Sony | BDP-S380 | Sony BDP-S380 S380 Blu-ray Disc™/DVD player Инструкции за експлоатация

4-261-092-11 (1)
Ръководство за употреба
Blu-ray Disc™ / DVD Player
BDP-S380/S383
© 2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите токов удар, не отваряйте
корпуса. При проблеми с устройството се обръщайте
само към квалифициран персонал.
Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в
квалифициран сервиз.
Не излагайте батериите или устройството, докато
в него са поставени батерии, на прекалено високи
температури като пряка слънчева светлина, огън или
други подобни.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт може да увреди очите ви. Тъй като лазерният
лъч, използван в този Blu-ray Disc/DVD плейър, е
вреден за очите, не разглобявайте корпуса.
При проблеми с устройството се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Този етикет се намира на предпазното капаче на
лазера от вътрешната страна на корпуса.
Това устройство се класифицира като CLASS 1
LASER продукт. Обозначението CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING се намира на външната задна
страна на корпуса.
2
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт
на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо
за страните от Европейския съюз и други
европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. При някои видове батерии
този символ може да е в комбинация със символ на
химичен елемент. Символите на химичните елементи
за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена,
предайте я в пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте батерията в пункт
за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на
този продукт можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните сервизни
или гаранционни документи.
Предпазни мерки
• За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети, пълни с
течности (например вази).
• Монтирайте устройството така, че в случай
на неизправност захранващият кабел да може
незабавно да бъде изключен от контакта.
• Това устройство работи с напрежение 220–240 V
променлив ток, 50/60 Hz.
Проверете дали работното напрежение на
устройството съответства на вашето мрежово
захранване.
Предпазни мерки
Това устройство е тествано и е съвместимо с
ограниченията, зададени от EMC директивата за
използване на свързващи кабели, по-къси от 3 метра.
Монтиране
• Поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху мека повърхност,
като например килим, която би могла да запуши
вентилационните отвори.
• Не монтирайте плейъра в затворено пространство,
като полица за книги или други подобни.
• Не поставяйте устройството близо до източници на
топлина или на места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични вибрации.
• Не поставяйте плейъра на открито, в превозни
средства, кораби или други плавателни съдове.
• Ако внесете плейъра директно от студено на топло
място, или ако го поставите в много влажна стая,
по лещите във вътрешността на устройството може
да кондензира влага. Ако това се случи, възможно
е плейърът да не работи правилно. В този случай
извадете диска и оставете устройството включено
за около половин час, докато влагата се изпари.
• Не монтирайте плейъра върху наклонена
повърхност. Той е проектиран да работи само в
хоризонтална позиция.
• Плейърът трябва да бъде монтиран и да се работи
с него при минимално разстояние 20 cm между
плейъра и тялото на потребителя (с изключение на
крайниците: ръце,китки, ходила и глезени).
• Не поставяйте тежки или нестабилни предмети
върху плейъра.
• Поставяйте в шейната за дисковете единствено
дискове. В противен случай плейърът или
предметът, който сте поставили, може да се
повредят.
• Когато местите плейъра, извадете поставения в
него диск. Ако не го направите, дискът може да се
повреди.
• Когато местите плейъра, разкачете захранващия
кабел и всички други кабели.
•
Източници на захранване
• Плейърът е свързан с електрическата мрежа,
докато захранващият му кабел е включен към
контакта, дори ако самото устройство е изключено.
• Ако няма да използвате плейъра за дълъг период
от време, изключете устройството от контакта. За
да го направите, издърпайте щепсела; никога не
дърпайте самия кабел.
• За да предотвратите повреда на захранващия кабел,
внимавайте за следното. Ако кабелът се повреди,
това може да доведе до пожар или токов удар.
- Не притискайте захранващия кабел между
плейъра и стена, полица и др.
- Не поставяйте нищо тежко върху захранващия
кабел и не дърпайте самия кабел.
Настройка на силата на звука
Не увеличавайте звука, докато слушате част от диск
с много ниско ниво на входния сигнал или без аудио
сигнали. Ако го направите, говорителите може да
се повредят, ако се получи внезапен пик на звука
или при възпроизвеждане на част с високо ниво на
сигнала.
Почистване
Почиствайте корпуса, панела и бутоните с мека
кърпа. Не използвайте каквито и да е груби гъбички,
почистващи абразивни препарати или разтворители
като алкохол или бензин.
Почистващи дискове и препарати за почистване на
дискове/лещи
Не използвайте почистващи дискове или препарати
за почистване на дискове/лещи (включително
течности или спрейове). Те могат да повредят
устройството.
Подмяна на частите
Ако се налага извършването на ремонт на плейъра,
е възможно сервизът да задържи сменените части за
повторна употреба или за рециклиране.
продължава
3
Свързване на жака HDMI OUT
Авторски права и търговски марки
Съблюдавайте следното, тъй като неправилната
работа може да повреди жака HDMI OUT и
конектора.
• Внимателно изравнете жака HDMI OUT, намиращ
се от задната страна на плейъра, и HDMI
конектора, като обърнете внимание на тяхната
форма. Уверете се, че конекторът не е обърнат или
наклонен.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски марки на
Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• Java, логото с чашата за кафе и всички основани на
Java търговски марки и лога са търговски марки или
запазени търговски марки на Sun Microsystems, Inc. в
САЩ или в други държави.
• , “XMB” и “xross media bar” са търговски марки на
Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
• Този продукт поддържа технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, логото HDMI
и High-Definition Multimedia Interface са търговски
марки или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ или в други държави.
• “Blu-ray Disc” е търговска марка.
• Логата “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” са
търговски марки.
• “BD-LIVE”, логото “BD-LIVE” и “BONUSVIEW” са
търговски марки на Blu-ray Disc Association.
• “x.v.Colour” и логото “x.v.Colour” са търговски марки
на Sony Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” и логото “PhotoTV HD” са търговски
марки на Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
• Windows Media е регистрирана търговска марка или
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави.
Този продукт е защитен от някои права върху
интелектуалната собственост на Microsoft
Corporation. Употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт е забранено
без издаден лиценз от Microsoft или оторизирано
подразделение на Microsoft.
• Технологията за разпознаване на музика и видео
и сътветните данни се предоставят от Gracenote®.
Gracenote е индустриален стандарт в технологиите за
разпознаване на музика и свързаните с тях услуги. За
повече информация, моля, посетете www.gracenote.
com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, музикални и видео данни
от Gracenote Inc., copyright © 2000-до днешна дата
Gracenote. Gracenote софтуер, copyright © 2000-до
днешна дата Gracenote. Този продукт и услуга
могат да попадат под един или повече патенти,
притежавани от Gracenote. За списък с патентите,
притежавани от Gracenote, вижте интернет
страницата на Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логото и логотипът Gracenote, както
и логото “Powered by Gracenote” са регистрирани
търговски марки или търговски марки на Gracenote в
САЩ и/или други държави.
• Уверете се, че когато местите плейъра, сте
изключили HDMI кабела.
• Когато свързвате или изключвате HDMI кабела,
дръжте HDMI конектора прав. Не въртете HDMI
конектора и не го вкарвайте със сила в жака HDMI
OUT.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър има способност да
поддържа неограничено дълго време неподвижно
видео изображение или изведено екранно
изображение на екрана на вашия телевизор. Ако
оставите това изображение на телевизионния екран
за дълго време, рискувате трайно да повредите
вашия телевизор.
Особено чувствителни са телевизорите с плазмен
панел на дисплея и прожекционните телевизори.
Ако имате какъвто и да е въпрос или проблем
относно вашия плейър, моля, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.
Защита против копиране
Трябва да знаете, че в Blu-ray Disc™ и DVD
носителите се използват усъвършенствани
системи за защита на съдържанието. Тези системи,
наречени AACS (Advanced Access Content
System – усъвършенствана система за достъп до
съдържанието) и CSS (Content Scramble System –
система за кодиране на съдържанието), може да
съдържат ограничения за възпроизвеждането,
аналоговото извеждане и други подобни функции.
Работата с този продукт и наложените ограничения
може да се различават в зависимост от датата на
закупуването му, защото управителното тяло на
AACS може да приеме или да промени правилата си
за ограничение след закупуването на продукта.
4
• Всички други търговски марки са търговски марки
на своите притежатели.
• Другите имена на системи и продукти са в общия
случай търговски марки или запазени търговски
марки на техните производители. Означенията ™
и ® не са посочени в това ръководство.
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ......................................................................................................................2
Предпазни мерки .............................................................................................................................3
Описание на частите и бутоните ...................................................................................................6
Връзки и настройки
Стъпка 1: Свързване на плейъра ..................................................................................................9
Стъпка 2: Лесна настройка ..........................................................................................................11
Свързване към мрежа...................................................................................................................11
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск ............................................................................................................12
Възпроизвеждане от USB устройство ........................................................................................13
Възпроизвеждане през мрежа .....................................................................................................13
Налични опции...............................................................................................................................14
Настройки и регулации
Използване на дисплеите с настройки .......................................................................................15
[Network Update] (Актуализиране чрез интернет)......................................................................15
[Screen Settings] (Настройки на екрана) .....................................................................................15
[Audio Settings] (Настройки на звука) ..........................................................................................16
[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за гледане на BD/DVD дискове) ................................17
[Parental Control Settings] (Настройки за родителски контрол) ................................................18
[Music Settings] (Музикални настройки) ......................................................................................18
[System Settings] (Настройки на системата)...............................................................................18
[Network Settings] (Мрежови настройки) .....................................................................................19
[Easy Setup] (Лесна настройка)....................................................................................................19
[Resetting] (Нулиране на плейъра) ..............................................................................................19
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми..........................................................................................................20
Технически характеристики..........................................................................................................23
Азбучен указател ...........................................................................................................................27
5
Описание на частите и бутоните
Преден панел
Бутонът
има сензорна точка. Използвайте сензорната точка за ориентир, когато работите с плейъра.
Шейна за диска
Индикатор за захранването
Светва в бяло, когато включите плейъра.
Сензор за устройство за дистанционно
управление
Дисплей на предния панел
, : Светва по време на възпроизвеждане или
пауза.
: Светва, когато включите настройката за
повтаряне.
: Светва, когато извеждате 720p/1080i/1080p
видео сигнали.
Жак
(USB)
Свържете USB устройство към този жак.
(стоп)
(възпроизвеждане)
(отворено/затворено)
(включен/в готовност)
Включва плейъра или го оставя в режим на
готовност.
Заключване на шейната за диска (функция
“Предпазване от деца”)
Можете да заключите шейната за диска, за да
предотвратите отварянето й по грешка.
Когато устройството е включено, задръжте натиснат
бутона
на плейъра за повече от 10 секунди.
Шейната за диска се заключва или отключва.
Заден панел
Жакове LINE OUT (R-AUDIO-L)
Жак
Жак LINE OUT (VIDEO)
Жак DIGITAL OUT (COAXIAL)
Жак HDMI OUT
Жакове COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/PR)
Терминал LAN (100)
6
(USB)
Устройство за дистанционно
управление
Функциите на устройството за дистанционно
управление се различават в зависимост от диска и
ситуацията.
(отворено/затворено)
Отваря или затваря шейната за диска.
- TV
(избор на входен сигнал на телевизора)
Превключва между телевизора и други източници
на входен сигнал.
- ТV
(включване/в готовност)
Включва телевизора или го оставя в режим на
готовност.
(включване/в готовност)
Включва плейъра или го оставя в режим на
готовност.
Бутони с цифри (0-9)
Въвеждат номера на заглавието/главата и др.
(сила на звука) +/Регулира силата на звука.
AUDIO (стр. 17)
Избира езика на песента, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска има песните на няколко езика.
Избира звукозаписа на CD дискове.
SUBTITLE (стр. 17)
Избира езика на субтитрите, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска има субтитри на няколко
езика.
(изключване на звука)
Изключва временно звука.
Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
Бутони за пряк достъп до избрани опции на някои
менюта.
TOP MENU
Отваря или затваря главното меню на BD или
DVD диска.
POP UP/MENU
Отваря или затваря помощното меню на BD-ROM
или менюто на DVD диска.
OPTIONS (стр. 14)
На екрана се извежда менюто с опции, които
могат да бъдат избрани.
HOME
Зарежда началното меню на плейъра.
Извежда фоново изображение, когато натиснете
икона с категория в началното меню.
• Бутонът с цифрата 5, както и бутоните AUDIO,
+и
имат осезаема точка. Използвайте
осезаемата точка за ориентир, когато работите с
плейъра.
• Бутоните, оцветени в сиво, светят в тъмното (Само
за BDP-S383).
продължава
7
RETURN
Връща екрана към предходния дисплей.
Премества индикатора, за да изберете от
изведените опции.
Централен бутон (ENTER)
Въвежда избраната опция.
/
(предходен/следващ)
Прескача към предходна/следваща глава, песен
или файл.
(пауза)
Спира на пауза или рестартира
възпроизвеждането.
/
(бързо превъртане назад/напред)
• Превърта бързо назад/напред диска,
когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете
бутона, скоростта на търсене се променя.
• Възпроизвежда диска на забавен каданс, когато
натиснете за повече от една секунда, докато
устройството е в режим на пауза.
• Възпроизвежда кадър по кадър, когато леко
натиснете, докато устройството е в режим на
пауза.
(възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането.
(любими) (стр. 14)
Извежда Интернет съдържанието, запазено във
вашия списък с любимо съдържание. Можете
да запазвате до 18 от любимите ви Интернет
програми със съдържание.
(стоп)
Спира възпроизвеждането, като запаметява
точката, в която е спрян записът (точка за
възобновяване на записа).
Точката за възобновяване на заглавие/песен е
последната точка, която сте възпроизвели или
последната снимка от папка със снимки.
DISPLAY (стр. 12)
Извежда на екрана информация за
възпроизвеждането.
8
Дисплей на началното меню
Когато натиснете НОМЕ, се извежда началното меню.
Изберете категория, като използвате / . Изберете
опция, като използвате / и натиснете ENTER.
Опция
Категория
[Setup] (Настройки): Регулира настройките на
плейъра.
[Photo] (Снимки): Извежда снимки.
[Music] (Музика): Възпроизвежда музика.
[Video] (Видео): Възпроизвежда видео.
[Network] (Мрежа): Извежда опциите на
мрежата.
Връзки и настройки
Стъпка 1: Свързване на плейъра
Не свързвайте захранващия кабел, докато не извършите всички останали връзки.
За приложените аксесоари вижте раздел “Приложени аксесоари” (стр. 23).
*1
HDMI
HDMIкабел
cable*1
Връзки и настройки
Свързване към телевизор
В зависимост от жаковете за входен сигнал на вашия телевизор изберете един от следните начини на
свързване. Уверете се, че цветовете на щекерите и жаковете, към които ги свързвате, съвпадат.
Високо
качество
High quality
*1
Аудио/видео
кабел*1
Audio/video cable
*2*2
Компонентенvideo
видеоcable
кабел
Component
(не е приложен
в комплекта)
(not supplied)
*1
Аудио/видео
Audio/video кабел
cable*1
Стандартно
Standard
качество
quality
*1
*2
Вижте “Приложени аксесоари” (стр. 23)
Защитеното от копиране съдържание на BD-ROM дисковете се извежда с резолюция 480i/576i от жака
COMPONENT VIDEO OUT jack (стр. 4).
Не свързвайте плейъра посредством видеорекордер. Ако преведете сигнала на плейъра през видеорекордер,
поради наличието на сигнали за защита на авторските права е възможно да не получите чисто изображение
на телевизионния екран.
продължава
9
Свързване към вашия AV усилвател (приемник)
Изберете един от следните начини на свързване, в зависимост от жаковете за избор на входен сигнал на вашия
AV усилвател (приемник). Когато изберете
или , извършете подходящите настройки в менюто [Audio
Settings] (Настройки на звука) (стр. 16).
*1
HDMI
HDMIкабел
cable*1
HDMI
HDMIкабел
cable(не е приложен
supplied)
в(not
комплекта)
t Set
[BD Audio
MIX
Setting]
(page 16).
Задайте
настройката
[BD
Audio
MIX Setting]
(стр. 16).
Коаксиален цифров кабел
Coaxial
cable
(not supplied)
(не е digital
приложен
в комплекта)
настройката
[Dolby 17)
t Задайте
Set [Dolby
Digital*2] (page
*3 *3] (стр. 17).
Digital*2] (стр.
17)[DTS
и [DTS
and
] (page 17).
*1
Аудио/видео
кабел*1
Audio/video cable
*1
*2
10
Вижте “Приложени аксесоари” (стр. 23)
Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
*3
Произведена по лиценз на американски патент
№: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други лицензирани и чакащи
лиценз американски и световни патенти. DTS е
запазена търговска марка, а логото и символът
DTS, DTS-HD и DTS-HD Master Audio са търговски
марки на DTS, Inc. Продуктът включва софтуер.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
Стъпка 2: Лесна
настройка
Когато включите плейъра за първи път
Свързване с кабел
Използвайте LAN кабел, за да свържете към LAN
(100) терминала на плейъра.
Връзки и настройки
Изчакайте малко, докато плейърът се включи и
докато стартира [Easy Setup] (Лесна настройка).
Свързване към мрежа
1 Поставете две батерии R6 (размер AA), като
внимавате страните и на батериите
да съвпадат със съответните обозначения в
отделението за батерии.
LAN
LANкабел
cable(не е
приложен
в комплекта)
(not supplied)
Широколентов
Broadband ADSL
ADSLмодем/
modem/
рутер
Кабелен
модем
router
Cable modem
2 Включете плейъра към мрежата от 220 V.
Интернет
Internet
Препоръчва се да използвате екраниран интерфейсен
кабел (LAN кабел), прав или кроснат.
За да зададете мрежови настройки
Изберете [Network Settings], [Internet Settings], след
това [Wired Setup] (стр.19) и следвайте инструкциите,
изведени на екрана, за да приключите настройката.
към
мрежата от 220 V
to mains
3 Натиснете бутона
, за да включите
плейъра.
Безжична USB настройка
Изключете плейъра, след това свържете USB
безжичния LAN адаптер (UWA-BR100, който се
продава в търговската мрежа от октомври 2010) към
USB жака на предния или задния панел на плейъра.
Възможно е безжичният USB LAN адаптер
да не се продава в някои региони/държави.
USB Wireless
Безжичен USB
LAN
Adapter
LAN
адаптер
4 Включете телевизора, след това превключете
селектора за избор на входен източник на
телевизора, така че сигналът от плейъра да се
изведе на телевизионния екран.
LAN кабел
LAN
cable (не е приложен
в комплекта)
(not
supplied)
5 Извършете операцията [Easy Setup] (Лесна
настройка).
Следвайте инструкциите на екрана, за да
извършите основните настройки, като използвате
и ENTER на устройството за
дистанционно управление.
</M/m/,
Безжичен
Wireless LAN
LAN ADSL
ADSLмодем/
modem/ Интернет
Internet
router
Cable modem
рутер
Кабелен
модем
За да зададете мрежови настройки
Изберете [Network Settings], [Internet Settings],
след това [USB Wireless Setup] (стр.19) и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да приключите
настройката.
ENTER
11
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
Вижте “Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 24).
1 Превключете селектора за избор на входен
източник на вашия телевизор, така че сигналът
от плейъра да се изведе на телевизионния
екран.
2 Натиснете
и поставете диска в шейната за
дискове.
3 Поставете BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към диска.
За да изтриете данните в UBS паметта, изберете
[Erase BD Data] от
[Video] и натиснете ENTER.
Всички данни, запазени в папка buda, ще бъдат
изтрити.
Извеждане на информацията
за възпроизвеждането
Можете да проверите информацията за
възпроизвеждането и др., като натиснете бутона
DISPLAY.
Изведената информация се различава в зависимост
от типа на диска и статуса на плейъра.
Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM
Със
страната
възпроизвеждане
Playing
side за
facing
down
надолу
3 Натиснете
на плейъра, за да затворите
шейната за диска.
Възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне автоматично,
в категорията
[Video] (Видео),
изберете
[Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки) и
натиснете ENTER.
Използване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логото “BD-LIVE”* имат
допълнително съдържание и данни, които могат да
бъдат свалени.
1 Включете USB памет към USB жака, намиращ
се на задния панел на плейъра. (стр. 6).
Използвайте памет с капацитет 1 GB и повече
като място за локално съхранение на данни.
2 Подгответе се за използване на BD-LIVE (Само
за BD-LIVE).
• Свържете плейъра към мрежата (стр. 11).
• Задайте [BD Internet Connection] в положение
[Allow] (стр. 17).
12
Резолюция на изходния сигнал/Видео честота
Номер или име на заглавието
Текущо избрана настройка за звука
Достъпни функции (
ъгъл/
звук/
субтитри)
Информация за възпроизвеждане
Извежда се информация за режим на
възпроизвеждане, лента за състояние на
възпроизвеждане, тип на диска, видео кодек,
скорост за предаване на данните (битрейт), вид
на повторно възпроизвеждане, изминало време и
общо времетраене на записа.
Номер на главата
Текущо избран ъгъл
Възпроизвеждане от USB
устройство
1 Включете USB устройството към USB жака на
плейъра.
съдържание, като използвате
натиснете ENTER.
и
Когато не се изведе списък с Интернет
съдържанието, се появява икона за неполучено
съдържание или нова икона.
За да използвате контролния панел
Контролният панел се появява, когато започнете
възпроизвеждане на видео файла. Възможно е
изведените опции да се различават в зависимост
от доставчиците на Интернет съдържание. За да
изведете отново, натиснете DISPLAY.
Възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате видео/музикални/
снимкови файлове на свързаното USB устройство.
Вижте “Видове файлове, които могат да се
възпроизвеждат” (стр. 24), за да се запознаете със
списъка с USB устройствата, които можете да
възпроизвеждате.
3 Изберете икона на доставчик на Интернет
Преди свързването се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към
USB устройството.
USB
USBустройство
device
2 Като използвате
, изберете
[Video]
(Видео), [Music] (Музика) или
[Photo]
(Снимки) в началното меню.
3 Като използвате
, изберете
[USB
device] (USB устройство) и натиснете ENTER.
Контролен дисплей
За операции за възпроизвеждане натиснете
или ENTER.
Индикаторна лента за възпроизвеждане
Индикаторна лента, Курсор, който указва
текущата позиция, Време за възпроизвеждане,
Времетраене на видео файла
Състояние на мрежата
указва силата на сигнала при безжична връзка
указва кабелна връзка.
Скорост на мрежови трансфер на данните
Име на следващ видео файл
Име на текущо избрания видео файл
Възпроизвеждане през
мрежа
Възпроизвеждане на BRAVIA
видео от Интернет
Служи като портал, който ви предоставя избрано
Интернет съдържание и разнообразни развлекателни
програми “при поискване”, които можете да
възпроизвеждате на плейъра.
Някои Интернет материали изискват регистрация
посредством компютър, преди да можете да ги
възпроизведете.
1 Извършете подготовка за BRAVIA видео от
Интернет.
Свържете плейъра към мрежа (стр. 11).
2 Изберете
[Video] (Видео), [Music]
(Музика) или
[Photo] (Снимки) в началното
меню, като използвате
.
13
Налични опции
Различните настройки и операции за
възпроизвеждане са достъпни чрез натискането
на OPTIONS. Наличните опции се различават в
зависимост от ситуацията.
Общи опции
Действие
Details
[Playback
History]
Извежда
от playback
Displaysзаглавие
a title in
историята
досегашното
history ofнаBD-ROM/DVDвъзпроизвеждане
от BD-ROM/
ROM/CD-DA based
DVD-ROM/CD-DA
диск,on
като
използва
технологията
Gracenote.
Gracenote
technology.
[Repeat
Setting]
Задава
режима
повторно
Sets the
repeatзаmode.
възпроизвеждане.
[Favourites
List]
Извежда
с любимоList.
Displaysсписъка
the Favourites
съдържание.
[Play/Stop]
Стартира
спира
Starts or иstops
the playback.
възпроизвеждането.
Възпроизвежда
Plays the item заглавието
from the
отначало.
beginning.
[Play from
start]
[Information
Display]
Извежда
BDDisplaysинформация
informationзаon
the
ROM/DVD-ROM/CD-DA
диск,
BD-ROM/DVD-ROM/CDкато използва технологията
DA based on Gracenote
Gracenote.
technology.
[Database
Browser]
Търси
информация
по ключови
Searches
for related
думи,
прихванати
отon
Gracenote
information
based
вkeywords
[Information
Display]
(дисплея
acquired from
с информация).
Gracenote on the
[Information Display].
[Search
Contents]
[Add to
Favourites]
Търси
BRAVIA
видео
Searches
for BRAVIA
съдържание
от Интернет
по
Internet Video
content based
ключови думи, прихванати
on
keywords
acquired
from
от Gracenote в [Information
Gracenote
on theс
Display]
(дисплея
[Information Display].
информация).
Прибавя
Интернет
съдържание
към
Adds Internet
content
to the
списъка
с любимо
Favourites
List.съдържание.
Интернет
[Remove from Изтрива
Removes
Internetсъдържание
content от
списъка
съдържание.
Favourites]
from theс любимо
Favourites
List.
Действие
Details
[A/V SYNC]
Регулира
разминаването
Adjusts the
gap between
между
и звука,
pictureкартината
and sound,
by като
забавя
извеждането
звука in
delaying
the soundна
output
според картината (от 0 до 120
relation
to
the
picture
output
милисекунди).
(0 to 120 milliseconds).
•• [Picture
Mode]
(Режим
[PictureQuality
Quality
Mode]:
на
качество
картината):
Selects
the на
picture
settings
Оптимизира
настройките
for different lighting на
картината в зависимост от
environments.
различната
осветеност на
• средата.
[BNR]: Reduces the
mosaic-like
block
noise in
• [BNR]:
Редуцира
мозаечните
смущения
в картината.
the picture.
•• [MNR]:
[MNR]:Редуцира
Reducesтрептенето
minor
около
картината
noise контурите
around theнаpicture
(като бръмчене на комар).
outlines (mosquito noise).
14
Спира
възпроизвеждането
Pauses
the playback. на пауза
[Top Menu]
Извежда
на BD
Displaysглавното
the BD’sменю
or DVD’s
или
диска.
TopDVD
Menu.
[Menu/Popup
Menu]
Извежда
меню на
Displaysпомощното
the BD-ROM’s
BD-ROM
или менюто
на DVD
Pop-up Menu
or DVD’s
диска.
[Title Search]
Търси
заглавие
BD-ROM/
Searches
for aна
title
on BDDVD
VIDEO диск
и започва
ROMs/DVD
VIDEOs
and
възпроизвеждането му
starts playback from the
отначало.
[Chapter
Search]
Търси
глава
Searches
forи започва
a chapter and
възпроизвеждането
й отначало.
starts playback from
the
[Angle]
Превключва
друга
гледна
Switches toкъм
other
viewing
точка,
BD-ROM/DVD
anglesкогато
whenнаmulti-angles
VIDEO диска са направени
are recorded on BD-ROMs/
записи на една и съща сцена от
DVD VIDEOs.
различни
ъгли.
Регулира
качеството
на
Adjusts the
picture quality
of
картината
на Интернет
Internet content.
съдържанието.
beginning.
beginning.
[IP Content
Noise
Reduction]
Само за
[Music] (Музика)
Опции
Items
Действие
Details
[Add
Slideshow
BGM]
Регистрира
музикални
Registers music
filesфайлове
in the в
USB
като
музика
USBпаметта
memory
asфонова
slideshow
при изреждане на изображения
background music (BGM).
(BGM).
Само за
[Photo] (Снимки)
Опции
Items
Действие
Details
[Slideshow
Speed]
Променя
на
Changesскоростта
the slideshow
последователното изреждане на
speed.
изображения.
Задава
ефект
приfor
последователSets the
effect
ното
изреждане на изображения.
slideshows.
[Slideshow
Effect]
[Slideshow
BGM]
[Video] (Видео)
Опции
Items
[Video
Settings]
Действие
Details
[Pause]
menu.
Опции
Items
Само за
Опции
Items
•• [Off]:
[Off]:Изключва
Turns offфункцията.
the
• [My
Music from USB]: Задава
function.
файлове,
• музикалните
[My Music from
USB]:
регистрирани в [Add
Sets the music
Slideshow
BGM].files
Ако не са
registered in музикални
[Add
регистрирани
Slideshow
BGM]. If no
файлове,
се извежда
индикация
registered)].
music file [(Not
is registered,
• [Play
Music CD]:
[(Notfrom
registered)]
is Задава
песните
от CD-DA дискове.
displayed.
• [Play from Music CD]:
Sets the tracks in CD-DAs.
[Slideshow]
[Rotate Left]
Възпроизвежда
изображения в
Plays a slideshow.
последователност.
Завърта
снимката
по посока,
Rotates the photo
обратна на часовниковата
counterclockwise
by
стрелка
до 90 градуса.
90 degrees.
посока на
[Rotate Right] Завърта
Rotatesснимката
the photoпоclockwise
часовниковата стрелка до 90
by
90
degrees.
градуса.
Иконка
Обяснение
Icon
Explanation
Настройки и регулации
[Easy
(стр.(page
19)
[EasySetup]
Setup]
19)
Стартира отначало функцията
Re-runs
the
Easy
Setup
to make
Easy Setup (Лесна настройка) за
the basic settings.
извършване
на основните настройки.
[Resetting]
(стр.
19) 19)
[Resetting]
(page
Връща
къмtoфабричните
Resets плейъра
the player
the factory
му
настройки.
settings.
Използване на дисплеите
с настройки
Когато е необходимо да промените някоя от
настройките на плейъра, изберете
[Setup]
(Настройки) от началното меню. Настройките по
подразбиране са подчертани.
[Setup] (Настройки) в началното
меню, като използвате
.
2 Изберете иконката на категорията, която
желаете да промените, като използвате
след това натиснете ENTER.
Иконка
Обяснение
Icon
Explanation
[Network
Update]
(стр.(page
15)
[Network
Update]
15)
Актуализира
Updates the софтуера
softwareна
ofплейъра.
the
player.
[Screen
Settings]
(стр.(page
15)
[Screen
Settings]
15)
Извършва
Makes theвидео
videoнастройки
settings според
типа
на
свързаните
жакове.
according to the type of
connecting jacks.
[Audio
(стр.(page
16)
[AudioSettings]
Settings]
16)
Извършва аудио настройки според
Makes
the
audio
settings
типа на свързаните жакове.
according to the type of
connecting jacks.
[BD/DVD
Viewing
Settings]
(стр. 17)
[BD/DVD
Viewing
Settings]
Извършва подробни настройки
(page
17)
за възпроизвеждане на BD/DVD
Makes detailed settings for BD/
дискове.
DVD playback.
[Parental
Control
Settings]
(стр. 18)
[Parental
Control
Settings]
Извършва подробни настройки за
(page 18)
функцията Родителски контрол.
Makes detailed settings for the
Parental Control function.
[Music
(стр.(page
18) 18)
[MusicSettings]
Settings]
Извършва подробни настройки за
Makes detailed settings
възпроизвеждане
на Super for
Audio
Super Audio CD playback.
CD.
[System
Settings]
(стр. 18)
[System
Settings]
Извършва
всички необходими
(page 18)
настройки, свързани с плейъра.
,
Настройки и регулации
1 Изберете
[Network Update]
(Актуализиране чрез
интернет)
Изберете [ОК], за да актуализирате софтуера на
плейъра чрез Интернет.
• Препоръчваме ви да актуализирате чрез Интернет
на всеки 2 месеца.
• За информация относно функциите, които могат да
бъдат актуализирани, посетете следния интернет
адрес:
http://support.sony-europe.com/
[Screen Settings]
(Настройки на
екрана)
[TV Type]
[16:9]: Изберете този режим, когато свързвате
плейъра към широкоекранен телевизор или към
телевизор с функция широк екран.
[4:3]: Изберете този режим, когато свързвате плейъра
към телевизор с екран 4:3 без функция широк екран.
[Screen Format] (Формат на екрана)
[Original]: Изберете този режим, когато свързвате
плейъра към телевизор с функция широк екран.
Извежда картина със съотношение 4:3 в съотношение
16:9 дори на широкоекранен телевизор.
[Fixed Aspect Ratio]: Променя размера на картината,
така че да пасне на екрана на телевизора, като запазва
първоначалното съотношение на картината.
Makes the player-related
settings.
[Network
Settings]
(стр. 19)
[Network
Settings]
Извършва подробни настройки на
(page 19)
Интернет и мрежата.
Makes detailed settings for the
Internet and network.
продължава
15
[DVD Aspect Ratio] (DVD Съотношение
на екрана)
[Letter Box]: Извежда широкоекранна картина с
черни ленти отгоре и отдолу.
[Pan & Scan]: Извежда картината на целия екран,
като запазва височината й, но отрязва краищата й
отстрани.
[Cinema Conversion Mode] (Режим на кино
преобразуване)
[Auto]: Обикновено избирайте този режим. Плейърът
автоматично засича дали материалът е прехвърлен от
видео или кино лента и превключва на подходящия
метод за конверсия.
[Video]: Ако изберете този режим, винаги ще се
избира метод за конверсия, подходящ за прехвърлен
от видео лента материал, независимо от вида на
материала.
[Output Video Format] (Изходен видео формат)
[HDMI]: Обикновено избирайте [Auto]. Изберете
[Original Resolution], за да изведете записаната на
диска резолюция. Когато резолюцията е по-ниска от
SD, тя се преобразува до SD.
[Component Video]: Изберете резолюцията, която
подхожда на вашия телевизор.
[Video]: Автоматично задава най-ниската резолюция.
• Когато свързвате жака HDMI OUT и други
видео изходни жакове едновременно, изберете
[Component Video].
• Когато зададете резолюция [HDMI] или
[Component Video], но не се извежда картина,
опитайте друга настройка.
• Когато свързвате посредством жака COMPONENT
VIDEO OUT и сте избрали [Component Video],
възпроизвеждането на защитено съдържание
от BD-ROM диск се поддържа само с изходна
резолюция 480i/576i (стр. 4).
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Извежда 1920 х 1080р/24 Hz видео сигнали
само когато сте свързали 1080/24р-съвместим
телевизор, като използвате жака HDMI OUT.
[Off]: Изберете този режим, когато вашият телевизор
е несъвместим с 1080/24р видео сигнали.
16
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Автоматично разпознава типа на свързания
телевизор и превключва към подходящата настройка
на цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: Извежда YCbCr 4:2:2 видео сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Извежда YCbCr 4:4:4 видео сигнали.
[RGB]:
Извежда RGB видео сигнали.
[HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Обикновено избирайте тази позиция.
[16bit], [12bit], [10bit]: Извежда 16/12/10 битови
видео сигнали, когато свързаният телевизор е
съвместим с функцията Deep Colour.
[Off]: Изберете тази опция, когато картината е
нестабилна или цветовете изглеждат неестествени.
[Pause Mode] Режим на пауза
[Auto]: Обикновено избирайте този режим.
Динамично движещите се изображения се извеждат
без да са размазани.
[Frame]: Статичните изображения се извеждат с
висока резолюция.
[Audio Settings]
Настройки на звука
[Audio (HDMI)] (Аудио (HDMI))
[Auto]: Обикновено избирайте този режим. Аудио
сигналите се извеждат в зависимост от състоянието
на свързаното HDMI устройство.
[PCM]: Извежда PCM сигнал от жака HDMI OUT.
[DSD Output Mode] (DSD изходен режим)
[On]: Извежда DSD сигнали от жака HDMI OUT,
когато възпроизвеждате Super Audio CD. Когато
изберете [On], от другите жакове не се извежда
сигнал.
[Off]: Извежда PCM сигнали от жака HDMI OUT,
когато възпроизвеждате Super Audio CD.
[BD Audio MIX Setting] (BD аудио MIX
настройки)
[On]: Извежда аудио сигналите, обработени чрез
смесването на интерактивния и вторичния звук в
основния аудио сигнал.
[Off]: Извежда само основния аудио сигнал. Изберете
тази опция, за да изведете HD аудио сигнали към AV
усилвател (приемник).
[Dolby Digital]
[Downmix PCM]: Конвертира изходните сигнали
в линейни РСМ сигнали. Избирайте този режим,
когато свързвате аудио устройство без вграден Dolby
Digital декодер.
[Dolby Digital]: Избирайте този режим, когато
свързвате аудио устройство с вграден Dolby Digital
декодер.
[DTS Neo:6]
[Cinema]: Извежда симулиран многоканален звук
от двуканални източници посредством жака HDMI
OUT в съответствие с възможностите на свързаното
устройство, като използва режим DTS Neo:6 Cinema.
[Music]: Извежда симулиран многоканален звук от
двуканални източници посредством жака HDMI
OUT в съответствие с възможностите на свързаното
устройство, като използва режим DTS Neo:6 Music.
[Off]: Извежда звука с първоначалния брой канали
посредством жака HDMI OUT.
[Audio DRC]
[Auto]: Извършва възпроизвеждане с динамичния
обхват, определен от диска (само за BD-ROM
дискове). Другите видове дискове се възпроизвеждат
с ниво [On].
[On]: Извършва възпроизвеждане със стандартно
ниво на компресия.
[Off]: Не се извършва компресия на звука.
Възпроизвежда се по-динамичен звук.
[Downmix]
[Surround]: Извежда аудио сигнали със съраунд
ефект. Избирайте този режим, ако свързвате аудио
устройство, което поддържа формат Dolby Surround
(Pro Logic) или DTS Neo:6.
[Stereo]: Извежда аудио сигнали без съраунд
ефект. Избирайте този режим, ако свързвате аудио
устройство, което не поддържа формат Dolby
Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.
[BD/DVD Menu] (Меню на BD/DVD диск)
Избира фабрично зададения език на менюто за BDROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language Code], се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 26).
[Audio] (Аудио)
Избира фабрично зададения език на записа за BDROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original], се избира езикът, който е с
приоритет на диска.
Когато изберете [Select Language Code], се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 26).
Настройки и регулации
[DTS]
[Downmix PCM]: Конвертира изходните сигнали
в линейни РСМ сигнали. Избирайте този режим,
когато свързвате аудио устройство без вграден DTS
декодер.
[DTS]: Избирайте този режим, когато свързвате аудио
устройство с вграден DTS декодер.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки
за гледане на BD/DVD
дискове)
[Subtitle] (Субтитри)
Избира фабрично зададения език на субтитрите за
BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете Select Language Code], се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 26).
[BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане на хибриден диск)
[BD]: Възпроизвежда BD слоя.
[DVD/CD]: Възпроизвежда DVD или CD слоя.
[BD Internet Connection] (BD Интернет връзка)
[Allow]: Обикновено избирайте тази настройка.
[Do not allow]: Забранява интернет връзка.
17
[Parental Control
Settings] (Настройки
за родителски
контрол)
[Password] (Парола)
Въвежда парола или променя предишната парола
за функцията Родителски контрол. Паролата
ви позволява да задавате ограничения относно
възпроизвеждането на BD-ROM или DVD VIDEO
дискове и на Интернет видео. Ако е необходимо,
можете да диференцирате нивата на ограничение
при възпроизвеждане на BD-ROM и DVD VIDEO
дискове и видео материали от Интернет.
[Parental Control Area Code] (Областен код
за родителски контрол)
Възпроизвеждането на няколко BD-ROM, DVD
VIDEO или видеоклипове от Интернет може да бъде
ограничено от географската област. Определени
сцени могат да бъдат блокирани за гледане или
заменени с други. Следвайте инструкциите, изведени
на екрана, и въведете вашата четирицифрена парола.
[BD Parental Control] (BD Родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана и
въведете вашата четирицифрена парола.
[DVD Parental Control] (DVD Родителски
контрол)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете вашата
четирицифрена парола.
[Internet Video Parental Control] (Родителски
контрол за интернет видео)
Възпроизвеждането на някои интернет видеоклипове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана и
въведете вашата четирицифрена парола.
[Internet Video Unrated] (Нецензурирани
интернет видеоклипове)
[Allow]: Позволява възпроизвеждане на
нецензурирани интернет видеоклипове.
[Block]: Блокира възпроизвеждането на
нецензурирани интернет видеоклипове.
18
[Music Settings]
(Музикални настройки)
[Super Audio CD Playback Layer] (Слой за възпроизвеждане на Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Възпроизвежда Super Audio CD слоя.
[CD]: Възпроизвежда CD слоя.
[Super Audio CD Playback Channels] (Канали за
възпроизвеждане на Super Audio CD)
[DSD 2ch]: Възпроизвежда двуканална област.
[DSD Multi]: Възпроизвежда многоканална област.
[System Settings]
(Настройки на
системата)
[OSD] (Екранен дисплей)
Избира език за екранните менюта на плейъра.
[Dimmer] (Димер)
[Bright] (Светъл): Дисплеят е ярко осветен.
[Dark] (Тъмен): Дисплеят е затъмнен.
[Off] (Изключен): Изключва осветеността по време на
възпроизвеждане. В останалите режими, с изключение
на режима на възпроизвеждане, дисплеят е затъмнен.
[Control for HDMI] (Управление на HDMI)
[On] (Включен): Налични са следните BRAVIA Sync
функции:
– One-Touch Play (Възпроизвеждане с едно натискане)
– System Power-Off (Изключване на захранването)
– Language Follow (Следващ език)
[Off] (Изключен): Функцията е изключена.
За подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към телевизора или
компонентите.
[HDMI: Linked to TV-off] (HDMI: Свързан с
изключването на телевизора)
[On] (Включен): Автоматично изключва плейъра и
HDMI-съвместимите компоненти, когато свързаният
телевизор влезе в режим на готовност (BRAVIA Sync).
[Off] (Изключен): Функцията е изключена.
[Quick Start Mode] (Режим за бързо включване)
[On] (Включен): Съкращава се времето за преминаване от режим на готовност в работен режим.
[Off] (Изключен): Намалява консумацията на енергия
в режим на готовност.
[Auto Standby] (Автоматично преминаване в
режим на готовност)
[On] (Включен): Включва функцията [Auto Standby]
(Автоматично преминаване в режим на готовност).
Автоматично се връща в режим на готовност, ако не натиснете бутон на плейъра или на устройството за дистанционно управление в продължение на 30 минути.
[Off] (Изключен): Изключва функцията.
[Auto Display] (Автоматичен дисплей)
[On] (Включен): На екрана автоматично се извежда
информация, когато се сменят преглежданите
заглавия, режимите на картината, аудио сигналите
и др.
[Off] (Изключен): Информацията се извежда само
когато натиснете бутона DISPLAY.
[Software Update Notification] (Напомняне за
обновяване на софтуера)
[On] (Включен): Плейърът се настройва да ви
информира за най-новата версия на софтуера (стр.
15).
[Off] (Изключен): Функцията е изключена.
[Gracenote Settings] (Gracenote настройки)
[Auto] (Автоматични): Автоматично сваля
информацията за дисковете, когато спрете
възпроизвеждането. Свържете към Интернет за да
свалите информацията.
[Manual] (Ръчни): Сваля информацията за диска,
когато изберете [Playback History] или [Information
Display] от менюто с опции.
[System Information] (Системна информация)
Извежда се информация за версията на софтуера и
MAC адрес.
[Registered Media Remote Devices]
(Регистрирани “Media Remote” устройства)
Извежда списък с вашите регистрирани “Media
Remote” устройства.
[Easy Setup] (Лесна
настройка)
Рестартира функцията [Easy Setup] (Лесна настройка)
за извършване на основните настройки. Следвайте
инструкциите на екрана.
[Resetting] (Нулиране
на плейъра)
Настройки и регулации
[Screen Saver] (Скрийн сейвър)
[On] (Включен): Включва функцията скрийн сейвър.
Когато е изведен дисплеят на екрана и когато не
използвате плейъра за повече от 10 минути, се
включва изображението, което сте задали да се
извежда като скрийн сейвър.
[Off] (Изключен): Функцията е изключена.
[Media Remote Device Registration]
(Регистрация на “Media Remote” устройство)
Регистрира вашето “Media Remote” устройство.
[Reset to Factory Default Settings] (Връщане
към фабричните настройки)
Можете да върнете настройките на плейъра в
положенията им по подразбиране, като изберете
група с настройки. Всички настройки в групата ще
се нулират.
[Initialize Personal Information] (Нулиране на
лична информация)
Можете да изтриете вашата лична информация,
запазена в плейъра.
[Network Settings]
(Мрежови настройки)
[Internet Settings] (Интернет настройки)
Свържете предварително плейъра към Интернет. За
подробности вижте “Свързване към мрежата” (стр. 11).
[View Network Status]: Извежда текущото състояние
на мрежата.
[Wired Setup]: Изберете тази опция, когато свързвате
директно към широколентов рутер посредством LAN
кабел.
[USB Wireless Setup]: Изберете тази опция, когато
използвате безжичен USB LAN адаптер.
За повече подробности посетете следния интернет
адрес и проверете FAQ съдържанието:
http://support.sony-europe.com/
[Network Connection Diagnostics] (Диагностициране на връзката към интернет)
Можете да включите диагностика на мрежата, за да
проверите дали връзката към Интернет е извършена
правилно.
19
Допълнителна информация
Звук
Не се извежда звук или звукът не се извежда правилно.
Отстраняване на
проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато
използвате плейъра, погледнете в ръководството
за отстраняване на проблеми, за да опитате да
отстраните причината, преди да се наложи ремонт.
Ако въпреки това някой проблем продължава,
консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Картина
Не се извежда картина или картината не се извежда
правилно.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани
(стр. 9).
Превключете селектора за избор на входен
източник на телевизора, така че сигналът от
плейъра да се изведе на телевизионния екран.
Натиснете бутона на плейъра за повече от 10
секунди, за да върнете резолюцията на изходния
видео сигнал към най-ниските й стойности.
За HDMI връзки опитайте да извършите
следното:
Изключете плейъра, след това
отново го включете.
Изключете свързаното
оборудване и след това отново го включете.
Разкачете HDMI кабела, след това отново го
свържете.
HDMI OUT жакът е свързан към DVI устройство,
което не поддържа технология за защита на
авторското право.
За HDMI връзки проверете опцията [Output
Video Format] (Изходен видео формат) в [Screen
Settings] (Настройки на екрана) (стр. 16).
Когато аналоговите сигнали също се изведат,
задайте [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] в
положение [Off] в настройките [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 16).
За BD-ROM, проверете настройката [BD/DVDROM 1080/24p Output] в настройките [Screen
Settings] (Настройки на екрана) (стр. 16).
Изведеният на екрана език се сменя автоматично,
когато свържете оборудване към жака HDMI OUT.
Когато [Control for HDMI] е зададен в
положение [On] (стр. 18), изведеният на екрана
език автоматично се сменя според езиковата
настройка на свързания телевизор (ако промените
настройката на вашия телевизор и т.н.).
20
Проверете дали всички кабели са здраво свързани
(стр. 9).
Превключете селектора за избор на входен
източник на вашия АV усилвател (приемник),
така че аудио сигналите от плейъра да се изведат
през АV усилвателя (приемника).
Ако аудио сигналът не преминава през DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT жака, проверете
аудио настройките (стр. 16).
За HDMI връзки опитайте да извършите
следното:
Изключете плейъра, след това
отново го включете.
Изключете свързаното
оборудване, след това отново го включете.
Разкачете HDMI кабела, след това отново го
свържете.
За HDMI връзки, ако плейърът е свързан към
телевизор през AV усилвател (приемник),
опитайте да свържете HDMI кабела директно към
телевизора. Обърнете се и към ръководството
за експлоатация, приложено към AV усилвателя
(приемника).
Жакът HDMI OUT е свързан към DVI устройство
(жаковете DVI не приемат аудио сигнали).
Устройството, свързано към жака HDMI OUT, не
поддържа аудио формата на плейъра. Проверете
аудио настройките (стр. 16).
Звуковият поток не предава HD аудио сигнали (във
формат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio и DTS-HD Master Audio).
Задайте [BD Audio MIX Setting] в положение
[Off] в дисплея с настройки [Audio Settings]
(Настройки на звука) (стр. 16).
Проверете дали свързаният АV усилвател
(приемник) е съвместим с всеки HD аудио
формат.
Интерактивният звук не се извежда.
Задайте [BD Audio MIX Setting] в положение
[On] в дисплея с настройки [Audio Settings]
(Настройки на звука) (стр. 16).
Диск
Интернет връзка
Дискът не се възпроизвежда.
USB устройство
Плейърът не разпознава USB устройството, свързано
към плейъра.
Уверете се, че USB устройството е здраво
свързано към жака USB.
Проверете дали USB устройството или кабелът
не са повредени.
Проверете дали USB устройството е включено.
Ако USB устройството е свързано посредством
USB хъб, свържете USB устройството директно
към плейъра.
BRAVIA видео от Интернет
Картината/звукът са лоши/някои програми губят от
детайлността на изображенията си, особено по време
на сцени с бързи движения или тъмни сцени.
Качеството на картината/звука може да бъде
лошо в зависимост от Интернет доставчика ви.
Качеството на картината/звука може да се
подобри, като промените скоростта на свързване.
Препоръчваме ви скорост от поне 2.5 Mbps за
видеоклипове със стандартна резолюция (10
Mbps за видеоклипове с висока резолюция).
Не всички видеоклипове имат звук.
Изображението е малко.
Натиснете
, за да го увеличите.
Плейърът не може да се свърже към Интернет.
Проверете Интернет връзката (стр. 11) и
мрежовите настройки (стр. 19).
Когато включите плейъра, на екрана се извежда
съобщение [A new software version is available. Please
go to the “Setup” section of the menu and select “Network
update” to perform the update.] (Намерена е нова версия
на софтуера в интернет. Моля, влезте в секция “Setup”
на менюто и изберете “Network update” (Актуализиране
чрез интернет), за да осъществите актуализирането.)
Вижте [Network Update] (Актуализиране чрез
интернет) (стр. 15), за да актуализирате софтуера
на плейъра с новата версия.
Управление на HDMI (BRAVIA
Sync)
Допълнителна информация
Дискът е замърсен или изкривен.
Дискът е обърнат наопаки. Поставете диска с
възпроизвеждащата страна надолу.
Опитвате се да възпроизведете диск, записан във
формат, който не може да бъде възпроизведен с
този плейър (стр. 24).
Плейърът не може да възпроизвежда диск със
запис, който не е правилно финализиран.
Регионалният код на BD или DVD диска не
съвпада с този на плейъра.
Функцията [Control for HDMI] не работи (BRAVIA Sync).
Задайте [Control for HDMI] в положение [On]
(стр. 18).
Ако промените HDMI връзката, изключете
плейъра, след това отново го включете.
Ако се появят проблеми със захранването,
задайте функцията [Control for HDMI] в
положение [Off], след това отново я поставете в
положение [On] (стр. 18).
Проверете следното и се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към
компонента.
- Уверете се, че свързаният компонент е
съвместим с функцията [Control for HDMI].
- Уверете се, че настройката на свързания
компонент за функцията [Control for HDMI] е
правилна.
Когато свържете плейъра към телевизор
посредством AV усилвател (приемник),
- ако АV усилвателят (приемник) не е съвместим
с функцията [Control for HDMI], възможно
е да не можете да управлявате телевизора от
приемника.
- ако промените HDMI връзката, изключете и
отново свържете захранващия кабел, или ако
токът спре, опитайте следното:
Превключете
източника на входен сигнал на AV усилвателя
(приемника), така че картината от плейъра да
се изведе на телевизионния екран.
Задайте
[Control for HDMI] в положение [Off], след това
задайте [Control for HDMI] в положение [On]
(стр. 18). Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към AV усилвателя
(приемника).
продължава
21
Функцията “System Power-Off ” (Изключване на
захранването) не работи (BRAVIA Sync).
Уверете се, че функциите [Control for HDMI]
и [HDMI: Linked to TV-off] са зададени в
положение [On] (стр.18).
Други
Възпроизвеждането не започва от началото на
съдържанието.
Натиснете OPTIONS и изберете [Play from start].
Възпроизвеждането не се възобновява от точката, в
която за последно сте го спрели.
В зависимост от диска, точката, в която сте
спрели възпроизвеждането, се изтрива от паметта
на плейъра, когато:
- отворите шейната за диска.
- изключите USB устройството.
- възпроизведете друго заглавие.
- изключите плейъра.
Шейната за диска не се отваря и на дисплея на предния
панел се извежда надпис “LOCKED” или “TLK ON”.
Когато се изведе надпис “LOCKED”, това
означава, че плейърът е заключен. За да отмените
функцията Child Lock, задръжте натиснат бутона
на плейъра, докато на дисплея на предния
панел се изведе надпис “UNLOCK” (стр. 6).
Когато се изведе надпис “TLK ON”, свържете се
с вашия доставчик на Sony или с оторизирания
сервиз на Sony във вашия град.
Шейната за диска не се отваря и не можете да извадите
диска, дори и след като натиснете бутона .
-- Опитайте да извършите следното:
Изключете
плейъра и разкачете захранващия кабел.
Свържете отново захранващия кабел, докато
натискате бутона на плейъра.
Дръжте
натиснат бутона на плейъра, докато шейната
Извадете диска.
за диска се отвори.
Когато на дисплея на предния панел се изведе
надпис “OPEN”, задръжте натиснат бутона
на плейъра за повече от 10 секунди, докато
устройството се изключи.
22
На дисплея на предния панел се извежда индикация
“Exxxxx” или “TEM ERR”.
Когато на дисплея се изведе индикация “Exxxxx”,
свържете се с най-близкия доставчик на Sony или
с местен оторизиран сервиз и ги информирайте
за кода за грешка.
Когато на дисплея се изведе индикация “TEM
ERR”, поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите повишаването
на температурата в плейъра.
Плейърът не реагира при натискането на който и да е
бутон.
Във вътрешността на устройството се е
кондензирала влага (стр. 3).
Задръжте натиснат бутона
на плейъра за
повече от 10 секунди, докато плейърът влезе в
режим на готовност.
Ако плейърът все още не реагира на натискането
на бутоните, изключете и след това отново
включете захранващия кабел.
Технически
характеристики
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Забележки относно
дисковете
• За да пазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - придържайте го само за
ръбовете.
Прах, отпечатъци от пръсти или драскотини може
да повредят диска.
Входове и изходи
• Не излагайте диска на пряка слънчева светлина
или на влияние на източници на топлина, като
например калорифери; не оставяйте дискове в кола,
паркирана на слънце, тъй като температурата в
колата може значително да се покачи.
• След възпроизвеждане съхранявайте диска в
неговата кутия.
• Почиствайте диска с почистващо парче плат.
Бършете диска в посока от центъра към ръба.
Допълнителна информация
(Име на жака:
Тип на жака/Изходно ниво/Импеданс на
зареждане)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
DIGTAL OUT (COAXIAL):
Фоно жак/0.5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19-пинов стандартен конектор
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/PR):
Фоно жак/Y: 1.0 Vp-p/PB/PR: 0.7 Vp-p/75 ома
LINE OUT VIDEO:
Фоно жак/1.0 Vp-p/75 ома
LAN (100):
100BASE-TX терминал
USB:
USB жак тип А (за връзка на USB памет, четец
за карти, цифров фотоапарат и цифрова
видеокамера)
Общи
Изисквания към захранването:
220-240 V променлив ток 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
18 W
Размери (прибл.):
430 mm х 199 mm х 36 mm
(ширина/дълбочина/височина), включително
издадените части
Тегло (прибл.):
1.6 kg
Работна температура:
от 5°С до 35°С
Работна влажност:
от 25 % до 80 %
Приложени аксесоари
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
Техническите характеристики и дизайнът подлежат
на промяна без предупреждение.
• Не използвайте разтворители като бензин или
разредител, достъпни в търговската мрежа
почистващи препарати за дискове/лещи, а също
и антистатичен спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
• Ако сте надписали етикета на диска, изчакайте да
изсъхне, преди да започнете възпроизвеждането
на диска.
• Не използвайте следните дискове:
-Диск за почистване на лещите.
- Дискове с нестандартна форма (например карта,
сърце).
- Диск със залепен на него етикет или стикер.
- Диск с целофанена лента или стикер на него.
• Не променяйте повърхността на
възпроизвеждащата част на диска с цел да
отстраните драскотини по нея.
23
Дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Забележки относно двуслойните BD/DVD дискове
Възпроизвеждането на картината и звука може
да бъде прекъснато за момент, когато се сменят
слоевете.
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
Регионален код (само за BD-ROM/DVD VIDEO дискове)
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Вашият плейър има регионален код, отпечатан на
гърба на устройството и ще възпроизвежда само
BD-ROM/DVD ROM дискове, които имат идентичен
.
регионален код или обозначението
CD*3
CD-DA (Музикални
(Music CD) CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Тъй като техническите характеристики на Bluray Disc са нови и непрекъснато развиващи се
е възможно някои дискове да не могат да бъдат
възпроизведени в зависимост от типа на диска и
версията. Изходният аудио сигнал е различен в
зависимост от източника, свързания изходен жак и
избраните аудио настройки.
*2
BD-RE: версия 2.1
BD-R: версия 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R
дискове с органичен пигмент (LTH тип).
BD-R дисковете, записани на компютър, не могат
да се възпроизвеждат, ако са записани скриптове.
*3
CD или DVD диск, който не е бил правилно
финализиран, няма да се възпроизведе. За повече
информация се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към записващото
устройство.
Регионален
Region codeкод
*1
Дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудио дискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни от CD-Extra дискове
• VCD/Super VCD дискове
• Страната с аудио материал на DualDisc
Забележки за дисковете
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове,
които отговарят на Compact Disc (CD) стандарта.
Някои записващи компании разпространяват
DualDiscs и различни музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на авторските права. Моля,
имайте предвид факта, че измежду тези дискове има
и такива, които не отговарят на CD стандарта и е
възможно те да не могат да бъдат възпроизведени с
този плейър.
Забележки относно операциите при
възпроизвеждането на BD/DVD дискове
Някои операции при възпроизвеждането на BD/
DVD дискове може да бъдат нарочно зададени от
производителите на софтуера. Тъй като плейърът
възпроизвежда BD/DVD според съдържанието на
диска, проектирано от производителите на софтуера,
някои опции при възпроизвеждането може да не са
достъпни.
24
Видове файлове, които могат
да се възпроизвеждат
Видео
Формат
на файла
File format
*1
Разширение
Extensions
MPEG-1 Video/PS
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
MPEG-4 AVC*1
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
WMV9*1
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
*2
Xvid
“.avi”
Музика
Формат
на файла
File format
Разширение
Extensions
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC*1*3
“.m4a”
WMA9 Standard
*1*3
LPCM
Снимки
Формат
на файла
File format
JPEG
“.wma”
“.wav”
Разширение
Extensions
“.jpg,” “.jpeg”
Плейърът не възпроизвежда кодирани файлове,
като например DRM
*2
Плейърът възпроизвежда файлове в AVCHD
формат, които са записани на цифрова видеокамера
и др. Диск в AVCHD формат, който не е правилно
финализиран, няма да може да се възпроизведе.
*3
Плейърът не възпроизвежда кодирани файлове,
като например Lossless формат.
*1
Сигурност на безжичния LAN
Тъй като комуникацията чрез безжична LAN
функция се осъществява чрез радио вълни,
безжичният сигнал може да бъде прихванат от
някого. За да защити безжичната връзка, този плейър
поддържа различни функции за сигурност. Уверете
се, че правилно сте задали настройките за сигурност
спрямо мрежовата среда.
Кодове на телевизори, които
могат да бъдат управлявани
с устройството за
дистанционно управление
Задръжте натиснат бутона
и въведете кода на
производителя на вашия телевизор с помощта на
бутоните с цифри.
Ако е посочен повече от един код за съответната
марка телевизор, въведете кодовете един по един,
докато откриете онзи, който работи с вашия
телевизор.
Производител
Manufacturer
Код
Code number
Sony
01 (фабрична
(default) настройка)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Допълнителна информация
• Възможно е някои файлове да не се възпроизведат
в зависимост от формата, кодирането или
условията на запис.
• Възможно е някои файлове, редактирани на
компютър, да не се възпроизведат.
• Плейърът може да разпознае следните файлове или
папки в BD, DVD, CD и USB устройствата:
- папки до 5-то ниво
- до 500 файла в едно дърво
• Възможно е някои USB устройства да не работят с
този плейър.
• Плейърът може да разпознае Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет или
HDD), Still Image Capture Device (SICD) устройства
и клавиатури със 101 клавиша (само за предния
USB жак).
• За да избегнете повреда на данните или USB
паметта и други устройства, изключете плейъра,
когато включвате или изключвате USB памет или
други устройства.
• Възможно е плейърът да не възпроизвежда плавно
видео файлове с висок битрейт на DATA CD.
Препоръчваме ви да възпроизвеждате такива
файлове, като използвате DATA DVD.
No Security (Без сигурност)
Въпреки че можете лесно да извършвате настройки,
всеки ще може да използва вашата безжичната
мрежа, дори без да се налага използването на
специални инструменти. Имайте предвид, че
съществува риск от неразрешен достъп или
прихващане на данни.
WEP
WEP задава ниво на сигурност на връзката, за
да предотврати външна намеса или прекъсване
на вашата безжична мрежа. WEP е технология
за сигурност, която позволява връзката на стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за сигурност, разработена да
коригира пропуските в WEP. TKIP осигурява повисоко ниво на сигурност отколкото WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за сигурност, използваща
усъвършенстван начин на сигурност, който се
отличава от WEP и TKIP.
AES осигурява по-високо ниво на сигурност
отколкото WEP или TKIP.
продължава
25
Списък с езикови кодове
За подробности вижте [BD/DVD Viewing Settings]
(Настройка за гледане на BD/DVD) (стр. 17).
Изписването на езиците съответства на ISO 639: 1988
(E/F) стандарта.
Код
Език
Code Language
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
26
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani;
Dzongkha
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic;
Kalaallisut
Cambodian;
Khmer
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian; Lao
Lithuanian
Latvian
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Malese;
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
Oromo
Oriya
Punjabi;
Panjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi; Rundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho;
Sango
Code Language
Код
Език
1531
1502 Serbo1532
Croatian
1534
1503 Singhalese;
Sinhalese
1535
1505 Slovak
1506 Slovenian
1538
1507 Samoan
1539
1508 Shona
1540
1509 Somali
1543
1511 Albanian
1557
1512 Serbian
1513 Siswati; Swati 1564
1572
1514 Sesotho;
Sotho southern1581
1587
1515 Sundanese
1613
1516 Swedish
1632
1517 Swahili
1665
1521 Tamil
1684
1525 Telugu
1697
1527 Tajik
1703
1528 Thai
1529 Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana;
Tswana
Tonga; Tonga
islands
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Not specified
Родителски контрол/
Регионален код
За подробности вижте [Parental Control Area Code]
(Областен код за родителски контрол) (стр. 18).
CodeДържава
Area
Код,
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Chile
China
Colombia
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Korea
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Poland
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
United
Kingdom
Азбучен
указател
Символи
(любими) 8
A-Z
AUDIO 7
Audio Settings 16
Audio Standby 18
BD/DVD Viewing Settings 17
BD-LIVE 12
BD-R 24
BD-RE 24
Blu-ray Disc 24
BONUSVIEW
12
BRAVIA Sync 21
BRAVIA видео от Интернет 13
Control for HDMI 18, 21
Deep Colour 16
Dimmer 18
DISPLAY 8
Dolby Digital 17
DSD изходен режим 16
DTS 17
Easy Setup 11, 19
Gracenote Settings 19
HDMI 16
HDMI: Linked to TV-off 18, 22
HOME 7
IP Content Noise Reduction 14
Language Follow 18
MAC адрес 19
Music Settings 18
Network Settings 19
Network Update 15
OPTIONS 7
OSD 18
Parental Control Settings 18
POP UP/MENU 7
Quick Start Mode 18
Resetting 19
Screen Settings 15
Setup 15
SUBTITLE 7
System Settings 18
TOP MENU 7
TV Type 15
USB 13
WEP 25
WPA2-PSK (AES) 25
WPA2-PSK (TKIP) 25
WPA-PSK (AES) 25
WPA-PSK (TKIP) 25
А-Я
Актуализация 15
Актуализиране на софтуера 15,
19
Битпоток 20
Възпроизвеждане с едно
натискане 18
Възстановяване на
възпроизвеждането 8, 22
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани 24
Заключване от деца 6, 22
Изключване на захранването
на системата 18
Интернет съдържание 8, 13
Информация за възпроизвеждане 12
Начално меню 15
Нулиране на плейъра 19
Отстраняване на проблеми 20
Регионален код 24
Родителски контрол 18
Свързване на
АV усилвател (Приемник) 10
Мрежа 11
Телевизор 9
Устройство за дистанционно
управление 7
Цветни бутони 7
27
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising