Sony | STR-DH550 | Sony STR-DH550 5.2-канален AV приемник Информация за продукта

4-488-937-71(2) (BG)
Многоканален
аудио-видео
приемник
Справочно ръководство
STR-DH550
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане
на течности върху устройството и не
поставяйте върху него предмети, пълни
с течности, като например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за
книги или вграден шкаф.
Тъй като захранващият кабел се използва
за изключване на уреда от електрическата
мрежа, включете го към леснодостъпен
контакт. Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете щепсела
на захранващия кабел от електрическия
контакт.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна
топлина, като слънце и огън.
Уредът не е изключен от електрическата
мрежа, докато е свързан към електрически
контакт, дори и самият уред да е изключен.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може доведе до увреждане
на слуха.
Този символ е предназначен
да предупреждава
потребителя за наличието
на повърхност, която
може да е гореща, ако
бъде докосната по време
на нормална работа.
2BG
За потребителите в Европа
Изхвърляне на
използвани батерии
и електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията
или опаковката показва, че продуктът
и батерията не трябва да се третират
като битови отпадъци. При определени
батерии той може да се използва заедно
с химически символ. Химическите
символи за живак (Hg) или олово (Pb)
са добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези продукти и батерии, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящата им
обработка като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва
да бъде заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията и на
електрическото и електронно оборудване,
предайте тези продукти в края на живота
им в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте батерията
в подходящ пункт за рециклиране на
използвани батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт или батерия се обърнете към
местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта
или батерията.
Съобщение за потребителите:
следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital
и Pro Logic Surround, както и DTS** Digital
Surround System.
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
и символът „двойно D“ са търговски
марки на Dolby Laboratories.
** За патентите на DTS вижте
http://patents.dts.com. Произведено по
лиценз на DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, символът, както и DTS-HD
и символът заедно са регистрирани
търговски марки на DTS, Inc.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
Този приемник е снабден с технологията
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът
HDMI, са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати
и в други държави.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
и iPod touch са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави.
Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки
са собственост на съответните им
притежатели. В това ръководство
символите ™ и ® не са посочени.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made
for iPhone“ означават, че електронният
аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от разработчика
като отговарящ на стандартите за
производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за работата на
това устройство или съвместимостта му със
стандартите за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че
използването на този аксесоар с iPod
или iPhone може да окаже влияние върху
ефективността на безжичната връзка.
Windows Media е регистрирана търговска
марка или търговска марка на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява
се употребата или разпространението
на такава технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от клон,
упълномощен от Microsoft.
Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
3BG
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логотипът
„x.v.Color (x.v.Colour)“ са търговски
марки на Sony Corporation.
„BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ и логотипът
на „WALKMAN“ са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
MICROVAULT е търговска марка
на Sony Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link
и логотипът на MHL са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на MHL Licensing, LLC.
• Ако няма да използвате приемника
дълго време, го изключете
от електрическия контакт.
За да изключете кабела за
променливотоково захранване
(проводника към електрическата
мрежа), хванете щепсела. Никога
не дърпайте кабела.
• Кабелът за променливотоково
захранване (проводникът към
електрическата мрежа) трябва
да се подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
При повишена температура
Предпазни мерки
Въпреки че приемникът загрява по
време на работа, това не е неизправност.
Ако използвате този приемник
продължително и често, температурата
отгоре, встрани и в задната част
на корпуса се повишава значително.
За да избегнете изгаряне, не докосвайте
корпуса.
За безопасност
При поставяне
Ако в корпуса попадне твърд предмет
или се излее течност, изключете
приемника от електрическата
мрежа и го предайте за проверка
на квалифициран персонал, преди
да го използвате отново.
За източници на захранване
• Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на приемника.
• Уредът не е изключен от източника
на променливотоково захранване
(електрическата мрежа), докато
е свързан към електрическия контакт,
дори и самият уред да е изключен.
4BG
• Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за
да предотвратите повишаване
на температурата и да удължите
живота му.
• Не поставяйте приемника близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични
вибрации.
• Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
• Не поставяйте приемника близо
до оборудване като телевизор,
видеокасетофон или магнетофон.
(Ако приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо
до това оборудване, може да се появи
шум, както и да се влоши качеството
на картината. Това е особено вероятно
при използване на вътрешна антена
(ефирна). Затова е препоръчително да
се използва външна антена (ефирна).)
• Бъдете внимателни при поставяне на
приемника върху повърхности, които
са били специално обработени
(с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като
това може да доведе до поява на петна
или обезцветяване на повърхността.
При работа
Преди да свържете друго оборудване,
се уверете, че сте изключили приемника
и сте извадили захранващия кабел
от контакта.
При почистване
Почиствайте корпуса, панела и уредите
за управление с мека кърпа, навлажнена
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители, като
спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Спецификации
Секция на усилвателя
Минимална RMS изходна мощност1)
(6 ома, 20 Hz – 20 kHz, ОХИ 0,09%)
90 W + 90 W
Изходна мощност в стерео режим1)
(6 ома, 1 kHz, ОХИ 1%)
105 W + 105 W
Изходна мощност в съраунд режим1)2)
(6 ома, 1 kHz, ОХИ 0,9%)
145 W на канал
1)
Измерено при следните условия:
Изисквания за захранването:
230 V променлив ток, 50 Hz
2)
Референтна изходна мощност за предни,
централен и съраунд високоговорители.
В зависимост от настройките на звуковото
поле и източника е възможно да няма
извеждане на звук.
Честотна характеристика
Аналогова
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(с изключени звуково поле
и еквалайзер)
Вход
Аналогов
Чувствителност: 500 mV/
50 килоома
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Цифров (коаксиален)
Импеданс: 75 ома
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Цифров (оптичен)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Изход (аналогов)
SUBWOOFER
Напрежение: 2 V/1 килоом
Еквалайзер
Нива на усилване
±10 dB, стъпка от 1 dB
3)
4)
INPUT SHORT (с изключени звуково поле
и еквалайзер).
Измерена мрежа, входно ниво.
5BG
Секция за FM тунер
Честотен обхват
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (ефирна)
Проводникова FM антена
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирано
Секция за AM тунер
Честотен обхват
531 kHz – 1 602 kHz (стъпка от 9 kHz)
Антена (ефирна)
Рамкова антена (ефирна)
Секция за видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
6BG
HDMI видеосигнал
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
3D
Опаковане
на кадри
Формат
един-до-друг
(половина)
Формат над-под
(горна и долна
част)
Формат
2D
4 096 × 2 160p @ 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
4 096 × 2 160p @ 50 Hz
a1)
–
–
–
3 840 × 2 160p @ 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3 840 × 2 160p @ 50 Hz
a1)
–
–
–
4 096 × 2 160p @ 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3 840 × 2 160p @ 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3 840 × 2 160p @ 25 Hz
a2)
–
–
–
3 840 × 2 160p @ 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1 920 × 1 080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1 920 × 1 080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1 920 × 1 080p @ 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 920 × 1 080p @ 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 920 × 1 080p @ 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 920 × 1 080i @ 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 920 × 1 080i @ 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 280 × 720p @ 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1 280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1) Поддържа YUV 4:2:0 / само 8-битов формат.
2)
Поддържа само 8-битов формат.
3)
Тези формати се поддържат и от MHL връзка.
7BG
Секция MHL
Обща информация
Поддържана версия на MHL
Снабден с MHL 2
Максимален ток
900 mA
Изисквания за захранването
230 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия
200 W
Консумация на енергия (в режим
на готовност)
0,3 W (Когато [Control for HDMI]
и [Pass Through] са с настройка [Off].)
0,5 W (Когато [Control for HDMI]
е настройка [On] и [Pass Through]
е с настройка [Off].)
Размери (ширина/височина/дълбочина)
(приблиз.)
430 мм × 156 мм × 329,4 мм
включително изпъкналите части
и контроли за управление
Тегло (приблиз.)
7,6 кг
Секция iPhone/iPod
Постоянен ток 5 V 1,0 A MAX
USB работи с iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPod touch (от 2-ро до 5-то поколение),
iPod classic и iPod nano (от 3-то до 7-мо
поколение).
Секция USB
Поддържан формат*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
8 kHz – 48 kHz, 16-битови PCM
сигнали
* Съвместимостта с всеки софтуер за
кодиране/запис и с всички записващи
устройства и носители не може да бъде
гарантирана.
Скорост на трансфер
Пълна скорост
Поддържано USB устройство
Клас за масово съхранение
Максимален ток
500 mA
8BG
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
4-488-937-71(2) (BG)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising