Sony | STR-DH540 | Sony STR-DH540 5.2-канален AV приемник за домашно кино Инструкции за експлоатация

4-448-425-12(1) (BG)
Многоканален
аудио-видео
приемник
Инструкции за експлоатация
STR-DH540
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството
на въздействието на открити източници
на пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане
на течности върху устройството и не
поставяйте върху него предмети, пълни
с течности, като например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица
за книги или вграден шкаф.
Тъй като захранващият кабел се използва
за изключване на уреда от електрическата
мрежа, включете го към леснодостъпен
контакт. Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете щепсела
от контакта.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна
топлина, като слънце и огън.
Уредът не е изключен от електрическата
мрежа, докато е свързан към електрически
контакт, дори и самият уред да е изключен.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може доведе до увреждане
на слуха.
Този символ е предназначен
да предупреждава
потребителя за наличието
на повърхност, която може
да е гореща, ако бъде
докосната по време
на нормална работа.
2BG
За потребители в
Съединените щати
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер
се намират на задния панел на уреда. Запишете
ги в предоставеното по-долу място. Правете
справка с тях винаги когато се свързвате
с търговеца на Sony относно този продукт.
Модел №
Сериен №
Този символ е предназначен да
предупреждава потребителя
за наличието на неизолирано
„опасно напрежение“ по
корпуса на продукта, което
може да е достатъчно високо,
за да представлява риск
от токов удар за хората.
Този символ е предназначен
да предупреждава
потребителя за наличието
на важни указания
за експлоатацията
и поддръжката (сервизното
обслужване) в документите,
придружаващи устройството.
Важни указания за безопасност
1) Прочетете тези указания.
2) Запазете тези указания.
3) Обърнете внимание на всички
предупреждения.
4) Спазвайте всички указания.
5) Не използвайте това устройство
в близост до вода.
6) Почиствайте само със суха кърпа.
7) Не блокирайте вентилационните отвори.
Извършете инсталирането съобразно
указанията на производителя.
8) Не инсталирайте в близост до източници
на топлина, като например радиатори,
отоплителни решетки, печки или други
уреди (включително усилватели),
генериращи топлина.
9) Не нарушавайте предпазното
предназначение на поляризирания или
заземения щепсел. Поляризираният
щепсел е снабден с две клеми, едната
от които е по-широка от другата.
Заземеният щепсел разполага с две клеми
и трети заземителен щифт. Широката
клема или третият заземителен щифт са
предоставени за Вашата безопасност. Ако
предоставеният щепсел не отговаря
на контакта Ви, посъветвайте
се с електротехник за замяна на стария
контакт.
10) Не позволявайте захранващият кабел да
бъде настъпван или прещипван, особено
до щепселите, електрическите розетки
и около мястото, където излиза
от устройството.
11) Използвайте само указаните
от производителя приспособления
и принадлежности.
12) Използвайте само с количка, стойка,
статив, скоба или маса, указани
от производителя или продавани
с устройството. Когато се използва
количка, внимавайте при преместването
й заедно с устройството, за да избегнете
нараняване поради преобръщане.
13) Изключете устройството
от електрозахранването по време
на гръмотевични бури или когато няма
да се използва за продължителни
периоди от време.
14) За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте към квалифицирани
сервизни техници. Сервизно обслужване
се налага, ако устройството е повредено
по какъвто и да е начин, например при
повреда в захранващия кабел или
щепсела, при разливане на течности или
попадане на предмети в устройството,
при излагането му на дъжд или влага, при
необичайна работа или при изпускане.
Следната декларация на FCC
(Федерална комисия
за комуникации) важи само
за версията на този модел,
произведена за продажба
в САЩ. Другите версии може да
не отговарят на техническите
разпоредби на FCC.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Това оборудване е изпробвано
и е установено, че отговаря на
ограниченията за цифрови устройства клас
B съгласно част 15 от правилата на FCC.
Целта на тези изисквания е да осигурят
нормална защита от вредни излъчвания
при инсталиране в жилищно място. Това
оборудване произвежда, използва и може да
излъчва радиочестотна енергия и може да
причини вредни смущения в
радиовръзката, ако не се инсталира
и използва в съответствие с инструкциите.
Не може да се гарантира обаче, че при
определено инсталиране няма да възникне
интерференция. Ако този уред смущава
радио- и телевизионните сигнали, което
може да се установи при неговото
включване и изключване, потребителят
следва да се опита да коригира смущенията,
като предприеме някоя от следните мерки:
– да пренасочи или да промени мястото
на приемната антена;
– да увеличи разстоянието между
оборудването и приемника;
– да свърже уреда към контакт във верига,
различна от тази, към която е свързан
приемникът;
– да се консултира с търговеца или
с опитен техник по радиои телевизионна техника за помощ.
3BG
ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме Ви, че всякакви
промени или модификации, които не са
изрично одобрени в настоящото
ръководство, могат да прекратят правото
Ви да работите с това оборудване.
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели и конектори
за свързване на хостващите компютри и/
или периферни устройства, за да се спазят
ограниченията за емисии на FCC
(Федерална комисия за комуникации).
За да се намали рискът от токов удар,
кабелът за високоговорителите трябва да
бъде свързан към устройството и към
високоговорителите съобразно следните
указания.
1) Изключете захранващия кабел
за променлив ток от електрическата
мрежа.
2) Оголете 10 до 15 мм от изолацията
на проводника на кабела
за високоговорителите.
3) Свържете кабела
за високоговорителите към
устройството и към
високоговорителите, като внимавате да
не докосвате с ръка проводника му.
Също така изключете захранващия
кабел за променлив ток
от електрическата мрежа, преди да
изключите кабела от уреда
и от високоговорителите.
За потребители в Канада
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели и конектори
за свързване на хостващите компютри
и/или периферни устройства.
За потребители в Европа
Изхвърляне на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката
му показва, че той не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци. Вместо това той
трябва да бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне
на използвани
батерии (приложимо
за държавите
от Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва, че предоставената
с този продукт батерия не трябва да
се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
4BG
При определени батерии той може да
се използва заедно с химически символ.
Химическите символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо изхвърляне
на батерията. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията, предайте продукта в края
на експлоатационния му цикъл в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията
от продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани
батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Съобщение за потребителите:
следната информация е приложима
само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството
на Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи
за сервизно обслужване или гаранция.
За потребители в Австралия
Изхвърляне на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Относно това
ръководство
• Указанията в това ръководство са
за модел STR-DH540. Номерът на модела
се намира в долния десен ъгъл
на предния панел. Използваните в
настоящото ръководство илюстрации са
за модела за Европа и може да
се различават от Вашия модел. Всички
разлики при работата са отбелязани в
ръководството като „Само за модела за
Европа“.
• Указанията в това ръководство описват
работата на приемника с предоставеното
дистанционно управление. Можете да
използвате също и бутоните или
контролите за управление върху
приемника, ако са със същите или
подобни имена като тези върху
дистанционното управление.
5BG
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital
и Pro Logic Surround, както и DTS** Digital
Surround System.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic
и символът „двойно D“ са търговски
марки на Dolby Laboratories.
** Произведено по лиценз според номера
на патенти в САЩ: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ и по
света. DTS-HD, символът, както
и DTS-HD и символът заедно са
регистрирани търговски марки на
DTS, Inc. Продуктът включва софтуер.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
Този приемник е снабден с технологията
High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM).
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът
HDMI, са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати
и в други държави.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod
touch са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и в други държави.
Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки са
собственост на съответните им
притежатели. В това ръководство
символите ™ и ® не са посочени.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният
аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно iPhone
и че е одобрен от разработчика като
отговарящ на стандартите
за производителност на Apple.
6BG
Apple не носи отговорност за работата
на това устройство или съвместимостта
му със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може да окаже влияние
върху ефективността на безжичната
връзка.
Windows Media е регистрирана търговска
марка или търговска марка на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява
се употребата или разпространението
на такава технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от клон,
упълномощен от Microsoft.
Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логотипът
„x.v.Color (x.v.Colour)“ са търговски марки
на Sony Corporation.
„BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ е регистрирана търговска
марка на Sony Corporation.
MICROVAULT е търговска марка на
Sony Corporation.
InstaPrevue™ е търговска марка или
регистрирана търговска марка на Silicon
Image, Inc. в САЩ и други държави.
Съдържание
Относно това ръководство ......... 5
Принадлежности
от комплекта ............................ 9
Описание и местоположение
на частите ............................... 10
Първи стъпки ............................... 17
Връзки
1: Инсталиране на
високоговорителите ............. 19
2: Свързване на
високоговорителите ............. 20
3: Свързване на телевизора ....... 21
4a: Свързване
на видеооборудването ......... 22
4b: Свързване
на аудиооборудването ......... 26
5: Свързване на антени
(ефирни) .................................. 27
6: Свързване на
променливотоков
захранващ кабел
(проводник към
електрическата мрежа) ........ 27
Подготовка на приемника
Включване на приемника .......... 28
Настройване на приемника
чрез Easy Setup ....................... 28
Ръководство за работа
с екранното меню (OSD) ..... 30
Основни операции
Възпроизвеждане на входен
сигнал от оборудване ........... 31
Възпроизвеждане от
iPhone/iPhone ......................... 33
Възпроизвеждане от
USB устройство ..................... 36
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио ........ 39
Предварително задаване
на FM/AM радиостанции
(Preset Memory) ..................... 41
Получаване на
RDS предавания .................... 42
(Само при модели за
Европа и Австралия) ............ 42
Слушане на звукови ефекти
Избор на звуковото поле ........... 43
Използване на функцията
„Night Mode“ .......................... 46
Избиране на типа
на калибриране ..................... 46
Регулиране на еквалайзера ........ 47
Използване на функцията
„Pure Direct“ ........................... 47
Нулиране на звуковите
полета до настройките
по подразбиране ................... 48
Функции „BRAVIA“ Sync
Какво представлява
„BRAVIA“ Sync? .................... 49
Подготовка за
„BRAVIA“ Sync ...................... 49
Изпълнение с едно
докосване ................................ 50
Контрол на звука,
възпроизвеждан
от системата ........................... 51
Изключване на системата .......... 51
Избор на сцена ............................. 52
Управление на система
за домашно кино ................... 52
Лесно дистанционно
управление ............................. 53
7BG
Други операции
Превключване между
цифров и аналогов звук
(INPUT MODE) ..................... 53
Използване на други
видео/аудио входни жакове
(Audio Input Assign) ............. 54
Връщане към фабричните
настройки по
подразбиране ......................... 55
Регулиране на настройките
Използване на меню
„Settings“ .................................. 56
Лесна настройка ........................... 58
Меню „Speaker Settings“ .............. 58
Меню „Audio Settings“ ................ 62
Меню „HDMI Settings“ ............... 63
Меню „Input Settings“ .................. 64
Меню „System Settings“ ............... 65
Управление без използване
на екранното меню ............... 65
Използване на
дистанционното
управление
Повторно настройване на
бутона за входен сигнал ...... 69
Нулиране на бутоните
за входен сигнал .................... 70
Допълнителна информация
Предпазни мерки ......................... 71
Отстраняване на
неизправности ....................... 72
Спецификации ............................. 80
Индекс ............................................ 82
8BG
Принадлежности
от комплекта
• Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство)
• Ръководство за бърза настройка (1)
• Дистанционно управление
(RM-AAU168) (1)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
• FM кабелна антена (ефирна) (1)
Поставяне на батериите
в дистанционното
управление
Поставете две батерии R6 (размер АА)
(включени в комплекта)
в дистанционното управление. При
поставянето на батериите спазвайте
правилния поляритет.
• AM рамкова антена (ефирна) (1)
Забележки
• Оптимизиращ микрофон
(ECM-AC2) (1)
• Не оставяйте дистанционното управление
на твърде горещо или влажно място.
• Не използвайте едновременно стари и нови
батерии.
• Не смесвайте манганови с друг тип батерии.
• Не излагайте сензора на дистанционното
управление на пряка слънчева светлина или
на светлина от осветителни тела. Това може
да причини неизправност.
• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление
за продължителен период от време, извадете
батериите, за да избегнете евентуална
повреда поради протичане или окисляване.
• Когато смените батериите бутоните
на дистанционното управление може да
се възстановят до настройките си по
подразбиране. Ако това се случи, назначете
повторно бутоните за входен сигнал
(стр. 69).
• Когато приемникът вече не реагира
на дистанционното управление, сменете
всички батерии с нови.
9BG
Описание и местоположение на частите
Преден панел
A ?/1 (включено/в готовност) (стр. 28,
40, 48, 55)
B ?/1 (включено/в готовност)
индикатор
Свети, както следва:
Зелено: Приемникът е включен.
Кехлибарено: Приемникът е в режим
на готовност и „Control for HDMI“
(стр. 63) е с настройка „On“.
– „Pass Through“ (стр. 63)
е с настройка „On“* или „Auto“.
Угасва, когато приемникът е в режим
на готовност и функциите „Control
for HDMI“ и „Pass Through“ са
с настройка „Off”.
* Само при модели за САЩ, Канада
и Австралия.
Натиснете TUNING +/–, за да
сканирате за станция.
E
F
G
H
I
Регулира се яркостта на панела
на дисплея в 3 нива.
J DISPLAY (стр. 69)
K Сензор за дистанционно управление
Получава сигнали от дистанционното
управление.
L PURE DIRECT (стр. 47)
M Индикатор за PURE DIRECT
Свети, когато е активирана
функцията „Pure Direct“.
C SPEAKERS (стр. 20)
Натиснете неколкократно, за да
включите или изключите системата
от високоговорители.
D TUNING MODE, TUNING +/–
Натиснете, за да използвате тунер
(FM/AM).
A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (стр. 43)
Панел на дисплея (стр. 11)
NIGHT MODE (стр. 46)
INPUT MODE (стр. 53)
DIMMER
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (стр. 32)
INPUT SELECTOR (стр. 29, 32, 53)
(USB) порт (стр. 26)
Жак AUTO CAL MIC (стр. 29)
Жак PHONES
Свързване на слушалки.
10BG
Индикатори върху панела на дисплея
A Индикатор за входен сигнал
Свети, за да укаже текущия входен
сигнал.
HDMI
E SP
Свети, когато системата
от високоговорители е включена.
F Индикатор за настройка
Приемникът разпознава
оборудването, свързано през жак
HDMI IN.
ST
ARC
MEM
Избран е телевизионен вход и са
открити сигнали от функцията
Audio Return Channel (ARC).
Светва, когато е активирана
функция на паметта, като например
функция Preset Memory (стр. 41).
COAX
Въвежда се цифров сигнал през
жака COAXIAL (стр. 54).
OPT
Въвежда се цифров сигнал през
жака OPTICAL (стр. 54).
B D.C.A.C.
Свети, когато се прилагат
резултатите от измерването
на функцията „Auto Calibration“.
C Индикатор Dolby Digital Surround*
Свети съответният индикатор,
когато приемникът декодира
сигнали в съответния формат Dolby
Digital.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D Индикатор DTS(-HD)*
Свети съответният индикатор,
когато приемникът декодира
сигнали в съответния формат DTS.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
Свети, когато приемникът
се настройва на стерео програма.
G SLEEP
Свети, когато е активиран таймерът
за заспиване (стр. 15).
H EQ
Свети, когато е активиран
еквалайзерът.
I D.R.C.
Свети, когато е активирана
компресия на динамичния
диапазон (стр. 63).
J NEO:6
Свети, когато е активирано
декодирането DTS Neo:6 Cinema/
Music (стр. 45, 45).
K Индикатор Dolby Pro Logic
Свети съответният индикатор,
когато приемникът извършва
обработка на Dolby Pro Logic.
Тази технология на матрично
декодиране на съраунд може да
подобри входните сигнали.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
11BG
Забележка
Тези индикатори може да не светнат
в зависимост от настройката
на конфигурацията на
високоговорителите.
L USB
Свети, когато е открито iPod/iPhone
или USB устройство.
* При възпроизвеждане на диск във формат
Dolby Digital или DTS се уверете, че сте
извършили цифровите връзки и че INPUT
MODE не е с настройка „Analog“ (стр. 53)
или че „Analog Direct“ не е избрано.
12BG
Заден панел
A Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT
Жакове HDMI IN/OUT*
(стр. 21, 24)
Жакове OPTICAL IN
(стр. 21, 25)
Жак COAXIAL IN (стр. 26)
B Секция на тунера
Жак FM ANTENNA
(стр. 27)
E Секция VIDEO INPUT/OUTPUT
(стр. 21, 25)
Жълт
Жакове VIDEO IN/
OUT*
* Трябва да свържете жака HDMI TV OUT
или MONITOR OUT към телевизора си,
за да гледате изображението от избрания
вход (стр. 21).
Клеми AM ANTENNA
(стр. 27)
C Секция SPEAKERS (стр. 20)
D Секция AUDIO INPUT/OUTPUT
Бял (L)
Червен (R)
Черен
Жакове AUDIO IN
(стр. 21, 25, 26)
Жакове
SUBWOOFER OUT
(стр. 20)
13BG
Пестене на енергия в режим
на готовност
Дистанционно управление
Използвайте предоставеното
дистанционно управление, за да
управлявате този приемник и друго
оборудване. Дистанционното
управление е настроено за управление
на аудио-видео оборудване на Sony.
Можете да назначите повторно
бутоните за входен сигнал, за да
съответстват на оборудването, свързано
към приемника (стр. 69).
Когато „Control for HDMI“ (стр. 63)
и „Pass Through“ (стр. 63) са
с настройка „Off“.
B ?/1 1) (включено/в готовност)
на телевизора
Телевизорът се включва или
превключва към режим
на готовност.
C Бутони за входен сигнал
Избира се оборудването, което
искате да използвате. Когато
натиснете някой от бутоните
за входен сигнал по време на режим
на готовност, приемникът
се включва. Бутоните са настроени
за управление на оборудване
на Sony.
RM-AAU168
D TOP MENU1)
Отваряне или затваряне
на главното меню на BD-ROM’ или
DVD дискове.
REPEAT1)
Неколкократно възпроизвеждане
на запис или папка.
POP UP/MENU1)
Отваряне или затваряне
на изскачащото меню на BD-ROM
или DVD диск.
SHUFFLE1)
Възпроизвеждане на запис или
папка в произволен ред.
E
+/–
Избира папка.
F AMP MENU
Показва се менюто за управление
на приемника.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Натиснете V/v/B/b, за да изберете
елементите от менюто, след което
натиснете , за да въведете/
потвърдите избора.
A ?/1 (включено/в готовност)
Приемникът се включва или
превключва към режим на готовност.
14BG
H OPTIONS1)
N
Показват се и се избират елементи
от менюто с опции.
I HOME1)
Показва се началното меню
на телевизионния екран.
J ./> 1), m/M 1), N 1),
X 1), x 1)
Операции по пропускане, превъртане
напред/назад, възпроизвеждане,
пауза, стоп.
TUNING +/–1)
Сканира за станция.
D.TUNING
Влиза в режим на директно
настройване.
PRESET +/–1)
Избират се предварително зададени
станции или канали.
MEM
Съхранява се станция по време
на работа с тунера.
K SOUND FIELD +/–2)
Избира се звуково поле (стр. 43).
L PURE DIRECT (стр. 47)
M SLEEP
Настройва се приемникът да
се изключи автоматично след
определено време.
При всяко натискане на SLEEP
дисплеят превключва циклично по
следния начин:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Когато се използва таймерът
за заспиване, в панела на дисплея
светва индикаторът „SLEEP“.
Съвет
За да проверите оставащото време преди
изключването на приемника, натиснете
SLEEP. Оставащото време се показва
на панела на дисплея. Ако натиснете SLEEP
отново, таймерът за заспиване ще
се отмени.
+/–
Регулира се силата на звука на всички
високоговорители едновременно.
O
Временно се изключва звукът.
Натиснете бутона отново, за да
възстановите звука.
P RETURN O1)
Връща към предходното меню,
докато на телевизионния екран
е показано менюто или екранното
ръководство.
Q DISPLAY1)
Показва информация върху панела
на дисплея.
R Бутони с цифри1)2)
Натиснете, за да:
– настроите/превключите към
предварително зададени станции
(стр. 41);
– изберете номерата на записите.
Натиснете 0/10, за да изберете запис
номер 10;
– изберете номерата на каналите.
S PREVIEW (HDMI)
Избира се функцията „Preview for
HDMI“.
Включва се визуализация на живо
„картина в картина“ на HDMI
входовете, свързани към този
приемник.
Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете визуализация на всеки
HDMI вход, след което натиснете
, за да въведете/потвърдите
избора.
(Тази функция се поддържа
от технологията Silicon Image
InstaPrevue™)
Забележка
Функцията „Preview for HDMI“ е налична
за HDMI BD, DVD, GAME и SAT/CATV
вход.
15BG
U TV INPUT1)
Съвети
• Тази функция не работи в случаите
по-долу.
– устройството не е свързано към
входния HDMI жак;
– устройството, свързано към
поддържания входен HDMI жак, не
е включено;
– текущият входен сигнал не е HDMI;
– когато „Fast View“ е с настройка „Off“;
– когато входният сигнал
е в неподдържан HDMI видеоформат
(480i, 576i, 4K, някои 3D
видеосигнали, някои сигнали
от видеокамери или VGA сигнали).
• Визуализацията „картина в картина“
ще е затъмнена, когато входният сигнал
е 4K или някои 3D видеосигнали.
Избира се входният сигнал (вход
от телевизор или видеосигнал).
1)
Вижте таблицата на стр. 16 за информация
за бутоните, които искате да използвате
за управление на всяко оборудване.
2)
Бутоните „5“ и „SOUND FIELD +“ имат
осезаеми точки. Използвайте ги за отправна
точка при работа с приемника.
Забележки
• Целта на горепосоченото обяснение е да
служи за примери.
• В зависимост от модела на свързаното
оборудване някои от функциите, обяснени
в този раздел, може да не работят
с предоставеното дистанционно управление.
iPhone CTRL
Влизане в режим на контрол
на iPod/iPhone, когато се използва
iPod/iPhone.
T AMP
Активира се работата на приемника.
Управление на друго оборудване на Sony
Наименование
2 TV ?/1
Телевизор
VCR
(видеокасетофон)
DVD
плейър
Blu-ray Disc
плейър
CD плейър
z
z
z
z
z
z
z
z
z
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Бутони с цифри
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16BG
Първи стъпки
Можете да се наслаждавате на аудио/видео оборудването си, свързано към
приемника, като следвате лесните стъпки по-долу.
Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково
захранване (проводника към електрическата мрежа).
Инсталиране и свързване
на високоговорителите (стр. 19, 20)
Проверка на подходящата
за оборудването връзка
Свързване на телевизора
и видеооборудването (стр. 21, 22)
Качеството на изображението зависи
от жака за свързване. Вижте
илюстрацията по-долу. Изберете начина
на връзка съобразно жаковете
на оборудването си.
Препоръчваме Ви да свържете
видеооборудването си чрез HDMI връзка,
ако то разполага с HDMI жакове.
Цифров
Аналогов
Високо качество на изображението
Свързване на аудиооборудването
(стр. 26)
Подготовка на приемника
Вижте „6: Свързване на променливотоков
захранващ кабел (проводник към
електрическата мрежа)“ (стр. 27)
и „Включване на приемника“ (стр. 28).
Настройване на приемника
Вижте „Настройване на приемника чрез
Easy Setup“ (стр. 28).
Задаване на настройките за аудиоизход
на свързаното оборудване
За да изведете многоканален цифров звук,
проверете настройката за извеждане
на цифров звук на свързаното оборудване.
За Sony Blu-ray Disc плейър проверете дали
„Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“,
„Dolby Digital DTS“, „Dolby Digital“ и „DTS“
са с настройка съответно „Auto“, „Off“,
„Bitstream“, „Dolby Digital“ и „DTS“
(към 1 август 2012 г.).
За PlayStation 3 след свързване
на приемника с HDMI кабел, изберете
„Audio Output Settings“ в „Sound Settings“
и „HDMI“ и „Automatic“ (с версия на
системния софтуер 4.21).
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени със
свързаното оборудване.
17BG
Цифрови аудиоформати, поддържани от приемника
Цифровите аудиоформати, които този приемник може да декодира, зависят
от изходните жакове за цифров звук на свързаното оборудване. Този приемник
поддържа следните аудиоформати.
Аудиоформат
[Дисплей]
Максимален брой
канали
Начин на свързване на приемника
с оборудването за възпроизвеждане
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1c)
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1c)
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1c)
×
a
DTS-HD
Master Audioа)б)
[DTS-HD MA]
7.1c)
×
a
Многоканален линеен
PCMа)
[PCM]
7.1c)
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
а)
Ако оборудването за възпроизвеждане не отговаря на формата, аудиосигналите
се възпроизвеждат в друг формат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация
на оборудването за възпроизвеждане.
б)
Сигнали с честота на семплиране над 96 kHz се възпроизвеждат с честота 96 kHz или 88,2 kHz.
в)
Сигналите от ще бъдат изведени като 5.1 канала.
18BG
Връзки
Връзки
1: Инсталиране на високоговорителите
Този приемник Ви позволява да
използвате до 5.2-канална система
(5 високоговорителя и 2 събуфера).
Съвети
• Ъгълът A трябва да е еднакъв.
За да се наслаждавате напълно
на многоканален съраунд звук като
в киносалон, са необходими пет
високоговорителя (два предни,
централен и два съраунд
високоговорителя) и събуфер.
Примерна конфигурация
на системата
на високоговорителите
• Тъй като събуферът не издава високо
насочени сигнали, можете да го поставите
където искате.
A Преден високоговорител (ляв)
B Преден високоговорител (десен)
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (ляв)
E Съраунд високоговорител (десен)
F Събуфер
19BG
2: Свързване на високоговорителите
Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково
захранване (проводника към електрическата мрежа).
Съраунд високоговорител
Десен
Централен
високоговорител
Ляв
B
B
A
A
B
Десен
Събуфер*
Ляв
Преден високоговорител
A Кабел за монозвук (не е включен в комплекта)
B Кабел за високоговорител (не е включен
в комплекта)
е активирана, тя превключва автоматично
в режим на готовност според нивото
на входния сигнал към събуфера и звукът не
може да се извежда.
* Когато свързвате събуфер с функция
за автоматично преминаване в режим
на готовност, изключете я, докато гледате
филми. Ако функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност
Можете да включите или изключите
системата на високоговорителите чрез бутона
SPEAKERS (стр. 10).
20BG
Забележка
3: Свързване на телевизора
TV
A**
Аудиосигнали
Аудио/видео
сигнали
или
ARC
B
C*
A Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен в комплекта)
C HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Видеосигнали
D
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
Sony препоръчва да използвате
одобрен за HDMI връзка кабел или
HDMI кабел на Sony.
D Видеокабел (не е включен в комплекта)
21BG
Връзки
Можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака HDMI TV
OUT или MONITOR OUT към телевизор. Можете да управлявате този приемник
чрез извеждани на екрана съобщения (OSD), ако свържете жака HDMI TV OUT към
телевизор.
Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково
захранване (проводника към електрическата мрежа).
За да се наслаждавате
на телевизионни програми
с многоканален съраунд звук
от приемника
*
Ако телевизорът Ви е съвместим
с функцията за обратен звуков канал
(ARC), свържете C.
Задължително задайте за „Control for
HDMI“ настройка „On“ в менюто „HDMI
Settings“ (стр. 63). Ако искате да изберете
аудиосигнал чрез кабел, различен от HDMI
(напр. чрез оптичен цифров кабел или
аудиокабел), превключете режима
на въвеждане на звук чрез INPUT MODE
(стр. 53).
** Ако телевизорът Ви не е съвместим
с функцията за обратен звуков сигнал
(ARC), свържете A.
Задължително изключете звука
от телевизора или активирайте
функцията му за заглушаване.
Забележки
• Свържете телевизионен монитор или
проектор към жаковете HDMI TV OUT или
MONITOR OUT на приемника. Възможно
е да не можете да записвате дори ако
свържете оборудване за запис.
• В зависимост от състоянието на връзката
между телевизора или антената (ефирна),
изображението на телевизионния екран
може да бъде деформирано. В такъв случай
поставете антената (ефирна) по-далеч
от приемника.
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
Съвети
• Всички цифрови аудиожакове са
съвместими с честоти на семплиране 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
• Когато свързвате жака за извеждане на звук
на телевизора към жаковете TV IN
на приемника, за да изведете звука
на телевизора към високоговорителите,
свързани към приемника, задайте за жака
за извеждане на звука на телевизора
настройка „Fixed“, ако има възможност за
избор между опциите „Fixed“ или „Variable“.
22BG
За слушане на звука
от телевизора
Ако телевизорът не поддържа
функцията „System Audio Control“
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, задайте за „HDMI Audio
Out“ настройка „TV+AMP“ в менюто
„HDMI Settings“ (стр. 63).
4a: Свързване
на видеооборудването
Чрез HDMI връзка
Мултимедийният интерфейс с висока
разделителна способност (HDMI)
представлява интерфейс, който предава
видео- и аудиосигнали в цифров
формат.
Операциите могат да бъдат улеснени
чрез свързване на съвместимо със Sony
„BRAVIA“ Sync оборудване чрез HDMI
кабели. Вижте „Функции „BRAVIA“
Sync“ (стр. 49).
HDMI функции
• Предаваният през HDMI цифров
аудиосигнал може да бъде извеждан
от високоговорителите, свързани към
приемника. Този сигнал поддържа
Dolby Digital, DTS и линеен PCM.
За подробности вижте „Цифрови
аудиоформати, поддържани от
приемника“ (стр. 18).
• Приемникът може да получава
многоканален линеен PCM
(до 8 канала) с честота на семплиране
от 192 kHz или по-малко с HDMI
връзка.
• Този приемник поддържа звук
с висока скорост на предаване (DTSHD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), „x.v.Color
(x.v.Colour)“ и предаване в 4K или 3D.
Забележки за HDMI връзките
• DSD сигналите на Super Audio CD не
се въвеждат или не се извеждат.
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно да не
бъдат показани 4K или 3D изображения.
• Вижте инструкциите за експлоатация
на всяко свързано оборудване
за подробности.
• Не препоръчваме използването на кабел
за преобразуване HDMI-DVI. Когато
свързвате кабел за преобразуване
HDMI-DVI към DVI-D оборудване,
звукът и/или изображението може да
се загуби. Свържете отделни
аудиокабели или цифрови свързващи
кабели, след което настройте „Audio
Input Assign“ в менюто „Input Settings“
(стр. 64), когато звукът не се извежда
правилно.
• При свързване на оптични цифрови
кабели вкарвайте щифтовете директно,
докато щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
Съвет
Всички цифрови аудиожакове са съвместими
с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
и 96 kHz.
Ако искате да свържете
няколко цифрови устройства,
но не можете да намерите
неизползван вход
Вижте „Използване на други видео/
аудио входни жакове (Audio Input
Assign)“ (стр. 54).
При свързване на кабели
• Преди да свържете кабелите,
задължително изключете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата
мрежа).
• Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете съобразно наличните
жакове на свързаното оборудване.
• Използвайте високоскоростен HDMI
кабел. Ако използвате стандартен HDMI
кабел, е възможно да не се показват
правилно 1080p, Deep Color (Deep
Colour), 4K или 3D изображения.
23BG
Връзки
• За да гледате 3D изображения, свържете
съвместими с 3D телевизор
и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър,
Blu-ray Disc записващо устройство,
PlayStation 3 и др.) към приемника чрез
високоскоростни HDMI кабели,
сложете си 3D очила и след това
започнете да възпроизвеждате
съвместимо с 3D съдържание.
• За да гледате 4K изображения (входове
HDMI BD, GAME и SAT/CATV),
свържете съвместими с 4K телевизор
и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър,
Blu-ray Disc записващо устройство,
PlayStation 3 и др.) към приемника чрез
високоскоростни HDMI кабели,
сложете си 3D очила и след това
започнете да възпроизвеждате
съвместимо с 4K съдържание.
• Можете да виждате входен сигнал
от HDMI BD, DVD, GAME и SAT/CATV
във визуализацията „картина
в картина“.
Свързване на оборудване с HDMI жакове
Ако оборудването не разполага с HDMI жак, вижте стр. 25.
Blu-ray Disc
плейър
DVD плейър
PlayStation 3
Сателитен тунер, тунер
за кабелна телевизия
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
A
A
A
A
A HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Sony препоръчва да използвате
одобрен за HDMI връзка кабел или
HDMI кабел на Sony.
24BG
Свързване на оборудването с жакове, различни от HDMI
Аудиосигнали
Видеосигнали
Връзки
Сателитен тунер, тунер за кабелна телевизия
Видеокасетофон, DVD рекордер, видеоигра
Аудиосигнали
Видеосигнали
или
A
B
C
A Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен в комплекта)
C Видеокабел (не е включен в комплекта)
B
C
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
Забележка
Променете настройката по подразбиране
на бутона за VIDEO вход на дистанционното
управление, за да можете да го използвате
за управление на DVD записващото устройство.
За подробности вижте „Повторно настройване
на бутона за входен сигнал“ (стр. 69)
25BG
4b: Свързване
на аудиооборудването
Свързване на iPod, iPhone,
USB устройство
Свързване на Super Audio
CD плейър, CD плейър
Преди да свържете кабелите,
задължително изключете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа).
Super Audio CD плейър, CD плейър
Аудиосигнали
или
A
A
B
iPod, iPhone,
USB устройство
A USB кабел (не е включен в комплекта)
A Коаксиален цифров кабел (не е включен
в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен в комплекта)
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
26BG
Преди да свържете антените (ефирни),
задължително изключете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата
мрежа).
AM рамкова антена (ефирна)
(включена в комплекта)
FM кабелна антена (ефирна)
(включена в комплекта)
6: Свързване
на променливотоков
захранващ кабел
(проводник към
електрическата мрежа)
Свържете променливотоковия
захранващ кабел (проводник към
електрическата мрежа) към стенен
електрически контакт.
Променливотоков захранващ кабел (проводник към
електрическата мрежа)
Забележки
Към стенния електрически контакт
• За да предотвратите прихващане на шумове,
дръжте AM рамковата антена (ефирна)
на разстояние от приемника и другото
оборудване.
• Удължете докрай FM кабелната антена
(ефирна).
• След като свържете FM кабелната антена
(ефирна), поддържайте я в колкото се може
по-хоризонтално положение.
27BG
Връзки
5: Свързване на антени
(ефирни)
Подготовка на приемника
Включване
на приемника
?/1
Натиснете ?/1, за да включите
приемника.
Можете да включите приемника и чрез
?/1 на дистанционното управление.
Когато изключвате приемника,
натиснете ?/1 отново. „STANDBY“ мига
на панела на дисплея. Не изключвайте
захранващия кабел, докато мига
„STANDBY“. Това може да причини
неизправност.
Настройване
на приемника чрез Easy
Setup
Можете да зададете основните
настройки на приемника лесно
съобразно указанията на телевизионния
екран.
Превключете входа на телевизора към
входа, към който е свързан приемникът.
Когато включите приемника за първи
път или след инициализирането му,
на телевизионния екран се показва
екранът „Easy Setup“. Продължете
с настройка на приемника съобразно
указанията там.
28BG
Можете да настроите следните функции
чрез Easy Setup.
– Language
– Speaker Settings
Забележки за Speaker
Settings (Auto Calibration)
Този приемник е снабден с функция
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration),
която Ви позволява да извършвате
автоматичното калибриране, както
следва:
• проверка на връзката между всеки
високоговорител и приемника;
• регулиране на нивото
на високоговорителите;
• измерване на разстоянието на всеки
високоговорител от позицията Ви
на слушане*;
• измерване на размера
на високоговорителите*;
• измерване на честотните
характеристики (EQ)*.
* Резултатът от измерването не се използва,
когато е избрано „Analog Direct“.
Функцията DCAC е предназначена
за постигане на подходящ баланс
на звука за помещението. Можете обаче
да регулирате нивата
на високоговорителите ръчно според
предпочитанията си. За подробности
вижте „Test Tone“ (стр. 61).
Преди извършване
на автоматично калибриране
Преди да извършите автоматично
калибриране, проверете следните неща.
• Настройте и свържете
високоговорителите (стр. 19, 20).
• Свържете само предоставяния
оптимизиращ микрофон към жака
AUTO CAL MIC. Не свързвайте други
микрофони към този жак.
• Уверете се, че изходът
на високоговорителите не
е с настройка „SPK OFF“ (стр. 10).
• Ако свързвате събуфер с функция
за автоматично преминаване в режим
на готовност, изключете
я (деактивирайте я).
Забележки
• Високоговорителите издават много силен звук
по време на калибрирането и силата на звука
не може да се регулира. Съобразете се със
съседите си и с присъствието на деца.
• Ако функцията за заглушаване е била
активирана, преди да извършите
автоматичното калибриране, тя ще се изключи
автоматично.
• Възможно е да не могат да се направят
правилните измервания или да се извърши
автоматичното калибриране, когато
се използват специални високоговорители,
като например двуполюсни.
Настройване на автоматично
калибриране
Забележка
В зависимост от характеристиките
на използвания от Вас събуфер, стойността
на разстоянието за настройка може да
се различава от действителната позиция.
Когато свързвате два събуфера
към приемника
Ако не можете да получите правилно
резултати от измерването на функцията
„Auto Calibration“ в зависимост от средата
или искате да направите фини настройки,
можете да настроите събуферите ръчно.
За подробности вижте на „Manual Setup“
в менюто „Speaker Settings“ (стр. 60).
Отмяна на автоматично
калибриране
Оптимизиращ
микрофон
1 Свържете предоставяния
оптимизиращ микрофон към жака
AUTO CAL MIC.
2 Настройте оптимизиращия микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон
в позицията си за слушане,
на височината на ушите.
Потвърждение на настройката
на активния събуфер
• Когато е свързан събуфер, включете го
и увеличете силата на звука, преди да го
активирате. Завъртете LEVEL точно до
средата.
• Ако свързвате събуфер с функция
за честота на кросоувър, настройте до
максималната стойност.
Функцията за автоматично калибриране
може да се отмени, когато направите
следното по време на процеса по
измерване:
– натиснете ?/1;
– натиснете бутоните за входен сигнал
на дистанционното управление или
завъртите INPUT SELECTOR
на приемника;
– натиснете
;
– натиснете SPEAKERS на приемника;
– промените силата на звука;
– включите слушалки.
Настройване на приемника
ръчно
Вижте „Регулиране на настройките“
(стр. 56).
29BG
Подготовка на приемника
• Изключете слушалките.
• Отстранете всички препятствия по пътя
между оптимизиращия микрофон
и високоговорителите, за да избегнете
грешки при измерването.
• Направете точни измервания, като
се уверите, че в средата няма шумове
и е тихо.
Ръководство за работа
с екранното меню (OSD)
Можете да покажете менюто
на приемника на телевизионния екран
и да избирате от там функцията, която
искате да използвате, като натиснете
V/v/B/b и
на дистанционното
управление.
Когато започнете да управлявате
приемника, не забравяйте да натиснете
първо AMP на дистанционното
управление. В противен случай
следващите операции може да не са
насочени към приемника.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желано от Вас меню,
след което натиснете
, за да
влезете в менюто.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
Пример: когато изберете „Watch“.
AMP
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете елемента
от менюто, който искате да
настроите, след което натиснете
, за да влезете в елемента.
5
Повторете стъпки 3 и 4, за да
изберете желания от Вас
параметър.
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
HOME
Използване на менюто
1
Превключете входния сигнал
на телевизора така, че да се покаже
изображение на менюто.
2
Натиснете HOME.
Началното меню се показва
на телевизионния екран.
В зависимост от телевизора
показването на началното меню
на телевизионния екран може да
отнеме известно време.
30BG
Съвет
Когато се покаже „OPTIONS“ в долната дясна
част на екранното меню, можете да изведете
списъка с функциите, като натиснете
OPTIONS и изберете съответната функция.
За връщане към предишния
екран
Натиснете RETURN O.
За изход от менюто
Натиснете HOME, за да изведете
началното меню, след което натиснете
HOME отново.
Общ преглед на началните
менюта
Меню
Описание
Watch
Избира
се видеоизточникът,
който да подава сигнал
към приемника (стр. 31).
Listen
Sound Effects
Позволява Ви да
се наслаждавате
на усъвършенстване
на звука, предоставено
от различни собствени
технологии и функции
на Sony (стр. 43).
Settings
Регулира настройките
на приемника (стр. 56).
Възпроизвеждане
на входен сигнал
от оборудване
?/1
Бутони
за входен
сигнал
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Натиснете HOME.
Началното меню се показва
на телевизионния екран.
2
Изберете „Watch“ или „Listen“, след
което натиснете .
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
3
Изберете желаното от Вас
оборудване, след което
натиснете .
31BG
Основни операции
Избира се източникът
на музика, който да
подава сигнал към
приемника (стр. 31).
Можете да слушате и FM/
AM радио на вградения
приемник (стр. 39).
Основни операции
4
Включете оборудването
и започнете възпроизвеждането.
5
Натиснете 2 +/–, за да регулирате
нивото на звука.
Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
6
Натиснете SOUND FIELD +/–, за да
слушате съраунд звук.
Може също да използвате и A.F.D./
2CH, MOVIE или MUSIC
на приемника.
За подробности вижте стр. 43.
Съвети
• Можете да завъртите INPUT SELECTOR
на приемника или да натиснете бутоните
за входен сигнал на дистанционното
управление, за да изберете желаното от Вас
оборудване.
• Можете да настроите силата на звука чрез
бутона MASTER VOLUME на приемника
или MASTER VOL +/–, или бутона 2 +/–
на дистанционното управление.
За да увеличите или намалите силата
на звука бързо
– Завъртете копчето бързо.
– Натиснете и задръжте бутона.
За да направите фина настройка
– Завъртете копчето бавно.
– Натиснете бутона и го освободете веднага.
За да активирате функцията
за заглушаване
Натиснете
.
Функцията за заглушаване ще се отмени,
когато направите следното:
• натиснете
отново;
• промените силата на звука;
• изключите приемника;
• извършвате автоматично
калибриране.
За да избегнете повреда
на високоговорителите
Преди да изключите приемника,
задължително намалете силата на звука.
32BG
Възпроизвеждане от iPhone/iPhone
Можете да слушате музика от iPod/iPhone устройство, като го свържете към
порта (USB) на приемника.
За подробности за свързването на iPod/iPhone вижте стр. 26.
Съвместими модели iPod/iPhone
iPod touch
4-то поколение
iPod touch
3-то поколение
iPod touch
2-ро поколение
iPod nano
6-то поколение
iPod nano
5-то поколение
(видеокамера)
iPod nano
4-то поколение
(видео)
iPod nano
3-то поколение
(видео)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Забележки
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че данните, записани на iPod/iPhone, бъдат
загубени или повредени при използване на iPod/iPhone, свързан към този приемник.
• Този продукт е предназначен конкретно за работа с iPod/ iPhone и е одобрен като отговарящ
на стандартите за производителност на Apple.
33BG
Основни операции
Можете да използвате следните модели iPod/iPhone с този приемник.
Актуализирайте своето устройство iPod/iPhone с най-новия софтуер, преди да го
използвате.
Избиране на режима
на контрол на iPod/iPhone
Можете да изберете режима на контрол
на iPod/iPhone чрез екранното меню
(OSD) или iPhone CTRL
на дистанционното управление.
Можете да използвате екранното меню
(OSD), за да преглеждате съдържанието
на iPod/iPhone.
Можете също така да управлявате
всички операции, като преглеждате
информацията на панела на дисплея,
когато режимът „TV screen“ е изключен.
iPhone
CTRL
HOME
Натиснете HOME.
Началното меню се показва
на телевизионния екран.
2
Изберете „Listen“, след което
натиснете
.
3
Изберете „USB“, след което
натиснете
.
Когато е свързан iPod или iPhone,
„iPod/iPhone“ се показва
на телевизионния екран.
4
34BG
1
Уверете се, че е избрано „System
OSD“ в стъпка 4 в „Избиране на
режима на контрол на iPod/iPhone“
(стр. 34).
2
Изберете желаното съдържание
от списъка със съдържание
и натиснете
.
Избраното съдържание започва да се
възпроизвежда и на телевизионния
екран се показва информацията за
музиката.
За избиране на режим
на възпроизвеждане
V/v/B/b,
1
Управление на iPod/iPhone
чрез режима „System OSD“
Изберете „System OSD“ или „iPod/
iPhone“, след което натиснете
.
Можете да промените режима
на възпроизвеждане чрез OPTIONS
на дистанционното управление.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Управление на iPod/iPhone
чрез режима „iPod/iPhone“
1
Уверете се, че е избрано „iPod/
iPhone“ на стъпка 4 в „Избиране на
режима на контрол на iPod/iPhone“
(стр. 34).
2
Изберете желаното съдържание
с помощта на менюто iPod/iPhone.
За подробности относно
управлението на iPod/iPhone
прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с iPod/iPhone.
За управление на iPod/iPhone
чрез дистанционното
управление
USB
• iPod/iPhone се зареждат, когато
се свържат към приемника, докато
е включен.
• Не можете да прехвърляте песни към
iPod/iPhone от този приемник.
• Не изваждайте iPod/iPhone по време
на работа. За да избегнете увреждане
на данните или повреда на iPod/
iPhone, изключете приемника при
включване или изваждане на iPod/
iPhone.
Списък със съобщения на
iPod/iPhone
Съобщение и обяснение
Reading
Приемникът разпознава и чете
информация от iPod или iPhone.
Loading
N
X
m/M
Приемникът зарежда информация от iPod
или iPhone.
./>
x
Not supported
Натиснете USB, преди да използвате
следните бутони.
Свързан е неподдържан iPhone или iPhone.
No device is connected
Не е свързан iPod или iPhone.
No music
Натиснете
Операция
Не е намерена музика.
N
Стартира
възпроизвеждането.
Headphones not supported
X, x
Поставя в пауза
възпроизвеждането.
m/M
Бързо превърта назад или
напред.
./>
Преминава към
предходния/следващия
запис.
Не се извежда звук от слушалките, когато
е свързан iPod или iPhone.
iPhone CTRL Избира режима на контрол
на iPod/iPhone.
35BG
Основни операции
iPhone
CTRL
Забележки за iPod/iPhone
Възпроизвеждане от USB
устройство
Наименование Наименование
на продукта
на модела
NWZ-E435F / E436F /
E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
Можете да слушате музика от USB
устройство, като го свържете към порта
(USB) на приемника.
За подробности за свързването на USB
устройство вижте „Свързване на iPod,
iPhone, USB устройство“ (стр. 26).
Форматите на музикалните файлове,
които могат да се възпроизвеждат
от този приемник, са следните:
NWZ-S636F / S638F /
S639F
NWZ-S736F / S738F /
S739F
NWZ-A726 / A728 /
A729 / A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
Файлов формат
Разширения
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“,
„.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
WAV
„.wav“
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 /
A846 / A847
NWZ-W252 / W253
* Приемникът не възпроизвежда файлове,
кодирани с DRM.
Съвместими USB
устройства
Можете да използвате следните USB
устройства на Sony с този приемник.
Проверено USB устройство
на Sony
Наименование Наименование
на продукта
на модела
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133/B135/B133F /
B135F
NWZ-B142/B143/B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
36BG
NWZ-B152/B153/B152F /
B153F
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL /
8GL / 16GL
USM1GLX/2GLX/4GLX /
8GLX/16GLX
Забележки
• Приемникът не може да чете данни в NTFS
формат.
• Приемникът не може да чете данни, ако не са
запазени в първия дял на твърдия диск.
• Не се гарантира работата на модели, които не
са включени в списъка.
• Не може винаги да се гарантира работа дори
при използването на тези USB устройства.
• Някои от тези USB устройства може да не
се предлагат на пазара в определени области.
• При форматиране на горепосочените модели
се уверете, че това се прави чрез самия модел
или специализирания софтуер за форматиране
за този модел.
• При свързване на USB устройство към
приемника се уверете, че го правите, след като
изчезне индикацията „Creating Library“ или
„Creating Database“ на USB устройството.
За управление на USB устройство
чрез дистанционното
управление
Управление на USB
устройство
V/v/B/b,
USB
HOME
SHUFFLE
REPEAT
+/–
Натиснете HOME.
Началното меню се показва
на телевизионния екран.
2
Изберете „Listen“, след което
натиснете
.
Когато е свързано USB устройството,
на телевизионния екран се показва
„USB“.
3
Изберете „USB“, след което
натиснете
.
Можете да управлявате USB
устройството чрез дистанционното
управление на приемника.
Информацията за музикалното
съдържание се показва
на телевизионния екран.
m/M
N
./>
x
X
Натиснете USB, преди да използвате
следните бутони.
Натиснете
Операция
N
Стартира възпроизвеждането.
X
Поставя в пауза
възпроизвеждането.
x
Спира възпроизвеждането.
m/M
Бързо превърта назад или
напред.
./>
Преминава към предходен/
следващ файл.
+/–
Преминава към предходна/
следваща папка.
REPEAT*
Влиза в режим на повторение
(Off/One/All/Folder).
SHUFFLE*
Влиза в режим на разбъркано
възпроизвеждане (Off/One/
All/Folder).
* Натиснете неколкократно, за да изберете
режима на възпроизвеждане.
37BG
Основни операции
1
Забележки за USB устройството
• Не изваждайте USB устройството по
време на работа. За да предотвратите
увреждане на данните или повреда
на USB устройството, изключете
приемника, когато свързвате или
отстранявате USB устройството.
• Не свързвайте приемника и USB
устройството чрез USB концентратор.
• Възможно е да изминат около
10 секунди, преди да се покаже
„Reading“, в зависимост от типа
на свързаното USB устройство.
• Когато е свързано USB устройството,
приемникът прочита всички файлове
в него. Ако в USB устройството много
папки или файлове, прочитането
на USB устройството може да отнеме
повече време.
• Приемникът може да разпознае до:
– 256 папки (включително папката
„ROOT“);
– 256 аудиофайла за всяка папка;
– 8 нива на папки (дървовидна
структура на файловете,
включително папката „ROOT“).
Максималният брой аудиофайлове
и папки може да варира в зависимост
от структурата им.
Не запазвайте други типове файлове
или ненужни папки на USB
устройството.
• Съвместимостта с всички програми
за кодиране/запис, записващи
устройства и носители не може да
се гарантира. Несъвместимо USB
устройство може причини шум или
прекъснат звук или да не
се възпроизвежда изобщо от него.
• Възможно е да е необходимо известно
време, за да започне
възпроизвеждането, когато:
– структурата на папките е сложна;
– капацитетът на паметта е прекалено
голям.
• Този приемник не поддържа
непременно всички функции,
38BG
предоставени в свързаното USB
устройство.
• Редът на възпроизвеждане
за приемника може да се различава
от този на свързаното USB устройство.
• Папките, в които няма аудиофайлове,
се пропускат.
• При възпроизвеждане на много дълъг
запис някои операции може да доведат
до забавяне на възпроизвеждането.
Списък със съобщения на USB
устройство
Съобщение и обяснение
Reading
Приемникът разпознава и чете
информация от USB устройството.
Device error
Паметта на USB устройството не
е разпозната (стр. 36).
Not supported
Свързано е неподдържано USB
устройство, непознато устройство или
USB устройството е свързано през USB
концентратор (стр. 36).
No device is connected
Не е свързано е USB устройство или
свързаното USB устройство не
е разпознато.
No track
Не е намерен запис.
FM/AM екран
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио
Можете да изберете и да
управлявате всеки елемент
на екрана, като натискате V/v/B/b
и .
Можете да слушате FM и AM
предавания чрез вградения тунер.
Преди работа се уверете, че сте свързали
FM и AM антените (ефирни) към
приемника (стр. 27).
Съвет
По-долу е показана скалата за директно
настройване.
FM
AM
САЩ, Канада
100 kHz
10 kHz*
Европа, Австралия
50 kHz
9 kHz
* AM скалата за настройване може да бъде
променена (стр. 40).
Бутони
с цифри
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете „FM“ или „ AM“ от менюто,
след което натиснете .
На телевизионния екран се показва
FM или AM менюто.
1 Индикация за честотата (стр. 40)
2 Списък с предварително
зададени станции (стр. 41)
Автоматично настройване
на станция (Auto Tuning)
Изберете „Tuning+“ или „Tuning –“, след
което натиснете
.
Изберете „Tuning +“, за да сканирате
станциите от по-ниските към по-високите
честоти, изберете „Tuning –“, за да
сканирате станциите от по-високите към
по-ниските честоти.
Приемникът спира сканирането, когато
приеме сигнал от станция.
В случай на слаб FM стереосигнал
1 Настройте станцията, която искате да
слушате, с помощта на Auto Tuning,
Direct Tuning (стр. 40) или изберете
желаната от Вас предварително
зададена станция (стр. 41).
2 Натиснете OPTIONS.
3 Изберете „FM Mode“, след което
натиснете
.
4 Изберете „Mono“, след което
натиснете .
39BG
Операции с тунера
Област
Директно настройване
на станция (Direct Tuning)
Можете да въведете честотата
на станцията директно с помощта
на бутоните с цифри.
1
2
Натиснете D.TUNING.
Натиснете бутоните с цифри, за да
въведете честотата, след което
натиснете
.
Промяна на AM скалата
за настройване
(Само при модели за САЩ
и Канада)
Можете да промените AM скалата
за настройване на 9 kHz или 10 kHz
с помощта на бутоните на приемника.
?/1
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Пример 2: AM 1350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
* Натиснете 0 само при модели за Европа
и Австралия.
Съвет
Регулирайте посоката на AM рамковата
антена (ефирна) за оптимално приемане
на сигнал при настройване на AM
станция.
Ако не можете да настроите
станция
„– – – .– – MHz“ или „-– – – – kHz“
се показва и след това екранът извежда
текущата честота.
Уверете се, че сте въвели правилната
честота. В противен случай повторете
стъпки от 1 до 3. Ако все още не можете
да настроите станция, честотата може да
не се използва във Вашата област.
40BG
TUNING MODE
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Като задържите натиснат TUNING
MODE, натиснете ?/1
на приемника.
Текущата AM скала за настройка
се променя на 9 kHz (или 10 kHz).
За да настроите скалата отново
на 10 kHz (или 9 kHz), повторете
гореописаната процедура.
Забележки
• В зависимост от настройките промяната
на AM скалата за настройка на приемника
може да отнеме известно време.
• Всички предварително зададени станции ще
бъдат изтрити, когато промените скалата
за настройка.
3
Предварително задаване
на FM/AM радиостанции
Достъпни са номера
за предварително зададени станции
от 1 до 30.
(Preset Memory)
Можете да запаметите до 30 FM и 30 AM
станции като предпочитани.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
2
Изберете „Preset Memory“, след
което натиснете
.
3
Изберете номер за предварително
зададената станция
и натиснете
.
Станцията се запаметява под
избрания номер.
4
Повторете стъпки от 1 до 3, за да
съхраните друга станция.
Задаване на наименования
на предварително
зададените станции
(Name Input)
1
Изберете „FM“ или „ AM“
от менюто, след което натиснете
.
2
Изберете „Select Preset“, след
което натиснете
.
3
Изберете номера
на предварително зададената
станция, за която искате да
зададете име, натиснете
, след
което натиснете OPTIONS.
4
Изберете „Name Input“, след което
натиснете
.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете знак, след което
натиснете b.
Можете да запаметите станция, както
следва:
• AM честотна лента: AM 1 до AM 30
• FM честотна лента: FM 1 до FM 30
Превключване към
предварително зададени
станции
1
Изберете „FM“ или „ AM“ от менюто,
след което натиснете
.
2
Изберете „Select Preset“, след което
натиснете
.
Можете да преместите позицията
за въвеждане напред или назад, като
натиснете
B/b. Можете да въведете име до
8 знака.
6
Повторете стъпка 5, за да въведете
знаците един по един, след което
натиснете
.
Въведеното от Вас наименование
се запаметява.
41BG
Операции с тунера
Настройте станцията, която искате
да зададете предварително,
с помощта на Auto Tuning (стр. 39)
или Direct Tuning (стр. 40).
Изберете желаната от Вас
предварително зададена станция,
след което натиснете
.
Получаване на RDS
предавания
(Само при модели за Европа
и Австралия)
Този приемник Ви позволява да
използвате система за предаване
на данни Radio Data System (RDS), която
позволява радиостанциите да изпращат
допълнителна информация
с нормалния сигнал на програмата. Този
приемник предлага удобни RDS
функции, като показване
на наименованието на услугата
на програмата. RDS е налице само за FM
станции.*
* Не всички FM станции предоставят услугата
RDS или един и същ тип услуги. Ако не сте
запознати с услугите RDS във Вашата
област, се консултирайте с местните
радиостанции за подробности.
42BG
Лесен избор на станция от FM
честотната лента.
Когато настроите станция,
предоставяща услуги RDS,
на телевизионния екран и на панела
на дисплея се показва наименованието
на услугата на програмата*.
* Ако не се получава RDS предаване,
наименованието на услугата на програмата
няма да се покаже.
Забележки
• RDS може да не работи правилно, ако
станцията, на която сте настроили, не
предава RDS сигнал или ако силата
на сигнала е слаба.
• Някои букви, които могат да се покажат
на телевизионния екран, не могат да
се изведат на панела на дисплея.
Съвет
Избор на звуковото поле
Този приемник може да възпроизвежда
многоканален съраунд звук. Можете да
изберете някое от оптимизираните
звукови полета, които са предварително
програмирани в приемника.
1
Изберете „Sound Effects“
от началното меню, след което
натиснете .
2
Изберете „Sound Field“, след което
натиснете .
3
Изберете желаното от вас
звуково поле
Съвети
• Можете да натиснете SOUND FIELD +/–
на дистанционното управление
неколкократно, за да изберете звуковото поле,
което желаете.
• Може също да използвате и A.F.D./2CH,
MOVIE или MUSIC на приемника.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
двуканален звуков режим
• Режим Auto Format Direct (A.F.D.):
този режим Ви позволява да слушате
висококачествен звук и да изберете
режима на декодиране за слушане
на двуканален стерео звук като
многоканален звук.
• Двуканален звуков режим: можете да
превключите изходния звук към
двуканален звук без значение
от форматите на запис на използвания
от Вас софтуер, свързаното
оборудване за възпроизвеждане или
настройките за звуковото поле
на приемника.
43BG
Слушане на звукови ефекти
Докато е показано наименование на услугата
на програмата, можете да проверите
честотата, като натиснете неколкократно
DISPLAY (стр. 69).
Слушане на звукови ефекти
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
x HD-D.C.S.
Настройва звука така, както е бил
е записан/кодиран без добавяне на
съраунд ефекти.
При моделите за САЩ и Канада обаче този
приемник ще генерира сигнал с ниска
честота за изход през събуфера, когато
няма сигнали с нискочестотни ефекти.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
е новата иновативна технология на Sony
за системи за домашно кино, която
използва най-новите технологии за
обработка на акустичен и цифров звук.
Базирана е на точни данни от измервания
на реакцията от студио за мастериране.
С този режим можете да се наслаждавате
на Blu-ray и DVD филми у дома не само
с висококачествен звук, но също така
и с най-добрата звукова атмосфера, точно
както тонрежисьорът на филма го
е проектирал в процеса на мастериране.
Може да изберете вида ефект
за HD-D.C.S., както следва.
• Dynamic: тази настройка е подходяща
за среда, в която се чува ехо, но й липсва
усещане за пространственост (където
абсорбирането на звука не
е достатъчно). Тя подчертава
отразяването на звука и възпроизвежда
звука на голям класически киносалон.
Така усещането за пространственост
на дублажно студио се подчертава
и се създава уникално акустично поле.
• Theater: тази настройка е подходяща
за обща всекидневна. Тя възпроизвежда
отразяването на звука точно какво
в киносалон (дублажно студио). Найподходяща е за гледане на съдържание,
записано на Blu-ray Disc, когато искате
да усетите атмосферата на киносалон.
• Studio: тази настройка е подходяща
за всекидневна с подходящо
аудиооборудване. Тя възпроизвежда
отразяването на звука, който се добива,
когато източник на кинематографски
звук е ремиксиран за Blu-ray Disс до
ниво на силата на звука, подходящо
за домашна обстановка. Нивото
на отражението и ехото на звука
се поддържа до минимума. Диалозите
и съраунд ефектите обаче
се възпроизвеждат ясно.
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Възпроизвежда двуканални ляв и десен
сигнал през всички високоговорители.
В зависимост от настройките
на високоговорителите обаче е възможно
някои от тях да не възпроизведат звук.
x 2ch Stereo (2CH ST.)
Приемникът възпроизвежда звук само
от предните ляв и десен високоговорители.
Събуферът не възпроизвежда звук.
Стандартните източници на двуканален
стерео звук напълно прескачат
обработката на звуковото поле,
а многоканалните съраунд формати
се смесват само в два канала.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Може да превключите звука на избрания
вход на двуканален аналогов вход.
Тази функция позволява използването
на висококачествени аналогови
източници.
При използване на тази функция могат да
се регулират само силата на звука и нивото
на предния високоговорител.
Забележка
Не може да изберете „Analog Direct“, когато сте
избрали BD, DVD, GAME или USB за входен
сигнал.
Режим за филми
Можете да се възползвате от съраунд
звука, като трябва само да изберете едно
от предварително програмираните
звукови полета на приемника.
Те осигуряват вълнуващ и мощен звук
като в киносалон в дома Ви.
44BG
x PLII Movie
Осъществява декодиране в режим Dolby
Pro Logic II Movie. Тази настройка
е идеална за филми, които са кодирани
в Dolby Surround. Освен това този режим
може да възпроизвежда звук с 5.1 канала
за гледане на видео на допълнително
озвучени или стари филми.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Осъществява декодиране в режим DTS
Neo:6 Cinema. Източник, записан
в двуканален формат, се декодира
в 5 канала.
x Преносимо аудиоустройство
(PORTABLE)
Възпроизвежда чиста и подобрена
звукова картина от преносимо
аудиоустройство. Този режим е идеален
за MP3 и други видове компресирана
музика.
x PLII Music
Осъществява декодиране в режим Dolby
Pro Logic II Music. Тази настройка
е идеална за стандартни стереоизточници,
като например компактдискове.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Режим за музика
x Концертна зала (HALL)
При включени слушалки
Възпроизвежда акустиката на класическа
концертна зала.
Може да изберете това звуково поле само
ако слушалките са свързани към
приемника.
x Джаз клуб (JAZZ)
x Слушалки (2 канала) (HP 2CH)
Възпроизвежда акустиката на джаз-клуб.
Този режим се активира автоматично, ако
използвате слушалки (с изключение
на „Analog Direct“). Стандартните
източници на двуканален стерео звук
напълно прескачат обработката на
звуковото поле, а многоканалните
съраунд формати се смесват само в два
канала, освен сигналите
с нискочестотните ефекти.
x Концерт на живо (CONCERT)
Възпроизвежда акустиката на концертна
зала с 300 места.
x Стадион (STADIUM)
Възпроизвежда усещането за голям
открит стадион.
x Спорт (SPORTS)
Възпроизвежда усещането за спортно
предаване.
x Слушалки (директно)
(HP DIRECT)
Този режим се активира автоматично,
ако използвате слушалки, когато
е избрано „Analog Direct“.
Възпроизвежда аналоговите сигнали
без обработка от еквалайзер, звуково
поле и т.н.
45BG
Слушане на звукови ефекти
Можете да се възползвате от съраунд
звука, като трябва само да изберете едно
от предварително програмираните
звукови полета на приемника.
Те осигуряват вълнуващ и мощен звук
като в концертна зала в дома Ви.
Осъществява декодиране в режим DTS
Neo:6 Music. Източник, записан
в двуканален формат, се декодира
в 5 канала. Тази настройка е идеална
за стандартни стереоизточници, като
например компактдискове.
При свързан събуфер
Този приемник ще подаде изходен сигнал
с ниска честота към събуфера, когато няма
сигнал с нискочестотен ефект, което
представлява нискочестотен звуков ефект
от събуфера към двуканален сигнал.
Нискочестотният сигнал обаче не
се възпроизвежда за „Neo:6 Cinema“ или
„Neo:6 Music“, когато за всички
високоговорители е зададена настройка
„Large“. За да се възползвате напълно
от функциите за пренасочване на ниските
честоти на Dolby Digital, Ви препоръчваме
да настроите честотата на изрязване
на събуфера към възможно най-високата
стойност.
Използване
на функцията „Night
Mode“
Тази функция Ви позволява да запазите
подобната на киносалон среда при
ниски нива на силата на звука. При
гледане на филм късно през нощта ще
можете да чувате диалога ясно дори
и при слаба сила на звука. Тази функция
може да се използва с други звукови
полета.
1
Изберете „Sound Effects“
от началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „Night Mode“, след което
натиснете
.
3
Изберете „On“ или „Off“, след
което натиснете
.
Забележки относно звуковите
полета
• В зависимост от настройките
на конфигурацията на
високоговорителите някои звукови
полета може да не са налице.
• Звуковите полета за музика и филми не
работят в следните случаи:
– получават се сигнали DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
или Dolby TrueHD с честота
на семплиране над 48 kHz;
– избрано е „Analog Direct“.
• „PLII Movie“, „PLII Music“, „Neo:6
Cinema“ и „Neo:6 Music“ не работят,
когато настройката на конфигурацията
на високоговорителите е 2/0 или 2/0.1.
• Когато е избрано едно от звуковите
полета за музика, не се възпроизвежда
звук от събуфера, ако всички
високоговорители са с настройка
„Large“ в менюто „Speaker Settings“.
Звукът обаче ще се възпроизведе
от събуфера, ако:
– цифровият входен сигнал съдържа
сигнали с нискочестотни ефекти;
– предните или съраунд
високоговорителите са с настройка
„Small“;
– избрани са „Multi Stereo“, „PLII Movie“,
„PLII Music“, „HD-D.C.S.“ или
„Portable Audio“.
46BG
Забележка
Тази функция не работи, когато е избран вход
„Analog Direct“.
Съвети
• Можете да включите и изключите
функцията „Night Mode“ чрез NIGHT MODE
на приемника (стр. 10).
• Докато „Night Mode“ е включен, нивата
на басовите и високите честоти и на
ефектите се увеличават и за „D.Range Comp.“
се задава автоматично „On“.
Избиране на типа
на калибриране
Можете да изберете желания от Вас тип
на калибриране, след като извършите
„Auto Calibration“. За подробности
вижте „Calibration Type“ (стр. 60).
Регулиране
на еквалайзера
Може да използвате следните
параметри, за да регулирате звуковото
качество (ниво на басови/високи
честоти) на предните
високоговорители.
Баси
Високи
Ниво
(dB)
Честота
(Hz)
Изберете „Sound Effects“
от началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „Equalizer“, след което
натиснете
.
3
Изберете нивото на усилване
на „Bass“ или „Treble“, след което
натиснете
.
4
Регулирайте усилването, след
което натиснете
.
Забележки
• Когато се използва „Analog Direct“, тази
функция не работи.
• Честотите за „Bass“ и „Treble“ са фиксирани.
• В зависимост от аудиоформата приемникът
може да възпроизвежда сигнали на по-ниска
честота на семплиране от оригиналната
честота на семплиране на входните сигнали.
Режимът „Pure Direct“ Ви позволява да
слушате звук с по-високо качество.
Когато „Pure Direct“ е включен, панелът
на дисплея изгасва, за да потисне шума,
влияещ върху качеството на звука.
Можете да използвате функцията „Pure
Direct“ с всички входни сигнали.
1
Изберете „Sound Effects“
от началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „Pure Direct“, след което
натиснете
.
3
Изберете „On“ или „Off“, след
което натиснете
.
Забележка
Когато е избрана функцията „Pure Direct“,
„Equalizer“, „Night Mode“, „Auto Volume“
и „D.Range Comp.“ не работят.
Съвет
Можете да използвате и бутона PURE DIRECT
на дистанционното управление или
приемника, за да включите или изключите
функцията Pure Direct.
Отмяна на „Pure Direct“
Функцията „Pure Direct“ ще се отмени,
когато направите следното:
– натиснете PURE DIRECT отново;
– изберете звуковото поле;
– промените настройката за сцена
на телевизора („Scene Select“);
– промените настройката на „Equalizer“,
„Night Mode“, „Auto Volume“ или
„D.Range Comp.“.
47BG
Слушане на звукови ефекти
1
Използване
на функцията „Pure
Direct“
Нулиране на звуковите
полета до настройките по
подразбиране
Задължително използвайте бутоните
на приемника, за да извършите тази
операция.
?/1
MUSIC
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Като държите натиснат MUSIC,
натиснете ?/1.
„S.F. CLEAR“ се показва на панела
на дисплея и всички звукови полета
се нулират към настройките им по
подразбиране.
48BG
Функции „BRAVIA“ Sync
Какво представлява
„BRAVIA“ Sync?
Функцията „Control for HDMI“
представлява стандарт за функциите
за взаимен контрол, използван от HDMI
CEC (Consumer Electronics Control)
за HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Препоръчваме Ви да свързвате
приемника към продукти
с „BRAVIA“ Sync.
Забележки
• При оборудване, което не е на Sony, можете да
използвате функцията „One Touch Play”,
„System Audio Control”и „System Power-Off”.
Съвместимостта с всички устройства, които не
са на Sony, не е гарантирана.
• Функциите “Scene Select” и “Home Theatre
Control” са собствени за Sony функции.
Те не могат да работят с оборудване, което
не е на Sony.
• Оборудване, което не е съвместимо с „BRAVIA
Sync“, не може да активира тези функции.
Приемникът е съвместим с функцията
„Control for HDMI-Easy Setting“.
• Ако телевизорът Ви е съвместим
с функцията „Control for HDMI-Easy
Setting“, можете да настроите
функцията „Control for HDMI“
на приемника и на оборудването
за възпроизвеждане, като я настроите
на телевизора (стр. 49).
• Ако телевизорът Ви не е съвместим
с функцията „Control for HDMI-Easy
Setting“, настройте функцията
за управление за HDMI поотделно
на приемника, на оборудването, което
възпроизвежда, и на телевизора
(стр. 50).
Ако телевизорът е съвместим
с функцията „Control for
HDMI-Easy Setting“
1 Свържете приемника, телевизора
и оборудването
за възпроизвеждане, чрез HDMI
връзка (страница 21).
(Съответното оборудване трябва да
е съвместимо с функцията „Control
for HDMI“.)
2 Включете приемника, телевизора
и оборудването, което
възпроизвежда.
3 Включете функцията за управление
за HDMI на телевизора.
Функциите „Control for HDMI“
на приемника и на всички свързани
уреди се включват едновременно.
Изчакайте, докато се покаже
„COMPLETE“. Настройката
е завършена.
За подробности за настройването
на телевизора вижте инструкциите му
за експлоатация.
49BG
Функции „BRAVIA“ Sync
Функцията „BRAVIA“ Sync позволява
комуникация между продукти на Sony,
като телевизор, Blu-ray Disc плейър, DVD
плейър, аудио-видео усилвател и др.,
които поддържат функцията „Control
for HDMI“.
Като свържете оборудване на Sony,
съвместимо с „BRAVIA“ Sync, чрез HDMI
кабел (не е включен в комплекта),
работата се улеснява, както следва:
• изпълнение с едно докосване (стр. 50);
• контрол на звука, възпроизвеждан
от системата (стр. 51);
• изключване на системата (стр. 51);
• избор на сцена (стр. 52);
• управление на система за домашно кино
(стр. 52);
• лесно дистанционно управление
(стр. 53).
Подготовка за
„BRAVIA“ Sync
Ако телевизорът не
е съвместим с функцията
„Control for HDMI-Easy Setting“
V/v/b,
HOME
1 Натиснете HOME.
2
3
4
5
6
7
8
9
Началното меню се показва
на телевизионния екран.
Изберете „Settings“ от началното
меню, след което натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
Изберете „HDMI Settings“, след което
натиснете .
Изберете „Control for HDMI“, след
което натиснете
.
Изберете „On“, след което
натиснете
.
Функцията „Control for HDMI“
е включена.
Натиснете HOME, за да излезете
от екранното меню.
Изберете входа HDMI на приемника
и телевизора, така че да отговарят
на входа HDMI на свързаното
оборудване, за да може
изображението от свързаното
оборудване да се извежда.
Включете функцията „Control for
HDMI“ на свързаното оборудване.
Ако тя вече е включена, не
е необходимо да променяте
настройката.
Повторете стъпки 7 и 8 за останалото
оборудване, което за което искате да
използвате функцията за управление
за HDMI.
За подробности за настройването
на телевизора и свързаното
оборудване вижте инструкциите за
експлоатация на съответното
оборудване.
50BG
Забележки
• Когато изключите HDMI кабела или
промените връзката, изпълнете стъпките,
посочени в „Ако телевизорът е съвместим
с функцията „Control for HDMI-Easy Setting““
(стр. 49) или „Ако телевизорът не е съвместим
с функцията „Control for HDMI-Easy Setting““
(стр. 50).
• Преди да използвате функцията „Control for
HDMI-Easy Setting“ на телевизора си,
задължително включете телевизора и другите
свързани уреди, като включите първо
приемника.
• Ако оборудването, което възпроизвежда, не
може да работи, след като направите
настройките за „Control for HDMI-Easy
Setting“, проверете настройката за „Control for
HDMI“ на оборудването за възпроизвеждане.
• Ако свързаното оборудване не поддържа
„Control for HDMI-Easy Setting“, но поддържа
„Control for HDMI“, трябва да настроите
функцията за управление за HDMI
на свързаното оборудване, преди да
извършите „Control for HDMI-Easy Setting“
от телевизора.
Изпълнение с едно
докосване
Когато стартирате възпроизвеждане
от оборудването, свързано към
приемника чрез HDMI връзка,
оперирането с приемника и телевизора
се улесняват, както следва:
Приемник и телевизор
Включване (от режим на готовност)
Превключване към съответен HDMI вход
Ако зададете за „Pass Through“ настройка
„Auto“ или „On“* (стр. 63), след което
превключите приемника в режим
на готовност, звукът и изображението
могат да се извеждат само от телевизора.
* Само при модели за САЩ, Канада
и Австралия.
Забележки
• Уверете се, че функцията „System Audio
Control“ е включена чрез менюто
на телевизора.
• В зависимост от телевизора може да не
се покаже началото на съдържанието.
• Според настройките приемникът може да не
се включи, когато „Pass Through“
е с настройка „Auto“ или „On“.
Съвет
Можете също така да изберете свързано
оборудване, като Blu-ray Disc/DVD плейър,
от менюто на телевизора. Приемникът
и телевизорът ще превключат автоматично
към съответния HDMI вход.
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, ще се активира
автоматично и ще започне да
възпроизвежда звука от телевизора
през високоговорителите, свързани
към приемника. Ако обаче изключите
приемника, звукът ще
се възпроизвежда
от високоговорителите на телевизора.
• Когато слушате звука на телевизора
от високоговорителите, свързани към
приемника, можете да регулирате
силата и да изключите временно звука
чрез дистанционното управление
на телевизора.
Забележки
Контрол на звука,
възпроизвеждан
от системата
Телевизор
Включване
на функцията
за контрол
на звука,
възпроизвеждан
Намаляване
на силата на звука
от телевизора
Приемник
• Включване
(от режим
на готовност)
• Превключване към
съответен HDMI вход
Извеждане на звук
от телевизора
Можете също така да използвате
функцията „System Audio Control“ по
следния начин.
• Ако включите приемника, докато
телевизорът е включен, функцията
Изключване
на системата
Когато изключите телевизора чрез
бутона за захранване
на дистанционното му управление,
приемникът и свързаното оборудване
се изключват автоматично.
Можете също така да използвате
дистанционното управление
51BG
Функции „BRAVIA“ Sync
Можете да слушате звука от телевизора
през високоговорителите, свързани към
приемника, чрез лесна операция.
Можете да управлявате функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, чрез менюто
на телевизора. За подробности
прегледайте инструкциите за
експлоатация на телевизора.
• Ако функцията „System Audio Control“ не
функционира съобразно настройката
на телевизора Ви, вижте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
• Когато „Control for HDMI“ е с настройка
„On“, настройките „HDMI Audio Out“
в менюто „HDMI Settings“ ще се зададат
автоматично според настройките
на функцията „System Audio Control“
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата (стр. 63).
• Ако телевизорът е включен преди
включването на приемника, телевизорът
незабавно ще преустанови извеждането
на звук.
на приемника, за да изключите
телевизора.
Избор на сцена
TV ?/1
Натиснете TV ?/1.
Телевизорът, приемникът и свързаното
оборудване се изключват.
Забележки
• Включете функцията за заключване
на захранването на телевизора, преди да
използвате функцията за изключване
на системата. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация
на телевизора.
• В зависимост от състоянието на свързаното
оборудване тя може да е изключена. За
подробности вижте инструкциите
за експлоатация на свързаното оборудване.
Оптималното качество на картината
и звуковото поле се избират
автоматично съобразно избраната сцена
на телевизора Ви.
За подробности за операцията
прегледайте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Забележка
Звуковото поле може да не се превключи
в зависимост от телевизора.
Таблица на съответствието
Настройка на сцена
на телевизора
Звуково поле
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Управление на система
за домашно кино
Ако към приемника се свърже телевизор,
съвместим с функцията „Home Theatre
Control“, на свързания телевизор
се показва икона за интернет базираните
приложения.
Можете да превключите вход
на приемника или звукови полета чрез
дистанционното управление
на телевизора. Можете да регулирате
и нивото на централния високоговорител
или на събуфера, или настройките на „Dual
Mono“ (стр. 63) или „A/V Sync“ (стр. 62).
52BG
Забележка
За да използвате функцията за управление
на система за домашно кино („Home Theatre
Control“), телевизорът Ви трябва да има
достъп до широколентова връзка. За
подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация
на телевизора.
Други операции
Превключване между
цифров и аналогов звук
(INPUT MODE)
Лесно дистанционно
управление
Можете да използвате дистанционното
управление на телевизора, за да
управлявате менюто на приемника.
Изберете приемника (AV AMP),
разпознат от телевизора.
Когато свързвате оборудване към
цифрови и аналогови входни
аудиожакове на приемника, можете да
фиксирате режима на въвеждане на звука
към един от тях или да превключвате
от единия на другия в зависимост от типа
на материала, който възнамерявате да
гледате.
1
Забележки
• Приемникът е разпознат от телевизора като
„Tuner (AV AMP)“.
• Телевизорът трябва да е съвместим с менюто
за връзката.
• В зависимост от типа на телевизора, някои
операции може да не са достъпни.
Завъртете INPUT SELECTOR
на приемника, за да изберете
входния сигнал.
Можете да използвате и бутоните
за входен сигнал на дистанционното
управление.
2
Натиснете INPUT MODE
неколкократно на приемника, за да
изберете режима на въвеждане
на звука.
53BG
Други операции
Избраният режим на въвеждане
на звука се показва на панела на
дисплея.
• Auto: дава се приоритет
на цифровите аудиосигнали. Ако
има повече от една цифрова връзка,
с приоритет са HDMI
аудиосигналите.
Ако няма цифрови аудиосигнали, се
избират аналоговите аудиосигнали.
Когато е избран телевизионен вход,
се дава приоритет на сигналите
от функцията за обратен звуков
канал „Audio Return Channel“
(ARC). Ако телевизорът Ви не
е съвместим с функцията ARC,
се избират цифровите оптични
аудиосигнали.
Ако функциите „Control for HDMI“
на приемника и на телевизора не са
активирани, ARC не работи.
• OPT: oпределят се цифровите
аудиосигнали, входни за жака
OPTICAL.
• COAX: oпределят се цифровите
аудиосигнали, входни за жака
COAXIAL.
• Analog: oпределят се аналоговите
аудиосигнали, входни за жаковете
AUDIO IN (L/R).
Забележки
• В зависимост от въведеното, на панела
на дисплея се показва „------“ и не могат да
се изберат други режими.
• Когато се използва „Analog Direct“,
въвеждането на звука е с настройка „Analog“.
Не можете да изберете други режими.
Използване на други
видео/аудио входни
жакове (Audio Input Assign)
Можете да настроите повторно
входните жакове за цифров сигнал към
друг входен сигнал, ако настройките по
подразбиране на жаковете не
съответстват на свързаното Ви
оборудване.
След като настроите повторно входните
жакове, можете да използвате бутоните
за входен сигнал (или INPUT
SELECTOR на приемника), за да
изберете свързаното оборудване.
Пример:
Когато свържете DVD плейъра към
жака OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Настройте жака OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) към „DVD“.
1
Изберете „ Settings“ от началното
меню, след което натиснете .
2
Изберете „Input Settings“, след
което натиснете .
3
Изберете „Audio Input Assign“, след
което натиснете .
4
Изберете наименованието на входа,
който искате да настроите.
5
Изберете аудиосигналите, които
искате да настроите към входния
сигнал, избран в стъпка 4,
с помощта на V/v/B/b.
6
Натиснете
.
Наименование
на входния сигнал
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Входни
OPT1
аудиожакове,
които могат да OPT2
се настроят
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
Няма
* Настройка по подразбиране
Забележки
• Когато настроите цифровия входен аудиосигнал, настройката INPUT MODE може да
се промени автоматично.
• За всеки входен сигнал се допуска една повторна настройка.
54BG
Връщане към
фабричните настройки
по подразбиране
Можете да изчистите всички запазени
настройки и да върнете приемника към
фабричните настройки по подразбиране
чрез процедурата по-долу. Тази
процедура може да се използва
и за инициализиране на приемника
преди използването му за първи път.
Задължително използвайте бутоните
на приемника, за да извършите тази
операция.
?/1
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Задръжте ?/1 в продължение
на 5 секунди.
Други операции
На панела на дисплея за кратко
се показва „CLEARING, след което
се променя на „CLEARED !“.
Промените или корекциите,
извършени в настройките,
се нулират към стойностите по
подразбиране.
55BG
3
Регулиране на настройките
Изберете желания от Вас елемент
от менюто, след което
натиснете
.
Пример: когато изберете „Speaker
Settings“.
Използване на меню
„Settings“
Можете да регулирате различни
настройки за високоговорителите,
съраунд ефектите и др. с помощта
на меню „Settings“.
V/v/B/b,
4
HOME
За връщане към предишния
екран
RETURN
O
1
Изберете желания от Вас
параметър, след което натиснете
.
Натиснете HOME.
Натиснете RETURN O.
Началното меню се показва
на телевизионния екран.
За изход от менюто
Натиснете HOME, за да изведете
началното меню, след което натиснете
HOME отново.
2
Изберете „Settings“ от менюто,
след което натиснете
, за да
влезете в режима на менюто.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
56BG
Списък на меню „Settings“
Settings
Easy Setup
(стр. 58)
Speaker Settings
(стр. 58)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(стр. 63)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(стр. 64)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(стр. 65)
Language
Auto Standby
Level
Distance
Size
feet
meter
Регулиране на настройките
Audio Settings
(стр. 62)
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Забележка
Параметрите на менютата, показвани на телевизионния екран, се различават в зависимост
от текущите настройки или от състоянието на избраната икона.
57BG
Лесна настройка
Повторно изпълнение на „Easy Setup“
за извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана
(стр. 28).
Меню „Speaker Settings“
Може ръчно да настроите всеки
високоговорител.
Също така може да настроите нивата
на високоговорителите след
приключване на автоматичното
калибриране.
Забележка
Настройките на високоговорителите са само
за текущото място на слушане.
x Auto Calibration
Позволява Ви да извършите
автоматично калибриране от позицията
си на слушане.
1 Следвайте инструкциите
на телевизионния екран, след което
натиснете
.
Измерването започва след пет
секунди.
Процесът по измерването отнема
около 30 секунди с тестов тон.
Когато измерването приключи,
прозвучава сигнал и екранът
се превключва.
Забележка
Ако на телевизионния екран се покаже код
за грешка, вижте „Списък със съобщения
след измерване на автоматичното
калибриране“ (стр. 59).
2 Изберете желания от Вас елемент,
след което натиснете
.
• Retry: автоматичното калибриране
се извършва отново.
58BG
• Save&Exit: резултатите
от измерването се запазват
и се излиза от текущия процес.
• WRN Check: показва
се предупреждение, свързано
с резултатите от измерването. Вижте
„Списък със съобщения след
измерване на автоматичното
калибриране“ (стр. 59).
• Exit: излиза от процеса
на настройка, без да се запазят
резултатите от измерването.
3 Запазете резултата от измерването.
Изберете „Save&Exit“ в стъпка 2.
Забележка
Ако смените разположението
на високоговорителя, препоръчваме Ви да
извършите автоматичното калибриране
отново, за да се наслаждавате на съраунд звук.
Съвети
• Можете да смените мярката за разстояние
в „Distance Unit“ в менюто за настройки
на високоговорителите (стр. 62).
• Размерът на високоговорителя („Large“/
„Small“) се определя от ниските честотни
характеристики. Резултатите от измерването
може да се различават според позицията
на оптимизиращия микрофон
и високоговорителите, както и според
формата на помещението. Препоръчително
е да приложите резултатите от измерването.
Можете обаче на промените тези настройки
в менюто за настройки
на високоговорителите. Първо запазете
резултатите от измерването, а след това
опитайте да промените настройките.
Проверка на резултатите
от автоматичното калибриране
За да проверите кода за грешка или
предупредителното съобщение,
получени в „Auto Calibration“ (стр. 58),
извършете следните стъпки.
Изберете „WRN Check“ в стъпка
2 в „Auto Calibration“ (стр. 58), след
което натиснете
.
Ако се покаже предупредително
съобщение, проверете го и използвайте
приемника без промяна.
Ако е необходимо, направете
автоматичното калибриране отново.
Когато се покаже „Error Code“
Проверете грешката и направете
автоматичното калибриране отново.
1 Натиснете
.
На телевизионния екран се показва
„Retry?“.
2 Изберете „Yes“, след което
натиснете
.
3 Повторете стъпките от 1 до 3 в „Auto
Calibration“ (стр. 58).
Списък със съобщения след
измерване на автоматичното
калибриране
Индикация и обяснение
Error Code 30
Слушалките са включени в жака PHONES
на приемника. Извадете слушалките
и направете автоматичното калибриране
отново.
Error Code 31
Error Code 32
Error Code 33
Високоговорителите не са открити или не
са свързани правилно.
• Нито един от предните
високоговорители не е свързан или
е свързан само един от тях.
• Не е свързан или левият, или десният
съраунд високоговорител.
Оптимизиращият микрофон не е свързан.
Уверете се, че оптимизиращият микрофон
е свързан правилно и направете
автоматичното калибриране отново.
Ако оптимизиращият микрофон е свързан
правилно, но въпреки това се показва
кодът за грешка, кабелът на микрофона
може да е повреден.
Warning 40
Процесът по измерване е приключил
с разпознаване на високо ниво на шум.
Възможно е да успеете да постигнете подобри резултати, ако опитате отново
в тиха обстановка.
Warning 41
Warning 42
Входният сигнал от микрофона
е прекалено силен.
• Разстоянието между високоговорителя
и микрофона може да е твърде малко.
Раздалечете ги и направете измерването
отново.
Warning 43
Разстоянието и позицията на събуфера не
може да се открие. Причина за това може
да е шумът. Опитайте да направите
измерването в тиха обстановка.
No Warning
Няма информация за предупреждение.
Съвет
В зависимост от позицията на събуфера
резултатите от измерването може да
се различават. Няма да има проблеми обаче,
ако продължите да използвате приемника
с тази стойност.
59BG
Регулиране на настройките
SPEAKERS е зададено на „Off “. Задайте
други настройки на високоговорителите
и направете автоматичното калибриране
отново.
Индикация и обяснение
x Calibration Type
Позволява Ви да изберете типа
на калибриране, след като сте извършили
автоматичното калибриране и сте
запаметили настройките.
• Full Flat: прави измерването
на честотите от всеки високоговорител
гладко.
• Engineer: честотните характеристики
се настройват на „стандартните на Sony
за помещение за слушане“.
• Front Ref.: настройва характеристиките
на всички високоговорители така, че да
съответстват на характеристиките
на предния високоговорител.
• Off: изключва се нивото на еквалайзера
на автоматичното калибриране.
x Speaker Pattern
Позволява Ви да изберете
конфигурацията на високоговорителите
според използваната от Вас система
на високоговорители.
x Manual Setup
Позволява Ви да настроите всеки
високоговорител ръчно в екрана „Manual
Setup“. Също така може да настроите
нивата на високоговорителите след
приключване на автоматичното
калибриране.
Регулиране нивото
на високоговорителите
Можете да регулирате нивото на всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, ляв/десен съраунд, събуфер).
1 Изберете високоговорителя, за който
искате да настроите нивото, след
което натиснете .
2 Изберете параметъра под „Level“, след
което натиснете .
3 Регулирайте нивото на избрания
високоговорител, след което
натиснете .
Може да регулирате нивото от –10,0 dB
до +10,0 dB на интервали от 0,5 dB.
60BG
Забележка
Когато е избрано едно от звуковите полета
за музика, не се възпроизвежда звук
от събуфера, ако всички високоговорители са
с настройка „Large“ в менюто „Speaker Settings“.
Звукът обаче ще се възпроизведе от събуфера,
ако:
– цифровият входен сигнал съдържа сигнали
с нискочестотни ефекти;
– предните или съраунд високоговорителите са
с настройка „Small“;
– избрани са „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII
Music“, „HD-D.C.S.“ или „Portable Audio“.
Настройване на разстоянието
от мястото на слушане до всеки
високоговорител
Може да настроите разстоянието
от мястото за слушане до всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, съраунд ляв/десен, събуфер).
1 Изберете високоговорителя, за който
искате да настроите разстоянието
от мястото за слушане, след което
натиснете .
2 Изберете параметъра под „Distance“,
след което натиснете .
3 Регулирайте разстоянието
на избрания високоговорител, след
което натиснете .
Можете да настроите разстоянието
от 1 m 0 cm до 10 m 0 cm (3 фута 3 инча
до 32 фута 9 инча) на интервали от 1 cm
(1 инч).
Забележки
• В зависимост от настройките
на конфигурацията на високоговорителите
някои параметри може да не са налице.
• Когато се използва „Analog Direct“, тази
функция не работи.
Настройване на размера на всеки
високоговорител
Можете да регулирате размера на всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, ляв/десен съраунд).
1 Изберете високоговорителя, за който
искате да настроите размера, след
което натиснете .
2 Изберете параметъра под „Size“, след
което натиснете .
3 Регулирайте размера на избрания
високоговорител, след което
натиснете .
• Large: ако свързвате големи
високоговорители, които ефективно
ще възпроизведат басови честоти,
изберете „Large“. Обикновено
изберете „Large“.
• Small: ако звукът е изкривен или
чувствате липса на съраунд ефекти
при използване на многоканален
съраунд звук, изберете „Small“, за да
активирате функциите
за пренасочване на басовите честоти
и възпроизвеждане на ниските
честоти на всеки канал от събуфера
или други високоговорители
с настройка „Large“.
Забележка
Когато се използва „Analog Direct“, тази
функция не работи.
Съвети
x Crossover Freq. (Честота
на кросоувър
на високоговорителите)
Тази функция позволява настройването
на честотата на кросоувър
на високоговорителите, ако за размера
им е зададена настройка „Small“ в меню
„Speaker Settings“. След автоматичното
калибриране се задава измерена честота
на кросоувър за всеки високоговорител.
1 Изберете параметъра под
високоговорителя, чиято честота
на кросоувър желаете да
регулирате, след което натиснете
.
2 Регулирайте стойността, след което
натиснете
.
x Test Tone
Позволява Ви да изберете вида
на тестовия тон на екрана „Test Tone“.
Съвети
• За да регулирате едновременно нивото
на всички високоговорители, натиснете
2 +/–. Можете да използвате и
MASTER VOLUME на приемника.
• Регулираната стойност се показва
на телевизионния екран по време на
настройката.
Възпроизвеждане на тестов тон
от всеки високоговорител
Можете да възпроизведете тестов тон
последователно от високоговорителите.
1 Изберете „Test Tone“, след което
натиснете .
2 Изберете „Test Tone“ отново, след
което натиснете .
3 Регулирайте параметъра, след което
натиснете .
61BG
Регулиране на настройките
• Настройките „Large“ и „Small“ за всеки
високоговорител определят дали вътрешният
звуков процесор да отреже басовите честоти
от този канал.
Когато ниските честоти са отрязани от даден
канал, функцията за пренасочване на ниските
честоти ги изпраща към събуфера или други
високоговорители с настройка „Large“.
Тъй като ниските честоти притежават
определена насоченост обаче, се препоръчва
да не се отрязват, ако е възможно. Затова дори
когато използвате малки високоговорители,
можете да ги настроите към „Large“, ако искате
да възпроизведете басовите честоти през този
високоговорител. От друга страна, ако
използвате голям високоговорител, но
предпочитате той да не възпроизвежда басови
честоти, го настройте към „Small“.
Ако цялостният звук е по-тих, отколкото
предпочитате, настройте всички
високоговорители на „Large“. Ако не се чуват
басови честоти, можете да използвате
еквалайзера, за да повишите нивата им.
• Когато предните високоговорители са
с настройка „Small“, за централния и съраунд
високоговорителя също автоматично се задава
настройка „Small“.
• Ако не използвате събуфера, за предните
високоговорители автоматично се задава
настройка „Large“.
• Off
• Auto: тестовият тон
се възпроизвежда последователно
от всеки високоговорител.
4 Изберете високоговорителя, за който
искате да настроите нивото, след
което натиснете
.
5 Регулирайте нивото на избрания
високоговорител, след което
натиснете .
x Distance Unit
Тази функция позволява да се избере
единицата за измерване на разстоянията.
• feet: разстоянието се показва във
футове.
• meter: разстоянието се показва в метри.
Меню „Audio Settings“
Можете да регулирате настройките
за аудио така, че да отговарят
на предпочитанията Ви.
x Night Mode
Позволява Ви да запазите подобната
на киносалон среда при ниски нива на
силата на звука. За подробности вижте
„Използване на функцията „Night Mode““
(стр. 46).
x Equalizer
Позволява да настроите басите и високите
за предните високоговорители. За
подробности вижте „Регулиране
на еквалайзера“ (стр. 47).
x Sound Field
Позволява да изберете ефект на звука,
който да се прилага за входните сигнали.
За подробности вижте „Слушане на
звукови ефекти“ (стр. 43).
Можете да настроите функцията за всеки
вход поотделно.
62BG
x A/V Sync. (Синхронизира
аудио- и видеоизхода)
Позволява Ви да забавите
възпроизвеждането на аудиосигнала, за да
се минимизира времевото несъответствие
между аудио- и видеовъзпроизвеждането.
• On (време на забавяне: 60 мсек):
изходният аудиосигнал се забавя, така че
да се минимизира времевия интервал
между аудиои видеовъзпроизвеждането.
• Off (време на забавяне: 0 мсек):
изходният аудиосигнал не се забавя.
Забележки
• Тази функция е полезна, когато използвате
голям LCD или плазмен монитор или
проектор.
• Когато се използва „Analog Direct“, тази
функция не работи.
• Времето на забавяне може да се различава
според аудиоформата, звуковото поле,
конфигурацията на високоговорителите
и настройките за разстояние
на високоговорителите.
x Auto Volume
Този приемник може да регулира силата
на звука автоматично според входния
сигнал или съдържанието от свързаното
оборудване.
Тази функция е полезна например, когато
звукът от дадена реклама е по-силен
от този на телевизионните програми.
• On
• Off
Забележки
• Задължително намалете силата на звука, преди
да включите или изключите тази функция.
• Тъй като тази функция е активна само когато
се подават сигнали Dolby Digital, DTS или
линеен PCM, звукът може внезапно да
се увеличи, когато превключите на други
формати.
• Тази функция не работи в случаите по-долу.
– Получават се линейни PCM сигнали
с честота на семплиране над 48 kHz.
– Получават се сигнали Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio или DTS-HD High Resolution Audio.
x Dual Mono (Избор на език
на цифрово излъчване)
Позволява Ви да изберете желания от Вас
език при слушане на двоен аудиопоток,
който е налице при цифрово предаване.
Тази функция работи само когато
се използват Dolby Digital източници.
• Main/Sub: звукът на основния език
се възпроизвежда едновременно през
предния ляв високоговорител, а звукът
на втория език – през предния десен
високоговорител.
• Main: възпроизвежда се звукът
на основния език.
• Sub: възпроизвежда се звукът на
втория език.
x D.Range Comp. (Компресия
на динамичния диапазон)
Тази функция позволява да се компресира
динамичният диапазон на звука. Това
може да е полезно, когато искате да
гледате филми със слаба сила на звука
късно вечер. Компресията на динамичния
диапазон е възможна само с Dolby Digital
източници.
• On: динамичният диапазон
се компресира така, както го
е проектирал тонрежисьорът.
• Auto: динамичният диапазон
се компресира автоматично.
• Off: динамичният диапазон не
се компресира.
Можете да зададете необходимите
настройки за оборудването, свързано към
жака HDMI.
x Control for HDMI
Позволява Ви да включите или изключите
функцията „Control for HDMI“. За
подробности вижте „Подготовка за
„BRAVIA“ Sync“ (стр. 49).
• On
• Off
x Pass Through
Позволява Ви да извеждате HDMI
сигналите към телевизор дори когато
приемникът е в режим на готовност.
• On*: когато приемникът е в режим
на готовност, той непрекъснато извежда
HDMI сигнали от жака HDMI TV OUT
на приемника.
• Auto: когато телевизорът е включен,
а приемникът е в режим на готовност,
приемникът непрекъснато извежда
HDMI сигнали от жака си HDMI TV
OUT. Sony препоръчва тази настройка,
ако използвате телевизор на Sony,
съвместим с „BRAVIA“ Sync. Тази
настройка пести електроенергия
в режим на готовност в сравнение
с настройката „On“.
Забележка
Тази настройка може да работи само когато
„Control for HDMI“ е с настройка „On“.
• Off: приемникът не извежда HDMI
сигнали, когато е в режим на готовност.
Включете го, за да се наслаждавате
на сигналите от свързаното оборудване
на телевизора. Тази настройка пести
електроенергия в режим на готовност
в сравнение с настройката „On“.
* Само при модели за САЩ, Канада
и Австралия.
Забележка
Когато е избрана настройка „Auto“, може да
измине малко повече време до извеждането
на звука и изображението на телевизора,
отколкото при настройка „On“.
x HDMI Audio Out
Позволява да зададете HDMI изхода
за аудиосигнали от оборудването
за възпроизвеждане, свързано към
приемника чрез HDMI връзка.
63BG
Регулиране на настройките
Меню „HDMI Settings“
Забележки
• Когато зададете за „Control for HDMI“
настройка „On“, „HDMI Audio Out“ може да
се промени автоматично.
• Когато приемникът е в режим на готовност,
индикаторът ?/1 на предния панел светва
в кехлибарено, ако „Control for HDMI“
е с настройка „On“.
• AMP: HDMI аудиосигналите
от оборудването за възпроизвеждане
се извеждат само към
високоговорителите, свързани към
приемника. Многоканалният звук може
да се възпроизвежда така, както е.
Забележка
Аудиосигналите не се извеждат
от високоговорителя на телевизора, когато
„HDMI Audio Out“ е с настройка „AMP“.
• TV+AMP: звукът се извежда
от високоговорителя на телевизора
и от високоговорителите, свързани към
приемника.
Забележки
• Качеството на звука от оборудването
за възпроизвеждане зависи от качеството
на звука от телевизора, като например броя
на каналите и честотата на семплиране и др.
Ако телевизорът е снабден със стерео
високоговорители, извежданият
от приемника звук също е стерео, както
от телевизора, дори ако възпроизвеждате
от многоканален източник.
• Когато свързвате приемника към
видеооборудване (проектор и др.), звукът
може да не се възпроизвежда от приемника.
В такъв случай изберете „AMP“.
x Subwoofer Level
Позволява да зададете нивото на събуфера
на 0 dB или +10 dB, когато PCM сигнали
се въвеждат чрез HDMI връзка. Можете
да зададете нивото за всеки входен сигнал,
към който е присвоен входен жак HDMI
отделно.
• Auto: автоматично задава нивото
на 0 dB или +10 dB в зависимост
от аудиопотока.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Позволява Ви да настроите работата
на Fast View.
• Auto: можете да изберете HDMI вход
по-бързо, отколкото чрез нормалния
избор.
64BG
• Off: функциите „Fast View“ и „PREVIEW
(HDMI)“ не са достъпни.
Меню „Input Settings“
Можете да зададете настройките
за връзките на приемника и друго
оборудване.
x Input Mode
Позволява Ви да коригирате режима
на входен аудиосигнал, когато свържете
оборудване към цифровите и към
аналоговите жакове за входен
аудиосигнал.
За подробности вижте „Превключване
между цифров и аналогов звук (INPUT
MODE)“ (стр. 53).
x Input Edit
Позволява да зададете следните елементи
за всеки вход.
• Watch: показва вход към менюто
„Watch“.
• Listen: показва вход към менюто
„Listen“.
• Watch+Listen: показва вход както към
менюто „Watch“, така и към менюто
„Listen“.
x Audio Input Assign
Позволява да зададете жака(овете)
за входни аудиосигнали за всеки вход.
За подробности вижте „Използване на
други видео/аудио входни жакове (Audio
Input Assign)“ (стр. 54).
x Name In
Позволява Ви да въведете наименование
до 8 знака за входовете и да го изведете.
По-лесно е да се разпознае оборудването,
ако на дисплея се показва наименование
вместо жаковете.
1 Изберете „Name Input“, след което
натиснете .
2 Изберете наименованието на входния
сигнал, след което натиснете
.
3 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете знак, след което натиснете b.
Можете да преместите позицията
за въвеждане напред или назад
с натискането на B/b.
4 Повторете стъпка 3, за да въведете
знаците един по един, след което
натиснете .
Въведеното от Вас наименование
се запаметява.
Управление без
използване на
екранното меню
Можете да управлявате този приемник
чрез панела на дисплея дори ако
телевизорът не е включен към приемника.
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN
O
Меню „System Settings“
Можете да регулирате настройките
на приемника.
x Language
Позволява да изберете езика
за съобщенията на екрана.
• English
• French
• German
• Spanish
Използване на менюто
на панела на дисплея
1
Менюто се визуализира в панела
на дисплея на приемника.
2
Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете желаното от Вас меню,
след което натиснете
.
3
Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете параметъра, който искате
да настроите, след което
натиснете
.
4
Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете желаната от Вас настройка,
след което натиснете
.
x Auto Standby
Забележки
• Тази функция не работи, когато е избран вход
„FM“ или „AM“.
• Ако използвате едновременно функциите
за автоматично влизане в режим на готовност
и таймер на заспиване, с приоритет е таймерът
за заспиване.
За връщане към предходния
екран
Натиснете B или RETURN O.
За изход от менюто
Натиснете AMP MENU.
Забележка
Някои параметри и настройки може да
се показват затъмнени на панела на дисплея.
Това означава, че или не са достъпни, или са
фиксирани и не могат да бъдат променяни.
65BG
Регулиране на настройките
Позволява Ви да настроите приемника да
превключва автоматично към режим
на готовност, когато не го използвате или
когато към него не се въвеждат сигнали.
• On: превключва към режим
на готовност след около 30 минути.
• Off: не превключва към режим
на готовност.
Натиснете AMP MENU.
Общ преглед на менютата
Следните опции са налице във всяко меню. За подробности за навигирането през
менютата вижте стр. 65.
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
Auto Calibration
settings
[<AUTO CAL>]
Auto Calibration start
[A.CAL START]
Auto Calibration typea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Level settings
[<LEVEL>]
Test toneб)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxв)
Front left speaker level
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB до FL +10,0 dB
(на интервали от 0,5 dB)
Front right speaker level
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB до FR +10,0 dB
(на интервали от 0,5 dB)
Center speaker levelб)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB до CNT +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
Surround left speaker levelб)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB до SL +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
Surround right speaker levelб)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB до SR +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
Subwoofer levelб)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB до SW +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
Speaker pattern
[SP PATTERN]
от 3/2,1 до 2/0 (8 конфигурации)
Front speakers sizeб)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Center speaker sizeб)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Surround speakers sizeб)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Front left speaker distance
[FL DIST.]
FL 1,00 м до FL 10,00 м
(FL 3’3”до FL 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))
Front right speaker distance
[FR DIST.]
FR 1,00 м до FR 10,00 м (FR 3’3”
до FR 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))
Center speaker distanceб)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 м до CNT 10,00 м
(CNT 3’3” до CNT 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))
Speaker settings
[<SPEAKER>]
66BG
Настройки
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
Настройки
Surround left speaker distanceб)
[SL DIST.]
SL 1,00 м до SL 10,00 м
(SL 3’3” до SL 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))
Surround right speaker distanceб) SR 1,00 м до SR 10,00 м (SR 3’3”
[SR DIST.]
до SR 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))
SW 1,00 м до SW 10,00 м
(SW 3’3” до SW 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))
Distance unit
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Front speakers crossover
frequencyг)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
Center speaker crossover
frequencyг)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
Surround speakers crossover
frequencyг)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
Input mode
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Naming inputs
[NAME IN]
За подробности вижте
„Name In“ (стр. 64).
Digital audio input assignment
[A. ASSIGN]
За подробности вижте
„Използване на други видео/
аудио входни жакове (Audio
Input Assign)“ (стр. 54).
Surround settings
[<SURROUND>]
Effect levelд)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EQ settings
[<EQ>]
Front speakers bass level
[BASS]
BASS –10 dB до BASS +10 dB
(интервал от 1 dB)
Front speakers treble level
[TREBLE]
TREBLE –10 dB до TREBLE
+10 dB (интервал от 1 dB)
FM station receiving mode
[FM MODE]
STEREO, MONO
Naming preset stations
[NAME IN]
За подробности вижте
„Задаване на наименования на
предварително зададените
станции (Name Input)“ (стр. 41).
Input settings
[<INPUT>]
Tuner settings
[<TUNER>]
67BG
Регулиране на настройките
Subwoofer distanceб)
[SW DIST.]
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
Настройки
Audio settings
[<AUDIO>]
Night mode
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Synchronizes audio with video
output
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Advanced auto volume
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Digital broadcast language
selection
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dynamic range compression
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through
[PASS THRU]
ONе), AUTO, OFF
HDMI audio out
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI subwoofer level
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast view
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Auto standby mode
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
HDMI settings
[<HDMI>]
System settings
[<SYSTEM>]
Version
[VER. x.xxx]ж)
a) Можете да изберете тази настройка само когато сте извършили автоматичното калибриране
и сте запаметили настройките.
В зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите някои параметри или
настройки може да не са налице.
в)
xxx представлява канал на високоговорителите (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
г)
Можете да изберете този параметър само ако високоговорителят е с настройка „SMALL“.
д) Можете да изберете този параметър само ако сте избрали „HD-D.C.S.“ като звуково поле.
е)
Само при модели за САЩ, Канада и Австралия.
ж)x.xxx представлява номер на версия.
б)
68BG
За да видите информацията
на панела на дисплея
Панелът на дисплея предоставя
различна информация за състоянието
на приемника, например за звуковото
поле.
1 Изберете входа, за който искате да
проверите информацията.
2 Натиснете AMP, след което
натиснете DISPLAY неколкократно.
При всяко натискане на DISPLAY
дисплеят ще се променя циклично по
следния начин.
Име на индекса на входа1) t Вход,
който сте избрали t Текущо
приложено звуково поле2) t Сила
на звука t Информация за потока3)
Използване на дистанционното
управление
Повторно настройване
на бутона за входен сигнал
Можете да промените настройките по
подразбиране на бутоните за входен
сигнал така, че да съответстват
на оборудването в системата Ви. Ако
свързвате например Blu-ray Disc плейър
към жака SAT/CATV на приемника,
можете да зададете бутона SAT/CATV
на дистанционното управление да
контролира Blu-ray Disc плейъра.
При слушане на FM и АМ радио
Забележка
Име на предварително зададена
станция1) t Честота t Текущо
приложено звуково поле2) t Сила
на звука
Не можете да промените настройката
на бутоните за входен сигнал TV, TUNER и USB.
TV ?/1
При получаване на RDS
предавания (само при модели
за Европа и Австралия)
Бутони
за входен
сигнал
Наименование на услугата
на програмата или на предварително
зададената станция1) t Честота,
лента и предварително зададен
номер t Текущо приложено звуково
поле2) t Сила на звука
Бутони
с цифри
1)
Забележка
Символи или знаци може да не се показват
за някои езици.
1
Като държите натиснат бутона
за входен сигнал, чиято настройка
искате да промените, задръжте
TV ?/1.
Пример: като държите натиснат
SAT/CATV, задръжте TV ?/1.
2
Докато бутонът TV ?/1 е натиснат,
отпуснете бутона за входен сигнал.
Пример: докато бутонът TV ?/1
е натиснат, отпуснете SAT/CATV.
69BG
Използване на
дистанционното
Името на индекса се показва само когато сте
го задали за входа или предварително
настроената станция.
Името на индекса не се показва, когато са
въведени само празни интервали или
е същото като името на входа.
2) Показва се „PURE.DIRECT“, когато
е активирана функцията „Pure Direct“.
3)
Информацията за потока може да не
се показва.
3
Прегледайте следната таблица
и натиснете съответния бутон
за желаната от Вас категория, след
което отпуснете TV ?/1.
Нулиране на бутоните
за входен сигнал
Пример: натиснете 1, след което
отпуснете TV ?/1. Вече можете да
използвате бутона SAT/CATV, за да
управлявате Blu-ray Disc плейъра.
Категории
Натиснете
Blu-ray Disc плейър
(режим на управление
BD1)a)
1
Blu-ray Disc записващо
устройство
(режим на управление
BD3)a)
2
DVD плейър
(режим на управление
DVD1)
3
DVD рекордер
(режим на управление
DVD3)б)
4
VCR (видеокасетофон)
(режим на управление
VTR3)в)
5
CD плейър
6
a) За подробности относно настройката
BD1 или BD3 вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени с Bluray Disc плейъра или Blu-ray Disc
записващото устройство.
б)
DVD записващите устройства на Sony
се управляват с настройка DVD1 или
DVD3. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени DVD записващите
устройства.
в) Видеомагнетофоните на Sony
се управляват с настройка VTR 3, която
съответства на VHS.
70BG
?/1
TV INPUT
2–
1
2
Като задържите натиснат MASTER
VOL 2 –, натиснете и задръжте
?/1, след което натиснете TV INPUT.
Отпуснете всички бутони.
Бутоните за входен сигнал
се нулират до настройките по
подразбиране.
При повишена температура
Предпазни мерки
За безопасност
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
се излее течност, изключете приемника
от електрическата мрежа и го предайте
за проверка на квалифициран персонал,
преди да го използвате отново.
За източници на захранване
• Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на приемника.
• Уредът не е изключен от източника
на променливотоково захранване
(електрическата мрежа), докато
е свързан към електрическия контакт,
дори и самият уред да е изключен.
• Ако няма да използвате приемника
дълго време, го изключете
от електрическия контакт. За да
изключете кабела за променливотоково
захранване (проводника към
електрическата мрежа), хванете
щепсела. Никога не дърпайте кабела.
• (само при модели за САЩ и Канада)
Едната клема на щепсела е по-широка
от другата от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете да
вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от който сте
закупили оборудването.
• Кабелът за променливотоково
захранване (проводника към
електрическата мрежа) трябва да
се подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Въпреки че приемникът загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате този приемник
продължително и често, температурата
отгоре, встрани и в задната част
на корпуса се повишава значително. За да
избегнете изгаряне, не докосвайте
корпуса.
При поставяне
• Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване
на температурата и да удължите живота
му.
• Не поставяйте приемника близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
• Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
• Не поставяйте приемника близо до
оборудване като телевизор,
видеокасетофон или магнетофон. (Ако
приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо
до това оборудване, може да се появи
шум, както и да се влоши качеството
на картината. Това е особено вероятно
при използване на вътрешна антена
(ефирна). Затова е препоръчително да
се използва външна антена (ефирна).)
• Бъдете внимателни при поставяне
на приемника върху повърхности,
които са били специално обработени
(с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като това
може да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
При работа
Преди да свържете друго оборудване,
се уверете, че сте изключили приемника
и сте извадили захранващия кабел
от контакта.
71BG
Допълнителна информация
Допълнителна информация
При почистване
Почиствайте корпуса, панела и уредите
за управление с мека кърпа, навлажнена
със слаб препарат за почистване. Не
използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Отстраняване
на неизправности
Ако имате някои от следните
затруднения, докато използвате
приемника, използвайте тези указания
за отстраняване на неизправности, за да
ги разрешите. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony. Имайте предвид, че ако
сервизните техници сменят някои части
по време на ремонта, те могат да ги
задържат.
Захранване
Приемникът се изключва автоматично.
• „Auto Standby“ е с настройка „On“
(стр. 65).
• Функцията за таймер за заспиване
работи (стр. 15).
• „PROTECTOR“ работи (стр. 79).
Изображение
Не се появява изображение
на телевизора.
• Изберете подходящия входен сигнал
с помощта на бутоните за входен
сигнал.
72BG
• Настройте телевизора на съответния
режим на входен сигнал.
• Преместете аудиооборудването далеч
от телевизора.
• Уверете се, че кабелите са правилно
и здраво свързани към оборудването.
• В зависимост от оборудването
за възпроизвеждане може да
се наложи да го настроите.
Прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени с всяко
оборудване.
• Задължително използвайте High
Speed HDMI кабел, когато
преглеждате изображения или
слушате музика, особено за сигнали
1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K
или 3D.
Не се появява 3D изображение
на телевизора.
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно да не
бъдат показани 3D изображения.
Не се появява 4K изображение
на телевизора.
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно да не
бъдат показани 4K изображения.
Проверете възможностите за видео
и настройката на телевизора
и видеоустройството. Също така,
проверете дали свързвате видео
оборудването към свободен 4K HDMI
IN жак на приемника.
Когато приемникът е в режим
на готовност, от телевизора не
се извежда изображение.
• Когато приемникът влезе в режим
на готовност, изображението
се възпроизвежда от последното
избрано HDMI оборудване преди
изключването на приемника. Ако
използвате и друго оборудване,
включете го да възпроизвежда
и осъществете операцията
„Изпълнение с едно докосване“ или
включете приемника, за да изберете
Екранното меню не се извежда
на телевизионния екран.
• Натиснете HOME, за да включите
екранното меню.
• Проверете дали телевизорът
е правилно свързан.
• В зависимост от телевизора
показването на екранното меню
на телевизионния екран може да
отнеме известно време.
Панелът на дисплея е изключен.
• Ако светне индикаторът PURE
DIRECT, натиснете PURE DIRECT,
за да изключите функцията (стр. 47).
• Натиснете DIMMER на приемника,
за да настроите яркостта на панела
на дисплея.
Звук
Няма звук или се чуват само много
слаби звуци, без значение кое
оборудване е избрано.
• Проверете дали всички свързващи
кабели са включени в съответните
входни/изходни жакове
на приемника, високоговорителите
и оборудването.
• Проверете дали приемникът
и оборудването са включени.
• Проверете дали управлението
MASTER VOLUME не е зададено
на „VOL MIN“.
• Проверете дали SPEAKERS не
е зададено на „SPK OFF“ (стр. 10).
• Проверете дали не са свързани
слушалки към приемника.
• Натиснете
на дистанционното
управление, за да отмените
функцията за заглушаване.
• Опитайте да натиснете бутона
за входен сигнал
на дистанционното управление или
да завъртите INPUT SELECTOR
на приемника, за да изберете
желаното от Вас оборудване
(стр. 32).
• Когато искате да слушате звука
от високоговорителя на телевизора,
задайте за „HDMI Audio Out“
настройка „TV+AMP“ в менюто
„HDMI Settings” (стр. 63). Ако не
можете да възпроизвеждате
от многоканален аудиоизточник,
задайте настройка „AMP“. Звукът
обаче няма да се изведе през
високоговорителя на телевизора.
• Звукът може да бъде прекъснат,
когато честотата на семплиране,
броят канали или аудиоформатът
на изходните аудиосигнали
от оборудването, което
възпроизвежда, се сменят.
73BG
Допълнителна информация
HDMI оборудването, което искате да
използвате.
• (Само при модели за САЩ, Канада
и Австралия) Уверете се, че „Pass
Through“ е с настройка „On“ в менюто
„HDMI Settings“, ако свързвате към
приемника оборудване, което не
е съвместимо с „BRAVIA“ Sync
(стр. 63).
Има силно бръмчене или шум.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са здраво свързани.
• Проверете дали кабелите за връзка са
далеч от трансформатор или двигател
и че са поне на 3 метра (10 фута)
разстояние от телевизор или
флуоресцентна светлина.
• Преместете аудиооборудването далеч
от телевизора.
• Щепселите и жаковете са замърсени.
Избършете ги с кърпа, леко
навлажнена със спирт.
Няма звук или се чуват само много слаби
звуци от конкретни високоговорители.
• Свържете слушалки към жака
PHONES, за да се уверите, че
от слушалките излиза звук. Ако
се чува само единият канал,
оборудването може да не е свързано
правилно към приемника. Проверете
дали всички кабели са вкарани
докрай в жаковете на приемника
и на оборудването.
Ако и двата канала се чуват
на слушалките, предният
високоговорител може да не е свързан
правилно към приемника. Проверете
връзката на предния високоговорител,
който не извежда звук.
• Уверете се, че сте свързали и жаковете
L и R на аналоговото оборудване, тъй
като то изисква такава връзка.
Използвайте аудио кабел (не
е включен в комплекта).
• Регулирайте нивото
на високоговорителя (стр. 60).
• Проверете дали настройките
на високоговорителите са подходящи
за текущата система с помощта
на менюто „Auto Calibration“ или
„Speaker Pattern“ в менюто „Speaker
Settings“. След това проверете дали
от всеки високоговорител се извежда
правилно звук с помощта на „Test
Tone“ в менюто „Speaker Settings“.
• Проверете дали събуферът е свързан
правилно и здраво.
74BG
• Уверете се, че сте включили събуфера.
• В зависимост от избраното звуково
поле събуферът може да не
възпроизвежда звук.
• Когато всички високоговорители са
с настройка „Large“ и е избрано
„Neo:6 Cinema“ или „Neo:6 Music“,
събуферът не възпроизвежда звук.
Не се възпроизвежда звук
от конкретно оборудване.
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно към входните
аудиожаковете за това оборудване.
• Проверете дали използваният
за връзката кабел (или кабели)
е вкаран докрай в жаковете
на приемника и на оборудването.
• Проверете INPUT MODE (стр. 53).
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно към HDMI
жака за това оборудване.
• Не можете да слушате Super Audio
CD при свързване чрез HDMI.
• В зависимост от оборудването
за възпроизвеждане може да
настроите HDMI настройките
за него. Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с всяко оборудване.
• Задължително използвайте High
Speed HDMI кабел, когато
преглеждате изображения или
слушате музика, особено за сигнали
1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K
или 3D.
• Аудиосигналите (формат, честота
на семплиране, дължина в битове
и т.н.), предавани от жак HDMI,
може да са потиснати от свързаното
оборудване. Проверете настройката
на свързаното оборудване, ако
изображението е с ниско качество
или ако звукът не излиза
от оборудването, свързано чрез
HDMI кабела.
• Когато свързаното оборудване не
е съвместимо с технологията за
защита на авторските права (HDCP),
•
•
•
•
•
на оборудването, свързано чрез
HDMI връзка към приемника;
– сменете телевизионния канал,
когато искате да гледате
телевизионно предаване;
– изберете правилното оборудване
или желания от Вас входен сигнал,
когато искате да гледате програма
от оборудването, свързано към
телевизора. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на телевизора за тази операция.
• Проверете дали не се използва
„Analog Direct“.
• Когато използвате функцията
„Control for HDMI“, не можете да
управлявате свързаното оборудване,
използвайки дистанционното
управление на телевизора.
– В зависимост от свързаното
оборудване и телевизора може да
се наложи да ги настроите.
Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с всяко оборудване и с телевизора.
– Сменете входа на приемника към
HDMI входа, свързан към
оборудването.
• Проверете дали избраният входен
жак за цифров звук не е настроен
за други входни сигнали (стр. 54).
Левият и десният канал са
небалансирани или обърнати.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно и здраво
свързани.
• Регулирайте параметрите за силата
на звука чрез менюто „Speaker
Settings“.
Не се възпроизвежда Dolby Digital или
DTS многоканален звук.
• Проверете дали възпроизвежданият
DVD диск и др. е записан във формат
Dolby Digital или DTS.
• Когато свързвате DVD плейъра или
друго устройство към цифровите
входни жакове на приемника,
се уверете, че свързаното оборудване
75BG
Допълнителна информация
•
изображението и/или звукът от жака
HDMI TV OUT може да са изкривени
или да не се извеждат. В такъв случай
проверете спецификацията
на свързаното оборудване.
Задайте разделителната способност
на изображението на оборудването,
което възпроизвежда, към повече
от 720p/1080i, за да слушате звук
с висока скорост на предаване
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
Може да е необходимо
разделителната способност
на оборудването, което
възпроизвежда, да е с определени
настройки, преди да можете да
се наслаждавате на многоканален
линеен PCM. Вижте инструкциите за
експлоатация на оборудването за
възпроизвеждане.
Уверете се, че телевизорът
е съвместим с функцията „System
Audio Control“ за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата.
Ако телевизорът не разполага
с функцията „System Audio Control“,
задайте „HDMI Audio Out“ в менюто
„HDMI Settings“ на „TV+AMP“, ако
искате да слушате звука
от високоговорителя на телевизора
и от приемника.
– „AMP“, ако искате да слушате звука
от приемника.
Когато свързвате приемника към
видеооборудване (проектор и др.),
звукът може да не се възпроизвежда
от приемника. В такъв случай задайте
за „HDMI Audio Out“ настройка
„AMP“ в менюто „HDMI Settings“
(стр. 63).
Ако не можете да чувате звук
от оборудването, свързано към
приемника, докато е избран вход
от телевизор на приемника:
– сменете входния сигнал
на приемника на „HDMI“, когато
искате да гледате програма
разполага с настройка за изходящ
цифров звук.
• Задайте за „HDMI Audio Out“
настройка „AMP“ в менюто „HDMI
Settings“ (стр. 63).
• Можете да се наслаждавате на звук
с висока скорост на предаване (DTSHD Master Audio, Dolby TrueHD),
многоканален линеен PCM, само
с HDMI връзка.
Не може да бъде постигнат съраунд
ефект.
• Уверете се, че сте избрали звуковото
поле за филми или музика (стр. 43).
• Звуковите полета не работят, когато
се получават сигнали DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
или Dolby TrueHD с честота
на семплиране над 48 kHz.
Не се извежда тестов тон
от високоговорителите.
• Кабелите на високоговорителите
може да не са свързани правилно.
Проверете дали са свързани стабилно
и не могат да бъдат изключени чрез
леко издърпване.
• Кабелите на високоговорителите
може да имат проблем, свързан с късо
съединение.
включете го да възпроизвежда
и осъществете операцията
„Изпълнение с едно докосване“ или
включете приемника, за да изберете
HDMI оборудването, което искате
да използвате.
• (Само при модели за САЩ, Канада
и Австралия)
Уверете се, че „Pass Through“
е с настройка „On“ в менюто „HDMI
Settings“, ако свързвате към
приемника оборудване, което не
е съвместимо с „BRAVIA“ Sync
(стр. 63).
Тунер
FM сигналът е слаб.
• Използвайте коаксиален кабел
от 75 ома (не е включен в комплекта),
за да свържете приемника с външна
FM антена (ефирна), както е показано
по-долу.
Външна FM антена (ефирна)
Приемник
Тестовият тон се възпроизвежда
от високоговорител, различен от този,
показан на телевизионния екран.
• Конфигурацията
на високоговорителите е зададена
неправилно. Уверете се, че връзките
и конфигурацията
на високоговорителите съвпадат.
Когато приемникът е в режим
на готовност, от телевизора не
се извежда звук.
• Когато приемникът влезе в режим
на готовност, звукът
се възпроизвежда от последното
избрано HDMI оборудване преди
изключването на приемника. Ако
използвате и друго оборудване,
76BG
Радиостанциите не могат да бъдат
настроени.
• Проверете дали антените (ефирни) са
здраво свързани. Регулирайте
антените (ефирни) и свържете
външна антена (ефирна), ако
е необходимо.
• Силата на сигнала на радиостанциите
е прекалено слаба при автоматична
настройка. Използвайте директно
настройване.
• Уверете се, че сте настроили скалата
правилно (при настройване на AM
радиостанции чрез директно
настройване) (стр. 40).
RDS не работи.*
• Уверете се, че сте настроили FM
станция с поддръжка на RDS.
• Изберете FM станция с по-силен
сигнал.
• Станцията, която сте настроили, не
предава правилно RDS сигнала или
сигналът е слаб.
RDS информацията, която искате, не
се показва.*
• Тази услуга може да е временно
недостъпна. Свържете
се с радиостанцията и разберете
дали действително предоставят
въпросната услуга.
* Само при модели за Европа и Австралия.
iPod/iPhone
Звукът е изкривен.
• Натиснете 2 – на дистанционното
управление неколкократно.
• Настройте за „EQ“ на iPod/iPhone
настройка „Off“ или „Flat“.
Не се възпроизвежда звук от iPod/
iPhone.
• Изключете iPod/iPhone и го
включете отново.
iPod/iPhone не може да се зарежда.
• Проверете дали приемникът
е включен.
• Уверете се, че iPod/iPhone
е стабилно свързан.
iPod/iPhone не може да се управлява.
• Проверете дали сте премахнали
предпазния калъф на iPod/iPhone.
• В зависимост от съдържанието
на iPod/iPhone стартирането
на възпроизвеждането може да
отнеме време.
• Изключете iPod/iPhone и го
включете отново.
• Използвате неподдържан iPod/
iPhone. Вижте „Съвместими модели
iPod/iPhone“ (стр. 33) за всички
поддържани видове устройства.
Силата на звука на звънене на iPhone
не се променя.
• Регулирайте силата на звука
на звънене с помощта на
контролите на iPhone.
USB устройство
Използвате ли поддържано USB
устройство?
• Ако свържете неподдържано USB
устройство, могат да възникнат
следните проблеми. Вижте
„Съвместими USB устройства“
(стр. 36) за всички поддържани
видове устройства.
– USB устройството не
е разпознато.
– Имената на файловете и папките
не се показват на приемника.
– Възпроизвеждането не
е възможно.
– Звукът прескача.
– Има шум.
– Възпроизвежда се изкривен звук.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
• Изключете приемника и свържете
отново USB устройството, след
което включете приемника.
• Музикалните файлове съдържат
шум или звукът е изкривен.
77BG
Допълнителна информация
• Няма предварително зададени
станции или предварително
зададените станции са били изтрити
(при използване на настройване чрез
сканиране на предварително
зададени станции). Настройте
и запаметете станциите (стр. 41).
• Натиснете AMP, след което натиснете
DISPLAY на дистанционното
управление неколкоратно, за да
се покаже честотата на панела
на дисплея.
USB устройството не е разпознато.
• Изключете приемника, след което
изключете USB устройството.
Включете приемника отново
и свържете USB устройството.
• Свържете поддържаното USB
устройство (стр. 36).
• USB устройството не работи
правилно. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на USB устройството за информация
как да се разрешите този проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
• Изключете приемника и свържете
отново USB устройството, след което
включете приемника.
• Свържете поддържаното USB
устройство (стр. 36).
• Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждането.
– има много папки или файлове
на USB устройството;
– файловата структура
е изключително сложна;
– капацитетът на паметта
е прекалено голям;
– вътрешната памет
е фрагментирана.
Затова препоръчваме да следвате тези
указания:
– общ брой папки на USB
устройството: 256 или по-малко
(включително папка „ROOT“);
– общ брой файлове в една папка: 256
или по-малко.
Аудиофайлът не може да бъде
възпроизведен.
Показва се „Reading“ за продължително
време или стартирането
на възпроизвеждането отнема дълго
време.
• MP3 файлове в MP3 PRO формат не
могат да бъдат възпроизведени.
• Аудиофайлът съдържа няколко
звукови пътечки.
• Някои AAC файлове може да не
бъдат възпроизведени правилно.
• WMA файловете във формати
Windows Media Audio Lossless
и Professional не могат да бъдат
възпроизведени.
• USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни
от FAT16 или FAT32, не
се поддържат.*
• Ако използвате USB устройство
с няколко дяла, само файловете
на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
• Възпроизвеждането е възможно до
8 нива (вкл. папка „ROOT“).
• Броят папки е надвишил 256 (вкл.
папка „ROOT“).
• Броят файлове в папка
е надвишил 256.
• Файлове, които са криптирани или
защитени с пароли и т.н., не могат да
бъдат възпроизвеждани.
• Процесът по прочитането може да
отнеме дълго време в следните
случаи:
* Това устройство поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да не
поддържат всички тези FAT системи.
USB устройството не може да бъде
включено в (USB) порта.
• USB устройството е включено
с горната страна надолу. Свържете
USB устройството с правилната
ориентация.
Грешна визуализация.
• Данните, съхранени в USB
устройството, може да са повредени.
• Знаците, които могат да бъдат
показвани от този приемник, са
следните:
– главни букви (A до Z);
– малки букви (a до z);
– цифри (0 до 9);
– символи (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Други знаци може да не бъдат
показани правилно.
78BG
“BRAVIA” Sync (Control for
HDMI)
Функцията „Control for HDMI“ не работи.
• Проверете HDMI връзката (стр. 22).
• Уверете се, че „Control for HDMI“
е с настройка „On“ в менюто „HDMI
Settings“.
• Уверете се, че свързаното оборудване
е съвместимо с функцията „Control
for HDMI“.
• Проверете настройките
за управление за HDMI на свързаното
оборудване. Вижте инструкциите
за експлоатация на свързаното
оборудване.
• Ако извадите HDMI кабела или
промените връзката, повторете
процедурите от „Подготовка за
„BRAVIA“ Sync“ (стр. 49).
• Когато „Control for HDMI“
е с настройка „Off“, „BRAVIA“ Sync не
работи правилно, дори оборудването
да е свързано към жака HDMI IN.
• Видовете и броят уреди, които могат
да бъдат управлявани от „BRAVIA“
Sync, са ограничени в стандарта
HDMI CEC, както следва:
– записващо оборудване (Blu-ray Disc
записващо устройство, DVD
записващо устройство и др.): до
3 броя;
– възпроизвеждащо оборудване
(Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
и др.): до 3 броя;
– тунери: до 4 устройства
(Приемникът използва едно от тях
за операциите си, свързани
с екранното меню.)
– аудио-видео приемник (аудио
система): до 1 брой.
Дистанционно управление
Дистанционното управление не работи.
• Насочете дистанционното
управление към сензора
за дистанционно управление
на приемника (стр. 10).
• Отстранете всички препятствия
между дистанционното управление
и приемника.
• Сменете всички батерии
в дистанционното управление с нови,
ако са слаби.
• Уверете се, че сте избрали правилния
входен сигнал на дистанционното
управление.
Съобщения за грешки
Ако има повреда, се появява съобщение
на панела на дисплея. Може да проверите
състоянието на системата според
съобщението. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony.
PROTECTOR
Към високоговорителите се подава
неправилен ток или приемникът
е покрит и вентилационните отвори са
блокирани. Приемникът автоматично
ще се изключи след няколко секунди.
Премахнете предмета, покриващ
горния панел на приемника, проверете
връзката на високоговорителя
и включете захранването отново.
USB FAIL
Открито е прекомерно подаване на ток
от (USB) порта. Приемникът
автоматично ще се изключи след
няколко секунди. Проверете iPod/
iPhone или USB устройството, след
което го изключете и отново включете
захранването.
79BG
Допълнителна информация
За подробности прегледайте
с инструкциите за експлоатация на всяко
USB устройство или се свържете
с производителя.
За други съобщения вижте „Списък със
съобщения след измерване на
автоматичното калибриране“ (стр. 59),
„Списък със съобщения на iPod/iPhone“
(стр. 35) и „Списък със съобщения на USB
устройство“ (стр. 38).
Изтриване на паметта
Измерено при следните условия:
Област
Изисквания
за захранването
САЩ, Канада
120 V променлив ток,
60 Hz
Европа,
Австралия
230 V променлив ток
50 Hz
2) Референтна изходна мощност за предни,
Раздели за справка
За изтриване
Вижте
Всички запаметени
настройки
стр. 55
Персонализирани звукови
полета
стр. 48
Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗВУКОВАТА
МОЩНОСТ
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО
ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(само при модела за САЩ)
С натоварване от 6 ома и на двата канала,
от 20 Hz – 20 000 Hz; номинално 90 вата
на канал минимална RMS мощност, с не
повече от 0,09% общо хармонично
изкривяване от 250 миливата
на номиналната изходна мощност.
Секция на усилвателя
Изходна мощност1)
Минимална RMS изходна мощност
(6 ома, 20 Hz – 20 kHz, ОХИ 0,09%)
90 W + 90 W
Изходна мощност в стерео режим
(6 ома, 1 kHz, ОХИ 1%)
105 W + 105 W
Изходна мощност в съраунд режим2)
(6 ома, 1 kHz, ОХИ 0,9%)
145 W на канал
80BG
1)
централен и съраунд високоговорители.
В зависимост от настройките на звуковото
поле и източника е възможно да няма
извеждане на звук.
Честотна характеристика
Аналогова
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(с изключени звуково поле
и еквалайзер)
Вход
Аналогов
Чувствителност: 500 mV/
50 килоома
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Цифров (коаксиален)
Импеданс: 75 ома
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Цифров (оптичен)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Изход (аналогов)
SUBWOOFER
Напрежение: 2 V/1 килоом
Еквалайзер
Нива на усилване
±10 dB, стъпка от 1 dB
3)
4)
INPUT SHORT (с изключени звуково поле
и еквалайзер).
Измерена мрежа, входно ниво.
Секция за FM тунер
Честотен обхват
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (ефирна)
Проводникова FM антена
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирано
Секция за AM тунер
Обща информация
Честотен обхват
Изисквания за захранването
САЩ, Канада
Скала на настройване
Област
Стъпка
от 10 kHz
Стъпка
от 9 kHz
Изисквания
за захранването
САЩ, Канада
120 V AC, 60 Hz
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Европа,
Австралия
230 V AC, 50/60 Hz
Европа,
Австралия
–
531 kHz –
1602 kHz
Антена (ефирна)
Рамкова антена (ефирна)
Секция за видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
Секция iPod/iPhone
Постоянен ток 5 V 1,0 A MAX
Секция USB
Поддържан формат*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
8 kHz – 48 kHz 16-битови PCM
сигнали
Консумация на електроенергия
200 W
Консумация на енергия (в режим
на готовност)
0.3 W (Когато „Control for HDMI“
(стр. 63) и „Pass Through“ (стр. 63) са
с настройка „Off “.)
Размери (ширина/височина/дълбочина)
(приблиз.)
430 мм × 156 мм × 329,4 мм
(17 инча × 6 1/4 инча × 13 инча),
включително изпъкналите части
и контролите за управление
Тегло (приблиз.)
7,7 кг (16 lb 16 oz)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
* Съвместимостта с всеки софтуер
за кодиране/запис и с всички записващи
устройства и носители не може да бъде
гарантирана.
Скорост на трансфер
Full-speed
Поддържано USB устройство
Клас за масово съхранение
Максимален ток
500 mA
81BG
Допълнителна информация
Област
Индекс
Числени стойности
2 канала 43
5.2 канала 19
A–Z
A/V Sync. 62, 68
AM 39
Audio Input Assign 54
Blu-ray Disc плейър 24
BRAVIA Sync
подготовка 49
CD плейър 26
Control for HDMI 68
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 28
Direct Tuning 40
DVD плейър 24
DVD рекордер 25
Effect level 67
FM 39
FM Mode 39
FM режим 67
HD-D.C.S. 44
HDMI Audio Out 68
HDMI аудио изход 63
INPUT MODE 53
Input Settings 64
iPod/iPhone 33
Language 65
OSD (Екранно меню) 30
PlayStation 3 24
PROTECTOR 79
Pure Direct 47
Sound field 43
Super Audio CD плейър 26
TV 21
82BG
USB FAIL 79
VCR (видеокасетофон) 25
А
Автоматичен режим на
готовност 65, 68
Автоматична сила на звука 62
Автоматично настройване 39
Б
Баси 47, 67
Бърз изглед 64
В
Видеоигра 25
Високи 47, 67
Връзка
iPod/iPhone 26
USB устройство 26
антени 27
аудиооборудване 26
видеооборудване 22
високоговорители 20
Телевизор 21
Вход 31
Д
Двоен моносигнал 63, 68
Дистанционно управление 14
Е
Единица за разстояние 62, 67
З
Заглушаване 32
П
Избор на сцена 52
Изключване на системата 51
Изпълнение с едно докосване 50
Изчистване
дистанционно управление 70
звуково поле 48
памет 55
Панел на дисплея 11
Показване на информация върху
панела на дисплея 69
Предварително зададени
станции 41
Пропускане 63, 68
К
Компресия на динамичния
диапазон 63, 68
Контрол на звука, възпроизвеждан
от системата 51
Конфигурация на
високоговорителите 60, 66
Л
Лесна настройка 28
Лесно дистанционно управление 53
М
Меню 56, 66
Меню „Settings“ 56
Н
Наименование на входния
сигнал 41, 64
Настройки за HDMI 63, 68
Настройки за автоматично
калибриране 66
Настройки за аудио 62, 68
Настройки за съраунд 67
Настройки на
високоговорителите 58, 66
Настройки на еквалайзера 47, 67
Настройки на нивото 66
Настройки на системата 65, 68
Настройки на тунера 67
Нощен режим 10, 62
Нулиране 55
Р
Режим A.F.D./2CH 43
Режим за музика 45
Режим за филми 44
Ръчно настройване 60
С
Сателитен тунер 24, 25
Съобщение
iPod/iPhone 35
USB 38
Автоматично калибриране 59
Грешка 79
Т
Таймер за заспиване 15
Тестов тон 61, 66
Тип на калибрирането 60, 66
Тунер 39
Тунер за кабелна телевизия 24, 25
У
Управление за HDMI 63
Управление на система за
домашно кино 52
Ч
Честота на кросоувър 61, 67
83BG
Допълнителна информация
И
4-448-425-12(1) (BG)
©2013 Sony Corporation
Download PDF