Sony | BDP-S770 | Sony BDP-S770 3D Blu-ray Disc™ player with Wi-Fi® built-in Инструкции за експлоатация

4-188-206- 11(1)
Инструкции за експлоатация
Blu-ray Disc™ / DVD Плейър
BDP-S770
© 2010 Sony Corporation
Само за Европа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не
отваряйте корпуса. Обръщайте се
само към квалифициран персонал.
Захранващият кабел трябва
да бъде подменян само в
квалифициран сервиз.
Батериите или устройството,
докато в него са поставени
батерии, не трябва да бъдат
излагани на прекалени горещини,
като директна слънчева светлина,
огън или други подобни.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт
може да увреди зрението ви. Тъй
като лазерният лъч, използван в
този Blu-ray Disc/DVD плейър, е
вреден за очите, не се опитвайте
да разглобявате корпуса на
устройството.
Обръщайте се единствено към
квалифициран персонал.
Този етикет се намира от
вътрешната страна на защитния
корпус на лазера.
Това устройство се класифицира
като лазерен продукт CLASS 1
LASSER. Означението за това се
намира от вътрешната страна на
защитния корпус на лазера.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на устройството
или опаковката му указва, че
продуктът не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай
могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
Изхвърляне на използваните
батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ на батерията или
опаковката й указва, че батерията,
приложена към този продукт, не
трябва да се третира като домашен
отпадък.
Възможно е при някои батерии
този символ да се използва заедно
със символа на определен химичен
елемент. Символите на химичните
елементи живак (Hg) или олово (Pb)
се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Изхвърляйки тези батерии
на правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да
бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
В случаите, когато с оглед на
безопасността, правилната
работа или запазване на данните
е необходимо да се поддържа
непрекъсната връзка с вградената
батерия, то батерията трябва
да бъде сменяна само от
квалифициран персонал.
За да осигурите правилното
третиране на батерията, когато
батерията се изтощи, я предайте на
съответното място за рециклиране
на електрически и електронни
уреди.
За всички други батерии, моля,
вижте раздела относно безопасното
отстраняване на батерията от
продукта. Предайте батерията в
съответния пункт за рециклиране
на батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия, моля,
свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
2
За потребители от
страните в Европа
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За въпроси,
касаещи сервиза и гаранцията на
устройството, се обръщайте към
адресите, указани в съответните
сервизни книжки и гаранционни
карти.
Предпазни мерки
• Това устройство работи при
напрежение 220 V - 240 V АС,
50 Hz/60 Hz. Проверете дали
работното напрежение на
устройството съответства на
това в електрическата мрежа.
• За да предотвратите пожар или
токов удар, не поставяйте върху
устройството предмети, пълни с
течности, като например вази.
• Инсталирайте устройството
така, че в случай на повреда
веднага да можете да изключите
захранващия кабел от контакта.
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист,
дръжте го за ръба. Не докосвайте
повърхността му.
Прах, отпечатъци от пръсти или
драскотини върху диска могат да
го повредят.
Предпазни мерки
Това оборудване е изпитано и е
съвместимо с изискванията на
ЕМС Директивата за използване
на свързващ кабел, който е по-къс
от 3 метра.
Разполагане
• Не излагайте диска на пряка
слънчева светлина или на
влиянието на източници на
топлина, като въздуховоди за
топъл въздух; не оставяйте
дискове в кола, паркирана на
слънце, защото е възможно
температурата във вътрешността
на колата да се покачи
значително.
• След възпроизвеждане
приберете диска в неговата
кутийка.
• Почиствайте диска с подходяща
кърпа. Избършете го от центъра
към периферията.
• Не използвайте разтворители
като бензин, разредител за
боя, продавани в търговската
мрежа почистващи препарати за
дискове/лещи или антистатичен
спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
• Ако надписвате диска, изчакайте
мастилото да изсъхне, преди да
го възпроизведете.
• Не използвайте следните дискове.
- Почистващи дискове.
- Дискове с нестандартна форма
(например с форма на квадрат,
сърце).
- Дискове със залепен на тях
етикет или стикер.
- Дискове с целофанена лента или
залепено тиксо върху тях.
• Не търкайте страната за възпроизвеждане на диска, опитвайки
се да отстраните драскотините
от повърхността.
• Поставете плейъра на място с
подходяща вентилация, за да
предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху
мека повърхност, като например
килим, която може да блокира
вентилационните отвори.
• Не поставяйте плейъра в
затворено пространство, като
полица за книги или други
подобни мебели.
• Не поставяйте устройството
близо до източници на топлина
или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или
механични сътресения.
• Не поставяйте плейъра на
открито, в превозни средства,
кораби или други плавателни
средства.
• Ако плейърът бъде внесен
директно от студено на топло
място или е поставен в много
влажна стая, по лещите в
устройството може да се
кондензира влага. Ако се появи
влага, е възможно плейърът
да не работи правилно. В този
случай извадете диска и оставете
плейъра включен за около
половин час, докато влагата се
изпари.
• Не поставяйте плейъра в
наклонено положение. Той е
проектиран да работи само в
хоризонтално положение.
• Не оставяйте метални предмети
пред предния панел. Те могат да
ограничат приемането на радио
вълните.
• Не поставяйте плейъра на места,
където се използва медицинско
оборудване. Това може да
доведе до неизправност на
медицинската апаратура.
• Ако използвате апарат за
сърце или друго медицинско
устройство, консултирайте
се с вашия лекар или с
производителя на медицинското
устройство, преди да използвате
функцията за безжичен LAN.
продължава
3
• Този плейър трябва да бъде
инсталиран и да работи на
минимално разстояние от
поне 20 cm или повече между
плейъра и човешкото тяло (без
крайниците: ръце, китки, крака
и глезени).
• Не поставяйте тежки или
нестабилни предмети върху
плейъра.
• Не поставяйте други предмети,
освен дискове, в отделението
за дисковете. Ако го направите,
това може да повреди плейъра
или предмета.
• Когато местите плейъра,
извадете диска от него. Ако не
го направите, дискът може да се
повреди.
• Когато местите плейъра,
разкачете захранващия кабел
и всички други кабели от
устройството.
Източници на захранване
• Плейърът е свързан към
електрическата мрежа, докато
захранващият кабел е включен
в контакта, дори ако самото
устройство е изключено.
• Ако не планирате да използвате
плейъра за дълго време,
изключете го от контакта. За
да го направите, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте
кабела.
• За да предотвратите повреда на
захранващия кабел, обърнете
внимание на следното. Не
използвайте захранващия кабел,
ако той е повреден, тъй като е
възможно да възникне токов
удар или пожар.
- Не притискайте захранващия
кабел между плейъра и стена,
полица и др.
- Не поставяйте нищо тежко
върху захранващия кабел и не
дърпайте самия кабел.
Настройка на силата на звука
Не увеличавайте звука, докато
слушате участък с много ниско
ниво на входния сигнал или без
аудио сигнали. Ако го направите, е
възможно, когато се възпроизведе
участък с високо ниво на сигнала,
да увредите слуха си или
говорителите да се повредят.
4
Почистване
Почиствайте корпуса, панела
и бутоните с мека кърпа. Не
използвайте каквито и да е груби
гъбички, почистваща пудра или
разтворител като алкохол или
бензин.
Почистващи дискове,
препарати за почистване на
дискове/лещи
Не използвайте почистващи
дискове или препарати за
почистване на дискове/лещи
(включително течности или
спрейове). Те могат да повредят
устройството.
Подмяна на частите
В случай на ремонт, сервизът
може да задържи сменените части
за повторна употреба или за
рециклиране.
Свързване към жака HDMI OUT
Обърнете внимание на следното,
тъй като неправилното боравене
може да повреди жака HDMI OUT
и конектора.
• Внимателно наложете жака
HDMI OUT, разположен на
гърба на плейъра, и конектора
HDMI, като проверите техните
форми. Уверете се, че конекторът
не е обърнат наопаки или не е
накриво.
• Когато местите плейъра,
разкачете HDMI кабела.
• Когато свързвате или разкачате
HDMI кабела, дръжте HDMI
конектора право напред. Не
въртете и не поставяйте насила
HDMI конектора в жака HDMI
OUT.
Гледане на видео изображения
в 3D формат
Възможно е някои потребители
да почувстват дискомфорт
(например напрежение в очите,
умора или гадене), докато гледат
3D видео изображения. Sony
препоръчва на всички зрители
да правят чести почивки, докато
гледат 3D видео изображения.
Продължителността и честотата на
необходимите почивки е различна
за всеки човек. Вие трябва да
решите сами за себе си кое е найдоброто за вас. Ако почувствате
някакъв дискомфорт, прекратете
гледането на 3D видео, докато
неприятното усещане отшуми;
ако сметнете за необходимо,
консултирайте се с лекар. Освен
това е необходимо да прегледате (i)
ръководството с инструкции и/или
предупредителното съобщение
на всяко друго устройство,
което използвате с плейъра или
Blu-ray Disc съдържанието, което
възпроизвеждате с този продукт
и (ii) нашия уебсайт (http://www.
sony-europe.com/myproduct/), за да
научите актуалната информация.
Гледането на 3D видео от малки
деца (особено на възраст под
шест години) е все още обект
на разработка. Консултирайте
се с вашия лекар (например с
педиатър или очен лекар), преди да
позволите на децата си да гледат
3D видео изображения.
Възрастните трябва да надзирават
децата дали спазват описаните
по-горе препоръки.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър
има способност да
задържа неподвижно видео
изображение или изведено
екранно изображение на
екрана на вашия телевизор
неограничено дълго
време. Ако оставите това
изображение на телевизионния
екран за дълго време,
рискувате трайно да повредите
вашия телевизор. Особено
чувствителни са телевизорите
с плазмен панел на дисплея и
прожекционните телевизори.
продължава
5
Ако имате каквито и да е въпроси
или проблеми относно вашия
плейър, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
Забележка за потребителите
в Европа
Този продукт е предназначен за
употреба в следните страни: AD,
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV,
MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR, VA
С настоящето Sony Corporation
заявява, че това BDP-S770
оборудване е съгласувано с
изискванията и други приложими
клаузи от Директива 1999/5/EC.
За подробности, моля, посетете
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
6
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ............................................................................................................................................ 2
Предпазни мерки ................................................................................................................................................... 3
Описание на частите и бутоните ......................................................................................................................... 8
Връзки и настройки
Стъпка 1: Подготовка на плейъра ......................................................................................................................11
Стъпка 2: Свързване на плейъра ...................................................................................................................... 12
Стъпка 3: Easy Setup (Лесна настройка) .......................................................................................................... 14
Свързване към Интернет.................................................................................................................................... 15
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск .................................................................................................................................. 16
Възпроизвеждане на USB устройство .............................................................................................................. 18
Възпроизвеждане през мрежа ........................................................................................................................... 18
Достъпни опции ................................................................................................................................................... 19
Настройки и регулации
Използване на дисплеите с настройки ............................................................................................................. 21
Network Update (Актуализиране чрез интернет).............................................................................................. 22
Screen Settings (Настройки на екрана) ............................................................................................................. 22
Audio Settings (Аудио настройки)....................................................................................................................... 24
BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD дискове) ........................................................ 25
Parental Control Settings (Настройки за родителски контрол) ........................................................................ 25
Music Settings (Музикални настройки) .............................................................................................................. 26
System Settings (Настройки на системата)....................................................................................................... 26
Network Settings (Мрежови настройки) ............................................................................................................. 27
Easy Setup (Лесна настройка)............................................................................................................................ 28
Resetting (Нулиране на плейъра) ...................................................................................................................... 28
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми ............................................................................................................................... 29
Технически характеристики................................................................................................................................ 33
Азбучен указател ................................................................................................................................................. 39
7
Описание на частите и бутоните
Преден панел
z
Бутонът
има осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като ориентир, когато работите с плейъра.
(включен/в готовност)
Включва плейъра или го задава в режим на
готовност.
Отделение за диска
Сензор за дистанционно управление
Дисплей на предния панел
, : Светят по време на възпроизвеждане
или пауза.
Свети, когато е активирана настройката за
повторно възпроизвеждане.
HD: Свети, когато се извеждат 720p/1080i/1080p
видео сигнали.
(възпроизвеждане)
(стоп)
(отворено/затворено)
(USB) жак
Свържете USB устройство към този жак.
Индикатор WLAN
Свети, когато използвате безжичен LAN.
Индикатор за захранване
Свети в бяло, докато плейърът е включен.
За да заключите отделението за диска
(Child Lock)
Можете да заключите отделението за диска, за да
предотвратите отварянето му по грешка.
Когато плейърът е включен, задръжте натиснат
на плейъра за повече от 10 секунди.
бутона
Отделението за диска се заключва или отключва.
Заден панел
Жакове LINE OUT (R-AUDIO-L)
Жак
Жак LINE OUT (VIDEO)
Жак HDMI OUT
Жак DIGITAL OUT (COAXIAL)
Жакове COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR)
Жак DIGITAL OUT (OPTICAL)
LAN (100) терминал
Вентилационни отвори
8
(USB)
Устройство за дистанционно
управление
Достъпните функции на устройството за
дистанционно управление се различават в
зависимост от диска или ситуацията.
(отворено/затворено)
Отваря или затваря отделението за диска.
-ТV(избор на входен сигнал
от телевизора)
Превключва между телевизор и други източници
на входен сигнал.
-ТV(включен/в готовност)
Включва телевизора или го задава в режим на
готовност.
(включен/в готовност)
Включва плейъра или го задава в режим на
готовност.
Бутони с цифри (0 - 9)
Въвеждат номера на заглавието/главата и др.
(сила на звука) +/Регулира силата на звука на телевизора.
THEATRE (стр. 35)
Автоматично превключва на оптималния видео
режим за гледане на филми.
Бутонът THEATRE работи само когато плейърът
е свързан към АV усилвател (приемник) Sony или
телевизор Sony, съвместими с режим Theatre.
AUDIO (стр. 25)
Избира езика на записа, когато на BD-ROM/DVD
VIDEO диска са направени записи на няколко
езика.
Избира звукозаписа на CD дискове.
SUBTITLE (стр. 25)
Избира езика на субтитрите, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска са записани субтитри на
няколко езика.
(любими) (стр. 19)
Извежда интернет съдържанието, добавено в
списъка с любими интернет страници. Можете да
запазвате до 18 любими интернет програми.
Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
Бутони за пряк достъп за изпълнение на
интерактивни функции.
TOP MENU
Отваря или затваря заглавното меню на BD или
DVD диска.
POP UP/MENU
Отваря или затваря помощното меню на BDROM или менюто на DVD диска.
Бутоните с цифрата 5, AUDIO,
+и
имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като
ориентир, когато работите с плейъра.
продължава
9
OPTIONS (стр. 19)
На екрана се извежда менюто с опциите, които
могат да бъдат избрани.
HOME
Зарежда началното меню на плейъра.
Извежда екранен тапет, когато натиснете
иконката с категория от началното меню.
RETURN
Връща екрана към предходния дисплей.
Премества индикатора, за да изберете от
изведените елементи.
Централен бутон (ENTER)
Въвежда избрания елемент.
(предходен/следващ)
Прескача към предходна/следваща глава, запис
или файл.
(повтаряне/превъртане напред)
Повтаря за кратко текущите сцени за 10 секунди/
превърта за кратко напред текущите сцени за 15
секунди.
(бързо превъртане назад/напред)
• Превърта бързо назад/напред диска,
когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете
бутона по време на възпроизвеждане на
видеоклипове, скоростта на търсене се
променя.
• Възпроизвежда на забавен каданс, когато
натиснете този бутон за повече от една секунда
в режим на пауза.
• Възпроизвежда кадър по кадър, когато
натиснете за кратко този бутон, докато
устройството е в режим на пауза.
(възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането.
DISPLAY (стр. 17)
Извежда на екрана информация за
възпроизвеждането.
(пауза)
Въвежда режим на пауза или рестартира
възпроизвеждането.
(стоп)
Спира възпроизвеждането и запаметява точката, в
която е спрян записът (точка за възобновяване).
Точката за възобновяване на заглавие/запис е
последната точка, която сте възпроизвели или
последната снимка от папката със снимки.
10
(осветление)
Осветява бутоните
и
(освен
и ENTER), и е полезен за работа на тъмно.
Начално меню
Началното меню се извежда, когато натиснете бутона
HOME. Изберете категория с помощта на
.
Изберете елемент от менюто с помощта на
,
след това натиснете ENTER.
Елемент
Item
Категория
Category
(Setup) (Настройки): Регулира настройките на
плейъра.
(Photo) (Снимки): Извежда снимки.
(Music) (Музика): Възпроизвежда музика.
(Video) (Видео): Възпроизвежда видеоклипове.
(Network) (Интернет): Извежда елементите на
мрежата.
Стъпка 1: Подготовка
на плейъра
Проверете дали в комплекта имате следните
елементи:
• Аудио/видео кабел (фоно щекер х 3) (1) (Само за
моделите за Австралия)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Връзки и настройки
Проверка на приложените
аксесоари
Подготовка на
устройството за
дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер АА), така че
краищата и да съвпаднат с маркировките в
отделението за батерии.
Връзки
и настройки
11
Стъпка 2: Свързване на плейъра
Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички връзки.
Свързване към телевизор
Изберете един от следните методи за свързване в зависимост от входните жакове на вашия телевизор. Когато
свързвате, поставете цветния щекер към съответстващия му по цвят жак.
Високо
High качество
quality
HDMI кабел (не е приложен
HDMI cable (not supplied)
в комплекта)
Аудио/видео
Audio/videoкабел*
cable*
Компонентен
видеоcable
кабел
Component video
(not supplied)
(не е приложен
в комплекта)
Аудио/видео
Audio/video кабел*
cable*
Стандартно
Standard
качество
quality
** Вижте
раздела “Проверка
на приложените
аксесоари”
See “Checking
the supplied
accessories” (page
11). (стр. 11).
12
Не свързвайте плейъра посредством видеорекордер. Видео сигналите, които се излъчват посредством
видеорекордера, могат да бъдат засегнати от системите за защита на авторското право, и картината, която се
извежда на телевизора, ще съдържа смущения.
Свързване към АV усилвател (приемник)
Връзки и настройки
Изберете един от следните методи за свързване в зависимост от входните жакове на вашия АV усилвател
(приемник). Когато изберете
или , направете подходящите настройки в “Audio Settings (Аудио
настройки)” (стр. 24).
HDMI
е приложен
HDMIкабел
cable(не
(not
supplied) в комплекта)
HDMI
HDMIкабел
cable(не е приложен в
комплекта)
(not supplied)
Задайте “BD Audio MIX Setting (Настройка за
t Set
Setting”
(page
смесване
на “BD
звукаAudio
на BDMIX
дискове)”
(стр.
24).24).
Цифров коаксиален кабел
Coaxial digital cable (not supplied)
(не е приложен в комплекта)
or
Цифров оптичен кабел
Optical digital cable (not supplied)
(не е приложен в комплекта)
*1 1 (стр. 24)
Задайте
(Coaxial
/ Optical)*
t Set
“Dolby“Dolby
DigitalDigital
(Coaxial
/ Optical)
” (page 24)
2
*2” (page
DTS (Coaxial
/ Optical)*
(стр.24).
24).
and “DTSи (Coaxial
/ Optical)
3
Аудио/видео
Audio/videoкабел*
cable*3
*1 Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са търговски
марки на Dolby Laboratories.
продължава
13
*2 Произведен по лиценз на американски патент
№: 5, 451, 942; 5, 956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други американски и
световни патенти, издадени и чакащи одобрение.
DTS е запазена търговска марка, а логата DTS,
символът, DTS-HD и DTS-HD Master Audio са
търговски марки на DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Всички права са запазени.
*3 Вижте раздела “Проверка на приложените
аксесоари” (стр. 11).
Стъпка 3: Easy Setup
(Лесна настройка)
Когато включите плейъра за първи път
Изчакайте малко, докато плейърът се включи и
стартира Easy Setup (Лесна настройка).
1 Включете плейъра в контакта.
към
електрическата мрежа
to mains
2 Натиснете бутона
, за да включите
плейъра.
3 Включете телевизора, след това превключете
селектора за избор на входен източник на
телевизора, така че сигналът от плейъра да се
изведе на телевизионния екран.
4 Извършете “Easy Setup” (Лесна настройка).
Следвайте инструкциите на екрана, за да
извършите основните настройки, като използвате
бутоните
и ENTER на устройството
за дистанционно управление.
</M/m/,
ENTER
14
Свързване към Интернет
Кабелна настройка
Използвайте LAN кабел за свързване към LAN (100)
терминала на плейъра.
Широколентов
модем/
Broadband ADSL
ADSL
modem/
рутер
Кабелен
модем
router
Cable modem
Връзки и настройки
LAN
LANкабел
cable(не е приложен
в(not
комплекта)
supplied)
Интернет
Internet
Препоръчваме ви да използвате екраниран
интерфейсен кабел (LAN кабел) – прав или пресечен.
За да направите мрежовите настройки
Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”,
след това “Wired Setup” (стр. 27) и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да завършите
настройката.
Безжична настройка
Използвайте безжичен LAN, който е вграден в
плейъра.
LAN кабел (не е приложен
cable (not supplied)
вLAN
комплекта)
модем/
Безжичен
Wireless LAN
LAN ADSL
ADSL
modem/ Интернет
Internet
Кабелен
модем
рутер
router
Cable modem
За да извършите мрежовите настройки
Изберете “Network Settings”, “Internet Settings”,
след това “Wireless Setup” (стр. 27) и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да завършите
настройката.
15
Възпроизвеждане
на дискове
За информация относно дисковете, които можете
да възпроизвеждате, вижте раздела “Дискове, които
могат да бъдат възпроизвеждани” (стр. 33).
1 Превключете селектора за избор на входен
източник на вашия телевизор, така че сигналът
от плейъра да се изведе на телевизионния
екран.
2 Натиснете
и поставете диска в отделението
за дискове.
Възпроизвеждане
Със страната за възпроизвеждане надолу
3 Натиснете
, за да затворите отделението.
В началното меню се извежда
и
възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне автоматично,
изберете
в категория
(Video) (Видео),
(Photo) (Снимка), след
(Music) (Музика) или
това натиснете ENTER.
Гледане на BONUSVIEW/
BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с лого “BD-LIVE”* имат
допълнително съдържание и други данни, които
можете да свалите и да гледате.
1 Извършете подготовка за BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Свържете плейъра към Интернет (стр. 15)
• Задайте “BD Internet Connection” в положение
“Allow” (стр. 25).
2 Поставете BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Обърнете се към ръководството с
инструкции на диска.
16
За да изтриете данни от вътрешната памет или от
USB паметта, изберете “Erase BD Data” в категорията
(Video) (Видео), след това натиснете ENTER.
Когато използвате USB паметта като място за
съхранение на данни, всички данни, запаметени в
папка buda/budb ще бъдат изтрити.
Можете да видите информацията за
възпроизвеждането и т.н., като натиснете бутона
DISPLAY.
Изведената информация се различава в зависимост
от типа на диска и състоянието на плейъра.
Пример: когато възпроизвеждате BD-ROM
1 Извършете подготовка за възпроизвеждане на
Възпроизвеждане
Гледане на Blu-ray 3D
Можете да гледате Blu-ray 3D диск с лого “ Blu-ray
3D”*.
Извеждане на информация
за възпроизвеждането
Blu-ray 3D диск.
• Свържете плейъра към вашия 3D съвместим
телевизор, като използвате високоскоростен
HDMI кабел.
• Извършете настройките на “3D Output Setting”
и “TV Screen Size Setting for 3D” в дисплея с
настройки “Screen Settings” (стр. 22).
2 Поставете Blu-ray 3D диск.
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Обърнете се към ръководството с
инструкции, приложено към диска.
Обърнете се и към ръководството с инструкции,
приложено към вашия телевизор.
Изходна резолюция/Видео честота
Номер или име на заглавието
Текущата избрана аудио настройка
Достъпни функции (
зрителен ъгъл,
звук,
субтитри)
Информация за възпроизвеждането
Извежда Режима за възпроизвеждане, Лентата
за състоянието на възпроизвеждането, Типа
на диска, Видео кодека, Скоростта за пренос
на данните (битрейт) и Типа на повторното
възпроизвеждане.
Номер на главата
Текущият избран зрителен ъгъл
17
Възпроизвеждане
на USB устройство
Възпроизвеждане
през мрежа
Можете да възпроизвеждате файлове с видео/музика/
снимки на свързаното USB устройство.
За информация относно USB устройствата, които
можете да възпроизвеждате, вижте раздела “Файлове,
които могат да бъдат възпроизвеждани” (стр. 34).
1 Свържете USB устройството към USB жака
на плейъра.
Възпроизвеждане на BRAVIA
видео от Интернет
Служи като портал, който предоставя избрано
интернет съдържание и разнообразни забавления
директно на вашия плейър.
1 Извършете подготовка за BRAVIA видео от
Преди да започнете операцията по свързване
се обърнете към ръководството с инструкции,
приложено към USB устройството.
Интернет.
Свържете плейъра към мрежа (стр. 15).
2 Изберете
(Video) (Видео), (Music)
(Музика) или
(Photo) (Снимки) от
началното меню, като използвате бутона
.
3 Изберете иконка на интернет доставчик, като
USB
устройство
USB
device
използвате бутона
2 Изберете
3 Изберете
(USB device) с помощта на
след това натиснете ENTER.
, и натиснете ENTER.
Когато не се свали списъкът с интернет
съдържанието, ще се изведе съответна иконка или
нова иконка.
(Video) (Видео), (Music)
(Музика) или
(Photo) (Снимки) от
началното меню с помощта на
.
,
Използване на контролния панел
Контролният панел се извежда, когато започнете
възпроизвеждане на видео файла. Възможно е
изведените елементи да се различават в зависимост
от интернет доставчиците. За да изведете отново,
натиснете DISPLAY.
Контролен дисплей
За операции по възпроизвеждането натиснете
или ENTER.
Индикаторна лента за възпроизвеждане
Индикаторна лента, Курсор, който указва
настоящата позиция, Време за възпроизвеждане,
Времетраене на видео файла
Име на следващия видео файл
Име на избрания видео файл и оценка
18
Възпроизвеждане на файлове
на DLNA сървър
Възпроизвежда файлове с видео/музика/снимки
на вашия домашен сървър, например DLNA
сертифициран компютър, като свържете плейъра към
домашната мрежа.
файлове на DLNA сървър.
• Свържете плейъра към мрежата (стр. 15).
• Извършете настройките на “Connection Server
Settings (Настройки за свързване към сървър)”
(стр. 27).
2 Изберете
(Video) (Видео), (Music)
(Музика) или
(Photo) (Снимки) от
началното меню с помощта на
.
3 Изберете DLNA сървър с помощта на
,
след това натиснете ENTER.
Извежда се списък с файловете или папките.
Различните настройки и операции за
възпроизвеждане са достъпни чрез натискането на
бутона OPTIONS. Достъпните опции се различават в
зависимост от ситуацията.
Достъпни опции
Опции
Items
Действие
Details
Възпроизвеждане
1 Извършете подготовка за възпроизвеждане на
Достъпни опции
Playback
History
Playback
(История на възHistory
произвеждането)
Извежда
историята
Displaysзаглавие
a title inотplayback
на досегашното възпроизвежhistory of BD-ROM/DVDдане на BD-ROM/DVD-ROM/
ROM/CD-DA
based
on на
CD-DA
диска чрез
употреба
Gracenote technology.
технологията
Gracenote.
Repeat Setting (На- Задава режима за повторно
Repeat
Sets the repeat mode.
стройка за повторно възпроизвеждане.
Setting
възпроизвеждане)
Favorite List (Спи- Извежда списъка с любими
интернет страници.
сък с любими)
Play/Stop (Възпроизвеждане/
Спиране)
Play from start
(Възпроизвеждане от началото)
Information
Display (Дисплей
с информация)
Search History
(История на
търсенето)
Search Contents
(Съдържание за
търсене)
Стартира или спира
възпроизвеждането.
Възпроизвежда заглавието
отначало.
Извежда информация за BDROM/DVD-ROM/CD-DA диска
чрез употреба на технологията
Gracenote.
Търси съответна информация,
основана на ключови думи от
Gracenote посредством дисплея
с информация.
Add To Favorites
(Прибавяне към
любими)
Търси BRAVIA видео от
Интернет въз основа на
ключови думи от Gracenote
посредством дисплея с
информация.
Прибавя интернет съдържание
към списъка с любими
интернет страници.
Remove from
Favorites (Изтриване от любими)
Изтрива интернет съдържание
от списъка с любими интернет
страници.
Само за
(Video) (Видео)
Опции
3D Output Setting
(Настройка за
извеждане на 3D
изображения)
AV SYNC
(Синхронизиране
на звук и
картина)
Действие
Задава дали да се извежда или
да не се извежда автоматично
3D видео.
Регулира разминаването
между картината и звука, като
забавя извеждането на звука
в съответствие с извеждането
на картината (от 0 до 120
милисекунди).
продължава
19
Опции
Video Settings
(Видео
настройки)
Play/Pause (Възпроизвеждане/
Пауза)
Стартира или поставя на пауза
възпроизвеждането.
Top Menu
(Главно меню)
Извежда главното меню на BD
или DVD диска.
Menu/Popup
Menu (Меню/
Помощно меню)
Title Search
(Търсене на
заглавие)
Chapter Search
(Търсене на
глава)
Angle (Зрителен
ъгъл)
Извежда помощното меню на
BD-ROM или менюто на DVD
диска.
Търси заглавие на BD-ROM/
DVD VIDEO диска и започва
възпроизвеждането му отначало.
Търси глава и започва
възпроизвеждането й отначало.
IP Content
Noise Reduction
(Намаляване
на смущенията
в интернет
съдържанието)
Регулира качеството на
картината на интернет
съдържанието.
Само за
Превключва към друг зрителен
ъгъл, когато на BD-ROM/DVD
VIDEO диска са направени
записи на една и съща сцена от
различни ъгли.
[Music] (Музика)
Опции
Add Slideshow
BGM (Добавяне
на фонова
музика при
изреждане на
снимки)
20
Действие
• Picture Quality Mode: (Режим
на качество на картината):
Избира настройки за картината
в зависимост от различната по
осветеност среда.
• FNR: Редуцира различни
видове смущения, които се
появяват в картината.
• BNR: Редуцира мозаечните
смущения в картината.
• MNR: Редуцира трептенето
около контурите на картината
(като бръмчене на комар).
Действие
Регистрира музикални файлове в
USB паметта като фонова музика
при изреждането на снимки.
Само за
(Снимки)
Опции
Slideshow Speed
(Скорост при
изреждането на
снимки)
Slideshow Effect
(Ефект при
изреждането на
снимки)
Slideshow BMG
(Фонова музика
при изреждането
на снимки)
Slideshow
(Изреждане на
снимки)
Действие
Променя скоростта за
последователното изреждане на
снимки.
Задава ефект, когато
възпроизвеждате снимки в
последователност.
• Off: Изключва функцията.
• Собствена музика от USB:
Избира музикалните файлове,
регистрирани в “Add Slideshow
BGM”. Ако няма регистриран
музикален файл, ще се изведе
съобщение “(Not registered)”
(Няма регистрирани файлове).
• Възпроизвеждане от диск:
Избира музиката, записана на
CD-DA дискове.
Възпроизвежда снимки в
последователност.
Rotate Left
(Завъртане
наляво)
Завърта снимката в посока
обратна на часовниковата
стрелка до 90 градуса.
Rotate Right
(Завъртане
надясно)
Завърта снимката в посока на
часовниковата стрелка до 90
градуса.
Използване на дисплеите
с настройки
Когато е необходимо да промените някоя от
настройките на плейъра, изберете
(Setup)
(Настройки) от началното меню. Настройките по
подразбиране са подчертани.
(Setup) (Настройки) от началното
меню, като използвате бутоните
.
2 Изберете иконката на категорията, която
искате да промените, като използвате
бутоните
, след това натиснете ENTER.
Иконка
Обяснение
Network Update (Актуализиране
чрез интернет) (стр. 22)
Актуализира софтуера на плейъра.
Настройки
и регулации
Настройки и регулации
1 Изберете
Screen Settings (Настройки на
екрана) (стр. 22)
Извършва видео настройки според
типа на свързаните жакове.
Audio Settings (Аудио настройки)
(стр. 24)
Извършва аудио настройки според
типа на свързаните жакове.
BD/DVD Viewing Settings
(Настройки за гледане на BD/DVD
дискове) (стр. 25)
Извършва подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
Parental Control Settings
(Настройки за родителски
контрол) (стр. 25)
Извършва подробни настройки за
функцията Родителски контрол.
Music Settings (Музикални
настройки) (стр. 26)
Извършва подробни настройки за
възпроизвеждане на Super Audio CD.
System Settings (Настройки на
системата) (стр. 26)
Извършва всички необходими
настройки, свързани с плейъра.
Network Settings (Мрежови
настройки) (стр. 27)
Извършва подробни настройки на
Интернет и мрежата.
Easy Setup (Лесна настройка)
(стр. 28)
Стартира отначало Easy Setup за
извършване на основните настройки.
Resetting (Нулиране на плейъра)
(стр. 28)
Връща плейъра към фабричните му
настройки.
21
Screen Settings
(Настройки на
екрана)
Network Update
(Актуализиране
чрез интернет)
Изберете “OK”, за да актуализирате софтуера на
плейъра посредством мрежата.
3D Output Setting (Настройка за извеждане
на 3D изображения)
Auto
• Препоръчваме ви да правите актуализации на всеки
два месеца.
• За информация относно функциите, които могат да
бъдат актуализирани, посетете следния уебсайт:
За потребители от страните в Европа:
http://support.sony-europe.com/
Off
Обикновено
избирайте
Normally select
this. тази
настройка.
Изберете
тази
Select this
toнастройка,
display allза да
изведете цялото съдържание в
content
in 2D.
2D
формат.
TV Screen Size Setting for 3D (Настройка
на размера на екрана на телевизора за
извеждане на 3D изображения)
Задава размера на екрана на вашия 3D съвместим
телевизор.
TV Type (Тип на телевизора)
16:9
Изберете
този
режим,
когато
Select this
when
connecting
свързвате плейъра към широкоto a wide-screen
or a TV
екранен
телевизор TV
или телевиwith
a wide mode
зор
с функция
широкfunction.
екран.
4:3
Изберете
този
режим,
когато
Select this
when
connecting
свързвате плейъра към
to a 4:3 screen TV without a
телевизор с екран 4:3 без
wide mode
function.
функция
широк
екран.
Screen Format (Формат на екрана)
Original
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
connecting
когато свързвате плейъра към
to
a
TV
with
a wide
mode
телевизор с функция
широк
function.
Displays
a 4:3
екран.
Извежда
картина
с
пропорция
4:3 в in
пропорция
screen picture
16:9 aspect
16:9
дори
на
широкоекранен
ratio even on a wide-screen
телевизор.
Fixed Aspect
Ratio
Променя
на картината,
Changesразмера
the picture
size to
така че да пасне на екрана на телеfit the като
screen
sizeпървоначалwith the
визора,
запазва
original
picture
aspect ratio.
ната
пропорция
на картината.
TV.
DVD Aspect Ratio (Пропорция на екрана
за DVD дискове)
Letter Box
Извежда
на ширина
Displaysразтеглена
a wide picture
with
картина с черни ленти отгоре
black bands on the top and
и отдолу.
bottom.
Pan & Scan
22
Извежда
на целия
Displaysкартината
a full-height
екран,
височината
pictureкато
onзапазва
the entire
screen,
й, но отрязва краищата й
with trimmed sides.
отстрани.
Cinema Conversion Mode
(Режим за преобразуване на филми)
Auto
Обикновено
избирайте
Normally select
this. The
тази
настройка.
Плейърът
player
automatically
detects
автоматично
дали
whether theзасича
material
is
материалът е видео или филм,
video-based or film-based,
и превключва на подходящия
and switches to the
метод за конверсия.
appropriate conversion
method.
Ако
избран този method
режим,
Theеconversion
винаги
избира метод за
suited ще
for се
video-based
конверсия, подходящ за видео
material will always be
файлове, независимо от вида на
selected regardless of the
материала.
Auto
colour setting.
видео
YCbCr (4:2:2) Извежда
OutputsYCbCr
YCbCr4:2:2
4:2:2
video
сигнали.
signals.
видео
YCbCr (4:4:4) Извежда
OutputsYCbCr
YCbCr4:4:4
4:4:4
video
сигнали.
signals.
RGB
Auto
Output Video Format (Формат за извеждане
на видео изображения)
12bit
Component
Video
Video
Обикновено
избирайте
“Auto”.
Normally select
“Auto.”
Изберете
“OriginalResolution”
Resolution”,
Select “Original
за
изведете
to да
output
the резолюцията,
resolution
записана на диска. Когато
recorded on the disc. When
резолюцията е по-ниска от SD
the resolution is lower than
(стандартна) резолюция, тя се
the SD resolution,
it is scaled
увеличава
до SD (стандартна)
up to the SD resolution.
резолюция.
Изберете
Select theрезолюцията,
resolution that
която съответства на вашия
suits your TV.
телевизор.
Автоматично
задава
Automatically
sets найthe
ниската
резолюция.
lowest resolution.
Извежда
Outputs RGB
RGBвидео
videoсигнали.
signals.
HDMI Deep Colour Output
material.
HDMI
Автоматично
разпознава
типа
Automatically
detects the
на свързания телевизор и
connected
TV
type,
and
превключва към подходящата
switches to
matching
настройка
на the
цветовете.
10bit
Обикновено избирайте тази
Normally select this.
настройка.
Извежда
видео
Outputs 12bit/10bit
12bit/10bit
video
сигнали,
когатоthe
свързаният
signals when
connected
телевизор е съвместим с Deep
TV is compatible with Deep
Colour.
Настройки и регулации
Video
YCbCr/RGB (HDMI)
Colour.
Off
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
the picture
когато картината е нестабилна
is
unstable
or
colours
appear
или ако цветовете са
unnatural.
неестествени.
Pause Mode (Режим пауза)
Auto
Frame
Обикновено
избирайте
Normally select
this.
тази настройка. Динамично
Dynamic moving
pictures
движещите
се картини
се
appear without
извеждат
без да саblurring.
размазани.
Статичните
картини
се at
Displays static
pictures
извеждат
с висока резолюция.
high resolution.
z
• Когато свързвате едновременно жака HDMI OUT и
други изходни видео жакове, изберете “Component
Video”.
• Ако не се изведе картина, когато зададете
резолюция “HDMI” или “Component Video”,
опитайте с друга настройка за резолюцията.
BD/DVD-ROM1080/24p Output
Auto
Извежда
Outputs 1920
1920х ×1080р/24
1080p/Hz
видео сигнали, само когато сте
24 Hz video signals only
свързали 1080/24р-съвместим
when connecting
a 1080/
телевизор,
като използвате
24p-compatible
жака
HDMI OUT. TV using
Off
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
your TV is
когато вашият телевизор е
not
compatible
with 1080/
несъвместим с 1080/24р
видео
24p video signals.
сигнали.
the HDMI OUT jack.
23
Audio Settings
(Аудио настройки)
DTS Neo:6
Cinema
Извършва
Performs декодиране
“DTS Neo:6
вCinema”
режим “DTS
Neo:6
mode
decoding. A
Cinema”.
Източник,
source recorded in записан
2-channel
в двуканален формат, се
format is decoded into 7
декодира в 7-канален.
Music
Извършва
в режим
Performs декодиране
“DTS Neo:6
“DTS
Neo:6
Music”.
Източник,
Music”
mode
decoding.
A
записан
в двуканален
формат,
source recorded
in 2-channel
се
декодира
в 7-канален.
format
is decoded
into Тази
7
настройка е подходяща за
channels. This setting is
обикновени стерео източници,
ideal for normal stereo
като например CD.
Off
Изключва
в
Turns offдекодирането
“DTS Neo:6”
режим
“DTS Neo:6”.
decoding.
Audio (HDMI) (Звук (HDMI))
Auto
Обикновено
избирайте
Normally select
this. тази
настройка. Аудио сигналите
Outputs
audio
signals
се извеждат в зависимост от
according toнаthe
status of the
състоянието
свързаното
connected
HDMI device.
HDMI
устройство.
PCM
Извежда
Outputs PCM
PCMсигнали
signalsпрез
from
жака
HDMI OUT.
the HDMI
OUT jack.
DSD Output Mode (Режим за извеждане
на DSD сигнали)
On
Извежда
Outputs DSD
DSDсигнали
signalsпрез
from
жака HDMI OUT, когато
the
HDMI
OUT
jack when
възпроизвеждате Super Audio
playing
a Super
Audio
CD.
CD.
Когато
изберете
настройка
Whenпрез
“On”
is selected,
“On”,
другите
жакове no
няма
даisсеoutput
изведе from
сигнал.
signal
other
channels.
sources such as CDs.
Audio DRC (Динамичен обхват на звука)
Auto
Извършва
Performs възпроизвеждане
playback at the с
динамичния обхват, определен
dynamic
range
от диска (само за specified
BD-ROM).by
the discвидове
(BD-ROM
only).
Другите
дискове
Other
discs are played
се
възпроизвеждат
с нивоback
“Standard”.
at the “Standard” level.
Standard
Извършва
Performs възпроизвеждане
playback at a със
стандартно
ниво на компресия.
standard compression
level.
Wide Range
Не
извършва компресия
на
Noсеcompression
works. A
звука.
more Възпроизвежда
dynamic soundсеisподинамичен
produced. звук.
jacks.
Off
Извежда
Outputs PCM
PCMсигнали
signalsпрез
from
жака HDMI OUT, когато
the
HDMI
OUT
jack Audio
when
възпроизвеждате Super
playing a Super Audio CD.
CD.
BD Audio MIX Setting (Настройка за смесване
на звука на BD дискове)
On
Извежда
сигналите,
Outputs аудио
the audio
obtained
обработени
чрезinteractive
смесването
by mixing the
на интерактивния и вторичния
and secondary
to the
звук
в общ аудиоaudio
сигнал.
primary audio.
Off
Извежда
основнияaudio
Outputs само
the primary
аудио
Изберете
тази
only. сигнал.
Select this
to output
настройка, за да изведете
HD
audio
signals
to
an
HD аудио сигнали към АVAV
amplifier (receiver).
усилвателя
(приемника).
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Преобразува
Converts to изходните
output Linear
сигнали в линейни РСМ
PCM signals. Select this
сигнали. Изберете тази
when connecting
an audio
настройка,
когато свързвате
deviceустройство
without aбез
built-in
аудио
вграден
Dolby
декодер.
DolbyDigital
Digital
decoder.
Dolby Digital
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
connecting
когато свързвате аудио
an
audio
device
with a builtустройство с вграден Dolby
in Dolby
Digital decoder.
Digital
декодер.
DTS (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
DTS
24
Преобразува
Converts to изходните
output Linear
сигнали в линейни РСМ
PCM signals. Select this
сигнали. Изберете тази
when connecting
to an audio
настройка,
когато свързвате
deviceустройство
without aбез
built-in
аудио
вграден
DTS
DTSдекодер.
decoder.
Изберете
тази
настройка,
Select this
when
connecting
когато свързвате аудио
to
an
audio
device
устройство с вграденwith
DTSa
built-in DTS decoder.
декодер.
Downmix
Surround
Извежда
Outputs аудио
audioсигнали
signalsсъс
with
съраунд
ефекти.
Изберете
surround
effects.
Select тази
this
настройка,
ако свързвате
аудио
when connecting
an audio
устройство,
поддържа
device that което
supports
Dolby
формат Dolby Surround (Pro
Surround (Pro Logic) or
Logic) или DTS Neo 6.
Stereo
Извежда
Outputs аудио
audioсигнали
signalsбез
съраунд
Изберете
withoutефекти.
surround
effects.тази
настройка,
свързвате
аудио
Select thisако
when
connecting
устройство, което не поддържа
an audio device that does not
формат Dolby Surround (Pro
support Dolby Surround
Logic) и DTS Neo 6.
DTS Neo 6.
(Pro Logic) or DTS Neo 6.
BD/DVD Viewing
Settings (Настройки
за гледане на BD/DVD
дискове)
BD/DVD Menu (Меню на BD/DVD диска)
Audio (Звук)
Избира фабрично зададения език на записа за BDROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете “Original”, се избира езикът, на който
е даден приоритет в диска.
Когато изберете “Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 38).
Subtitle (Субтитри)
Избира фабрично зададения език на субтитрите за
BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете “Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 38).
BD Hybrid Disc Playback Layer (Слой за
възпроизвеждане на BD хибриден диск)
BD
Възпроизвежда
BD слоя.
Plays BD layer.
DVD/CD
Възпроизвежда
DVD
CD слоя.
Plays DVD or
CDили
layer.
BD Internet Connection (BD Интернет свързване)
Allow
Do not allow
Обикновено избирайте тази
Normally select this.
настройка.
Забранява
Prohibits свързването
Internet с
Интернет.
connection.
BD Data Storage Options (Опции за съхранение
на BD данни)
Internal
memory
Запаметява
Stores the BD
BDданните
data in във
the
вътрешната
памет.
internal memory.
USB device
(rear)
Запаметява
USB
Stores the BD
BDданните
data in вthe
паметта,
свързана
към жака to
USB memory
connected
USB
(отзад).
the USB
jack (rear).
Password (Парола)
Въвежда парола или променя предишната парола
за функцията Parental Control (Родителски контрол).
Паролата ви позволява да задавате ограничения
относно възпроизвеждането на BD-ROM или DVD
VIDEO дискове, както и за възпроизвеждане на
видео от Интернет. Ако е необходимо, можете да
диференцирате нивата на ограничение за BDROM, DVD VIDEO дисковете и видеоклиповете от
Интернет.
Настройки и регулации
Избира фабрично зададения език на менюто за BDROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете “Select Language Code”, се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
съответния код за вашия език, посочен в “Списък с
езикови кодове” (стр. 38).
Parental Control
Settings (Настройки
за родителски
контрол)
Parental Control Area Code (Регионален код
за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM, DVD VIDEO
дискове или видеоклипове от Интернет може да бъде
ограничено според географската област. Определени
сцени могат да бъдат забранени за гледане или
заменени с други. Следвайте инструкциите,изведени
на екрана, и въведете вашата четирицифрена парола.
BD Parental Control (Родителски контрол
за BD дискове)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
забранени за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете вашата
четирицифрена парола.
DVD Parental Control (Родителски контрол за
DVD дискове)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
забранени за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете вашата
четирицифрена парола.
Internet Video Parental Control (Родителски
контрол за видео от Интернет)
Възпроизвеждането на някои видеоклипове от
Интернет може да бъде ограничено според възрастта
на потребителите. Определени сцени могат да
бъдат забранени за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете вашата
четирицифрена парола.
Internet Video Unrated (Гледане на
нецензурирани видеоклипове от Интернет)
Allow
Block
Позволява
Allows theвъзпроизвеждането
playback of
на нецензурирани
unrated Internet
videos.
видеоклипове
от Интернет.
Забранява
Blocks theвъзпроизвеждането
playback of
на нецензурирани
unrated Internet
videos.
видеоклипове
от Интернет.
25
Music Settings
(Музикални
настройки)
Super Audio CD Playback Layer (Слой за
възпроизвеждане на Super Audio CD)
Super Audio
CD
Възпроизвежда
Super
Audio
Plays the Super
Audio
CD
CD
слоя.
layer.
CD
Възпроизвежда
CD слоя.
Plays the CD layer.
Super Audio CD Playback Channels (Канали за
възпроизвеждане на Super Audio CD)
DSD 2ch
DSD Multi
Възпроизвежда
двуканалната
Plays the 2ch area.
област.
Възпроизвежда
многоканалната
Plays the multi-channel
area.
област.
System Settings
(Настройки на
системата)
OSD (Дисплей на екрана)
Можете да изберете език за екранните дисплеи на
системата.
Dimmer (Димер)
Bright
Bright:
BrightДисплеят
lighting.е ярко осветен.
Dark
Дисплеят
е слабо осветен.
Low lighting.
Off
Изключва осветяването по време
Turns off the lighting during
на възпроизвеждане. Осветява
playback.
Low
lighting
other
слабо
дисплея
по време
на режиthan
duringотplayback.
ми,
различни
възпроизвеждане.
Control for HDMI (Управление на HDMI)
On
Позволява
ви да
Allows you
to използвате
use the
функцията
“Control
for HDMI”
“Control for
HDMI”
(Управление на HDMI) (стр. 35).
Off
Изключва
Turns offфункцията.
the function.
function (page 35).
Quick Start Mode (Режим за бързо стартиране)
On
Off
Съкращава
времето
за time
Shortens the
startup
започване на работа, когато
when
turning
on
the
player.
включите плейъра.
Намалява
консумацията
на
Reduces standby power
енергия в режим на готовност.
consumption.
Auto Standby (Автоматично преминаване в
режим на готовност)
On
Off
Включва
Turns onфункцията
the “Auto“Auto
Standby”.
в рамките на
Standby”Ако
function.
повече от 30 минути не бъде
Automatically returns to
натиснат някой от бутоните на
standby mode if any button
плейъра или на устройството
on the player or remote is not
за дистанционно управление,
pressed for more
than 30преустройството
автоматично
minutes.
минава
в режим на готовност.
Изключва
Turns offфункцията.
the function.
Auto Display (Автоматично извеждане на
информация)
On
Автоматично
извежда
Automatically
displays
информация на екрана, когато
information
on theзаscreen
сменяте
заглавието
гледане,
when changing
the viewing
режима
на картината,
аудио
titles, picture
сигналите
и др.modes, audio
signals, etc.
Off
26
Извежда
само
Displaysинформация
information
only
когато натиснете бутона
when
you
press
DISPLAY.
DISPLAY.
Screen Saver (Скрийн сейвър)
On
Off
Включва
Turns onфункцията
the screenскрийн
saver
сейвър. Изображението,
function. The screen saver
което сте задали като скрийн
image appears
when
сейвър,
се извежда,
ако you
не do
not use theплейъра
player за
forповече
more
използвате
от
10 минути,
докато
е изведен
than
10 minutes
while
an onекранният
дисплей.
screen display
is displayed.
Изключва
Turns offфункцията.
the function.
On
Off
Плейърът
ще ви to
информира
Sets the player
inform you
за
версии
на софтуера
ofнови
newer
software
version
(стр.
22).
information
(page 22).
Изключва
Turns offфункцията.
the function.
Gracenote Settings (Настройки за Gracenote)
Auto
Manual
Автоматично
сваля
Automatically
downloads
информация за
disc information when disc
дисковете, когато спрете
playback stops. Connect
to
възпроизвеждането.
Свържете
the network
for
плейъра
към Интернет,
за да
свалите
информацията.
downloading.
Сваля
информацията
Downloads
the discза диска,
когато
изберете
“Playback
information
when
“Playback
History”
History”или
or “Information
“Information
Display” в менюто с опции.
Display” is selected in the
options menu.
Internet Settings (Интернет настройки)
Предварително свържете плейъра към Интернет.
За подробности вижте раздела “Свързване към
Интернет” (стр. 15).
View Network
Status
Wired Setup
Извежда
за
Displaysинформация
the current
настоящото състояние на
network
status.
мрежата.
Изберете
тазиwhen
опция,you
когато
Select this
свързвате плейъра директно
connect to a broadband
към широколентов рутер.
Настройки и регулации
Software Update Notification (Известяване
за актуални версии на софтуера)
Network Settings
(Мрежови настройки)
router directly.
Wireless
Setup
Изберете
тази
опция,
когато
Select this
when
you
use a
използвате
безжичен
LAN
wireless LAN
router.
рутер.
For further details, visit the
За повече подробности
following website and check
посетете следния уебсайт и
the FAQ contents:
вижте отговорите на често
задаваните въпроси:
For customers in European
countries
За
потребители в Европа
http://support.sonyhttp://support.sony-europe.com/
europe.com/
Network Connection Diagnostics
(Диагностициране на връзката към Интернет)
DivX(R) VOD
Можете да включите диагностика на мрежата, за да
проверите дали връзката към Интернет е правилно
извършена.
За подробности вижте следния уебсайт:
vod.divx.com.
Connection Server Settings (Настройки за
свързване към сървър)
System Information (Информация за
системата)
Избира дали да бъде изведен или не свързаният
сървър.
Извежда се информация за версията на софтуера и
MAC адрес.
BD Remote Device Registration (Регистрация на
дистанционно BD устройство)
Регистрира вашето дистанционно BD устройство.
Registered BD Remote Devices (Регистрирани
дистанционни BD устройства)
Извежда списък с регистрираните дистанционни BD
устройства.
27
Easy Setup (Лесна
настройка)
Рестартира функцията “Easy Setup” (Лесна
настройка) за извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
Resetting (Нулиране
на плейъра)
Reset to Factory Default Settings (Връщане
към фабричните настройки)
Можете да върнете настройките на плейъра в
положенията им по подразбиране, като изберете
група с настройки. Всички настройки в групата ще
се нулират.
Initialize Personal Information (Нулиране на
лична информация)
Можете да изтриете вашата лична информация,
запазена в плейъра.
28
Отстраняване
на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато
използвате плейъра, използвайте това упътване
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете,
преди да се наложи ремонт. Ако въпреки това някой
проблем продължава, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Липсва картина или картината не се извежда
правилно.
Допълнителна
информация
Проверете дали всички кабели са здраво свързани
(стр. 12).
Превключете селектора за избор на входен
източник на телевизора, така че да се изведе
сигналът от плейъра.
Върнете изходната видео резолюция към найниската резолюция, като натиснете на плейъра
за повече от 10 секунди.
За HDMI връзките опитайте да извършите
следното:
Изключете плейъра, след това
отново го включете.
Изключете свързаното
оборудване, след това отново го включете.
Разкачете HDMI кабела, след това отново го
свържете.
Жакът HDMI OUT е свързан към DVI
устройство, което не поддържа технология за
защита на авторските права.
За HDMI връзките вижте настройките на “Output
Video Format” (Изходен видео формат) в дисплея
с настройки “Screen Settings” (стр. 23).
Когато се извеждат и аналогови сигнали, задайте
“BD/DVD-ROM 1080/24p Output” в положение
“Off” в дисплея с настройки “Screen Settings”
(стр. 23).
За BD-ROM дисковете вижте настройката на
“BD/DVD-ROM 1080/24p Output” в дисплея с
настройки “Screen Settings” (стр. 23).
Допълнителна информация
Картина
Изведеният на екрана език автоматично се
сменя, когато свържете оборудване към жака
HDMI OUT.
Когато функцията “Control for HDMI” е зададена
в положение “On” (стр. 26), изведеният на
екрана език се сменя автоматично според
езиковата настройка на свързания телевизор
(ако промените настройката на вашия телевизор
и т.н.).
продължава
29
Звук
Не се извежда звук или звукът не се извежда
правилно.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани
(стр. 12).
Превключете селектора за избор на входен
източник на вашия АV усилвател (приемник)
така, че аудио сигналите от плейъра да се изведат
през АV усилвателя (приемника).
Ако аудио сигналът не се извежда през жака
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI
OUT, проверете аудио настройките (стр. 24).
За HDMI връзките опитайте да извършите
следното:
Изключете плейъра, след това
отново го включете.
Изключете свързаното
оборудване, след това отново го включете.
Разкачете HDMI кабела, след това отново го
свържете.
За HDMI връзките, ако плейърът е свързан
към телевизор посредством AV усилвател
(приемник), опитайте да свържете HDMI
кабела директно към телевизора. Вижте също и
ръководството с инструкции, приложено към AV
усилвателя (приемника).
Жакът HDMI OUT е свързан към DVI устройство
(DVI жаковете не приемат аудио сигнали).
Устройството, свързано към жака HDMI OUT, не
поддържа аудио формата на плейъра. Проверете
аудио настройките (стр. 24).
Звуковият поток не предава HD аудио сигнали
(във формат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master
Audio).
Задайте “BD Audio MIX Setting” в положение
“Off” в дисплея с настройки “Audio Settings
(Аудио настройки)” (стр. 24).
Проверете дали свързаният АV усилвател
(приемник) е съвместим с всеки HD аудио
формат.
Интерактивният звук не се извежда.
Задайте “BD Audio MIX Setting” в положение
“On” в дисплея с настройки “Audio Settings
(Аудио настройки)” (стр. 24).
30
Диск
Дискът не се възпроизвежда.
Дискът е замърсен или изкривен.
Дискът е обърнат наопаки. Поставете диска със
страната за възпроизвеждане надолу.
Дискът е записан във формат, който не може да
бъде възпроизведен с този плейър (стр. 33).
Плейърът не може да възпроизвежда диск със
запис, който не е правилно финализиран.
Регионалният код на BD или DVD диска не
съвпада с този на плейъра.
USB устройство
Плейърът не разпознава USB устройството,
свързано към него.
Уверете се, че USB устройството е здраво
свързано към жака USB.
Проверете дали USB устройството или кабелът
не са повредени.
Проверете дали USB устройството е включено.
Ако USB устройството е свързано посредством
USB хъб, свържете USB устройството директно
към плейъра.
BRAVIA видео от Интернет
Картината/звукът са с лошо качество/някои
програми се извеждат със загуба на детайли,
особено при бързи или тъмни сцени.
Възможно е причината за лошото качество
на картината/звука да е във вашия интернет
доставчик.
Качеството на картината/звука може да бъде
подобрено, като промените скоростта на
връзката. Препоръчваме ви скорост на връзката
от минимум 2.5 Mbps, за да възпроизвеждате
видеоклипове със стандартна резолюция (10
Mbps, за да възпроизвеждате видеоклипове с
висока резолюция).
Не всички видеоклипове съдържат звук.
Картината е смалена.
Натиснете
, за да увеличите картината.
Мрежова връзка
Плейърът не може да бъде свързан към
Интернет
Проверете връзката към Интернет (стр. 15) и
мрежовите настройки (стр. 27).
Не можете да свържете вашия компютър към
Интернет, след като сте извършили “Wi-Fi
Protected Setup (WPS)”.
Не можете да свържете плейъра към
безжичен LAN рутер.
Проверете дали безжичният LAN рутер е
включен.
В зaвисимост от заобикалящата среда,
включително материала, от който е направена
стената, условията за приемане на радио вълните
или препятствията между плейъра и безжичния
LAN рутер, е възможно да се наложи да
намалите разстоянието между устройствата, за
да се осъществи връзката. Преместете плейъра и
безжичния LAN рутер по-близо един до друг.
Устройствата, които използват 2.4 GHz честота,
като например микровълнова печка, Bluetooth
или безжично цифрово устройство, могат да
попречат на стабилната връзка. Отдалечете
плейъра от тези устройства или ги изключете.
Желаният безжичен рутер не се разпознава,
дори когато извършите “Scan”.
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете
към предходния екран, и отново опитайте да
извършите “Scan”. Ако желаният безжичен рутер
все още не може да бъде разпознат, натиснете
RETURN, за да изберете “Manual registration”.
Функцията “Control for HDMI” не работи
(BRAVIA Sync).
Задайте “Control for HDMI” в положение “On”
(стр. 26).
Ако промените HDMI връзката, изключете
плейъра, след това отново го включете.
Ако се появят проблеми със захранването,
задайте функцията “Control for HDMI” в
положение “Off”, след това отново я поставете в
положение “On” (стр. 26).
Обърнете се към ръководството с инструкции на
компонента и проверете следното:
– дали свързаният компонент е съвместим с
функцията “Control for HDMI”.
– дали настройката на свързания компонент за
функцията “Control for HDMI” е правилна.
Когато свързвате плейъра към телевизор
посредством АV усилвател (приемник),
– ако AV усилвателят (приемникът) е
несъвместим с функцията “Control for HDMI”
е възможно да не можете да управлявате
телевизора от плейъра.
– ако промените HDMI връзката, разкачете
захранващия кабел, след това отново го
свържете или, ако възникнат проблеми
със захранването, опитайте да извършите
следното:
Превключете селектора за
избор на входен източник на АV усилвателя
(приемника), така че картината от плейъра да
се изведе на телевизионния екран.
Задайте функцията “Control for HDMI” в
положение “Off”, след това отново я поставете
в положение “On” (стр. 26). Обърнете се към
ръководството с инструкции на AV усилвателя
(приемника).
Допълнителна информация
Възможно е безжичните настройки на рутерa
автоматично да се променят, ако използвате
функцията Wi-Fi Protected Setup преди да
регулирате настройките на рутерa. В този случай
променете безжичните настройки на компютъра.
BRAVIA Sync
(“Control for HDMI”)
Когато включите плейъра, на екрана се
извежда съобщението “A new software
version has been found on the network.
Perform update under “Network Update.”.
Вижте “Network Update (Актуализиране чрез
интернет)” (стр. 22), за да обновите плейъра с
нова версия на софтуера.
продължава
31
Други
Възпроизвеждането не започва отначало.
Натиснете бутона OPTIONS и изберете “Play
from start”.
Възпроизвеждането не се възобновява от
точката, в която за последно сте го спрели.
В зависимост от диска, точката, в която сте
спрели възпроизвеждането, се изтрива от
паметта на устройството, когато:
- отворите отделението за диска.
- разкачите USB устройството.
- възпроизведете друго заглавие.
- изключите плейъра.
Отделението за диска не се отваря и на
дисплея на предния панел се извежда
съобщение “LOCKED” или “TLK ON”.
Когато се изведе съобщение “LOCKED”, това
означава, че плейърът е заключен. За да отмените
функцията Child Lock, задръжте натиснат бутона
на плейъра, докато на дисплея на предния
панел се изведе съобщение “UNLOCK” (стр. 8).
Когато се изведе съобщение “TKL ON”, се
обърнете към вашия доставчик на Sony или към
местния оторизиран сервиз на Sony.
Отделението за диска не се отваря и не
можете да извадите диска, дори след като
сте натиснали .
Опитайте да извършите следното:
Изключете
плейъра и разкачете захранващия кабел от
контакта.
Включете отново захранващия
кабел, докато натискате бутона на плейъра.
Дръжте натиснат бутона на плейъра, докато
отделението за диска се отвори.
Извадете
диска.
Когато на дисплея на предния панел се
изведе съобщение “OPEN”, задръжте натиснат
бутона
на плейъра за повече от 10 секунди,
докато плейърът отново се включи.
32
На дисплея на предния панел се извежда
индикация “Exxxx” или съобщение “FAN ERR”.
Когато се изведе индикация “Еххххх”, се
свържете с най-близкия доставчик на Sony или с
местния оторизиран сервиз на Sony, и съобщете
кода за грешка.
Когато се изведе съобщение “FAN ERR”,
Проверете
опитайте да извършите следното:
дали вентилационните отвори отзад на плейъра
не са блокирани.
Поставете плейъра на място
с подходяща вентилация, за да предотвратите
прегряване на плейъра.
Плейърът не реагира при натискането на
който и да е бутон.
В устройството има кондензирала влага (стр. 3).
Задръжте натиснат бутона
на плейъра за
повече от 10 секунди, докато индикаторите в
дисплея на предния панел изгаснат.
Ако плейърът все още не реагира на натискането
на бутоните, изключете захранващия кабел, след
това отново го включете.
Технически
характеристики
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Входове и изходи
Безжично предаване на данни
Безжичен LAN стандарт:
IEEE802.11a/b/g/n
Честотен обхват:
За моделите за Европа:
Обхват 2.4 GHz: Канали 1-13
Обхват 5 GHz: Канали 36-64, 100-140
Модулация:
DS-SS Модем и OFDM Модем
Изисквания към захранването:
220-240 V АС 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
24 W
Размери (прибл.):
430 mm х 215 mm х 50 mm (ширина/дълбочина/
височина), включително издадените части
Тегло (прибл.):
2.5 kg
Работна температура:
от 5 oС до 35 oС
Работна влажност:
25 % до 80 %
Приложени аксесоари
Вижте стр. 11
Техническите характеристики и дизайнът са предмет
на промяна без предупреждение.
Дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Музикални
(Music CD)CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Допълнителна информация
(Име на жака:
Тип на жака/Изходно ниво/Импеданс на
зареждане)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Оптичен изходен жак/-18 dBm (дължина на
вълната 660 nm)
DIGTAL OUT (COAXIAL):
Фоно жак/0.5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19 пинов стандартен конектор
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Фоно жак/Y: 1.0 Vp-p/PB, PR: 0.7 Vp-p/75 ома
LINE OUT VIDEO:
Фоно жак/1.0 Vp-p/75 ома
LAN (100):
100BASE-TX терминал
USB
Жак USB Тип А (За включване на USB памет,
четец за карти, цифров фотоапарат и цифрова
видеокамера)
Общи
*1 Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови
и непрекъснато развиващи се, е възможно някои
дискове да не могат да бъдат възпроизведени
в зависимост от типа на диска и версията.
Изходният аудио сигнал е различен в зависимост
от източника, свързания изходен жак и избраните
аудио настройки.
*2 BD-RE: версия 2.1
BD-R: версия 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R
дискове с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R дискове, записани на компютър, няма да
могат да бъдат възпроизведени, ако бъдат добавени
нови записи на диска.
3
* CD или DVD диск, който не е бил правилно
финализиран, няма да може да бъде
възпроизведен. За повече информация се обърнете
към ръководството с инструкции, приложено към
записващото устройство.
продължава
33
Дискове, които не могат да бъдат
възпроизведени
•
•
•
•
•
•
•
•
BD дискове с касета
DVD-RAM дискове
HD DVD дискове
DVD аудио дискове
PHOTO CD дискове
Частта с данни от CD-Extra дискове
VCD/Super VCD дискове
Страната с аудио материала на DualDiscs
Забележка за дисковете
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове,
които отговарят на Compact Disc (CD) стандарта.
DualDiscs и някои музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на авторските права, не
отговарят на Compact Disc (CD) стандарта и е
възможно да не могат да бъдат възпроизведени с този
плейър.
Забележка за операциите при
възпроизвеждането на BD/DVD дискове
Някои операции при възпроизвеждането на BD/
DVD дискове могат да бъдат нарочно зададени от
производителите на софтуера. Тъй като плейърът
възпроизвежда BD/DVD според съдържанието
на диска, е възможно някои опции при
възпроизвеждането да не са достъпни.
Забележка за двуслойните BD/DVD дискове
Възпроизвеждането на картината и звука може
да бъде прекъснато за момент, когато се сменят
слоевете.
Регионален код (само за BD-ROM/DVD VIDEO
дискове)
Вашият плейър има регионален код, отпечатан на
гърба на устройството и ще възпроизвежда само BDROM/DVD VIDEO дискове, които имат идентичен
регионален код или означение
.
Регионален
код
Region code
34
Файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Видео
Формат на файла
Разширение
MPEG-1 Video/PS*1*5 “.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
DivX*2
“.avi,” “.divx”
MPEG-4 AVC*1*5
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
WMV9*1*5
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
*5
*3
Музика
Формат на файла
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC*1*4*5
“.m4a”
WMA9 Standard*1*4*5 “.wma”
LPCM
“.wav”
Снимки
Формат на файла
JPEG
Разширение
“.jpg,” “.jpeg”
* Плейърът не възпроизвежда файлове, кодирани
с DRM.
*2 ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео
формат, разработен от DivX Inc. Този продукт е
официално сертифицирано DivX ® устройство и
може да възпроизвежда DivX® видео. За повече
информация и инструменти на софтуера, които
да преобразуват файлове в DivX видео, посетете
www.divx.com.
DIVX VIDEO-ON DEMAND: Това DivX Certified®
устройство трябва да бъде регистрирано, за да
възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да получите регистрационен
код, открийте DivX VOD секцията в менюто с
настройки на устройството. За да довършите
процеса по регистрацията и да научите повече за
DivX VOD, посетете vod.divx.com с този код.
*3 Плейърът възпроизвежда файлове в AVCHD
формат, които са записани с цифрова видеокамера
и др. Дисковете в AVCHD формат няма да могат
да бъдат възпроизведени, ако не са правилно
финализирани.
*4 Плейърът не възпроизвежда файлове, кодирани с
Lossless.
1
*5 Плейърът не може да възпроизвежда файлове в
такъв формат на DLNA сървър.
*6 Плейърът може да възпроизвежда само видео със
стандартна резолюция на DLNA сървъра.
Функции на BRAVIA Sync
(Само за HDMI връзки)
Ако свържете компоненти Sony, които са съвместими
с функцията “Control for HDMI” посредством HDMI
кабел (не е приложен в комплекта), операциите се
улесняват по следния начин:
• One Touch Play (Възпроизвеждане с едно
докосване)
С едно докосване на някой от следните бутони,
свързаният телевизор се включва, а селекторът
за избор на входен източник на телевизора
автоматично се превключва към плейъра.
–
– HOME: Автоматично се извежда началното меню
(стр. 10, 16, 21).
–
: Възпроизвеждането започва автоматично.
• System Power Off (Изключване на системата)
Когато изключите телевизора от бутона -ТVили от бутона за захранването на устройството за
дистанционно управление, плейърът и HDMIсъвместимите компоненти също автоматично се
изключват.
Подготовка за функциите на BRAVIA Sync
Задайте функцията “Control for HDMI” в положение
“On” в дисплея с настройки “Screen Settings” (стр.
26).
За подробности относно настройките на вашия
телевизор или другите свързани компоненти
се обърнете към ръководството с инструкции,
приложено към телевизора или компонентите.
Допълнителна информация
• Възможно е някои файлове да не се възпроизведат
в зависимост от формата, кодирането условията на
запис или състоянието на DLNA сървъра.
• Възможно е някои файлове, редактирани на
компютър, да не се възпроизведат.
• Плейърът може да разпознае следните файлове или
папки в BD, DVD, CD и USB устройствата:
- папки до 5-то ниво на дървовидната структура
- до 500 файла в едно ниво на дървовидната
структура
• Плейърът може да разпознае следните файлове или
папки, запаметени в DLNA сървъра:
- папки до 20-то ниво на дървовидната структура
- до 999 файла в едно ниво на дървовидната
структура
• Възможно е някои USB устройства да не работят с
този плейър.
• Плейърът може да разпознае Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет
или твърд диск), които са FAT-съвместими и не
са разделени на части, Still Image Capture Device
(SICD) устройства и 101 клавиатури (само за
предния USB жак).
• За да избегнете повреда на данните или на USB
паметта и другите устройства, изключете плейъра,
преди да свържете или разкачите USB паметта или
другите устройства.
• Възможно е плейърът да не може да възпроизведе
без размазване видео файлове с висок битрейт,
записани на DATA CD. Препоръчваме ви да
възпроизвеждате такива файлове, като използвате
DATA DVD.
• Theatre (Режим киносалон)
Когато натиснете бутона THEATRE, плейърът
автоматично се превключва на подходящия
видео режим за гледане на филми. Когато
свържете плейъра с АV усилвател (приемник)
Sony посредством HDMI кабел, извеждането
на звука през говорителите също автоматично
се превключва. Когато свържете плейъра с
телевизор, съвместим с режим Theatre (киносалон)
посредством HDMI кабел, видео режимът на
телевизора се превключва на режим Theatre
(киносалон). Отново натиснете бутона, за да се
върнете към първоначалната настройка.
• Language Follow (Следване на езика)
Когато промените езика на екранния дисплей на
вашия телевизор, езикът на екранния дисплей на
плейъра също се променя, след като изключите и
след това отново включите плейъра.
• Когато свързвате телевизор Sony, който е
съвместим с функцията Лесна настройка на
“Control for HDMI” посредством HDMI кабел,
настройката на функцията “Control for HDMI” на
плейъра автоматично се превключва в положение
“On”, ако настройката на функцията “Control
for HDMI” на свързания телевизор е зададена в
положение “On”. Обърнете се към ръководството с
инструкции на телевизора.
• Когато свързвате телевизор Sony, който е
съвместим с функциите на BRAVIA Sync
посредством HDMI кабел, ще можете да
управлявате основните функции на плейъра с
устройството за дистанционно управление на
телевизора, ако настройката на функцията “Control
for HDMI” на свързания телевизор е зададена в
положение “On”. Обърнете се към ръководството с
инструкции, приложено към телевизора.
В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията “Control for HDMI” да не работи.
Обърнете се към ръководството с инструкции,
приложено към компонента.
продължава
35
Сигурност на безжичния LAN
Тъй като комуникацията посредством функцията за
безжичен LAN се осъществява чрез радио вълни, е
възможно безжичният сигнал да бъде податлив на
смущения. С оглед подсигуряване на безжичното
предаване на данни, този плейър поддържа различни
функции. Уверете се, че правилно сте извършили
настройките за сигурност в съответствие с вашата
интернет среда.
No Security
Въпреки че можете лесно да извършите настройките,
всеки може да улови безжичното предаваната
информация или да се намеси във вашата безжична
мрежа, дори и без специални средства. Имайте
предвид, че съществува опасност от неправомерен
достъп до ваши лични данни.
WEP
WEP се отнася до сигурността в комуникациите за
предотвратяване на достъп или намеса на външни
лица до вашата безжична мрежа. WEP е технология
за сигурност, която позволява свързването на стари
модели устройства, които не поддържат технологията
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за сигурност, разработена да
коригира недостатъците на WEP технологията. TKIP
осигурява по-високо ниво на сигурност в сравнение
с WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за сигурност, която използва
по-усъвършенстван метод, различен от този, който
използват технологиите WEP и TKIP.
AES осигурява по-високо ниво на сигурност в
сравнение с WEP и TKIP.
36
Авторски права
и търговски марки
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски марки
на Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• Java и всички основани на Java търговски марки и
лога са търговски марки или запазени търговски
марки на Sun Microsystems, Inc. в САЩ и други
страни.
•
, “XMB” и “xross media bar” са търговски марки
на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment
Inc.
• Този продукт съдържа технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
• “Blu-ray Disc” е търговска марка.
• Логата “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” са
търговски марки.
• “BD-LIVE”, логото “BD-LIVE” и “BONUSVIEW”
са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
• “Blu-ray 3D” и логото “Blu-ray 3D” са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
• “x.v.Colour” и логото “x.v.Colour” са търговски
марки на Sony Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” и логото “PhotoTV HD” са
търговски марки на Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
• DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога
са запазени търговски марки на DivX Inc. и са
използвани по неин лиценз.
• Windows Media е запазена търговска марка или
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други страни.
Този продукт е защитен от определени права
за интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Употребата или разпространението на
такава технология извън този продукт е забранена
без разрешение за това от Microsoft или оторизиран
филиал на Microsoft.
• Логото Wi-Fi CERTIFIEDTM е марка за сертификат
на Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected SetupTM е марка на Wi-Fi
Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIEDTM” и “Wi-Fi Protected SetupTM”
са търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIEDTM са
търговски марки, сервизни марки или марки за
сертификат на Digital Living Network Alliance.
• Другите наименования на системи и продукти са по
принцип търговски марки или запазени търговски
марки на техните производители. Маркировките TM
и ® не са указани в този документ.
Кодове на управляемите
телевизори
,
Докато задържате натиснат бутона -ТVвъведете кода на производителя на телевизора, като
използвате бутоните с цифри.
Ако в списъка е посочен повече от един код, опитайте
да въведете един по един кодовете, докато откриете
онзи, който работи с вашия
y телевизор.
Производител
Manufacturer
Код number
Code
Sony
01 (фабрична
(default) настройка)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
Допълнителна информация
• Технологията за разпознаване на музика и видео
и свързаната с нея информация са осигурени от
Gracenote®.
Gracenote е индустриален стандарт в технологиите
за разпознаване на музика и подобни услуги. За
повече информация, моля, посетете www.gracenote.
com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, музикални и видео данни
от Gracenote Inc., запазени права© от 2000г.
до днешна дата Gracenote. Gracenote софтуер,
запазени права© от 2000г. до днешна дата
Gracenote. Този продукт и услуга попадат под един
или повече патенти, притежавани от Gracenote. В
уебсайта на Gracenote можете да видите списъка
с патентите, притежавани от Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, логото Gracenote и
логотипът, както и логото “Powered by Gracenote”
са запазени търговски марки или търговски марки
на Gracenote в САЩ и/или други страни.
продължава
37
Списък с езикови кодове
За подробности вижте раздела “BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD дискове)” (стр. 25).
Изписването на съответния език съответства на ISO 639: 1988 (E/F) стандарта.
Код Език
Code
Language
за езици,
които
1703 not
specified
не са посочени в
таблицата.
Родителски контрол/Регионален код
За подробности вижте раздела “Parental Control Area Code (Регионален код за родителски контрол) (стр. 25).
Номер,
Държава
(код)
Number,
Area (Code)
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgium (be)
2070, Brazil (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Denmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, France (fr)
2109, Germany (de)
2200, Greece (gr)
38
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Ireland (ie)
2254, Italy (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Netherlands (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norway (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Poland (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Russia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spain (es)
2499, Sweden (se)
2086, Switzerland (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, United Kingdom (gb)
Азбучен указател
Думите в кавички се извеждат на
екранния дисплей.
Символи
(любими) 9
Цифри
3D 17
“3D Output Setting” 22
A-Z
AUDIO 9
“Audio Settings” 24
“Auto Standby” 26
“BD/DVD Viewing Settings” 25
BD-LIVE 16
BD-R 33
BD-RE 33
Blu-ray Disc 33
BONUSVIEW 16
BRAVIA Internet Video 18
BRAVIA Sync 31, 35
CD 33
Child Lock 8, 32
“Control for HDMI” 26, 31, 35
Deep Colour 23
“Dimmer” 26
DISPLAY 10
DLNA 19, 27
Dolby Digital 24
“DSD Output Mode” 24
DTS 24
DVD 33
“Easy Setup” 14, 28
“Gracenote Settings” 27
HDMI 23, 24
HOME 10, 21
“IP Content Noise Reduction” 20
Language Follow 35
MAC адрес 27
“Music Settings” 26
“Network Settings” 27
“Network Update” 22
One-Touch Play 35
OPTIONS 10
“OSD” 26
“Parental Control Settings” 25
POP UP/MENU 9
“Quick Start Mode” 26
“Resetting” 28
“Screen Settings” 22
“Setup” 21
SUBTITLE 9
System Power-Off 35
“System Settings” 26
THEATRE 9, 35
TOP MENU 9
“TV Screen Size Setting for 3D” 22
“TV Type” 22
USB 18
WEP 36
WPA2-PSK (AES) 36
WPA2-PSK (TKIP) 36
WPA-PSK (AES) 36
WPA-PSK (TKIP) 36
А-Я
Актуализация 22
Актуализиране на софтуера 22, 27
Батерии 11
Възобновяване 10, 32
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани 33
Звуков поток 30
Интернет съдържание 9, 18
Информация за
възпроизвеждането17
Начално меню 21
Нулиране на плейъра 28
Отстраняване на проблеми 29
Регионален код 34
Родителски контрол 25
Свързване към
АV усилвател (приемник) 13
Мрежа 15
Телевизор 12
Устройство за дистанционно
управление 9, 11
Цветни бутони 9
Софтуерът на този плейър може да бъде актуализиран в бъдеще. За да научите подробности относно
всички налични актуализации, моля, посетете следния интернет адрес:
За потребители от страните в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За да научите полезни съвети, за бележки и информация относно продуктите на Sony и достъпните
услуги, моля, посетете: www.sony-europe.com/myproduct/
Отпечатано върху 70% или повече рециклирана хартия
с мастило, базирано на растителни мазнини, което не
съдържа VOC (летливи органични вещества).
39
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF