Sony | BDP-S7200 | Sony BDP-S7200 Blu-ray Disc™ плейър с 4K мащабиране Инструкции за експлоатация

4-535-717-21(1) (BG)
Blu-ray Disc™ /
DVD плейър
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Възпроизвеждане
Интернет
Настройки и корекции
Благодарим ви за покупката. Преди да
използвате този плейър, моля, прочетете
внимателно настоящите инструкции.
BDP-S7200
Допълнителна информация
Изхвърляне на
старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
корпуса. За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран персонал.
Захранващият кабел трябва да се подменя
само в квалифициран сервизен магазин.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце и огън.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт ще увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч, използван
в този Blu-ray Disc/DVD плейър, е вреден за
очите, не се опитвайте да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран персонал.
Този етикет се намира на предпазния капак
на лазера вътре в корпуса.
Това устройство е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1.
Маркировката за ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ
КЛАС 1 се намира върху задната външна
страна.
2
Този символ върху продукта или опаковката
му показва, че той не трябва да се третира като
битови отпадъци. Вместо това трябва да бъде
предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте го закупили.
Само за
Европа
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира като битови
отпадъци. При определени батерии той може
да се използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или олово
(Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като
осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране на
батерията, в края на живота на продукта го
предайте в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте закупили
продукта.
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано на
законодателството на Европейския съюз,
трябва да бъдат отправяни към
упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи за
сервизно обслужване или гаранция.
Предпазни мерки
• Този уред работи с 220 V – 240 V променлив
ток, 50/60 Hz. Проверете дали работното
напрежение на уреда съвпада с това на
местното електрозахранване.
• Поставете този уред така, че захранващият
кабел да може да бъде изключен от
електрическия контакт незабавно при
възникване на проблем.
Предпазни мерки
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
За разполагането
• Поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите
прегряването му.
• За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
• Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени свещи).
• Не инсталирайте този плейър в затворено
пространство, като например полица за
книги или подобна мебел.
• Не поставяйте плейъра на открито,
в превозни средства, в кораби или
други плавателни съдове.
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място или е поставен
в много влажно помещение, възможно
е върху лещите във вътрешността му да
се кондензира влага. Ако това се случи,
плейърът може да не функционира
правилно. В такъв случай извадете диска
и оставете плейъра включен за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Не поставяйте плейъра в наклонено
положение. Той е проектиран да работи
само в хоризонтално положение.
• Не поставяйте метални предмети пред
предния панел. Това може да ограничи
приемането на радиовълни.
• Не поставяйте плейъра на място, където
се използва медицинско оборудване.
Той може да причини неизправност
в медицинските инструменти.
• Ако използвате пейсмейкър или друго
медицинско устройство, се консултирайте
с лекаря си или с производителя на това
устройство, преди да използвате
функцията за безжична LAN връзка.
3
• Този плейър трябва да се монтира
и използва при осигурено минимално
разстояние от поне 20 см или повече
между плейъра и човешкото тяло
(с изключение на крайниците: ръце,
китки, крака и глезени).
• Не поставяйте тежки или нестабилни
предмети върху плейъра.
• Не поставяйте каквито и да е предмети,
различни от диск, в тавата на диска.
Това може да причини повреда на
плейъра или предмета.
• Извадете диска от тавата, когато
премествате плейъра. Ако не го
направите, дискът може да се повреди.
• Изключете захранващия кабел и всички
останали кабели от плейъра, когато го
местите.
За източниците на захранване
• Плейърът не е изключен от захранването,
докато е свързан към електрически
контакт, дори и самият плейър да
е изключен.
• Изключете плейъра от електрическия
контакт, ако няма да го използвате дълго
време. За да изключете захранващия
кабел, хванете щепсела. Никога не
дърпайте кабела.
• Спазвайте следните неща, за да
предотвратите повредата на
захранващия кабел. Не използвайте
захранващия кабел, ако е повреден. Това
може да доведе до токов удар или пожар.
– Не прещипвайте захранващия кабел
между плейъра и стена, рафт и др.
– Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел и не дърпайте
самия кабел.
За почистването
Почистете корпуса, панела и елементите за
управление с мека кърпа. Не използвайте
никакви абразивни тъкани или гъби,
почистващи прахове или разтворители,
като спирт или бензин.
За почистващи дискове, препарати за
почистване на дискове/лещи
Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове).
Те може да причинят повреда на апарата.
За смяната на части
В случай че плейърът бъде ремонтиран,
подменените части може да бъдат
задържани с цел повторна употреба
или рециклиране.
За свързване към жак HDMI OUT
Спазвайте следните неща, тъй като
неправилното боравене може да
доведе до повреда на жака HDMI OUT
и съединителя.
• Внимателно подравнете конектора
HDMI OUT на гърба на плейъра
и съединителя HDMI, като проверите
формите им. Уверете се, че съединителят
не е обърнат обратно или наклонен.
• Изключвайте HDMI кабела, когато
местите плейъра.
За регулирането на силата на звука
Не увеличавайте силата на звука, докато
слушате участък с много ниско ниво на
входния сигнал или без аудиосигнали.
Ушите ви и високоговорителите може
да се повредят, когато нивото на звука
е максимално.
4
• Хванете директно съединителя HDMI,
когато свързвате или изваждате HDMI
кабела. Не усуквайте и не натискайте
съединителя HDMI в жака HDMI OUT.
За гледането на 3D видеоизображения
Някои хора може да изпитат дискомфорт
(като например напрежение в очите,
умора или гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony препоръчва
всички зрители да правят редовни почивки,
докато гледат 3D видеоизображения.
Дължината и честотата на необходимите
почивки са различни при отделните хора.
Трябва да определите оптималния си
режим. Ако изпитвате какъвто и да е
дискомфорт, трябва да спрете да гледате 3D
видеоизображения, докато дискомфортът
премине. Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва също да
прегледате (i) ръководството с инструкции
и/или съобщенията за внимание на всички
други устройства, които използвате
с продукта, или съдържанието на
Blu-ray Disc, който се възпроизвежда
с този продукт, както и (ii) уебсайта ни
(http://www.sony-europe.com/myproduct/)
за най-актуалната информация. Зрението
на малките деца (особено тези под
шест години) е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар (като например
педиатър или офталмолог), преди да
позволите на малки деца да гледат
3D видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят, че спазват
препоръките, изброени по-горе.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър може да показва
неподвижно видеоизображение или
изображение на екранния дисплей върху
телевизионния екран за неограничено
време. Ако оставите това да продължи
за дълъг период от време, рискувате
да повредите трайно телевизионния
екран. Телевизорите с плазмен дисплей
и прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с плейъра, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Защита срещу копиране
Консултирайте се относно системите
за разширена защита на съдържание,
използвани както с Blu-ray Disc™, така
и с DVD носители. Тези системи, наричани
AACS (Разширена система за достъп
до съдържание) и CSS (Система за
скремблиране на съдържанието),
може да съдържат ограничения за
възпроизвеждането, аналоговия изходен
сигнал и други подобни функции.
Функционирането на този продукт
и поставените ограничения може да варират
в зависимост от датата на покупка, тъй като
управителният съвет на AACS може да
приеме или промени своите правила за
ограничаване след момента на покупката.
Забележка за Cinavia
Този продукт използва технология от
Cinavia, за да ограничи използването
на неупълномощени копия на някои
достъпни в търговската мрежа филми
и видеоклипове и техните аудиозаписи.
Когато бъде засечено забранено използване
на неупълномощено копие, се показва
съобщение и възпроизвеждането или
копирането се прекратяват.
Повече информация за технологията на
Cinavia има в онлайн информационния
център за клиенти на Cinavia на адрес
http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнително информация за Cinavia по
пощата, изпратете пощенска карта с адреса
си до: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, САЩ.
Авторски права и търговски марки
• „AVCHD“ и логотипът на „AVCHD 3D/
Progressive“ са търговски марки на
Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• Java е търговска марка на Oracle и/или
нейните свързани фирми.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
, „XMB“ и „xross media bar“ са
търговски марки на Sony Corporation
и Sony Computer Entertainment Inc.
Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic и символът
„двойно D“ са търговски марки на
Dolby Laboratories.
За патентите на DTS вижте
http://patents.dts.com. Произведено по
лиценз на DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, символът, & DTS и символът
заедно са регистрирани търговски марки
и DTS-HD Master Audio е търговска
марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички
права запазени.
Термините HDMI® и HDMI HighDefinition Multimedia Interface, както
и логотипът на HDMI, са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC в САЩ
и други държави.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ и логотипите
са търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
„DVD Logo“ е търговска марка на
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Логотипите на „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
и „CD“ са търговски марки.
„BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
Този продукт включва собствена
технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент
на САЩ 7,369,677 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ и по света,
както и с авторско право и защита на
търговска тайна за определени аспекти
на тази технология. Cinavia е търговска
марка на Verance Corporation. Авторско
право 2004-2010 Verance Corporation.
Всички права запазени от Verance.
Забранено е подлагането на обратно
конструиране и разглобяването.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
Този продукт съдържа технология,
която е обект на определени права на
интелектуална собственост на Microsoft.
Употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт са
забранени без съответния лиценз или
лицензи от Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на Microsoft
за достъп до съдържание PlayReady™
за защита на интелектуалната им
собственост, включително защитено
с авторски права съдържание. Това
устройство използва технологията
PlayReady за достъп до съдържание,
защитено с PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее да приложи
правилно ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да изискат от
Microsoft да отмени възможността на
устройството да използва защитено
с PlayReady съдържание. Отмяната
не трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или върху
такова, защитено от други технологии за
достъп до съдържание. Собствениците
на съдържание могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да имате достъп
до тяхното съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма да имате
достъп до съдържание, което я изисква.
• Технологията за разпознаване на музика,
видео и свързани данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote е индустриалният
стандарт в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на сродно
съдържание. За повече информация
посетете www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и свързани
с музика и видеосъдържание данни от
Gracenote, Inc., авторско право © 2000 г.
до днес Gracenote. Gracenote Software,
авторско право © от 2000 г. до днес
Gracenote. За този продукт или услуга
важат един или повече патенти,
собственост на Gracenote. Вижте
уебсайта на Gracenote за неизчерпателен
списък на приложимите патенти на
Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логотипът на Gracenote,
както и логотипът на „Powered by
Gracenote“ са или регистрирани
търговски марки, или търговски
марки на Gracenote в САЩ и/или
други държави.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® са регистрирани търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
и Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ са
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Логотипът на Wi-Fi CERTIFIED Logo
е знак за съответствие на Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected Setup Identifier
е марка на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логотипът на DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки,
търговски марки за услуги или знаци за
съответствие на Digital Living Network
Alliance.
• Opera® Devices SDK от Opera Software
ASA. Авторско право 1995-2013 Opera
Software ASA. Всички права запазени.
• Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните им
притежатели.
• Другите имена на системи и продукти
са основно търговски марки или
регистрирани търговски марки на
производителите. Символите ™ и ®
не са включени в този документ.
Gracenote® Лицензно споразумение
с крайния потребител
Това приложение или устройство съдържа
софтуер от Gracenote, Inc. of Emeryville,
California („Gracenote“). Софтуерът от
Gracenote („Софтуер от Gracenote“)
позволява на това приложение да
извършва идентификация на диск и/или
файл и да получава информация, свързана
с музика, включително име, изпълнител,
запис и заглавие („Данни от Gracenote“)
от онлайн сървъри или вградени бази
от данни (наричани общо „сървъри на
Gracenote“), и да извършва други функции.
Можете да използвате данните от
Gracenote само чрез предвидените за
крайния потребител функции на това
приложение или устройство.
Съгласявате се, че ще използвате данните
от Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote само за своя
собствена потреба и с нетърговска цел.
Съгласявате се да не назначавате,
копирате, прехвърляте или предавате
софтуера на Gracenote или данните от
Gracenote на трети лица. СЪГЛАСЯВАТЕ
СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ДАННИТЕ
ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА НА
GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ
НА GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
7
Съгласявате се, че неизключителният ви
лиценз да използвате данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote и сървърите на
Gracenote ще бъде прекратен, ако
нарушите тези ограничения. Ако лицензът
ви бъде прекратен, се съгласявате да
преустановите всяко използване на
данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote.
Gracenote запазва всички права над
данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote,
включително всички права за собственост.
При никакви обстоятелства Gracenote
няма да носи отговорност за плащания
до вас за информация, която сте
предоставили. Съгласявате се, че
Gracenote, Inc. може да наложи правата
си по силата на настоящото споразумение
спрямо вас директно от свое име.
Услугата на Gracenote използва уникален
идентификатор за проследяване на заявки
за статистически цели. Целта на зададения
на произволен принцип цифров
идентификатор е да позволи на услугата на
Gracenote да брои заявките, без да добива
информация за вас. За повече информация
вижте уеб страницата с декларацията за
поверителност на Gracenote за услугата
на Gracenote.
Получавате лиценз за софтуера на Gracenote
и всеки елемент от данните от Gracenote
„ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote
не дава гаранции и не изказва твърдения,
преки или косвени, относно точността
на данните от Gracenote от сървърите на
Gracenote. Gracenote си запазва правото
да изтрие данни от сървърите на Gracenote
или да променя категории данни поради
всяка причина, която Gracenote сметне
за задоволителна. Не се дава гаранция,
че софтуерът или сървърите на Gracenote
са без грешки или че функционирането
на софтуера или сървърите на Gracenote
ще бъде без прекъсвания. Gracenote няма
задължението да ви предоставя нови,
8
подобрени или допълнителни типове данни
или категории, които Gracenote може да
предоставя в бъдеще, и има правото да
прекрати услугите си по всяко време.
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ
ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ
КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА
СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.
GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ
ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ
КОЙТО И ДА Е ОТ СЪРВЪРИТЕ НА
GRACENOTE ОТ ВАША СТРАНА.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE
НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ
СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА КАКВИТО
И ДА Е ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© 2000 г. до днес. Gracenote, Inc.
Съдържание
2
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазни мерки
Първи стъпки
10
15
17
17
Указател за частите и елементите за управление
Стъпка 1: свързване на плейъра
Стъпка 2: подготовка за мрежова връзка
Стъпка 3: Easy Setup
Възпроизвеждане
19
21
21
24
Възпроизвеждане на диск
Възпроизвеждане от USB устройство
Възпроизвеждане през мрежа
Налични опции
Интернет
27
Сърфиране в уебсайтове
Настройки и корекции
29
29
29
31
32
33
34
34
36
37
37
Използване на екраните за настройки
[Software Update] (Актуализация през мрежата)
[Screen Settings] (Настройки на екрана)
[Audio Settings] (Настройки за звука)
[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за гледане на BD/DVD диск)
[Parental Control Settings] (Настройки за родителски контрол)
[Music Settings] (Настройки за музика)
[System Settings] (Настройки на системата)
[Network Settings] (Настройки на мрежата)
[Easy Network Settings] (Лесни настройки на мрежата)
[Resetting] (Нулиране)
Допълнителна информация
38
43
Отстраняване на неизправности
Спецификации
9
Първи стъпки
Указател за частите и елементите за управление
Преден панел
A Тава на диска
B Z (отваряне/затваряне)
C Дисплей на предния панел
D
(USB) жак
Свържете USB устройство към
този жак.
E Сензор за дистанционното
управление
F [/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на
плейъра в режим на готовност.
10
За заключване на тавата на диска
(заключване за деца)
Можете да заключите тавата на диска,
за да не допуснете случайното
й отваряне.
Докато плейърът е включен,
натиснете x (стоп), HOME, след това
бутон TOP MENU на дистанционното
управление, за да заключите или
отключите тавата.
Заден панел
Първи стъпки
A Жак DIGITAL OUT (COAXIAL)
B Извод LAN (100)
C Жак HDMI OUT
D
(USB) жак
11
Дистанционно управление
Наличните функции на
дистанционното управление се
различават в зависимост от диска
или ситуацията.
A Z (отваряне/затваряне)
Отваряне или затваряне на тавата
на диска.
-TV- t (Избиране на входен
сигнал на телевизора)
Превключване между телевизора
и други източници на входен
сигнал.
-TV- [/1 (Телевизор включен/
в готовност)
Включване или поставяне на
телевизора в режим на готовност.
TOP MENU
POP UP/
MENU
[/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на
плейъра в режим на готовност.
B Цветни бутони (червен/зелен/
жълт/син)
Бързи клавиши за интерактивни
функции.
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
C TOP MENU
Отваряне или затваряне на
главното меню на BD или DVD
дискове.
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на
изскачащото меню на BD-ROM
или DVD диск.
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
OPTIONS (стр. 24)
Показване на наличните опции на
екрана.
RETURN
Връщане към предишния екран.
</M/m/,
Преместване на маркировката за
избор на показан елемент.
z
Бутоните N, 2 + и AUDIO имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата
точка за отправна точка при работа
с плейъра.
12
b
M/m е бърз клавиш за търсене на запис
по време на възпроизвеждане на
музикален компактдиск.
Централен бутон (ENTER)
Въвеждане на избрания елемент.
HOME
Отваряне на началното меню
на плейъра.
Показва се тапетът, когато се
натисне иконата за категории
на началното меню.
SEN (стр. 21)
Достъп до онлайн услугата
„Sony Entertainment Network™“.
D m/M (бързо превъртане
назад/бързо превъртане
напред)
• Бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред на диска,
когато натиснете бутона по
време на възпроизвеждане.
Скоростта на търсене се променя
при всяко натискане на бутона
по време на възпроизвеждане
на видео.
• Възпроизвеждане на забавен
каданс, когато се натисне за
повече от една секунда в режим
на пауза.
• Възпроизвежда по един кадър,
когато натиснете за кратко
в режим на пауза.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за
заглавие/запис е последната
точка, която сте възпроизвели,
или последната снимка от папка
със снимки.
SUBTITLE (стр. 33)
Избиране на езика на субтитрите,
когато са записани на няколко
езика на BD-ROM/DVD VIDEO
диска.
Първи стъпки
NETFLIX
Достъп до онлайн услугата
„NETFLIX“. За повече
подробности относно онлайн
услугата NETFLIX посетете
следния уебсайт и прегледайте
раздела за често задавани въпроси:
http://support.sony-europe.com/
X (пауза)
Поставяне в пауза или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
2 (сила на звука) +/–
Регулиране на силата на звука
на телевизора.
AUDIO (стр. 33)
Избиране на записа за езика,
когато на BD-ROM/DVD VIDEO
диска има многоезични записи.
Избиране на режима на
аудиозаписа на компактдиск.
(изключване на звука)
Временно изключване на звука.
DISPLAY (стр. 20)
Извеждане на информация
за възпроизвеждането
и сърфирането в интернет
на екрана.
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
./> (предишен/следващ)
Преминаване към предишната/
следващата глава, запис или файл.
13
Дисплей на началното меню
Показва се началното меню,
когато натиснете HOME. Изберете
категория чрез </,. Изберете
елемент чрез M/m и натиснете ENTER.
Елемент
Категория
[Setup] (Настройка): регулиране
на настройките на плейъра.
[Photo] (Снимки): показване на
снимки.
[Music] (Музика):
възпроизвеждане на музика.
[Video] (Видео):
възпроизвеждане на
видеоклипове.
[Input] (Въвеждане): извършване
на огледален образ на екрана със
съвместим източник.
[Network] (Мрежа): извеждане
на елементите на мрежата.
14
Стъпка 1: свързване на плейъра
Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички връзки.
Свързване към телевизора
Свържете плейъра към телевизора чрез високоскоростен HDMI кабел.
Първи стъпки
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Високо
качество
15
Свързване към аудио-видео усилвател (приемник)
Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори
на аудио-видео усилвателя (приемника). Когато изберете A или B, направете
съответните настройки в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 31).
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
t Задайте [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX) (стр. 32).
Цифров коаксиален кабел
(не е включен в комплекта)
b
Не поставяйте плейъра директно отгоре върху аудио-видео усилвателя (приемника).
16
Стъпка 2: подготовка
за мрежова връзка
Ако няма да свързвате плейъра
към мрежа, преминете към
„Стъпка 3: Easy Setup“ (стр. 17).
При включване за първи път
Изчакайте известно време, преди
да включите и стартирате плейъра
[Easy Initial Settings] (Лесни
първоначални настройки).
1
Поставете две батерии R03 (размер
AAA) така, че полюсите им 3 и #
да отговарят на маркировките
в отделението за батериите на
дистанционното управление.
2
Включете плейъра в електрическата
мрежа.
Свържете LAN кабел към извода
LAN (100) на плейъра.
Първи стъпки
Wired Setup
Стъпка 3: Easy Setup
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
Рутер за
широколентова
връзка
ADSL модем/ Интернет
кабелен модем
z
Препоръчва се използването на екраниран
и директен интерфейсен кабел (LAN кабел).
Wireless Setup (Настройка на
безжична връзка)
Използвайте модула за безжична
LAN мрежа, вградена в плейъра.
към електрическата мрежа
3
Натиснете [/1, за да включите
плейъра.
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
Рутер за
безжична
мрежа
ADSL модем/ Интернет
кабелен модем
17
4
Включете телевизора и настройте
селектора за входен сигнал на
телевизора. Това ще покаже сигнала
от плейъра на телевизионния ви
екран.
5
Извършете [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки).
Следвайте екранните
инструкции, за да направите
основните настройки чрез
</M/m/, и ENTER на
дистанционното управление.
</M/m/,
ENTER
b
• Когато процедурата за [Easy Initial
Settings] (Лесни първоначални
настройки) завърши, изберете
[Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата), за да използвате
мрежовите функции на плейъра.
• За да активирате безжична връзка,
настройте [Internet Settings] (Настройки
за интернет) в [Network Settings]
(Настройки на мрежата) на [Wireless
Setup(built-in)] (Настройка на безжична
връзка (вградена)).
• За да деактивирате безжична връзка,
настройте [Internet Settings] (Настройки
за интернет) в [Network Settings]
(Настройки на мрежата) на [Wired Setup]
(Настройка на кабелна връзка).
18
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
на диск
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте стр. 44.
1
Натиснете Z и поставете диск
в тавата на диска.
Страната за възпроизвеждане,
насочена надолу
3
Натиснете Z, за да затворите тавата
на диска.
Възпроизвеждането стартира.
Ако възпроизвеждането не
започне автоматично, изберете
в категорията
[Video]
(Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки)
и натиснете ENTER.
Някои BD-ROM дискове с логотип
„BD-LIVE“* имат допълнително
съдържание и други данни, които
могат да бъдат изтеглени за забавление.
*
1
Свържете USB памет към USB жака на
гърба на плейъра (стр. 11).
Използвайте USB памет от 1 GB
или по-голяма като локално
хранилище.
2
Подгответе за BD-LIVE
(cамо за BD-LIVE).
Възпроизвеждане
2
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че
сигналът от плейъра да се покаже
на телевизионния екран.
Наслаждаване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 17).
• Задайте за [BD Internet
Connection] (Връзка на BD
с интернет) в [BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за гледане
на BD/DVD диск) настройка
[Allow] (Разрешаване) (стр. 33).
3
Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с диска.
z
За да изтриете данните в USB паметта,
изберете [Delete BD Data] (Изтриване
на BD данни) в категорията
[Video]
(Видео) и натиснете ENTER. Всички
данни в папката buda ще бъдат изтрити.
19
Наслаждаване на Blu-ray 3D
Можете да се наслаждавате на
Blu-ray 3D Disc дискове с логотипа
за „Blu-ray 3D“*.
*
1
Подготовка за възпроизвеждане
на Blu-ray 3D Disc дискове.
• Свържете плейъра със
съвместимо с 3D-устройство
чрез високоскоростен HDMI
кабел.
• Задайте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 29).
2
Извеждане на информацията
за възпроизвеждане
Можете да преглеждате
информацията за възпроизвеждане
и др., като натиснете DISPLAY.
Показаната информация се различава
в зависимост от типа диск и състоянието
на плейъра.
Пример: при възпроизвеждане на
BD-ROM диск
Поставете Blu-ray 3D Disc.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с диска.
z
Вижте също ръководствата с инструкции,
предоставени с телевизора и свързаното
устройство.
A Изходна разделителна
способност/видеочестота
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраният ъгъл
D Текущо избраната настройка
за звука
E Налични функции (
ъгъл,
звук,
субтитри)
F Информация за възпроизвеждането
Извежда режима на
възпроизвеждане, лентата за
състояние на възпроизвеждането,
типа на диска, видеокодека,
скоростта на предаване на
данните, типа на повторението,
изминалото време, общото време
на възпроизвеждане.
G Номер на главата
20
Възпроизвеждане
от USB устройство
За „Типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани“ вижте
стр. 46.
1
Свържете USB устройството към
USB жака на плейъра (стр. 10).
2
Изберете категория
[Video]
(Видео), [Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки) в началното
меню чрез </,.
3
Изберете
[USB device] (USB
устройство) чрез M/m и натиснете
ENTER.
Възпроизвеждане
през мрежа
Наслаждаване на Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network
осигурява директно до плейъра
избрано интернет съдържание
и разнообразни развлечения
по заявка.
z
• Част от интернет съдържанието изисква
регистрация през компютър, преди да
може да бъде възпроизвеждано.
• Част от интернет съдържанието може да
не е налице в някои региони/държави.
Свържете плейъра към мрежа (стр. 17).
3
Изберете интернет съдържание
и разнообразни развлечения по
заявка чрез </M/m/,
и натиснете ENTER.
Натиснете бутона SEN на
дистанционното управление.
Контролен панел за поточно предаване
на видеосъдържание
Контролният панел се показва,
когато видеофайлът започне да се
възпроизвежда. Показаните елементи
може да се различават в зависимост от
доставчиците на интернет съдържание.
За повторно показване натиснете
DISPLAY.
Възпроизвеждане
Вижте ръководството с
инструкции, предоставено с USB
устройството, преди свързване.
1
2
A Дисплей за управление
Натиснете </M/m/, или
ENTER за операции за
възпроизвеждане.
B Лента за състояние на
възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ
текущото местоположение курсор,
време на възпроизвеждане,
продължителност на видеофайла.
C Състояние на мрежата
посочва силата на
сигнала за безжична връзка.
посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни
по мрежата.
21
E Името на файла за следващия
видеоклип.
F Името на файла за текущия
видеоклип
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA)
Съвместим с DLNA продукт може да
възпроизвежда видео- и музикални
файлове и снимки, съхранени на друг
съвместим с DLNA продукт през
мрежа.
1
Когато възпроизвеждате файлове
от DLNA сървър на това устройство,
можете да изберете съвместим
с DLNA контролер продукт
(телефон и т.н.), за да управлявате
възпроизвеждането.
Сървър
Модул за
рендиране
Подготовка за използване на DLNA.
• Свържете плейъра към мрежа
(стр. 17).
• Подгответе другите необходими
продукти, съвместими с DLNA.
Вижте ръководството
с инструкции, предоставено
с продукта.
За възпроизвеждане на файл от
DLNA сървър през това устройство
(DLNA плейър)
Сървър
Плейър
Изберете иконата на DLNA сървър
от категория
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo]
(Снимки), след което изберете файла,
който искате да възпроизведете.
22
За възпроизвеждане на файл от DLNA
сървър през друг продукт (модул за
рендиране)
Контролер
Контролирайте това устройство
чрез DLNA контролер. Вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с DLNA контролера.
Използване на „TV SideView“
b
Регистрацията може да се извърши само
от началното меню.
„Screen mirroring“ е функция за
показване на изображението от
екрана на мобилно устройство
върху екрана на телевизора чрез
технологията Miracast.
Плейърът може да бъде свързан
директно към устройство, съвместимо
с функцията за огледален образ на
екрана (например смартфон, таблет).
Можете да гледате изображението на
екрана на устройството върху големия
телевизионен екран. За използване
на тази функция не е необходим
безжичен рутер (или точка на достъп).
Възпроизвеждане
„TV SideView“ е безплатно мобилно
приложение за отдалечени устройства
(като смартфон и т.н.). Използвайки
„TV SideView“ с този плейър, можете
лесно да се наслаждавате на плейъра,
като го управлявате от отдалеченото
устройство. Можете също така да
стартирате услуга или приложение
директно от отдалеченото устройство
и да видите информацията за диска
по време на възпроизвеждането му.
„TV SideView“ може да се използва
и като дистанционно управление,
и като софтуерна клавиатура.
Преди да използвате устройството
„TV SideView“ с плейъра за първи
път, не забравяйте да регистрирате
устройството „TV SideView“.
При регистрацията следвайте
инструкциите на екрана на
„TV SideView“.
Използване на огледален
образ на екрана
b
• Когато използвате функцията за
огледален образ на екрана, качеството
на картината и звука може понякога да
бъде влошено поради смущения от друга
мрежа.
• По време на действието на функцията за
огледален образ на екрана е възможно да
не можете да използвате някои мрежови
функции.
• Уверете се, че устройството е съвместимо
с Miracast. Възможностите за връзка
с всички устройства, съвместими
с Miracas, не е гарантирана.
1
Изберете [Screen mirroring]
(Огледален образ на екрана) от
категория [Input] (Вход) в началното
меню чрез </, и натиснете ENTER.
2
Следвайте- инструкциите на екрана.
23
x
Налични опции
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и функции за възпроизвеждане.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Общи опции
x
[Repeat Setting] (Настройка за
повторение): задаване на режим
x
[3D Menu] (3D меню):
на повторение.
– [Simulated 3D] (Симулирано 3D):
регулиране на симулирания 3D
ефект.
– [3D Depth Adjustment]
(Регулиране на 3D дълбочината):
регулиране на дълбочината
на 3D изображение.
– [2D Playback]
(2D възпроизвеждане): задаване
на възпроизвеждането на 2D
изображение.
x
[Play] (Възпроизвеждане)/
[Stop] (Стоп): стартиране или
x
[Play from start] (Възпроизвеждане
от началото): възпроизвеждане на
x
[Change Category] (Промяна на
категорията): превключване на
спиране на възпроизвеждането.
елемента от началото.
категорията между
[Video]
(Видео),
[Music] (Музика)
и
[Photo] (Снимки).
Само за
x
[Video] (Видео)
[3D Output Setting] (Настройка за
извеждане на 3D): настройва дали
да се извежда автоматично
3D видео сигнал, или не.
24
[A/V SYNC] (Аудио-видео
синхронизация): коригиране на
несъответствието между картина
и звук чрез отлагане на
извеждането на звука спрямо
извеждането на картината
(от 0 до 120 милисекунди).
x
[Video Settings] (Настройки за
видео):
– [Picture Quality Mode] (Режим на
качество на картината): избиране
на настройките на картината при
различна осветеност.
z [Direct] (Директно)
z [Brighter Room] (Светло
помещение)
z [Theater Room] (Театрално
помещение)
z [Auto] (Автоматично)
z [Custom1] (По избор 1)/
[Custom2] (По избор 2)
x [Texture Remaster]
(Ремастериране на текстура):
регулира рязкостта
и детайлите по ръбовете.
x [Super Resolution] (Супер
разделителна способност):
подобрява разделителната
способност.
x [Smoothing] (Изглаждане):
намалява сливането на
цветовете на екрана чрез
изглаждане на нюансите
в неконтрастните области.
x [Contrast Remaster]
(Ремастериране на контраста):
автоматично се подреждат
черните и белите нива така,
че екранът да не е прекалено
тъмен и изображението
е модулирано.
x [Clear Black] (Изчистване
на черното): регулира се
показването на тъмните
елементи в изображението.
x
x
чрез клавиши </M/m/, на
дистанционното управление.
x
x
изскачащото меню на BD-ROMили менюто на DVD диск.
x
x
x
x
x
Само за
x
x
[Subtitle] (Субтитри):
превключване на езика на
субтитрите, когато са записани
на няколко езика на BD-ROM/
DVD VIDEO диска.
[Angle] (Ъгъл): превключване
към други зрителни ъгли, когато
са записани няколко такива на
BD-ROM/DVD VIDEO дискове.
[Add Slideshow BGM] (Добавяне на
фонова музика към слайдшоу):
регистриране на файлове с музика
в USB паметта като фонова музика
за слайдшоу (BGM).
[Chapter Search] (Търсене на глава):
търсене на глава и стартиране на
възпроизвеждането от началото.
[Audio] (Аудио): превключване на
записа за езика, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска има многоезични
записи. Избиране на режима на
аудиозаписа на компактдиск.
[Music] (Музика)
[Track Search] (Търсене на запис):
търси номера на запис по време на
възпроизвеждане на музикален
компактдиск.
[Title Search] (Търсене на
заглавие): търси заглавие на
BD-ROM/DVD VIDEO дискове
и стартира възпроизвеждането
от началото.
[Video Search] (Търсене за видео):
показване на информация за
BD-ROM/DVD-ROM дискове въз
основа на технологията на Gracenote.
Търси сродна информация чрез
ключови думи от Gracenote при
избиране на [Cast] (Актьори) или
[Related] (Свързани).
Показва списък със заглавия при
избиране на [Playback History]
(Хронология на възпроизвеждане)
или [Search History] (Хронология
на търсене).
[Top Menu] (Главно меню):
[Menu] (Меню)/[Popup Menu]
(Изскачащо меню): показване на
[IP Content NR Pro] (IP съдържание
NR Pro): регулира качеството на
картината на интернет
съдържанието.
показване на главното меню на BD
или DVD диск.
x
[Number Entry] (Въвеждане на
номера): избиране на номера
Възпроизвеждане
x
Не се потискат всички
светлосенки, като така се
възпроизвеждат красиви
черни тонове.
x [FNR]: намаля случайния шум,
който се показва в картината.
x [BNR]: намаля подобния на
мозайка шум в картината.
x [MNR]: намаля лекия шум
около контурите в картината
(mosquito noise).
x [Contrast] (Контраст)
x [Brightness] (Яркост)
x [Colour] (Цвят)
x [Hue] (Оттенък)
[Pause] (Пауза): поставяне на
възпроизвеждането в пауза.
x
[Music Search] (Търсене за видео):
показва информацията за аудио CD
(CD-DA) дискове въз основа
на технологията на Gracenote.
Търси сродна информация чрез
ключови думи от Gracenote при
избиране на [Track] (Запис), [Artist]
(Изпълнител) или [Related]
(Свързани).
Показва списък със заглавия при
избиране на [Playback History]
(Хронология на възпроизвеждане)
или [Search History] (Хронология
на търсене).
25
Само за
[Photo] (Снимки)
x
[Slideshow Speed] (Скорост на
слайдшоуто): промяна на
x
[Slideshow Effect] (Ефект при
слайдшоуто): задаване на ефекта
x
[Slideshow BGM] (Фонова музика
при слайдшоу):
скоростта на слайдшоуто.
за слайдшоу.
– [Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
– [My Music from USB]
(Моята музика от USB):
задаване на файловете с музика,
регистрирани в [Add Slideshow
BGM] (Добавяне на фонова
музика към слайдшоу).
– [Play from Music CD]
(Възпроизвеждане от музикален
компактдиск): задаване
на записите в CD-DA.
x
[Change Display] (Промяна на
екрана): превключване между
[Grid View] (Изглед на мрежа)
и [List View] (Изглед на списък).
x
[View Image] (Преглеждане на
изображение): показване на
x
[Slideshow] (Слайдшоу):
избраната снимка.
възпроизвеждане на слайдшоу.
x
[Rotate Left] (Завъртане наляво):
завъртане на снимката на
90 градуса обратно на
часовниковата стрелка.
x
[Rotate Right] (Завъртане
надясно): завъртане на снимката
на 90 градуса по посока на
часовниковата стрелка.
26
За изход от интернет браузъра
Натиснете HOME.
Интернет
Сърфиране в уебсайтове
Можете да се свържете с интернет
и да разглеждате уебсайтове.
1
Подгответе интернет браузъра.
Свържете плейъра към мрежа
(стр. 17).
Изберете
[Network] (Мрежа) от
началното меню чрез </,.
3
Изберете
[Internet Browser]
(Интернет браузър) чрез M/m
и натиснете ENTER.
z
Този браузър не поддържа някои функции
за уебсайтове и някои уебсайтове може да
не се показват правилно.
За въвеждане на URL адрес
Изберете [URL entry] (URL запис) от
менюто с опции. Въведете URL адреса
с помощта на софтуерната клавиатура,
след което изберете [Enter] (Въведи).
За задаване на началната страница по
подразбиране
Докато се показва страницата, която
искате да зададете, изберете [Set as
start page] (Задаване като начална
страница) от менюто с опции.
За връщане към предишната страница
Изберете [Previous page] (Предходна
страница) от менюто с опции.
Ако предишната страница не се
покаже дори ако изберете [Previous
page] (Предходна страница), изберете
[Window List] (Списък с прозорците)
от менюто с опциите и от списъка
изберете страницата, на която искате
да се върнете.
Можете да проверите информацията
за уебсайта, като натиснете DISPLAY.
Информацията на екрана се различава
в зависимост от състоянието на
уебсайта и страницата.
Интернет
2
Екран на интернет браузъра
A Заглавие на страницата
B Адрес на страницата
C Курсор
Премествайте чрез натискане на
</M/m/,. Поставете курсора
върху връзката, която искате да
прегледате, след което натиснете
ENTER. Свързаният уебсайт се
визуализира.
D Икона за SSL
Показва се, когато уебсайтът
е защитен и връзката към него
е сигурна.
E Индикатор за силата на сигнала
(само при връзка към безжична
мрежа)
F Лента за напредъка/икона за
зареждане
Показва се, когато страницата се
чете, или по време на изтегляне/
прехвърляне на файл.
27
G Поле за въвеждане на текст
Натиснете ENTER и изберете
[Input] (Въвеждане) от менюто
с опции, за да се покаже
софтуерната клавиатура.
H Плъзгач
Натиснете </M/m/, за да
преместите визуализацията
на страницата наляво, нагоре,
надясно или надолу.
x
[Delete] (Изтриване): изтриване
на един знак отляво на курсора
по време на въвеждане на текст.
x
[Window List] (Списък
с прозорците): показване на
списък с отворените в момента
прозорци с уебсайтове.
позволява ви да се върнете към
вече визуализирани уебсайтове
чрез избиране на прозореца.
x
[Bookmark List] (Списък с отметки):
показване на списъка с отметките.
x
Налични опции
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
x
x
x
28
[Browser Setup] (Настройка на
браузъра): показване на
настройките на интернет браузъра.
– [Zoom] (Мащабиране):
увеличаване или намаляване на
размера на визуализираното
съдържание.
– [JavaScript Setup] (Настройка на
JavaScript): активиране
или деактивиране на JavaScript.
– [Cookie Setup] (Настройка на
„бисквитките“): задаване дали да
се приемат „бисквитки“, или не.
– [SSL Alarm Display]
(Предупредителна индикация
за SSL): активиране или
деактивиране на SSL.
[Input] (Въвеждане): показване
на софтуерната клавиатура за
въвеждане на знаци по време
на преглеждане на уебсайт.
[Break] (Нов ред): преместване на
курсора на следващия ред в полето
за въвеждане на текст.
[URL entry] (Въвеждане на URL
адрес): позволява ви да въведете
URL адрес, когато е показана
софтуерната клавиатура.
x
[Previous page] (Предходна
страница)/[Next page] (Следваща
страница): преминаване към
предишна/следваща страница.
x
[Cancel loading] (Отказ на
зареждането): спиране на
x
[Reload] (Презареждане):
зареждането на страница.
презареждане на същата страница.
x
[Add to Bookmark] (Добавяне към
отметките): добавяне на показания
в момента уебсайт към списъка
с отметки.
x
[Set as start page] (Задаване като
начална страница): задаване на
показания в момента уебсайт като
начална страница по подразбиране.
x
[Open in new window] (Отваряне
в нов прозорец): отваряне на
връзка в нов прозорец.
x
[Character encoding] (Кодиране
на символи): задаване на кода за
x
[Display certificate] (Показване
на сертификата): преглед на
знаците.
сертификатите на сървъра,
изпратени от страници,
поддържащи SSL.
Настройки и корекции
Използване на екраните
за настройки
z
• Препоръчваме да правите актуализация
през софтуера приблизително на всеки
2 месеца.
• За информация относно функциите за
актуализация посетете следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
1
Изберете
[Setup] (Настройка)
от началното меню чрез </,.
x [3D Output Setting] (Настройка
за извеждане на 3D)
2
Изберете иконата за категория на
настройка чрез M/m и натиснете ENTER.
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, за
да визуализирате цялото съдържание
в 2D формат.
[Software Update]
(Актуализация през
мрежата)
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
x [Update via Internet]
(Актуализиране чрез интернет)
x [TV Type] (Тип телевизор)
Актуализира софтуера на плейъра
през наличната мрежа. Уверете се,
че мрежата е свързана към интернет.
За подробности вижте „Стъпка 2:
подготовка за мрежова връзка“ (стр. 17).
x [Update via USB Memory]
(Актуализиране чрез USB памет)
Актуализира софтуера на плейъра
през USB памет. Уверете се, че папката
за актуализация на софтуера е
зададено правилно с името „UPDATE“
и всички файлове от актуализацията
трябва да бъдат съхранени в тази
папка. Плейърът може да разпознае
до 500 файла/папки на едно ниво,
включително файловете/папките
от актуализацията.
Настройки и корекции
Изберете
[Setup] (Настройка)
в началното меню, когато трябва да
промените настройките на плейъра.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
Настройва размера на екрана на
телевизора, съвместим с-3D.
[16:9]: изберете тази опция, когато
свързвате с широкоекранен
телевизор или такъв с функция
за широкоекранен режим.
[4:3]: изберете тази опция, когато
свързвате с телевизор с екран 4:3 без
функция за широкоекранен режим.
x [Screen Format] (Формат на екрана)
[Full] (Цял): изберете тази опция,
когато свързвате с телевизор
с функция за широкоекранен режим.
Показва картина за екран със
съотношение 4:3 при съотношение 16:9
дори и на широкоекранен телевизор.
29
[Normal] (Нормален): променя
размера на картината така, че да
се събере в размера на екрана при
оригиналното си съотношение.
x [DVD Aspect Ratio] (Съотношение
на кадъра за DVD)
[Letter Box] (Пощенска кутия):
показва широка картина с черни
ленти отгоре и отдолу.
[Pan & Scan] (Панорамно): показва
картината с пълна височина върху
целия екран, отрязана отстрани.
x [Cinema Conversion Mode]
(Режим за конвертиране на кино)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Плейърът
автоматично открива дали материалът
е въз основа на видео, или на филм
и превключва към съответния режим
на конвертиране.
[Video] (Видео): независимо от
материала винаги ще се избира
методът за конвертиране, подходящ
за базиран на видео материал.
x [Output Video Resolution] (Изходна
разделителна способност за видео)
Обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете [Original
Resolution] (Оригинална разделителна
способност), за да изведете
разделителната способност, записана
30
на диска. Когато разделителната
способност е по-ниска от стандартната,
тя се увеличава до стандартната.
x [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz
само при свързване на съвместим
с 1080/24p-телевизор чрез жака
HDMI OUT.
[On] (Вкл.): включване на функцията.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080p/24.
x [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz
само при свързване на съвместим
с 1080/24p-телевизор чрез жака
HDMI OUT.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080p/24.
x [4K Output] (Извеждане на 4K
съдържание)
[Auto1] (Автоматично 1): извежда 2K
(1920 × 1080) видео сигнали по време
на възпроизвеждане на видео и на
4K видео сигнали по време на
възпроизвеждане на снимки при
свързване към оборудване на Sony,
съвместимо с 4K
Извежда 4K видеосигнали по време
на възпроизвеждане на 24p
видеосъдържание в BD/DVD ROM
или възпроизвеждане на снимки при
свързване към оборудване на
производители, различни от Sony,
съвместимо с 4K. Тази настройка не
се прилага за възпроизвеждане на
3D видео изображения.
[Auto2] (Автоматично 2):
автоматично извежда 4K/24p
видео сигнали, когато свържете
оборудване, съвместимо с 4K/24p,
и зададете съответните настройки в
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
извеждане) или [DVD-ROM 24p
Output] (DVD-ROM 24p извеждане),
и извежда също 4K/24p снимки,
когато възпроизвеждате 2D снимки.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
b
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматично): автоматично
открива типа на свързания телевизор
и превключва на съответната
настройка за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда
видеосигнали YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда
видеосигнали YCbCr 4:4:4.
[RGB]: извежда видеосигнали RGB.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Извеждане на HDMI Deep Colour)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: извежда
16-битов/12-битов/10-битов
видеосигнал, когато свързаният
телевизор е съвместим с Deep Colour.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато картината е нестабилна или
цветовете изглеждат неестествени.
[On] (Вкл.): изглажда градацията на
видео сигналите от жака HDMI OUT.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция при
извеждане на изкривени видео
сигнали или неестествени цветове.
x [IP Content NR Pro] (IP съдържание
NR Pro)
[Video3] (Видео 3)/[Video2] (Видео 2)/
[Video1] (Видео 1)/
[Film1](Филм 1)/[Film2] (Филм 2)/
[Film3] (Филм 3): регулира качеството
на картината на интернет
съдържанието.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Pause Mode] (Режим на пауза)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Показват се
динамични движещи се картини
без замазване.
[Frame] (Кадър): показват се статични
изображения с висока разделителна
способност.
Настройки и корекции
Ако оборудването на Sony не бъде
разпознато при избиране на [Auto1]
(Автоматично1), настройката ще има
същия ефект както [Auto2]
(Автоматично2).
x [SBM] (Super Bit Mapping) (Супер
битово съпоставяне)
[Audio Settings]
(Настройки за звука)
x [Digital Audio Output]
(Цифров аудио изход)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Извеждат се
аудиосигнали според състоянието на
свързаните устройства.
[PCM]: извеждат се PCM сигнали
от жака DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT.
31
x [DSD Output Mode] (Режим на
извеждане на DSD)
x [Audio DRC] (Компресия на
динамичния диапазон на звука)
[On] (Вкл.): извеждат се DSD сигнали
от жака HDMI OUT, когато се
възпроизвежда Super Audio CD
или файл във формат DSD. Когато
изберете [On] (Вкл.), не се извежда
сигнал от другите конектори.
[Off] (Изкл.): извеждат се PCM
сигнали от жака HDMI OUT, когато
се възпроизвежда Super Audio CD
или файл във формат DSD.
[Auto] (Автоматично):
възпроизвежда в динамичния
диапазон, указан от диска (cамо за
BD-ROM диск). Други дискове се
възпроизвеждат на ниво [On] (Вкл.).
[On] (Вкл.): възпроизвеждането се
осъществява със стандартно ниво
на компресиране.
[Off] (Изкл.): не се извършва
компресиране. Възпроизвежда
се по-динамичен звук.
x [BD Audio MIX Setting] (Настройка
на BD Audio MIX)
x [Downmix] (Смесване)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала,
получен чрез смесване на
интерактивния и вторичния звук
в основния звук.
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук. Изберете тази опция,
за да извеждате HD аудиосигнали към
аудио-видео усилвател (приемник).
x [Digital Music Enhancer]
(Подобряване на цифрова музика)
[On] (Вкл.): задава се звуковия ефект
при възпроизвеждане на интернет
съдържание или USB съдържание.
[Off] (Изкл.)/[Sound Bar Mode]
(Режим на тонколона): изключване на
функцията.
[Surround] (Съраунд): извеждат се
аудиосигнали с ефекти на съраунд.
Изберете тази опция, когато
свързвате аудиоустройство,
поддържащо Dolby Surround
(Pro Logic) или DTS Neo:6.
[Stereo] (Стерео): извеждат се
аудиосигнали без ефекти на съраунд.
Изберете тази опция, когато
свързвате аудиоустройство, което не
поддържа Dolby Surround (Pro Logic)
или DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD диск)
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Кино)/[Music] (Музика):
извежда се симулиран многоканален
звук от двуканален източник през
конектора HDMI OUT според
възможностите на свързаното
устройство чрез режима DTS Neo:6
Cinema или DTS Neo:6 Music.
[Off] (Изкл.): извежда звука
с оригиналния му брой канали
през жака HDMI OUT.
32
x [BD/DVD Menu Language]
(Език на менюто на BD/DVD диск)
Избира езика на менюто по
подразбиране за BD-ROM или DVD
VIDEO дискове.
Изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език) и въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 50).
x [Audio Language] (Език на звука)
Избира езика на записа по
подразбиране за BD-ROM или
DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original]
(Оригинален), се избира
приоритетният език от диска.
Изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език) и въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 50).
x [Subtitle Language]
(Език на субтитрите)
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане при
хибриден BD диск)
[BD]: възпроизвеждане на слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя
за DVD или CD.
x [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет)
[Allow] (Разрешаване): обикновено
избирайте тази опция.
[Do not allow] (Забраняване):
забранява връзката с интернет.
x [Password] (Парола)
Задава или променя паролата за
функцията „Родителски контрол“.
Паролата ви позволява да задавате
ограничения за възпроизвеждане на
видео от BD-ROM, DVD VIDEO дискове
или от интернет. Ако е необходимо,
можете да разграничите нивата на
ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO
дискове и видеоклипове от интернет.
x [Parental Control Area Code] (Код на
регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои
BD-ROM, DVD VIDEO дискове или
видеоклипове от интернет може да се
ограничи според географския регион.
Сцени могат да се блокират или
заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
Настройки и корекции
Избира езика на субтитрите по
подразбиране за BD-ROM или
DVD VIDEO дискове.
Изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език) и въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 50).
[Parental Control
Settings] (Настройки за
родителски контрол)
x [BD Parental Control]
(Родителски контрол за BD)/
[DVD Parental Control]
(Родителски контрол за DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Родителски контрол за интернет
видео)
С настройването на родителски
контрол сцени могат да бъдат
блокирани или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана
и въведете четирицифрената си парола.
33
x [Internet Video Unrated]
(Интернет видео без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
x [Dimmer] (Затъмняване)
[Bright] (Ярко): ярко осветление.
[Dark] (Тъмно): слабо осветление.
[Off] (Изкл.): изключва осветлението
по време на възпроизвеждане.
Слабо осветление, когато не се
възпроизвежда.
x [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
[Music Settings]
(Настройки за музика)
Като свързвате компоненти на Sony,
които са съвместими с HDMI
функции, през високоскоростен HDMI
кабел, управлението се улеснява.
[Control for HDMI] (Управление
за HDMI)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане при
Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвежда
слоя Super Audio CD.
[CD] (Компактдиск): възпроизвежда
слоя за компактдиск.
x [Super Audio CD Playback Channel]
(Канал за възпроизвеждане на
Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 канала):
възпроизвежда двуканалната зона.
[DSD Multi] (DSD многоканална):
възпроизвежда многоканалната зона.
[System Settings]
(Настройки на системата)
x [OSD Language] (Език за екранния
дисплей)
Избира езика за екранния дисплеи
за плейъра.
34
[On] (Вкл.): налице са следните
функции BRAVIA Sync:
– възпроизвеждане с едно докосване;
– изключване на системата;
– следване на езика.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
z
За подробности вижте ръководството
с инструкции, предоставено с телевизора
или компонентите.
[Linked to TV-off] (Изключване от
телевизора)
[On] (Вкл.): автоматично изключване
на плейъра и съвместимите с HDMI
компоненти, когато свързаният
телевизор влезе в режим на готовност
(BRAVIA Sync).
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Quick Start Mode] (Режим на
бързо стартиране)
[On] (Вкл.): намаляване на времето за
стартиране при включване на плейъра.
[Off] (Изкл.): намаляване на
консумираната мощност в режим на
готовност.
x [Auto Standby] (Автоматичен
режим на готовност)
x [Gracenote Settings] (Настройки
на Gracenote)
[On] (Вкл.): автоматично връщане
в режим на готовност, ако не бъде
натиснат бутон за повече от
20 минути.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
[Auto] (Автоматично): автоматично
изтегляне на информация за диска,
когато възпроизвеждането му спре.
Свържете към мрежата за изтегляне.
[Manual] (Ръчно): изтегляне на
информация за диска, когато се
избере функцията [Video Search]
(Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
x [Auto Display]
(Автоматичен дисплей)
x [Screen Saver] (Скрийнсейвър)
[On] (Вкл.): включване на функцията
за скрийнсейвър. Изображението на
скрийнсейвъра се показва, когато
не използвате плейъра за повече
от 10 минути, докато е показан
екранният дисплей.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Device Name] (Име на устройството)
Извеждане на името на плейъра.
Името на плейъра може да се променя.
x [System Information] (Информация
за системата)
Показва се информацията за версията
на софтуера и MAC адреса на плейъра.
x [Software License Information]
(Информация за лиценза на
софтуера)
Настройки и корекции
[On] (Вкл.): автоматично показване
на информация на екрана, когато се
променят разглежданите заглавия,
режимите на картината,
аудиосигналите и т.н.
[Off] (Изкл.): показване на
информация само когато натиснете
DISPLAY.
Показва се информация за лиценза на
софтуера.
x [Software Update Notification]
(Известие за актуализация на
софтуера)
[On] (Вкл.): настройване на плейъра
да ви информира за по-нова версия
на софтуера (стр. 29).
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
35
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
x [Internet Settings] (Настройки за
интернет)
Предварително свържете плейъра
към мрежата. За подробности вижте
„Стъпка 2: подготовка за мрежова
връзка“ (стр. 17).
[Wired Setup] (Настройка на кабелна
връзка): изберете тази опция,
когато свързвате към рутер за
широколентова връзка чрез
LAN кабел.
[Wireless Setup(built-in)] (Настройка
на безжична връзка (вградена)):
изберете тази опция, когато
използвате вградения в плейъра
безжичен LAN адаптер за връзка
с безжична мрежа.
z
За повече подробности посетете следния
уебсайт и прегледайте съдържанието
в раздела за често задавани въпроси:
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Статус на мрежовата връзка)
Показва текущото състояние на
мрежата.
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата връзка)
Проверява дали мрежовата
връзка е направена правилно, като
изпълнява диагностика на мрежата.
x [Connection Server Settings]
(Настройки на сървъра на
връзката)
Задава дали да се покаже свързаният
сървър.
36
x [Auto Renderer Access Permission]
(Разрешение за достъп за
автоматичен модул за рендиране)
[On] (Вкл.): позволява автоматичен
достъп от страна на новооткрит
съвместим с DLNA контролер продукт.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
x [Renderer Access Control] (Контрол
на достъпа за модула за рендиране)
Показва списък с продукти,
съвместими с DLNA контролер,
и задава дали до всеки от тях да
има достъп от този плейър, или не.
x [Registered Remote Devices]
(Регистрирани отдалечени
устройства)
Показване на списък с вашите
регистрирани отдалечени устройства.
x [Remote Start] (Отдалечено
стартиране)
[On] (Вкл.): включване или
изключване на плейъра чрез вашето
отдалечено устройство, когато има
връзка с мрежата.
[Off] (Изкл.): изключване на
функцията.
b
Задайте [Remote Start] (Отдалечено
стартиране) на [On] (Вкл.) и изключете
плейъра, за да активирате мрежата
в готовност (стр. 44).
[Easy Network
Settings] (Лесни
настройки на мрежата)
Изберете [Easy Network Settings]
(Лесни настройки на мрежата),
за да зададете настройки за мрежата.
Следвайте инструкциите на екрана.
[Resetting] (Нулиране)
Нулира настройките на плейъра
до фабричните стойности по
подразбиране, като избира групата
настройки. Всички настройки
в рамките на групата ще се нулират.
Настройки и корекции
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните
настройки по подразбиране)
x [Initialise Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Изтрива личните ви данни, съхранени
в плейъра.
b
Ако изхвърляте, прехвърляте или
препродавате това устройство, моля,
изтрийте цялата лична информация
от съображения за сигурност. Моля,
взимайте съответните мерки, като
излизане от системата, след използване
на мрежова услуга.
37
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако изпитате някое от следните
затруднения, докато използвате
плейъра, използвайте ръководството
за отстраняване на неизправности,
преди да заявите ремонт. Ако
проблемът продължи, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Картина
Няма картина или картината не се
извежда правилно.
, Проверете дали всички свързващи
кабели са здраво свързани (стр. 15).
, Превключете селектора на входния
сигнал на телевизора, така че да се
извежда сигнал от плейъра.
, Нулирайте [Output Video Resolution]
(Изходна разделителна способност
за видео) до най-ниската, като
натиснете x (стоп), HOME, след
това бутон POP UP/MENU на
дистанционното управление.
, Опитайте следното: 1Изключете
и отново включете плейъра.
2Изключете и отново включете
оборудването. 3Изключете
и отново включете HDMI кабела.
, Жакът HDMI OUT е свързан към
DVI устройство, което не поддържа
технология за защита на авторски
права.
, Проверете настройките на [Output
Video Resolution] (Изходна
разделителна способност за видео)
в настройката [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 30).
38
, За BD-ROM дискове проверете
настройката за [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p извеждане)
в настройката [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 30).
, За DVD-ROM дискове проверете
настройката за [DVD-ROM 24p
Output] (DVD-ROM 24p извеждане)
в настройката [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 30).
Показваният език на екрана се
превключва автоматично, когато
свържете към жака HDMI OUT.
, Когато [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 34),
показваният език на екрана
автоматично се превключва според
настройката за езика на свързания
телевизор (ако промените
настройката на телевизора си т.н.).
Звук
Няма звук или звукът не се извежда
правилно.
, Проверете дали всички свързващи
кабели са здраво свързани (стр. 15).
, Превключете селектора за входен
сигнал на аудио-видео усилвателя
(приемника) си, така че
аудиосигналите от плейъра
да се извеждат от аудио-видео
усилвателя (приемника).
, Ако аудиосигналът не се извежда
през жака DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT, проверете
настройките на звука (стр. 31).
, За връзки през HDMI опитайте
следното: 1Изключете и отново
включете плейъра. 2Изключете
и отново включете оборудването.
3Изключете и отново включете
HDMI кабела.
, За връзки през HDMI, ако плейърът
е свързан към телевизор през аудиовидео усилвател (приемник),
опитайте да свържете HDMI кабела
директно към телевизора. Вижте
и ръководството с инструкции,
предоставено с аудио-видео
усилвателя (приемника).
, Конекторът HDMI OUT е свързан
към DVI устройство (конекторите
DVI не приемат аудиосигнали).
, Устройството, свързано към жака
HDMI OUT, не поддържа
аудиоформата на плейъра. Проверете
настройките на звука (стр. 31).
, Задайте за [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX)
в настройката [Audio Settings]
(Настройки на звука) стойност
[Off] (Изкл.) (стр. 32).
, Проверете дали свързаният
аудио-видео усилвател (приемник)
е съвместим с всеки HD аудиоформат.
Не се извежда интерактивният звук.
, Задайте за [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX)
в настройката [Audio Settings]
(Настройки на звука) стойност
[On] (Вкл.) (стр. 32).
, Записът на звука на видеото,
което възпроизвеждате, съдържа
код на Cinavia, показващ, че това
е неупълномощено копие на
професионално произведено
съдържание (стр. 5).
Диск
Допълнителна информация
HD аудиосигнали (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio и DTS-HD Master Audio) не се
извеждат от побитовия поток.
На екрана се показва код на съобщение
3 [Audio outputs temporarily muted.
Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Аудиоизходите са временно заглушени.
Не регулирайте силаната на звука при
възпроизвеждане. Възпроизвежданото
съдържание е защитено от Cinavia
и възпроизвеждането му на това
устройство не е разрешено.
За повече информация вижте
http://www.cinavia.com. Код на
съобщението 3.) (Код на съобщение 3),
когато се възпроизвежда диск.
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е замърсен или изкривен.
, Дискът е обърнат с горната страна
надолу. Поставете диска със страната
за възпроизвеждане надолу.
, Дискът има формат, който не
може да бъде възпроизведен от
този плейър (стр. 45).
, Плейърът не може да възпроизведе
записан диск, който е не
е финализиран правилно.
, Кодът на регион на BD или DVD
диска не съвпада с плейъра.
39
USB устройство
Плейърът не разпознава USB устройство,
свързано към него.
, Уверете се, че USB устройството
е свързано стабилно към USB жака.
, Проверете дали USB устройството
или някой кабел не са повредени.
, Проверете дали USB устройството
е включено.
, Ако USB устройството е свързано
чрез USB концентратор, свържете
USB устройството директно към
плейъра.
Sony Entertainment Network
Качеството на картината или звука
е ниско или някои програми се
визуализират със загуба на детайли,
особено при бързо движение или
тъмни сцени.
, Качеството на картината или звука
може да бъде подобрено, като се
промени скоростта на връзката.
Препоръчителната скорост на
връзката е поне 2,5 Мб/с за видео
със стандартна разделителна
способност (10 Мб/с за видео
с висока разделителна способност).
Картината е малка.
, Натиснете M, за да увеличите
мащаба.
40
Мрежова връзка
Плейърът не може да се свърже към
мрежата.
, Проверете мрежовата връзка
(стр. 17) и настройките на мрежата
(стр. 36).
Компютърът не може да се свърже към
интернет, след като е извършена
настройката [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
, Настройките за безжична връзка
на рутера може да се променят
автоматично, ако използвате
функцията „Wi-Fi Protected Setup“,
преди да коригирате настройките на
рутера. В такъв случай променете по
съответния начин настройките на
безжичната връзка на компютъра.
Не можете да свържете плейъра
към рутера за безжична LAN връзка.
, Проверете дали рутерът за
безжична LAN връзка е включен.
, В зависимост от околната среда, като
например конструктивния материал
на стената, условията на приемане
на радио вълни или препятствията
между плейъра и рутера за безжична
LAN връзка, възможното
разстояние за комуникация може
да се съкрати. Преместете плейъра
и рутера за безжична LAN връзка
по-близо един до друг.
, Устройства, които използват
честотна лента от 2,4 GHz, например
микровълнови печки, Bluetooth или
цифрови безжични устройства,
може да нарушат комуникацията.
Отдалечете плейъра от такива
устройства или ги изключете.
Желаният безжичен рутер не се
показва в списъка с безжични мрежи.
, Натиснете RETURN, за да се върнете
към предходния екран, и опитайте
настройката на безжичната мрежа
отново. Ако желаният безжичен
рутер все още не е разпознат,
натиснете [New connection
registration] (Регистриране на нова
връзка), за да изпълните [Manual
registration] (Ръчно регистриране).
, Вижте [Software Update]
(Актуализация през мрежата)
(стр. 29), за да актуализирате плейъра
към по-нова версия на софтуера.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Функцията [Control for HDMI] (Управление
за HDMI) не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 34).
, Ако промените HDMI връзката,
рестартирайте плейъра.
, Ако е спирало електрозахранването,
задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
настройка [Off] (Изкл.), след което
Допълнителна информация
На екрана се показва съобщението [A new
software version is available. Please go to
the “Setup” section of the menu and select
“Software Update” to perform the update.]
(Налице е нова версия на софтуера.
Отидете в разделa „Setup“ (Настройка)
на менюто и изберете „Software Update“
(Актуализация на софтуера), за да
изпълните актуализацията.), когато
включите плейъра.
задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
настройка [On] (Вкл.) (стр. 34).
, Проверете следното и вижте
ръководството с инструкции,
предоставено с компонента.
– дали свързаният компонент
е съвместим с функцията
[Control for HDMI] (Контрол
за HDMI).
– дали свързаният компонент
е настроен правилно за
функцията [Control for HDMI]
(Контрол за HDMI).
, Когато свързвате плейъра към
телевизора през аудио-видео
усилвател (приемник),
– ако аудио-видео усилвателят
(приемникът) не е съвместим
с функцията [Control for HDMI]
(Контрол за HDMI), е възможно
да не можете да управлявате
телевизора чрез плейъра.
– ако промените връзката през
HDMI, изключите и включите
отново захранващия кабел
или спре електрозахранването,
опитайте следното:
1Превключете селектора за
входен сигнал на аудио-видео
усилвателя (приемника) така,
че картината от плейъра да се
покаже на телевизионния екран.
2Задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
настройка [Off] (Изкл.), след
което задайте за [Control for
HDMI] (Управление за HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки
на HDMI) настройка [On] (Вкл.)
(стр. 34). Вижте ръководството
с инструкции, предоставено
с аудио-видео усилвателя
(приемника).
41
Функцията за изключване на системата
не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) и [Linked to
TV-off] (Свързано с изключване
на телевизора) в [HDMI Settings]
(Настройки на HDMI) са с
настройки [On] (Вкл.) (стр. 34).
Други
Възпроизвеждането не започва от
началото на съдържанието.
, Натиснете OPTIONS и изберете
[Play from start] (Възпроизвеждане
от началото).
Възпроизвеждането не започва от точката
за възобновяване, в която сте спрели
възпроизвеждането последния път.
, Точката за възобновяване може да
се изчисти от паметта в зависимост
от диска, когато
– отворите тавата на диска;
– изключите USB устройството;
– възпроизведете друго съдържание;
– изключите плейъра.
42
На екрана се показва код на съобщение 1
[Playback stopped. The content being played
is protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Възпроизвеждането
е спряно. Възпроизвежданото
съдържание е защитено от Cinavia
и възпроизвеждането му на това
устройство не е разрешено.
За повече информация вижте
http://www.cinavia.com.
Код на съобщение 1.), когато
се възпроизвежда диск.
, Записът на звука на видеото,
което възпроизвеждате, съдържа
код на Cinavia, показващ, че то
е предназначено за представяне само
чрез професионално оборудване
и възпроизвеждането му от
потребители не е разрешено (стр. 5).
Тавата на диска не се отваря и на дисплея
на предния панел се показва „LOCK“ или
„D ON“.
, Когато се покаже „LOCK“, плейърът
е заключен. За да отмените
функцията за заключване за деца,
натиснете x (стоп), HOME, след
това бутона TOP MENU на
дистанционното управление,
докато се покаже „UNLCK“ на
дисплея на предния панел (стр. 10).
, Когато се покаже „D ON“, се
свържете с търговеца си на Sony или
с местния упълномощен сервиз
на Sony.
Тавата на диска не се отваря и не
можете да извадите диска дори
след като натиснете Z.
, Опитайте следното: 1Изключете
плейъра и захранващия кабел.
2Включете отново захранващия
кабел, докато държите натиснат Z
на плейъра. 3Продължавайте да
натискате Z на плейъра, докато
тавата се отвори. 4Извадете диска.
На дисплея на предния панел се показва
„Exxxx“ или „TEMP“.
Плейърът не реагира на нито един бутон.
, В плейъра се е кондензирала влага
(стр. 3).
Система
Лазер: полупроводников лазер
Входове и изходи
(Наименование на жака:
тип на жака/изходно ниво/
импеданс при натоварване)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA жак/0,5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19-щифтов стандартен
конектор
LAN (100):
порт 100BASE-TX
USB:
USB жак тип A (за свързване на
USB памет, четец на карти с памет,
цифров фотоапарат и цифрова
видеокамера)
Безжично
Стандарт за безжична LAN мрежа:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотен обхват:
2,4 GHz лента: Канали 1–13
Модулация:
DSSS и OFDM
Допълнителна информация
, Когато се покаже „Exxxx“, се
свържете с най-близкия търговец
на Sony или с местния
упълномощен сервиз на Sony
и съобщете кода на грешката.
, Когато се покаже „TEMP“,
поставете плейъра на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите прегряването му.
За кратко ще се покаже „TEMP“.
Спецификации
Общи
Изисквания за захранването:
220 V - 240 V променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
16 W
43
Мрежа в готовност
5,8 W (всички кабелни/безжични
мрежови портове са ON)
Размери (приблиз.):
430 мм × 210 мм × 49 мм
(ширина/дълбочина/височина)
включително издадените части
Тегло (приблиз.): 2,3 кг
Работна температура:
5°C до 35°C
Работна влажност:
25% до 80%
Включени принадлежности
Дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (музикален
компактдиск)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Дистанционно управление
(дистанционно) (1)
R03 (размер AAA) батерии (2)
Спецификациите и дизайнът
подлежат на промяна без
предупреждение.
*1
*2
*3
44
Тъй като спецификациите на
Blu-ray Disc са нови и развиващи се,
възможно е някои дискове да не могат
да се възпроизведат в зависимост от
типа и версията им.
Извеждането на звука се различава
в зависимост от източника, свързания
изходен жак и избраните настройки
на звука.
BD-RE: версия 2.1
BD-R: версии 1.1, 1.2, 1.3, включително
BD-R с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може да
се възпроизвежда, ако постскриптове
са записваеми.
Компактдиск или DVD диск няма да
се възпроизведе, ако не е финализиран
правилно. За повече информация
вижте ръководството с инструкции,
предоставено със записващото
устройство.
Дискове, които не могат да се
възпроизвеждат
Забележка за двуслойните BD/DVD
дискове
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
Възпроизвежданите картини и звук
може да прекъснат за момент при
превключването между слоевете.
Код на регион (cамо за BD-ROM/DVD VIDEO)
Кодът на региона за плейъра ви
е отпечатан на гърба на уреда и той
ще възпроизвежда само BD-ROM/
DVD VIDEO дискове, обозначени
със същия код на регион или с ALL .
Забележка относно дисковете
Забележка относно операциите за
възпроизвеждане на BD/DVD диск
Някои операции при
възпроизвеждането на BD/DVD
дискове може преднамерено да са
настроени от производителите на
софтуер. Тъй като този плейър
възпроизвежда BD/DVD дискове
според съдържанието на диска,
проектирано от тези производители,
някои функции на възпроизвеждането
може да не са налице.
Код на регион
Допълнителна информация
Този продукт е предназначен
за възпроизвеждане на дискове,
отговарящи на стандарта за
компактдискове (CD). DualDisc
дискове и някои музикални
дискове с технология за защита
срещу копиране не съответстват
на този стандарт, поради което
е възможно да не могат да бъдат
възпроизвеждани от този продукт.
45
Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Video
Кодек
MPEG-1 Видео*1
Контейнер Разширение
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MPEG-2 Видео*2 TS*4
Xvid
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Формат
AVCHD (Версия 2.0)*1*7*8
46
С аудио
.avi
*8
Music
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Стандартен*1
.wma
LPCM*9
.wav
*6
*10
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
DSF
*6
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Формат
Разширение
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*12
*3
*4
*5
*6
*7
Плейърът може да не възпроизвежда
този формат на файл на DLNA сървър.
Плейърът може да възпроизвежда само
видео със стандартна разделителна
способност на DLNA сървър.
Плейърът не възпроизвежда файлове
с формат DTS на DLNA сървър.
Плейърът може да възпроизвежда
само файлове с формат Dolby Digital
на DLNA сървър.
Плейърът може да поддържа AVC
до ниво 4.1.
Плейърът не възпроизвежда този
формат на файл на DLNA сървър.
Плейърът може да поддържа кадрова
честота до 60 fps.
*12
b
• Някои файлове може да не се
възпроизвеждат в зависимост от
файловия формат, кодирането на файла,
състоянието на записа или на DLNA
сървъра.
• Някои файлове, редактирани на
компютър, може да не се
възпроизвеждат.
• При някои файлове е възможно да
не може да се използва функцията за
бързо превъртане напред или назад.
• Плейърът не възпроизвежда кодирани
файлове, като DRM или Lossless.
• Плейърът може да разпознае следните
файлове или папки в BD, DVD дискове,
компактдискове и USB устройства:
– до папки на 9-то ниво, включително
основната папка;
– до 500 файла/папки на едно ниво.
• Плейърът може да разпознае следните
файлове или папки, съхранени в DLNA
сървъра:
– до папки на 19-то ниво;
– до 999 файла/папки на едно ниво.
• Плейърът може да поддържа кадрова
честота:
– до 60 fps само за AVCHD (MPEG4/AVC);
– до 30 fps за други видеокодеци.
• Плейърът може да поддържа кадрова
честота при видео до 40 Mbps.
Допълнителна информация
Photo
*2
*11
.dsf
DSDIFF*6*11
*1
*9
Плейърът възпроизвежда файлове
с формат AVCHD, записани на
цифрова видеокамера и т.н.
Дискът с формат AVCHD няма да
може да се възпроизведе, ако не
е финализиран правилно.
Плейърът може да възпроизвежда
файлове „.mka“.
Този файл не може да бъде
възпроизведен на DLNA сървър.
Плейърът не възпроизвежда
анимирани PNG или анимирани
GIF файлове.
Плейърът не възпроизвежда файлове,
кодирани с DST.
За MPO файлове, различни от 3D,
се показва основното или първото
изображение.
47
• Някои USB устройства може да не
функционират с плейъра.
• Плейърът може да разпознава Mass Storage
Class (MSC) устройства (като например
флаш памет или твърд диск), устройства
за улавяне на неподвижно изображение
(SICD) и клавиатура със 101 бутона.
• За да избегнете увреждане на данните
или повреда на USB паметта или
устройствата, изключете плейъра,
когато свързвате или отстранявате
USB паметта или устройствата.
• Плейърът може да не възпроизвежда
гладко видеофайлове с висока побитова
скорост от компактдискове с данни.
Препоръчително е да възпроизвеждате
такива файлове от DVD или BD диск
с данни.
Относно защитата на
безжичните LAN мрежи
Тъй като комуникацията чрез
функцията на безжичната LAN мрежа
се извършва с радиовълни, безжичният
сигнал евентуално може да се прехване.
За да се предпази безжичната
комуникация, този плейър поддържа
различни функции за защита.
Не забравяйте да конфигурирате
правилно настройките за защита
в съответствие с мрежата си.
Без защита
Въпреки че можете лесно да направите
настройките, всеки може да прехване
безжичната комуникация или да влезе
непозволено в безжичната ви мрежа,
дори и без сложни инструменти.
Имайте предвид, че има риск от
неупълномощен достъп или
прехващане на данни.
48
WEP
WEP защитава комуникациите,
за да не допусне външни лица да ги
прехващат или да влизат непозволено
в безжичната ви мрежа. WEP е остаряла
технология за защита, която позволява
да се свързват по-стари устройства,
които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за защита,
разработена в с цел да отстрани
недостатъците на WEP. TKIP
гарантира по-високо ниво на
защита от WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която
използва усъвършенстван метод за
защита, различен от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво на
защита от WEP или TKIP.
Забележки относно дисковете
• За да поддържате
диска чист,
хващайте го за ръба.
Не докосвайте
повърхността.
Прахът, отпечатъците от пръсти
или надраскванията по диска може
да доведат до повредата му.
• Не излагайте диска на директна
слънчева светлина или източници
на топлина, като например
въздуховоди с горещ въздух, и не
го оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина,
тъй като температурата в него
може да се повиши значително.
• След възпроизвеждане поставете
диска в кутията му.
Кодове за телевизори, които
могат да бъдат управлявани
Задръжте -TV- [/1 и кода на
производителя на телевизора
чрез бутоните на дистанционното
управление за 2 секунди.
Ако са посочени няколко бутона
на дистанционното управление,
опитайте да ги въведете
последователно, докато намерите
този, който работи с телевизора ви.
Производител
Бутон на
дистанционнот
о управление
Sony (По
подразбиране)
Цветен бутон
(червен)
Philips
Цветен бутон
(зелен)/Цветен
бутон (жълт)/
RETURN
Panasonic
Цветен бутон
(син)/Централен
бутон (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Допълнителна информация
• Почистете диска с
кърпа за почистване.
Избърсвайте диска
от центъра навън.
• Не използвайте
разтворители, като
например бензин, разредител,
достъпни в търговската мрежа
почистващи препарати за дискове/
лещи или антистатични спрейове,
предназначени за винилови
грамофонни плочи.
• Ако на диска има отпечатан етикет,
изсушете го преди
възпроизвеждане.
• Не използвайте следните дискове:
– диск за почистване на лещата;
– диск с нестандартна форма
(например карта, сърце);
– диск, върху който има етикет
или стикер;
– диск, върху който има остатъци
от тиксо или стикер.
• Не покривайте с друга повърхност
страната за възпроизвеждане на
диска, за да отстраните повърхности
драскотини.
49
Списък с кодове на езици
За подробности вижте [BD/DVD
Viewing Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD диск) (стр. 32).
Изписването на езика съответства
на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Език
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
50
Код
Език
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
не е посочен
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Код на регион/родителски
контрол
За подробности вижте [Parental
Control Area Code] (Код на регион
за родителски контрол) (стр. 33).
Код Регион
2427
2436
2501
2528
2165
2219
2086
2276
Австралия
Аржентина
Бразилия
Виетнам
Гърция
Индия
Ирландия
Италия
Колумбия
Люксембург
Мексико
Нова
Зеландия
Пакистан
Португалия
Сингапур
Тайланд
Финландия
Хонконг
Швейцария
Япония
2046
2057
2184
2109
2115
2238
2149
2092
2304
2363
2376
2379
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Дания
Индонезия
Испания
Китай
Корея
Малайзия
Нидерландия
Норвегия
2428
2489
2543
2424
2174
2090
2499
Полша
Русия
Тайван
Филипини
Франция
Чили
Швеция
Допълнителна информация
2047
2044
2070
2586
2200
2248
2239
2254
2093
2333
2362
2390
51
Софтуерът на този плейър може да бъде актуализиран в бъдеще. За информация
относно наличните актуализации и последните инструкции за експлоатация
посетете следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
z
За да намерите полезни съвети и информация за продуктите и услугите
на Sony, посетете: www.sony-europe.com/myproduct/
4-535-717-21(1) (BG)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising