Sony | BDP-S560 | Sony BDP-S560 Инструкции за експлоатация

4-145-644-11(1)
Инструкции за експлоатация
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S560
© 2009 Sony Corporation
Само за Европа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите токов
удар, не отваряйте корпуса.
При проблеми с устройството
се обръщайте единствено към
квалифициран персонал.
Не излагайте батериите или
устройството, докато в него са
поставени батерии, на прекалени
горещини като влиянието на
директна слънчева светлина, огън
или други подобни.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт
може да увреди очите ви. Тъй
като лазерният лъч, използван в
този Blu-ray Disc/DVD плейър, е
вреден за очите, не разглобявайте
корпуса.
При проблеми с устройството
се обръщайте единствено към
квалифициран персонал.
Този етикет се намира на
предпазното капаче на лазера от
вътрешната страна на корпуса.
Това устройство се класифицира
като CLASS 1 LASER продукт.
Обозначението CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING се намира
на предпазното капаче на лазера
от вътрешната страна на корпуса.
2
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството
или неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за
околната среда и човешкото
здраве, които в противен
случай, при неправилното
изхвърляне на продукта,
могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
Изхвърляне на използваните
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батерията или
опаковката й показва, че батерията,
приложена към този продукт, не
трябва да се третира като домашен
отпадък.
Възможно е при определени батерии
този символ да бъде използван заедно
с химически означения. Химическият
символ на живака (Hg) или оловото
(Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак
или 0.004% олово.
Изхвърляйки тези батерии
на правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното
изхвърляне на батериите, могат да
бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
В случаите, в които с оглед на
безопасността, правилната работа или
запазване на данните е необходимо
да се поддържа непрекъсната връзка
с вградената батерия, батерията
тя трябва да бъде сменяна само от
квалифициран персонал.
За да осигурите правилното
третиране на батерията, когато
батерията се изтощи, я предайте на
съответното място за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
За всички други батерии, моля,
вижте раздела относно безопасното
отстраняване на батерията от
продукта.
Предайте батерията в съответния
пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт
или батерия, моля, свържете се с
общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили
продукта.
За потребители от
държави в Европа
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Оторизираният представител на
EMC и безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За въпроси,
касаещи сервиза и гаранцията на
устройството, се обръщайте към
адресите, указани в съответните
документи, приложени към
продукта.
Предпазни мерки
• Това устройство работи с
напрежение 220 V – 240 V
променлив ток, 50 Hz/60 Hz.
Проверете дали работното
напрежение на устройството
съответства на вашето мрежово
захранване.
• За да предотвратите пожар
или токов удар, не поставяйте
предмети, пълни с течности например вази, върху
устройството.
• Инсталирайте устройството
така, че в случай на
неизправност захранващият
кабел да може незабавно да
бъде изключен от контакта.
Забележки относно
дисковете
• За да пазите диска чист, не
докосвайте повърхността
му - придържайте го само за
ръбовете.
Прах, отпечатъци от пръсти
или драскотини може да
повредят диска.
• Не излагайте диска на директна
слънчева светлина или на
източници на топлина, като
например калорифери, или
не оставяйте дискове в кола,
паркирана на слънце, тъй като
температурата в колата може
значително да се покачи.
• След възпроизвеждане
съхранявайте диска в неговата
кутия.
• Почиствайте диска с
почистваща кърпа. Бършете
диска в посока от центъра към
ръба.
Предпазни
мерки
Това устройство е тествано и е
съвместимо с ограниченията,
зададени от EMC директивата за
използване на свързващи кабели,
по-къси от 3 метра.
• Не използвайте препарати
като бензин, разтворител, или
достъпните в търговската
мрежа почистващи препарати
за дискове/лещи, както
и антистатичен спрей,
предназначен за винилови
грамофонни плочи.
• Ако сте надписали етикета на
диска, изчакайте мастилото да
изсъхне, преди да започнете
възпроизвеждането на диска.
• Не използвайте следните
дискове:
- Почистващ диск за лещи.
- Дискове с нестандартна
форма (например карта,
сърце).
- Диск със залепен на него
етикет или стикер.
- Диск с целофанена лента или
стикер на него.
• Не променяйте повърхността
на възпроизвеждащата част
на диска с цел да отстраните
драскотини по нея.
Безопасност
• За да предотвратите пожар
или токов удар, не поставяйте
предмети, пълни с течности
(например вази), върху
плейъра и не оставяйте
устройството близо до вода
като например в близост до
вана или душ-кабина. Ако
предмет или течност попадне
в корпуса, изключете плейъра
и проверете устройството при
квалифициран персонал преди
да работите отново с него.
• Не докосвайте захранващия
кабел с мокри ръце. Ако го
направите, може да причините
токов удар.
Инсталиране
• Поставете плейъра на място с
подходяща вентилация, за да
предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху
мека повърхност като например
килим, защото това би могло да
блокира вентилационните отвори.
• Не инсталирайте плейъра в
затворено пространство като
полица за книги или други
подобни.
• Не поставяйте устройството
близо до източници на топлина
или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или
механични вибрации.
• Не поставяйте плейъра на
открито, в превозни средства,
кораби или други плавателни
съдове.
• Ако внесете плейъра директно от
студено на топло място или ако го
поставите в много влажна стая,
по лещите във вътрешността
на устройството може да
кондензира влага. Ако това се
случи, възможно е плейърът
да не работи правилно. В този
случай извадете диска и оставете
устройството включено за около
половин час, докато влагата се
изпари.
продължава
3
• Не инсталирайте плейъра върху
наклонена повърхност. Той е
проектиран да работи само в
хоризонтална позиция.
• Дръжте плейъра и дисковете
далеч от оборудване със
силни магнити, като например
микровълнови фурни или
големи говорители.
• Не поставяйте метални
предмети пред предния
панел. Това може да ограничи
приемането на радио вълните.
• Не поставяйте плейъра на
места, където се работи с
медицинско оборудване.
Медицинските инструменти
могат да се повредят.
• Ако имате пейсмейкър или
подобен медицински уред,
консултирайте се с вашия
лекар или производителя на
медицинското оборудване преди
да използвате безжичната LAN
функция.
• Този плейър трябва да
бъде инсталиран и да бъде
управляван от минимално
разстояние 20 cm или повече
между плейъра и човешкото
тяло (като това изключва
крайниците: ръце, китки, крака
и глезени).
• Не поставяйте тежки или
нестабилни предмети върху
плейъра.
• Поставяйте единствено дискове
в отделението за дисковете. В
противен случай плейърът или
предметът, който сте поставили,
може да се повредят.
• Когато местите плейъра,
извадете поставения в него
диск. Ако не го направите,
дискът може да се повреди.
• Когато местите плейъра,
разкачете захранващия кабел и
всички други кабели.
Източници на захранване
• Плейърът е свързан с
електрическата мрежа, докато
захранващият му кабел е
включен към контакта, дори ако
самото устройство е изключено.
• Ако няма да използвате плейъра
за дълъг период от време,
изключете устройството от
контакта. За да го направите,
издърпайте щепсела; никога не
дърпайте самия кабел.
4
• За да предотвратите повреда на
захранващия кабел, внимавайте
за следното. Ако кабелът се
повреди, това може да доведе до
пожар или токов удар.
- Не притискайте захранващия
кабел между плейъра и стена,
полица и др.
- Не поставяйте тежки предмети
върху захранващия кабел и не
дърпайте самия кабел.
Настройка на силата на звука
Не увеличавайте звука, докато
слушате част от диск с много
ниско ниво на входния сигнал
или без аудио сигнали. Ако
го направите, говорителите
може да се повредят, когато се
възпроизведе частта с високо ниво
на сигнала.
Почистване
Почиствайте корпуса, панела
и бутоните с мека кърпа. Не
използвайте каквито и да е груби
гъбички, почистваща пудра или
разтворител като алкохол или
бензин.
Почистващи дискове,
препарати за почистване на
дискове/лещи
Не използвайте почистващи
дискове или препарати за
почистване на дискове/лещи
(включително течности или
спрейове). Те могат да повредят
устройството.
Подмяна на частите
Ако се наложи ремонт на плейъра,
сменените части могат да бъдат
запазени за повторна употреба
или за рециклиране.
Авторски права
и търговски марки
• Този плейър съдържа
технология за защита на
авторските права, която е
защитена от американски
патенти и други права на
интелектуалната собственост.
Използването на тази
технология трябва да бъде
разрешено от Macrovision и е
предназначена единствено за
употреба в домашни условия и
ограничен зрителски кръг, освен
ако Macrovision изрично не
разреши противното. Ремонтът
и разглобяването на плейъра у
дома е забранено.
• “AVCHD” и логото “AVCHD”
са търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Java и всички основани на
Java търговски марки и лога са
търговски марки или запазени
търговски марки на Sun
Microsystems, Inc.
•
, “XMB” и “xross media bar”
са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
• Този продукт поддържа
технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• “Blu-ray Disc” е търговска
марка.
• Логата “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD
VIDEO” и “CD” са търговски
марки.
• “BD-LIVE”, логото “BDLIVE” и “BONUSVIEW” са
търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
• “x.v.Colour” и логото
“x.v.Colour” са търговски марки
на Sony Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на
Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” и логото
“PhotoTV HD” са търговски
марки на Sony Corporation.
• Логото Wi-Fi CERTIFIED-- е
знак за гаранция от Wi-Fi
Alliance.
• Знакът Wi-Fi Protected SetupTM е
притежание на Wi-Fi Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIEDTM” и “Wi-Fi
Protected SetupTM” са търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA
CERTIFIEDTM са търговски
марки, сервизни марки или
означения за гарнция от Digital
Living Network Alliance.
• Microsoft и Windows са или
регистрирани търговски
марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави.
• Другите имена на системи и
продукти са общи търговски
марки или запазени
търговски марки на техните
производители. Означенията
TM
и ® не са посочени в това
ръководство.
Забележки за потребителите
в Европа
Този продукт е предназначен за
използване в следните държави:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU,
LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR, VA
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър може
да поддържа неограничено
дълго време неподвижно видео
изображение или изведено
екранно изображение на екрана
на вашия телевизор. Ако
оставите това изображение на
телевизионния екран за дълго
време, рискувате трайно да
повредите вашия телевизор.
Особено чувствителни са
телевизорите с плазмен панел
на дисплея и прожекционните
телевизори.
Ако имате какъвто и да е въпрос
или проблем относно вашия
плейър, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
продължава
5
6
Това ръководство
• В това ръководство понятието
“диск” се използва като обща
препратка за BD, DVD или CD
дискове, освен ако в текста или
илюстрациите не е указано
друго.
• Иконките като например
, изброени в началото
на всяко обяснение, указват
вида на устройството, което
може да бъде използвано
заедно с функцията, която се
обяснява.
За подробности вижте раздела
“Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 69).
• Инструкциите в това
ръководство описват
бутоните на устройството за
дистанционно управление.
Можете да използвате и
бутоните на плейъра, ако те
имат същите символи като
тези на устройството за
дистанционно управление.
• Възможно е илюстрации
на екранния дисплея в това
ръководство да не съответстват
на графиките, изведени на
екрана на вашия телевизор.
• Необходимата информация
(за да не извършите грешна
операция) е описана под
иконката . Полезната
информация (съвети и друга
полезна информация) е описана
под иконката .
7
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ................................................................................................. 2
Предпазни мерки........................................................................................................ 3
Описание на частите и бутоните ............................................................................10
Връзки и настройки
Свързване на плейъра ............................................................................................15
Стъпка 1: Свързване към телевизор......................................................................16
Свързване към жак HDMI .................................................................................17
Функции на BRAVIA Sync (само за HDMI връзки) ..........................................18
Свързване към компонентни видео жакове (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) .......................19
Свързване към аудио/видео или S VIDEO жакове ........................................20
Стъпка 2: Свързване към АV усилвател (Приемник) ...........................................21
Свързване към жак HDMI .................................................................................22
Свързване към цифрови жакове (OPTICAL/COAXIAL) .................................23
Свързване към аудио жакове L/R (ляв/десен)................................................24
Стъпка 3: Поставяне на външната памет ..............................................................25
Стъпка 4: Свързване към интернет........................................................................26
Стъпка 5: Свързване на захранващия кабел ........................................................28
Стъпка 6: Подготовка на устройството за дистанционно управление ...............28
Управление на телевизора с помощта на устройството
за дистанционно управление ...........................................................................29
Стъпка 7: Лесна настройка .....................................................................................30
Стъпка 8: Настройка на безжичен LAN..................................................................32
Настройка на безжичен LAN (Автоматична регистрация (WPS)) .................32
Настройка на безжичен LAN (Сканиране за точка за достъп)......................33
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на BD/DVD.................................................................................35
Използване на менюто на BD или DVD диска................................................37
Използване на BONUSVIEW/BD-LIVE .............................................................37
Tърсене на заглавие/глава...............................................................................38
Извеждане на времето за възпроизвеждане
и информация за възпроизвеждането ............................................................39
Настройка на картината и звука за видео файлове ......................................39
Възпроизвеждане на музикален диск и MP3 аудио записи.................................40
Възпроизвеждане на файлове със снимки ...........................................................42
Възпроизвеждане от USB устройство .............................................................43
Възпроизвеждане на файлове със снимки по мрежа ..........................................44
Подготовка на сървъра/плейъра .....................................................................44
Възпроизвеждане на файлове със снимки на DLNA сървър........................44
8
Настройки и регулации
Използване на дисплеите с настройки ..................................................................45
Актуализиране чрез интернет.................................................................................46
Видео настройки ......................................................................................................47
Настройки на звука ..................................................................................................50
Настройки за гледане на BD/DVD дискове ...........................................................53
Настройки за разглеждане на снимки....................................................................55
Настройки на системата ..........................................................................................55
Мрежови настройки .................................................................................................57
Лесна настройка.......................................................................................................61
Нулиране плейъра ................................................................................................... 62
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми ....................................................................................63
Функция за автодиагностика ...................................................................................68
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани ................................................69
Резолюция на изходния видео сигнал ...................................................................71
Изходни аудио сигнали и настройки на плейъра..................................................72
Сигурност на безжичния LAN..................................................................................73
Технически характеристики.....................................................................................73
Списък с езикови кодове .........................................................................................75
Родителски контрол/Регионален код .....................................................................75
Клаузи и условия за употреба и Лицензно споразумение
с крайния потребител ..............................................................................................76
Речник на термините ...............................................................................................78
Азбучен указател......................................................................................................81
Преди да започнете работа с плейъра, моля, прочетете “Клаузи и условия за употреба и Лицензно
споразумение с крайния потребител” (стр. 76).
9
Описание на частите
и бутоните
За повече информация вижте страниците, указани
в скобите.
Устройство за
дистанционно управление
THEATRE (стр. 18)
Автоматично превключва оптималния видео
режим за гледане на филми. Когато свързвате
плейъра с АV усилвател (приемник) с помощта
на HDMI кабел, изходният сигнал на говорителя
също автоматично се превключва.
Когато свързвате плейъра с телевизор,
съвместим с режим Theatre, посредством
изпозлването на HDMI кабел, видео режимът на
телевизора се превключва на режим Theatre.
Бутонът THEATRE работи само когато плейърът
е свързан към Sony AV усилвател (приемник)
или Sony телевизор, съвместим с режим Theatre.
TV
(избор на входен сигнал на
телевизора) (стр. 29)
Превключва между телевизора и други
източници на входен сигнал.
ТV
(включен/в готовност) (стр. 29)
Включва телевизора или го оставя в режим на
готовност.
(включен/в готовност) (стр. 30)
Включва плейъра или го оставя в режим на
готовност.
Бутони с цифри (стр. 38, 59)
Въвеждат номера на заглавието/главата и др.
(сила на звука) +/- (стр. 29)
Регулира силата на звука на телевизора.
TIME (стр. 13)
Извежда изтеклото/оставащото време за
възпроизвеждане в дисплея на предния панел.
Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят се
променя, като извежда изтеклото и оставащото
време за възпроизвеждане.
AUDIO (стр. 53)
Избира езика на записа, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска има записи на няколко езика.
Избира звукозаписа на CD дискове.
SUBTITLE (стр. 53)
Избира езика на субтитрите, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска има субтитри на няколко
езика.
ANGLE
Превключва към друга гледна точка, когато
на BD-ROM/DVD VIDEO диска са направени
записи на една и съща сцена от различни ъгли.
Бутонът с цифрата 5, както и бутоните AUDIO,
+и
имат осезаема точка. Използвайте я за
ориентир, когато работите с плейъра.
Възможните функции на устройството за
дистанционно управление се различават в
зависимост от диска или ситуацията.
10
Цветни бутони (червен/зелен/
жълт/син)
Бутони за пряк достъп до избрани опции на
някои менюта на BD дисковете (могат да бъдат
използвани също така и за Java интерактивни
операции на BD дисковете).
TOP MENU (стр. 37)
Отваря или затваря заглавното меню на BD или
DVD диска.
POP UP/MENU (стр. 37)
Отваря или затваря помощното меню на BDROM или менюто на DVD диска.
OPTIONS (стр. 37, 42)
На екрана се извежда менюто с опции, които
могат да бъдат избрани.
HOME (стр. 35, 45)
Зарежда началното меню на плейъра.
Затваря началното меню на плейъра, когато се
постави CD.
(бързо превъртане назад/напред)
Превърта бързо назад/напред диска,
когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане.
Всеки път, когато натиснете бутона, скоростта
на търсене се променя, както следва*:
В посока възпроизвеждане
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
В обратна посока
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Когато натиснете и задържите бутона, бързото
превъртане напред/назад продължава при
избраната скорост, докато не освободите бутона.
* Скоростта на търсене не се променя, когато
възпроизвеждате CD и МР3 аудио записи.
Стойностите на скоростта са приблизителни
- За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане, натиснете
.
RETURN
Връща екрана към предходния дисплей.
За да възпроизвеждате забавено или
да замразите кадър (само за посока на
възпроизвеждане)
Премества индикатора, за да изберете от
изведените опции.
Възпроизвежда BD/DVD диск забавено, когато
натиснете
за повече от една секунда, докато
устройството е в режим на пауза.
Възпроизвежда кадър по кадър, когато леко
натиснете
, докато устройството е в режим
на пауза.
- За да възстановите режимът на нормално
възпроизвеждане, натиснете
.
Централен бутон (ENTER)
Въвежда избраната опция.
(предходен/следващ)
Прескача към предходна/следваща глава, запис
или файл.
За да се върнете към началото на предходния
запис, натиснете два пъти
.
(кратко повтаряне/кратко
превъртане)
Повтаря сцената/превърта напред сцената през
малки интервали от време.
Всеки път, когато натиснете
, превърта
сцената с 15 секунди напред.
Всеки път, когато натиснете
, превърта
сцената с 15 секунди назад.
(възпроизвеждане) (стр. 35)
Стартира или рестартира възпроизвеждането.
Възобновява възпроизвеждането от точката, в
която сте натиснали бутона (Възстановяване
на възпроизвеждането).
Стартира последователното изреждане на
изображения, когато е поставен диск, съдържащ
JPEG файлове с изображения.
DISPLAY (стр. 39)
Извежда на екрана информация за
възпроизвеждането.
(пауза)
Въвежда режим на пауза или рестартира
възпроизвеждането.
(стоп)
Спира възпроизвеждането, като запаметява
точката, в която е спрян записът (точка за
възобновяване на записа) (стр. 36, 41).
Точката за възобновяване на заглавие/запис е
последната точка, която сте възпроизвели или
последната снимка от папката със снимки.
продължава
11
Преден панел
Бутонът
притежава осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като ориентир,
когато работите с плейъра.
(включен/в готовност) (стр. 30)
Включва плейъра или го оставя в режим на
готовност.
Отделение за диска (стр. 35)
Индикатор за Blu-ray Disc
Светва в бяло, когато включите плейъра.
Светва в синьо, когато възпроизвеждате BD
диск.
Дисплей на предния панел
(стр. 13)
WLAN индикатор
Светва, когато изберете “Wireless” като начин на
връзка в “Internet Settings” (Интернет настройки)
в настройките “Network Settings” (Мрежови
настройки) (стр. 57).
Сензор за устройството за
дистанционно управление
(стр. 28)
(възпроизвеждане), (стоп)
(стр. 35)
Стартира или спира възпроизвеждането.
(отворено/затворено) (стр. 35)
Отваря или затваря отделението за диска.
USB жак (стр. 43)
Свързва USB устройството към този жак.
12
За да заключите отделението
за диска (Предпазване от деца)
Можете да заключите отделението за диска, за да
предотвратите отварянето му по грешка.
Когато плейърът е включен, задръжте натиснат
бутона
на плейъра за повече от 10 секунди,
докато в дисплея на предния панел се изведе надпис
“LOCKED”. Отделението за диска е заключено.
За да отключите отделението за диска, задръжте
на плейъра, докато в дисплея
натиснат бутона
на предния панел се изведе надпис “UNLOCK”.
Дисплей на предния панел
,
Свети по време на възпроизвеждане или пауза.
HD (стр. 48)
Свети, когато през жака HDMI OUT се извеждат
видео сигнали с параметри 720p/1080i/1080p,
или когато през жаковете COMPONENT VIDEO
OUT се извеждат видео сигнали с параметри
720p/1080i.
HDMI (стр. 17)
Светва, когато е включено HDMI устройство.
Индикатор за интернет връзката
Свети при мрежови достъп и при сваляне на
софтуер за плейъра.
За подробности относно свалянето на софтуера
за плейъра вижте стр. 46.
Индикаторът за интернет връзка може да не
свети по време на диагностициране на мрежата
или други операции, дори когато влизате в
мрежата.
EXT (стр. 25)
Светва, когато е разпозната външната памет.
Информация за
възпроизвеждането
Можете да проверите информацията за времето
на записа. По време на възпроизвеждане
неколкократно натиснете бутона TIME.
Дисплеят се сменя, както следва:
Когато възпроизвеждате
BD-ROM/DVD VIDEO
Изтекло време от текущото заглавие
Оставащо време от текущото заглавие
Когато възпроизвеждате CD
Изтекло време от текущия запис
Оставащо време от текущия запис
Изтекло време от текущия диск*
Оставащо време от текущия диск*
* Освен за МР3 аудио записи
В зависимост от диска могат да бъдат изведени
индикации “Т” (Title или Track - Заглавие или
Запис), “С” (Chapter - Глава) или “D” (Disc - Диск).
продължава
13
Заден панел
Жак DIGITAL OUT (COAXIAL)
(стр. 23)
Жакове LINE OUT (R-AUDIO-L)
(стр. 19, 20, 24)
Жак LINE OUT (VIDEO) (стр. 20)
Жак DIGITAL OUT (OPTICAL)
(стр. 23)
Вентилационни отвори
Вентилаторът се намира във вътрешността на
плейъра.
14
Слот EXT (стр. 25)
Терминал AC IN (стр. 28)
Жак LINE OUT (S VIDEO) (стр. 20)
Жакове COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (стр. 19)
Жак HDMI OUT (стр. 17, 22)
Терминал LAN (100) (стр. 26)
Свързване на плейъра
Връзки и настройки
Проверете дали в комплекта се съдържа следното:
• Аудио/видео кабел (фоно щекер х3) (1) (само за
модела за Австралия)
• Захранващ кабел (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Следвайте стъпки от 1 до 8, за да извършите
връзките и настройките на плейъра. Не свързвайте
захранващия кабел, докато не стигнете до “Стъпка
5: Свързване на захранващия кабел” (стр. 28).
Връзки
и настройки
15
Стъпка 1: Свързване към телевизор
Относно видео/HDMI OUT жаковете
Плейърът разполага със следните видео жакове. Свържете плейъра към вашия телевизор в зависимост от
входния жак на телевизора.
Когато свържете плейъра към телевизора, като използвате HDMI кабел, ще можете да се насладите на
висококачествена цифрова картина и звук през жака HDMI OUT.
Тип
на type
жака
Jack
Видео резолюция
Video
resolution
Връзка
Hookup
Високо
High
качество
quality
Висока
разделителна
High Definition:
способност: 1080/24p,
1080/24p, 1080p,
1080p, 1080i, 720p
1080i, 720p
Стандартна разделителна
Standard Definition:
способност: 576p/480p,
576p/480p, 576i/
576i/480i
Вижте
раздела
See “Connecting
to an
“Свързване към жак
HDMI jack” on
HDMI” на стр. 17.
Висока
разделителна
High Definition:
способност:1080i,
720p
1080i, 720p
Стандартна
Standard Definition:
разделителна
576p/480p, 576i/
способност: 576p/480p,
480i
576i/480i
Вижте
раздела
See “Connecting
to
“Свързване
componentкъм
video jacks
компонентни
видео on
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr)”
жакове (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)”
page 19.
на стр. 19.
Стандартна
Standard Definition:
разделителна
576i/480i
способност: 576i/480i
Вижте
раздела
See “Connecting
to
“Свързване
audio/videoкъм
or аудио/
S
видео
жакове
илиon
S
VIDEO
jacks”
VIDEO
жакове” на
page 20.
стр. 20.
Стандартна
Standard Definition:
разделителна
576i/480i
способност: 576i/480i
Вижте
раздела
See “Connecting
to
“Свързване към аудио/
audio/video or S
видео жакове или S
VIDEO jacks” on
VIDEO жакове” на
page 20.
стр. 20.
Цифров
Digital
жак
page 17.
480i
Аналогов
жак
Analogue
Стандартно
Standard
качество
quality
За да свържете към телевизор с DVI вход
• Пъхнете кабелите здраво, за да предотвратите
появата на нежелан шум.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация на
компонентите, които ще свързвате.
• Не можете да свържете този плейър към
телевизор, който няма входен видео жак.
• Не оказвайте прекалено силен натиск върху
свързаните кабели. Натискът върху панела на
корпуса и др. може да повреди кабела.
16
Използвайте HDMI-DVI конвертиращ кабел (не е
приложен в комплекта). DVI жакът няма да приеме
никакви аудио сигнали, така че ще трябва да
използвате още една аудио връзка в допълнение към
тази (стр.21).
Освен това, няма да можете да свържете жака
HDMI OUT към жаковете DVI, които не са HDCPсъвместими (например жакове DVI на компютърен
дисплей).
Свързване към жак HDMI
Свържете плейъра и вашия телевизор, като използвате HDMI кабел, за да се насладите на висококачествена
цифрова картина и звук през жака HDMI OUT.
Ако свържете телевизор Sony, който е съвместим с функцията “Control for HDMI” (стр. 18), се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
Ако свържете 1080/24p- или 1080p-съвместим телевизор, използвайте високоскоростен HDMI кабел.
Връзки и настройки
Blu-ray
плейър
Blu-rayDisc/DVD
Disc/DVD
player
HDMI
приложен в комплекта)
HDMIкабел
cable (не
(notе supplied)
Телевизор
TV
Забележки относно свързването
към жака HDMI OUT
Спазвайте следните инструкции, тъй като
неправилното боравене може да повреди жака
HDMI OUT и конектора.
• Внимателно свържете жака HDMI OUT, намиращ
се на гърба на плейъра, и HDMI конектора,
като проверите техните форми. Уверете се, че
конекторът не е обърнат наопаки и не е поставен
накриво.
• Ако поставите плейъра върху шкаф, докато е
свързан кабелът HDMI, не оказвайте прекалено
силен натиск върху панела на корпуса. Това може
да повреди жака HDMI OUT или HDMI кабела.
• Когато свързвате или разкачате HDMI конектора,
не го кривете или въртете.
Индикатори за HDMI връзка
Когато свързаният HDMI-съвместим компонент
бъде разпознат, HDMI индикаторът светва на панела
на предния дисплей.
Забележка относно LAN (100) терминала
Не свързвайте телефонната линия към LAN
(100) терминала, защото това може да причини
неизправност.
• Разкачайте HDMI кабела, когато местите плейъра.
продължава
17
• Не всички телевизори с висока разделителна
способност са напълно съвместими с този продукт
и е възможно в картината да се появят смущения.
Ако при сканиране 480i/576i/480p/576p/720p/
1080i/1080p се появят проблеми в картината,
препоръчваме ви да превключите връзката на
LINE OUT VIDEO или S VIDEO жак. Ако имате
някакви въпроси относно съвместимостта на
телевизора с този модел 480i/576i/480p/576p/72
0p/1080i/1080p Blu-ray Disc/DVD плейър, моля,
консултирайте се с нашия център за услуги на
клиента.
• Ако картината е неясна, неестествена или
незадоволителна, променете изходната видео
резолюция в стъпка 3 от “Output Video Format”
(Изходен видео формат) в дисплея с настройки
“Видео настройки” (Video Settings) (стр. 48).
• Уверете се, че използвате само HDMI кабел с
логото HDMI.
Функции на BRAVIA Sync
(само за HDMI връзки)
Като свързвате компоненти Sony, които са
съвместими с функцията “Control for HDMI”
с помощта на HDMI кабел (не е приложен в
комплекта), работата с тях се улеснява посредством
функциите:
• One-Touch Play - Възпроизвеждане с едно
докосване
С едно докосване на посочените по-долу бутони,
свързаният телевизор се включва и селекторът
за избор на входен източник на телевизора
автоматично се превключва към плейъра.
- HOME: Началното меню автоматично се извежда
(стр. 11, 35, 45).
: Възпроизвеждането започва автоматично
(стр. 36).
• System Power-Off - Изключване на захранването
на системата
Когато изключите телевизора, използвайки бутона
на телевизора TV
или бутона за захранването
на устройството за дистанционно управление,
плейърът и HDMI-съвместимите компоненти
автоматично се изключват.
• Theatre
Когато натиснете бутона THEATRE, плейърът
автоматично се превключва към оптималния видео
режим за гледане на филми. Когато свържете
плейъра към Sony АV усилвател (приемник), като
използвате HDMI кабел, изходът на говорителя
също автоматично се превключва. Когато
свържете плейъра към телевизор, съвместим с
режима Theatre, като използвате HDMI кабел,
видео режимът на телевизора се превключва към
режим Theatre. Натиснете отново бутона, за да се
върнете към първоначалните настройки.
18
• Language Follow – Следващ език
Когато промените езика на екранния дисплей на
вашия телевизор, езикът на екранния дисплей на
плейъра също се променя, когато изключите и
отново включите плейъра.
Подготовка за функциите на BRAVIA Sync
Задайте “Control for HDMI” в положение “On” в
“System Settings” (Настройки на системата) (стр. 55).
За подробности относно настройката на вашия
телевизор или другите свързани компоненти се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора или компонентите.
• Когато свързвате телевизор Sony, който е
съвместим с функцията Лесна настройка на
“Control for HDMI”, използвайки HDMI кабел,
настройката за “Control for HDMI” на плейъра
автоматично се превключва в положение “On”, ако
настройката за “Control for HDMI” на свързания
телевизор също е зададена в положение “On”.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора.
• Когато свързвате телевизор Sony, който е
съвместим с функциите на BRAVIA Sync, с
помощта на HDMI кабел, можете да управлявате
основните функции на плейъра, като използвате
устройството за дистанционно управление
на телевизора, ако настройката за “Control for
HDMI” на свързания телевизор е зададена в
положение “On”. Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към телевизора.
В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията “Control for HDMI” да не работи.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към компонента.
Свързване към компонентни видео жакове (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
Свържете жаковете COMPONENT VIDEO OUT на плейъра и телевизора, като използвате компонентен видео
кабел (не е приложен в комплекта). Можете да се насладите на висококачествена картина.
Уверете се, че сте свързали плейъра към жаковете LINE OUT (R-AUDIO-L), като използвате на аудио/видео
кабел.
Blu-ray
Blu-rayDisc/DVD
Disc/DVDплейър
player
Връзки и настройки
(зелен)
(green)
(син)
(blue)
(червен)
(red)
Компонентен видео
Component video
кабел (не е приложен
cable (not supplied)
в комплекта)
(зелен)
(green)
(син)
(blue)
(червен)
(red)
Пъхнете
цветния
Match the
colour щекер
of the вplug to
жака
цвят.
that ofсъс
theсъответен
jack.
(червен)
(red)
(бял)
(white)
Аудио/видео
кабел*
Audio/video cable*
(червен)
(red)
(бял)
(white)
Пъхнете
цветния
жакаtoсъс
Match the
colourщекер
of theвplug
съответен
that of theцвят.
jack.
Телевизор
TV
на сигнала
: Посока
Signal flow
* Вижте “Свързване на плейъра” на стр. 15.
Когато свързвате плейъра и телевизора с помощта
на компонентен видео кабел, разкачете видео
щекера (жълт) на аудио/видео кабела.
продължава
19
Свързване към аудио/видео или S VIDEO жакове
Свържете жаковете LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) на плейъра и телевизора, като използвате аудио/видео
кабел (не е приложен в комплекта). Можете да се насладите на картина и звук със стандартно качество.
Blu-ray Disc/DVD плейър
(червен)
(red)
(бял)
(white)
(жълт)
(yellow)
or
или
S видео cable
кабел
S-video
(не еsupplied)
приложен в
(not
комплекта)
Аудио/видеоcable*
кабел*
Audio/video
(червен)
(red)
(бял)
(white)
(жълт)
(yellow)
Пъхнете
цветния
към
Match the
colour щекер
of the plug
жака
със
to that
of съответния
the jack. цвят.
Телевизор
TV
на сигнала
: Посока
Signal flow
* Вижте “Свързване на плейъра” на стр. 15.
Когато свързвате плейъра и телевизора с помощта
на компонентен видео кабел, разкачете видео
щекера (жълт) на аудио/видео кабела.
20
Стъпка 2: Свързване към АV усилвател (Приемник)
Жакове аудио/HDMI OUT
Плейърът разполага със следните аудио жакове. Свържете плейъра към вашия АV усилвател (приемник) в
зависимост от неговия входен жак.
Връзка
Hookup
Цифров
Digital жак
Вижте
раздела “Свързване
към жак
HDMI”
на стр.
See
“Connecting
to an HDMI
jack”
on page
22.22.
Връзки и настройки
Тип
наtype
жака
Jack
Вижте
раздела “Свързване
към
цифрови
жакове
See
“Connecting
to digital
jacks
(OPTICAL/
(OPTICAL/COAXIAL)”
COAXIAL)”
on page на
23.стр. 23.
Аналогов
жак
Analogue
Вижте
раздела “Свързване
аудио
жакове
L/R (ляв/
See “Connecting
to audioкъм
L/R
jacks”
on page
24.
десен)” на стр. 24.
За правилно разположение на говорителите се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към свързаните компоненти.
продължава
21
Свързване към жак HDMI
Ако вашият АV усилвател (приемник) има HDMI вход, използвайте тази връзка. Можете да се насладите на
висококачествен звук от АV усилвателя (приемник).
За да се насладите на 7.1-канален звук, използвайте високоскоростен HDMI кабел.
Ако свържете Sony АV усилвател (приемник), съвместим с функцията “Control for HDMI” (стр. 18), вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към АV усилвателя (приемника).
Blu-ray
Blu-rayDisc/DVD
Disc/DVDплейър
player
HDMI
приложен в комплекта)
HDMIкабел
cable (не
(notе supplied)
АV усилвател
(приемник)
AV
amplifier (receiver)
HDMI
приложен в комплекта)
HDMIкабел
cable (не
(notе supplied)
Телевизор
TV
1 Свържете жака HDMI OUT на плейъра
с този на АV усилвателя (приемника).
2 Задайте “BD Audio Setting” (BD аудио
настройки) в положение “Direct” в дисплея
с настройки “Настройки на звука” (Audio
Settings) (стр. 51).
За да се наслаждавате на вторичен аудио
коментар, задайте “BD Audio Setting” в
положение “Mix”.
22
Проверете следните настройки:
- “Audio Output Priority” е зададен в положение
“HDMI” в дисплея с настройки “Настройки на
звука” (Audio Settings) (стр. 50).
- Задайте “Audio (HDMI)” е зададен в положение
“Auto” в дисплея с настройки “Настройки на
звука” (Audio Settings) (стр. 50).
Не всички HDMI-съвместими АV усилватели
(приемници) приемат 8 канални линейни PCM
сигнали. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към свързания АV
усилвател (приемник).
Връзки и настройки
Свързване към цифрови жакове (OPTICAL/COAXIAL)
Ако вашият усилвател (приемник) има Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic или DTS*2 декодер и цифров входен
жак, ще можете да слушате звук с Dolby Digital (5.1ch), Dolby Pro Logic (4.0ch) или DTS (5.1ch) съраунд
ефекти.
Blu-ray Disc/DVD
Blu-ray
Disc/DVDплейър
player
или
or
Коаксиален цифров
Coaxial
cableв
кабел
(не еdigital
приложен
(not supplied)
комплекта)
Оптичен
цифров
кабел
Optical digital
cable
(не
приложен в комплекта)
(notеsupplied)
АV
(приемник)
AV усилвател
amplifier (receiver)
на сигнала
: Посока
Signal flow
1 Свържете цифровия жак на плейъра с този на 2 Задайте “Audio Output Priority” в положение
АV усилвателя (приемника).
“Coaxial/Optical” в дисплея с настройки
“Настройки на звука” (Audio Settings)
(стр. 50).
продължава
23
*2
3 Извършете подходящите настройки в “Dolby
Digital” и “DTS” в дисплея с настройки
“Настройки на звука” (Audio Settings) (стр.
51).
В противен случай от говорителите няма да се
изведе звук или ще се изведе много силен шум.
*1
Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
Произведена по лиценз на американски патент
№: 5,451,942; 5,956,675; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,576;
7,333,929; 7,212,872 и други лицензирани и
чакащи лиценз американски и световни патенти.
DTS е запазена търговска марка, а логото и
символът DTS, DTS-HD и DTS-HD Master Audio
I Essential са търговски марки на DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Всички права запазени.
Свързване към аудио жакове L/R (ляв/десен)
Ако вашият АV усилвател (приемник) има само L (ляв) и R (десен) входни аудио жакове,
използвайте тази връзка.
Blu-ray
плейър
Blu-rayDisc/DVD
Disc/DVD
player
(червен)
(red)
(бял)
(white)
Аудио/видео cable*
кабел*
Audio/video
(червен)
(red)
(бял)
(white)
Пъхнете
цветния
Match the
colour щекер
of the към
plugжака
със
съответния
цвят.
to that
of the jack.
АV
(приемник)
AV усилвател
amplifier (receiver)
на сигнала
: Посока
Signal flow
* Вижте “Свързване на плейъра” на стр. 15.
24
Стъпка 3: Поставяне
на външната памет
Функцията BD-LIVE няма да работи, дори ако
поставите външната памет в USB жака на предния
панел.
Заредете външната памет в слота EXT,
докато влезе докрай.
Проверете дали индикаторът EXT свети в дисплея
на предния панел, когато включите плейъра.
ЗаднаRear
страна
на плейъра
of the
player
Sony USM2GL
Sony
USM2GL
(не
е приложена
(notв supplied)
комплекта)
С With
логото
theнагоре
logo side up
Връзки и настройки
За да можете да гледате допълнителното
съдържание (като например BONUSVIEW/BDLIVE) на определени заглавия на Blu-ray Disc,
е необходимо да използвате външна памет (не е
приложена в комплекта).
Заредете устройството с външната памет (1 GB или
по-голяма USB преносима памет, като например
Sony USM2GL, USM4GL или USM1GH) в слота
EXT.
• Поставете външната памет направо. Ако
натиснете насила външната памет в слота, това
може да повреди както външната памет, така и
плейъра.
• Дръжте външната памет далеч от малки деца, за
да предотвратите евентуалното й поглъщане.
• Не оказвайте силен натиск, когато поставяте
външната памет в слота, тъй като това може да я
повреди.
• Препоръчваме ви да използвате Sony USM2GL
външна памет, достъпна на пазара от април 2009г.
• Възможно е други видове USB устройства също
да поддържат тази функция. Въпреки това,
не гарантираме съвместимостта на плейъра с
всякакъв вид USB преносима памет.
• Когато поставяте USB преносима памет,
проверете посоката на поставянето й, преди да я
пъхнете в слота.
• В зависимост от USB преносимата памет,
възможно носителят да не влезе напълно в EXT
слота. Не натискайте и не упражнявайте усилие да
пъхнете и частта, останала извън слота.
• Не свързвайте към EXT гнездото памет, различна
от USB флаш памет.
• За да избегнете изтриване на данните или повреда
на външната памет, изключвайте плейъра, преди
да поставите или извадите външната памет.
• Ако индикаторът EXT не свети, изключете
плейъра, извадете и поставете отново външната
памет, след което включете плейъра.
• Не поставяйте външна памет, която съдържа
файлове със снимки или музика, за да
предотвратите повреда на данните в носителя.
• Когато преформатирате USB флаш паметта,
използвайте FAT16 или FAT32 формат.
За да извадите външната памет
1 Натиснете , за да изключите плейъра.
2 Издърпайте външната памет
от слота EXT.
25
Стъпка 4: Свързване към интернет
Свържете терминала на плейъра към вашия източник на интернет. Изберете начина на връзка, когато
свързвате директно чрез безжичен LAN рутер (точка за достъп) (по-долу) или широколентов рутер (стр. 27).
Можете да се наслаждавате и на функцията BD-LIVE (стр. 37), да възпроизвеждате снимкови файлове в
мрежата (стр. 44) или да обновите софтуера на плейъра (стр. 46).
1 Свържете плейъра към вашия източник на интернет чрез безжичен LAN рутер.
Blu-ray Disc/DVD
Blu-ray
Disc/DVDплейър
player
Безжичен
LAN рутер
Wireless LAN
router
(точка
за point)
достъп)
(access
Компютър
PC
ADSL
ADSLмодем/
modem/
Кабелен
модем
Cable modem
LAN
е приложен
LANкабел
cable(не
(not
supplied) в комплекта)
Интернет
Internet
Обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към безжичния LAN рутер.
2 Проверете средата за връзка на вашия компютър и извършете подходящите настройки.
Безжичен
рутер
(точка
за достъп)
WirelessLAN
LAN
router
(access
point)
Настройки
безопасност
Security за
Setting
Вид
Type
Зададено
Securityеisниво
set.на сигурност.
Проверете настройките за сигурност на
Check the security setting of your
вашата мрежа на екрана на вашия компютър.
connected network on your PC screen.
Пример: Windows XP*1 *1
Съвместим
с Wi-Fi
Wi-Fi Protected
Protected
Setup*2
Setup*2-compatible
Example: Windows XP
Вижте
“Настройка
на безжичен
See “Setting
wireless
LAN
LAN
(Автоматична
регистрация
(Automatic
registration
(WPS))” на стр. 32.
(WPS))” on page 32.
Вижте
“Настройка
на безжичен
Несъвместим
с Wi-Fi
Not Wi-Fi Protected
See “Setting
wireless
LAN
LAN
(Сканиране
за точкаon
за
Protected
Setup
Setup-compatible
(Access
point scan)”
достъп)” на стр. 33.
page 33.
Съобщение,
заедно
иконата
за
A messageизведено
with the
lockс icon
indicates
заключване,
показва,
че сигурността е включена.
that security
is enabled.
*3сигурност.*3
Не
зададено is
ниво
Noеsecurity
set.на
Проверете настройките за сигурност на
Check the security setting of your
вашата мрежа на екрана на вашия компютър.
connected network on your PC screen.
Пример: Windows XP*1 *1
Настройки
Settings
Всеки
вид
Any type
Вижте
“Настройка
на безжичен
See “Setting
wireless
LAN
LAN
(Сканиране
за точкаon
за
(Access
point scan)”
достъп)” на стр. 33.
page 33.
Example: Windows XP
Съобщението
показва, че
сигурността
не еis
A
message indicates
that
no security
зададена.
set.
*1
*2
*3
26
Когато използвате други операционни системи, се обърнете към помощните файлове на вашия компютър.
Лесно можете да зададете мрежовите настройки с едно натискане на бутона WPS на безжичния LAN рутер
(точка за достъп). Безжичният LAN рутер (точка за достъп), който е съвместим с Wi-Fi Protected Setup,
може да притежава логото (“
”)
За подробности вижте “No Security - Без сигурност” на стр. 73.
За да свържете директно
широколентов рутер
За да актуализирате софтуера
на плейъра чрез интернет
1 Свържете терминала LAN (100) на
Вижте “Актуализиране чрез интернет” (стр. 46) и
“Напомняне за обновяване на софтуера” (стр. 56).
плейъра към широколентов рутер.
Blu-ray
плейър
Blu-rayDisc/DVD
Disc/DVD
player
Не свързвайте телефонна линия към LAN (100)
терминала, тъй като това може да причини повреда.
Връзки и настройки
За да се наслаждавате на BD-LIVE функцията
Вижте “Използване на BONUSVIEW/BD-LIVE” на
стр. 37.
За да се наслаждавате на функцията BD-LIVE,
препоръчваме ви да използвате Интернет връзка
с ефективна скорост над 1 Mbps в зависимост от
свързването и състоянието на мрежата.
LAN
LANкабел
cable(не е приложен
в(not
комплекта)
supplied)
Широколентов
Broadband
рутер
router
Към
Toкомпютър
PC
LAN кабел (не
LAN cable
е приложен в
(not supplied)
комплекта)
ADSL
ADSLмодем/Кабелен
modem/
модем
Cable modem
Интернет
Internet
2 Извършете подходящите настройки в
“Internet Settings” (Интернет настройки)
в дисплея с настройки “Network
Settings” (Мрежови настройки) (стр. 57).
• В зависимост от модема или рутера, видът на
LAN кабела, прав или пресечен, е различен. За
подробности относно LAN кабелите се обърнете
към инструкциите за експлоатация, приложени
към модема или рутера
• Не свързвайте LAN терминала на плейъра към
LAN терминала на компютъра
Препоръчва се използването на защитен интерфейс
кабел (LAN кабел) - прав или пресечен.
27
Стъпка 5: Свързване
на захранващия кабел
След като направите всички други връзки, свържете
приложения захранващ кабел към AC IN терминала
на плейъра. След това включете захранващите
кабели на плейъра и телевизора в електрическата
мрежа.
1
Стъпка 6: Подготовка
на устройството за
дистанционно управление
Можете да управлявате плейъра с помощта
на приложеното устройство за дистанционно
управление. Заредете две батерии R6 (размер АА),
като краищата и на батериите трябва да
съвпаднат с маркировките в отделението за батерии.
Когато използвате устройството за дистанционно
управление, насочвайте го към сензора на
плейъра (стр. 12).
to AC
към
ACIN
IN
2
към електрическата
мрежа
to mains
• Използвайте правилно батериите, за да
предотвратите тяхното протичане или корозия.
Ако някоя от батериите протече, не докосвайте
течността с ръце. Спазвайте следните инструкции:
- Не използвайте едновременно нови и
стари батерии или батерии от различни
производители.
- Не се опитвайте да презаредите батериите.
- Ако не планирате да използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от
време, извадете батериите.
- Ако някоя от батериите протече, избършете
течността в отделението и поставете нови
батерии.
• Не излагайте сензора за дистанционно управление
(маркиран с на предния панел) на силна
светлина, като директна слънчева светлина или
на влиянието на силни осветителни тела. В
противен случай плейърът може да не отговори
на командите на устройството за дистанционно
управление.
28
Управление на телевизора с
помощта на устройството
за дистанционно управление
Когато сменяте батериите на устройството за
дистанционно управление, възможно е кодът на
устройството за дистанционно управление да се
върне към фабричната си настройка. В този случай
задайте отново подходящия код.
ТV
, въведете кода на съответния
производител, като използвате бутоните
с цифри. Например, за да въведете код “09”,
натиснете “0”, след това натиснете “9”.
Кодове на телевизори, които могат да
бъдат управлявани с устройството за
дистанционно управление на плейъра
Ако е посочен повече от един код за съответната
марка телевизор, въведете кодовете един по
един, докато откриете онзи, който работи с
вашия телевизор.
Производител
Manufacturer
TV [/1
Number
Бутони
с
buttons
цифри
2 +/–
Активни бутони
В зависимост от свързаното устройство е възможно
да не успеете да управлявате вашия телевизор с
някои или с всички бутони (бутоните TV
, TV
или
+/-).
Бутони
Buttons
Код
Code
Hitachi
number
01
(фабрична
01 (default)
настройка)
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Sony
TV t
Връзки и настройки
Можете да контролирате силата на звука,
входния източник, програмната позиция и
ключа за захранването на вашия Sony телевизор
с приложеното устройство за дистанционно
управление.
1 Докато задържате натиснат бутона
2 Освободете бутона ТV
.
Операции
Operations
Включва или изключва
ТV
TV [/1
Turns your TV on or off.
телевизора.
Превключва
входния
Бутон
TV
(избор
TV t (TV input Switches your
TV’s input
на входен източник) източник между телевизора
select)
source
between
TV
и други източнициthe
на входен
and other input sources.
сигнал.
Бутон
(сила на
2 (volume)
+/–
звука) +/-
Регулира
силата
на звука
Adjusts the
volume
of на
вашия
телевизор.
your TV.
За да управлявате други телевизори с
устройството за дистанционно управление
Можете да управлявате също и силата на звука,
входния източник, програмната позиция и ключа за
захранването и на телевизори, различни от Sony.
Ако марката на вашия телевизор е посочена в
таблицата по-долу, задайте кода на съответния
производител.
Когато въведете нов код на устройството за
дистанционно управление, предходно-въведеният
код се изтрива.
29
4 Изберете език за екранните менюта, като
Стъпка 7: Лесна
настройка
Следвайте стъпките, описани по-долу, за да
извършите основните настройки за работа с
плейъра. Ако не завършите лесната настройка,
екранът за функцията Easy Setup (Лесна настройка)
ще се извежда всеки път, когато включите плейъра.
Извършете описаните по-долу настройки в
посочения ред.
използвате бутоните
натиснете ENTER.
, след това
Когато включите плейъра за първи път
Изчакайте малко, докато плейърът се включи и
стартира Easy Setup (Лесна настройка).
TV [/1
[/1
Извежда се съобщение за първоначалните
настройки.
5 Изберете “Start”, и натиснете
ENTER.
p
</M/m/,,
ENTER
HOME
6 Изберете типа на кабела, който ще използвате,
за да свържете плейъра с вашия телевизор,
след това натиснете ENTER.
1 Включете телевизора.
2 Натиснете бутона , за да включите
плейъра.
Плейърът се включва след кратко време.
3 Превключете селектора за избор на входен
източник на телевизора, така че сигналът от
плейъра да се изведе на телевизионния екран.
Извежда се дисплеят за избор на език на OSD
(екранното меню).
• Ако дисплеят за избор на език на OSD не се
изведе
Натиснете бутона HOME и изберете “Easy
Setup” в дисплея с настройки ”Setup”
(Настройки) (стр. 61). След това изберете
“Start” и натиснете бутона ENTER.
30
Когато свързвате едновременно HDMI OUT
жак и други изходни видео жакове, изберете
“Component Video”.
7 Извършете подходящите настройки в
зависимост от кабелите, свързани към вашия
телевизор.
Когато изберете “HDMI” на стъпка 6
Когато изберете “Video or S Video”
на стъпка 6
Връзки и настройки
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Тест екранът се извежда за около 30 секунди.
Пример: Когато изходната видео резолюция е
зададена в положение 1080i
Ако не се изведе картина, натиснете RETURN,
за да се върнете към предходния екран, и
променете настройката на резолюцията.
Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
Дисплеят ще поиска потвърждение.
Изберете “ОК” или “Cancel” и натиснете
ENTER.
Изберете съотношението, което съответства на
вашия телевизор, след това натиснете ENTER.
Настройка
за настояща
изходна setting
Current video
output resolution
видео резолюция
Ако не се изведе картина, натиснете RETURN,
за да се върнете към стъпка 6, и изберете
“Component Video”.
Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
Дисплеят ще поиска потвърждение.
Изберете “ОК” или “Cancel” и натиснете
ENTER.
Когато изберете “Component Video”
на стъпка 6
Изберете “16:9”, когато свързвате плейъра към
широкоекранен телевизор или телевизор с
функция широк екран.
Изберете “4:3”, когато свързвате плейъра към
телевизор с екран 4:3 без функция широк екран.
8 Изберете “Allow”, за да позволите интернет
връзка от BD съдържанието, и натиснете
ENTER.
Изберете изходната видео резолюция за
свързания телевизор и натиснете ENTER.
За подробности относно изходната видео
резолюция вижте стр. 49.
Изберете “Do not allow”, за да не позволите
интернет връзка от BD съдържанието.
Тест екранът се извежда за около 30 секунди.
За тест екрана вижте “Когато изберете
“HDMI” на стъпка 6” (по-горе).
продължава
31
9 Задайте “Quick Start Mode” в положение
p и натиснете ENTER.
“On” или “Off”
Стъпка 8: Настройка
на безжичния LAN
Мрежовите настройки се различават в зависимост
от вида на вашата връзка или безжичния LAN рутер
(точка за достъп). Вижте “Стъпка 4: Свързване към
интернет” на стр. 26, за да проверите правилните
настройки.
За подробности относно “Quick Start Mode”
(Режим за бързо включване) вижте стр. 55.
10 Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
Настройка на безжичен LAN
(Автоматична регистрация
(WPS))
Използвайте следната процедура, когато свързвате
плейъра към съвместим с Wi-Fi Protected Setup
безжичен LAN рутер (точка за достъп) със зададено
ниво на сигурност.
Безжичната настройка на безжичния LAN рутер
(точка за достъп) може автоматично да се промени,
ако използвате функцията за Wi-Fi Protected Setup
преди да регулирате настройката безжичния LAN
рутер (точка за достъп). В този случай е възможно
да се наложи да промените безжичните настройки
на вашия компютър спрямо настройката на рутера.
За подробности се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към безжичния LAN
рутер (точка за достъп).
• Можете да върнете настройките към фабрично
зададените им стойности (стр. 62).
• Можете отново да стартирате “Easy Setup” (Лесна
настройка) от “Easy Setup” (Лесна настройка) в
дисплея с настройки “Setup” (Настройки) (стр.
61).
1 Следвайте стъпки 1 и 2 от “Стъпка 4:
Свързване към мрежата” на стр. 26.
2 Натиснете HOME.
3 Изберете (Настройки), като използвате
.
4 Изберете “Internet Settings” (Интернет
настройки) в “Network Settings” (Мрежови
настройки) и натиснете ENTER.
5 Изберете “Start” и натиснете ENTER.
6 Изберете “Wireless” и натиснете ENTER.
7 Изберете “Automatic registration (WPS)”
и натиснете ENTER.
8 Проверете позицията на WPS бутона на
безжичния LAN рутер (точка за достъп) и как
да го натиснете.
Позицията на WPS бутона и начина на натискане
се различават в зависимост от безжичния LAN
рутер (точка за достъп). За подробности се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към безжичния LAN рутер (точка за
достъп).
32
14 Проверете настройките и изберете “Finish”,
9 Изберете “Start” и натиснете ENTER.
10 Натиснете и задръжте бутона WPS на
след това натиснете ENTER.
безжичния LAN рутер (точка за достъп),
докато лампичката на LAN рутера (точка за
достъп) започне да мига.
Връзки и настройки
Натиснете WPS бутона в рамките на 2 минути
след стъпка 9.
Извежда се съобщението “Access point
registration is complete” (“Регистрацията на
точката за достъп е приключила”).
Пример: Когато безжичният LAN рутер (точка за
достъп) притежава WPS бутон
Извежда се съобщението “Settings are complete”
(“Настройките са завършени”).
Ако в резултатите от диагностиката се изведе
съобщение за грешка, проверете съобщението.
След това отново задайте мрежовите настройки
или повторете извършването на мрежовото
диагностициране.
Настройка на безжичен
LAN (Сканиране на точка
за достъп)
Използвайте следната процедура, когато свързвате
плейъра към безжичен LAN рутер (точка за
достъп), който е съвместим с Wi-Fi Protected Setup,
без зададена настройка на сигурността или без
съвместимост с настройка за защита на Wi-Fi.
1 Следвайте стъпки 1 и 2 от “Стъпка 4:
Свързване към интернет” на стр. 26.
2 Проверете SSID и ключа за сигурност на
• Когато плейърът не разпознава безжичен LAN
рутер (точка за достъп), повторете операциите
от стъпка 9 след като изчакате известно време.
• В някои случаи, в зависимост от нивото на
сигурност на безжичния LAN рутер (точка
за достъп), е възможно да не можете да
използвате функцията Wi-Fi Protected Setup. В
този случай следвайте инструкциите, изведени
на екрана, и променете настройките на
безжичния LAN рутер (точка за достъп).
11Изберете “Do not use” и натиснете ENTER.
Ако вашият интернет доставчик притежава
специфични настройки за прокси сървъра,
изберете “Use”. За подробности вижте “Network
Settings” (Мрежови настройки) на стр. 57.
12 Изберете “Perform”, като използвате
,
и натиснете ENTER.
Диагностицирането на мрежата започва.
Резултатите се извеждат след като плейърът
приключи с диагностицирането на мрежата.
Ако се изведе съобщение за грешка, следвайте
инструкциите, изведени на екрана.
За повече подробности посетете следния
интернет адрес и проверете FAQ съдържанието:
http://support.sony-europe.com/
13 Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
екрана с настройки на вашия безжичен LAN
рутер (точка за достъп).
За информация относно начина на използване
на екрана с настройки на безжичния LAN рутер
(точка за достъп) посетете следния интернет
адрес или се консултирайте с производителя на
безжичния LAN рутер (точка за достъп):
http://support.sony-europe.com/
- Вид на сигурността: За подробности относно
вида сигурност, който можете да използвате с
този плейър, вижте “Сигурност на безжичния
LAN” на стр. 73.
- Ключ за сигурност: Безжичният LAN рутер
(точка за достъп) притежава WEP или WPA
ключ в зависимост от избрания вид на
сигурност.
Възможно е WEP или WPA ключът да се изведе
като “passphrase” (парола) или “network key”
(мрежови ключ), в зависимост от безжичния
LAN рутер (точка за достъп).
3 Натиснете HOME.
4 Изберете (Настройки), като използвате
.
5 Изберете “Internet Settings” (Интернет
настройки) в “Network Settings” (Мрежови
настройки) и натиснете ENTER.
6 Изберете “Start” и натиснете ENTER.
продължава
33
7 Изберете “Wireless” (Безжични настройки) и
натиснете ENTER.
8 Изберете “Access point scan” (Сканиране на
точка за достъп) и натиснете ENTER.
Плейърът ще разпознае близка точка за достъп
и ще изведе SSID (Service Set Identifier) и
настройките за сигурност.
9 Изберете точката за достъп посредством SSID,
който сте избрали на стъпка 2, и натиснете
ENTER.
Когато вашият безжичен LAN рутер (точка за
достъп) не се разпознава, натиснете RETURN
и повторете операциите от стъпка 8, след като
изчакате известно време. Ако рутерът все още
не може да бъде разпознат, натиснете RETURN,
за да изберете “Manual registration” (Ръчно
регистриране) на стъпка 8. За подробности
вижте “Internet Settings” (Интернет настройки)
на стъпка 57.
10Проверете нивото на сигурност и натиснете
ENTER.
Извежда се дисплеят за въвеждане на WEP или
WPA ключ.
• Ако изберете “None”, преминете
към стъпка 13.
Автоматично се избира подходящото ниво
на сигурност. Обикновено не се налага да
променяте нивото на сигурност.
11Натиснете ENTER, за да въведете WEP
или WPA ключа.
За да въведете символи, вижте стр. 59.
Преди да преминете към стъпка 12 се уверете, че
WEP или WPA ключът е правилно въведен. След
като натиснете
на стъпка 12, не можете да
проверите символите на екрана.
12Натиснете
.
WEP или WPA ключът се извежда с 8 символа,
независимо колко символа въвеждате.
13 Изберете “Auto Acquisition” и натиснете ENTER.
Ако използвате статичен IP адрес, изберете
“Manual”. За подробности вижте “Мрежови
настройки” (Network Settings) на стр. 57.
14 Изберете “Auto” и натиснете ENTER.
Ако зададете DNS сървър, изберете “Manual”.
За подробности вижте “Мрежови настройки”
(Network Settings) на стр. 57.
34
15 Изберете “Do not use” и натиснете ENTER.
Ако вашият интернет доставчик притежава
специфични настройки за прокси сървъра,
изберете “Use”. За подробности вижте “Мрежови
настройки” (Network Settings) на стр. 57.
16 Изберете “Perform”, като използвате
,
и натиснете ENTER.
Диагностицирането на мрежата започва.
Резултатите се извеждат след като плейърът
приключи с диагностицирането на мрежата.
Ако се изведе съобщение за грешка, следвайте
инструкциите, изведени на екрана.
За повече подробности посетете следния
интернет адрес и проверете FAQ съдържанието:
http://support.sony-europe.com
17Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
18 Проверете настройките и изберете “Finish”,
след това натиснете ENTER.
Извежда се съобщението “Settings are complete”
(“Настройките са завършени”).
Ако в резултатите от диагностиката се изведе
съобщение за грешка, проверете съобщението.
След това отново задайте мрежовите настройки
отново или пак извършете мрежовото
диагностициране.
Възпроизвеждане
на BD/DVD
Бутони
Number
с цифри
buttons
Възпроизвеждане
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
X
Възпроизвеждане
x
1 Превключете селектора за избор на входен
източник на вашия телевизор, така че
сигналът от плейъра да се изведе на
телевизионния екран.
2 Натиснете
на плейъра и поставете диска
в отделението за дискове.
Със страната
за възпроизвеждане
надолу
Playing side
facing down
3 Натиснете
на плейъра, за да затворите
отделението.
• Когато поставяте достъпни в търговската
мрежа BD-ROM или DVD VIDEO дискове със
запис, възпроизвеждането може автоматично
да започне в зависимост от диска.
продължава
35
4 Натиснете бутона HOME.
5 Изберете “Video”, като използвате
6 Изберете , като използвате ,
и натиснете
.
или ENTER.
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се
изтрива от паметта на плейъра, когато:
- отворите отделението за диска,
- възпроизведете друго заглавие,
- промените настройките на плейъра или
- извадите външната памет (за BD-ROM)
• Плейърът може да не възобнови
възпроизвеждането в зависимост от диска или
точката, в която възпроизвеждането е спряно.
Възпроизвеждане на BD или DVD дискове с
ограничен достъп (Родителски контрол)
За продаваните в търговската мрежа BDROM или DVD VIDEO дискове със запис,
възпроизвеждането започва директно.
За BD или DVD дискове, записани на друго
оборудване, се извежда списък със заглавия.
,и
Изберете заглавие, като използвате
натиснете
или ENTER.
Възпроизвеждането започва.
Когато възпроизвеждате BD дискове с ограничен
достъп, променете настройката “BD Parental
Control” в дисплея с настройки “Настройки за
гледане на BD/DVD дискове” (BD/DVD Viewing
Settings) (стр. 53).
Когато възпроизвеждате DVD с ограничен достъп,
на екрана се извежда дисплей за въвеждане на
вашата парола.
Въведете четирицифрената парола, като използвате
бутоните с цифри, след това натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва.
За да въведете парола или да промените предишната
парола, вижте “Парола” (Password) (стр. 54).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете
.
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане
Натиснете
.
В списъка със заглавия, до заглавието, чието
име впоследствие е било променено, се извежда
индикация “PL” (Playlist - Плейлист).
• В зависимост от диска е възможно да не
успеете да извършите някои от операциите по
възпроизвеждане. Обърнете се към ръководството
с инструкции на диска.
• В зависимост от BD или DVD диска, записан
на друго оборудване, е възможно списъкът със
заглавия или имената на заглавията да не се
изведе.
Възобновяване на възпроизвеждането
от точката, в която е било спряно
(Възстановяване на възпроизвеждането)
След спиране на възпроизвеждането, изберете ,
като използвате / , и натиснете
или ENTER.
Плейърът възобновява възпроизвеждането от
точката, в която сте натиснали .
За да започнете възпроизвеждането отначало,
натиснете OPTIONS, за да изберете “Play from start”
(Възпроизвеждане от началото), след това натиснете
ENTER. Възпроизвеждането започва от началото
на записа.
36
Възпроизвеждане на BD-RE или BD-R дискове
с ограничен достъп (Заключен диск)
Когато възпроизвеждате BD-RE или BD-R дискове
с ограничен достъп посредством функцията Disk
Lock - Заключен диск, на екрана се извежда дисплей
за въвеждане на вашата парола.
1 Въведете четирицифрената парола, която е
била регистрирана при записване на диска,
като използвате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
2 Изберете заглавие, след това натиснете
или ENTER.
Възпроизвеждането започва.
One-Touch Play - Възпроизвеждане с едно
докосване (само за HDMI връзка)
Натиснете
.
Плейърът и свързаният телевизор се включват,
а селекторът за избор на входен източник на
телевизора се превключва към плейъра, след което
възпроизвеждането автоматично стартира.
• Когато използвате HDMI връзка, може да има
забавяне при извеждането на картината на
телевизионния екран и е възможно тази част от
възпроизвежданото изображение да не се изведе.
• За да използвате функцията One-Touch Play Възпроизвеждане с едно докосване, задайте
“Control for HDMI” в положение “On” (по
подразбиране) в дисплея с настройки “ Настройки
на системата” (System Settings) (стр. 55).
Достъпни опции OPTIONS
Използване на менюто
на BD или DVD диска
1 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете опция, като използвате
,
и натиснете ENTER.
Достъпните опции са различни в зависимост от
типа на диска или положението на плейъра.
Опции
Items
Действие
Details
Video
Settings
Video
Settings Регулира
Adjusts настройките
settings for
(Видео настройки) на картината (стр. 39)
picture (page 39).
Title List (Списък
Извежда списъка със заглавия.
Title
List
Displays the title list.
със
заглавия)
Play
Възпроизвежда
Play
Plays the titleзаглавието
from the
(Възпроизвеждане) от точката, в която сте
point where you pressed
натиснали бутона .
x.
1 По време на възпроизвеждане натиснете TOP
MENU.
Извежда се главното меню.
2 Изберете опция, като използвате
.
Извеждане на помощните менюта
Някои BD-ROM дискове съдържат помощни
менюта, които се извеждат на екрана без да спират
възпроизвеждането.
1 По време на възпроизвеждане натиснете POP
UP/MENU.
Извежда се помощното менюто.
2 Изберете опция, като използвате
Play from start
Play from start
(Възпроизвеждане
от началото)
Top
Menu
Top
Menu
(Главно меню)
Възпроизвежда
Plays the titleзаглавието
from the
от начало.
Menu/Popup
Menu
Menu/Popup
(Меню/Помощно
Menu
меню)
Извежда
Displaysпомощното
the BD- меню
на BD-ROM или менюто на
ROM’s Pop-up Menu or
DVD (стр. 37).
Stop
Stop(Стоп)
Спира
Stopsвъзпроизвеждането.
playback.
Title
TitleSearch
Search
(Търсене на
заглавие)
Търси
заглавие
Searches
for иaзапочва
title and
възпроизвеждането му
starts
playback
from the
отначало (стр. 38).
Някои BD-ROM дискове с логото “BD-LIVE Logo*”
имат допълнително съдържание и данни, които
могат да бъдат свалени на външната памет (място за
локално съхранение на данни).
Chapter
Search
Chapter
(Търсене на
Search
глава)
Търси
главаfor
и започва
Searches
a chapter
възпроизвеждането й
and starts playback
отначало (стр. 38).
1 Ако е зареден диск, извадете диска от
beginning.
Извежда
менюTop
на
Displaysглавното
the disc’s
диска (стр. 37).
Възпроизвеждане
Audio Settings
Audio Settings Регулира
Adjusts настройките
settings forна
картината и звука (стр. 40)
(Настройки на
sound (page 40).
звука)
Извеждане на главното меню
Когато възпроизвеждате BD или DVD диск, можете
да изведете главното меню на диска.
, цветните бутони или бутоните
с цифри, и следвайте инструкциите на
екрана.
Menu (page 37).
Използване
на BONUSVIEW/BD-LIVE
DVD’s menu (page 37).
beginning (page 38).
from the beginning
(page 38).
плейъра.
2 Изключете плейъра.
3 Поставете външната памет (не е приложена
в комплекта) в слота ЕХТ, намиращ се от
задната страна на плейъра.
Външната памет се използва като място за
локално съхранение на данни.
Уверете се, че външната памет е поставена
правилно в плейъра (стр. 25).
4 Свържете плейъра към мрежата (стр. 26).
5 Включете плейъра.
6 Задайте “BD Internet Connection” в положение
“Allow” в настройките “Настройки за гледане
на BD/DVD дискове” (стр. 54).
продължава
37
7 Поставете BD-ROM,
Търсене на заглавие/глава
съдържащ BONUSVIEW/BD-LIVE.
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Обърнете се към ръководството с
инструкции, приложено към диска.
1 По време на възпроизвеждане или докато
Изтриване на данни от външната памет
Можете да изтриете ненужните данни.
устройството е в режим на пауза натиснете
бутона OPTIONS.
1 Ако е зареден диск, извадете диска от
Извежда се менюто с опциите.
плейъра.
2 Натиснете бутона HOME.
3 Изберете “Video”, като използвате
4 Изберете “BD Data”, като използвате
Можете да търсите глава, ако заглавието съдържа
маркировки за главите.
2 Изберете метод на търсене, като използвате
, след това натиснете ENTER.
.
,
след това натиснете ENTER.
“Title Search” (Търсене на заглавие) (за BDROM/DVD VIDEO дискове)
“Chapter Search” (Търсене на глава)
Извежда се дисплеят за въвеждане на номер.
Пример: Търсене на глава
5 Изберете името на диска и натиснете
OPTIONS.
6 Изберете “Erase”, след това натиснете
ENTER.
7 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER.
Данните на избрания диск ще се изтрият.
• За да изтриете едновременно всички данни във
външната памет, изберете “Erase All” на стъпка 6.
• Натиснете ENTER вместо OPTIONS на стъпка 5,
за да прескочите стъпка 6.
• Ако изтриете Shared Cache данните и в зависимост
от диска е възможно изтегленото съдържание да
не се изведе.
• В зависимост от BD-ROM, името на диска може
да не се изведе.
38
3 Въведете номера на заглавието или главата,
като използвате бутоните с цифри.
Ако сте въвели грешен номер, неколкократно
натиснете “0”, за да изтриете номера и след това
въведете друг номер.
4 Натиснете ENTER.
След кратък период от време плейърът започва
възпроизвеждане от избрания номер.
Извеждане на времето за
възпроизвеждане и информация
за възпроизвеждането
Настройка на картината
и звука за видео файлове
Настройка на картината
Можете да проверите информацията за заглавието,
включително скоростта на предаване на видео
сигнала и др.
Натиснете бутона DISPLAY.
Изведената информация се различава в зависимост
от типа на диска и статуса на плейъра.
Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM
1 По време на възпроизвеждане натиснете
бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете “Video Settings” (Видео настройки),
, след това натиснете
като използвате
ENTER.
3 Изберете опция, като използвате
Възпроизвеждане
Извежда се екранът “Video Settings” (Видео
настройки).
, след
това натиснете ENTER.
Настройките по подразбиране са почертани.
Текущо избрания ъгъл
Номер или име на заглавието
Текущо избраната настройка за звука или
субтитрите.
Достъпни функции (
субтитри)
ъгъл/
звук/
Информация за възпроизвеждането
Извежда се информация за типа на диска/Режим
на възпроизвеждане/Видео кодек/Скорост за
предаване на данните/Лента за състоянието на
възпроизвеждане/Време за възпроизвеждане
(Оставащо време*)
Резолюция на изходния сигнал/Видео честота
* Извежда се, когато неколкократно натиснете
TIME.
• Можете да видите информацията за
възпроизвеждането и в дисплея на предния панел
(стр. 13).
• Можете да получите различна информация за
възпроизвеждането, като натиснете съответно
бутона SUBTITLE, AUDIO или ANGLE.
Опции
Items
Действие
Details
Picture
QualityQuality
Mode
Picture
(Режим на качество на
Mode
картината) (Standard
(Standard/ Room
(Стандартна)/Brighter
Brighter
Room/
(Светла
стая)/Theatre
Room
(Театрална
зала))
Theatre
Room)
Оптимизира
Selects theнастройките
picture на
картината в зависимост от
settings
for
different
различната по осветеност
lighting environments.
среда.
FNR
(Off/Auto)
FNR
Редуцира различни видове
Reduces random noise
смущения, които се появяват
вappearing
картината. in the picture.
Редуцира мозаечните
Reduces mosaic-like
смущения в картината.
(Off/Auto)
BNR (Off/Auto)
BNR
(Off/Auto)
MNR
(Off/Auto)
MNR
(Off/Auto)
block noise in the
picture.
Редуцира
около
Reducesтрептенето
minor noise
контурите на картината (като
around
the
picture
бръмчене на комар).
outlines (mosquito
noise).
4 Изберете или извършете настройките, като
използвате
ENTER.
/ / /
, след това натиснете
За да настроите останалите опции, повторете
стъпки 3 и 4.
• Задайте настройката на картината на вашия
телевизор в положение “Standard” (Стандартна),
преди да промените настройките на “Picture
Quality Mode” (Режим на качество на картината).
• “Video Settings” (Видео настройки) не са
достъпни, когато свързаният телевизор е зададен в
режим Theatre (стр. 18).
• В зависимост от диска или от сцената, която
се възпроизвежда, ефектът от настройката на
опциите “FNR”, “BNR” или “MNR” може да бъде
трудно забележим.
продължава
39
Настройка на характеристиките на звука
1 По време на възпроизвеждане натиснете
бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
Възпроизвеждане на
музикален диск и MP3
аудио записи
2 Изберете “Audio Settings” (Настройки на
звука), като използвате
натиснете ENTER.
, след това
BD-RE/BD-R, съдържащи MP3 аудио записи.
DVD-ROM и DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R, съдържащи MP3 аудио записи
*3
CD-ROM и CD-RW/CD-R, съдържащи MP3 аудио
записи.
*1
*2
Извежда се екранът “Audio Settings” (Настройки
на звука).
1 Поставете музикален CD.
Извежда се екранът Music Player.
2 Натиснете
y
.
Възпроизвеждането започва.
3 Изберете опция, като използвате
, след
това натиснете ENTER.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Опции
Items
Действие
Details
AV
(късо) 0
AVSYNC
SYNC
120 msec (дълго)
Регулира
Adjustsразминаването
the gap between
между картината и звука,
picture
and
sound, by
като забавя извеждането на
delaying
the
sound (от 0
звука
според
картината
output
in relation to the
до
120 милисекунди).
(short) 0 ~
120 msec
(long)
picture output (0 to
120 milliseconds).
•• Sharp:
Осигурява
широк
Audio
Filter
Sharp:
Audio
Filter
Provides
a
честотен обхват и усещане
(само за аналогови
(for
analogue
wide
frequency
range
за пространство.
аудио сигнали)
audio signals
and spatialизбирайте
feeling.
Обикновено
only)
Normally
select this.
тази
настройка.
•• Slow:
Доставя
мек и топъл
Slow:
Provides
звук.
smooth and warm
sound.
4 Изберете или извършете настройките, като
използвате
ENTER.
/
, след това натиснете
За да настроите останалите опции, повторете
стъпки 3 и 4.
• Функцията “Audio Filter” (Звуков филтър) не
работи за цифрови аудио сигнали, извеждани през
жаковете HDMI OUT/DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL).
• Промяната в настройката на “Audio Filter”
(Звуков филтър) може да има минимален
ефект в зависимост от диска или средата за
възпроизвеждане.
40
За да изберете музикален CD запис
1 Натиснете бутона HOME.
2 Изберете (Музика), като използвате
.
3 Изберете
, след това натиснете ENTER.
Извежда се списъкът с музика.
4 Изберете запис, като използвате
натиснете
,и
или ENTER.
За да изберете MP3 албум или запис
1 Заредете диск, съдържащ MP3 аудио записи.
2 Изберете (Музика), като използвате
.
3 Изберете
и натиснете ENTER.
Извежда се списъкът с албуми и записи. За
да възпроизведете целия диск, натиснете
вместо ENTER.
4 Изберете албум или запис, като използвате
бутоните
, и след това натиснете ENTER.
Когато изберете албум, изберете запис в албума,
като използвате
, и натиснете
или
ENTER.
За да възпроизведете целия албум, изберете
албум и натиснете
.
Достъпни опции
1 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете опция, като използвате бутоните
, след това натиснете ENTER.
Достъпните опции се различават в зависимост
от ситуацията.
Опции
Items
Действие
Details
(music CDs only).
Stop
Stop(Стоп)
Спира възпроизвеждането
Stops
playing the track.
на
записа.
Различни операции при възпроизвеждане
на музика
Бутони
Buttons
Операции
Operations
N
Започва
от
Starts orвъзпроизвеждане
re-starts playback.
точката,
в която
сте натиснали
Resumes
playback
from the
(освен
MP3 аудио
бутона
point where
youзаpressed
x
записи).
x
Спира
възпроизвеждането.
Stops playback.
X
Въвежда режим на пауза при
Pauses playback.
възпроизвеждане.
Прескача
къмbeginning
началото наof the
Skips to the
текущия или следващия запис.
current
or nextкъм
track.
To go
За
да се върнете
предишния
запис,
пъти
to theнатиснете
previous два
track
press
бутона
.
. twice.
(except MP3 audio tracks).
./>
m/M
Превърта
бързо назад/напред
Fast reverses/fast
forwards
записа, когато натиснете
whenбутон
pressed
during
този
по време
на
възпроизвеждане.
playback.
TIME
Превключва
информацията
Switches
time
information
за времето на телевизионния
on
theиscreen
and на
theпредния
front
екран
на дисплея
панел (стр.
13).(page 13).
panel
display
AUDIO
Избира
моно записи
Selectsстерео
stereoили
or monaural
(освен
аудио
записи)
tracks MP3
(except
MP3
audio
Възпроизвеждане
избрания
Play
(Възпроизвеждане) Възпроизвежда
Play
Plays the selected
track.
запис.
Play
from
startstart Възпроизвежда
текущия
Play
from
Plays the current
track
(Възпроизвеждане запис от начало (само за
from the beginning
от началото)
музикален диск).
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането
(точка за възобновяване на възпроизвеждането), се
изтрива от паметта, когато:
- отворите отделението за диска или
- изключите плейъра.
• Плейърът може да възпроизвежда следните МР3
адуио записи.
- Формат: MPEG-1 Audio Layer 3
- Семплираща честота: 32 kHz/44.1 kHz/ 48 kHz
- Брой канали: 2 канала
- Битрейт: 64 kbps до 320 kbps
- Размер на файла: Максимум 1 GB
- Време за възпроизвеждане: 1 сек до 9,000 сек
- Разширение: .mp3/.MP3
- Брой записи: До 500 записа (вкл. албуми, ако
има такива)
• Плейърът не разпознава следните МР3 албуми/
записи
- МР3 албуми/записи с крайно дълги имена
- МР3 албуми, съдържащи МР3 аудио записи с
много дълги имена
- МР3 албуми/записи в 5-та или по-долна
подкатегория на папките.
• Плейърът не може да възпроизвежда следните
МР3 албуми/записи
- МР3 аудио записи, записани в моно формат
- МР3 албуми/записи, записани на BD-R диск във
формат, различен от UDF (Универсален формат
на диска) 2.6
- МР3 албуми/записи, записани на BD-RE диск
във формат, различен от UDF (Универсален
формат на диска) 2.5
• Възпроизведеното време на някои МР3 аудио
записи може да не се изведе правилно.
tracks).
41
Възпроизвеждане на
файлове със снимки
Достъпни опции OPTIONS по време на
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснете
бутона OPTIONS.
BD-RE/BD-R, съдържащи JPEG файлове с
изображения.
*2
DVD-ROM и DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R, съдържащи JPEG файлове с изображения
*3
CD-ROM и CD-RW/CD-R, съдържащи JPEG
файлове с изображения.
*1
Извежда се менюто с опциите.
2 Изберете опция, като използвате бутоните
, след това натиснете ENTER.
Достъпните опции се различават в зависимост
от ситуацията.
Можете да възпроизвеждате файлове със снимки
на диск.
За да възпроизвеждате файлове със снимки от
свързаното USB устройство, вижте стр. 43.
За да възпроизвеждате файлове със снимки от
DLNA сървър, вижте стр. 44.
1 Натиснете бутона HOME.
2 Изберете (Снимка), като използвате
.
Опции
Items
Действие
Details
Slideshow
Speed
Slideshow
(Скорост
Speed при
изреждането на
изображения)
Променя
Changesскоростта
the slideshow
на последователното
speed.
изреждане на изображения.
• Fast
• Fast (Бързо)
Normal
••Normal
(Нормално)
Slow
••Slow
(Бавно)
Stop
Stop(Стоп)
Rotate
LeftLeft
Rotate
(Завъртане на
ляво)
Спира последователното
Stops a slideshow.
изреждане
на снимките.
Завърта
по посока
Rotatesснимката
the photo
обратна
на часовниковата
counterclockwise
by 90
стрелка до 90 градуса.
Rotate
Right
Rotate
Right
(Завъртане на
дясно)
Завърта
по
Rotatesснимката
the photo
посока
на часовниковата
clockwise
by 90
стрелка до 90 градуса.
degrees.
degrees.
Различни операции при възпроизвеждане
на снимки
3 Изберете
, след това натиснете ENTER.
Извежда се списъкът с файлове или папки.
Бутони
Buttons
Операции
Operations
x
RETURN
Спира
Stops последователното
a slideshow.
изреждане на снимките.
X
Въвежда режим на пауза при
Pauses a slideshow.
изреждането
на изображения.
Извежда
илиor
Displaysпредишната
the previous
следващата снимка.
./>
</,
DISPLAY
4 Изберете файл или папка, като използвате
, след това натиснете ENTER.
След като изберете папка, изберете файл от
, след това
папката, като използвате
натиснете ENTER.
Избраният файл със снимка се извежда на
дисплея.
• За да стартирате режим на изреждане на
.
изображения, натиснете
42
next photo.
Извежда
Displaysинформация
the file за
файла.
information.
• Ако се опитате да възпроизведете описаните
по-долу файлове със снимки, на екрана ще се
и те няма да могат да бъдат
изведе знак
възпроизведени:
- снимки, по-големи от 8,192 пиксела (ширина или
височина)
- снимки, по-малки от 15 пиксела (ширина или
височина)
- снимки с размер над 32 МВ
- снимки с големи пропорции (по-големи от 50:1
или 1:50)
- снимки в прогресивен JPEG формат
- файлове със снимки, които имат разширение
“.jpeg” или “.jpg”, но не са в JPEG формат
- файлове със снимки, които имат прекалено дълго
име
• Следните файлове със снимки не могат да бъдат
възпроизвеждани:
- снимки, записани на BD-R диск, във формат,
различен от UDF (Универсален формат на
диска) 2.6
- снимки, записани на BD-RE диск, във формат,
различен от UDF (Универсален формат на
диска) 2.5
• Следните файлове или папки със снимки не могат
да бъдат изведени в списък:
- файлове със снимки, които имат разширение,
различно от “.jpeg” или “.jpg”
- файлове със снимки, които имат прекалено дълго
име
- файлове със снимки от 5-та поддиректория или
файлове със снимки от 6-та поддиректория или
по-ниска
- 501 или повече папки, когато общият брой на
папките в отделната директория надхвърля 500
• Възможно е файлове със снимки, които са
редактирани на компютър, да не могат да бъдат
възпроизведени.
• Възможно е иконките на някои снимки да не могат
да бъдат възпроизведени.
• Възможно е извеждането на екрана на големи
файлове със снимки или да отнеме известно
време.
Възпроизвеждане от USB
устройство
Можете да възпроизвеждате файлове със снимки от
свързаното USB устройство.
1 Свържете USB устройството към USB жак
на плейъра.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към USB устройството, преди да го
свържете.
Blu-ray
плейър
Blu-raydisc/DVD
Disc/DVD
player
към
USB jack
жак
to USB
USB
устройство
USB
device
• Някои USB устройства може да не работят с този
плейър.
• Плейърът може да разпознае:
- Mass Storage Class (MSC) устройства, които са
FAT-съвместими и не са разделени на части и
- Still Image Capture Device (SICD) устройства.
Ако MSC устройствата са разделени на части,
плейърът може да не разпознае устройствата.
2 Натиснете HOME.
3 Изберете (Снимка), като използвате
.
За да гледате изображения с високо качество
Ако имате телевизор Sony, съвместим с функцията
“PhotoTV HD”, ще можете да гледате изображения
с високо качество, като извършите следните връзки
и настройки:
1 Свържете плейъра към телевизора с помощта 4 Изберете
на HDMI кабел (не е приложен в комплекта).
(USB устройство), като
използвате , и натиснете ENTER.
2 Задайте видео настройката на телевизора в
режим [VIDEO-A].
За подробности относно режима [VIDEO-A] се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора.
Можете да се наслаждавате на “PhotoTV HD”, само
когато “HDMI Resolution” на плейъра е зададен в
положение “Auto”, “1080i” или “1080p” в екрана с
настройки “Video Settings” (Видео настройки) (стр. 49)
Извежда се списък на файловете или папките
5 Изберете папка или файл, като използвате
, и натиснете ENTER.
Когато изберете папка, изберете файл в папката,
, и натиснете ENTER.
като използвате
Извежда се избраният файл със снимка.
.
• За да възпроизвеждате кадри, натиснете
продължава
43
• Не изключвайте USB устройството по време на
операция. Спрете възпроизвеждането и изключете
списъка с файлове и папки преди това.
• Плейърът не може да възпроизвежда фото
файлове от USB устройството, ако то е свързано
към USB жака на задния панел на плейъра.
Възпроизвеждане
на файлове със снимки
по мрежа
Можете да възпроизвеждате файлове със снимки на
вашия домашен сървър, като например компютър
с DLNA сертификат, като свържете плейъра към
мрежата на сървъра.
Подготовка
на сървъра/плейъра
Вижте “Настройки за връзка със сървъра” на стр. 60.
Възпроизвеждане на файлове
със снимки на DLNA сървър
1 Следвайте стъпки от 1 до 8 в “Настройки за
връзка със сървъра” на стр. 60.
2 Натиснете HOME.
3 Изберете (Снимка), като използвате
.
4 Изберете DLNA сървър, като използвате
,
и натиснете ENTER.
Извежда се списъкът с файлове или папки.
5 Изберете файл или папка, като използвате
, и натиснете ENTER.
Когато изберете папка, изберете файл в папката,
като използвате
, и натиснете ENTER.
Извежда се избраният файл със снимка.
• За да възпроизвеждате поредица от кадри,
натиснете
.
• Следните файлове със снимки или папки не могат
да бъдат изведени в списъка с файлове или папки.
- Папки със снимки от 10-та поддиректория
или файлове/папки със снимки от 11-та
поддиректория или по-ниска
- 1,000 или повече папки, когато общият брой на
папките в отделната директория надхвърля 999
• Възможно е имената на някои сървъри да не се
44
Използване на дисплеите
с настройки
Когато е необходимо да промените някоя от
(Настройки)
настройките на плейъра, изберете
от началното меню.
1 Натиснете бутона HOME.
2 Изберете (Настройки), като използвате
.
Настройки и регулации
3 Изберете иконката на категорията, която
Настройки
и регулации
искате да промените, като използвате
след това натиснете ENTER.
,
За подробности относно опциите за настройка и
иконките на различните категории вижте раздела
“Списък с настройки” (стр. 46).
Пример: Видео настройки
4 Задайте опциите.
продължава
45
Списък с настройки
Можете да променяте настройките на следните
опции.
Иконка
Icon
Обяснение
Explanation
Актуализиране
чрез(page
интернет
Network Update
46)
(стр.
46) the software of the
Updates
Актуализира софтуера на плейъра.
player.
Видео
47) 47)
Videoнастройки
Settings(стр.
(page
Извършва
настройки
Makes theвидео
video
settings според
типа на свързаните жакове.
according to the type of
connecting jacks.
Настройки
на звука(page
(стр. 50)
Audio Settings
50)
Извършва
настройки
Makes theаудио
audio
settingsспоред
типа
на свързаните
жакове.
according
to the type
of
connecting jacks.
Настройки
за гледанеSettings
на BD/DVD
BD/DVD Viewing
дискове (стр. 53)
(page 53)
Извършва подробни настройки
Makes detailed settings for BD/
за възпроизвеждане на BD/DVD
DVD playback.
дискове.
Настройки
за разглеждане
на
Photo Settings
(page 55)
снимки (стр. 55)
Makes theвсички
photo-related
settings.
Извършва
необходими
настройки за разглеждане на снимки.
Настройки
на системата
(стр.55)
55)
System Settings
(page
Извършва
необходими
Makes theвсички
player-related
настройки,
settings. свързани с плейъра.
Мрежови
57) 57)
Networkнастройки
Settings(стр.
(page
Извършва
подробни
настройки
Makes detailed
settings
for на
интернет и мрежата.
Internet and network.
Лесна
(стр. 61)
61)
Easy настройка
Setup (page
Стартира отначало функцията
Re-runs
the Easy
Setup to make
Лесна
настройка
за извършване
на
основните
настройки.
the basic settings.
Нулиране
на(page
плейъра
(стр. 62)
Resetting
62)
Връща
къмto
фабричните
му
Resetsплейъра
the player
the factory
настройки.
settings.
Актуализиране
чрез интернет
С помощта на интернет можете да актуализирате и
подобрите функциите на плейъра. Препоръчваме
ви да извършвате операцията по актуализиране на
всеки 2 месеца.
За информация относно функциите, които могат да
бъдат актуализирани, посетете следния интернет
адрес:
http://support.sony-europe.com/
1 Изберете “Network Update”, като използвате
, след това натиснете ENTER.
Плейърът се свързва с интернет, а на дисплея се
извежда въпрос за потвърждение.
2 Изберете “OK”, като използвате
, след
това натиснете ENTER.
Плейърът започва да сваля файловете, след
което автоматично актуализира софтуера. Когато
актуализацията завърши, на дисплея на предния
панел за 5 секунди се извежда надпис “FINISH”
и след това плейърът автоматично се изключва.
3 Натиснете
, за да включите плейъра.
Плейърът започва работа с актуализирания
софтуер.
• Броячът “VUP */9” (“*” указва стъпката на
актуализация) на дисплея на предния панел също
показва прогреса на актуализацията.
• Можете да проверите версията на текущия
софтуер, като изберете “System Information” в
дисплея с настройки “Настройки на системата”
(System Setup) (стр. 56).
• Настройките в “Setup” (Настройки) се запазват
след актуализацията на софтуера.
• Когато “Software Update Notification” е зададен
в положение “On” (по подразбиране), плейърът
ви предоставя информация за новата версия на
софтуера (стр. 56).
• Не разкачайте захранващия кабел или LAN кабела
за интернет, докато сваляте файлове от интернет
или докато плейърът актуализира софтуера.
• Докато плейърът актуализира софтуера,
операциите, включително отварянето на
отделението за диска, не са достъпни.
• Времето за сваляне на файловете е различно
в зависимост от интернет доставчика и
натовареността на линията.
• Когато се изведат съобщения за грешки относно
интернет връзката, проверете направените връзки
(вижте “Мрежови настройки” на стр. 57).
46
Актуализиране на софтуера,
като използвате диск за актуализация
Можете да актуализирате и подобрите функциите
на плейъра, като използвате диск за актуализация,
осигурен от доставчика на Sony или оторизирания
сервиз на Sony във вашия град.
1 Поставете диска.
На дисплея се извежда въпрос за потвърждение.
2 Изберете “ОК”, след това натиснете ENTER.
Актуализацията на софтуера започва.
Когато актуализацията завърши, на дисплея на
предния панел за 5 секунди се извежда надпис
“FINISH”, след това отделението за диска
автоматично се отваря.
3 Извадете диска.
Плейърът автоматично се изключва.
, за да включите плейъра.
Плейърът започва работа с актуализирания
софтуер.
• Броячът “VUP */9” (“*” указва стъпката на
актуализация) на дисплея на предния панел също
показва прогреса на актуализацията.
• Можете да проверите версията на текущия
софтуер, като изберете “System Information” в
дисплея за настройка “Настройки на системата”
(System Setup) (стр. 56).
• Настройките в “Setup” се запазват след
актуализацията на софтуера.
• За информация относно другите методи за
актуализиране на софтуера посетете следния
интернет адрес или се консултирайте с найблизкия доставчик на Sony или оторизирания
сервиз на Sony във вашия град;
http://support.sony-europe.com/
Настройките по подразбиране са подчертани.
TV Type
Избира типа на вашия телевизор.
16:9
Изберете
тозиwhen
режим,connecting
когато
Select this
свързвате плейъра към
to
a
wide-screen
TV
a TV
широкоекранен телевизорorили
към
телевизор
с функция
екран.
with a wide
modeширок
function.
4:3
Изберете
тозиwhen
режим,connecting
когато
Select this
свързвате плейъра към телевизор
a 4:3
TV without
сto
екран
4:3screen
без функция
широк a
екран.
wide mode function.
Формат на екрана
Избира конфигурацията на дисплея за картина с
пропорция 4:3 на 16:9 широкоекранен телевизор.
Original
Original
Изберете
този
режим,
когато
Select this
when
connecting
свързвате плейъра към
to
a
TV
with
a
wide
mode
телевизор с функция широк
екран.
Извежда
картина
function.
Displays
a 4:3
със съотношение 4:3 в
screen picture
in дори
16:9 на
aspect
съотношение
16:9
широкоекранен
ratio even on aтелевизор.
wide-screen
Fixed
FixedAspect
Aspect
Ratio
Ratio
Променя размера на картината,
Changes
the picture
size to
така
че да пасне
на екрана
на
fitтелевизора,
the screen като
sizeзапазва
with the
първоначалното съотношение
original
picture aspect ratio.
на
картината.
Настройки и регулации
4 Натиснете
Видео настройки
TV.
• Не изключвайте захранващия кабел, докато
плейърът актуализира софтуера.
• Докато плейърът актуализира софтуера,
операците, включително отварянето на
отделението за диска, не са достъпни.
продължава
47
DVD Съотношение на екрана
Избира конфигурацията на дисплея за
възпроизвеждане на картина с пропорция 16:9 на
4:3 телевизионен екран (тази опция може да бъде
избрана, когато “TV Type” е зададен в положение
“4:3”, а “Screen Format” е зададен в положение
“Fixed Aspect Ratio”.
Letter
LetterBox
Box
Извежда
на ширина
Displaysразтеглена
a wide picture
with
картина с черни ленти отгоре
black
bands
on
the
top and
и отдолу.
Pan
Scan
Pan& &
Scan
Извежда
картината
на целия
Displays
full-height
екран,
катоaзапазва
височината
picture
on the
entire screen,
й,
но отрязва
краищата
й
отстрани.
with trimmed sides.
bottom.
Изходен видео формат
Избира типа на жака за извеждане на видео
сигналите (“TV Connection Method” – Метод
за свързване на телевизора) и резолюцията на
изходния сигнал (“HDMI Resolution”/”Component
Resolution”).
1 Изберете “Output Video Format” в дисплея с
настройки “Видео настройки” (Video Setup),
след това натиснете ENTER.
2 Изберете тип на жака за извеждане на видео
сигналите, като използвате
натиснете ENTER.
, след това
Когато свързвате едновременно жак HDMI
OUT и други изходни видео жакове, изберете
“Component Video”.
Letter Box
Метод за свързване на телевизора
Pan & Scan
HDMI
Извежда
през
Outputs сигналите
signals from
жака
HDMI OUT
OUT според
the HDMI
jack
настройката
“HDMI
according toнаthe
“HDMI
резолюция”
49).
Resolution”(стр.
setting
Component
Video
Извежда
Outputs сигналите
signals from
през
жаковете
the COMPONENT
COMPONENT
VIDEO OUTVIDEO
jacks
OUT
споредtoнастройката
according
the
на “Компонентна
“Component
резолюция” (Component
Resolution” setting
Resolution) (стр. 49).
Video
Video или
or
S Video
Video
S
Извежда
през
Outputsсигналите
signals from
жака
LINE OUT
the LINE
OUTVIDEO
VIDEO
или
VIDEO жак.
or SS VIDEO
jack.
(page 49).
В зависимост от DVD диска, възможно е “Letter
Box” да се изберете вместо “Pan & Scan”, или
обратно.
Режим на кино
преобразуване
Задава метода за видео конверсия на 480p, 576p,
720p, 1080i или 1080p* сигналите, извеждани от
жака HDMI OUT или от жаковете COMPONENT
VIDEO OUT.
y
* Само за HDMI
Auto
Auto
Обикновено
избирайте
този
Normally select
this. The
режим.
Плейърът автоматично
player automatically
detects
засича
дали
whether
theматериалът
material isе
видео или филм и превключва
video-based or film-based,
на подходящия метод за
and switches to the
конверсия.
appropriate conversion
method.
Video
Video
Ако
тозиmethod
режим,
Theизберете
conversion
винаги
ще се
избира метод за
suited for
video-based
конверсия,
подходящ
видео
material will
alwaysзаbe
файлове, независимо от вида
selected regardless of the
на материала.
material.
48
(page 49).
3 (Само когато изберете “HDMI” или
“Component Video”)
Изберете типа на сигнала за жака HDMI OUT
или жаковете COMPONENT VIDEO OUT,
като използвате
, след това натиснете
ENTER.
Когато промените резолюцията на изходния
видео сигнал, за около 30 секунди се извежда
тест екранът.
Ако картината не се изведе, натиснете
RETURN, за да се върнете към предходния
екран, и променете настройката за
резолюцията.
Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
Изберете “ОК” или “Cancel” и натиснете
ENTER.
Следвайте инструкциите на екрана.
Индикаторът HD светва, когато извеждате
720р/1080i/1080p видео сигнали.
Auto
the HDMI OUT jack.
On
HDMI резолюция/Компонентна
p резолюция
Auto
за
Auto(Само
(HDMI
HDMI)
only)
Обикновено
този
Normally избирайте
select this.
режим.
The player outputs
Плейърът извежда сигнали,
signals
starting
from the
като
започва
от най-високата
highest resolution
резолюция,
която може да
бъде
възприетаtoотthe
телевизора:
acceptable
TV:
1080p
> 1080i
> 720p
>
1080p
> 1080i
> 720p
>
480p/576i
> 480i/576i
480p/576p
> 480i/576i
Ако полученият формат
If the resulting image
на изображението е
format is undesirable,
незадоволителен,
опитайте
try another
setting
that
друга
настройка,
която да
подхожда
на вашия
suits your
TV. телевизор.
480i/576i
Извежда
видео
Outputs480i/576i
480i/576i
video
сигнали.
480p/576p
Извежда
видео
Outputs480p/576p
480p/576p
сигнали.
Извежда
1080р/24
Outputs1920
1920х ×
1080p/Hz
видео сигнали, само когато сте
24 Hz video signals only
свързали 1080/24р съвместим
when connecting a 1080/
телевизор, като използвате
24p-compatible TV using
жака HDMI OUT.
Извежда
1080р/24
Outputs1920
1920х ×
1080p/Hz
видео
в зависимост от
24 Hzсигнали
video signals
типа на свързания телевизор.
Настройки и регулации
• Ако картината не се изведе след промяната на
настройката “Output Video Format”, задръжте
бутона на плейъра натиснат за повече от 10
секунди. Изходната видео резолюция ще се върне
към най-ниската си стойност.
• Когато свързвате едновременно жака HDMI OUT
и други изходни видео жакове, възможно е видео
сигналите да не се изведат от другите жакове, а
само от жака HDMI OUT, ако сте избрали режим
“Auto” или “1080p” (стр. 71).
Когато свързвате едновременно и друго
оборудване, натиснете бутона RETURN, за да се
върнете към стъпка 2 и променете настройката на
“TV Connection Method” - Метод за свързване на
телевизора.
BD-ROM1080/24p Output
Задава извеждането на видео сигнали с параметри
1920 х 1080р/24 Hz, когато възпроизвеждате филми,
записани на BD-ROM (720p/24 Hz или 1080p/24
Hz). Видео сигнали с параметри 1920 х 1080р/24 Hz
могат да бъдат изведени, когато са налице следните
условия:
- Когато свържете 1080/24р-съвместим телевизор,
като използвате жака HDMI OUT,
- Когато “”Video Format” е зададен в положение
“HDMI”, и
- Когато “HDMI Resolution” е зададен в режим
“Auto” или “1080p”.
regardless of the connected
TV type.
Off
Изберете
тозиwhen
режим,
когато
Select this
your
TV is
вашият
телевизор еwith
несъвместим
not compatible
1080/
с24p
1080/24р
видео
сигнали.
video signals.
От възпроизвеждания BD-ROM няма да се изведе
картина, когато свързаният телевизор е несъвместим
с 1080/24р видео сигнали и “BD-ROM 1080/24p
Output” е зададен в положение “On”. В този случай
натиснете бутона HOME, за да изведете началното
меню, и променете настройката на “BD-ROM
1080/24p Output”.
signals.
video signals.
720p
Извежда
видео
Outputs720p
720p
video
сигнали.
1080i
Извежда
видео
Outputs1080i
1080i
video
сигнали.
signals.
YCbCr/RGB (HDMI)
Определя настройката на цветовете за видео
сигналите, които се извеждат през HDMI OUT жака.
Изберете настройката, която съответства на типа на
свързания телевизор.
Auto
signals.
1080p
за
1080p(Само
(HDMI
HDMI)
only)
Извежда
видео
Outputs1080p
1080p
video
сигнали.
signals.
Автоматично
разпознава
Automatically
detects типа
the
на
външнотоTV
устройство
и
connected
type, and
превключва към подходящата
switches to the matching
настройка на цветовете.
colour setting.
4:2:2
видео
YCbCr (4:2:2) Извежда
OutputsYCbCr
YCbCr
4:2:2
video
сигнали.
signals.
4:4:4
видео
YCbCr (4:4:4) Извежда
OutputsYCbCr
YCbCr
4:4:4
video
сигнали.
signals.
този
режим,
когато
RGB (16-235) Изберете
Select this
when
connecting
свързвате плейъра към
to a deviceкоето
that only
устройство,
поддържа
RGB
ограничен
supports
RGB обхват.
limited range.
RGB (0-255)
Изберете
този
режим,
когато
Select this
when
connecting
свързвате плейъра към RGB
to an RGB
(0-255) device.
(0-255)
устройство.
продължава
49
Извеждане на HDMI
дълбок цвят
Задава настройка Deep Colour (Дълбочина на
цветовете) за видео сигнали, извеждани от жака
HDMI OUT.
Дълбочината на цветовете се индикира с броя
битове: колкото по-голяма е стойността, толкова
повече цветове могат да бъдат възпроизведени.
Плейърът поддържа дълбочина на цветовете до
12 бита. Свързването на плейъра и телевизора,
който поддържа настройка Deep Colour (Дълбочина
на цветовете) позволява по-точно цветово
възпроизвеждане отколкото, когато свържете към
телевизор, който не поддържа тази настройка.
Auto
12bit
10bit
Off
Обикновено избирайте тази
Normally select this.
позиция.
Извежда
битови
видео
Outputs12
12bit
video
signals.
сигнали.
Извежда
10
битови
видео
Outputs 10bit video signals.
сигнали.
Изберете
тази
опция,
Select this
when
theкогато
picture
картината е нестабилна
is unstable
orизглеждат
colours appear
или
цветовете
неестествени.
unnatural.
Извеждане на x.v.Colour
Определя настройката, когато изпращате xvYCC
информация към свързания телевизор.
Комбинирането на xvYCC-съвместимо видео с
телевизор, който има x.v.Colour дисплей, прави
възможно по-точното възпроизвеждане на
естествените цветове на предметите.
Auto
Off
Обикновено избирайте този
Normally select this.
режим.
Изберете
този
режим,
Select this
when
theкогато
picture
картината е нестабилна или
is unstable
colours appear
цветовете
са or
неестествени.
Настройки на звука
Настройките по подразбиране са подчертани.
Приоритет на извеждане
на звука
Определя типа на жака за извеждане на аудио
сигналите. Двуканалните линейни PCM сигнали се
извеждат с максимална честота 48 kHz през изходни
жакове, различни от приоритетните жакове.
HDMI
Аудио
сигналите
се извеждат
Outputs
audio signals
from
през
жака HDMI
the HDMI
OUTOUT.
jack.
Coaxial/
Optical
Аудио
сигналите
се извеждат
Outputs
audio signals
from
през
жака DIGITAL
OUT
the DIGITAL
OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
(OPTICAL/COAXIAL)
Stereo
Stereo
Analogue
Аудио
сигналите
се извеждат
Outputs
audio signals
from
през
жаковете
LINE
OUT
the LINE
OUT
(R-AUDIO(R-AUDIO-L).
jack.
L) jacks.
Аудио (HDMI)
Определя типа на сигнала за HDMI OUT жака.
Auto
Обикновено
избирайте
Normally select
this. този
режим.
Outputs audio signals
Аудио сигналите се извеждат
toот
the
statusна
of the
вaccording
зависимост
статуса
connectedHDMI
HDMIустройство.
device.
свързаното
2ch PCM
Преобразува
в
Downmixesсигнала
to 2-channel
двуканален
линеен
PCM
сигнал
Linear PCM
signals
before
преди
да бъде
изведен
през
outputting
from
the HDMI
жака
OUTHDMI
jack. OUT.
unnatural.
Режим на пауза
Определя режима на картината, когато въведете
режим на пауза при възпроизвеждане на диска. За
BD-ROM или дискове, съдържащи AVCHD файлове,
“Pause Mode” (Режимът на пауза) автоматично се
превключва в режим “Auto”.
Auto
Обикновено
избирайте
Normally select
this. този
режим. Динамично движещите
Dynamic
pictures
се
картини moving
се извеждат
без да
са
размазани.
appear
without blurring.
Frame
Статичните
картини
се at
Displays static
pictures
извеждат с висока резолюция.
high resolution.
50
Изберете “2ch PCM”, когато свързвате телевизор
или АV усилвател (приемник), който не поддържа
Dolby Digital или DTS формат, в противен случай
може да се появи шум или да не се изведе никакъв
звук.
BD аудио настройки
Избира дали да смеси или не интерактивния звук и
вторичния звук (коментар), когато възпроизвеждате
BD диск, съдържащ такива аудио сигнали.
Mix
Извежда
сигналите,
Outputsаудио
the audio
obtained
обработени
смесването
by mixing чрез
the interactive
на
интерактивния
и
вторичния
audio and secondary audio
звук в общ аудио сигнал.
to the primary audio.
Direct
Downmix
PCM
Конвертира
сигнали
Converts toизходните
output Linear
в линейни РСМ сигнали.
PCM signals. Select this
Избирайте този режим, когато
when connecting to an audio
свързвате аудио устройство без
device without a built-in
вграден DTS декодер.
DTS decoder.
DTS
Избирайте
режим,
когато
Select thisтози
when
connecting
свързвате
аудио
устройство
to an audio
device
with a с
вграден DTS декодер.
built-in DTS decoder.
48kHz/96kHz PCM
Audio ATT
Активира
функцията
Audio
Enables Audio
Attenuation.
Attenuation.
Дезактивира
функцията
Audio
Disables Audio
Attenuation.
Attenuation.
Настройки и регулации
Понижава нивото на изходния аудио сигнал, за да
предотврати изкривяване на звука.
Off
Избира аудио сигналите, които се извеждат при
възпроизвеждането на DTS дискове. Настройката
на тази функция се отразява на сигналите, които
се извеждат през жака DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL).
Извежда
основнияaudio
аудио
Outputsсамо
the primary
сигнал.
only.
PCM 96 kHz и PCM 192 kHz аудио сигналите се
извеждат като PCM 48 kHz аудио сигнали, когато
“BD Audio Setting” е зададен в положение “Mix”.
On
DTS
Избира максималната семплираща честота за PCM
сигналите, които се извеждат през жака DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL).
48kHz/16bit
Извежда
Outputs аудио
audioсигнали
signalsсof
честота 96kHz, семплирани
96 kHz
sampling
като
48kHz/16
bit. as 48 kHz/
96kHz/24bit
Извежда
Outputs аудио
audioсигнали
signalsсof
честота 96kHz, семплирани
96
kHz
sampling
as 96 kHz/
като 96kHz/24 bit. Въпреки
това
обаче
сигналите
бъдат
24 bit.
However,
theщеsignals
изведени
като 48kHz/16
bit, ако
will be output
as 48 kHz/
възпроизвежданият диск е със
16 bit if the
sourceправа.
is copyзащитени
авторски
16 bit.
“Audio ATT” не се отразява на сигналите, извеждани
през HDMI OUT жака и DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) жака.
Dolby Digital
Избира аудио сигналите, които се извеждат при
възпроизвеждането на Dolby Digital дискове.
Настройката на тази функция се отразява на
сигналите, които се извеждат през жака DIGITAL
OUT (COAXIAL/OPTICAL).
Downmix
PCM
Конвертира
сигнали
Converts toизходните
output Linear
вPCM
линейни
РСМ Select
сигнали.
signals.
this
Избирайте
този режим,
когато
when connecting
an audio
свързвате аудио устройство без
device without a built-in
вграден Dolby Digital декодер.
Dolby Digital
Избирайте
режим,
когато
Select thisтози
when
connecting
свързвате
устройство
с
an audio аудио
device
with a builtвграден
Dolby
Digital
декодер.
in Dolby
Digital
decoder.
protected.
• Ако изберете “96kHz/24bit”, когато е свързан АV
усилвател (приемник), който не поддържа честота
96 kHz, е възможно да не се изведе никакъв звук
или да се изведе много силен звук.
• Функцията “48kHz/96kHz PCM” не е ефективна,
когато “Audio Output Priority” е зададена в
положение “HDMI” или “Stereo Analogue”.
Dolby Digital decoder.
продължава
51
Audio DRC
Downmix
Избира настройката на динамичния обхват (ниво на
компресията на звука), когато възпроизвеждате BD
или DVD диск, който поддържа функцията “Audio
DRC”.
Auto
Извършва
Performs възпроизвеждане
playback at the с
динамичния обхват, определен
dynamic
range
от
диска (само
за specified
BD-ROM).by
Другите
дискове
the discвидове
(BD-ROM
only).
се възпроизвеждат с ниво
Other discs are played back
“Standard”.
at the “Standard” level.
Standard
Извършва
Performs възпроизвеждане
playback at a
с ниво на компресия между
compression
level between
стойностите
в режим
“TV
Mode”
и режим
“Wide
Range”.
“TV Mode”
and
“Wide
TV Mode
Звукът
Soundsе сериозно
are compressed
компресиран. Ниският звук е
heavily. да
Low
sounds
по-лесно
бъде
чут. are
Wide Range
Не
извършва компресия
на
Noсеcompression
works. A
звука. Възпроизвежда се поmore
dynamic
sound
is
динамичен звук.
Range.”
Определя метода за превръщане на многоканалния
звук в двуканален.
Dolby
Surround
Извежда
Surround
(Pro
Outputs Dolby
the Dolby
Surround
Logic)
сигналите
в дваinканала.
(Pro Logic)
signals
2
Избирайте
режим,
ако
channels. този
Select
this when
свързвате аудио устройство,
connecting an audio device
което поддържа формат Dolby
that supports Dolby
Surround (Pro Logic).
Normal
Извежда
Outputs аудио
audioсигналите
signals
без
DolbyDolby
Surround
(Pro
without
Surround
Logic)
ефект. Избирайте
този
(Pro Logic)
effect. Select
режим,
ако свързвате
аудио
this when
connecting
an
устройство,
което
поддържа
audio device
thatнеdoes
not
формат Dolby Surround (Pro
support Dolby Surround
Logic).
Surround (Pro Logic).
(Pro Logic).
easier to hear.
produced.
• Функцията “Audio DRC” е ефективна, само когато
възпроизвеждате Dolby Digital, Dolby Digital Plus
и Dolby TrueHD аудио сигнали.
• Когато “Dolby Digital” е зададен в положение
“Dolby Digital” в дисплея с настройки “Настройки
на звука” (Audio Settings) (стр. 51), “Audio DRC”
няма ефект върху аудио сигналите, които се
извеждат през жака DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL). Това правило обаче има следните
изключения:
- когато “BD Audio Setting” е зададен в положение
“Mix” при възпроизвеждането на BD.
- когато “Audio Output Priority” е зададен в
положение “HDMI” или “Stereo Analogue”.
52
Функцията “Downmix” няма ефект върху потока
на аудио сигналите, които се извеждат през жака
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT.
възрастово ограничение, след това
Настройки за гледане 4 Изберете
натиснете ENTER.
Колкото по-ниска е стойността на определената
на BD/DVD дискове
възраст, толкова по-строго е ограничението.
Настройките по подразбиране са подчертани.
BD/DVD Menu
Избира фабрично зададения език на менюто за BDROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете “Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 75).
Аудио
Субтитри
Избира фабрично зададения език на субтитрите за
BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете “Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 75).
BD Родителски контрол
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
1 Изберете “BD Parental Control” в дисплея
“ BD/DVD Viewing Settings” (Настройки за
гледане на BD/DVD дискове), след това
натиснете ENTER.
2 Въведете вашата четирицифрена парола, като
използвате бутоните с цифри.
3 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER.
Можете да промените паролата за достъп (вижте
“Парола” на стр. 54).
• Ако забравите вашата парола, рестартирайте
плейъра (стр. 62) и задайте нова парола (вижте
“Парола” на стр. 54).
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция Родителски контрол, възпроизвеждането
не може да бъде ограничено.
• В зависимост от диска е възможно да се изведе
надпис за промяната на нивото на Родителска
защита, докато възпроизвеждате диска. В този
случай въведете вашата парола, след това
променете нивото.
• Когато сте избрали възрастово ограничение “255”
в “Select Age Restriction”, функцията Родителски
контрол се отменя.
Настройки и регулации
Избира фабрично зададения език на записа за BDROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете “Original”, се избира езикът, който е
с приоритет на диска.
Когато изберете “Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 75).
Когато изберете “Select Age Restriction”, можете
да въведете възраст между “0” и “255”, като
или бутоните с цифри.
използвате
• За да отмените функцията Родителски контрол,
изберете “No Restrictions”.
DVD Родителски контрол
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
1 Изберете “DVD Parental Control” в дисплея
с настройки “BD/DVD Viewing Settings”
(Настройки за гледане на BD/DVD дискове),
след това натиснете ENTER.
2 Въведете вашата четирицифрена парола, като
използвате бутоните с цифри.
3 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER.
4 Изберете ниво на ограничение, след това
натиснете ENTER.
Колкото по-ниска е стойността на определената
възраст, толкова по-строго е ограничението.
• За да отмените функцията Родителски контрол,
изберете “No Restrictions”.
продължава
53
Можете да промените паролата за достъп (вижте
“Парола” на стр. 54).
• Ако забравите вашата парола, рестартирайте
плейъра (стр. 62) и задайте нова парола (вижте
“Парола” на стр. 54).
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция Родителски контрол, възпроизвеждането
на тези дискове не може да бъде ограничено.
• В зависимост от диска е възможно да се изведе
надпис за промяната на нивото на защита
на функцията Родителски контрол, докато
възпроизвеждате диска. В този случай въведете
вашата парола, след това променете нивото.
Парола
Въвежда парола или променя предишната парола
за функцията Родителски контрол. Паролата
ви позволява да задавате ограничения относно
възпроизвеждането на BD-ROM или DVD
VIDEO дискове. Ако е необходимо, можете да
диференцирате нивата на ограничение за BD-ROM
и DVD VIDEO дисковете.
1 Изберете “Password” в “ BD/DVD Viewing
Settings” (Настройки за гледане на BD/DVD
дискове), след това натиснете ENTER.
2 Въведете вашата четирицифрена парола, като
използвате бутоните с цифри.
Регионален код на
функцията Родителски
контрол
Възпроизвеждането на някои BD-ROM или DVD
VIDEO дискове може да бъде ограничено според
географската област. Определени сцени могат да
бъдат блокирани за гледане или заменени с други.
1 Изберете “Parental Control Region Code”
в дисплея с настройки “BD/DVD Viewing
Settings” (Настройки за гледане на BD/DVD
дискове), след това натиснете ENTER.
2 Въведете вашата четирицифрена парола, като
използвате бутоните с цифри.
3 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER.
4 Изберете географско ограничение, след това
натиснете ENTER.
Когато изберете “Select Region Code”, се
извежда дисплеят за въвеждане на регионален
код. Въведете съответния код за ограничение
на съответната област, посочен в “Родителски
контрол/Регионален код” (стр. 75).
3 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER.
За да промените паролата
1 След стъпка 3 въведете нова парола
с помощта на бутоните с цифри.
2 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER.
Слой за възпроизвеждане
на хибриден диск
Избира приоритетния слой, когато възпроизвеждате
хибриден диск. За да промените настройката,
изключете плейъра, след това го включете отново.
BD
Възпроизвежда
BD слоя.
Plays BD layer.
DVD/CD
Възпроизвежда
DVD
Plays
или
CDDVD
слоя. or CD layer.
BD Интернет връзка
Разрешава или забранява интернет връзка от
съдържанието на BD (в режим BDMV), който
възпроизвеждате. Необходима е интернет връзка и
настройки, когато използвате функцията (стр. 57)
Allow
Можете да промените паролата за достъп (вижте
“Парола” на стр. 54).
• Ако забравите вашата парола, рестартирайте
плейъра (стр. 62) и задайте нова парола (вижте
“Парола” на стр. 54).
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция Родителски контрол, възпроизвеждането
на дисковете не може да бъде ограничено.
• В зависимост от диска е възможно да се изведе
надпис за промяната на нивото на защита
на функцията Родителски контрол, докато
възпроизвеждате диска. В този случай въведете
вашата парола, след това променете нивото.
54
Do not allow
Обикновено избирайте тази
Normally select this.
настройка.
Забранява
Prohibits интернет
Internet връзка.
connection.
Настройки за
разглеждане на снимки
Настройки на
системата
Настройката по подразбиране е подчертана.
Настройката по подразбиране е подчертана.
Скорост за изреждане
на изображения
Променя скоростта при последователното
изреждане на снимки.
Снимките се сменят бързо една
Fast
Photos
change rapidly.
след
друга.
Снимките
се сменят
с
Photos change
at normal
Normal
нормална скорост.
Slow
OSD
Избира език за екранните менюта на плейъра.
Димер
Регулира осветеността на дисплея на предния панел.
Bright
Дисплеят
е ярко осветен.
Bright lighting.
speed.
Dark
Дисплеят
е затъмнен.
Low lighting.
Снимките
се сменят
Photos
change
slowly.
бавно
една
след друга.
Off
Настройки и регулации
Изключва осветеността по
Turnsнаoff
the lighting during
време
възпроизвеждане.
В
останалите
с изключение
playback.режими,
Low lighting
other
на
режима
на
възпроизвеждане,
than
during
playback.
дисплеят е затъмнен.
Control for HDMI
On
Позволява
ви to
да use
използвате
Allows you
the
функцията
“Control
for HDMI”
“Control for
HDMI”
(стр.
18). (page 18).
function
Off
Функцията
е изключена.
Turns off the
function.
Режим на бърза активация
On
Съкращава
се времето
на
Shortens the
преминаване
отstartup
режимtime
when
turning
on
the
player.
готовност в работен режим.
Off
Настройката
подразбиране.
The default по
setting.
Когато “Quick Start Mode” (Режим за бързо
включване) е зададен в положение “On”,
- консумацията на електроенергия ще бъде
по-висока, отколкото когато “Quick Start
Mode” (Режим за бързо включване) е зададен в
положение “Off” и
- вентилаторът може да се включи в зависимост от
околната температура.
продължава
55
Автоматично изключване
на системата
Плейърът автоматично се изключва, ако не
натискате бутоните на плейъра или устройството
за дистанционно управление в продължение на 30
минути, освен когато се възпроизвежда BD/DVD/
CD/фото файлове или когато обновявате софтуера.
On
Включва
Turns onфункцията
the “Auto“Auto
Power
Power Off” (Автоматично
Off” function.
изключване
на захранването).
Off
Изключва
Turns offфункцията.
the function.
Автоматичен дисплея
On
Автоматично
се извежда
Automatically
displays
информация на екрана, когато
information
on the screen
се
сменят преглежданите
заглавия,
режимите
when changing
theнаviewing
картината, аудио сигналите
иtitles,
др. picture modes, audio
Off
Информацията
се извежда,
Displays information
only
само когато натиснете бутона
when you press DISPLAY.
DISPLAY.
signals, etc.
Скрийн сейвър
Aко не използвате плейъра за повече от 15 минути,
се извежда скрийн-сейвър изображение, когато на
телевизионния екран се изведе меню – например,
началното меню. Скрийн сейвърът предпазва
вашия дисплей от повреда (оставане на следа от
изображение по него).
56
On
Включва
Turns onфункцията
the screenскрийн
saver
сейвър.
function.
Off
Функцията
е изключена.
Turns off the
function.
Напомняне за обновяване
на софтуера
Чрез тази функция плейърът ви информира за
най-новата версия на софтуера. Използването на
тази функция изисква интернет връзки и настройки
(стр. 57).
On
Плейърът
се настройва
да you
Sets the player
to inform
ви информира за най-новата
of newer
software(стр.
version
версия
на софтуера
46).
Off
Функцията
е изключена.
Turns off the
function.
information (page 46).
Системна информация
Извежда се информация за версията на софтуера и
MAC адрес.
Мрежови настройки
Интернет настройки
Тези настройки са необходими, когато свързвате
плейъра към интернет. Въведете съответните
(буквено-цифрови) стойности за вашия
широколентов рутер или безжичен LAN рутер.
Настройките, които е необходимо да се направят,
може да се различават в зависимост от интернет
доставчика или от рутера. За подробности се
обърнете към ръководствата с инструкции,
предоставено от вашия интернет доставчик или
приложено към рутера.
1 Изберете “Internet Settings” (Интернет
настройки) в “Network Settings” (Мрежови
настройки), след това натиснете ENTER.
LAN и натиснете ENTER.
Automatic
registration
(WPS)
(WPS))” on page 32.
Access
Access point
point
scanscan
(Сканиране
за точки за
достъп)
ENTER.
Wireless
Изберете
тазиwhen
опция,
Select this
когато свързвате чрез
connecting via a
безжичен LAN рутер
wireless LAN router
(точка за достъп).
Когато
плейъра
Whenсвържете
you connect
the
към
Wi-Fi
player
toProtected
a Wi-FiSetupсъвместим безжичен LAN
Protected Setupрутер (точка за достъп)
compatible
wireless
със
зададена сигурност,
LAN router
(access
изберете
тази опция
и
point) with
security
преминете
към
стъпка set,
7 от
select this на
and
go to
“Настройка
безжичен
step (Автоматична
7 of “Setting
LAN
регистрация
(WPS))” на
wireless LAN
стр.
32.
(Automatic
registration
Manual
registration
Изберете
тазиwhen
опция,
Select this
you
когато свързвате плейъра
connect the player to a
към безжичен LAN
wireless LAN router
рутер (точка за достъп),
(access
point) that
който
е съвместим
с is
Wi-FiProtected
Protected
SetupWi-Fi
Setup,
compatible
without
без
да е зададено
ниво
security
set или
or not
Wiна
сигурност
когато
рутерът
не е съвместим
Fi Protected
Setup- с
Wi-Fi
Protected Setup.
compatible.
Настройки и регулации
2 Изберете “Start” и натиснете ENTER.
3 Изберете вида на свързания рутер и натиснете
4 Изберете начина на настройка на безжичния
Изберете тази опция,
Select this to make all
за да извършите всички
the settings manually.
настройки ръчно.
(access point).
Wired
Изберете тази опция,
Select this when
когато свързвате директно
connecting
to a рутер и
към
широколентов
broadband
router
преминете
към
стъпка 10.
directly, and go to step
10.
5 Проверете следните настройки на вашия
безжичен LAN рутер (точка за достъп)
- SSID (Service Set Identifier)
- Вид на сигурността: За подробности относно
видовете сигурност, които могат да бъдат
използвани с този плейър, вижте “Сигурност
на безжичния LAN” на стр. 73.
- Ключ за сигурност: Безжичният LAN рутер
(точка за достъп) притежава WEP или WPA
ключ, в зависимост от избрания вид на
сигурност.
• Когато изберете “Access point scan (Сканиране
за точки за достъп)” на стъпка 4, преминете
към стъпка 9 в “Настройка на безжичен LAN
(Сканиране за точкa за достъп)” на стр. 33.
• Възможно е WEP и WPA ключът да се изведат
като “passphrase” (парола) или “network key”
(мрежови ключ), в зависимост от безжичния
LAN рутер (точка за достъп).
• SSID на вашия безжичен LAN рутер (точка за
достъп) се извежда в списъка на безжичната
мрежа на вашия компютър. Проверете SSID на
вашата свързана мрежа на стр. 26.
продължава
57
6 Изберете начин на ръчна регистрация и
натиснете ENTER.
на IP адреса и натиснете ENTER
Manual
Manual
registration
registration
(Ръчна
регистрация)
За да извършете всички
To make all the settings
настройки ръчно,
manually,
select
изберете
тази
опцияthis
и
and enter
SSID.
To
въведете
SSID.
За да
enter characters,
see
въведете
символи, вижте
page
стр.
59.59.
(WPS) PIN начин
Изберете тази опция
Select this when you
когато свързвате плейъра
connect
the player
към
безжичен
LAN to a
Wi-Fi(Точка
Protected
Setupрутер
за достъп),
compatible
wireless
който
е съвместим
с
LANProtected
router (access
Wi-Fi
Setup и
point) and use
PIN
използвайте
PIN aкод.
(WPS) PIN
method
10 Изберете начина на настройка
Auto
Acquisition
Изберете
този
режим,
Select this
when
DHCP
когато
настройките
(Dynamic
Host на
DHCP
(Dynamic
Host
Configuration Protocol)
Confi
guration
Protocol)
server
settings
are
сървъра са предоставени
available from your
от вашия интернет
Internet service
доставчик. Необходимите
provider.
network
за
плейъра The
интернет
settings necessary
for
настройки
ще се
the playerавтоматично.
will be
приложат
Manual
Задайте
IP адреса
Set the ръчно
IP address
вmanually
зависимост
от вашатаto
according
интернет
среда.
your network
assigned automatically.
code.
environment.
• Когато изберете “(WPS) PIN начин”, PIN кодът
на този плейър се появява. Регистрирайте
този код в безжичния LAN рутер (точка
за достъп) в рамките на 2 минути след
натискането на “Start” и преминете към стъпка
12. За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към безжичния LAN
рутер (точка за достъп).
7 Изберете ниво на сигурност и натиснете
ENTER.
Извежда се дисплеят за въвеждане на WEP или
WPA ключ.
• Ако изберете “None”, преминете
към стъпка 10.
• Когато изберете “Manual” настройте следните
опции:
- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
Дисплеят за настройка на DNS сървъра се
извежда след като зададете опциите. Въведете
ръчно адреса на DNS сървъра и преминете към
стъпка 12.
11 Изберете начина на настройка на DNS сървъра
и натиснете ENTER.
Auto
Автоматично
Acquires theпопълва
DNS
адреса
DNS сървъра.
serverна
address
Manual
Ръчно
на
Enter въвеждане
the DNS server
адреса
на manually.
DNS сървъра.
address
8 Натиснете ENTER, за да въведете WEP или WPA
ключа.
За да въведете символи, вижте стр. 59.
Уверете се, че WEP или WPA ключът са
правилно въведени преди да преминете към
стъпка 9. След като натиснете
на стъпка 9, не
можете проверявате символите на екрана.
9 Натиснете
.
WEP или WPA ключът се извежда с 8 символа,
независимо колко символа въвеждате.
58
automatically.
• Когато изберете “Manual”, въведете адреса в
полето “Primary DNS”.
12 Изберете “Do not use” и натиснете ENTER.
Ако вашият интернет доставчик притежава
специфични настройки за прокси сървъра,
изберете “Use” и попълнете “Proxy Server” и
“Port Number”. За да въведете символи, вижте
стр. 59
За подробности вижте “Мрежови настройки”
(Network Settings) на стр. 57.
13 Изберете “Perform”, като използвате
,
и натиснете ENTER.
Диагностицирането на мрежата започва.
Резултатите се извеждат след като плейъра
приключи с диагностицирането на мрежата.
Ако се изведе съобщение за грешка, следвайте
инструкциите, изведени на екрана.
За повече подробности, посетете следния
интернет адрес и проверете FAQ съдържанието:
http://support.sony-europe.com/
Преместете курсора от лявата страна на
символа, който желаете да изтриете, като
използвате
/ .
Пример: Когато желаете да изтриете “H”
(дисплей “SSID Entry”)
Курсор
Cursor
14 Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
15 Проверете настройките и изберете “Finish”,
след това натиснете ENTER.
Въвеждане на символи
Използвайте следната процедура, за да въвеждате
SSID, WEP/WPA ключ или “Proxy Server”
Поле
въвеждане
Entryзаfield
Изберете “Clear” и натиснете ENTER.
Уверете се, че ключът за сигурност е въведен
правилно преди да преминете към стъпка 3. След
като натиснете синия бутон (“Finish”) на стъпка 3
и преминете към следващата стъпка, възможно е
да не успеете да проверите символите на екрана.
Настройки и регулации
Извежда се съобщението “Settings are complete”
(“Настройките са завършени”).
Ако в резултатите от диагностиката се изведе
съобщение за грешка, проверете съобщението и
отново задайте мрежовите настройки.
3 Натиснете синия бутон (“Finish”) за да
завършите приключите. Когато въведете
SSID, натиснете
, за да преминете към
следващ екран.
Когато въведете “Proxy Server”, натиснете
RETURN, за да излезете.
Достъпни бутони
Бутони
Buttons
Детайли
Details
Превключва
Червен
бутон
Red button
Switches the keyboard
клавиатурата
междуand
(Тип
на символите)
(Letter
Type)
between alphabet
букви
и цифри.
numbers.
1 Неколкократно натиснете бутон с цифра, за да
изберете символ.
Пример:
Натиснете веднъж бутона с цифрата 3, за да
въведете буквата “D”.
Натиснете три пъти бутона с цифрата 3, за да
въведете буквата “F”.
2 Натиснете
и въведете следващия символ.
Ако направите грешка, следвайте тези стъпки
Преместете осветената част върху полето за
.
въвеждане, като използвате
Цветът на курсора става жълт.
Зелен
бутон
Green
button
(А/а)
(A/a)
Превключва
клавиатурата
Switches the
keyboard
между
главни
и малки
букви.
between
upper
case and
Жълт
бутон
Yellow
button
(Символ)
(Symbol)
Извежда
със for
Displaysклавиатура
the keyboard
символи.
symbols.
Син
бутон
Blue
button
(Край)
(Finish)
Избраният
е въведен
The input адрес
is entered,
and
иthe
плейърът
връщаtoкъм
player се
returns
the
предишния дисплей.
RETURN
RETURN
(Отмяна)
(Cancel)
Връща
сеto
към
Returns
theпредишния
previous
дисплей, отменяйки
display, cancelling the
въведеното.
lower case.
previous display.
input.
продължава
59
Бутони
Buttons
Детайли
Details
</M/m/,,
ENTER
•• Изберете
с
Select anфункция
input function
бутоните
след
using </M/m/,, ,and
това
pressнатиснете
ENTER.ENTER.
•• Въведете
символи по
Enter characters
asследния
начин: Изберете панел
follows: 1Select a
за избор на символ, като
character selection panel
използвате
,
using
</M/m/,,
and .
след
това
натиснете ENTER
press
ENTER.
2
Select
Изберете символ, като a
character using </,,
използвате
, след
and натиснете
press ENTER.
това
ENTER.
Диагностициране на
връзката към интернет
Можете да включите диагностика на мрежата.
1 Изберете “Network Connection Diagnostics” в
“Network Settings” и натиснете ENTER.
2 Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Диагностицирането на мрежата започва.
Резултатите се извеждат след като плейъра
приключи с диагностицирането на мрежата.
Ако се изведе съобщение за грешка, следвайте
инструкциите на екрана и отново извършете
“Network Connection Diagnostics” (Диагностика
на връзката към интернет).
3 Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
Настройки за връзка
със сървъра
1 Свържете устройството с DLNA сертификат
към мрежовия комплект на “Стъпка 4:
Свързване към интернет” на стр. 26 и задайте
DLNA устройството като домашен сървър.
За подробности се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към DLNA
устройството.
Когато безжичната настройка е зададена за
DLNA сертифицирано устройство, изключете
функцията. За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към
DLNA-сертифицираното устройство.
2 Натиснете HOME.
3 Изберете (Настройки), като използвате
.
60
4 Изберете “Connection Server Settings” в
“Network Settings” и натиснете ENTER.
Извежда се списъкът на свързаните сървъри.
Ако в списъка със сървъри не се изведе сървър,
натиснете OPTIONS, за да изберете “Update
Server List”, и натиснете ENTER.
5 Натиснете OPTIONS, за да изберете “Network
Diagnostic” и натиснете ENTER.
6 Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Диагностиката на мрежата започва.
Резултатите се извеждат след като плейъра
приключи диагностицирането на мрежата.
• За да изведете подробни резултати за сървъра,
,
изберете сървър, като използвате
и натиснете ENTER. За да се върнете към
дисплея с резултатите, изберете “Close” и
натиснете ENTER.
7 Натиснете RETURN, за да се върнете към
списъка на сървъра.
8 Натиснете RETURN, за да излезете.
За да изведете/скриете сървъра
1 Докато списъкът със свързаните сървъри е
изведен, изберете сървър, като използвате
, и натиснете ENTER.
2 Изберете “Shown” или “Hidden”, като
използвате
, и натиснете ENTER.
Когато изберете “Hidden”, сървърът няма да бъде
изведен в категорията за извеждане на снимки.
Можете също да скриете сървър в категорията за
извеждане на снимки. Изберете сървърът, като
използвате
, и натиснете OPTIONS, за да
изберете “Hidden”, след това натиснете ENTER.
За да изтриете сървър от списъка със
свързаните сървъри
1 Докато списъкът със свързаните сървъри е
изведен, изберете сървър, като използвате
, и натиснете OPTIONS.
2 Изберете “Erase” и натиснете ENTER. За да
изтриете всички сървъри, изберете “Erase
All”.
Дисплеят ви пита за потвърждение.
3 Изберете “OK” и натиснете ENTER.
Избраният сървър се изтрива.
Лесна настройка
Рестартира функцията Лесна настройка за
извършване на основните настройки.
1 Изберете “Easy Setup” (Лесна настройка),
след това натиснете ENTER.
2 Изберете “Start”, като използвате
,
след това натиснете ENTER.
3 Следвайте инструкциите, описани в “Стъпка
7: Лесна настройка” (стр. 30), като започнете
от стъпка 4.
Настройки и регулации
61
Нулиране на плейъра
Можете да върнете настройките на плейъра към
фабрично зададените им стойности, като изберете
група от настройки. Всички настройки в групата
ще бъдат върнати към техните стойности по
подразбиране.
1 Изберете “Resetting”, след това натиснете
ENTER.
2 Изберете “Reset to Factory Default Settings”,
след това натиснете ENTER.
3 Изберете настройките, които искате да
върнете към стойностите им по подразбиране,
след това натиснете ENTER.
На дисплея се извежда въпрос за потвърждение.
Можете да рестартирате следните настройки:
- Видео настройките
- Аудио настройките
- Настройките за гледане на BD/DVD дискове
- Настройките за разглеждане на снимки
- Настройките на системата
- Интернет настройките
- Всички настройки
4 Изберете “Start”, като използвате
,
след това натиснете ENTER.
Когато в стъпка 3 изберете “All Settings”,
- всички настройки в
(Настройки) се нулират.
- “Video Settings” (Видео настройки) и “Audio
Settings” (Аудио настройките), които могат да се
регулират посредством натискането на OPTIONS
по време на възпроизвеждане (стр. 39), не се
нулират.
62
Отстраняване
на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато
използвате плейъра, погледнете в ръководството
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете,
преди да се наложи ремонт. Ако въпреки това някой
проблем продължава, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
Проверете дали захранващият кабел е здраво
свързан.
Изчакайте малко, докато плейърът се включи.
Допълнителна информация
Допълнителна
информация
Когато включите плейъра, на екрана се
извежда съобщение “A new software version
has been found on the network. Perform
update under “Network Update”” (Намерена
е нова версия на софтуера в интернет.
Извършете обновяване в “Актуализиране чрез
интернет”.).
Вижте “Актуализиране чрез интернет” (стр.
46), за да актуализирате софтуера на плейъра с
новата версия.
Диск
Дискът не се възпроизвежда.
Дискът е замърсен.
Дискът е обърнат наопаки. Поставете диска с
възпроизвеждащата страна надолу.
Дискът е изкривен.
Опитвате се да възпроизведете диск, записан във
формат, който не може да бъде възпроизведен с
този плейър (стр. 70).
Регионалният код на BD или DVD диска не
съвпада с този на плейъра.
Плейърът не може да възпроизвежда диск със
запис, който не е правилно финализиран (стр.
70).
Картина
Вижте също и раздела “Свързване към жак HDMI”
(стр. 17), когато свързвате оборудване с помощта на
HDMI кабел.
Не се извежда картина/картината
е със смущения.
Проверете дали всички кабели са здраво
свързани.
продължава
63
Проверете дали свързаните кабели не са
повредени.
Проверете връзката към вашия телевизор и
превключете селектора за избор на входен
източник на телевизора (стр. 16), така
че сигналът от плейъра да се изведе на
телевизионния екран.
Когато възпроизвеждате двуслоен BD/DVD
диск, картината и звукът може да прекъснат за
момент в точката, в която се сменят слоевете.
Не се извежда картина, когато резолюцията
за изходния видео сигнал във “Output
Video Format” (Формат на видео изхода) е
неправилно избрана.
Натиснете бутона на плейъра за повече от 10
секунди, за да върнете резолюцията на изходния
видео сигнал към най-ниските й стойности.
Картината не изпълва екрана, въпреки че
пропорцията е зададена в положение “DVD
Aspect Ratio” в дисплея с настройки “Video
Settings” (Видео настройки).
Съотношението на пропорцията е фиксирано за
вашия DVD диск (стр. 48).
Видео сигналите се извеждат само през жака
HDMI OUT, когато свържете едновременно
жак HDMI OUT и други изходни видео жакове.
Задайте опцията “Output Video Format” (Изходен
видео формат) в положение “Component Video”
в дисплея с настройки “Video Settings” (Видео
настройки) (стр. 48).
Затъмнената част от картината е твърде
тъмна/светлата част е твърде ярка или
неестествена.
Задайте “|Picture Quality Mode” (Режим на
качество на картината) в положение “Standard”
(настройката по подразбиране) (вижте раздела
“Настройка на картината и звука за видео
файлове” на стр. 39).
Картината не се извежда правилно.
Проверете настройките на опцията “Output
Video Format” (Изходен видео формат) в дисплея
с настройки “Video Settings” (Видео настройки)
(стр. 48).
Не се извежда картина от BD-ROM диска.
Проверете настройката на “BD-ROM 1080/24p
Output” в дисплея с настройки “Video Settings”
(Видео настройки) (стр. 49).
64
Звук
Вижте също и раздела “Свързване към жак HDMI”
(стр. 22), когато свързвате оборудване с помощта на
HDMI кабел.
Не се извежда звук.
Проверете дали всички кабели са здраво
свързани.
Проверете дали свързаните кабели не са
повредени.
Проверете връзката към вашия АV усилвател
(приемник) (стр. 21) и превключете селектора
за избор на входен източник на вашия АV
усилвател (приемник), така че аудио сигналите
от плейъра да се изведат през АV усилвателя
(приемника).
Плейърът е в сканиращ режим.
Ако аудио сигналът не се извежда през жака
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI
OUT, проверете аудио настройките (стр. 50).
Звукът не се извежда правилно.
Проверете настройката на “Audio Output
Priority” (Приоритет на извеждане на звука)
в дисплея с настройки “Audio Settings”
(Настройки на звука) (стр. 50).
Силата на звука е ниска.
Силата на звука на някои BD или DVD дискове
е ниска.
Опитайте да зададете “Audio DRC” в положение
“TV Mode” в дисплея с настройки “Audio
Settings” (Настройки на звука) (стр. 52).
Задайте “Audio ATT” в положение “Off”
в дисплея с настройки “Audio Settings”
(Настройки на звука) (стр. 51).
Звуковият поток не предава HD аудио сигнали
(във формат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master
Audio).
Задайте “BD Audio Settings” (BD Аудио
настройки) в положение “Direct” в дисплея с
настройки “Audio Settings” (Настройки на звука)
(стр. 51).
Проверете дали свързаният АV усилвател
(приемник) е съвместим с всеки HD аудио
формат.
Интерактивният звук не се извежда.
Задайте “BD Audio Settings” (BD Аудио
настройки) в положение “Mix” в дисплея с
настройки “Audio Settings” (Настройки на звука)
(стр. 51).
HDMI
Не се извежда картина или звук, когато
свържете оборудване към жака HDMI OUT.
Опитайте да извършите следното:
Изключете
плейъра, след това отново го включете.
Изключете свързаното оборудване, след това
отново го включете.
Разкачете HDMI кабела,
след това отново го свържете.
Ако плейърът е свързан към телевизора чрез AV
усилвател (приемник), опитайте да свържете
HDMI кабел директно към телевизора. Ако
проблемът е фиксиран, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към AV усилвателя
(приемника).
Не се извежда картина или картината е със
смущения, когато свържете оборудване към
жака HDMI OUT.
HDMI OUT жакът е свързан към DVI
устройство, което не поддържа технология за
защита на авторското право.
Ако жакът HDMI OUT се използва за извеждане
на видео сигнали, промяната на резолюцията
на изходния видео сигнал може би ще разреши
проблема (стр. 48).
Жакът HDMI OUT е свързан към DVI
устройство (жаковете DVI не приемат аудио
сигнали).
Когато свържете оборудване към жака HDMI
OUT, звукът не се извежда правилно.
Устройството, свързано към жака HDMI OUT, не
поддържа аудио формата на плейъра. Проверете
аудио настройките (стр. 50).
Езикът, изведен на екрана, автоматично се
сменя, когато свържете оборудване към
жака HDMI OUT.
Когато “Control for HDMI” е зададен в
положение “On” (стр. 49), изведеният на
екрана език автоматично се сменя според
езиковата настройка на свързания телевизор
(ако промените настройката на вашия телевизор
и т.н.).
Проверете дали захранващият кабел на
свързания компонент е здраво свързан.
Ако HDMI индикаторът не се изведе в дисплея
на предния панел, проверете HDMI връзката
(стр. 17, 22).
Задайте “Control for HDMI” в положение “On”
(стр. 55).
Уверете се, че свързаният компонент е
съвместим с функцията “Control for HDMI”. За
подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към компонента.
Проверете настройката на свързания
компонент за функцията “Control for HDMI”. За
подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към компонента.
Ако промените HDMI връзката, изключете
плейъра, след това отново го включете.
Ако се появят проблеми със захранването,
задайте функцията “Control for HDMI” в
положение “Off”, след това отново я поставете в
положение “On” (стр. 55).
За подробности относно “Control for HDMI”
вижте раздела “Функции на BRAVIA Sync (само
за HDMI връзки)” (стр. 18).
Ако свържете плейъра към телевизор
посредством АV усилвател (приемник), който е
несъвместим с функцията “Control for HDMI”,
възможно е да не можете да управлявате
телевизора от приемника.
Когато свържете плейъра към телевизор
посредством AV усилвател (приемник), ако
промените HDMI връзката, изключете и отново
свържете захранващия кабел, или ако токът
Превключете
спре, опитайте следното:
източника на входен сигнал на AV усилвателя
(приемника), така че картината от плейъра да
се изведе на телевизионния екран. Задайте
“Control for HDMI” в положение “Off”, след
това задайте “Control for HDMI” в положение
“On” (стр. 55). Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено към AV усилвателя
(приемника).
продължава
Допълнителна информация
През жака HDMI OUT не се извежда звук.
Функцията “Control for HDMI”
не работи (BRAVIA Sync).
65
Външна памет (място
за локално съхранение
на данни)
Плейърът не разпознава външната памет.
Опитайте да извършите следното:
Изключете
(сaмо за USM1GH) Пъхнете
плейъра.
външната памет с маркировката по посока
на маркировката , отбелязана на слота ЕХТ.
Включете плейъра.
Проверете дали
индикаторът EXT свети в дисплея на предния
панел.
Допълнителното съдържание или другите
данни, които са записани на BD-ROM, не
могат да бъдат възпроизведени.
Опитайте да извършите следното:
Извадете
диска.
Изключете плейъра.
Извадете и
поставете отново външната памет (стр. 25).
Включете плейъра.
Проверете дали
индикаторът EXT свети в дисплея на предния
панел.
Поставете BD-ROM, съдържащ
BONUSVIEW/BD-LIVE.
На екрана се извежда съобщение, указващо,
че няма достатъчно място на преносимата
памет.
Изтрийте ненужните данни от външната памет
(стр. 38).
Операции
Устройството за дистанционно управление
не работи.
Поставените в устройството за дистанционно
управление батерии са изтощени (стр. 28).
Разстоянието между устройството за
дистанционно управление и плейъра е твърде
голямо.
Устройството за дистанционно управление не е
насочено към сензора на плейъра.
Плейърът не разпознава USB устройство,
свързано към плейъра.
Уверете се, че USB устройството е здраво
свързано към USB жака на предния панел (стр.
43).
Проверете дали USB устройството или кабела
са повредени.
Проверете дали USB устройството е включено.
USB устройството е свързано посредством USB
хъб. Свържете USB устройството директно към
плейъра.
66
Името на файла е изведено неправилно.
Плейърът може да извежда само ISO 8859-1съвместими символни формати. Останалите
символни формати може да бъдат изведени по
различен начин от действителните символи.
В зависимост от използвания софтуер за
извършване на записи, въведените символи
може да бъдат изведени по различен начин от
действителните.
Дискът не се възпроизвежда отначало.
Включен е режим Възстановяване на
възпроизвеждането (стр. 36).
Някои функции, като например Стоп или
Търсене, не могат да бъдат осъществени.
В зависимост от диска е възможно да не успеете
да извършите някои от описаните по-горе
операции. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към диска.
Езикът за звукозаписа/субтитрите или
гледната точка не може да бъде променен.
Опитайте да използвате менюто на BD или
DVD диска вместо бутона за директен избор
на устройството за дистанционно управление
(стр. 37).
На възпроизвеждания BD или DVD диск не са
направени записи/субтитри или гледни точки на
различни езици.
Възпроизвежданият BD или DVD диск
забранява смяната на езика за звукозаписа/
субтитрите или гледната точка.
Отделението за диска не се отваря и в
дисплея на предния панел се извежда надпис
“LOCKED” или “TLK ON”.
Когато се изведе надпис “LOCKED”, това
означава, че плейърът е заключен. За да
отмените функцията Child Lock, задръжте
натиснат бутона
на плейъра, докато в
дисплея на предния панел се изведе надпис
“UNLOCK” (стр. 12).
Когато се изведе надпис “TLK ON”, свържете се
с вашия доставчик на Sony или с оторизирания
сервиз на Sony във вашия град.
Отделението за диска не се отваря и не
можете да извадите диска, дори и след като
натиснете бутона .
Опитайте да извършите следното:
Изключете
плейъра и разкачете захранващия кабел.
Свържете отново захранващия кабел, докато
натискате бутона на плейъра.
Дръжте
натиснат бутона на плейъра, докато
отделението за диска се отвори.
Извадете
диска.
Когато в дисплея на предния панел
се изведе надпис “WAIT”, задръжте натиснат
бутона
на плейъра за повече от 10 секунди,
докато устройството отново се включи.
Плейърът не реагира при натискането
на който и да е бутон.
Във вътрешността на устройството се е
кондензирала влага (стр. 3).
Задръжте натиснат бутона
на плейъра за
повече от 10 секунди, докато индикаторите в
дисплея на предния панел изгаснат.
Ако плейърът все още не реагира на натискането
на бутоните, изключете, след това отново
включете захранващия кабел.
В зaвисимост от заобикалящата среда, като
например стенен материал, условия за приемане
на радио вълни или препятствия между плейъра
и безжичния LAN рутер (точка за достъп),
разстоянието за връзка може да се намали.
Преместете плейъра и безжичния LAN рутер
(точка за запис) по-близо един до друг.
Устройствата, които използват 2.4 GHz честота,
като например микровълнова печка, Bluetooth
или цифрово безжично устройство могат да
попречат на стабилната връзка. Отдалечете
плейъра от тези устройства или ги изключете.
Безжичният LAN рутер (точка за достъп) не
се извежда в списъка “Access point scan”
(Сканиране за точка за достъп).
Безжичният LAN рутер (точка за достъп) не се
извежда, ако зададете SSID, така че да скрие
безжичния LAN рутер (точката за достъп).
Проверете и ръчно задайте настройките на SSID
за безжичния LAN рутер (точка за достъп) (стр.
57).
Допълнителна информация
Безжичен LAN
Не можете да свържете компютър към
интернет, след като сте задали настройките
“Setting wireless LAN (Automatic registration
(WPS))” (Настройка на безжичния LAN
(Автоматична регистрация (WPS)).
Безжичните настройки на безжичния LAN
рутер (точка за достъп) могат да се променят
автоматично, ако използвате Wi-Fi Protected
Setup функцията преди да регулирате
настройките на безжичния LAN рутер (точка за
достъп). В този случай проверете безжичните
настройки на безжичния LAN рутер (точка за
достъп) и сътветно променете настройката на
компютъра. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени към
безжичния LAN рутер (точка за достъп).
Не можете да свържете плейъра към
безжичен LAN рутер (точка за достъп).
Проверете дали безжичният LAN рутер (точка
за достъп) е включен.
67
Функция за
автодиагностика
Когато функцията за автодиагностика се активира с
цел предпазване на плейъра от повреда, в дисплея
на предния панел се извежда код за грешка или на
целия екран се извежда само символа
без други
съобщения.
В тези случаи проверете следното.
Когато в дисплея на предния панел
се изведе код за грешка
Код
за грешка
Действие
за поправяне
Error
code проблема
Corrective
action на
Exxxx
Свържете
се с вашия
Contact your
nearestдоставчик
Sony на
Exxxx
Sony или с оторизирания сервиз
SYS
dealer
or
local
authorised
SYSERR
ERR
на
Sony
във
вашия
град
и имSony
VUP
service facility
giveкойто
the е
VUPNG
NG
прочетете
кода заand
грешка,
изписан.
error code.
FAN
FANERR
ERR
Проверете
са блокирани
•• Check
thatдали
the не
ventilation
вентилационните отвори,
holes
on the
of theстрана
player
намиращи
се rear
от задната
на плейъра.
are
not blocked.
Поставете
плейъраinнаa място
•• Place
the player
location
с подходяща вентилация, за
with
adequateпокачване
ventilation
предотвратите
на to
температурата
в устройството.
prevent
heat build-up
in the
player.
Когато на целия екран се изведе само
без други съобщения.
символът
Свържете се с вашия доставчик на Sony или с
оторизирания сервиз на Sony във вашия град.
68
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Тип
на диска
Type
Лого
Disc Logo
Иконка,
Icon used in
използвана в
this manual
ръководството
BD
Характеристики
Characteristics
BD-ROM
и BD-RE/BD-R
в режим BDMV
BD-ROMs
and BD-REs/BD-Rs
in
иBDMV
BDAV, включително
cm дискове
and BDAV 8mode,
including
(еднослойни) и DL (двуслойни) дискове.
8 cm discs (single layer) and DL discs
Blu-ray Disc
DVD VIDEO
DVD
DATA BD
BD-RE/BD-R,
съдържащи
аудиоMP3
записи*
или
BD-REs/BD-Rs
containing
audio
JPEG
файлове
с изображения.
tracks*
or JPEG
image files
DVD
Дискове
с филми,
които могат
да бъдат
Discs such
as movies
that can
be
купени
или взети
под наем.
purchased
or rented
DVD
Допълнителна информация
DVD+RW/DVD+R в +VR режим или
DVD+RWs/DVD+Rs in +VR mode or
DVD-RW/DVD-R във видео и VR режим,
DVD-RWs/DVD-Rs in video and VR
включително 8 cm дискове (еднослойни) и
mode, including
cm(двуслойни)
discs (single
DVD+R
DL/DVD-R8DL
дискове.
layer) and DVD+R DL/DVD-R DL
discs
DATA DVD
DATA DVD
DVD-ROM и DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-ROMs and DVD+RWs/DVD+Rs/
DVD-R дискове, съдържащи МР3 аудио
DVD-RWs/DVD-Rs containing MP3
записи* или JPEG файлове с изображения.
audio tracks* or JPEG image files
CD
DATA CD
—
CD
Музикални CD или CD-R/CD-RW в
Music CDs or CD-Rs/CD-RWs in music
музикален CD формат.
DATA CD
CD-RW,
съдържащи
МР3 аудио записи* или
CD-ROMs
and CD-Rs/CD-RWs
JPEG
файловеMP3
с изображения.
containing
audio tracks* or JPEG
CD format
image files
* МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат
за компресиране на аудио данни, дефиниран от
ISO/IEC MPEG.
MPEG Layer-3 технологията за аудио декодиране е
лицензирана от Fraunhofer IIS и Thompson.
Забележки относно BD-ROM съвместимостта
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови
и непрекъснато развиващи се, е възможно някои
дискове да не могат да бъдат възпроизведени в
зависимост от типа на диска и версията. Изходният
аудио сигнал е различен в зависимост от източника,
свързания изходен жак и избраните аудио
настройки. За подробности вижте стр. 72.
продължава
69
Дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD дискове с касета
DVD-RAM дискове
HD DVD дискове
DivX дискове
DVD аудио дискове
PHOTO CD дискове
Частта с данни от CD-Extra дискове
VCD/Super VCD дискове
HD слоят на Super Audio CD дискове
Страната с аудио материал на DualDisc
BD-ROM/DVD VIDEO дискове с различен
регионален код (стр. 70).
Забележки относно операциите при
възпроизвеждането на BD/DVD дискове
Някои операции при възпроизвеждането на BD/
DVD дискове може да бъдат нарочно зададени от
производителите на софтуера. Тъй като плейърът
възпроизвежда BD/DVD според съдържанието на
диска, някои опции при възпроизвеждането може
да не са достъпни. Обърнете се към инструкциите,
приложени с BD/DVD диска.
Регионален код (само за BD-ROM/DVD VIDEO
дискове)
Вашият плейър има регионален код, отпечатан
на гърба на устройството и ще възпроизвежда
само BD-ROM/DVD VIDEO дискове (само
възпроизвеждане), които имат идентичен
регионален код. Тази система се използва за защита
на авторските права.
DVD VIDEO дискове, които имат на етикета знак
, също могат да бъдат възпроизведени на този
плейър.
В зависимост от BD-ROM/DVD VIDEO диска, е
възможно да няма указан регионален код, дори
и възпроизвеждането на диска да е забранено в
съответния район.
Регионален
Region codeкод
70
• Забележки относно BD-RE/BD-R, DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R или CD-R/CD-RW
дисковете
Някои BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/DVD-R или CD-R/CD-RW дискове не
могат да бъдат възпроизведени на този плейър в
зависимост от качеството на записа, състоянието
на диска или от характеристиките на записващото
устройство и софтуера.
CD или DVD диск, който не е бил правилно
финализиран, няма да се възпроизведе. За повече
информация се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към записващото
устройство. BD-R дисковете, записани на
компютър не могат да се възпроизвеждат, ако
са записани скриптове. CD или DVD диска не
може да се възпроизведе, ако не е правилно
финализиран. За повече информация се обърнете
към инструкциите за експлоатация, приложени
към записващото устройство. Имайте предвид,
че някои функции при възпроизвеждане може
да не работят с някои DVD+RW/DVD+R, дори
ако дисковете са правилно финализирани.
В този случай вижте какво е нормалното
възпроизвеждане за този диск.
• Музикални дискове, кодирани с технологии за
защита на авторските права
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на Compact Disc
(CD) стандарта. Някои записващи компании
разпространяват различни музикални дискове,
кодирани с технологии за защита на авторските
права. Моля, имайте предвид факта, че измежду
тези дискове има и такива, които не отговарят
на CD стандарта и е възможно те да не могат да
бъдат възпроизведени с този плейър.
• Забележки относно DualDisc
DualDisc е двустранен диск, който съчетава DVD
записан материал от едната страна и цифров аудио
материал от другата страна. Въпреки това обаче,
тъй като страната с аудио материала не отговаря на
Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането
на такъв вид дискове не е гарантирано.
• Забележки относно двуслойните BD/DVD
дискове
Възпроизвеждането на картината и звука може
да бъде прекъснато за момент, когато се сменят
слоевете.
• Забележки относно 8 cm BD-RE/8 cm BD-R
дисковете
Възможно е някои 8 cm BD-RE/8 см BD-R дискове
да не могат да бъдат възпроизведени на този
плейър.
• Забележки относно BD-RE/BD-R дисковете
Този плейър поддържа версия 2.1 BD-RE и версия
1.1, 1.2 и 1.3 BD-R дискове, включително BD-R
дискове с органичен пигмент (LTH тип).
• Забележки относно DTS 5.1 MUSIC DISC
Този плейър може да възпроизвежда DTS 5.1
MUSIC DISC.
Спецификация с висока разделителна способност,
която използва 1080 ефективни сканиращи линии
и презредов формат.
*2
Спецификация с висока разделителна способност,
която използва 720 ефективни сканиращи линии и
прогресивен формат
*1
Възпроизвеждане на дискове, записани в
AVCHD формат
Този плейър може да възпроизвежда дискове в
AVCHD формат.
TM
Какво представлява AVCHD форматът?
Допълнителна информация
AVCHD е формат с висока разделителна способност
за цифрови видеокамери и служи за записване върху
DVD на сигнали със SD (стандартна разделителна
способност) или HD (висока разделителна
способност) по спецификация 1080i*1 или 720p*2
с помощта на ефективна кодираща технология
за компресия на данните. MPEG-4 AVC/H.264
форматът е предназначен за компресиране на видео
данни, докато Dolby Digital или линейният PCM
формат се използват за компресиране на аудио
данни. MPEG-4 AVC/H.264 форматът е способен
да компресира изображения с много по-висока
ефективност в сравнение със стандартния формат за
компресиране на изображения. MPEG-4 AVC/H.264
форматът позволява да се записват изображения,
заснети на видеокамера в HD формат върху DVD
дискове по същия начин, както и SD (стандартна
разделителна способност) телевизионен сигнал.
• Възможно е някои дискове, записани в AVCHD
формат, да не могат да бъдат възпроизведени в
зависимост от условията на запис.
• Дискът в AVCHD формат няма да може да
бъде възпроизведен, ако не е бил финализиран
правилно.
Резолюция на изходния видео сигнал
Резолюцията на изходния видео сигнал е различна в зависимост от настройката на “Output Video Format”
(Изходен видео формат) в дисплея с настройки “Video Settings” (Видео настройки) (стр. 48).
Когато
“Output Video
е зададен
When “Output
VideoFormat”
Format”
is set to в
положение
“HDMI”
“HDMI”
Настройка
Resolutionна Жак
LINE
LINE
OUT
setting
резолюцията
HDMI
OUT
VIDEO/S Жакове
VIDEO/
COMPONENT Жак
HDMI
OUT
COMPONENT
S
VIDEO
VIDEO jacks OUTjack
VIDEO
jack
VIDEO
Когато
“Output Video
е зададен
When “Output
VideoFormat”
Format”
is set toв
положение
“Component
“Component
Video” Video”
Жак
LINE
LINE
OUT Жакове
Жак HDMI
OUT
VIDEO/
COMPONENT OUT
HDMI OUT
COMPONENT
VIDEO/S
S VIDEO
VIDEO jacks
jack
VIDEO
jack
VIDEO
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
няма
картина
no picture
няма
картина
no picture
1080p
* Защитеното съдържание на DVD диска се извежда
с резолюция 480p/576p. Защитеното съдържание
на BD диска се извежда с резолюция 576p.
неактивен
unselectable неактивен
unselectable неактивен
unselectable
Когато “Output Video Format” (Изходен
видео формат) е зададен в положение “Video
or S Video”
480i/576i видео сигналите се извеждат през
жаковете LINE OUT VIDEO/S VIDEO или
COMPONENT VIDEO, а 480p/576p видео сигналите
се извеждат през жака HDMI OUT.
71
Изходни аудио сигнали и настройки на плейъра
Изходните аудио сигнали се различават в зависимост от източника, изходния жак и AV усилвателя
(приемника), който използвате. За да се наслаждавате на звука, който желаете, проверете поддържания аудио
формат на AV усилвателя (приемника), връзката към AV усилвателя (приемника) и настройките в “Audio
Settings” (Настройки на звука), в зависимост от таблицата по-долу.
За
се наслаждавате
Toда
enjoy
Диск/източник
Disc/source
HD Audio*2
BD
HD
HD Аудио*3
Audio*3
*3*3
До
LPCM
7.1LPCM
канала
Up to 7.1ch
Връзки
и настройки
Connections
and settings
AV усилвател
на
AV amplifierподдържащ
(receiver) Аудио
Playerжак
audio
(приемник),
support audio format плейъра*1
jack*1
аудио формат
HD
HD Аудио*2
Audio*2
Мултиканален
LPCM
Multi-channel LPCM
HDMI OUT
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
Аудио
Audio изходен
output
сигнал
signal
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
Мултиканален
LPCM
Multi-channel LPCM
HDMI OUT
A
7.1ch LPCM/
5.1ch LPCM
Multi-channel LPCM
HDMI OUT
B
2ch LPCM
2ch LPCM
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
Dolby Digital/ Dolby Digital/DTS
DTS
До
7.1LPCM
канала
UpLPCM
to 7.1ch
7.1ch LPCM/
5.1ch LPCM
(Настройки
на
“Audio
Settings”
звука)
setup pattern
Digital/ Dolby Digital/DTS
DVD Dolby
DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Таблица с “Audio Settings” (Настройки на звука)
Приоритет
на
Audio Output
НастроSetup аудио
*5
изхода*5
pattern Priority
йки
(page
50)
(стр.
50)
AB
HDMI
C
Коаксиален/
Coaxial/Optical
Оптичен
Аудио (HDMI)*6*6
Audio (HDMI)
(стр.
50)50)
(page
Автоматичен
Auto
BD
BDАудио
Audio
настройка
Setting
(page51)
51)
(стр.
A Direct
B Mix or Direct
—
Когато свържете към жаковете LINE OUT
(R-AUDIO-L), двуканалните сигнали се извеждат.
*2
HD аудио включва Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus, DTS-HD Master Audio и DTS-HD High
Resolution Audio форматите.
*3
За Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, задайте
“HDMI Resolution” в “Output Video Format”
(Изходен видео формат) в положение, различно от
“480i/576i” или “480p/576p” във “Video Settings”
(Видео настройки) (стр. 48).
*1
72
—
Dolby Digital*6*6
Dolby Digital
DTS*6
51)
DTS*6 (стр.
(page
51) (стр.
(page51)
51)
—
—
DTS
Dolby Digital
Двуканалните първични/вторични аудио сигнали
или тези с по-малко канали се извеждат като
LPCM двуканални сигнали.
*5
LPCM двуканалните сигнали се извеждат от
изходните жакове, различни от жаковете с
приоритет.
*6
LPCM двуканалните сигнали се извеждат в
следните случаи:
- Когато зададете “Audio (HDMI)” в положение
“2chPCM” в настройките “ (Audio Settings”
(Настройки на звука).
- Когато “Dolby Digital”/”DTS” е зададен в
положение “Downmix PCM” в настройките
“Audio Settings” (настройки на звука).
- Когато възпроизвеждате DVD, което съдържа
MPEG Audio.
*4
Сигурност на безжичния
LAN
Технически
характеристики
Тъй като комуникацията чрез безжична LAN
функция се осъществява чрез радио вълни,
безжичния сигнал може да се окаже податлив на
смущения. За да защити безжичната връзка, този
плейър поддържа различни функции за сигурност.
Уверете се, че правилно сте задали настройките за
сигурност спрямо мрежовата среда.
Система
No Security - Без сигурност
Въпреки че можете лесно да извършвате настройки,
всеки ще може да използва безжичната ви мрежа,
дори без да се налага използването на специални
инструменти. Обърнете внимание, че съществува
риск от неразрешен достъп или преглеждане на
данни.
WEP
WEP задава ниво на сигурност на връзката, за
да предотврати външна намеса или прекъсване
на вашата безжична мрежа. WEP е технология
за сигурност, която позволява връзката на стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за сигурност, която използва
допълнителен начин на сигурност, който се отличава
от WEP и TKIP.
AES осигурява по-високо ниво на сигурност
отколкото WEP или TKIP.
Входове и изходи
(Име на жака:
Тип на жака/Изходно ниво/Импеданс на
зареждане)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Оптичен изходен жак/-18 dBm
(дължина на вълната 660 nm)
DIGTAL OUT (COAXIAL):
Фоно жак/0.5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19-пинов стандартен конектор
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Фоно жак/Y: 1.0 Vp-p/PB/CB, PR/CR:
0.7 Vp-p/75 ома
LINE OUT VIDEO:
Фоно жак/1.0 Vp-p/75 ома
LINE OUT S VIDEO:
4-пинов mini DIN/ Y: 1.0 Vp-p, S:0.3 Vp-p/75
ома
LAN (100):
100BASE-TX терминал
ЕХТ:
Слот за външна памет (за свързване на
външната памет)
Изходна DC: 5 V 500 mA максимална стойност
USB
Вид А на USB жака (за връзка на цифров
фотоапарат и USB памет)
Допълнителна информация
WPA-PSK (TKIP)
TKIP е технология за сигурност, разработена да
поправя пропуските в WEP. TKIP осигурява повисоко ниво на сигурност отколкото WEP.
Лазер: Полупроводников лазер
Безжичен
Безжичен LAN стандарт
IEEE802.11 a/b/g
IEEE802.11n draft 2.0
Честотен обхват:
Европейски модели:
2.4 GHz: канали 1-13
5 GHz: канали 36-64, 100-140
Модулация:
DS-SS модем и OFDM модем
продължава
73
Общи
Изисквания към захранването:
220-240 V променлив ток 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
28 W
Размери (прибл.):
430 mm х 216 mm х 70 mm
(ширина/дълбочина/височина), включително
издадените части
Тегло (прибл.):
2.4 kg
Работна температура:
от 5 oС до 35 oС
Работна влажност:
от 25 % до 80 %
Приложени аксесоари
Вижте стр. 15
Спецификациите и дизайнът са предмет на промяна
без предупреждение.
74
Списък с езикови кодове
За подробности вижте стр. 53.
Изписването на съответния език съответства на ISO 639: 1988 (E/F) стандарта.
Номер
Език
Code Language
Номер
Език
Code Language
Номер
Език
Code Language
Номер
Език
Code Language
Допълнителна информация
за езици,
които
not
specified
не са посочени в
таблицата.
Родителски контрол/Регионален код
За подробности вижте стр. 54.
Номер,
Държава
(Код)
Number,
Area (Code)
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgium (be)
2070, Brazil (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Denmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, France (fr)
2109, Germany (de)
2200, Greece (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Ireland (ie)
2254, Italy (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Netherlands (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norway (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Poland (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Russia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spain (es)
2499, Sweden (se)
2086, Switzerland (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, United Kingdom (gb)
75
Клаузи и условия за употреба
и Лицензно споразумение с
крайния потребител
Blu-ray Disc плейърът Sony (наричан по-нататък ”Продукт”) и
приложеният софтуер (наричан по-нататък ”Софтуер”) са осигурени
и поддържани от Sony Corporation и нейните клонове (наричана
по-нататък “Sony”). Sony осигурява и поддържа определени услуги
(наричани по-нататък “Услуги”), както и всички допълнителни
уебсайтове, достъпни посредством началната интернет страница на
Услугата (наричани по-нататък “Сайт”). Софтуерът представлява
програма, инсталирана в Продукта; записана на различни носители,
предоставена заедно с Продукта или осигурена по друг начин от Sony;
свалена от Сайта, придобита по друг начин или осигурена от Sony; както
и други подобни носители, а също и всяка отпечатана, ”он-лайн” или
електронна документация, свързана с Продукта, включително всички
актуализации и свързани с тях обновявания.
КОГАТО ВЛИЗАТЕ В ИНТЕРНЕТ, ЧЕТЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА, ПРОДУКТА, СОФТУЕРА И/
ИЛИ САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ БЕЗУСЛОВНО И
БЕЗРЕЗЕРВНО С КЛАУЗИТЕ И УСЛОВИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ
В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, С ПОЛИТИКАТА НА SONY ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБЯВЕНА В САЙТА, И
С ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ И УСЛОВИЯ ЗА
УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА И САЙТА (НАРИЧАНИ ПО-НАТАТЪК
”СПОРАЗУМЕНИЕТО”). АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С КЛАУЗИТЕ
И УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, SONY НЯМА ДА
ОТМЕНИ ОГРАНИЧЕНИТЕ ТУК ПРАВА, ТАКА ЧЕ В ТОЗИ
СЛУЧАЙ, МОЛЯ, НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ УСЛУГАТА, ПРОДУКТА,
СОФТУЕРА И/ИЛИ САЙТА.
1. Право на собственост
Софтуерът и всички материали, свързани с Услугата и/или Сайта,
включително, но не и задължително, изображения, софтуер и текст
(наричани по-нататък ”Съдържанието”), са защитени по силата
на авторското право и международните конвенции. Не можете да
използвате Софтуера, Услугата, Продукта, Съдържанието и Сайта, освен
по описания тук начин. В Услугата или Сайта могат да бъдат срещнати
лога за собственост, марки за услуги или търговски марки. Правейки
ги достъпни за Услугата и/или Сайта, Sony не ви дава разрешение да ги
използвате за ваши цели. Всяка неоторизирана употреба на Услугата,
Сайта, Съдържанието или Софтуера може да засегне авторските права,
правата на търговските марки, правото за запазване на личните данни
и публичност, и да наруши гражданските и наказателни норми. Всяко
заглавие и авторско право в или свързано със Софтуера или материалите
на Услугата/Сайта, както и всички копия на Софтуера, са собственост на
Sony, неговите лицензодатели или доставчици. Всички права, които не са
изрично предоставени, са собственост на Sony, неговите лицензодатели
и доставчици.
2. Вашите права и задължения.
Услугата, Сайтът, Софтуерът, Съдържанието и Продуктът са само за
лична употреба. Потребителят носи отговорност, включително пред
закона, за всички свои действия при употребата на Услугата, както и за
действията на онези, които използват Услугата чрез неговия Продукт.
Можете да използвате Услугата, Сайта, Софтуера, Съдържанието и
Продукта само за законни цели. Нямате право да разпространявате,
разменяте, променяте, продавате или да предавате нищо, което може
да бъде копирано от Услугата или Сайта, включително, но не само,
текстове, изображения, аудио и видео файлове за каквито и да е бизнес,
търговски или публични цели. При положение, че сте съгласни с
клаузите на това Споразумение, Sony ви предоставя неизключителни,
непрехвърляеми, ограничени права да влизате, гледате и употребявате
Услугата, Сайта и Софтуера по начина, определен в Споразумението. С
настоящето, вие се съгласявате, че няма да прекъсвате/нарушавате или да
се опитвате да прекъсвате/нарушавате работата на Услугата, Сайта или
Софтуера по какъвто и да било начин.
3. Автоматична актуализация
Софтуерът притежава функция, по силата на която той се актуализира
автоматично, когато Продуктът се свърже към сървър, притежаван от
Sony или от трето лице, определено от Sony. Когато заявите вашето
76
намерение да не използвате тази функция за автоматична актуализация,
или когато се активира настройката за запитване относно актуализацията
на софтуера и вие откажете извършването на тази актуализация, се
приема, че сте съгласни да не бъдат извършвани подобренията на
сигурността, корекциите на грешките, усъвършенстването на функциите
или други промени, предложени от Sony посредством тази актуализация,
и че поемате риска вашата настояща и бъдеща употреба на Софтуера да
бъде засегната вследствие на вашия отказ.
Когато се активира функцията за автоматична актуализация, описана
в предишния абзац, се приема, че сте съгласни (a) Софтуерът да се
актуализира автоматично, когато е необходимо да бъдат направени
подобрения на сигурността, корекции на грешките, усъвършенстване
на функциите или други промени и (b) тази актуализация на Софтуера
може да бъде съпътствана от увеличаване, модифициране или
премахване на функции от Софтуера.
4. Допълнителни клаузи за работа със Софтуера на Продукта
Можете да използвате Софтуера само във връзка с Продукта, за който
е създаден. Софтуерът е лицензиран и не се продава. Освен условията,
посочени в другите части на това Споразумение, Софтуерът е предмет и
на следните ограничения:
Употреба на Софтуера. Можете да използвате Софтуера само за лична
употреба във връзка с Продукта.
Ограничения относно промяната в предназначението, целостта и
отделянето на Софтуера. Нямате право да модифицирате, променяте
предназначението и целостта, или да отделяте Софтуера изцяло или
отчасти.
Разделяне на компонентите. Софтуерът е лицензиран като цялостен
продукт. Неговите компоненти не могат да бъдат разделени за употреба
на повече от едно устройство, освен ако това не е изрично оторизирано
от Sony.
Файлове с данни. Софтуерът може автоматично да създава файлове с
данни за употребата им с него. Всички такива файлове се приемат като
част от Софтуера.
Наемане. Не можете да вземате или давате под наем този Софтуер.
Прехвърляне на Софтуера. Можете да прехвърляте всички ваши права
по силата на това Споразумение, ако продадете или прехвърлите
Продукта на друго лице, без да задържате копия, като прехвърлите целия
Софтуер (включително всички копия, компоненти, материалите на
магнитен и хартиен носител, всички версии и обновявания на Софтуера
и това Споразумение), при положение, че получателят се съгласи с
клаузите на Споразумението.
Зависимост на Софтуера. Софтуерът, интернет услугите или другите
продукти, от които зависи Софтуерът, могат да бъдат нарушени или
прекъснати по усмотрение на техните доставчици (лицата, които
предоставят софтуера, доставчиците на услугите или от Sony).
Дейности при повишен риск. Софтуерът не е пригоден да понася
технически неизправности и не е създаден, произведен или предназначен
за употреба или препродажба като он-лайн контролно оборудване в
рискова среда, като например за работа в ядрени устройства, въздушни
навгационни или комуникационни системи, контрол на въздушния
трафик, животоподдържащи машини или оръжия, при които грешките
в Софтуера могат да доведат до смърт, травми, тежки физически
увреждания на човека и сериозни екологични щети (”Дейности при
повишен риск”). Sony и неговите доставчици категорично отричат
всякакви явни или косвени гаранции за пригодността на този Софтуер за
дейности при повишен риск.
GNU General Public, Lesser General Public и други лицензи.
Въпреки условията, определени в това Споразумение, определени части
от Софтуера се регулират от GNU Lesser General Public License, версия
2.1 (LGPL), GNU General Public License, версия 2 (GPL) и други лицензи
за софтуерни продукти с отворен код (“Open Source Licenses”), копия от
които са приложени тук и включени в този документ. За тези части на
Софтуера може да съществува разминаване между това Споразумение
и Лицензите с отворен код (Open Source Licenses), като в този случай
Лицензите с отворен код (Open Source Licenses) следва да се ръководят
от клаузите на Споразумението.
Достъпност на отворения код за Софтуера. Sony дава достъп до
определени части от този СОФТУЕР в съгласие с GPL/LGPL LICENSES.
Моля, посетете интернет адреса http://www.sony.com/linux относно
достъпа и инструкциите за получаването на такъв код.
5. Промени в Услугата
Sony има правото да прекрати по всяко време и по свое усмотрение
един, няколко или всички елементи на Услугата, която получавате.
Sony може по своя преценка и когато пожелае да добавя или да
премахва услуги и функции, да обновява или модифицира Услугата,
Сайта и/или Софтуера без предупреждение. По усмотрение на
Sony, вие можете да получите съобщения относно тези промени и
новите услуги/функции. Всеки нов текст, съдържание, файл, данни,
продукт, услуги, информация, софтуер, инструменти на софтуера
или други елементи, осигурени от Sony (посредством интернет,
CD-ROM или по друг начин) (включително, но не и задължително
всяка актуализация на софтуера, предоставена ви автоматично
съгласно точка 3 от настоящото Споразумение) ще бъде предмет на
Споразумението; ако отделни клаузи и условия, които се отнасят до
такъв елемент, ви бъдат съобщени, то те се прилагат за този елемент
в изпълнение на Споразумението.
6. Поверителност
С настоящето вие се съгласявате да спазвате задължението
за поверителност на информацията във връзка с Продукта и
Документацията, която ви е предоставена с това Споразумение и не
е публично известна. Не трябва да разкривате такава информация
пред трети лица без предварително писмено съгласие.
10. НЕПОКРИТИ ГАРАНЦИИ И ПОВРЕДИ; ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА И
УСЛУГАТА ИЗИСКВАТ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, КОИТО ТРЯБВА
САМИ ДА НАБАВИТЕ И ЗА КОИТО ВИЕ СТЕ ЕДНОЛИЧНО
ОТГОВОРНИ. РАБОТАТА С ПРОДУКТА И/ИЛИ УСЛУГАТА
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ИЛИ ЗАБРАНЕНА В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВАШАТА ИНТЕРНЕТ УСЛУГА.
УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА, УСЛУГАТА, ПРОДУКТА,
СЪДЪРЖАНИЕТО И/ИЛИ САЙТА Е ОБЕКТ НА
ВАШ СОБСТВЕН РИСК. СОФТУЕРЪТ, УСЛУГАТА,
СЪДЪРЖАНИЕТО И САЙТЪТ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ТАКИВА,
КАКВИТО СА, И ОТНОСНО ПЪЛНАТА СТЕПЕН НА
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, SONY НЕ
ДАВА КАКВИТО И ДА Е ОБЯСНЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ (1)
ЗА ТОЧНАТА, ТЪРГОВСКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА
СПОРЕД ВАШИТЕ ЛИЧНИ ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА, САЙТА
И/ИЛИ СОФТУЕРА; (2) ЧЕ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ДОСТАВЯ
УСЛУГАТА, СОФТУЕРА И/ИЛИ САЙТА, Е ЧИСТ ОТ
ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА
ЗАСЕГНАТ, НАВРЕДЯТ ИЛИ ПРИЧИНЯТ ПОВРЕДА НА
ВАШИЯ КОМПЮТЪР, ТЕЛЕВИЗОР, ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
ИЛИ ДРУГ ВИД ВАША СОБСТВЕНОСТ. ОСВЕН ТОВА, SONY
НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ И НЕ ДАВА ОБЯСНЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА, УСЛУГАТА И/ИЛИ САЙТА
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЯХНАТА ТОЧНОСТ, ПРЕЦИЗНОСТ,
НАДЕЖДНОСТ И ДР. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ДАДЕНИ ОТ SONY ИЛИ
ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА SONY, НЕ СЪЗДАВА
ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН УВЕЛИЧАВА ОБСЕГА
НА ДАДЕНАТА ГАРАНЦИЯ. АКО СОФТУЕРЪТ, УСЛУГАТА И/
ИЛИ САЙТЪТ ДАДАТ НЯКАКВИ ГРЕШКИ, ВИЕ (А НЕ SONY
ИЛИ ОТОРИЗИРАНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА SONY) СЛЕДВА
ДА ПОЕМЕТЕ ВСИЧКИ РАЗНОСКИ ПО СЕРВИЗА, РЕМОНТА
ИЛИ ПОПРАВКАТА.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ И
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ РАЗНОГЛАСИЯ
МЕЖДУ SONY И ТРЕТИ ЛИЦА -ДОСТАВЧИЦИ НА
УСЛУГИТЕ, SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ
СЛЕДСТВЕНИ, ДИРЕКТНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ,
НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ КОНКРЕТНИ ВРЕДИ, СВЪРЗАНИ С
(А) УПОТРЕБАТА, (B) НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА,
(C) ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СОФТУЕРА, УСЛУГАТА,
ПРОДУКТА И/ИЛИ САЙТА, ДОРИ АКО SONY ИЛИ
ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА SONY СА БИЛИ НАЯСНО
С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ВРЕДИ. В НЯКОИ
АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО
ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛЕДСТВЕНИТЕ ИЛИ
СЛУЧАЙНИТЕ ВРЕДИ, ТАКА ЧЕ ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ
СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА
ОТГОВОРНОСТ НА SONY СПРЯМО ВАС ЗА ВСИЧКИ ВРЕДИ,
ЗАГУБИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОПРАВКАТА НА ПРОДУКТА
(ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ ЗА
ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ И
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО) НЕ МОЖЕ ДА
НАДХВЪРЛЯ СУМАТА, ПЛАТЕНА ЗА ПРОДУКТА.
НЯКОИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ТЕРИТОРИИ И ДЪРЖАВИ НЕ
РАЗРЕШАВАТ ПОДОБНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА,
ТАКА ЧЕ ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ
ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ТОЧКА НЕ ЗАСЯГАТ И НЕ
ОГРАНИЧАВАТ ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛ,
НИТО ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАТ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРИЧИНЕНА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА В
РЕЗУЛТАТ НА НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА SONY, ИЛИ
ДРУГА ОТГОВОРНОСТ ДО СТЕПЕН, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА
БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ
ЗАКОНИ.
продължава
Допълнителна информация
7. Контрол върху износа
С настоящето вие се съгласявате да не изнасяте осигурения ви
Софтуер или части от него, освен в съответствие и с всички
изискуеми лицензи и разрешения на законите, правилата и
наредбите за износ.
8. Право на Sony да прекрати или промени клаузите или условията на това
Споразумение
Sony може да добавя, променя или премахва всяка част, клауза или
условие на това Споразумение по всяко време, без предварително
предупреждение. Всяка промяна на Споразумението или клаузите
се обявява веднага на Услугата и/или Сайта. След като продължите
употребата на Услугата, Продукта, Софтуера и/или Сайта след
обявяване на промените в тях, вие декларирате вашето съгласие за
тези промени.
SONY МОЖЕ ДА ДОБАВЯ, ПРОМЕНЯ, ПРЕКЪСВА,
ПРЕМАХВА ИЛИ СПИРА ВСЯКО ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ,
ОБЯВЕНО НА УСЛУГАТА И/ИЛИ САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЕЛЕМЕНТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТИТЕ,
ОПИСАНИ ИЛИ ОБРИСУВАНИ В УСЛУГАТА И/ИЛИ САЙТА,
ВРЕМЕННО ИЛИ ЗА ПОСТОЯННО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ.
БЕЗ ДА ЗАСЯГА ДРУГИ ВАШИ ПРАВА, SONY МОЖЕ ДА
СПРЕ ИЛИ ПРЕКРАТИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ВЕДНАГА С
ПРЕДИЗВЕСТИЕ, АКО НЕ СПАЗВАТЕ НЕГОВИТЕ КЛАУЗИ
И УСЛОВИЯ. При прекратяване на Споразумението, вие трябва
да изтриете Софтуера в четиринадесет (14) дневен срок и при
поискване от страна на Sony да предоставите свидетелство за
това. Sony може да предприеме всички законни и технически
мерки да предотврати нарушаването и да наложи спазването на
това Споразумение, без каквито и да е ограничения, включително
незабавно да прекрати вашия достъп до Услугата, ако прецени, че
вие нарушавате Споразумението.
9. Материална отговорност.
С настоящето вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и
държите Sony и всички нейни агенти, директори, служители,
информационни доставчици, лицензодатели и лицензопритежатели,
клонове, доставчици на услуги, администратори и собственици
(наричани още ”Материално отговорни лица”) далеч от
всякаква отговорност и съдебни разноски (включително, но не и
задължително адвокатски такси и разноски) във връзка с искове,
заведени заради (i) нарушаване или предполагаемо нарушаване от
вас на това Споразумение по какъвто и да е начин, (ii) подписаната
от вас в Споразумението информация, както и (iii) заради всяко
нарушаване или предполагаемо нарушаване от вас на правата на
трети лица, или (iv) всяка вреда, причинена или предполагаемо
причинена от вас на Услугата.
Вие сте длъжни да сътрудничите за защита на Материално
отговорните лица от всякакви искове срещу тях. Sony и/или
Материално отговорните лица си запазват правото на свои
собствени разноски да предприемат действия за защита и контрол
на всеки въпрос, предмет на обезщетение и вие в никакъв случай не
можете да разрешите този въпрос без писменото съгласие на Sony
и/или Материално отговорните лица.
77
11. Допълнителни разпоредби
Това Споразумение, ограничената гаранция, съпътстваща
Продукта, заедно с всички допълнителни клаузи, обявени на
Услугата или Сайта, са част от споразумението между Sony
и вас относно употребата на Продукта, Услугата, Сайта,
Съдържанието и Софтуера. Всяко съобщение на Sony може
да бъде направено чрез писмо, съобщение на електронната
ви поща или да бъде обявено на Услугата или Сайта. Всеки
иск, който можете да направите във връзка с употребата на
този Сайт, трябва да бъде подаден в срок от една (1) година
от възникване на основанието за него. Ако по някаква
причина компетентният съд прецени някоя клауза от това
Споразумение или част от него за неизпълнима, тази клауза
следва да бъде изпълнена до степен, разрешена от закона, без
да се засяга цялостния смисъл на това Споразумение, като
останалите клаузи и условия на Споразумението продължат
да действат с пълна сила. Това Споразумение следва да се
изпълнява и тълкува в съответствие със законите на Япония.
Речник на термините
AACS
“Advanced Access Content System“ е спецификация
за управление на цифрови данни, предназначени за
забавление, съхранявани на предварително записани
и записваеми оптични носители от ново поколение.
Тази спецификация позволява на потребителите
да се наслаждават на цифрово качество на данните
за забавление, включително съдържание с висока
разделителна способност.
AVCHD (стр. 71)
AVCHD представлява формат с висока разделителна
способност за цифрови видеокамери и служи
за записване върху DVD на сигнали със SD
(стандартна разделителна способност) или HD
(висока разделителна способност) по спецификация
1080i*1 или 720p*2 с помощта на ефективна
кодираща технология за компресия на данните.
MPEG-4 AVC/H.264 форматът е предназначен
за компресиране на видео данни, докато Dolby
Digital или линейният PCM формат се използват
за компресиране на аудио данни. MPEG-4
AVC/H.264 форматът е способен да компресира
изображения с много по-висока ефективност в
сравнение със стандартния формат за компресиране
на изображения. MPEG-4 AVC/H.264 форматът
позволява да се записват изображения, заснети на
видеокамера в HD формат, върху DVD дискове, по
същия начин както и SD (стандартна разделителна
способност) телевизионен сигнал.
*1
Спецификация с висока разделителна способност,
която използва 1080 ефективни сканиращи линии
и презредов формат.
*2
Спецификация с висока разделителна способност,
която използва 720 ефективни сканиращи линии и
прогресивен формат
BD-J
Форматът BD-ROM поддържа Java за интерактивни
функции.
”BD-J” е интерактивна платформа, позволяваща на
създателите на интерактивни BD-ROM заглавия
почти неограничени възможности.
BD-R (стр. 69)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) е еднократно
записваем Blu-ray Disc, който има същия капацитет
за съхранение на данни както и BD дисковете,
изброени по-долу. Тъй като записването на данните
може да бъде само еднократно и дискът не може
да бъде презаписан, BD-R дисковете са подходящи
за архивиране на ценни данни или за съхранение и
разпространение на видео материали.
78
BD-RE (стр. 69)
Dolby Digital Plus (стр. 72)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) е многократно
записваем и презаписваем Blu-ray Disc, който има
същия капацитет за съхранение на данни както и
BD дисковете, изброени по-долу. Възможността за
презапис на данните дава огромни възможности
при редактирането и използването на приложения в
избрано от вас време.
Разработена като продължение на Dolby Digital,
тази технология за аудио кодиране поддържа 7.1многоканален съраунд звук.
BD-ROM (стр. 69)
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) са
дискове, произвеждани изключително с търговски
цели, които имат същия капацитет за съхранение
на данни както и BD дисковете, изброени подолу. За разлика от обикновените носители на
филмово и видео съдържание, тези дискове
притежават разширени възможности, като например
интерактивно съдържание, помощни менюта,
избор на субтитрите и последователно изреждане
на снимки. Въпреки че BD-ROM дисковете
могат да съдържат всякакъв вид данни, повечето
BD-ROM дискове се използват за запис на филми
във формат с висока разделителна способност за
възпроизвеждане от Blu-ray Disc/DVD плейъри.
Blu-ray Disc (BD) (стр. 69)
Deep Colour (стр. 50)
Видео сигнали, чиято дълбочина на цветовете е
увеличена, когато преминават през HDMI жака.
Броят на цветовете, които могат да бъдат изразени
с 1 пиксел, е 8 бита на компонентен видео сигнал
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr) (24 бита/16, 777, 216 цвята), за
несъвместим плейър с функцията Deep Colour.
Въпреки това, ако приемникът поддържа функция
DeepColor, броят на цветовете, който може да
бъде изразен с 1 пиксел, като например 12 бита
на компонентен видео сигнал (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) (36
бита). Доколкото градацията в дълбочината на
цветовете може да бъде изразена по-прецизно с
повече битове, постоянната промяна в цветовете
може да бъде по-плавно изразена.
DLNA
Dolby TrueHD е технология за кодиране на аудио
сигнали без загуба на данни, поддържаща до
8 канала многоканален съраунд звук за целите
на оптичните дискове от следващо поколение.
Пресъздаваният звук възпроизвежда оригиналния
сигнал достоверно, бит по бит.
DTS-HD High Resolution Audio
(стр. 72)
Този формат е разработен като продължение на DTS
Digital Surround формата. Той поддържа максимална
семплираща честота 96 kHz и 7.1 многоканален
съраунд звук.
DTS-HD High Resolution Audio има максимална
скорост за пренос на данните от 6 Mbps, но при
компресията се губят част от данните (Lossy).
DTS-HD Master Audio (стр. 72)
DTS-HD Master Audio има максимална скорост
за пренос на данните от 24.5 Mbps и използва
компресия без загуба на данните (Lossless). DTS-HD
Master Audio форматът отговаря на максимална
семплираща честота 192 kHz и до 7.1 канален звук.
Допълнителна информация
Това е дисков формат, разработен за запис/
възпроизвеждане на видео материали с висока
разделителна способност (HD) (За HDTV и др.),
както и за съхранение на големи масиви с данни. На
еднослойните BD дискове могат да бъдат съхранени
до 25 GB, а на двуслойните - до 50 GB данни.
Dolby TrueHD (стр. 72)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (стр. 17)
HDMI е интерфейс, по който може да се предават
както видео, така и аудио сигнали по една
единствена цифрова връзка. Чрез HDMI връзката
към аудио-видео компоненти, като например
снабдени с HDMI телевизионни приемници, могат
да се предават видео сигнали със стандартна
или висока разделителна способност, както и
многоканални аудио сигнали в цифров вид без
промяна на качеството
HDMI спецификациите поддържат HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection), технология за
защита на цифровото съдържание с развлекателен
характер за HDMI.
LTH (от ниско към високо) (стр. 70)
LTH е записваща система, която поддържа BD-R
дискове с органичен пигмент.
“Digital Living Network Alliance” е организация
с идеална цел, която установява общи правила
за разпространение на цифрово съдържание в
интернет и мрежи.
За подробности, вижте следната интернет страница:
http://www.dlna.org/
продължава
79
PhotoTV HD (стр. 43)
”PhotoTV HD” е формат, който позволява постигане
на детайлна картина и изразяване на субтитрите
и цветовете като на снимка. Чрез свързване на
съвместими с ”PhotoTV HD” устройства Sony с
помощта на HDMI кабел, можете да се наслаждавате
на един изцяло нов свят от снимки със спиращо
дъха пълно HD качество. Например, деликатната
структура на човешката кожа, цветята, пясъка и
морските вълни сега могат да бъдат изведени на
голям екран с качеството на красива снимка.
Pop-up menu (Помощно меню) (стр. 37)
Това е меню с увеличени възможности за работа
с BD-ROM. Помощното меню се появява, когато
натиснете бутона POP UP/MENU по време на
възпроизвеждане и можете да работите с него,
докато възпроизвеждането продължава.
Wi-Fi Protected Setup (стр. 26, 32)
Спецификацията Wi-Fi Protected Setup лесно задава
нивото на сигурност на безжични домашни мрежи.
Съществуват 2 начина за използване на функцията
Wi-Fi Protected Setup:
- начинът за настройка на бутона, когато използвате
WPS бутона на безжичния LAN рутер (точка за
достъп)
- PIN начинът, когато използвате PIN код.
x.v.Colour (стр. 50)
x.v.Colour е термин, повече познат като xvYCC
стандарт, предлаган от Sony. xvYCC е международен
стандарт за пространственото разпределение на
цветовете във видео сигналите.
Този стандарт може да изрази по-широка цветова
гама в сравнение с използвания в момента стандарт
за предаване на видео сигнали.
24p True Cinema (стр. 49)
Филми, заснети с филмова камера, съдържат 24
кадъра в секунда.
Тъй като обикновените телевизори (с кинескоп и
плоски панели) извеждат кадрите при 1/60 или 1/50
секундни интервали, 24-те кадъра не се извеждат с
еднаква скорост.
Когато свържете телевизор с 24р възможности,
плейърът извежда всеки кадър при 1/24 секундни
интервали – същия интервал, който е първоначално
заснет с филмовата камера, като по този начин
достоверно възпроизвежда оригиналното филмово
изображение.
80
Азбучен
указател
На екранния дисплей се извеждат
думи в кавички.
Цифри
24p True Cinema 80
A-Z
AACS
78
ANGLE
10
AUDIO
10
“Audio Output Priority”
50
“Audio Settings”
40, 50
“Audio Power Off”
56
AVCHD
71, 78
“BD Dats”
38
“BD Данни”
28
BD-LIVE
25, 37
BD-R
69, 78
BD-RE
69, 79
Blu-ray Disc
69, 79
BONUSVIEW
37
BRAVIA Sync
18, 65
CD
69
“Control for HDMI” 18, 36, 55, 65
Deep Colour
50, 79
“Dimmer”
55
DISPLAY
11
DLNA
44, 60, 79
Dolby Digital
23, 51
Dolby Digital Plus
72, 79
Dolby TrueHD
72, 79
DTS
23, 51
DTS-HD
72, 79
DVD
69
HD аудио
72
HDMI17, 22, 30, 48, 49, 50, 65, 79
HOME
11, 35, 45
Language Follow
18
LTH
79
MAC адрес
56
MP3 аудио записи
40, 69
“Music”
40
“Network Settings”
57
“Network Update”
27, 46
One-Touch Play
18, 36
OPTIONS
11, 37, 41, 42
“OSD”
55
“Photo”
42
“Photo Settings”
55
PhotoTV HD
43, 80
POP UP/MENU
11, 37
“Quick Start Mode”
55
“Resetting”
62
“Setup”
45
SUBTITLE
10
“System Settings”
55
THEATRE
10, 18
TOP MENU
11, 37
“TV Type”
47
USB
43
“Video”
“Video Settings”
WEP
WEP ключ
Wi-Fi Protected
Setup
WPA ключ
WPA2-PSK (AES)
WPA-PSK (AES)
WPA-PSK (TKIP)
WPS бутон
x.v.Colour
35
39, 47
33, 57, 73
33, 57
26, 32, 57, 80
33, 57
73
73
73
26, 32
50, 80
Родителски контрол
36, 53
Свързване на
АV усилвател (приемник) 21
телевизор
16
Следващ език
18
“Снимка”
42
“Търсене на глава”
38
“Търсене на заглавие”
38
Устройство за дистанционно
управление
10, 28, 29
Функция за автодиагностика 68
Цветни бутони
11
А-Я
“Автоматично изключване на
захранването”
56
Актуализация
27, 46
Актуализиране на софтуера 27,
46, 56
Бавно възпроизвеждане
11
Батерии
28
Битпоток
64
“Видео”
35
“Видео настройки”
39, 47
Въвеждане на символи
59
Възпроизвеждане с едно
докосване
18, 36
Възстановяване на
възпроизвеждането
11, 36, 41
Външна памет
25, 37, 66
“Димер”
55
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
69
Дисплей на предния панел
13
“Заключване на диск”
36
Заключване от деца
12, 66
Замръзване на кадър
11
Изключване на захранването на
системата
18
Изреждане на изображения
42, 43, 44
Изходна видео резолюция
71
Изходни аудио сигнали
72
Информация
за възпроизвеждане
39
Лесна настройка
30, 61
Меню Home
45
“Мрежови настройки”
57
“Музика”
40
Място за съхранение
на данни
25, 37, 66
“Настройки”
45
“Настройки за преглед на BD/
DVD “
53
“Настройки за разглеждане на
снимки”
55
“Настройки на звука”
40, 50
“Настройки на системата”
55
Начално меню
45
“Нулиране”
62
Нулиране на плейъра
62
Отстраняване на проблеми
63
Регионален код
70
“Режим на бързо включване” 55
81
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising