Sony | BDP-S360 | Sony BDP-S360 Инструкции за експлоатация

4-135-582-11(1)
BG
Инструкции за експлоатация
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S360/S363
© 2009 Sony Corporation
Само за Европа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите токов удар, не
отваряйте корпуса. При проблеми
с устройството се обръщайте само
към квалифициран персонал.
Не излагайте батериите или
устройството, докато в него са
поставени батерии, на прекалени
горещини като директна слънчева
светлина, огън или други подобни.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт
може да увреди очите ви. Тъй
като лазерният лъч, използван в
този Blu-ray Disc/DVD плейър, е
вреден за очите, не разглобявайте
корпуса.
При проблеми с устройството
се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Този етикет се намира на
предпазното капаче на лазера от
вътрешната страна на корпуса.
Това устройство се класифицира
като CLASS 1 LASER продукт.
Обозначението CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING се намира
на предпазното капаче на лазера от
вътрешната страна на корпуса.
2BG
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството
или неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които в противен
случай, при неправилното
изхвърляне на продукта,
могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
Изхвърляне на използваните
батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията
или опаковката й показва, че
батерията, приложена към този
продукт, не трябва да се третира
като домашен отпадък.
Възможно е при определени
батерии този символ да бъде
използван заедно с химически
означения. Химическият символ
на живака (Hg) или оловото (Pb)
се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Изхвърляйки тези батерии
на правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при
неправилното изхвърляне
на батериите, могат да бъдат
причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси.
С оглед на безопасността,
правилната работа или запазване
на данните, е необходимо да се
поддържа непрекъсната връзка
с вградената батерия, така че тя
трябва да бъде сменяна само от
квалифициран персонал.
За да осигурите правилното
третиране на батерията,
предайте я, когато се изтощи, на
съответното място за рециклиране
на електрически и електронни
уреди.
За всички други батерии,
моля, вижте раздела относно
безопасното отстраняване на
батерията от продукта. Предайте
батерията в съответния пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия, моля,
свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Оторизираният представител на
EMC и безопасност на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза
и гаранцията на устройството, се
обръщайте към адресите, указани в
съответните документи, приложени
към продукта.
Предпазни мерки
• Това устройство работи с
напрежение 220 V – 240 V
променлив ток, 50 Hz/60 Hz.
Проверете дали работното
напрежение на устройството
съответства на вашето мрежово
захранване.
• За да предотвратите пожар
или токов удар, не поставяйте
предмети, пълни с течности
(например вази), върху
устройството.
• Инсталирайте устройството така,
че в случай на неизправност
захранващият кабел да може
незабавно да бъде изключен от
контакта.
Забележки относно
дисковете
• За да пазите диска чист, не
докосвайте повърхността му придържайте го само за ръбовете.
Прах, отпечатъци от пръсти или
драскотини може да повредят
диска.
• Не излагайте диска на директна
слънчева светлина или на
източници на топлина, като
например калорифери, или
не оставяйте дискове в кола,
паркирана на слънце, тъй като
температурата в колата може
значително да се покачи.
• След възпроизвеждане
съхранявайте диска в неговата
кутия.
• Почиствайте диска с почистваща
кърпа. Бършете диска в посока от
центъра към ръба.
Предпазни мерки
Безопасност
• Не използвайте препарати като
бензин, разтворител, достъпни в
търговската мрежа почистващи
препарати за дискове/лещи
или антистатичен спрей,
предназначен за винилови
грамофонни плочи.
• Ако сте надписали етикета на
диска, изчакайте мастилото да
изсъхне, преди да започнете
възпроизвеждането на диска.
• Не използвайте следните
дискове:
- Дискове за оптично
почистване.
- Дискове с нестандартна форма
(например карта, сърце).
- Диск със залепен на него
етикет или стикер.
- Диск с целофанена лента или
стикер на него.
• Не променяйте повърхността на
възпроизвеждащата част на диска
с цел да отстраните драскотини
по нея.
• За да предотвратите пожар
или токов удар, не поставяйте
предмети, пълни с течности
(например вази), върху плейъра и
не оставяйте устройството близо
до вода като например до вана
или душ-кабина. Ако предмет
или течност попадне в корпуса,
изключете плейъра и проверете
устройството при квалифициран
персонал, преди да работите
отново с него.
• Не докосвайте захранващия
кабел с мокри ръце. Ако го
направите, може да причините
токов удар.
Инсталиране
• Поставете плейъра на място с
подходяща вентилация, за да
предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху
мека повърхност като например
килим, защото това би могло
да блокира вентилационните
отвори.
• Не инсталирайте плейъра в
затворено пространство като
полица за книги или други
подобни.
• Не поставяйте устройството
близо до източници на топлина
или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или
механични вибрации.
• Не поставяйте плейъра на
открито, в превозни средства,
кораби или други плавателни
съдове.
• Ако внесете плейъра директно
от студено на топло място
или ако го поставите в много
влажна стая, по лещите във
вътрешността на устройството
може да кондензира влага.
Ако това се случи, възможно е
плейърът да не работи правилно.
В този случай извадете диска и
оставете устройството включено
за около половин час, докато
влагата се изпари.
• Не инсталирайте плейъра върху
наклонена повърхност. Той е
проектиран да работи само в
хоризонтална позиция.
, Продължава
3BG
• Дръжте плейъра и дисковете
далеч от оборудване със
силни магнити, като например
микровълнови фурни или големи
високоговорители.
• Не поставяйте тежки или
нестабилни предмети върху
плейъра.
• Поставяйте единствено дискове
в отделението за дисковете. В
противен случай плейърът или
предметът, който сте поставили,
може да се повредят.
• Когато местите плейъра, извадете
поставения в него диск. Ако не
го направите, дискът може да се
повреди.
• Когато местите плейъра,
разкачете захранващия кабел и
всички други кабели.
Източници на захранване
• Плейърът е свързан с
електрическата мрежа, докато
захранващият му кабел е
включен към контакта, дори ако
самото устройство е изключено.
• Ако няма да използвате плейъра
за дълъг период от време,
изключете устройството от
контакта. За да го направите,
издърпайте щепсела; никога не
дърпайте самия кабел.
• За да предотвратите повреда на
захранващия кабел, внимавайте
за следното. Ако кабелът се
повреди, това може да доведе до
пожар или токов удар.
- Не притискайте захранващия
кабел между плейъра и стена,
полица и др.
- Не поставяйте нищо тежко
върху захранващия кабел и не
дърпайте самия кабел.
Настройка на силата на
звука
Не увеличавайте звука, докато
слушате част от диск с много ниско
ниво на входния сигнал или без
аудио сигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да се
повредят, когато се възпроизведе
частта с високо ниво на сигнала.
Почистване
Почиствайте корпуса, панела
и бутоните с мека кърпа, леко
навлажнена с мек почистващ
разтвор. Не използвайте каквито
и да е груби гъбички, почистваща
пудра или разтворител като алкохол
или бензин.
4BG
Относно почистващите
дискове, препарати за
почистване на дискове/
лещи
Не използвайте почистващи
дискове или препарати за
почистване на дискове/лещи
(включително течности или
спрейове). Те могат да повредят
устройството.
Относно подмяната на
частите
Ако плейърът бъде даден на
ремонт, сменените части могат
да бъдат запазени за повторна
употреба или за рециклиране.
Авторски права и търговски
марки
• Този плейър съдържа технология
за защита на авторските
права, която е защитена от
американски патенти и други
права на интелектуалната
собственост. Използването на
тази технология трябва да бъде
разрешено от Macrovision и е
предназначена единствено за
употреба в домашни условия и
ограничен зрителски кръг, освен
ако Macrovision изрично не
разреши противното. Ремонтът
и разглобяването на плейъра у
дома е забранено.
• “AVCHD” и логото “AVCHD”
са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Java и всички основани на
Java търговски марки и лога са
търговски марки или запазени
търговски марки на Sun Microsystems, Inc.
•
, “XMB” и “xross media bar”
са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
• Този продукт поддържа
технология High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI,
логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски
марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
• “Blu-ray Disc” е търговска марка.
• Логата “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD
VIDEO” и “CD” са търговски
марки.
• “BD-LIVE”, логото “BD-LIVE”
и “BONUSVIEW” са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
• “x.v.Colour” и логото “x.v.Colour”
са търговски марки на Sony
Corporation.
• “BRAVIA Sync” и логото “BRAVIA Sync” са търговски марки на
Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” и логото “PhotoTV
HD” са търговски марки на Sony
Corporation.
• Другите имена на системи и
продукти са общи търговски
марки или запазени търговски
марки на техните производители.
Означенията ™ и ® не са
посочени в това ръководство.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър има
способност да поддържа на
вашия телевизор неограничено
дълго време неподвижно видео
изображение или изведено
екранно изображение. Ако
оставите това изображение на
телевизионния екран за дълго
време, рискувате трайно да
повредите вашия телевизор.
Особено чувствителни са
телевизорите с плазмен панел
на дисплея и прожекционните
телевизори.
Ако имате какъвто и да е въпрос
или проблем относно вашия
плейър, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
Относно ръководството
• В това ръководство понятието
“диск” се използва като обща
препратка за BD, DVD или CD
дискове, освен ако в текста или
илюстрациите не е указано
друго.
• Иконките като например
BD , изброени в началото
на всяко обяснение, указват вида
на устройството, което може да
бъде използвано с функцията,
която се обяснява.
За подробности вижте раздела
“Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 59).
• Инструкциите в това
ръководство описват
бутоните на устройството за
дистанционно управление.
Можете да използвате и
бутоните на плейъра, ако те имат
същите символи като тези на
устройството за дистанционно
управление.
• Възможно е илюстрации
на екранния дисплея в това
ръководство да не съответстват
на графиките, изведени на екрана
на вашия телевизор.
• За илюстрации е използван
моделът BDP-S363.
• Необходимата информация (за да
не извършите грешна операция)
е описана под иконката b.
Полезната информация (съвети
и друга полезна информация) е
описана под иконката z.
5BG
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ......................................................................................................... 2
Предпазни мерки ................................................................................................................ 3
Описание на частите и бутоните ....................................................................................... 8
Връзки и настройки
Свързване на плейъра ..................................................................................................... 13
Стъпка 1: Свързване към телевизор ........................................................................... 14
Свързване към жак HDMI ........................................................................... 15
Функции на BRAVIA Sync (само за HDMI връзки) .................................... 16
Свързване към компонентни видео жакове (Y, PB/CB, PR/CR) ............... 17
Свързване към аудио/видео жакове .......................................................... 18
Стъпка 2: Свързване към АV усилвател (приемник) .................................................. 19
Свързване към жак HDMI ........................................................................... 20
Свързване към цифрови жакове (OPTICAL/COAXIAL) ............................. 21
Свързване към аудио жакове L/R (ляв/десен)........................................... 22
Стъпка 3: Поставяне на външната памет ................................................................... 23
Стъпка 4: Свързване към интернет ............................................................................. 24
Когато свързвате плейъра директно към широколентов рутер................ 24
Когато свързвате плейъра посредством безжичен LAN рутер ................ 25
Стъпка 5: Свързване на захранващия кабел ............................................................. 25
Стъпка 6: Подготовка на устройството за дистанционно управление...................... 26
Управление на телевизора с помощта на устройството за дистанционно
управление................................................................................................... 26
Стъпка 7: Лесна настройка ......................................................................................... 27
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на BD/DVD.......................................................................................... 30
Използване на менюто на BD или DVD диска .......................................... 32
Използване на BONUSVIEW/BD-LIVE ....................................................... 32
Търсене на заглавие/глава.......................................................................... 33
Извеждане на времето за възпроизвеждане и информация за
възпроизвеждането ..................................................................................... 34
Настройка на картината и звука за видео файлове.................................. 34
Възпроизвеждане на музикален диск и MP3 аудио записи .......................................... 35
Възпроизвеждане на файлове със снимки ..................................................................... 37
Настройки и регулации
Използване на дисплеите с настройки ........................................................................... 39
Актуализиране чрез интернет ......................................................................................... 40
Видео настройки ............................................................................................................... 41
Настройки на звука .......................................................................................................... 44
Настройки за гледане на BD/DVD дискове ..................................................................... 47
Настройки за разглеждане на снимки ............................................................................ 49
Настройки на системата................................................................................................... 49
Мрежови настройки.......................................................................................................... 51
Лесна настройка ............................................................................................................... 52
Рестартиране на плейъра ................................................................................................ 53
6BG
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми ............................................................................................. 54
Функция за автодиагностика ........................................................................................... 58
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани.......................................................... 59
Резолюция на изходния видео сигнал ............................................................................ 62
Изходни аудио сигнали и настройки на плейъра ........................................................... 63
Технически характеристики ............................................................................................. 64
Списък с езикови кодове.................................................................................................. 65
Родителски контрол/Регионален код .............................................................................. 65
Клаузи и условия за употреба и Лицензно споразумение с крайния потребител ...... 66
Речник на термините ........................................................................................................ 68
Азбучен указател .............................................................................................................. 71
Преди да започнете работа с плейъра, моля, прочетете “Клаузи и условия за употреба и
Лицензно споразумение с крайния потребител” (стр. 66).
7BG
Описание на частите и
бутоните
За повече информация вижте страниците,
указани в скобите.
Устройство за дистанционно
управление
1 THEATRE (стр. 16)
Автоматично превключва оптималния
видео режим за гледане на филми. Когато
свързвате плейъра с АV усилвател
(приемник) с помощта на HDMI кабел,
изходният сигнал на високоговорителя
също автоматично се превключва.
Когато свързвате плейъра с телевизор,
съвместим с режим Theatre, с помощта на
HDMI кабел, видео режимът на телевизора
се превключва на режим Theatre.
b
Бутонът THEATRE работи само когато
плейърът е свързан към телевизор,
съвместим с режим Theatre.
TV t (избор на входен сигнал на
телевизора) (стр. 26)
Превключва между телевизора и други
източници на входен сигнал.
ТV ^/1 (включен/в готовност) (стр. 26)
Включва телевизора или го оставя в режим
на готовност.
^/1 (включен/в готовност) (стр. 27)
Включва плейъра или го оставя в режим на
готовност.
2 Бутони с цифри (стр. 33, 51)
Въвеждат номера на заглавието/главата и
др.
2 (сила на звука) +/- (стр. 26)
Регулира силата на звука.
TIME (стр. 11)
Извежда изтеклото/оставащото време за
възпроизвеждане в дисплея на предния
панел. Всеки път, когато натиснете бутона,
дисплеят се променя между изтеклото и
оставащото време за възпроизвеждане.
AUDIO (стр. 47)
Избира езика на записа, когато на
BD-ROM/DVD VIDEO диска има записи на
няколко езика.
Избира звукозаписа на CD дискове.
Бутонът с цифрата 5, както и бутоните AUDIO,
2 + и N имат осезаема точка. Използвайте я
за ориентир, когато работите с плейъра.
8BG
SUBTITLE (стр. 47)
Избира езика на субтитрите, когато на
BD-ROM/DVD VIDEO диска има субтитри
на няколко езика.
ANGLE
Превключва към друга гледна точка,
когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска са
направени записи на една и съща сцена от
различни ъгли.
В обратна посока
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Когато натиснете и задържите бутона,
бързото превъртане напред/назад
продължава при избраната скорост, докато не
освободите бутона.
* Скоростта на търсене не се променя, когато
възпроизвеждате CD и МР3 аудио записи.
Стойностите на скоростта са
приблизителни
- За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете N.
3 Цветни бутони (червен/зелен/жълт/
син)
Бутони за пряк достъп до избрани опции
на някои менюта на BD дисковете (могат
да бъдат използвани също така и за Java
интерактивни операции на BD дисковете).
4 TOP MENU (стр. 32)
Отваря или затваря заглавното меню на BD
или DVD диска.
POP UP/MENU (стр. 32)
Отваря или затваря помощното меню на
BD-ROM или менюто на DVD диска.
За да възпроизвеждате забавено или
да замразите кадър (само за посока на
възпроизвеждане)
Възпроизвежда BD/DVD диск забавено,
когато натиснете M за повече от една
секунда, докато устройството е в режим на
пауза.
Възпроизвежда кадър по кадър, когато леко
натиснете M, докато устройството е в
режим на пауза.
- За да възстановите нормалното
възпроизвеждане, натиснете N.
OPTIONS (стр. 32, 37)
На екрана се извежда менюто с опции,
които могат да бъдат избрани.
HOME (стр. 30, 39)
Зарежда началното меню на плейъра.
Затваря началното меню на плейъра, когато
се постави CD.
RETURN
Връща екрана към предходния дисплей.
N (възпроизвеждане) (стр. 30)
Стартира или рестартира
възпроизвеждането.
Възобновява възпроизвеждането от
точката, в която сте натиснали бутона x
(Възстановяване на възпроизвеждането).
Стартира последователното изреждане
на изображения, когато е поставен диск,
съдържащ JPEG файлове с изображения.
</M/m/,
Премества индикатора, за да изберете от
изведените опции.
Централен бутон (ENTER)
Въвежда избраната опция.
5 ./> (предходен/следващ)
Прескача към предходна/следваща глава,
запис или файл.
За да се върнете към началото на
предходния запис, натиснете два пъти ..
DISPLAY (стр. 34)
Извежда на екрана информация за
възпроизвеждането.
/
(кратко повтаряне/кратко
превъртане)
Повтаря сцената/превърта напред сцената
през малки интервали от време.
Всеки път, когато натиснете
, превърта
сцената с 15 секунди напред.
Всеки път, когато натиснете
, превърта
сцената с 15 секунди назад.
m/M (бързо превъртане назад/
напред)
Превърта бързо назад/напред диска,
когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане.
Всеки път, когато натиснете бутона,
скоростта на търсене се променя, както
следва*:
В посока възпроизвеждане
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
X (пауза)
Въвежда режим на пауза или рестартира
възпроизвеждането.
x (стоп)
Спира възпроизвеждането като запаметява
точката, в която е спрян записът (точка за
възобновяване на записа) (стр. 31, 36).
Точката за възобновяване на заглавие/запис
е последната точка, която сте възпроизвели
или последната снимка от папката със
снимки.
6
(светлина) (само за BDP-S363)
Осветява бутоните 4 и 5 (освен </M/
m/, и ENTER) и е полезен за работа в
тъмни условия.
, Продължава
9BG
Преден панел
Бутонът N притежава осезаема точка. Използвайте я за ориентир, когато работите с плейъра.
1 \/1 (включен/в готовност) (стр. 27)
Включва плейъра или го оставя в режим на
готовност.
2 Отделение за диска (стр. 30)
3 Индикатор за Blu-ray Disc
Светва в бяло, когато включите плейъра.
Светва в синьо, когато възпроизвеждате BD
диск.
4 Дисплей на предния панел (стр. 11)
5 Сензор за устройството за
дистанционно управление (стр. 26)
6 N (възпроизвеждане), x (стоп)
(стр. 30)
Стартира или спира възпроизвеждането.
7 Z (отворено/затворено) (стр. 30)
Отваря или затваря отделението за диска.
10BG
За да заключите отделението за диска (Предпазване
от деца)
Можете да заключите отделението за диска, за
да предотвратите отварянето му по грешка.
Когато плейърът е включен, задръжте натиснат
бутона N на плейъра за повече от 10 секунди,
докато в дисплея на предния панел се изведе
надпис “LOCKED”. Отделението за диска е
заключено.
За да отключите отделението за диска,
задръжте натиснат бутона N на плейъра,
докато в дисплея на предния панел се изведе
надпис “UNLOCK”.
Дисплей на предния панел
1 N, X
Свети по време на възпроизвеждане или
пауза.
2 HD (стр. 42)
Свети, когато през жака HDMI OUT се
извеждат видео сигнали с параметри
720p/1080i/1080p или когато през жаковете
COMPONENT VIDEO OUT се извеждат
видео сигнали с параметри 720p/1080i.
6 Индикатор за интернет връзката
Свети при мрежови достъп и при сваляне на
софтуер за плейъра.
За подробности относно свалянето на
софтуера за плейъра вижте стр. 40.
3 HDMI (стр. 15)
Светва, когато е включено HDMI
устройство.
4 EXT (стр. 23)
Светва, когато е разпозната външната
памет.
5 Информация за възпроизвеждането
Можете да проверите информацията
за времето на записа. По време на
възпроизвеждане неколкократно натиснете
бутона TIME. Дисплеят се сменя, както
следва:
Когато възпроизвеждате BD-ROM/DVD VIDEO
Изтекло време от текущото заглавие
r
Оставащо време от текущото заглавие
Когато възпроизвеждате CD
Изтекло време от текущия запис
r
Оставащо време от текущия запис
r
Изтекло време от текущия диск*
r
Оставащо време от текущия диск*
* Освен за МР3 аудио записи
z
В зависимост от диска могат да бъдат
изведени индикации “Т” (Title или Track Заглавие или Запис), “С” (Chapter - Глава)
или “D” (Disc - Диск).
, Продължава
11BG
Заден панел
1 Жак DIGITAL OUT (COAXIAL) (стр. 21)
6 Слот EXT (стр. 23)
2 Жакове LINE OUT (R-AUDIO-L) (стр. 17,
18, 22)
7 Терминал AC IN (стр. 25)
3 Жак LINE OUT (VIDEO) (стр. 18)
8 Жакове COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (стр. 17)
4 Жак DIGITAL OUT (OPTICAL) (стр. 21)
9 Жак HDMI OUT (стр. 15, 20)
5 Вентилационни отвори
 Терминал LAN (100) (стр. 24)
Вентилаторът се намира във вътрешността
на плейъра.
12BG
Свързване на плейъра
Следвайте стъпки от 1 до 7, за да направите
връзките и настройките на плейъра. Не
свързвайте захранващия кабел, докато
не стигнете до “Стъпка 5: Свързване на
захранващия кабел” (стр. 25).
Връзки и настройки
Проверете дали в комплекта се съдържа
следното:
• Захранващ кабел (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Връзки и настройки
13BG
Стъпка 1: Свързване към телевизор
Относно видео/HDMI OUT жаковете
Плейърът разполага със следните видео жакове. Свържете плейъра към вашия телевизор в
зависимост от входния жак на телевизора.
Когато свържете плейъра към телевизора, като използвате HDMI кабел, ще можете да се насладите
на висококачествена цифрова картина и звук през жака HDMI OUT.
Тип на жака
Видео резолюция
Високо Цифров жак
качество
Висока разделителна Вижте раздела
способност: 1080/24p, “Свързване към жак
HDMI” (стр. 15).
1080p, 1080i, 720p
Стандартна
разделителна
способност:
576p/480p, 576i/480i
Аналогов жак
Стандартно
качество
b
• Пъхнете кабелите здраво, за да предотвратите
появата на нежелан шум.
• Обърнете се към инструкциите за
експлоатация на компонентите, които ще
свързвате.
• Не можете да свържете този плейър към
телевизор, който няма входен видео жак.
• Не оказвайте прекалено силен натиск върху
свързаните кабели. Натискът върху панела на
корпуса и др. може да повреди кабела.
14BG
Връзка
Висока разделителна Вижте раздела
способност: 1080i, 720p “Свързване към
компонентни видео
Стандартна
жакове (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)”
разделителна
способност: 576p/480p, (стр. 17).
576i/480i
Стандартна
разделителна
способност:
576i/480i
Вижте раздела
“Свързване към аудио/
видео жакове” (стр. 18).
За да свържете към телевизор с DVI вход
Използвайте HDMI-DVI конвертиращ кабел
(не е приложен в комплекта). DVI жакът няма
да приеме никакви аудио сигнали, така че ще
трябва да използвате още една аудио връзка в
допълнение към тази (стр.19).
Освен това, няма да можете да свържете жака
HDMI OUT към жаковете DVI, които не са
HDCP-съвместими (например жакове DVI на
компютърен дисплей).
Свързване към жак HDMI
Свържете плейъра и вашия телевизор, като използвате HDMI кабел, за да се насладите на
висококачествена цифрова картина и звук през жака HDMI OUT.
Ако свържете телевизор Sony, който е съвместим с функцията “Control for HDMI” (стр. 16), се
обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
Ако свържете 1080/24p или 1080p-съвместим телевизор, използвайте високоскоростен HDMI кабел.
Връзки и настройки
Blu-ray Disc/DVD плейър
HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Телевизор
Забележки относно свързването към жака
HDMI OUT
Спазвайте следните инструкции, тъй като
неправилното боравене може да повреди жака
HDMI OUT и конектора.
• Внимателно свържете жака HDMI OUT,
намиращ се на гърба на плейъра, и HDMI
конектора, като проверите техните форми.
Уверете се, че конекторът не е обърнат
наопаки и не е поставен накриво.
• Разкачайте HDMI кабела, когато местите
плейъра.
• Ако поставите плейъра върху шкаф, докато
е свързан кабелът HDMI, не оказвайте
прекалено силен натиск върху панела на
корпуса. Това може да повреди жака HDMI
OUT или HDMI кабела.
• Когато свързвате или разкачате HDMI
конектора, не го кривете или въртете.
Относно индикаторите за HDMI връзка
Когато свързаният HDMI-съвместим компонент
бъде разпознат, HDMI индикаторът светва на
панела на предния дисплей.
, Продължава
15BG
b
• Не всички телевизори с висока разделителна
способност са напълно съвместими с
този продукт и е възможно в картината да
се появят смущения. Ако при сканиране
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p се
появят проблеми в картината, препоръчваме
ви да превключите връзката на LINE OUT
VIDEO жак. Ако имате някакви въпроси
относно съвместимостта на телевизора с
този модел 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/
1080p Blu-ray Disc/DVD плейър, моля,
консултирайте се с нашия център за услуги
на клиента.
• Ако картината е неясна, неестествена или
незадоволителна, променете изходната видео
резолюция в стъпка 3 от “Изходен видео
формат” в дисплея с настройки “Видео
настройки” (стр. 42).
• Уверете се, че използвате само HDMI кабел с
логото HDMI.
Функции на BRAVIA Sync
(само за HDMI връзки)
Като свързвате компоненти Sony, които са
съвместими с функцията “Control for HDMI”
с помощта на HDMI кабел (не е приложен
в комплекта), работата с тях се улеснява
посредством функциите:
• One-Touch Play - Възпроизвеждане с едно
докосване
С едно докосване на посочените по-долу
бутони, свързаният телевизор се включва и
селекторът за избор на входен източник на
телевизора автоматично се превключва към
плейъра.
- \/1
- HOME: Началното меню автоматично се
извежда (стр. 9, 30, 39).
- N: Възпроизвеждането започва
автоматично (стр. 31).
• System Power-Off - Изключване на
захранването на системата
Когато изключите телевизора, използвайки
бутона на телевизора \/1 или бутона
за захранването на устройството за
дистанционно управление, плейърът и HDMIсъвместимите компоненти автоматично се
изключват.
• Theatre
Когато натиснете бутона THEATRE,
плейърът автоматично се превключва към
оптималния видео режим за гледане на
филми. Когато свържете плейъра към АV
усилвател (приемник), като използвате HDMI
кабел, изходът на високоговорителя също
автоматично се превключва. Когато свържете
плейъра към телевизор, съвместим с режима
Theatre, като използвате HDMI кабел, видео
16BG
режимът на телевизора се превключва към
режим Theatre. Натиснете бутона отново, за
да се върнете към първоначалните настройки.
• Language Follow – Следващ език
Когато промените езика на екранния дисплей
на вашия телевизор, езикът на екранния
дисплей на плейъра също се променя, когато
изключите и отново включите плейъра.
Подготовка за функциите на BRAVIA Sync
Задайте “Control for HDMI” в положение “On”
в “Настройки на системата” (стр. 49).
За подробности относно настройката на вашия
телевизор или другите свързани компоненти се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора или компонентите.
z
• Когато свързвате телевизор Sony, който е
съвместим с функцията Лесна настройка
на “Control for HDMI”, използвайки HDMI
кабел, настройката за “Control for HDMI”
на плейъра автоматично се превключва в
положение “On”, ако настройката за “Control
for HDMI” на свързания телевизор също е
зададена в положение “On”. Обърнете се към
инструкциите за експлоатация, приложени
към телевизора.
• Когато свързвате телевизор Sony, който
е съвместим с функциите на BRAVIA
Sync, с помощта на HDMI кабел, можете
да управлявате основните функции на
плейъра, като използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора,
ако настройката за “Control for HDMI” на
свързания телевизор е зададена в положение
“On”. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
b
В зависимост от свързания компонент е
възможно функцията “Control for HDMI” да
не работи. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към компонента.
Свързване към компонентни видео жакове (Y, PB/CB, PR/CR)
Свържете жаковете COMPONENT VIDEO OUT на плейъра и телевизора, като използвате
компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта). Можете да се насладите на висококачествена
картина.
Уверете се, че сте свързали плейъра към жаковете LINE OUT (R-AUDIO-L), като използвате на
аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта).
Връзки и настройки
Blu-ray Disc/DVD плейър
(зелен)
(син)
(червен)
(червен)
Аудио/видео
кабел (не е
приложен в
комплекта)
Компонентен видео
кабел
(не е приложен в
комплекта)
(зелен)
(син)
(бял)
(червен)
(червен)
(бял)
Пъхнете цветния щекер в жака
със съответен цвят.
Пъхнете цветния щекер в жака
със съответен цвят.
Телевизор
: Посока на сигнала
b
Когато свързвате плейъра и телевизора
с помощта на компонентен видео кабел,
разкачете видео щекера (жълт) на аудио/видео
кабела (не е приложен в комплекта).
, Продължава
17BG
Свързване към аудио/видео жакове
Свържете жаковете LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) на плейъра и телевизора, като използвате
аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта). Можете да се насладите на картина и звук със
стандартно качество.
Blu-ray Disc/DVD плейър
(червен)
(бял)
(жълт)
Аудио/видео кабел
(приложен в комплекта)
(червен)
(бял)
(жълт)
Пъхнете цветния щекер към
жака със съответния цвят.
Телевизор
: Посока на сигнала
18BG
Стъпка 2: Свързване към АV усилвател (приемник)
Относно аудио/HDMI OUT жаковете
Плейърът разполага със следните аудио жакове. Свържете плейъра към вашия АV усилвател
(приемник) в зависимост от неговия входен жак.
Връзка
Цифров жак
Вижте раздела “Свързване към жак HDMI” (стр. 20).
Вижте раздела “Свързване към цифрови жакове
(OPTICAL/COAXIAL)” (стр. 21).
Аналогов жак
Връзки и настройки
Тип на жака
Вижте раздела “Свързване към аудио жакове L/R
(ляв/десен)” (стр. 22).
z
За правилно разположение на
високоговорителите се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени към
свързаните компоненти.
, Продължава
19BG
Свързване към жак HDMI
Ако вашият АV усилвател (приемник) има HDMI вход, използвайте тази връзка. Можете да се
насладите на висококачествен звук от АV усилвателя (приемник).
За да се насладите на 7.1-канален звук, използвайте високоскоростен HDMI кабел.
Ако свържете АV усилвател (приемник) на Sony, съвместим с функцията “Control for HDMI”
(стр. 16), вижте инструкциите за експлоатация, приложени към АV усилвателя (приемника).
Blu-ray Disc/DVD плейър
HDMI кабел (не е приложен
в комплекта)
АV усилвател (приемник)
HDMI кабел (не е приложен в
комплекта)
Телевизор
1
2
Свържете жака HDMI OUT на плейъра с
този на АV усилвателя (приемника).
Задайте “BD Audio Setting” в
положение “Direct” в дисплея с
настройки “Настройки на звука”
(стр. 45).
За да се наслаждавате на вторичен аудио
коментар, задайте “BD Audio Setting” в
положение “Mix”.
20BG
z
Проверете следните настройки:
- “Audio Output Priority” в положение “HDMI”
в дисплея с настройки “Настройки на звука”
(стр. 44).
- Задайте “Audio (HDMI)” в положение “Auto”
в дисплея с настройки “Настройки на звука”
(стр. 44).
b
Не всички HDMI-съвместими АV усилватели
(приемници) приемат 8 канални линейни PCM
сигнали. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към свързания АV
усилвател (приемник).
Свързване към цифрови жакове (OPTICAL/COAXIAL)
Ако вашият усилвател (приемник) има Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic или DTS*2 декодер и цифров
входен жак, ще можете да слушате звук с Dolby Digital (5.1ch), Dolby Pro Logic (4.0ch) или DTS
(5.1ch) съраунд ефекти.
Връзки и настройки
Blu-ray Disc/DVD плейър
или
Коаксиален цифров
кабел (не е приложен в
комплекта)
Оптичен цифров кабел
(не е приложен в
комплекта)
АV усилвател (приемник)
: Посока на сигнала
1
2
3
Свържете цифровия жак на плейъра с
този на АV усилвателя (приемника).
Задайте “Audio Output Priority” в
положение “Coaxial/Optical” в дисплея
с настройки “Настройки на звука”
(стр. 44).
Направете подходящите настройки
в “Dolby Digital” и “DTS” в дисплея с
настройки “Настройки на звука”
(стр. 45).
В противен случай от високоговорителите
няма да се изведе звук или ще се изведе
много силен шум.
*1 Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
*2 Произведена по лиценз на американски
патент №: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 и други
лицензирани и чакащи лиценз американски и
световни патенти. DTS е запазена търговска
марка, а логото и символът DTS, DTS-HD и
DTS-HD Master Audio I Essential са търговски
марки на DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Всички права са
запазени.
, Продължава
21BG
Свързване към аудиожакове L/R (ляв/десен)
Ако вашият АV усилвател (приемник) има само L (ляв) и R (десен) входни аудио жакове,
използвайте тази връзка.
Blu-ray Disc/DVD плейър
(червен)
(бял)
Аудио/видео кабел
(приложен в комплекта)
(червен)
(бял)
Пъхнете цветния щекер към жака
със съответния цвят.
АV усилвател (приемник)
: Посока на сигнала
22BG
Стъпка 3: Поставяне на
външната памет
Заредете външната памет по посока V в
слота EXT, докато влезне докрай.
Проверете дали индикаторът EXT свети в
дисплея на предния панел, когато включите
плейъра.
Задна страна на плейъра
Sony USM2GL
(не е приложена в
комплекта)
С логото нагоре
За да извадите външната памет
1 Натиснете \/1, за да изключите плейъра.
Връзки и настройки
За да можете да гледате допълнителното
съдържание (като например BONUSVIEW/BDLIVE) на определени заглавия на Blu-ray Disc,
е необходимо да използвате външна памет (не е
приложена в комплекта).
Заредете устройството с външната памет
(1 GB или по-голяма USB преносима памет,
като например Sony USM2GL, USM4GL или
USM1GH) в слота EXT.
b
• Заредете външната памет направо. Ако
натиснете насила външната памет в слота, това
може да повреди както външната памет, така
и плейъра.
• Дръжте външната памет далеч от малки
деца, за да предотвратите евентуалното й
поглъщане.
• Не оказвайте силен натиск, когато поставяте
външната памет в слота, тъй като това може да
я повреди.
• Препоръчваме ви да използвате Sony USM2GL
външна памет, достъпна на пазара от април
2009г.
• Възможно е други видове USB устройства
също да поддържат тази функция. Въпреки
това, не гарантираме съвместимостта на
плейъра с всякакъв вид USB преносима памет.
• Когато поставяте друг вид USB преносима
памет, различна от Sony USM2GL, проверете
посоката на поставянето й, преди да я пъхнете
в слота.
• В зависимост от USB преносимата памет,
възможно носителят да не влезе напълно в
EXT слота. Не натискайте и не упражнявайте
усилие да пъхнете и останалата извън слота
част.
• Не свързвайте различни от USB флаш памети
към EXT гнездото.
• За да избегнете изтриване на данните или
повреда на външната памет, изключвайте
плейъра, преди да поставите или извадите
външната памет.
• Ако индикаторът EXT не свети, изключете
плейъра, извадете и поставете отново
външната памет, след което включете плейъра.
• Не поставяйте външна памет, която съдържа
файлове със снимки или музика, за да
предотвратите повреда на данните в носителя.
• Когато преформатирате USB флаш паметта,
използвайте FAT16 или FAT32 формат.
2 Издърпайте външната памет от слота EXT.
23BG
Стъпка 4: Свързване към
интернет
Когато свързвате плейъра
директно към широколентов
рутер
Blu-ray Disc/DVD плейър
Свържете LAN (100) терминала на плейъра
към вашия източник на интернет с помощта на
кабел за интернет, за да актуализирате софтуера
на плейъра чрез глобалната мрежа. Можете
да се наслаждавате и на функцията BD-LIVE
(стр. 32).
1
Свържете LAN (100) терминала на
плейъра към вашия източник на
интернет.
Начините за свързване към интернет
източника включват:
• Свързване на плейъра директно към
широколентов рутер.
• Свързване посредством безжичен LAN
рутер.
Обърнете се и към инструкциите за
експлоатация, приложени към широколентов рутер или безжичния LAN рутер.
2
Извършете подходящите настройки
на “Internet Settings” в дисплея с
настройки “Мрежови настройки”
(стр. 51).
Кабел за интернет (не е
приложен в комплекта)
Широколентов рутер
Към компютър
Кабел за интернет (не е
приложен в комплекта)
За да актуализирате софтуера на плейъра
чрез интернет
Вижте “Актуализиране чрез интернет”
(стр. 40) и “Напомняне за обновяване на
софтуера” (стр. 50).
ADSL модем/
Кабелен модем
b
Не свързвайте телефонна линия към LAN (100)
терминала, тъй като това може да причини
повреда.
За да се наслаждавате на BD-LIVE
функцията
Вижте “Използване на BONUSVIEW/BDLIVE” (стр. 32).
Интернет
Относно (LAN) кабелите за интернет
b
За да се наслаждавате на функцията BD-LIVE,
препоръчваме ви да използвате Интернет
връзка с ефективна скорост над 1 Mbps в
зависимост от свързването и състоянието на
мрежата.
24BG
В зависимост от модема или рутера, типът
на (LAN) кабела за интернет – прав или
пресечен, е различен. За подробности относно
(LAN) кабелите за интернет се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени към
модема или рутера.
Когато свързвате плейъра
посредством безжичен LAN рутер
Стъпка 5: Свързване на
захранващия кабел
Blu-ray Disc/DVD плейър
Връзки и настройки
След като направите всички други връзки,
свържете приложения захранващ кабел към AC
IN терминала на плейъра. След това включете
захранващите кабели на плейъра и телевизора в
електрическата мрежа.
LAN кабел (не е
LAN cable
приложен в комплекта)
(not supplied)
1
Вътрешна
мрежа/безжичен
преобразувател за
LAN устройства
към AC IN
2
към електрическата мрежа
Към компютър
Безжичен LAN рутер
(точка за достъп)
LAN кабел (не е приложен в
комплекта)
ADSL модем/Кабелен
модем
Интернет
b
Не свързвайте LAN терминала на плейъра към
LAN терминала на компютъра.
25BG
Стъпка 6: Подготовка
на устройството за
дистанционно управление
Можете да управлявате плейъра с помощта
на приложеното устройство за дистанционно
управление. Заредете две батерии R6 (размер
АА), като краищата 3 и # на батериите трябва
да съвпаднат с маркировките в отделението
за батерии. Когато използвате устройството за
дистанционно управление, насочвайте го към
сензора на плейъра (стр. 10).
Управление на телевизора с
помощта на устройството за
дистанционно управление
Можете да контролирате силата на звука,
входния източник, програмната позиция
и ключа за захранването на вашия Sony
телевизор с приложеното устройство за
дистанционно управление.
b
Когато сменяте батериите на устройството за
дистанционно управление, възможно е кодът
на устройството за дистанционно управление
да се върне към фабричната си настройка. В
този случай задайте отново подходящия код.
TV t
TV [/1
2 +/–
Бутони с
цифри
b
• Използвайте правилно батериите, за да
предотвратите тяхното протичане или
корозия. Ако някоя от батериите протече, не
докосвайте течността с голи ръце. Спазвайте
следните инструкции:
- Не използвайте едновременно нови и
стари батерии или батерии от различни
производители.
- Не се опитвайте да презаредите батериите.
- Ако не планирате да използвате
устройството за дистанционно управление
за дълъг период от време, извадете
батериите.
- Ако някоя от батериите протече, избършете
течността в отделението и поставете нови
батерии.
• Не излагайте сензора за дистанционно
управление (маркиран с на предния
панел) на силна светлина, като директна
слънчева светлина или на влиянието на
силнни осветителни тела. В противен случай
плейърът може да не отговори на командите
на устройството за дистанционно управление.
Активни бутони
В зависимост от свързаното устройство
е възможно да не успеете да управлявате
вашия телевизор с някои или с всички бутони
(бутоните TV \/1, TV t или 2 +/-).
Бутони
Операции
ТV \/1
Включва или изключва
телевизора.
Превключва входния източник
между телевизора и други
източници на входен сигнал.
Бутон TV
t (избор
на входен
източник)
Бутон 2 (сила Регулира силата на звука на
вашия телевизор.
на звука) +/За да управлявате други телевизори с
устройството за дистанционно управление
Можете да управлявате също и силата на
звука, входния източник, програмната позиция
и ключа за захранването и на телевизори,
различни от Sony.
Ако марката на вашия телевизор е посочена в
таблицата по-долу, задайте кода на съответния
производител.
b
Когато въведете нов код на устройството
за дистанционно управление, предходновъведеният код се изтрива.
26BG
1
Докато задържате натиснат бутона ТV \/1,
въведете кода на съответния производител с
помощта на бутоните с цифри.
Например, за да въведете код “09”,
натиснете “0”, след това натиснете “9”.
BDP-S360
Производител
Код
Sony
(фабрична
01 (default)
настройка)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Следвайте стъпките, описани по-долу, за да
извършите основните настройки за работа с
плейъра. Ако не завършите лесната настройка,
екранът за функцията Лесна настройка ще се
извежда всеки път, когато включите плейъра.
Извършете описаните по-долу настройки в
посочения ред.
Когато включите плейъра за първи път
Изчакайте малко, докато плейърът се включи
и стартира Easy Setup (Лесна настройка).
TV [/1
2
[/1
</M/m/,,
ENTER
BDP-S363
Производител
Връзки и настройки
Кодове на телевизори, които могат да бъдат
управлявани с устройството за дистанционно
управление на плейъра
Ако е посочен повече от един код за
съответната марка телевизор, въведете
кодовете един по един, докато откриете
онзи, който работи с вашия телевизор.
Стъпка 7: Лесна настройка
HOME
Код
Sony
(фабрична
01 (default)
настройка)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
1
2
3
Включете телевизора.
Натиснете бутона \/1, за да включите
плейъра.
Плейърът се включва след кратко време.
Превключете селектора за избор на
входен източник на телевизора така,
че сигналът от плейъра да се изведе
на телевизионния екран.
Извежда се дисплеят за избор на език на
OSD (екранното меню).
• Ако дисплеят за избор на език на OSD
не се изведе, натиснете бутона HOME
и изберете “Easy Setup” в дисплея с
настройки ”Настройки” (“Setup”)
(стр. 52). След това изберете “Start” и
натиснете бутона ENTER.
Освободете бутона ТV \/1.
, Продължава
27BG
4
Изберете език за екранните менюта,
като използвате бутоните M/m, след
това натиснете ENTER.
7
Извършете подходящите настройки в
зависимост от кабелите, свързани към
вашия телевизор.
Когато изберете “HDMI” на стъпка 6
1 Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Тест екранът се извежда за около 30
секунди.
Пример: Когато изходната видео
резолюция е зададена в положение
1080i
Извежда се съобщение за първоначалните
настройки.
5
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Настройка за настояща
изходна видео резолюция
6
Изберете типа на кабела, който ще
използвате, за да свържете плейъра с
вашия телевизор, след това натиснете
ENTER.
b
Когато свързвате едновременно HDMI
OUT жак и други изходни видео жакове,
изберете “Component Video”.
b
Ако не се изведе картина, натиснете
RETURN, за да се върнете към стъпка 6,
и изберете “Component Video”.
2 Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
Дисплеят ще поиска потвърждение.
3 Изберете “ОК” или “Cancel” и
натиснете ENTER.
Когато изберете “Component Video”
на стъпка 6.
1 Изберете изходната видео резолюция
за свързания телевизор и натиснете
ENTER.
За подробности относно изходната
видео резолюция вижте стр. 43.
Тест екранът се извежда за около 30
секунди. За тест екрана вижте “Когато
изберете “HDMI” на стъпка 6”
(по-горе).
28BG
10 Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
Когато изберете “Video” на стъпка 6.
Изберете съотношението, което
съответства на вашия телевизор, след това
натиснете ENTER.
z
• Можете да върнете настройките към фабрично
зададените им стойности (стр. 53).
• Можете отново да стартирате “Easy Setup”
(Лесна настройка) от “Easy Setup” (Лесна
настройка) в дисплея с настройки “Setup”
(Настройки) (стр. 53).
Връзки и настройки
b
Ако не се изведе картина, натиснете RETURN, за да се върнете към предходния
екран, и променете настройката на
резолюцията.
2 Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
Дисплеят ще поиска потвърждение.
3 Изберете “ОК” или “Cancel” и натиснете
ENTER.
Изберете “16:9”, когато свързвате плейъра
към широкоекранен телевизор или
телевизор с функция широк екран.
Изберете “4:3”, когато свързвате плейъра
към телевизор с екран 4:3 без функция
широк екран.
8
Изберете “Allow”, за да позволите
интернет връзка от BD съдържанието, и
натиснете ENTER.
Изберете “Do not allow”, за да не позволите
интернет връзка от BD съдържанието.
9
Задайте “Quick Start Mode” в
положение “On” или “Off” и натиснете
ENTER.
За подробности относно “Quick Start
Mode” (Режим за бързо включване) вижте
стр. 49.
29BG
Възпроизвеждане на BD/DVD
BD
DVD
Бутони с
цифри
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
x
X
Възпроизвеждане
1
2
Превключете селектора за избор на
входен източник на вашия телевизор
така, че сигналът от плейъра да се
изведе на телевизионния екран.
Натиснете Z на плейъра и поставете
диска в отделението за дискове.
Със страната за възпроизвеждане надолу
3
Натиснете Z на плейъра, за да
затворите отделението.
• Когато поставяте достъпни в търговската
мрежа BD-ROM или DVD VIDEO
дискове със запис, възпроизвеждането
може да започне автоматично в
зависимост от диска.
30BG
4
5
6
Натиснете бутона HOME.
Изберете “Video”, като използвате
</,.
Изберете
, като използвате M/m, и
натиснете N или ENTER.
b
• Точката, в която сте спрели
възпроизвеждането, се изтрива от паметта на
плейъра, когато:
- отворите отделението за диска,
- възпроизведете друго заглавие,
- промените настройките на плейъра или
- извадите външната памет (за BD-ROM)
• Плейърът може да не възобнови
възпроизвеждането в зависимост от диска или
точката, в която възпроизвеждането е спряно.
При продаваните в търговската мрежа
BD-ROM или DVD VIDEO дискове със
запис, възпроизвеждането директно
започва.
При BD или DVD дискове, записани на
друго оборудване, се извежда списък
със заглавия. Изберете заглавие, като
използвате M/m, и натиснете N или
ENTER.
Възпроизвеждането започва.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане
Натиснете X.
z
В списъка със заглавия, до заглавието, чието
име впоследствие е било променено, се
извежда индикация “PL” (плейлист).
b
• В зависимост от диска е възможно да не
успеете да извършите някои от операциите
по възпроизвеждане. Обърнете се към
ръководството с инструкции на диска.
• В зависимост от BD или DVD диска, записан
на друго оборудване, е възможно списъкът
със заглавия или имената на заглавията да не
бъдат изведени.
Възобновяване на възпроизвеждането
от точката, в която е било спряно
(Възстановяване на възпроизвеждането)
След спиране на възпроизвеждането, изберете
, като използвате M/m, и натиснете N или
ENTER.
Плейърът възобновява възпроизвеждането от
точката, в която сте натиснали x.
За да започнете възпроизвеждането отначало,
натиснете OPTIONS, за да изберете “Play from
start” (Възпроизвеждане от началото), след това
натиснете ENTER. Възпроизвеждането започва
от началото на записа.
Когато възпроизвеждате BD дискове с ограничен
достъп, променете настройката “BD Parental
Control” в дисплея с настройки “BD/DVD Viewing Settings” (Настройки за гледане на BD/DVD
дискове) (стр. 47).
Когато възпроизвеждате DVD с ограничен
достъп, на екрана се извежда дисплей за
въвеждане на вашата парола.
Въведете четирицифрената парола, като
използвате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на BD или DVD дискове с
ограничен достъп (Родителски контрол)
За да въведете парола или да промените
предишната парола, вижте “Password” (Парола)
(стр. 48).
Възпроизвеждане на BD-RE или BD-R
дискове с ограничен достъп
(Заключен диск)
Когато възпроизвеждате BD-RE или BD-R
дискове с ограничен достъп посредством
функцията |Заключен диск, на екрана се извежда
дисплей за въвеждане на вашата парола.
1 Въведете четирицифрената парола, която е
била регистрирана при записване на диска,
като използвате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
2 Изберете заглавие, след това натиснете N
или ENTER.
Възпроизвеждането започва.
One-Touch Play - Възпроизвеждане с едно
докосване (само за HDMI връзка)
Натиснете N.
Плейърът и свързаният телевизор се включват,
а селекторът за избор на входен източник на
телевизора се превключва към плейъра, след
което възпроизвеждането автоматично стартира.
b
• Когато използвате HDMI връзка, може да има
забавяне при извеждането на картината на
телевизионния екран и е възможно тази част
от възпроизвежданото изображение да не се
изведе.
• За да използвате функцията Възпроизвеждане
с едно докосване, задайте “Control for HDMI”
в положение “On” в дисплея с настройки
“Настройки на системата” (стр. 49).
, Продължава
31BG
Достъпни опции
1 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете опция, като използвате M/m, и
натиснете ENTER.
Достъпните опции са различни в
зависимост от типа на диска или
положението на плейъра.
Опции
Действие
Video Settings (Видео Регулира настройките
на картината (стр. 34)
настройки)
Регулира настройките
Audio Settings
(Настройки на звука) на картината и звука
(стр. 35)
Title List (Списък със Извежда списъка със
заглавия.
заглавия)
Play
(Възпроизвеждане)
Възпроизвежда
заглавието от точката,
в която сте натиснали
бутона x.
Възпроизвежда
Play from start
(Възпроизвеждане от заглавието от начало.
началото)
Top Menu (Главно
меню)
Извежда главното
меню на диска
(стр. 32).
Menu/Popup Menu
(Меню/Помощно
меню)
Извежда помощното
меню на BD-ROM
или менюто на DVD
(стр. 32).
Stop (Стоп)
Спира
възпроизвеждането.
Title Search (Търсене Търси заглавие
и започва
на заглавие)
възпроизвеждането му
отначало (стр. 33).
Chapter Search
(Търсене на глава)
Търси глава и започва
възпроизвеждането й
отначало (стр. 33).
Използване на менюто на BD или
DVD диска
BD
DVD
Извеждане на главното меню
Когато възпроизвеждате BD или DVD диск,
можете да изведете главното меню на диска.
1 По време на възпроизвеждане натиснете
TOP MENU.
Извежда се главното меню/
2 Изберете опция, като използвате </M/m/,.
Извеждане на помощните менюта
Някои BD-ROM дискове съдържат помощни
менюта, които се извеждат на екрана без да
спират възпроизвеждането.
1 По време на възпроизвеждане натиснете
POP UP/MENU.
Извежда се помощното менюто.
2 Изберете опция, като използвате </M/
m/,, цветните бутони или бутоните
с цифри, и следвайте инструкциите на
екрана.
Използване на BONUSVIEW/BD-LIVE
BD
Някои BD-ROM дискове с логото “BD-LIVE
Logo*” имат допълнително съдържание
и данни, които могат да бъдат свалени на
външната памет (място за локално съхранение
на данни).
1
2
3
Ако е зареден диск, извадете го от
плейъра.
Изключете плейъра.
Поставете външната памет (не е
приложена в комплекта) в слота ЕХТ,
намиращ се от задната страна на
плейъра.
Външната памет се използва като място за
локално съхранение на данни.
Уверете се, че външната памет е поставена
правилно в плейъра (стр. 23).
4
5
6
32BG
Свържете плейъра към мрежата (стр. 24).
Включете плейъра.
Задайте “BD Internet Connection” в
положение “Allow” в настройките “BD/
DVD Viewing Settings” (стр. 48).
7
Поставете BD-ROM, съдържащ
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Методът за работа се различава в
зависимост от диска. Обърнете се към
ръководството с инструкции, приложено
към диска.
Търсене на заглавие/глава
Можете да търсите глава, ако заглавието
съдържа маркировки за главите.
1
Изтриване на данни от външната памет
Можете да изтриете ненужните данни.
Извежда се менюто с опциите.
2
2 Натиснете бутона HOME.
Изберете метод на търсене, като
използвате M/m, след това натиснете
ENTER.
“Title Search” (Търсене на заглавие) (за BDROM/DVD VIDEO дискове)
“Chapter Search” (Търсене на глава)
3 Изберете “Video”, като използвате </,.
4 Изберете “BD Data”, като използвате M/m,
след това натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за въвеждане на номер.
Пример: Търсене на глава
5 Изберете името на диска и натиснете
OPTIONS.
Възпроизвеждане
1 Ако е зареден диск, извадете го от плейъра.
По време на възпроизвеждане или
докато устройството е в режим на пауза
натиснете бутона OPTIONS.
6 Изберете “Erase”, след това натиснете
ENTER.
7 Изберете “OK”, след това натиснете
ENTER.
Данните на избрания диск ще се изтрият.
z
• За да изтриете едновременно всички данни
във външната памет, изберете “Erase All” на
стъпка 6.
• Натиснете ENTER вместо OPTIONS на
стъпка 5, за да прескочите стъпка 6.
b
• Ако изтриете Shared Cache данните, и в
зависимост от диска, е възможно изтегленото
съдържание да не се изведе.
• В зависимост от BD-ROM, името на диска
може да не се изведе.
3
Въведете номера на заглавието или
главата, като използвате бутоните с
цифри.
Ако сте въвели грешен номер, натиснете
CLEAR и въведете друг номер.
4
Натиснете ENTER.
След малко плейърът започва
възпроизвеждане от избрания номер.
, Продължава
33BG
Извеждане на времето за
възпроизвеждане и информация
за възпроизвеждането
BD
DVD
Настройка на картината и звука
за видео файлове
BD
Можете да проверите информацията за
заглавието, включително скоростта на
предаване на видео сигнала и др.
DVD
Настройка на картината
Натиснете бутона DISPLAY.
Изведената информация се различава в
зависимост от типа на диска и статуса на
плейъра.
Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM
1 По време на възпроизвеждане натиснете
бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете “Video Settings”, като използвате
M/m, след това натиснете ENTER.
Извежда се екранът “Video Settings” (Видео
настройки).
3 Изберете опция, като използвате M/m, след
това натиснете ENTER.
Настройките по подразбиране са
почертани.
1 Текущо избраният ъгъл
2 Номер или име на заглавието
3 Текущо избраната настройка за звука или
субтитрите.
4 Достъпни функции (
субтитри)
ъгъл/
звук/
5 Информация за възпроизвеждането
Извежда се информация за тип на диска/
Режим на възпроизвеждане/Видео кодек/
Скорост за предаване на данните/Лента за
състоянието на възпроизвеждане/Време за
възпроизвеждане (Оставащо време*)
6 Резолюция на изходния сигнал/Видео
честота
* Извежда се, когато неколкократно натиснете
TIME.
z
• Можете да видите информацията за
възпроизвеждането и в дисплея на предния
панел (стр. 11).
• Можете да получите различна информация за
възпроизвеждането, като натиснете съответно
бутона SUBTITLE, AUDIO или ANGLE.
34BG
Опции
Действие
Picture Quality Mode
(Режим на качество
на картината)
(Standard
(Стандартна)/
Brighter Room
(Светла стая)/
Theatre Room
(Театрална зала))
Оптимизира настройките
на картината в зависимост
от различната по
осветеност среда.
FNR (Off/Auto)
Редуцира различни видове
смущения, които се
появяват в картината.
BNR (Off/Auto)
Редуцира мозаечните
смущения в картината.
MNR (Off/Auto)
Редуцира трептенето около
контурите на картината
(като бръмчене на комар).
4 Изберете или извършете настройките, като
използвате </M/m/,, след това натиснете
ENTER.
За да настроите останалите опции,
повторете стъпки 3 и 4.
b
• Задайте настройката на картината на
вашия телевизор в положение “Standard” (Стандартна), преди да промените
настройките на “Picture Quality Mode”
(Режим на качество на картината).
• “Video Settings” (Видео настройките) не
са достъпни, когато свързания телевизор е
зададен в режим Theatre (стр. 16).
• В зависимост от диска или от сцената, която
се възпроизвежда, ефектът от настройката на
опциите “FNR”, “BNR” или “MNR” може да
бъде трудно забележим.
Възпроизвеждане на музикален
диск и MP3 аудио записи
Настройка на характеристиките на звука
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
CD
*3
*1 BD-RE/BD-R, съдържащи MP3 аудио записи.
*2 DVD-ROM и DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R, съдържащи MP3 аудио записи
*3 CD-ROM и CD-RW/CD-R, съдържащи MP3
аудио записи.
1
2
Възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснете
бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете “Audio Settings” (Настройки на
звука), като използвате M/m, след това
натиснете ENTER.
Извежда се екранът “Audio Settings”
(Настройки на звука).
Поставете музикален CD.
Извежда се екранът Music Player.
Натиснете N.
Възпроизвеждането започва.
3 Изберете опция, като използвате M/m, след
това натиснете ENTER.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
Опции
Действие
AV SYNC
(късо) 0 ~
120 msec
(дълго)
Регулира разминаването
между картината и звука, като
забавя извеждането на звука
според картината (от 0 до 120
милисекунди).
Audio Filter • Sharp: Осигурява широк
честотен обхват и усещане за
(само за
пространство. Обикновено
аналогови
избирайте тази настройка.
аудио
• Slow: Доставя мек и топъл звук.
сигнали)
4 Изберете или извършете настройките, като
използвате </,, след това натиснете
ENTER.
За да настроите останалите опции,
повторете стъпки 3 и 4.
b
• Функцията “Audio Filter” (Звуков филтър) не
работи за цифрови аудио сигнали, извеждани
през жаковете HDMI OUT/DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
• Промяната в настройката на “Audio Filter”
(Звуков филтър) може да има минимален
ефект в зависимост от диска или средата за
възпроизвеждане.
За да изберете музикален запис
1 Натиснете бутона HOME.
2 Изберете
</,.
(Музика), като използвате
3 Изберете , след това натиснете ENTER.
Извежда се списъкът с музика.
4 Изберете запис, като използвате M/m и
натиснете N или ENTER.
За да изберете MP3 албум или запис
1 Заредете диск, съдържащ MP3 аудио записи.
2 Изберете
</,.
(Музика), като използвате
3 Изберете
и натиснете ENTER.
Извежда се списъкът с албуми и записи.
4 Изберете албум или запис, като използвате
бутоните M/m, и след това натиснете ENTER.
Когато изберете албум, изберете запис в
албума, като използвате M/m, и натиснете
N или ENTER.
За да възпроизведете целия албум, изберете
албум и натиснете N.
, Продължава
35BG
Достъпни опции
1 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете опция с бутоните M/m, след това
натиснете ENTER.
Достъпните опции се различават в
зависимост от ситуацията.
Опции
Действие
Възпроизвежда
Play
(Възпроизвеждане) избрания запис.
Възпроизвежда текущия
Play from start
(Възпроизвеждане запис от начало (само за
музикален диск).
от началото)
Stop (Стоп)
Спира
възпроизвеждането на
записа.
Различни операции при възпроизвеждане
на музика
Бутони
Операции
N
Започва възпроизвеждане от точката, в
която сте натиснали бутона x (освен за
MP3 аудио записи).
x
Спира възпроизвеждането.
X
Въвежда режим на пауза при
възпроизвеждане.
./> Прескача към началото на текущия или
следващия запис. За да се върнете към
предишния запис, натиснете два пъти
бутона ..
m/M Превърта бързо назад/напред записа,
когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане.
TIME
Превключва информацията за времето
на телевизионния екран и на дисплея на
предния панел (стр. 11).
AUDIO
Избира стерео или моно записи (освен
MP3 аудио записи)
36BG
b
• Точката, в която сте спрели
възпроизвеждането (точка за възобновяване
на възпроизвеждането), се изтрива от
паметта, когато:
- отворите отделението за диска или
- изключите плейъра.
• Плейърът може да възпроизвежда следните
МР3 адуио записи.
- Формат: MPEG-1 Audio Layer 3
- Семплираща честота: 32 kHz/44.1 kHz/ 48
kHz
- Брой канали: 2 канала
- Битрейт: 64 kbps до 320 kbps
- Размер на файла: Максимум 1 GB
- Време за възпроизвеждане: 1 сек до 9,000
сек
- Разширение: .mp3/.MP3
- Брой записи: До 500 записа (вкл. албуми,
ако има такива)
• Плейърът не разпознава следните МР3
албуми/записи
- МР3 албуми/записи с крайно дълги имена
- МР3 албуми, съдържащи МР3 аудио записи
с крайно дълги имена
- МР3 албуми/записи в 5-та или по-долна
подкатегория на папките.
• Плейърът не може да възпроизвежда
следните МР3 албуми/записи
- МР3 аудио записи, записани в моно формат
- МР3 албуми/записи, записани на BD-R
диск във формат, различен от UDF
(универсален формат на диска) 2.6
- МР3 албуми/записи, записани на BD-RE
диск във формат, различен от UDF
(универсален формат на диска) 2.5
• Възпроизведеното време на някои МР3 аудио
записи може да не се изведе правилно.
Възпроизвеждане на
файлове със снимки
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
1
2
1 По време на възпроизвеждане натиснете
бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете опция с бутоните M/m, след това
натиснете ENTER.
Достъпните опции се различават в
зависимост от ситуацията.
Опции
Натиснете бутона HOME.
Изберете
</,.
Slideshow Speed
(Скорост при
изреждането на
изображения)
(Снимка), като използвате
Stop (Стоп)
3
Rotate Left
(Завъртане на
ляво)
Изберете
ENTER.
, след това натиснете
Rotate Right
(Завъртане на
дясно)
Извежда се списъкът с файлове или папки.
Действие
Променя скоростта
на последователното
изреждане на изображения.
• Fast (Бързо)
• Normal (Нормално)
• Slow (Бавно)
Възпроизвеждане
*1 BD-RE/BD-R, съдържащи JPEG файлове с
изображения.
*2 DVD-ROM и DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R, съдържащи JPEG файлове с
изображения
*3 CD-ROM и CD-RW/CD-R, съдържащи JPEG
файлове с изображения.
Достъпни опции по време на
възпроизвеждане
Спира последователното
изреждане на снимките.
Завърта снимката по посока
обратна на часовниковата
стрелка до 90 градуса.
Завърта снимката по посока
на часовниковата стрелка
до 90 градуса.
Различни операции при възпроизвеждане
на снимки
Бутони
Операции
x RETURN
Спира последователното
изреждане на снимките.
Въвежда режим на пауза при
изреждането на изображения.
Извежда предишната или
следващата снимка.
X
4
Изберете файл или папка, като
използвате M/m, след това натиснете
ENTER.
./>
След като изберете папка, изберете файл
от папката, като използвате M/m, след това
натиснете ENTER.
Избраният файл със снимка се извежда на
дисплея.
• За да стартирате режим на изреждане на
изображения, натиснете N.
DISPLAY
</,
Извежда информация за файла.
, Продължава
37BG
b
• Ако се опитате да възпроизведете описаните
по-долу файлове със снимки, на екрана ще се
изведе знак
и те няма да могат да бъдат
възпроизведени:
- снимки, по-големи от 8,192 пиксела
(ширина или височина)
- снимки, по-малки от 15 пиксела (ширина
или височина)
- снимки с размер над 32 МВ
- снимки с големи пропорции (по-големи от
50:1 или 1:50)
- снимки в прогресивен JPEG формат
- файлове със снимки, които имат
разширение “.jpeg” или “.jpg”, но не са в
JPEG формат
- файлове със снимки, които имат прекалено
дълго име
• Следните файлове със снимки не могат да
бъдат възпроизвеждани:
- снимки, записани на BD-R диск, във
формат, различен от UDF
(Универсален формат на диска) 2.6
- снимки, записани на BD-RE диск, във
формат, различен от UDF
(Универсален формат на диска) 2.5
• Следните файлове или папки със снимки не
могат да бъдат изведени в списък:
- файлове със снимки, които имат
разширение, различно от “.jpeg” или “.jpg”
- файлове със снимки, които имат прекалено
дълго име
- файлове със снимки от 5-та поддиректория
или по-ниска
- 501 или повече папки, когато общият
брой на папките в отделната директория
надхвърля 500
• Възможно е файлове със снимки, които са
редактирани на компютър, да не могат да
бъдат възпроизведени.
• Възможно е иконките на някои снимки да не
могат да бъдат възпроизведени.
• Възможно е извеждането на екрана на големи
файлове със снимки или да отнеме известно
време.
За да гледате изображения с високо
качество
Ако имате телевизор Sony, съвместим с
функцията “PhotoTV HD”, ще можете да
гледате изображения с високо качество, като
извършите следните връзки и настройки:
1 Свържете плейъра към телевизора с
помощта на HDMI кабел (не е приложен в
комплекта).
2 Задайте видео настройката на телевизора в
режим [VIDEO-A].
За подробности относно режима
[VIDEO-A] се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към
телевизора.
38BG
b
Можете да се наслаждавате на “PhotoTV HD”,
само когато “HDMI Resolution” на плейъра
е зададена в положение “Auto”, “1080i” или
“1080p” в екрана с настройки “Video Settings”
(Видео настройки) (стр. 43)
Използване на дисплеите с
настройки
Когато е необходимо да промените някоя
от настройките на плейъра, изберете
(Настройки) от началното меню.
1
2
Изберете
(Настройки), като
използвате </,.
Изберете иконката на категорията, която
искате да промените, като използвате
M/m, след това натиснете ENTER.
Настройки и регулации
3
Натиснете бутона HOME.
За подробности относно опциите за
настройка и иконките на различните
категории вижте раздела “Списък с
настройки” (стр. 40).
Пример: Видео настройки
Настройки и
регулации
4
Задайте опциите.
, Продължава
39BG
Списък с настройки
Можете да променяте настройките на следните
опции.
Иконка
Актуализиране чрез
интернет
Обяснение
Актуализиране чрез интернет
(стр. 40)
Актуализира софтуера на плейъра.
Видео настройки (стр. 41)
Извършва видео настройки според
типа на свързаните жакове.
Настройки на звука (стр. 44)
Извършва аудио настройки според
типа на свързаните жакове.
Настройки за гледане на BD/DVD
дискове (стр. 47)
Извършва подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
С помощта на интернет можете да
актуализирате и подобрите функциите на
плейъра.
За информация относно функциите, които
могат да бъдат актуализирани, посетете
следния интернет адрес:
http://support.sony-europe.com/
1
Плейърът се свързва с интернет, а
на дисплея се извежда въпрос за
потвърждение.
2
Мрежови настройки (стр. 51)
Извършва подробни настройки на
интернет и мрежата.
Лесна настройка (стр. 52)
Стартира отначало функцията Лесна
настройка за извършване на основните
настройки.
Рестартиране на плейъра (стр. 53)
Връща плейъра към фабричните му
настройки.
40BG
Изберете “OK”, като използвате </,,
след това натиснете ENTER.
Плейърът започва да сваля файловете,
след което автоматично актуализира
софтуера. Когато актуализацията завърши,
на дисплея на предния панел за 5 секунди
се извежда надпис “FINISH” и след това
плейърът автоматично се изключва.
Настройки за разглеждане на
снимки (стр. 49)
Извършва всички необходими
настройки за разглеждане на снимки.
Настройки на системата (стр. 49)
Извършва всички необходими
настройки, свързани с плейъра.
Изберете “Network Update”, като
използвате M/m, след това натиснете
ENTER.
3
Натиснете ^/1, за да включите
плейъра.
Плейърът започва работа с актуализирания
софтуер.
z
• Броячът “VUP */9” (“*” указва стъпката на
актуализация) на дисплея на предния панел
също показва прогреса на актуализацията.
• Можете да проверите версията на текущия
софтуер, като изберете “System Information” в дисплея с настройки “Настройки на
системата” (System Setup) (стр. 50).
• Настройките в “Setup” (Настройки) се
запазват след актуализацията на софтуера.
• Когато “Software Update Notification” е
зададен в положение “On” (по подразбиране),
плейърът ви предоставя информация за
новата версия на софтуера (стр. 50).
b
• Не разкачайте захранващия кабел или кабела
за интернет, докато сваляте файлове от
интернет или докато плейърът актуализира
софтуера.
• Докато плейърът актуализира софтуера,
операциите, включително отварянето на
отделението за диска, не са достъпни.
• Времето за сваляне на файловете е различно
в зависимост от интернет доставчика и
натовареността на линията.
• Когато се изведат съобщения за грешки
относно интернет връзката, проверете
направените връзки (вижте “Мрежови
настройки” на стр. 51).
Актуализиране на софтуера, като
използвате диск за актуализация
Можете да актуализирате и подобрите
функциите на плейъра, като използвате диск за
актуализация, осигурен от доставчика на Sony
или оторизирания сервиз на Sony във вашия
град.
1 Поставете диска.
На дисплея се извежда въпрос за
потвърждение.
Настройките по подразбиране са подчертани.
TV Type
Избира типа на вашия телевизор.
16:9
4:3
3 Извадете диска.
Плейърът автоматично се изключва.
4 Натиснете ^/1, за да включите плейъра.
Плейърът започва работа с актуализирания
софтуер.
z
• Броячът “VUP */9” (“*” указва стъпката на
актуализация) на дисплея на предния панел
също показва прогреса на актуализацията.
• Можете да проверите версията на текущия
софтуер, като изберете “System Information” в дисплея за настройка “Настройки на
системата” (System Setup) (стр. 50).
• Настройките в “Setup” се запазват след
актуализацията на софтуера.
• За информация относно другите методи за
актуализиране на софтуера посетете следния
интернет адрес или се консултирайте с найблизкия доставчик на Sony или оторизирания
сервиз на Sony във вашия град;
http://support.sony-europe.com/
Изберете този режим, когато
свързвате плейъра към
широкоекранен телевизор или
към телевизор с функция широк
екран.
Изберете този режим, когато
свързвате плейъра към телевизор
с екран 4:3 без функция широк
екран.
Формат на екрана
Настройки и регулации
2 Изберете “ОК”, след това натиснете
ENTER.
Актуализацията на софтуера започва.
Когато актуализацията завърши, на дисплея
на предния панел за 5 секунди се извежда
надпис “FINISH”, след това отделението за
диска автоматично се отваря.
Видео настройки
Избира конфигурацията на дисплея за картина
с пропорция 4:3 на 16:9 широкоекранен
телевизор.
Original
Fixed Aspect
Ratio
Изберете този режим, когато
свързвате плейъра към
телевизор с функция широк
екран. Извежда картина със
съотношение 4:3 в съотношение
16:9 дори на широкоекранен
телевизор.
Променя размера на картината,
така че да пасне на екрана
на телевизора, като запазва
първоначалното съотношение
на картината.
b
• Не изключвайте захранващия кабел, докато
плейърът актуализира софтуера.
• Докато плейърът актуализира софтуера,
операците, включително отварянето на
отделението за диска, не са достъпни.
, Продължава
41BG
DVD Съотношение на екрана
Избира конфигурацията на дисплея за
възпроизвеждане на картина с пропорция
16:9 на 4:3 телевизионен екран (тази опция
може да бъде избрана, когато “TV Type” е
зададен в положение “4:3”, а “Screen Format”
е зададен в положение “Fixed Aspect Ratio”.
Letter Box
Pan & Scan
Извежда разтеглена на ширина
картина с черни ленти отгоре
и отдолу.
Извежда картината на целия
екран, като запазва височината
й, но отрязва краищата й
отстрани.
Изходен видео формат
Избира типа на жака за извеждане на видео
сигналите (“TV Connection Method” – Метод
за свързване на телевизора) и резолюцията
на изходния сигнал (“HDMI Resolution”/
”Component Resolution”).
1 Изберете “Output Video Format” в дисплея
с настройки “Видео настройки” (Video
Setup), след това натиснете ENTER.
2 Изберете тип на жака за извеждане на
видео сигналите, като използвате M/m, след
това натиснете ENTER.
b
Когато свързвате едновременно жак
HDMI OUT и други изходни видео
жакове, изберете “Component Video”.
Letter Box
Метод за свързване на телевизора
Pan & Scan
Извежда сигналите през
жака HDMI OUT според
настройката на “HDMI
резолюция” (стр. 43).
Component Извежда сигналите през
Video
жаковете COMPONENT
VIDEO OUT според
настройката на
“Компонентна резолюция”
(Component Resolution) (стр.
43).
Video
Извежда сигналите през
жака LINE OUT VIDEO.
HDMI
b
В зависимост от DVD диска, възможно е
“Letter Box” да се изберете вместо “Pan &
Scan”, или обратно.
Режим на кино преобразуване
Задава метода за видео конверсия на
480p/576p/720p/1080i или 1080p* сигналите,
извеждани от жака HDMI OUT или от
жаковете COMPONENT VIDEO OUT.
* Само за HDMI
Auto
Video
42BG
Обикновено избирайте този
режим. Плейърът автоматично
засича дали материалът е видео
или филм и превключва на
подходящия метод за конверсия.
Ако изберете този режим,
винаги ще се избира метод за
конверсия, подходящ за видео
файлове, независимо от вида на
материала.
3 (Само когато изберете “HDMI” или
“Component Video”)
1 Изберете типа на сигнала за
жака HDMI OUT или жаковете
COMPONENT VIDEO OUT, като
използвате M/m, след това натиснете
ENTER.
Когато промените резолюцията на
изходния видео сигнал, за около 30
секунди се извежда тест екранът.
b
Ако картината не се изведе,
натиснете RETURN, за да се върнете
към предходния екран, и променете
настройката за резолюцията.
2 Изберете “Finish” и натиснете
ENTER.
Дисплеят ще поиска потвърждение.
3 Изберете “ОК” или “Cancel” и
натиснете ENTER.
Следвайте инструкциите на екрана.
Индикаторът HD светва, когато извеждате
720р/1080i/1080p видео сигнали.
Auto
HDMI резолюция/Компонентна резолюция
Auto (Само за Обикновено избирайте
този режим.
HDMI)
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p (Само
за HDMI)
Плейърът извежда
сигнали, като започва от
най-високата резолюция,
която може да бъде
възприета от телевизора:
1080p > 1080i > 720p >
480p/576i > 480i/576i
Ако полученият формат
на изображението е
незадоволителен, опитайте
друга настройка, която
да подхожда на вашия
телевизор.
Извежда 480i/576i видео
сигнали.
Извежда 480p/576p видео
сигнали.
Извежда 720p видео
сигнали.
Извежда 1080i видео
сигнали.
Извежда 1080p видео
сигнали.
On
Off
Настройки и регулации
b
Когато свързвате едновременно жака
HDMI OUT и други изходни видео жакове,
възможно е видео сигналите да не се
изведат от другите жакове, а само от жака
HDMI OUT, ако сте избрали режим “Auto”
или “1080p” (стр. 62).
Когато свързвате едновременно и друго
оборудване, натиснете бутона RETURN,
за да се върнете към стъпка 2 и променете
настройката на “TV Connection Method” Метода за свързване на телевизора.
BD-ROM1080/24p Output
Задава извеждането на видео сигнали с
параметри 1920 х 1080р/24 Hz, когато
възпроизвеждате филми, записани на BD-ROM
(720p/24 Hz или 1080p/24 Hz). Видео сигнали
с параметри 1920 х 1080р/24 Hz могат да бъдат
изведени, когато са налице следните условия:
- Когато свържете 1080/24р-съвместим
телевизор, като използвате жака HDMI OUT,
- Когато „”Video Format“ е зададен в положение
„HDMI“, и
- Когато „HDMI Resolution“ е зададен в режим
„Auto“ или „1080p“.
Извежда 1920 х 1080р/24 Hz
видео сигнали, само когато сте
свързали 1080/24р съвместим
телевизор, като използвате жака
HDMI OUT.
Извежда 1920 х 1080р/24 Hz
видео сигнали в зависимост от
типа на свързания телевизор.
Изберете този режим, когато
вашият телевизор е несъвместим
с 1080/24р видео сигнали.
b
От възпроизвеждания BD-ROM няма да се
изведе картина, когато свързаният телевизор е
несъвместим с 1080/24р видео сигнали и
„BD-ROM 1080/24p Output“ е зададен в
положение „On“. В този случай натиснете
бутона HOME, за да изведете началното меню, и
променете настройката на „BD-ROM
1080/24p Output“.
YCbCr/RGB (HDMI)
Определя настройката на цветовете за видео
сигналите, които се извеждат през HDMI OUT
жака. Изберете настройката, която съответства
на типа на свързания телевизор.
Автоматично разпознава типа
на външното устройство и
превключва към подходящата
настройка на цветовете.
YCbCr (4:2:2) Извежда YCbCr 4:2:2 видео
сигнали.
YCbCr (4:4:4) Извежда YCbCr 4:4:4 видео
сигнали.
RGB (16-235) Изберете този режим, когато
свързвате плейъра към
устройство, което поддържа RGB
ограничен обхват.
RGB (0-255) Изберете този режим, когато
свързвате плейъра към RGB
(0-255) устройство.
Auto
, Продължава
43BG
Извеждане на HDMI Deep Colour
Задава настройка Deep Colour (Дълбочина на
цветовете) за видео сигнали, извеждани от
жака HDMI OUT.
Дълбочината на цветовете се индикира с
броя битове: колкото по-голяма е стойността,
толкова повече цветове могат да бъдат
възпроизведени. Плейърът поддържа
дълбочина на цветовете до 12 бита.
Свързването на плейъра и телевизора, който
поддържа настройка Deep Colour (Дълбочина
на цветовете) позволява по-точно цветово
възпроизвеждане отколкото, когато свържете
към телевизор, който не поддържа тази
настройка.
Auto
12bit
10bit
Off
Обикновено избирайте тази
позиция.
Извежда 12 битови видео
сигнали.
Извежда 10 битови видео
сигнали.
Изберете тази опция, когато
картината е нестабилна
или цветовете изглеждат
неестествени.
Извеждане на x.v.Colour
Определя настройката, когато изпращате
xvYCC информация към свързания телевизор.
Комбинирането на xvYCC-съвместимо видео с
телевизор, който има x.v.Colour дисплей, прави
възможно по-точното възпроизвеждане на
естествените цветове на предметите.
Auto
Off
Обикновено избирайте този
режим.
Изберете този режим, когато
картината е нестабилна или
цветовете са неестествени.
Режим на пауза
Определя режима на картината, когато въведете
режим на пауза при възпроизвеждане на диска.
За BD-ROM или дискове, съдържащи AVCHD
файлове, „Pause Mode“ (Режимът на пауза)
автоматично се превключва в режим „Auto“.
Auto
Frame
44BG
Обикновено избирайте този
режим. Динамично движещите
се картини се извеждат без да са
размазани.
Статичните картини се извеждат с
висока резолюция.
Настройки на звука
Настройките по подразбиране са подчертани.
Приоритет на извеждане на звука
Определя типа на жака за извеждане на аудио
сигналите. Двуканалните линейни PCM
сигнали се извеждат с максимална честота
48 kHz през изходни жакове, различни от
приоритетните жакове.
HDMI
Coaxial/Optical
Stereo
Analogue
Аудио сигналите се извеждат
през жака HDMI OUT.
Аудио сигналите се извеждат
през жака DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
Аудио сигналите се извеждат
през жаковете LINE OUT
(R-AUDIO-L).
Аудио (HDMI)
Определя типа на сигнала за HDMI OUT жака.
Auto
2ch PCM
Обикновено избирайте този
режим.
Аудио сигналите се извеждат
в зависимост от статуса
на свързаното HDMI
устройство.
Преобразува сигнала в
двуканален линеен PCM
сигнал преди да бъде
изведен през жака HDMI
OUT.
b
Изберете „2ch PCM“, когато свързвате
телевизор или АV усилвател (приемник), който
не поддържа Dolby Digital или DTS формат, в
противен случай може да се появи шум или да
не се изведе никакъв звук.
BD аудио настройки
Избира дали да смеси или не интерактивния
звук и вторичния звук (коментар), когато
възпроизвеждате BD диск, съдържащ такива
аудио сигнали.
Mix
Direct
Извежда аудио сигналите,
обработени чрез смесването на
интерактивния и вторичния звук
в общ аудио сигнал.
Извежда само основния аудио
сигнал.
DTS
Избира аудио сигналите, които се извеждат
при възпроизвеждането на DTS дискове.
Настройката на тази функция се отразява на
сигналите, които се извеждат през DIGITAL
OUT (COAXIAL/OPTICAL) жака.
Downmix
PCM
DTS
Audio ATT
Понижава нивото на изходния аудио сигнал, за
да предотврати изкривяване на звука.
48kHz/96kHz PCM
Избира максималната семплираща честота за
PCM сигналите, които се извеждат през жака
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
48kHz/16bit
On
Off
Активира функцията Audio
Attenuation.
Дезактивира функцията Audio
Attenuation.
b
„Audio ATT“ не се отразява на сигналите,
извеждани през HDMI OUT жака и DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL) жака.
Dolby Digital
Избира аудио сигналите, които се извеждат при
възпроизвеждането на Dolby Digital дискове.
Настройката на тази функция се отразява на
сигналите, които се извеждат през жака DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).
Downmix
PCM
Dolby Digital
Конвертира изходните
сигнали в линейни РСМ
сигнали. Избирайте този
режим, когато свързвате аудио
устройство без вграден Dolby
Digital декодер.
Избирайте този режим, когато
свързвате аудио устройство с
вграден Dolby Digital декодер.
96kHz/24bit
Настройки и регулации
b
PCM 96 kHz и PCM 192 kHz аудио сигналите
се извеждат като PCM 48 kHz аудио сигнали,
когато “BD Audio Setting” е зададен в
положение “Mix”.
Конвертира изходните сигнали
в линейни РСМ сигнали.
Избирайте този режим, когато
свързвате аудио устройство
без вграден DTS декодер.
Избирайте този режим, когато
свързвате аудио устройство с
вграден DTS декодер.
Извежда аудио сигнали с
честота 96kHz, семплирани
като 48kHz/16 bit.
Извежда аудио сигнали с
честота 96kHz, семплирани
като 96kHz/24 bit. Въпреки
това обаче сигналите ще бъдат
изведени като 48kHz/16 bit,
ако възпроизвежданият диск е
със защитени авторски права.
b
• Ако изберете „96kHz/24bit“, когато е свързан
АV усилвател (приемник), който не поддържа
честота 96 kHz, е възможно да не се изведе
никакъв звук или да се изведе много силен
звук.
• Функцията „48kHz/96kHz PCM“ не е
ефективна, когато „Audio Output Priority“ е
зададена в положение „HDMI“ или „Stereo
Analogue“.
, Продължава
45BG
Downmix
Audio DRC
Избира настройката на динамичния обхват
(ниво на компресията на звука), когато
възпроизвеждате BD или DVD диск, който
поддържа функцията „Audio DRC“.
Auto
Standard
TV Mode
Wide
Range
Извършва възпроизвеждане с
динамичния обхват, определен
от диска (само за BD-ROM).
Другите видове дискове се
възпроизвеждат с ниво
„Standard“.
Извършва възпроизвеждане
с ниво на компресия между
стойностите в режим „TV
Mode“ и режим „Wide Range“.
Звукът е сериозно компресиран.
Ниският звук е по-лесно да
бъде чут.
Не се извършва компресия на
звука. Възпроизвежда се подинамичен звук.
b
• Функцията „Audio DRC“ е ефективна, само
когато възпроизвеждате Dolby Digital, Dolby
Digital Plus и Dolby TrueHD аудио сигнали.
• Когато „Dolby Digital“ е зададен в положение
„Dolby Digital“ в дисплея с настройки „Audio
Settings“ (Настройки на звука) (стр. 45), „Audio DRC“ няма ефект върху аудио сигналите,
които се извеждат през жака DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL). Това правило обаче
има следните изключения:
- когато „BD Audio Setting“ е зададен в
положение „Mix“ при възпроизвеждането
на BD.
- когато „Audio Output Priority“ е зададен в
положение „HDMI“ или „Stereo Analogue“.
46BG
Определя метода за превръщане на
многоканалния звук в двуканален.
Dolby
Surround
Normal
Извежда Dolby Surround (Pro
Logic) сигналите в два канала.
Избирайте този режим, ако
свързвате аудио устройство,
което поддържа формат Dolby
Surround (Pro Logic).
Извежда аудио сигналите
без Dolby Surround (Pro
Logic) ефект. Избирайте този
режим, ако свързвате аудио
устройство, което не поддържа
формат Dolby Surround (Pro
Logic).
b
Функцията „Downmix“ няма ефект върху
потока на аудио сигналите, които се извеждат
през жака DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT.
Настройки за гледане
на BD/DVD дискове
4
Колкото по-ниска е стойността на
определената възраст, толкова по-строго е
ограничението.
Когато изберете „Select Age Restriction“,
можете да въведете възраст между „0“
и „255“, като използвате M/m/M/m или
бутоните с цифри.
• За да отмените функцията Родителски
контрол, изберете „No Restrictions“.
Настройките по подразбиране са подчертани.
BD/DVD Menu
Аудио
Избира фабрично зададения език на записа за
BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете „Original“, се избира езикът,
който е с приоритет на диска.
Когато изберете „Select Language Code“, се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков
код. Въведете съответния код за вашия език,
посочен в „Списък с езикови кодове“ (стр. 65).
Субтитри
Избира фабрично зададения език на субтитрите
за BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете „Select Language Code“, се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков
код. Въведете съответния код за вашия език,
посочен в „Списък с езикови кодове“ (стр. 65).
BD Родителски контрол
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да
бъдат блокирани за гледане или заменени с
други.
1
2
3
Изберете „BD Parental Control“ в
дисплея за „Настройки за гледане
на BD/DVD дискове“ (BD/DVD Viewing
Settings), след това натиснете ENTER.
Въведете вашата четирицифрена
парола, като използвате бутоните с
цифри.
Изберете „OK“, след това натиснете
ENTER.
z
Можете да промените паролата за достъп (вижте
„Парола“ (Password) на стр. 48).
b
• Ако забравите вашата парола, рестартирайте
плейъра (стр. 53) и задайте нова парола (вижте
„Парола“ (Password) на стр. 48).
• Когато възпроизвеждате дискове, които
нямат функция Родителски контрол,
възпроизвеждането не може да бъде
ограничено.
• В зависимост от диска е възможно да се изведе
надпис за промяната на нивото на Родителска
защита, докато възпроизвеждате диска. В този
случай въведете вашата парола, след това
променете нивото.
• Когато сте избрали възрастово ограничение
„255“ в „Select Age Restriction“, функцията
Родителски контрол се отменя.
Настройки и регулации
Избира фабрично зададения език на менюто за
BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете „Select Language Code“, се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков
код. Въведете съответния код за вашия език,
посочен в „Списък с езикови кодове“ (стр. 65).
Изберете възрастово ограничение, след
това натиснете ENTER.
DVD Родителски контрол
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да бъде ограничено според
възрастта на потребителите. Определени
сцени могат да бъдат блокирани за гледане или
заменени с други.
1
2
3
4
Изберете „DVD Parental Control“ в
дисплея с настройки „Настройки за
гледане на BD/DVD дискове“ (BD/DVD
Viewing Settings), след това натиснете
ENTER.
Въведете вашата четирицифрена
парола, като използвате бутоните с
цифри.
Изберете „OK“, след това натиснете
ENTER.
Изберете ниво на ограничение, след
това натиснете ENTER.
Колкото по-ниска е стойността на
определената възраст, толкова по-строго е
ограничението.
За да отмените функцията Родителски
контрол, изберете „No Restrictions“.
, Продължава
47BG
z
Можете да промените паролата за достъп
(вижте „Парола“ (Password) на стр. 48).
b
• Ако забравите вашата парола, рестартирайте
плейъра (стр. 53) и задайте нова парола
(вижте „Парола“ (Password) на стр. 48).
• Когато възпроизвеждате дискове, които
нямат функция Родителски контрол,
възпроизвеждането на тези дискове не може
да бъде ограничено.
• В зависимост от диска е възможно да се изведе
надпис за промяната на нивото на защита
на функцията Родителски контрол, докато
възпроизвеждате диска. В този случай въведете
вашата парола, след това променете нивото.
Регионален код на функцията
Родителски контрол
Възпроизвеждането на някои BD-ROM или
DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено
според географската област. Определени
сцени могат да бъдат блокирани за гледане или
заменени с други.
1
2
3
4
Изберете „Parental Control Region
Code“ в дисплея с настройки
„Настройки за гледане на BD/DVD
дискове“ (BD/DVD Viewing Settings),
след това натиснете ENTER.
Въведете вашата четирицифрена
парола, като използвате бутоните с
цифри.
Изберете „OK“, след това натиснете
ENTER.
Изберете географско ограничение,
след това натиснете ENTER.
Когато изберете „Select Region Code“,
се извежда дисплеят за въвеждане на
регионален код. Въведете съответния код
за ограничение на съответната област,
посочен в „Родителски контрол/Регионален
код“ (стр. 65).
z
Можете да промените паролата за достъп
(вижте „Парола“ (Password) на стр. 48).
b
• Ако забравите вашата парола, рестартирайте
плейъра (стр. 53) и задайте нова парола
(вижте „Парола“ (Password) на стр. 48).
• Когато възпроизвеждате дискове, които
нямат функция Родителски контрол,
възпроизвеждането на дисковете не може да
бъде ограничено.
• В зависимост от диска е възможно да се изведе
надпис за промяната на нивото на защита
на функцията Родителски контрол, докато
възпроизвеждате диска. В този случай въведете
вашата парола, след това променете нивото.
48BG
Парола
Въвежда парола или променя предишната
парола за функцията Родителски контрол.
Паролата ви позволява да задавате
ограничения относно възпроизвеждането на
BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Ако е
необходимо, можете да диференцирате нивата
на ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO
дисковете.
1
2
3
Изберете „Password“ в „Настройки за
гледане на BD/DVD дискове“ (BD/DVD
Viewing Settings), след това натиснете
ENTER.
Въведете вашата четирицифрена
парола, като използвате бутоните с
цифри.
Изберете „OK“, след това натиснете
ENTER.
За да промените паролата
1 След стъпка 3 въведете нова парола с
помощта на бутоните с цифри.
2 Изберете „OK“, след това натиснете
ENTER.
Слой за възпроизвеждане на
хибриден диск
Избира приоритетния слой, когато
възпроизвеждате хибриден диск. За да
промените настройката, изключете плейъра,
след това го включете отново.
BD
DVD/CD
Възпроизвежда BD слоя.
Възпроизвежда DVD или CD
слоя.
BD Интернет връзка
Разрешава или забранява интернет връзка от
съдържанието на BD (в режим BDMV), който
възпроизвеждате. Необходима е интернет
връзка и настройки, когато използвате
функцията (стр. 51)
Обикновено избирайте тази
настройка.
Do not allow Забранява интернет връзка.
Allow
Настройки за
разглеждане на снимки
Настройки на
системата
Настройката по подразбиране е подчертана.
Настройката по подразбиране е подчертана.
Скорост за изреждане на
изображения
Променя скоростта при последователното
изреждане на снимки.
Normal
(Нормална
скорост)
Slow (Ниска
скорост)
Снимките се сменят бързо
една след друга.
Снимките се сменят с
нормална скорост.
Избира език за екранните менюта на плейъра.
Димер
Регулира осветеността на дисплея на предния
панел.
Bright (Светъл)
Dark (Тъмен)
Off (Изключен)
Снимките се сменят бавно
една след друга.
Настройки и регулации
Fast (Висока
скорост)
OSD
Дисплеят е ярко осветен.
Дисплеят е затъмнен.
Изключва осветеността по
време на възпроизвеждане.
В останалите режими, с
изключение на режима на
възпроизвеждане, дисплеят
е затъмнен.
Control for HDMI
On
Off
Позволява ви да използвате
функцията „Control for HDMI“
(стр. 16).
Функцията е изключена.
Режим на бърза активация
On
Off
Съкращава се времето на
преминаване от режим готовност
в работен режим.
Настройката по подразбиране.
b
Когато „Quick Start Mode“ (Режим за бързо
включване) е зададен в положение „On“,
- консумацията на електроенергия ще бъде
по-висока, отколкото когато „Quick Start
Mode“ (Режим за бързо включване) е зададен в
положение „Off“ и
- вентилаторът може да се включи в зависимост
от околната температура.
, Продължава
49BG
Автоматично изключване на
системата
Плейърът автоматично се изключва, ако не
натиснете някой от бутоните на плейъра или
устройството за дистанционно управление в
продължение на 30 минути, освен когато се
възпроизвежда BD/DVD/CD/фото файлове или
когато обновявате софтуера.
On
Off
Включва функцията “Auto
Power Off” (Автоматично
изключване на захранването).
Изключва функцията.
Напомняне за обновяване на
софтуера
Чрез тази функция плейърът ви информира за
най-новата версия на софтуера. Използването
на тази функция изисква интернет връзки и
настройки (стр. 51).
On
Off
Плейърът се настройва да ви
информира за най-новата версия
на софтуера (стр. 40).
Функцията е изключена.
Системна информация
Автоматичен дисплея
On
Off
Автоматично се извежда
информация на екрана, когато
се сменят преглежданите
заглавия, режимите на
картината, аудио сигналите
и др.
Информацията се извежда,
само когато натиснете бутона
DISPLAY.
Скрийн сейвър
Изображението, което сте задали да се
извежда като скрийн сейвър, се включва, ако
не използвате плейъра за повече от 15 минути,
когато на телевизионния екран се изведе меню –
например, началното меню. Скрийн сейвърът
предпазва вашия дисплей от повреда (оставане
на следа от изображение по него).
On
Off
50BG
Включва функцията скрийн
сейвър.
Функцията е изключена.
Извежда се информация за версията на
софтуера и MAC адрес.
b
Когато зададете ръчно „DNS Server (Primary)/DNS Server (Secondary)“ адресите,
въведете „DNS Server (Primary)“ адреса.
В противен случай функцията „Интернет
настройки“ (Internet Settings) няма да бъде
извършена правилно.
Мрежови настройки
Интернет настройки
1
2
3
Изберете „Internet Settings“ в
„Мрежови настройки“ (Network
Settings), след това натиснете ENTER.
Изберете „IP Address Acquisition“, след
това натиснете ENTER.
Изберете настройка, след това
натиснете ENTER.
Изберете този режим,
Auto
Acquisition когато настройките на DHCP
Manual
(Dynamic Host
Configuration Protocol)
сървъра са предоставени от
вашия интернет доставчик.
Необходимите за плейъра
интернет настройки ще се
приложат автоматично.
Задайте ръчно IP адреса
в зависимост от вашата
интернет среда.
• Когато изберете „Auto Acquisition“
Ако зададете „DNS Server Auto Acquisition“ в положение „Off“, настройте
следната опция:
- DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary)
• Когато изберете „Manual“
Настройте следните опции:
- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
- DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary)
4
Ако вашият доставчик има специфична
настройка на сървъра, изберете „Proxy
Settings“, като използвате M/m, след
това натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят „Proxy Settings“.
Ако сървърът няма специфична настройка,
преминете направо към стъпка 8.
5
6
Задайте „Use of Proxy Server“ в
положение „On“.
Настройки и регулации
Тези настройки са необходими, когато
свързвате плейъра към интернет посредством
LAN кабел. Въведете съответните (буквеноцифрови) стойности за вашия широколентов
рутер или безжичен LAN рутер. Настройките,
които е необходимо да се направят, може
да се различават в зависимост от интернет
доставчика или от рутера. За подробности се
обърнете към ръководствата с инструкции,
предоставено от вашия интернет доставчик или
приложено към рутера.
Изберете „Proxy Server“ и „Port“, след
това въведете настройките.
За да въведете сървъра вижте раздела
„Въвеждане на символи“ (стр. 51).
7
8
9
Натиснете бутона RETURN.
Изберете „Network Diagnostic“ с
бутоните M/m, след това натиснете
ENTER.
Изберете „Start“, след това натиснете
ENTER.
10 Проверете дали има изведено
съобщение „Network connections
are correct.“ (Интернет връзките са
правилно извършени.).
Настройката е завършена. Ако посоченото
съобщение не се изведе, следвайте
екранните инструкции.
Въвеждане на символи
Когато изберете „Proxy Server“ в „Proxy
Settings“, се извежда дисплей за въвеждане на
символи.
1
2
Неколкократно натиснете бутон с цифра, за
да изберете символ.
Пример:
Натиснете бутона с цифрата 3 веднъж, за да
въведете буквата „D“.
Натиснете бутона с цифрата 3 три пъти, за
да въведете буквата „F“.
Натиснете , и въведете следващия
символ.
, Продължава
51BG
3
Натиснете синия бутон („Finish“) за да
завършите операцията.
Лесна настройка
Достъпни бутони
Бутони
Действие
Рестартира функцията Лесна настройка за
извършване на основните настройки.
Червен
бутон (Тип на
символите)
Превключва клавиатурата
между букви и цифри.
1
Зелен бутон
(А/а)
Превключва клавиатурата
между главни и малки
букви.
Извежда клавиатура със
символи.
Избраният адрес е въведен
и плейърът се връща към
предишния дисплей.
Връща се към предишния
дисплей, отменяйки
въведеното.
• Изберете функция с
бутоните </M/m/,,
след това натиснете
ENTER.
• Въведете символи
по следния начин:
1 Изберете панел за
избор на символ, като
използвате </M/m/,,
след това натиснете
ENTER . 2 Изберете
символ, като използвате
</,, след това
натиснете ENTER.
Жълт бутон
(Символ)
Син бутон
(Край)
RETURN
(Отмяна)
</M/m/,,
ENTER
52BG
2
Изберете „Easy Setup“, след това
натиснете ENTER.
Изберете „Start“, като използвате
</,, след това натиснете ENTER.
3
Следвайте инструкциите, описани в
„Стъпка 7: Лесна настройка“ (стр. 27),
като започнете от стъпка 4.
Рестартиране на
плейъра
Можете да върнете настройките на плейъра
към фабрично зададените им стойности,
като изберете група от настройки. Всички
настройки в групата ще бъдат върнати към
техните стойности по подразбиране.
1
3
Изберете „Reset to Factory Default
Settings“, след това натиснете ENTER.
Изберете настройките, които искате
да върнете към стойностите им по
подразбиране, след това натиснете
ENTER.
На дисплея се извежда въпрос за
потвърждение.
Можете да рестартирате следните
настройки:
- Видео настройките
- Аудио настройките
- Настройките за гледане на BD/DVD
дискове
- Настройките за разглеждане на снимки
- Настройките на системата
- Интернет настройките
- Всички настройки
4
Настройки и регулации
2
Изберете „Resetting“, след това
натиснете ENTER.
Изберете „Start“, като използвате
</,, след това натиснете ENTER.
b
Когато в стъпка 3 изберете „All Settings“,
- всички настройки в
(Настройки) се
нулират.
- “Видео настройките” и “Аудио настройките”,
които могат да се регулират посредством
натискането на OPTIONS по време на
възпроизвеждане (стр. 34), не се нулират
53BG
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми,
докато използвате плейъра, погледнете в
ръководството за отстраняване на проблеми, за
да си помогнете, преди да се наложи ремонт.
Ако въпреки това някой проблем продължава,
консултирайте се с най-близкия доставчик на
Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
, Проверете дали захранващият кабел е
здраво свързан.
, Изчакайте малко, докато плейърът се
включи.
Допълнителна
информация
Когато включите плейъра, на екрана се извежда
съобщение „A new software version has been found
on the network. Perform update under “Network
Update”“ (Намерена е нова версия на софтуера в
интернет. Извършете обновяване в “Актуализиране
чрез интернет”.).
, Вижте „ Актуализиране чрез интернет“
(стр. 40), за да актуализирате софтуера на
плейъра с новата версия.
Диск
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е замърсен.
, Дискът е обърнат наопаки. Поставете
диска с възпроизвеждащата страна надолу.
, Дискът е изкривен.
, Опитвате се да възпроизведете диск,
записан във формат, който не може да бъде
възпроизведен с този плейър (стр. 60).
, Регионалният код на BD или DVD диска
не съвпада с този на плейъра.
, Плейърът не може да възпроизвежда
диск със запис, който не е правилно
финализиран (стр. 60).
Картина
Вижте също и раздела „Свързване към жак
HDMI“ (стр. 15), когато свързвате оборудване с
помощта на HDMI кабел.
Не се извежда картина/картината е със
смущения.
, Проверете дали всички кабели са здраво
свързани.
54BG
, Проверете дали свързаните кабели не са
повредени.
, Проверете връзката към вашия телевизор и
превключете селектора за избор на входен
източник на телевизора (стр. 14), така
че сигналът от плейъра да се изведе на
телевизионния екран.
, Когато възпроизвеждате двуслоен BD/
DVD диск, картината и звукът може да
прекъснат за момент в точката, в която се
сменят слоевете.
Не се извежда картина, когато резолюцията за
изходния видео сигнал във „Формат на видео
изхода” (Output Video Format) е неправилно
избрана.
Картината не изпълва екрана, въпреки че
пропорцията е зададена на положение „DVD Aspect
Ratio“ в дисплея с настройки „Видео настройки“
(Video Settings).
, Съотношението Пропорцията е фиксирано
на вашия DVD диск (стр. 42).
Видео сигналите се извеждат само през жака
HDMI OUT, когато свържете едновременно жак
HDMI OUT и други изходни видео жакове.
, Задайте опцията „Изходен видео формат“
в положение „Component Video“ в дисплея
с настройки „Видео настройки“ (Video
Settings) (стр. 42).
Затъмнената част от картината е твърде тъмна/
светлата част е твърде ярка или неестествена.
, Задайте „Режим на качество на картината“
в положение „Standard“ (настройката по
подразбиране) (вижте раздела „ Настройка
на картината и звука за видео файлове“ на
стр. 34).
Картината не се извежда правилно.
, Проверете настройките на опцията
„Изходен видео формат“ в дисплея с
настройки „Видео настройки“ (Video
Settings) (стр. 42).
Не се извежда звук.
, Проверете дали всички кабели са здраво
свързани.
, Проверете дали свързаните кабели не са
повредени.
, Проверете връзката към вашия АV
усилвател (приемник) (стр. 19) и
превключете селектора за избор на
входен източник на вашия АV усилвател
(приемник), така че аудио сигналите от
плейъра да се изведат през АV усилвателя
(приемника).
, Плейърът е в сканиращ режим.
, Ако аудио сигналът не се извежда през
жака DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT, проверете аудио настройките
(стр. 44).
Звукът не се извежда правилно.
, Проверете настройката на „Приоритет на
извеждане на звука“ в дисплея с настройки
„Настройки на звука“ (Audio Settings)
(стр. 44).
Допълнителна информация
, Натиснете бутона x на плейъра за повече
от 10 секунди, за да върнете резолюцията
на изходния видео сигнал към най-ниските
й стойности.
Звук
Вижте също и раздела „Свързване към жак
HDMI” (стр. 20), когато свързвате оборудване с
помощта на HDMI кабел.
Силата на звука е ниска.
, Силата на звука на някои BD или DVD
дискове е ниска.
, Опитайте да зададете „Audio DRC“
в положение „TV Mode“ в дисплея с
настройки „Настройки на звука“ (Audio Settings) (стр. 46).
, Задайте „Аудио ATT“ в положение „Off“ в
дисплея с настройки „Настройки на звука“
(Audio Settings) (стр. 45).
Звуковият поток не предава HD аудио сигнали (във
формат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio и DTS-HD Master Audio).
, Задайте „BD Аудио настройки“ в положение
„Direct“ в дисплея с настройки „Настройки
на звука“ (Audio Settings) (стр. 45).
, Проверете дали свързаният АV усилвател
(приемник) е съвместим с всеки HD аудио
формат.
Не се извежда картина от BD-ROM диска.
, Проверете настройката на „BD-ROM
1080/24p Output“ в дисплея с настройки
„Видео настройки“ (Video Settings)
(стр. 43).
Интерактивният звук не се извежда.
, Задайте „BD Аудио настройки“ в положение
„Mix“ в дисплея с настройки „Настройки на
звука“ (Audio Settings) (стр. 45).
, Продължава
55BG
HDMI
Не се извежда картина или звук, когато свържете
оборудване към жака HDMI OUT.
, Опитайте да извършите следното:
1 Изключете плейъра, след това отново
го включете. 2 Изключете свързаното
оборудване, след това отново го включете.
3 Разкачете HDMI кабела, след това
отново го свържете.
Не се извежда картина или картината е със
смущения, когато свържете оборудване към жака
HDMI OUT.
, HDMI OUT жакът е свързан към DVI
устройство, което не поддържа технология
за защита на авторското право.
, Ако жакът HDMI OUT се използва за
извеждане на видео сигнали, промяната
на резолюцията на изходния видео сигнал
може би ще разреши проблема (стр. 42).
През жака HDMI OUT не се извежда звук.
, Жакът HDMI OUT е свързан към DVI
устройство (жаковете DVI не приемат
аудио сигнали).
Когато свържете оборудване към жака HDMI OUT,
звукът не се извежда правилно.
, Устройството, свързано към жака HDMI
OUT, не поддържа аудио формата на
плейъра. Проверете аудио настройките
(стр. 44).
Изведеният на екрана език се сменя автоматично,
когато свържете оборудване към жака HDMI OUT.
, Когато „Control for HDMI“ е зададен в
положение „On“ (стр. 49), изведеният
на екрана език автоматично се сменя
според езиковата настройка на свързания
телевизор (ако промените настройката на
вашия телевизор и т.н.).
Функцията „Control for HDMI“ не работи (BRAVIA
Sync).
, Проверете дали захранващият кабел на
свързания компонент е здраво свързан.
, Ако HDMI индикаторът не се изведе в
дисплея на предния панел, проверете
HDMI връзката (стр. 15, 20).
, Задайте „Control for HDMI“ в положение
„On“ (стр. 49).
, Уверете се, че свързаният компонент
е съвместим с функцията „Control for
HDMI“. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени
към компонента.
56BG
, Проверете настройката на свързания
компонент за функцията „Control for
HDMI“. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени
към компонента.
, Ако промените HDMI връзката, изключете
плейъра, след това отново го включете.
, Ако се появят проблеми със захранването,
задайте функцията „Control for HDMI“
в положение „Off“, след това отново я
поставете в положение „On“ (стр. 49).
, За подробности относно „Control for
HDMI“ вижте раздела „Функции на
BRAVIA Sync (само за HDMI връзки)”
(стр. 16).
, Ако свържете плейъра към телевизор
чрез АV усилвател (приемник), който е
несъвместим с функцията „Control for
HDMI“, възможно е да не можете да
управлявате телевизора от приемника.
, Когато свържете плейъра към телевизор
посредством AV усилвател (приемник),
ако промените HDMI връзката, изключете
и отново свържете захранващия кабел,
или ако токът спре, опитайте следното:
1 Превключете източника на входен
сигнал на AV усилвателя (приемник),
така че картината от плейъра да се изведе
на телевизионния екран. 2 Задайте
“Control for HDMI” в положение “Off”,
след това задайте “Control for HDMI” в
положение “On” (стр. 49). Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено
към AV усилвателя (приемника).
Външна памет (място за локално
съхранение на данни)
Плейърът не разпознава външната памет.
, Опитайте да извършите следното:
1 Изключете плейъра. 2 Пъхнете
външната памет с маркировката V по
посока на маркировката V, отбелязана на
слота ЕХТ (стр. 23). 3 Включете плейъра.
4 Проверете дали индикаторът EXT свети
в дисплея на предния панел.
Допълнителното съдържание или другите данни,
които са записани на BD-ROM не могат да бъдат
възпроизведени.
, Опитайте да извършите следното:
1 Извадете диска. 2 Изключете плейъра.
3 Извадете и поставете отново външната
памет (стр. 23). 4 Включете плейъра.
5 Проверете дали индикаторът EXT свети
в дисплея на предния панел. 6 Поставете
BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/BDLIVE.
На екрана се извежда съобщение, указващо, че
няма достатъчно място на преносимата памет.
, Изтрийте ненужните данни от външната
памет (стр. 33).
Устройството за дистанционно управление не работи.
, Поставените в устройството за
дистанционно управление батерии са
изтощени (стр. 26).
, Разстоянието между устройството за
дистанционно управление и плейъра е
твърде голямо.
, Устройството за дистанционно управление
не е насочено към сензора на плейъра.
Името на файла е изведено неправилно.
, Плейърът може да извежда само ISO
8859-1-съвместими символни формати.
Останалите символни формати може да
бъдат изведени по различен начин от
действителните символи.
, В зависимост от използвания софтуер за
извършване на записи, въведените символи
може да бъдат изведени по различен от
начин от действителните.
Дискът не се възпроизвежда отначало.
, Включен е режим Възстановяване на
възпроизвеждането (стр. 31).
Отделението за диска не се отваря и в дисплея на
предния панел се извежда надпис „LOCKED“ или
„TLK ON“.
, Когато се изведе надпис „LOCKED“, това
означава, че плейърът е заключен. За да
отмените функцията Child Lock, задръжте
натиснат бутона N на плейъра, докато в
дисплея на предния панел се изведе надпис
„UNLOCK“ (стр. 10).
, Когато се изведе надпис „TLK ON“,
свържете се с вашия доставчик на Sony или
с оторизирания сервиз на Sony във вашия
град.
Отделението за диска не се отваря и не можете
да извадите диска, дори и след като натиснете
бутона Z.
, Опитайте да извършите следното:
1 Изключете плейъра и разкачете
захранващия кабел. 2 Свържете отново
захранващия кабел, докато натискате бутона
Z на плейъра. 3 Дръжте натиснат бутона
Z на плейъра, докато отделението за диска
се отвори. 4 Извадете диска. 5 Когато в
дисплея на предния панел се изведе надпис
„WAIT“, задръжте натиснат бутона ]/1 на
плейъра за повече от 10 секунди, докато
устройството отново се включи.
Допълнителна информация
Операции
, На възпроизвеждания BD или DVD диск не
са направени записи/субтитри или гледни
точки на различни езици.
, Възпроизвежданият BD или DVD диск
забранява смяната на езика за звукозаписа/
субтитрите или гледната точка.
Плейърът не реагира при натискането на който и
да е бутон.
, Във вътрешността на устройството се е
кондензирала влага (стр. 3).
, Задръжте натиснат бутона ]/1 на плейъра за
повече от 10 секунди, докато индикаторите
в дисплея на предния панел изгаснат.
Ако плейърът все още не реагира на
натискането на бутоните, изключете, след
това отново включете захранващия кабел.
Някои функции, като например стоп или търсене,
не могат да бъдат осъществени.
, В зависимост от диска е възможно да не
успеете да извършите някои от описаните
по-горе операции. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено
към диска.
Езикът за звукозаписа/субтитрите или гледната
точка не може да бъде променен.
, Опитайте да използвате менюто на BD
или DVD диска вместо бутона за директен
избор на устройството за дистанционно
управление (стр. 32).
57BG
Функция за
автодиагностика
Когато функцията за автодиагностика се
активира с цел предпазване на плейъра от
повреда, в дисплея на предния панел се
извежда код за грешка или на целия екран
се извежда само символа
без други
съобщения.
В тези случаи проверете следното.
Когато в дисплея на предния панел се
изведе код за грешка
Код за
грешка
Действие за поправяне на
проблема
Exxxx
SYS ERR
VUP NG
Свържете се с вашия
доставчик на Sony или с
оторизирания сервиз на Sony
във вашия град и им прочетете
кода за грешка, който е
изписан.
• Проверете дали не са
блокирани вентилационните
отвори, намиращи се от
задната страна на плейъра.
• Поставете плейъра на място
с подходяща вентилация,
за предотвратите покачване
на температурата в
устройството.
FAN ERR
Когато на целия екран се изведе само
без други съобщения.
символа
Свържете се с вашия доставчик на Sony или с
оторизирания сервиз на Sony във вашия град.
58BG
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Тип на диска
Лого
Иконка,
използвана в
ръководството
Характеристики
BD
BD-ROM и BD-RE/BD-R в режим BDMV
и BDAV, включително 8 cm дискове
(еднослойни) и DL (двуслойни) дискове.
DATA BD
BD-RE/BD-R, съдържащи аудио записи*
или JPEG файлове с изображения.
DVD
Дискове с филми, които могат да бъдат
купени или взети под наем.
DVD
DVD+RW/DVD+R в +VR режим или
DVD-RW/DVD-R във видео и VR режим,
включително 8 cm дискове (еднослойни)
и DVD+R DL/DVD-R DL (двуслойни)
дискове.
Blu-ray Disc
DVD
DATA DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
CD
—
DATA CD
* МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен
формат за компресиране на аудио данни,
дефиниран от ISO/IEC MPEG. MPEG
Layer-3 технологията за аудио декодиране е
лицензирана от Fraunhofer IIS и Thompson.
Допълнителна информация
DVD VIDEO
DVD-ROM и DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-RWs/DVD-Rs
containing
DVD-R
дискове, съдържащи
МР3MP3
аудио
записи* или JPEG файлове с изображения.
Музикални CD или CD-R/CD-RW в
музикален CD формат.
CD-R/CD-RW, съдържащи МР3 аудио
containing MP3 audio tracks* or JPEG
записи* или JPEG файлове с изображения.
Забележки относно BD-ROM
съвместимостта
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc
са нови и непрекъснато развиващи се, е
възможно някои дискове да не могат да бъдат
възпроизведени в зависимост от типа на диска
и версията. Изходния аудио сигнал е различен в
зависимост от източника, свързания изходен жак
и избраните аудио настройки. За подробности
вижте стр. 63.
, Продължава
59BG
Дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD дискове с касета
DVD-RAM дискове
HD DVD дискове
DivX дискове
DVD аудио дискове
PHOTO CD дискове
Частта с данни от CD-Extra дискове
VCD/Super VCD дискове
HD слоя на Super Audio CD дискове
Страната с аудио материал на DualDisc
BD-ROM/DVD VIDEO дискове с различен
регионален код (стр. 60).
Забележки относно операциите при
възпроизвеждането на BD/DVD дискове
Някои операции при възпроизвеждането на
BD/DVD дискове може да бъдат нарочно
зададени от производителите на софтуера. Тъй
като плейърът възпроизвежда BD/DVD според
съдържанието на диска, някои опции при
възпроизвеждането може да не са достъпни.
Вижте инструкциите на BD/DVD диска.
Регионален код (само за BD-ROM/DVD
VIDEO дискове)
Вашият плейър има регионален код, отпечатан
на гърба на устройството и ще възпроизвежда
само BD-ROM/DVD VIDEO дискове (само
възпроизвеждане), които имат идентичен
регионален код. Тази система се използва за
защита на авторските права.
DVD VIDEO дискове, които имат на етикета
знак
ALL
, също могат да бъдат възпроизведени
на този плейър.
В зависимост от BD-ROM/DVD VIDEO
диска, е възможно да няма указан регионален
код, дори и възпроизвеждането на диска да е
забранено в съответния район.
Регионален код
60BG
b
• Забележки относно BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/DVD-R или CD-R/CD-RW дисковете
Някои BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/DVD-R или CD-R/CD-RW
дискове не могат да бъдат възпроизведени
на този плейър в зависимост от качеството
на записа, състоянието на диска или от
характеристиките на записващото устройство
и софтуера.
CD или DVD диск, който не е бил правилно
финализиран, няма да може да бъде
възпроизведен. За повече информация се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към записващото устройство.
Имайте предвид, че някои функции при
възпроизвеждане може да не работят с
някои DVD+RW/DVD+R, дори и да са били
правилно финализирани. В този случай
вижте какво е нормалното възпроизвеждане
за този диск.
• Музикални дискове, кодирани с технологии за
защита на авторските права
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на Compact Disc
(CD) стандарта. Различни музикални
дискове, кодирани с технологии за защита
на авторските права, са пуснати на пазара
от някои записващи компании. Моля,
имайте предвид, че измежду тези дискове
има и такива, които не отговарят на CD
стандарта и е възможно да не могат да бъдат
възпроизведени с този плейър.
• Забележки относно DualDisc
DualDisc е двустранен диск, който съчетава
DVD записан материал от едната страна и
цифров аудио материал от другата страна.
Въпреки това обаче, тъй като страната с
аудио материала не отговаря на Compact Disc
(CD) стандарта, възпроизвеждането на такъв
вид дискове не е гарантирано.
• Забележки относно двуслойните DVD дискове
Възпроизвеждането на картината и звука
може да бъде прекъснато за момент, когато се
сменят слоевете.
• Забележки относно 8 cm BD-RE/8 cm BD-R дисковете
Възможно е някои 8 cm BD-RE/8 см BD-R
дискове да не могат да бъдат възпроизведени
на този плейър.
• Забележки относно BD-RE/BD-R дисковете
Този плейър поддържа версия 2.1 BD-RE и
версия 1.1 и 1.2 BD-R дискове, включително
BD-R дискове с органичен пигмент (LTH
тип).
• Забележки относно DTS 5.1 MUSIC DISC
Този плейър може да възпроизвежда DTS 5.1
MUSIC DISC. Аудио сигналите се извеждат
във формати, посочени в таблицата „Изходни
аудио сигнали и настройки на плейъра“ на
стр. 63.
Възпроизвеждане на дискове, записани в
AVCHD формат
Този плейър може да възпроизвежда дискове в
AVCHD формат.
TM
Допълнителна информация
Какво представлява AVCHD форматът?
AVCHD е формат с висока разделителна
способност за цифрови видеокамери и служи
за записване върху DVD на сигнали със SD
(стандартна разделителна способност) или
HD (висока разделителна способност) по
спецификация 1080i*1 или 720p*2 с помощта на
ефективна кодираща технология за компресия
на данните. MPEG-4 AVC/H.264 форматът
е предназначен за компресиране на видео
данни, докато Dolby Digital или линейният
PCM формат се използват за компресиране на
аудио данни. MPEG-4 AVC/H.264 форматът
е способен да компресира изображения с
много по-висока ефективност в сравнение
със стандартния формат за компресиране на
изображения. MPEG-4 AVC/H.264 форматът
позволява да се записват изображения,
заснети на видеокамера в HD формат върху
DVD дискове по същия начин, както и SD
(стандартна разделителна способност)
телевизионен сигнал.
*1 Спецификация с висока разделителна
способност, която използва 1080 ефективни
сканиращи линии и презредов формат.
2
* Спецификация с висока разделителна
способност, която използва 720 ефективни
сканиращи линии и прогресивен формат
b
• Възможно е някои дискове, записани в
AVCHD формат, да не могат да бъдат
възпроизведени в зависимост от условията
на запис.
• Дискът в AVCHD формат няма да може
да бъде възпроизведен, ако не е бил
финализиран правилно.
61BG
Резолюция на изходния видео сигнал
Резолюцията на изходния видео сигнал е различна в зависимост от настройката на “Output Video
Format” (Изходен видео формат) в дисплея с настройки „Видео настройки“ (Video Settings)
(стр. 42).
Настройка на
резолюцията
Когато „Output Video Format“ е зададен в
положение „HDMI“
Жак LINE
OUT VIDEO
Жакове
COMPONENT
VIDEO
Жак HDMI
OUT
Когато „Output Video Format“ е зададен в
положение „Component Video“
Жак LINE
OUT VIDEO
Жакове
COMPONENT
VIDEO
Жак HDMI
OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
неактивен
неактивен
неактивен
1080p
няма картина няма картина
* Защитеното съдържание на DVD диска се
извежда с резолюция 480p/576p. Защитеното
съдържание на BD диска се извежда с
резолюция 576p.
Когато “Output Video Format” (Изходен видео
формат) е зададен в положение „Video“
480i/576i видео сигналите се извеждат през
жаковете LINE OUT VIDEO/S VIDEO или
COMPONENT VIDEO, а 480p/576p видео
сигналите се извеждат през жака HDMI OUT.
62BG
Изходни аудио сигнали и настройки на плейъра
Изходните аудио сигнали се различават в зависимост от източника, изходния жак и AV усилвателя
(приемника), който използвате. За да се наслаждавате на звука, който желаете, проверете
поддържания аудио формат на AV усилвателя (приемника), връзката към AV усилвателя (приемника)
и настройките в “Настройки на звука” (Audio Settings), в зависимост от таблицата по-долу.
За да се наслаждавате
Диск/източник
HD Аудио*2
DVD
Аудио изходен сигнал
AV усилвател
(приемник),
поддържащ аудио
формат
HD Аудио*3
HD Аудио*2
До LPCM 7.1 канала*3
Мултиканален LPCM
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
Аудио жак на
плейъра*1
HDMI OUT
Настройка в
“Настройки на
звука” (Audio
Settings)
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
Dolby Digital/
DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
До LPCM 7 канален
Мултиканален LPCM
HDMI OUT
A
LPCM
7.1канала/LPCM
5.1 канала
LPCM 7.1канала/LPCM
5.1 канала
Мултиканален LPCM
HDMI OUT
B
LPCM 2 канала
Двуканален LPCM
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
Dolby Digital/
DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Допълнителна информация
BD
Връзки и настройки
Таблица с “Настройки на звука” (Audio Settings)”
Настройки
Приоритет на
аудио изхода*5
(стр. 44)
Аудио (HDMI)*6
(стр. 44)
AB
HDMI
Автоматичен
C
Коаксиален/
Оптичен
—
*1 Когато свържете към жаковете LINE OUT
(R-AUDIO-L), двуканалните сигнали се
извеждат.
*2 HD аудио включва Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus, DTS-HD Master Audio и DTSHD High Resolution Audio форматите.
3
* За Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio,
задайте “HDMI Resolution” в “Output
Video Format” (Изходен видео формат) в
положение, различно от “480i/576i” или
“480p/576p” във “Видео настройки” (Video
Settings) (стр. 42).
4
* Двуканалните първични/вторични аудио
сигнали или тези с по-малко канали се
извеждат като LPCM двуканални сигнали.
BD Аудио
настройка (стр. 45)
A Direct
B Mix или Direct
—
DTS*6 (стр. 45)
Dolby Digital*6
(стр. 45)
—
—
DTS
Dolby Digital
*5 LPCM двуканалните сигнали се извеждат от
изходните жакове, различни от жаковете с
приоритет.
*6 LPCM двуканалните сигнали се извеждат в
следните случаи:
- Когато зададете “Audio (HDMI)” в
положение “2chPCM” в настройките
“Настройки на звука” (Audio Settings).
- Когато “Dolby Digital”/”DTS” е зададен в
положение “Downmix PCM” в настройките
“Настройки на звука” (Audio Settings)”.
- Когато възпроизвеждате DVD, което
съдържа MPEG Audio.
63BG
Технически
характеристики
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Входове и изходи
(Име на жака:
Тип на жака/Изходно ниво/Импеданс на
зареждане)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Оптичен изходен жак/-18 dBm (дължина на
вълната 660 nm)
DIGTAL OUT (COAXIAL):
Фоно жак/0.5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19-пинов стандартен конектор
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Фоно жак/Y: 1.0 Vp-p/PB/CB, PR/CR: 0.7
Vp-p/75 ома
LINE OUT VIDEO:
Фоно жак/1.0 Vp-p/75 ома
LINE OUT VIDEO:
Фоно жак/1.0 Vp-p/75 ома
LAN (100):
100BASE-TX терминал
ЕХТ:
Слот за външна памет (за свързване на
външната памет)
Изходна DC: 5 V 500 mA максимална
стойност
Общи
Изисквания към захранването:
220-240 V променлив ток 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
22 W
Размери (прибл.):
430 mm х 216 mm х 56 mm
(ширина/дълбочина/височина),
включително издадените части
Тегло (прибл.):
2.1 kg
Работна температура:
от 5ºС до 35ºС
Работна влажност:
от 25 % до 80 %
Приложени аксесоари
Вижте стр. 13
Спецификациите и дизайнът са предмет на
промяна без предупреждение.
64BG
Списък с езикови кодове
За подробности вижте стр. 47.
Изписването на съответния език съответства на ISO 639: 1988 (E/F) стандарта.
Номер език
Номер език
Номер език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1684
1684
1697
1703
Афар
Абхазки
Африкански
Амхарик
Арабски
Асамски
Аймара
Азербайджански
Башкирски
Белоруски
Български
Бихари
Бислама
Бенгалски
Тибетски
Бретонски
Каталунски
Чешки
Уелски
Датски
Немски
Бутан
Гръцки
Английски
Есперанто
Испански
Естонски
Баски
Персийски
Фински
Фиджи
Фариорски
Френски
Фризийски
Ирландски
Шотландски
Галийски
Гуарани
Гуджарати
Хауса
Хинди
Хърватски
Унгарски
Арменски
Интерлингва
Окцидентален
Инупяк
Индонезийски
Исландски
Италиански
Иврид
Японски
Идиш
Явански
Грузински
Казахски
Гренландски
Камбоджански
Каннада
Корейски
Кашмирски
Кюрдски
Киргизки
Латински
Лингала
Лаоски
Литовски
Латвийски
Малагасийски
Маорски
Македонски
Малаялам
Монголски
Молдовски
Марати
Малайски
Малтийски
Бирмански
Наyрy
Непалски
Холандски
Норвежки
Окситански
Оромо
Орийски
Пенджаби
Полски
Пущo
Португалски
Кечуа
Рето романски
Кирунди
Румънски
Руски
Киняруанда
Санскрит
Синдхи
Санго
Сърбохърватски
Сингалски
Словашки
Словенски
Самоански
Шона
Сомалийски
Албански
Сръбски
Свази
Сесото
Судански
Шведски
Суахили
Тамилски
Телугу
Таджикски
Тай
Тигриня
Тюркменски
Тагалог
Тсуана
Тонга
Турски
Тсонга
Татарски
Трий
Украински
Урду
Узбекски
Виетнамски
Волапюк
Волоф
Кхоса
Юруба
Китайски
Зулу
за езици, които не
са посочени в
таблицата.
Допълнителна информация
Номер език
Родителски контрол/Регионален код
За подробности вижте стр. 48.
Номер, държава
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2093
2115
2165
2174
2109
Аржентина (ar)
Австралия (au)
Австрия (at)
Белгия (be)
Бразилия (br)
Канада (ca)
Чили (cl)
Китай (cn)
Колумбия (co)
Дания (dk)
Финландия (fi)
Франция (fr)
Германия (de)
2200
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2304
2333
2363
2362
2376
2390
Гърция (gr)
Хонг Конг (hk)
Индия (in)
Индонезия (id)
Ирландия (ie)
Италия (it)
Япония (jp)
Корея (kr)
Люксембург (lu)
Малайзия (my)
Мексико (mx)
Холандия (nl)
Нова Зеландия (nz)
2379
2427
2424
2428
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2543
2528
2184
Норвегия (no)
Пакистан (pk)
Филипини (ph)
Полша (pl)
Португалия (pt)
Руска Федерация (ru)
Сингапур (sg)
Испания (es)
Швеция (se)
Швейцария (ch)
Тайван (tw)
Тайланд (th)
Великобритания (gb)
65BG
Клаузи и условия за употреба
и Лицензно споразумение с
крайния потребител
Blu-ray Disc плейърът Sony (наричан по-нататък
”Продукт”) и приложеният софтуер (наричан по-нататък
”Софтуер”) са осигурени и поддържани от Sony Corporation и нейните клонове (наричана по-нататък “Sony”).
Sony осигурява и поддържа определени услуги (наричани
по-нататък “Услуги”), както и всички допълнителни
уебсайтове, достъпни посредством началната интернет
страница на Услугата (наричани по-нататък “Сайт”).
Софтуерът представлява програма, инсталирана в
Продукта; записана на различни носители, предоставена
заедно с Продукта или осигурена по друг начин от Sony;
свалена от Сайта, придобита по друг начин или осигурена
от Sony; както и други подобни носители, а също и всяка
отпечатана, ”онлайн” или електронна документация,
свързана с Продукта, включително всички актуализации и
свързани с тях обновявания.
КОГАТО ВЛИЗАТЕ В ИНТЕРНЕТ, ЧЕТЕТЕ
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА,
ПРОДУКТА, СОФТУЕРА И/ИЛИ САЙТА, ВИЕ СЕ
СЪГЛАСЯВАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗРЕЗЕРВНО С
КЛАУЗИТЕ И УСЛОВИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ТОВА
СПОРАЗУМЕНИЕ, С ПОЛИТИКАТА НА SONY ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБЯВЕНА В САЙТА,
И С ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ И УСЛОВИЯ
ЗА УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА И САЙТА (НАРИЧАНИ
ПО-НАТАТЪК ”СПОРАЗУМЕНИЕТО”). АКО НЕ
СТЕ СЪГЛАСНИ С КЛАУЗИТЕ И УСЛОВИЯТА НА
ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, SONY НЯМА ДА ОТМЕНИ
ОГРАНИЧЕНИТЕ ТУК ПРАВА, ТАКА ЧЕ В ТОЗИ
СЛУЧАЙ, МОЛЯ, НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ УСЛУГАТА,
ПРОДУКТА, СОФТУЕРА И/ИЛИ САЙТА.
1. Право на собственост
Софтуерът и всички материали, свързани с Услугата и/или
Сайта, включително, но не и задължително, изображения,
софтуер и текст (наричани по-нататък ”Съдържанието”), са
защитени по силата на авторското право и международните
конвенции. Не можете да използвате Софтуера, Услугата,
Продукта, Съдържанието и Сайта, освен по описания тук
начин. В Услугата или Сайта могат да бъдат срещнати
лога за собственост, марки за услуги или търговски марки.
Правейки ги достъпни за Услугата и/или Сайта, Sony не
ви дава разрешение да ги използвате за ваши цели. Всяка
неоторизирана употреба на Услугата, Сайта, Съдържанието
или Софтуера може да засегне авторските права, правата на
търговските марки, правото за запазване на личните данни
и публичност, и да наруши гражданските и наказателни
норми. Всяко заглавие и авторско право в или свързано
със Софтуера или материалите на Услугата/Сайта, както
и всички копия на Софтуера, са собственост на Sony,
неговите лицензодатели или доставчици. Всички права,
които не са изрично предоставени, са собственост на Sony,
неговите лицензодатели и доставчици.
2. Вашите права и задължения.
Услугата, Сайтът, Софтуерът, Съдържанието и Продуктът
са само за лична употреба. Потребителят носи отговорност,
включително пред закона, за всички свои действия при
употребата на Услугата, както и за действията на онези,
които използват Услугата чрез неговия Продукт. Можете
да използвате Услугата, Сайта, Софтуера, Съдържанието
и Продукта само за законни цели. Нямате право да
разпространявате, разменяте, променяте, продавате или да
предавате нищо, което може да бъде копирано от Услугата
или Сайта, включително, но не и задължително, текстове,
изображения, аудио и видео файлове за каквито и да е
бизнес, търговски или публични цели. При положение,
че сте съгласни с клаузите на това Споразумение, Sony ви
предоставя неизключителни, непрехвърляеми, ограничени
права да влизате, гледате и употребявате Услугата, Сайта
и Софтуера по начина, определен в Споразумението. С
това, вие се съгласявате, че няма да прекъсвате/нарушавате
или да се опитвате да прекъсвате/нарушавате работата на
Услугата, Сайта или Софтуера по какъвто и да било начин.
3. Автоматична актуализация
Софтуерът притежава функция, по силата на която той
се актуализира автоматично, когато Продуктът се свърже
66BG
към сървър, притежаван от Sony или от трето лице,
определено от Sony. Когато заявите вашето намерение да
не използвате тази функция за автоматична актуализация,
или когато се активира настройката за запитване относно
актуализацията на софтуера и вие откажете извършването
на тази актуализация, се приема, че сте съгласни да
не бъдат извършвани подобренията на сигурността,
корекциите на грешките, усъвършенстването на функциите
или други промени, предложени от Sony посредством
тази актуализация, и че поемате риска вашата настояща
и бъдеща употреба на Софтуера да бъде засегната
вследствие на вашия отказ.
Когато се активира функцията за автоматична
актуализация, описана в предишния абзац, се приема, че
сте съгласни (а) Софтуерът да се актуализира автоматично,
когато е необходимо да бъдат направени подобрения на
сигурността, корекции на грешките, усъвършенстване на
функциите или други промени и (б) тази актуализация
на Софтуера може да бъде съпътствана от увеличаване,
модифициране или премахване на функции от Софтуера.
4. Допълнителни клаузи за работа със Софтуера
на Продукта
Можете да използвате Софтуера само във връзка с
Продукта, за който е създаден. Софтуерът е лицензиран и
не се продава. Освен условията, посочени в другите части
на това Споразумение, Софтуерът е предмет и на следните
ограничения:
Употреба на Софтуера. Можете да използвате Софтуера
само за лична употреба във връзка с Продукта.
Ограничения относно промяната в предназначението,
целостта и отделянето на Софтуера. Нямате право да
модифицирате, променяте предназначението и целостта,
или да отделяте Софтуера изцяло или отчасти.
Разделяне на компонентите. Софтуерът е лицензиран като
цялостен продукт. Неговите компоненти не могат да бъдат
разделени за употреба на повече от едно устройство, освен
ако това не е изрично оторизирано от Sony.
Файлове с данни. Софтуерът може автоматично да създава
файлове с данни за употребата им с него. Всички такива
файлове се приемат като част от Софтуера.
Наемане. Не можете да вземате или давате под наем този
Софтуер.
Прехвърляне на Софтуера. Можете да прехвърляте
всички ваши права по силата на това Споразумение, ако
продадете или прехвърлите Продукта на друго лице, без
да задържате копия, като прехвърлите целия Софтуер
(включително всички копия, компоненти, материалите на
магнитен и хартиен носител, всички версии и обновявания
на Софтуера и това Споразумение), при положение, че
получателят се съгласи с клаузите на Споразумението.
Зависимост на Софтуера. Софтуерът, интернет услугите
или другите продукти, от които зависи Софтуерът, могат
да бъдат нарушени или прекъснати по усмотрение на
техните доставчици (лицата, които предоставят софтуера,
доставчиците на услугите или от Sony).
Дейности при повишен риск. Софтуерът не е пригоден
да понася технически неизправности и не е създаден,
произведен или предназначен за употреба или
препродажба като он-лайн контролно оборудване в рискова
среда, като например за работа в ядрени устройства,
въздушни навгационни или комуникационни системи,
контрол на въздушния трафик, животоподдържащи
машини или оръжия, при които грешките в Софтуера могат
да доведат до смърт, травми, тежки физически увреждания
на човека и сериозни екологични щети (”Дейности при
повишен риск”). Sony и неговите доставчици категорично
отричат всякакви явни или косвени гаранции за
пригодността на този Софтуер за дейности при повишен
риск.
GNU General Public, Lesser General Public и други лицензи.
Въпреки условията, определени в това Споразумение,
определени части от Софтуера се регулират от GNU
Lesser General Public License, версия 2.1 (LGPL), GNU
General Public License, версия 2 (GPL) и други лицензи за
софтуерни продукти с отворен код (“Open Source Licenses”), копия от които са приложени тук и включени в този
документ. За тези части на Софтуера може да съществува
разминаване между това Споразумение и Лицензите с
отворен код (Open Source Licenses), като в този случай
Лицензите с отворен код (Open Source Licenses) следва да
се ръководят от клаузите на Споразумението.
Достъпност на отворения код за Софтуера. Sony дава
достъп до определени части от този СОФТУЕР в съгласие
с GPL/LGPL LICENSES. Моля, посетете интернет
адреса http://www.sony.com/linux относно достъпа и
инструкциите за получаването на такъв код.
5. Промени в Услугата
Sony има правото да прекрати по всяко време и по свое
усмотрение един, няколко или всички елементи на
Услугата, която получавате. Sony може по своя преценка
и когато пожелае да добавя или да премахва услуги и
функции, да обновява или модифицира Услугата, Сайта
и/или Софтуера без предупреждение. По усмотрение на
Sony, вие можете да получите съобщения относно тези
промени и новите услуги/функции. Всеки нов текст,
съдържание, файл, данни, продукт, услуги, информация,
софтуер, инструменти на софтуера или други елементи,
осигурени от Sony (посредством интернет, CD-ROM или
по друг начин) (включително, но не и задължително всяка
актуализация на софтуера, предоставена ви автоматично
съгласно точка 3 от настоящото Споразумение) ще бъде
предмет на Споразумението; ако отделни клаузи и условия,
които се отнасят до такъв елемент, ви бъдат съобщени,
то те се прилагат за този елемент в изпълнение на
Споразумението.
7. Контрол върху износа
С настоящето вие се съгласявате да не изнасяте осигурения
ви Софтуер или части от него, освен в съответствие и с
всички изискуеми лицензи и разрешения на законите,
правилата и наредбите за износ.
8. Право на Sony да прекрати или промени
клаузите или условията на това Споразумение
Sony може да добавя, променя или премахва всяка част,
клауза или условие на това Споразумение по всяко време,
без предварително предупреждение. Всяка промяна на
Споразумението или клаузите се обявява веднага на
Услугата и/или Сайта. След като продължите употребата на
Услугата, Продукта, Софтуера и/или Сайта след обявяване
на промените в тях, вие декларирате вашето съгласие за
тези промени.
SONY МОЖЕ ДА ДОБАВЯ, ПРОМЕНЯ, ПРЕКЪСВА,
ПРЕМАХВА ИЛИ СПИРА ВСЯКО ДРУГО
СЪДЪРЖАНИЕ, ОБЯВЕНО НА УСЛУГАТА И/
ИЛИ САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕМЕНТИ И
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТИТЕ, ОПИСАНИ
ИЛИ ОБРИСУВАНИ В УСЛУГАТА И/ИЛИ САЙТА,
ВРЕМЕННО ИЛИ ЗА ПОСТОЯННО, ПО ВСЯКО
ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗ КАКВАТО И
ДА Е ОТГОВОРНОСТ. БЕЗ ДА ЗАСЯГА ДРУГИ ВАШИ
ПРАВА, SONY МОЖЕ ДА СПРЕ ИЛИ ПРЕКРАТИ ТОВА
СПОРАЗУМЕНИЕ ВЕДНАГА С ПРЕДИЗВЕСТИЕ, АКО
НЕ СПАЗВАТЕ НЕГОВИТЕ КЛАУЗИ И УСЛОВИЯ.
При прекратяване на Споразумението, вие трябва да
изтриете Софтуера в четиринадесет (14) дневен срок
и при поискване от страна на Sony да предоставите
свидетелство за това. Sony може да предприеме всички
законни и технически мерки да предотврати нарушаването
и да наложи спазването на това Споразумение, без каквито
и да е ограничения, включително незабавно да прекрати
вашия достъп до Услугата, ако прецени, че вие нарушавате
Споразумението.
9. Материална отговорност.
С настоящето вие се съгласявате да предпазвате,
защитавате и държите Sony и всички нейни агенти,
директори, служители, информационни доставчици,
лицензодатели и лицензопритежатели, клонове, доставчици
на услуги, администратори и собственици (наричани
още ”Материално отговорни лица”) далеч от всякаква
отговорност и съдебни разноски (включително, но не и
задължително адвокатски такси и разноски) във връзка с
искове, заведени заради (i) нарушаване или предполагаемо
нарушаване от вас на това Споразумение по какъвто и
да е начин, (ii) подписаната от вас в Споразумението
информация, както и (iii) заради всяко нарушаване или
предполагаемо нарушаване от вас на правата на трети
лица, или (iv) всяка вреда, причинена или предполагаемо
причинена от вас на Услугата.
Вие сте длъжни да сътрудничите за защита на Материално
отговорните лица от всякакви искове срещу тях. Sony и/или
Материално отговорните лица си запазват правото на свои
собствени разноски да предприемат действия за защита и
контрол на всеки въпрос, предмет на обезщетение и вие
10. НЕПОКРИТИ ГАРАНЦИИ И ПОВРЕДИ;
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА
И УСЛУГАТА ИЗИСКВАТ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, КОИТО
ТРЯБВА САМИ ДА НАБАВИТЕ И ЗА КОИТО ВИЕ СТЕ
ЕДНОЛИЧНО ОТГОВОРНИ. РАБОТАТА С ПРОДУКТА
И/ИЛИ УСЛУГАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ИЛИ
ЗАБРАНЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВАШАТА
ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.
УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА, УСЛУГАТА, ПРОДУКТА,
СЪДЪРЖАНИЕТО И/ИЛИ САЙТА Е ОБЕКТ НА
ВАШ СОБСТВЕН РИСК. СОФТУЕРЪТ, УСЛУГАТА,
СЪДЪРЖАНИЕТО И САЙТЪТ СА ПРЕДОСТАВЕНИ
ТАКИВА, КАКВИТО СА, И ОТНОСНО ПЪЛНАТА
СТЕПЕН НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, ДОПУСТИМА
ОТ ЗАКОНА, SONY НЕ ДАВА КАКВИТО И ДА Е
ОБЯСНЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ (1) ЗА ТОЧНАТА,
ТЪРГОВСКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА СПОРЕД
ВАШИТЕ ЛИЧНИ ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА, САЙТА И/ИЛИ
СОФТУЕРА; (2) ЧЕ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ДОСТАВЯ
УСЛУГАТА, СОФТУЕРА И/ИЛИ САЙТА, Е ЧИСТ ОТ
ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО МОГАТ
ДА ЗАСЕГНАТ, НАВРЕДЯТ ИЛИ ПРИЧИНЯТ ПОВРЕДА
НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, ТЕЛЕВИЗОР, ДРУГО
ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ДРУГ ВИД ВАША СОБСТВЕНОСТ.
ОСВЕН ТОВА, SONY НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ И
НЕ ДАВА ОБЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА
ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА,
УСЛУГАТА И/ИЛИ САЙТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ТЯХНАТА ТОЧНОСТ, ПРЕЦИЗНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И
ДР. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ СЪВЕТ, ДАДЕНИ ОТ SONY ИЛИ ОТОРИЗИРАН
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА SONY, НЕ СЪЗДАВА ГАРАНЦИЯ
ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН УВЕЛИЧАВА ОБСЕГА НА
ДАДЕНАТА ГАРАНЦИЯ. АКО СОФТУЕРЪТ, УСЛУГАТА
И/ИЛИ САЙТЪТ ДАДАТ НЯКАКВИ ГРЕШКИ, ВИЕ (А
НЕ SONY ИЛИ ОТОРИЗИРАНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
SONY) СЛЕДВА ДА ПОЕМЕТЕ ВСИЧКИ РАЗНОСКИ ПО
СЕРВИЗА, РЕМОНТА ИЛИ ПОПРАВКАТА.
Допълнителна информация
6. Поверителност
С настоящето вие се съгласявате да спазвате задължението
за поверителност на информацията във връзка с Продукта
и Документацията, която ви е предоставена с това
Споразумение и не е публично известна. Не трябва
да разкривате такава информация пред трети лица без
предварително писмено съгласие.
в никакъв случай не можете да разрешите този въпрос без
писменото съгласие на Sony и/или Материално отговорните
лица.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
ИЛИ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ SONY И ТРЕТИ ЛИЦА
-ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИТЕ, SONY НЕ НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СЛЕДСТВЕНИ,
ДИРЕКТНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ
ИЛИ КОНКРЕТНИ ВРЕДИ, СВЪРЗАНИ С (А)
УПОТРЕБАТА, (B) НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА,
(C) ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СОФТУЕРА, УСЛУГАТА,
ПРОДУКТА И/ИЛИ САЙТА, ДОРИ АКО SONY ИЛИ
ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА SONY СА БИЛИ
НАЯСНО С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ВРЕДИ.
В НЯКОИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО
ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА
СЛЕДСТВЕНИТЕ ИЛИ СЛУЧАЙНИТЕ ВРЕДИ, ТАКА
ЧЕ ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА
SONY СПРЯМО ВАС ЗА ВСИЧКИ ВРЕДИ, ЗАГУБИ И
ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОПРАВКАТА НА ПРОДУКТА (ПО
СИЛАТА НА ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ ЗА
ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО
НЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО)
НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ СУМАТА, ПЛАТЕНА ЗА
ПРОДУКТА.
НЯКОИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ТЕРИТОРИИ И
ДЪРЖАВИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ПОДОБНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
НА ГАРАНЦИЯТА, ТАКА ЧЕ ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ
ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ОТГОВОРНОСТТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ТОЧКА НЕ ЗАСЯГАТ И НЕ
ОГРАНИЧАВАТ ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА НА
ПОТРЕБИТЕЛ, НИТО ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИНЕНА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА
ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА
НА SONY, ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ ДО СТЕПЕН,
КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ.
, Продължава
67BG
11. Допълнителни разпоредби
Това Споразумение, ограничената гаранция, съпътстваща
Продукта, заедно с всички допълнителни клаузи, обявени
на Услугата или Сайта, са част от споразумението между
Sony и вас относно употребата на Продукта, Услугата,
Сайта, Съдържанието и Софтуера. Всяко съобщение на
Sony може да бъде направено чрез писмо, съобщение на
електронната ви поща или да бъде обявено на Услугата
или Сайта. Всеки иск, който можете да направите във
връзка с употребата на този Сайт, трябва да бъде подаден
в срок от една (1) година от възникване на основанието за
него. Ако по някаква причина компетентният съд прецени
някоя клауза от това Споразумение или част от него за
неизпълнима, тази клауза следва да бъде изпълнена до
степен, разрешена от закона, без да се засяга цялостния
смисъл на това Споразумение, като останалите клаузи и
условия на Споразумението продължат да действат с пълна
сила. Това Споразумение следва да се изпълнява и тълкува
в съответствие със законите на Япония.
Речник на термините
AACS
“Advanced Access Content System“ е
спецификация за управление на цифрови
данни, предназначени за забавление,
съхранявани на предварително записани
и записваеми оптични носители от ново
поколение. Тази спецификация позволява
на потребителите да се наслаждават на
цифрово качество на данните за забавление,
включително съдържание с висока
разделителна способност.
AVCHD (стр. 61)
AVCHD представлява формат с висока
разделителна способност за цифрови
видеокамери и служи за записване върху DVD
на сигнали със SD (стандартна разделителна
способност) или HD (висока разделителна
способност) по спецификация 1080i*1 или
720p*2 с помощта на ефективна кодираща
технология за компресия на данните. MPEG4 AVC/H.264 форматът е предназначен
за компресиране на видео данни, докато
Dolby Digital или линейният PCM формат се
използват за компресиране на аудио данни.
MPEG-4 AVC/H.264 форматът е способен да
компресира изображения с много по-висока
ефективност в сравнение със стандартния
формат за компресиране на изображения.
MPEG-4 AVC/H.264 форматът позволява да се
записват изображения, заснети на видеокамера
в HD формат, върху DVD дискове, по същия
начин както и SD (стандартна разделителна
способност) телевизионен сигнал.
*1 Спецификация с висока разделителна
способност, която използва 1080 ефективни
сканиращи линии и презредов формат.
2
* Спецификация с висока разделителна
способност, която използва 720 ефективни
сканиращи линии и прогресивен формат
BD-J
Форматът BD-ROM поддържа Java за
интерактивни функции.
”BD-J” е интерактивна платформа,
позволяваща на създателите на интерактивни
BD-ROM заглавия почти неограничени
възможности.
BD-R (стр. 59)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) е еднократно
записваем Blu-ray Disc, който има същия
капацитет за съхранение на данни както
и BD дисковете, изброени по-долу. Тъй
като записването на данните може да бъде
само еднократно и дискът не може да бъде
презаписан, BD-R дисковете са подходящи за
архивиране на ценни данни или за съхранение
и разпространение на видео материали.
68BG
BD-RE (стр. 59)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) е многократно
записваем и презаписваем Blu-ray Disc, който
има същия капацитет за съхранение на данни
както и BD дисковете, изброени по-долу.
Възможността за презапис на данните дава
огромни възможности при редактирането и
използването на приложения в избрано от вас
време.
BD-ROM (стр. 59)
DTS-HD High Resolution Audio (стр. 63)
Този формат е разработен като продължение на
DTS Digital Surround формата. Той поддържа
максимална семплираща честота 96 kHz и 7.1
многоканален съраунд звук.
DTS-HD High Resolution Audio има максимална
скорост за пренос на данните от 6 Mbps, но при
компресията се губят част от данните (Lossy).
DTS-HD Master Audio (стр. 63)
DTS-HD Master Audio има максимална скорост
за пренос на данните от 24.5 Mbps и използва
компресия без загуба на данните (Lossless).
DTS-HD Master Audio форматът отговаря на
максимална семплираща честота 192 kHz и до
7.1 канален звук.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
(стр. 15)
Това е дисков формат, разработен за запис/
възпроизвеждане на видео материали с висока
разделителна способност (HD) (За HDTV и
др.), както и за съхранение на големи масиви с
данни. На еднослойните BD дискове могат да
бъдат съхранени до 25 GB, а на двуслойните
- до 50 GB данни.
HDMI е интерфейс, по който може да се
предават както видео, така и аудио сигнали по
една единствена цифрова връзка. Чрез HDMI
връзката към аудио-видео компоненти, като
например снабдени с HDMI телевизионни
приемници, могат да се предават видео сигнали
със стандартна или висока разделителна
способност, както и многоканални аудио
сигнали в цифров вид без промяна на качеството
HDMI спецификациите поддържат HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection),
технология за защита на цифровото съдържание
с развлекателен характер за HDMI.
Deep Colour (стр. 44)
LTH (от ниско към високо) (стр. 60)
Blu-ray Disc (BD) (стр. 59)
Видео сигнали, чиято дълбочина на цветовете
е увеличена, когато преминават през HDMI
жака. Броят на цветовете, които могат да бъдат
изразени с 1 пиксел, е 24 бита (16,777,216
цвята), за несъвместим плейър с функцията
Deep Colour. Въпреки това, ако приемникът
поддържа функция DeepColor, броят на
цветовете, който може да бъде изразен с 1
пиксел, ще бъде 36 и т.н. бита. Доколкото
градацията в дълбочината на цветовете може
да бъде изразена по-прецизно с повече битове,
постоянната промяна в цветовете може да бъде
по-плавно изразена.
Dolby Digital Plus (стр. 63)
Разработена като продължение на Dolby Digital,
тази технология за аудио кодиране поддържа
7.1-многоканален съраунд звук.
Dolby TrueHD (стр. 63)
Dolby TrueHD е технология за кодиране
на аудио сигнали без загуба на данни,
поддържаща до 8 канала многоканален
съраунд звук за целите на оптичните дискове
от следващо поколение. Пресъздаваният звук
Допълнителна информация
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
са дискове, произвеждани изключително с
търговски цели, които имат същия капацитет
за съхранение на данни както и BD дисковете,
изброени по-долу. За разлика от обикновените
носители на филмово и видео съдържание, тези
дискове притежават разширени възможности,
като например интерактивно съдържание,
помощни менюта, избор на субтитрите и
последователно изреждане на снимки. Въпреки
че BD-ROM дисковете могат да съдържат
всякакъв вид данни, повечето BD-ROM
дискове се използват за запис на филми във
формат с висока разделителна способност за
възпроизвеждане от Blu-ray Disc/DVD плейъри.
възпроизвежда оригиналния сигнал достоверно,
бит по бит.
LTH е записваща система, която поддържа BD-R
дискове с органичен пигмент.
PhotoTV HD (стр. 38)
”PhotoTV HD” е формат, който позволява
постигане на детайлна картина и изразяване на
субтитрите и цветовете като на снимка. Чрез
свързване на съвместими с ”PhotoTV HD”
устройства Sony с помощта на HDMI кабел,
можете да се наслаждавате на един изцяло нов
свят от снимки със спиращо дъха пълно HD
качество. Например, деликатната структура на
човешката кожа, цветята, пясъка и морските
вълни сега могат да бъдат изведени на голям
екран с качеството на красива снимка.
Pop-up menu (Помощно меню) (стр. 32)
Това е меню с увеличени възможности за работа
с BD-ROM. Помощното меню се появява, когато
натиснете бутона POP UP/MENU по време на
възпроизвеждане и можете да работите с него,
докато възпроизвеждането продължава.
, Продължава
69BG
x.v.Colour (стр. 44)
x.v.Colour е термин, повече познат като
xvYCC стандарт, предлаган от Sony. xvYCC е
международен стандарт за пространственото
разпределение на цветовете във видео
сигналите.
Този стандарт може да изрази по-широка
цветова гама в сравнение с използвания в
момента стандарт за предаване на видео
сигнали.
24p True Cinema (стр. 43)
Филми, заснети с филмова камера, съдържат 24
кадъра в секунда.
Тъй като обикновените телевизори (с кинескоп
и плоски панели) извеждат кадрите при 1/60
или 1/50 секундни интервали, 24-те кадъра не
се появяват с еднаква скорост.
Когато свържете телевизор с 24р възможности,
плейърът извежда всеки кадър при 1/24
секундни интервали – същият интервал, който
е първоначално заснет с филмовата камера,
като по този начин достоверно възпроизвежда
оригиналното филмово изображение.
70BG
„Network Diagnostic“ 51
Заглавие 33
Азбучен указател
„Network Settings“ 51
“Заключване на диск” 31
На екранния дисплей се
появяват думи в кавички.
„Network Update“ 24, 40
Заключване от деца 10, 57
One-Touch Play 16, 31
Замръзване на кадър 9
OPTIONS 9, 32, 36, 37
Изключване на захранването
на системата 16
„OSD“ 49
„Photo“ 37
Цифри
24p True Cinema 70
„Photo Settings“ 49
PhotoTV HD 38, 69
POP UP/MENU 9, 32
„Quick Start Mode“ 49
A-Z
„Resetting“ 53
AUDIO
„System Settings“ 49
8
„Audio Output Priority“ 44
„Audio Settings“ 35, 44
AVCHD 61, 68
TOP MENU 9
“Настройки” 39
„TV Type“ 41
„Настройки за преглед на
BD/DVD „ 47
30
x.v.Colour 44, 70
BD-R 59, 68
BD-RE
Място за съхранение на
данни 23, 32, 56
„Video Settings“ 34, 41
BD-LIVE 23, 32
“Настройки за преглед на
снимки” 38, 69
“Настройки на системата” 49
59, 69
Начално меню 39
Blu-ray Disc 59, 69
BONUSVIEW
“Музика” 35
THEATRE 8, 16
„Video“
„BD Данни“ 33
Информация за диска 34
Лесна настройка 27, 52
“Мрежови настройки” 51
SUBTITLE 8
ANGLE 8
Изходна видео резолюция 62
Изходни аудио сигнали 63
“Мрежова диагностика” 51
„Setup“ 39
AACS 68
Изреждане на
изображения 37
32
BRAVIA Sync 16, 56
“Нулиране” 53
А-Я
CD 59
“Автоматично изключване на
захранването” 50
„Control for HDMI“ 16, 31,
49, 56
Актуализация
24, 40
Deep Colour 44, 69
Актуализиране на
софтуера 24, 40, 50
„Dimmer“ 49
“Аудио настройки” 35, 44
Отстраняване на
проблеми
54
“Приоритет на извеждане на
звука” 44
Регионален код 60
“Режим на бързо
включване” 49
DISPLAY 9
Бавно възпроизвеждане 9
Рестартиране на плейъра 53
Dolby Digital 21, 45
Батерии 26
Родителски контрол 31, 47
Dolby Digital Plus 63, 69
Битпоток 55
Свързване на
Dolby TrueHD
“Видео” 30
63, 69
DTS 21, 45
“Видео настройки” 34, 41
DTS-HD 63, 69
Въвеждане на символи 51
DVD 59
Възпроизвеждане с едно
докосване 16, 31
HD аудио 63
HDMI 15, 20, 28, 42, 43, 44,
56, 69
HOME 9
Language Follow 16
LTH 69
MAC адрес 50
MP3 аудио записи 35, 59
„Music“ 35
АV усилвател
(приемник) 19
телевизор 14
Следващ език 16
“Снимка” 37
Възстановяване на
възпроизвеждането 9,
31, 36
Търсене 33
Външна памет 23, 32, 56
Глава 33
Функция за
автодиагностика 58
“Димер” 49
Цветни бутони 9
Устройство за дистанционно
управление 8, 26
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
59
Дисплей на предния панел 11
71BG
BG
Изхвърляне на
и електронни
уреди
(Приложимо
за за
Изхвърляне
настари
стариелектрически
електрически
и електронни
уреди
(Приложимо
страните от
и други
европейски
страни,
използващи
страните
от Европейския
Европейскиясъюз
съюз
и други
европейски
страни,
използващи
система за
нана
отпадъци)
система
заразделно
разделносъбиране
събиране
отпадъци)
Този символ
опаковка
показва,
че че
този
продукт
Този
символ на
наустройството
устройствотоили
илинананеговата
неговата
опаковка
показва,
този
продукт
не трябва
отпадък.
Вместо
това,
тойтой
трябва
да да
бъде
не
трябва да
да се
сетретира
третиракато
катодомашен
домашен
отпадък.
Вместо
това,
трябва
бъде
предаден вв съответните
нана
електрически
и електронни
предаден
съответнитепунктове
пунктовеза
зарециклиране
рециклиране
електрически
и електронни
уреди.
Изхвърляйки
този
продукт
на
правилното
място,
вие
предотвратявате
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
по- тенциалнинегативни
негативни последици
последици за
здраве,
които
потенциални
заоколната
околнатасреда
средаи ичовешкото
човешкото
здраве,
които
противен случай
да се случат при
неправилното
изхвърляне
на продукта.
вв противен
случай,могат
при неправилното
изхвърляне
на продукта,
могат
да се
Рециклирането
на
материалите
ще
помогне
за
запазването
на
естествените
случат.
ресурси. За поподробна
информация
нана
този
продукт, моля,
Рециклирането
на материалите
ще относно
помогнерециклирането
за запазването
естествените
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
магазина, от който сте закупили продукта.
моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF