Sony | STR-DH190 | Sony STR-DH190 Стерео приемник с Phono вход и Bluetooth® свързаност Други

Преди да свържете високоговорителите
• Проверете дали импедансът на високоговорителя е в рамките на обхвата на импеданса, обозначен на гърба на панел на
приемника (или усилвателя).
• Изключете захранващия кабел на приемника (или усилвателя).
Забележки относно свързването на кабелите на високоговорителите
Уверете се, че кабелите на високоговорителите са правилно свързани към изводите на високоговорителя и приемника (или
усилвателя). В противен случай приемникът (или усилвателят) може да се повреди фатално.
10 мм
(13/32")
10 мм
(13/32")
Оголените кабели на високоговорителите не са стегнато усукани и
напълно поставени в изводите за високоговорителите.
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Оголените кабели на високоговорителите
влизат в контакт един с друг поради прекомерно
отстраняване на изолацията.
4-733-291-11(1)
Не свързвайте два кабела за високоговорител, за да ги удължите.
Не свързвайте няколко високоговорителя към един извод за високоговорител.
Забележка относно поставянето на приемника (или усилвателя)
Не слагайте върху корпуса на приемника (или усилвателя) нищо, което може да блокира вентилационните отвори и да предизвика
повреда.
Ако на панела на дисплея се покаже „PROTECTOR“ или „PROTECT“
Функцията за защита е активирана. Приемникът (или усилвателят) автоматично ще се изключи след няколко секунди. За
подробности относно това как да се справите с проблема, вижте „Съобщения за грешка“ в „Отстраняване на неизправности“
в предоставените инструкции за експлоатация.
Download PDF