Sony | BDP-S780 | Sony BDP-S780 BDP-S780 3D Blu-ray Disc™/DVD player Инструкции за експлоатация

4-267-227- 11 (1)
Ръководство за употреба
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S780
© 2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите токов удар, не отваряйте корпуса.
При проблеми с устройството се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в
квалифициран сервиз.
Не излагайте батериите или устройството, докато
в него са поставени батерии, на прекалено високи
температури като пряка слънчева светлина, огън или
други подобни.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този продукт
може да увреди очите ви. Тъй като лазерният лъч,
използван в този Blu-ray Disc/DVD плейър, е вреден
за очите, не разглобявайте корпуса.
При проблеми с устройството се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз
и други европейски страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт
на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Само за Европа
Този етикет се намира на предпазното капаче на
лазера от вътрешната страна на корпуса.
Това устройство се класифицира като CLASS 1
LASER продукт. Обозначението CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING се намира на външната задна
страна на корпуса.
2
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски
страни със системи за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. При някои видове батерии
този символ може да е в комбинация със символ на
химичен елемент. Символите на химичните елементи
за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване, когато
животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте батерията в пункт за
рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на
този продукт можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Предпазни мерки
• Това устройство работи с напрежение 220–240 V
AC, 50/60 Hz.
Проверете дали работното напрежение на
устройството съответства на вашето мрежово
захранване.
• За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети, пълни с
течности (например вази).
• Монтирайте устройството така, че в случай
на неизправност захранващият кабел да може
незабавно да бъде изключен от контакта.
Предпазни мерки
Това устройство е тествано и е съвместимо с
ограниченията, зададени от EMC директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Монтиране
• Поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху мека повърхност,
като например килим, която би могла да запуши
вентилационните отвори.
• Не монтирайте плейъра в затворено пространство,
като полица за книги или други подобни.
• Не поставяйте устройството близо до източници на
топлина или на места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични вибрации.
• Не поставяйте плейъра на открито, в превозни
средства, кораби или други плавателни съдове.
• Ако внесете плейъра директно от студено на топло
място, или ако го поставите в много влажна стая,
по лещите във вътрешността на устройството може
да кондензира влага. Ако това се случи, възможно
е плейърът да не работи правилно. В този случай
извадете диска и оставете устройството включено
за около половин час, докато влагата се изпари.
• Не монтирайте плейъра върху наклонена
повърхност. Той е проектиран да работи само в
хоризонтална позиция.
• Не поставяйте метални предмети пред предния
панел. Това може да ограничи приема на
радиовълни.
• Не поставяйте плейъра на място, където се използва
медицинска апаратура. Това може да доведе до
неизправност на някои медицински инструменти.
• Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско
устройство, консултирайте се с вашия лекар или с
производителя на вашето медицинско устройство,
преди да използвате функцията безжична LAN
връзка.
• Плейърът трябва да бъде монтиран и да се работи
с него при минимално разстояние 20 cm или
повече между плейъра и тялото на потребителя (с
изключение на крайниците: ръце, китки, ходила и
глезени).
• Не поставяйте тежки или нестабилни предмети
върху плейъра.
• Поставяйте в шейната за дисковете единствено
дискове. В противен случай плейърът или
предметът, който сте поставили, може да се
повредят.
• Когато местите плейъра, извадете поставения в
него диск. Ако не го направите, дискът може да се
повреди.
• Когато местите плейъра, разкачете захранващия
кабел и всички други кабели.
Източници на захранване
• Плейърът е свързан с електрическата мрежа, докато
захранващият му кабел е включен към контакта,
дори ако самото устройство е изключено.
• Ако няма да използвате плейъра за дълъг период от
време, изключете устройството от контакта. За да го
направите, издърпайте щепсела; никога не дърпайте
самия кабел.
• За да предотвратите повреда на захранващия кабел,
внимавайте за следното. Ако кабелът се повреди,
това може да доведе до пожар или токов удар.
- Не притискайте захранващия кабел между плейъра
и стена, полица и др.
- Не поставяйте нищо тежко върху захранващия
кабел и не дърпайте самия кабел.
Настройка на силата на звука
Не увеличавайте звука, докато слушате част от диск
с много ниско ниво на входния сигнал или без аудио
сигнали. Ако го направите, говорителите може да
се повредят, ако се получи внезапен пик на звука
или при възпроизвеждане на част с високо ниво на
сигнала.
Почистване
Почиствайте корпуса, панела и бутоните с мека
кърпа. Не използвайте каквито и да е груби гъбички,
почистващи абразивни препарати или разтворители
като алкохол или бензин.
Почистващи дискове и препарати за почистване
на дискове/лещи
Не използвайте почистващи дискове или препарати за
почистване на дискове/лещи (включително течности
или спрейове). Те могат да повредят устройството.
продължава
3
Подмяна на частите
Ако се налага извършването на ремонт на плейъра,
е възможно сервизът да задържи сменените части за
повторна употреба или за рециклиране.
Свързване на жака HDMI OUT
Съблюдавайте следното, тъй като неправилната
работа може да повреди жака HDMI OUT и
конектора.
• Внимателно изравнете жака HDMI OUT, намиращ
се от задната страна на плейъра, и HDMI конектора,
като обърнете внимание на тяхната форма. Уверете
се, че конекторът не е обърнат или наклонен.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър има способност да
поддържа неограничено дълго време неподвижно
видео изображение или изведено екранно
изображение на екрана на вашия телевизор. Ако
оставите това изображение на телевизионния
екран за дълго време, рискувате трайно да
повредите вашия телевизор.
Особено чувствителни са телевизорите с плазмен
панел на дисплея и прожекционните телевизори.
Ако имате какъвто и да е въпрос или проблем относно
вашия плейър, моля, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Защита против копиране
• Уверете се, че когато местите плейъра, сте
изключили HDMI кабела.
• Когато свързвате или изключвате HDMI кабела,
дръжте HDMI конектора прав. Не въртете HDMI
конектора и не го вкарвайте със сила в жака HDMI
OUT.
Гледане на 3D видео изображения
Някои хора може да се почувстват неразположени
(например да усетят напрежение в очите, умора
или гадене), докато гледат 3D видео изображения.
Sony препоръчва всички зрители да правят редовно
почивки, докато гледат 3D видео изображения.
Дължината и честотата на необходимите почивки
е различна за различните хора. Вие сами трябва да
решите кое е най-доброто за вас. Ако се почувствате
неразположени, трябва да спрете да гледате 3D видео
изображения, докато неразположението премине;
ако сметнете за необходимо, консултирайте се с
лекар. Трябва да прегледате и (i) ръководството за
експлоатация и/или предупредителното съобщение
на всяко друго устройство, използвано с този продукт
или Blu-ray Disc съдържанието, възпроизвеждано на
него и (ii) нашия уебсайт* за най-новата информация
по въпроса. Зрението на малките деца (особено на
онези до 6-годишна възраст) все още се развива.
Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или очен
лекар), преди да разрешите на малки деца да гледат
3D видео изображения. Възрастните трябва да
надзирават малките деца, за да се уверят, че те спазват
изброените по-горе препоръки.
* http://www.sony-europe.com/myproduct/
4
Трябва да знаете, че в Blu-ray Disc™ и DVD
носителите се използват усъвършенствани
системи за защита на съдържанието. Тези системи,
наречени AACS (Advanced Access Content
System – усъвършенствана система за достъп до
съдържанието) и CSS (Content Scramble System –
система за кодиране на съдържанието), може да
съдържат ограничения за възпроизвеждането,
аналоговото извеждане и други подобни функции.
Работата с този продукт и наложените ограничения
може да се различават в зависимост от датата на
закупуването му, защото управителното тяло на
AACS може да приеме или да промени правилата си
за ограничение след закупуването на продукта.
продължава на стр. 6
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ............................................................................................................................................................................2
Предпазни мерки...............................................................................................................................................................................3
Описание на частите и бутоните ...............................................................................................................................................7
Връзки и настройки
Стъпка 1: Свързване на плейъра............................................................................................................................................11
Стъпка 2: Лесна настройка.........................................................................................................................................................13
Свързване към мрежа..................................................................................................................................................................14
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск .........................................................................................................................................................15
Възпроизвеждане от USB устройство .................................................................................................................................16
Възпроизвеждане през мрежа ...............................................................................................................................................17
Налични опции.................................................................................................................................................................................19
Интернет
Разглеждане на уеб страници ..................................................................................................................................................21
Използване на Skype.....................................................................................................................................................................23
Настройки и регулации
Използване на дисплеите с настройки...............................................................................................................................25
[Network Update] (Актуализиране чрез интернет).......................................................................................................25
[Screen Settings] (Настройки на екрана).............................................................................................................................25
[Audio Settings] (Настройки на звука) ..................................................................................................................................26
[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за гледане на BD/DVD дискове)..........................................................27
[Parental Control Settings] (Настройки за родителски контрол)............................................................................28
[Music Settings] (Музикални настройки) ............................................................................................................................28
[System Settings] (Настройки на системата) .....................................................................................................................28
[Network Settings] (Мрежови настройки) ..........................................................................................................................29
[Easy Setup] (Лесна настройка) ................................................................................................................................................30
[Resetting] (Нулиране на плейъра) ........................................................................................................................................30
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми ......................................................................................................................................................31
Технически характеристики .....................................................................................................................................................34
Азбучен указател .............................................................................................................................................................................39
5
Авторски права и търговски марки
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски марки
на Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• Java е търговска марка на Oracle и/или нейните
подразделения.
•
, “XMB” и “xross media bar” са търговски марки
на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment
Inc.
• Този продукт поддържа технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, логото
HDMI и High-Definition Multimedia Interface са
търговски марки или запазени търговски марки на
HDMI Licensing LLC в САЩ или в други държави.
• “Blu-ray Disc” е търговска марка.
• Логата “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” са
търговски марки.
• “BD-LIVE”, логото “BD-LIVE” и “BONUSVIEW”
са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
• “Blu-ray 3D” и логото “Blu-ray 3D” са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
• “x.v.Colour” и логото “x.v.Colour” са търговски
марки на Sony Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” и логото “PhotoTV HD” са търговски
марки на Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
• Windows Media е регистрирана търговска марка или
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави.
Този продукт е защитен от някои права върху
интелектуалната собственост на Microsoft
Corporation. Употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт е забранено
без издаден лиценз от Microsoft или оторизирано
подразделение на Microsoft.
Притежателите на съдържание използват
технологията за достъп до съдържание Microsoft
PlayReady™, за да защитят своята интелектуална
собственост, включително съдържание, защитено
с авторско право. Това устройство използва
технологията PlayReady, за да получи достъп до
PlayReady-защитено съдържание и/или WMDRMзащитено съдържание. Ако устройството не
успее да наложи желаните ограничения върху
употребата на съдържание, притежателите на
това съдържание може да изискат от Microsoft да
отнеме възможността на устройството да консумира
PlayReady-защитено съдържание. Отнемането на
тази възможност няма да засегне незащитеното
съдържание или съдържание, защитено от
други технологии за достъп до съдържание.
Притежателите на съдържание може да изискат
от вас да обновите своя PlayReady, за да получите
достъп до тяхното съдържание. Ако откажете
да го обновите, няма да получите достъп до
съдържанието, изискващо това обновление.
6
• Технологията за разпознаване на музика и видео и
съответните данни се предоставят от Gracenote®.
Gracenote е индустриален стандарт в технологиите
за разпознаване на музика и свързаните с тях
услуги. За повече информация, моля, посетете
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, музикални и видео данни
от Gracenote Inc., copyright © 2000-до днешна
дата Gracenote. Gracenote софтуер, copyright
© 2000-до днешна дата Gracenote. Този продукт
и услуга могат да попадат под един или повече
патенти, притежавани от Gracenote. За списък
с патентите, притежавани от Gracenote, вижте
интернет страницата на Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, логото и логотипът
Gracenote, както и логото “Powered by Gracenote”
са регистрирани търговски марки или търговски
марки на Gracenote в САЩ и/или други държави.
• Този продукт включва SkypeKit версия 3
Copyright 2003-2010, Skype Limited
Очаква се регистрирането на патенти
Skype и асоциираните с него търговски марки,
лога и символът “S” са търговски марки на Skype
Limited.
• Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е сертификационна
марка на Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected Setup™ е марка на Wi-Fi
Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIED™” и “Wi-Fi Protected Setup™”
са търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED™
са търговски марки, служебни марки или
сертификационни марки на Digital Living Network
Alliance.
• Всички други търговски марки са търговски марки
на своите притежатели.
• Другите имена на системи и продукти са в общия
случай търговски марки или запазени търговски
марки на техните производители. Означенията ™
и ® не са посочени в това ръководство.
Описание на частите и бутоните
Преден панел
Бутонът
има сензорна точка. Използвайте сензорната точка за ориентир, когато работите с плейъра.
Шейна за диска
Индикатор за захранването
Светва в бяло, когато включите плейъра.
Сензор за устройство за дистанционно
управление
Дисплей на предния панел
, : Светва по време на възпроизвеждане или
пауза.
: Светва, когато включите настройката за
повтаряне.
HD: Светва, когато извеждате 720p/1080i/1080p
видео сигнали.
Жак
(USB)
Свържете USB устройство към този жак.
(стоп)
(възпроизвеждане)
(отворено/затворено)
(включен/в готовност)
Включва плейъра или го оставя в режим на
готовност.
Заключване на шейната за диска (функция
“Предпазване от деца”)
Можете да заключите шейната за диска, за да
предотвратите отварянето й по грешка.
Когато устройството е включено, задръжте натиснат
бутона
на плейъра за повече от 10 секунди.
Шейната за диска се заключва или отключва.
продължава
7
Заден панел
Жакове LINE OUT (R-AUDIO-L)
Терминал LAN (100)
Жак DIGITAL OUT (COAXIAL)
Жакове COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/PR)
Вентилационни отвори
Жак HDMI OUT
Жак
8
Жак DIGITAL OUT (OPTICAL)
Жак LINE OUT (VIDEO)
(USB)
Устройство за дистанционно
управление
Функциите на устройството за дистанционно
управление се различават в зависимост от диска и
ситуацията.
(отворено/затворено)
Отваря или затваря шейната за диска.
- TV
(избор на входен сигнал на телевизора)
Превключва между телевизора и други източници
на входен сигнал.
- ТV
(включване/в готовност)
Включва телевизора или го оставя в режим на
готовност.
(включване/в готовност)
Включва плейъра или го оставя в режим на
готовност.
Бутони с цифри (0-9)
Въвеждат номера на заглавието/главата и др.
(сила на звука) +/Регулира силата на звука.
3D (стр. 19)
Конвертира 2D съдържание в симулирано 3D
съдържание, когато плейърът е свързан към
3D-съвместими устройства.
AUDIO (стр. 27)
Избира езика на песента, когато на BD-ROM/DVD
VIDEO диска има песните на няколко езика.
Избира звукозаписа на CD дискове.
SUBTITLE (стр. 28)
Избира езика на субтитрите, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска има субтитри на няколко езика.
(любими) (стр. 19)
Извежда Интернет съдържанието, запазено във
вашия списък с любимо съдържание. Можете
да запазвате до 18 от любимите ви Интернет
програми със съдържание.
Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
Бутони за пряк достъп до избрани опции на някои
менюта.
TOP MENU
Отваря или затваря главното меню на BD или DVD
диска.
POP UP/MENU
Отваря или затваря помощното меню на BD-ROM
или менюто на DVD диска.
OPTIONS (стр. 19)
На екрана се извежда менюто с опции, които могат
да бъдат избрани.
• Бутонът с цифрата 5, както и бутоните AUDIO,
+
и
имат сензорна точка. Използвайте сензорната
точка за ориентир, когато работите с плейъра.
• Бутоните, оцветени в сиво, светят в тъмното.
продължава
9
HOME
Зарежда началното меню на плейъра.
Извежда фоново изображение, когато натиснете
икона с категория в началното меню.
RETURN
Връща екрана към предходния дисплей.
Премества индикатора, за да изберете от
изведените опции.
Дисплей на началното меню
Когато натиснете НОМЕ, се извежда началното меню.
. Изберете
Изберете категория, като използвате
опция, като използвате
и натиснете ENTER.
Item
Опция
Category
Категория
Централен бутон (ENTER)
Въвежда избраната опция.
(предходен/следващ)
Прескача към предходна/следваща глава, песен
или файл.
(кратко повтаряне/кратко превъртане)
Повтаря последните 10 секунди от сцената/
превърта напред 15 секунди от сцената.
(бързо превъртане назад/напред/
забавен каданс/кадър по кадър)
• Превърта бързо назад/напред диска,
когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете
бутона, скоростта на търсене се променя.
• Възпроизвежда диска на забавен каданс, когато
натиснете за повече от една секунда, докато
устройството е в режим на пауза.
• Възпроизвежда кадър по кадър, когато леко
натиснете, докато устройството е в режим на
пауза.
Възпроизвеждането на забавен каданс или кадър по
кадър не е достъпно за Blu-ray 3D Disc.
(възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането.
DISPLAY (стр. 16)
Извежда на екрана информация за възпроизвеждането
и за разглеждане на уеб страници.
(пауза)
Спира на пауза или рестартира възпроизвеждането.
(стоп)
Спира възпроизвеждането, като запаметява точката,
в която е спрян записът (точка за възобновяване на
записа).
Точката за възобновяване на заглавие/запис е
последната точка, която сте възпроизвели или
последната снимка от папка със снимки.
10
[Setup] (Настройки): Регулира настройките на
плейъра.
[Photo] (Снимки): Извежда снимки.
[Music] (Музика): Възпроизвежда музика.
[Video] (Видео): Възпроизвежда видео.
[Network] (Мрежа): Извежда опциите на
мрежата.
Връзки и настройки
Стъпка 1: Свързване на плейъра
Не свързвайте захранващия кабел, докато не извършите всички останали връзки.
За приложените аксесоари вижте раздел “Приложени аксесоари” (стр. 34).
Връзки и настройки
Свързване към телевизор
В зависимост от жаковете за входен сигнал на вашия телевизор изберете един от следните начини на
свързване. Уверете се, че цветовете на щекерите и жаковете, към които ги свързвате, съвпадат.
HDMI
кабел
(не е(not
приложен
в комплекта)
HDMI
cable
supplied)
Високо
High качество
quality
*1
Аудио/видео cable
кабел*1
Audio/video
*2
Компонентенvideo
видеоcable
кабел*2
Component
(не е приложен
в комплекта)
(not supplied)
*1
Аудио/видеоcable
кабел*1
Audio/video
Стандартно
Standard
качество
quality
Вижте “Приложени аксесоари” (стр. 34)
*2
Защитеното от копиране съдържание на BD-ROM дисковете се извежда с резолюция 480i/576i от жака
COMPONENT VIDEO OUT jack (стр. 4).
*1
продължава
11
Не свързвайте плейъра посредством видеорекордер. Ако преведете сигнала на плейъра през видеорекордер,
поради наличието на сигнали за защита на авторските права е възможно да не получите чисто изображение на
телевизионния екран.
Свързване към вашия AV усилвател (приемник)
Изберете един от следните начини на свързване, в зависимост от жаковете за избор на входен сигнал на вашия
AV усилвател (приемник). Когато изберете
или , извършете подходящите настройки в менюто “Audio
Settings” (Настройки на звука) (стр. 26).
HDMI
е приложен
в комплекта)
HDMIкабел
cable(не
(not
supplied)
HDMI кабел
HDMI
cable
(не
е приложен
в(not
комплекта)
supplied)
Задайте
“BD Audio
MIX Setting”
(стр.27).
27).
t настройката
Set “BD Audio
MIX Setting”
(page
Коаксиален цифров кабел
Coaxial digital cable (not supplied)
(не е приложен в комплекта)
or
или
Оптичен цифров кабел
Optical digital cable (not supplied)
(не е приложен в комплекта)
*1
*1” (page
*2” *2(page
Задайте
настройката
Digital
и “DTS
” (стр. 27).
27)” (стр.
and 27)
“DTS
27).
t
Set “Dolby
Digital“Dolby
*3
Аудио/видео
Audio/videoкабел
cable*3
*1
12
Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са търговски
марки на Dolby Laboratories.
Произведена по лиценз на американски патент №:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
и други лицензирани и чакащи лиценз американски
и световни патенти. DTS е запазена търговска
марка, а логото и символът DTS, DTS-HD и DTSHD Master Audio са търговски марки на DTS, Inc.
Продуктът включва софтуер.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
*3
Вижте “Приложени аксесоари” (стр. 34)
*2
Стъпка 2: Лесна
настройка
Когато включите плейъра за първи път
Връзки и настройки
Изчакайте малко, докато плейърът се включи и
докато стартира “Easy Setup” (Лесна настройка).
1 Поставете две батерии R6 (размер AA), като
внимавате страните и на батериите
да съвпадат със съответните обозначения в
отделението за батерии.
2 Включете плейъра към мрежата от 220 V.
to mains
към
мрежата от 220 V
3 Натиснете бутона
, за да включите плейъра.
4 Включете телевизора, след това превключете
селектора за избор на входен източник на
телевизора, така че сигналът от плейъра да се
изведе на телевизионния екран.
5 Извършете операцията “Easy Setup” (Лесна
настройка).
Следвайте инструкциите на екрана, за да
извършите основните настройки, като използвате
и ENTER на устройството за
дистанционно управление.
</M/m/,
ENTER
13
За да зададете мрежови настройки
Свързване към мрежа
Свързване с кабел
Използвайте LAN кабел, за да свържете към LAN
(100) терминала на плейъра.
Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”,
след това “USB Wireless Setup” (стр. 29) и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да приключите
настройката.
Безжична настройка
Използвайте безжичния LAN, вграден в плейъра.
LAN
кабел (не е
LAN
cable
приложен
в комплекта)
(not supplied)
LAN
(не(not
е приложен
в комплекта)
LANкабел
cable
supplied)
Широколентов
модем/
Broadband ADSL
ADSL
modem/
router
Cable modem
рутер
Кабелен
модем
Интернет
Internet
Препоръчва се да използвате екраниран интерфейсен
кабел (LAN кабел), прав или кроснат.
За да зададете мрежови настройки
Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”,
след това “Wired Setup” (стр. 29) и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да приключите
настройката.
Безжична USB настройка
Изключете плейъра, след това свържете USB
безжичния LAN адаптер (UWA-BR100, който се
продава в търговската мрежа от ноември 2010) към
USB жака на предния или задния панел на плейъра.
Възможно е USB безжичният LAN адаптер да не се
продава в някои региони/държави.
USB безжичен LAN адаптер
LAN
кабел
(не е
LAN
cable
приложен
в комплекта)
(not supplied)
Безжичен
модем/
Wireless LAN ADSL
ADSL
modem/ Интернет
Internet
LAN
рутер
router
Cable modem
Кабелен
модем
14
Безжичен
WirelessLAN
LAN
рутер
router
ADSL
модем/
Internet
ADSL
modem/ Интернет
Кабелен
модем
Cable modem
За да зададете мрежови настройки
Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”, след
това “Wireless Setup(built-in)” (стр. 29) и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да приключите
настройката.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
Вижте “Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 34).
източник на вашия телевизор, така че сигналът
от плейъра да се изведе на телевизионния
екран.
2 Натиснете
и поставете диска в шейната за
дискове.
BD-LIVE.
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Обърнете се към ръководството за
употреба, приложено към диска.
За да изтриете данните в UBS паметта, изберете
(Video) и натиснете ENTER.
“Erase BD Data” от
Всички данни, запазени в папка buda, ще бъдат
изтрити.
Възпроизвеждане
1 Превключете селектора за избор на входен
3 Поставете BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/
Възпроизвеждане на
Blu-ray 3D
Можете да гледате Blu-ray 3D Disc с логото “Blu-ray
3D”*.
1 Пригответе се за възпроизвеждане на Blu-ray
3D Disc.
Със страната за възпроизвеждане надолу
3 Натиснете
на плейъра, за да затворите
шейната за диска.
Възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне автоматично,
изберете
в категорията
(Video) (Видео),
(Music) (Музика) или
(Photo) (Снимки) и
натиснете ENTER.
• Свържете плейъра към вашите 3D-съвместими
устройства посредством високоскоростен HDMI
кабел.
• Задайте “3D Output Setting” и “TV Screen Size
Setting for 3D” в менюто за настройка “Screen
Settings” (стр. 25).
2 Поставете Blu-ray 3D Disc в плейъра.
Методът за работа се различава в зависимост от
диска. Обърнете се към ръководството за употреба,
приложено към диска.
Прегледайте и ръководството за употреба, приложено
към вашия телевизор и свързаното устройство.
Използване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логото “BD-LIVE”* имат
допълнително съдържание и данни, които могат да
бъдат свалени.
*
1 Включете USB памет към USB жака, намиращ
се на задния панел на плейъра. (стр. 8).
Използвайте памет с капацитет 1 GB и повече като
място за локално съхранение на данни.
2 Подгответе се за използване на BD-LIVE (Само
за BD-LIVE).
• Свържете плейъра към мрежата (стр. 14).
• Задайте “BD Internet Connection” в положение
“Allow” (стр. 28).
продължава
15
Извеждане на информацията
за възпроизвеждането
Можете да проверите информацията за
възпроизвеждането и др., като натиснете бутона
DISPLAY.
Изведената информация се различава в зависимост от
типа на диска и статуса на плейъра.
Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM
Възпроизвеждане
от USB устройство
Можете да възпроизвеждате видео/музикални/
снимкови файлове на свързаното USB устройство.
Вижте “Видове файлове, които могат да се
възпроизвеждат” (стр. 35), за да се запознаете със
списъка с USB устройствата, които можете да
възпроизвеждате.
1 Включете USB устройството към USB жака на
плейъра.
Преди свързването се обърнете към
ръководството за употреба, приложено към USB
устройството.
Резолюция на изходния сигнал/Видео честота
Номер или име на заглавието
Текущо избрана настройка за звука
Достъпни функции (
ракурс/
звук/
субтитри)
Информация за възпроизвеждане
Извежда се информация за режим на
възпроизвеждане, лента за състояние на
възпроизвеждане, тип на диска, видео кодек,
скорост за предаване на данните (битрейт), вид
на повторно възпроизвеждане, изминало време и
общо времетраене на записа.
Номер на главата
Текущо избран ракурс
16
USB устройство
USB
device
2 Като използвате
, изберете
(Видео), (Music) (Музика) или
(Снимки) в началното меню.
3 Като използвате
(Video)
(Photo)
, изберете
(USB
device) (USB устройство) и натиснете ENTER.
Възпроизвеждане през
мрежа
Възпроизвеждане на BRAVIA
видео от Интернет
Възпроизвеждане на файлове
през домашна мрежа (DLNA)
Връзки и настройки
Служи като портал, който ви предоставя избрано
Интернет съдържание и разнообразни развлекателни
програми “при поискване”, които можете да
възпроизвеждате на плейъра.
Състояние на мрежата
указва силата на сигнала при безжична връзка
указва кабелна връзка.
Скорост на мрежови трансфер на данните
Име на следващ видео файл
Име на текущо избрания видео файл
Плейърът (DLNA плейър) може да възпроизвежда
видео/ музикални/ снимкови файлове, съхранени на
друг DLNA-съвместим продукт (DLNA сървър) през
мрежата.
Някои Интернет материали изискват регистрация
посредством компютър, преди да можете да ги
възпроизведете.
1 Извършете подготовка за BRAVIA видео от
Server
Сървър
Интернет.
Плейър
Player
Свържете плейъра към мрежа (стр. 12).
2 Изберете
(Video) (Видео), (Music)
(Музика) или
(Photo) (Снимки) в началното
меню, като използвате
.
3 Изберете икона на доставчик на Интернет
съдържание, като използвате
ENTER.
и натиснете
Когато не се изведе списък с Интернет
съдържанието, се появява икона за неполучено
съдържание или нова икона.
За да използвате контролния панел
Контролният панел се появява, когато започнете
възпроизвеждане на видео файла. Възможно е
изведените опции да се различават в зависимост
от доставчиците на Интернет съдържание. За да
изведете отново, натиснете DISPLAY.
1 Пригответе се за използване на DLNA.
• Свържете плейъра към дадена мрежа (стр. 14).
• Подгответе другите необходими DLNAсъвместими продукти. Обърнете се към
ръководството за употреба, приложено към
продукта.
2 Изберете иконката на DLNA сървъра от
(Video) (Видео), (Music) (Музика) или
(Photo) (Снимки) в началното меню.
3 Изберете файла, който искате да
възпроизведете, като използвате
а след това натиснете ENTER.
,
Контролен дисплей
За операции за възпроизвеждане натиснете
или ENTER.
Индикаторна лента за възпроизвеждане
Индикаторна лента, Курсор, който указва текущата
позиция, Време за възпроизвеждане, Времетраене
на видео файла
продължава
17
Управление на плейъра посредством друг
продукт (Рендер)
3 Изберете “Start Party” (Започни купона) от
Когато възпроизвеждате файлове от DLNA сървър
на плейъра, можете да използвате DLNA контролерсъвместим продукт (телефон и др.), за да управлявате
възпроизвеждането.
За да се присъедините към PARTY (само за PARTY
приемник)
менюто с опции.
Изберете
(Party) (Купон) от
(Music) (Музика),
а след това изберете иконката за устройството, което е
PARTY предавател.
За да приключите PARTY
Натиснете HOME.
Сървър
Server
Рендер
Renderer
Продажбата и наличността на продукти, съвместими
с функцията PARTY STREAMING се различават в
зависимост от региона.
Контролер
Controller
Обърнете се към ръководството за употреба,
приложено към DLNA контролера.
Възпроизвеждане на една и
съща музика в различни стаи
(PARTY STREAMING)
Можете да възпроизвеждате музикални файлове
на плейъра (PARTY предавател) едновременно в
различни стаи, с помощта на продукти на Sony
(PARTY приемник), съвместими с DLNA и функцията
PARTY STREAMING или обратното.
Можете да получавате информация за съдържанието,
като използвате технологията Gracenote и да търсите
свързана с него информация.
1 Свържете плейъра към дадена мрежа (стр. 14).
2 Поставете в плейъра диск или включете USB
устройство, от което желаете да търсите.
• Video: Само за BD-ROM или DVD-ROM
дискове.
• Music: Само за CD-DA дискове или USB
устройство
3 Изберете
PARTY
host
PARTY
предавател
използвате
PARTY
приемник
PARTY
guest
PARTY
приемник
PARTY
guest
1 Пригответе се за PARTY STREAMING.
• Свържете плейъра към дадена мрежа (стр. 14).
• Свържете продуктите, съвместими с функцията
PARTY STREAMING, към мрежата.
2 Изберете песен от
началното меню.
18
Търсене на видео/музикална
информация
(Music) (Музика) в
(Video) или
.
(Music), като
4 Изберете
(Video Search) (Търсене на видео)
(Music Search) (Търсене на музика),
или
като използвате
, а след това натиснете
ENTER.
Извежда се информация за съдържанието.
Пример: Списък с филмите на избрания актьорски
състав
Налични опции
Различните настройки и операции за
възпроизвеждане са достъпни чрез натискането
на OPTIONS. Наличните опции се различават в
зависимост от ситуацията.
Опции
Item
Content details (Подробности за съдържанието)
Извежда списък със свързана информация –
например заглавие, актьорски състав, песен или
изпълнител.
Playback History (История на възпроизвеждането)
Извежда заглавие в историята на
възпроизвеждането за BD-ROM/DVD-ROM/CDDA диск.
Search History (История на търсенето)
Извежда списък с историята на търсенето.
За да търсите и друга свързана информация
Изберете елемент от списъците и изберете
“Information Search” (Търсене на информация) или
“Internet Video Search” (Търсене на Интернет видео).
Действие
Details
Repeat
Setting
Задава
режима
повторно
Sets the
repeatзаmode.
възпроизвеждане.
3D Menu
•• Simulated
3D3D:
(Симулирано
Simulated
Adjusts 3D):
the
Регулира
симулирания
simulated
3D effect.3D ефект.
• 3D Depth Adjustment
• (Коригиране
3D Depth Adjustment:
на 3D дълбочината):
Adjusts дълбочината
the depth ofна3D
Коригира
3D
изображението.
image.
с любими записи.
Favourites List Извежда
Displaysсписъка
the Favourites
List.
Стартира
спираthe playback.
Starts or иstops
възпроизвеждането.
Възпроизвежда
Play from start Plays the item заглавието
from the
отначало.
Play/Stop
beginning.
Add to
Favourites
Прибавя
Интернет
съдържание
Adds Internet
content
to the
към списъка с любими записи.
Favourites List.
Интернет
Remove from Изтрива
Removes
Internetсъдържание
content
от
списъка
с любими записи.
Favourites
from
the Favourites
List.
Само за
(Video) (Видео)
Опции
Item
Действие
Details
3D Output
Setting
Задава
или изключва
Sets whether
or not to output
автоматичното извеждане
3D3D
video
automatically.
на
видео.
Регулира
разминаването
Adjusts the
gap between
между картината и звука, като
picture
and
sound,наbyзвука
забавя извеждането
delaying
the sound
според
картината
(от output
0 до 120in
relation to the picture output
милисекунди).
A/V SYNC
(0 to 120 milliseconds).
продължава
19
Връзки и настройки
Общи опции
Опции
Item
Действие
Details
Mode
(Режим за
Video Settings •• Picture
PictureQuality
Quality
Mode:
качество
на картината):
ИзбиSelects the
picture settings.
ра настройките за картината.
“Auto,”
“Custom1,”
and
“Auto”, “Custom1” и “Custom2”
“Custom2”
are available
са
достъпни само
за HDMI
връзки.
only for HDMI
• Texture
Remaster
(Ремастериconnections.
на текстура):
Регулира
• ране
Texture
Remaster:
Adjusts
остротата и детайлността по
the
sharpness
and
detail of
ръбовете на изображенията.
the edges.
• Super
Resolution (Супер
Подобрява резо• резолюция):
Super Resolution:
люцията.
Improves the resolution.
• Smoothing (Изглаждане): Нама• лява
Smoothing:
Reduces onекранното накъсване на
screen banding
by banding),
цветовете
(on-screen
smoothing
като
изглаждаgradations
нюансите вon
плоските
области от изобраflat areas.
• жението.
Contrast Remaster:
• Contrast Remaster (РемастериAutomatically
arranges
the
ране
на контраста):
Автоматичblack
and white
levels
so
но
подрежда
черните
и белите
нива
че екранът
не е
that така,
the screen
is notдаtoo
прекалено
тъмен
и изображеdark and the
image
is
нието
е модулирано.
modulated.
• Clear Black (Изчистване на
• черното):
Clear Black:
Adjusts
the
Регулира
извеждаdisplay
of the dark
нето
на тъмните
елементи от
изображението.
се потискат
elements of theНеimage.
All
всички
светлосенки;
така се
shading
is not suppressed;
получават
красиво възпроизвеit allows beautifully
дени черни тонове.
reproduced black tones.
Само за
(Music) (Музика)
Опции
Item
Действие
Details
Add
Slideshow
BGM
Start Party
depending on the source.
Leave Party
Напуска
PARTY,
в което участва
Leaves from
a PARTY
плейъра. Функцията PARTY
which
the
player
is
STREAMING продължава да
participating
in.участващи
The
работи
с другите
PARTY STREAMING
продукти.
function continues among
other participating products.
Close Party
Спира
в което
участва
ClosesPARTY,
a PARTY
which
the
плейъра. Функцията PARTY
player is participating
STREAMING
приключваin.
и за
The PARTY
STREAMING
всички
останали
участващи
продукти.
function ends for all other
Music Search
Извежда
аудио
Displaysинформация
informationзаon
the
CD (CD-DA), като използва
CD-DA
based
on
Gracenote
технологията Gracenote.
participating products.
technology.
Само за
(Photo) (Снимки)
Спира възпроизвеждането
Pauses
на
пауза the playback.
Извежда
меню
на BD
Displaysглавното
the BD’s
or DVD’s
или DVD диска.
Опции
Item
Действие
Details
Slideshow
Speed
Menu/Popup
Menu
Извежда
меню на
Displaysпомощното
the BD-ROM’s
BD-ROM
или менюто
на DVD
Pop-up Menu
or DVD’s
диска.
menu.
Slideshow
Effect
Променя
на
Changesскоростта
the slideshow
последователното изреждане
speed.
на изображения.
Задава
ефект
приfor
Sets the
effect
последователното изреждане на
slideshows.
изображения.
Title Search
Търси
заглавие
BD-ROM/
Searches
for aнаtitle
on BDDVD VIDEO диск и започва
ROMs/DVD VIDEOs
възпроизвеждането
му and
starts playback from the
отначало.
Chapter
Search
Търси
главаfor
и започва
Searches
a chapter and
възпроизвеждането й отначало.
Pause
Top Menu
Top Menu.
Slideshow
BGM
beginning.
starts playback from the
beginning.
Превключва
друга
гледна
Switches toкъм
other
viewing
точка, когато на BD-ROM/DVD
angles when multi-angles
VIDEO диска са направени
are recorded
BD-ROMs/
записи
на една on
и съща
сцена от
DVD VIDEOs.
различни
ракурси.
качеството
IP Content NR Регулира
Adjusts the
picture на
quality of
картината на Интернет
Pro
Internet content.
съдържанието.
за on the
Video Search Извежда
Displaysинформация
information
BD-ROM/DVD-ROM диск,
BD-ROM/DVD-ROM
като използва технологията
based on Gracenote
Gracenote.
Angle
technology.
20
Регистрира
музикални
Registers music
filesфайлове
in the
в USB паметта като фонова
USB
memory
as
slideshow
музика при изреждане
на
background (BGM).
music (BGM).
изображения
Започва
PARTY
от with
избрания
Starts a PARTY
the
източник. В зависимост от
selected
source.
източника тази опция може да
This
item may not appear
не
се изведе.
•• Off:
Off:Изключва
Turns offфункцията.
the
• My
Music from USB: Задава
function.
файлове,
• музикалните
My Music from
USB: Sets
регистрирани
в “Add
the music files
registered
Slideshow
BGM”.
in “Add Slideshow
BGM.”
• Play from Music CD: Задава
• Play from Music CD: Sets
песните от CD-DA дискове.
the tracks in CD-DAs.
Rotate Left
Възпроизвежда
изображения
a slideshow.
вPlays
последователност.
Завърта
Rotatesснимката
the photoпо посока,
обратна на часовниковата
counterclockwise
by
стрелка до 90 градуса.
Rotate Right
Завърта
поclockwise
посока на
Rotatesснимката
the photo
часовниковата
стрелка
до 90
by 90 degrees.
градуса.
Slideshow
90 degrees.
Интернет
Разглеждане на уеб
страници
Можете да се свържете с Интернет и да разглеждате
уеб страници.
Дисплей на Интернет
браузър
Можете да разгледате информацията за дадена уеб
страница, като натиснете DISPLAY.
Изведената информация се различава в зависимост
от уеб страницата и нейния статус.
Интернет
1 Пригответе се за Internet Browser (програма за
разглеждане на уеб страници).
Свържете плейъра към дадена мрежа (стр. 14).
2 Изберете
[Network] (Мрежа) от началното
.
меню, като използвате
3 Изберете
[Internet Browser] (програма за
разглеждане на уеб страници), като използвате
и натиснете ENTER.
Някои уеб страници използват функции, които този
браузър не поддържа. Някои уеб страници може да не
се изведат правилно или да не функционират.
За да въведете URL (Интернет-адрес)
Изберете [URL entry] (Въвеждане на URL) от
менюто с опции.
Въведете URL, като използвате софтуерната
клавиатура, а после изберете [Enter].
Задаване на начална страница по подразбиране.
Докато извеждате страницата, която искате да
зададете, изберете [Set as start page] (Задай като
начална страница) от менюто с опции.
За да излезете от Internet Browser (програма за
разглеждане на уеб страници)
Натиснете HOME.
Заглавие на страницата
Курсор
.
Местете курсора, като натискате
Поставете курсора върху линка, който желаете да
разгледате, а после натиснете ENTER. Извежда се
уеб страницата, към която сочи линкът.
Адрес на страницата
SSL иконка
Извежда се, когато уеб страницата е защитена.
Индикатор за силата на сигнала
Извежда се, когато плейърът е свързан към
безжична мрежа.
Лента за състоянието/Иконка за зареждане
Появява се, докато програмата чете страницата
или по време на сваляне/трансфер на файл.
Поле за въвеждане на текст
Натиснете ENTER, а после изберете [Input]
(Въвеждане) от менюто с опции, за да отворите
софтуерната клавиатура.
Плъзгач
Натиснете
, за да придвижите
страницата наляво, нагоре, надолу или надясно.
продължава
21
Налични опции
Различните настройки и операции са достъпни чрез
натискането на OPTIONS. Наличните опции се
различават в зависимост от ситуацията.
Опции
Items
[Browser
Setup]
Действие
Details
•Displays
[Zoom] (Увеличение)
the Internet
Увеличава или намалява
Browser
settings.
размера на изведеното
• съдържание.
[Zoom]: Increases or
decreases Setup]
the size
of the
• [JavaScript
(Настройки
displayed
contents.
на
JavaScript)
Включва или
• изключва
[JavaScript
Setup]:
JavaScript.
EnablesSetup]
or disables
• [Cookie
(Настройки на
cookies)
Задава приемане или
JavaScript.
неприемане
на
cookies.
• [Cookie Setup]:
Sets
• [SSL
Alarm
whether
orDisplay]
not to accept
(Извеждане
на
SSL
cookies.
Включва
• предупреждение)
[SSL Alarm Display]:
или изключва SSL.
Enables or disables SSL.
[Input]
[Break]
[Delete]
Извежда
клавиDisplaysсофтуерната
the software
атура, за да въвеждате букви
keyboard
to
enter
characters
и цифри, докато разглеждате
while browsing
a website.
дадена
уеб страница.
Премества
Moves theкурсора
cursor на
to the next
следващия ред в полето за
line in theнаtext
input field.
въвеждане
текст.
Изтрива
единcharacter
символ отon the
Erases one
лявата
страна
на cursor
курсораduring
при
left side
of the
въвеждане на текст.
text input.
[Window List]
Извежда
с всички
Displaysсписък
a list of
all уеб
страници. Позволява ви да
websites.
се върнете към предходната
Allows you
to return като
to a
изведена
уеб страница,
previously
displayed
изберете
нейния
прозорец.
website by selecting the
window.
[Bookmark
List]
Извежда
с отметки.
Displaysсписъка
the bookmark
list.
[Character
encoding]
Задава
кодирането
Sets the
characterнаcode.
символите.
[Previous
page/Next
page]
Преминава
къмprevious/next
предходна/
Moves to the
следваща
page. страница.
[Cancel
loading]
Спира
на
Stops зареждането
loading a page.
страница.
[Reload]
Зарежда
същата
страница.
Reloadsотново
the same
page.
[URL entry]
Позволява
ви to
да enter
въведете
URL,
Allows you
a URL
когато
софтуерната
when се
theизведе
software
keyboard
клавиатура.
[Add to
Bookmark]
Добавя
текущо
изведената
Adds the
currently
displayed
уеб страница към списъка с
website
to
the
bookmark list.
отметки)
Задава
текущо
изведената
уеб
Sets the
currently
displayed
страница като начална страница
website
as the default start
по
подразбиране.
is displayed.
[Set as start
page]
page.
22
Опции
Items
Действие
Details
[Open in new
window]
Отваря
Opens линк
a linkв нов
in aпрозорец.
new
[Display
certificate]
Преглед
на сертификатите
View server
certificates sent
на
сървърите,
изпратени
from
pages that
supportот
страниците, поддържащи SSL.
window.
SSL.
Използване на менюто
на Skype
Използване на Skype
Skype е софтуер за комуникация посредством
Интернет.
Можете да използвате следните функции с плейъра:
– Безплатни Skype-to-Skype видео разговори/гласови
обаждания
– Обаждания до стационарни и мобилни телефони
(Изисква се закупуване на Skype кредит.)
След като се впишете, можете да се обаждате/да
приемате обаждания или да регулирате настройките
на Skype.
Интернет
Компютър
PC
Телефони
Phones
1 Пригответе се за Skype.
• Свържете плейъра към дадена мрежа (стр. 14).
• Свържете уеб камерата с микрофон към USB
жака (стр. 7).
2 Изберете
(Skype), като използвате
а след това натиснете ENTER.
За да приемете обаждане
,
Когато стартирате Skype за първи път, следвайте
инструкциите на екрана и се впишете, за да
използвате Skype. Ако нямате собствен акаунт,
създайте си.
За информация относно наличните уеб камери,
посетете следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
За да се обадите
От менюто на Skype изберете иконката на контакта,
на когото искате да се обадите и натиснете ENTER.
(Network) в началното меню,
.
като използвате
3 Изберете
Вашето Skype име
Индикатор за сила на сигнала (само за връзка към
безжична мрежа)
Папки
• Contacts (Контакти): Извежда контактите, на
които да се обадите.
• History (История): Извежда история на
обажданията.
• Tools (Инструменти): Включва полезни функции
– например търсене на контакти.
• Settings (Настройки): Можете да закупите
Skype кредит от “Additional Skype services”
(Допълнителни Skype услуги) в менюто за
настройка “My Account” (Моят акаунт).
Активирайте Skype и се впишете.
За да излезете от Skype
Натиснете HOME.
Щом се впишете, паролата ви ще бъде съхранена
в плейъра при излизането от Skype. За да изтриете
паролата си, се отпишете от Skype преди да го
затворите.
За да се впишете с друг акаунт
Изберете “Sign Out” от менюто с опции.
Изберете
в началното меню и следвайте
инструкциите на екрана.
продължава
23
Skype дисплей
Налични опции
Различните настройки и операции са достъпни чрез
натискането на OPTIONS. Наличните опции се
различават в зависимост от ситуацията.
Опции
Item
Действие
Details
Switch Display Променя
Changesизвеждането
the display for
на
контакти/история)
contact/history.
Име на контакта
Видео на контакта (само за видео разговори)
Сила на сигнала/скорост на мрежовия трансфер на
данни (само за връзка към безжична мрежа)
Времетраене на разговора/Баланс на вашия Skype
кредит
Ваше видео (само за видео разговори)
Налични бутони
Наличните бутони се различават в зависимост от
ситуацията.
• Full screen/Window screen (Пълен екран/
прозорец): Променя режима на дисплея.
• Hang Up (Затваряне)
• Hold/Resume (Изчакване/Възобновяване на
разговора)
• Mute/Unmute (Изключване на звука/Включване
на звука)
• Start My Video/Stop My Video (Стартиране на
моето видео/Спиране на моето видео: Извежда/
скрива вашето видео.
• Гласово обаждане/Видео разговор
24
Change
Status
Променя
ви в status.
Skype
Changesстатуса
the Skype
Sign Out
Излиза
от Skype.
Exits Skype.
About Skype
Microphone
Settings
Извежда екрана с информация
Displays
copyright
за
авторските
права. screen.
Настройва
свързания
Sets the connected микрофон.
microphone.
Buy Skype
Credit
Извежда
на Skype
в
Displaysуебсайта
the Skype
website
Интернет.
via the Internet.
Help
Извежда
помощни разяснения
Displays
за
Skype. the Skype help.
Network Update
(Актуализиране чрез
интернет)
Настройки и регулации
Използване на дисплеите
с настройки
Изберете “ОК”, за да актуализирате софтуера на
плейъра чрез Интернет.
Когато е необходимо да промените някоя от
настройките на плейъра, изберете
[Setup]
(Настройки) от началното меню. Настройките по
подразбиране са подчертани.
[Setup] (Настройки) в началното
меню, като използвате
.
2 Изберете иконката на категорията, която
желаете да промените, като използвате
след това натиснете ENTER.
,
Screen Settings
(Настройки на
екрана)
Иконка
Обяснение
Icon
Explanation
Network
Update
(стр. 25)
Network
Update
(page 25)
Актуализира софтуера на плейъра.
Updates the software of the
player.
Screen
Settings
(стр. 25)
Screen
Settings
(page 25)
Извършва
Makes theвидео
videoнастройки
settings според
типа на свързаните жакове.
3D Output Setting (Настройка за извеждане на 3D)
Auto: По принцип изберете тази настройка.
Off: Изберете тази настройка, за да изведете всяко
съдържание в 2D.
according to the type of
connecting jacks.
-- TV Screen Size Setting for 3D (Настройка за размера на
телевизионния екран за 3D)
Audio
Settings
(стр. 26)
Audio
Settings
(page 26)
Извършва
настройки
Makes theаудио
audio
settings според
типа
на свързаните
жакове.
according
to the type
of
TV Type
connecting jacks.
BD/DVD
Viewing
Settings
(стр. 27)
BD/DVD
Viewing
Settings
Извършва
подробни настройки за
(page 27)
възпроизвеждане
на BD/DVD
Makes detailed settings
for BD/
дискове.
DVD playback.
Parental
Control
Settings
(стр. 28)
Parental
Control
Settings
Извършва
подробни настройки за
(page 28)
функцията
Родителски
контрол.
Makes detailed
settings
for the
Parental Control function.
Music
Settings
(стр. 28)
Music
Settings
(page 28)
Извършва подробни настройки за
Makes detailed settings
възпроизвеждане
на Super for
Audio
Super Audio CD playback.
CD.
System
Settings
(стр. 28)
System
Settings
(page 28)
Извършва
необходими
Makes theвсички
player-related
настройки,
settings. свързани с плейъра.
Задава размера на екрана на вашия 3D-съвместим
телевизор.
16:9: Изберете този режим, когато свързвате
плейъра към широкоекранен телевизор или към
телевизор с функция широк екран.
4:3: Изберете този режим, когато свързвате плейъра
към телевизор с екран 4:3 без функция широк
екран.
-- Screen Format (Формат на екрана)
Original: Изберете този режим, когато свързвате
плейъра към телевизор с функция широк
екран. Извежда картина със съотношение 4:3
в съотношение 16:9 дори на широкоекранен
телевизор.
Fixed Aspect Ratio: Променя размера на картината,
така че да пасне на екрана на телевизора,
като запазва първоначалното съотношение на
картината.
Network
Settings
(стр. 29)
Network
Settings
(page 29)
Извършва
подробни
настройки
на
Makes detailed
settings
for the
Интернет и мрежата.
Internet and network.
Easy
Setup
(стр. 30)
Easy
Setup
(page 30)
Стартира отначало функцията Easy
Re-runs
the
Easy Setup to make
Setup (Лесна настройка) за извършване
theосновните
basic settings.
на
настройки.
Resetting
(стр.(page
30)
Resetting
30)
Връща
къмtoфабричните
Resetsплейъра
the player
the factoryму
настройки.
settings.
продължава
25
Настройки и регулации
1 Изберете
• Препоръчваме ви да актуализирате чрез Интернет
на всеки 2 месеца.
• За информация относно функциите, които могат да
бъдат актуализирани, посетете следния интернет
адрес:
http://support.sony-europe.com/
DVD Aspect Ratio (DVD Съотношение на екрана)
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Letter Box: Извежда широкоекранна картина с черни
ленти отгоре и отдолу.
Auto: Извежда 1920 х 1080р/24 Hz видео сигнали
само когато сте свързали 1080/24р-съвместим
телевизор, като използвате жака HDMI OUT.
Off: Изберете този режим, когато вашият телевизор е
несъвместим с 1080/24р видео сигнали.
YCbCr/RGB (HDMI)
Pan & Scan: Извежда картината на целия екран, като
запазва височината й, но отрязва краищата й
отстрани.
Auto: Автоматично разпознава типа на свързания
телевизор и превключва към подходящата
настройка на цветовете.
YCbCr (4:2:2): Извежда YCbCr 4:2:2 видео
сигнали.
YCbCr (4:4:4): Извежда YCbCr 4:4:4 видео
сигнали.
RGB: Извежда RGB видео сигнали.
HDMI Deep Colour Output
Cinema Conversion Mode (Режим на кино преобразуване)
Auto: Обикновено избирайте този режим. Плейърът
автоматично засича дали материалът е
прехвърлен от видео или кино лента и
превключва на подходящия метод за конверсия.
Video: Ако изберете този режим, винаги ще се избира
метод за конверсия, подходящ за прехвърлен от
видео лента материал, независимо от вида на
материала.
Output Video Format (Изходен видео формат)
HDMI: Обикновено избирайте Auto. Изберете
Original Resolution, за да изведете записаната на
диска резолюция. Когато резолюцията е по-ниска
от SD, тя се преобразува до SD.
Component Video: Изберете резолюцията, която
подхожда на вашия телевизор.
Video: Автоматично задава най-ниската резолюция.
• Когато свързвате жака HDMI OUT и други
видео изходни жакове едновременно, изберете
“Component Video”.
• Когато зададете резолюция “HDMI” или
“Component Video”, но не се извежда картина,
опитайте друга настройка.
• Когато свързвате посредством жака COMPONENT
VIDEO OUT и сте избрали “Component Video”,
възпроизвеждането на защитено съдържание от BDROM диск се поддържа само с изходна резолюция
480i (стр. 4).
26
Auto: Обикновено избирайте тази позиция.
12bit/10bit: Извежда 12/10 битови видео сигнали,
когато свързаният телевизор е съвместим с
функцията Deep Colour.
Off: Изберете тази опция, когато картината
е нестабилна или цветовете изглеждат
неестествени.
SBM (Super Bit Mapping)
On: Изглажда изведените през HDMI OUT жака видео
сигнали.
Off: За разкривени видео сигнали или неестествени
цветове.
Pause Mode Режим на пауза
Auto: Обикновено избирайте този режим. Динамично
движещите се изображения се извеждат без да
са размазани.
Frame: Статичните изображения се извеждат с висока
резолюция.
Audio Settings
(Настройки на звука)
Audio (HDMI) (Аудио (HDMI))
Auto: Обикновено избирайте този режим. Аудио
сигналите се извеждат в зависимост от
състоянието на свързаното HDMI устройство.
PCM: Извежда PCM сигнал от жака HDMI OUT.
DSD Output Mode (DSD изходен режим)
Audio DRC
On: Извежда DSD сигнали от жака HDMI OUT,
когато възпроизвеждате Super Audio CD. Когато
изберете “On”, от другите жакове не се извежда
сигнал.
Off: Извежда PCM сигнали от жака HDMI OUT,
когато възпроизвеждате Super Audio CD.
Auto: Извършва възпроизвеждане с динамичния
обхват, определен от диска (само за BDROM дискове). Другите видове дискове се
възпроизвеждат с ниво “On”.
On: Извършва възпроизвеждане със стандартно ниво
на компресия.
Off: Не се извършва компресия на звука.
Възпроизвежда се по-динамичен звук.
BD Audio MIX Setting (BD аудио MIX настройки)
Dolby Digital
Downmix PCM: Конвертира изходните сигнали в
линейни РСМ сигнали. Избирайте този режим,
когато свързвате аудио устройство без вграден
Dolby Digital декодер.
Dolby Digital: Избирайте този режим, когато
свързвате аудио устройство с вграден Dolby
Digital декодер.
DTS
Downmix PCM: Конвертира изходните сигнали в
линейни РСМ сигнали. Избирайте този режим,
когато свързвате аудио устройство без вграден
DTS декодер.
DTS: Избирайте този режим, когато свързвате аудио
устройство с вграден DTS декодер.
DTS Neo:6
Cinema: Извежда симулиран многоканален звук
от двуканални източници посредством жака
HDMI OUT в съответствие с възможностите на
свързаното устройство, като използва режим
“DTS Neo:6 Cinema”.
Music: Извежда симулиран многоканален звук
от двуканални източници посредством жака
HDMI OUT в съответствие с възможностите на
свързаното устройство, като използва режим
“DTS Neo:6 Music”.
Off: Извежда звука с първоначалния брой канали
посредством жака HDMI OUT.
Downmix
Surround: Извежда аудио сигнали със съраунд ефект.
Избирайте този режим, ако свързвате аудио
устройство, което поддържа формат Dolby
Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.
Stereo: Извежда аудио сигнали без съраунд ефект.
Избирайте този режим, ако свързвате аудио
устройство, което не поддържа формат Dolby
Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.
Настройки и регулации
On: Извежда аудио сигналите, обработени чрез
смесването на интерактивния и вторичния звук в
основния аудио сигнал.
Off: Извежда само основния аудио сигнал. Изберете
тази опция, за да изведете HD аудио сигнали към
AV усилвател (приемник).
BD/DVD Viewing
Settings (Настройки
за гледане на BD/DVD
дискове)
BD/DVD Menu (Меню на BD/DVD диск)
Избира фабрично зададения език на менюто за BDROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете “Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 37).
Audio (Аудио)
Избира фабрично зададения език на записа за BDROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете “Original”, се избира езикът, който е с
приоритет на диска.
Когато изберете “Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 37).
продължава
27
Subtitle (Субтитри)
DVD Parental Control (DVD Родителски контрол)
Избира фабрично зададения език на субтитрите за
BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете „Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 37).
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете вашата
четирицифрена парола.
BD Hybrid Disc Playback Layer (Слой за възпроизвеждане
на хибриден диск)
Internet Video Parental Control (Родителски контрол за
интернет видео)
BD: Възпроизвежда BD слоя.
DVD/CD: Възпроизвежда DVD или CD слоя.
Възпроизвеждането на някои интернет видеоклипове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана и
въведете вашата четирицифрена парола.
BD Internet Connection (BD Интернет връзка)
Allow: Обикновено избирайте тази настройка.
Do not allow: Забранява интернет връзка.
Parental Control
Settings (Настройки
за родителски
контрол)
Password (Парола)
Въвежда парола или променя предишната парола
за функцията Родителски контрол. Паролата
ви позволява да задавате ограничения относно
възпроизвеждането на BD-ROM или DVD VIDEO
дискове и на Интернет видео. Ако е необходимо,
можете да диференцирате нивата на ограничение при
възпроизвеждане на BD-ROM и DVD VIDEO дискове
и видео материали от Интернет.
Parental Control Area Code (Областен код за родителски
контрол)
Възпроизвеждането на няколко BD-ROM, DVD
VIDEO или видеоклипове от Интернет може да бъде
ограничено от географската област. Определени
сцени могат да бъдат блокирани за гледане или
заменени с други. Следвайте инструкциите, изведени
на екрана, и въведете вашата четирицифрена парола.
BD Parental Control (BD Родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана и
въведете вашата четирицифрена парола.
Internet Video Unrated (Нецензурирани интернет
видеоклипове)
Allow: Позволява възпроизвеждане на нецензурирани
интернет видеоклипове.
Block: Блокира възпроизвеждането на нецензурирани
интернет видеоклипове.
Music Settings
(Музикални
настройки)
Super Audio CD Playback Layer (Слой за възпроизвеждане
на Super Audio CD)
Super Audio CD: Възпроизвежда Super Audio CD
слоя.
CD: Възпроизвежда CD слоя.
Super Audio CD Playback Channels (Канали за
възпроизвеждане на Super Audio CD)
DSD 2ch: Възпроизвежда двуканална област.
DSD Multi: Възпроизвежда многоканална област.
System Settings
(Настройки на
системата)
OSD (Екранен дисплей)
Избира език за екранните менюта на плейъра.
Dimmer (Димер)
Bright (Светъл): Дисплеят е ярко осветен.
Dark (Тъмен): Дисплеят е затъмнен.
Off (Изключен): Изключва осветеността по време
на възпроизвеждане. В останалите режими, с
изключение на режима на възпроизвеждане,
дисплеят е затъмнен.
28
Control for HDMI (Управление на HDMI)
Gracenote Settings (Gracenote настройки)
On (Включен): Налични са следните BRAVIA Sync
функции:
– One-Touch Play (Възпроизвеждане с едно
натискане)
– System Power-Off (Изключване на
захранването)
– Language Follow (Следващ език)
Off (Изключен): Функцията е изключена.
Auto (Автоматични): Автоматично сваля
информацията за дисковете, когато спрете
възпроизвеждането. Свържете към Интернет за
да свалите информацията.
Manual (Ръчни): Сваля информацията за диска, когато
изберете “Video Search” или “Music Search” от
менюто с опции.
HDMI: Linked to TV-off (HDMI: Свързан с изключването на
телевизора)
On (Включен): Автоматично изключва плейъра
и HDMI-съвместимите компоненти, когато
свързаният телевизор влезе в режим на
готовност (BRAVIA Sync).
Off (Изключен): Функцията е изключена.
Quick Start Mode (Режим за бързо включване)
On (Включен): Съкращава се времето за преминаване
от режим на готовност в работен режим.
Off (Изключен): Намалява консумацията на енергия в
режим на готовност.
Auto Standby (Автоматично преминаване в режим на
готовност)
On (Включен): Автоматично се връща в режим
на готовност, ако не натиснете бутон на
плейъра или на устройството за дистанционно
управление в продължение на 30 минути.
Off (Изключен): Изключва функцията.
Auto Display (Автоматичен дисплей)
On (Включен): На екрана автоматично се извежда
информация, когато се сменят преглежданите
заглавия, режимите на картината, аудио
сигналите и др.
Off (Изключен): Информацията се извежда само
когато натиснете бутона DISPLAY.
Screen Saver (Скрийн сейвър)
On (Включен): Включва функцията скрийн сейвър.
Когато е изведен дисплеят на екрана и когато не
използвате плейъра за повече от 10 минути, се
включва изображението, което сте задали да се
извежда като скрийн сейвър.
“Off” (Изключен): Функцията е изключена.
Извежда се информация за версията на софтуера и
MAC адрес.
Network Settings
(Мрежови настройки)
Internet Settings (Интернет настройки)
Свържете предварително плейъра към Интернет. За
подробности вижте “Свързване към мрежата”
(стр. 14).
View Network Status: Извежда текущото състояние на
мрежата.
Wired Setup: Изберете тази опция, когато свързвате
директно към широколентов рутер посредством
LAN кабел.
Wireless Setup(built-in): Изберете тази опция, когато
използвате за свързване с мрежата вградения в
плейъра LAN.
USB Wireless Setup: Изберете тази опция, когато
използвате USB безжичен LAN адаптер.
За повече подробности посетете следния интернет
адрес и проверете FAQ съдържанието:
http://support.sony-europe.com/
Network Connection Diagnostics (Диагностициране на
връзката към интернет)
Можете да включите диагностика на мрежата, за да
проверите дали връзката към Интернет е извършена
правилно.
Connection Server Settings (Настройки на връзката
със сървъра)
Избира дали да извежда или не свързания сървър.
Software Update Notification (Напомняне за обновяване
на софтуера)
On (Включен): Плейърът се настройва да ви
информира за най-новата версия на софтуера
(стр. 25).
Off (Изключен): Функцията е изключена.
продължава
29
Настройки и регулации
За подробности се обърнете към ръководството
за употреба, приложено към телевизора или
компонентите.
System Information (Системна информация)
Renderer Set-up (Настройка на рендера)
Automatic Access Permission (Разрешение за
автоматичен достъп): Избира да разреши или не
автоматичен достъп от новоразпознатия DLNA
рендер-съвместим продукт.
Renderer Name (Име на рендера): Извежда името
на плейъра, както е изписано на други DLNA
продукти в мрежата.
Renderer Access Control (Контрол върху достъпа на
рендера)
Извежда списък с DLNA контролер-съвместими
продукти и избира дали всеки от продуктите ще бъде
достъпен през този плейър или не.
Party Auto Start (Автоматичен старт на купона)
On: Започва PARTY или се присъединява към вече
съществуващо PARTY по искане на продукт
в мрежата, съвместим с функцията PARTY
STREAMING.
Off: Изключва функцията.
Media Remote Device Registration (Регистрация на
“Media Remote” устройство)
Регистрира вашето “Media Remote” устройство.
Registered Media Remote Devices (Регистрирани
“Media Remote” устройства)
Извежда списък с вашите регистрирани “Media
Remote” устройства.
Easy Setup (Лесна
настройка)
Рестартира функцията “Easy Setup” (Лесна
настройка) за извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана.
Resetting (Нулиране
на плейъра)
Reset to Factory Default Settings (Връщане към
фабричните настройки)
Можете да върнете настройките на плейъра в
положенията им по подразбиране, като изберете
група с настройки. Всички настройки в групата ще
се нулират.
Initialize Personal Information (Нулиране на лична
информация)
Можете да изтриете вашата лична информация,
запазена в плейъра.
30
Допълнителна информация
Звук
Не се извежда звук или звукът не се извежда правилно.
Отстраняване
на проблеми
Картина
Не се извежда картина или картината не се извежда
правилно.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани
(стр. 11).
Превключете селектора за избор на входен
източник на телевизора, така че сигналът от
плейъра да се изведе на телевизионния екран.
Натиснете бутона на плейъра за повече от 10
секунди, за да върнете резолюцията на изходния
видео сигнал към най-ниските й стойности.
За HDMI връзки опитайте да извършите
следното:
Изключете плейъра, след това
отново го включете.
Изключете свързаното
оборудване и след това отново го включете.
Разкачете HDMI кабела, след това отново го
свържете.
HDMI OUT жакът е свързан към DVI устройство,
което не поддържа технология за защита на
авторското право.
За HDMI връзки проверете опцията [Output
Video Format] (Изходен видео формат) в [Screen
Settings] (Настройки на екрана) (стр. 26).
Когато аналоговите сигнали също се изведат,
задайте [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] в
положение [Off] в настройките [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 26).
За BD-ROM, проверете настройката [BD/DVDROM 1080/24p Output] в настройките [Screen
Settings] (Настройки на екрана) (стр. 26).
Звуковият поток не предава HD аудио сигнали (във
формат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio и DTS-HD Master Audio).
Задайте [BD Audio MIX Setting] в положение
[Off] в дисплея с настройки [Audio Settings]
(Настройки на звука) (стр. 27).
Проверете дали свързаният АV усилвател
(приемник) е съвместим с всеки HD аудио
формат.
Интерактивният звук не се извежда.
Задайте [BD Audio MIX Setting] в положение
[On] в дисплея с настройки [Audio Settings]
(Настройки на звука) (стр. 27).
Изведеният на екрана език се сменя автоматично,
когато свържете оборудване към жака HDMI OUT.
Когато [Control for HDMI] е зададен в
положение [On] (стр. 29), изведеният на екрана
език автоматично се сменя според езиковата
настройка на свързания телевизор (ако промените
настройката на вашия телевизор и т.н.).
31
Допълнителна информация
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато
използвате плейъра, погледнете в ръководството
за отстраняване на проблеми, за да опитате да
отстраните причината, преди да се наложи ремонт.
Ако въпреки това някой проблем продължава,
консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани
(стр. 11).
Превключете селектора за избор на входен
източник на вашия АV усилвател (приемник),
така че аудио сигналите от плейъра да се изведат
през АV усилвателя (приемника).
Ако аудио сигналът не преминава през DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT жака, проверете
аудио настройките (стр. 26).
За HDMI връзки опитайте да извършите
следното:
Изключете плейъра, след това
отново го включете.
Изключете свързаното
оборудване, след това отново го включете.
Разкачете HDMI кабела, след това отново го
свържете.
За HDMI връзки, ако плейърът е свързан към
телевизор през AV усилвател (приемник),
опитайте да свържете HDMI кабела директно към
телевизора. Обърнете се и към ръководството
за експлоатация, приложено към AV усилвателя
(приемника).
Жакът HDMI OUT е свързан към DVI устройство
(жаковете DVI не приемат аудио сигнали).
Устройството, свързано към жака HDMI OUT, не
поддържа аудио формата на плейъра. Проверете
аудио настройките (стр. 26).
Диск
Skype
Дискът не се възпроизвежда.
Дискът е замърсен или изкривен.
Дискът е обърнат наопаки. Поставете диска с
възпроизвеждащата страна надолу.
Опитвате се да възпроизведете диск, записан във
формат, който не може да бъде възпроизведен с
този плейър (стр. 34).
Плейърът не може да възпроизвежда диск със
запис, който не е правилно финализиран.
Регионалният код на BD или DVD диска не
съвпада с този на плейъра.
USB устройство
Плейърът не разпознава USB устройството, свързано
към плейъра.
Уверете се, че USB устройството е здраво
свързано към жака USB.
Проверете дали USB устройството или кабелът не
са повредени.
Проверете дали USB устройството е включено.
Ако USB устройството е свързано посредством
USB хъб, свържете USB устройството директно
към плейъра.
BRAVIA видео от Интернет
Картината/звукът са лоши/някои програми губят от
детайлността на изображенията си, особено по време на
сцени с бързи движения или тъмни сцени.
Качеството на картината/звука може да бъде лошо
в зависимост от Интернет доставчика ви.
Качеството на картината/звука може да се
подобри, като промените скоростта на свързване.
Препоръчваме ви скорост от поне 2.5 Mbps за
видеоклипове със стандартна резолюция (10 Mbps
за видеоклипове с висока резолюция).
Не всички видеоклипове имат звук.
Изображението е малко.
Натиснете
32
, за да го увеличите.
Чува се силно жужене или шум.
Намалете звука на свързания телевизор.
Опитайте се да отдалечите уеб камерата с
микрофон от говорителите на свързания
телевизор.
Интернет връзка
Плейърът не може да се свърже към Интернет.
Проверете Интернет връзката (стр. 14) и
мрежовите настройки (стр. 29).
Не можете да свържете компютъра си с Интернет след
извършването на “Wi-Fi Protected Setup (WPS)”.
Безжичната настройка на рутера може да се
промени автоматично, ако използвате функцията
Wi-Fi Protected Setup, преди да сте задали
настройките на рутера. В този случай променете
безжичните настройки на вашия компютър.
Не можете да свържете плейъра към безжичния
LAN рутер.
Проверете дали безжичният LAN рутер е
включен.
В зависимост от околната среда (например
материала, от който са изградени стените,
условията за прием на радиовълни или
препятствия между плейъра и безжичния LAN
рутер) разстоянието за комуникация може да е
по-късо. Преместете плейъра и безжичния LAN
рутер по-близо един до друг.
Устройства, които използват 2.4 GHz честотен
обхват като микровълнови, Bluetooth или
цифрови безжични устройства може да прекъснат
комуникацията. Отдалечете плейъра от подобни
устройства или ги изключете.
Желаният безжичен рутер не се разпознава, въпреки че
сте извършили “Scan” (Сканиране).
Натиснете RETURN, за да се върнете към
предходния екран и пробвайте отново да
извършите “Scan” (Сканиране). Ако желаният
безжичен рутер отново не бъде разпознат,
натиснете RETURN, за да изберете “Manual
registration” (Ръчна регистрация).
Когато включите плейъра, на екрана се извежда
съобщение “A new software version is available. Please
go to the “Setup” section of the menu and select “Network
update” to perform the update.” (Намерена е нова версия
на софтуера в интернет. Моля, влезте в секция “Setup”
на менюто и изберете “Network update” (Актуализиране
чрез интернет), за да осъществите актуализирането.)
Вижте “Network Update” (Актуализиране чрез
интернет) (стр. 25), за да актуализирате софтуера
на плейъра с новата версия.
Не можете да стартирате функцията PARTY STREAMING.
“Управление на HDMI”
(BRAVIA Sync)
Функцията “Control for HDMI” не работи (BRAVIA Sync).
Задайте “Control for HDMI” в положение “On”
(стр. 29).
Ако промените HDMI връзката, изключете
плейъра, след това отново го включете.
Ако се появят проблеми със захранването, задайте
функцията “Control for HDMI” в положение “Off”,
след това отново я поставете в положение “On”
(стр. 29).
Проверете следното и се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към
компонента.
- Уверете се, че свързаният компонент е
съвместим с функцията “Control for HDMI”.
- Уверете се, че настройката на свързания
компонент за функцията “Control for HDMI” е
правилна.
Когато свържете плейъра към телевизор
посредством AV усилвател (приемник),
- ако АV усилвателят (приемник) не е
несъвместим с функцията “Control for HDMI”,
възможно е да не можете да управлявате
телевизора от приемника.
- ако промените HDMI връзката, изключете и
отново свържете захранващия кабел, или ако
токът спре, опитайте следното:
Превключете
източника на входен сигнал на AV усилвателя
(приемника), така че картината от плейъра да
се изведе на телевизионния екран.
Задайте
“Control for HDMI” в положение “Off”, след
това задайте “Control for HDMI” в положение
“On” (стр. 29). Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено към AV усилвателя
(приемника).
Уверете се, че функциите “Control for HDMI”
и “HDMI: Linked to TV-off” са зададени в
положение “On” (стр. 28).
Други
Възпроизвеждането не започва от началото на
съдържанието.
Натиснете OPTIONS и изберете “Play from start”.
Възпроизвеждането не се възобновява от точката, в
която за последно сте го спрели.
В зависимост от диска, точката, в която сте
спрели възпроизвеждането, се изтрива от паметта
на плейъра, когато:
- отворите шейната за диска.
- изключите USB устройството.
- възпроизведете друго заглавие.
- изключите плейъра.
Шейната за диска не се отваря и на дисплея на предния
панел се извежда надпис “LOCKED” или “TLK ON”.
Когато се изведе надпис “LOCKED”, това
означава, че плейърът е заключен. За да отмените
функцията Child Lock, задръжте натиснат бутона
на плейъра, докато на дисплея на предния
панел се изведе надпис “UNLOCK” (стр. 7).
Когато се изведе надпис “TLK ON”, свържете се
с вашия доставчик на Sony или с оторизирания
сервиз на Sony във вашия град.
Шейната за диска не се отваря и не можете да извадите
диска, дори и след като натиснете бутона .
Опитайте да извършите следното:
Изключете
плейъра и разкачете захранващия кабел.
Свържете отново захранващия кабел, докато
Дръжте
натискате бутона на плейъра.
натиснат бутона на плейъра, докато шейната
за диска се отвори.
Извадете диска.
Когато на дисплея на предния панел се изведе
надпис “OPEN”, задръжте натиснат бутона
на плейъра за повече от 10 секунди, докато
устройството се изключи.
33
Допълнителна информация
Проверете дали “Party Auto Start” (Автоматичен
старт на купона) от меню “Network Settings”
(Мрежови настройки) е зададена в положение
“On” (стр. 30).
Функцията “System Power-Off ” (Изключване на
захранването) не работи (BRAVIA Sync).
На дисплея на предния панел се извежда индикация
“Exxxxx” или “ FAN ERR”.
Когато на дисплея се изведе индикация
“Exxxxx”, свържете се с най-близкия доставчик
на Sony или с местен оторизиран сервиз и ги
информирайте за кода за грешка.
Когато на дисплея се изведе индикация “ FAN
ERR”, опитайте следното:
Проверете дали
вентилационните отвори на задния панел на
плейъра не са запушени.
Поставете плейъра
на място с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаването на температурата
в плейъра.
Плейърът не реагира при натискането на който
и да е бутон.
Във вътрешността на устройството се е
кондензирала влага (стр. 3).
Задръжте натиснат бутона
на плейъра за
повече от 10 секунди, докато индикаторите на
предния панел се изключат.
Ако плейърът все още не реагира на натискането
на бутоните, изключете и след това отново
включете захранващия кабел.
Безжична връзка
Стандарт на безжичния LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотен диапазон:
2.4 GHz обхват: Канали 1-13
Модулация:
DS-SS модем и OFDM модем
Общи
Изисквания към захранването:
220-240 V АС 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
22 W
Размери (прибл.):
430 mm х 199 mm х 46 mm
(ширина/дълбочина/височина), включително
издадените части
Тегло (прибл.):
1.9 kg
Работна температура:
от 5oС до 35oС
Работна влажност:
от 25 % до 80 %
Приложени аксесоари
Технически
характеристики
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Входове и изходи
(Име на жака:
Тип на жака/Изходно ниво/Товарен
импеданс)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Оптичен изходен жак/-18 dBm
(дължина на вълната 660 nm)
DIGTAL OUT (COAXIAL):
Фоно жак/0.5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19-пинов стандартен конектор
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/PR):
Фоно жак/Y: 1.0 Vp-p/PB/PR: 0.7 Vp-p/75 ома
LINE OUT VIDEO:
Фоно жак/1.0 Vp-p/75 ома
LAN (100):
100BASE-TX терминал
USB:
USB жак тип А (за връзка на USB памет,
четец за карти, цифров фотоапарат и цифрова
видеокамера)
34
Устройство за дистанционно управление (1)
Батерии R6 (размер AA) (2)
Техническите характеристики и дизайнът подлежат
на промяна без предупреждение.
Дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Музикални
(Music CD) CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Тъй като техническите характеристики на Bluray Disc са нови и непрекъснато развиващи се
е възможно някои дискове да не могат да бъдат
възпроизведени в зависимост от типа на диска и
версията. Изходният аудио сигнал е различен в
зависимост от източника, свързания изходен жак и
избраните аудио настройки.
BD-RE: версия 2.1
BD-R: версия 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R
дискове с органичен пигмент (LTH тип).
BD-R дисковете, записани на компютър, не могат да
се възпроизвеждат, ако са записани скриптове.
*3
CD или DVD диск, който не е бил правилно
финализиран, няма да се възпроизведе. За повече
информация се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към записващото
устройство.
*2
Дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани
Забележки за дисковете
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове,
които отговарят на Compact Disc (CD) стандарта.
Някои записващи компании разпространяват
DualDiscs и различни музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на авторските права. Моля,
имайте предвид факта, че измежду тези дискове има
и такива, които не отговарят на CD стандарта и е
възможно те да не могат да бъдат възпроизведени с
този плейър.
Забележки относно операциите при възпроизвеждането
на BD/DVD дискове
Някои операции при възпроизвеждането на BD/
DVD дискове може да бъдат нарочно зададени от
производителите на софтуера. Тъй като плейърът
възпроизвежда BD/DVD според съдържанието на
диска, проектирано от производителите на софтуера,
някои опции при възпроизвеждането може да не са
достъпни.
Забележки относно двуслойните BD/DVD дискове
Възпроизвеждането на картината и звука може да
бъде прекъснато за момент, когато се сменят слоевете.
Регионален код (само за BD-ROM/DVD VIDEO дискове)
Вашият плейър има регионален код, отпечатан на
гърба на устройството и ще възпроизвежда само
BD-ROM/DVD ROM дискове, които имат идентичен
.
регионален код или обозначението
Регионален
код
Region code
Видео
File format
Формат
на файла
*1*2
Extensions
Разширение
MPEG-1 Video/PS
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*3
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
MPEG-4 AVC*1*2
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
WMV9*1*2
“.wmv,” “.asf”
AVCHD*2
*4
Xvid
“.avi”
Музика
Формат
на файла
File format
Разширение
Extensions
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC*1*2*5
“.m4a”
WMA9 Standard
*1*2*5
LPCM
Снимки
Формат
на файла
File format
JPEG
Допълнителна информация
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудио дискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни от CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страната с аудио материал на DualDisc
Видове файлове, които могат
да се възпроизвеждат
“.wma”
“.wav”
Разширение
Extensions
“.jpg,” “.jpeg”
Плейърът не възпроизвежда кодирани файлове,
като например DRM
*2
Плейърът не възпроизвежда този файлов формат на
DLNA сървър.
*3
Плейърът може да възпроизвежда само видео
материал със стандартна резолюция на DLNA
сървър.
*4
Плейърът възпроизвежда файлове в AVCHD
формат, които са записани на цифрова видеокамера
и др. Диск в AVCHD формат, който не е правилно
финализиран, няма да може да се възпроизведе.
*5
Плейърът не възпроизвежда кодирани файлове,
като например Lossless формат.
*1
• Възможно е някои файлове да не се възпроизведат
в зависимост от формата, кодирането, условията на
запис или условията на DLNA сървъра.
• Възможно е някои файлове, редактирани на
компютър, да не се възпроизведат.
продължава
35
• Плейърът може да разпознае следните файлове или
папки в BD, DVD, CD и USB устройствата:
- папки до 5-то ниво
- до 500 файла в едно дърво
• Плейърът може да разпознае следните файлове или
папки, съхранени на DLNA сървъра:
– папки до 20-то ниво
– до 999 файла в едно дърво
• Възможно е някои USB устройства да не работят с
този плейър.
• Плейърът може да разпознае Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет или
HDD), Still Image Capture Device (SICD) устройства
и клавиатури със 101 клавиша (само за предния
USB жак).
• За да избегнете повреда на данните или USB
паметта и други устройства, изключете плейъра,
когато включвате или изключвате USB памет или
други устройства.
• Възможно е плейърът да не възпроизвежда плавно
видео файлове с висок битрейт на DATA CD.
Препоръчваме ви да възпроизвеждате такива
файлове, като използвате DATA DVD.
Забележки относно дисковете
• За да пазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - придържайте го само за
ръбовете.
Прах, отпечатъци от пръсти или драскотини може
да повредят диска.
• Не излагайте диска на пряка слънчева светлина или
на влияние на източници на топлина, като например
калорифери; не оставяйте дискове в кола, паркирана
на слънце, тъй като температурата в колата може
значително да се покачи.
• След възпроизвеждане съхранявайте диска в
неговата кутия.
• Почиствайте диска с почистващо парче плат.
Бършете диска в посока от центъра към ръба.
Сигурност на безжичния LAN
Тъй като комуникацията чрез безжична LAN функция
се осъществява чрез радио вълни, безжичният сигнал
може да бъде прихванат от някого. За да защити
безжичната връзка, този плейър поддържа различни
функции за сигурност. Уверете се, че правилно сте
задали настройките за сигурност спрямо мрежовата
среда.
No Security (Без сигурност)
Въпреки че можете лесно да извършвате настройки,
всеки ще може да използва вашата безжичната мрежа,
дори без да се налага използването на специални
инструменти. Имайте предвид, че съществува риск от
неразрешен достъп или прихващане на данни.
WEP
WEP задава ниво на сигурност на връзката, за
да предотврати външна намеса или прекъсване
на вашата безжична мрежа. WEP е технология
за сигурност, която позволява връзката на стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за сигурност, разработена да
коригира пропуските в WEP. TKIP осигурява повисоко ниво на сигурност отколкото WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за сигурност, използваща
усъвършенстван начин на сигурност, който се
отличава от WEP и TKIP.
AES осигурява по-високо ниво на сигурност
отколкото WEP или TKIP.
36
• Не използвайте разтворители като бензин или
разредител, достъпни в търговската мрежа
почистващи препарати за дискове/лещи, а също
и антистатичен спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
• Ако сте надписали етикета на диска, изчакайте да
изсъхне, преди да започнете възпроизвеждането
на диска.
• Не използвайте следните дискове:
- Диск за почистване на лещите.
- Дискове с нестандартна форма (например карта,
сърце).
- Диск със залепен на него етикет или стикер.
- Диск с целофанена лента или стикер на него.
• Не променяйте повърхността на
възпроизвеждащата част на диска с цел да
отстраните драскотини по нея.
Кодове на телевизори, които
могат да бъдат управлявани
с устройството за
дистанционно управление
Производител
Manufacturer
Код
Code number
Sony
01 (фабрична
(default) настройка)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Списък с езикови кодове
За подробности вижте “BD/DVD Viewing Settings”
(Настройка за гледане на BD/DVD) (стр. 27).
Изписването на езиците съответства на ISO 639: 1988
(E/F) стандарта.
Code Language
Код
Език
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1299
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi; Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1300
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
not specified
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
1428
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese; Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Допълнителна информация
Задръжте натиснат бутона
и въведете кода на
производителя на вашия телевизор с помощта на
бутоните с цифри.
Ако е посочен повече от един код за съответната
марка телевизор, въведете кодовете един по един,
докато откриете онзи, който работи с вашия
телевизор.
Code
Код Language
Език
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
продължава
37
Родителски контрол/
Регионален код
За подробности вижте “Parental Control Area Code”
(Областен код за родителски контрол) (стр. 28).
Code Език
Area
Код
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
38
Argentina
Austria
Brazil
China
Denmark
France
Greece
India
Ireland
Japan
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Poland
Russia
Spain
Switzerland
Thailand
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australia
Belgium
Chile
Colombia
Finland
Germany
Hong Kong
Indonesia
Italy
Korea
Malaysia
Netherlands
Norway
Philippines
Portugal
Singapore
Sweden
Taiwan
United Kingdom
Азбучен указател
Думите в кавички се извеждат на
екранния дисплей.
Символи
(любими) 9
Цифри
3D 9, 15
“3D Output Setting” 25
A-Z
AUDIO 9
“Audio Settings” 26
“Audio Standby” 29
“BD/DVD Viewing Settings” 27
BD-LIVE 15
BD-R 34
BD-RE 34
Blu-ray Disc 34
BONUSVIEW 15
BRAVIA Sync 33
BRAVIA видео от Интернет 17
CD 34
“Control for HDMI” 29, 33
Deep Colour 26
“Dimmer” 28
DISPLAY 10
DLNA 17, 18, 29, 30
Dolby Digital 27
“DSD изходен режим” 27
DTS 27
DVD 34
“Easy Setup” 13, 30
Gracenote 18
“Gracenote Settings” 29
HDMI 26
HOME 10, 25
Internet Browser 21
“IP Content NR Pro” 20
MAC адрес 29
“Music Settings” 28
“Network Settings” 29
“Network Update” 25
OPTIONS 9
OSD 28
“Parental Control Settings” 28
PARTY STREAMING 18
POP UP/MENU 9
“Quick Start Mode” 29
“Resetting” 30
“Screen Settings” 25
“Setup” 25
Skype 23
SUBTITLE 9
“System Settings” 28
TOP MENU 9
“TV Screen Size Setting for 3D”
25
TV Type 25
USB 16
WEP 36
WPA2-PSK (AES) 36
WPA2-PSK (TKIP) 36
WPA-PSK (AES) 36
WPA-PSK (TKIP) 36
Битпоток 31
Възстановяване на
възпроизвеждането 10, 33
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани 34
Заключване от деца 7, 33
Интернет съдържание 9, 17
Информация
за възпроизвеждане 16
Начално меню 25
Нулиране на плейъра 30
Отстраняване на проблеми 31
Регионален код 35
Родителски контрол 28
Свързване на
АV усилвател (Приемник) 12
Мрежа 14
Телевизор 11
Устройство за дистанционно
управление 9
Цветни бутони 9
А-Я
Актуализация 25
Актуализиране на софтуера 25, 29
Софтуерът на този плейър може да бъде обновяван в бъдеще. За да откриете подробности относно възможните
новости, посетете: http://support.sony-europe.com/
За да намерите полезни съвети, бележки и информация относно продуктите на Sony и предоставяните услуги,
моля, посетете:
www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия с мастило, базирано на
растителни масла без летливи органични съединения.
39
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF