Sony | BDP-S500 | Sony BDP-S500 Инструкции за експлоатация

B lue - ray D isc п ле й ъ р
Ръководство за експлоатация
¥4POZ$PSQPSBUJPO
#%14
За клиенти в европейски страни
ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от пожар или късо
съединение, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
корпуса на устройството. Обръщайте
се само към
квалифицирани сервизни техници!
Батерии или апарати съдържащи батерии
не трябва да се излагат на прекалено силна
топлина като слънчево нагряване, огън и
други подобни.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Използването на оптични инструменти
с този продукт увеличава опасността
от увреждане на очите. Тъй като лазерният лъч, използван в този Blu-ray диск
плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да разглобите корпуса.
Обръщайте се само към квалифицирани
сервизни техници!
Този етикет е поставен върху защитната обвивка на лазера от вътрешната
страна на капака.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други
европейски страни с разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че този продукт
не се третира като домашен отпадък.
Вместо това трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Ако
изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени в
противен случай. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването
на някои естествени ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски съвет, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина, в
който сте закупили продукта.
Изхвърляне на употребени батерии (за страните от Европейския
съюз и други европейски страни с
разделителна система за отпадъци)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Като изхвърлите батериите
на правилното място, Вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на някои естествени ресурси.
В случай на продукти нуждаещи се от постоянна вградена батерия поради мерки
за безопасност на работа или цялостност на данните, последната трябва да
бъде подменена само от квалифициран
сервизен персонал.
За да се уверите, че батерията се
третира правилно предайте я след като
е изразходвана в пункт за изземване и
рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички батерии моля погледнете частта за това как да отстраните батерията от продукта по безопасен начин.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци
или магазина, от който сте закупили
продукта.
2
Производителяът на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният
представител за EMС и безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За всякакви въпроси по сервиза и
гаранцията на продукта, моля обръщайте
се към адресите на сервизи на гаранционната Ви карта.
Предпазни мерки
Безопасност
• Това устройство работи с напрежение
220-240 V AC, 50/60 Hz. Проверете дали
напрежението от вашата електрическа
мрежа отговаря на тези стандарти.
• За да предотвратите огън или късо
съединение, не поставяйте предмети
съдържащи вода като например вази
върху устройството.
Инсталиране
• Не инсталирайте устройството под
наклон. То трябва да функционира само
в хоризонтална позиция.
• Поддържайте устройството и дисковете далеч от източник на магнитен
заряд като микровълнови фурни или
големи високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху
устройството.
• Не исталирайте устройството в
затворени места като например шкаф.
• Инсталирайте устройството така, че
при нужда кабелът за захранването да
може да се изключи незабавно.
Относно работата
с дискове
• За да предпазите диска от замърсяване,
винаги го хващайте за ръбовете. Не
докосвайте повърхността на диска.
Предпазни мерки
• Не използвайте разтворители като
бензин, разредител, достъпни в търговската мрежа разтвори за дискове / лещи
или антистатични спрейове, предназначени за винилови плочи.
• Ако сте разпечатали изображение върху
диска, изчакайте то да изсъхне преди да
поставите диска за възпроизвеждане.
Не усилвайте нивото на звука, докато
слушате запис с много ниско входно
ниво на звука или без аудио сигнал. Ако
го направите, при възпроизвеждането
на пикови нива, говорителите могат да
бъдат повредени.
Безопасност
Почистване
Ако в корпуса на устройството попадне
течност или твърд предмет, изключете
плейъра и го проверете при квалифициран специалист, преди да го използвате
по-нататък.
Почиствайте корпуса, панела и контролните бутони с парче мек плат, леко
навлажнено с мек почистващ препарат.
Забършете стъклената част на предния
панел с парче мек сух плат. Не използвайте никакъв вид абразиви или разтворители като алкохол или бензин.
Захранване
• Не излагайте диска на пряка слънчева
светлина или топлинни източници
като вентилационни тръби с горещ
въздух и не оставяйте диска в кола, паркирана на директна слънчева светлина,
тъй като температурата в колата
може стремително да се увеличи.
• Съхранявайте диска винаги в кутийката му след работа с него.
• Почиствайте диска с парче мек памучен
плат. Избърсвайте го от центъра
навън.
Настройване на звука
• Захранването на плейъра от променливотоковия захранващ източник не е
прекъснато, докато плейърът е свързан
към стенната розетка на захранващата
мрежа, независимо от това, че самият
плейър е изключен.
• Ако дълго време не възнамерявате да
използвате плейъра, уверете се, че сте
го изключили от стенната розетка на
захранващата мрежа. Когато изключвате променливотоковия захранващ
кабел, хванете самия щепсел, никога не
дърпайте кабела.
Поставяне
• Разполагайте плейъра само на места
с подходяща вентилация, за да предотвратите прегряването му.
• Не поставяйте плейъра върху меки
повърхности, като например постелки.
• Не поставяйте плейъра в близост до
източници на топлина или на места,
които са под въздействието на пряка
слънчева светлина, прекомерна запрашеност или механични вибрации.
Работа
• Ако сте пренесли плейъра директно
от студено на топло място или сте
го поставили в много влажно помещение, влагата може да кондензира върху
лещите на плейъра. Ако това стане,
плейърът няма да работи правилно. В
такъв случай отстранете диска и оставете плейъра включен за около половин
час, докато влагата се изпари.
• Когато пренасяте плейъра, изваждайте
дисковете. Ако не го направите, дискът
може да се повреди.
• Не пренасяйте устройството със
свален панел.
• Не прилагайте сила върху панела.
Почистващи дискове, почистване
на дисковете и лещите
Не използвайте почистващите дискове
или разтворите за почистване на дискове и лещи (течност или спрей), които
се предлагат в търговската мрежа. Употребата им може да доведе до повреда на
устройството.
Подмяна на части
В случай, че този уред е бил ремонтиран, заменените части могат да бъдат
събрани за повторна употреба или
рециклиране.
Важна забележка
Внимание: този плейър е способен да задържи неподвижно видео изображение
или телевизионен кадър на вашия екран
неограничено дълго. Ако оставите
неподвижно видео изображение или
телевизионен кадър, изобразени за дълго
време върху вашия екран, рискувате да
му нанесете трайни повреди. Телевизионните приемници с плазмени екрани и
прожекционните телевизори също са
чувствителни към тази функция.
Ако имате въпроси или проблеми с вашия
плейър, моля обърнете се към най-близкия
дилър на Sony.
3
Съдържание
Заключване на диск ............................................... 29
Въвеждане / смяна на паролата ..................................29
Настройка на родителски контрол за DVD VIDEO .30
Настройка на родителски контрол за BD-ROM ......30
Гледане на филмови файлове
ВНИМАНИЕ ..............................................................2
Относно работата с дискове .................................3
Предпазни мерки .....................................................3
Съдържание.............................................................4
Относно това ръководство .........................................5
Дискове и файлове, които този плейър може да
възпроизвежда ...................................................5
Примери за дискове, които този плейър не може да
възпроизвежда ............................................................6
Относно възпроизвеждането на дискове, записани в
AVCHD формат ............................................................6
BD / DVD регионален код .................................................7
Относно функциите при възпроизвеждане на BD /
DVD файлове.................................................................7
Авторски права .................................................................7
Основни характеристики .......................................7
Първи стъпки
Стъпка 1: Разопаковане ..........................................9
Стъпка 2: Свързване на видео кабелите / HDMI
кабел ................................................................. 10
A Свързване към входния видео жак ......................... 10
B Свързване към входния S VIDEO жак ..................... 10
C Свързване към входните видео жакове на компонентните кабели (Y, PB, PR) ................................. 10
D Свързване към входния HDMI жак11
Относно функции за ‘BRAVIA’ Theatre Sync (само за
HDMI връзки)...............................................................11
Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите................ 12
A Свързване към вашия телевизионен приемник13
B Свързване към стерео усилвател (приемник) и
2 високоговорителя .................................................. 13
C Свързване към аудио / видео усилвател (приемник) с Dolby Surround (Pro Logic) декодер и 3 до 6
високоговорителя ..................................................... 14
D-1 Свързване към аудио / видео усилвател (приемник) с 5.1 канален входен жак и 6 високоговорителя .............................................................................. 14
D-2 Свързване към аудио / видео усилвател (приемник) с цифров входен жак и 6 високоговорителя
15
D-3 Свързване към аудио / видео усилвател (приемник) с HDMI входен жак и 8 високоговорителя . 15
Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел .......... 16
Стъпка 5: Подготовка на дистанционното
управление ........................................................ 16
Ако искате да контролирате вашия телевизионен
приемник с приложеното дистанционно управление ................................................................................ 17
Стъпка 6: Easy Setup (Бързо включване) ............... 18
Стъпка 7: Допълнителни настройки .................... 19
Основни функции
Възпроизвеждане на диск ...................................... 20
Упътване за екраните ........................................... 22
Въвеждане на символи ...................................................23
Упътване за дистанционното управление ............ 24
Възпроизвеждане в различни режими на възпроизвеждане ......................................................................25
Търсене с помощта на дистанционното
управление .................................................................26
Проверка на информацията върху диска ............... 26
Изчистване на записите с ниско ниво на звука
(Audio DRC)........................................................ 27
Настройване на картината .................................. 28
Фина настройка на картината според вашите
предпочитания ..........................................................28
4
Преглеждане на всички заглавия............................ 32
Възпроизвеждане на видео файл ..................................33
Търсене по жанр, по бърз списък и по папка .............34
Търсене на видео файл ...................................................34
Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък /
Quicklist) .......................................................................35
Слушане на файлове с музика
Преглеждане на всички изпълнители .................... 36
Възпроизвеждане на аудио файл ..................................37
Търсене по изпълнител, по албум, по жанр, по бърз
списък и по папка .............................................. 38
Търсене на аудио файл ........................................... 38
Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък /
Quicklist) ............................................................ 39
Разглеждане на файлове с неподвижни
изображения
Преглеждане на всички папки ................................ 40
Възпроизвеждане на серия от неподвижни
изображения ..............................................................41
Търсене по дата, по бърз списък и по папка ........... 42
Търсене на неподвижно изображение .................... 42
Програмиране на възпроизвеждане на серия от
неподвижни изображения
(Бърз списък / Quicklist) ......................................... 43
Промяна на фабричните настройки
Използване на екрани за настройки ....................... 44
Видео настройки................................................... 45
Аудио настройки .................................................. 47
Език....................................................................... 49
Родителски контрол ............................................. 50
Високоговорители ................................................ 51
Опции .................................................................... 52
Възстановяване фабричните настройки на
плейъра ............................................................. 53
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми .................................. 54
Функция за самодиагностициране ........................ 57
Индекс на съставните части и контролните
бутони .............................................................. 58
Преден панел.....................................................................58
Екран на предния панел..................................................59
Заден панел .......................................................................59
Речник на термините ........................................... 60
Спецификации ....................................................... 61
Списък с езиковите кодове ................................... 62
Списък с регионалните кодове за родителски
контрол ........................................................... 63
Индекс ................................................................... 63
Относно това ръководство
Инструкциите в това ръководство описват контролните
функции и бутони върху дистанционното управление. Също така
можете да използвате контролните бутони върху плейъра, ако
те имат същите или подобни наименования като тези върху
дистанционното управление.
Значенията на иконите, използвани в това ръководство, са описани, както следва:
Значение
BD
Функции, предназначени за BD-ROM и
BD-RE/BD-R*1, включително двуслойни дискове.
DVD
Функции, предназначени за DVD VIDEO и DVDRW / DVD-R във видео режим, включително 8 см
дискове.
DATA DVD
Функции, предназначени за DATA DVD (DVD-RW
/ DVD-R, съдържащи MPEG2 PS видео изображения, MP3*2 аудио файлове и JPEG файлове с
неподвижни изображения).
Дискове и файлове, които този
плейър може да възпроизвежда
Формат на дисковете
Blu-ray Disc
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
CD
DVD+RW/+R
Функции възможни за музикални CD или за CDR/CD-RW в музикален CD формат.
CD
*1 Само за BD-RE/BD-R в режим BDMV.
*2 МР3 (MPEG-1 Audio Layer III) е стандартен формат, определен
от ISO (International Organization for Standartization / Международна организация по стандартизация) / IEC (International
Electrotechnical Commission / Международна електротехническа
комисия) MPEG, който компресира аудио данни.
Забележка
Илюстрациите за изображенията върху екрана, използвани в това ръководство, може да не съвпадат с графичните изображения, които се появяват на
вашия телевизионен екран.
„Blu-ray Disc“ е търговска марка.
Логото „Blu-ray Disc“, логото „DVD-RW“, логото „DVD-R“ и логото „DVD
VIDEO“ са търговски марки.
Поддържани формати на файловете
(само за DATA DVD)
DVD-RW / -R в това ръководство се наричат „DATA DVD“, когато дисковете съдържат файлове за възпроизвеждане. Поддържат
се следните формати на файловете:
• MPEG2 PS файлове с видео изображения
• MP3 файлове с музика
• JPEG* файлове с неподвижни изображения
*Съгласуване на JPEG формат с UDF (Universal Disk Format / Универсален диск формат).
Относно съвместимостта на BD-ROM
Този плейър поддържа само BD-ROM Profile 1. Възпроизвеждането
на по-късни версии и BD, различни от BD-ROM не е гарантирано.
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови и продължават
да се развиват, някои дискове може да не могат да се възпроизвеждат в зависимост от вида и версията на диска.
Аудио извеждането се различава в зависимост от източника свързан към извеждащия жак и избраните аудио настройки. За повече
подробности вижте стр. 48.
, продължава
5
Примери за дискове, които този
плейър не може да възпроизвежда
Относно възпроизвеждането на дискове, записани в AVCHD формат
Плейърът не може да възпроизвежда следните дискове:
• BD с мастило.
• DVD-RW/DVD-R в режим видеозапис.
• DVD-RAM.
• HD DVD.
• DVD аудио дискове
• DATA CD (CD-R/CD-RW различни от CD в музикален формат).
• CD-ROM записан във PHOTO CD формат.
• Данни, част от CD-Extras.
• VCD/Супер VCD.
• HD слой на Super Audio CD.
Този плейър може да възпроизвежда дискове с AVCHD формат.
Също така плейърът не може да възпроизвежда следните дискове:
• BD-ROM / DVD VIDEO с различен регионален код.
• Диск с нестандартна форма (например картичка, сърце).
• Диск със залепени хартиени или други етикети.
• Диск, от който не са напълно отстранени лепенки, целофан,
тиксо или други.
Забележки
• Относно DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R или CDR/CD-RW
Някои DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R или CD-R/CD-RW
не могат да се възпроизвеждат на този плейър поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторски софтуер.
DVD дискът няма да се възпроизведе, ако не е бил правилно
финализиран. За повече информация вижте ръководството за
експлоатация на записващото устройство. Обърнете внимание, че някои функции за възпроизвеждане може да не работят с
някои DVD+RW/DVD+R, дори и когато са правилно финализирани. В този случай прегледайте диска посредством обикновено
възпроизвеждане.
• Музикални дискове кодирани посредством технологии за
опазване на сигнала от презапис
Този продукт е създаден за възпроизвеждане дискове, които са
съвместими със стандарта Compact Disc (CD). Отскоро различни дискове кодирани със защита от презапис се разпространяват разпространяват от звукозаписни компании. Уверете се,
че между тях няма такива, които да са несъвместими със CD
стандарта, тъй като няма да могат а се възпроизвеждат чрез
това устройство.
• Относно DualDiscs
DualDisc е двустранен диск, на който се съчетават записан
DVD материал от едната страна и цифров аудио материал от
другата страна.
Въпреки това ако аудио страната не е съвместима с Compact
Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането на този това устройство не е гарантирано
• Относно двуслойни DVD
Възпроизвеждането на звук и картина може на моменти да
прекъсва при включването на слоевете.
• Относно 8см BD-RE/8см BD-R
Някои 8 сантиметрови BD-RE и BD-R не могат да се възпроизвеждат на този плейър.
6
Какво представлява AVCHD формат?
AVCHD представлява HD формат (формат с висока разделителна способност) за цифрови видеокамери и служи за запис на SD
(стандартна разделителна способност) или HD (висока разделителна способност) сигнали по спецификация* 1080i или спецификация** 720p на DVD дискове чрез използването на високоефективни технологии на компресирано кодиране. Този формат работи с
кодек MPEG-4 AVC / H.264 за компресиране на видео данните и с
Dolby Digital или линейна PCM система за компресиране на аудио
данните.
Форматът MPEG-4 AVC / H.264 е способен да компресира изображения с по-голяма ефективност от стандартните формати
за компресиране на изображения. Форматът MPEG-4 AVC / H.264
позволява запис на HD видео сигнал, заснет с цифрова видеокамера,
върху DVD дискове, по същия начин както би било за SD (стандартна разделителна способност) телевизионен сигнал.
„AVCHD“ и логото AVCHD са търговски марки на Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. и Sony Corporation.
*1: 1080i спецификация
Това е спецификация с висока разделителна способност, която съчетава 1080
ефективни
линии на сканиране с интерлейс (редуващо се) сканиране.
*2: 720p спецификация
Това е спецификация с висока разделителна способност, която съчетава 720
ефективни линии на сканиране с прогресивно сканиране.
Забележки
• Някои дискове във формат AVCHD може да не бъдат възпроизведени поради
начина на записване.
• Дискове във формат AVCHD няма да бъдат възпроизведени, ако не са били
правилно финализирани.
Основни характеристики
BD / DVD регионален код
Вашият плейър има регионален код, който е напечатан на задната
страна на устройството и ще възпроизвежда единствено BDROM / DVD VIDEO дискове, които имат етикети със същите
регионални кодове.
DVD VIDEO дискове с етикети
дани на този плейър.
също ще бъдат възпроизвеж-
В зависимост от вида BD-ROM / DVD VIDEO може да няма
индикация за регионален код, въпреки че възпроизвеждането на
BD-ROM / DVD VIDEO е забранено от регионални ограничения.
HDMI
OUT
AUDIO
OUT
Y
DIGITAL OUT
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Възпроизвеждане на BD-ROM
BD-ROM е следващо поколение формат за оптичен диск в сферата
на HD (висока разделителна способност). Характеризира се с
огромен капацитет за съхранение от 25 до 50 GB (пет пъти
повече от DVD) и високоскоростен трансфер, достигащ до 54
Mbps в секунда. Форматът предлага не само HD качество без
компромиси на видео файловете*1 *2, но също осигурява и богато
допълнително съдържание на един диск и HD качество на звука до
8 канала както и интерактивно опериране.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AC IN
Открийте възможностите на аудио / видео възпроизвеждането
с (HD) висока разделителна способност и възможностите на
функцията library (библиотека) на този Blu-ray Disc плейър.
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
L
R
R
REAR
S VIDEO
CENTER
*1 Необходим е съвместим HD екран, за да се насладите на същото качество.
*2 Някои дискове могат да се гледат само с HDMI връзка.
WOOFER
24p True Cinema
Относно функциите на
възпроизвеждане на BD / DVD
Някои функции на възпроизвеждане на BD / DVD може съзнателно
да бъдат настроени от производителите на софтуера. Тъй като
плейърът възпроизвежда BD / DVD съгласно съдържанието на
диска, което е създадено от производителите на софтуера, някои
характеристики на възпроизвеждането може да не са достъпни.
Проверете приложените инструкции към BD / DVD дисковете.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита на авторските
права, предмет на патенти в САЩ и други закони за интелектуалната собственост. Използването на тази технология може да
става само с разрешението на Macrovision и е предвидена само за
домашна или друга ограничена употреба доколкото разрешението
от Macrovision не предвижда друго. Модифицирани копия или
разглобяване на устройството са забранени.
Филми заснети с камера са съставени от 24 кадъра в секунда. Тъй
като обикновените телевизионни апарати (и кинескопни, и плоски панели) извеждат кадри при 1/60 или 1/50 секундни интервали, 24-те кадъра не се появяват при равна скорост.
Когато свържете към телевизор с 24р възможности, плейърът
възпроизвежда всеки кадър при 1/24 секундни интервали – същите
интервали, заснети с камерата, като по този начин сцените от
филма се възпроизвеждат по възможно най-достоверен начин.
HDMI Control (‘BRAVIA’ Theatre Sync)
Функция ‘BRAVIA’ Theatre Sync прави работата с устройството
по-лесна като свързва съвместими Sony компоненти с HDMI
Control функция посредством HDMI кабел.
Приложение BD-J
Форматът BD-ROM поддържа Java за интерактивни функции.
„BD-J“ предлага на доставчиците на он-лайн информация почти
неограничена функционалност при създаване на интерактивни
BD-ROM заглавия*.
Java и всички марки въз основа на Java са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Sun Microsystems, Inc.
© 2000-2007 Esmertec AG
* Този плейър не поддържа BD-J файлове, които могат да се свалят от интернет.
Поддръжка на некомпресиран многоканален линеен PCM
В комбинация със съвместим аудио / видео усилвател плейърът
може да възпроизведе 8-канален линеен PCM съраунд звук.*С несъвместим усилвател плейърът възпроизвежда 5.1-канален аналогов
сигнал от неговия 5.1CH OUTPUT жак за висококачествено аудио
възпроизвеждане.
* Имайте предвид, че DIGITAL OUT (OPTICAL или COAXIAL) жак не възпроизвежда същия тип сигнал. Ще имате нужда от HDMI кабел и HDMI съвместимо устройство, което поддържа 8-канални сигнали.
“Dolby TrueHD” и “DTS-HD” – 7.1-канален съраунд звук
Плейърът поддържа извеждането на Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus и DTS-HD High Resolution Audio посредством HDMI. Също
така поддържа декодирането на Dolby TrueHD и Dolby Digital Plus
Linear РCM в HDMI.
Възпроизвеждане на дискове във формат AVCHD
Плейърът поддържа файлове-записи с висока разделителна способност във формат AVCHD, направени на AVCHD съвместими
камери. Вашият личен архив с висока разделителна способност е
готов за възпроизвеждане с HD качество.
7
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) цифрово
устройство
Когато е свързан с HDMI екранно устройство, използвайки
единичен HDMI кабел, плейърът може да възпроизвежда както
SD (стандартна разделителна способност), така и HD (висока
разделителна способност) видео и многоканални аудио сигнали в
цифров формат без влошаване на качеството.
HDMI спецификацията поддържа HDCP (High-bandwith Digital
Contents Protection), технология за защита от копиране, която
включва кодираща технология за цифрови видео сигнали.
Функция library (библиотека) за записани файлове
(Само за JPEG неподвижни изображения, MP3 аудио
файлове, MPEG2 PS филмови файлове)
За DATA DVD дискове, създадени на други DVD устройства, три
отделни прозореца за преглед – за филми, за музика и за неподвижни
изображения по списъците със заглавия, позволяват лесно да се
сортират, търсят и възпроизвеждат файловете, включително и
серии с неподвижни изображения.
x.v.Colour съвместимост
Този плейър поддържа възпроизвеждането на видео съдържание
на дискове записани с технология “x.v.Colour”. За да наблюдавате
съържанието на видео със записана технология “x.v.Colour” Ви е
необходим телевизор или монитор, поддържащи ръчна регулация
на настройките за цвят. Моля консултирайте се с инструкциите
за експлолатация на помощното усройство (телевизор, проектор
и т.н.)
Относно x.v.Colour
– x.v.Colour е термин по-известен за xvYCC стандарта предложен
от Sony и е търговска марка на Sony Corporation.
– xvYСС е международен стандарт за цвят във видеозаписи. Този
стандарт може да изрази по-широк цветови обхват, отколкото този, който се излъчва в момента.
8
Стъпка 1: Разопаковане
Първи стъпки
Забележки
• Включвайте кабелите здраво, за да избегнете появата на нежелателен шум.
• Придържайте се към инструкциите, приложени към компонентите
за свързване.
• Не можете да свържете този плейър към телевизионен приемник,
който няма входен видео жак.
• Уверете се, че сте изключили захранващия кабел на всеки от компонентите, преди да пристъпите към свързването им.
• Не упражнявайте твърде много сила върху свързващите кабели.
Притискането към стената или към гърба на шкаф може да причини
повреда на кабелите.
Проверете дали са приложени следните аксесоари:
• Видео кабел (фоно жак х 1) (1)
• Стерео аудио кабел (фоно жак х 2) (1)
• HDMI кабел (приложен само към модел BDP-S301)
• Захранващ кабел (1)
• Дистанционно управление (1)
• Батерии с размер AA (R6) (2)
• Информация за GNU Лиценз (само на английски) (1)
Първи стъпки
Следвайте стъпките от 1 до 7, за да включите и нагласите настройките на плейъра.
Относно наименованията на жаковете и бутоните,
вижте „Индекс на съставните части и контролните
бутони“ (страница 58).
• Стъпка 1: Разопаковане страница .............................9
• Стъпка 2: Свързване на видео кабелите / HDMI кабел
страница ........................................................................ 10
• Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите
страница ........................................................................ 12
• Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел
страница ........................................................................16
• Стъпка 5: Подготовка на дистанционното
управление страница...................................................16
• Стъпка 6: Easy Setup (Бързо включване)
страница ........................................................................ 18
• Стъпка 7: Допълнителни настройки страница .... 19
9
Стъпка 2: Свързване на видео
кабелите / HDMI кабел
B
Свързване към входния S VIDEO жак
Свържете, като използвате S VIDEO кабел (не е приложен). Ще се
наслаждавате на висококачествени изображения.
Blu-ray Disc плейър
Свържете този плейър към вашия телевизионен монитор,
проектор или аудио / видео усилвател (приемник), като използвате видео кабела. Изберете един от вариантите от A до D
, в зависимост от входния жак на вашия телевизионен монитор,
проектор или аудио / видео усилвател (приемник).
За да гледате 1080р прогресивни сигнали със съвместим телевизионен приемник, проектор или монитор с входен HDMI жак, трябва да изберете вариант D . Можете да използвате вариант C ,
за да гледате 480р / 720р прогресивни сигнали или 1080i интерлейс
(редуващи се) сигнали на съвместимо устройство с компонентен
входен видео жак.
A
към S VIDEO
S VIDEO кабел (не е приложен)
Свързване към входния видео жак
Свържете приложения видео кабел (жълт) към жълтия (видео)
жак. Можете да се наслаждавате на изображения със стандартно
качество.
: Посока на сигнала
телевизионен приемник,
проектор или аудио / видео
усилвател (приемник)
Blu-ray Disc плейър
Свързване към входните компонентните видео жакове (Y, PB, PR)
C
Свържете компонента чрез жаковете COMPONENT VIDEO
OUT, като използвате компонентен видео кабел (не е приложен)
или три видео кабела (не са приложени) от един и същи вид и
с една и съща дължина. Ще се наслаждавате на точна цветова
репродукция и висококачествени изображения. Също можете
да се наслаждавате на висококачествена картина с 480р / 720р
прогресивни сигнали или 1080i интерлейс (редуващи се) сигнали,
ако вашият телевизионен приемник, проектор или аудио / видео
усилвател (приемник) е съвместим.
към VIDEO OUT
(жълт)
(жълт)
Видео кабел (приложен)
Blu-ray Disc плейър
: Посока на сигнала
телевизионен приемник,
проектор или аудио / видео
усилвател (приемник)
При свързване към стандартен 4:3 телевизионен
екран
В зависимост от диска изображението може да не пасне на вашия
телевизионен екран. За да промените коефициента на пропорционалност, вижте страница 45.
(зелен)
към COMPONENT
VIDEO OUT
(зелен)
(син)
(червен)
Забележка
Не свързвайте VCR и т.н. между вашия телевизионен приемник
и плейъра. Ако пуснете сигналите на плейъра през VCR, може да не
получите ясно изображение на вашия телевизионен екран. Ако вашият телевизионен приемник има само един входен аудио / видео
жак, свържете плейъра към този жак.
VCR
Blu-ray Disc
плейър
10
TV
Свържете
директно
Компонентен
видео кабел (не
е приложен)
: Посока на сигнала
(син)
(червен)
телевизионен приемник,
проектор или аудио /
видео усилвател
(приемник)
D
Свързване към входния HDMI жак
Използвайте сертифициран HDMI кабел на Sony (не е приложен),
за да се наслаждавате на висококачествена цифрова картина и звук
през HDMI OUT жак. Ще се наслаждавате на по-висококачествена
картина от 480р / 720р / 1080i или 1080р (най-висококачествената между възпроизвежданите от плейъра), ако вашият телевизионен приемник, проектор или аудио / видео усилвател (приемник)
е съвместим.
Blu-ray Disc плейър
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PB
PR
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
HDMI
OUT
REAR
CENTER
WOOFER
към HDMI OUT
HDMI кабел (не е приложен)
телевизионен приемник,
проектор или аудио / видео
усилвател (приемник)
HDMI IN
Този Blu-ray Disc плейър включва High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) технология. HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Относно свързване към HDMI OUT жак
Погледнете внимателно следната неправилна употреба, която
може да причини повреда на HDMI OUТ жака или конектора.
Внимателно изравнете HDMI OUT жака на гърба на плейъра с
HDMI конектора като проверявате формата им. Уверете се, че
конекторът не е обърнат наобратно или изкривен.
След като плейърът е включен, индикаторът HD (висока разделителна способност) на предния панел светва при възпроизвеждането на 720р / 1080i / 1080р видео сигнали. HDMI индикаторът
светва, когато е свързано HDMI устройство.
Забележки
• Потребителите трябва да знаят, че не всички телевизионни приемници
с висока разделителна способност са напълно съвместими с този продукт
и могат да предизвикат възпроизвеждането на неправилни изображения. В
случаи на проблеми с картината при 480 / 720 / 1080 прогресивно сканиране
се препоръчва потребителят да превключи връзката към изхода „standard
definition“ (стандартна разделителна способност) . Ако имате въпроси
относно съвместимостта на вашия телевизионен приемник с този модел
480р / 720р / 1080р Blu-ray Disc плейър, моля да се свържете с нашия център за
обслужване на клиенти.
• Ако картината не е ясна, естествена или не ви задоволява напълно, сменете
разделителната способност на изходния видео сигнал чрез натискане на
бутона VIDEO FORMAT (страница 46)
• Уверете се, че използвате само HDMI кабел, който разполага с HDMI лого.
Относно функциите за ‘BRAVIA’
Theatre Sync (само за HDMI връзки)
Първи стъпки
HDMI
OUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
Относно индикаторите за HDMI връзка
Като свързвае съвместими Sony компоненти с HDMI Control
функция посредством HDMI кабел, работата се опростява,
както следва:
• One Touch Play (стр. 21)
Можете да включите плейъра и TV/AV рисивър, настройте
TV/AV рисивъра на прием с плейъра и започнете възпроизвеждане
с едно докосване на бутон H.
• System Power-Off
Когато изключите телевизора посредством бутон POWER на
дистанционното на телевизора, съвместимите с HDMI компоненти се изклчюват автоматично.
За да подготвите функции ‘BRAVIA” Theatre Sync
Настройте “HDMI Control” във функции “Setup” в позиция “On”.
(стр. 52)
Забележка
В зависимост от свързания компонент, HDMI Control функцията може да
не работи. Обърнете се към инструкците за експлоатация приложени към
компонента.
MI
HDUT
O
MI
HDUT
O
• Уверете се, че сте изключили HDMI кабела, когато местите
плейъра.
• Ако поставяте плейъра върху шкаф при свързан HDMI кабел,
не упражнявайте натиск на стената на шкафа. Това може да причини повреда на HDMI OUT жака или на HDMI кабела.
• Когато свързвате или изключвате, не въртете HDMI конектора.
11
Стъпка 3: Свързване на аудио
кабелите
Изберете връзката, която е най-подходяща за вашата система.
Уверете се, че сте прочели инструкциите за компонентите,
които желаете да свържете.
Връзка
Вашето разположение
A
Телевизионен приемник
B
Стерео усилвател (приемник)
и два високоговорителя
C
Аудио / видео усилвател (приемник) с Dolby*1 Surround
(Pro Logic) декодер и 3 до 6 високоговорителя
• Съраунд ефекти: Dolby Surround
(Pro Logic)
D-1
Аудио / видео усилвател (приемник) с 5.1 канален входен жак и
6 високоговорителя
• Съраунд ефекти: Dolby Digital (5.1
канален), DTS (5.1 канален)
D-2
Аудио / видео усилвател (приемник) с цифров входен жак с Dolby
Digital или DTS*2 декодер и 6
високоговорителя
• Съраунд ефекти:Dolby Digital (5.1
канален), DTS (5.1 канален)
D-3
Аудио / видео усилвател (приемник) с входен HDMI жак, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD или
DTS-HD High Resolution Audio
декодер и 8 високоговорителя
• Съраунд ефекти: 7.1-канален линеен PCM, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD и DTS-HD High Resolution
Audio.PCM
*1 Произведени по лиценз от Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Prо Logic“ и символът двойно D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
*2 Произведен с лиценз при патент в САЩ #: 5,451,942 и други патенти на
територията на САЩ. DTS е регистрирана търговска марка и DTS логото,
символът, DTS-HD и DTS-HD Digital Out са търговски марки на DTS, Inc.
12
Относно HDMI OUT жак
• Когато свързвате плейъра към аудио / видео усилвател (приемник), използвайки HDMI кабел, е необходимо да направите едно от следните неща:
– Свържете аудио / видео усилвателя (приемника) към телевизионния приемник с HDMI кабел.
– Свържете плейъра към телевизионния приемник с видео кабел, различен от
HDMI кабел (компонентен видео кабел, S VIDEO кабел или видео кабел).
• Когато свързвате HDMI OUT жак, внимателно свържете HDMI конектора
с жака. Не прегъвайте и не оказвайте натиск върху HDMI кабела.
• Ако смените компонента, свързан към HDMI OUT жак, сменете „Audio
(HDMI)“ в „Audio Setup“, за да съгласувате с новия компонент (страница 47).
Плейърът съхранява HDMI настройките за 5 компонента.
• HDMI връзка е съвместима с 2-канални линейни РСМ сигнали (48 до 192 kHz,
16 / 20 / 24 бита) и 6- до 8-канални линейни РСМ сигнали (48 до 96 kHz, 16 / 20
/ 24 бита), като допълнение към Dolby Digital и DTS бит поток (5.1-канални
сигнали до 96kHz, 16 / 20 / 24 бита).
Забележка
Ако свържете компонент, който не се съгласува с избрания аудио сигнал, от
високоговорителите ще се чуе силен шум (или няма да има звук), което може да
повреди слуха ви или високоговорителите.
Свързване към вашия
телевизионен приемник
Свързване към стерео усилвател
(приемник) и 2 високоговорителя
При тази връзка за възпроизвеждане на звук се използват високоговорителите на вашия телевизионен приемник.
Ако вашият стерео усилвател (приемник) има само L (ляв) и R
(десен) входни аудио жакове, използвайте B-1 . Ако вашият усилвател (приемник) има цифров входен жак, използвайте B-2 .
A
B
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
HDMI
OUT
AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
AUDIO
OUT
Y
DIGITAL OUT
PB/CB
PB/CB
Първи стъпки
Blu-ray Disc плейър
Blu-ray Disc плейър
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
VIDEO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
HDMI
OUT
AC IN
L
L
R
R
AUDIO
OUT
Y
DIGITAL OUT
VIDEO
PPBB/C/CBB
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
PR/CR
PR/CR
PPRR/C/CRR
WOOFER
S VIDEO
WOOFER
S VIDEO
към AUDIO OUT L / R
AUDIO
OUT
(бял)
L
B-2
B-1
DIGITAL OUT
AUDIO
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
L
R
R
(червен)
INPUT
Стерео аудио кабел
(приложен)
VIDEO
(бял)
към AUDIO OUT
L/R
към DIGITAL OUT
(COAXIAL / коаксиален
или OPTICAL / оптичен)
L
(бял)
AUDIO
(червен)
R
: Посока на сигнала
Оптичен цифров
кабел (не е приложен)
(червен)
или
Стерео аудио
кабел
(приложен)
Коаксиален цифров
кабел (не е приложен)
(бял)
(червен)
към коаксиален или
оптичен цифров вход
към аудио
вход
(Високоговорители) Стерео усилвател (приемник)
Преден ляв (L)
Преден десен (R)
: Посока на сигнала
, продължава
13
Свързване към аудио /
видео усилвател (приемник) с Dolby
Surround (Pro Logic) декодер и 3 до 6
високоговорителя
C
Свързване към аудио / видео
усилвател (приемник) с 5.1-канален
входен жак и 6 високоговорителя
D-1
Ако вашият аудио / видео усилвател (приемник) има 5.1-канален
входен жак, използвайте D-1 .
Ако вашият усилвател (приемник) има само L (ляв) и R (десен)
входни аудио жакове, използвайте C-1 . Ако вашият усилвател
(приемник) има входен цифров жак, използвайте C-2 .
Можете да се наслаждавате на съраунд ефекти само когато
възпроизвеждате Dolby Surround аудио или многоканални аудио
(Dolby Digital, DTS или MPEG) дискове.
Blu-ray Disc плейър
Blu-ray Disc плейър
COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
HDMI
OUT
AC IN
AUDIO
OUT
Y
DIGITAL OUT
VIDEO
PPBB/C/CBB
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PPRR/C/CRR
L
R
R
REAR
CENTER
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PB/CB
PR/CR
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
L
R
R
D-1
AUDIO
OUT
REAR
CENTER
WOOFER
S VIDEO
C-1
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
HDMI
OUT
AC IN
WOOFER
S VIDEO
C-2
VIDEO
OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
REAR
CENTER
L
R
R
WOOFER
към AUDIO
OUT L / R
към DIGITAL OUT (COAXIAL
/ коаксиален или OPTICAL /
оптичен)
(бял)
Оптичен цифров кабел
(не е приложен)
(червен)
Стерео
аудио кабел
(приложен)
или
Коаксиален цифров
кабел (не е приложен)
(бял)
към 5.1CH
OUTPUT
Стерео аудио
кабел (приложен е един)
Моно аудио
кабел (не е
приложен)
(червен)
към входен
аудио жак
към коаксиален или
оптичен цифров вход
(Високоговорители)
към аудио
вход
Аудио / видео усилвател (приемник) с
декодер
(Високоговорители)
Аудио / видео усилва(Високоговорители)
тел (приемник) с 5.1канален входен жак
Преден
десен (R)
Заден Заден
ляв (L) десен (R)
Централен
Субуфер
Преден
ляв (L)
Заден
ляв (L)
Централен
Субуфер
Заден (моно)
Съвет
За правилно разположение на високоговорителите вижте ръководствата за
експлоатация на свързаните компоненти.
Забележка
Когато свързвате 6 високоговорители, не се нуждаете от “Rear (mono)” високоговорителя отбелязан по-горе.
Преден
десен (R)
Заден
десен (R)
Преден
ляв (L)
: Посока на сигнала
: Посока на сигнала
14
(Високоговорители)
Съвет
За правилно разположение на високоговорителите вижте ръководствата за
експлоатация на свързаните компоненти.
Свързване към аудио / видео
усилвател (приемник) с цифров
входен жак и 6 високоговорители
Свързване към аудио / видео
усилвател (приемник) с HDMI входен
жак и 8 високоговорители
Ако искате да използвате функцията Dolby Digital или DTS декодер на вашия аудио / видео усилвател (приемник), свържете го с
цифров жак, като използвате D-2 . Ще се насладите на по-реалистичен звук.
Ако вашият аудио / видео усилвател (приемник) приема 8-канален
линеен РСМ вход с HDMI връзка, можете да се наслаждавате на
съраунд звук, като използвате D-3 .
D-2
D-3
Blu-ray Disc плейър
COMPONENT
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
VIDEO
PB
HDMI
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
AC IN
L
FRONT
REAR
VIDEO
OUT
CENTER
DIGITAL OUT
AC IN
PB
PR
R
HDMI
OUT
R
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR
WOOFER
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
L
S VIDEO
D-2
Първи стъпки
Blu-ray Disc плейър
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
REAR
CENTER
WOOFER
D-3
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
HDMI
OUT
HDMI
OUT
към HDMI OUT
HDMI кабел
или
или
към HDMI OUT
към DIGITAL OUT
(COAXIAL / коаксиален или OPTICAL /
оптичен)
Оптичен цифров
кабел (не е
приложен)
HDMI кабел
Коаксиален цифров кабел (не е
приложен)
към коаксиален или
оптичен цифров
вход
към HDMI вход
(Високоговорители) Аудио / видео усилвател (приемник) с
декодер
(Високоговорители)
Заден
ляв (L)
Централен
Преден
десен (R)
Заден
десен (R)
Субуфер
към HDMI вход
(Високоговорители)
Аудио / видео усилвател (приемник) с
8-канален изход
Заден1
ляв (L)
(Високоговорители)
Централен
Субуфер
Преден
десен (R)
Заден1 десен (R) Заден2 десен (R)
Преден
ляв (L)
Заден2 ляв (L)
Преден
ляв (L)
: Посока на сигнала
Съвет
За правилно разположение на високоговорителите вижте ръководствата за
експлоатация на свързаните компоненти.
Съвет
За правилно разположение на високоговорителите вижте ръководствата за
експлоатация на свързаните компоненти.
Забележка
Не всички HDMI-съвместими аудио / видео усилватели (приемници) приемат
8-канални линейни РСМ сигнали. Затова вижте и ръководството за експлоатация, приложено към свързания аудио / видео усилвател (приемник).
15
Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел
След като сте извършили всички други свързвания, свържете приложения захранващ кабел към AC IN (променливотоковия входен)
терминал на плейъра. След това включете захранващите кабели
на плейъра и телевизионния приемник в АС контакт.
Стъпка 5: Подготовка на
дистанционното управление
Можете да управлявате плейъра, като използвате приложеното
дистанционно управление. Поставете две батерии с размер АА
(R6) като внимавате да спазите полярността 3 и # , посочено
в батерийното гнездо. Когато използвате дистанционното управление, насочете го към сензора за дистанционното управление
на плейъра (страница 58).
AC IN
Към AC IN
Към AC контакт
Забележки
• Не оставяйте дистанционното управление на много горещо или влажно
място.
• Не изпускайте никакви чужди тела в корпуса на дистанционното управление,
особено когато сменяте батериите.
• Не излагайте сензора на дистанционното управление на действието на
директна слънчева светлина или светлинна апаратура. Това може да доведе до
нарушаване на функцията му.
• Ако няма да използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете евентуално протичане или корозия.
16
Ако искате да управлявате вашия
телевизионен приемник с приложеното дистанционно управление
Можете да контролирате нивото на звука, източника на сигнала
и включване / изключване на вашия телевизионен приемник Sony с
приложеното дистанционно.
Управление на други телевизионни приемници с
дистанционното управление на плейъра
По същия начин можете да контролирате нивото на звука,
източника на сигнала и включване / изключване на телевизионни
приемници, които не са марка Sony.
Ако вашият телевизионен приемник е описан в таблицата подолу, задайте съответния код на производителя.
1 Натиснете и задръжте бутона TV */1, с бутоните с
цифри изберете кода на производителя на вашия телевизионен приемник (вижте таблицата по-долу).
2
Цифрови кодове на телевизионните приемници, които могат да се
управляват с това дистанционно управление.
Ако в списъка е подаден повече от един цифров код, опитайте
се да ги вкарате един по един докато намерите този, с който
работи вашият телевизионен приемник.
Производител
Чрез натискане
на бутоните
Първи стъпки
Бутони с
цифри
Освободете бутона TV */1.
Цифров код
(по подразбиране)
Можете да
За да върнете настройката по подразбиране на дистанционното
управление
Включвате и изключвате телевизионния приемник.
Настройвате нивото на звука на телевизора.
Избирате източника на сигнала между телевизионния
приемник и друг източник на сигнал.
1
2
Извадете батериите от дистанционното управление.
3
Изчакайте няколко секунди.
Избирате каналите нагоре и надолу.
Изключите временно звука (само за телевизор Sony)
Вкарайте отново батериите, докато натискате 1, 2, 3
от бутоните с цифри.
Забележка
В зависимост от свързаното устройство може да не сте в състояние да
управлявате вашия телевизионен приемник, използвайки всички или само някои
от бутоните на приложеното дистанционно управление.
17
Изберете „Start“ и натиснете ENTER, за да стартирате „Easy Setup“.
Стъпка 6: Easy Setup
(Бързо включване)
Easy Setup
Before using, make some simple
settings for the BD player.
Start
Cancel
Следвайте стъпките по-долу, за да успеете с минимален брой
основни настройки да използвате плейъра. Ако не изпълните
Easy Setup (Бързо включване), то ще се появява всеки път, когато
включите вашия плейър.
Изпълнете настройките по-долу последователно по следния
начин.
При включване за първи път
Изчакайте около 90 секунди, преди да се включи плейърът
и да се стартира Easy Setup (Бързо включване). Времето
за стартиране ще бъде много по-кратко, след като веднъж
изпълните Easy Setup (Бързо включване).
TV
"/1
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
SUBTITLE
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Ако горният екран не се появи.
Отидете на стъпка 6. Този екран се появява само когато плейърът е включен за първи път.
6 Изберете формата на изходния видео сигнал на свърза-
ния телевизионен приемник и натиснете ENTER.
За повече подробности относно изходния видео сигнал вижте
страница 46.
Easy Setup
Output Video Format
VIDEO
FORMAT
AUDIO
Use
Когато използвате HDMI OUT жак
DIMMER
RED
Please use the Initial Setup if you
want to make more detailed settings.
Auto
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
1080p
Source Direct
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
</M/m/,,
ENTER
RETURN
POP UP/
MENU
Изберете от „Auto“, “576i/480i”, “576p/480p”, „720p“, „1080i“,
„1080p“ или „Source Direct“ и след това отидете на стъпка
8. „TV Type“ в стъпка 7 ще бъде настроен на „16:9“ (широк
екран).
Когато използвате жакове различни от жака HDMI
Easy Setup
1 Включете телевизионния приемник.
2 Натиснете бутона */1, за да включите плейъра.
След миг плейърът се включва.
Output Video Format
S-Video/Video only
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
Don't Know
3 Превключете селектора за входен сигнал за вашия
телевизионен приемник, така че сигналът от плейъра
да се появи на екрана на вашия телевизионен приемник.
Ако не се появи екранът за OSD избор на език, изберете „Start“
от „Easy Setup“ в „Options“ (страница 52).
4 Изберете OSD език, който искате да се появи на екра-
на и натиснете ENTER.
Easy Setup
Language
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Select the on-screen display language. Audio, subtitle and BD/DVD menu
language options will be set to the same language as this.
Confirm SYSTEM MENU Exit
По този начин ще определите и езика за звук (Audio), субтитри (Subtitle) и BD / DVD менюта.
18
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Изберете от „S-Video / Video only“, “576i/480i”, “576p/480p”,
„720p“, „1080i“ или „Don’t Know“. Ако сте избрали „720р“ или
„1080i“, отидете на стъпка 8. „TV Type“ в стъпка 7 ще бъде
настроен на „16:9“ (широк екран).
7 Изберете коефициент на пропорционалност, който
е подходящ за вашия телевизионен приемник и натиснете ENTER.
Стъпка 7: Допълнителни
настройки
Easy Setup
TV Type
16:9
4:3
За да осъществите връзка, е необходимо да направите следните
настройки.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Ако имате широкоекранен телевизионен приемник или 4:3 стандартен телевизионен приемник с широкоекранен режим
Изберете „16:9“ (страница 45).
Ако имате 4:3 стандартен телевизионен приемник
Изберете „4:3“ (страница 45).
8 Изберете „Finish Setup“ и натиснете ENTER.
Easy Setup
Когато използвате COMPONENT VIDEO OUT жакове
(вариант C страница 10)
• Изберете разделителна способност на изходния видео сигнал
на вашия телевизионен приемник като натиснете VIDEO
FORMAT (страница 46).
Когато използвате HDMI OUT жак
(Вариант D - страница 11)
• Изберете разделителна способност на изходния видео сигнал
на вашия телевизионен приемник като натиснете VIDEO
FORMAT (страница 45).
• Изберете вида на изходния видео сигнал от HDMI жака в „YCb
Cr / RGB PC (HDMI)“ от „Video Setup“ (настройки за видео
възпроизвеждане) (страница 45).
За аудио връзка
Settings are complete.
Enjoy using your BD player!
Когато използвате DIGITAL OUT (OPTICAL / Оптичен или COAXIAL /
Коаксиален) жак
(Връзка B-2 , C-2 , D-2 - страници 13-15)
• Настройте „Dolby Digital“ и „DTS“ в „Audio Setup“ (Настройки
за звук) (страница 47) съобразно декодера на вашия аудио / видео
усилвател (приемник).
Finish Setup
Go Back
Use
Първи стъпки
За видео връзка
Select the screen aspect ratio to match
your TV.
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Съвет
• Ако искате да възстановите фабричните настройки, вижте „Рестартиране
на плейъра“ (страница 53).
• Можете да рестартирате Easy Setup (Бързо включване) от настройки на
„Options“ (Опции) (страница 52).
Когато използвате HDMI OUT жак
(HDMI връзка D-2 , D-3 - страница 15)
• Настройте „Dolby Digital“ и „DTS“ в „Audio Setup“ (Настройки
за звук) (страница 47) съобразно декодера на вашия аудио / видео
усилвател (приемник).
• Изберете метода за извеждане на изходния аудио сигнал от
HDMI OUT жака от „Audio (HDMI)“ на „Audio Setup“ (Настройки за звук). (стр. 47)
Когато използвате AUDIO OUT (L / R) жакове
(Връзка C-1 - страница 14)
-- Настройте „DTS Downmix“ към „Lt / Rt“ в „Audio Setup“ (Настройки за звук) (страница 47).
Когато използвате 5.1CH OUTPUT жакове
(Връзка D-1 - страница 14)
• Настройте „Audio Output Mode“ (Режим на извеждане на аудио
сигнала) към „5.1 Channel“ (5.1 канали) в настройките „Speakers“
(Високоговорители) (страница 51) и нагласете настройките
„Speaker Setup“ (Настройки на високоговорителите) съобразно
вашата система.
Забележки
• Ако свържете компонент, който не е съгласуван към избрания аудио сигнал,
от високоговорителите ще се чуе силен шум (или няма да има звук), което
може да повреди слуха ви или високоговорителите.
• Ако при свързване използвате HDMI OUT жак или COMPONENT VIDEO
OUT жакове и картината не е ясна, свързаното екранно устройство може да
не е съвместимо с прогресивни сигнали. В такъв случай свържете екранното
устройство към S VIDEO жак или VIDEO жак (вариант А или B - вижте
страница 10), рестартирайте „Easy Setup“ (Бързо включване) от настройките „Options“ (страница 52) и изберете „S-Video / Video only“ в стъпка 6
(страница 18). Също така проверете още веднъж горните функции, за да
разберете дали се изискват някакви допълнителни настройки.
19
Възпроизвеждане на BD или DVD
Основни BD / DVD
функции
BD
DVD
CD
TV
Повечето от BD фунциите за възпроизвеждане са като
тези на DVD. Този раздел покрива най-общо BD / DVD
възпроизвеждане, заедно с основните функции на този
плейър.
За търсене на записаните файлове в DATA DVD* е достъпна отделна library (библиотека) функция. Вижте също
така страница 32 за филмови файлове, 36 за музика, 40 за
файлове с неподвижни изображения.
На страница 24 има пълен списък на функциите при работа с дистанционното управление.
;
=/
DIMMER
Бутони с
цифри
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIDEO
FORMAT
0
CLEAR
AUDIO
RED
SUBTITLE
GREEN
ANGLE
YELLOW
SYSTEM
MENU
*DVD-RW / DVD-R, съдържащи MPEG2 PS филмови файлове, MP3
аудио файлове или JPEG файлове с неподвижни изображения.
BLUE
TOP
MENU
Цветни
бутони
/./N/
POP UP/
MENU
RETURN
)
PLAY MODE
9
PROG
Y
1 Натиснете бутона */1.
След миг плейърът се включва.
2 Превключете селектора за входен сигнал за вашия
телевизионен приемник, така че сигналът от плейъра
да се появи на екрана на телевизора.
3 Натиснете бутона Z , за да отворите поставката за
дискове
• Възпроизвеждане на BD или DVD страница ..........20
• Упътване за екраните................................................ 22
Приплъзващият се панел се премества и поставката се
отваря. За да отворите приплъзващият се панел, натиснете
UP/DOWN на плейъра.
• Упътване за дистанционното управление ............ 24
4 Поставете диска върху поставката за дискове, като
• Проверка на информацията върху диска .................26
страната върху която има запис, е насочена надолу.
• Изчистване на записите с ниско ниво на звука
(Audio DRC).....................................................................27
• Настройване на картината ......................................28
• Заключване на диск ......................................................29
Страната, върху която има
запис, е насочена надолу.
20
5 Натиснете бутона Z, за да затворите поставката за
дискове.
Изчакайте малко, докато видът на диска се появи на екрана на
предния панел.
6 Натиснете бутона H, за да започне възпроизвежда-
нето.
За повече информация относно функциите на дистанционното управление вижте страница 24
Бутони Описание
9
Y
7 Когато възпроизвеждането свърши, натиснете бутона Z, за да отворите поставката за диска.
8 Извадете диска и натиснете бутона Z отново, за да
затворите поставката за дискове.
9 Натиснете бутона */1, за да изключите плейъра.
Относно възпроизвеждането с едно докосване (само за HDMI свързване)
С едно докосване на бутон H, плейърът и вашият TV/AV
рисивър автоматично се включват и входният сигнал от TV/AV
рисивъра се прехвърля към плейъра. Възпроизвеждането започва
автоматично. За да използвате тази функция, настройте “HDMI
Control” от настройки “Options” в позиция “On” (стр. 52).
Посоката на сигнала от TV/AV рисивъра също ще се промени
автоматично насочвайки към плейъра в следните случаи:
-- Ако натиснете H, SYSTEM MENU, TOP MENU или POP UP/
MENU бутони на дистанционното управление.
-- Заредите диск с функция за автоматично възпроизвеждане.
Основни BD / DVD функции
)
Прекратява временно възпроизвеждането или възстановява
възпроизвеждането от мястото, на което е било временно
прекратено.
Прекратява възпроизвеждането или при двукратно натискане
отменя възможността да се продължи възпроизвеждането от
мястото, на което е било прекратено.
Стартира възпроизвеждането или го възстановява от мястото, на което е било прекратено.
Относно функцията скрийн сейвър
За да предотврати повреда на вашето екранно устройство (призрачен образ), се появява изображението на скрийн сейвър, когато
с плейъра не се работи, не е вкаран диск или през последните 15
минути не е възпроизвеждан филмов файл или серия от неподвижни изображения. За да отмените функцията скрийн сейвър,
натиснете който и да е бутон на дистанционното управление
или на плейъра.
За да използвате менюто за BD или DVD
Когато възпроизвеждате BD, DVD VIDEO или финализиран DVDRW (Видео режим) или DVD-R (Видео режим), менюто на диска
може да се появи на екрана, като натиснете бутона TOP MENU
или POP UP/MENU. Менютата на някои BD / DVD се появяват
на екрана автоматично. В други случаи се работи с менюто,
използвайки бутоните </M/m/, , ENTER или бутоните с
цифри и с цветните бутони в зависимост от инструкциите,
извеждани на екрана. Менюто на BD работи без да се прекъсва
възпроизвеждането.
За възпроизвеждане на ограничени BD
Променете настройката „BD Parental Control“ (Родителски контрол) (страница 30).
За възпроизвеждане на ограничени DVD
За ограничени DVD екранът иска парола. Относно настройката
„DVD Parental Control“ (Родителски контрол) вижте страница
30.
1 Въведете вашата четирицифрена парола, като използвате бутоните с цифри.
2
Натиснете бутона ENTER за потвърждение.
За да регистрирате или промените парола, вижте страница
29.
Забележки относно възстановяване на възпроизвеждането от мястото, на което е било прекратено
• Възпроизвеждането започва отначало, ако заглавието не е било възпроизведено или предишното място на прекъсване е било отменено.
• Мястото на прекъсване е отменено, когато:
– промените настройките на плейъра.
– изключите плейъра.
– натиснете бутона x два пъти.
– отворите поставката за дискове.
– прекратите търсене.
• Плейърът запомня мястото на прекъсване само за един филм / запис / файл.
При музикално CD, възпроизвеждането започва от началото на записа.
• В зависимост от диска, функция Resume може да не работи.
21
Упътване за екраните
Title List (Списък със заглавия)
За DATA DVD този екран води към Списъците със заглавия от
съдържанието. Появяват се три подобни Списъка със заглавия и с
тях се работи по подобен начин.
Title List
BD
DVD
DATA DVD
CD
Movies
Photos
Когато в това упътване се появи надпис ‘Select an item, and press
ENTER’ (Изберете функция и потвърдете с ENTER), с бутона
</M/m/, на дистанционното управление изберете функция
и след това потвърдете с бутона ENTER. Също така можете да
управлявате плейъра, използвайки екраните.
Music
Access the BD-R/RE titles.
Select SYSTEM MENU Exit
Изберете Title List (Списъка със заглавия), който искате да разгледате, от „Movies“ (Филми), „Music“ (Музика), „Photos“ (Неподвижни
изображения) и натиснете бутона ENTER.
System Menu
Title List
Movies (Филми)
На екрана се появяват само филмови файлове (страница 32).
A/V Control
Setup
Search for the part you want to play from a list of the disc's content.
Photos (Неподвижни изображения)
На екрана се появяват само файлове с неподвижни изображения
(страница 40).
Select SYSTEM MENU Exit
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU, за да отидете на
горното „System menu“ (Системно меню).
Появява се стартовото меню на плейъра с изходни точки
към всички функции.
Music (Музика)
На екрана се появяват само файлове с музика (страница 36).
Аудио / видео контрол (страница 27)
За аудио / видео настройки. Изберете „Video Control“ (Видео контрол) или „Audio Control“ (Аудио контрол) и натиснете бутона
ENTER.
2 Изберете функция и натиснете бутона ENTER.
Всяка функция води към съответния функционален екран. Вижте страниците в скоби за информация по самите функции.
Когато искате да се върнете към предишния екран, натиснете бутона RETURN.
A/V Control
Video Control
Audio Control
Set the playback picture quality.
Select SYSTEM MENU Exit
Setup (Настройки) (стр. 44)
Води към Setup екраните за промяна настройките на плейъра.
Изберете съответния Setup екран и натиснете бутона ENTER.
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output
16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
22
Въвеждане на символи
DATA DVD
Когато на екрана се появи клавиатура (например, когато търсите
заглавие), въведете символите, както е показано по-долу:
s_
B C D E F GH I
L MNO P QR S
VWX Y Z , . :
2 3 4 5 6 7 8
( )
SHFT
SPC
DONE
DEL
J
T
;
9 0
CLR
CANCEL
1 Изберете символа, който искате да въведете и нати-
снете бутона ENTER.
Символът се появява в прозореца. Ако е необходимо, изберете
някоя от следните функции и натиснете бутона ENTER.
Функция Описание
Превключва между главна и малка буква. Изберете
преди да въведете символа.
Основни BD / DVD функции
A
K
U
1
_
Превключва между нормален и разширен набор от символи.
Въвежда интервал.
Изтрива последния въведен символ.
2 Повторете стъпка 1, за да завършите въвеждането.
3 Изберете „DONE“ и натиснете бутона ENTER, за да
затворите изведената на екрана клавиатура.
Забележка
Не можете да използвате комплекта за подробни настройки на
знаци.
23
Упътване за дистанционното
управление
Z OPEN / CLOSE (страница 20)
– С този бутон отваряте / затваряте поставката за
дискове.
ТV */1 (страница 17)
– С този бутон включвате телевизионния приемник или го
настройвате в режим на готовност.
Следната информация изчерпва всичко относно функциите на
дистанционното управление. При необходимост вижте този
списък.
TV
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
TV / VIDEO (страница 17)
– С този бутон превключвате между телевизионния приемник и други източници на сигнал.
9
VIDEO
FORMAT
0
AUDIO
SUBTITLE
RED
DIMMER (страница 59)
– С този бутон променяте яркостта на екрана на предния
панел (когато е напълно затъмнен, индикаторите на
предния панел също се изключват и индикаторът FL OFF
светва).
DISPLAY (страница 26)
– С този бутон извеждате на екрана информацията за диска.
DIMMER
CLEAR
*/1 (страница 18)
– С този бутон включвате плейъра или го настройвате в
режим на готовност.
Бутони с цифри*1 (страница 26)
– С тях се въвеждат заглавия / номера на глави и др.
CLEAR
– С този бутон изтривате символи в полето за въвеждане.
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
POP UP/
MENU
RETURN
VIDEO FORMAT (страница 45)
– С този бутон променяте разделителната способност на
изходния видео сигнал от HDMI OUT жак и COMPONENT
VIDEO OUT жакове. Натиснете бутона неколкократно,
ако не се появи картина.
AUDIO*1 (страница 49)
– С този бутон избирате звукозаписа или езика за звуково
възпроизвеждане на BD / DVD.
– С този бутон избирате само левия или само десния канал,
при възпроизвеждане на МР3 аудио запис.
SUBTITLE (страница 49)
– С този бутон избирате езика на субтитрите за BD /
DVD.
ANGLE
– С този бутон превключвате на други ракурси на гледане,
когато е необходимо.
PLAY MODE
PROG
Цветните бутони (RED / GREEN / BLUE / YELLOW)
– Бутони за пряка връзка при избор на функции от някои
менюта на BD (също така могат да се използват за BD
Java интерактивни функции)
*1 При работа с плейъра можете да използвате и релефните точки.
24
SYSTEM MENU (страница 22)
– С този бутон влизате / излизате от стартовото меню
на плейъра („System menu“).
TOP MENU (страница 20)
– С този бутон отваряте / затваряте главното меню на
BD или DVD
POP UP / MENU (страница 20)
– С този бутон отваряте / затваряте pop up менюто на
BD или менюто за информация на диска DVD
</M/m/, (страница 20, 22)
– С този бутон придвижвате маркера, за да изберете дадена функция от екрана.
% MUTING (страница 17)
– С този бутон изключвате звука на телевизионния
приемник.
VOL (volume) + / - (страница 17)
– С този бутон настройвате нивото на звука на телевизионния приемник.
PROG (programme) + / - (страница 17)
– С този бутон избирате каналите на телевизионния
приемник нагоре и надолу.
Възпроизвеждане в различни режими
на възпроизвеждане
BD
DVD
DATA DVD
CD
Централен бутон (ENTER) (страница 20, 22)
– С този бутон въвеждате избраната функция
1 По време на възпроизвеждане натиснете бутона PLAY
MODE неколкократно.
./> / PREV / NEXT
– С този бутон прехвърляте към предишната / следващата
сцена, запис или файл.
c/ C SLOW / STEP*2
– С този бутон възпроизвеждате забавено или кадър по
кадър. За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете бутона H.
• За забавено възпроизвеждане
Натиснете бутона C по време на възпроизвеждането. Когато започне забавеното възпроизвеждане, натиC последователно, за да промените
снете бутона
скоростта: 1/16 -- 1/8 -- 1/4 -- 1/2 от нормалната скорост
на възпроизвеждане.
• За възпроизвеждане кадър по кадър
Натиснете бутона X по време на възпроизвеждане, след
това натиснете бутона c или C неколкократно.
m/M SCAN
– С този бутон сканирате назад или напред. Скоростта се
променя, когато последователно натиснете бутона.
*2 Скоростите може да се различават в зависимост от вида на диска или
файла.
H PLAY
– С този бутон стартирате или възстановявате възпроизвеждането.
PLAY MODE
– С този бутон превключвате на друг режим на възпроизвеждане (Циклично възпроизвеждане и други), когато го
натиснете по време на възпроизвеждане.
– С този бутон търсите специфична точка (страница 26).
X PАUSE
– С този бутон временно прекратявате / възстановявате
възпроизвеждането.
x STOP
– С този бутон прекратявате възпроизвеждането.
При двукратно натискане на бутона отменяте възможността да се продължи възпроизвеждането от мястото,
на което е било прекратено. Мястото, на което е било
прекратено възпроизвеждането, за филмите е последната
възпроизведена сцена, за аудио файловете – последно възпроизведеният запис и за неподвижните изображения– последното възпроизведено неподвижно изображение.
Достъпните функции се различават в зависимост от текущия филм / запис / файл или от вида на диска. За да отмените
режима на възпроизвеждане, натиснете отново PLAY MODE.
При възпроизвеждане на видео или филмов файл
Функции
Описание
Time Search
Търси специфична точка (стр. 26).
Title Search (само
за BD-ROM/DVD
VIDEO)
Търси заглавие (стр. 26).
Основни BD / DVD функции
RETURN (страница 20, 22)
– С този бутон връщате предишния екран.
Относно телевизионни приемници, които могат да се
управляват със следните бутони, вижте страница 17.
Repeat Chapter
Повтаря се текущата сцена.
(Повтаряне на сцена)
(само за BD-ROM /
DVD VIDEO)
Repeat Title
Повтаря се текущият видео или филмов файл.
При възпроизвеждане на музикален запис
Функции
Описание
Repeat track
Повтаря се текущият запис.
Repeat All
Повтарят се всички записи от диска или от
„Music“ от Title List (Списъка със заглавия)
Random
Възпроизвеждат се всички записи от диска или от
„Music“ от Title List (Списъка със заглавия) в случаен ред.
При възпроизвеждане на неподвижни изображения
Функции
Описание
Repeat All
(Повтаряне на всички файлове) Повтарят се всички
файлове от диска или от „Photos“ от Title List (Списъка
със заглавия)
Random
Възпроизвеждат се всички файлове от диска или от
„Photos“ от Title List (Списъка със заглавия) в случаен ред.
, продължава
25
Търсене с помощта на
дистанционното управление
BD
DVD
DATA DVD
Проверка на информацията
върху диска
CD
Можете да търсите чрез въвеждане на заглавие / номер на сцена
или времеви код (изминалото време от началото на диска).
BD
DVD
DATA DVD
CD
TV
Бутони с цифри
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
Можете да проверите информация за файла / сцената, включително скоростта на видео предаване и други, като натиснете
бутона DISPLAY. Информацията се различава в зависимост от
вида на диска и статуса на плейъра.
9
VIDEO
FORMAT
CLEAR
0
AUDIO
SUBTITLE
RED
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
Пример: Когато се възпроизвежда DVD VIDEO.
TOP
MENU
ENTER
Play
DVD-VIDEO
1-1 2.01.23
Chapters 12
Title Total
Repeat Title
2h15m34s
POP UP/
MENU
RETURN
PLAY MODE
1 Натиснете бутона DISPLAY.
PLAY MODE
PROG
Появява се следната информация:
AСтатус на възпроизвеждане
BВид на диска
CИнформация за файла
• Номерът на възпроизвежданото в момента заглавие /
номерът на възпроизвежданата в момента сцена.
• Общият брой на сцените в един файл.
• Пълното време на възпроизвеждане на файла.
Търсене на заглавие, сцена или запис (само за BD-ROM, DVD VIDEO, CD)
1
2
Въведете номера на заглавието, използвайки бутоните
с цифри, докато плейърът е в режим на прекратено
възпроизвеждане
Ако търсите по сцена, въведете номера на сцената по време
на възпроизвеждането. Ако търсите запис, въведете номера
на записа по време на възпроизвеждането. Ако направите
грешка, натиснете веднъж бутона CLEAR и въведете отново.
Натиснете бутона ENTER, за да започне възпроизвеждането на файла.
DИзминалото време от започване на възпроизвеждането на текущия файл.
E Режим на възпроизвеждане
2 Натиснете отново бутона DISPLAY.
Play
DVD-VIDEO
1-1 2.01.23
Chapter Time
Chapter Total
Repeat Title
01.11.56
2h15m34s
10.03 Mbps
Търсене на специфична точка (само за BD-ROM, DVD VIDEO, DАТА DVD)
1
По време на възпроизвеждане натиснете неколкократно бутона PLAY MODE, докато се появи „Time Search“
(Търсене по време)
2
Въведете времевия код, използвайки бутоните с цифри.
Въведете времето с минути и секунди (например, ‘12030’ за 1
час, 20 минути и 30 секунди). Ако направите грешка, натиснете веднъж бутона CLEAR и въведете отново.
3
Натиснете бутона ENTER, за да започне възпроизвеждането на файла.
Забележка
В зависимост от DVD VIDEO / BD-ROM тези функции за търсене може да не
работят.
Екранът се превключва и се появява следната информация:
A Информация за сцените
• Изминалото време от започване на възпроизвеждането на текущата сцена.
• Пълното време на възпроизвеждане на текущата сцена.
B Скоростта на видео предаване и информация за
сигнала.
26
Съвети
• Можете да проверите информацията върху диска и на екрана на предния
панел (страница 59) или на екрана Title List (Списък със заглавия) (страница 22).
• Можете да проверите аудио информацията като натиснете бутона
AUDIO.
Изчистване на записите с ниско
ниво на звука (Audio DRC)
BD
DVD
DATA DVD
Дори записите с ниско ниво на звука, като диалози, могат да се
обработят, така че да се чуват по-добре.
Основни BD / DVD функции
Audio Control
Audio DRC
Off
Max
Adjusting sound accentual width (dynamic range).
This is effective when playback sound is Dolby Digital.
Удобно е, когато не можете да усилите нивото
на звука (например през нощта)
1 По време на възпроизвеждането натиснете бутона
SYSTEM MENU.
2 Изберете „A / V Control“ и натиснете бутона ENTER.
3 Изберете „Audio Control“ и натиснете бутона
ENTER, за да ви прехвърли към горния екран.
4 Докато е маркиран „Audio DRC“, изберете от „Max“
до „Off“, каот натискате бутона </,.
5 Натиснете бутона ENTER.
Забележка
„Audio DRC“ има ефект само когато дискът е Dolby Digital Blu-ray диск или
DVD и:
– „Dolby Digital“ в „Audio setup“ е настроен на „Downmix PCM“ (страница 47) и
аудио сигналите се извеждат от жака DIGITAL OUT (OPTICAL или COAXIAL)
или от жака HDMI OUT.
– „Audio (HDMI)“ в „Audio Setup“ е настроен на „PCM“ (страница 47) и аудио
сигналите се извеждат от жака HDMI OUT.
– аудио сигналите се извеждат от жаковете AUDIO OUT (L / R) или от жаковете 5.1CH OUTPUT.
27
Настройване на картината
Предварителната настройка на картината „кино формат“ ще
ви позволи да максимизирате визуалните ефекти на изображението на BD или DVD, което възпроизвеждате, чрез оптимизиране
настройките на картината за различни степени на осветеност
на околната среда. “Memory” Ви позволява да правите собствени
подробни настройки.
Фина настройка на картината
според вашите предпочитания
1 Изберете от „Memory1“ до „Memory3“ в стъпка 4 на
„Adjustung the Pictures“ (Настройване на картината)
(страница 28).
2 Изберете „Detailed Settings“ (Детайлни настройки)
и натиснете бутона ENTER, за да се появи горният
екран.
За да превключите към друга „Memory“ настройка, натиснете
бутона RETURN.
3 Изберете всеки един от елементите на картината и
настройте, като използвате бутона </,.
1 По време на възпроизвеждане натиснете бутона
SYSTEM MENU.
2 Изберете „A / V Control“ и натиснете бутона ENTER.
3 Изберете „Video Control“ и натиснете бутона
За да настроите, докато ефектът е изведен на екрана
Изберете настройка и натиснете бутона ENTER, за да включите екрана за настройката. Натиснете бутона </, , за да
настроите, докато проверявате ефекта на фона на възпроизвежданата картина. След това натиснете бутона ENTER, за
да съхраните настройката.
Подчертани са настройките по подразбиране за „Memory“.
ENTER, за да се появи горният екран.
4 Натиснете бутона </,, за да изберете настройка.
Функции
Описание
Настройва яркостта на белите цветове.
Функции
Описание
Настройва наситеността на тъмните
цветове.
За по-ярко пространство от нормалното
За тъмно пространство, като при
домашен театър.
Балансира зелен и червен цвят
Настройва насищането на цветовете.
Нормално, изберете това.
Изберете настройката, когато искате
да използвате предварително направени
детайлни настройки на картината или когато искате да направите нова настройка.
Плейърът помни до три настройки (вижте
страница 28).
5 Натиснете бутона ENTER.
Съвет
Горното обяснение се прилага, когато настройките на картината на вашия
телевизор (ако има такива) са в позиция “Standard”.
Забележка
Настройки “Memory” не повлияват извеждането от S VIDEO OUT или от
VIDEO OUT жакове.
28
4 Натиснете бутона RETURN.
Заключване на диск
Въвеждане / смяна на паролата
BD
DVD
Setup
BD
DVD
Чрез въвеждане на парола и ограничения в настройката „Parental
Control“ (Родителски контрол) вие можете да контролирате
възпроизвеждането на неподходящи дискове.
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Change Password
DVD Parental Control
BD Parental Control
Next Screen
Next Screen
Next Screen
Основни BD / DVD функции
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Parental Control
BD PLAYER
Use the number keys to
enter the password to
turn off the parental
lock.
Current Level
Disc Level
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
3
5
2 Изберете „Setup“ (Настройки) и натиснете бутона
ENTER.
3 Изберете „Parental Control“ (Родителски контрол) и
Паролата се изисква, когато DVD надхвърля
нивото, което сте настроили.
натиснете бутона ENTER, за да се появи горният
екран „Parental Control“ Setup (Настройка на родителски контрол).
4 Изберете „Change Password (Set Password)“ ( Смяна на
Забележки
Не можете да ограничите възпроизвеждането, ако DVD VIDEO / BD-ROM не
притежават функцията „Parental Control“ (Родителски контрол).
Ако забравите паролата, трябва да върнете всички настройки на плейъра към
техните фабрични настройки (страница 53).
Горният дисплей не се появява за BD-ROM. Ако не можете да възпроизвеждате BD-ROM поради функция Родителски контрол, нулирайте “Change Age
Restriction” от “BD Parental Control” (стр. 50).
паролата / Въвеждане на парола) и натиснете бутона
ENTER.
5 Изберете „Next screen“ (Следващ екран) и натиснете
бутона ENTER, за да се появи екранът за парола.
Когато все още не сте регистрирали парола
Въведете четирицифрена парола, използвайки бутоните с
цифри и натиснете бутона m. Въведете паролата отново, за
да я потвърдите и натиснете бутона ENTER.
Когато вече сте регистрирали парола
Въведете четирицифрената парола, използвайки бутоните с
цифри и натиснете бутона ENTER. Въведете нова парола и
натиснете бутона m. След това въведете паролата отново,
за да я потвърдите и натиснете бутона ENTER.
Съвет
За да продължите настройката на „DVD Parental Control“ (Родителски контрол
за DVD), отидете на стъпка 4 от Настройка на родителски контрол за DVD
VIDEO (страница 30).
, продължава
29
Настройка на родителски контрол
за DVD VIDEO
DVD
Настройка на родителски контрол
за BD-ROM
BD
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Setup
Change Level
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Password
Level
Off
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Change Age Restriction
Password
Age Restriction
255
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Confirm SYSTEM MENU Exit
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Setup“ (Настройки) и натиснете бутона
2 Изберете „Setup“ (Настройки) и натиснете бутона
ENTER.
ENTER.
3 Изберете „Parental Control“ (Родителски контрол) и
3 Изберете „Parental Control“ (Родителски контрол) и
натиснете бутона ENTER, за да се появи екранът
„Parental Control“ Setup (Настройки за родителски
контрол).
натиснете бутона ENTER, за да се появи екранът
„Parental Control“ Setup (Настройки за родителски
контрол).
4 Изберете „DVD Parental Control“ (Родителски контрол
за DVD) и натиснете бутона ENTER.
5 Изберете „Change Level“ (Промяна на нивото) и нати-
снете бутона ENTER, за да се появи горният екран
Това е настройката за ниво на ограничаване на възпроизвеждането.
4 Изберете„BD Parental Control“ (Родителски контрол
за ВD) и натиснете бутона ENTER.
5 Изберете „Change Age Restriction“ (Промяна на възрас-
товото ограничение) и натиснете бутона ENTER, за
се появи горният екран.
За BD-ROM ограничението се настройва по възраст, а не по
ниво.
6 Въведете паролата, използвайки бутоните с цифри и
натиснете бутона ENTER.
6 Въведете паролата, използвайки бутоните с цифри и
натиснете бутона ENTER.
7 Натиснете бутона </,, за да изберете ниво на огра-
ничаване на възпроизвеждането от „Off“ (Изключено)
до „Level 8“ (Ниво 8) и натиснете бутона ENTER.
Забележете, че колкото по-ниска е стойността на нивото,
толкова по-стриктно е ограничението.
8 Когато се върне екранът „Parental Control“ Setup
(Настройки за родителски контрол), изберете „DVD
Parental Control“ (Родителски контрол за DVD) и натиснете бутона ENTER.
7 Натиснете бутона </,, за да изберете възраст от
„0“ до „255“ и натиснете бутона ENTER.
8 Когато дисплеят се върне към настройки “Parental
Control”, изберете “BD Parental Control” и натиснете
ENTER.
9 Изберете “BD Country Code” и натиснете ENTER.
Това осигурява гледането на картини предвидени за вашия
регион.
9 Изберете „DVD Country Code“ (DVD код за страната)
и натиснете бутона ENTER.
Тази настройка позволява да гледате сцени, които са разрешени за региона, който населявате.
10 Въведете паролата на екрана „DVD Country Code“
(DVD код за страната), използвайки бутоните с цифри и натиснете бутона ENTER.
11 Натиснете бутона </,, за да изберете вашия код за
страната (вижте страница 63) или натиснете бутона m и въведете вашия код за страната, използвайки
бутоните с цифри.
12 Натиснете бутона ENTER.
Съвет
За да продължите настройката на „ВD Parental Control“ (Родителски контрол
за ВD), отидете на стъпка 4 от Настройка на родителски контрол за BDROM (страница 30).
30
10 На дисплей “BD Country Code”, въведете парола по-
средством бутоните с цифри и натиснете ENTER.
11 Натиснете</,, за да изберете код на страната
(вижте стр. 63) или натиснете m и въведете код за
вашия регион като използвате бутоните с цифри.
12 Натиснете бутон ENTER.
Основни BD / DVD функции
31
Преглеждане на всички заглавия
Гледане на
филмови файлове
„Movies“ Title List (Списъка със заглавия „Филми“) най-напред извежда на екрана всички заглавия от диска.
Използвайте „Movies“ Title List (Списъка със заглавия „Филми“),
за да търсите и сортирате MPEG2 PS филмови файлове на
DATA DVD.
Browse menu (Менюто за търсене) се появява,
когато натиснете бутона <.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
те бутона ENTER.
3 Изберете „Movies“ (Филми) и натиснете бутона
ENTER.
Появява се екранът „All Movies“ (Всички филми), показвайки
всички заглавия (превъртат се с бутона m). В „All Movies“
(Всички филми) можете да прилагате за всички заглавия следните функции, използвайки Browse menu (Менюто за търсене)
(вижте по-долу).
За да използвате Browse menu (Менюто за търсене)
Натиснете бутона < след стъпка 3, за да изведете на екрана
функциите за „Movies“ Title List (Списъка със заглавия „Филми“).
Относно различните операции вижте страниците в скоби.
Функции
Описание
Извежда на екрана списък с всички заглавия (както по-горе).
Извежда на екрана списък с жанровете, бърз списък или
папки (страница 34).
Търси заглавия, използвайки клавиатурата на екрана
(страница 34)
Подрежда заглавията по дата или по азбучен ред (вижте
по-долу)
Например: За да приложите „Sort“ (Сортиране) за всички заглавия
A Изберете „Sort“ (Сортиране) и натиснете бутона
ENTER.
B Изберете начина, по който искате да сортирате; „Recent
first“ (От най-новия към най-стария файл), „Oldest first“
(От най-стария към най-новия файл), „By title“ (AtZ) (По
заглавие от А до Z), „By title“ (ZtA) (По заглавие от Z до
А) и натиснете бутона ENTER .
• Преглеждане на всички заглавия ...............................32
• Търсене по жанр, по бърз списък и по папка .......... 34
• Търсене на видео файл ................................................34
• Програмиране на възпроизвеждането
(Бърз списък / Quicklist)................................................35
32
Възпроизвеждане на видео файл
Относно екрана „Movies“ (All Movies) Title List (Списъка
със заглавия „Филми“ (Всички филми))
1 След стъпка 3 на Преглеждане на всички заглавия, даде-
но по-горе, изберете заглавието на файла, който искате да възпроизведете и натиснете бутона ENTER .
Файлът започва да се възпроизвежда. Можете да въведете
други настройки на възпроизвеждането на избрания файл,
използвайки менюто „Options“ (Опции) (вижте по-долу)
Менюто „Options“ (Опции) се появява, когато
изберете заглавие и натиснете бутона ,
За да използвате менюто „Options“ (Опции)
Натиснете бутона , вместо бутона ENTER в горната стъпка,
за да изведете на екрана настройките от менюто „Options“ (Опции), с които можете да настроите възпроизвеждането на файла
в дадената ситуация. За горния пример са достъпни следните
настройки.
Функции
• Дата: Извежда на екрана датата на запис.
• Жанр: Извежда на екрана наименованието на жанра.
• Формат: Извежда на екрана формата на кодиране.
• Списък
B Извежда на екрана наименованията на цялото съдържание.
Гледане на филмови файлове
A Подробна информация
Извежда на екрана подробности за избрания файл
Описание
Започва възпроизвеждането на избрания от вас файл
отначало.
Добавя избрания от вас файл към Бързия списък.
Например: За да приложите функцията „Play from Beginning“ (Възпроизвеждане отначало) за избрания файл
A Изберете „Play from Beginning“ (Възпроизвеждане отначало) и натиснете бутона ENTER.
За да възпроизвеждате в друг режим на
възпроизвеждане
По време на възпроизвеждането натиснете бутона PLAY MODE
неколкократно. Избраната функция се променя с всяко натискане:
„Time Search“ (Търсене по време) (страница 26) - „Repeat Title“
(Повторение на файла) - „Repeat Off“ (Повторение изключено)
Вижте страница 25 за повече подробности.
Съвет
Вижте страница 24 относно функциите на дистанционното управление.
33
Търсене по жанр, по бърз списък
и по папка
Търсене на видео файл
DATA DVD
DATA DVD
Стеснявайте списъка със заглавия като избирате по вид категории (например, „Genres“ / Жанрове) и след това категорията
Жанрове без съдържание не се появяват в списъка.
Можете да намерите точното заглавие на файла или файлове с
подобни заглавия.
Folders
Search Results
2 items
5 items
Winter games 2006
Say No
1:31
Interviews
Sea
1:02
Sideway
1:31
Spider
1:25
Stay Alive
1:33
s_
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
Confirm SYSTEM MENU Exit
E
O
Y
5
I
S
:
9
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Колкото повече символи се въвеждат, толкова повече се стесняват резултатите от търсенето.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
те бутона ENTER.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне3 Изберете „Movies“ (Филми) и натиснете бутона
те бутона ENTER.
ENTER.
3 Изберете „Movies“ (Филми) и натиснете бутона
4 Натиснете бутона <, за да се появи менюто Browse
ENTER.
(Търсене)
5 Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона
4 Натиснете бутона <, за да се появи менюто Browse
(Менюто за търсене)
ENTER.
5 Изберете „Search“ (Търсене) и натиснете бутона
6 Изберете списъка , който искате да прегледате от
„Genres“ (Жанрове), „Quicklist“ (Бърз списък) или
„Folders“ (Папки) и натиснете бутона ENTER.
Списъкът на жанровете / Бърз списък / на папките се появява
на екрана, както е показано по-горе. За подробности относно
„Quicklist“ (Бърз списък) вижте Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist) (страница 35).
ENTER, за да се появи горният екран.
6 Въведете заглавието или наименованието на жанра,
използвайки клавиатурата на екрана (вижте страница
23).
Съвет
7 Изберете жанра / бързия списък / папката, която
искате да прегледате и натиснете бутона ENTER.
Съвет
Можете да изберете файл и да започнете възпроизвеждането му, като натиснете бутона H или бутона ENTER или като използвате менюто „Options“
(Опции) (натиснете бутона ,).
34
Можете да изберете файл и да започнете възпроизвеждането му, като натиснете бутона H или бутона ENTER или като използвате менюто „Options“
(Опции) (натиснете бутона ,).
Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist)
За да отстраните файл от „Qucklist“ (Бърз списък)
1
Изберете заглавието на файла, който искате да отстраните от изведения на екрана „Qucklist“ (Бърз списък) и
натиснете бутона ,.
2
Изберете „Remove“ (Отстрани) и натиснете бутона
ENTER.
DATA DVD
Съвет
Възпроизвеждайте любимите си файлове по реда, който ви харесва като направите свой собствен „Quicklist“ (Бърз списък).
Можете да възпроизвеждате съдържанието на „Qucklist“ (Бърз списък) в други
режими на възпроизвеждане, като натиснете бутона PLAY MODE (страница
25).
Забележка
Quicklist
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
„Quicklist“ (Бърз списък) не влияе върху оригиналния запис върху диска.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
„Qucklist“ (Бърз списък) може да бъде изтрит след някои операции (например
отваряне на поставката за дискове, изключване на плейъра и други).
Гледане на филмови файлове
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
14 items
те бутона ENTER.
3 Изберете „Movies“ (Филми) и натиснете бутона
ENTER.
4 Когато се появи „All Movies“ Title List (Списък със
заглавия „Всички филми“), изберете заглавието, което
искате да добавите най-горе в „Quicklist“ (Бърз списък)
и натиснете бутона ,.
5 Изберете „Add to Quicklist“ (Добави към бързия
списък) от менюто „Options“ (Опции) и натиснете
бутона ENTER.
6 Повторете стъпки 4 и 5, за да изберете всички желани
заглавия.
Избирайте ги по реда, по който искате да ги възпроизведете.
Можете да добавите едно и също заглавие няколко пъти.
„Quicklist“ (Бърз списък) може да съдържа до 25 заглавия.
7 Натиснете бутона <, за да се появи менюто Browse
(Менюто за търсене)
8 Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона
ENTER.
9 Изберете „Quicklist“ (Бърз списък) и натиснете буто-
на ENTER, за да се появи горният екран.
„Qucklist“ Title List (Списък със заглавия Бърз списък) се появява
с програмираното съдържание.
10 Изберете файл, който искате да започнете да възпро-
извеждате и натиснете ENTER.
35
Преглеждане на всички
изпълнители
Слушане на
файлове с музика
„Music“ Title List (Списък със заглавия „Музика“) извежда на екрана
най-напред списък с имената на изпълнителите от диска.
Използвайте „Music“ Title List (Списък със заглавия „Музика“),
за да търсите и възпроизвеждате MP3 аудио файлове от
DATA DVD. Можете да направите „Quicklist“ (Бърз списък) с
вашите любими записи и да ги възпроизвеждате в различни
режими на възпроизвеждане.
Менюто Browse (Търсене) се появява, когато
натиснете бутона <
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
те бутона ENTER .
3 Изберете „Music“ (музика) и натиснете бутона
ENTER.
Появява се горният екран „Artists“ (Изпълнители), който показва имената на всички изпълнители (превъртат се с бутона
m. За „Artists“ (Изпълнители) можете да прилагате следните
функции за всички аудио файлове, използвайки Browse menu
(Менюто за търсене) (вижте по-долу).
За да използвате Browse menu (Менюто за търсене)
Натиснете бутона < след стъпка 3, за да изведете на екрана
функциите за „Music“ Title List (Списъка със заглавия „Музика“).
Относно различните операции вижте страниците в скоби.
Функции
Описание
Извежда на екрана списък с всички аудио файлове (стр. 37).
Извежда на екрана списък с изпълнителите, албумите,
жанровете, бърз списък или папки (страница 38).
Търси музикални файлове, използвайки клавиатурата на
екрана (страница 38)
Подрежда музикалните файлове по азбучен ред, по година
и др. (вижте по-долу).
Извежда на екрана информация за музикалния файл и възпроизвеждането му по време на самото възпроизвеждане.
Например: За да приложите „Sort“ (Сортиране) за всички музикални
файлове.
• Преглеждане на всички изпълнители ...................... 36
• Търсене по изпълнител, по албум, по жанр, по бърз
списък и по папка ..........................................................38
• Търсене на аудио файл .................................................38
• Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък /
Quicklist) ..........................................................................39
36
A Изберете „Sort“ (Сортиране) и натиснете бутона
ENTER.
B Изберете начина, по който искате да сортирате;
„Recent first“ (От най-новия към най-стария файл),
„Oldest first“ (От най-стария към най-новия файл), „By
title“ (AtZ) (По заглавие от А до Z), „By title“ (ZtA)
(По заглавие от Z до А) и натиснете бутона ENTER .
Възпроизвеждане на аудио файл
Относно екрана „Music“ (All Songs) Title List (Списъка със
заглавия „Музика“ (Всички песни))
1 След стъпка 3 на Преглеждане на всички изпълнители,
дадено по-горе, натиснете бутона <, за да се появи
менюто Browse (Търсене).
2 Изберете „All Songs“ (Всички песни) и натиснете
бутона ENTER.
Когато се появи „Music“ (All Songs) Title List (Списък със
заглавия „Музика“ (Всички песни)), изберете музикалния файл,
който искате да възпроизведете и натиснете бутона ENTER
или бутона H.
Файлът започва да се възпроизвежда. Можете да въведете
други настройки на възпроизвеждането на избрания файл,
използвайки менюто „Options“ (Опции) (вижте по-долу)
B Списък
Извежда на екрана цялото съдържание.
• Основна област: Извежда на екрана заглавията на аудио
файловете.
• Подобласт: Извежда на екрана общото време на възпроизвеждане на всеки аудио файл.
Менюто „Options“ (Опции) се появява, когато изберете музикален файл и натиснете бутона ,
За да използвате менюто „Options“ (Опции)
Натиснете бутона , вместо бутона ENTER в горната стъпка,
за да изведете на екрана настройките от менюто „Options“ (Опции), с които можете да настроите възпроизвеждането на файла
в дадената ситуация. За горния пример са достъпни следните
настройки.
Функции
Описание
Относно аудио файлове, които не могат да бъдат
възпроизведени
Плейърът не може да възпроизведе файла, ако:
– DATA DVD не е записан във формат MP3, съвместим с UDF
(Universal Disk Format).
– Аудио файлът няма разширение „.MP3“
– Данните не са форматирани правилно дори когато файлът има
разширение „.MP3“.
– Данните не са MPEG-1 Audio Layer III данни.
– Данните са записани във формат mp3PRO.
– Наименованието на файла съдържа символи, различни от числа и
букви от английската азбука.
Слушане на файлове с музика
A Подробна информация
Извежда на екрана подробности за избрания файл
• Изпълнител: Извежда на екрана името на изпълнителя.
• Албум: Извежда на екрана наименованието на албума.
• Жанр: Извежда на екрана наименованието на жанра.
• Формат: Извежда на екрана формата на кодиране.
Започва възпроизвеждането на избрания от вас файл
отначало.
Добавя избрания от вас файл към Бързия списък.
Например: За да приложите функцията „Play Song“ (Възпроизвеждане
на песен) за избрания файл
A Изберете „Play Song“ (Възпроизвеждане на песен) и натиснете бутона ENTER.
За да възпроизвеждате в друг режим на възпроизвеждане
По време на възпроизвеждането натиснете бутона PLAY MODE
неколкократно. Избраната функция се променя с всяко натискане:
„Time Search“ (Търсене по време) (страница 27) - „Repeat Trаck“
(Повторение на аудио файла) - „Repeat All“ (Повторение на всички
файлове) - „Random“ (Случаен ред) -„Repeat Off“ (Повторение
изключено)
Вижте страница 25 за повече подробности.
Съвети
• Вижте страница 24 относно функциите на дистанционното управление.
• Дори след прекратяване на възпроизвеждането, плейърът започва повторно
възпроизвеждането от последния музикален файл, който е бил възпроизведен.
• В зависимост от софтуера за писане, който е бил използван, изведените
на екрана наименование на аудио файл или албум, може да се различават от
символите, които сте въвели.
Забележки
• Времетраенето за възпроизвеждане на MР3 аудио файлове може да не е изведено коректно на екрана.
• Ако поставите разширение „.MP3“ на файлове, които не са във формат МР3,
файлът може случайно да бъде възпроизведен на плейъра. Имайте предвид, че
такова възпроизвеждане може да причини повреда на свързаното устройство.
• Възпроизвеждането може да не започне веднага след прехвърлянето към друг
албум.
• Когато използвате функция Resume с МР3 записи, възпроизвеждането започва
от началото на записа.
37
Търсене по изпълнител, по
албум, по жанр, по бърз списък и
по папка
Търсене на аудио файл
DATA DVD
DATA DVD
Стеснявайте списъка със заглавия като избирате по вид категории (например, „Genres“ / Жанрове), след това категорията.
Можете да намерите точния аудио файл или аудио файлове с
подобни заглавия.
Genres
Search Results
20 items
All Genres
Alternative
2876 Songs
Blues
195 Songs
9:31
Raging Plants
8:00
Ragamufin
7:31
7:32
16 Songs
Ree
Celtic
304 Songs
Rise
6:33
Classical
841 Songs
Rose Bed
6:34
Rule the World
6:35
Books And Spoken
Comedy
32 Songs
Country
2 Songs
Dance
460 Songs
Dark
60 Songs
R
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
Main Menu
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Жанрове без съдържание не се появяват в
списъка.
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
I
S
:
9
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Колкото повече символи въведете, толкова повече
се стесняват резултатите от търсенето.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
те бутона ENTER.
3 Изберете „Music“ (Музика) и натиснете бутона
ENTER.
те бутона ENTER.
3 Изберете „Music“ (Песни) и натиснете бутона
ENTER.
4 Натиснете бутона <, за да се появи менюто Browse
4 Натиснете бутона <, за да се появи менюто Browse
5 Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона
5 Изберете „Search“ (Търсене) и натиснете бутона
(Менюто за търсене)
ENTER.
6 Изберете списъка, който искате да прегледате от
„Artists“ (Изпълнители), „Albums“ (Албуми), „Genres“
(Жанрове), „Quicklist“ (Бърз списък) или „Folders“ (Папки) и натиснете бутона ENTER.
Списъкът на изпълнителите / албумите / жанровете / Бърз
списък / на папките се появява на екрана, както е показано погоре. За подробности относно „Quicklist“ (Бърз списък) вижте
Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist)
(страница 39).
7 Изберете изпълнителя / албума / жанра / бързия списък
/ папката, която искате да прегледате и натиснете
бутона ENTER.
Съвет
Можете да изберете файл и да започнете възпроизвеждането му, като
натиснете бутона ENTER или като използвате менюто „Options“ (Опции)
(натиснете бутона ,).
38
7 items
Raga
(Менюто за търсене)
ENTER, за да се появи горният екран.
6 Въведете заглавието на файла, наименованието на
жанра, името на изпълнителя или заглавието на
албума, използвайки клавиатурата на екрана (вижте
страница 23).
Съвети
• Можете да изберете файл и да започнете възпроизвеждането му, като
натиснете бутона ENTER или като използвате менюто „Options“ (Опции)
(натиснете бутона ,)
• Можете да търсите по жанр, изпълнител, албум или име на папка от всеки
Title List (напр. “Genres”).
Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist)
За да отстраните файл от „Qucklist“ (Бърз списък)
1 Изберете аудио файла, който искате да отстраните от
изведения на екрана „Qucklist“ (Бърз списък) и натиснете бутона ,.
2
Изберете „Remove“ (Отстрани) и натиснете бутона ENTER.
Съвет
Можете да възпроизвеждате съдържанието на „Qucklist“ (Бърз списък) в други
режими на възпроизвеждане, като натиснете бутона PLAY MODE (страница
25).
DATA DVD
Възпроизвеждайте любимите си музикални файлове по реда,
който ви харесва, като направите свой собствен „Quicklist“ (Бърз
списък).
Забележка
„Qucklist“ (Бърз списък) може да бъде изтрит след някои операции (например
отваряне на поставката за дискове, изключване на плейъра и други).
Quicklist
:
:
:
:
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Deep Green
Splash!
Alternative
MP3
Main Menu
Options
Play SYSTEM MENU Exit
„Quicklist“ (Бърз списък) не влияе върху оригиналния запис върху диска.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
те бутона ENTER.
3 Изберете „Music“ (Музика) и натиснете бутона
ENTER.
Слушане на файлове с музика
Artist
Album
Genre
Format
3 items
Never Let Me Down (Split Mix)
4 Натиснете бутона <, за да се появи менюто Browse
(Търсене).
5 Изберете „All Songs“ и натиснете бутона ENTER.
6 Когато се появи „All Songs“ Title List (Списък със
заглавия „Всички песни“), изберете заглавието, което
искате да добавите най-горе в „Quicklist“ (Бърз списък)
и натиснете бутона ,.
7 Изберете „Add to Quicklist“ (Добави към бързия
списък) от менюто „Options“ (Опции) и натиснете
бутона ENTER.
8 Повторете стъпки 6 и 7, за да изберете всички желани
аудио файлове.
Избирайте ги по реда, по който искате да ги възпроизведете.
Можете да добавите един и същ аудио файл няколко пъти.
„Quicklist“ (Бърз списък) може да съдържа до 25 аудио файла.
9 Натиснете бутона <, за да се появи менюто Browse
(Търсене)
10 Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона
ENTER.
11 Изберете „Quicklist“ (Бърз списък) и натиснете
бутона ENTER, за да се появи горният екран.
„Qucklist“ Title List (Списък със заглавия Бърз списък) се появява
с програмираното съдържание.
12 Изберете аудио файл, който искате да започнете да
възпроизвеждате и натиснете ENTER.
39
Преглеждане на всички папки
Разглеждане на
файлове с неподвижни
изображения
„Photos“ Title List (Списък със заглавия „Неподвижни изображения“)
най-напред извежда на екрана всички папки от диска.
Използвайте „Photos“ Title List (Списък със заглавия „Неподвижни изображения“), за да разглеждате неподвижни
изображения във формат JPEG на DATA DVD. Можете да
пренареждате файловете и да възпроизвеждате серия от
неподвижни изображения.
Менюто Browse (Търсене) се появява, когато
натиснете бутона <, докато се намирате в
най-лява позиция на реда.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
те бутона ENTER.
3 Изберете „Photos“ (Неподвижни изображения) и нати-
снете бутона ENTER.
Появява се екранът „Folders“ (Папки), показвайки всички папки
(превъртат се с бутона m). За „Folders“ (Папки) можете да
прилагате следните функции за всички файлове, използвайки
менюто Browse (Търсене) (вижте по-долу).
За да използвате менюто Browse (Търсене)
Докато маркерът е в най-лява позиция на реда, натиснете бутона
< след стъпка 3, за да изведете на екрана функциите за „Photos“
Title List (Списък със заглавия „Неподвижни изображения“). Относно различните операции вижте страниците в скоби.
Функции
Описание
Извежда на екрана всички файлове по азбучен ред
(стр. 41).
Извежда на екрана списък с датите, бърз списък или
папки (страница 42).
Търси файлове, използвайки клавиатурата на екрана
(страница 42)
Подрежда файловете по дата или по азбучен ред
(вижте по-долу)
• Преглеждане на всички папки ................................... 40
• Търсене по дата, по бърз списък или по папка ...... 42
• Търсене на неподвижно изображение ..................... 42
• Програмиране на възпроизвеждане на серия от
неподвижни изображения (Бърз списък /
Quicklist) ......................................................................... 43
40
Например: За да приложите „Sort“ (Сортиране) за всички файлове
A За да изведете списък с всички файлове, изберете “All
Photos” от меню Browse и натиснете ENTER.
B Преместете марировката в най-лявата лента и натиснете <, за да включите меню Browse.
C Изберете „Sort“ (Сортиране) и натиснете бутона
ENTER.
D Изберете начина, по който искате да сортирате; „Recent
first“ (От най-новия към най-стария файл), „Oldest first“
(От най-стария към най-новия файл), „By title“ (AtZ) (По
заглавие от А до Z), „By title“ (ZtA) (По заглавие от Z до
А) и натиснете бутона ENTER .
Възпроизвеждане на серия от
неподвижни изображения
Относно екрана „Photos“ (All Photos) Title List (Списък
със заглавие Неподвижни изображения (Всички неподвижни изображения))
1 След стъпка 3 на Преглеждане на всички папки , дадено
по-горе, натиснете бутона <, за да се появи менюто
Browse (Търсене).
2 Изберете „All Photos“ (Всички неподвижни изображе-
ния) и натиснете бутона ENTER.
Когато се появи „All Photos“ Title List (Списък със заглавие
„Всички неподвижни изображения“), изберете файла, от
който искате да започнете възпроизвеждането и натиснете
бутона ENTER, за да включите менюто „Options” (Опции).
3 Изберете „Slideshow” и натиснете ENTER.
Серията неподвижни изображения започва да се възпроизвежда.
Можете да въведете други настройки на възпроизвеждането
на избрания файл, използвайки менюто „Options“ (Опции)
(вижте по-долу)
Относно файлове с неподвижни изображения, които не
могат да се възпроизведат
Менюто „Options“ (Опции) се появява, когато
изберете файл и натиснете бутона ENTER
За да използвате менюто „Options“ (Опции)
Достъпните настройки от менюто „Options“ (Опции) се различават в зависимост от ситуацията. В горния пример за използване
на менюто „Options“ (Опции) са достъпни следните настройки.
Функции
Описание
Започва възпроизвеждането на серия от неподвижни
изображения както по-горе.
Добавя избрания от вас Бързия списък за по-късно възпроизвеждане в серия от неподвижни изображения.
За да възпроизвеждате в друг режим на възпроизвеждане
По време на възпроизвеждането натиснете бутона PLAY MODE
неколкократно. Избраната функция се променя с всяко натискане:
„Repeat All“ (Повторение на всички файлове) - „Random“ (Случаен
избор) - „Repeat Off“ (Повторение изключено)
Вижте страница 25 за повече подробности.
Плейърът не може да възпроизведе файла, ако:
– DATA DVD не е записан във формат JPEG, съвместим с UDF
(Universal Disk Format).
– Ако файлът с неподвижно изображение не е записан във формат,
съвместим с DCF*.
– Файлът с неподвижно изображение няма разширение „.JPEG“
– Неподвижното изображение е по-голямо от 4096(широчина) х
4096 (височина) в нормален режим или прогресивен JPEG.
– Неподвижното изображение не се вмества на екрана (изображението е редуцирано).
– Наименованието на файла съдържа символи, различни от цифри
и букви от английската азбука.
– Дори и да не отговарят на горните условия, някои файлове може
да не бъдат възпроизведени в зависимост от условията или
метода на записване (например, записващият софтуер).
– Файлове с неподвижно изображение може да не бъдат възпроизведени от плейъра, ако са редактирани на компютър.
* “Design rule for Camera File system“: Стандарти за неподвижни изображения за
цифрови фотоапарати, регулирани от JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Разглеждане на файлове с неподвижни изображения
A Подробна информация
Извежда на екрана подробности за избрания файл
• Файл: Извежда на екрана наименованието на файла.
• Дата: Извежда на екрана датата на заснемане.
• Разделителна способност: Извежда на екрана разделителната способност по широчина и височина.
• Формат: Извежда на екрана формата на записа.
B Списък
Извежда на екрана цялото съдържание от неподвижни изображения в миниатюрни изображения.
Съвети
• Вижте страница 24 относно функциите на дистанционното управление.
• Дори след прекратяване на възпроизвеждането, плейърът започва повторно
възпроизвеждането от последния файл, който е бил възпроизведен.
Забележка
Неподвижните изображения може да се появяват по-бавно в зависимост от
размера и броя на файловете.
41
Търсене по дата, по бърз списък
и по папка
Търсене на файл с неподвижно
изображение
DATA DVD
DATA DVD
Стеснявайте списъка със заглавия като избирате по вид категории (например, „Date“ / Дата), след това категорията.
Можете да намерите точния файл или файлове с подобни заглавия.
Year
Search Results
10 items
7 items
2007
2006
2005
File:Summer of '06.jpg
Date:July/23/2006
Resolution:196x298 pixels
Format:JPEG
2004
2003
R_
2002
A
K
U
1
_
2001
2000
1999
1998
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
те бутона ENTER.
3 Изберете „Photos“ (Неподвижни изображения) и нати-
снете бутона ENTER.
4 Придвижете маркера към най-левия ред и натиснете
бутона <, за да се появи менюто Browse (Търсене)
5 Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона
ENTER.
6 Изберете списъка , който искате да прегледате от
„Date“ (Дата), „Quicklist“ (Бърз списък) или „Folders“
(Папки) и натиснете бутона ENTER.
Списъкът на датите / Бърз списък / на папките се появява
на екрана, както е показано по-горе. За подробности относно
„Quicklist“ (Бърз списък) вижте Програмиране на възпроизвеждането (Бърз списък / Quicklist) (страница 43).
7 Изберете датата / бързия списък / папката, която
искате да прегледате и натиснете бутона ENTER.
Съвет
Можете да изберете файл и да започнете възпроизвеждането на неподвижни
изображения, като натиснете бутона , .
42
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
Confirm SYSTEM MENU Exit
E
O
Y
5
I
S
:
9
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Колкото повече символи въведете, толкова повече се стесняват резултатите от търсенето.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
те бутона ENTER.
3 Изберете „Photos“ (Неподвижни изображения) и нати-
снете бутона ENTER.
4 Придвижете маркера към най-левия ред и натиснете
бутона <, за да се появи менюто Browse (Търсене)
5 Изберете „Search“ (Търсене) и натиснете бутона
ENTER, за да се появи горният екран.
6 Въведете наименованието на файла, използвайки кла-
виатурата на екрана (вижте страница 23).
Съвет
За да започнете възпроизвеждането на серия от неподвижни изображения,
натиснете бутона ,
Програмиране на възпроизвеждане
на серия от неподвижни изображения (Бърз списък / Quicklist)
DATA DVD
За да отстраните файл от „Qucklist“ (Бърз списък)
1 Изберете файла, който искате да отстраните от
изведения на екрана „Qucklist“ (Бърз списък) и натиснете
ENTER.
2
Изберете „Remove“ (Отстрани) и натиснете бутона
ENTER.
Съвет
Възпроизвеждайте серия от неподвижни изображения по реда,
който ви харесва, като направите свой собствен „Quicklist“ (Бърз
списък).
Можете да възпроизвеждате съдържанието на „Qucklist“ (Бърз списък) в други
режими на възпроизвеждане, като натиснете бутона PLAY MODE (страница
25).
Забележка
Quicklist
22 items
„Qucklist“ (Бърз списък) може да бъде изтрит след някои операции (например
отваряне на поставката за дискове, изключване на плейъра и други).
File : DSC00434.jpg
Date : 7/23/2006
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
„Quicklist“ (Бърз списък) не влияе върху оригиналния запис върху диска.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Изберете „Title List“ (Списък със заглавия) и натисне-
те бутона ENTER.
3 Изберете „Photos“ (Неподвижни изображения) и нати-
снете бутона ENTER.
4 Натиснете бутона <, за да се появи менюто Browse
(Търсене).
5 Изберете “All Photos“ (Всички неподвижни изображе-
ния) и натиснете бутона ENTER.
6 Когато се появи „All Photos“ Title List (Списък със
заглавия „Всички неподвижни изображения“), изберете
файла, който искате да добавите най-горе в „Quicklist“
(Бърз списък) и натиснете бутона ENTER.
7 Изберете „Add to Quicklist“ (Добави към бързия
списък) от менюто „Options“ (Опции) и натиснете
бутона ENTER.
Разглеждане на файлове с неподвижни изображения
Confirm SYSTEM MENU Exit
8 Повторете стъпки 6 и 7, за да изберете всички желани
файлове.
Избирайте ги по реда, по който искате да ги възпроизведете.
Можете да добавите един и същи файл няколко пъти.
„Quicklist“ (Бърз списък) може да съдържа до 25 заглавия.
9 Придвижете маркера към най-левия ред и натиснете
бутона <, за да се появи менюто Browse (Търсене)
10 Изберете „Browse“ (Търсене) и натиснете бутона
ENTER.
11 Изберете „Quicklist“ (Бърз списък) и натиснете буто-
на ENTER, за да се появи горният екран.
„Qucklist“ Title List (Списък със заглавия Бърз списък) се появява
с програмираното съдържание.
12 Изберете файл, който искате да започнете да възпро-
извеждате и натиснете ENTER.
13 Изберете „Slideshow“ (Серия от неподвижни изображе-
ния) и натиснете бутона ENTER.
43
Използване на екраните за
настройки
Промяна на фабричните настройки
BD
DVD
DATA DVD
CD
От „System Menu“ (Системно меню) влезте в „Setup“ (Настройки) екраните, за да смените настройките на плейъра.
Изберете „Setup“ (Настройки) от „System Menu“
(Системно меню), когато е необходимо да промените
настройките на плейъра (например когато сменяте
свързаното устройство, вида на изходния аудио / видео
сигнал и т.н.).
Последната част от този раздел изяснява как да върнете
всички настройки към фабричните настройки.
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
TV Type
4:3 Video Out
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output
16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off
Забележка
Настройките за възпроизвеждане, описани в този раздел, може да не
работят, когато има някакви предварителни настройки за възпроизвеждане на диска. Настройките за възпроизвеждане на диска имат
предимство пред настройките за възпроизвеждане на плейъра.
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU, докато плейърът
е при прекратено възпроизвеждане (режим стоп).
2 Изберете „Setup“ (Настройки) (както е показано по-
горе) и натиснете бутона ENTER.
3 Изберете „Setup“ (Настройки) екрана, който искате
да използвате от „Video Setup“ (Видео настройки),
„Audio Setup“ (Аудио настройки), „Language“ (Език),
„Parental Control“ (Родителски контрол), „Speakers“
(Високоговорители) или „Options“ (Опции) и натиснете бутона ENTER.
„Setup“ екранът се появява със съответните функции. Имайте предвид, че екранът се превключва на скрийн сейвър, ако не
работите с него 15 минути.
4 Изберете функция, която искате да настроите и
натиснете бутона ENTER.
Вижте обясненията в следващите раздели.
За да се върнете към предишния екран
Натиснете бутона RETURN.
• Използване на екраните за настройки .................. 44
• Видео настройки ..........................................................45
• Аудио настройки ..........................................................47
• Език ................................................................................. 49
• Родителски контрол ....................................................50
• Високоговорители ........................................................51
• Опции...............................................................................52
• Възстановяване фабричните настройки на
плейъра ............................................................................53
44
Видео настройки
Подчертаните настройки са по подразбиране
– Изберете вида на вашия телевизионен
приемник
– Изберете изведената на екрана конфигурация,
за да възпроизведете 4:3 картина на 16:9 широкоекранен телевизионен приемник
Full (Пълен)
- Извежда на екрана 4:3 картина с 16:9 коефициент на пропорционалност
Normal (Нормален)
– Извежда на екрана 4:3 картина в 4:3 коефициент на пропорционалност с черни ленти отстрани. Изберете това, ако вашият телевизионен приемник не притежава
4:3 режим за екрана
Letter Box
- Извежда на екрана картина в широкоекранен формат с черни
ленти отгоре и отдолу.
Pan Scan
–Извежда на екрана картина в пълна височина като страничните части на кадъра, оставащи извън екрана, са невидими.
– Изберете вида на изходния сигнал от HDMI
OUT жак.
Y, Cb, Cr
- Изберете това при свързване с HDMI устройство.
RGB (16-235)
– Изберете това при свързване към устройство с HDCP-съвместим DVI жак.
RGB (0-255)
– Изберете това при свързване с RGB (0-255) устройство.
– При свързване към 1080 / 24р- съвместим
телевизионен приемник, използвайки HDMI
OUT жак.
On
- Изпраща 1920х1080р / 24Hz видео сигнали при възпроизвеждането на материали
във филмов формат от BD-ROM (720p / 24 Hz или 1080p / 24 Hz). Изберете това
при прилагане на тази връзка.
Off
– Изберете това при друг вид връзка.
Промяна на фабричните настройки
– Изберете изведената на екрана конфигурация,
за да възпроизведете 16:9 DVD картина на 4:3
телевизионен екран (може да се избере, ако „TV
Type“ е настроен на „4:3“).
Имайте предвид, че коефициентът на пропорционалност е фиксиран на някои дискове.
Например, 4:3 letterbox картина може да се
появява дори когато е избран „Pan Scan“.
4:3
- 4:3 телевизионен екран
16:9
– широкоекранен телевизионен приемник или телевизионен приемник с функция за
широкоекранен режим на възпроизвеждането
, продължава
45
За да настроите разделителната способност на изходния видео сигнал
Натиснете бутона VIDEO FORMAT неколкократно, за да изберете желаната разделителна способност. Имайте предвид, че разделителната способност се различава в зависимост от екранното устройство, свързващия жак и изходния материал, както следва.
Свързващ жак
HDMI OUT
Настройки
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO / S VIDEO
Автоматично избира най-високата
разделителна способност, съвместима с вашия телевизионен приемник.
Изходният сигнал зависи
от източника*2
Изходният сигнал зависи
от източника*3
*1 Възпроизвежда в същата разделителна способност и честота, в каквато е записът на диска.
*2 1080 / 24р видео сигнали не се извеждат от жаковете COMPONENT VIDEO OUT.
*3 Изходният сигнал е в разделителната способност на оригиналната настройка (720p или 1080i), когато DVD няма защита против копиране.
Забележки
• Ако картината не е ясна, естествена или не отговаря на вашите изисквания, опитайте с друга разделителна способност, която е подходяща за диска или вашия
телевизионен приемник / проектор и др. За повече подробности вижте също ръководството за експлоатация, приложено към вашия телевизионен приемник /
проектор и др.
• 480i и 480p видео сигнали може да се извеждат при свързване с жаковете COMPONENT VIDEO OUT и да се възпроизвеждат някои BD / DVD със защита от копиране. За да се наслаждавате на разделителна способност с HD (висока разделителна способност) качество в този случай, свържете екранното устройство с жака
HDMI OUT, използвайки HDMI кабел.
• Дори да сте избрали различна от „AUTO“ (автоматична) настройка, плейърът автоматично настройва видео сигналите, ако телевизионният приемник не е
съвместим с тази настройка за разделителна способност.
За извеждане на 1080 / 24р видео сигнали
За тази настройка е необходим 1080 / 24р -съвместим телевизионен приемник.
1 Настройте „24p Output“ във „Video Setup“ (Видео настройки) на „On“(Включено) (както по-горе).
2
Натиснете бутона VIDEO FORMAT неколкократно, за да изберете „Auto“ или „Direct“.
Забележка
Ако няма картина, натиснете неколкократно VIDEO FORMAT, докато се появи правилната картина.
46
Аудио настройки
Подчертаните функции са настройки по подразбиране. Тъй като
много фактори влияят върху вида на извеждане на аудио сигнали,
вижте също така „Относно изходните аудио сигнали” на
страница 48.
– Избирате изходни аудио сигнали при възпроизвеждане на DTS дискове. Тази настройка влия
върху изходния сигнал от жака DIGITAL OUT
(COAXIAL ИЛИ OPTICAL).
DTS
- Изберете това при свързване към устройство с вграден DTS декодер.
Downmix PCM
– Преобразува в изходни линейни PCM сигнали. Изберете това при свързване към
устройство без вграден Dolby Digital декодер.
– Изберете типа 2-канален сигнал, когато
смесвате от многоканален DTS източник
(има ефект при аудио връзки, когато „DTS“ е
настроен на „Downmix PCM“).
Stereo
- Смесва многоканални аудио сигнали за двуканално стерео
Lt / Rt
– Позволява да слушате съраунд звук, когато свързаното устройство има вграден
Dolby Pro Logic декодер.
– Изберете начина на извеждане на сигнала от
HDMI OUT жак.
Auto
- Нормално, изберете това. Извежда аудио сигнали съгласно статуса на свързаното
HDMI устройство.
РСМ
– Преобразува всички аудио сигнали в линейни РСМ.
Промяна на фабричните настройки
– Избирате изходни аудио сигнали при възпроизвеждане на Dolby Digital дискове. Тази настройка влияе върху изходния сигнал от жака
DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL).
Dolby Digital
- Изберете това при свързване с устройство, което има вграден Dolby Digital декодер.
Downmix PCM
– Преобразува в изходни линейни PCM сигнали. Изберете това при свързване към
устройство без вграден Dolby Digital декодер.
, продължава
47
Относно изходните аудио сигнали
Изходният аудио сигнал се различава, както следва, в зависимост от източника, изходния жак и избраните настройки.
Диск/
източник
#%
30.
Жакове/
AUDIO OUT L/R жакове*1
настройки
kÇÌÄÄÌ1$. DI
2канален
5.1канален
DI
DI
DI 2ch Downmix
DI
$%
DI
%PXONJY
DI-1$.
DI-1$.
DI%PXONJY
-1$.
DI%PXONJY
-1$.
DI%PXONJY
-1$.
DI%PXONJY
-1$.
DI%PXONJY
-1$.
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
%PMCZ%JHJUBM
DI%PXONJY
DI
%PMCZ%JHJUBM1MVT
DI%PXONJY
DI
DI%PXONJY
-1$.
%PMCZ%JHJUBM
%PMCZ5SVF)%
DI%PXONJY
DI
DI%PXONJY
-1$.
%PMCZ%JHJUBM
%54
DI%PXONJY
DI
DI%PXONJY
-1$.
%54
DI-1$.
DI%PXONJY
DI
DI%PXONJY
-1$.
%54
DI-1$. DI%PXONJY
DI
DI%PXONJY
-1$.
%54
DI-1$.
%54
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
%PMCZ%JHJUBM
%54)%
)JHI3FTPMVUJPO
"VEJP
%54)%
.BTUFS"VEJP
%7%
DI%PXONJY
5.1ch
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
Формат на
жакове*2
HDMI OUT жак*3
потока на
PCM
РСМ*4
Auto*4
данните
DI
%PMCZ%JHJUBM
DI-1$.
DI-1$.
%PMCZ%JHJUBM
1MVT
DI-1$.
%PMCZ
5SVF)%
%PMCZ%JHJUBM
%PMCZ%JHJUBM
1MVT %PMCZ
5SVF)% %54
%54)%)JHI
3FTPMVUJPO
"VEJP -JOFBS1$.
DI
%PMCZ%JHJUBM
DI%PXONJY
DI
DI%PXONJY
-1$.
%PMCZ%JHJUBM
%54
DI%PXONJY
DI
DI%PXONJY
-1$.
%54
DI-1$.
%54
.1&(
DI
DI
DI-1$.
°
DI-1$.
DI-1$.
-JOFBS1$. DI
DI
DI
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
DI-1$.
%54
DI%PXONJY
DI%PXONJY
-1$.
%54
DI-1$.
%54
DI
*1 Можете да изберете „2 Channel“ (2 канален) и „5.1 channel“ (5.1 канален) от „Audio Output Mode“ (Режим на извеждане на аудио сигнала) от „Speakers“ Setup (Настройки „Високоговорители“) (страница 51).
*2 РСМ: Когато „Dolby Digital“ или „DTS“ в „Audio Setup“ (Аудио настройки) са настроени на „Downmix PCM“ или „PCM“ (страница 47)
Формат на потока на данните: Когато „Dolby Digital“ или „DTS“ в „Audio Setup“ (Аудио настройки) са настроени на „Dolby Digital“ или „DTS“ (страница 47).
*3 Може да се избере от „Audio (HDMI)“ от „Audio Setup“ (Аудио настройки) (страница 47).
*4 Може да се избере от „Audio (HDMI)“ от „Audio Setup“ (Аудио настройки) (страница 47). Изходният сигнал може да се различава в зависимост от свързаното
HDMI устройство.
*5 Когато честота на дискретизация е 192 kHz, плейърът смесва към 2канални сигнали дори ако дискът или източникът са 5.1 канални.
*6 Извежда 7.1-канални LPCM сигнали кодирани от Dolby Digital Plus аудио поток.
*7 Извежда 7.1-канални LPCM сигнали кодирани от Dolby ТrueHD аудио поток.
Плейърът извежда 7.1-канални LPCM сигнали при честота 48 kHz, до 5.1 каналапри 96 kHz и до 2 канала при честота 192 kHz.
*8 Извежда Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD или DTS-HD High Resolution Audio от HDMI OUT жака, когато използвате АV усилвател (рисивър) съвместим с Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD или DTS-HD.
*9 Плейърът извежда до 7.1 канала LPCM когато честотата на извеждане е 48 kHz и до 5.1 канала при 96 kHz.
48
Език
Подчертаните настройки са по подразбиране.
Забележки
• Когато в „Audio“ (Аудио), „Subtitle“ (Субтитри), „BD / DVD Menu“ (Меню за BD / DVD) избирате език, който не е записан на диска, автоматично бива избран един
от записаните езици.
• Настройките на възпроизвеждане, съхранени върху диска, имат предимство пред тези настройки.
English/Fran—ais/Deutsch/Italiano/Espagnol
– Извежда менютата и съобщенията на съответния език.
– Изберете език по подразбиране за озвучаването на BD-ROM / DVD VIDEO.
English/French/German /Italian/Spanish
– Възпроизвежда озвучаването на съответния език.
Other
– Вижте Списък с езикови кодове на страница 62 и въведете кода на вашия език.
–Изберете език по подразбиране за субтитрите
на BD-ROM / DVD VIDEO.
English/French/German /Italian/Spanish
– Възпроизвежда субтитрите на съответния език.
Other
– Вижте Списък с езикови кодове на страница 62 и въведете кода на вашия език.
–Избирате език по подразбиране за менютата
на BD-ROM / DVD VIDEO.
w / Subtitle
– Извежда менютата на BD-ROM / DVD VIDEO на същия език като субтитрите.
English/French/German /Italian/Spanish
– Извежда менютата на BD-ROM / DVD VIDEO на съответния език.
Other
– Вижте Списък с езикови кодове на страница 62 и въведете кода на вашия език.
–Избирате език по подразбиране за менютата
на BD-ROM / DVD VIDEO.
Промяна на фабричните настройки
– Изберете език за екраните, които се извеждат
на плейъра.
On
- Включва субтитрите
Off
– Изключва субтитрите.
49
Родителски контрол
Тази функция ограничава възпроизвеждането на DVD VIDEO и
BD-ROM.
За да я активирате, вижте „Заключване на диск” (страница
29).
Настройките по подразбиране са подчертани.
Забележки
• Не можете да ограничите възпроизвеждането на диск, който не притежава
функцията Родителски контрол.
• Ако забравите паролата за „Parental Control“ (Родителски контрол), трябва
да възстановите фабричните настройки на плейъра (страница 53). Имайте
предвид, че всички други настройки, които сте направили, ще се върнат към
фабричните си положения.
(Смяна на парола (Въвеждане на парола)).
(Родителски контрол за DVD)
BD Parental Control (Родителски контрол за BD)
50
Next screen (Следващ екран)
– Въвеждате или сменяте паролата за функцията „Parental Control“ (Родителски
контрол). Паролата ще се изисква при възпроизвеждане на ограничени дискове или
когато сменяте нивото на контрол.
Change Level (Смяна на нивото)
– Настройвате нивото на контрол. Изисква се въвеждането на парола на екрана, ако
предишното въведено ниво на контрол надвишава ограничението, което задавате.
Настройката по подразбиране е „Off“
DVD Country Code (Код за страната)
– Тази настройка позволява да гледате сцени, които са разрешени за региона, който
населявате. Настройката по подразбиране е „us“(2119).
Change Age Restriction (Промяна на възрастовото ограничение)
– Настройте ниво на контрол. Изисква се въвеждането на парола на екрана, ако предишното въведено възрастово ограничение надвишава възрастта, която задавате.
Настройката по подразбиране е „255“.
BD Country Code (Код на страната)
– Осигурява Ви преглед на сцените за вашата област , докато възпроизвежда BD-ROM.
Настройките по подразбиране са “us” (2119).
Високоговорители
Необходими са следните настройки, когато използвате жаковете
5.1 CH OUTPUT.
Настройките по подразбиране са подчертани.
– За аналогова връзка.
Next Screen (Следващ екран)
1 Изберете настройката за високоговорителя, която трябва да се регулира, като
натиснете M /m.
• С“ (централен високоговорител): „Yes“ (Да) или „No“ (Не)
• „Ls / Rs“ (ляв съраунд високоговорител / десен съраунд високоговорител): „Yes“ (Да)
или „No“ (Не)
• „L / R“ (ляв преден високоговорител / десен преден високоговорител): „Large“
(Голям) или „Small“ (Малък)
2 Нагласете настройката като натиснете бутона </,.
• За „C“ и „Ls / Rs“ изберете дали високоговорителите са включени във вашата
система.
• За „L / R“ изберете размера. Тази настройка е отменена, ако за „C“ или „Ls / Rs“ е
зададено „No“ (Не)
3 Натиснете бутона ENTER, за да съхраните настройките.
Промяна на фабричните настройки
– Тази настройка на изходния сигнал от жаковете 5.1 CH OUTPUT.
2 Channel (2 канала)
–Изберете това при връзка с аудио / видео усилвател (приемник), когато използвате
жаковете AUDIO OUT (L / R).
5.1Channel (5.1 канала)
–Изберете това при връзка с аудио / видео усилвател (приемник), когато използвате
жаковете 5.1 CH OUTPUT.
51
Опции
Подчертаните настройки са по подразбиране.
– Избирате дали да изведете статуса на възпроизвеждане на екрана (Възпроизвеждане, режим
стоп и т.н.)
On (Включено)
– Извежда статуса на възпроизвеждане.
Off (Изключено)
– Не извежда статуса на възпроизвеждане.
– Избирате дали искате да активирате
функцията „Auto Power Off“ (Автоматично
изключване) на плейъра.
On (Включено)
– Изключва плейъра, когато е в режим стоп или пауза, ако с него не се работи
30 минути.
Off (Изключено)
– Плейърът остава включен независимо дали се работи с него или не
– Рестартирате Easy Setup (Бързо включване), за
да въведете основните настройки
– Изберете дали да активирате HDMI Control
функцията на плейъра (“About BRAVIA Theatre
Sync опции (само за HDMI връзки)” на стр. 11).
– Избира приоритетен слой, когато възпроизвежда хибриден диск. Отстранете диска,
когато сменяте настройките.
52
Start (Старт)
– Натиснете бутона ENTER и вижте страница 18.
On (Включено)
– Активира функцията
Off (Изключено)
– Изключва функцията
BD
–Възпроизвежда BD слоя
DVD
– Възпроизвежда DVD слоя.
CD
– Възпроизвежда CD слоя.
Възстановяване фабричните
настройки на плейъра
Можете да върнете всички настройки на плейъра към фабричните положения.
@/1
A OPEN/CLOSE
HDMI
HD
FL OFF
x
1 Натиснете A OPEN/CLOSE, за да отворите шейната
на диска.
2 Задръжте натиснат бутона x на плейъра и натиснете
бутона */1.
Промяна на фабричните настройки
3 След като се уверите, че шейната на диска се е затворила, освободете и двата бутона.
Панелът с приплъзване се затваря , плейърът се изключва и
всички настройки се връщат към фабричните.
53
Отстраняване на проблеми
Допълнителна
информация
Ако изпитате някои от следните трудности при работа с
плейъра , използвайте това упътване за отстраняване на проблеми, за да ви помогне да разрешите проблема, преди да изискате
ремонт. Ако проблемът не може да бъде отстранен, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Захранване
Плейърът не се включва.
, Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.
, Отнема известно време, докато се включи плейърът.
Картина
Няма картина / появява се картина с влошено качество на
изображението.
• Отстраняване на проблеми.......................................54
, Свържете отново свързващия кабел като се уверите, че
свързването е здраво.
, Свързващите кабели са повредени.
, Проверете връзката към вашия телевизионен приемник
(страница 10) и включете входния селектор на вашия телевизионен приемник, така че сигналът от плейъра да се появи на
телевизионния екран.
, Дискът е замърсен или дефектен.
, Ако видео изходът от плейъра минава през вашия VCR, за да
стигне до телевизионния приемник или ако сте направили
връзката към комбиниран TV / VIDEO плейър, сигналът за
защита от копиране на някои BD / DVD програми може да
окаже влияние на качеството на картината. Ако все още
имате проблеми, въпреки че сте свързали плейъра директно
към вашия телевизионен приемник, опитайте се да свържете
вашия плейър към S VIDEO входа на телевизионния приемник
(страница 10).
, Плейърът е свързан към входно устройство, което не е
HDCP-съвместимо (HDMI индикаторът на предния панел не
свети). Вижте страница 11.
, Ако жакът HDMI OUT или жаковете COMPONENT VIDEO
OUT се използват за видео изход, промяната на изходната
разделителна способност може да разреши проблема (страница 46). Натиснете бутона VIDEO FORMAT неколкократно,
докато се появи ясна картина.
, В зависимост от диска качеството на картината може
да бъде по-лошо, когато настройката VIDEO FORMAT
не е нагласена на „480i“, дори когато плейърът е свързан с
прогресивен или HD телевизионен приемник с помощта на
компонентен кабел или HDMI кабел. Ако се появи такъв
проблем, натиснете VIDEO FORMAT неколкократно, докато
превключите на „480i“.
, При възпроизвеждане на двуслоен DVD, картината и звукът
може да бъдат прекъсвани на моменти на мястото, където се
включват слоевете.
• Функция за самодиагностициране ......................... 57
• Индекс на съставните части и контролните
бутони ............................................................................ 58
• Речник на термините .................................................60
• Спецификации ................................................................ 61
• Списък с езиковите кодове ....................................... 62
• Списък с регионалните кодове за родителски
контрол ......................................................................... 63
• Индекс .............................................................................63
54
Няма картина или се появява картина с влошено качество на
изображението при свързване към HDMI OUT жак.
, Опитайте следното: c Изключете и отново включете плейъра.d Изключете и включете отново свързаното устройство. e Извадете и отново свържете HDMI кабела.
, Ако жака HDMI OUT се използва за видео изход, промяната на
изходната видео разделителна способност може да разреши
проблема (страница 46).
Натиснете бутона VIDEO FORMAT неколкократно, докато
се появи ясна картина.
Картината не пасва на екрана, въпреки че коефициентът на
пропорционалност е настроен в „TV Type“ ( Вид на телевизионния
приемник) на „Video Setup“ (Видео настройки).
, Коефициентът на пропорционалност на диска е фиксиран за
вашия BD / DVD. Вижте страница 45.
Тъмната зона в изображението е твърде тъмна/Ярката зона е
твърде ярка или в неестествени цветове.
, Настройте “Video Control” в позиция “A/V Control” от
“Standard” (настройка по подразбиране) (стр. 28).
, Регулирайте всяка картинна настройка за “Memory” във
“Video Control” (настройка по подразбиране) (стр. 28).
Звук
Няма звук.
Звукът не се извежда правилно.
, Проверете „Audio Output Mode“ (Режим на извеждане на аудио
сигнала) в настройките за „Speakers“ (Високоговорители)
(страница 51), ако за аудио връзка се използват жаковете
AUDIO OUT (L / R) или 5.1 CH OUTPUT.
Аудио файл не може да бъде възпроизведен (страница 36).
, DATA DVD не е записан в МР3 формат, които е съвместим с
UDF (Universal Disc Format) .
, Аудио файлът няма разширение „.МР3“.
, Данните не са форматирани правилно, въпреки че файлът има
разширение „.МР3“.
, Данните не са MPEG-1 Audio Layer III данни.
, Плейърът не може да възпроизвежда аудио файлове във формат mp3PRO.
, Наименованието на файла съдържа символи, различни от
цифри и буквите от английската азбука.
Файл с неподвижно изображение не може да бъде възпроизведен
(страница 40)
, Дискът е замърсен или дефектен.
, DATA DVD не е записан във формат JPEG, който е съвместим
с UDF (Universal Disk Format).
, Файлът с неподвижно изображение няма разширение „.JPEG“
или „.JPG“
, Неподвижното изображение е по голямо от 4096 (широчина)
х 4096 (височина) в нормален режим. (Някои прогресивни JPEG
файлове не могат да бъдат възпроизведени дори ако размерът
на файла влиза в този специфициран капацитет.)
, Неподвижното изображение не се вмества на екрана (изображението е редуцирано).
, Файлът с неподвижно изображение не е записан във формат,
съвместим с DCF*. (страница 41)
, Наименованието на файла съдържа символи, различни от
цифри и букви от английската азбука.
* “Design rule for Camera File system“: Стандарти за неподвижни изображения за
цифрови фотоапарати, регулирани от JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Не се извежда звук от жака HDMI OUT.
, Опитайте следното:c Изключете и включете отново плейъра. dИзключете и включете отново свързаното устройство.e Извадете и свържете отново HDMI кабела.
, Жакът HDMI OUT е свързан към DVI устройство (жаковете
DVI не приемат аудио сигнали).
Наименованието на файла не се извежда правилно на екрана.
, Плейърът може да извежда на екран само цифри и букви.
Различните символи може да се извеждат на екран по различен
начин.
, В зависимост от софтуера за писане въведените символи
може да се извеждат на екран по различен начин.
Допълнителна информация
, Дискът е замърсен или дефектен.
, Свържете отново свързващия кабел като се уверите, че
свързването е здраво.
, Свързващият кабел е повреден.
, Плейърът е свързан към неправилен входен жак на усилвателя
(приемника) (страница 12)
, Входът на усилвателя (приемника) не е настроен правилно.
, Плейърът е в режим на временно прекратяване на възпроизвеждането (пауза) или в режим на забавено възпроизвеждане.
, Плейърът е в режим на сканиране.
, Ако аудио сигналът не минава през жака DIGITAL OUT
(OPTICAL или COAXIAL) / HDMI OUT, проверете аудио
настройките (страница 47).
, Устройството, свързано към жака HDMI OUT, не е съвместимо с формата на аудио сигнала. В такъв случай задайте
настройка „PCM“ на „Audio (HDMI)“ в „Audio Setup“ (Аудио
настройки) (страница 47).
, Дискът е изкривен.
, Плейърът не може да възпроизвежда някои дискове (страница
6).
, Регионалният код на BD / DVD не е съвместим с плейъра.
, Вътре в плейъра се е кондензирала влага (страница 3).
, Плейърът не може да възпроизвежда записани дискове, които
не са финализирани правилно (страница 6).
, Файлът с филм надвишава 2 GB.
, Файлът на DATA DVD съдържа символи, различни от цифри и
буквите на английската азбука.
Нивото на звука е ниско.
, На някои BD / DVD нивото на звука е ниско. Можете да
подобрите нивото на звука, ако нагласите настройката в
„Audio Control“ (Аудио контрол) на „A / V Control“ (Аудио /
видео контрол) (страница 27).
Работа
Дистанционното управление не функционира.
, Батериите в дистанционното управление са слаби (страница
16).
, Има препятствия между дистанционното управление и
плейъра.
, Разстоянието между дистанционното управление и плейъра е
твърде голямо.
, Дистанционното управление не е насочено към сензора за
дистанционно управление на плейъра.
Дискът не започва възпроизвеждането от начало.
, Избран е режим за случайно (Random) или повторно възпроизвеждане (Repeat) (страница 25)
, Включен е режим на възпроизвеждане от мястото, на което
преди това е било прекратено възпроизвеждането (страница
20).
Плейърът започва автоматично да възпроизвежда диска.
, Дискът има функция за автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира автоматично.
, При възпроизвеждане на дискове със сигнал за автоматична
пауза, плейърът прекратява автоматично възпроизвеждането при постъпил сигнал за автоматична пауза.
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е обърнат наопаки. Поставете диска така, че страната, на която е записът, да сочи надолу.
, продължава
55
Някои функции като Stop (Прекратяване), Search (Търсене), Slowmotion Play (Забавено възпроизвеждане), Repeat Play (Повторение
на възпроизвеждането) или Random Play (Случайно възпроизвеждане) не могат да се изпълняват.
, В зависимост от диска може да не сте в състояние да изпълнявате някои от изброените по-горе функции. Вижте ръководството за експлоатация, което е приложено към диска.
Езикът на озвучаването не може да бъде сменен.
Появява се съобщение за грешка и файлът не може да се възпроизведе, когато възпроизвежда DATA DVD.
, Вижте също „Файл с неподвижно изображение не може да бъде
възпроизведен“ и „МР3 аудио файл не може да бъде възпроизведен“ (страница 55)
, Аудио файлът във формат МР3 / файлът с неподвижно изображение във формат JPEG, който искате да възпроизведете,
е повреден.
, Данните не са MPEG-1 Audio Layer III данни.
, Файлът с неподвижно изображение не е записан във формат,
съвместим с DCF*. (страница 41)
, Файлът с неподвижно изображение има разширение „.JPEG“
или „.JPG“, но не е във формат JPEG.
, Опитайте да използвате менюто на BD или DVD вместо
бутона за директно избиране от дистанционното управление (страница 21).
, На възпроизвеждания BD / DVD не са записани многоезични
озвучавания.
, BD / DVD забранява смяната на езика за озвучаване.
*“Design rule for Camera File system“: Стандарти за неподвижни изображения за
цифрови фотоапарати, регулирани от JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Езикът на субтитрите не може да бъде сменен.
Плейърът не приема нито един бутон.
, Опитайте да използвате менюто на BD или DVD вместо
бутона за директно избиране от дистанционното управление (страница 21).
, На възпроизвеждания BD / DVD не са записани многоезични
субтитри.
, BD / DVD забранява смяната на субтитрите.
, Задръжте бутона */1 на плейъра повече от пет секунди, докато индикаторът светне в червено и плейърът се изключи.
Изчакайте повече от 10 секунди преди да включите плейъра
отново.
Ракурсът на гледане не може да бъде сменен.
, Опитайте да използвате менюто на BD или DVD вместо
бутона за директно избиране от дистанционното управление (страница 21).
, На възпроизвеждания BD / DVD не са записани различни
ракурси.
, BD / DVD забранява смяната на ракурсите.
Функция HDMI Control не работи.
, Ако HDMI индикаторът на предния панел не свети проверете HDMI връзката (стр. 11, 15).
, Настройте “HDMI Control” в позиция “On” (стр. 52).
, Уверете се, че свързаните компоненти са съвместими с
функция HDMI Control. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация на компонента за повече информация.
, Проверете дали захранващият кабел на свързания компонент
е свързан добре.
, Проверете настройките на свързания компонент за функция
HDMI Control. Обърнете се към инструкциите за експлоатация на компонента.
, Ако промените HDMI връзката, включете и изключете
захранващия кабел, или ако се случи токов удар, настройте
“HDMI Control” в позиция “Off”, след това настройте отново в позиция “On” (стр. 52).
, За подробности относно функция HDMI Control, вижте
“About the ‘BRAVIA’ Theatre Sync features (само за HDMI връзка)” (стр. 11).
Езикът на дисплея се сменя автоматично.
, Когато “HDMI Control” е в позиция “On” (стр. 52), езикът на
дисплея се сменя автоматично според езиковите настройки
на свързания телевизор (ако например смените настройките
на телевизора си и прочие).
Плейърът не функционира правилно.
, Когато статично електричество и други нарушават нормалното функциониране, изключете плейъра.
Поставката за дискове не се отваря и на екрана на предния панел
се извежда съобщението „LOCK“ (Заключен).
, Свържете се с вашия доставчик или с най-близкия оторизиран
сервиз на Sony.
Шейната на диска не се отваря и не можете да отстраните
диска дори и след като натиснете Z.
, Опитайте следното:c Изключете плейъра и го включете
отново, след което незабавно натиснете UP/DOWN, за да се
отвори плъзгащият се панел.
d Веднага щом на дисплея на предния панел се появи “POWER
ON”, натиснете x на плейъра (не на дистанционното управление) неколкократно, докато шейната се отвори. Повторете горната процедура неколкократно ако шейната не се
отвори при първия опит.
56
Функция за
самодиагностициране
Когато е активирана функцията за самодиагностициране с цел
предпазване на плейъра от повреждане, на екрана на предния панел
се появява код за грешка „ERR“, показвайки причината.
Код за грешка
Причина и / или действие за
коригиране на грешката
AACS грешка при разчитане.
t Отстранете защитения диск.
t Свържете се с най-близкия доставчик
или с най-близкия оторизиран сервиз на
Sony и подайте кода на грешката.
57
Индекс на съставните части и контролните бутони
Бутоните на дистанционното управление и на плейъра имат една и съща функция, ако имат същите или подобни наименования. За повече
подробности вижте страниците в скоби.
Преден панел
(20)
– С този бутон включвате плейъра или го оставяте в режим на
готовност (standby mode).
Поставка за дискове (20)
HDMI индикатор (11)
– Свети, когато е свързано HDMI устройство.
HD индикатор за висока разделителна способност (11)
– Свети, когато се извеждат 720p / 1080i / 1080p видео
сигнали.
– С тези бутони стартирате, временно прекратявате (режим
пауза) или прекратявате възпроизвеждането (режим стоп).
FL OFF индикатор (24)
– Мести плъзгащия се панел нагоре/надолу.
Сензор за дистанционното управление (16)
– Свети, когато екранът на предния панел и останалите
индикатори на предния панел са изключени.
Blu-ray Disc индикатор
– Отваря или затваря шейната на диска.
– Свети, когато е разпознат BD.
– С този бутон се прехвърляте на предишна / следваща сцена или
музикален файл.
Чрез задържане на този бутон сканирате напред или назад.
Екран на предния панел (59)
58
Екран на предния панел
Информацията за възпроизвеждането се извежда на екрана по
следния начин.
A H
Например: Когато се възпроизвежда DVD VIDEO или BD-ROM
– Свети по време на възпроизвеждане.
B Информация за възпроизвеждането.
Съвет
Можете да промените яркостта на екрана на предния панел като натиснете
бутона DIMMER (страница 24).
A Номер на текущия файл
B Номер на текущата сцена
C Изминало възпроизведено време на файла
Заден панел
Относно свързването вижте страниците от 10 до 16.
Допълнителна информация
Имайте предвид, че номерът на сцената не се извежда на екрана, ако изминалото време от започване възпроизвеждането на
файла надвишава 10 часа.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AC IN
HDMI
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
PR/CR
S VIDEO
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
WOOFER
A AC IN терминал (променливотоков входен) (16)
F AUDIO OUT (L / R) жакове (13, 14)
B HDMI OUT жак (11, 12, 15)
G 5.1 CH OUTPUT (FRONT L / R, REAR L / R, CENTER,
WOOFER) жакове (14)
C VIDEO OUT (VIDEO / S VIDEO) жакове (10)
D COMPONENT VIDEO OUT (Y / Pb/Cb / Pr/Cr) жакове (10)
E DIGITAL OUT (COAXIAL / OPTICAL) жакове (13, 14)
59
Речник на
термините
AACS
„Advanced Access Content System“ е спецификация за управление на цифрови данни,
предназначени за забавление, съхранявани
на записваеми и предварително записани
оптични носители от ново поколение.
Тази спецификация позволява на потребителите да се наслаждават на цифрово
качество на данните за забавление, включително съдържание с висока разделителна способност.
AVCHD (страница 6)
AVCHD представлява HD формат
(формат с висока разделителна способност) за цифрови видеокамери и служи за
запис на SD (стандартна разделителна
способност) или HD (висока разделителна способност) сигнали по спецификация
1080i*1 или спецификация 720p*2 на DVD
дискове чрез използването на високоефективни технологии на компресирано кодиране. Форматът MPEG-4 AVC / H.264
е предназначен за компресиране на видео
данните, а Dolby Digital или линейната
PCM система - за компресиране на аудио
данните.
Форматът MPEG-4 AVC / H.264 е
способен да компресира изображения с поголяма ефективност от стандартните
формати за компресиране на изображения.
Форматът MPEG-4 AVC / H.264 позволява да се записват изображения, заснети
на видеокамера в HD формат, върху
DVD дискове, по същия начин както и SD
(стандартна разделителна способност)
телевизионен сигнал.
*1: Спецификация с висока разделителна способност, която съчетава 1080 ефективни
линии на сканиране с интерлейс (редуващо се)
сканиране.
2
* : Спецификация с висока разделителна способност, която съчетава 720 ефективни линии на
сканиране с прогресивен формат.
BD-J
Форматът BD-ROM поддържа Java за
интерактивни функции.
BD-J е интерактивна платформа, позволяваща на създателите на интерактивни
BD-ROM заглавия почти неограничени
възможности.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) е еднократно записваем Blu-ray Disc, който има
същия капацитет за съхранение на данни
както и BD дисковете, изброени по-долу.
Тъй като записването на данните може
да бъде само еднократно и дискът не
може да бъде презаписан, BD-R дисковете
са подходящи за архивиране на ценни данни или за съхранение и разпространение на
видео материали.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) е многократно записваем и презаписваем Blu-ray
Disc, който има същия капацитет за
съхранение на данни както и BD дисковете, изброени по-долу. Възможността
за презапис на данните дава огромни
възможности при редактирането и
използването на приложения в избрано
от вас време.
60
BD-ROM (страница 5)
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
са дискове, произвеждани изключително с
търговски цели, които имат същия капацитет за съхранение на данни както и BD
дисковете, изброени по-долу. За разлика
от обикновените носители на филмово и
видео съдържание, тези дискове притежават разширени възможности, като
например интерактивно съдържание,
функции на менюто, използващи изскачащи менюта (вижте по-долу), избор на
субтитрите и възпроизвеждане на серия
от неподвижни изображения (слайдшоу).
Въпреки че BD-ROM дисковете могат да
съдържат всякакъв вид данни, повечето
BD ROM дискове се използват за запис на
филми във формат с висока разделителна
способност за възпроизвеждане на Blu-ray
Disc плейъри.
Blu-ray Disc (BD) (страница 5)
Това е дисков формат, разработен за запис/възпроизвеждане на видео материали
с висока разделителна способност (HD)
(За HDTV и други), както и за съхранение
на големи масиви с данни. На еднослойните BD дискове могат да бъдат съхранени
до 25 GB, а на двуслойните - до 50 GB
данни.
Chapter (Сцена) (страница 25)
Част от картина или от музикално произведение, които са по-малки от заглавие.
Заглавието се състои от няколко сцени.
В зависимост от конкретния диск може
записът да не е разделен на сцени.
Dolby Digital (страница 47)
Система за цифрово аудио кодиране
(компресиране), разработена от Dolby
Laboratories. Тази технология поддържа
многоканален съраунд звук. Звукът в
задния канал е стерео, а звукът за нискочестотния събуфер е в отделен канал.
Dolby Digital осигурява същите отделни
канали, използвани за възпроизвеждането
на висококачествен цифров звук в “Dolby
Digital” съраунд система за домашно кино.
Доброто отделяне на каналите се постига чрез отделен запис на данните за всеки
канал и тъй като данните за всички канали се обработват в цифров вид, появата
на смущения е сведена до минимум.
Dolby Digital Plus (страница 48)
Разработена като продължение на Dolby
Digital, тази технология за аудио кодиране
(компресиране) поддържа 7.1 многоканален
съраунд звук.
Dolby Surround (Pro Logic) (страница 47)
Технология за обработка на аудио сигнали,
разработена от Dolby Laboratories за съраунд звук. Когато входният сигнал съдържа
съраунд компонента, технологията Pro
Logic обслужва сигнала, подаван на изходите на предните, задните и централния
канали. Задният канал е моно.
Dolby TrueHD (страница 48)
Dolby TrueHD е технология за кодиране
на аудио сигнали без загуби, поддържаща
до 8 канала на многоканален съраунд звук
за целите на оптичните дискове от
следващото поколение. Пресъздаваният
звук възпроизвежда оригиналния сигнал
достоверно, бит по бит.
DTS (страница 47)
Технология за компресия на цифрови аудио
данни, разработена от Digital Theater
Systems, Inc. Тази технология поддържа
многоканален съраунд звук. Задният канал
е стерео, а звукът за нискочестотния
събуфер е в отделен канал. DTS сигурява
същите отделни канали, използвани за
възпроизвеждането на висококачествен
цифров звук. Доброто отделяне на
каналите се постига чрез отделен запис
на данните за всеки канал и тъй като
данните за всички канали се обработват
в цифров вид, появата на смущения е
сведена до минимум.
DTS-HD (страница 48)
DTS-HD е разширен формат на системата за кодиране на аудио сигнали Coherent
Acoustics, която включва също и DTS
Digital Surround, DTS-ES и DTS 96/24.
DTS-HD е особено гъвкава при поддръжката на няколко отделни канала за съраунд
звук. Докато 7.1-каналната съраунд
система е разработена за използване с
Blu-ray Discs, аудио сигналите могат да
бъдат смесвани до 5.1 или 2 канала за
обратна съвместимост и качеството на
възпроизвеждания сигнал може да бъде или
с битрейта на DTS Digital Surround или в
режим на възпроизвеждане без загуби.
DVD VIDEO (страница 5)
Това е дисков формат, при който на диск
с диаметър равен на диаметъра на CD
могат да бъдат записани до осем часа
подвижни изображения. На еднослойните
едностранни DVD могат да бъдат записани до 4.7 GB; на двуслойните едностранни DVD - до 8.5 GB; на еднослойните
двустранни DVD - до 9.4 GB; на двуслойните двустранни DVD - до 17 GB. Форматът MPEG 2 е възприет за ефективна
компресия на видео данни. Технологията
за кодиране с променлива скорост, която
прави възможно записът на данни да става на различни места в зависимост от
състоянието на изображението, е възприета за възпроизвеждането на изображения
с висока разделителна способност. Аудио
информацията се записва в многоканален
формат като Dolby Digital, който позволява реалистично аудио присъствие.
DVD-R (страница 5)
DVD-R е формат за записваеми дискове, които имат същите размери като
DVD VIDEO. Съдържанието на DVD-R
дисковете може да бъде записано само
еднократно и ще бъде в същия формат
както и записът на DVD VIDEO. DVD-R
има два различни режима: VR режим
и Video режим. DVD, което е било създадено във Video режим има същия формат
както и записа на DVD VIDEO, докато
дисковете, създадени във VR режим (Video
Recording) позволяват записаното на тях
съдържание да бъде програмирано или
редактирано.
DVD-RW (страница 5)
DVD-RW е формат за записваеми и презаписваеми дискове, които имат същите
размери като DVD VIDEO. DVD-RW
има два различни режима: VR режим и
Video режим. DVD, което е било създадено във Video режим има същия формат
както и записът на DVD VIDEO, докато
дисковете, създадени във VR режим (Video
Recording) позволяват записаното на тях
съдържание да бъде програмирано или
редактирано.
DVD+R (стр. 5)
DVD+R (чете се “плюс R”) е диск за запис,
който има същия рамер като DVD
VIDEO. Съдържанието може да бъде записано само веднъж на DVD+R и ще имат
същия формат като DVD VIDEO.
DVD+RW (стр. 5)
DVD+RW (чете се “плюс RW”) е диск
с възможност за презапис. DVD+RW
използва същив формат на запис като
DVD VIDEO.
Film-based software, Video-based software (Софтуер, базиран на филми/видео)
DVD дисковете могат да бъдат разделени
на дискове със софтуер, базиран на филми
или на видео. DVD дисковете, базирани на
филми, съдържат същия брой кадри (24 кадъра в секунда), които се възпроизвеждат
и в кината. DVD дисковете, базирани
на видео, също както телевизионнните
серии и ситкоми, имат по 30 кадъра (или
60 полета) в секунда.
Interlace format / Интерлейс (сканиращ)
формат
При интерлейс (сканиращ) формат
екранните линии се възпроизвеждат през
една, като се редуват при всяка смяна
на „полето“ (полукадър). Този формат е
стандартен метод за възпроизвеждане на
телевизионни изображения. При четен
номер на „полето“ се възпроизвеждат
четните линии на екрана, а при нечетен
– нечетните линии.
Title (Заглавие) (страница 26)
Най-дългата част от картина или музикално произведение на DVD, филм и т.н.,
записани с видео софтуер или целия албум
при аудио софтуер.
x.v.Colour (стр. 8)
x.v.Colour е по-широко известният термин за стандарт xvYCC предложен от
Sony и търговска марка на Sony.
xvYCC e международен стандарт за
цветове при видео записи.
Този стандарт може да изведе повече
цветове от широко излъчваните.
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Изходи:
(Име на жака: тип на жака/изходно
ниво/товарен импеданс)
AUDIO OUT L/R (Аудио изход ляв/десен):
Фоно жак/2 Vrms/10 кОм
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Оптичен изходен жак/-18 dBm (дължина
на вълната 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Фоно жак/0.5 Vp-p/75 Ом
5.1CH OUTPUT:
Фоно жак/2 Vrms/10 кОм
HDMI OUT:
HDMI 19-пинов стандартен конектор
COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr)
Фоно жак/Y: 1.0 Vp-p/ Pb, Pr: прогресивен или сканиращ = 0.7 Vp-p/75 Ом
VIDEO: Фоно жак/1.0 Vp-p/75 Ом
S VIDEO: 4-пинов мини
DIN/Y: 1.0 Vp-p, C:
0.286 Vp-p/75 Ом
Общи характеристики
Изисквания към захранването:
120 V AC, 60 Hz
Консумирана мощност: 33 W
Размери (приблизителни):
430 x 99.2 x 361 mm (широчина / височина / дълбочина), вкл. издадените части
Тегло (Приблизително):
4.8 kg
Работен температурен диапазон:
5 °C до 35 °C
Работен диапазон на влажността:
25 % до 80 %
Допълнителна информация
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
(стр. 8)
HDMI е интерфейс, по който може да се
предават както видео, така и аудио сигнали по една единствена цифрова връзка.
Чрез HDMI връзката към аудио-видео
компоненти, като например снабдени
с HDMI телевизионни приемници,
могат да се предават (в цифров вид без
промяна на качеството) изображения
със стандартна или висока разделителна
способност, както и многоканален аудио
сигнал.
HDMI спецификациите поддържат
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), технолигия за защита на
цифровото развлекателно съдържание за
HDMI.
Progressive format (Прогресивен формат)
В сравнение с Интерлейс формата, който
редува въпроизвежданите линии при
смяната на всеки полукадър, създавайки по този начин кадър от всеки два
полукадъра, при прогресивния формат
цялото изображвние се показва наведнъж
като отделен кадър. Това означава, че
докато при интерлейс формата имаме
30 кадъра/60 полукадъра за една секунда,
при прогресивния формат могат да
бъдат показани 60 кадъра за една секунда.
По този начин се повишава качеството
на картината и неподвижните изображения, текстът и хоризонталните линии
изглеждат по-отчетливи.
Приложени аксесоари:
Вижте страница 9.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
MPEG-2
Една от схемите за компресиране на
видео данни, разработена от „Moving
Picture Experts Group“ (MPEG), възприета
за използване с DVD VIDEO и цифрово
излъчване в целия свят. Схемата, определена за използване за записваеми дискове
като DVD VIDEO, е MPEG-2 PS (Program
Stream), а схемата MPEG-2 TS (Transport
Stream) се използва за цифрово излъчване и
други комуникации.
Pop-up menu (Изкачащо меню)
Това е меню с увеличени възможности за
работа с BD-ROM. Изкачащото (pop-up)
меню се появява, когато натиснете
бутона MENU по време на възпроизвеждане и може да бъде използвано, докато
възпроизвеждането продължава.
61
Списък с езиковите
кодове
За повече подробности вижте
страница 49
Език (абревиатура)
Японски (ja)
Английски (en)
Френски (fr)
Немски (de)
Италиански (it)
Испански (es)
Холандски (nl)
Руски (ru)
Китайски (zh)
Корейски (ko)
Гръцки (el)
Афар (aa)
Абхазки (ab)
Африкански (af)
Амхарик (am)
Арабски (ar)
Асамски (as)
Аймара (ay)
Азербайджански (az)
Башкирски (ba)
Белоруски (be)
Български (bg)
Бихари (bh)
Бислама (bi)
Бенгалски (bn)
Тибетски (bo)
Бретонски (br)
Каталунски (ca)
Корсикански (co)
Чешки (cs)
Уелски (cy)
Датски (da)
Бутан (dz)
Есперанто (eo)
Естонски (et)
Баски (eu)
Персийски (fa)
Фински (fi)
Фиджи (fj)
Фариорски (fo)
Фризийски (fy)
Ирландски (ga)
Шотландски (gd)
Галийски (gl)
Гуарани (gn)
Гуджарати (gu)
Хауса (ha)
Хинди (hi)
Хърватски (hr)
Унгарски (hu)
Арменски (hy)
Интерлингва (ia)
62
Код
1001
0514
0618
0405
0920
0519
1412
1821
2608
1115
0512
0101
0102
0106
0113
0118
0119
0125
0126
0201
0205
0207
0208
0209
0214
0215
0218
0301
0315
0319
0325
0401
0426
0515
0520
0521
0601
0609
0610
0615
0615
0701
0704
0712
0714
0721
0801
0809
0818
0821
0825
0901
Език (абревиатура)
Окцидентален (ie)
Инупяк (ik)
Индонезийски (in)
Исландски (is)
Иврид (iw)
Идиш (ji)
Явански (jw)
Грузински (ka)
Казахски (kk)
Гренландски (kl)
Камбоджански (km)
Каннада (kn)
Кашмирски (ks)
Кюрдски (ku)
Киргизки (ky)
Латински (la)
Лингала (ln)
Лаоски (lo)
Литовски (lt)
Латвийски (lv)
Малагасийски (mg)
Маорски (mi)
Македонски (mk)
Малаялам (ml)
Монголски (mn)
Молдовски (mo)
Марати (mr)
Малайски (ms)
Малтийски (mt)
Бирмански (my)
Наyрy (na)
Непалски (ne)
Норвежки (no)
Окситански (oc)
Оромо (om)
Орийски (or)
Пенджабски (pa)
Полски (pl)
Пущo (ps)
Португалски (pt)
Кечуа (qu)
Рето романски (rm)
Кирунди (rn)
Румънски (ro)
Киняруанда (rw)
Санскрит (sa)
Синдхи (sd)
Санго (sg)
Сърбохърватски (sh)
Сингалски (si)
Словашки (sk)
Словенски (sl)
Самоански (sm)
Шона (sn)
Сомалийски (so)
Албански (sq)
Сръбски (sr)
Свази (ss)
Сесото (st)
Судански (su)
Шведски (sv)
Суахили (sw)
Тамилски (ta)
Код
0905
0911
0914
0919
0923
1009
1023
1101
1111
1112
1113
1114
1119
1121
1125
1201
1214
1215
1220
1222
1307
1309
1311
1312
1314
1315
1318
1319
1320
1325
1401
1405
1415
1503
1513
1518
1601
1612
1619
1620
1721
1813
1814
1815
1823
1901
1904
1907
1908
1909
1911
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
2001
Език (абревиатура)
Телугу (te)
Таджикски (tg)
Тай (th)
Тигриня (ti)
Тюркменски (tk)
Тагалог (tl)
Тсуана (tn)
Тонга (to)
Турски (tr)
Тсонга (ts)
Татарски (tt)
Трий (tw)
Украински (uk)
Урду (ur)
Узбекски (uz)
Виетнамски (vi)
Волапюк (vo)
Волоф (wo)
Кхоса (xh)
Юруба (yo)
Зулу (zu)
Код
2005
2007
2008
2009
2011
2012
2014
2015
2018
2019
2020
2023
2111
2118
2126
2209
2215
2315
2408
2515
2621
Списък с регионалните кодове за
родителски контрол
За повече подробности вижте страници
50 и 52.
Код
0118
0121
0120
0205
0218
0301
0312
0314
0411
0609
0618
0405
0811
0914
0904
0920
1016
1118
1325
1324
1412
1426
1415
1611
1608
1620
1821
1907
0519
0308
1905
2023
2008
0702
2119
L
“Language” (Език) 49
M
“Memory” (Памет) 28
“Movies” (Филми) 32
“MPEG” 32
“Music” (Музика) 36
Думите, изписани в кавички, се извеждат
на екранното меню.
O
Числени
P
5.1CH OUTPUT (5.1 канален изход) 14, 51
“Parental Control”
(Родителски контрол) 50
“Photos” (Неподвижни изображения) 40
POP UP/ MENU 25
Pro Logic 14, 47, 60
А-Я
Батерии 16
Бързо включване 18
Видео базирани програми 61
Възпроизведими дискове 5
Възстановяване на фабричните настройки 53
Глава 25, 60
Дистанционно управление 16, 17, 24
Екран на предния панел 59
Екрани за настройки 44
Заглавие 26, 61
Интерлейс (Сканиращ) формат 61
Информация за диска 26
Отстраняване на проблеми 54
Прогресивен формат 61
Регионален код 7
Свързване
на аудио кабелите 12
на видео кабелите 10
Списък със заглавия 22
Търсене 26, 34, 38, 42
Филмово базирани програми 61
Цветни бутони 24
A
“A/V Control’’ (Аудио / видео контрол) 22
AACS 60
ANGLE 24
AUDIO 24
“Audio Control’’ (Аудио контрол) 27
“Audio Output Mode’’ (Режим на извеждане
на аудио сигнала) 51
“Audio Setup’’ (Аудио настройки) 47
AVCHD 6, 60
B
“Options” (Опции) 52
S
“Setup” (Настройки) 22
“Slideshow” (Възпроизвеждане на серия от
неподвижни изображения) 41
“Speaker Setup” (Настройки на високоговорителите) 51
“Speakers” (Високоговорители) 12, 51
SUBTITLЕ (Субтитри) 24
Т
TOP MENU 25
“TV Type” (Вид на телевизиония приемник) 45
V
“Video Control” (Видео контрол) 28
“Video Setup” (Видео настройки) 45
Х
x.v.Colour 8, 61
Допълнителна информация
Страна (абревиатура)
Аржентина (ar)
Австралия (au)
Австрия (at)
Белгия (be)
Бразилия (br)
Канада (ca)
Чили (cl)
Китай (cn)
Дания (dk)
Финландия (fi)
Франция (fr)
Германия (de)
Хонг Конг (hk)
Индия (in)
Индонезия (id)
Италия (it)
Япония (jp)
Корея, Република (kr)
Малайзия (my)
Мексико (mx)
Холандия (nl)
Нова Зеландия (nz)
Норвегия (no)
Пакистан (pk)
Филипини (ph)
Португалия (pt)
Руска Федерация (ru)
Сингапур (sg)
Испания (es)
Швейцария (ch)
Швеция (se)
Тайван (tw)
Тайланд (th)
Великобритания (gb)
САЩ (us)
Индекс
BD-RE 5, 60
BD-R 5, 60
Blu-ray Disc 5, 60
‘BRAVIA” Theatre Sync 11
C
CD 5
D
DIMMER 24
DISPLAY 24
Dolby Digital 14, 60
Dolby Digital Plus 48, 60
Dolby TrueHD 48, 60
DTS 60
“DTS Downmix” 47
DTS-HD 48, 60
DVD VIDEO 5, 60
DVD-R 5, 61
DVD-RW 5, 61
DVD+RW 5, 61
DVD+R 5, 61
E
Easy Setup 18
H
HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61
HDMI Control 11, 21, 52
63
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза
и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising