Sony | STR-DN1080 | Sony STR-DN1080 7.2-канален AV приемник за домашно кино Инструкции за експлоатация

Multi Channel
Аудио-видео
приемник
Инструкции за работа
STR-DN1080
За потребителите в САЩ
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се
намират на задния панел на приемника.
Запишете серийния номер в предоставеното
по-долу място. Правете справка с тези
номера винаги когато се свързвате с
търговеца на Sony относно този продукт.
Модел №: STR-DN1080
Сериен №
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор на
устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открити източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане на
течности върху устройството и не поставяйте
върху него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за
книги или вграден шкаф.
Не излагайте батериите или устройството с
поставени батерии на прекомерна топлина,
като например слънце и огън.
Тъй като щепселът на захранващия кабел се
използва за изключване на устройството от
електрическата мрежа, включете го към
леснодостъпен контакт. Ако забележите
нещо необичайно в устройството, незабавно
изключете щепсела на захранващия кабел от
електрическия контакт.
Устройството не е изключено от
електрическата мрежа, докато е свързано
към електрически контакт, дори и самото то
да е изключено.
Този символ е предназначен да
предупреждава потребителя за
наличието на повърхност, която
може да е гореща, ако бъде
докосната по време на
нормална работа.
2BG
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ САЩ. НЕ Е
НАЛИЧНО ЗА КАНАДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК.
POUR LES CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU
CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE
QUÉBEC.
За потребителите в САЩ
Този символ е предназначен да
предупреждава потребителя за
наличието на неизолирано
„опасно напрежение“ по корпуса
на продукта, което може да е
достатъчно високо, за да
представлява риск от токов удар
за хората.
Този символ е предназначен да
предупреждава потребителя за
наличието на важни указания за
експлоатацията и поддръжката
(сервизното обслужване) в
документите, придружаващи
устройството.
Важни указания за безопасност
1) Прочетете тези указания.
2) Запазете тези указания.
3) Обърнете внимание на всички
предупреждения.
4) Спазвайте всички указания.
5) Не използвайте това устройство в близост
до вода.
6) Почиствайте само със суха кърпа.
7) Не блокирайте вентилационните отвори.
Извършете инсталирането съобразно
указанията на производителя.
8) Не инсталирайте в близост до източници на
топлина, като например радиатори,
отоплителни решетки, печки или други
уреди (включително усилватели),
генериращи топлина.
9) Не нарушавайте предпазното
предназначение на поляризирания или
заземения щепсел. Поляризираният
щепсел е снабден с две клеми, едната от
които е по-широка от другата. Заземеният
щепсел разполага с два шипа и трети
заземителен щифт. Широката клема или
третият заземителен щифт са предоставени
за безопасността ви. Ако предоставеният
щепсел не отговаря на контакта ви,
посъветвайте се с електротехник за замяна
на стария контакт.
10) Не позволявайте захранващият кабел да
бъде настъпван или прещипван, особено до
щепселите, електрическите розетки и около
мястото, където излиза от устройството.
11) Използвайте само указаните от
производителя приспособления и
принадлежности.
12) Използвайте само с количка, стойка,
статив, скоба или маса, указани от
производителя или продавани с
устройството. Когато се използва количка,
внимавайте при преместването й заедно с
устройството, за да избегнете нараняване
поради преобръщане.
13) Изключете устройството от
електрозахранването по време на
гръмотевични бури или когато няма да се
използва за продължителни периоди от
време.
14) За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте към квалифицирани сервизни
техници. Сервизно обслужване се налага,
ако устройството е повредено по какъвто
и да е начин, например при повреда в
кабела за електрозахранване или
щепсела, при разливане на течности или
попадане на предмети в устройството, при
излагането му на дъжд или влага, при
необичайна работа или при изпускане.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Това оборудване е изпробвано и е установено,
че отговаря на ограниченията за цифрови
устройства клас B съгласно част 15 от правилата
на FCC. Целта на тези изисквания е да осигурят
нормална защита от вредна интерференция
при инсталиране в жилищно място. Това
оборудване произвежда, използва и може да
излъчва радиочестотна енергия и може да
причини вредни смущения в радиовръзката,
ако не се инсталира и използва в съответствие
с инструкциите. Не може да се гарантира
обаче, че при определено инсталиране няма да
възникне интерференция. Ако този уред
смущава радио- и телевизионните сигнали,
което може да се установи при неговото
включване и изключване, потребителят следва
да се опита да коригира смущенията, като
вземе една или няколко от следните мерки:
 да пренасочи или да промени мястото на
приемната антена;
 да увеличи разстоянието между
оборудването и приемника;
 да свърже уреда към контакт във верига,
различна от тази, към която е свързан
приемникът;
 да се консултира с търговеца или с опитен
техник по радио- и телевизионна техника
за помощ.
ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме Ви, че всякакви промени
или модификации, които не са изрично
одобрени в настоящото ръководство, могат
да прекратят правото Ви да работите с това
оборудване.
Трябва да се използват правилно екранирани
и заземени кабели и конектори за свързване
на хостващите компютри и/или периферни
устройства, за да се спазят ограниченията за
емисии на FCC (Федерална комисия за
комуникации).
За да се намали рискът от токов удар, кабелът
за високоговорителите трябва да бъде
свързан към устройството и към
високоговорителите съобразно следните
указания.
1) Изключете захранващия кабел за
променлив ток от електрическата мрежа.
2) Оголете 10 до 15 мм от изолацията на
проводника на кабела за
високоговорителите.
3) Свържете кабела за високоговорителите
към устройството и към
високоговорителите, като внимавате да
не докосвате с ръка проводника му. Също
така изключете шнура за
променливотоково захранване от
електрическата мрежа, преди да
изключите кабела от устройството и от
високоговорителите.
Това оборудване не трябва да се намира в
близост до друга антена или предавател или
да се използва съвместно с такива.
Това оборудване съответства на
ограниченията за излагане на облъчвания
спрямо FCC, зададени за неконтролирана
околна среда, и изпълнява насоките относно
излагане на радио честотен обхват (RF)
спрямо FCC. Това оборудване трябва да се
монтира и използва, като държите радиатора
на поне 20 см или повече от човешкото тяло
(без крайниците: ръце, китки, крака и
глезени).
Честотната лента 5,47 GHz – 5,725 GHz
е ограничена само за работа на закрито.
Съответствие с изискванията на FCC 15.407(c)
Предаването на данни винаги се инициира от
софтуер, който преминава през MAC, през
цифровата и аналоговата основна лента и
най-накрая към RF чипа. Няколко специални
пакета са инициирани от MAC. Това е
единственият начин, по който частта на
цифровата основна лента ще включи RF
предавателя, който и изключва след това в
края на пакета.
3BG
Поради това предавателят ще бъде включен
само докато се предава един от
гореспоменатите пакети. С други думи това
устройство автоматично прекратява
предаването при липса на информация за
предаване или оперативна неизправност.
Допустимо честотно отклонение: ±20 ppm
За клиентите в Канада
Трябва да се използват правилно екранирани
и заземени кабели и конектори за свързване
на хостващите компютри и/или периферни
устройства.
Това устройство отговаря на освободените от
лиценз RSS на Industry Canada. Работата
зависи от следните две условия:
(1) Това устройство не може да причинява
смущения; и
(2) Това устройство трябва да приема всички
смущения, включително такива, които биха
могли да причинят нежелана работа на
устройството.
Това оборудване съответства на
ограниченията за излагане на IC радиация,
указани за неконтролирана среда и отговаря
на RSS-102 от Насоките за излагане на IC
радиочестота (RF). Това оборудване трябва
да се монтира и използва, като държите
радиатора на поне 20 см или повече от
човешкото тяло (без крайниците: ръце,
китки, крака и глезени).
Честотната лента 5,150 MHz – 5,250 MHz
е ограничена само за работа на закрито.
Мощните радари са разпределени като
основни потребители (т.е. приоритетни
потребители) на честотните ленти
5,250 MHz – 5,350 MHz и 5,650 MHz – 5,850 MHz
и тези радари могат да причинят смущения
и/или повреда на LE-LAN устройство.
За клиентите в Австралия и Нова
Зеландия
Това оборудване трябва да се монтира и
използва на поне 20 см и повече между
радиатора и човешкото тяло (с изключение
на крайниците: ръце, китки, крака и глезени).
За клиентите в Австралия
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
4BG
За клиентите в Европа:
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо и
електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като
битови отпадъци. При определени батерии
той може да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за живак (Hg)
или олово (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти и батерии, ще
помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на електрическото
и електронно оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. За всички други
батерии прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте
закупили продукта или батерията.
Съобщение за клиентите: следната
информацията е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония.
Запитванията относно съответствието на
продукта, базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи
за сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване съответства на основните
изисквания и другите съответни разпоредби
на Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния URL
адрес: http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е предназначен за използване в
следните държави.
AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE,
CH, GB, BA, MK, RS, TR, CY, LI, MT, AL, MD, ME,
Косово
Честотната лента 5,150 MHz – 5,350 MHz
е ограничена само за работа на закрито.
Този многоканален аудио-видео приемник е
предназначен за възпроизвеждане на звук и
видео от свързани устройства, поточно
предаване на музика от съвместим с NFC
смартфон или BLUETOOTH устройство и FM
тунер. Тази система поддържа и поточно
предаване от мрежа.
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени в
Наредбата за ЕМС, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Прекалено високото налягане на звука от
слушалките може доведе до увреждане на
слуха.
5BG
Ръководства, предоставени за този продукт
Посочените по-долу ръководства са предоставени с този продукт.
Информацията, включена във всяко ръководство е показана по-долу.
Ръководство за Инструкции за
Помощно
стартиране
експлоатация ръководство
(тази брошура)
(онлайн)
Подготовка
Монтаж
Връзки
Първоначална настройка
Основни операции
Слушане/Гледане
Разширени операции
Слушане/Гледане
Разширени операции
Функции на BLUETOOTH
Мрежови функции
Функции за множество зони
Други функции
Регулиране на настройките
Отстраняване на неизправности
Предпазни мерки/спецификации
За да прочетете Помощното ръководство, отидете
на следния уебсайт:
За клиентите в Европа:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/h_eu/
За клиентите в други области:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/h_zz/
6BG
Относно тези
„Инструкции за
експлоатация“
 Тези
инструкции за работа описват главно
процедурите за използване на
дистанционното управление. Можете също
да използвате бутоните за управление на
приемника, ако са със същите или подобни
имена като тези на дистанционното
управление.
 Някои илюстрации са представени като
концептуални чертежи и може да се
различават от действителния продукт.
 Тези инструкции за работа обхващат
моделите за САЩ, Канада, Океания и
европейските държави.
Само моделите за САЩ и Канада са
оборудвани с изводи за SPEAKERS ZONE 2 в
задната част на приемника.
Моделите за САЩ и Канада се използват
само за илюстрация в тези инструкции за
работа.
 Елементите, показвани на телевизионния
екран, може да се различават в зависимост
от региона.
 Текстът в скоби ([--]) се показва на екрана на
телевизора, а текстът, отделен с двойни
кавички („--“), се показва на панела на
дисплея.
Съдържание
Ръководства, предоставени за този
продукт ................................................... 6
Относно тези „Инструкции за
експлоатация“ ........................................ 7
Основни характеристики на
приемника .............................................. 8
Включени в комплекта аксесоари ........... 11
Части и бутони за управление .................12
Подготовка
Инсталиране на високоговорителите .....18
Свързване на високоговорителите ........ 20
Свързване на телевизор .......................... 29
Свързване на аудиовизуални
устройства ............................................ 33
Свързване към мрежа .............................. 38
Свързване на антената ............................ 39
Свързване на захранващ кабел .............. 39
Настройване на приемника чрез
„Easy Setup“ ..........................................40
Слушане/Гледане
Удоволствие от видео и звук .................. 42
Удоволствие от звукови ефекти ............. 46
Мрежови функции ....................................50
Слушане с BLUETOOTH слушалки/
високоговорители ................................51
Допълнителна
информация
Пестене на енергия .................................. 53
Актуализиране на софтуера .................... 53
Отстраняване на неизправности ............ 54
Предпазни мерки ..................................... 59
Спецификации .......................................... 62
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ....................... 67
7BG
Основни характеристики на приемника
Съвместим с разнообразни връзки и висококачествени аудио/
видео формати
Съвместим с кабелна/безжична мрежа, BLUETOOTH и
USB връзки


Свържете Walkman, iPod/iPhone (AirPlay), компютър, NAS или USB устройство към
приемника за възпроизвеждане на съдържание на тези устройства или за прехвърляне
на музика към BLUETOOTH слушалки/високоговорители.
Поддържат се музикални услуги като Spotify и вграден Chromecast.
За подробности вижте помощното ръководство.
Съвместим с най-новите аудио формати, базирани на обекти
Dolby Atmos (страница 24) и DTS:X се поддържат.
Съвместим с възпроизвеждане на High-Resolution аудио с
висока разделителна способност


По време на възпроизвеждане на аудио през мрежа или възпроизвеждане на
съдържание на USB устройство приемникът поддържа High-Resolution аудио
съдържание до 5,6 MHz в DSD формат и до 192 kHz/24 бита при WAV, FLAC и AIFF формати.
Поддържа се също и стандартното възпроизвеждане на DSD файлове.
Съвместим с 4K видео формати с висока разделителна
способност*

Приемникът поддържа 4K HDR и HDCP 2.2, което Ви позволява да се наслаждавате на
видео изображения с висока разделителна способност (страница 33).
* Трябва да промените настройката на [Формат на HDMI сигнал] в зависимост от входния видео сигнал.
Функции за оптимална съраунд среда
Автоматично калибриране на Вашата среда за гледане и
слушане за създаване на идеално съраунд пространство с
помощта на Автоматично калибриране (D.C.A.C. EX*)


D.C.A.C. EX измерва и калибрира разстоянието, ъгъла, нивото и честотните
характеристики на високоговорителите с помощта на предоставения стерео
калибриращ микрофон (страница 40).
Оптималният звук след това се възпроизвежда чрез симулиране на идеалните позиции
и ъгли на високоговорителя (Пренасочване на високоговорителя**).
Функции за калибриране за звукови полета, които
съответстват на различни условия на монтаж на
високоговорителя

Phantom Surround Back**: Позволява Ви да се насладите на съраунд звук, който е
акустично еквивалентен на този от 7-канална система от високоговорители с помощта
само на 5-канална система от високоговорители, а когато използвате 5.1.2-канална
система от високоговорители, това Ви позволява да се насладите на съраунд звук, който
е акустично еквивалентен на този от 7.1.2-канална система от високоговорители.
8BG



Front Surround: Позволява Ви да се насладите на виртуален съраунд звук само с два
предни високоговорителя (страница 28).
In-Ceiling Speaker Mode**: Възпроизвежда по-естествен звук чрез сваляне на позицията
на извеждането на звука от високоговорители, монтирани на тавана.
Center Speaker Lift Up**: Възпроизвежда естествен звук, който се усеща по-автентичен чрез
повдигане на звука от централния високоговорител нагоре до височината на екрана.
* Digital Cinema Auto Calibration (автоматична калибровка за цифрово кино) EX
** За подробности вижте Помощното ръководство.
Аудио технологии за възпроизвеждане на музика с висока
разделителна способност
Звукови полета, които могат да се избират по предпочитание
Можете да избирате различни звукови полета в съответствие с връзките на
високоговорителя или входните източници (2ch Stereo, Direct, Auto Format Decoding и т.н.)
(страница 46).
Мащабиране на съществуващи източници на звук в по-висока
разделителна способност чрез същото количество
информация като High-Resolution аудио с помощта на DSEE HX
(Система за цифрово подобрение на звука HX)*
Приемникът възстановява сигналите в микрозони от компресирани източници на звук
чрез повишаване на честотата на семплиране и разширяване на битовата дълбочина до
стойност от максимум 192 kHz/24 бита, което Ви позволява да се насладите на
компактдискове и компресирани със загуба източници на звук като MP3 файлове в
изразително качество на звука, което се доближава до оригинала.
Възпроизвеждане на музика с висока разделителна
способност чрез BLUETOOTH (LDAC)*
LDAC позволява прехвърляне на приблизително три пъти повече данни в сравнение с
предишния BLUETOOTH A2DP-SBC (328 kbps, 44,1 kHz). Приемникът поддържа безжично
възпроизвеждане (предаване/приемане) на висококачествен звук, когато има
поддържащи LDAC високоговорители, слушалки, Walkman или смартфон, свързани към
приемника чрез BLUETOOTH връзка.
Възпроизвеждане на автентично въздействие и реалистично
усещане на потапяне при филми (Sound Optimizer)*
Sound Optimizer калибрира разликата в акустични честотни характеристики между
производство и възпроизвеждане на филми, причинени от различни нива на силата на звука,
възпроизвеждайки въздействащия и завладяващ съраунд ефект, който е бил предвиден от
звукорежисьорите дори когато се възпроизвежда при ниски нива на звука у дома.
* За подробности вижте Помощното ръководство.
Други полезни функции
Съвместим със „SongPal“ и „SongPal Link“*
SongPal е специализирано приложение за управление на аудио устройства Sony, които са
съвместими със SongPal от смартфон или таблет. Позволява Ви да управлявате приемника
от смартфон или таблет и да използвате функцията SongPal Link.
Оборудван с HDMI жак, съвместим с ARC
Звукът на телевизора може да се извежда от приемник с помощта само на един
HDMI кабел (страница 31).
9BG
Поддържа двуполюсно усилване на предни високоговорители
Можете да подобрите качеството на звука на предните високоговорители чрез свързване
на различни усилватели към високочестотния и нискочестотния високоговорители
с помощта на връзка с два усилвателя (страница 26).
Поддръжка на възпроизвеждане на музика и видео в
различни помещения


Функцията за безжично озвучаване за няколко помещения** Ви позволява да слушате
една и съща музика в различни помещения.
Функциите за множество зони Ви позволяват да извеждате аудио и видео сигнали към
друго помещение.
* За подробности вижте Помощното ръководство.
** Можете да се насладите на звука от устройството, което е свързано към приемника. Звукът се забавя
след картината.
10BG
Включени в комплекта
аксесоари

Дистанционно управление (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
FM кабелна антена (1)

Калибриращ микрофон (1)


Поставяне на батериите в
дистанционното управление
Поставете две батерии R03 (размер AAA)
(включени в комплекта) в дистанционното
управление. Уверете се, че полюсите „+“
и „-“ са в правилна позиция, когато
поставяте батериите.
Забележка
 Не оставяйте дистанционното управление на
прекалено горещи или влажни места.
 Не използвайте едновременно стари и нови
батерии.
 Не смесвайте манганови с друг тип батерии.
 Не излагайте сензора на дистанционното
управление на пряка слънчева светлина или
лампи. Това може да причини неизправност.
 Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за
продължителен период от време, извадете
батериите, за да избегнете евентуална повреда
поради протичане или окисляване.
 Когато приемникът вече не реагира на
дистанционното управление, сменете и двете
батерии с нови.
11BG
Части и бутони за управление
Приемник
Преден панел




 (захранване) (страница 39)
Индикатор за захранване
SPEAKERS (страница 41)
CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
 Жак PHONES
Управлява функцията за BLUETOOTH.

 TUNER PRESET +/–
Тук свържете слушалки.
Индикатор за захранване

Избира предварително зададени станции
или канали.
 Сензор за NFC
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
(страница 46)
 Панел на дисплея (страница 13)
 DISPLAY MODE
Превключва информация върху панела на
дисплея.
 ZONE SELECT, ZONE POWER
(страница 43, 44)
 DIMMER
Регулира се яркостта на панела на дисплея.
 Сензор за дистанционно управление
Получава сигнали от дистанционното
управление.
 PURE DIRECT
Индикаторът над бутона свети, когато е
активирана функцията Pure Direct.
 MASTER VOLUME (страница 42)
 INPUT SELECTOR (страница 42)
  (USB) порт
Свържете USB устройство тук.
 Жак CALIBRATION MIC (страница 41)
12BG







Зелен: приемникът е включен.
Кехлибарено: приемникът е в режим на
готовност и сте задали едно от следните:
 [Управление за HDMI], [Remote Start]*,
[Bluetooth Standby] или [Мрежа в
готовност]* е зададено на [On].
 [Пропускане в готовност] е с настройка
[On] или [Auto];
 [Zone2 Power] или [HDMI Zone Power]
е зададено на [On].
Индикаторът изгасва: Приемникът е в
режим на готовност и всички от
следните настройки са зададени на [Off]:
[Управление за HDMI]
[Пропускане в готовност]
[Remote Start]*
[Bluetooth Standby]
[Мрежа в готовност]*
[Zone2 Power] и [HDMI Zone Power]
* Само за моделите за САЩ, Канада и Океания.
Индикатори върху панела на дисплея
 UPDATE
Светва, когато е наличен нов софтуер.
 D.C.A.C.
Светва, когато се прилагат резултатите от
измерването на функцията за автоматично
калибриране (D.C.A.C. EX).
 S.OPT.
Светва, когато е активирана функцията за
оптимизиране на звука.
 A.P.M.
Свети, когато е активирана функцията A.P.M.
(Automatic Phase Matching) е активирана.
Може да зададете функцията A.P.M. само
във функцията D.C.A.C.
 D.R.C.
Светва, когато е активирана компресия на
динамичния диапазон.
 D.L.L.
Свети, когато е активирана функцията D.L.L.
(Digital Legato Linear).
 EQ
Светва, когато е активиран еквалайзерът.
 ZONE2, ZONE H
„ZONE2“ светва, когато захранването за
зона 2 е включено.
„ZONE H“ светва, когато захранването за
зона HDMI е включено.
 ST
Светва, когато приемникът се настройва на
FM стереопредаване.
 HDMI OUT A + B
Показва жаковете HDMI OUT, които в
момента извеждат аудио/видео сигналите.
 SLEEP
Светва, когато е активиран таймерът за
заспиване.
 Индикатор за системата от
високоговорители (страница 41)
 Neural:X
Светва, когато е активирано DTS Neural:X
декодиране.

Surr
Светва, когато е активирано Dolby Surround
декодиране.
Забележка
Тези индикатори може да не светнат в
зависимост от настройката на
конфигурацията на високоговорителите.
 DSD Native
Светва, когато е активирана функцията за
стандартно възпроизвеждане на DSD.
 IN-CEILING
Светва, когато е активиран режимът за
високоговорители на тавана.
 Индикатор за BLUETOOTH
„BT“ светва, когато е свързано BLUETOOTH
устройство. Мига по време на свързване.
„BT TX“ светва, когато аудио-визуално
устройство, свързано към приемника,
изпраща аудио към BLUETOOTH слушалки/
високоговорители.
 Индикатор за силата на сигнала на
безжичната LAN мрежа
Показва силата на сигнала на безжичната
LAN мрежа.
Няма сигнал
Слаба
Средна
Силна
 Индикатор за кабелна LAN мрежа
Светва, когато е включен LAN кабел.
 Индикатор за входен сигнал
Светва, за да укаже текущия входен сигнал.
HDMI
Цифровите сигнали се въвеждат чрез
избрания HDMI жак.
ARC
Избран е телевизионен вход и са открити
сигнали от функцията Audio Return
Channel (ARC).
COAX
Цифровите сигнали се въвеждат през жака
COAXIAL.
OPT
Цифровите сигнали се въвеждат през жака
OPTICAL.
13BG
Заден панел
 Жак COAXIAL IN
 Жакове HDMI IN/OUT*
 Жакове IR REMOTE IN/OUT
 Може да управлявате приемника от
разстояние, като свържете инфрачервен
усилвател (не е включен в комплекта) към
жака IR REMOTE IN.
 Може да стартирате и спирате
възпроизвеждането на устройства, като
например CD плейър, свързани към
приемника, като свържете инфрачервен
бластер (не е включен в комплекта) към
жака IR REMOTE OUT.
 Безжична LAN антена
 LAN порт
 Изводи SPEAKERS
Само моделите за САЩ и Канада са
оборудвани с изводите за SPEAKERS ZONE 2.
Моделите за САЩ и Канада се използват
само за илюстрация в тези инструкции за
работа.






Жакове ZONE 2 OUT
Жакове SUBWOOFER OUT
Жакове AUDIO IN
Жакове VIDEO IN/MONITOR OUT
Извод FM ANTENNA
Жак OPTICAL IN
* Всички жакове HDMI IN/OUT на приемника
поддържат HDCP 2.2. HDCP 2.2 е нова
подобрена технология за защита на авторски
права, която се използва за защита на
съдържание, като 4K филми.
14BG
Относно въвеждане/извеждане на видео сигнали
Цифровите видео сигнали, които се въвеждат в жаковете HDMI IN на този приемник, се
извеждат само от жаковете HDMI OUT A (TV) или HDMI OUT B/HDMI ZONE. Аналоговите
видео сигнали, които се въвеждат от жаковете VIDEO IN, се извеждат само от жака
MONITOR OUT.
Използвайте следната илюстрация като справка, когато свързвате приемника, аудиовизуалното устройство и телевизора.
Жак HDMI OUT
Аудио-визуално устройство
VIDEO OUT жак
Всеки от
HDMI IN
HDMI OUT A (TV)
or HDMI OUT B/
HDMI ZONE
Приемникът
VIDEO IN
MONITOR OUT
Жак HDMI IN
TV
VIDEO IN жак
Забележка
Когато свържете телевизора към жака MONITOR OUT, началното меню на този приемник не се извежда
на екрана на телевизора. За да управлявате този приемник с помощта на менюто на екрана на
телевизора, свържете жаковете TV към HDMI OUT A (TV) или HDMI OUT B/HDMI ZONE.
15BG
Дистанционно управление
Изберете „HDMI OFF“, за да изключите
извеждането за жаковете HDMI OUT A (TV)
и HDMI OUT B/HDMI ZONE.
 Бутони за вход
BD/DVD, SAT/CATV, GAME, SA-CD/CD,
USB, TV, FM
Избира входящия канал, свързан към
устройството, което искате да използвате.
Когато натиснете някой от бутоните за
входен сигнал, приемникът се включва.
WATCH, LISTEN
Позволява Ви да извеждате директно екрана
Watch или Listen, без да е необходимо да го
избирате от началното меню.
Натиснете WATCH за извеждане на екрана
Watch или LISTEN за извеждане на екрана
Listen. След това натиснете WATCH или
LISTEN, за да изберете входа, който желаете
да гледате.
 CUSTOM PRESET 1
Записва и извиква различни настройки за
приемника. Натиснете, за да изберете
персонализираната предварително
зададена настройка. Натиснете и задръжте,
за да запазите текущите настройки като
предварително зададени.
MUSIC SERVICE
Ако на този приемник сте слушали музика,
предавана поточно от Spotify1), 2), натиснете
MUSIC SERVICE за възпроизвеждане на
същата музика точно от мястото, до което
сте стигнали.
За подробности относно работата посетете
Помощното ръководство.
BLUETOOTH RX/TX
Превключва [Bluetooth Mode] на [Приемник]
или [Transmitter].
В режим [Приемник] приемникът получава и
извежда аудио от плейъра.
В режим [Transmitter] приемникът изпраща
аудио към BLUETOOTH слушалки/
високоговорители.
FRONT SURROUND, 2CH/MULTI, MOVIE,
MUSIC
Избира звуково поле.
DSD NATIVE
Активира функцията „DSD Native“.
 DISPLAY
  (захранване)
Приемникът се включва или превключва към
режим на готовност.
HDMI OUT
Превключва изхода за два телевизора,
свързани към жаковете HDMI OUT A (TV)
и HDMI OUT B/HDMI ZONE.
Когато [HDMI Out B Mode] е зададено на
[Основен] в менюто [Настройки за HDMI],
изходът се сменя между „HDMI A“, „HDMI B“,
„HDMI A+B“ и „HDMI OFF“ при всяко
натискане на бутона. Когато сте задали
[HDMI Out B Mode] на [Zone], изходът се
сменя между „HDMI A“ и „HDMI OFF“ при
всяко натискане на бутона.
16BG
Показва информация на телевизионния
екран.
AMP MENU
Показва менюто на панела на дисплея за
управление на приемника.
BACK
Връща към предишното меню или излиза от
меню или екранно ръководство, показано на
телевизионния екран.
OPTIONS
Извежда менютата с опции.
(въвеждане),
/ / /
Натиснете , , , , за да изберете
елементите от менюто. След това
, за да потвърдите избора.
натиснете
 HOME
Показва се началното меню на
телевизионния екран.
/ (предишен/следващ),
 (възпроизвеждане/пауза)3),
 (стоп)
Пропускане, възпроизвеждане, пауза,
спиране на операцията.
PRESET +/–
Избира предварително зададени станции
или канали.

 (сила на звука) +3)/–
Регулира силата на звука на всички
високоговорители едновременно.
 (заглушаване)
Временно се изключва звукът. Натиснете
бутона отново, за да възстановите звука.
1)
Наличните услуги може да се различават в
зависимост от местоположението ви.
2) Възпроизвеждането със Spotify с помощта на
приемника е ограничено до притежатели на
акаунт в Spotify Premium.
3) Бутоните  и  + имат осезаеми точки.
Използвайте ги за отправна точка при работа с
приемника.
Забележка
 Целта на горепосоченото обяснение е да служи
за примери.
 В зависимост от модела на свързаното
устройство някои от функциите, обяснени в
този раздел, може да не работят с
предоставеното дистанционно управление.
17BG
Подготовка
Инсталиране на високоговорителите
Можете да свържете до 7 високоговорителя и 2 събуфера към този аудио-видео приемник.
Позиционирайте високоговорителите и събуферите според предпочитаната си
конфигурация на високоговорителите.
Местоположение на всеки високоговорител
Забележка
 Когато свързвате само един заден съраунд високоговорител (SB), го поставете директно зад позицията
на слушане.
 Тъй като събуферът (SW) не издава силно насочени сигнали, можете да го поставите където искате.
Имена и функции на високоговорителите
Абревиатури, Име на високоговорител
използвани в
илюстрациите
Функции
FL
Преден ляв високоговорител
FR
Преден десен високоговорител
Възпроизвежда звуци от предните леви/
десни канали.
CNT
Централен високоговорител
Възпроизвежда гласове от централния канал.
SL
Ляв съраунд високоговорител
Възпроизвежда звук от левите/десните
съраунд канали.
SR
Десен съраунд високоговорител
SBL
Заден ляв съраунд високоговорител
SBR
Заден десен съраунд
високоговорител
SB
Заден съраунд високоговорител
Възпроизвежда звук от задния съраунд
канал.
SW
Субуфер
Възпроизвежда звук от канала LFE
(нискочестотен ефект) и подсилва басовите
партии на други канали.
TML
Горен среден ляв високоговорител
TMR
Горен среден десен
високоговорител
18BG
Възпроизвежда звук от левите/десните
задни съраунд канали.
Възпроизвежда звук от горните средни
леви/десни канали.
Абревиатури, Име на високоговорител
използвани в
илюстрациите
Функции
Ляв високоговорител с активиран
Front Dolby Atmos
FDR
Десен високоговорител с активиран
Front Dolby Atmos
SDL
Ляв високоговорител с активиран
Surround Dolby Atmos
SDR
Десен високоговорител с активиран
Surround Dolby Atmos
FHL
Преден висок ляв високоговорител
FHR
Преден висок десен
високоговорител
Възпроизвежда звуци от горните средни
леви/десни канали и отразява тези звуци от
тавана. Позволява възпроизвеждане на
звуци от Dolby Atmos 3D филми, без да е
необходимо да монтирате
високоговорители на тавана.
Възпроизвежда звуци от горните средни
леви/десни канали и отразява тези звуци от
тавана. Позволява възпроизвеждане на
звуци от Dolby Atmos 3D филми, без да е
необходимо да монтирате
високоговорители на тавана.
Възпроизвежда вертикални звукови ефекти
от предните горни леви/десни канали.
Настройки на конфигурацията и шаблона за високоговорители
Изберете шаблона на високоговорителите според използваната от вас конфигурация на
високоговорителите.
На таблицата по-долу са показани примери от конфигурации на високоговорители и
настройки на шаблон на високоговорител. За разположение на високоговорител и
диаграми за свързване за всяка примерна конфигурация на високоговорители, вижте
„Примери за връзки на високоговорителите“ (страница 21).
Конфигурация на високоговорителите
във всяка зона
За свързване
вижте стр.
Основна зона
Зона 2
5.1 канала
Не се използва
—
[5.1]
21
7.1 канала с използване на
задните съраунд
високоговорители
Не се използва
—
[7.1]
22
5.1.2-канален с използване
на горните средни
високоговорители
Не се използва
—
[5.1.2 (TM)]
23
5.1.2-канален с използване
на високоговорители с
активиран Dolby Atmos
Не се използва
—
[5.1.2 (FD)]
24
5.1 канала с използване на
високоговорители в Зона 2
2 канала
[Zone2]
[5.1]
25
5.1 канала при свързване с
двоен усилвател
Не се използва
[BI-AMP]
[5.1]
26
[2.1]
28
2.1-канален (за да се
Не се използва
насладите на преден съраунд)
*
[Surround Back Настройка
Speaker
на [Speaker
Assign]*
Pattern]
—
Можете да зададете [Surround Back Speaker Assign] само ако шаблонът на високоговорителите е
зададен на настройка, която няма заден съраунд и горни високоговорители .
Съвет
Приемникът Ви позволява да се насладите на съраунд ефект, който е акустично еквивалентен на този
от 7.1.2-канална система от високоговорители, когато изберете [Type A] или [Type B] за
[SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack] в менюто [Настройки на високоговорителите].
Когато настройвате [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack], предварително извършете автоматично
калибриране ( стр.40).
19BG
Подготовка
FDL
Свързване на високоговорителите
Този приемник ви позволява да свържете до 7.1-канална система.
Диаграмата за оформление на високоговорителите е ръководство за идеално поставяне
на високоговорителите. Няма нужда да поставяте високоговорителите точно, както е
показано на диаграмата.
Забележка
 Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към електрическата мрежа),
преди да свържете кабелите,
 Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че металните жици на кабелите за
високоговорителите не се докосват един до друг между изводите SPEAKERS.
 Когато свързвате събуфер с функция за автоматично преминаване в режим на готовност, изключете я,
докато гледате филми. Ако функцията за автоматично преминаване в режим на готовност е
активирана, тя превключва автоматично в режим на готовност според нивото на входния сигнал към
събуфера и звукът не може да се извежда.
 Ако имате два събуфера, можете да ги свържете едновременно към жаковете SUBWOOFER OUT.
Как се свързват кабелите за високоговорителите
Не забравяйте да свържете правилно кабелите на високоговорителите към изводите на
високоговорителя и на този приемник.
Също така не забравяйте да завъртите здраво кабелните нишки на високоговорителите и
да ги поставите стабилно в изводите на високоговорителите.
10 мм
(13/32 инча)
Забележка
 Внимавайте да не отстраните прекалено голяма част от кабелните екранировки на
високоговорителите, за да избегнете докосването на кабелите на високоговорителите един в друг.
 Свържете правилно кабелите на високоговорителите, като спазвате поляритетите (+/–) между
приемника и високоговорителите.
 Неправилното свързване може да причини непоправима повреда на приемника.
20BG
Примери за връзки на високоговорителите
Подготовка
5.1-канална система на високоговорителите
 30˚
 100˚ – 120˚
Съраунд високоговорители)
Субуфер
Централен високоговорител
Предни високоговорители
 Кабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
21BG
7.1-канална система на високоговорителите със задни съраунд
високоговорители
 30˚
 100˚ – 120˚
 Същият
ъгъл
Съраунд високоговорители)
Субуфер
Задни съраунд
високоговорители*
Централен високоговорител
Предни
високоговорители
 Кабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
* Ако свързвате само един заден съраунд високоговорител, свържете го към изводите L (+/–).
След като сте направили връзката, изберете шаблон на високоговорител само с един заден съраунд
високоговорител, свързан за [Speaker Pattern] в [Настройки на високоговорителите].
22BG
5.1.2-канална система от високоговорители, която използва
горните средни високоговорители
Подготовка
 30˚
 100˚ – 120˚
Съраунд високоговорители)
Субуфер
Горни средни
високоговорители*
Централен високоговорител
Предни
високоговорители
 Кабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
* След като направите връзката, задайте [Speaker Pattern] в [Настройки на високоговорителите]
на [5.1.2 (TM)].
23BG
5.1.2-канална система от високоговорители, която използва
високоговорители с активиран Dolby Atmos
 30˚
 100˚ – 120˚
Съраунд високоговорители)
Субуфер
Високоговорители с активиран
Front Dolby Atmos*
Централен високоговорител
Предни
високоговорители
 Кабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
* След като направите връзката, задайте [Speaker Pattern] в [Настройки на високоговорителите]
на [5.1.2 (FD)].
24BG
5.1-канална система на високоговорителите
с високоговорители за Зона 2
 30˚
Зона 2
 100˚ – 120˚
Съраунд високоговорители)
Субуфер
Подготовка
Основна зона
Високоговорители (Зона 2)
(Само за модели
за САЩ и Канада)*
Централен високоговорител
Високоговорители
(Зона 2)
(за други модели)*
Предни
високоговорители
 Кабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
* Само моделите за САЩ и Канада са оборудвани с изводи за SPEAKERS ZONE 2.
Моделите за САЩ и Канада се използват само за илюстрация в тези инструкции за работа.
При други модели свържете високоговорителите в зона 2 към изводите SPEAKERS SURROUND BACK/
HEIGHT (FRONT B/BIAMP/ZONE 2).
За подробности относно използването на високоговорители от зона 2, вижте „Удоволствие от звук от
високоговорители, поставени в различни помещения (зона 2)“ (страница 43).
Забележка
За модели за САЩ и Канада не забравяйте да свържете високоговорителите в зона 2 към изводите
SPEAKERS ZONE 2.
25BG
5.1-канална система от високоговорители при свързване с
двоен усилвател
Когато предните високоговорители са високоговорители с два кабела, които са
оборудвани с отделни изводи за високочестотни звуци (високочестотен високоговорител)
и нискочестотни звуци (нискочестотен високоговорител), можете да направите връзка с
два усилвателя. Свържете всяка двойка изводи за високочестотен високоговорител и
нискочестотен високоговорител към изводите SPEAKERS FRONT A и SPEAKERS SURROUND
BACK/HEIGHT на този приемник. Можете да се насладите на възпроизвеждане с по-високо
качество, ако управлявате високочестотния високоговорител и нискочестотния
високоговорител с помощта на отделни усилватели.
 30˚
 100˚ – 120˚
Съраунд
високоговорители)
Субуфер
Централен
високоговорител
Преден
високоговорител
 Кабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
26BG
Забележка
Можете да зададете [Surround Back Speaker Assign] само ако шаблонът на високоговорителите е
зададен на настройка, която няма заден съраунд и горни/над главата високоговорители (страница 19).
27BG
Подготовка
Уверете се, че металните пластини на „Hi/Lo“, прикрепени към високоговорителите, са отстранени от
тях, за да избегнете неизправност в приемника.
След като направите връзката, задайте [Surround Back Speaker Assign] в
[Настройки на високоговорителите] на [BI-AMP].
2.1-канална система от високоговорители
(за да се насладите на Front Surround)
Ако изберете [Предни съраунд] за настройката на звуковото поле, можете да се насладите
на виртуални съраунд ефекти с помощта само на два предни високоговорителя.
Поставете високоговорителите, както е показано по-долу, за да се насладите на Front
Surround.
Задайте височината на високочестотен
високоговорител на предния
високоговорител на същата височина
като тази на Вашите уши.
 30˚
 1,5 м – 3 м
Съвет
Променяйте постепенно посоката на предните високоговорители, за да потърсите и да зададете
посоката, която Ви осигурява най-добри съраунд ефекти.
Субуфер
Предни
високоговорители
 Кабел за монозвук (не е включен в комплекта)
 Кабел за високоговорител (не е включен в комплекта)
28BG
Свържете телевизор към жака HDMI OUT или MONITOR OUT.
Менюто се извежда на екрана на телевизора само когато свържете телевизора към жака
HDMI OUT. Sony препоръчва да използвате жака HDMI OUT за свързване на телевизора,
защото в много случаи ще трябва да извършите настройките на този приемник чрез
менюто.
За връзка с 4K телевизор вижте Помощното ръководство.
Забележки относно връзката










Задължително изключете кабела за електрозахранване
(проводника към електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
Sony препоръчва използването на HDMI кабел, създаден от Sony или друг съвместим
с HDMI кабел. Използвайте високоскоростен HDMI кабел с Ethernet. За видео сигнали,
които изискват висок честотен диапазон, като 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 и 4K/60p
4:2:0 10 бита и т.н., не забравяйте да използвате висококачествен високоскоростен
HDMI кабел с Ethernet, който поддържа честотни ленти до 18 Gbps.
Когато използвате видео формати с висок честотен диапазон, например 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 и 4K/60p 4:2:0 10 бита, задавайте формата на HDMI сигнала. За подробности вижте
„Настройване на формата на HDMI сигнал“ (страница 42).
Не препоръчваме използването на кабел за преобразуване HDMI-DVI. Ако свързвате
кабел за преобразуване HDMI-DVI към DVI-D устройство, звукът и/или изображението
може да се загубят. Свържете отделни аудио кабели или кабели за цифрово свързване,
след което настройте отново входните жакове, ако звукът не се извежда правилно.
В зависимост от състоянието на връзката между телевизора или антената,
изображението на телевизионния екран може да бъде деформирано. В такъв случай
поставете антената по-далеч от приемника.
При свързване на оптичен цифров кабел вкарвайте конекторите директно, докато
щракнат на място.
Не прегъвайте и не връзвайте оптичните цифрови кабели.
Всички жакове за цифрово аудио са съвместими с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz и 96 kHz.
Когато свързвате телевизор към приемника чрез жаковете TV IN на приемника, задайте
жака за извеждане на звука на телевизора на „Fixed“, ако може да бъде превключен
между „Fixed“ или „Variable“.
Когато свързвате телевизора към жака HDMI OUT B/HDMI ZONE, задайте
[HDMI Out B Mode] на [Основен] в менюто [Настройки за HDMI]. Началното меню не се
показва на телевизионния екран, ако [HDMI Out B Mode] е с настройка [Zone].
29BG
Подготовка
Свързване на телевизор
Свързване на телевизор, несъвместим с функцията „Audio Return
Channel (ARC)“, чрез HDMI връзка
Когато свързвате приемника към телевизор чрез HDMI кабел , приемникът може да
извежда аудио и видео сигнали към телевизора. Обърнете внимание обаче, че ще трябва
също да свържете оптичния цифров кабел  или аудио кабел  към телевизора, за да
можете да извеждате звука на телевизора от високоговорителите, свързани към
приемника.
Аудио сигнали
Аудио-/
видеосигнали
или
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
 Оптичен цифров аудио кабел (не е включен в комплекта)
 Аудиокабел (не е включен в комплекта)
 HDMI кабел (не е включен в комплекта)
30BG
Подготовка
Свързване на телевизор, съвместим с функцията „Audio Return
Channel (ARC)“, чрез HDMI връзка
Чрез само една връзка с HDMI кабел можете да слушате звук от телевизор от
високоговорителите, свързани към приемника, докато приемникът изпраща аудио- и
видеосигнали към телевизора.
Аудио-/видеосигнали
 HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Забележка
 За тази връзка ще трябва да включите функцията Control for HDMI. Натиснете HOME, след това изберете
[Настройки] – [Настройки за HDMI] – [Управление за HDMI] – [On].
 Трябва също да извършите настройката на менюто на телевизора. Включете функцията ARC.
Съвет
Ако HDMI жака на телевизора (обозначен с „ARC“) вече е свързан към друго устройство, разкачете
устройството и свържете приемника.
31BG
Свързване на телевизор без HDMI жакове
Трябва да свържете оптичния цифров аудио кабел  или аудио кабел  към телевизора,
за да можете да свържете видео кабела .
Видео сигнали
Аудио сигнали
или
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
 Видеокабел (не е включен в комплекта)
 Аудиокабел (не е включен в комплекта)
 Оптичен цифров аудио кабел (не е включен в комплекта)
Забележка
 Когато сте свързали приемника и телевизора с помощта на посочения по-горе метод, видеото от
устройството, свързано към жаковете VIDEO IN, се извежда на телевизора.
 Когато свържете приемника и телевизора с помощта на горепосочения метод, менюто не се извежда
на екрана на телевизора. За извършването на операции с помощта на менюто трябва да свържете
телевизора чрез HDMI връзка.
32BG
Свързване на устройства с HDMI жакове
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към
електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
Жаковете HDMI IN на приемника са съвместими с HDCP 2.2. За да гледате защитено чрез
HDCP 2.2 съдържание, например 4K, свържете тези жакове HDMI IN към HDMI жаковете на
плейъра, които са съвместими с HDCP 2.2. За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на свързаното устройство.
Аудио-/
видеосигнали
Конзола за игри,
DVD плейър и др.
Аудио-/
видеосигнали
Super Audio CD
плейър или CD
плейър
Аудио-/
видеосигнали
Blu-ray Disc™
плейър, DVD
плейър
Аудио-/
видеосигнали
Кабелен или
сателитен
приемник
Аудио-/
видеосигнали
DVD плейър
Аудио-/
видеосигнали
Конзола за игра,
например
PlayStation4
 HDMI кабел (не е включен в комплекта)
33BG
Подготовка
Свързване на аудиовизуални устройства
Съвет
 Тази връзка е примерна. Можете да свържете всяко HDMI устройство към всеки жак HDMI IN.
 Входовете BD/DVD и SA-CD/CD имат по-добро качество на звука. Когато се нуждаете от по-високо
качество на звука, свържете устройството си към тези жакове HDMI IN и ги изберете като вход.
 Качеството на изображението зависи от типа жак за свързване. Препоръчваме ви да свържете
устройствата си чрез HDMI връзка, ако те разполагат с HDMI жакове.
34BG
Свързване на устройства с жакове, различни от HDMI жакове
Подготовка
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към
електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
Кабелен или сателитен приемник
VCR, DVD рекордер,
камкордер, видеоигра
Аудио сигнали Видео сигнали
Аудио сигнали Видео сигнали
или
Аудио сигнали
Плейър за Super Audio CD, CD
плейър, грамофон*
 Аудиокабел (не е включен в комплекта)
 Видеокабел (не е включен в комплекта)
 Коаксиален цифров кабел (не е включен в комплекта)
* За да свържете грамофон, който има само изходен жак PHONO, трябва да свържете фоно еквалайзер
(не е включен в комплекта) между грамофона и този приемник.
35BG
Забележка
За да слушате звука от устройство, което е свързано към жаковете AUDIO IN, не свързвайте никакво
устройство към жаковете HDMI IN, COAXIAL IN и OPTICAL IN, върху които има етикет с името на същото
устройство (като SAT/CATV, TV, VIDEO 1 и SA-CD/CD).
Съвет
 Можете да свързвате устройства, различни от посочените по-горе, към жаковете AUDIO IN
(SAT/CATV, VIDEO 1 и SA-CD/CD).
 Може да преименувате всеки вход, за да се покаже името му на панела на дисплея на приемника. За
подробности относно настройването вижте „Промяна на наименованието на всеки вход (Name)“ в
Помощното ръководство.
Свързване на друг усилвател в Зона 2
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към
електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
Основна зона
Зона 2
Високоговорител
Високоговорител
Усилвател/
приемник
Аудио сигнали
 Аудиокабел (не е включен в комплекта)
Забележка
 Към високоговорителите от зона 2 се извеждат само аудио сигнали от [USB], [Bluetooth] (само когато
[Bluetooth Mode] е зададен на [Приемник]), [Домашна мрежа], [Music Service List] и [FM TUNER] и входни
аудио сигнали от жакове AUDIO IN, разположени на задния панел на приемника.
 Външният цифров вход от жакове OPTICAL IN, COAXIAL IN и HDMI IN не могат да се извеждат към зона 2.
 Ако зададете [DSD Native] в [Настройки на звука] на [On], няма да се извеждат аудио сигнали за DSD
съдържание от [USB] или [Домашна мрежа] към високоговорители от зона 2.
36BG
Свързване на друг усилвател или телевизор в HDMI зоната
Подготовка
Задължително изключете кабела за електрозахранване (проводника към
електрическата мрежа), преди да свържете кабелите,
Основна зона
HDMI зона
Високоговорител
TV
Високоговорител
Усилвател/
приемник
Аудио-/
видеосигнали
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
 HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Забележка
За да използвате тази връзка, задайте [HDMI Out B Mode] в менюто [Настройки за HDMI] на [Zone].
37BG
Свързване към мрежа
Когато използвате безжична
LAN връзка
Изберете метода на свързване в
съответствие със средата на Вашата
LAN мрежа (Local Area Network).
Следващите илюстрации са примери за
конфигурация на домашна мрежа с
приемник и сървър.
Интернет
Модем
Когато използвате кабелна
LAN връзка
Свържете своя приемник към мрежата с
помощта на LAN кабел*
(не е включен в комплекта).
Рутер
Сървър
(компютър и др.)
Интернет
Модем
LAN кабел (не е включен
в комплекта)
Забележка
Рутер
 Аудиовъзпроизвеждането на сървър може
понякога да бъде прекъсвано, ако използвате
безжична връзка.
 Когато използвате безжична връзка, изправете
двете безжични LAN антени за по-добра
работа.
Сървър
(компютър и др.)
* Ние препоръчваме използването на кабели от
категория 7.
38BG
Изключете захранващия кабел, преди да
свържете антената.
Свързване на
захранващ кабел
Преди да свържете захранващия кабел,
направете връзките на
високоговорителите и другите устройства.
1
Свържете
променливотоковия
захранващ кабел
(проводник към
електрическата мрежа)
към стенен електрически
контакт.
FM кабелна антена
(включена в комплекта)
Забележка
 Удължете докрай кабелната FM антена.
 След като свържете кабелната FM антена,
поддържайте я в оптимално хоризонтално
положение.
Към електрическия
контакт
2
Натиснете  (захранване), за
да включите приемника.

Можете да включите приемника и с
помощта на  (захранване) на
дистанционното управление. За да
изключите приемника, натиснете
отново  (захранване).
39BG
Подготовка
Свързване на антената
Какво можете да правите с
помощта на „Easy Setup“
Настройване на
приемника чрез
„Easy Setup“
За да изпълните първоначална настройка,
се уверете, че телевизорът е свързан към
приемника (страница 29). След това,
превключете входа на телевизора към
входа, към който е свързан приемникът.
Забележка
Не е възможно да извършите процедурата
„Easy Setup“ с помощта на индикациите на
предния панел на дисплея.
Когато включите приемника за първи път
или след инициализирането му, на
телевизионния екран се показва екранът
Easy Setup.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
направите основните настройки с
помощта на / / / и
.
Като извършите „Easy Setup“, можете да
изпълните:
1: Избор на език
2: Speaker settings
Проверете системата си от
високоговорители и изпълнете
автоматично калибриране според
нейната конфигурация и разположение;
3: Настройки на интернет
Изберете метода за мрежова връзка и
конфигурирайте настройките, за да
свържете приемника към мрежата.
Извършване на автоматично
калибриране. (D.C.A.C. EX)
Преди да извършите
автоматично калибриране



Easy Setup
Welcome!

Select your language.
English
Español
Français
Deutsch
: Choose

: Go back
: Continue
: Apply the selection
Ако екранът „Easy Setup“ не се покаже или
искате да се покаже ръчно, можете да го
направите чрез натискане на HOME и
избиране на [Настройки] – [Easy Setup].
Setup
Easy Setup
Restarts Easy Setup to configure basic settings. Follow the on-screen instructions.
Speaker Settings
Audio Settings
HDMI Settings
Input Settings

Изключете слушалките.
Отстранете всички препятствия между
калибриращия микрофон и
високоговорителите.
Функцията за автоматично калибриране
не е налична, когато [Bluetooth Mode] е с
настройка [Transmitter].
За точни измервания се уверете, че
средата е тиха и без шум.
Задайте извода на високоговорителя на
настройка, различна от „SPK OFF“. Вижте
„Избор на предните високоговорители“
(страница 41).
Потвърждение на настройката на
активния събуфер
 Преди да използвате събуфер, включете
събуфера и увеличете звука. Завъртете
LEVEL до малко преди средната точка.
 Когато има свързан събуфер с функция
за честота на кросоувър, настройте до
максималната стойност.
 Когато има свързан събуфер с функция
за автоматичен режим на готовност,
изключете я (дезактивирайте я).
Network Settings
Bluetooth Settings
Zone Settings
Select
BACK
Back
Забележка
В зависимост от характеристиките на
използвания от вас събуфер, стойността на
разстоянието за настройка може да се
различава от действителната позиция.
40BG

Избор на предните
високоговорители
Подготовка
Свържете предоставения калибриращ
микрофон към жака CALIBRATION MIC.
Поставете калибриращия микрофон на
позицията си на слушане.
SPEAKERS
Натиснете неколкократно
SPEAKERS.
Калибриращ микрофон
(включен в комплекта)
Забележка
 Високоговорителите издават много силен
звук по време на калибрирането и силата на
звука не може да се регулира. Съобразете се
със съседите си и с присъстващи деца.
 Ако функцията за заглушаване е била
активирана, преди да извършите
автоматично калибриране, тя ще се изключи
автоматично.
 Възможно е да не могат да се направят точни
измервания или изобщо да не се извърши
автоматично калибриране, ако се използват
специални високоговорители, като
например двуполюсни.
 Ако измерването е неуспешно, следвайте
съобщението, след което изберете [Опитайте
пак]. За подробности относно кода за грешка
и предупредителното съобщение вижте
„Списък със съобщения след измервания на
автоматичното калибриране“ (страница 58).
Индикаторите на панела на дисплея
показват кой комплект от изводи е избран.
 SPA: Високоговорители, свързани към
изводите SPEAKERS FRONT A.
 SPB*: Високоговорители, свързани към
изводите SPEAKERS SURROUND BACK/
HEIGHT(FRONT B/BIAMP).
 SPA+B*: Високоговорителите, свързани
и към двата извода SPEAKERS FRONT A и
SPEAKERS SURROUND BACK/
HEIGHT(FRONT B/BIAMP)
(успоредно свързване).
 (Няма): На панела на дисплея се показва
„SPK OFF“. От нито един от входовете за
високоговорители не се извеждат аудио
сигнали.
* За да изберете „SPB“ или „SPA+B“, задайте
[Surround Back Speaker Assign] в [Настройки на
високоговорителите] на [Front B].
Забележка
Тази настройка не е достъпна, когато са
свързани слушалки.
За да отмените автоматичното
калибриране
Функцията за автоматично калибриране
може да се отмени, когато направите
следното по време на процеса по
измерване:
 натиснете  (захранване);
 натиснете бутоните за входен сигнал на
дистанционното управление или
завъртите INPUT SELECTOR на
приемника;
 Натиснете  (заглушаване), MUSIC или
AMP MENU.
 натиснете SPEAKERS на приемника;
 промените силата на звука;
 Свържете слушалките.
41BG
6
Слушане/Гледане
Удоволствие от видео и
звук
Възпроизвеждане на аудиовидео устройства/Слушане на
FM радио
Можете да свържете аудио-видео
устройства към приемника, за да се
насладите на широк спектър от
съдържание, например филми и звук.
Можете също да слушате FM предавания с
висококачествен звук чрез вградения
тунер.
1
Включете устройството,
което желаете да
възпроизведете.
2
3
Включете приемника.
4
Натиснете HOME.
Включете телевизора и след
това превключете входа на
телевизора на входа, към
който е свързан приемникът.
Началното меню се показва на
телевизионния екран.
В зависимост от телевизора
показването на началното меню на
телевизионния екран може да отнеме
известно време.
Watch
Listen
Custom
Preset
Sound
E ff e c t s
Zone
Controls
Setup
Когато изберете [FM TUNER],
настройте желаната станция с
помощта на бутоните на
дистанционното управление в
съответствие с ръководството на
екрана на телевизора. За
подробности относно работата
посетете Помощното ръководство.
7
Забележка
Преди да изключите приемника, задължително
намалете силата на звука, за да избегнете
повреда на високоговорителите при
следващото включване на приемника.
Съвет
 Може да завъртите INPUT SELECTOR на
приемника или да натиснете бутоните за
входен сигнал на дистанционното управление,
за да изберете желаното устройство.
 За да увеличите или намалите нивото на звука
бързо
 Завъртете бързо копчето MASTER VOLUME.
 Натиснете и задръжте един от бутоните  +/–.
За да направите фина настройка
 Завъртете бавно копчето MASTER VOLUME.
 Натиснете един от бутоните  +/– и го
освободете веднага.
Настройване на формата на
HDMI сигнал
Можете да изберете формат на HDMI
сигнал в съответствие с видео сигналите
от устройствата, които са свързани към
жаковете HDMI IN.
1
Натиснете HOME, след това
изберете [Настройки] –
[Настройки за HDMI] –
[Формат на HDMI сигнал].
2
Изберете желания формат.
Select the video source connected to the receiver.
Натиснете / , за да
изберете [Гледане] или
[Слушане], след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
42BG
Натиснете  +/–, за да
регулирате нивото на звука.
Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
Watch
5
Изберете устройството, което
искате да възпроизведете и
стартирайте
възпроизвеждане.
[Standard format]: Избира това,
когато не използвате видеоформат с
висок честотен диапазон.
 [Enhanced format]: Избира това, когато
използвате видео формати с висок
честотен диапазон, например 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 и 4K/60p 4:2:0 10 бита.

Забележка
 За подробности относно видеоформата с висок
Натиснете HOME, след това
изберете [Zone Controls].
5
Задайте [Zone2] –
[Zone2 Power] – [On].
Може също да натиснете ZONE SELECT
на приемника неколкократно, за да
изберете „ZONE2 ON ?“, след което да
натиснете ZONE POWER на приемника
за настройка.
6
Изберете [Zone2 Input], след
което изберете сигналите на
източник, който желаете да
изведете.
Можете и да завъртите INPUT SELECTOR
на приемника, докато на панела на
дисплея се покаже „2. xxxx“*.
Съвет
Удоволствие от звук от
високоговорители, поставени
в различни помещения (зона 2)
1
2
3
Свържете
високоговорителите,
поставени в зона 2
(страница 25).
Включете приемника.
За моделите за САЩ и Канада:
Задайте приоритета за изводи
за високоговорители.
Натиснете HOME, след това изберете
[Настройки] – [Настройки на
високоговорителите] – [SURROUND
BACK/ZONE2 Priority] – [ZONE2 Terminals].
За други модели:
Изберете шаблон на
високоговорител и задайте
разположението за изводите
на високоговорителите.
 Натиснете HOME, след това
изберете [Настройки] – [Настройки
на високоговорителите] –
[Speaker Pattern].
 Изберете шаблон на
високоговорители без задни
съраунд високоговорители и след
това изберете [Save].
 Изберете [Surround Back Speaker
Assign] –[Zone2].
Ако искате да слушате същия звук като в
основната зона в зона 2, изберете [SOURCE].
7
Стартирайте
възпроизвеждането на
избраното входящо
устройство.
8
Изберете [Zone2 Volume],
след което регулирайте
силата на звука.
Можете и да завъртите MASTER VOLUME
на приемника, докато на панела на
дисплея се покаже „2. xxxx“*.
* „xxxx“ е името на входа.
За изход от опериране
в зоната
Задайте [Zone2 Power] на [Off] в стъпка 5.
Забележка
 Към високоговорителите от зона 2 се извеждат
само аудио сигнали от [USB], [Bluetooth] (само
когато [Bluetooth Mode] е зададен на
[Приемник]), [Домашна мрежа], [Music Service
List] и [FM TUNER] и входни аудио сигнали от
жакове AUDIO IN, разположени на задния панел
на приемника.
 Външният цифров вход от жакове OPTICAL IN,
COAXIAL IN и HDMI IN не могат да се извеждат
към зона 2.
 Ако зададете [DSD Native] в [Настройки на звука]
на [On], няма да се извеждат аудио сигнали за
DSD съдържание от [USB] или [Домашна мрежа]
към високоговорители от зона 2.
43BG
Слушане/Гледане
честотен диапазон посетете Помощното
ръководство.
 Когато е избрано [Enhanced format],
препоръчваме да използвате висококачествен
високоскоростен HDMI кабел с Ethernet, който
може да поддържа честотен диапазон до 18
Gbps.
 Някои устройства (кабелен или сателитен
приемник, плейъри за Blu-ray дискове и DVD) не
работят добре с настройката [Enhanced format].
В такъв случай изберете [Standard format].
 Ако телевизорът ви има подобно меню за
видеоформат с висок честотен диапазон,
проверете настройката в менюто на
телевизора, когато изберете [Enhanced format]
на приемника. За подробности за настройката
на менюто на телевизора вижте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
 Тъй като жакът HDMI IN VIDEO 1 не поддържа
видео формати като 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 и 4K/
60p 4:2:0 10 бита, можете да зададете формата
на HDMI сигнала.
4
Удоволствие от звук от
високоговорители, поставени
в различни помещения, с
използване на друг
усилвател (Зона 2)
1
Свържете друг усилвател,
поставен в Зона 2
(страница 36).
2
Включете приемника в
основната зона и усилвателя
в зона 2.
Задайте регулирането на
силата на звука за зона 2.
3
4
Изберете HOME, след което изберете
[Настройки] – [Zone Settings] – [Zone2
Line Out] – [Variable] или [Fixed].
 [Variable]: Силата на звука за
жаковете ZONE 2 OUT може да бъде
променена. Изберете това, когато
използвате друг усилвател, който
няма управление на силата на звука.
 [Fixed]: Силата на звука за жаковете
ZONE 2 OUT е фиксирана. Изберете
това, когато използвате друг
усилвател с вариращо управление
на силата на звука.
Натиснете HOME, след това
изберете [Zone Controls] –
[Zone2] – [Zone2 Power] – [On].
Може също да натиснете ZONE SELECT
на приемника неколкократно, за да
изберете „ZONE 2“, след което да
натиснете ZONE POWER на приемника.
5
Изберете [Zone2 Input], след
което изберете сигналите на
източник, който желаете да
изведете.
Можете и да завъртите INPUT SELECTOR
на приемника, докато на панела на
дисплея се покаже „2. xxxx“*.
Съвет
Ако искате да слушате същия звук като в
основната зона в зона 2, изберете [SOURCE].
6
44BG
Стартирайте
възпроизвеждането на
избраното входящо
устройство.
7
Настройте силата на звука.
Регулирайте силата на звука, като
използвате усилвателя в Зона 2.
Ако зададете [Zone2 Line Out] на
[Variable] в стъпка 3, изберете [Zone2
Volume], след което настройте силата
на звука. Можете и да завъртите
MASTER VOLUME на приемника,
докато на панела на дисплея се
покаже „2. xxxx“*.
* “xxxx” е името на входа.
За изход от опериране в
зоната
Задайте [Zone2 Power] на [Off] в стъпка 4.
Удоволствие от видео и звук в
друго помещение с
използване на телевизор или
друг усилвател (HDMI зона)
1
Свържете друг усилвател
или телевизор в друго
помещение (страница 37).
2
Включете приемника в
основната зона, усилвателя
и телевизора в HDMI зоната.
3
Задайте жака HDMI OUT B/
HDMI ZONE на [Zone].
Натиснете HOME, след това изберете
[Настройки] – [Настройки за HDMI] –
[HDMI Out B Mode] – [Zone].
4
Натиснете HOME, след това
изберете [Zone Controls] –
[HDMI Zone] – [HDMI Zone
Power] – [On].
Може също да натиснете ZONE SELECT
на приемника неколкократно, за да
изберете „HDMI ZONE“, след което да
натиснете ZONE POWER на приемника.
5
Изберете [HDMI Zone Input],
след което изберете
сигналите на източник,
който желаете да изведете.
* „xxxx“ е името на входа.
6
Регулирайте силата на звука
чрез бутона за сила на звука
на усилвателя или
телевизора в HDMI зоната.
Съвет
 Можете да избегнете възможно смущение на
сигналите в основната зона, като зададете
[Priority] на [Main Only] в менюто [Настройки за
HDMI]. Въпреки това, ако изберете същия вход
за HDMI зоната, няма да има аудио- и
видеоизвеждане от HDMI зоната. За
подробности относно настройката вижте
„Настройка на приоритета за основната зона
(Приоритет)“ в Помощното ръководство.
 Жаковете HDMI OUT B/HDMI ZONE поддържат
честотни ленти до 9 Gbps, ако [HDMI Out B
Mode] е зададено на [Zone] в менюто
[Настройки за HDMI].
COAXIAL IN не могат да се извеждат към
високоговорителите в зона 2.
 Можете да изберете [USB], [Домашна мрежа],
[Music Service List] или [Bluetooth] от основната
зона и зона 2. Дава се приоритет на избора,
който е направен най-скоро, дори ако вече е
направен друг избор в една от зоните.
 Ако свържете BLUETOOTH слушалки към
основната зона, докато се възпроизвежда
свързано устройство и текущият вход в зона 2 е
[USB], [Домашна мрежа] или [Music Service List],
входът за зона 2 ще се промени на [SOURCE]. В
такъв случай за зона 2 ще се извеждат само
аналогови аудио сигнали и аудио сигнали на
FM тунера.
 Ако свържете BLUETOOTH слушалки към
основната зона, докато се възпроизвежда
свързано устройство, BLUETOOTH, слушалките ще
бъдат изключени, ако изберете [USB], [Домашна
мрежа] или [Music Service List] в зона 2.
 Ако зададете [DSD Native] в [Настройки на звука]
на [On], няма да се извеждат аудио сигнали за
DSD съдържание от [USB] или [Домашна мрежа]
към високоговорители от зона 2.
За HDMI зоната
Можете да гледате видео или да слушате
звук само от жаковете HDMI IN
(освен за VIDEO 1).
За изход от опериране в
зоната
Задайте [HDMI Zone Power] на [Off] в стъпка 4.
Налични входове за всяка зона
Наличните входове се различават в
зависимост от зоната, която сте избрали.
Изберете входа, който желаете на екрана
на телевизора или на панела на дисплея.
За подробности относно наличните
входове вижте „Налични входове за всяка
зона“ в Помощното ръководство.
За основната зона
Можете да изберете всички входящи
източници от всяко устройство, свързано
към приемника в основната зона.
За зона 2
Не можете да гледате видео в зона 2.
Звукът не е достъпен от устройства,
свързани към жаковете HDMI IN.
45BG
Слушане/Гледане
Можете и да завъртите INPUT SELECTOR
на приемника, докато на панела на
дисплея се покаже „H. xxxx“*.
Забележка
 Сигнали от жаковете HDMI IN, OPTICAL IN и
Съвет
Удоволствие от звукови
ефекти
Избиране на звуковото поле
Когато изберете звуково поле в
съответствие с входния източник и Вашите
предпочитания, можете да се насладите
на звуците с допълнителни ефекти на
звуково поле.
1
Натиснете HOME.
Началното меню се показва на
телевизионния екран.
2
Изберете [Звукови ефекти] –
[Звуково поле].
3
Натиснете / , за да изберете
желаното звуково поле, след
което натиснете
.
Sony препоръчва да изберете звуково
поле с етикет [Movie] за филми и
звуково поле с етикет [Music] за
музика.
За подробности относно всяко
звуково поле вижте „Избираеми
звукови полета и техните ефекти“
(страница 49).
Забележка
 Когато сте задали [Bluetooth Mode] на
[Transmitter] или докато използвате функцията
за безжично озвучаване за няколко
помещения, не можете да избирате звукови
полета.
 Когато слушате аудио съдържание с помощта
на вграден Chromecast, можете да изберете
[Multi Ch Stereo.] или [Двуканален
стереосигнал], като натиснете 2CH/MULTI на
дистанционното управление.
 Когато слушате със слушалки, се показва само
звуковото поле за слушалки.
 Звуковите полета за филми и музика може да
не работят в зависимост от входа или
конфигурацията на високоговорителите, които
сте избрали, или с определени аудио формати.
 Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране на
входните сигнали в зависимост от аудио
формата.
 Някои високоговорители или събуфер може да
не извеждат звук в зависимост от настройката
за звуково поле.
46BG
Можете да изберете звуково поле по следния
начин:
 натиснете HOME, след това изберете
[Настройки] – [Настройки на звука] –
[Звуково поле].
 натиснете 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC или FRONT
SURROUND на дистанционното управление.
 натиснете 2CH/MULTI, MOVIE или MUSIC на
приемника.
Взаимоотношения между звуковите полета и изходите за
високоговорители
Списъкът по-долу показва кои изходи за високоговорители звучат при определено
избрано звуково поле.
Звуково поле
2CH/
MULTI
Панел на
дисплея
ЦентраПредни
лен вивисокогосокогов
ворители
орител
Съранд Задни съВисочивисоко- раунд вина на виСубуфер
говори- сокоговор
сокогово
тели)
ители
рителя
Двуканален
стереосигнал
2CH STEREO





Многоканално
стерео
MULTI ST.



1)

Директно
(аналогов вход)
DIRECT





Директно (други)
DIRECT



3)

A.F.D.
(Автоматично
декодиране на
формат)
A.F.D.



2)

Dolby Surround
DOLBY SURR.



1)

NEURAL:X



1)

FRONT SUR.



1)

A. ENHANCER



3)

MOVIE Neural:X
Предни съраунд
MUSIC Подобряване на
звука
 : Не се извежда звук.
: Извежда звук.
 : Извежда звук в зависимост от настройката на шаблона на високоговорителите и съдържанието,
което ще се възпроизвежда.
 : За Dolby и DTS аудио потоци звукът се извежда в зависимост от настройката на шаблона на
високоговорителя.
Не се извежда звук за линеен PCM, DSD или AAC.
1)
Извежда звук, когато свържете събуфер и зададете шаблона на високоговорителя на настройка ([x.1]),
която има активен събуфер.
За модели за САЩ и Канада: Извежда звук.
други модели: Извежда звук, когато свържете събуфер, зададете шаблона на високоговорителя на
настройка ([x.1]), която има активен събуфер и сте избрали [Small] за [Размер] в [Настройки на
високоговорителите].
3) Извежда звук, когато свържете събуфер, зададете шаблона на високоговорителя на настройка ([x.1]),
която има активен събуфер и сте избрали [Small] за [Размер] в [Настройки на високоговорителите].
2)
47BG
Слушане/Гледане
Двуканално съдържание
Многоканално съдържание
Sound field
2CH/
MULTI
Панел на
дисплея
ЦентраПредни
лен вивисокогосокогов
ворители
орител
Съранд Задни съВисочивисоко- раунд вина на виСубуфер
говори- сокоговор
сокогово
тели)
ители
рителя
Двуканален
стереосигнал
2CH STEREO





Многоканално
стерео
MULTI ST.





Директно
DIRECT





A.F.D.
(Автоматично
декодиране на
формат)
A.F.D.





Dolby Surround
DOLBY SURR.





NEURAL:X





FRONT SUR.





A. ENHANCER





MOVIE Neural:X
Предни съраунд
MUSIC Подобряване на
звука
 : Не се извежда звук.
: Извежда звук.
 : Извежда звук в зависимост от настройката на шаблона на високоговорителите и съдържанието,
което ще се възпроизвежда.
Забележка
Когато не се чува звук, проверете дали всички високоговорители са добре свързани към правилните
изводи за високоговорители (страница 20) и е избрана правилната конфигурация на
високоговорителите (страница 19).
48BG
Избираеми звукови полета и техните ефекти
Панел на
дисплея
Sound field
2CH/MULTI Multi Ch
Stereo.
Директно
Възпроизвежда 2-канални аудио сигнали без добавяне на съраунд
ефекти. Монофоничните и многоканалните аудио сигнали се
извеждат, след като се преобразуват в 2-канален сигнал.
Това звуково поле е най-подходящо за възпроизвеждане на аудио
2CH STEREO
сигнали, тъй като те са само от два предни високоговорителя, без
да се добавят виртуални съраунд ефекти.
Този звук се извежда само от предните леви/десни
високоговорители. Субуферът не възпроизвежда звук.
MULTI ST.
Извежда звук от всички свързани високоговорители.
При въвеждане на 2-канални или монофонични аудио сигнали,
приемникът извежда звук от всички високоговорители, без да
добавя съраунд ефекти.
При въвеждане на многоканални аудио сигнали звукът може да не
се извежда от определени високоговорители в зависимост от
настройките на високоговорителя или възпроизвежданото
съдържание.
DIRECT
Възпроизвежда всички аудио сигнали без добавяне на съраунд
ефекти.
A.F.D.
(Автоматично деко- A.F.D.
диране на
формат)
Декодира и възпроизвежда аудио сигнали с помощта на оптимален
метод на обработка в зависимост от входа на аудио сигнала.
Dolby
Surround
Повишаващият смесител Dolby Surround разширява традиционното
аудио съдържание за възпроизвеждане през всяка една
многоканална конфигурация на високоговорител, включително
DOLBY SURR
височина на високоговорители.
Този повишаващ смесител е нов и подобрен вариант на
популярната технология Dolby Pro Logic II.
Neural:X
NEURAL:X
Предни
съраунд
Възпроизвежда пълни съраунд ефекти само с два предни
FRONT SUR. високоговорителя с помощта на виртуалната технология за
обработка на сигнали на Sony.
MOVIE
Neural:X променя конфигурацията на стерео, 5.1 и 7.1 филми и
музика, за да подхожда на оформлението на Вашите
високоговорители.
MUSIC
Подобрява- A.
не на звука ENHANCER
Мащабира съществуващите източници на звук до почти highresolution качество на звука с DSEE HX (Система за цифрово
подобрение на звука HX). Това звуково поле ви кара да се чувствате
все едно наистина се намирате в звукозаписното студио или на
концерта. DSEE HX работи само с 2-канални източници на звук със
семплираща честота от 44,1 kHz или 48 kHz, въвеждана от следното:
 USB
 Домашна мрежа
 Music Service List
 Bluetooth
Въпреки това не работи по време на безжично възпроизвеждане в
няколко помещения.
Слушалки
Headphone
HP 2CH
(2ch)
Този режим се избира автоматично, ако използвате слушалки (не
могат да бъдат избрани други звукови полета).
Възпроизвежда 2-канални аудио сигнали без добавяне на съраунд
ефекти. Звукът от монофоничните и многоканалните аудио сигнали
се извежда, след като се преобразува в 2-канален сигнал.
Забележка
 В зависимост от аудио формата, ако изберете [Директно] и възпроизведете 5.1-канален източник,
когато са свързани съраунд високоговорители и два задни съраунд високоговорителя, от задните
съраунд високоговорители ще се изведе същият звук като от съраунд високоговорителите, подобно
на тези при 7.1-канална съраунд система. Нивото на звука от съраунд високоговорителите и задните
съраунд високоговорители се регулира автоматично за оптимален баланс.
 Dolby Atmos се декодира като Dolby TrueHD или Dolby Digital Plus, когато сте избрали звуково поле,
различно от [Multi Ch Stereo.], [A.F.D.] или [Dolby Surround].
49BG
Слушане/Гледане
Двуканален стереосигнал
Ефекти на звуковото поле
Мрежови функции
Какво можете да правите с функциите за мрежа
Можете да се насладите на възпроизвеждане на висококачествено аудиосъдържание от
компютър или мрежов HDD или от iPhone/iPad/iPod или друг смартфон или таблет,
свързан към домашната ви мрежа по кабелен или безжичен път.
Можете да се насладите и на музикални услуги като интернет радио чрез свързване към
интернет.
Можете и да управлявате този приемник чрез смартфон, като използвате съвместимите
приложения.
iPhone/iPad/iPod/
смартфон/таблет
 AirPlay
 Домашна мрежа
 SongPal
 Video & TV SideView
 Chromecast
 Spotify
Компютър/
мрежов HDD
 AirPlay
 Домашна мрежа
Този приемник
 Music Services
AirPlay
Този приемник поддържа AirPlay. Може да
се насладите на аудио съдържание от
iPhone/iPad/iPod или в библиотека на
iTunes.
За подробности вижте „Удоволствие от
аудио съдържание от iTunes или
iPhone/iPad/iPod чрез мрежата (AirPlay)“
в Помощното ръководство.

Домашна мрежа (DLNA)
Можете да възпроизвеждате аудио
съдържание, съхранено в различни
формати в мрежово местоположение
(компютър, мрежов HDD и др.) чрез
домашната си мрежа.

50BG
За подробности вижте „Удоволствие от
съдържание, съхранено на сървър в
домашната мрежа (DLNA)“ в Помощното
ръководство.
SongPal
Можете да управлявате приемника си
безжично, като инсталирате
приложението „SongPal“ на смартфона
или таблета си.
Тази функция се препоръчва, когато
използвате функцията за
възпроизвеждане на съдържание,
функциите за няколко зони или функцията
SongPal Link на приемника.
За подробности вижте „Управление на
приемника чрез смартфон или таблет
(SongPal)“ в Помощното ръководство.

Video & TV SideView
Можете да управлявате приемника си
безжично, като инсталирате
приложението Video & TV SideView на
смартфона или таблета си. Силно
препоръчваме това приложение за
клиенти, клито използват телевизори,
произведени от Sony, с приемника.
За подробности вижте „Регистриране на
устройство с Video & TV SideView на
приемника“ в Помощното ръководство.

BLUETOOTH RX/TX, за да
изберете „BT TX“.
Режимът BLUETOOTH превключва на
TX (предавател).
Музикални услуги по интернет
Когато свържете приемника си към
интернет, можете да слушате музика от
различни музикални услуги.
За подробности вижте „Удоволствие от
музикални услуги, предлагани в интернет“
в Помощното ръководство.

2
Включете слушалките/
високоговорителите и ги
настройте на режим на
сдвояване.
3
Задръжте в натиснато
положение CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH на
приемника за около 2
секунди.
„SEARCHING“ мига на панела на
дисплея за около 10 секунди, след
което се показва името на
намереното BLUETOOTH устройство.
CONNECTION
BLUETOOTH
PAIRING
* „XXXXXX“ представлява името на
намереното BLUETOOTH устройство.
51BG
Слушане/Гледане
Слушане с BLUETOOTH
слушалки/
високоговорители
1 Натиснете неколкократно
4
Натиснете / , за да
изберете името на
слушалките/
високоговорителите, след
което натиснете
.
След като „CONNECTING“ премигне и
се покаже името на слушалките или
високоговорителите, BLUETOOTH
връзката е установена.
CONNECTING
XXXXXX
*
* „XXXXXX“ представлява името на
намереното BLUETOOTH устройство.
5
Натиснете един от бутоните
за вход, за да изберете
желания вход.
Звукът се извежда от BLUETOOTH
слушалките/високоговорителите. От
приемника не се извежда звук.
6
Настройте силата на звука на
BLUETOOTH слушалките/
високоговорителите.
Управлението на силата на звука на
приемника и дистанционното
управление работи само за
BLUETOOTH слушалките/
високоговорителите.
Забележка
 Най-скоро свързваното BLUETOOTH устройство
може да бъде свързано повторно, като трябва
само да изпълните Стъпка 1 по-горе.
 Свързването с едно докосване (NFC) не може да
се използва в режим TX (предавател).
 Когато „NOT. USE“ се покаже на панела на
дисплея, не можете да превключвате
BLUETOOTH режима. Проверете следното:
 дали функцията за BLUETOOTH се използва;
 дали [Bluetooth Mode] е с настройка [Off].
52BG
Съвет
Можете да превключите BLUETOOTH режима на
режим TX (предавател) и като зададете
[Bluetooth Mode] на [Transmitter] в [Настройки за
Bluetooth]. След това изберете името на
слушалките или високоговорителите от
[Device List] в [Настройки за Bluetooth]. Ако не
можете да намерите името на устройството си в
списъка, изберете [Scan].
Допълнителна информация
Пестене на енергия
С актуализирането на софтуера до
последната версия ще можете да се
възползвате от най-новите функции.
Новият софтуер е достъпен, когато:
 индикаторът „UPDATE“ светва на панела
на дисплея;
 на телевизионния екран се показва
съобщение, ако [Software Update
Notification] е с настройка [On].
Забележка
Не изключвайте приемника и не изваждайте
шнура за променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа) и LAN
кабела, докато изтеглянето и процесът по
актуализиране не приключат. Това може да
причини неизправност.
1
Натиснете HOME.
Началното меню се показва на
телевизионния екран.
2
Изберете [Настройки] –
[Настройки на системата].
3
Изберете [Актуализация на
софтуера].
4
Изберете [Update via Internet]
или [Update via USB Memory].
Ако изберете [Update via USB Memory],
моля, посетете уебсайта за
поддръжка на клиенти по-долу, за да
изтеглите най-новата версия на
софтуера.
За клиентите в САЩ:
http://esupport.sony.com/
За клиентите в Канада:
http://esupport.sony.com/CA/
За потребителите в Европа:
www.sony.eu/support
За клиентите в Азиатскотихоокеанските държави и региони:
http://www.sony-asia.com/section/
support
53BG
Допълнителна информация
Можете да пестите енергия чрез
настройване на приемника, както следва:
 Задайте [Управление за HDMI] и
[Пропускане в готовност] на [Off] в
менюто [Настройки за HDMI].
 Задайте [Remote Start] и [Мрежа в
готовност] в менюто [Network Settings] на
[Off] (Само за моделите за САЩ, Канада и
Океания).
 Задайте [Bluetooth Standby] в менюто
[Настройки за Bluetooth] на [Off].
 Задайте [Zone2 Power] или [HDMI Zone
Power] в менюто [Zone Settings] на [Off].
Актуализиране на
софтуера
5
Актуализиране на софтуера.
„UPDATING“ мига на панела на
дисплея по време на процеса за
актуализиране на софтуера.
Въпреки това „UPDATING“ може да
угасне временно по време на
актуализацията.
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем, докато работите с
приемника, проверете посоченото подолу, за да решите проблема, преди да се
свържете с най-близкия търговец на Sony.
 Проверете дали проблемът е посочен в
този раздел „Отстраняване на
неизправности“.
 Посетете Помощното ръководство за
подробни примери. Можете да
потърсите чрез ключова дума, като
използвате ръководството за
отстраняване на неизправности онлайн.
За клиентите в Европа:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/h_eu/
За клиентите в други области:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/h_zz/
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе, се
свържете с най-близкия търговец на Sony.
Общи сведения
Когато актуализацията приключи, на
панела на дисплея ще се покаже
„COMPLETE“ и приемникът ще се
рестартира автоматично.
Забележка
 Възможно е приключването на актуализацията
да отнеме около 1 час.
 Не можете да възстановите старата версия след
актуализация на софтуера.
 Задайте [Автоматична актуализация] на [On],
когато искате софтуерните актуализации да се
извършват автоматично. В зависимост от
съдържанието на актуализациите, софтуерната
актуализация може да се извърши дори ако сте
задали [Автоматична актуализация] на [Off].
Приемникът се изключва автоматично.
 Ако [Автоматичен режим на готовност] е
зададено на [On], задайте го на [Off].
 Функцията за таймер за заспиване е
била активирана.
 Функцията „PROTECTOR“ е била
активирана.
Индикаторът на панела на дисплея
изгасва.
 Ако светне индикаторът PURE DIRECT на
предния панел, натиснете PURE DIRECT,
за да изключите тази функция.
 Натиснете DIMMER на приемника, за да
настроите яркостта на панела на
дисплея.
Видео
На телевизионния екран не се показва
изображение.
 Опитайте да натиснете бутона за входен
сигнал на дистанционното управление
или да завъртите INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа, който
желаете да слушате.
54BG








На телевизионния екран не се показва
3D съдържание.
 В зависимост от телевизора или видео
устройството е възможно да не се
покаже 3D съдържание. За подробности
относно 3D HDMI видеоформата,
поддържан от приемника посетете
Помощното ръководство.
 Използвайте високоскоростен HDMI
кабел с Ethernet.
На телевизионния екран не се показва
4K съдържание.
 В зависимост от телевизора или видео
устройството е възможно да не се
покаже 4K съдържание. Проверете
възможностите за видео и настройките
на телевизора и видео устройството.




Използвайте високоскоростен
HDMI кабел с Ethernet.
При използване на видео формати с
висок честотен диапазон като 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 и 4K/60p 4:2:0 10 бита е
необходим висококачествен
високоскоростен HDMI кабел с Ethernet,
който може да поддържа честотен
диапазон до 18 Gbps.
Ако телевизорът Ви има подобно меню
за видео формат с висок честотен
диапазон, проверете настройката в
менюто на телевизора, когато изберете
[Enhanced format] (страница 42) на този
приемник. За подробности за
настройката на менюто на телевизора
вижте инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Свържете приемника към входен HDMI
жак на телевизора или видеоустройство,
което поддържа 4K. Трябва да свържете
HDMI кабел към HDMI жак, който
поддържа HDCP 2.2, когато използвате
устройство за възпроизвеждане за
видеосъдържание с разделителна
способност 4K и т.н.
Началното меню не се показва на
телевизионния екран.
 Началното меню може да се използва
само когато свържете телевизора към
жака HDMI OUT на приемника.
 Когато свързвате телевизора към жака
HDMI OUT B/HDMI ZONE, задайте
[HDMI Out B Mode] на [Основен] в менюто
[Настройки за HDMI].
 Натиснете HOME, за да се покаже
началното меню.
 Проверете дали телевизорът е правилно
свързан.
 Извадете HDMI кабела от приемника и
телевизора, след което свържете отново
кабела.
 Показването на началното меню на
телевизионния екран може да отнеме
известно време в зависимост от
телевизора.
Изображенията с HDR (Високодинамичен
обхват) не могат да се извеждат в HDR
режим.
 В зависимост от телевизора или видео
оборудването е възможно да не бъдат
показани HDR изображения в HDR
режим. Проверете видео
функционалността и настройката на
Вашия телевизор или видео оборудване.
55BG
Допълнителна информация

Настройте телевизора на съответния
режим на входен сигнал.
Преместете аудиоустройството далеч от
телевизора.
Уверете се, че кабелите са правилно и
здраво свързани към устройствата.
Извадете HDMI кабела от приемника и
телевизора, след което свържете отново
кабела.
Задайте [Формат на HDMI сигнал] на
избрания вход на [Standard format] в
менюто [Настройки за HDMI].
Някои устройства за възпроизвеждане
имат нужда от настройване.
Прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени с всяко
устройство.
Задължително използвайте
високоскоростен HDMI кабел с Ethernet,
когато преглеждате изображения или
слушате музика, особено за сигнали
1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K или 3D.
Изисква се висококачествен
високоскоростен HDMI кабел с Ethernet,
който може да поддържа честотни ленти
до 18 Gbps за 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 и 4K/60p
4:2:0 10 бита и т.н.
Извеждането на HDMI видеосигнали на
приемникът може да се зададе на „HDMI
OFF“. В такъв случай задайте на „HDMI A“,
„HDMI B“ или „HDMI A + B“, като натиснете
HDMI OUT на дистанционното
управление.
Ако искате да възпроизвеждате HDCP 2.2
съдържание, свържете приемника към
входен HDMI жак на телевизора, който е
съвместим с HDCP 2.2.

Определено видео оборудване може да
не извежда HDR съдържание в режим
HDR, ако [Формат на HDMI сигнал] е
зададено на [Standard format], дори ако
телевизорът и видео оборудването
поддържат HDR и 18 Gbps честотен
диапазон. В този случай задайте
[Формат на HDMI сигнал] на избрания
вход на [Enhanced format] в менюто
[Настройки за HDMI]. Когато изберете
[Enhanced format], използвайте
висококачествен високоскоростен HDMI
кабел с Ethernet, който може да
поддържа честотен диапазон до 18 Gbps.



Звук
Няма звук или се чува само много тих
звук, без значение кое устройство е
избрано.
 Проверете дали всички свързващи
кабели са включени в съответните
входни/изходни жакове на приемника,
високоговорителите и устройствата.
 Проверете дали приемникът и
устройството са включени.
 Проверете дали MASTER VOLUME на
приемника не е зададен на „VOL MIN“.
 Натиснете SPEAKERS на приемника, за да
изберете настройка, различна от
„SPK OFF“ (страница 41).
 Проверете дали не са свързани
слушалки към приемника.
 Натиснете  (заглушаване), за да
отмените функцията за заглушаване.
 Опитайте да натиснете бутона за входен
сигнал на дистанционното управление
или да завъртите INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа, който
желаете да слушате.
 Ако искате да слушате звука от
високоговорителя на телевизора,
задайте [Аудиоизход] на [TV + AMP] в
менюто [Настройки за HDMI]. Ако не
можете да възпроизвеждате от
многоканален аудиоизточник, задайте
[AMP]. Звукът обаче няма да се изведе
през високоговорителя на телевизора.
 Звукът може да прекъсне, когато
честотата на семплиране, броят канали
или аудио форматът на изходните аудио
56BG

сигнали от устройството за
възпроизвеждане се променят.
Ако слушате чрез BLUETOOTH слушалки,
проверете дали [Bluetooth Mode] не е
зададено на [Transmitter].
Звукът за централния канал не се
извежда, ако зададете шаблона на
високоговорител на настройка, която не
разполага с централен високоговорител
или когато [DSD Native] е зададено на
[On] и се възпроизвежда многоканален
DSD източник.
Звукът за леви/десни съраунд канали не
се извежда, ако зададете шаблона на
високоговорител на настройка, която не
разполага със съраунд
високоговорители или когато
[DSD Native] е зададено на [On] и се
възпроизвежда многоканален
DSD източник.
Няма звук от [USB], [Bluetooth] (само
когато [Bluetooth Mode] е зададено на
[Приемник]), [Домашна мрежа] и
[Music Service List] се извежда към
високоговорители от зона 2, ако
зададете [DSD Native] в [Настройки на
звука] на [On].
Когато телевизор е свързан към
приемника чрез жак HDMI OUT A (TV),
който поддържа функцията Audio Return
Channel (ARC), звукът от телевизора не се
извежда от високоговорителите,
свързани към приемника.
 Задайте [Управление за HDMI] на [On] в
менюто [Настройки за HDMI].
 Уверете се, че телевизорът ви е
съвместим с функцията за обратен
звуков канал.
 Уверете се, че телевизорът, който е
съвместим с функцията за обратен
звуков канал, е свързан с HDMI кабел към
съответния конектор.
 Включете функцията на Вашия
телевизор за възвратен звуков
канал (ARC).
Не може да бъде постигнат съраунд
ефект.
 Не забравяйте да изберете оптимално
звуково поле за съдържанието. За
подробности относно звуковите полета
вижте „Избираеми звукови полета и
техните ефекти“ (страница 49).

[Dolby Surround] и [Neural:X] не работят,
когато конфигурацията на
високоговорителите е зададена на [2.0]
или [2.1].
Звукът изостава след картината.
Когато функцията за безжично озвучаване
за няколко помещения е активирана,
звукът може да се забавя.
Не е възможно свързване чрез WPS в
безжична LAN връзка.
Не можете да се свързвате към мрежа чрез
[Wi-Fi Protected SetupTM (WPS)], ако точката
Ви на достъп е зададена на WEP. Настройте
мрежата след търсене на точката на
достъп чрез сканиране за точки на достъп.
Не можете да се свържете към мрежата.
 Проверете дали LAN кабелът е свързан
към приемника, когато искате да
свържете приемника към мрежата чрез
кабелна LAN връзка.
 Проверете мрежовата информация. Ако
свързването е неуспешно, настройте
мрежовата връзка отново.
 Ако приемникът е свързан през
безжична мрежа, преместете
приемника и рутера за безжична LAN
връзка/точката на достъп по-близо един
до друг и извършете отново
настройката.
 Уверете се, че използвате рутер за
безжична LAN връзка/точка на достъп.
 Уверете се, че рутерът за безжична
LAN връзка/точката за достъп е
включен(а).
 Проверете настройките на рутера за
безжична LAN връзка/точката на
достъп и извършете отново
настройката. За подробности относно
настройките на устройствата
направете справка в инструкциите им
за експлоатация.
 Електромагнитното излъчване от
микровълновите печки и други
устройства оказва влияние върху
безжичните мрежи. Преместете
приемника далече от тях.
Съобщения за грешки
„PROTECTOR“ се показва на панела на
дисплея.
Приемникът автоматично се изключва
след няколко секунди. Проверете
посоченото по-долу.
 Възможно е да има токов удар или
изключване на захранването. Изключете
кабела за електрозахранване
(проводник към електрическата мрежа)
и го включете отново след 30 минути.
 Приемникът е покрит и
вентилационните отвори са блокирани.
Отстранете предмета, покриващ
вентилационните отвори на приемника.
 Импедансът на свързаните
високоговорители е под номиналния
обхват на импеданс, посочен на задния
панел на приемника. Намалете силата на
звука.
 Изключете кабела за електрозахранване
(проводник към електрическата мрежа)
и оставете приемника да се охлади в
продължение на 30 минути, докато
извършвате следното отстраняване на
неизправности.
 Изключете всички високоговорители и
събуфера.
 Проверете дали проводниците на
високоговорителите са здраво усукани
в двата края.
 Свържете първо предния
високоговорител, увеличете силата на
звука и използвайте приемника поне
30 минути, докато загрее напълно.
След това свържете всеки
допълнителен високоговорител един
по един и го изпробвайте, докато не
откриете този, който причинява
грешката в защитата.
След като проверите горните неща и
отстраните проблемите, включете
кабела за електрозахранване
(проводник към електрическата мрежа)
в електрически контакт и включете
57BG
Допълнителна информация
Мрежова връзка
Не можете да изберете менюто [Network
Settings].
Изчакайте няколко минути, след като сте
включили приемника, и изберете отново
менюто [Network Settings].
приемника. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
[Overload occurred.] се появява на
телевизионния екран.
Открито е прекомерно подаване на ток от
 (USB) порта. Разкачете USB устройството,
както се изисква от предупредителното
съобщение, и затворете съобщението.
Списък със съобщения след
измервания на автоматичното
калибриране
Code 30
свързани са слушалки. Моля, изключете
слушалките и опитайте повторно
калибриране.
Code 31
Предните високоговорители не са
избрани правилно. Изберете правилно
предните високоговорители чрез
SPEAKERS на приемника и извършете
повторно автоматично калибриране,
докато звукът се извежда. За подробности
от носно избора на предните
високоговорители вижте „Избор на
предните високоговорители“
(страница 41).
Code 32, Code 33
От един или и от двата
високоговорителя не се открива звук.
 От един или и от двата предни
високоговорителя не се открива звук.
Моля, уверете се, че калибриращият
микрофон не е повреден и е свързан
към жака CALIBRATION MIC на предния
панел на приемника и че всички
високоговорители са свързани
правилно.
 Не се открива звук от левия или от
десния съраунд високоговорител.
Моля, уверете се, че съраунд
високоговорителите се свързани към
изводите SURROUND.
 Задният съраунд високоговорител е
свързан към извода SURROUND BACK/
HEIGHT R. Когато използвате само един
заден съраунд високоговорител, моля,

58BG

свържете го към изводите SURROUND
BACK/HEIGHT L.
 Открит е само горния
високоговорител. Моля, уверете се, че
и двата горни високоговорителя са
свързани към изводите SURROUND
BACK/HEIGHT.
Не се открива звук от нито един
високоговорител, моля, уверете се, че
калибриращият микрофон не е
повреден и е свързан към жака
CALIBRATION MIC на предния панел на
приемника.
Code 34
Високоговорителите не са поставени в
правилната позиция или калибриращият
микрофон може да е обърнат.
Code 35
Конфигурацията на шаблона на
високоговорителя не съответства с
резултата от калибрирането. Моля,
проверете шаблона на високоговорителя
и връзката.
Warning 40
Измерването е приключило, но нивото на
шум е прекалено високо. За най-добри
резултати калибрирайте във възможно
най-тиха среда.
Warning 41, Warning 42
Входният сигнал от калибриращия
микрофон е прекалено голям.
Микрофонът може да се намира
прекалено близо до високоговорителите.
Моля, поставете калибриращия микрофон
на желаната позиция на слушане. Моля,
обърнете внимание, че когато използвате
приемника като предусилвател, това
съобщение може да се появи по погрешка.
Моля, игнорирайте го.
Warning 43
Разстоянието и фазата на събуфера не
могат да бъдат открити. Моля, проверете
събуфера и калибрирайте повторно в тиха
среда.
Warning 44
Измерването е завършено, но може да се
наложи високоговорителят да бъде
преместен. Моля, вижте „Инсталиране на
високоговорителите“ в Помощното
ръководство.

Предпазни мерки

Относно безопасността
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
се излее течност, изключете приемника от
електрическата мрежа и го предайте за
проверка на квалифициран персонал,
преди да го използвате отново.



Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада с
това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено на
табелката на гърба на приемника.
Ако няма да използвате приемника
дълго време, го изключете от стенния
елекрически контакт. За да изключете
кабела за променливотоково
захранване (проводника към
електрическата мрежа), хванете
щепсела. Никога не дърпайте кабела.
Кабелът за променливотоково
захранване (проводникът към
електрическата мрежа) трябва да се
подменя само в квалифициран сервизен
магазин.
Относно загряването
Въпреки че приемникът загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате този приемник
продължително и често, температурата
отгоре, встрани и в задната част на
корпуса се повишава значително. За да
избегнете изгаряне, не докосвайте
корпуса.

Относно използването
Преди да свържете друго устройство, се
уверете, че сте изключили приемника и
сте извадили захранващия кабел от
контакта.
Относно почистването
Почиствайте корпуса, панела и уредите за
управление с мека кърпа, навлажнена със
слаб препарат за почистване. Не
използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
За разполагането


Поставете приемника на място с
подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на
температурата и да удължите живота му.
Не поставяйте приемника близо до
източници на висока температура или на
място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
59BG
Допълнителна информация
Относно източниците на
захранване
Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
Не поставяйте приемника близо до
устройство, като телевизор,
видеокасетофон или магнетофон.
(Ако приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо
до това устройство, може да се появи
шум, както и да се влоши качеството на
картината. Това е особено вероятно при
използване на вътрешна антена).
Бъдете внимателни при поставяне на
приемника върху повърхности, които са
били специално обработени (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може да
доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
Относно BLUETOOTH
комуникацията
Поддържани версия и
профили на BLUETOOTH
Профилът представлява стандартен набор
от функции за различните BLUETOOTH
продукти. Вижте „Секция BLUETOOTH“ в
„Спецификации“ (страница 63) за версията
на BLUETOOTH и профилите, поддържани
от този приемник.
Ефективен обхват на
комуникация
BLUETOOTH устройствата трябва да се
използват на разстояние едно от друго
приблизително 10 метра (33 фута)
(без препятствия). Ефективният обхват на
комуникация може да бъде по-малък при
следните условия:
 когато между устройствата с BLUETOOTH
връзка се намира човек, метален
предмет, стена или друго препятствие;
 На места с инсталирана безжична LAN
мрежа.
 около микровълнови печки, които се
използват;
 на места, където се генерират други
електромагнитни вълни.
Влияние на други устройства
BLUETOOTH устройствата и устройствата с
безжична LAN мрежа
(IEEE 802.11b/g/n) използват еднаква
честотна лента (2,4 GHz). Когато
използвате BLUETOOTH устройство близо
до устройство с възможност за работа в
безжична LAN мрежа, може да се получи
електромагнитно смущение. Това може да
доведе до по-ниски скорости на преноса
на данни, до шум или до невъзможност за
свързване. Ако това се случи, пробвайте
следните мерки за отстраняване на
проблема:
 Използвайте този приемник на
разстояние поне 10 метра (33 фута) от
устройството с безжична LAN мрежа.
 Изключвайте захранването на
безжичното LAN устройство, когато
BLUETOOTH устройството е на
разстояние под 10 метра (33 фута).
 Поставете този приемник и BLUETOOTH
устройството възможно най-близо едно
до друго.
60BG
Влияние върху други
устройства
Радиовълните, разпространявани от този
приемник, може да попречат на работата
на някои медицински изделия. Тъй като
тези смущения могат да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на този приемник и
BLUETOOTH устройството на следните
места:
 В болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими газове
 Близо до автоматични врати или
противопожарни аларми
Забележка
 Този приемник поддържа функции за
сигурност, които отговарят на спецификацията
BLUETOOTH, за да гарантира сигурна връзка при
комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
Тази сигурност обаче може да се окаже
недостатъчна в зависимост от съдържанието на
настройките и други фактори, така че винаги
бъдете внимателни, когато осъществявате
комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
 Sony няма да носи отговорност по никакъв
начин за щети или други загуби, които са
резултат от изтичане на информация по време
на комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
 BLUETOOTH комуникацията не е непременно
гарантирана с всички BLUETOOTH устройства,
чиито профил е същият като на този приемник.
 BLUETOOTH устройствата, свързани с този
приемник, трябва да отговарят на BLUETOOTH
спецификацията, определена от Bluetooth SIG,
Inc., и съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато някое
устройство отговаря на BLUETOOTH
спецификацията, може да има случаи, при
които характеристиките или спецификациите
на BLUETOOTH устройството правят
свързването невъзможно или водят до
различни методи за управление, показване или
работа.
 Може да се получи шум или да няма звук в
зависимост от BLUETOOTH устройството,
свързано към този приемник, от
комуникационната среда или от околните
условия.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте се с
най-близкия търговец на Sony.
Авторски права
разпространението на тази технология извън
този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен неин филиал.
Този приемник е оборудван със система
Dolby* Digital Surround и DTS** Digital
Surround.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby
Surround и двойният символ на D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
** За патентите на DTS вижте
http://patents.dts.com.
Произведено по лиценз на DTS, Inc.
DTS, символът, DTS в комбинация със
символа, DTS:X и логото на DTS:X са
регистрирани търговски марки или
търговски марки на DTS, Inc. в
Съединените щати и/или в други държави.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
LDAC™ и логотипът LDAC са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
Този приемник е снабден с технологията
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI, High-Definition Multimedia
Interface, както и логото на HDMI, са търговски
марки или регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing, LLC в Съединените щати и в
други държави.
Wi-Fi® и Wi-Fi Alliance® са регистрирани
търговски марки на Wi-Fi Alliance®.
Обозначенията „Made for iPod“, „Made for
iPhone“ и „Made for iPad” означават, че
електронният аксесоар е предназначен за
свързване конкретно към iPod, iPhone или
съответно iPad и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство
или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod, iPhone или iPad може да
окаже влияние върху ефективността на
безжичната връзка.
Windows Media е регистрирана търговска
марка или търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в
други държави.
Този продукт е защитен от определени права
на интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Забранява се употребата или
„BRAVIA“ е търговска марка на Sony
Corporation.
„PlayStation“ е регистрирана търговска марка
на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ и логотипът на „WALKMAN“ са
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
MICROVAULT е търговска марка на Sony
Corporation.
WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ са
търговски марки на Wi-Fi Alliance®.
DLNA™, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED™ са
търговски марки, марки за услуги или знаци
за съответствие на Digital Living Network
Alliance.
Словната марка и логотипите BLUETOOTH® са
регистрирани търговски марки на Bluetooth
SIG, Inc. и всяко използване на подобни
марки от Sony Corporation е по лиценз.
Другите търговски марки и имена са
собственост на съответните им притежатели.
Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC Forum,
Inc. в САЩ и други държави.
Android™, Google Play™ и Chromecast са
търговски марки на Google Inc.
Този продукт включва софтуерът Spotify,
който е обект на лицензи на трети страни,
които лицензи могат да бъдат намерени тук*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify и логотиповете на Spotify са търговски
марки на Spotify Group.*
* Тази функция може да не се предлага в
някои държави/региони.
Всички останали търговски марки и
регистрирани търговски марки са
собственост на съответните им притежатели.
В това ръководство символите ™ и  не са
посочени.
61BG
Допълнителна информация
Apple, логотипът на Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod touch и Retina са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в
други държави.
iPad Air и iPad mini са търговски марки на
Apple Inc.
App Store е марка за услуги на Apple Inc.,
регистрирана в САЩ и в други държави.
Технологията за аудио кодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
Съобщение за Лицензно
споразумение с крайния потребител
(ЛСКП)
За подробности за ЛСКП за този продукт
вижте стр.67.
За подробности относно ЛСКП за мрежови
услуги, моля, вижте [License agreement] в
менюто с опции на всяка икона за мрежова
услуга.
За подробности относно GPL, LGPL и други
софтуерни лицензи, моля, вижте
[Информация за лиценза на софтуера] в
[Настройки на системата] от менюто
[Настройки] на този продукт.
Този продукт съдържа софтуер, който е обект
на лицензите GNU General Public License
(„GPL“) или GNU Lesser General Public License
(„LGPL“). Те постановяват, че потребителите
имат право да придобиват, променят и
разпространяват отново изходния код на
посочения софтуер в съответствие с общите
условия на GPL или LGPL.
Изходният код на софтуера, използван в този
продукт, е обект на GPL и LGPL и е достъпен в
Интернет.
За да го изтеглите, посетете следния
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux
Моля, обърнете внимание, че Sony не може
да отговаря на никакви запитвания относно
съдържанието на този изходен код.
Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО
ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(само за модели за САЩ)
С натоварване от 6 ома и на двата канала,
от 20 Hz – 20 000 Hz; номинално 100 вата
на канал минимална RMS мощност, с не
повече от 0,09% общо хармонично
изкривяване от 250 миливата на
номиналната изходна мощност.
Секция на усилвателя1)
Минимална RMS изходна мощност
(6 ома, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Изходна мощност в стерео режим
(6 ома, 1 kHz, THD 0,9%)
120 W + 120 W
Изходна мощност в съраунд режим2)
(6 ома, 1 kHz, THD 0,9%)
165 W на канал
1)
Измерено при следните условия:
Област
Изисквания за
захранването
САЩ, Канада
120 V променлив ток, 60 Hz
Океания, Европа
230 V променлив ток, 50 Hz
2)
Референтна изходна мощност за предни,
централни, съраунд и задни съраунд
високоговорители. В зависимост от
настройките на звуковото поле и източника е
възможно да няма извеждане на звук.
Честотна характеристика
Аналогов
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(с изключени звуково поле и
еквалайзер)
Вход
Аналогов
чувствителност: 500 mV/50 килоома
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Цифров (коаксиален)
импеданс: 75 ома
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Цифров (оптичен)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Изход (аналогов)
ZONE 2
Напрежение: 2 V/1 килоом
СЪБУФЕР
Напрежение: 2 V/1 килоом
62BG
Еквалайзер
Нива на усилване
±10 dB, стъпка от 1 dB
3)
INPUT SHORT (с изключени звуково поле и
еквалайзер).
4)
Измерена мрежа, входно ниво.
Секция на FM тунера
Секция за видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
HDMI видеосигнал
Разделителна способност
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz*, 50 Hz*, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
* VIDEO 1 поддържа само YCbCr 4:2:0 8 бита
Поддръжка
HDCP 2.2, HDR, 3D, Deep Color (Deep
Colour), ITU-R BT.2020, ARC
За подробности относно поддържаните
видео формати посетете Помощното
ръководство.
Секция iPhone/iPad/iPod
Технологията BLUETOOTH работи с iPhone 7
Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone
5c, iPhone 5, iPhone 4s, и iPod touch
(5-о и 6-о поколение).
AirPlay работи с iPhone, iPad и iPod touch с iOS
4.3.3 или по-нова версия, Mac с OS X Mountain
Lion или по-нова и PC с iTunes 10.2.2 или понова версия.
Можете да използвате приложението
„SongPal” с този приемник чрез BLUETOOTH
или мрежова връзка.
Възпроизвеждането на iPhone/iPad/iPod чрез
 (USB) порта не е възможно.
 (USB) порт:
Тип А (за свързване на USB флаш четец)
Максимален ток
1A
Секция на мрежата
Ethernet LAN
100BASE-TX
Безжична LAN мрежа
Съвместими стандарти:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Сигурност:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Радиочестота:
2,4 GHz, 5 GHz
Раздел BLUETOOTH
Комуникационна система
BLUETOOTH спецификация, версия 4.1
Изходен сигнал
Спецификация за BLUETOOTH Power
Class 1
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост прибл. 30 м (98,4 фута)1)
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Разгърнат спектър с честотно
прескачане)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Разширен профил за
аудиоразпространение)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control
Profile)
Поддържани кодеци3)
SBC4), AAC, LDAC
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 40 000 Hz (семплираща честота
на LDAC 96 kHz с предаване на 990 kbps)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на семплиране
44,1 kHz)
1)
Действителният обхват ще варира в
зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова печка, статично електричество,
безжичен телефон, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно приложение
и т.н.
2)
Профилите на BLUETOOTH стандарта указват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
3)
Кодек: компресия на аудио сигнала и формат
на преобразуването
4)
Subband кодек
63BG
Допълнителна информация
Обхват на настройка
Моделите за САЩ и Канада:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка от 100 kHz)
други модели:
87,5MHz – 108,0MHz (стъпка 50kHz)
Антена
Кабелна FM антена
Клеми за антената
75 ома, небалансирани
Секция USB
Общи сведения
Изисквания за захранването
Област
Изисквания за
захранването
САЩ, Канада
120 V променлив ток, 60 Hz
Океания
230 V променлив ток, 50 Hz
Европа
230 V AC, 50/60 Hz
Консумирана мощност
240 W
При моделите за Европа
Режим на готовност: 0,4 W
(Когато [Управление за HDMI],
[Пропускане в готовност],
[Bluetooth Standby] и всички зонови
захранвания са зададени на [Off].)
Bluetooth в режим на готовност: 1,5 W
(Когато [Bluetooth Standby] е
зададено на [On] и [Управление за
HDMI], [Пропускане в готовност] и
всички зонови захранвания са
зададени на [Off].)
Мрежа в готовност (всички портове за
кабелна мрежа са свързани, всички
портове за безжична мрежа са
активирани): 1,5 W
Други модели
Режим на готовност: 0,4 W
(Когато [Управление за HDMI],
[Пропускане в готовност], [Remote
Start], [Bluetooth Standby], [Мрежа в
готовност] и всички зонови
захранвания са зададени на [Off].)
Bluetooth в режим на готовност: 2,5 W
(Когато [Bluetooth Standby] е
зададено на [On] и [Управление за
HDMI], [Пропускане в готовност],
[Remote Start], [Мрежа в готовност] и
всички зонови захранвания са
зададени на [Off].)
Размери (ширина/височина/дълбочина)
(прибл.)
430 мм × 156 мм × 331 мм (17 инча ×
6 1/4 инча × 13 1/8 инча), включително
подаващи се части и уреди за
управление
Тегло (прибл.)
9,1 кг (20 lb 1 oz) (Модели за САЩ и
Канада)
9,7 кг (21 lb 6 oz) (Модели за Европа и
Океания)
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предизвестие.
64BG
Типове аудио файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)1)
AAC/HE-AAC
1), 2)
WMA9 Standard2)
3), 4)
.mp3
.m4a, .aac3), .mp43), .3gp3)
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
2)
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital1), 3)
.ac3
2)
DSF
DSDIFF2), 5)
AIFF
2)
ALAC2)
.dsf
.dff
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
1)
Приемникът може да възпроизвежда файлове „.mka“. Тези файлове не могат да се възпроизвеждат
на сървър за домашна мрежа.
2) Приемникът може да не възпроизвежда този файлов формат на сървър за домашна мрежа.
3)
Приемникът не възпроизвежда този файлов формат на сървър за домашна мрежа.
4)
Приемникът не възпроизвежда кодирани Lossless файлове.
5) Приемникът не възпроизвежда файлове, кодирани с DST.
Забележка
 Някои файлове може да не се възпроизвеждат в зависимост от файловия формат, кодирането,
състоянието на записа или състоянието на сървъра за домашна мрежа.
 Някои файлове, редактирани на компютър, може да не се възпроизвеждат.
 При някои файлове е възможно функцията за бързо превъртане напред или назад да не е налична.
 Приемникът не възпроизвежда кодирани файлове, като например DRM.
 Приемникът може да разпознае следните файлове или папки в USB устройства:
 до папки на 9-и слой (включително основната папка);
 до 500 файла/папки на един слой.
 Приемникът може да разпознае следните файлове или папки, съхранени в сървъра за домашна
мрежа:
 до папки на 19-ия слой;
 до 999 файла/папки в един слой
 Някои USB устройства може да не функционират с този приемник.
 Приемникът може да разпознава Mass Storage Class (MSC) устройства (като например флаш памет или
HDD) и клавиатури със 101 клавиша.
65BG
Допълнителна информация
WMA 10 Pro
Поддържа цифрови аудио формати
Цифровите аудио формати, които този приемник може да декодира, зависят от изходните
жакове за цифрово аудио на свързаното устройство. Този приемник поддържа следните
аудио формати. Думите в скоби са тези, указани на панела на дисплея.
Цифров аудиоформат
Максимален брой
Връзка с
декодирани канали приемника
Dolby Digital [DOLBY D]
5.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
Dolby Digital Plus [DOLBY D +]1)
7.1
HDMI
Dolby TrueHD [DOLBY HD]1)
7.1
HDMI
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus
[DAtmos]1), 2)
5.1.2, 7.1 или
7.1.23)
HDMI
Dolby Atmos – Dolby TrueHD [DAtmos]1), 2)
5.1.2, 7.1 или 7.1.23)
HDMI
DTS [DTS]
5.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
DTS-ES Discrete [DTS-ES Dsc]
6.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
DTS-ES Matrix [DTS-ES Mtx]
6.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
DTS 96/24 [DTS 96/24]
5.1
COAXIAL/OPTICAL,
HDMI
DTS-HD High Resolution аудио [DTS®-HD
HR]1)
7.1
HDMI
DTS-HD Master Audio [DTS®-HD MA]1)
7.1
HDMI
3)
HDMI
5.1.2, 7.1 или 7.1.23)
HDMI
DSD [DSD]
5.1
HDMI
Многоканална линейна PCM [PCM]1)
7.1
HDMI
DTS:X [DTS:X]
1)
DTS:X Master Audio [DTS:X MA]1)
1), 4)
1)
5.1.2, 7.1 или 7.1.2
Ако устройството за възпроизвеждане не отговаря на действителния формат, аудио сигналите се
извеждат в друг формат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на устройството за
възпроизвеждане.
2)
Dolby Atmos се декодира като Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD, ако шаблонът на високоговорителя
е зададен на 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0 или 5.1.
3)
Достъпно само когато [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack] е зададено на [Type A] или [Type B].
4)
Този формат не се извежда към безжични слушалки.
66BG
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
ВАЖНО:
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ („ЛСКП”). КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП.
АКО НЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП, НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА.
Въпреки изложеното по-горе, всеки софтуер от СОФТУЕР, който има отделно лицензно споразумение с
крайния потребител (включително, но не само общ публичен лиценз на GNU и общ публичен лиценз
на Lesser/Library), ще бъде включен към подобно приложимо отделно лицензно споразумение с
крайния потребител вместо условията на това ЛСКП в степента, нужна от подобно отделно лицензно
споразумение с крайния потребител („ОТДЕЛЕН СОФТУЕР“).
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА
СОФТУЕРЪТ е лицензиран, а не се продава. СОФТУЕРЪТ е защитен от законите за авторските права и от
други закони и договори за интелектуалната собственост и международно договори.
АВТОРСКО ПРАВО
Всички права на собственост в и относно СОФТУЕРА (включително, но не само всякакви изображения,
снимки, анимация, видео, аудио, музика, текст и „аплети“, включени с СОФТУЕРА) са собственост на
SONY или на една или повече от ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
SONY ви предоставя ограничен лиценз за използване на СОФТУЕРА само във връзка със свързаните ви
устройства („УСТРОЙСТВО“) и само за ваша лична употреба без търговска цел. SONY и ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ изрично запазват всички права на собственост и интерес (включително, но не
само, всички права на интелектуална собственост) във и относно СОФТУЕРА, които това ЛСКП не ви
предоставят изрично.
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Не можете да копирате, публикувате, адаптирате, разпространявате, да правите опит за извеждане на
изходния код, да подлагате на обратно конструиране, декомпилирате или разделяте на съставните му
части който и да е СОФТУЕР, независимо изцяло или частично, или да създавате производни продукти
от СОФТУЕРА, освен ако не са умишлено подпомогнати от СОФТУЕРА. Не можете да модифицирате
или подправяте която и да е функционалност на управление на цифровите права на СОФТУЕРА. Не
можете да пренебрегвате, модифицирате, осуетявате или заобикаляте която и да е от функциите или
защитите на СОФТУЕРА или механизми, оперативно свързани със СОФТУЕРА. Не можете да разделяте
отделните компоненти на СОФТУЕРА за употреба върху повече от едно УСТРОЙСТВО, освен ако
изрично не сте упълномощени за това от SONY. Не можете да премахвате, променяте, покривате или
заличавате търговски марки или надписи на СОФТУЕРА. Не можете да споделяте, разпространявате,
давате или вземате под наем, преотстъпвате, възлагате, прехвърляте или продавате СОФТУЕРА.
Софтуерът, мрежовите услуги или други продукти, различни от СОФТУЕРА, от които зависи
производителността на СОФТУЕРА, могат да бъдат прекъснати или прекратени по преценка на
доставчиците (доставчиците на софтуер, доставчиците на услуги или SONY). SONY и тези доставчици не
гарантират, че СОФТУЕРЪТ, мрежовите услуги, съдържанието или други продукти ще продължат да
бъдат налични, или ще работят без прекъсване или промяна.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА С МАТЕРИАЛИ С АВТОРСКИ ПРАВА
СОФТУЕРЪТ може да има възможността да бъде използван от вас за преглед, съхранение, обработка
и/или използване на съдържание, създадено от вас и/или трети страни. Подобно съдържание може да
е защитено от законите за авторските права, други закони и договори за интелектуалната собственост
и/или споразумения. Съгласявате се да използвате СОФТУЕР само в съответствие с всички закони и
споразумения, които са приложими към подобно съдържание. Вие потвърждавате и приемате, че
SONY може да предприеме съответните мерки, за да защити авторските права на съдържание, което е
съхранявано, обработвано или използвано от СОФТУЕРА. Подобни мерки включват, но не се
ограничават само до, броенето на честотата на архивиране и възстановяване чрез определени
функции на СОФТУЕРА, отказването за приемане на молбата ви за активиране на възстановяването на
данни, както и прекратяването на това ЛСКП в случай на незаконно използване на СОФТУЕРА от ваша
страна.
67BG
Допълнителна информация
ЛСКП представлява юридическо споразумение между вас и Sony Corporation („SONY”). ЛСКП управлява
вашите права и задължения по отношение на софтуера на SONY и/или нейните лицензодържатели от
трети страни (включително свързаните фирми на SONY) и техните съответни свързани фирми
(наричани общо „ТРЕТИ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ“) заедно с всякакви актуализации/надстройки,
предоставени от SONY и разпечатани, онлайн или друга електронна документация за такъв софтуер,
както и всякакви файлове с данни, създадени от работата на такъв софтуер (наричан общо „СОФТУЕР“).
УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЪЩО ТАКА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЗА УПОТРЕБА СЪС
СЪДЪРЖАНИЕ, НАЛИЧНО ЧРЕЗ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ УСЛУГИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ („УСЛУГА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ“). ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА И ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ СА ОБЕКТ НА УСЛОВИЯТА НА
УСЛУГАТА НА ТАЗИ УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ. АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
СОФТУЕРА ЩЕ ВИ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО. Вие потвърждавате и приемате, че определено съдържание и
услуги, налични чрез СОФТУЕРА, могат да бъдат предоставени от трети страни, върху които SONY няма
контрол. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ ИЗИСКВА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА. УСЛУГАТА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКЪСНАТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.
ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ И УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Вие потвърждавате и приемате, че достъпът до определени функции на СОФТУЕРА може да изискват
интернет връзка, за което носите лична отговорност. Освен това носите лична отговорност за
плащането на трети страни на такси, свързани с интернет връзката ви, включително, но не само
доставчик на интернет услуги или разноски за време за разговори. Работата на СОФТУЕРА може да е
ограничена или забранена, в зависимост от възможностите, честотния диапазон или техническите
ограничения на интернет връзката ви. Осигуряването, качеството и защитата на подобна интернет
свързаност са лична отговорност на третата страна, предоставяща подобна услуга.
ИЗНОС И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вие се съгласявате да спазвате всички приложими ограничения и разпоредби за износ и повторен
износ на региона или държавата, в която се намирате, както и да не прехвърляте или упълномощавате
прехвърлянето на СОФТУЕРА в забранена държава или по друг начин в нарушение на подобни
ограничения или разпоредби.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ не е защитен от грешки и не е проектиран, произведен или предназначен за употреба или
препродажба като оборудване за онлайн контрол в опасни среди, изискващи безотказна работа, като
например работата на ядрени централи, навигационни или комуникационни системи за летателни
апарати, контрол на въздушния трафик, директни животоподдържащи устройства или оръжейни
системи, при които неизправност в СОФТУЕРА би могла да доведе до смърт, нараняване или тежки
физически увреждания или щети на околната среда („ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК“). SONY, всяка от
ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ и техните съответни свързани фирми изрично отхвърлят всякаква
пряка или косвена гаранция, отговорност или условие на съответствие за ДЕЙНОСТИТЕ С ВИСОК РИСК.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕРА
Вие изрично потвърждавате и приемате, че използването на СОФТУЕРА е на ваша собствена
отговорност и вие сте отговорни за използването на СОФТУЕРА. СОФТУЕРЪТ е предоставен „ВЪВ ВИДА,
В КОЙТО Е“ без гаранция, отговорност или каквито и да са условия.
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ (за целите на този раздел SONY и всяка от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат наричани общо „SONY“) ОТХВЪРЛЯТ ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ,
ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
SONY НЕ ГАРАНТИРА, НЕ СЪЗДАВА УСЛОВИЯ И НЕ ИЗКАЗВА ТВЪРДЕНИЯ, ЧЕ (А) ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ
В СОФТУЕРА, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ, (Б) РАБОТАТА НА
СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ ПРАВИЛНА, БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЕВЕНТУАЛНИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ
КОРИГИРАНИ, (В) СОФТУЕРЪТ НЯМА ДА ПОВРЕДИ ДРУГ СОФТУЕР, ХАРДУЕР ИЛИ ДАННИ,
(Г) СОФТУЕР, МРЕЖОВИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРНЕТ) ИЛИ ПРОДУКТИ (РАЗЛИЧНИ ОТ СОФТУЕРА), ОТ
КОИТО ЗАВИСИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СОФТУЕРА, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ НАЛИЧНИ, БЕЗ
ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ БЕЗ МОДИФИКАЦИИ И (Д) ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА
НА СОФТУЕРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ.
УСТНАТА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ, ДАВАНИ ОТ SONY ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН НЕИН
ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ, ОТГОВОРНОСТ ИЛИ УСЛОВИЕ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ
УВЕЛИЧАВАТ ОБХВАТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. АКО СОФТУЕРЪТ Е ДЕФЕКТЕН, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ
РАЗХОДИ ПО НУЖНОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ
ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И ТЕЗИ ИЗКЛЮЧВАНИЯ НЯМА ДА СЕ
ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ (За целите на този раздел SONY и всяка от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат наричани общо „SONY“) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ
СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАРУШАВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ПРЯКА ИЛИ
КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, НА НАРУШАВАНЕТО НА ДОГОВОР, НА НЕБРЕЖНОСТ, НА ОБЕКТИВНА
ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СОФТУЕРА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРОИЗТЕКЛИ ОТ ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА
ДАННИ, ЗАГУБА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН С НЕГО ХАРДУЕР, ВРЕМЕ
НА БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ Е БИЛ
68BG
УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЦЯЛАТА ИМ ОБЩА ОТГОВОРНОСТ
ПО СИЛАТА НА КОЯТО И ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО ЛСКП ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО
ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ЗА ПРОДУКТА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ И ГОРЕПОСОЧЕНОТО
ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВО, ДЕЛИМОСТ
ЛСКП и декларацията за поверителност на SONY, всяко едно от които се изменят и модифицират от
време на време, заедно съставляват цялото споразумение между вас и SONY по отношение на
СОФТУЕРА. Неуспехът на SONY да упражни или приложи всяко право или клауза от това ЛСКП не
представлява отказване от подобно право или клауза. Ако някоя част от това ЛСКП е невалидно,
незаконно или неприложимо, тази клауза ще бъде приложена в максималния си разрешен размер, за
да запази смисъла на това ЛСКП и другите части остават в пълна сила и ефект.
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Конвенцията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки не е
приложима към това ЛСКП. Това ЛСКП ще бъде уреждано спрямо законите на Япония, без да се вземат
предвид противоречия на законови разпоредби. Всеки спор, произтичащ от настоящото ЛСКП, ще
бъде разглеждан изключително от окръжния съд на Токио в Япония и страните с настоящото дават
съгласието си за това.
ВАЛИДНИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТ МЕРКИ
Независимо от всичко, твърдящо обратното в това ЛСКП, вие потвърждавате и приемате, че всяко
нарушение или несъответствие с това ЛСКП ще причини непоправими вреди на SONY, за което
паричните обезщетения не са приложими, и се съгласявате с това SONY да получи всякакво съдебно
или валидно по справедливост обезщетение, което SONY счете за нужно или уместно за такива
обстоятелства. SONY може и да предприеме законни и технически мерки, за да предотврати
нарушаването му и/или да приложи това ЛСКП, включително, но не само, незабавно прекратяване на
вашата употреба на СОФТУЕРА, ако SONY счита по своя преценка, че нарушавате или възнамерявате
да нарушите това ЛСКП. Тези мерки са в допълнение към всякакви други мерки, които SONY може да
има право да предприеме по закон, по валидност на справедливост или по силата на договор.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Без това да засяга другите й права, SONY може да прекрати това ЛСКП, ако не спазвате някои от
условията му. В случай на такова прекратяване трябва да прекратите всякакво използване на
СОФТУЕРА и да унищожите всички негови копия.
ИЗМЕНЕНИЕ
SONY ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА ДА ИЗМЕНЯ УСЛОВИЯТА НА ТОВА ЛСКП, КАТО
ПУБЛИКУВА ИЗВЕСТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН УЕБСАЙТ НА SONY, ЧРЕЗ ИМЕЙЛ ИЗВЕСТИЕ КЪМ ИМЕЙЛ
АДРЕС, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ВАС, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЦЕС, В КОЙТО
ПОЛУЧАВАТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ/НАДСТРОЙКИ ИЛИ ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЗАКОННО ПРИЕТИ ФОРМИ НА
ИЗВЕСТИЕ. Ако не сте съгласни с изменението, трябва незабавно да се свържете със SONY за
инструкции. Ако продължите да използвате СОФТУЕРА след датата на влизане в действие на такова
известие, това ще се счита като съгласие от ваша страна да се обвържете с изменението.
ТРЕТИ СТРАНИ-БЕНЕФИЦИЕНТИ
Всяка ТРЕТА СТРАНА-ДОСТАВЧИК е изрично предназначен бенефициент на трета страна и има правото
да прилага всяка разпоредба от това ЛСКП по отношение на СОФТУЕРА на тази страна.
Ако имате въпроси относно това ЛСКП, можете да се свържете със SONY, като пишете на SONY на
приложимия адрес за контакт за всеки регион или държава.
Авторско право © 2014 Sony Corporation.
69BG
Допълнителна информация
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ
От време на време SONY или ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ може автоматично да актуализират или
модифицират СОФТУЕРА, включително, но не само, за целите на подобрението на функциите за
защита, коригирането на грешки и подобрението на функции по същото време, по което вие работите
със сървърите на SONY или ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ. Подобни актуализации или модификации
може да изтрият или променят естеството на функциите или други аспекти на СОФТУЕРА,
включително, но не само, функции, на които разчитате. Вие потвърждавате и приемате, че подобни
действия може да възникнат по преценка на SONY и че SONY може да уговори продължителната
употреба на СОФТУЕРА при инсталация от ваша страна и приемане на подобна актуализация или
модификация. Всякакви актуализации/модификации ще се считат, че са и ще представляват част от
СОФТУЕРА за целите на това ЛСКП. Приемайки това ЛСКП, вие се съгласявате на такава актуализация/
модификация.
©2017 Sony Corporation, отпечатано в Малайзия
4-686-524-12(1)
Download PDF

advertising