Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2-канален AV приемник за домашно кино Инструкции за експлоатация

Многоканален
аудио-видео
приемник
Инструкции за експлоатация
STR-DH770
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер
се намират на задния панел на приемника.
Запишете ги в предоставените по-долу места.
Правете справка с тях винаги когато се
свързвате с търговеца на Sony относно този
продукт.
Модел №
Сериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открити източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане на
течности върху устройството и не поставяйте
върху него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица
за книги или вграден шкаф.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце и огън.
Тъй като захранващият кабел се използва
за изключване на уреда от електрическата
мрежа, включете го към леснодостъпен
контакт. Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете щепсела
на захранващия кабел от електрическия
контакт.
Уредът не е изключен от електрическата
мрежа, докато е свързан към електрически
контакт, дори и самият уред да е изключен.
Този символ е предназначен да
предупреждава потребителя за
наличието на повърхност, която
може да е гореща, ако бъде
докосната по време на
нормална работа.
2BG
За клиентите в Европа
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо и
електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията
или опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като
битови отпадъци. При определени батерии
той може да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти и батерии,
ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на електрическото
и електронно оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта или батерията.
Съобщение за потребителите: следната
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано
на законодателството на Европейския съюз,
трябва да бъдат отправяни към
упълномощения представител, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.
За въпроси, свързани с обслужването
или гаранцията, прегледайте адресите,
посочени в отделните документи
за сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване съответства на основните
изисквания и другите съответни разпоредби
на Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния URL
адрес: http://www.compliance.sony.de/
Този многоканален аудио-видео приемник
е предназначен за възпроизвеждане на звук
и видео от свързани устройства, поточно
предаване на музика от съвместим с NFC
смартфон или BLUETOOTH устройство
и FM тунер.
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в Наредбата за ЕМС, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може доведе до увреждане
на слуха.
3BG
Ръководства, предоставени за този продукт
Посочените по-долу ръководства са предоставени с този продукт.
Информацията, включена във всяко ръководство е показана по-долу.
Ръководство
за стартиране
Инструкции за
експлоатация
(тази брошура)
Подготовка
Монтаж
Връзки
Първоначална настройка
Основни операции
Слушане/Гледане
Разширени операции
Слушане/Гледане
Разширени операции
BLUETOOTH функция
Други функции
Регулиране на настройките
Отстраняване на неизправности
Предпазни мерки/спецификации
За да прочетете Помощното ръководство, отидете
на следния уебсайт:
За клиентите в Европа
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
За клиентите в Тайван
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/zh-tw/
За клиентите в други области:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
4BG
Помощно
ръководство
(онлайн)
Относно тези
„Инструкции
за експлоатация“
 Указанията
в настоящите Инструкции
за експлоатация описват бутоните
на дистанционното управление. Можете
също да използвате бутоните за управление
на приемника, ако са със същите
или подобни имена като тези
на дистанционното управление.
 Някои илюстрации са представени
като концептуални скици и може да
се различават от действителните продукти.
 Елементите, показвани на телевизионния
екран, може да се различават в зависимост
от региона.
 Текстът в скоби ([--]) се показва на екрана
на телевизора, а текстът, отделен с двойни
кавички („--“), се показва на панела
на дисплея.
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital
и Pro Logic Surround, както и DTS** Digital
Surround System.
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX и символът „двойно D“ са
търговски марки на Dolby Laboratories.
** За патентите на DTS вижте http://
patents.dts.com. Произведено по лиценз
на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
символът, както и DTS-HD и символът
заедно са регистрирани търговски марки и
DTS-HD Master Audio е търговска марка на
DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
Този приемник е снабден с технологията
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът HDMI,
са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други държави.
Apple, логотипът на Apple, iPhone, iPod, iPod
touch и Retina са търговски марки на Apple
Inc., регистрирани в САЩ и в други държави.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към
iPod или съответно iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство
или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността на безжичната
връзка.
Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява
се употребата или разпространението
на такава технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от клон,
упълномощен от Microsoft.
Технологията за аудио кодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
„BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистрирана търговска марка
на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ и логотипът на „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
MICROVAULT е търговска марка
на Sony Corporation.
Словната марка и логотипите BLUETOOTH® са
регистрирани търговски марки на Bluetooth
SIG, Inc. и всяко използване на подобни
марки от Sony Corporation е по лиценз.
Другите търговски марки и имена са
на съответните им притежатели.
Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC Forum,
Inc. в САЩ и други държави.
Android™ е търговска марка на Google Inc.
Google Play™ е търговска марка на Google Inc.
Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки са
собственост на съответните им притежатели.
В това ръководство символите ™ и  не са
посочени.
5BG
Съдържание
Ръководства, предоставени
за този продукт ...................................... 4
Относно тези „Инструкции
за експлоатация“ ................................... 5
Включени принадлежности ...................... 6
Части и бутони за управление ...................7
Подготовка
Инсталиране на високоговорителите .....11
Свързване на високоговорителите ......... 13
Свързване на телевизор ...........................19
Свързване на адуиовизуални
устройства .............................................23
Свързване на антената ............................ 25
Свързване на захранващ кабел .............. 25
Настройване на приемника
чрез „Easy Setup“ ................................. 26
Слушане/Гледане
Включени
принадлежности

Дистанционно управление (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
FM кабелна антена (1)

Калибриращ микрофон (1)


Поставяне на батериите
в дистанционното управление
Поставете две батерии R03 (размер AAA)
(включени в комплекта) в дистанционното
управление. Уверете се, че полюсите „+“
и „-“ са в правилна позиция, когато
поставяте батериите.
Удоволствие от видео и звук .................. 29
Удоволствие от звукови ефекти ............. 30
Допълнителна
информация
Отстраняване на неизправности .............33
Предпазни мерки ..................................... 36
Спецификации .......................................... 38
Забележка
 Не оставяйте дистанционното управление
на твърде горещо или влажно място.
 Не използвайте едновременно стари и нови
батерии.
 Не смесвайте манганови с друг тип батерии.
 Не излагайте сензора на дистанционното
управление на пряка слънчева светлина или
лампи. Това може да причини неизправност.
 Ако възнамерявате да не използвате дистанционното управление за продължителен
период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда
поради протичане или окисляване.
 Когато приемникът вече не реагира
на дистанционното управление, сменете
и двете батерии с нови.
6BG
Части и бутони за управление
Приемник
Преден панел




 (захранване) (стр. 25)
Индикатор за захранване
SPEAKERS (стр. 27)
TUNING MODE, TUNING +/–
Управлява функцията за тунер.
Натиснете TUNING +/–, за да сканирате
за станция.





Сензор за NFC
2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (стр. 30, 31)
Панел на дисплея (стр. 8)
NIGHT MODE
CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
Управлява функцията за BLUETOOTH.
 DISPLAY
 DIMMER
Регулира се яркостта на панела на дисплея
в 3 нива.
 Сензор за дистанционно управление
Получава сигнали от дистанционното
управление.
 PURE DIRECT
Индикаторът над бутона свети, когато
е активирана функцията Pure Direct.
  (USB) порт
 Жак CALIBRATION MIC (стр. 28)
 Жак PHONES
Тук свържете слушалки.
Индикатор за захранване
Зелено: приемникът е включен.
Кехлибарено: приемникът е в режим на
готовност и сте задали едно от следните:
 „CTRL HDMI“ е с настройка „CTRL ON“;
 „BT STANDBY“ е с настройка „STBY ON“*;
 „STBY THRU“ е с настройка „ON“ или
„AUTO“.
Индикаторът угасва, когато приемникът
е в режим на готовност и:
 „CTRL HDMI“ е с настройка „CTRL OFF“;
 „BT STANDBY“ е с настройка „STBY OFF“;
 „STBY THRU“ е с настройка „OFF“.


* Индикаторът светва в кехлибарено само ако
има сдвоено с приемника устройство. Ако няма
сдвоени с приемника устройства, индикаторът
угасва.
 MASTER VOLUME (стр. 30)
 INPUT SELECTOR (стр. 30)
7BG
Индикатори върху панела на дисплея
Индикаторът светвам за да укаже текущото състояние.
 USB
Разпознато е USB устройство.
 Индикатор за входен сигнал
Указва текущия входен сигнал.
ARC
Избран е телевизионен вход и са открити
сигнали от функцията Audio Return Channel
(ARC).
OPT
Цифровите сигнали се въвеждат чрез жака
OPTICAL (стр. 20, 22).
COAX
Цифровите сигнали се въвеждат чрез жака
COAXIAL (стр. 24).
HDMI
Цифровите сигнали се въвеждат чрез
избрания жак HDMI (стр. 20, 21, 23).
 MEM
Активирана е функция на паметта, като
например функцията „Preset Memory“.
 D.R.C.
Активирана е компресията на динамичния
диапазон.
 Индикатор Dolby Digital Surround*
Приемникът декодира сигнали в съответния
формат Dolby Digital.
TrueHD Dolby TrueHD
 Индикатор Dolby Pro Logic
Приемникът обработва сигнали във формат
Dolby Pro Logic. Тази технология на
матрично декодиране на съраунд може
да подобри входните сигнали.
Забележка
Индикаторът може да не светне
в зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите.
 EQ
Активиран е еквалайзерът.
8BG
 Индикатор DTS(-HD)*
Приемникът декодира сигнали в съответния
формат DTS.
DTS-HD
DTS-HD
 ST
Приемникът се настройва на стерео
предаване.
 D.C.A.C.
Прилагат се резултатите от измерването
на функцията „Auto Calibration“.
 SLEEP
Активиран е таймерът за заспиване.
 BT
Свети, когато е свързано BLUETOOTH
устройство. Мига по време на сдвояване
и свързване.
 Индикатор за системата от
високоговорители (стр. 27)
* При възпроизвеждане на диск във формат
Dolby Digital или DTS се уверете, че сте
извършили цифровите връзки и че
„INPUT MODE“ не е с настройка „ANALOG“.
Заден панел
 Жакове HDMI IN/OUT* (стр. 20, 21, 23)
 Изводи SPEAKERS (стр. 14, 15, 16,
17, 18)
 Жакове SUBWOOFER OUT (стр. 14, 15,
16, 17, 18)
 Жакове AUDIO IN (стр. 20, 22, 24)
 Жакове VIDEO IN/MONITOR OUT
(стр. 22, 24)
 Извод FM ANTENNA (стр. 25)
 Жак COAXIAL IN (стр. 24)
 Жак OPTICAL IN (стр. 20, 22)
* HDCP 2.2 е нова подобрена технология за
защита на авторски права, която се използва за
защита на съдържание, като 4K филми.
Свържете телевизор към съответните
изходни жакове, за да гледате
видеоизточник от тях.
Входни жакове
Изходен жак
HDMI IN
HDMI TV OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
За подробности вижте „Свързване на
телевизор“ (стр. 19).
9BG
Дистанционно управление
 Бутони за входен сигнал
Избира входящия канал, свързан към
устройството, което искате да използвате.
Когато натиснете някой от бутоните за
входен сигнал, приемникът се включва.
 FRONT SURROUND, 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC
Избира звуково поле.
NIGHT MODE
Активира функцията за нощен режим.
PURE DIRECT
Активира функцията „Pure Direct“.
 DISPLAY
Показва информация върху панела
на дисплея.
AMP MENU
Показва менюто на панела на дисплея
за управление на приемника.
BACK
Връща към предишното меню или излиза от
меню или екранно ръководство, показано
на телевизионния екран.
PAIRING
Поставя приемника в режим на сдвояване.
(въвеждане),
/ / /
Натиснете , , , , за да изберете елемен, за да
ти от менюто. След това натиснете
потвърдите избора.
 HOME
Показва се началното меню на телевизионния екран.
/ (предишен/следващ), 
(възпроизвеждане/пауза)*,  (стоп)
Пропускане, възпроизвеждане, пауза,
спиране на операцията.
PRESET +/–
Избира предварително зададени станции
или канали.
MEMORY
Съхранява станция по време на работа
с тунера.
  (захранване)
Приемникът се включва или превключва към
режим на готовност.
Спестяване на енергия в режим
на готовност
Проверете дали сте направили следните
настройки:
 Задайте „CTRL HDMI“ на „CTRL OFF“
в менюто „<HDMI>“.
 Задайте „BT STANDBY“ на „STBY OFF“
в менюто „<BT>“.
 Задайте „STBY THRU“ на „OFF“ в менюто
„<HDMI>“.
SLEEP
Настройва се приемникът да се изключи
автоматично след определено време.
10BG

 (сила на звука) +*/–
Регулира силата на звука на всички
високоговорители едновременно.
 (заглушаване)
Временно се изключва звукът. Натиснете
бутона отново, за да възстановите звука.
* Бутоните /MEMORY и  + имат осезаеми
точки. Използвайте ги за отправна точка при
работа с приемника.
Забележка
 Целта на горепосоченото обяснение е да служи
за примери.
 В зависимост от модела на свързаното
устройство някои от функциите, обяснени
в този раздел, може да не работят с предоставеното дистанционно управление.
Инсталиране на високоговорителите
Можете да свържете до 7 високоговорителя и 2 събуфера към този аудио-видео приемник.
Позиционирайте високоговорителите и събуферите според предпочитаната си
конфигурация на високоговорителите.
Местоположение на всеки високоговорител
Забележка
 Когато свързвате само един заден съраунд високоговорител (SB), го поставете директно зад позицията
на слушане.
 Тъй като събуферът (SW) не издава силно насочени сигнали, можете да го поставите където искате.
Имена и функции на високоговорителите
Абревиатури,
Име на високоговорител
използвани
в илюстрациите
Функции
FL
Преден ляв високоговорител
FR
Преден десен високоговорител
Възпроизвежда стерео звук от предния
ляв/десен канал.
CNT
Централен високоговорител
Възпроизвежда гласове от централния
канал.
SL
Ляв съраунд високоговорител
SR
Десен съраунд високоговорител
Възпроизвежда звук от левия/десния
съраунд канал.
SBL
Заден ляв съраунд високоговорител
SBR
Заден десен съраунд високоговорител
SB
Заден съраунд високоговорител
Възпроизвежда звук от задния съраунд
канал.
SW
Събуфер
Възпроизвежда звук от канала LFE
(нискочестотен ефект) и подсилва
басовите партии на други канали.
LH
Преден горен ляв високоговорител
RH
Преден горен десен високоговорител
Възпроизвежда вертикални звукови
ефекти от предния горен ляв/десен канал.
Възпроизвежда звук от левия/десния
заден съраунд канал.
11BG
Подготовка
Подготовка
Настройки на конфигурацията и шаблона за високоговорители
Изберете шаблона на високоговорителите според използваната от вас конфигурация
на високоговорителите.
Конфигурация на
високоговорителите
„SB ASSIGN“*
Шаблон на
За свързване
високоговорители вижте стр.
те, който да бъде
избран в менюто
„<SPEAKER>“.
5.1 канала
„OFF“
„3/2.1“
14
7.1 канала с използване на задните съраунд –
високоговорители
„3/4.1“
15
7.1 канала с използване на предни горни
високоговорители
„5/2.1“
16
5.1 канала при свързване с двоен усилвател „BI-AMP“
„3/2.1“
17
5.1 канала с използване на предни „B“
високоговорители
„3/2.1“
18
–
„SPK B“
* Може да изберете „SB ASSIGN“ само ако конфигурацията на високоговорителите е настроена да няма
задни съраунд и предни горни високоговорители.
Избор на конфигурация на високоговорителите
1 Натиснете AMP MENU.
2 Натиснете / , за да изберете „<SPEAKER>“, след което натиснете
3 Натиснете / , за да изберете „SP PATTERN“, след това натиснете
.
.
4 Изберете желаната от вас конфигурация на високоговорителите, след което
натиснете
.
Настройки на конфигурацията на високоговорителите
Например:
2 съраунд
2 предни + 2
високогопредни горни +
централен висо- ворителя
коговорител
Шаблон
на високоговорителите
събуфер
Преден
ляв/десен високоговорител
Централен високоговорител
Ляв/десен
съраунд
високоговорител
Заден ляв
съраунд
високоговорител
5/2.1







5/2







4/2.1







4/2







3/4.1







12BG
Заден де- Събуфер
сен съраунд високоговорител
Преден
горен ляв/
десен високоговорител
Преден
ляв/десен високоговорител
Централен високоговорител
Ляв/десен
съраунд
високоговорител
Заден ляв
съраунд
високоговорител
Заден де- Събуфер
сен съраунд високоговорител
Преден
горен ляв/
десен високоговорител
3/4







2/4.1







2/4







3/3.1







3/3







2/3.1







2/3







3/2.1







3/2







2/2.1







2/2







3/0.1







3/0







2/0.1







2/0







 : Не се използва.
 : Използва се.
Свързване на високоговорителите
Този приемник ви позволява да свържете до 7.1-канална система.
Диаграмата за оформление на високоговорителите е ръководство за идеално поставяне
на високоговорителите. Няма нужда да поставяте високоговорителите точно, както
е показано на диаграмата.
Забележка
 Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към електрическата мрежа),
преди да свържете кабелите,
 Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че металните жици на кабелите за високогово-
рителите не се докосват един до друг между изводите SPEAKERS.
 Когато свързвате събуфер с функция за автоматично преминаване в режим на готовност, изключете я,
докато гледате филми. Ако функцията за автоматично преминаване в режим на готовност
е активирана, тя превключва автоматично в режим на готовност според нивото на входния
сигнал към събуфера и звукът не може да се извежда.
 Ако имате два събуфера, можете да ги свържете едновременно към жаковете SUBWOOFER OUT.
13BG
Подготовка
Шаблон
на високоговорителите
Примери за връзки на високоговорителите
5.1-канална система на високоговорителите
 30˚
 100˚ – 120˚
Централен
Съраунд високоговорители високоговорител
Събуфер
Предни високоговорители
 Аудиокабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
След като направите връзката, задайте
[Surround Back Speakers Assign]
в [Speaker Setting] на [None Speaker].
Съвет
Можете да зададете и [SURROUND BACK SPEAKERS
ASSIGN] в [Easy Setup] на [No speaker is connected].
14BG
7.1-канална система на високоговорителите със задни съраунд
високоговорители
Подготовка
 30˚
 100˚ – 120˚
 Същият ъгъл.
Съраунд
високоговорители
Събуфер
Задни съраунд
високоговорители*
Централен
високоговорител
Предни
високоговорители
 Аудиокабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
* Ако свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към изводите L
(+/–).
След като направите връзката, задайте
[Surround Back Speakers Assign]
в [Speaker Setting] на [Surround Back
Speakers].
15BG
7.1-канална система на високоговорителите с използване
на предни горни високоговорители
 30˚
 100˚ – 120˚
Централен
Съраунд високоговорители високоговорител
Събуфер
Предни горни
високоговорители
Предни
високоговорители
 Аудиокабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
След като направите връзката, задайте
[Surround Back Speakers Assign]
в [Speaker Setting] на [Front High Speakers].
16BG
5.1-канална система от високоговорители при свързване
с двоен усилвател
 30˚
 100˚ – 120˚
Съраунд високоговорители
Преден високоговорител
Централен
високоговорител
Преден високоговорител
Събуфер
 Аудиокабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
Уверете се, че металните пластини
на Hi/Lo, прикрепени към високоговорителите, са отстранени от тях, за да избегнете
неизправност в приемника.
След като направите връзката,
задайте [Surround Back Speakers Assign]
в [Speaker Setting] на [Bi-Amplifier Speakers].
17BG
Подготовка
Можете да подобрите качеството на звука, като свържете различни усилватели към високочестотните и нискочестотните високоговорители с помощта на връзка с два усилвателя.
5.1-канална система на високоговорителите с предни „B“
високоговорители
Ако разполагате с допълнителна система от предни високоговорители, я свържете
я изводите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Съраунд високоговорители
FR(B)
Събуфер
Централен
високоговорител
FL(B) FR(A)
Предни „B“
високоговорители
FL(A)
Предни „A“
високоговорители
 Аудиокабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
След като направите връзката, задайте
[Surround Back Speakers Assign]
в [Speaker Setting] на [Front B Speakers].
Можете да изберете желаната от Вас
система на предни високоговорители
с помощта на бутона SPEAKERS
на приемника (стр. 27).
18BG
Свържете телевизор към жака HDMI TV OUT или MONITOR OUT. Можете да управлявате
този приемник чрез менюто на телевизионния екран, когато свържете телевизора към
жака HDMI TV OUT.
За връзка с 4K телевизор вижте Помощното ръководство.
Забележки относно връзката










Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
Свържете телевизионен монитор или прожектор към жаковете HDMI TV OUT или
MONITOR OUT на приемника.
Sony препоръчва да използвате одобрен за HDMI връзка кабел или HDMI кабел,
произведен от Sony.
Използвайте високоскоростен HDMI кабел с Ethernet. Изисква се висококачествен
високоскоростен HDMI кабел с Ethernet за 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 и 4K/60p 4:2:0 10 бита и т.н.
Не препоръчваме използването на кабел за преобразуване HDMI-DVI. Ако свързвате
кабел за преобразуване HDMI-DVI към DVI-D устройство, звукът и/или изображението
може да се загубят. Свържете отделни аудиокабели или кабели за цифрово свързване,
след което настройте отново входните жакове, ако звукът не се извежда правилно.
В зависимост от състоянието на връзката между телевизора или антената,
изображението на телевизионния екран може да бъде деформирано. В такъв случай
поставете антената по-далеч от приемника.
При свързване на оптичен цифров кабел вкарвайте конекторите директно, докато
щракнат на място.
Не прегъвайте и не връзвайте оптичните цифрови кабели.
Всички жакове за цифрово аудио са съвместими с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz и 96 kHz.
Когато свързвате телевизор към приемника чрез жаковете TV IN на приемника, задайте
жака за извеждане на звука на телевизора на „Fixed“, ако не може да бъде превключен
на „Fixed“ или „Variable“.
Когато използвате видеоформати с висок честотен диапазон, например 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 и 4K/60p 4:2:0 10 бита, задавайте формата на HDMI сигнала. За подробности вижте
„Настройване на формата на HDMI сигнал“ (стр. 30).
19BG
Подготовка
Свързване на телевизор
Свързване на телевизор, несъвместим с функцията
„Audio Return Channel (ARC)“, чрез HDMI връзка
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Изисква се HDMI връзка за аудио-/
видеосигнали.
Аудиосигнали
Аудио-/видеосигнали
или
 Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
 Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
 HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
20BG
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
Чрез само една връзка с HDMI кабел можете да слушате звук от телевизор от високоговорителите, свързани към приемника, докато приемникът изпраща аудио- и видеосигнали
към телевизора.
Аудио-/
видеосигнали
 HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Забележка
За тази връзка ще трябва да включите функцията
Управление за HDMI. Натиснете AMP MENU,
след това изберете „<HDMI>“ – „CTRL HDMI“ –
„CTRL ON“.
Съвет
Ако HDMI жака на телевизора (обозначен
с „ARC“) вече е свързан към друго устройство,
разкачете устройството и свържете приемника.
21BG
Подготовка
Свързване на телевизор, съвместим с функцията
„Audio Return Channel (ARC)“, чрез HDMI връзка
Свързване на телевизор без HDMI жакове
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Изискват се връзки за видеосигнали.
Видеосигнали
Аудиосигнали
или
 Видео кабел
(не е включен в комплекта)
 Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
 Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
22BG
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
Свързване на устройства с HDMI жакове
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към електрическата
мрежа), преди да свържете кабелите.
Жаковете HDMI са съвместими с HDCP 2.2. За да гледате защитено чрез HDCP 2.2
съдържание, например 4K, свържете тези HDMI жакове към жаковете на телевизора и
плейъра, които са съвместими с HDCP 2.2. За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на свързаното устройство.
Аудио-/видеосигнали
Кабелен или сателитен
приемник
Аудио-/видеосигнали
Конзола за игра, например
PlayStation4
Аудио-/видеосигнали
DVD рекордер
Аудио-/видеосигнали
Blu-ray Disc™ плейър,
DVD плейър
 HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Съвет
 Тази HDMI връзка е примерна. Можете да се
свържете всяко HDMI устройство към всеки
HDMI вход.
 Качеството на изображението зависи от жака
за свързване. Препоръчваме ви да свържете
устройствата си чрез HDMI връзка, ако те
разполагат с HDMI жакове.
23BG
Подготовка
Свързване на адуиовизуални устройства
Свързване на устройства с жакове, различни от HDMI жакове
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към електрическата
мрежа), преди да свържете кабелите.
Кабелен или сателитен
приемник
VCR, DVD рекордер,
камкордер, видеоигра
Аудиосигнали Видеосигнали
Аудиосигнали Видеосигнали
или
Аудиосигнали
Super Audio CD плейър, CD плейър
 Аудиокабел (не е включен в комплекта)
 Видео кабел (не е включен в комплекта)
 Коаксиален цифров кабел
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
(не е включен в комплекта)
Съвет
Може да преименувате всеки вход, за да
се покаже името му на панела на дисплея
на приемника. За подробности относно
24BG
настройването вижте „Промяна на
наименованието на всеки вход (NAME IN)“
в Помощното ръководство.
Изключете захранващия кабел, преди да
свържете антената.
Свързване на
захранващ кабел
Преди да свържете захранващия кабел,
направете връзките на високоговорителите и другите устройства.
1
Свържете захранващия
кабел към стенен
електрически контакт.
FM кабелна антена
(включена в комплекта)
Забележка
 Удължете докрай FM кабелната антена.
 След като свържете FM кабелната антена,
поддържайте я в оптимално хоризонтално
положение.
Към електрическия контакт
2
Натиснете  (захранване),
за да включите приемника.

Можете да включите приемника
и чрез  (захранване) на дистанционното управление. За да изключите
приемника, натиснете отново 
(захранване).
Забележка
След като изключите приемника, „STANDBY“
мига на панела на дисплея. Не изключвайте
захранващия кабел, докато мига „STANDBY“.
Това може да причини неизправност.
25BG
Подготовка
Свързване на антената
Настройване на
приемника чрез
„Easy Setup“
За да изпълните първоначална настройка,
се уверете, че телевизорът е свързан
към приемника (стр. 20, 21). След това,
превключете входа на телевизора към
входа, към който е свързан приемникът.
Забележка
Не е възможно да извършите процедурата
„Easy Setup“ с помощта на индикациите
на панела на дисплея.
Когато включите приемника за първи
път или след инициализирането му,
на телевизионния екран се показва
екранът „Easy Setup“.
Какво можете да правите
с помощта на „Easy Setup“
Като извършите „Easy Setup“, можете да
изпълните:
1: избор на езика;
2: избор на задаване на задни съраунд
високоговорители.
Задайте назначаването за изводите
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B;
3: операцията за автоматично
калибриране.
Извършете автоматично калибриране
в съответствие с конфигурацията
и подреждането на системата от
високоговорители.
Преди да извършите
автоматично калибриране





Ако екранът „Easy Setup“ не се покаже или
искате да се покаже ръчно, можете да го
направите чрез натискане на HOME, след
което да изберете [Easy Setup].
Изключете слушалките.
Отстранете всички препятствия между
калибриращия микрофон и високоговорителите.
За точни измервания се уверете,
че средата е тиха и без шум.
Задайте изхода на високоговорителя
на настройка, различна от „SPK OFF“.
За подробности вижте „Избор на
предните високоговорители“ (стр. 27).
Потвърждение на настройката на
активния събуфер
 Когато е свързан събуфер, включете го
и увеличете силата на звука, преди да
го активирате. Завъртете LEVEL точно
до средата.
 Ако свързвате събуфер с функция
за честота на кросоувър, настройте
до максималната стойност.
 Ако свързвате събуфер с функция
за автоматично преминаване
в режим на готовност, изключете
я (деактивирайте я).
Забележка
В зависимост от характеристиките на
използвания от Вас събуфер, стойността
на разстоянието за настройка може да се
различава от действителната позиция.
26BG
Избор на предните
високоговорители
Натиснете SPEAKERS на приемника
неколкократно.
Индикаторите на панела на дисплея
показват кой комплект от изводи е избран.
 SP A: Високоговорители, свързани към
изводите SPEAKERS FRONT A.
 SP B*: Високоговорители, свързани към
изводите SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
 SP A B*: Високоговорители, свързани
и към извода SPEAKERS FRONT A, и към
изводите SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
(паралелна връзка).
 (Няма): На панела на дисплея се показва
„SPK OFF“. От нито един от входовете
за високоговорители не се извеждат
аудиосигнали.
* За да изберете „SP B“ или „SP A B“,
задайте [Surround Back Speakers Assign]
в [Speaker Setting] на[Front B Speakers].
Натиснете / , за да изберете
задаването на задните съраунд
високоговорители, след което
натиснете
.
Изберете задаването на задните съраунд
високоговорители според конфигурацията на високоговорителите, която
използвате (стр. 14 – 18).
3: Изпълняване на
автоматично калибриране
Забележка
Тази настройка не е достъпна, когато са
свързани слушалки.
1: Избор на езика
1
Натиснете / , за да
изберете [Start], след
което натиснете
.
Съвет
Ако искате да изпълните автоматичното
калибриране по-късно, изберете [Skip].
Натиснете / , за да изберете
езика, след което натиснете
.
27BG
Подготовка
SPEAKERS
2: Избор на задаване на задни
съраунд високоговорители
2
Свържете предоставяния
калибриращия микрофон
към жака CALIBRATION MIC.
Поставете калибриращия
микрофон на позицията си
на слушане.
4
Изберете отново [Proceed].
Процесът по измерването отнема
около 30 секунди с тестов тон.
Когато измерването приключи,
прозвучава сигнал и екранът се
превключва.
Забележка
Ако измерването е неуспешно, следвайте
съобщението, след което изберете [Retry].
За подробности относно кода за грешка
и предупредителното съобщение вижте
„Списък със съобщения след измервания
на автоматичното калибриране“ (стр. 35).
Калибриращ
микрофон
(включен
в комплекта)
Забележка
 Високоговорителите издават много силен
звук по време на калибрирането и силата
на звука не може да се регулира.
Съобразете се със съседите си и
с присъстващи деца.
 Ако функцията за заглушаване е била
активирана, преди да извършите
автоматично калибриране, тя ще
се изключи автоматично.
 Възможно е да не могат да се направят
точни измервания или изобщо да не
се извърши автоматично калибриране,
ако се използват специални високоговорители, като например двуполюсни.
3
Изберете [Proceed].
5
Потвърдете резултатите от
измерването.
[Retry]: автоматичното калибриране
се извършва отново.
 [Save&Exit]: резултатите от
измерването се запаметяват
и устройството излиза от текущия
процес.
 [Exit]: излиза от процеса на
настройка, без да се запазят
резултатите от измерването.

Съвет
В зависимост от позицията на събуфера
резултатите от измерването може да се
различават. Ако обаче продължите да
използвате приемника с тази стойност,
това няма да причини проблеми.
28BG
6
Изберете [Save&Exit].
Слушане/Гледане
Възпроизвеждане от аудиовидео устройства
7
Автоматичното калибриране
е завършено. Изключете
калибриращия микрофон,
след което изберете [Exit].
За да отмените автоматичното
калибриране
1
Включете телевизора и след
това превключете входа на
телевизора на входа, към
който е свързан приемникът.
2
Натиснете HOME.
Началното меню се показва на
телевизионния екран.
В зависимост от телевизора
показването на началното меню на
телевизионния екран може да отнеме
известно време.
Функцията за автоматично калибриране
може да се отмени, когато направите
следното по време на процеса
по измерване:
 натиснете  (захранване);
 натиснете бутоните за входен сигнал
на дистанционното управление
или завъртите INPUT SELECTOR
на приемника;
 натиснете ;
 натиснете SPEAKERS на приемника;
 промените силата на звука;
 включите слушалки.
3
Натиснете / , за да
изберете [Watch] или [Listen],
след което натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
4
Изберете устройството,
което желаете да
възпроизведете.
29BG
Слушане/Гледане
Удоволствие от видео
и звук
5
Включете устройството и започнете възпроизвеждането.
6
Натиснете  +/–, за да
регулирате нивото на звука.
Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
Забележка
 Някои устройства (кабелен или сателитен
приемник, плейъри за Blu-ray дискове и DVD)
не работят добре с настройката „ENHANCED“.
В такъв случай изберете „STANDARD“.
 Ако телевизорът ви има подобно меню за
видеоформат с висок честотен диапазон,
проверете настройката в менюто на
телевизора, когато изберете „ENHANCED“
на приемника. За подробности за настройката
на менюто на телевизора вижте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Преди да изключите приемника, задължително
намалете силата на звука, за да избегнете
повреда на високоговорителите.
Съвет
 Можете да завъртите INPUT SELECTOR на
приемника или да натиснете бутоните за
входен сигнал на дистанционното управление,
за да изберете желаното от вас устройство.
 Можете да регулирате нивото на звука чрез
бутона MASTER VOLUME на приемника или
бутоните  +/– на дистанционното
управление.
За да увеличите или намалите нивото на звука
бързо
 Завъртете копчето бързо.
 Натиснете и задръжте един от бутоните.
За да направите фина настройка
 Завъртете копчето бавно.
 Натиснете един от бутоните и го освободете
веднага.
Настройване на формата на
HDMI сигнал
Натиснете AMP MENU, след това
изберете „<HDMI>“ – „SIGNAL
FMT.“. Изберете желания вход,
след което натиснете
.


STANDARD: Избира това, когато не
използвате видеоформат с висок
честотен диапазон.
ENHANCED: Избира това, когато
използвате видеоформати с висок
честотен диапазон, например 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 и 4K/60p 4:2:0 10 бита.
Забележка
 За подробности относно видеоформата с висок
честотен диапазон посетете Помощното
ръководство.
 Когато е избрано „ENHANCED“, препоръчваме
да използвате висококачествен
високоскоростен HDMI кабел с Ethernet, който
може да поддържа честотен диапазон до
18 Gbps.
30BG
Удоволствие от звукови
ефекти
Избор на звуковото поле
Можете да избирате между разнообразни
режими на звукови полета в зависимост от
връзките на високоговорителите или
източниците на входни сигнали.
Натиснете FRONT SURROUND,
2CH/MULTI, MOVIE или MUSIC,
за да изберете желаното
звуково поле.
Може също да използвате и 2CH/MULTI,
MOVIE или MUSIC на приемника.
За подробности относно всяко звуково
поле посетете Помощното ръководство.
Забележка
 Когато слушате със слушалки, се показва само
звуковото поле за слушалки.
 Звуковите полета за филми и музика може
да не работят в зависимост от входа или
конфигурацията на високоговорителите, които
сте избрали, или с определени аудиоформати.
 Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране
на входните сигнали в зависимост от аудио
формата.
 „PLIIX MV“ или „PLIIX MS“ може да не се появят
в зависимост от конфигурацията на
високоговорителите, която сте избрали.
 Някои високоговорители или събуфер може да
не извеждат звук в зависимост от настройката
за звуково поле.
 Ако има шум, той може да е различен
в зависимост от избраното от вас звуково поле.
Взаимоотношения между звуковите полета и изходите
за високоговорители
Списъкът по-долу показва кои изходи за високоговорители звучат при определено
избрано звуково поле.
Звуково поле
2CH/
MULTI
Центра- Съраунд
лен висо- висококоговоговорирител
тели)
Задни съраунд високоговорители
Събуфер
Предни
горни високоговорители
Двуканално
стерео
2CH STEREO





Многоканално
стерео
MULTI ST.





Директно
(аналогов вход)
DIRECT





Директно (други)
DIRECT



*1

HD-Digital
Cinema Sound
(Динамично/
Кино/Студио)
HD-D.C.S.





PLII MV





PLIIX MV






MOVIE Pro Logic II Movie
Pro Logic IIx Movie
MUSIC
Панел на
дисплея
Предни
високоговорители
Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA



*2
Предни съраунд
FRONT SUR.



*2

Подобряване на
звука
A. ENHANCER





Концертна зала
HALL



*2

Джаз клуб
JAZZ



*2

Концерт на живо
CONCERT



*2

Стадион
STADIUM



*2

Спорт
SPORTS



*2

Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC



*2

 : Не се извежда звук.
: Извежда звук.
 : Извежда звук в зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите.
*1
За моделите за САЩ и Канада: извежда звук.
Други модели: Извежда звук в зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите
само когато [Small] е избрано за [Size] в [Speaker Setting].
*2
Извежда звук в зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите само когато
[Small] е избрано за [Size] в [Speaker Setting].
31BG
Слушане/Гледане
Двуканално съдържание
Многоканално съдържание
Звуково поле
2CH/
MULTI
Предни
високоговорители
Центра- Съраунд
лен висо- висококоговоговорирител
тели)
Задни съраунд високоговорители
Събуфер
Предни
горни високоговорители
Двуканално
стерео
2CH STEREO





Многоканално
стерео
MULTI ST.





Директно
DIRECT





HD-Digital
Cinema Sound
(Динамично/
Кино/Студио)
HD-D.C.S.






PLII MV




Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA





Предни съраунд
FRONT SUR.





Подобряване на
звука
A. ENHANCER





Концертна зала
HALL





Джаз клуб
JAZZ





Концерт на живо
CONCERT





Стадион
STADIUM





Спорт
SPORTS





Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC





MOVIE Pro Logic II Movie
MUSIC
Панел на
дисплея
 : Не се извежда звук.
: Извежда звук.
 : Извежда звук в зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите и каналите,
включени във входящия източник.
Забележка
Когато не се чува звук, проверете дали всички високоговорители са добре свързани към правилните
изводи за високоговорители (стр. 13) и е избрана правилната конфигурация на високоговорителите
(стр. 12).
32BG
Допълнителна информация
Отстраняване
на неизправности
За клиентите в Европа:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
h_eu/
За клиентите в Тайван:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
zh-tw/
За клиентите в други области:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе,
се свържете с най-близкия търговец
на Sony.
Обща информация
Приемникът се изключва автоматично.
„AUTO STBY“ е с настройка „STBY ON“.
 Функцията за таймер за заспиване
е била активирана.
 Функцията „PROTECTOR“ се е активирала
(стр. 35).

Панелът на дисплея е изключен.
Ако на предния панел светне индикаторът PURE DIRECT, натиснете PURE
DIRECT, за да изключите тази функция.
 Натиснете DIMMER на приемника,
за да настроите яркостта на панела
на дисплея.

На телевизионния екран не се показва
изображение.
 Изберете подходящия входен сигнал
с помощта на бутоните за входен сигнал.
 Настройте телевизора на съответния
режим на входен сигнал.
 Преместете аудиоустройството далеч от
телевизора.
 Уверете се, че кабелите са правилно
и здраво свързани към устройствата.
 Задайте „SIGNAL FMT.“ на избрания вход
на „STANDARD“ в менюто „<HDMI>“.
 Някои устройства за възпроизвеждане
имат нужда от настройване. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко устройство.
 Задължително използвайте високоскоростен HDMI кабел с Ethernet, когато
преглеждате изображения или слушате
музика, особено за сигнали 1080p, Deep
Color (Deep Colour), 4K или 3D. Изисква се
висококачествен високоскоростен HDMI
кабел с Ethernet за 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 и
4K/60p 4:2:0 10 бита и т.н.
 Ако искате да възпроизвеждате HDCP 2.2
съдържание, свържете приемника към
входен HDMI жак на телевизора, който
е съвместим с HDCP 2.2.
На телевизионния екран не се показва 3D
съдържание.
 В зависимост от телевизора или видео
устройството е възможно да не се
покаже 3D съдържание. За подробности
относно 3D HDMI видеоформата,
поддържан от приемника посетете
Помощното ръководство.
 Използвайте високоскоростен HDMI
кабел с Ethernet.
На телевизионния екран не се показва 4K
съдържание.
 В зависимост от телевизора или видео
устройството е възможно да не се
покаже 4K съдържание. Проверете
възможностите за видео и настройките
на телевизора и видеоустройството.
 Използвайте високоскоростен HDMI
кабел с Ethernet.
33BG
Допълнителна информация
Ако възникне проблем, докато работите
с приемника, проверете посоченото подолу, за да решите проблема, преди да се
свържете с най-близкия търговец на Sony.
 Проверете дали проблемът е посочен
в този раздел „Отстраняване на
неизправности“.
 Посетете Помощното ръководство
за подробни примери. Можете да
потърсите чрез ключова дума,
като използвате ръководството за
отстраняване на неизправности онлайн.
Изображение



Когато използвате видеоформати
с висок честотен диапазон, например
4K/60p 4:4:4, 4:2:2 и 4K/60p 4:2:0 10 бита,
препоръчваме да използвате висококачествен високоскоростен HDMI кабел
с Ethernet.
Ако телевизорът ви има подобно меню
за видеоформат с висок честотен
диапазон, проверете настройката
в менюто на телевизора, когато
изберете „ENHANCED“ (стр. 30) на
приемника. За подробности за
настройката на менюто на телевизора
вижте инструкциите за експлоатация
на телевизора.
Свържете приемника към входен HDMI
жак на телевизора или видеоустройство,
което поддържа 4K. Трябва да свържете
HDMI кабел към HDMI жак, който
поддържа HDCP 2.2, когато използвате
устройство за възпроизвеждане за
видеосъдържание с разделителна
способност 4K и т.н.
Началното меню не се показва на
телевизионния екран.
 Началното меню може да се използва
само когато свържете телевизора към
жака HDMI TV OUT.
 Натиснете HOME, за да се покаже
началното меню.
 Проверете дали телевизорът е правилно
свързан.
 Показването на началното меню на
телевизионния екран може да отнеме
известно време в зависимост от
телевизора.
Звук
Няма звук или се чува само много тих
звук, без значение кое устройство
е избрано.
 Проверете дали всички свързващи
кабели са включени в съответните
входни/изходни жакове на приемника,
високоговорителите и устройствата.
 Проверете дали приемникът и
устройството са включени.
 Проверете дали MASTER VOLUME на
приемника не е с настройка „VOL MIN“.
34BG






Проверете дали SPEAKERS на приемника
не е с настройка „SPK OFF“ (стр. 27).
Проверете дали не са свързани
слушалки към приемника.
Натиснете , за да отмените функцията
за заглушаване.
Опитайте да натиснете бутона за входен
сигнал на дистанционното управление
или да настроите INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете желаното
устройство.
Ако искате да чувате звука от
високоговорителя на телевизора,
задайте „AUDIO OUT“ на „TV + AMP“
в менюто „<HDMI>“. Ако не можете да
възпроизвеждате от многоканален
аудио източник, задайте на „AMP“.
Звукът обаче няма да се изведе през
високоговорителя на телевизора.
Звукът може да прекъсне, когато
честотата на семплиране, броят канали
или аудио форматът на изходните
аудио сигнали от устройството за
възпроизвеждане се променят.
Няма звук от телевизора чрез жака HDMI
TV OUT (ARC), когато използвате
функцията за обратен звуков канал.
 Задайте „CTRL HDMI“ на „CTRL ON“
в менюто „<HDMI>“.
 Уверете се, че телевизорът ви
е съвместим с функцията за обратен
звуков канал.
 Уверете се, че телевизорът, който
е съвместим с функцията за обратен
звуков канал, е свързан с HDMI кабел
към съответния конектор.
Не може да бъде постигнат съраунд
ефект.
 Уверете се, че сте избрали звуково поле
за „MOVIE“ или „MUSIC“ (стр. 30).
 „PLII MV“, „PLII MS“, „PLIIX MV“, „PLIIX MS“,
„NEO6.CINEMA“ и „NEO6 MUSIC“
не работят, когато настройката на конфигурацията на високоговорителите
е зададена на „2/0“ или „2/0.1“ (стр. 12).
Съобщения за грешки
Error 30
Свързани са слушалки към жака PHONES
на приемника. Извадете слушалките и
направете автоматичното калибриране
отново.

Error 31
Предните високоговорители не са из
брани правилно. Изберете предните
високоговорители чрез SPEAKERS на
приемника и изпълнете отново автоматично калибриране. За подробности
от носно избора на предните високоговорители вижте „Избор на предните
високоговорители“ (стр. 27).

Error 32, Error 33
Високоговорителите не са открити или
не са свързани правилно.
 Нито един от предните
високоговорители не е свързан или
е свързан само един от тях.
 Не е свързан или левият, или десният
съраунд високоговорител.
 Задните съраунд високоговорители
или предните високи високоговорители са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не са. Свържете
съраунд високоговорителя или съответно високоговорителите към входовете SPEAKERS SURROUND.
 Заден съраунд високоговорител
е свързан само към извода SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B R. Ако свързвате само един
заден съраунд високоговорител,
свържете го към извода SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B L.
 Не е свързан или предният висок ляв,
или предният висок десен високоговорител.
 Калибриращият микрофон не е свързан.
Уверете се, че калибриращият микрофон е свързан правилно и изпълнете
автоматичното калибриране отново.

35BG
Допълнителна информация
PROTECTOR
Приемникът автоматично ще се изключи
след няколко секунди. Проверете
посоченото по-долу.
 Възможно е да има токов удар или
изключване на захранването. Изключете
кабела за електрозахранване
(проводник към електрическата мрежа)
и го включете отново след 30 минути.
 Приемникът е покрит и
вентилационните отвори са блокирани.
Отстранете предмета, покриващ
вентилационните отвори на приемника.
 Импедансът на свързаните
високоговорители е под номиналния
обхват на импеданс, посочен на задния
панел на приемника. Намалете силата
на звука.
 Изключете кабела за електрозахранване
(проводник към електрическата мрежа)
и оставете приемника да се охлади
в продължение на 30 минути, докато
извършвате следното отстраняване
на неизправности.
 Изключете всички високоговорители
и събуфера.
 Проверете дали проводниците на
високоговорителите са здраво усукани
в двата края.
 Свържете първо предния
високоговорител, увеличете силата на
звука и използвайте приемника поне
30 минути, докато загрее напълно.
След това свържете всеки
допълнителен високоговорител един
по един и го изпробвайте, докато не
откриете този, който причинява
грешката в защитата.
След като проверите горните неща
и отстраните проблемите, включете
кабела за електрозахранване
(проводник към електрическата мрежа)
в електрически контакт и включете
приемника. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Списък със съобщения след
измервания на автоматичното
калибриране
Ако калибриращият микрофон е свързан
правилно, но въпреки това се показва
кодът за грешка, кабелът на калибриращия микрофон може да е повреден.
Warning 40
Процесът по измерване е приключил и е
отчетено високо ниво на шум. Възможно
е да успеете да постигнете по-добри
резултати, ако опитате процеса отново
в тиха обстановка.

При повишена температура
Въпреки че приемникът загрява по време
на работа, това не е неизправност.
Ако използвате този приемник продължително и често, температурата отгоре,
встрани и в задната част на корпуса се
повишава значително. За да избегнете
изгаряне, не докосвайте корпуса.
При поставяне
Warning 41, Warning 42
 Входният сигнал от микрофона
е прекалено силен.
 Разстоянието между високоговорителя
и микрофона може да е твърде малко.
Раздалечете ги и направете
измерването отново.

Warning 43
Разстоянието и позицията на събуфера
не може да се открие. Причина за това
може да е шумът. Опитайте да направите измерването в тиха обстановка.




Предпазни мерки
Относно безопасността
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
се излее течност, изключете приемника
от електрическата мрежа и го предайте
за проверка на квалифициран персонал,
преди да го използвате отново.
За източници на захранване



Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на приемника.
Ако няма да използвате приемника
дълго време, го изключете от стенния
елекрически контакт. За да изключете
кабела за променливотоково
захранване (проводника към електрическата мрежа), хванете щепсела.
Никога не дърпайте кабела.
Кабелът за променливотоково
захранване (проводникът към електрическата мрежа) трябва да се подменя
само в квалифициран сервизен магазин.
36BG

Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на
температурата и да удължите живота му.
Не поставяйте приемника близо до
източници на висока температура или на
място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
Не поставяйте приемника близо до
устройство, като телевизор,
видеокасетофон или магнетофон.
(Ако приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо
до това устройство, може да се появи
шум, както и да се влоши качеството
на картината. Това е особено вероятно
при използване на вътрешна антена).
Бъдете внимателни при поставяне на
приемника върху повърхности, които са
били специално обработени (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
Относно използването
Преди да свържете друго устройство,
се уверете, че сте изключили приемника
и сте извадили захранващия кабел от
контакта.
Относно почистването
Почиствайте корпуса, панела и уредите
за управление с мека кърпа, навлажнена
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Относно BLUETOOTH
комуникацията
Поддържани версия и
профили на BLUETOOTH
Ефективен обхват на
комуникация
BLUETOOTH устройствата трябва да се
използват на разстояние едно от друго
приблизително 10 метра (без препятствия).
Ефективният обхват на комуникация може
да бъде по-малък при следните условия;
 когато между устройствата с BLUETOOTH
връзка се намира човек, метален
предмет, стена или друго препятствие;
 на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
 около микровълнови фурни, които се
използват;
 на места, където се генерират други
електромагнитни вълни.
Влияние на други устройства
BLUETOOTH устройствата и безжичните
LAN устройства (IEEE 802.11b/g/n)
използват една и съща честотна лента
(2,4 GHz). Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство
с възможност за работа в безжична
LAN мрежа, може да се получи електромагнитно смущение. Това може да доведе
до по-ниски скорости на преноса
на данни, до шум или до невъзможност
за свързване. Ако това се случи, пробвайте
следните мерки за отстраняване
на проблема:
 Използвайте този приемник
на разстояние поне 10 метра от
устройството с безжична LAN мрежа.
 изключвайте захранването на
безжичното LAN устройство, когато
BLUETOOTH устройството е на
разстояние под 10 метра;
Поставете този приемник и BLUETOOTH
устройството възможно най-близо едно
до друго.
Влияние върху други
устройства
Радиовълните, разпространявани от този
приемник, може да попречат на работата
на някои медицински изделия. Тъй като
тези смущения могат да доведат до неизправност, винаги изключвайте захранването на този приемник и BLUETOOTH
устройството на следните места:
 в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими газове;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележка
 Този приемник поддържа функции за
сигурност, които отговарят на спецификацията
BLUETOOTH, за да гарантира сигурна връзка при
комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
Тази сигурност обаче може да се окаже
недостатъчна в зависимост от съдържанието
на настройките и други фактори, така че винаги
бъдете внимателни, когато осъществявате
комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
 Sony няма да носи отговорност по никакъв
начин за щети или други загуби, които са
резултат от изтичане на информация по време
на комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
 BLUETOOTH комуникацията не е непременно
гарантирана с всички BLUETOOTH устройства,
чиито профил е същият като на този приемник.
 BLUETOOTH устройствата, свързани с този
приемник, трябва да отговарят на BLUETOOTH
спецификацията, определена от Bluetooth SIG,
Inc., и съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато някое
устройство отговаря на BLUETOOTH спецификацията, може да има случаи, при които
характеристиките или спецификациите на
BLUETOOTH устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни методи
за управление, показване или работа.
 Може да се получи шум или да няма звук
в зависимост от BLUETOOTH устройството,
свързано към този приемник, от комуникационната среда или от околните условия.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
37BG
Допълнителна информация
Профилът представлява стандартен набор
от функции за различните BLUETOOTH
продукти. Вижте „Секция BLUETOOTH“
в „Спецификации“ (стр. 39) за версията
на BLUETOOTH и профилите, поддържани
от този приемник.

Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО
ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(само за модели за САЩ)
Цифров (коаксиален)
Импеданс: 75 ома
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Цифров (оптичен)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Изход (аналогов)
SUBWOOFER
Напрежение: 2 V/1 килоом
Еквалайзер
Нива на усилване
±10 dB, стъпка от 1 dB
3) INPUT
С натоварване от 6 ома и на двата канала,
от 20 Hz – 20 000 Hz; номинално 90 вата
на канал минимална RMS мощност,
с не повече от 0,09% общо хармонично
изкривяване от 250 миливата на
номиналната изходна мощност.
Секция на усилвателя1)
Минимална RMS изходна мощност
(6 ома, 20 Hz – 20 kHz, ОХИ 0,09%)
90 W + 90 W
Изходна мощност в стерео режим
(6 ома, 1 kHz, ОХИ 1%)
105 W + 105 W
Изходна мощност в съраунд режим2)
(6 ома, 1 kHz, ОХИ 0,9%)
145 W на канал
1)
Измерено при следните условия:
Област
Изисквания за
захранването
САЩ, Канада, Тайван
120 V променлив ток,
60 Hz
Океания, Европа
230 V променлив ток,
50 Hz
2) Референтна
изходна мощност за предни,
централен, съраунд, задни съраунд и предни
високи високоговорители. В зависимост от
настройките на звуковото поле и източника
е възможно да няма извеждане на звук.
Честотна характеристика
Аналогова
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(с изключени звуково поле и
еквалайзер)
Вход
Аналогов
Чувствителност: 500 mV/50 килоома
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
38BG
SHORT (с изключени звуково поле
и еквалайзер).
4)
Измерена мрежа, входно ниво.
Секция за FM тунер
Честотен обхват
за моделите за САЩ и Канада:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 100 kHz)
други модели:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена
Проводникова FM антена
Клеми за антената
75 ома, небалансирано
Секция за видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
HDMI видеосигнал
Разделителна способност
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Поддръжка
HDCP2.2, HDR, 3D, Deep Color (Функция
Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC.
Секция iPhone/iPod
BLUETOOTH технологията работи с iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 и iPod touch
(5-о и 6-о поколение).
Можете да използвате приложението
„SongPal” с този приемник чрез BLUETOOTH.
Възпроизвеждането на iPhone/iPod чрез 
(USB) порта не е възможно.
Секция USB
Обща информация
Поддържан формат*
MP3/WMA/AAC/WAV
Изисквания за захранването
* Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/
запис и с всички записващи устройства и
носители не може да бъде гарантирана.
Поддържано USB устройство
Клас за масово съхранение
Максимален ток
1A
Комуникационна система
BLUETOOTH спецификация, версия 4.2
Изход
BLUETOOTH спецификация Power Class 1
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост приблиз. 30 m1)
Честотна лента
Лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Разгърнат спектър с честотно
прескачане)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.3 (Разширен профил
за аудиоразпространение)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP 1.2 (Профил за серийни портове)
DID (Профил за идентифициране
на устройство)
Поддържани кодеци3)
SBC4), AAC
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (честота на семплиране
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
Изисквания за
захранването
САЩ, Канада,
Тайван
120 V променлив ток,
60 Hz
Океания
230 V променлив ток,
50 Hz
Европа
230 V променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия
240 W
Консумация на енергия (в режим на
готовност)
0,3 W или по-малко (Когато „CTRL HDMI“
е с настройка „CTRL OFF“, „STBY THRU“ се
задава на „OFF“, а „BT STANDBY“ се задава
на „STBY OFF“.)
0,5 W (Когато „CTRL HDMI“ е с настройка
„CTRL ON“, „BT STANDBY“ се задава на
„STBY ON“, а „STBY THRU“ се задава на
„OFF“.)
Размери (ширина/височина/дълбочина)
(приблиз.)
430 мм × 156 мм × 329,4 мм, включително
изпъкналите части и контроли
за управление
Тегло (приблиз.)
7,8 кг
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
1)
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова печка, статично електричество,
безжичен телефон, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуер и т.н.
2)
Профилите на BLUETOOTH стандарта указват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
3)
Кодек: компресия на аудиосигнала и формат
на преобразуването
4)
Кодек за подобхват
39BG
Допълнителна информация
Секция BLUETOOTH
Област
©2016 Sony Corporation
4-584-079-13(2) (BG)
Download PDF

advertising