или да влезе непозволено в
безжичната ви мрежа, дори и без
сложни инструменти. Имайте
предвид, че има риск от
неупълномощен достъп или
прехващане на данни.
Допълнителна информация
• Някои файлове може да не се
възпроизвеждат в зависимост от
файловия формат, кодирането на файла,
състоянието на записа или на DLNA
сървъра.
• Някои файлове, записани или
редактирани на компютър, може да не
се възпроизвеждат.
• Плейърът може да разпознае следните
файлове или папки в BD, DVD дискове,
компактдискове и USB устройства:
– до папки на 9-о ниво, включително
основната папка;
– до 500 файла/папки на едно ниво.
• Плейърът може да разпознае следните
файлове или папки, съхранени в DLNA
сървъра:
– до папки на 19-о ниво;
– до 999 файла/папки на едно ниво.
• Някои USB устройства може да не
функционират с плейъра.
• Плейърът може да разпознава Mass
Storage Class (MSC) устройства (като
например флаш памет или твърд диск),
устройства за улавяне на неподвижно
изображение (SICD) и клавиатура със 101
бутона (само на предния USB жак).
• За да избегнете увреждане на данните
или повреда на USB паметта или
устройствата, изключете плейъра, когато
свързвате или отстранявате USB паметта
или устройствата.
• Плейърът може да не възпроизвежда
гладко видеофайлове с висока побитова
скорост от компактдискове с данни.
Препоръчително е да възпроизвеждате
такива файлове от DVD или BD диск
с данни.
WEP
WEP защитава комуникациите, за да не
допусне външни лица да ги прехващат
или да влизат непозволено в
безжичната ви мрежа. WEP е остаряла
технология за защита, която позволява
да се свързват по-стари устройства,
които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за защита,
разработена в с цел да отстрани
недостатъците на WEP. TKIP
гарантира по-високо ниво на
защита от WEP.
51
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която
използва усъвършенстван метод за
защита, различен от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво на
защита от WEP или TKIP.
Забележки относно
дисковете
• За да поддържате диска чист, хващайте го
за ръба. Не докосвайте повърхността.
Прахът, отпечатъците от пръсти или
надраскванията по диска може да
доведат до повредата му.
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
например въздуховоди с горещ въздух, и
не го оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да се повиши
значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
• Почистете диска с кърпа за почистване.
Избърсвайте диска от центъра навън.
• Не използвайте разтворители, като
например бензин, разредител, достъпни
в търговската мрежа почистващи
препарати за дискове/лещи или
антистатични спрейове, предназначени
за винилови грамофонни плочи.
• Ако на диска има отпечатан етикет,
изсушете го преди възпроизвеждане.
52
• Не използвайте следните дискове:
– диск за почистване на лещата;
– диск с нестандартна форма (например
карта, сърце);
– диск, върху който има етикет или
стикер;
– диск, върху който има остатъци от
тиксо или стикер.
• Не покривайте с друга повърхност
страната за възпроизвеждане на диска, за
да отстраните повърхности драскотини.
Кодове за телевизори, които
могат да бъдат управлявани
Докато държите -TV- [/1, въведете
кода на производителя на
телевизора чрез бутоните с цифри.
Ако са посочени няколко кода,
опитайте да ги въведете
последователно, докато намерите
този, който работи с телевизора ви.
Производител
Код
Sony
01 (по
подразбиране)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Списък с кодове на езици
За подробности вижте „BD/DVD
Viewing Settings (Настройки
за гледане на BD/DVD)“ (стр. 37).
Изписването на езика съответства
на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Език
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Език
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
не е посочен
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Допълнителна информация
Код
Код
53
Код на регион/родителски
контрол
За подробности вижте „Parental
Control Area Code (Код на регион за
родителски контрол)“ (стр. 38).
Код Регион
2047
2044
2070
2109
2115
2238
2149
2092
2304
2363
2376
2379
2428
2489
2543
2424
2174
2090
2499
54
Австралия
2046
Аржентина 2057
Бразилия
2184
Германия
2200
Дания
2248
Индонезия 2239
Испания
2254
Китай
2093
Корея
2333
Малайзия
2362
Нидерландия 2390
Норвегия
2427
Полша
2436
Русия
2501
Тайван
2528
Филипини
2165
Франция
2219
Чили
2086
Швеция
2276
Австрия
Белгия
Великобритания
Гърция
Индия
Ирландия
Италия
Колумбия
Люксембург
Мексико
Нова Зеландия
Пакистан
Португалия
Сингапур
Тайланд
Финландия
Хонконг
Швейцария
Япония
Азбучен
указател
Числени
стойности
3D 12, 21
A–Z
AUDIO 12
BD-LIVE 20
BD-R 49
BD-RE 49
Blu-ray диск 49
BONUSVIEW 20
BRAVIA Sync 46
CD 49
Deep Colour 36
DLNA 23, 41
Dolby Digital 37
DTS 37
DVD 49
Gracenote 24
HDMI 35, 36
HOME 13, 33
IP съдържание NR
Pro 26
MAC адрес 40
OPTIONS 13
PARTY
STREAMING 23
POP UP/MENU 13
SEN 13, 22
Skype 30
SUBTITLE 12
TOP MENU 13
USB 22
WEP 51
WPA2-PSK (AES) 52
WPA2-PSK (TKIP) 51
WPA-PSK (AES) 52
WPA-PSK (TKIP) 51
Интернет
съдържание 22
Информация за
възпроизвеждане 21
А
К
Автоматичен режим
на готовност 40
Актуализация 34
Актуализация на
софтуера 34, 40
Актуализация през
мрежата 34
Код на регион 50
В
Възобновяване 13, 47
Д
Дискове, които
могат да се
възпроизвеждат 49
Дисплей 13
Дистанционно
управление 12
Е
Език за екранния
дисплей 39
З
Заключване за
деца 10, 47
Затъмняване 39
И
Извеждане на 4K
съдържание 35
Интернет браузър 28
Л
Лесна настройка 19, 42
Н
Настройка 33
Настройка за
извеждане на 3D 34
Настройка на размера
на телевизионния
екран за 3D 34
Настройки за гледане
на BD/DVD 37
Настройки за
музика 39
Настройки за
родителски
контрол 38
Настройки на
Gracenote 40
Настройки на
екрана 34
Настройки на
звука 36
Настройки на
мрежата 41
Настройки на
системата 39
Начално меню 33
Нулиране 42
Нулиране на
плейъра 42
55
О
Отстраняване на
неизправности 43
П
Побитов поток 44
Р
Режим на бързо
стартиране 40
Режим на извеждане
на DSD 36
Родителски
контрол 38
С
Свързване
Аудио-видео
усилвател
(приемник) 16
Мрежа 18
Телевизор 15
Т
Тип телевизор 34
У
Управление за
HDMI 39, 46
Ц
Цветни бутони 12
56
57
58
Софтуерът на този плейър може да бъде актуализиран в бъдеще. За информация
относно наличните актуализации и последните инструкции за експлоатация
посетете следния уебсайт:
За потребители в държави в Европа
http://support.sony-europe.com/
z
За да намерите полезни съвети и информация за продуктите и услугите на Sony,
посетете: www.sony-europe.com/myproduct/
4-418-507-11(2) (BG)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising