Sony | STR-DN1030 | Sony STR-DN1030 STR-DN1030 Home cinema AV receiver Инструкции за експлоатация

4-420-298-21(1) (BG)
Многоканален
аудио-видео
приемник
Инструкции за експлоатация
STR-DN1030
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не поставяйте открити източници на пламък
върху устройството, като например запалени
свещи.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за книги
или вграден шкаф.
Тъй като захранващият кабел се използва
за изключване на уреда от електрическата
мрежа, включете го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно в уреда,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце, огън и други подобни.
Уредът не е изключен от електрическата мрежа,
докато е свързан към контакта, дори и самият
той да е изключен.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може доведе до увреждане
на слуха.
Този символ е предназначен
да предупреждава потребителя
за наличието на повърхност,
която може да е гореща,
ако бъде докосната по време
на нормална работа.
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
2BG
За потребители в Европа
Съобщение за потребителите: следната
информация е приложима само
за оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Упълномощеният представител
за EMC и безопасността на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните документи
за сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване съответства на основните изисквания
и другите съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния URL
адрес: http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е предназначен за използване
в следните държави:
AT, BE, DK, FI, FR, DE, GR, IS, IE, IT, LU, NL, NO,
PT, ES, SE, CH, CZ, HU, PL, RO, GB
За потребители, които използват този
продукт в следните държави:
Норвегия:
Използването на това радио оборудване
не е разрешено в географската област с радиус
20 км от центъра на Ни-Алезунд, Свалбард.
Франция:
Wi-Fi функцията на този многоканален аудиовидео приемник трябва да се използва само
в сгради.
Всяко използване на Wi-Fi функцията на този
многоканален аудио-видео приемник извън
сгради е забранено на френска територия. Моля,
преди да използвате този многоканален аудиовидео приемник извън сгради, уверете се,
че Wi-Fi функцията му е изключена. (Решение
на ART 2002-1009, изменено с решение
на ART 03-908, относно ограниченията
при използване на радиочестоти).
Италия:
Използването на мрежа RLAN мрежа се урежда:
– по отношение на частното използване чрез
законодателен декрет № 259 от 1.8.2003 г.
(„Правилник за електронните комуникации“).
По-конкретно член 104 указва кога
е необходимо предварително получаване
на общо разрешение, а член 105 указва кога
е разрешено свободното използване;
– по отношение на предоставянето на публичен
достъп чрез RLAN до телекомуникационни
мрежи и услуги, от министерско постановление
от 28.5.2003 г., и измененията му, както и от
член 25 (общо разрешение за мрежи и услуги
за електронни комуникации) от Правилника
за електронните комуникации.
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо
за държавите
от Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да
бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете към
местната администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо
за държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химически символ.
Химическите символи за живак (Hg) или олово
(Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията, предайте продукта в края
на експлоатационния му цикъл в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията
от продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерията
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте закупили
продукта.
3BG
Относно това ръководство
• Указанията в това ръководство са за модел
STR-DN1030. Номерът на модела се намира
в долния десен ъгъл на предния панел.
Използваните в настоящото ръководство
илюстрации са за модела за Европа и може да
се различават от Вашия модел. Всички разлики
при работата са отбелязани в ръководството
като „Само за модела за Европа“.
• Указанията в това ръководство описват
работата на приемника с предоставеното
дистанционно управление. Можете да
използвате също и бутоните или контролите
за управление върху приемника, ако са със
същите или подобни имена като тези върху
дистанционното управление.
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro Logic
Surround, както и DTS** Digital Surround System.
* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX и символът
„двойно D“ са търговски марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз според номера
на патенти в САЩ: 5 956 674; 5 974 380;
6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929;
7 392 195; 7 272 567 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ и по света.
DTS-HD, символът и DTS-HD и символът
заедно са регистрирани търговски марки,
като DTS-HD Master Audio е търговска марка
на DTS, Inc. Продуктът включва софтуер.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
Този приемник е снабден с технологията HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът HDMI,
са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
Типът шрифт (Shin Go R), инсталиран в този
приемник, е предоставен от MORISAWA &
COMPANY LTD. Тези имена са търговски марки
на MORISAWA & COMPANY LTD. и авторското
право върху шрифта също принадлежи
на MORISAWA & COMPANY LTD.
4BG
AirPlay, логото на AirPlay, iPhone, iPod, iPod
classic, iPod nano и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави.
Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки са собственост
на съответните им притежатели. В това
ръководство символите ™ и ® не са посочени.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към iPod
или съответно iPhone и че е одобрен
от разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта му със
стандартите за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че използването
на този аксесоар с iPod или iPhone може да
окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
DLNA™, логотипът на DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки, търговски
марки за услуги или знаци за съответствие
на Digital Living Network Alliance.
„Логото на Sony Entertainment Network“
и „Sony Entertainment Network“ са търговски
марки на Sony Corporation.
Wake-on-LAN е търговска марка
на International Business Machines Corporation
в Съединените щати.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
и Windows Media са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените щати
и/или в други държави.
Този продукт съдържа технология, която е обект
на определени права на интелектуална
собственост на Microsoft. Употребата или
разпространението на тази технология извън
този продукт са забранени без съответния
лиценз или лицензи от Microsoft.
Технологията за аудио кодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логотипът „x.v.Color
(x.v.Colour)“ са търговски марки
на Sony Corporation.
„BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистрирана търговска марка
на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ е регистрирана търговска марка
на Sony Corporation.
MICROVAULT е търговска марка
на Sony Corporation.
VAIO и VAIO Media са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
PARTY STREAMING и логотипът PARTY
STREAMING са търговски марки
на Sony Corporation.
Логотипът на Wi-Fi CERTIFIED е знак
за съответствие на Wi-Fi Alliance.
FLAC декодер
Авторски права © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
– Името на фондация Xiph.org и имената
на нейните спомоществователи не могат
да бъдат използвани за подкрепа или
популяризиране на продукти, производни
на този софтуер, без специално
предварително писмено разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ „ВЪВ ВИДА,
В КОЙТО Е“, КАТО СЕ ПРАВИ ОТКАЗ ОТ
ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА
И НЕЙНИТЕ И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ
НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ
ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ
СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ
ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС
ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ
И ПРИ КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА
ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ
ПО ДОГОВОР, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ
ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН),
ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР,
ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
По-нататъшното разпространение
и използването под формата на изходен
и бинарен код, с или без изменения,
са разрешени при спазване на следните условия:
– Горната бележка относно авторските права,
този списък с условия и следващият отказ
от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение
на изходния код.
– При по-нататъшното разпространение под
формата на бинарен код горната бележка
относно авторските права, този списък
с условия и следващият отказ от отговорност
трябва да бъдат възпроизведени
в документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението.
5BG
Съдържание
Относно това ръководство ........................... 4
Принадлежности от комплекта ................... 8
Описание и местоположение
на частите .................................................... 9
Първи стъпки................................................. 18
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио ..........................62
Предварително задаване на FM/AM
радиостанции (Preset Tuning)................63
Получаване на RDS предавания.................64
Връзки
1: Инсталиране
на високоговорителите .......................... 21
2: Свързване на високоговорителите....... 23
3: Свързване на телевизора ........................ 25
4a: Свързване на видеооборудването....... 26
4b: Свързване на аудиооборудването ...... 33
5: Свързване на антени (ефирни).............. 34
6: Свързване към мрежата .......................... 34
Слушане на звукови ефекти
Подготовка на приемника
Използване на мрежови
функции
Настройка на превключвателя
на напрежение .......................................... 37
Свързване на променливотоков
захранващ кабел (проводник към
електрическата мрежа)........................... 37
Инициализиране на приемника ................ 38
Настройване на високоговорителите ...... 38
Използване на AUTO CALIBRATION...... 40
Конфигуриране на мрежовите
настройки на приемника ....................... 45
Ръководство за работа с екранното
меню............................................................ 50
Основни операции
Възпроизвеждане на входен сигнал
от оборудване ........................................... 52
Възпроизвеждане от iPhone/iPhone.......... 55
Възпроизвеждане от USB устройство ...... 58
Записване чрез приемника ......................... 61
6BG
Избор на звуковото поле .............................65
Използване на функцията
за оптимизиране на звука ......................68
Използване на функцията
„Advanced Auto Volume“.........................69
Нулиране на звуковите полета
до настройките по подразбиране.........69
Относно мрежовите функции
на приемника ............................................70
Настройване на сървъра..............................70
Слушане на аудиосъдържание,
съхранено на сървъра .............................75
Наслаждаване на Sony Entertainment
Network (SEN) ...........................................77
Използване на функцията PARTY
STREAMING..............................................80
Поточно предаване на музика
от iTunes с AirPlay ....................................82
Актуализиране на софтуера ........................83
Търсене на елемент чрез
ключова дума.............................................86
Функции „BRAVIA“ Sync
Какво представлява „BRAVIA“ Sync?........ 87
Подготовка за „BRAVIA“ Sync .................... 88
Възпроизвеждане от оборудване
с едно докосване
(Изпълнение с едно докосване) ........... 89
Слушане на звук от телевизора през
високоговорителите, свързани към
приемника (System Audio Control)...... 90
Изключване на приемника с телевизора
(изключване на системата).................... 90
Наслаждаване на оптимално звуково
поле за избраната сцена
(избор на сцена)....................................... 91
Управление на приемника чрез
дистанционното управление
на телевизора (Управление
на система за домашно кино) ............... 91
Използване на
дистанционното управление
Програмиране на дистанционното
управление...............................................114
Нулиране на дистанционното
управление...............................................119
Допълнителна информация
Предпазни мерки.........................................119
Отстраняване на неизправности .............120
Спецификации.............................................133
Индекс............................................................136
Други операции
Превключване между цифров
и аналогов звук (INPUT MODE) ......... 92
Използване на други видео/аудио
входни жакове (Input Assign) ............... 92
Използване на свързване на двоен
усилвател ................................................... 94
Използване на функции за
множество зони ....................................... 94
Регулиране на настройките
Използване на меню „Settings“ .................. 97
Меню „Speaker Settings“............................... 98
Меню „Surround Settings“.......................... 101
Меню „EQ Settings“..................................... 102
Меню „Audio Settings“................................ 102
Меню „HDMI Settings“............................... 103
Меню „Network Settings“ ........................... 104
Меню „System Settings“ .............................. 107
Управление без свързване
на телевизор............................................ 108
7BG
Принадлежности
от комплекта
• Ръководство за бърза настройка (1)
• Списък с менюта на графичния
потребителски интерфейс (1)
• Справочно ръководство (1)
(само при модел за Европа)
• FM кабелна антена (ефирна) (1)
Поставяне на батериите
в дистанционното управление
Поставете две батерии R6 (размер АА)
(включени в комплекта) в дистанционното
управление. При поставянето на батериите
спазвайте правилния поляритет.
• AM рамкова антена (ефирна) (1)
• Дистанционно управление
(RM-AAP079) (1)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
• Оптимизиращ микрофон (ECM-AC2) (1)
8BG
Забележки
• Не оставяйте дистанционното управление
на твърде горещо или влажно място.
• Не използвайте едновременно стари и нови
батерии.
• Не смесвайте манганови с друг тип батерии.
• Не излагайте сензора на дистанционното
управление на пряка слънчева светлина или
на светлина от осветителни тела. Това може
да причини неизправност.
• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за продължителен
период от време, извадете батериите, за да
избегнете евентуална повреда поради
протичане или окисляване.
• Когато сменяте или изваждате батериите,
програмираните кодове може да бъдат
изтрити. Ако това се случи, програмирайте
повторно дистанционното управление
(стр. 114).
• Когато не можете повече да управлявате
приемника с дистанционното управление,
сменете всички батерии с нови.
Описание и местоположение на частите
Преден панел
12
ql qk
3
4 5
qj
6
qh
7
qg qf
8
9
qd
qs
q;
qa
A ?/1 (включено/в готовност) (стр. 38, 69)
F Панел на дисплея (стр. 10)
B Индикатор ON/STANDBY
Свети, както следва:
Зелено: приемникът е включен.
Кехлибарено: приемникът е в режим
на готовност и
– Функциите „Control for HDMI“ или
„Network Standby“ са включени.
– Приемникът в зона 2 е включен.
Угасва, когато приемникът е в режим
на готовност и функциите „Control for
HDMI“ и „Network Standby“ са изключени.
G Сензор за дистанционно управление
Получава сигнали от дистанционното
управление.
Забележка
Ако индикаторът ON/STANDBY мига бавно,
извършва се актуализация на софтуера
(стр. 83). Ако индикаторът мига в бърза
последователност, при актуализацията
на софтуера е възникнала грешка (стр. 120).
C TONE, TONE MODE
Натиснете TONE MODE неколкократно,
за да изберете BASS или TREBLE, след което
завъртете TONE, за да регулирате нивото.
D SOUND OPTIMIZER (стр. 68)
E PARTY (стр. 81)
Задейства функцията PARTY STREAMING.
Задръжте натиснат бутона, за да стартирате
или затворите PARTY.
H INPUT SELECTOR (стр. 53, 61, 92)
I INPUT MODE (стр. 92)
J MASTER VOLUME (стр. 53)
K Жакове VIDEO 2 IN (стр. 31)
L iPod/iPhone (
(USB) порт и жак
VIDEO IN ) (страница 30, 33)
M Жак AUTO CAL MIC (стр. 41)
N DISPLAY (стр. 114)
O DIMMER
Регулира се яркостта на панела на дисплея
в 3 нива.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (стр. 65, 66)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Натиснете, за да използвате тунер (FM/AM).
Завъртете TUNING, за да сканирате
за станция.
R SPEAKERS (стр. 40)
S Жак PHONES
Свързване на слушалки.
9BG
Индикатори върху панела на дисплея
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
34
5
6 5
7
89
ZONE 2
USB HDMI COAX OPT PARTY ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L. D.C.A.C. EQ RDS S.OPT. MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
UPDATE D.RANGE A.P.M. ST
DTS - ES 96 24 LPCM SP A B
0
BI - AMP SLEEP
SB L SB SB R
wg
wf wd
wswa w; qlqkqhqj qh
qg
qf
qd
qs
qa
A SW
Свети, когато аудиосигналът се извежда
от жака SUBWOOFER.
H NEO:6
Свети, когато е активиран декодерът DTS
Neo:6 Cinema/Music (стр. 66, 67).
B ZONE 2
Свети, докато е активирана операция в зона 2.
I Индикатор DTS-HD*
Свети съответният индикатор, когато
приемникът декодира сигнали в съответния
формат DTS-HD.
C D.L.L.
Свети, когато функцията D.L.L. (Digital
Legato Linear) е активирана (стр. 102).
D USB
Свети, когато е открито iPod/iPhone или
USB устройство.
E Индикатор за входен сигнал
Свети, за да укаже текущия входен сигнал.
HDMI
Приемникът разпознава оборудването,
свързано през жак HDMI IN.
COAX
Въвежда се цифров сигнал през жака
COAXIAL (стр. 92).
OPT
Въвежда се цифров сигнал през жака
OPTICAL (стр. 92).
ARC
Избран е телевизионен вход и са открити
сигнали от функцията Audio Return Channel
(ARC).
F PARTY
Свети, когато е активирана функцията
PARTY STREAMING (стр. 80).
G Индикатор Dolby Digital Surround*
Свети съответният индикатор, когато
приемникът декодира сигнали в съответния
формат Dolby Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
10BG
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
J Индикатор за силата на сигнала
на безжичната LAN мрежа
Светва, за да покаже силата на сигнала
на безжичната LAN мрежа (страница 47, 49).
Няма сигнал.
Силата на сигнала е малка.
Силата на сигнала е умерена.
Силата на сигнала е голяма.
K SLEEP
Свети, когато е активиран таймерът
за заспиване (стр. 15).
L BI-AMP
Свети, когато изборът на задните съраунд
високоговорители е с настройка „BI-AMP“
(стр. 94).
M SP A/SP B/SP A B (стр. 40)
N LPCM
Свети, когато приемникът декодира линейни
PCM сигнали.
O Индикатор DTS(-ES)*
Свети съответният индикатор, когато
приемникът декодира сигнали в съответния
формат DTS.
DTS
DTS
DTS-ES
DTS-ES
DTS 96/24
DTS 96 kHz/24 bit
P Индикатор за настройка
Свети, когато приемникът се настройва
на радиостанция.
RDS
Настроен на станция с RDS услуги.
MEM
Активирана е функция на паметта, като
например функция Preset Memory. (стр. 63)
ST
Стерео предаване.
Q S.OPT.
Свети, когато е активирана функцията
„Sound Optimizer“ (стр. 68).
R A.P.M.
Свети, когато е активирана функцията
A.P.M. (Automatic Phase Matching).
Можете да настроите функцията A.P.M.
(Автоматично съпоставяне на фаза) само
във функцията DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) (стр. 44).
S EQ
Свети, когато е активиран еквалайзерът.
T D.RANGE
Свети, когато е активирана компресия
на динамичния диапазон (стр. 101).
U D.C.A.C.
Свети, когато се прилагат резултатите
от измерването на функцията „Auto
Calibration“.
V UPDATE
Свети, когато е наличен нов софтуер
(стр. 83).
W Индикатор Dolby Pro Logic
Свети съответният индикатор, когато
приемникът извършва обработка на Dolby
Pro Logic. Тази технология на декодиране
на матричен съраунд може да усили входните
сигнали.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
Забележка
Тези индикатори може да не светнат
в зависимост от настройката
на конфигурацията на високоговорителите.
X
Свети, когато дискът, който се възпроизвежда,
съдържа канал за LFE (Low Frequency Effect)
и действително се възпроизвежда сигналът
от него.
Y Индикатор за канала
на възпроизвеждане
Буквите (L, C, R и т.н.) указват каналите,
които се възпроизвеждат. Според
настройките на високоговорителите полето
около буквата(ите) варира, за да покаже
как приемникът смесва звука от източника.
LH
Преден ляв висок
RH
Преден десен висок
L
Преден ляв
R
Преден десен
C
Централен (моно)
SL
Съраунд ляв
SR
Съраунд десен
S
Съраунд (моно или
съраунд компонентите,
получени при Pro Logic
обработка)
SBL
Заден съраунд ляв
SBR
Заден съраунд десен
SB
Заден съраунд
(компонентите на заден
съраунд, получени чрез
декодиране на 6.1 канала)
Пример:
Конфигурация на високоговорителите: 3/0.1
Формат на записа: 3/2.1
Звуково поле: A.F.D. AUTO
* При възпроизвеждане на диск във формат
Dolby Digital или DTS се уверете, че сте
извършили цифровите връзки и че INPUT
MODE не е с настройка „ANALOG“ (стр. 92)
или че не е избрана настройка „A. DIRECT“.
11BG
Заден панел
1
8
6
23
7
6
A Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT
4
5
D Секция МРЕЖА
Жакове HDMI IN/OUT*
(стр. 25, 28, 29, 30, 31)
LAN порт (стр. 36)
Жакове OPTICAL IN
(стр. 25, 28, 29)
Антена за безжична
LAN мрежа (стр. 36)
Жак COAXIAL IN (стр. 28)
E Секция SPEAKERS (стр. 23)
B Секция на тунера
Жак FM ANTENNA (стр. 34)
Клеми AM ANTENNA (стр. 34)
C Жакове за управление
на оборудване на Sony
и друго външно оборудване
Жакове IR REMOTE IN/OUT
(стр. 95)
F Секция AUDIO INPUT/OUTPUT
Бял (L)
Червен (R)
Черен
Жакове AUDIO IN
(стр. 25, 33)
Жакове AUDIO OUT
(стр. 23)
Жакове AUDIO OUT
(стр. 95)
12BG
G Секция VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(стр. 25, 29, 31)
Жълт
Жакове VIDEO IN/OUT*
RM-AAP079
wg
wf
wd
ws
1
2
3
Бял (L)
Жакове AUDIO IN/OUT
Червен (R)
4
H Секция COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (стр. 25, 28, 29)
Зелен
(Y)
Син
(PB)
Жакове Y, PB, PR IN/OUT*
Червен
(PR)
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
* Трябва да свържете жака HDMI TV OUT или
MONITOR OUT към телевизора си, за да
гледате изображението от избрания вход
(стр. 25).
8
9
0
qh
Дистанционно управление
Използвайте предоставеното
дистанционно управление, за да
управлявате този приемник и друго
оборудване. Дистанционното управление
е предварително програмирано
за управление на аудио-видео оборудване
на Sony. Можете да го програмирате и за
управление на аудио-видео оборудване
на производители, различни от Sony.
За подробности вижте „Програмиране
на дистанционното управление“ (стр. 114).
qg
qf
qa
qd
qs
продължение
13BG
A ?/1 (включено/в готовност)
Приемникът се включва или превключва
към режим на готовност.
Ако натиснете ZONE (C), за да
превключите дистанционното управление
в режим на зона 2, можете да включите или
изключите захранването за зона 2 чрез ?/1.
Пестене на енергия в режим
на готовност
Когато функциите Control for HDMI
(стр. 103) и Network Standby (стр. 106)
са изключени и приемникът в зона 2
също е изключен.
B AV ?/11) (включено/в готовност)
Аудио-видео оборудването, което
е програмирано да се управлява
от дистанционното управление,
се включва или изключва.
За да включите или изключите телевизора,
натиснете TV (W), след което AV ?/1.
Ако натиснете ?/1 (A) едновременно,
това ще изключи приемника и всяко друго
оборудване, включително усилвател в зона 2
(SYSTEM STANDBY).
Забележка
Функцията на AV ?/1 се променя
автоматично при всяко натискане
на бутоните за входен сигнал (D).
C ZONE (стр. 96)
D Бутони за входен сигнал2)
Избира се оборудването, което искате
да използвате. Когато натиснете някой
от бутоните за входен сигнал, приемникът
се включва. Бутоните са настроени
за управление на оборудване на Sony.
Можете да програмирате дистанционното
управление, за да управлявате аудио-видео
оборудване на производители, различни
от Sony, като следвате стъпките
в „Програмиране на дистанционното
управление“ на стр. 114.
Бутони с цифри/текст1)2)
Натиснете SHIFT (V), след което бутоните
с цифри/текст, за да:
– настроите/превключите към
предварително зададени станции (стр. 63);
– изберете номерата на записите.
Натиснете 0/10, за да изберете запис
номер 10.
– изберете номерата на каналите.
– изберете буквите, (ABC, DEF и т.н.),
пунктуационните знаци (!, ?, и т.н.) или
други символи (#, %, и т.н.), когато
въвеждате знаци за мрежовите функции.
Натиснете TV (W), след което бутоните
с цифри, за да избирате телевизионни
канали.
14BG
E
F
G
H
-/--1)
Натиснете SHIFT (V), след което -/--,
за да изберете режима на въвеждане
на каналите – с една или с две цифри.
Натиснете TV (W), след което -/--,
за да изберете режима на въвеждане
на телевизионните канали.
>101)
Натиснете SHIFT (V), след което >10, за да
изберете номерата на записите през 10.
ENT/MEM1)
Натиснете SHIFT (V), след което ENT/MEM,
за да:
– въведете стойността, след като изберете
канал, диск или запис с помощта
на бутоните с цифри;
– съхраните станция по време на работа
с тунера.
CLEAR1)
Натиснете SHIFT (V), след което CLEAR,
за да:
– изтриете буква за мрежовите функции;
– изчистите грешка, когато
натиснете неправилен бутон с цифра/
текст.
/1) (телетекст)
Натиснете TV (W), след което /, за да се
покаже текстова информация.
CHARACTER
Натиснете SHIFT (V), след което
CHARACTER, за да изберете типа
на знаците за мрежовите функции.
При всяко натискане на CHARACTER типът
на знаците се променя последователно
по следния начин:
„abc“ (малки букви) t „ABC“ (главни букви)
t „123“ (цифри).
ALPHABET SEARCH
Натиснете SHIFT (V), след което ALPHABET
SEARCH, за да търсите елемент чрез ключова
дума (стр. 86).
SOUND FIELD +/–
Избира се звуково поле (стр. 65).
Цветни бутони1)
Работят съобразно указанието
на телевизионния екран.
GUI MODE
Показва се менюто на графичния
потребителски интерфейс
на телевизионния екран.
TOOLS/OPTIONS1)
Показват се и се избират елементи
от менютата с опции.
Натиснете TV (W), след което TOOLS/
OPTIONS, за да се покажат опциите
за функциите на телевизора.
I MENU, HOME1)
Показва се менюто за управление на аудиовидео оборудването.
Натиснете TV (W), след което HOME, за да
се покажат менютата на телевизор на Sony.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Операции по пропускане, превъртане
напред/назад, възпроизвеждане, пауза, стоп.
1)
< / <
Натиснете, за да:
– възпроизведете повторно предходния
запис или да превъртите бързо текущия;
– прескочите към предходния или
следващия албум, когато използвате iPod/
iPhone.
REPEAT1)
Натиснете SHIFT (V), след което REPEAT,
за да възпроизвеждате неколкократно запис
или папка.
SHUFFLE1)
Натиснете SHIFT (V), след което SHUFFLE,
за да възпроизвеждате записи или папка
в произволен ред.
FOLDER +/–1)
Избира папка.
TUNING +/–1)
Сканира за станция.
PARTY2)
Натиснете SHIFT (V), след което PARTY,
за да използвате функцията PARTY
STREAMING.
Задръжте натиснат бутона, за да стартирате
или затворите PARTY (стр. 81).
D.TUNING
Влиза в режим на директно настройване.
K TV CH +/–1)2) или PROG +/–1)2)
Натиснете TV (W), след което TV CH +/– или
PROG +/–, за да сканирате за предварително
зададени телевизионни канали.
PRESET +/–1)2)
Избират се предварително зададени станции
или канали.
c2)/C
Натиснете TV (W), след което c/C, за да
изберете следващата или предходната
страница, докато сте в режим на телетекст.
L F1/F21)
Натиснете BD/DVD (D), след което F1
или F2, за да изберете оборудването.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: Видеокасетофон
AUTO VOL
Натиснете AMP (X), след което AUTO VOL,
за да активирате функцията за автоматична
сила на звука (стр. 69).
SLEEP
Натиснете AMP (X), след което SLEEP,
за да настроите приемника да се изключи
автоматично след определено време.
При всяко натискане на SLEEP дисплеят
се променя циклично по следния начин:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Съвети
• За да проверите оставащото време
преди изключването на приемника,
натиснете SLEEP. Оставащото време
се показва на панела на дисплея.
• Таймерът за заспиване ще да се отмени,
когато направите следното:
– натиснете SLEEP отново;
– актуализирайте софтуера на приемника.
M TOP MENU1)
Отваряне или затваряне на главното меню
на BD-ROM’ или DVD дискове.
POP UP/MENU1)
Отваряне или затваряне на изскачащото
меню на BD-ROM или DVD диск.
1) (Избор на входен
TV INPUT1) или
сигнал)
Натиснете TV (W), след което TV INPUT
или
, за да изберете входния сигнал
(телевизионен или видео входен сигнал).
1) (Задържане на текста)
Натиснете TV (W), след което
, за да
задържите текущата страница, докато
сте в режим на телетекст.
1) (Широкоекранен
WIDE1) или
режим)
Натиснете TV (W), след което WIDE
или
неколкократно, за да изберете
широкоекранен режим.
1)
N MUTING1) или
Временно се изключва звукът. Натиснете
бутона отново, за да възстановите звука.
Натиснете TV (W), след което MUTING
или
, за да активирате функцията
за заглушаване на телевизора.
+/–1)
O TV VOL +/–1) или
Натиснете TV (W), след което TV VOL +/–
или
+/–, за да регулирате силата
на звука на телевизора.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) или
Регулира се силата на звука на всички
високоговорители едновременно.
продължение
15BG
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Натиснете, за да:
– пропуснете диск, когато използвате
устройство за смяна на няколко диска;
– влезете в режим на контрол на iPod/
iPhone, когато използвате iPod/iPhone.
Q RETURN/EXIT O1)
Връща към предходното меню или излиза
от менюто, докато на телевизионния екран
е показано менюто или екранното
ръководство.
Натиснете TV (W), след което RETURN/
EXIT O, за да се върнете към предходното
меню на телевизор на Sony TV.
1)
R
1)
, V/v/B/b
Натиснете V/v/B/b, за да изберете
елементите от менюто, след което
натиснете , за да въведете/потвърдите
избора.
1)
S GUIDE1) или
Натиснете TV (W), след което GUIDE или
, за да се покаже екранното ръководство
за програмите.
T AUTO CAL
Натиснете SHIFT (V), след което AUTO CAL,
за да извършите автоматично калибриране.
Забележка
Този бутон не е активен, когато приемникът
е в режим „GUI MODE“.
DISPLAY1)
Показва информация върху панела
на дисплея.
Натиснете TV (W), след което DISPLAY,
за да се покаже информация за телевизора.
,
(информация, разкриване
на текст)
Натиснете TV (W), след което
, за да се
изведе информация, като текущия номер
на канала и режима на екрана.
Натиснете TV (W), след което
, за да се
разкрие скрита информация (например
отговори на тестове), докато сте в режим
на телетекст.
U SOUND OPTIMIZER
Активира функцията за оптимизиране
на звука (стр. 68).
V SHIFT
Променя функцията на бутоните
на дистанционното управление, за да се
активират бутоните, отпечатани в розово.
W TV
Променя функцията на бутоните
на дистанционното управление, за да се
активират бутоните, отпечатани в жълто.
16BG
X AMP
Активира работата на приемника
за основната зона (стр. 108).
Y RM SET UP
Програмира дистанционното управление
(стр. 114).
1) Вижте таблицата на стр. 17 за информация
за бутоните, които искате да използвате
за управление на всяко оборудване.
2) Бутоните 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY
и TV CH +/PROG +/PRESET +/c имат
осезаеми точки. Използвайте ги за отправна
точка при работа с приемника.
Забележки
• Целта на горепосоченото обяснение е да служи
за примери.
• В зависимост от модела на свързаното
оборудване някои от функциите, обяснение
в този раздел, може да не работят
с предоставеното дистанционно управление.
Управление на друго оборудване на Sony
Наименование
B AV ?/1
D Бутони
с цифри
-/--, >10
ENT/MEM
CLEAR
(телетекст)
F Цветни бутони
H TOOLS/
OPTIONS
I MENU, HOME
J ./>
/ <,
FOLDER +/–
REPEAT
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
N, X, x
K PRESET +/–,
TV CH +/–,
PROG +/–
L F1/F2
<
TV
Видео- DVD плейър, Blu-ray Disc Записващ PSX
касето- комбиниран плейър твърд диск
DVD/
фон
видеокасе
тофон
Видео- Цифров CATV
CD плейър, терминал
LD плейър
DSS
Цифров Магне- Циф- CD плеприемник за тофон ров йър, мисателитна/ A/B магне- нидиск
тофон плейър
наземна
телевизия
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zб)
zв)
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zв)
z
z
z
z
z
zв)
zв)
z
z
z
z
z
z
zб)
z
z
z
z
za)
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
M TOP MENU,
POP UP/MENU
TV INPUT,
(избор
на входен
сигнал),
(задържане на текста),
WIDE,
(широкоекранен
режим)
N MUTING,
O MASTER
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
iPhone CTRL
Q RETURN/
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zд)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zг) z
z
zд)
zг) z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
а)
Само DVD плейър.
б)
Само LD плейър.
в) Само видео CD плейър.
z
z
zв)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zг) z
z
г)
Само дек B.
д)
Само CD плейър.
17BG
Първи стъпки
Можете да се наслаждавате на аудио/видео оборудването си, свързано към приемника, като
следвате лесните стъпки по-долу.
Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково
захранване (проводника към електрическата мрежа).
Инсталиране и свързване
на високоговорителите (стр. 21, 23)
Свързване на телевизора
и видеооборудването (стр. 25, 26)
Качеството на изображението зависи от жака
за свързване. Вижте илюстрацията по-долу.
Изберете начина на връзка съобразно жаковете
на оборудването си.
Препоръчваме Ви да свържете
видеооборудването си чрез HDMI връзка,
ако то разполага с HDMI жакове.
COMPONENT VIDEO
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Цифров
Аналогови
Високо качество на изображението
Свързване на аудиооборудването
(стр. 33)
Подготовка на приемника
Вижте „Настройка на превключвателя
на напрежение“ (стр. 37), „Свързване
на променливотоков захранващ кабел (проводник
към електрическата мрежа)“ (стр. 37)
и „Инициализиране на приемника“ (стр. 38).
18BG
Изберете конфигурацията на високоговорителите
(стр. 38), след което извършете автоматично
калибриране (стр. 40).
Забележка
Проверка на подходящата
за оборудването връзка
HDMI
Настройване на високоговорителите
Можете да проверите връзката
на високоговорителите чрез „Test Tone“ (стр. 100).
Ако звукът не се извежда правилно, проверете
връзката на високоговорителите.
Задаване на настройките
за аудиоизход на свързаното
оборудване
За да изведете многоканален цифров звук, проверете
настройката за извеждане на цифров звук
на свързаното оборудване.
За Sony Blu-ray Disc плейър проверете дали
„Audio (HDMI)“, „Dolby Digital“ и „DTS“ са зададени
съответно на „Auto“, „Dolby Digital“ и „DTS“
(към септември 2011 г.).
За PlayStation 3 проверете дали „BD/DVD Audio
Output Format (HDMI)“ и „BD Audio Output Format
(Optical Digital)“ са зададени на „Bitstream“
(с версия на системния софтуер 3.70).
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени със свързаното
оборудване.
Функция за преобразуване на видеосигнали.
Приемникът е снабден с функция за преобразуване на видеосигнали.
Видеосигналите и компонентните видеосигнали, могат да се извеждат като HDMI
видеосигнали (само жак HDMI TV OUT). По подразбиране видеосигналите, влизащи
от свързаното оборудване, се извеждат, както е показано в таблицата с плътните стрелки.
INPUT жак
OUTPUT жак
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Извежда се същият тип сигнал като този на входния сигнал.
: Качеството на видеосигналите се повишава, преди да се изведат (до 1080i).
Бележки за преобразуването
на видеосигналите
Свързване на записващо
оборудване
• Когато се повишава качеството
на видеосигнали от видеокасетофон и др.
в този приемник, преди да се покажат
на телевизора, в зависимост
от състоянието на изходния видеосигнал
изображението на телевизионния екран
може да изглежда деформирано
хоризонтално или да не се вижда
изображение.
• Ако с видеокасетофона си използвате
електрическа схема за подобряване
на изображението, това може да окаже
влияние върху преобразуването
на видеосигнала. Препоръчително
е да изключите тази функция във
видеокасетофона.
• Свързаният HDMI изход за изображения
не поддържа x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) и 3D.
• HDMI видеосигналите не могат
да се преобразуват в компонентни
видеосигнали и видеосигнали.
При запис свържете записващото
оборудване към жаковете VIDEO OUT
на приемника. Свържете кабелите
за входните и изходните сигнали към
същия тип жакове, тъй като жаковете
VIDEO OUT нямат функция
за увеличаване на качеството.
Забележка
Изходните сигнали от жаковете HDMI TV OUT
или MONITOR OUT може да не се записват
правилно.
19BG
Цифрови аудиоформати, поддържани от приемника
Цифровите аудиоформати, които този приемник може да декодира, зависят от изходните
жакове за цифров звук на свързаното оборудване. Този приемник поддържа следните
аудиоформати.
Аудиоформат
Максимален брой
канали
Начин на свързване на приемника
с оборудването за възпроизвеждане
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioа)б)
7.1
×
a
Многоканален линеен PCMа)
7.1
×
a
a)
Ако оборудването за възпроизвеждане не отговаря на формата, аудиосигналите се възпроизвеждат
в друг формат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на оборудването
за възпроизвеждане.
b)
Сигнали с честота на семплиране над 96 kHz се възпроизвеждат с честота 96 kHz или 88,2 kHz.
20BG
Връзки
Връзки
1: Инсталиране на високоговорителите
Този приемник Ви позволява да
използвате до 7.2-канална система
(7 високоговорителя и 2 субуфера).
Примерна конфигурация
на системата
на високоговорителите
5.1-канална система
на високоговорителите
За да се наслаждавате напълно
на многоканален съраунд звук
като в киносалон, са необходими
пет високоговорителя (два предни,
централен и два съраунд
високоговорителя) и субуфер.
7.1-канална система
на високоговорителите
със задни съраунд
високоговорители
AПреден високоговорител (ляв)
BПреден високоговорител (десен)
CЦентрален високоговорител
DСъраунд високоговорител (ляв)
EСъраунд високоговорител (десен)
FЗаден съраунд високоговорител (ляв)*
GЗаден съраунд високоговорител (десен)*
HПреден висок високоговорител (ляв)*
IПреден висок високоговорител (десен)*
JСубуфер
Можете да се наслаждавате
на възпроизвеждане с висока прецизност
на записан чрез софтуер звук на DVD или
Blu-ray диск в 6.1-канален или 7.1-канален
формат.
• Поставяне на 6.1-канални
високоговорители
Поставете задния съраунд
високоговорител зад мястото на слушане.
* Не можете да използвате едновременно
задните съраунд и предните високи
високоговорители.
продължение
21BG
• Поставяне на 7.1-канални
високоговорители
Поставете задните съраунд
високоговорители, както е показано
на фигурата по-долу. Ъгълът A трябва
да е същият.
– под ъгъл 20°±5° на височина.
20˚ ± 5˚
Съвет
Тъй като субуферът не издава високо насочени
сигнали, можете да го поставите където искате.
7.1-канална система
на високоговорителите
с предни високи
високоговорители
Можете да се наслаждавате на вертикални
звукови ефекти, като свържете два
допълнителни предни високи
високоговорителя.
Поставете предните високи
високоговорители
– под ъгъл между 25° и 35°;
22BG
2: Свързване на високоговорителите
Връзки
Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково
захранване (проводника към електрическата мрежа).
Централен
високоговорител
1
Десен
10 мм
2
Съраунд високоговорител
3
B
A
Ляв
4
A
B
Десен
Субуфер*
B
B
Ляв
Заден съраунд/преден висок/
Двоен усилвател/преден B
високоговорител **
Десен
Ляв
Преден A високоговорител
A Кабел за моно аудио
(не е включен в комплекта)
B Кабел за високоговорител
(не е включен в комплекта)
продължение
23BG
* Когато свързвате субуфер с функция
за автоматично преминаване в режим
на готовност, изключете я, докато гледате
филми. Ако функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност
е активирана, тя превключва автоматично
в режим на готовност според нивото
на входния сигнал към субуфера и звукът
не може да се извежда.
** Забележки за свързването към входовете
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– Ако свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към левия
вход (отбелязан с „L“).
– Ако разполагате с допълнителна система
на предни високоговорители, свържете
я към тези входове.
Задайте „SB Assign“ на „Speaker B“ в менюто
„Speaker Settings“ (стр. 39).
Можете да изберете желаната от Вас
система на предни високоговорители
с помощта на бутона SPEAKERS върху
приемника (стр. 40).
– Можете да свържете предните
високоговорители към тези входове чрез
свързване с двоен усилвател (стр. 24).
Задайте за „SB Assign“ настройка „BI-AMP“
в менюто „Speaker Settings“ (стр. 94).
Забележка
След като инсталирате и свържете
високоговорителя, изберете конфигурацията
на високоговорителите от менюто „Speaker
Settings“ (стр. 38).
24BG
Свързване на двоен усилвател
Ако не използвате задни съраунд и предни
високи високоговорители, можете да
свържете предните високоговорители към
входовете SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B, като
използвате свързване с двоен-усилвател.
Преден високоговорител
(десен)
Преден високоговорител
(ляв)
Hi
Hi
Lo
Lo
Свържете жаковете от страната „Lo“
(или „Hi“) на предните високоговорители
към входовете SPEAKERS FRONT A
и свържете жаковете от страната „Hi“
(или „Lo“) на предните високоговорители
към входовете SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Уверете се, че металните пластини на „Hi/
Lo“, прикрепени към високоговорителите,
са отстранени от тях, за да избегнете
неизправност в приемника.
След като извършите свързването с двоен
усилвател, задайте за „SB Assign“ настройка
„BI-AMP“ в менюто „Speaker Settings“
(стр. 94).
3: Свързване на телевизора
TV
Аудиосигнали
Видеосигнали
или
Аудио/видео
сигнали
или
ARC
A
B**
C
A Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
B Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
C Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
D Видеокабел
(не е включен в комплекта)
E HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
D
E*
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
продължение
25BG
Връзки
Можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака HDMI TV OUT
или MONITOR OUT към телевизор. Можете да управлявате този приемник чрез графичен
потребителски интерфейс (GUI).
Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково
захранване (проводника към електрическата мрежа).
За да се наслаждавате
на телевизионни програми
с многоканален съраунд звук
от приемника
* Ако телевизорът Ви е съвместим с функцията
за обратен звуков канал (ARC), свържете E.
Задължително задайте за „Ctrl for HDMI“
настройка „ON“ в менюто „HDMI Settings“
(стр. 88). Ако искате да изберете аудиосигнал
чрез кабел, различен от HDMI (напр. чрез
оптичен цифров кабел или аудиокабел),
превключете режима на въвеждане на звук
чрез INPUT MODE (стр. 92).
** Ако телевизорът Ви не е съвместим
с функцията за обратен звуков сигнал (ARC),
свържете B.
Задължително изключете звука
от телевизора или активирайте
функцията му за заглушаване.
Забележки
• Свържете телевизионен монитор или проектор
към жаковете HDMI TV OUT или MONITOR
OUT на приемника. Възможно е да не можете
да записвате, дори ако свържете оборудване
за запис.
• В зависимост от състоянието на връзката
между телевизора или антената (ефирна),
изображението на телевизионния екран може
да бъде деформирано. В такъв случай поставете
антената (ефирна) по-далеч от приемника.
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
Съвети
• Всички цифрови аудиожакове са съвместими
с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz и 96 kHz.
• Приемникът разполага с функция
за преобразуване на видеосигнал.
За подробности вижте „Функция
за преобразуване на видеосигнали.“ (стр. 19).
• Когато свързвате жака за извеждане на звук
на телевизора към жаковете TV IN
на приемника, за да изведете звука
на телевизора към високоговорителите,
свързани към приемника, задайте за жака
за извеждане на звука на телевизора настройка
„Fixed“, ако има възможност за избор между
опциите „Fixed“ или „Variable“.
26BG
За слушане на звука
от телевизора
Ако телевизорът не поддържа функцията
„System Audio Control“ за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, задайте
за „Audio Out“ в менюто „HDMI Settings“
настройка „TV+AMP“ (стр. 103).
4a: Свързване
на видеооборудването
Чрез HDMI връзка
Мултимедийният интерфейс с висока
разделителна способност (HDMI)
представлява интерфейс, който предава
видео- и аудиосигнали в цифров формат.
Операциите могат да бъдат улеснени чрез
свързване на съвместимо със Sony
„BRAVIA“ Sync оборудване чрез HDMI
кабели. Вижте „Функции „BRAVIA“ Sync“
(стр. 87).
HDMI функции
• Предаваният през HDMI цифров
аудиосигнал може да бъде извеждан
от високоговорителите, свързани към
приемника. Този сигнал поддържа Dolby
Digital, DTS и линеен PCM.
За подробности вижте „Цифрови
аудиоформати, поддържани
от приемника“ (стр. 20).
• Приемникът може да получава
многоканален линеен PCM (до 8 канала)
с честота на семплиране от 192 kHz или
по-малко с HDMI връзка.
• Аналоговите видеосигнали, влизащи
в жака VIDEO или жаковете
COMPONENT VIDEO на приемника,
могат да се извеждат като HDMI сигнали
(стр. 19). Аудиосигналите не се извеждат
от жака HDMI TV OUT, докато
изображението не бъде преобразувано.
• Не препоръчваме използването на кабел
за преобразуване HDMI-DVI. Когато
свързвате кабел за преобразуване
HDMI-DVI към DVI-D оборудване,
звукът и/или изображението може да се
загуби. Свържете отделни аудиокабели
или цифрови свързващи кабели, след
което настройте „Input Assign“ в менюто
с опции за вход (стр. 92), когато звукът
не се извежда правилно.
• При свързване на оптични цифрови
кабели вкарвайте щифтовете директно,
докато щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
Забележки за HDMI връзките
Съвет
• Аудио- и видеосигналите от входа HDMI
не се извеждат от жака HDMI TV OUT,
докато менюто на графичния
потребителски интерфейс се показва.
• DSD сигналите на Super Audio CD не се
въвеждат и не се извеждат.
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно да
не бъдат показани 3D изображения.
Проверете форматите за
3D изображения, поддържани
от приемника (стр. 134).
• Вижте инструкциите за експлоатация
на всяко свързано оборудване
за подробности.
Всички цифрови аудиожакове са съвместими
с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
и 96 kHz.
При свързване на кабели
Ако искате да свържете няколко
цифрови уреда, но не можете да
намерите неизползван вход
Вижте „Използване на други видео/аудио
входни жакове (Input Assign)“ (стр. 92).
Преобразуване
на видеосигнали
Този приемник е снабден с функция
за преобразуване на видеосигнали.
За подробности вижте „Функция
за преобразуване на видеосигнали.“
(стр. 19).
• Преди да свържете кабелите,
задължително изключете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа).
• Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете съобразно наличните
жакове на свързаното оборудване.
• Използвайте високоскоростен HDMI
кабел. Ако използвате стандартен HDMI
кабел, е възможно да не се показват
правилно 1080p, Deep Color (Deep
Colour) или 3D изображения.
27BG
Връзки
• Този приемник поддържа звук с висока
скорост на предаване (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
и предаване в 3D.
• За да гледате 3D изображения, свържете
съвместими с 3D телевизор
и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър,
Blu-ray Disc записващо устройство,
PlayStation 3 и др.) към приемника чрез
високоскоростни HDMI кабели, сложете
си 3D очила и след това започнете да
възпроизвеждате съвместимо с 3D
съдържание.
Свързване на Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
Аудио/видео
сигнали
Аудиосигнали
Видеосигнали
или
A
B
C*
D
A HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
B Коаксиален цифров кабел
(не е включен в комплекта)
C Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
D Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
* Когато свързвате оборудване с жак OPTICAL,
настройте „Input Assign“ в менюто „Input
Option“ (стр. 92).
Забележки
• Входът BD/DVD има по-добро качество
на звука. Когато се нуждаете от по-високо
качество на звука, свържете оборудването
си към жака BD/DVD (за AUDIO) и изберете
BD/DVD като вход.
• Настройката по подразбиране за бутона
за входен сигнал BD/DVD на дистанционното
управление е Blu-ray Disc плейър. Променете
настройката по подразбиране на бутона
28BG
за входен сигнал BD/DVD, за да можете да го
използвате за управление на оборудването си.
За подробности вижте „Програмиране
на дистанционното управление“ (стр. 114).
• Можете също така да преименувате входния
сигнал BD/DVD, така че да се показва на панела
на дисплея на приемника. За подробности
вижте „Задаване на наименования
на входовете (Name Input)“ (стр. 54).
Свързване на сателитен тунер, тунер за кабелна телевизия
Връзки
Сателитен тунер, тунер за кабелна телевизия
Видеосигнали
Аудио/видеосигнали
Аудиосигнали
или
A
B
C
A HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
или
D
E
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
B Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
C Видеокабел
(не е включен в комплекта)
D Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
E Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
29BG
Свързване на PlayStation 3
Свързване на iPod, iPhone
за видеосъдържание
PlayStation 3
Аудио/видеосигнали
A
iPod/iPhone
(не е включен
в комплекта)
A
A HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
Забележка
Можете да преименувате входния сигнал GAME,
така че да се показва на панела на дисплея
на приемника. За подробности вижте „Задаване
на наименования на входовете (Name Input)“
(стр. 54).
30BG
A Композитен аудио-видео кабел
на Apple (не е включен в комплекта)
DVD рекордер, VCR (видеокасетофон)
Аудиосигнали
*
Видеосигнали
A *
Забележка
Променете настройката по подразбиране
на бутона за вход VIDEO 1 на дистанционното
управление, за да можете да го използвате
за управление на DVD записващото устройство.
За подробности вижте „Програмиране
на дистанционното управление“ (стр. 114).
Аудио/видео
сигнали
B
C
A Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
B Видеокабел
(не е включен в комплекта)
C HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
* Ако искате да записвате, трябва да направите
тази връзка (стр. 61).
31BG
Връзки
Свързване на DVD рекордер, VCR
(видеокасетофон)
A HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Свързване на видеокамера,
видеоигра, компютър
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
Видеокамера,
Видеоигра,
Аудио/видео
сигнали
A
(На предния панел)
B
Видеокамера,
Видеоигра
32BG
B Аудио/видеокабел (не е включен
в комплекта)
Забележка
Можете да преименувате входния сигнал
VIDEO 2, така че да се показва на панела
на дисплея на приемника. За подробности
вижте „Задаване на наименования на входовете
(Name Input)“ (стр. 54).
Свързване на iPhone, iPhone,
USB устройство
Връзки
4b: Свързване
на аудиооборудването
Свързване на Super Audio CD
плейър, CD плейър
Преди да свържете кабелите,
задължително изключете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа).
Super Audio
CD плейър,
CD плейър
A
A
iPod, iPhone,
USB устройство
A USB кабел
(не е включен в комплекта)
A Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
33BG
5: Свързване на антени
(ефирни)
Преди да свържете антените (ефирни),
задължително изключете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа).
FM кабелна антена (ефирна)
(включена в комплекта)
AM рамкова антена (ефирна)
(включена в комплекта)
6: Свързване към мрежата
Ако имате интернет връзка, можете да
свържете и този приемник към интернет.
Можете да го направите чрез безжична или
кабелна LAN връзка.
Системни изисквания
За да се използва функцията за мрежа
на приемника, е необходима следната
системна среда.
Широколентова връзка
За да слушате Sony Entertainment Network
(SEN) и да актуализирате софтуера
на приемника, е необходима
широколентова връзка с интернет.
Модем
Това е устройството, осигуряващо
широколентова връзка с интернет. Някои
от тези устройства са вградени в рутера.
Забележки
• За да предотвратите прихващане на шумове,
дръжте AM рамковата антена (ефирна)
на разстояние от приемника и другото
оборудване.
• Удължете докрай FM кабелната антена
(ефирна).
• След като свържете FM кабелната антена
(ефирна), поддържайте я в оптимално
хоризонтално положение.
34BG
Рутер
• Използвайте рутер, съвместим с 100 Мб/с
или по-високи скорости на предаване
на данни, за да се наслаждавате
на съдържание в домашната си мрежа.
• Препоръчваме да използвате рутер,
снабден с вграден DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) сървър.
Тази функция автоматично назначава
IP адреси в LAN мрежата.
• Използвайте рутер за безжична LAN
връзка/точка на достъп, ако искате да
използвате безжична LAN връзка.
Връзки
LAN кабел (CAT5) (само за кабелна LAN
връзка)
• Препоръчваме да използвате този тип
кабел за кабелна LAN мрежа.
Някои плоски LAN кабели се влияят
лесно от шум. Препоръчваме да
използвате нормални кабели.
• Ако приемникът се използва в среда,
в която има шум от електрозахранване
от електрически продукти или в шумна
мрежова среда, използвайте екраниран
LAN кабел.
Сървър
Сървърът е устройство, което предава
съдържание (музика, снимки
и видеоклипове) към DLNA устройство
в домашна мрежа. Към безжичната или
кабелната Ви домашна LAN мрежа* трябва
да е свързано устройство, което може да се
използва като сървър (компютър и др.).
* За подробности за сървърите, които са
съвместими с този приемник, вижте стр. 70.
35BG
Примерна конфигурация
В следната илюстрация е показана примерна конфигурация на домашна мрежа с приемника
и сървър.
Препоръчваме да свържете сървъра към рутера чрез кабелна връзка.
Сървър
Интернет
Модем
Рутер
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
A
B
A Само за кабелна LAN връзка.
B Само за безжична LAN връзка.
Използвайте рутер за безжична LAN връзка/точка на достъп.
Забележка
Аудио възпроизвеждането на сървър може
понякога да бъде прекъсвано, когато използвате
безжична връзка.
36BG
Подготовка на приемника
Ако на задния панел на приемника има
превключвател на напрежение, проверете
дали превключвателя на напрежение
е настроен към местното електрозахранване.
Ако не е, използвайте отвертка, за да
поставите превключвателя на напрежение
в правилното положение, преди да свържете
кабела за променливотоково захранване
(проводник към електрическата мрежа)
към електрически контакт.
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯТ НА
НАПРЕЖЕНИЕ може да е различен
в зависимост от региона.
Свържете променливотоковия захранващ
кабел (проводник към електрическата
мрежа) към стенен електрически контакт.
Променливотоков захранващ кабел
(проводник към електрическата мрежа)
Към стенния електрически контакт
37BG
Подготовка на приемника
Настройка
на превключвателя
на напрежение
Свързване
на променливотоков
захранващ кабел
(проводник към
електрическата мрежа)
Инициализиране
на приемника
Преди да използвате приемника за първи
път, инициализирайте го, като изпълните
следната процедура. Тази процедура може
да се използва и за възстановяване
на фабричните настройки по подразбиране.
Задължително използвайте бутоните
на приемника, за да извършите тази
операция.
Настройване
на високоговорителите
Избор на конфигурация
на високоговорителите
Изберете конфигурацията
на високоговорителите според
използваната от Вас система
на високоговорители.
1
?/1
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Задръжте ?/1 в продължение
на 5 секунди.
На панела на дисплея за кратко се
показва „CLEARING, след което се
променя на „CLEARED !“.
Промените или корекциите,
извършени в настройките, се нулират
към стойностите по подразбиране.
38BG
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „ Settings“,
след което изберете
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Speaker“, след
което натиснете
или b.
1
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „SP Pattern“, след
което натиснете
или b.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желаната от Вас
конфигурация
на високоговорителите, след
което натиснете
.
6
Натиснете RETURN/EXIT O.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Speaker“, след
което натиснете
или b.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „SB Assign“, след
което натиснете
или b.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания от Вас
параметър, след което
натиснете
.
• Speaker B: Ако свързвате
допълнителна система на предни
високоговорители към входовете
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B,
изберете „Speaker B“.
• BI-AMP: Ако свързвате предни
високоговорители към входовете
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
чрез връзка към двоен усилвател,
изберете „BI-AMP“.
• OFF: Ако свързвате задни съраунд
или предни високи
високоговорители към входовете
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B,
изберете „OFF“.
Настройване на задните съраунд
високоговорители
Можете да превключите употребата
на високоговорителя(ите), свързан(и) към
входовете SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B,
в съответствие с предназначението.
6
Натиснете RETURN/EXIT O.
Забележки
• Тази настройка е налице само ако „SP Pattern“
е зададено на стойност без задните съраунд
и предните високи високоговорители.
• Задължително настройте „SB Assign“, преди да
извършите автоматично калибриране.
39BG
Подготовка на приемника
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „ Settings“,
след което изберете
или b.
Избор на преден високоговорител
Можете да изберете предните
високоговорители, които искате да
използвате.
Задължително използвайте бутоните
на приемника, за да извършите тази
операция.
SPEAKERS
Натиснете SPEAKERS
неколкократно, за да изберете
системата на предните
високоговорители, която искате да
използвате.
Можете да потвърдите избраните входове
за високоговорителите, като проверите
индикатора върху панела на дисплея.
Индикатори
Избрани високоговорители
SP A
Високоговорителят, свързан към
входовете SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Високоговорителят, свързан към
входовете SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B.
SP A B*
Високоговорителят, свързан
и към входа SPEAKERS FRONT A,
и към входа SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
(паралелна връзка).
На панела на дисплея се показва
„SPK OFF“.
От нито един от входовете
за високоговорители не се
извеждат аудиосигнали.
* За да изберете „SP B“ или „SP A B“, задайте
за „SB Assign“ настройка „Speaker B“ в менюто
„Speaker Settings“ (стр. 39).
40BG
Забележка
Тази настройка не е налице, когато са свързани
слушалки.
Използване на AUTO
CALIBRATION
Този приемник е снабден с функция DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration), която Ви
позволява да извършвате автоматичното
калибриране, както следва:
• проверка на връзката между всеки
високоговорител и приемника;
• регулиране на нивото
на високоговорителите;
• измерване на разстоянието на всеки
високоговорител от позицията Ви
на слушане1);
• измерване на размера
на високоговорителите1);
• измерване на честотните характеристики
(EQ)1);
• измерване на честотните характеристики
(фаза)1)2).
1)
Резултатът от измерването не се използва,
когато е избрано „A. DIRECT“.
2) Резултатът от измерването не се използва,
когато се получават Dolby TrueHD или
DTS-HD сигнали с честота на семплиране над
48 kHz.
Функцията DCAC е предназначена
за постигане на подходящ баланс на звука
за помещението. Можете обаче да
регулирате нивата на високоговорителите
ръчно според предпочитанията си.
За подробности вижте „Test Tone“
(стр. 100).
Преди извършване
на автоматично калибриране
Оптимизиращ микрофон
Пример за използване на задните
съраунд високоговорители
1
Изберете конфигурацията
на високоговорителите
(стр. 38).
Ако свързвате предни високи
високоговорители, избирайте
конфигурацията, която има предни
високи високоговорители (5/x.x или
4/x.x) всеки път, когато извършвате
автоматично калибриране. В противен
случай характеристиките на предните
високи високоговорители не могат да
бъдат измерени.
Забележки
• Високоговорителите издават много силен звук
по време на калибрирането и силата на звука
не може да се регулира. Съобразете се със
съседите си и с присъствието на деца.
• Ако функцията за заглушаване е била
активирана, преди да извършите автоматичното
калибриране, тя ще се изключи автоматично.
• Възможно е да не могат да се направят
правилните измервания или да се извърши
автоматичното калибриране, когато се
използват специални високоговорители,
като например двуполюсни.
Подготовка на приемника
Преди да извършите автоматично
калибриране, проверете следните неща.
• Настройте и свържете
високоговорителите (стр. 21, 23).
• Свържете само предоставяния
оптимизиращ микрофон към жака
AUTO CAL MIC. Не свързвайте други
микрофони към този жак.
• Задайте за „SB Assign“ настройка
„BI-AMP“ в менюто „Speaker Settings“,
ако използвате връзка с двоен-усилвател
(стр. 94).
• Задайте за „SB Assign“ настройка „Speaker
B“ в менюто „Speaker Settings“, ако
използвате свързване на предни
високоговорители B (стр. 39).
• Уверете се, че изходът
на високоговорителите не е с настройка
„SPK OFF“ (стр. 40).
• Уверете се, че не използвате функцията
PARTY STREAMING (стр. 80).
• Изключете слушалките.
• Отстранете всички препятствия по пътя
между оптимизиращия микрофон
и високоговорителите, за да избегнете
грешки при измерването.
• Направете точни измервания, като се
уверите, че в средата няма шумове
и е тихо.
Настройване на автоматично
калибриране
2
Свържете предоставяния
оптимизиращ микрофон
към жака AUTO CAL MIC.
продължение
41BG
3
Настройте оптимизиращия
микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон
на позицията Ви на слушане.
Използвайте табуретка или статив,
така че оптимизиращият микрофон
да бъде на височината на ушите Ви.
Извършване на автоматично
калибриране
?/1
SHIFT
Потвърждение на настройката
на активния субуфер
• Когато е свързан субуфер, включете го
и увеличете силата на звука, преди да го
активирате. Завъртете LEVEL точно
до средата.
• Ако свързвате субуфер с функция
за честота на кросоувър, настройте
до максималната стойност.
• Ако свързвате субуфер с функция
за автоматично преминаване в режим
на готовност, изключете я
(деактивирайте я).
Бутони
за входен
сигнал
AUTO
CAL
V/v/B/b,
MENU
Забележка
В зависимост от характеристиките
на използвания от Вас субуфер, стойността
на разстоянието за настройка може да се
различава от действителната позиция.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „ Settings“,
след което изберете
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
42BG
3
Забележка
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Auto Cal.“, след
което натиснете
или b.
Ако на телевизионния екран се покаже код
за грешка, вижте „Списък със съобщения
след измерване на автоматичното
калибриране“ (стр. 45).
7
• Retry: Автоматичното калибриране
се извършва отново.
• Save: Резултатите от измерването
се запазват и се излиза от текущия
процес.
• Warning: Показва се предупреждение,
свързано с резултатите
от измерването. Вижте „Списък със
съобщения след измерване
на автоматичното калибриране“
(стр. 45).
• Exit: Излиза от процеса
на настройка, без да се запазят
резултатите от измерването.
Натиснете B/b неколкократно,
за да изберете „Start“, след
което натиснете
.
8
5
6
Натиснете
„START“.
, за да изберете
Запазете резултата
от измерването.
Изберете „Save“ в стъпка 7.
Забележки
• Тази функция A.P.М. (Automatic Phase
Matching) се активира, след като
запаметите резултата от измерването.
• Функцията A.P.M. не работи в следните
случаи.
– Типът на калибрирането е с настройка
„Off“ при използване на автоматично
калибриране с „Cal. Type“ (стр. 44).
– Когато се получават Dolby TrueHD
или DTS-HD сигнали с честота
на семплиране над 48 kHz.
Измерването започва след пет
секунди.
Процесът по измерването отнема
около 30 секунди с тестов тон.
Когато измерването приключи,
прозвучава сигнал и екранът се
превключва.
9
Натиснете B/b неколкократно,
за да изберете „Cal. Type“, след
което натиснете
.
• Full Flat: Прави измерването
на честотите от всеки
високоговорител гладко.
• Engineer: Честотните
характеристики се настройват
продължение
43BG
Подготовка на приемника
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания от Вас
елемент, след което
натиснете
.
на „стандартните на Sony
за помещение за слушане“.
• Front Reference: Настройва
характеристиките на всички
високоговорители така, че да
съответстват на характеристиките
на предния високоговорител.
• Off: Изключва нивото на еквалайзера
на автоматичното калибриране
и функцията A.P.M.
Съвет
Можете да изберете типа на калибриране,
след като сте извършили автоматичното
калибриране и сте запаметили настройките.
10 Изключете оптимизиращия
микрофон от приемника.
Забележка
Ако смените разположението
на високоговорителя, препоръчваме Ви да
извършите автоматичното калибриране отново,
за да се наслаждавате на съраунд звук.
Съвети
• Можете да смените мярката за разстояние
в „Distance Unit“ в менюто „Speaker Settings“
(стр. 101).
• Размерът на високоговорителя („Large“/
„Small“) се определя от ниските честотни
характеристики. Резултатите от измерването
може да се различават според позицията
на оптимизиращия микрофон
и високоговорителите, както и според
формата на помещението. Препоръчително
е да приложите резултатите от измерването.
Можете обаче на промените тези настройки
в менюто за настройки на високоговорителите.
Първо запазете резултатите от измерването,
а след това опитайте да промените
настройките.
завъртите INPUT SELECTOR
на приемника;
– натиснете MUTING или ;
– натиснете SPEAKERS на приемника;
– промените силата на звука;
– включите слушалки;
– натиснете SHIFT, след което AUTO/CAL.
Проверка на резултатите
от автоматичното калибриране
За да проверите кода за грешка или
предупредителното съобщение, получени
в „Извършване на автоматично
калибриране“ (стр. 42), извършете
следните стъпки.
Натиснете V/v, за да изберете
„Warning“ в стъпка 7
в „Извършване на автоматично
калибриране“ (стр. 43), след което
натиснете
.
Ако се покаже предупредително съобщение,
проверете го и използвайте приемника
без промяна.
Ако е необходимо, направете автоматичното
калибриране отново.
Когато се покаже „Error Code“
Проверете грешката и направете
автоматичното калибриране отново.
1 Натиснете
, за да изберете „ENTER“.
На телевизионния екран се показва
„RETRY ?“.
2 Натиснете B/b, за да изберете „YES“,
след което натиснете
Отмяна на автоматично
калибриране
Функцията за автоматично калибриране
може да се отмени, когато направите
следното по време на процеса по
измерване:
– Натиснете ?/1;
– натиснете бутоните за входен сигнал
на дистанционното управление или
44BG
.
3 Повторете стъпките от 6 до 10
в „Извършване на автоматично
калибриране“ (стр. 42).
Списък със съобщения след
измерване на автоматичното
калибриране
Индикация и обяснение
Error Code 32
Error Code 33
Високоговорителите не са открити или не са
свързани правилно.
• Нито един от предните високоговорители
не е свързан или е свързан само един от тях.
• Не е свързан или левият, или десният съраунд
високоговорител.
• Задните съраунд високоговорители или
предните високи високоговорители
са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не са. Свържете
съраунд високоговорителя или съответно
високоговорителите към входовете SPEAKER
SURROUND.
• Задният съраунд високоговорител е свързан
само към входовете SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R.
Когато свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към входовете
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B L.
• Не е свързан или предният висок ляв, или
предният висок десен високоговорител.
Оптимизиращият микрофон не е свързан.
Уверете се, че оптимизиращият микрофон
е свързан правилно и направете автоматичното
калибриране отново.
Ако оптимизиращият микрофон е свързан
правилно, но въпреки това се показва кодът
за грешка, кабелът на микрофона може да
е повреден.
Warning 40
Процесът по измерване е приключил
с разпознаване на високо ниво на шум.
Възможно е да успеете да постигнете по-добри
резултати, ако опитате отново в тиха
обстановка.
Warning 41
Warning 42
Входният сигнал от микрофона е прекалено
силен.
• Разстоянието между високоговорителя
и микрофона може да е твърде малко.
Раздалечете ги и направете измерването
отново.
Warning 43
Разстоянието и позицията на субуфера не може
да се открие. Причина за това може да е шумът.
Опитайте да направите измерването в тиха
обстановка.
No Warning
Няма информация за предупреждение.
Подготовка на приемника
Error Code 31
SPEAKERS е зададено на „Off“. Задайте други
настройки на високоговорителите и направете
автоматичното калибриране отново.
Индикация и обяснение
Съвет
В зависимост от позицията на субуфера
резултатите от измерването може да се
различават. Няма да има проблеми обаче,
ако продължите да използвате приемника
с тази стойност.
Конфигуриране
на мрежовите настройки
на приемника
Мрежовите настройки за приемника
трябва да са зададени правилно, за да се
използват функциите „Home Network“,
SEN, AirPlay и PARTY STREAMING.
Използване на безжична LAN
връзка
Съществуват няколко метода за свързване,
които можете да използвате, за да
настроите безжична мрежа: търсене
на точка на достъп, използване на WPS
метод за свързване (метод с натискане
на бутон или метод с PIN код) или ръчна
настройка.
Забележки
• Не използвайте функцията за безжична
LAN мрежа, когато се използва медицинско
оборудване (например пейсмейкър) или когато
използването на безжична комуникация
е забранено.
• Преди свързването към домашната Ви мрежа
трябва да подготвите рутер за безжична
LAN връзка/точка на достъп. За подробности
направете справка с инструкциите
за експлоатация на устройството.
продължение
45BG
• В зависимост от средата на домашната Ви мрежа
рутерът за безжична LAN връзка/точката
на достъп може да са настроени така, че към тях
да не може да се осъществи връзка чрез WPS,
макар да са съвместими с WPS. За подробности
относно това дали Вашият рутер за безжична
LAN връзка/точката на достъп е съвместим
с WPS или не, както и за настройката на WPS
връзка, направете справка в инструкциите
за експлоатация на рутера за безжична LAN
връзка/точката на достъп.
• Може да срещнете трудности при настройката,
ако приемникът и рутерът за безжична LAN
връзка/точката на достъп са твърде отдалечени
един от друг. Ако е така, преместете
устройствата по-близо едно до друго.
Търсене на точка на достъп
и настройка на безжична мрежа
(метод на сканиране на точки
на достъп)
Можете да настроите безжична мрежа
чрез търсене на точка на достъп. За да
настроите мрежата, като използвате този
метод на свързване, трябва да изберете или
въведете следната информация. Проверете
следната информация предварително и я
запишете в предоставеното по-долу място.
DISPLAY
V/v/B/b,
MENU
1
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „ Settings“,
след което натиснете
или b.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Network“, след
което натиснете
.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Settings“, след
което натиснете
.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Wireless LAN
Settings“, след което
натиснете
.
*1
*1
*2
Името на мрежата (SSID ), което
идентифицира мрежата ви*2.
(То ще бъде необходимо при стъпка 7.)
:
Ако безжичната Ви домашна мрежа
е защитена чрез кодиране, ключа
за сигурност (WEP ключ, WPA/WPA2
ключ) за мрежата*2. (Той ще бъде
необходим при стъпка 8.)
:
SSID (Service Set Identifier) е името, което
идентифицира конкретна точка на достъп.
Тази информация трябва да е достъпна
от етикета на рутера за безжична LAN връзка/
точката на достъп, от инструкциите
за експлоатация, от лицето, което настройва
безжичната Ви мрежа или от информацията,
предоставена от доставчика на интернет
услуга.
46BG
Натиснете MENU.
Ако на телевизионния екран се покаже
„Change Setting?“, изберете „OK“, след
което натиснете
.
6
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Access Point
Scan“, след което натиснете
.
Приемникът започва да търси точки
на достъп и показва списък с до
30 имена на достъпни мрежи (SSID).
7
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желаното име
на мрежа (SSID), след което
натиснете
.
8
Въведете ключа за сигурност
(WEP ключ, WPA/WPA2 ключ),
след което натиснете
.
По подразбиране ключът за сигурност
се показва като „*****“. Натиснете
неколкократно DISPLAY, за да кодирате
и разкриете ключа за сигурност.
На телевизионния екран се показва
„IP Settings“.
9
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Auto“, след
което натиснете
.
На телевизионния екран се показва
екранът за настройка на прокси
сървър.
При използване на фиксиран
IP адрес
Изберете „Manual“, след което
натиснете
. На телевизионния
екран се показва екранът за въвеждане
на IP адрес.
Натиснете SHIFT, след което бутоните
с цифри, за да въведете стойността
за „IP Address“, и след това
натиснете
. След това въведете
стойността за „Subnet Mask“, „Default
Gateway“, „Primary DNS“ и „Secondary
DNS“. На телевизионния екран
се показва екранът за настройка
на прокси сървър.
10 Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Do Not Use“,
след което натиснете
.
Изберете „Use“, след което
натиснете
. На телевизионния
екран се показва екранът за въвеждане
на адрес на прокси сървър.
Натиснете SHIFT, след което бутоните
с цифри/текст, за да въведете
стойността за „Proxy Address“, и след
това натиснете
. След това въведете
стойността за „Port Number“.
На телевизионния екран се показва
екранът за потвърждение.
11 Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „OK“, след което
натиснете
.
На телевизионния екран мига
„Connecting“.
На панела на дисплея се показва
„Complete!“ след приключване
на мрежовите настройки и светва „ “.
За да се върнете към менюто „Network
Settings“, натиснете
.
(В зависимост от мрежовата среда
настройките на мрежата може да
отнемат известно време.)
12 Направете настройките
на сървъра.
За да слушате аудиосъдържание,
съхранено на сървъра, трябва да
настроите сървъра (стр. 70).
Забележка
Ако мрежата Ви не е защитена чрез кодиране
(използване на ключ за сигурност), дисплеят
за настройката за сигурност не се показва при
стъпка 8.
Съвет
При проверка на настройките на мрежата вижте
„За проверка на информацията за мрежата“
(стр. 104).
На телевизионния екран се показва
екранът за потвърждение.
продължение
47BG
Подготовка на приемника
На телевизионния екран се показва
екранът за настройка на сигурността.
При използване на прокси
сървър
Ако не можете да намерите името
на желаната мрежа (SSID) (ръчен
метод за настройка)
Можете да въведете ръчно името
на желаната мрежа (SSID), ако то
не се показва в списъка.
1 Изберете „Manual Registration“ в стъпка 6
в „Търсене на точка на достъп
и настройка на безжична мрежа
(метод на сканиране на точки
на достъп)“ (стр. 46).
2 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете „Direct Input“, след което
натиснете
.
3 Въведете името на мрежата (SSID),
след което натиснете
.
4 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете желаната от Вас настройка
за сигурност, след което натиснете
.
5 Следвайте стъпките от 8 до 12 в „Търсене
на точка на достъп и настройка
на безжична мрежа (метод на сканиране
на точки на достъп)“ (стр. 47).
Настройване на безжична
мрежа чрез точка на достъп,
съвместима с WPS
Можете лесно да настроите безжична мрежа
чрез точка на достъп, съвместима с WPS.
Настройката на WPS може да се извърши
чрез метод за конфигуриране с натискане
на бутон или чрез метод с PIN (Персонален
идентификационен номер) код.
Какво представлява WPS
(Wi-Fi Protected Setup)?
WPS е стандарт, създаден от Wi-Fi Alliance,
който Ви позволява лесно и сигурно да
настроите безжична мрежа.
Настройване на безжична мрежа
чрез метода за конфигуриране
на WPS посредством натискане
на бутон
Можете лесно да настроите безжична
връзка с WPS чрез едно натискане
на посочения бутон.
48BG
1 Изберете „WPS Push“ при стъпка 6
в „Търсене на точка на достъп
и настройка на безжична мрежа
(метод на сканиране на точки
на достъп)“ (стр. 46).
2 Следвайте екранните указания
и натиснете бутона WPS на точката
на достъп.
Съобщение: натиснете бутона WPS
на точката на достъп в рамките на 2 мин.
Бутон WPS
на рутера
за безжична LAN
връзка/точката
на достъп
На панела на дисплея се показва
„Complete!“ след приключване
на мрежовите настройки и светва „ “.
За да се върнете към менюто „Network
Settings“, натиснете
.
(В зависимост от мрежовата среда
настройките на мрежата може да
отнемат известно време.)
3 Направете настройките на сървъра.
За да слушате аудиосъдържание,
съхранено на сървъра, трябва да
настроите сървъра (стр. 70).
Съвет
При проверка на настройките на мрежата вижте
„За проверка на информацията за мрежата“
(стр. 104).
Настройване на безжична мрежа
чрез метода с използване
на PIN кода на WPS
Ако точката на достъп поддържа връзка
с WPS PIN (персонален идентификационен
номер), можете да настроите безжична
WPS връзка, като въведете PIN кода
на приемника в рутера за безжична WPS
връзка/точката на достъп.
1 Изберете „Manual Registration“ в стъпка 6
в „Търсене на точка на достъп
и настройка на безжична мрежа
(метод на сканиране на точки
на достъп)“ (стр. 46).
2 Натиснете V/v неколкократно, за да
Използване на кабелна
LAN връзка
1
Изберете „Wired LAN Settings“
при стъпка 5 в „Търсене
на точка на достъп и настройка
на безжична мрежа
(метод на сканиране на точки
на достъп)“ (стр. 46).
На телевизионния екран се показва
„IP Settings“. Ако на телевизионния
екран се покаже „Change Setting?“,
изберете „OK“, след което
натиснете
.
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Auto“, след
което натиснете
.
На телевизионния екран се показва
екранът за настройка на прокси
сървър.
При използване на фиксиран
IP адрес
Изберете „Manual“, след което
натиснете
. На телевизионния
екран се показва екранът за въвеждане
на IP адрес.
Натиснете SHIFT, след което бутоните
с цифри, за да въведете стойността
за „IP Address“, и след това
натиснете
. След това въведете
стойността за „Subnet Mask“,
„Default Gateway“, „Primary DNS“
и „Secondary DNS“.
На телевизионния екран се показва
екранът за настройка на прокси
сървър.
Съвети
• При проверка на настройките на мрежата
вижте „За проверка на информацията
за мрежата“ (стр. 104).
• За подробности относно въвеждането на PIN
кода в рутера за безжична LAN връзка/точката
за достъп направете справка в инструкциите
за експлоатация на рутера за безжична LAN
връзка/точката за достъп.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Do Not Use“,
след което натиснете
.
На телевизионния екран се показва
екранът за потвърждение.
продължение
49BG
Подготовка на приемника
изберете „WPS PIN“, след което
натиснете
.
Показва се списъкът на наличните SSID
(точки на достъп).
3 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете желаното име на мрежа (SSID),
след което натиснете
.
PIN кодът (8 разряда) на приемника
се показва на телевизионния екран.
Оставете PIN кода да се показва, докато
връзката не бъде осъществена.
(При всяко изпълнение на тази
операция се показва различен PIN код.)
4 Въведете PIN кода на приемника
в рутера за безжична LAN връзка/
точката на достъп.
Приемникът стартира мрежовите
настройки.
На панела на дисплея се показва
„Complete!“ след приключване
на мрежовите настройки и светва „ “.
За да се върнете към менюто „Network
Settings“, натиснете
.
(В зависимост от мрежовата среда
настройките на мрежата може да
отнемат известно време.)
5 Направете настройките на сървъра.
За да слушате аудиосъдържание,
съхранено на сървъра, трябва да
настроите сървъра (стр. 70).
При използване на прокси
сървър
Изберете „Use“, след което
натиснете
. На телевизионния
екран се показва екранът за въвеждане
на адрес на прокси сървър.
Натиснете SHIFT, след което бутоните
с цифри/текст, за да въведете
стойността за „Proxy Address“, и след
това натиснете
. След това въведете
стойността за „Port Number“.
На телевизионния екран се показва
екранът за потвърждение.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „OK“, след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
„Connecting“. След като мрежовите
настройки завършат, се показва
„Complete!“. За да се върнете
към менюто „Network Settings“,
натиснете
. (В зависимост
от мрежовата среда настройките
на мрежата може да отнемат известно
време.)
5
Направете настройките
на сървъра.
За да слушате аудиосъдържание,
съхранено на сървъра, трябва да
настроите сървъра (стр. 70).
Съвет
При проверка на настройките на мрежата вижте
„За проверка на информацията за мрежата“
(стр. 104).
50BG
Ръководство за работа
с екранното меню
Можете да покажете менюто на приемника
на телевизионния екран и да избирате
от там функцията, която искате да
използвате, като натиснете V/v/B/b и
на дистанционното управление.
За да се покаже менюто на приемника
на телевизионния екран, се уверете,
че приемникът е в режим „GUI MODE“,
като следвате стъпките в „За включване
и изключване на „GUI MODE““ (стр. 51).
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Използване на менюто
1
Превключете входния сигнал
на телевизора така, че да се
покаже изображение на менюто.
2
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
В зависимост от телевизора
показването на GUI (графичен
потребителски интерфейс)
на телевизионния екран може да
отнеме известно време.
За включване и изключване
на „GUI MODE“
Натиснете GUI MODE. На панела
на дисплея се показва „GUI ON“
или „GUI OFF“ в зависимост
от избрания режим.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желано от Вас
меню, след което натиснете
или b, за да влезете в менюто.
Икона на менюто Описание
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
Input“.
Пример: когато изберете „
Input
Избира се подаващото
входния сигнал
оборудване, свързано
към приемника (стр. 52).
Music
Избира музиката
от сървъра от домашната
мрежа (стр. 75), SEN
(стр. 77), AirPlay (стр. 82),
iPod/iPhone (стр. 56) или
USB устройство (стр. 59).
Video
4
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете елемента
от менюто, който искате да
промените, след което
натиснете
, за да влезете
в елемента.
Повторете стъпки 3 и 4, за да
изберете желания от Вас
параметър.
За връщане към предишния
екран
Избира видео от iPod/
iPhone (стр. 56).
FM/AM
Избира вграденото FM/AM
радио (стр. 62).
Settings
Регулирате настройките
на приемника (стр. 97).
Използване на менютата за опции
Когато изберете TOOLS/OPTIONS, се
показват менютата за опции за избраното
основно меню. Можете да изберете
съответната функция, без да избирате
повторно менюто.
1
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
Натиснете RETURN/EXIT O.
За изход от менюто
Натиснете MENU.
продължение
51BG
Подготовка на приемника
3
Общ преглед на основните
менюта
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желано от Вас
меню, след което натиснете
или b, за да влезете в менюто.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
Пример: когато изберете „
Input“.
Основни операции
Възпроизвеждане на входен
сигнал от оборудване
?/1
Бутони
за входен
сигнал
3
Натиснете TOOLS/OPTIONS,
докато се покаже списъкът
с елементи на менюто.
SOUND
FIELD +/–
Показва се менюто за опции.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания от Вас
елемент от менюто за опции,
след което натиснете
или b.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания от Вас
параметър, след което
натиснете
.
За изход от менюто за опции
Натиснете RETURN/EXIT O.
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
1
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Изберете „
натиснете
Input“, след което
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
52BG
3
Изберете желаното от Вас
оборудване, след което
натиснете
.
4
Включете оборудването
и започнете
възпроизвеждането.
5
Натиснете MASTER VOL +/– или
2 +/–, за да регулирате силата
на звука.
За да активирате функцията
за заглушаване
Натиснете MUTING или .
Функцията за заглушаване ще се отмени,
когато направите следното:
• натиснете отново MUTING или ;
• промените силата на звука.
• изключите приемника;
• извършвате автоматично калибриране.
За да избегнете повреда
на високоговорителите
Преди да изключите приемника,
задължително намалете силата на звука.
Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
6
Натиснете SOUND FIELD +/–,
за да слушате съраунд звук.
Може също да използвате и 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
или MUSIC на приемника.
За подробности вижте стр. 65.
Съвети
• Можете да завъртите INPUT SELECTOR
на приемника или да натиснете бутоните
за входен сигнал на дистанционното
управление, за да изберете желаното от Вас
оборудване.
• Можете да регулирате силата на звука чрез
копчето MASTER VOLUME на приемника
или MASTER VOL +/–, или 2 +/– бутона
на дистанционното управление.
53BG
Основни операции
Екранът на менюто изчезва и се
показва екранът за възпроизвеждане
на външния източник.
Вход, който може да бъде избран:
• BD/DVD: Blu-ray Disc или DVD
плейър и др., свързани към жака
BD/DVD.
• GAME: PlayStation 3 и др., свързани
към жака GAME.
• SAT/CATV: Сателитен тунер и др.,
свързани към жака SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Видеокасетофон
и др., свързани към жака VIDEO 1
или VIDEO 2.
• TV: Телевизор, свързан към жака TV.
• SA-CD/CD: Super Audio CD или CD
плейър и др., свързани към жака
SA-CD/CD.
За да увеличите или намалите силата
на звука бързо
– Завъртете копчето бързо.
– Натиснете и задръжте бутона.
За да направите фина настройка
– Завъртете копчето бавно.
– Натиснете бутона и го освободете веднага.
Задаване на наименования
на входовете (Name Input)
Можете да въведете наименование
до 8 знака за входовете и да го изведете.
По-лесно е да се разпознае оборудването,
ако на дисплея се показва наименование
вместо жаковете.
1
Изберете входа, на който искате
да дадете наименование,
Input“.
от екрана „
2
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3
Изберете „Name Input“, след
което натиснете
или b.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете знак, след което
натиснете b.
Можете да преместите позицията
за въвеждане напред или назад
с натискането на B/b.
5
Повторете стъпка 4, за да
въведете знаците един по един,
след което натиснете
.
Въведеното от Вас наименование
е запазено.
Забележка
Някои букви, които могат да се покажат
на телевизионния екран, не могат да се изведат
на панела на дисплея.
54BG
Възпроизвеждане от iPhone/iPhone
Можете да се наслаждавате на музика/видеосъдържание от iPod/iPhone, като ги свържете
към входовете iPod/iPhone ( (USB) порт и жак VIDEO IN) на приемника.
За подробности за свързването на iPod/iPhone вижте стр. 30, 33.
Съвместими модели iPod/iPhone
Основни операции
Можете да използвате следните модели iPod/iPhone с този приемник. Актуализирайте
своето устройство iPod/iPhone с най-новия софтуер, преди да го използвате.
iPod touch
4-то поколение
iPod touch
3-то поколение
iPod touch
2-ро поколение
iPod touch
1-во поколение
iPod nano
6-то поколение
iPod nano
5-то поколение
(видеокамера)
iPod nano
4-то поколение
(видео)
iPod nano
3-то поколение
(видео)
iPod nano
2-ро поколение
(алуминий)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Забележки
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че данните, записани на iPod/iPhone, бъдат загубени
или повредени при използване на iPod/iPhone, свързан към този приемник.
• Този продукт е предназначен конкретно за работа с iPod/iPhone и е одобрен като отговарящ
на стандартите за производителност на Apple.
55BG
Избиране на режима на контрол
на iPod/iPhone
Можете да изберете режима на контрол
на iPod/iPhone чрез менюто на графичния
потребителски интерфейс или iPhone
CTRL на дистанционното управление.
Можете да използвате менюто
на графичния потребителски интерфейс,
за да преглеждате съдържанието на iPod/
iPhone.
Можете също така да управлявате всички
операции, като преглеждате
информацията на панела на дисплея,
когато режимът „GUI MODE“ е изключен.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
iPhone
CTRL
1
2
Натиснете MENU.
56BG
Уверете се, че е избран режим
„System GUI“ в стъпка 4
в „Избиране на режима
на контрол на iPod/iPhone“
(стр. 56).
2
Изберете „iPhone/iPhone“,
след което натиснете
.
3
Изберете желаното
съдържание от списъка със
съдържание и натиснете
.
Избраното съдържание започва да се
възпроизвежда и на телевизионния
екран се показва информацията
за музиката/видеофайла.
Забележка
Качеството на видеосиглналите от iPod/
iPhone се повишава в този приемник, преди
да се покаже на телевизора, в зависимост
от състоянието на изходния видеосигнал.
За подробности вижте „Функция
за преобразуване на видеосигнали.“
(стр. 19).
За избиране на режим
на възпроизвеждане
Изберете „ Music“ или „
Video“, след което натиснете
или b.
Можете да промените режима
на възпроизвеждане чрез TOOLS/
OPTIONS на дистанционното управление.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Изберете „iPhone/iPhone“,
след което натиснете TOOLS/
OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
4
1
Менюто се показва на телевизионния
екран.
Когато е свързан iPod или iPhone,
„iPod/iPhone“ се показва
на телевизионния екран.
3
Управление на iPod/iPhone чрез
режима „System GUI“
Изберете „System GUI“ или
„iPod“, след което
натиснете
.
Управление на iPod/iPhone чрез
режима „iPod“
1
За управление на iPod/iPhone
чрез дистанционното
управление
Уверете се, че е избрано „iPod“
в стъпка 4 в „Избиране
на режима на контрол на iPod/
iPhone“ (стр. 56).
Изберете „iPhone/iPhone“,
след което натиснете
.
3
Изберете желаното
съдържание с помощта
на менюто iPod/iPhone.
Основни операции
2
SHIFT
USB
За подробности за управлението
на iPod/iPhone прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с iPod/iPhone.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
B•/•b
N
x
iPhone
CTRL
X
Натиснете USB, преди да използвате
следните бутони.
Натиснете
Операция
N
Стартира възпроизвеждането.
X, x
Поставя на пауза
на възпроизвеждането.
m/M
Бързо превърта назад или
напред.
./>
Преминава към предходния/
следващия запис.
B•/•b*
Прескача към предходен/
следващ албум.
,b
Влиза в избрания елемент.
продължение
57BG
Натиснете
Операция
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
Връща към предходен екран/
папка в йерархията.
V/v
Избира предходен/следващ
елемент.
REPEAT**
Влиза в режим на повторение.
SHUFFLE**
Влиза в режим на разбъркване.
iPhone CTRL
Избира режима на контрол
на iPod/iPhone.
* Този бутон функционира само когато
управлявате iPod/iPhone чрез режима
„iPod“ (стр. 57).
** Натиснете SHIFT, след което натиснете
този бутон.
Забележки за iPod/iPhone
• iPod/iPhone се зареждат, когато се
свържат към приемника, докато
е включен.
• Не можете да прехвърляте песни върху
iPod/iPhone от този приемник.
• Не изваждайте iPod/iPhone по време
на работа. За да избегнете увреждане
на данните или повреда на iPod/iPhone,
изключете приемника при включване
или изваждане на iPod/iPhone.
Списък със съобщения
на iPod/iPhone
Съобщение и обяснение
Reading
Приемникът разпознава и чете информация
от iPod или iPhone.
Loading
Приемникът зарежда информация от iPod или
iPhone.
No Support
Свързан е неподдържан iPhone или iPhone.
No Device
Не е свързан iPod или iPhone.
No Music/No Video
Не са открити музикални или видеофайлове.
HP No Support
Не се извежда звук от слушалките, когато
е свързан iPod или iPhone.
Възпроизвеждане от
USB устройство
Можете да слушате музика от USB
устройство, като го свържете към
порта
(USB) на приемника.
За подробности за свързването на USB
устройство вижте „Свързване на iPhone,
iPhone, USB устройство“ (стр. 33).
Форматите на музикалните файлове,
които могат да се възпроизвеждат
от този приемник, са следните:
Файлов формат
Разширения
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
* Приемникът не възпроизвежда файлове,
кодирани с DRM.
Съвместими USB устройства
Можете да използвате следните USB
устройства на Sony с този приемник.
С него не могат да се използват други
USB устройства.
Проверено USB устройство
на Sony
Наименование Наименование на модела
на продукта
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
58BG
Наименование Наименование на модела
на продукта
Управление на USB устройство
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
V/v/B/b,
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
TOOLS/
OPTIONS
NWZ-S744 / S745
NWZ-S543 / S544 / S545
N
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
1
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Изберете „
натиснете
Music“, след което
или b.
Когато е свързано USB устройството,
на телевизионния екран се показва
„USB“.
Забележки
• Приемникът не може да чете данни в NTFS
формат.
• Приемникът не може да чете данни, ако не са
запазени в първия дял на твърдия диск.
• Не използвайте USB устройства, различни
от тези. Не се гарантира работата на модели,
които не са включени в списъка.
• Не може винаги да се гарантира работа дори
при използването на тези USB устройства.
• Някои от тези USB устройства може да не се
предлагат на пазара в определени области.
• При форматиране на горепосочените модели се
уверете, че това се прави чрез самия модел или
специализирания софтуер за форматиране
за този модел.
• При свързване на USB устройство към
приемника се уверете, че го правите, след като
изчезне индикацията „Creating Library“ или
„Creating Database“ на USB устройството.
Натиснете MENU.
3
Изберете „USB“, след което
натиснете
.
4
Натиснете N.
Информацията за музикалното
съдържание се показва
на телевизионния екран.
За избиране на режим
на възпроизвеждане
Можете да промените режима
на възпроизвеждане чрез TOOLS/
OPTIONS на дистанционното управление.
• Repeat: Off / One / All / Folder
продължение
59BG
Основни операции
MENU
NWZ-E443 / E444 / E445
За управление на USB
устройство чрез
дистанционното управление
SHIFT
USB
./>,
REPEAT
FOLDER
+/–
N
m/M
x
X
Натиснете USB, преди да използвате
следните бутони.
Натиснете
Операция
N
Стартира възпроизвеждането.
X
Поставя на пауза
на възпроизвеждането.
x
Спира възпроизвеждането.
m/M
Бързо превърта назад или
напред.
./>
Преминава към предходен/
следващ файл.
FOLDER +/–
Преминава към предходна/
следваща папка.
REPEAT*
Влиза в режим на повторение.
* Натиснете SHIFT, след което натиснете
този бутон.
60BG
Забележки за USB устройството
• Не изваждайте USB устройството по
време на работа. За да предотвратите
увреждане на данните или повреда
на USB устройството, изключете
приемника, когато свързвате или
изваждате USB устройството.
• Когато е необходимо свързването чрез
USB кабел, свържете предоставения
такъв с USB устройството, което искате
да включите. Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени с USB
устройството, което искате да включите,
за подробности за начина на работа.
• Не свързвайте приемника и USB
устройството чрез USB концентратор.
• Когато е свързано USB устройството,
на телевизионния екран се показва
„Reading“.
• Възможно е да изминат около
10 секунди, преди да се покаже „Reading“,
в зависимост от тип на свързаното
USB устройство.
• Когато е свързано USB устройството,
приемникът прочита всички файлове
в него. Ако в USB устройството много
папки или файлове, прочитането
на USB устройството може да отнеме
повече време.
• Приемникът може да разпознае до:
– 100 папки (включително папката
„ROOT“);
– 100 аудиофайла за всяка папка;
– 8 нива на папки (дървовидна структура
на файловете, включително папката
„ROOT“).
Максималният брой аудиофайлове
и папки може да варира в зависимост
от структурата им.
Не запазвайте други типове файлове или
ненужни папки на USB устройството.
• Съвместимостта с всички програми
за кодиране/запис, записващи устройства
и носители не може да се гарантира.
Несъвместимо USB устройство може
причини шум или прекъснат звук или
да не се възпроизвежда изобщо от него.
Записване чрез приемника
Можете да записвате от аудио/видео
оборудване с помощта на приемника.
Прегледайте инструкциите за експлоатация,
предоставени със записващото оборудване.
1
Натиснете бутона за входен сигнал,
за да изберете източника. Например
натиснете SAT/CATV.
Можете да използвате и INPUT
SELECTOR на приемника.
2
Списък със съобщения на USB
устройство
Device Error
Паметта на USB устройството не е разпозната
(стр. 58).
No Support
Свързано е неподдържано USB устройство,
непознато устройство или
USB устройството е свързано чрез USB
концентратор (стр. 58).
No Device
Не е свързано е USB устройство или свързаното
USB устройство не е разпознато.
No Track
Не е намерен запис.
Подгответе записващо
оборудване.
Поставете празна видеокасета и т.н.
в записващото оборудване (свързано
към жаковете VIDEO 1 OUT).
Съобщение и обяснение
Reading
Приемникът разпознава и чете информация
от USB устройството.
Подгответе източника
за възпроизвеждане.
3
Стартирайте функцията
за запис от записващото
оборудване, след което
стартирайте оборудването
за възпроизвеждане.
Забележки
• Някои източници съдържат защита
на авторските права, която не допуска запис.
В такъв случай е възможно да не можете да
записвате от източника.
• Входните аудио- и видеосигнали през жаковете
HDMI IN, COMPONENT VIDEO IN и DIGITAL
IN не могат да се записват.
• Тъй като се записват само композитни
видеосигнали, функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност може да се
стартира и да прекъсне записа. В такъв случай
задайте „Auto Standby“ на „OFF“ (стр. 107).
61BG
Основни операции
• Възможно е да е необходимо известно
време, за да започне възпроизвеждането,
когато:
– структурата на папките е сложна;
– капацитетът на паметта е прекалено
голям.
• Този приемник не поддържа непременно
всички функции, предоставени
в свързаното USB устройство.
• Редът на възпроизвеждане за приемника
може да се различава от този
на свързаното USB устройство.
• Папките, в който няма аудиофайлове,
се пропускат.
• При възпроизвеждане на много дълъг
запис някои операции може да доведат
до забавяне на възпроизвеждането.
Автоматично фино настройване
на станция (Auto Tuning)
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM предавания
чрез вградения тунер. Преди работа се
уверете, че сте свързали FM и AM антените
(ефирни) към приемника (стр. 34).
SHIFT
1
Изберете „Auto Tuning“, след
което натиснете
или b.
2
Натиснете V/v.
Натиснете V, за да сканирате
от станциите с по-ниски към тези
с по-високи честоти, натиснете v,
за да сканирате в обратна посока.
Приемникът спира сканирането,
когато приеме сигнал от станция.
В случай на слаб FM
стереосигнал
Бутони
с цифри
1 Настройте станцията, която искате
да слушате, с помощта на Auto Tuning,
Direct Tuning (стр. 62) или изберете
желаната от Вас предварително зададена
станция (стр. 63).
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
3 Изберете „FM Mode“, след което
натиснете
или b.
4 Изберете „MONO“, след което
натиснете .
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Изберете „ FM FM“ или „ AM AM“
от менюто, след което
натиснете
или b.
На телевизионния екран се показва
FM или AM менюто.
62BG
Директно фино настройване
на станция (Direct Tuning)
Можете да въведете честотата на станцията
директно с помощта на бутоните с цифри.
1
Изберете „Direct Tuning“, след
което натиснете
или b.
2
Натиснете SHIFT, след което
бутоните с цифри, за да
въведете честотата.
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Example 2: AM 1350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Съвет
Регулирайте посоката на AM рамковата
антена (ефирна) за оптимално приемане
на сигнал при настройване на AM станция.
3
Натиснете
4
Станцията се съхранява под избрания
номер.
.
Ако не можете да настроите
станция
Предварително задаване
на FM/AM радиостанции
(Preset Tuning)
5
Можете да съхраните станция, както
следва:
• AM честотна лента: AM 1 до AM 30
• FM честотна лента: FM 1 до FM 30
Превключване на предварително
зададени станции
1
Изберете „ FM FM“ или „ AM AM“
от менюто, след което
натиснете
или b.
2
Изберете желаната от Вас
предварително зададена
станция, след което
натиснете
.
Можете да съхраните до 30 FM и 30 AM
станции като предпочитани.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
2
Настройте станцията, която
искате да зададете, с помощта
на Auto Tuning (стр. 62) или
Direct Tuning (стр. 62).
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3
Повторете стъпки от 1 до 4,
за да съхраните друга станция.
Налице са номера за предварително
зададени станции от 1 до 30.
Задаване на наименования
на предварително зададените
станции (Name Input)
1
В екрана „ FM FM“ или „ AM AM“,
изберете номера
на предварително настроената
станция, за който искате да
зададете наименование.
2
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3
Изберете „Name Input“, след
което натиснете
или b.
Изберете „Memory“, след което
натиснете
или b.
продължение
63BG
Операции с тунера
„– – – .– – MHz“ или „-– – – – kHz“ се
показва и след това екранът извежда
текущата честота.
Уверете се, че сте въвели правилната
честота. В противен случай повторете
стъпка 2. Ако все още не можете да
настроите станция, честотата може да
не се използва във Вашата област.
1
Изберете номер
за предварително зададената
станция и натиснете
.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете знак, след което
натиснете b.
Можете да преместите позицията
за въвеждане напред или назад
с натискането на B/b.
5
Повторете стъпка 4, за да
въведете знаците един по един,
след което натиснете
.
Въведеното от Вас наименование
е запазено.
Забележка
Някои букви, които могат да се покажат
на телевизионния екран, не могат да се изведат
на панела на дисплея.
Получаване на RDS
предавания
Този приемник Ви позволява да
използвате система за предаване на данни
Radio Data System (RDS), която позволява
радиостанциите да изпращат
допълнителна информация с нормалния
сигнал на програмата. Този приемник
предлага удобни RDS функции, като
показване на наименованието на услугата
на програмата. RDS е налице само за FM
станции.*
* Не всички FM станции предоставят услугата
RDS или един и същ тип услуги. Ако не сте
запознати с услугите RDS във Вашата област,
се консултирайте с местните радиостанции
за подробности.
Лесен избор на станция от FM
честотната лента.
Когато настроите станция,
предоставяща услуги RDS, светва „RDS“
и на телевизионния екран и на панела
на дисплея се показва наименованието
на услугата на програмата*.
* Ако не се получава RDS предаване,
наименованието на услугата на програмата
няма да се покаже.
Забележки
• RDS може да не работи правилно,
ако станцията, на която сте настроили,
не предава RDS сигнал или ако силата
на сигнала е слаба.
• Някои букви, които могат да се покажат
на телевизионния екран, не могат да се
изведат на панела на дисплея.
Съвет
Докато е показано наименование на услугата
на програмата, можете да проверите честотата,
като натиснете неколкократно DISPLAY
(стр. 114).
64BG
x A. DIRECT (Analog Direct)
Слушане на звукови ефекти
Избор на звуковото поле
Този приемник може да възпроизвежда
многоканален съраунд звук. Можете да
изберете някое от оптимизираните звукови
полета, които са предварително
програмирани в приемника.
SOUND
FIELD +/–
Може да превключите звука на избрания
вход на двуканален аналогов вход.
Тази функция позволява използването
на висококачествени аналогови източници.
При използване на тази функция, могат да
се регулират само силата на звука и нивото
на предния високоговорител.
Забележка
Не можете да изберете „A. DIRECT“, когато сте
избрали BD/DVD, GAME , USB, AirPlay, HOME
NETWORK и SEN за входен сигнал.
Режим Auto Format Direct (A.F.D.)
Може също да използвате и 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) или MUSIC
на приемника.
Двуканален звуков режим
Можете да превключите изходния звук към
двуканален звук без значение от форматите
на запис на използвания от Вас софтуер,
свързаното оборудване за възпроизвеждане
или настройките за звуковото поле
на приемника.
x 2CH ST. (двуканално стерео)
Приемникът възпроизвежда звук само
от предните ляв и десен високоговорители.
Субуферът не възпроизвежда звук.
Стандартните източници на двуканален
стерео звук напълно прескачат обработката
на звуковото поле, а многоканалните
съраунд формати се смесват само в два
канала.
Режимът „Auto Format Direct (A.F.D.)“
Ви позволява да слушате звук с по-високо
качество и да изберете режима
на декодиране за слушане на двуканален
стерео звук като многоканален звук.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Настройва звука така, както е бил
е записан/кодиран без добавяне на съраунд
ефекти.
x MULTI ST. (многоканално стерео)
Възпроизвежда двуканални ляв и десен
сигнал през всички високоговорители.
В зависимост от настройките
на високоговорителите обаче е възможно
някои от тях да не възпроизведат звук.
Режим за филми
Може да се възползвате от съраунд звука,
като трябва само да изберете едно
от предварително програмираните звукови
полета на приемника. Те осигуряват
вълнуващ и мощен звук като в кино
салон в дома Ви.
продължение
65BG
Слушане на звукови ефекти
Натиснете SOUND FIELD +/–
неколкократно, за да изберете
звуковото поле, което желаете.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
е новата иновативна технология на Sony
за системи за домашно кино, която
използва най-новите технологии
за обработка на акустичен и цифров звук.
Базирана е на точни данни от измервания
на реакцията от студио за мастериране.
С този режим можете да се наслаждавате
на Blu-ray и DVD филми у дома не само
с висококачествен звук, но също така
и с най-добрата звукова атмосфера,
точно както тонрежисьорът на филма го
е проектирал в процеса на мастериране.
Може да изберете вида ефект за HD-D.C.S.
За подробности вижте „Меню „Surround
Settings““ (стр. 101).
x PLII MV (PLII Movie)
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro
Logic II Movie. Тази настройка е идеална
за филми, които за кодирани в Dolby
Surround. Освен това този режим може да
възпроизвежда звук с 5.1 канала за гледане
на видеоклипове на допълнително озвучени
или стари филми.
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro
Logic IIx Movie. Тази настройка разширява
Dolby Pro Logic II Movie или Dolby Digital 5.1
до отделни 7.1 канала за филми.
x PLIIz (PLIIz Height)
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro
Logic IIz. Тази настройка може да разшири
звуково поле от 5.1 канала до 7.1 канала,
към които е приложено вертикално
оборудване, и придава усещане
за присъствие и дълбочина.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Осъществява декодиране в режим
DTS Neo:6 Cinema. Източник, записан
в двуканален формат, се декодира в 7 канала.
66BG
Режим за музика
Може да се възползвате от съраунд звука,
като трябва само да изберете едно
от предварително програмираните звукови
полета на приемника. Те осигуряват
вълнуващ и мощен звук като в концертна
зала в дома Ви.
x BERLIN (Berlin P.Hall)
Възпроизвежда характеристиките на звука
на залата на Берлинската филхармония.
Забележка
„BERLIN PHILHARMONIC HALL“ се превърта
по панела на дисплея, когато изберете за първи
път това звуково поле.
x JAZZ (Джаз-клуб)
Възпроизвежда акустиката на джаз-клуб.
x CONCERT (Концерт на живо)
Възпроизвежда акустиката на концертна
зала с 300 места.
x STADIUM (Стадион)
Възпроизвежда усещането за голям открит
стадион.
x SPORTS (Спорт)
Възпроизвежда усещането за спортно
предаване.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Възпроизвежда чиста и подобрена звукова
картина от преносимо аудиоустройство.
Този режим е идеален за MP3 и други
видове компресирана музика.
x PLII MS (PLII Music)
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro
Logic II Music. Тази настройка е идеална
за стандартни стереоизточници, като
например компактдискове.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
При свързан субуфер
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro
Logic IIx Music. Тази настройка е идеална
за стандартни стереоизточници,
като например компактдискове.
Този приемник ще подаде изходен сигнал
с ниска честота към субуфера, когато няма
сигнали с нискочестотни ефекти, което
представлява нискочестотен звуков ефект
от субуфера към двуканален сигнал.
Нискочестотният сигнал обаче не се
възпроизвежда за „NEO6 CIN“
или „NEO6 MUS“, когато всички
високоговорители са зададени на „Large“.
За да се възползвате напълно от функциите
за пренасочване на ниските честоти
на Dolby Digital, Ви препоръчваме да
настроите честотата на изрязване
на субуфера на възможно най-високата
стойност.
x PLIIz (PLIIz Height)
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro
Logic IIz. Тази настройка може да разшири
звуково поле от 5.1 канала до 7.1 канала,
към които е приложено вертикално
оборудване, и придава усещане
за присъствие и дълбочина.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
При включени слушалки
Може да изберете това звуково поле
само ако слушалките са включени
към приемника.
x HP 2CH (HP (2CH))
Този режим се активира автоматично,
ако използвате слушалки (освен
„A. DIRECT“). Стандартните източници
на двуканален стерео звук напълно
прескачат обработката на звуковото поле,
а многоканалните съраунд формати се
смесват само в два канала, освен сигналите
с нискочестотните ефекти.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Този режим се активира автоматично,
ако използвате слушалки, когато е избрано
„A. DIRECT“.
Възпроизвежда аналоговите сигнали без
обработка от еквалайзер, звуково поле и т.н.
Забележки относно звуковите
полета
• В зависимост от настройките
на конфигурацията
на високоговорителите някои
звукови полета може да не са налице.
• Не може едновременно да изберете
PLIIx MV/MS и PLIIz.
– PLIIx MV/MS е налице само когато
конфигурацията на високоговорителите
е настроена за използване със заден
съраунд съраунд високоговорител
(или съответно високоговорители).
– PLIIz е налице само когато
конфигурацията на високоговорителите
е настроена за използване с предни
високи високоговорители.
• Звуковите полета за музика и филми
не работят в следните случаи:
– получават се сигнали DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
или Dolby TrueHD с честота
на семплиране над 48 kHz;
– Избрано е „A. DIRECT“.
• „PLII MV“, „PLIIx MV“, „PLII MS“,
„PLIIx MS“, „PLIIz“, „NEO6 CIN“
и „NEO6 MUS“ не работят, когато
настройката на конфигурацията
на високоговорителите е 2/0 или 2/0.1.
продължение
67BG
Слушане на звукови ефекти
Осъществява декодиране в режим
DTS Neo:6 Music. Източник, записан
в двуканален формат, се декодира
в 7 канала. Тази настройка е идеална
за стандартни стереоизточници, като
например компактдискове.
• Когато е избрано едно от звуковите полета
за музика, не се възпроизвежда звук
от субуфера, ако всички високоговорители
са с настройка „Large“ в менюто „Speaker
Settings“. Звукът обаче ще се възпроизведе
от субуфера, ако:
– цифровият входен сигнал съдържа
сигнали с нискочестотни ефекти;
– предните или съраунд
високоговорителите са
с настройка „Small“;
– избрано е „MULTI ST.“, „PLII MV“,
„PLII MS“, „PLIIX MV“, „PLIIX MS“,
„PLIIZ“, „HD-D.C.S.“ или „P. AUDIO“.
Използване на функцията
за оптимизиране на звука
Функцията „Sound Optimizer“ Ви
позволява да слушате ясен и динамичен
звук при ниска сила на звука.
Тя автоматично калибрира звука,
който не може да се чуе добре, когато
намалите силата на звука. След
извършването на автоматично
калибриране силата на звука се
оптимизира спрямо средата Ви.
SOUND
OPTIMIZER
За изключване на съраунд
ефекта за филми/музика
Натиснете SOUND FIELD +/–
неколкократно, за да изберете
„2CH ST.“ или „A.F.D. AUTO“.
Може също да натиснете 2CH/A.DIRECT
на приемника неколкократно, за да
изберете „2CH ST.“, или да
натиснете A.F.D. на приемника
неколкократно, за да изберете
„A.F.D. AUTO“.
Натиснете SOUND OPTIMIZER,
за да изберете „S. OPT. ON“.
Функцията „Sound Optimizer“ се активира.
„Sound Optimizer“ се включва и изключва
с натискането на SOUND OPTIMIZER.
Забележка
Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
68BG
Използване на функцията
„Advanced Auto Volume“
Този приемник може да регулира силата
на звука автоматично според входния
сигнал или съдържанието от свързаното
оборудване.
Тази функция е полезна например, когато
звукът от дадена реклама е по-силен
от този на телевизионните програми.
Нулиране на звуковите
полета до настройките
по подразбиране
Задължително използвайте бутоните
на приемника, за да извършите тази
операция.
?/1
AMP
AUTO
VOL
Натиснете AMP, след което
натиснете AUTO VOL, за да
изберете „А VOL ON“.
Функцията „Advanced Аuto Volume“
се включва и изключва с натискането
на AUTO VOL.
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Като държите MUSIC,
натиснете ?/1.
„S.F. CLEAR“ се показва на панела
на дисплея и всички звукови полета
се нулират към настройките им
по подразбиране.
Забележки
• Задължително намалете силата на звука, преди
да изключите или изключите тази функция.
• Тъй като тази функция е активна само когато се
подават сигнали Dolby Digital, DTS или линеен
PCM, звукът може внезапно да се увеличи,
когато превключите на други формати.
• Тази функция не работи в следните случаи.
– получават се линейни PCM сигнали с честота
на семплиране над 48 kHz.
– получават се сигнали Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio или DTS-HD High Resolution Audio.
69BG
Слушане на звукови ефекти
MUSIC
Използване на мрежови функции
Относно мрежовите
функции на приемника
• Можете да слушате аудиосъдържание,
което е съхранено на съвместимо с DLNA
устройство (продукти на DLNA
CERTIFIED™), което има одобрен
логотип на DLNA, показан
на устройството (стр. 75).
• Можете да използвате приемника като
устройство, равносилно на UPnP модул
за рендиране на мултимедия,
в домашната си мрежа.
• С интернет връзка можете да слушате
музикални услуги (стр. 77) и да
актуализирате софтуера на приемника.
• Можете да слушате една и съща музика
едновременно в различни стаи чрез
функцията PARTY STREAMING.
• Можете да регистрирате устройства
Media Remote за управление
на приемника.
• С AirPlay можете да възпроизвеждате
аудиосъдържание на iOS устройства или
библиотека iTunes Library.
Относно DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
е организация за стандартизиране,
съставена от производители на различни
продукти, като сървъри (компютри и др.),
аудио-видео оборудване и мобилни
компютърни устройства, които
обменят съдържание (музика, снимки
и видеоклипове). DLNA взема решения
за стандарти и публикува одобрен логотип,
който да се показва на устройства,
поддържащи стандартите на DLNA.
70BG
Настройване на сървъра
За да слушате аудиосъдържание, съхранено
на сървъра ви, с този приемник, трябва да
настроите сървъра предварително. С този
приемник са съвместими следните
сървърни устройства:
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0, и 2.1;
• мрежова аудиосистема на Sony с твърд
диск NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• мрежови аудио-видео приемник на Sony
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12,
инсталиран на Windows 7 (стр. 70);
• Microsoft Windows Media Player 11
инсталиран на Windows Vista/
Windows XP (стр. 72).
* Не е налице в някои държави или региони.
Ако сървърът има функция, която
ограничава достъпа от други устройства,
трябва да промените настройката му така,
че да дава достъп на приемника до него.
В този раздел е обяснено как да настроите
Windows Media Player, когато го използвате
като сървър.
За подробности за настройките на други
сървърни устройства вижте инструкциите
за експлоатация или помощта
за съответните устройства или
приложения.
Забележка
Елементите, показани на компютъра, може да се
различават от показаните по-долу в зависимост
от версията на операционната система или
от компютърната среда. За подробности вижте
помощта за операционната система.
При използване на Windows 7
В този раздел е обяснено как да настроите
инсталиран от производителя
Windows Media Player 12 за Windows 7.
За подробности за това, как да работите
с Windows Media Player 12, вижте помощта
за Windows Media Player 12.
1
2
Отидете на [Start] (Старт) –
[Control panel] (Контролен
панел).
Изберете [View network status
and tasks] (Преглед на състояние
и задачи на мрежа) под
[Network and Internet]
(Мрежа и интернет).
4
Изберете [Home network]
(Домашна мрежа) или [Work
network] (Работна мрежа)
съобразно средата, в която
се използва приемникът.
5
Следвайте инструкциите
на дисплея съобразно средата,
в която се използва приемникът.
Съвет
Ако желаният от вас елемент не се покаже
на дисплея, опитайте да промените типа
на показване на контролния панел.
3
Изберете [Public network]
(Публична мрежа) под
[View your active networks]
(Показване на активните
мрежи).
Ако на дисплея е показано
нещо, различно то [Public
Network] (Публична мрежа),
преминете към стъпка 6.
6
Изберете [Change advanced
sharing settings] (Промяна
на разширените настройки
за споделяне).
Показва се прозорецът [Set Network
Location] (Избор на местоположение
на мрежата).
продължение
71BG
Използване на мрежови функции
Когато настройките са завършени,
проверете дали елементът под
[View your active networks] (Показване
на активните мрежи) е променен
на [Home network] (Домашна мрежа)
или [Work network] (Работна мрежа)
в прозореца [Network and Sharing
Center] (Център за мрежи
и споделяне).
Показва се прозорецът [Network and
Sharing Center] (Център за мрежи
и споделяне).
7
Изберете [Choose media
streaming options…] (Избор
на опции за поточно предаване
на мултимедия…) от [Media
streaming] (Поточно предаване
на мултимедия).
10 Изберете [Allow all computers
and media devices]
(Разреши всички компютри
и мултимедийни устройства).
11 Изберете [OK], за да затворите
прозореца.
8
9
12 Обновете списъка със сървъри.
Ако се покаже [Media streaming
is not turned on] (Поточното
предаване на мултимедия
не е включено) в прозореца
[Media streaming options]
(Опции за поточно предаване
на мултимедия), изберете
[Turn on media streaming]
(Включване на поточното
предаване на мултимедия).
Изберете [Allow all]
(Разреши всички).
Отваря се прозорецът [Allow All
Media Devices] (Разреши всички
мултимедийни устройства). Ако
всички устройства в локалната мрежа
са зададени на [Allowed] (Разрешени),
изберете [OK] и затворете прозореца.
72BG
След като приключите настройването
на Windows Media Player 12, обновете
списъка със сървъри и изберете този
сървър от него. За подробности
за избирането на сървър вижте
„За обновяване на списъка
със сървъри“ (стр. 74).
При използване на Windows Vista/XP
В този раздел е обяснено как да настроите
Windows Media Player 11, инсталиран
на Windows Vista/XP*.
За подробности за това, как да работите
с Windows Media Player 11, вижте помощта
за Windows Media Player 11.
* Microsoft Windows Media Player 11
не е инсталиран на Windows XP
от производителя. Влезте в уебсайта
на Microsoft, изтеглете инсталиращата
програма, след което инсталирайте
Windows Media Player 11 на компютъра си.
1
2
Отидете на [Start] (Старт) –
[All Programs] (Всички
програми).
Изберете [Windows Media
Player].
5
Показва се прозорецът [Set Network
Location] (Избор на местоположение
на мрежата).
Поставете отметка на [Private]
(Частна) и изберете [Next]
(Напред).
7
Проверете дали [Location type]
(Тип местоположение)
е променено на [Private]
(Частна) и изберете [Close]
(Затваряне).
8
Проверете дали в прозореца
[Network and Sharing Center]
(Център за мрежи и споделяне)
е показано [(Private network)]
(Частна мрежа) и го затворете.
Изберете [Media Sharing…]
(Споделяне на мултимедия…)
от менюто [Library]
(Библиотека).
Ако използвате Windows XP,
преминете към стъпка 9.
4
Когато се покаже
, изберете
[Networking…] (Работа
в мрежа…).
Показва се прозорецът [Network and
Sharing Center] (Център за мрежи
и споделяне).
продължение
73BG
Използване на мрежови функции
6
Windows Media Player 11 се стартира.
3
Изберете [Customize]
(Персонализиране).
9
Ако няма отметка за [Share
my media] (Сподели моите
мултимедийни файлове)
в прозореца [Media Sharing]
(Споделяне на мултимедия),
показан в стъпка 3, поставете
отметка на [Share my media]
(Сподели моите мултимедийни
файлове), след което
изберете [OK].
Показва се списък с устройствата,
които можете да свържете.
За обновяване на списъка
със сървъри
Когато добавите нов сървър към домашната
мрежа или не можете да намерите желания
от вас сървър в списъка, обновете списъка
със сървъри.
1 Докато списъкът със сървъри
е показан, натиснете TOOLS/OPTIONS.
2 Изберете „Refresh“, след което
натиснете
.
Показва се обновеният списък
със сървъри.
Съвет
Приемникът пази история на последните пет
свързани сървъра и те се извеждат в най-горната
част на списъка. В него могат да бъдат показани
до 20 сървъра.
10 Изберете [Settings…]
(Настройки…) до [Share my
media to:] (Сподели моите
мултимедийни файлове за:).
11 Поставете отметка в [Allow
сървъра, който искате да изтриете,
след което натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
new devices and computers
automatically] (Позволявай
автоматично нови устройства
и компютри) и изберете [OK].
2 Изберете „Delete“, след което
Забележка
3 Изберете „OK“, след което натиснете
Махнете отметката от този елемент, след
като потвърдите, че приемникът може
да бъде свързан към сървъра и да
възпроизвежда аудиосъдържание,
съхранено на сървъра.
12 Обновете списъка със сървъри.
След като приключите настройването
на Windows Media Player 11, обновете
списъка със сървъри и изберете този
сървър от него. За подробности
за избирането на сървър вижте
„За обновяване на списъка
със сървъри“ (стр. 74).
74BG
За изтриване на сървър
от списъка
1 Докато е показан списъкът, изберете
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
екранът за потвърждение.
.
Показва се „Complete!“ и избраният
сървър се изтрива.
Забележка
Дори ако изтриете сървъра от списъка, той ще се
покаже отново там, ако приемникът го открие
в мрежата (също както когато обновите списъка
със сървъри).
Слушане
на аудиосъдържание,
съхранено на сървъра
Можете да възпроизвеждате
аудиосъдържание, съхранено на сървъра,
чрез приемника във формати MP3, линеен
PCM, WMA и AAC*. Аудиосъръжание
със защита на авторските права с DRM
(Digital Rights Management) не може да
се възпроизвежда на този приемник.
1
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Изберете „
натиснете
3
Изберете „HOME NETWORK“,
след което натиснете
.
Music“, след което
или b.
* Приемникът може да възпроизвежда AAC
файлове само с разширение „.m4a“, „.mp4“
или „.3gp“.
Сървър
Този приемник
Съвет
Можете да използвате и бутона HOME
NETWORK на дистанционното управление,
за да изберете функцията „Home Network“
директно.
SHIFT
4
HOME
NETWORK
ALPHABET
SEARCH
Изберете сървъра, където се
намира съдържанието, което
искате да възпроизведете.
На телевизионния екран се показва
списъкът със съдържанието.
DISPLAY
Забележка
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Ако сървърното устройство поддържа
стандарта Wake-on-LAN, приемникът
включва сървъра автоматично.
Ако сървърното устройство не поддържа
стандарта Wake-on-LAN, включете сървъра
предварително. За подробности
за настройките или операциите
на Wake-on-LAN на сървъра ви, вижте
инструкциите за експлоатация или
помощта за него.
N
x
X
продължение
75BG
Използване на мрежови функции
На телевизионния екран се показва
списъкът със сървъри.
Ако последният избран елемент
(списък за изпълнение, албум, папка
и др.) се покаже на телевизионния
екран, натиснете RETURN/EXIT O
неколкократно, докато се покаже
списъкът със сървъри.
Когато се покаже „No Server“ или
когато списъкът със сървъри
не е налице, натиснете TOOLS/
OPTIONS. Изберете „Refresh“,
след което натиснете
. Показва
се обновеният списък със сървъри.
5
Изберете желания от вас
елемент (списък за изпълнение,
албум, папка и др.), след което
натиснете
.
Ако се покаже друг елемент, повторете
тази стъпка, за да стесните избора,
докато не се покаже желаният от вас
елемент. Показаните елементи зависят
от свързания сървър.
6
Изберете желания от Вас запис,
след което натиснете
.
Възпроизвеждането се стартира.
Уверете се, че звукът се извежда
от високоговорителите на приемника.
За проверка за защита
на авторските права
Този приемник не може да възпроизвежда
файлове във формат WMA със защита
на авторските права с DRM.
Ако на този приемник не може да се
възпроизведе WMA файл, проверете
свойството на този файл на компютъра си,
за да видите дали е защитен с DRM.
Отворете папката или тома, където
е съхранен WMA файлът, и щракнете
с десен бутон върху него, за да се покаже
прозорецът [Properties] (Свойства). Ако
има раздел [License] (Лиценз), файлът
е защитен с DRM и не може да се
възпроизвежда на този приемник.
Забележки
• Записите, които приемникът не може да
възпроизвежда, също се показват
на телевизионния екран. Не можете да
подредите списък със записи, които могат
да се възпроизвеждат.
• Над името на записа, който не може да се
възпроизвежда в приемника, се показва „!“,
и той се пропуска.
• Възпроизвеждането не се възобновява
от последния избран елемент, ако изключите
захранващия кабел от стенния контакт.
• Възможно е да измине известно време, докато
приемникът покаже елементи при преглед
на папка, съдържаща голямо количество
аудиосъдържание. В такъв случай използвайте
функцията за търсене по ключова дума (стр. 86).
Съвети
• Ако изберете папка (напр. папка на изпълнител,
папка на жанр и др.) и след това
натиснете бутона N, приемникът
възпроизвежда всички елементи в нея.
• Приемникът възобновява възпроизвеждането
от последния избран елемент, когато функцията
е променена на „Home Network“, докато
приемникът не бъде изключен. Когато
„Network Standby“ е с настройка „On“
възпроизвеждането се възобновява
от последния избран елемент дори ако
сте изключили приемника.
76BG
За управление на функцията
„Home Network“ чрез
дистанционното управление
За
Направете следното
Поставяне на въз- Натиснете X по време
произвеждането на възпроизвеждане.
на пауза*
Натиснете N,
за да възобновите
възпроизвеждането.
Спиране на възпроизвеждането
Натиснете x.
Преминаване
Натиснете ./>
към началото
неколкократно.
на текущия запис,
предходен/
следващ запис
Изберете отново
елемента, който
искате да
възпроизведете.
Натиснете RETURN/EXIT
O или B неколкократно,
докато не се покаже
желаната от вас
директория.
Или натиснете TOOLS/
OPTIONS, изберете „Server
List“, след което изберете
желания от вас елемент.
За да се върнете към
дисплея на възпроизвеждането, натиснете TOOLS/
OPTIONS и изберете
„Now Playing“.
За
Направете следното
Търсене
на желания от вас
елемент чрез
ключова дума
Докато избирате
съдържанието в сървъра,
натиснете SHIFT, след което
ALPHABET SEARCH
и въведете ключова дума
(стр. 86).
Промяна
на сървъра
Натиснете TOOLS/
OPTIONS при спряно
възпроизвеждане. Изберете
„Server List“, след което
натиснете . Изберете
сървъра, който желаете,
след което натиснете .
Избор на повторно Натиснете SHIFT, след
възпроизвеждане което натиснете REPEAT
неколкократно, докато
на телевизионния екран
се покаже
или
.
Избор
Натиснете SHIFT, след
на разбъркано
което натиснете SHUFFLE
възпроизвеждане неколкократно, докато
на телевизионния екран
се покаже „SHUF“.
Можете да слушате предлаганите в интернет
музикални услуги с този приемник
(функция „SEN“).
За да използвате тази функция, приемникът
трябва да е свързан с мрежата, а тя трябва
да има връзка с интернет. За подробности
вижте „6: Свързване към мрежата“ (стр. 34).
Посетете уебсайта по-долу за повече
информация за SEN:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
Този приемник
Забележка
Преди да използвате музикалните услуги,
може да се наложи да регистрирате приемника
си в зависимост от доставчика на услугите.
За подробности за регистрацията посетете
сайта за поддръжка на клиенти на доставчика
на услуги.
продължение
77BG
Използване на мрежови функции
* В зависимост от сървъра или записа
поставянето на възпроизвеждането на пауза
може да не работи, когато е избрана функцията
„Home Network“.
Наслаждаване на Sony
Entertainment Network (SEN)
5
SHIFT
Бутони
с цифри
Изберете желаната от вас папка
или станция, след което
натиснете
.
• Натиснете V/v, за да изберете
елемента.
• Натиснете
, за да отидете към
следващата директория или да
слушате станцията.
• Натиснете RETURN/EXIT O,
за да се върнете към предходната
директория.
ENT/MEM
ALPHABET
SEARCH/SEN
Забележка
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Следните стъпки обясняват как да изберете
„vTuner“ като примерни музикални услуги,
предлагани в интернет.
1
3
Изберете „
натиснете
Music“, след което
или b.
Изберете „SEN“, след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с доставчици на услуги.
Ако приемникът автоматично покаже
последната избрана услуга или
станция, натиснете RETURN/EXIT O
неколкократно, докато се покаже
списъкът с доставчици на услуги.
Съвет
Можете да използвате и бутона SEN
на дистанционното управление, за да
изберете функцията „SEN“ директно.
4
78BG
Съвет
Приемникът показва последната избрана услуга
или станция, когато функцията е променена
на „SEN“, докато приемникът не бъде изключен.
Когато „Network Standby“ е с настройка „On“,
се показва последната избрана услуга или
станция дори ако сте изключили приемника.
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Ако се покаже „No Service“ и не можете да
получите списък с доставчици на услуги,
натиснете TOOLS/OPTIONS и изберете
„Refresh“.
Изберете „vTuner“, след което
натиснете
.
За управление на функцията
SEN чрез дистанционното
управление
За
Направете следното
Промяна
на станцията
или услугата
Натиснете RETURN/EXIT
O, за да се върнете към
списъка с доставчици
на услуги, след което
изберете отново услугата.
За да се върнете отново към
дисплея на възпроизвеждането, натиснете TOOLS/
OPTIONS и изберете
„Now Playing“.
Използване
на различни
функции, докато
приемникът
избира или
възпроизвежда
станция или
услугата
Натиснете TOOLS/
OPTIONS. Изведеният
елемент може да се
различава според избрания
елемент или директория.
За
Направете следното
Избиране
на опции
за услугите
Докато се избира или
възпроизвежда
съдържание в услугата,
натиснете TOOLS/
OPTIONS. Изберете
„Service Options“, след което
натиснете .
Съдържанието на опцията
за услугата се различава
според избраните услуги.
Търсене
на желания от вас
елемент чрез
ключова дума
Докато избирате
съдържанието в сървъра,
натиснете SHIFT, след което
ALPHABET SEARCH
и въведете ключова дума
(стр. 86).
Преглеждане
на наличната
информация
Натиснете DISPLAY
неколкократно, за да видите
името на изпълнителя,
на албума и др.
За слушане на предварително
зададена станция
1 Изберете „
Music“ от менюто,
след което натиснете
или b.
2 Изберете „SEN“, след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с доставчици на услуги.
Ако приемникът автоматично покаже
последната избрана станция,
натиснете RETURN/EXIT O
неколкократно, докато се покаже
списъкът с доставчици на услуги.
3 Изберете „Preset“, след което
натиснете
.
В горната част на списъка с доставчици
на услуги се показва „Preset“.
4 Изберете желаната от вас
Можете да съхраните до 20 станции като
предпочитани.
1
2
Изберете станцията, която
искате да зададете
предварително.
По време на приемане
на сигнал натиснете SHIFT,
след което ENT/MEM.
Показва се списъкът с предварително
зададена памет.
3
Изберете номер
за предварително зададената
станция и натиснете
.
4
Повторете стъпки от 1 до 3,
за да съхраните друга станция.
предварително зададена станция,
след което натиснете
.
Забележка
Възможно е да има няколко станции, които
не могат да бъдат зададени предварително
в зависимост от доставчиците на услуги.
Ако опитате да зададете предварително такава
станция, на дисплея се показва „Not Available“.
Съвет
Изберете предварително зададената станция
с помощта на бутоните с цифри. Натиснете
SHIFT и след това бутона с цифра, който
отговаря на предварително зададения номер,
след което натиснете , за да изберете
предварително зададената станция директно.
79BG
Използване на мрежови функции
Предварително задаване
на станции
Наслаждаване на разнообразни
музикални услуги
Можете да слушате съдържанието
на разнообразни музикални услуги,
предлагани в интернет.
Посетете уебсайта по-долу за повече
информация за музикалните услуги,
как да им се наслаждавате и за кода
за регистрация на приемника.
http://munlimited.com/home
Проверка на кода
за регистрация
Възможно е да се наложи да въведете кода
за регистрация на приемника, когато
използвате нова музикална услуга.
1 Изберете „
Music“ от менюто,
след което натиснете
или b.
2 Изберете „SEN“, след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с доставчици на услуги.
Ако приемникът автоматично покаже
последната избрана услуга или станция,
натиснете RETURN/EXIT O
неколкократно, докато се покаже
списъкът с доставчици на услуги.
Използване на функцията
PARTY STREAMING
Аудиосъдържанието, което се
възпроизвежда на този приемник
в момента, може да се възпроизвежда
едновременно и на всички устройства,
отговарящи на функцията PARTY
STREAMING в домашната Ви мрежа.
Ако се получи прекъсване при използване
на безжична връзка, свържете приемника
към рутера чрез кабелна връзка.
По време на поточно предаване в режим
PARTY устройство, наречено „PARTY хост“,
стартира PARTY и започва да предава
поточно музика, а устройство, наречено
„PARTY гост“ се присъединява към PARTY
и получава музика от „PARTY хост“.
Преди да използвате функцията PARTY
STREAMING, се уверете, че „PARTY
STREAMING“ е с настройка „On“ (стр. 104).
PARTY гост
PARTY гост
PARTY хост
PARTY гост
3 Изберете „Registration Code“,
след което натиснете
.
Показва се кодът за регистрация
на приемника.
SHIFT
PARTY
80BG
Можете да използвате функцията PARTY
STREAMING с други устройства*, които
имат показания по-долу логотип на PARTY
STREAMING.
* Наличните съвместими с PARTY STREAMING
устройства може да се различават в зависимост
от държавите или регионите. За подробности
за наличните устройства се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Стартиране на PARTY
Можете да стартирате PARTY, така
че другите устройства, поддържащи
функцията PARTY STREAMING, да могат
да възпроизвеждат същата музика дори
и да са в различни стаи.
2
Уверете се, че устройствата
„PARTY гост“ са включени
и са готови да се присъединят
към PARTY.
Възпроизведете желания
от вас аудиоизточник.
Може да се предава поточно
аудиосъдържание от всички
аудиоизточници на този приемник.
Забележки
• Може да се предава поточно само
аудиосъдържание от този приемник.
По време на „PARTY“ хост видеосигналите
не се извеждат към телевизора, а аудио
сигналите се смесват в 2 канала. В такъв
случай можете да изберете само „2CH ST.“
като звуково поле.
• Когато стартирате режим PARTY като
„PARTY“ хост, може да има времево
несъответствие между аудиои видеовъзпроизвеждането
в следните случаи:
– използва се функцията за обратен
звуков канал (ARC);
3
Натиснете SHIFT, след което
задръжте PARTY, докато
се покаже „START PARTY“.
Приемникът стартира поточно
предаване на данни в режим PARTY
като „PARTY“ хост.
Можете да използвате и режим PARTY
на приемника, за да стартирате парти.
За затваряне на режим PARTY
Натиснете SHIFT, след което задръжте
PARTY, докато се покаже „CLOSE PARTY“.
Можете да използвате и режим PARTY
на приемника, за да приключите парти.
Присъединяване към PARTY
Приемникът може да се присъедини към
PARTY, което е стартирано от друго
устройство, така че можете да слушате
аудиосъдържанието, възпроизвеждано
в друга стая.
Докато устройството „PARTY“ хост
е в режим PARTY, натиснете SHIFT,
след което PARTY.
Показва се „JOIN PARTY“ и приемникът
се присъединява към PARTY като
„PARTY“ гост.
За излизане от режим PARTY
Натиснете SHIFT, след което PARTY.
Показва се „LEAVE PARTY“ и приемникът
излиза от режим PARTY.
Забележки
• Не можете да се присъедините към PARTY
в следните случаи:
– ако сте активирали режим PARTY на този
приемник;
продължение
81BG
Използване на мрежови функции
1
– видеоизходът на оборудването е свързан
към телевизора, а аудиоизходът
е свързан към цифровите или
аналоговите входни аудиоконектори
на приемника.
• Не могат да се предават поточно данни
от източници със защита на авторските
права.
– ако вече сте се присъединили към друго
PARTY.
• Ако натиснете PARTY, когато не е стартирано
PARTY, но устройство, съвместимо
с функцията PARTY STREAMING,
възпроизвежда, то ще бъде „PARTY хост“,
а приемникът ще се присъедини като
„PARTY гост“.
• Функцията на устройството „PARTY гост“
автоматично се превключва на HOME
NETWORK, когато устройството се
присъедини към PARTY. Дори ако
устройството „PARTY“ гост излезе от режим
PARTY, функцията остава HOME NETWORK.
Забележки
• Направете справка в „Съвместими модели
iPod/iPhone/iPad“ на тази страница относно
поддържаните версии на iOS или iTunes.
• Актуализирайте iOS или iTunes до най-новата
версия, преди да ги използвате с приемника.
• Направете справка в инструкциите
за експлоатация на устройството относно
подробностите при работата с iOS устройства,
iTunes или AirPlay.
• Можете да използвате този приемник като
PARTY хост, докато използвате функцията
AirPlay.
1
Съвет
Ако „Network Standby“ е с настройка „On“,
приемникът се включва и се присъединява към
PARTY автоматично, когато устройството
„PARTY“ хост стартира режим PARTY.
Чукнете/кликнете върху
иконата в долната дясна част
на екрана на iOS устройството
или в прозореца на iTunes.
[iOS device] (iOS устройство)
Поточно предаване
на музика от iTunes с AirPlay
С този приемник и посредством безжична
мрежа можете да възпроизвеждате
на компютъра си аудиосъдържание на iOS
устройства като iPhone, iPod touch, iPad
или библиотека iTunes Library.
PC
[iTunes]
iPhone/
iPod touch/
iPad
Съвместими модели iPod/
iPhone/iPad
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(2, 3 или 4 поколение), iPad, iPad2 с iOS 4.2
или по-нова версия, както и Mac или PC
с iTunes 10.1 или по-нова версия.
82BG
2
Изберете „STR-DN1030“
от менюто AirPlay на iTunes
или на iOS устройството.
[iOS device] (iOS устройство)
Когато използвате iTunes, настройте iOS
устройство за приемане на управлението
от този приемник и дистанционното
управление, когато искате да използвате
този приемник и дистанционното
управление за управление на iOS
устройство.
Забележка
Бутоните SHUFFLE и REPEAT на дистанционното
управление не работят по време на използването
на функцията AirPlay.
Съвети
[iTunes]
Започнете да възпроизвеждате
аудиосъдържание на iOS
устройство или в iTunes .
AirPlay е избрано автоматично като
функция на приемника.
Съвет
Ако възпроизвеждането не започва, изпълнете
отново процедурата от стъпка 1.
За потвърждаване/редактиране
на името на устройството
Вижте „За задаване на име на устройството“
(стр. 106) за инструкции относно
преименуването на устройството.
Управление
на възпроизвеждането с AirPlay
Можете да използвате MASTER VOL +/–
или бутоните 2 +/–, N, X, x, .
и >. Управлението от приемника и от
дистанционното управление е активно
само когато приемникът е избран
за изходно устройство.
Актуализиране на софтуера
С изтеглянето на последната версия
на софтуера можете да се възползвате
от най-новите функции. Приемникът
осъществява достъп до сървъра на Sony,
за да актуализира софтуера.
Ако е налице нова актуализация,
на телевизионния екран се показва
„[New Software] Perform Software Update.“
(Нов софтуер. Направете актуализация
на софтуера), а на панела на дисплея се
показва „UPDATE“, когато сте свързани
към интернет и използвате функцията
„Home Network“ или „SEN“.
Уверете се, че другото оборудване,
свързано към приемника, е спряно,
преди да актуализирате софтуера.
продължение
83BG
Използване на мрежови функции
3
• Последната команда за управление
на приемника има приоритет. Приемникът
започва да възпроизвежда аудиосъдържание
от друго устройство, когато приема управление
от това друго устройство, оборудвано с AirPlay,
дори ако този приемник се използва за AirPlay
с оригиналното устройство.
• От този приемник може да се чува много силен
звук, когато настроите твърде голяма сила
на звука чрез iOS устройства или iTunes.
• За подробности относно използването
на iTunes направете справка в „Help“ в iTunes.
• Възможно е нивото на силата на звука на iOS
устройствата или iTunes да не може да се свърже
с нивото на силата на звука на приемника.
За подробности за наличната актуализация
на софтуера вижте сайта за поддръжка
на клиенти (стр. 133).
Забележки
• Не изключвайте приемника, не изваждайте
мрежовия кабел и не извършвайте никакви
действия на приемника по време
на актуализиране.
• Ако опитате да актуализирате софтуера, когато
включен таймерът за заспиване, същият ще се
изключи автоматично.
1
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Изберете „ Settings“, след
което натиснете
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
3
Изберете „Network“, след което
натиснете
.
4
Изберете „Software Update“,
след което натиснете
.
5
Изберете „Update“, след което
натиснете
.
Приемникът започва да проверява
наличната актуализация на софтуера.
6
Когато на телевизионния екран
се покаже „Found latest update.“,
натиснете
.
Ако актуализацията не е налице, се
показва „No update required.“.
7
Изберете „OK“, след което
натиснете
.
Показва се съобщение за потвърждение
на съгласие или не с условията
на актуализацията на софтуера.
Потвърдете съобщението и прочетете
„ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
СОФТУЕР НА SONY“ (стр. 138),
след което натиснете
.
84BG
8
Изберете „Agree“, след което
натиснете
.
Приемникът започва да актуализира
софтуера и режимът GUI MODE се
изключва автоматично. Индикаторът
ON/STANDBY върху предния панел
мига мига по време на актуализацията.
Възможно е да отнеме известно време
(най-много около 40 минути), докато
приемникът завърши актуализацията.
Необходимото време зависи от обема
на данните в актуализациите, типа
на връзка на мрежата, средата
на мрежова комуникация и др.
След като актуализацията на софтуера
завърши, се показва „Complete!“.
Промените или корекциите,
извършени в настройките, се нулират
към стойностите по подразбиране.
Забележка
Ако възникне едно от долупосочените
състояния, при актуализацията на софтуера
е възникнала грешка.
– Индикаторът ON/STANDBY мига в бърза
последователност.
– На панела на дисплея се показва „ERROR“.
– Върху панела на дисплея не светва
индикатор или индикаторът ON/
STANDBY угасва.
– Приемникът не завършва актуализацията
след 40 минути и „UPDATING“
продължава да мига върху панела
на дисплея.
Изключете захранващия кабел и след това
го включете отново. Приемникът ще опита
да актуализира софтуера. Ако условието
продължи, свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
За отмяна на процедурата
Изберете „Cancel“ в стъпка 7.
За връщане към предходния
екран
Натиснете RETURN/EXIT O, преди
приемникът да започне актуализацията
на софтуера.
Не можете да се върнете към предишния
екран след началото на актуализацията.
Съобщение и обяснение
Initialize
Приемникът извършва фабрична настройка
по подразбиране за функцията за мрежа.
No Server
Няма сървър в мрежата, към който приемникът
може да се свърже. Опитайте да обновите
списъка със сървъри (стр. 74).
Списък със съобщения
за мрежови функции
No Track
В избраната папка на сървъра няма файл, който
може да бъде възпроизведен.
Настройки на мрежата
Not Found
Няма елемент на сървъра, който отговаря
на ключовата дума.
Съобщение и обяснение
Connection Fail
Приемникът не е успял да се свърже с мрежата.
Input Error!
Въведените стойности са неправилни или
невалидни.
Not in Use
Извършва се операция, която понастоящем
е забранена.
SEN
Not in Use
Извършва се операция, която понастоящем
е забранена.
Съобщение и обяснение
Not Supported
Устройството на точката на достъп
не поддържа метода с WPS-PIN код.
Cannot Get Data
Приемникът не може да получи съдържание
от сървъра.
Съобщение и обяснение
Cannot Connect
Приемникът не може да се свърже към
избрания сървър.
Cannot Get Info
Приемникът не може да извлече информация
за сървъра или съдържанието.
Cannot JOIN
Приемникът не е успял да се присъедини
към PARTY.
Cannot Play
Приемникът не може да възпроизведе аудиофайл
поради неподдържан формат на файла или
ограничения за възпроизвеждането.
Cannot Play
Приемникът не може да възпроизведе услуга или
станция поради неподдържан формат на файла
или ограничения за възпроизвеждането.
Data Error
• Опитали сте да възпроизведете файл, който
не може да бъде възпроизведен.
• Приемникът не разпознава данните на сървъра.
Need Software update
Услугата не е налице за текущата версия
на софтуера на приемника.
Посетете уебсайта по-долу за повече
информация за актуализацията на софтуера:
http://munlimited.com/home
No Preset
В приемника не е съхранена станция
за избрания предварително зададен номер.
Cannot START
Приемникът не е успял да стартира PARTY.
No Service
Няма доставчик на услуги.
Data Error
Опитали сте да възпроизведете файл, който
не може да се възпроизвежда.
No Station
Няма станция в избраната услуга.
Device Full!
Не можете да регистрирате повече устройства
в списъка с устройства.
продължение
85BG
Използване на мрежови функции
Домашна мрежа
Cannot Connect
Приемникът не може да се свърже към сървъра.
Съобщение и обяснение
Not Available
• Избраната услуга не е налице.
• Извършва се операция, която понастоящем
не е налице.
Not in Use
Извършва се операция, която понастоящем
е забранена.
Актуализация на софтуера
Съобщение и обяснение
Cannot connect
Приемникът няма достъп до сървъра,
за да изтегли последната версия на софтуера.
Влезте в менюто за настройки и актуализирайте
софтуера отново (стр. 83).
Търсене на елемент чрез
ключова дума
Когато на телевизионния екран е показан
списък (напр. с изпълнители, със записи
и др.), можете да въведете ключова дума,
за да търсите конкретен елемент.
Търсенето по ключова дума е налице
само когато е избрана функцията „Home
Network“ или „SEN“.
SHIFT
Бутони
с цифри/
текст
Can’t download
Приемникът не е успял да изтегли данните
за актуализацията по време на актуализация
на софтуера. Влезте в менюто за настройки
и актуализирайте софтуера отново (стр. 83).
ALPHABET
SEARCH
V/v/B/b,
1
Натиснете SHIFT, след което
ALPHABET SEARCH, докато
на телевизионния екран се
покаже списък с елементи
(с изпълнители, със записи
и др.).
На телевизионния екран се показва
дисплеят за въвеждане на ключова
дума.
2
Натиснете SHIFT, след което
бутоните с цифри/текст, за да
въведете ключова дума.
Ключовата дума може да съдържа
до 15 знака.
86BG
Забележка
Въведете ключова дума, която съответства
на буквите или дума в началото на името
или заглавието на елемента, който искате да
търсите. Когато приемникът търси
елемент, „The“ в началото на името, както
и интервалът след тази дума, се игнорират.
3
Натиснете
.
Показва се елемент, който отговаря
на ключовата дума. Ако изведеният
елемент не е този, който търсите,
натиснете B/b, за да се покаже
предишният/следващият елемент.
4
Повторете стъпки от 1 до 3,
докато намерите желания
от Вас елемент, след което
натиснете
.
5
Изберете желания от Вас запис,
след което натиснете
.
Възпроизвеждането се стартира.
Функции „BRAVIA“ Sync
Какво представлява
„BRAVIA“ Sync?
Функцията „BRAVIA“ Sync позволява
комуникация между продукти на Sony, като
телевизор, Blu-ray Disc/DVD плейър, аудиовидео усилвател и др., които поддържат
функцията „Control for HDMI“.
Като свържете оборудване на Sony,
съвместимо с „BRAVIA“ Sync, чрез HDMI
кабел (не е включен в комплекта), работата
се улеснява, както следва:
• изпълнение с едно докосване (стр. 89);
• контрол на звука, възпроизвеждан
от системата (стр. 90);
• изключване на системата (стр. 90);
• избор на сцена (стр. 91).
• управление на система за домашно кино
(стр. 91)
Препоръчваме Ви да свързвате приемника
към продукти с „BRAVIA“ Sync.
Забележки
• При оборудване, което не е на Sony, можете
да използвате функцията „One Touch Play“,
„System Audio Control“ и „System Power-Off“.
Съвместимостта с всички устройства, които
не са на Sony, обаче не е гарантирана.
• Функциите „Scene Select“ и „Home Theatre
Control“ са собствени за Sony функции.
Те не могат да работят с оборудване, което
не е на Sony.
• Оборудване, което не е съвместимо
с „BRAVIA Sync“, не може да активира
тези функции.
87BG
Функции „BRAVIA“ Sync
Функцията "Control for HDMI" представлява
стандарт за функциите за взаимен контрол,
използван от HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) за HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Подготовка за „BRAVIA“ Sync
Приемникът е съвместим с функцията
„Control for HDMI-Easy Setting“.
• Ако телевизорът Ви е съвместим
с функцията „Control for HDMI-Easy
Setting“, можете да настроите функцията
„Control for HDMI“ на приемника и на
оборудването за възпроизвеждане, като
я настроите на телевизора (стр. 88).
• Ако телевизорът Ви не е съвместим
с функцията „Control for HDMI-Easy
Setting“, настройте функцията
за управление за HDMI поотделно
на приемника, на оборудването, което
възпроизвежда, и на телевизора (стр. 88).
Ако телевизорът
не е съвместим с функцията
„Control for HDMI-Easy Setting“
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2 Изберете „
Ако телевизорът е съвместим
с функцията „Control for
HDMI-Easy Setting“
1 Свържете приемника, телевизора
и оборудването за възпроизвеждане,
чрез HDMI връзка (страница 25, 26).
(Съответното оборудване трябва
да е съвместимо с функцията
„Control for HDMI“.)
2 Включете приемника, телевизора
и оборудването, което възпроизвежда.
3 Включете функцията за управление
за HDMI на телевизора.
Функциите „Control for HDMI“
на приемника и на всички свързани
уреди се включват едновременно.
По време на настройката на панела
на дисплея мига „SCANNING“.
Изчакайте, докато се покаже
„COMPLETE“. Настройката е завършена.
За подробности за настройването
на телевизора вижте инструкциите
му за експлоатация.
88BG
Settings“ от менюто,
след което натиснете
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
3 Изберете „HDMI“, след което
натиснете
или b.
4 Изберете „Ctrl for HDMI“, след което
натиснете
или b.
5 Изберете „ON“, след което
натиснете
.
Функцията „Control for HDMI“
е включена.
6 Натиснете GUI MODE, за да излезете
от менюто GUI.
7 Изберете входа HDMI на приемника
и телевизора, така че да отговарят
на входа HDMI на свързаното
оборудване, за да може
изображението свързаното
оборудвате да се извежда.
8 Включете функцията „Control for HDMI“
на свързаното оборудване.
Ако тя вече е включена, не е необходимо
да променяте настройката.
9 Повторете стъпки 7 и 8 за останалото
оборудване, което за което искате да
използвате функцията за управление
за HDMI.
За подробности за настройването
на телевизора и свързаното оборудване
вижте инструкциите за експлоатация
на съответното оборудване.
Забележки
(Изпълнение с едно докосване)
Когато стартирате възпроизвеждане
от оборудването, свързано към приемника
чрез HDMI връзка, оперирането
с приемника и телевизора се улесняват,
както следва:
Приемник и телевизор
Включване (от режим на готовност)
Превключване към съответен
HDMI вход
Ако зададете за „Pass Through“ настройка
„AUTO“ или „ON“ (стр. 103), след което
превключите приемника в режим
на готовност, звукът и изображението
могат да се извеждат само от телевизора.
Забележки
• Уверете се, че функцията „System Audio
Control“ е включена чрез менюто
на телевизора.
• В зависимост от телевизора може да не се
покаже началото на съдържанието.
• Според настройките приемникът може да не
се включи, когато „Pass Through“ е зададено
на „AUTO“ или „ON“.
Съвет
Можете също така да изберете свързано
оборудване, като Blu-ray Disc/DVD плейър,
от менюто на телевизора. Приемникът
и телевизорът ще се превключат автоматично
на съответния HDMI вход.
89BG
Функции „BRAVIA“ Sync
• Когато изключите HDMI кабела или промените
връзката, изпълнете стъпките, посочени
в „Ако телевизорът е съвместим с функцията
„Control for HDMI-Easy Setting““ (стр. 88) или
„Ако телевизорът не е съвместим с функцията
„Control for HDMI-Easy Setting““ (стр. 88).
• Преди да използвате функцията „Control
for HDMI-Easy Setting“ на телевизора си,
задължително включете телевизора и другите
свързани уреди, като включите първо
приемника.
• Ако оборудването, което възпроизвежда,
не може да работи, след като направите
настройките за „Control for HDMI-Easy
Setting“, проверете настройката за управление
за HDMI на оборудването за възпроизвеждане.
• Ако свързаното оборудване не поддържа
„Control for HDMI-Easy Setting“, но поддържа
управление за HDMI, трябва да настроите
функцията за управление за HDMI
на свързаното оборудване, преди да извършите
„Control for HDMI-Easy Setting“ от телевизора.
Възпроизвеждане
от оборудване с едно
докосване
Слушане на звук
от телевизора през
високоговорителите,
свързани към приемника
(System Audio Control)
Можете да слушате звука от телевизора
през високоговорителите, свързани към
приемника, чрез лесна операция.
Можете да управлявате функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, чрез менюто на телевизора.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Телевизор
Включване
на функцията
за контрол
на звука, възпроизвеждан
от системата
Намаляване
на силата
на звука
от телевизора
Приемник
• Включване
(от режим
на готовност)
• Превключване
към съответен
HDMI вход
Извеждане
на звук
от телевизора
Можете също така да използвате функцията
„System Audio Control“ по следния начин.
• Ако включите приемника, докато
телевизорът е включен, функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, ще се активира автоматично
и ще започне да възпроизвежда звука
от телевизора през високоговорителите,
свързани към приемника. Ако обаче
изключите приемника, звукът ще се
възпроизвежда от високоговорителите
на телевизора.
• Когато слушате звука на телевизора
от високоговорителите, свързани към
приемника, можете да регулирате силата
и да изключите временно звука чрез
дистанционното управление
на телевизора.
Забележки
• Ако функцията „System Audio Control“
не функционира съобразно настройката
на телевизора Ви, вижте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
• Когато „Ctrl for HDMI“ е с настройка „ON“,
настройките „Audio Out“ в менюто „HDMI
Settings“ ще се зададат автоматично според
настройките на функцията „System Audio
Control“ за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата (стр. 103).
Изключване на приемника
с телевизора
(изключване на системата)
Когато изключите телевизора чрез бутона
за захранване на дистанционното му
управление, приемникът и свързаното
оборудване се изключват автоматично.
Можете също така да използвате
дистанционното управление на приемника,
за да изключите телевизора.
AV ?/1
TV
Натиснете TV, след което AV ?/1.
Телевизорът, приемникът и свързаното
оборудване се изключват.
Забележки
• Включете функцията за заключване
на захранването на телевизора, преди
да използвате функцията за изключване
на системата. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на телевизора.
90BG
• В зависимост от състоянието на свързаното
оборудване тя може да е изключена.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на свързаното оборудване.
• Ако използвате функцията за изключване
на системата („System Power-Off“) с телевизор,
който не е на Sony, програмирайте
дистанционното управление съобразно
производителя на телевизора.
Наслаждаване
на оптимално звуково поле
за избраната сцена
(избор на сцена)
Оптималното качество на картината
и звуковото поле се избират автоматично
съобразно избраната сцена на телевизора ви.
За подробности за операцията прегледайте
инструкциите за експлоатация
на телевизора.
Забележка
Таблица на съответствието
Настройка на сцена
на телевизора
Sound field
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
(Управление на система
за домашно кино)
Ако към приемника се свърже телевизор,
съвместим с функцията „Home Theatre
Control“, на свързания телевизор се
показва икона за интернет базираните
приложения.
Можете да превключите вход на приемника
или звукови полета чрез дистанционното
управление на телевизора. Можете да
регулирате и нивото на централния
високоговорител или на субуфера, или
настройките на „Sound Optimizer“ (стр. 68),
„Dual Mono“ (стр. 103) или „A/V Sync“
(стр. 102).
Забележка
За да използвате функцията за управление
на система за домашно кино („Home Theatre
Control“), телевизорът Ви трябва да има достъп
до широколентова връзка. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
91BG
Функции „BRAVIA“ Sync
Звуковото поле може да не се превключи
в зависимост от телевизора.
Управление на приемника
чрез дистанционното
управление на телевизора
Други операции
Превключване между
цифров и аналогов звук
(INPUT MODE)
Когато свързвате оборудване към цифрови
и аналогови входни аудиожакове
на приемника, можете да фиксирате режима
на въвеждане на звука към един от тях или
да превключвате от единия на другия
в зависимост от типа на материала, който
възнамерявате да гледате.
1
Завъртете INPUT SELECTOR
на приемника, за да изберете
входния сигнал.
Можете да използвате и бутоните
за входен сигнал на дистанционното
управление.
2
Натиснете INPUT MODE
неколкократно на приемника,
за да изберете режима
на въвеждане на звука.
Избраният режим на въвеждане
на звука се показва на панела
на дисплея.
• AUTO: Дава се приоритет
на цифровите аудиосигнали. Ако има
повече от една цифрова връзка,
с приоритет са HDMI аудиосигналите.
Ако няма цифрови аудиосигнали,
се избират аналоговите аудиосигнали.
Когато е избран телевизионен вход,
се дава приоритет на сигналите
от функцията за обратен звуков канал
„Audio Return Channel“ (ARC).
Ако телевизорът Ви не е съвместим
с функцията ARC, се избират
цифровите оптични аудиосигнали.
Ако функциите „Control for HDMI“
на приемника и на телевизора не са
активирани, ARC не работи.
92BG
• COAX: Определят се цифровите
аудиосигнали, влизащи в жака
DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Определят се цифровите
аудиосигнали, влизащи в жака
DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG: Определят се аналоговите
аудиосигнали, влизащи в жаковете
AUDIO IN (L/R).
Забележки
• В зависимост от въведеното, на панела
на дисплея се показва „------“ и не могат
да се изберат други режими.
• Когато се използва „A. DIREC“, въвеждането
на звука е зададено на „ANALOG“. Не можете
да изберете други режими.
Използване на други видео/
аудио входни жакове
(Input Assign)
Можете да настроите повторно видеои/или аудиосигнали към други входни
жакове.
След като настроите повторно входните
жакове, можете да използвате бутоните
за входен сигнал (или INPUT SELECTOR
на приемника), за да изберете свързаното
оборудване.
Настройване на компонентни
видео- и цифрови аудиосигнали
Можете да настроите повторно входните
жакове COMPONENT VIDEO и DIGITAL
към друг входен сигнал, ако настройките по
подразбиране на жаковете не съответстват
на свързаното Ви оборудване.
Пример:
Когато свързвате DVD плейър към
жаковете OPTICAL SAT/CATV IN
и COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Настройте жака OPTICAL SAT/CATV IN
на „BD/DVD“.
– Настройте жаковете COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2) към „BD/DVD“.
1
4
Показва се менюто за опции.
5
6
Изберете видео- и/или
аудиосигналите, които искате
да настроите към входния
сигнал, избран в стъпка 3,
с помощта на V/v/B/b.
7
Натиснете
Менюто се показва на телевизионния
екран.
Изберете „
натиснете
3
Изберете наименованието
на входа, който искате да
настроите.
Input“, след което
или b.
Наименование на входния BD/DVD
сигнал
Входни
COMP.1
видеожакове,
COMP.2
които могат
да се настроят CVBS
NONE
NONE
.
GAME
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/CD
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
–
a
a*
–
–
–
a*
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
a*
a
a*
–
–
–
–
Други операции
Входни
BD COAX
аудиожакове,
SAT OPT
които могат
да се настроят ANALOG
Изберете „Input Assign“, след
което натиснете
или b.
Показва се екранът „Input Assign“.
Натиснете MENU.
2
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
* Настройка по подразбиране
Забележки
• Когато настроите цифровия входен аудиосигнал, настройката INPUT MODE може да се промени
автоматично.
• За всеки входен сигнал се допуска една повторна настройка.
93BG
За изход от менюто
Използване на свързване
на двоен усилвател
1 Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
2
Изберете „ Settings“, след
което натиснете
или b.
Натиснете MENU.
Забележки
• Задайте за „SB Assign“ настройка „BI-AMP“,
преди да извършите автоматично калибриране.
• Ако зададете за „SB Assign“ настройка
„BI-AMP“, настройките за нивото
и разстоянието на задните съраунд и предните
високи високоговорители ще станат невалидни
и ще се използват тези за предните
високоговорители.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
Използване на функции
за множество зони
3
Изберете „Speaker“, след което
натиснете
или b.
4
Изберете „SP Pattern“, след
което натиснете
или b.
5
Изберете подходящата
конфигурация
на високоговорителите,
така че да няма задни
съраунд и предни високи
високоговорители,
след което натиснете
.
Можете да се наслаждавате на звук
от оборудването, свързано към приемника,
в зона, различна от основната. Можете
например да гледате DVD в основната зона
и да слушате компактдиск в зона 2.
При използване на инфрачервен усилвател
(не е включен в комплекта) можете да
управлявате както оборудването
в основната зона, така и приемника
на Sony в зона 2 от зона 2.
6
Изберете „SB Assign“, след
което натиснете
или b.
Управление на приемника
от зона 2
7
Изберете „BI-AMP“, след което
натиснете
.
Същите сигнали, които се извеждат
от входовете SPEAKERS FRONT A,
могат да се извеждат от входовете
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
94BG
Можете да управлявате приемника, без да
насочвате дистанционното управление към
него, ако свържете инфрачервен усилвател
(не е включен в комплекта) към жака IR
REMOTE.
Използвайте инфрачервен усилвател,
когато сте поставили приемника на място,
където сигналите от дистанционното
управление не могат да достигнат до него.
Извършване на връзка със зона 2
Извеждане на звук от високоговорителите в зона 2 с помощта
на приемника и друг усилвател.
Основна зона
Зона 2
STR-DN1030
C
C
A
B
IR
REMOTE
IN
ZONE 2 AUDIO
OUT
D
B
RM-AAP079
A Аудиооборудване
B Инфрачервен усилвател (не е включен в комплекта)
C Високоговорители
D Sony Усилвател/приемник
Други операции
95BG
За изход от опериране в зона 2
Управление на приемника
от зона 2
Натиснете ZONE, след което ?/1.
Съвети
Следните операции са описани
за свързване на инфрачервен усилвател
и управление на приемника в зона 2.
Когато не е свързан инфрачервен
усилвател, използвайте този приемник
в основната зона.
AV ?/1
?/1
ZONE
Бутони
за входен
сигнал
SOURCE
1
Включете основния приемник
(този приемник).
2
3
Включете приемника в зона 2.
Натиснете ZONE.
Дистанционното управление
се превключва на зона 2.
4
Натиснете ?/1.
Функцията за зона се активира.
5
Натиснете бутоните за входен
сигнал, за да изберете желания
от Вас източник.
За зона 2 се извеждат само аналогови
аудиосигнали.
Когато изберете SOURCE, се извеждат
сигналите от текущия вход
в основната зона.
6
96BG
Регулирайте до подходяща
сила на звука чрез приемника
в зона 2.
• Дори когато този приемник е в режим
на готовност (натиснете ?/1 на дистанционното
управление, за да изключите този приемник),
приемникът в зона 2 остава включен.
За да изключите всички приемници,
натиснете едновременно ?/1 и AV ?/1
на дистанционното управление (SYSTEM
STANDBY).
• Когато приемникът е в режим на готовност,
индикаторът ON/STANDBY на предния панел
свети в кехлибарено, ако приемникът в зона 2
е включен.
• Само сигналите от оборудването, свързано към
аналоговите входни жакове, се извеждат през
жаковете ZONE 2 OUT. Не се извеждат сигнали
от оборудването, свързано само към
цифровите входни жакове.
• Входовете BD/DVD, GAME, SAT/CATV,
VIDEO 1, VIDEO 2, TV, USB, AirPlay, HOME
NETWORK и SEN могат да бъдат избрани само
в основната зона.
• Когато е избрана опция SOURCE, входните
сигнали към жаковете HDMI IN, жаковете
DIGITAL IN и USB порта не се извеждат
от жаковете ZONE 2 OUT.
• Когато е избрана опция SOURCE,
аудиосигналите от USB, „AirPlay“,
„Home Network“ и „SEN“ не се извеждат
от жаковете ZONE 2 OUT.
• Можете да изберете „FM“ или „AM“
от основната зона и от зона 2. Дава се
приоритет на избора, който е направен
най-скоро, дори ако вече е направен друг
избор в една от зоните.
2
Регулиране на настройките
Използване на меню
„Settings“
Изберете „ Settings“
от менюто, след което
натиснете
или b, за да
влезете в режима на менюто.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
Можете да регулирате различни настройки
за високоговорителите, съраунд ефектите
и др. с помощта на меню „Settings“.
За да се покаже менюто на приемника
на телевизионния екран, се уверете,
че приемникът е в режим „GUI MODE“,
като следвате стъпките в „За включване
и изключване на „GUI MODE““ (стр. 51).
GUI MODE
3
V/v/B/b,
Изберете желания от Вас
елемент от менюто,
след което натиснете
.
Пример: когато изберете „Auto Cal.“.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния
екран.
4
Регулиране на настройките
Изберете желания от Вас
параметър, след което
натиснете
.
За връщане към предишния
екран
Натиснете RETURN/EXIT O.
За изход от менюто
Натиснете MENU.
продължение
97BG
Списък на меню „Settings“
Меню „Settings“ Описание
Auto Cal.
Настройва нивото
или разстоянието
на високоговорителите
и прави измерването
автоматично (стр. 40).
Speaker
Настройва се
местоположението
на високоговорителя
ръчно (стр. 98).
Surround
Избира звуковото поле
и настройва съраунд
ефектът, който сте избрали
(стр. 101).
EQ
Настройва еквалайзера
(баси/високи честоти)
(стр. 102).
Audio
Настройва различни
звукови елементи (стр. 102).
HDMI
Настройва звука/
изображението
от оборудване, свързано към
HDMI жаковете (стр. 103).
Network
Прави настройки
за мрежата (стр. 104).
System
Прави настройки
за системата на приемника
(стр. 107).
Меню „Speaker Settings“
Може ръчно да настроите всеки
високоговорител.
Също така може да настроите нивата
на високоговорителите след приключване
на автоматичното калибриране.
Забележка
Настройките на високоговорителите са само
за текущото място на слушане.
x SP Pattern (Конфигурация
на високоговорителите)
Изберете „SP Pattern“ според системата
на високоговорителите, която
използвате. Изберете конфигурацията
на високоговорителите, преди да
извършите автоматичното калибриране.
x SB Assign (Настройка на заден
съраунд високоговорител)
Позволява Ви да настроите входовете
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B за свързване
на двупосочен усилвател или за предни
високоговорители B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Забележка
Когато промените вида на връзката
от двупосочен усилвател или предни B
високоговорители към задни съраунд или
предни високи високоговорители, задайте
за „SB Assign“ настройка „OFF“, след което
настройте отново високоговорителите. Вижте
„Използване на AUTO CALIBRATION“ (стр. 40)
или „Manual Setup“ (стр. 98).
x Manual Setup
Позволява Ви да настроите всеки
високоговорител ръчно в екрана „Manual
Setup“. Също така може да настроите нивата
на високоговорителите след приключване
на автоматичното калибриране.
98BG
Регулиране нивото
на високоговорителите
3 Настройте разстоянието на избрания
Може да регулирате нивото на всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
преден висок ляв/десен, централен,
съраунд ляв/десен, заден съраунд ляв/
десен, субуфер).
високоговорител, след което
натиснете
.
Можете да настроите разстоянието
от 1 m 0 cm до 10 m 0 cm (3 фута 3 инча
до 32 фута 9 инча) на интервали от 10 cm
(1 инч).
1 На екрана изберете високоговорителя,
Съвет
чието ниво желаете да регулирате,
след което натиснете
.
2 Изберете „Lvl“.
3 Настройте нивото на избрания
високоговорител, след което
натиснете
.
Може да регулирате нивото от –10,0 dB
до +10,0 dB на интервали от 0,5 dB.
Можете да настроите разстоянието
на интервали от по 1 см, когато сте
направили автоматично калибриране
и сте запазили резултата от измерването.
Забележки
• В зависимост от настройките на конфигурацията
на високоговорителите някои параметри може
да не са налице.
• Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
Забележка
Когато е избрано едно от звуковите полета
за музика, не се възпроизвежда звук от субуфера,
ако всички високоговорители са с настройка
„Large“ в менюто „Speaker Settings“. Звукът обаче
ще се възпроизведе от субуфера, ако:
– цифровият входен сигнал съдържа сигнали
с нискочестотни ефекти;
– предните или съраунд високоговорителите са
с настройка „Small“;
– са избрани „MULTI ST.“, „PLII MV“, „PLII MS“,
„PLIIx MV“, „PLIIx MS“, „PLIIz“, „HD-D.C.S.“
или „P. AUDIO“.
Настройване на размера
на всеки високоговорител
Настройване на разстоянието
от мястото на слушане до всеки
високоговорител
3 Настройте размера на избрания
1 На екрана изберете високоговорителя,
за който искате да регулирате
разстоянието от мястото за слушане,
след което натиснете
.
2 Изберете „Dist“.
1 На екрана изберете високоговорителя,
чийто размер искате да регулирате,
след което натиснете
.
2 Изберете „Size“.
високоговорител, след което
натиснете
.
• Large: Ако свързвате големи
високоговорители, които ефективно
ще възпроизведат басови честоти,
изберете „Large“. Обикновено изберете
„Large“.
• Small: Ако звукът е изкривен или
чувствате липса на съраунд ефекти при
използване на многоканален съраунд
звук, изберете „Small“, за да активирате
функциите за пренасочване на басовите
честоти и възпроизвеждане на ниските
честоти на всеки канал от субуфера
или други високоговорители
с настройка „Large“.
продължение
99BG
Регулиране на настройките
Може да регулирате разстоянието
от мястото за слушане до всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
преден висок ляв/десен, централен,
съраунд ляв/десен, заден съраунд ляв/
десен, субуфер).
Може да регулирате размера на всеки
високоговорител (преден ляв/десен, преден
висок ляв/десен, централен, съраунд ляв/
десен, заден съраунд ляв/десен).
Забележка
Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
Съвети
• Настройките „Large“ и „Small“ за всеки
високоговорител определят дали вътрешният
звуков процесор да отреже басовите честоти
от този канал.
Когато ниските честоти са отрязани от даден
канал, функцията за пренасочване на ниските
честоти ги изпраща към субуфера или други
високоговорители с настройка „Large“.
Тъй като ниските честоти притежават
определена насоченост обаче, се препоръчва
да не се отрязват, ако е възможно. Затова дори
когато използвате малки високоговорители,
можете да ги зададете на „Large“, ако искате
да възпроизведете басовите честоти през
този високоговорител. От друга страна,
ако използвате голям високоговорител,
но предпочитате той да не възпроизвежда
басови честоти, го задайте на „Small“.
Ако цялостният звук е по-тих, отколкото
предпочитате, задайте всички високоговорители
на „Large“. Ако не се чуват басови честоти,
можете да използвате еквалайзера, за да
повишите нивата им.
• Задните съраунд високоговорители ще са със
същите настройки като тези на съраунд
високоговорителите.
• Когато предните високоговорители са зададени
на „Small“, централният, съраунд и предните/
задните високи съраунд високоговорители
също автоматично се задават на „Small“.
• Ако не използвате субуфера, предните
високоговорители автоматично се задават
на „Large“.
x Crossover Freq
(Честота на кросоувър
на високоговорителите)
Тази функция позволява настройването
на честотата на кросоувър
на високоговорителите, ако размерът
им е зададен като „Small“ в меню „Speaker
Settings“. След автоматичното калибриране
се задава измерена честота на кросоувър
за всеки високоговорител.
100BG
1 На екрана изберете високоговорителя,
чиято честота на кросоувър желаете да
регулирате, след което натиснете
.
2 Регулирайте стойността, след което
натиснете
.
x Test Tone
Позволява Ви да изберете вида на тестовия
тон на екрана „Test Tone“.
Съвети
• За да регулирате едновременно нивото
на всички високоговорители,
натиснете MASTER VOL +/– или 2 +/–.
Можете да използвате и MASTER VOLUME
на приемника.
• Регулираната стойност се показва
на телевизионния екран по време
на настройката.
Възпроизвеждане на тестов тон
от всеки високоговорител
Можете да възпроизведете тестов тон
последователно от високоговорителите.
1 Изберете „Test Tone“, след което
натиснете
или b.
2 Регулирайте параметъра, след което
натиснете
.
• OFF
• AUTO: Тестовият тон се
възпроизвежда последователно
от всеки високоговорител.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Можете да изберете от кои
високоговорители да се извежда
тестовият тон.
* Ако е свързан само един заден съраунд
високоговорител, се показва „SB“.
3 Настройте нивото на високоговорителя,
след което натиснете
.
x D.Range Comp (Компресия
на динамичния диапазон)
Тази функция позволява да се компресира
динамичният диапазон на звуковата писта.
Това може да е полезно, когато искате да
гледате филми със слаба сила на звука
късно вечер. Компресията на динамичния
диапазон е възможна само с Dolby Digital
източници.
• MAX: Динамичният диапазон се
компресира съществено.
• STD: Динамичният диапазон се
компресира така, както го е проектирал
тонрежисьорът.
• AUTO: Динамичният диапазон се
компресира автоматично.
• OFF: Динамичният диапазон не се
компресира.
Съвет
„STD“ е стандартната настройка, която
осъществява лека компресия. Затова
е препоръчително да се използва настройката
„MAX“. Тя компресира съществено динамичния
диапазон и позволява гледането на филми късно
вечер при слаба сила на звука. За разлика
от аналоговите ограничители тук нивата са
предварително определени и предоставят много
естествена компресия.
x Distance Unit
Меню „Surround Settings“
Можете да изберете звуковото поле
и да регулирате нивото на ефекта
и др. на екрана „Sound Field Setup“.
За подробности относно звуковото поле
вижте „Слушане на звукови ефекти“
(стр. 65).
1 Изберете „HD-D.C.S.“, след което
натиснете
или b.
2 Изберете вида на желания от Вас ефект
и след това натиснете
.
HD-D.C.S. има три различни вида:
„Dynamic“, „Theater“ и „Studio“.
Всеки вид има различни нива
на смесване на отражение и ехо-ефект
и е оптимизиран да отговаря
на уникалността на стаята, вкуса
и настроението на слушателя.
• Dynamic: Тази настройка е подходяща
за среда, в която се чува ехо, но й
липсва усещане за пространственост
(където абсорбирането на звука
не е достатъчно). Тя подчертава
отразяването на звука и възпроизвежда
звука на голям класически киносалон.
Така усещането за пространственост
на дублажно студио се подчертава и се
създава уникално акустично поле.
• Theater: Тази настройка е подходяща
за обща всекидневна. Тя възпроизвежда
отразяването на звука точно какво
в киносалон (дублажно студио).
Най-подходяща е за гледане
на съдържание, записано на Blu-ray
Disc, когато искате да усетите
атмосферата на киносалон.
• Studio: Тази настройка е подходяща
за всекидневна с подходящо
аудиооборудване. Тя възпроизвежда
отразяването на звука, който се добива,
когато източник на кинематографски
звук е ремиксиран за Blu-ray Disс
до ниво на силата на звука, подходящо
за домашна обстановка. Нивото
на отражението и ехото на звука се
поддържа до минимума. Диалозите
и съраунд ефектите обаче са
възпроизведени ясно.
Забележка
Елементите за настройка във всяко меню се
различават в зависимост от звуковото поле.
101BG
Регулиране на настройките
Тази функция позволява да се избере
единицата за измерване на разстоянията.
• FEET: Разстоянието се показва във
футове.
• METER: Разстоянието се показва в метри.
Регулиране на нивото на ефекта
за HD-D.C.S.
Забележка
Меню „EQ Settings“
Може да използвате следните параметри,
за да регулирате звуковото качество (ниво
на басови/високи честоти) на предните
високоговорители.
• Баси
• Високи
Баси
Високи
Ниво
(dB)
Честота
(Hz)
Забележка
Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
Меню „Audio Settings“
Можете да регулирате настройките
за аудио така, че да отговарят
на предпочитанията Ви.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Функцията D.L.L. е собствена технология
на Sony, която позволява цифрови
аудиосигнали с ниско качество и аналогови
аудиосигнали да бъдат възпроизвеждани
с високо качество.
• AUTO 1: Тази функция е налице
за компресирани аудиоформати
със загуба и аналогови аудиосигнали.
• AUTO 2: Тази функция е налице
за линейни PCM сигнали и компресирани
със загуба аудиоформати и аналогови
аудиосигнали.
• OFF
102BG
Тази функция работи, когато е избрано
„2CH ST.“, „A.F.D. AUTO“, „MULTI ST.“ или
„HP 2CH“. Тази функция обаче не работи
в следните случаи:
– избран е вход „FM TUNER“ или „AM TUNER“;
– получават се линейни PCM сигнали с честота
на семплиране, различна от 44,1 kHz;
– получават се сигнали Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD
Master Audio или DTS-HD High Resolution
Audio.
– по време на мрежова функция се получават
сигнали с честота на семплиране, различна
от 44,1 kHz.
x A/V Sync (Синхронизира аудиои видеоизхода)
Позволява Ви да забавите
възпроизвеждането на аудиосигнала, за да
се минимизира времевото несъответствие
между аудио- и видеовъзпроизвеждането.
Тази функция е полезна, когато използвате
голям LCD или плазмен монитор или
проектор.
• HDMI AUTO: Времевото несъответствие
между аудио-и видеовъзпроизвеждането
за монитор, свързан с HDMI кабел,
се настройва автоматично според
информацията за телевизора.
Тази функция е налице само когато
мониторът поддържа функцията
A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Може да регулирате
забавянето от 0 мсек до 300 мсек
на интервали от 10 мсек.
Забележки
• Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
• Времето на забавяне може да се различава според
аудиоформата, звуковото поле, конфигурацията
на високоговорителите и настройките
за разстояние на високоговорителите.
x Dual Mono (Избор на език
на цифрово излъчване)
Позволява Ви да изберете желания от Вас
език при слушане на двоен аудиопоток,
който е налице при цифрово предаване.
Тази функция работи само когато
се използват Dolby Digital източници.
• MAIN/SUB: Звукът на основния език
се възпроизвежда едновременно през
предния ляв високоговорител, а звукът
на втория език – през предния десен
високоговорител.
• MAIN: Възпроизвежда се звукът
на основния език.
• SUB: Възпроизвежда се звукът
на втория език.
Меню „HDMI Settings“
Можете да зададете необходимите
настройки за оборудването, свързано
към жака HDMI.
x Ctrl for HDMI (Управление
за HDMI)
Позволява Ви да включите или изключите
функцията „Control for HDMI“.
За подробности вижте „Подготовка
за „BRAVIA“ Sync“ (стр. 88).
• ON
• OFF
• Когато зададете за „Ctrl for HDMI“ настройка
„ON“, „Audio Out“ може да се промени
автоматично.
• Когато приемникът е в режим на готовност,
индикаторът ON/STANDBY на предния панел
свети в кехлибарено, ако „Ctrl for HDMI“
е с настройка „ON“.
x Pass Through
Позволява Ви да извеждате HDMI
сигналите към телевизор дори когато
приемникът е в режим на готовност.
Забележки
• Тази функция не е налице, когато „Ctrl for
HDMI“ е зададено на „OFF“.
• Когато е избрана настройка „AUTO“, може да
измине малко повече време до извеждането
на звука и изображението на телевизора,
отколкото при настройка „ON“.
x Audio Out
Позволява да зададете HDMI изхода
за аудио сигнали от оборудването
за възпроизвеждане, свързано към
приемника чрез HDMI връзка.
• AMP: HDMI аудиосигналите
от оборудването за възпроизвеждане се
извеждат само към високоговорителите,
свързани към приемника.
Многоканалният звук може да се
възпроизвежда така, както е.
Забележка
Аудиосигналите не се извеждат
от високоговорителя на телевизора,
когато „Audio Out“ е зададено на „AMP“.
продължение
103BG
Регулиране на настройките
Забележки
• ON: Когато приемникът е в режим
на готовност, той непрекъснато извежда
HDMI сигнали от жака на приемника
HDMI TV OUT.
• AUTO: Когато телевизорът е включен,
а приемникът е в режим на готовност,
приемникът непрекъснато извежда
HDMI сигнали от жака си HDMI TV
OUT. Sony препоръчва тази настройка,
ако използвате телевизор на Sony,
съвместим с „BRAVIA“ Sync. Тази
настройка пести електроенергия
в режим на готовност в сравнение
с настройката „ON“.
• OFF: Приемникът не извежда HDMI
сигнали, когато е в режим на готовност.
Включете го, за да се наслаждавате
на сигналите от свързаното оборудване
на телевизора. Тази настройка пести
електроенергия в режим на готовност
в сравнение с настройката „ON“.
• TV+AMP: Звукът се извежда
от високоговорителя на телевизора
и от високоговорителите, свързани
към приемника.
Забележки
• Качеството на звука от оборудването
за възпроизвеждане зависи от качеството
на звука от телевизора, като например броя
на каналите и честотата на семплиране и др.
Ако телевизорът е снабден със стерео
високоговорители, извежданият
от приемника звук също е стерео, както
от телевизора, дори ако възпроизвеждате
от многоканален източник.
• Когато свързвате приемника към
видеооборудване (проектор и др.), звукът
може да не се възпроизвежда от приемника.
В такъв случай изберете „AMP“.
Меню „Network Settings“
Можете да коригирате настройките
на мрежата. Менюто „Network Settings“
е достъпно само когато е избрана
функцията „Home Network“ или „SEN“.
x Settings
Позволява Ви да направите настройките
на мрежата. За подробности вижте
„Конфигуриране на мрежовите настройки
на приемника“ (стр. 45).
• Настройки на безжична LAN мрежа
• Настройки на кабелна LAN мрежа
x Information
Позволява Ви да проверите информацията
за мрежата.
За проверка на информацията
за мрежата
1 Изберете „Information“, след което
натиснете
.
2 Изберете настройката, която искате да
проверите, след което натиснете
.
Информацията за текущата настройка
се показва на телевизионния екран.
Можете да проверите настройките*
за „Connection“, „SSID“, „Security Setup“,
„IP Settings“, „IP Address“, „Subnet Mask“,
„Default Gateway“, „DNS Settings“,
„Primary DNS“, „Secondary DNS“,
„Proxy Settings“, „Proxy Address“,
„Port Number“ и „MAC Address“.
* Стойностите по време на настройка се
различават в зависимост от мрежовата
среда и типа на връзката.
x PARTY STREAMING
Позволява Ви да настроите приемника да
използва функцията PARTY STREAMING.
1 Изберете „PARTY STREAMING“,
след което натиснете
.
2 Изберете „On“ или „Off“, след което
натиснете
.
• On: Приемникът може да бъде открит
от други устройства в домашната
мрежа.
Приемникът може да стартира
или затвори PARTY, както
и да се присъедини към или да
излезе от PARTY.
• Off: Приемникът може да бъде открит
от други устройства в домашната
мрежа.
Приемникът обаче не може да
стартира или затвори PARTY, нито
да се присъедини към или да излезе
от PARTY.
x Access Settings
Позволява Ви да зададете ограничения
на достъпа или разрешения за устройствата
в списъка с устройства.
104BG
За задаване на автоматично
разрешение за достъп
1 Изберете „Access Settings“, след което
натиснете
.
2 Изберете „Auto Access“, след което
натиснете
.
3 Изберете „Allow“ или „Not Allow“,
след което натиснете
.
• Allow: На всички устройства
в домашната мрежа е разрешен
достъп до този приемник.
Този приемник може да стартира
PARTY като хост устройство и да се
присъедини към PARTY като гост
устройство при необходимост.
• Not Allow: Приемникът ограничава
ново устройство, което се опитва да
получи достъп до него.
При свързване на ново устройство
към домашната мрежа го добавете към
списъка с устройства и задайте
разрешение за достъп (стр. 105).
Забележка
Към списъка с устройства могат да се добавят
до 20 устройства. Ако вече са регистрирани
20 устройства, се показва „Device Full“ и новото
устройство не може да се добави към списъка.
В такъв случай изтрийте ненужни устройства
от списъка (стр. 105).
натиснете
.
2 Изберете „Control Device“, след което
след което натиснете
.
Избраното устройство се добавя към
списъка. За подробности за задаването
на разрешение за достъп вижте
„За задаване на разрешение за достъп
за устройствата“ (стр. 105).
За задаване на разрешение
за достъп за устройствата
Можете да зададете разрешения за достъп
за устройство от списъка с устройства.
Само устройствата с настройка „Allow“
се разпознават в домашната мрежа.
1 Изберете „Access Settings“, след което
натиснете
.
2 Изберете „Control Device“, след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с регистрирани устройства.
3 Изберете устройството, което желаете,
след което натиснете
.
4 Изберете „Access“, след което
натиснете
.
5 Изберете „Allow“ или „Not Allow“,
след което натиснете
.
За изтриване на устройство от списъка
Изберете „Delete“ в стъпка 4, след което
натиснете
. Изберете „OK“ на екрана
за потвърждение, след което натиснете
.
x Media Remote Device Registration
Позволява Ви да регистрирате устройства
Media Remote.
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с регистрирани устройства.
3 Изберете „Add Device“, след което
натиснете
.
продължение
105BG
Регулиране на настройките
За добавяне на устройства
към списъка
1 Изберете „Access Settings“, след което
4 Изберете устройството, което желаете,
2 Изберете устройството, което искате
За регистриране на устройства
Media Remote
да изтриете, и натиснете
3 Изберете „Delete“, след което
1 Изберете „Media Remote Device
Registration“, след което натиснете
.
2 Изберете „Start Registration“, след което
натиснете
.
Приемникът започва да открива
устройство Media Remote, което
е готово за регистрация.
На телевизионния екран се показва
„Connecting“.
Натиснете „Registration“ на устройството
Media Remote.
Приемникът обаче ще излезе
от регистрацията, ако не бъде
открито устройство след 30 секунди.
3 Изберете „Finish“, след което
натиснете
.
За отмяна на регистрацията
Изберете „Cancel“ в стъпка 2, след което
натиснете
.
Забележка
Към списъка с устройства могат да се добавят
до 5 устройства Media Remote. Ако вече са
регистрирани 5 устройства, се показва „Device
Full“ и новото устройство не може да се добави
към списъка. В такъв случай изтрийте ненужни
устройства от списъка (стр. 105).
x Registered Media Remote Devices
Позволява Ви да проверите списъка
с регистрирани устройства Media Remote.
Само регистрираните устройства могат да
управляват приемника.
За изтриване на регистрирани
устройства Media Remote
от списъка с устройства
1 Изберете „Registered Media Remote
Devices“, след което натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с регистрирани устройства
Media Remote.
106BG
.
натиснете
.
4 Изберете „OK“, след което натиснете
.
Избраното устройство се изтрива
от списъка.
x Device Name
Позволява Ви да зададете име на приемника
с дължина до 30 знака, за да бъде лесно
разпознаваем от другите устройства
в домашната мрежа.
За задаване на име
на устройството
1 Изберете „Device Name“, след което
натиснете
.
2 Натиснете
, за да изберете текущото
име на устройството.
3 Натиснете SHIFT, след което бутоните
с цифри/текст, за да въведете име
на устройството.
4 Натиснете
.
Съвет
Името на устройството по подразбиране
е „STR-DN1030 ******“.
„******“ са последните 6 цифри от MAC адреса
на приемника.
x Network Standby
Докато режимът „Network Standby“
е с настройка „On“, приемникът може да
е винаги свързан и да се контролира по
мрежата.
1 Изберете „Network Standby“, след което
натиснете
.
2 Изберете „Off“ или „On“, след което
натиснете
.
• Off: Функцията на мрежата се
изключва, когато приемникът
е в режим на готовност. При повторно
включване възобновяването
на работата на приемника
отнема повече време.
• On: Функцията на мрежата работи
дори когато приемникът е в режим
на готовност и възобновява
операциите, когато се контролира
по мрежата.
Забележка
Когато приемникът е в режим на готовност,
индикаторът ON/STANDBY на предния панел
свети в кехлибарено, ако „Network Standby“
е с настройка „On“.
x Software Update
Позволява Ви да актуализирате софтуера
на приемника до най-новата версия.
За подробности вижте „Актуализиране
на софтуера“ (стр. 83).
За проверка на версията
на софтуера
1 Изберете „Software Update“, след което
Меню „System Settings“
Можете да регулирате настройките
на приемника.
x Auto Standby
Позволява Ви да настроите приемника
да се превключва автоматично в режим
на готовност, когато не го използвате или
когато към него не се въвеждат сигнали.
• ON: Превключва се в режим на готовност
след около 30 минути.
• OFF: Не превключва в режим
на готовност.
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи.
– избран е вход „FM TUNER“, „AM TUNER“,
„HOME NETWORK“, „AirPlay“ или „SEN“.
– използва се функцията PARTY STREAMING;
– софтуерът на приемника се актуализира.
• Ако използвате едновременно функциите
за автоматично влизане в режим на готовност
и таймер на заспиване, с приоритет е таймерът
за заспиване.
натиснете
2 Изберете „Version“, след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
версията на софтуера.
Регулиране на настройките
107BG
Управление без свързване
на телевизор
Можете да управлявате този приемник чрез
панела на дисплея дори ако телевизорът
не е включен към приемника.
AMP
Използване на менюто на панела
на дисплея
Натиснете GUI MODE
неколкократно, за да изберете
„GUI OFF“.
Приемникът се превключва в режим
на дисплей на предния панел.
1
2
3
Натиснете AMP.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете параметъра,
който искате да регулирате,
след което натиснете
или b.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желаната от Вас
настройка, след което
натиснете
.
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Натиснете MENU.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желаното от Вас
меню, след което натиснете
или b.
MENU
За връщане към предходния
екран
Натиснете B или RETURN/EXIT O.
За изход от менюто
Натиснете MENU.
Забележка
Някои параметри и настройки може да се
показват затъмнени на панела на дисплея. Това
означава, че или не са налице, или са фиксирани
и не могат да бъдат променяни.
108BG
Общ преглед на менютата
Следните опции са налице във всяко меню. За подробности за навигирането през менютата
вижте стр. 108.
Меню
[Display]
(Дисплей)
Параметри
[Display] (Дисплей)
Настройки
на автоматично
калибриране
[<AUTO CAL>]
(Автоматично
калибриране)
Старт на автоматичното
калибриране
[A.CAL START]
(Старт на автоматичното
калибриране)
Настройки
на нивото
[<LEVEL>]
(Ниво)
Настройки
Настройка
по подразбиране
Тип на автоматичното
калибриранеa)
[CAL TYPE]
(Тип калибриране)
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
ENGINEER
Тестов тонб)
[TEST TONE] (Тестов тон)
OFF, FIX xxxв),
AUTO xxxв)
OFF
FL 0 dB
FR –10,0 dB до FR +10,0 dB
Ниво на предния десен
(интервал от 0,5 dB)
високоговорителб)
[FR LEVEL] (Ниво на предния
десен високоговорител)
FR 0 dB
Ниво на централния
високоговорителб)
[CNT LEVEL]
(Ниво на централния
високоговорител)
CNT –10,0 dB до CNT +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
CNT 0 dB
Ниво на левия съраунд
високоговорителб)
[SL LEVEL] (Ниво на левия
съраунд високоговорител)
SL –10,0 dB до SL +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SL 0 dB
Ниво на десния съраунд
високоговорителб)
[SR LEVEL] (Ниво на десния
съраунд високоговорител)
SR –10,0 dB до SR +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SR 0 dB
Ниво на задния съраунд
високоговорителб)
[SB LEVEL] (Ниво на задния
съраунд високоговорител)
SB –10,0 dB до SB +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SB 0 dB
SBL –10,0 dB до SBL +10,0 dB
Ниво на задния ляв съраунд
(интервал от 0,5 dB)
високоговорителб)
[SBL LEVEL] (Ниво на задния
ляв съраунд високоговорител)
Регулиране на настройките
FL –10,0 dB до FL +10,0 dB
Ниво на предния ляв
(интервал от 0,5 dB)
високоговорителб)
[FL LEVEL] (Ниво на предния
ляв високоговорител)
SBL 0 dB
продължение
109BG
Меню
[Display]
(Дисплей)
Настройки на
високоговорителите
[<SPEAKER>]
110BG
Параметри
[Display] (Дисплей)
Настройки
Настройка
по подразбиране
Ниво на задния десен съраунд SBR –10,0 dB до SBR +10,0 dB
високоговорителб)
(интервал от 0,5 dB)
[SBR LEVEL]
(Ниво на задния десен съраунд
високоговорител)
SBR 0 dB
LH –10,0 dB до LH +10,0 dB
Ниво на предния висок ляв
(интервал от 0,5 dB)
високоговорителб)
[LH LEVEL] (Ниво на предния
висок ляв високоговорител)
LH 0 dB
Ниво на предния висок десен RH –10,0 dB до RH +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
високоговорителб)
[RH LEVEL] (Ниво на предния
висок десен високоговорител)
RH 0 dB
Ниво на субуфераб)
[SW LEVEL]
(Ниво на субуфера)
SW –10,0 dB до SW +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SW 0 dB
Компресия на динамичния
диапазон
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Конфигурация
5/2.1 до 2/0
на високоговорителите
(20 конфигурации)
[SP PATTERN] (Конфигурация
на високоговорителите)
3/4.1
Размер на предните
високоговорителиб)
[FRT SIZE]
(Размер на предните
високоговорители)
LARGE, SMALL
LARGE
Размер на централния
високоговорителб)
[CNT SIZE]
(Размер на централния
високоговорител)
LARGE, SMALL
LARGE
Размер на съраунд
LARGE, SMALL
високоговорителитеб)
[SUR SIZE] (Размер на съраунд
високоговорителите)
LARGE
LARGE, SMALL
Размер на предните високи
високоговорителиб)
[FH SIZE] (Размер на предните
високи високоговорители)
LARGE
Настройка на задния съраунд SPK B, BI-AMP, OFF
високоговорителг)
[SB ASSIGN]
(Настройка на задния съраунд
високоговорител)
OFF
Меню
[Display]
(Дисплей)
Настройки
Настройка
по подразбиране
Разстояние на предния ляв
високоговорителб)
[FL DIST.]
(Разстояние на предния ляв
високоговорител)
FL 1,00 м до FL 10,00 м
(FL 3’3” до FL 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
FL 3,00 м
(FL 9’10”)
Разстояние на предния десен
високоговорителб)
[FR DIST.]
FR 1,00 м до FR 10,00 м
(FR 3’3” до FR 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
FR 3,00 м
(FR 9’10”)
Разстояние на централния
високоговорителб)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 м до CNT 10,00 м
(CNT 3’3” до CNT 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
CNT 3,00 м
(CNT 9’10”)
Разстояние на левия съраунд
високоговорителб)
[SL DIST.]
SL 1,00 м до SL 10,00 м
(SL 3’3” до SL 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
SL 3,00 м
(SL 9’10”)
Разстояние на десния съраунд SR 1,00 м до SR 10,00 м
високоговорителб)
(SR 3’3” до SR 32’9”)
[SR DIST.]
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
SR 3,00 м
(SR 9’10”)
Разстояние на задния съраунд SB 1,00 м до SB 10,00 м
високоговорителб) [SB DIST.] (SB 3’3” до SB 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
SB 3,00 м
(SB 9’10”)
Разстояние на задния ляв
съраунд високоговорителб)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 м до SBL 10,00 м
(SBL 3’3” до SBL 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
SBL 3,00 м
(SBL 9’10”)
Разстояние на задния десен
съраунд високоговорителб)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 м до SBR 10,00 м
(SBR 3’3” до SBR 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
SBR 3,00 м
(SBR 9’10”)
Разстояние на предния ляв
висок високоговорителб)
[LH DIST.]
LH 1,00 м до LH 10,00 м
(LH 3’3” до LH 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
LH 3,00 м
(LH 9’10”)
Разстояние на предния десен
висок високоговорителб)
[RH DIST.]
RH 1,00 м до RH 10,00 м
(RH 3’3” до RH 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
RH 3,00 м
(RH 9’10”)
Разстояние на субуфераб)
[SW DIST.]
SW 1,00 м до SW 10,00 м
(SW 3’3” до SW 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))д)
SW 3,00 м
(SW 9’10”)
Единица за разстояние
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERе)
Честота на кросоувър
на предните
високоговорителиж)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Честота на кросоувър
на централния
високоговорителж)
[CNT CROSS] (Честота
на кросоувър на централния
високоговорител)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
CROSS 120 Hz
продължение
111BG
Регулиране на настройките
Параметри
[Display] (Дисплей)
Меню
[Display]
(Дисплей)
Параметри
[Display] (Дисплей)
Настройки
Настройка
по подразбиране
Честота на кросоувър
на съраунд
високоговорителитеж)
[SUR CROSS] (Честота
на кросоувър на съраунд
високоговорителите)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Честота на кросоувър
на предните високи
високоговорителиж)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Настройки
Ниво на ефектз)
[EFFECT] (Ефект)
за съраунд
[<SURROUND>]
(Съраунд)
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Настройки
на еквалайзера
[<EQ>]
BASS –10 dB до BASS +10 dB
(интервал от 1 dB)
BASS 0 dB
Ниво на баси на предните
високоговорители
[BASS]
Ниво на високите на предните TREBLE –10 dB до TREBLE +10 dB TREBLE 0 dB
високоговорители
(интервал от 1 dB)
[TREBLE]
Настройки
на тунера
[<TUNER>]
Настройки
за аудио
[<AUDIO>]
Настройки
за видео
[<VIDEO>]
112BG
Режим на приемане
на FM станции
[FM MODE]
STEREO, MONO
Задаване на наименование
на предварително настроени
станции
[NAME IN]
(Задаване на наименование)
За подробности вижте „Задаване
на наименования
на предварително зададените
станции (Name Input)“ (стр. 63).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
STEREO
D.L.L. AUTO1
Синхронизиране на аудио0 ms to 300 ms (интервал
и видеоизхода
от 10 мсек), HDMI AUTO
[A/V SYNC] (Синхронизиране
на аудио- и видеоизхода)
0 ms
Избор на езика за цифрово
предаване
[DUAL MONO]
(Двоен моносигнал)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Настройване на входни
цифрови аудиосигнали
[A. ASSIGN]
За подробности вижте
„Използване на други видео/аудио
входни жакове (Input Assign)“
(стр. 92).
Настройване на входни
видеосигнали
[V. ASSIGN] (Настройване
на входни видеосигнали)
За подробности вижте
„Използване на други видео/аудио
входни жакове (Input Assign)“
(стр. 92).
Меню
[Display]
(Дисплей)
Параметри
[Display] (Дисплей)
Настройки
Настройка
по подразбиране
Настройки
за HDMI
[<HDMI>]
Управление за HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Пропускане
[PASS THRU] (Пропускане)
ON, AUTO, OFF
OFF
Аудиоизход
[AUDIO OUT] (Аудиоизход)
AMP, TV+AMP
AMP
Автоматичен режим
на готовност
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Задаване на наименования
на входовете
[NAME IN] (Задаване
на наименование)
За подробности вижте „Задаване
на наименования на входовете
(Name Input)“ (стр. 54).
Настройки
на системата
[<SYSTEM>]
(Система)
a)
Можете да изберете тази настройка само когато сте извършили автоматичното калибриране и сте
запаметили настройките.
б) В зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите някои параметри или
настройки може да не са налице.
в) xxx представлява канал на високоговорителите (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
г) Можете да изберете този параметър само ако „SP PATTERN“ не е зададено на настройка със задните
съраунд или предните високи високоговорители (стр. 38).
д) Можете да регулирате разстоянието само на интервали от по 0,01 метра, когато сте извършили
автоматично калибриране и сте запазили резултата от измерването.
е)
„FEET“ за моделите за САЩ и Канада.
ж) Можете да изберете този параметър само ако високоговорителят е зададен на „SMALL“.
з) Можете да изберете този параметър само ако сте избрали „HD-D.C.S.“ като звуково поле.
Регулиране на настройките
продължение
113BG
За да видите информацията
на панела на дисплея
Панелът на дисплея предоставя различна
информация за състоянието на приемника,
например за звуковото поле.
1 Изберете входа, за който искате да
проверите информацията.
2 Натиснете AMP, след което
натиснете DISPLAY неколкократно.
При всяко натискане на DISPLAY
дисплеят ще се променя циклично по
следния начин.
Име на индекса на входа* t Вход,
който сте избрали t Текущо
приложено звуково поле t Сила
на звука t Информация за потока**
При слушане на FM и АМ радио
Име на предварително зададена
станция* t Честота t Текущо
приложено звуково поле t Сила
на звука
При получаване на RDS предавания
Наименование на услугата на програмата
или на предварително зададената
станция* t Честота, лента
и предварително зададен номер t
Текущо приложено звуково поле t
Сила на звука
* Името на индекса се показва само когато сте
го задали във входа или предварително
настроената станция.
Името на индекса не се показва, когато са
въведени само празни интервали или
е същото като името на входа.
** Информацията за потока може да
не се показва.
Използване на дистанционното
управление
Програмиране
на дистанционното
управление
Можете да персонализирате
дистанционното управление, за да
съответства на оборудването, свързано
с приемника. Можете дори да го
програмирате и за управление на аудиовидео оборудване на производители,
различни от Sony, както и на оборудване
на Sony, което обикновено не може да се
задейства от дистанционното управление.
Преди да започнете, имайте предвид, че:
– не можете да сменяте настройките
на бутоните за входен сигнал TUNER,
USB, AirPlay, HOME NETWORK,
SOURCE и SEN;
– дистанционното управление може да
управлява само оборудване, което
приема инфрачервени безжични
контролни сигнали.
RM SET
UP
SHIFT
Бутони
за входен
сигнал
AV ?/1
TV
Бутони
с цифри
ENT/MEM
Забележка
Символи или знаци може да не се показват
за някои езици.
Съвет
Не можете да превключите дисплея, докато
на панела на дисплея е показано „GUI MODE“.
Натиснете GUI MODE неколкократно, за да
изберете „GUI OFF“.
114BG
1
Задръжте натиснат RM SET UP,
след което натиснете AV ?/1.
Бутонът RM SET UP мига бавно.
2
3
Натиснете бутоните за входен
сигнал на оборудването, което
искате да програмирате.
Ако програмирането
е неуспешно, проверете
следното:
Ако например искате да програмирате
VCR (видеокасетофон), свързан към
жаковете VIDEO 1, натиснете VIDEO 1.
Бутоните RM SET UP и SHIFT светват.
• Ако бутонът RM SET UP не светва
в стъпка 1, батериите са слаби. Сменете
и двете батерии.
• Ако бутонът RM SET UP мига 5 пъти
в бърза последователност, докато
въвеждате цифровия код, е възникнала
грешка.
Започнете отново от стъпка 1.
Натиснете бутоните с цифри,
за да въведете цифров код.
Ако съществува повече от един код,
опитайте да въведете друг, който
отговаря на оборудването,
включително телевизор.
Използвайте таблиците на стр. 116–
118, за да намерите цифровия код
или съответно кодове, отговарящи
на оборудването
Забележка
Само кодовете между 500 и 599 са валидни
за бутона на телевизора.
4
Натиснете ENT/MEM.
Когато цифровия код бъде проверен,
бутонът RM SET UP примигва бавно
два пъти и дистанционното
управление автоматично излиза
от режима на програмиране.
5
Повторете стъпки от 1 до 4,
за да програмирате друго
оборудване.
Забележка
Бутонът RM SET UP се изключва, докато
е натиснат бутон с цифра.
Натиснете RM STE UP по време на която
и да е стъпка. Дистанционното управление
автоматично излиза от режима
на програмиране.
Използвайте цифровите кодове в таблиците
по-долу, за да програмирате оборудване
на производители, различни от Sony, както
и оборудване на Sony, което обикновено
не може да се управлява от дистанционното
управление. Тъй като сигналът
от дистанционното управление, получен
от оборудването, се различава според
модела и годината, може да бъде
назначен повече от един цифров код
към оборудването. Ако не успеете да
програмирате дистанционно управление
с помощта на някой от кодовете, опитайте
с други кодове.
Забележки
• Цифровите кодове са според последната
налична информация за всяка марка.
Възможно е обаче Вашето оборудване може
да не реагира на някои или на всички кодове.
• Всички бутони за входен сигнал на това
дистанционно управление може да не са
налице, когато се използват конкретно
с Вашето оборудване.
За да активирате входа след
програмирането
Натиснете програмирания бутон,
за да активирате входа, който искате.
продължение
115BG
Използване на
дистанционното управление
За да откажете програмирането
Цифрови кодове, отговарящи
на оборудването, и производител
на оборудването
Управление на CD плейър
Производител
Код (кодове)
Управление на записващ
твърд диск
SONY
101, 102, 103
Производител
Код (кодове)
DENON
104, 123
SONY
307, 308, 309
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
Управление на Blu-ray Disc
плейър/записващо устройство
MARANTZ
116
Производител
ONKYO
112, 113, 114
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
115
PANASONIC
335
PHILIPS
116
SAMSUNG
336
PIONEER
117
LG
337
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Код (кодове)
Управление на PSX
Производител
Код (кодове)
Управление на цифров
магнетофон
SONY
313, 314, 315
Производител
Код (кодове)
Управление на DVD плейър
SONY
203
PIONEER
219
Управление на магнетофон
Производител
Код (кодове)
SONY
401, 402, 403
BROKSONIC
424
DENON
405
Производител
Код (кодове)
HITACHI
416
SONY
201, 202
JVC
415, 423
DENON
204, 205
MITSUBISHI
419
KENWOOD
206, 207, 208, 209
ORITRON
417
NAKAMICHI
210
PANASONIC
406, 408, 425
PANASONIC
216
PHILIPS
407
PHILIPS
211, 212
PIONEER
409, 410
PIONEER
213, 214
RCA
414
TECHNICS
215, 216
SAMSUNG
416, 422
YAMAHA
217, 218
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
Управление на минидиск
плейър
Код (кодове)
Управление на DVD записващо
устройство
SONY
301
Производител
Код (кодове)
DENON
302
SONY
401, 402, 403
JVC
303
KENWOOD
304
Производител
116BG
Управление на DVD/VCR COMBO
Производител
Код (кодове)
Производител
Код (кодове)
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
411
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
SONY
Управление на DVD/HDD
COMBO
Производител
Код (кодове)
SONY
401, 402, 403
Управление на телевизор
Производител
Код (кодове)
SONY
501, 502
AIWA
501, 536, 539
AKAI
503
AOC
503
CENTURION
566
CORONADO
517
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
DAYTRON
517, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SCOTT
503, 566
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
SYLVANIA
503, 518, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
GE
503, 509, 510, 544
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
Управление на LD плейър
KMC
517
Производител
Код (кодове)
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
SONY
601, 602, 603
MARANTZ
527
PIONEER
606
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
Управление на Video CD плейър
Производител
Код (кодове)
SONY
605
продължение
117BG
Използване на
дистанционното управление
ITT/NOKIA
Управление на VCR
Производител
Код (кодове)
Производител
Код (кодове)
PACE
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
AIWA*
710, 750, 757, 758
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
FISHER
717, 720
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
729, 730, 731
SONY
821, 822, 823
PIONEER
729
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
SANYO
717, 720, 746
JERROLD
830, 831
748, 749
OAK
841, 842, 843
747, 756
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SHARP
TOSHIBA
**Ако видеокасетофон на AIWA не работи,
въпреки, че сте въвели кода за AIWA, вместо
това въведете кода за Sony.
Управление на приемник
за кабелна телевизия
Производител
Код (кодове)
Управление на сателитен тунер
(приемник)
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
Производител
Код (кодове)
ZENITH
826, 827
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
118BG
Нулиране
на дистанционното
управление
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
AV ?/1
RM
SET UP
?/1
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
се излее течност, изключете приемника
от електрическата мрежа и го предайте
за проверка на квалифициран персонал,
преди да го използвате отново.
За източници на захранване
MASTER
VOL –/
2–
1
Като задържите MASTER VOL –
или 2 –, натиснете и задръжте
?/1, след което натиснете AV ?/1.
Бутонът RM SET UP примигва три пъти.
2
Отпуснете всички бутони.
Цялото съдържание на паметта
на дистанционното управление
(т.е. всички програмирани данни)
се изчиства.
• Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на приемника.
• Уредът не е изключен от източника
на променливотоково захранване
(електрическата мрежа), докато
е свързан към стенния контакт,
дори и самият уред да е изключен.
• Ако няма да използвате приемника дълго
време, го изключете от стенния
контакт. За да изключете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа),
хванете щепсела. Никога не дърпайте
кабела.
• Кабелът за променливотоково
захранване (проводникът към
електрическата мрежа) трябва да се
подменя само в квалифициран сервизен
магазин.
При повишена температура
продължение
119BG
Допълнителна
информация
Въпреки че приемникът загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате този приемник продължително
и често, температурата отгоре, встрани
и в задната част на корпуса се повишава
значително. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте корпуса.
При поставяне
• Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване
на температурата и да удължите
живота му.
• Не поставяйте приемника близо
до източници на висока температура
или на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
• Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
• Не поставяйте приемника близо
до оборудване като телевизор,
видеокасетофон или магнетофон.
(Ако приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо
до това оборудване, може да се появи
шум, както и да се влоши качеството
на картината. Това е особено вероятно
при използване на вътрешна антена
(ефирна). Затова е препоръчително
да се използва външна антена (ефирна).)
• Бъдете внимателни при поставяне
на приемника върху повърхности, които
са били специално обработени (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може да
доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
При работа
Преди да свържете друго оборудване,
се уверете, че сте изключили приемника
и сте извадили захранващия кабел
от контакта.
При почистване
Почиствайте корпуса, панела и уредите
за управление с мека кърпа, навлажнена
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
120BG
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Отстраняване
на неизправности
Ако имате някои от следните затруднения,
докато използвате приемника, използвайте
това ръководство за отстраняване
на неизправности, за да ги разрешите.
Ако проблемът продължи, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony. Имайте
предвид, че ако сервизните техници сменят
някои части по време на ремонта, те могат
да ги задържат.
Захранване
Приемникът се изключва автоматично.
• „Auto Standby“ е с настройка „ON“
(стр. 107).
• Функцията за таймер за заспиване
работи (стр. 15).
• „PROTECTOR“ работи (стр. 133).
Индикаторът ON/STANDBY мига
в бърза последователност.
• Възникна грешка при актуализиране
на софтуера. Изключете захранващия
кабел и след това го включете отново.
Приемникът ще опита да актуализира
софтуера. Ако индикаторът продължи
да мига в бърза последователност,
свържете се с най-близкия търговец
на Sony.
Изображение
Не се появява изображение
на телевизора.
• Изберете подходящия входен сигнал
с помощта на бутоните за входен сигнал.
• Настройте телевизора на съответния
режим на входен сигнал.
• Преместете аудиооборудването далеч
от телевизора.
• Задайте правилно входния компонентен
видеосигнал.
• Входният сигнал трябва да бъде същият
като функцията за входен сигнал при
увеличаване на качеството на входен
сигнал с този приемник (стр. 19).
• Уверете се, че кабелите са правилно
и здраво свързани към оборудването.
• В зависимост от оборудването
за възпроизвеждане може да се
наложи да го настроите. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване.
• Задължително използвайте High Speed
HDMI кабел, когато преглеждате
изображения или слушате музика,
особено за сигнали 1080p, Deep Color
(Deep Colour) или 3D.
Не се появява 3D изображение
на телевизора.
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно да
не бъдат показани 3D изображения.
Проверете форматите за 3D
изображения, поддържани
от приемника (стр. 134).
Когато приемникът е в режим
на готовност, от телевизора
не се извежда изображение.
• Когато приемникът влезе в режим
на готовност, изображението се
възпроизвежда от последното избрано
HDMI оборудване преди изключването
на приемника. Ако използвате и друго
оборудване, включете го да
възпроизвежда и осъществете
операцията „Изпълнение с едно
докосване“ или включете приемника,
за да изберете HDMI оборудването,
което искате да използвате.
• Уверете се, че „Pass Through“
е с настройка „ON“ в менюто
„HDMI Settings“, ако свързвате към
приемника оборудване, което
не е съвместимо с „BRAVIA“ Sync
(стр. 103).
Записът не може да се осъществи.
• Проверете дали оборудването
е правилно свързано.
• Изберете оборудването източник чрез
бутоните за входен сигнал (стр. 52).
• Входните видеосигнали през жаковете
HDMI IN и COMPONENT VIDEO IN
не могат да се записват.
• Защита на авторското право с цел
предотвратяване на запис се съдържа
в източниците. В такъв случай
е възможно да не можете да записвате
от източниците.
121BG
Допълнителна
информация
Менюто „GUI“ не се показва
на телевизионния екран.
• Натиснете GUI MODE неколкократно,
за да изберете „GUI ON“. Ако менюто
„GUI“ все още не се показва
на телевизионния екран,
натиснете MENU.
• Проверете дали телевизорът е правилно
свързан.
• В зависимост от телевизора показването
на GUI (графичен потребителски
интерфейс) на телевизионния екран
може да отнеме известно време.
Звук
Няма звук или се чуват само много
слаби звуци, без значение кое
оборудване е избрано.
• Проверете дали всички свързващи
кабели са включени в съответните
входни/изходни жакове на приемника,
високоговорителите и оборудването.
• Проверете дали приемникът
и оборудването са включени.
• Проверете дали управлението MASTER
VOLUME не е зададено на „VOL MIN“.
• Проверете дали SPEAKERS
не е зададено на „SPK OFF“ (стр. 40).
• Проверете дали слушалките не са
включени към приемника.
• Натиснете MUTING или
на дистанционното управление, за да
отмените функцията за заглушаване.
• Опитайте да натиснете бутона
за входен сигнал на дистанционното
управление или да завъртите INPUT
SELECTOR на приемника, за да
изберете желаното от Вас оборудване
(стр. 52).
• Когато искате да слушате звука
от високоговорителя на телевизора,
задайте за „Audio Out“ настройка
„TV+AMP“ в менюто за настройки
на HDMI (стр. 103). Ако не можете
да възпроизвеждате от многоканален
аудиоизточник, задайте настройка
„AMP“. Звукът обаче няма да се изведе
през високоговорителя на телевизора.
• Звукът може да бъде прекъснат, когато
честотата на семплиране, броят канали
или аудиоформатът на изходните
аудиосигнали от оборудването, което
възпроизвежда, се сменят.
122BG
Има силно бръмчене или шум.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са здраво свързани.
• Проверете дали кабелите за връзка са
далеч от трансформатор или двигател
и че са поне на 3 метра (10 фута)
разстояние от телевизор или
флуоресцентна светлина.
• Преместете аудиооборудването далеч
от телевизора.
• Щепселите и жаковете са замърсени.
Избършете ги с кърпа, леко
навлажнена със спирт.
Няма звук или се чуват само много
слаби звуци от конкретни
високоговорители.
• Свържете слушалки към жака
PHONES, за да се уверите,
че от слушалките излиза звук. Ако се
чува само единият канал, оборудването
може да не е свързано правилно към
приемника. Проверете дали всички
кабели са вкарани докрай в жаковете
на приемника и на оборудването.
Ако и двата канала се чуват
на слушалките, предният
високоговорител може да не е свързан
правилно към приемника. Проверете
връзката на предния високоговорител,
който не извежда звук.
• Уверете се, че сте свързали и жаковете
L и R на аналоговото оборудване,
тъй като то изисква такава връзка.
Използвайте аудио кабел (не е включен
в комплекта).
• Регулирайте нивото
на високоговорителя (стр. 99).
• Проверете дали настройките
на високоговорителите са подходящи
за текущата система с помощта
на менюто „Auto Calibration“ или
„SP Pattern“ в менюто „Speaker
Settings“. След това проверете дали
от всеки високоговорител се извежда
правилно звук с помощта на „Test
Tone“ в менюто „Speaker Settings“.
• Някои дискове не разполагат
с Dolby Digital Surround EX
информация.
• Проверете дали субуферът е свързан
правилно и здраво.
• Уверете се, че сте включили субуфера.
• В зависимост от избраното звуково
поле субуферът може да
не възпроизвежда звук.
• Когато всички високоговорители са
настроени на „Large“ и е избрано
„NEO6 CIN“ или „NEO6 MUS“,
субуферът не възпроизвежда звук.
продължение
123BG
Допълнителна
информация
Не се възпроизвежда звук
от конкретно оборудване.
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно към входните
аудиожаковете за това оборудване.
• Проверете дали използваният
за връзката кабел (или кабели) е вкаран
докрай в жаковете на приемника
и на оборудването.
• Проверете INPUT MODE (стр. 92).
• Проверете дали оборудването е свързано
правилно към HDMI жака за това
оборудване.
• Не можете да слушате Super Audio CD
при свързване чрез HDMI.
• В зависимост от оборудването
за възпроизвеждане може да настроите
HDMI настройките за него. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване.
• Задължително използвайте High Speed
HDMI кабел, когато преглеждате
изображения или слушате музика,
особено за сигнали 1080p, Deep Color
(Deep Colour) или 3D.
• Не може да се възпроизвежда звук
от приемника, докато на телевизионния
екран е показано „GUI“. Натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI OFF“.
• Аудиосигналите (формат, честота
на семплиране, дължина в битове
и т.н.), предавани от жак HDMI, може да
са потиснати от свързаното оборудване.
Проверете настройката на свързаното
оборудване, ако изображението
е с ниско качество или ако звукът
не излиза от оборудването, свързано
чрез HDMI кабела.
• Когато свързаното оборудване
не е съвместимо с технологията
за защита на авторските права (HDCP),
изображението и/или звукът от жака
HDMI TV OUT може да са изкривени
или да не се извеждат. В такъв случай
проверете спецификацията
на свързаното оборудване.
• Задайте разделителната способност
на изображението на оборудването,
което възпроизвежда, на повече
от 720p/1080i, за да слушате звук
с висока скорост на предаване
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Може да се наложи разделителната
способност на оборудването, което
възпроизвежда, да е с определени
настройки, преди да можете да се
наслаждавате на многоканален
линеен PCM. Вижте инструкциите
за експлоатация на оборудването
за възпроизвеждане.
• Уверете се, че телевизорът е съвместим
с функцията „System Audio Control“
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата.
• Ако телевизорът не разполага
с функцията „System Audio Control“,
задайте „Audio Out“ в менюто
„HDMI Settings“ на
– „TV+AMP“, ако искате да слушате
звука от високоговорителя
на телевизора и от приемника.
– „AMP“, ако искате да слушате звука
от приемника.
• Когато свързвате приемника към
видеооборудване (проектор и др.),
звукът може да не се възпроизвежда
от приемника. В такъв случай задайте
за „Audio Out“ настройка „AMP “
в менюто „HDMI Settings“ (стр. 103).
• Ако не можете да чувате звук
от оборудването, свързано към
приемника, докато е избран вход
от телевизор на приемника:
– сменете входния сигнал на приемника
на „HDMI“, когато искате да гледате
програма на оборудването, свързано
чрез HDMI връзка към приемника;
– сменете телевизионния канал, когато
искате да гледате телевизионно
предаване;
– изберете правилното оборудване или
желания от Вас входен сигнал, когато
искате да гледате програма
от оборудването, свързано към
телевизора. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на телевизора за тази операция.
• Проверете дали не се използва
„A. DIRECT“.
• Когато използвате функцията „Control
for HDMI“, не можете да управлявате
свързаното оборудване, използвайки
дистанционното управление
на телевизора.
– В зависимост от свързаното
оборудване и телевизора може да се
наложи да ги настроите. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване
и с телевизора.
– Сменете входа на приемника на HDMI
входа, свързан към оборудването.
• Проверете дали избраният входен жак
за цифров звук не е настроен за други
входни сигнали (стр. 92).
124BG
Левият и десният канал са
небалансирани или обърнати.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно и здраво
свързани.
• Регулирайте параметрите за силата
на звука чрез менюто „Speaker Settings“.
Не се възпроизвежда Dolby Digital или
DTS многоканален звук.
• Проверете дали възпроизвежданият
DVD диск и др. е записан във формат
Dolby Digital или DTS.
• Когато свързвате DVD плейъра или
друго устройство към цифровите
входни жакове на приемника,
се уверете, че свързаното оборудване
разполага с настройка за изходящ
цифров звук.
• Задайте „Audio Out“ на „AMP “ в менюто
„HDMI Settings“ (стр. 103).
• Можете да се наслаждавате на звук
с висока скорост на предаване
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
многоканален линеен PCM,
само с HDMI връзка.
Не може да бъде постигнат съраунд
ефект.
• Уверете се, че сте избрали звуковото
поле за филми или музика (стр. 65, 66).
• Звуковите полета на работят, когато се
получават сигнали DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
или Dolby TrueHD с честота
на семплиране над 48 kHz.
Записът не може да се осъществи.
• Проверете дали оборудването
е правилно свързано.
• Изберете оборудването източник чрез
бутоните за входен сигнал (стр. 52).
• Входни аудиосигнали през жаковете
HDMI IN и DIGITAL IN не може
да се записват.
• Защита на авторското право с цел
предотвратяване на запис се съдържа
в източниците. В такъв случай
е възможно да не можете да записвате
от източниците.
Не се извежда тестов тон
от високоговорителите
• Кабелите на високоговорителите може
да не са свързани правилно. Проверете
дали са свързани стабилно и дали
не могат да бъдат изключени чрез леко
издърпване.
• Кабелите на високоговорителите може
да имат проблем, свързан с късо
съединение.
• Уверете се, че не използвате функцията
PARTY STREAMING (стр. 80).
Тестовият тон се възпроизвежда
от високоговорител, различен от този,
показан на телевизионния екран
• Конфигурацията на високоговорителите
е зададена неправилно. Уверете се,
че връзките и конфигурацията
на високоговорителите съвпадат.
Тунер
FM сигналът е слаб.
• Използвайте коаксиален кабел от 75 ома
(не е включен в комплекта), за да
свържете приемника към външна
FM антена (ефирна), както е показано
по-долу.
Външна FM антена (ефирна)
Приемник
Радиостанциите не могат да бъдат
настроени.
• Проверете дали антените (ефирни)
са здраво свързани. Регулирайте
антените (ефирни) и свържете външна
антена (ефирна), ако е необходимо.
• Сигналът на радиостанциите
е прекалено слаб при автоматична
настройка. Използвайте директно
настройване.
• Няма предварително зададени станции
или предварително зададените станции
са били изтрити (при използване
на настройване чрез сканиране
на предварително зададени станции).
Настройте и запаметете станциите
(стр. 63).
продължение
125BG
Допълнителна
информация
Когато приемникът е в режим
на готовност, от телевизора
не се извежда звук.
• Когато приемникът влезе в режим
на готовност, звукът се възпроизвежда
от последното избрано HDMI
оборудване преди изключването
на приемника. Ако използвате и друго
оборудване, включете го да
възпроизвежда и осъществете
операцията „Изпълнение с едно
докосване“ или включете приемника,
за да изберете HDMI оборудването,
което искате да използвате.
• Уверете се, че „Pass Through“
е с настройка „ON“ в менюто
„HDMI Settings“, ако свързвате
към приемника оборудване, което
не е съвместимо с „BRAVIA“ Sync
(стр. 103).
Има времево несъответствие между
аудио- и видеовъзпроизвеждането.
• Проверете дали не се използва
функцията PARTY STREAMING. За да
затворите PARTY, натиснете SHIFT,
след което задръжте PARTY, докато
се покаже „CLOSE PARTY“.
За подробности вижте стр. 80.
• Натиснете AMP, след което
натиснете DISPLAY на дистанционното
управление неколкократно, за да се
покаже честотата на панела на дисплея.
RDS не работи.
• Уверете се, че сте настроили FM станция
с поддръжка на RDS.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
• Станцията, която сте настроили,
не предава правилно RDS сигнала
или сигналът е слаб.
RDS информацията, която искате,
не се показва.
• Тази услуга може да е временно
недостъпна. Свържете се
с радиостанцията и разберете
дали действително предоставят
въпросната услуга.
iPod/iPhone
Звукът е изкривен.
• Натиснете MASTER VOL – или 2 –
на дистанционното управление
неколкократно.
• Настройте „EQ“ на iPod/iPhone
на позиция „Off“ или „Flat“.
Не се възпроизвежда звук от iPod/
iPhone.
• Изключете iPod/iPhone и го включете
отново.
iPod/iPhone не може да се зарежда.
• Проверете дали приемникът е включен.
• Уверете се, че iPod/iPhone е стабилно
свързан.
iPod/iPhone не може да се управлява.
• Проверете дали сте премахнали
предпазния калъф на iPod/iPhone.
• В зависимост от съдържанието
на iPod/iPhone стартирането
на възпроизвеждането може да
отнеме време.
126BG
• Изключете iPod/iPhone и го включете
отново.
• Използвате неподдържан iPod/iPhone.
Вижте „Съвместими модели iPod/
iPhone“ (стр. 55) за всички поддържани
видове устройства.
Силата на звука на звънене на iPhone
не се променя.
• Регулирайте силата на звука на звънене
с помощта на контролите на iPhone.
USB устройство
Използвате ли поддържано USB
устройство?
• Ако свържете неподдържано
USB устройство, могат да възникнат
следните проблеми. Вижте
„Съвместими USB устройства“ (стр. 58)
за всички поддържани видове
устройства.
– USB устройството не е разпознато.
– Имената на файловете и папките
не се показват на приемника.
– Възпроизвеждането не е възможно.
– Звукът прескача.
– Има шум.
– Възпроизвежда се изкривен звук.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
• Изключете приемника и свържете
отново USB устройството, след което
включете приемника.
• Музикалните файлове съдържат шум
или звукът е изкривен.
USB устройството не е разпознато.
• Изключете приемника, след което
изключете USB устройството. Включете
приемника отново и свържете
USB устройството.
• Свържете поддържаното
USB устройство (стр. 58).
• USB устройството не работи правилно.
Направете справка с инструкциите
за експлоатация на USB устройството
за информация как да се разрешите
този проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
• Изключете приемника и свържете
отново USB устройството, след което
включете приемника.
• Свържете поддържаното
USB устройство (стр. 58).
• Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждането.
USB устройството не може да бъде
включено в
(USB) порта.
• USB устройството е включено
с горната страна надолу. Свържете
USB устройството с правилната
ориентация.
Грешна визуализация.
• Данните, съхранени в USB устройството,
може да са повредени.
• Знаците, които могат да бъдат показвани
от този приемник, са следните:
– главни букви (A до Z);
– малки букви (a до z);
– цифри (0 до 9);
– символи (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Други знаци може да не бъдат показани
правилно.
Аудиофайлът не може да бъде
възпроизведен.
• MP3 файлове в MP3 PRO формат
не могат да бъдат възпроизведени.
• Аудиофайлът съдържа няколко
звукови пътечки.
• Някои AAC файлове може да не
бъдат възпроизведени правилно.
• WMA файловете във формати
Windows Media Audio Lossless
и Professional не могат да бъдат
възпроизведени.
• USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни от FAT16
или FAT32, не се поддържат.*
• Ако използвате USB устройство
с няколко дяла, само файловете
на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
• Възпроизвеждането е възможно
до 8 нива (вкл. папка „ROOT“).
• Броят папки е надвишил 100
(вкл. папка „ROOT“).
• Броят файлове в папка е надвишил 100.
• Файлове, които са криптирани или
защитени с пароли и т.н., не могат да
бъдат възпроизвеждани.
* Това устройство поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да
не поддържат всички тези FAT системи.
За подробности прегледайте с инструкциите
за експлоатация на всяко USB устройство
или се свържете с производителя.
Допълнителна
информация
Показва се „Reading“ за продължително
време време или стартирането
на възпроизвеждането отнема
дълго време.
• Процесът по прочитането може да
отнеме дълго време в следните случаи:
– има много папки или файлове
на USB устройството;
– файловата структура е изключително
сложна;
– капацитетът на паметта е прекалено
голям;
– вътрешната памет е фрагментирана.
Затова препоръчваме да следвате тези
указания:
– общ брой папки на USB устройството:
100 или по-малко (включително
папка „ROOT“);
– общ брой файлове в една папка:
100 или по-малко.
127BG
Мрежова връзка
Приемникът не може да се свърже
с WPS през безжична LAN мрежа.
• Не можете да се свързвате към мрежа
чрез WPS, когато точката на достъп
е настроена към WЕP. Настройте
мрежата след търсене на точката
на достъп чрез сканиране за точки
на достъп.
Показва се съобщение за грешка.
• Проверете естеството на грешката.
Вижте „Списък със съобщения
за мрежови функции“ (стр. 85).
Приемникът не може да се свърже към
мрежата.
• Проверете състоянието на мрежата.
Вижте „За проверка на информацията
за мрежата“ (стр. 104), след което
изберете „Connection“ в стъпка 2.
Ако се покаже „Connection Fail“,
настройте мрежовата връзка отново
(стр. 70).
• Когато системата е свързана чрез
безжична мрежа, преместете
приемника и рутера за безжична
LAN връзка/точката на достъп
по-близо един до друг и извършете
отново настройката.
• Проверете настройките на рутера
за безжична LAN връзка/точката
на достъп и извършете отново
настройката. За подробности относно
настройките на устройствата направете
справка в инструкциите им
за експлоатация.
• Използвайте рутер за безжична
LAN връзка/точка за достъп.
• Електромагнитното излъчване
от микровълновите печки и други
устройства оказва влияние върху
безжичните мрежи. Преместете
устройството далече от тях.
• Уверете се, че рутерът за безжична
LAN връзка/точката за достъп
е включен(а).
128BG
Приемникът не може да се контролира
чрез устройство Media Remote.
• След като включите приемника
свързването му към мрежата
може да отнеме дълго време.
Изчакайте няколко минути и опитайте
да използвате отново Media Remote.
• Уверете се, че „Network Standby“
е с настройка „On“ в менюто „Network
Settings“, за да можете да използвате
Media Remote непосредствено след
включването на приемника.
Не може да се избере менюто
„Network Settings“.
• Изчакайте няколко минути, след като
включите приемника, и изберете
отново менюто „Network Settings“.
Домашна мрежа
Приемникът не може да се свърже
към мрежата.
• Уверете се, че рутерът за безжична
LAN връзка/точката за достъп
е включен(а).
• Уверете се, че сървърът е включен.
• Настройките на мрежата на приемника
може да са неправилни. Проверете
състоянието на мрежата. Вижте
„За проверка на информацията
за мрежата“ (стр. 104), след което
изберете „Connection“ в стъпка 2.
Ако се покаже „Connection Fail“,
настройте мрежовата връзка отново
(стр. 70).
• Сървърът може да е нестабилен.
Рестартирайте го.
• Проверете дали приемникът и сървърът
са свързани правилно към рутера
за безжична LAN връзка/точката
на достъп.
• Проверете дали сървърът е настроен
правилно (стр. 70). Проверете дали
приемникът е регистриран в сървъра
и дали позволява поточното предаване
на музика от сървъра.
• Когато системата е свързана към
безжичната мрежа, преместете
приемника и рутера за безжична
LAN връзка/точката на достъп
по-близо един до друг.
• Ако функцията ICF (Internet Connection
Firewall) е активна на компютъра,
тя може да пречи на приемника да се
свърже с компютъра (само когато
компютърът се използва като сървър).
Може да се наложи да промените
настройките за защитната стена, за да
позволите на приемника да се свърже.
(За подробности за промяната
на настройките на защитната стена
прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с компютъра.)
• Ако сте инициализирали настройките
на приемника или сте извършили
възстановяване на системата
на сървъра, направете отново
настройките на мрежата (стр. 70).
Не можете да възпроизвеждате
нормално аудиоданни.
• Избрано е разбъркано
възпроизвеждане. Натиснете SHIFT,
след което натиснете SHUFFLE
неколкократно, докато „SHUF“ изчезне.
Възпроизвеждането не се стартира
или не преминава автоматично
към следващия запис или файл.
• Уверете се, че форматът на аудиофайла,
който се опитвате да възпроизведете, се
поддържа от този приемник (стр. 75).
• Не могат да се възпроизвеждат
WMA файлове със защита
на авторските права с DRM.
За това, как да проверите защитата
на авторските права на WMA файл,
вижте стр. 76.
Звукът прескача по време
на възпроизвеждане.
• Честотният диапазон на безжичната
LAN мрежа може да е твърде нисък.
Преместете приемника и рутера
за безжична LAN връзка/точката
на достъп по-близо един до друг, така
че между тях да няма препятствия.
• Когато използвате компютъра като
сървър, той може да изпълнява много
приложения. Ако на него е активиран
антивирусен софтуер, деактивирайте го
временно, тъй като използва голямо
количество системни ресурси.
продължение
129BG
Допълнителна
информация
Сървърът (напр. компютър) не се
показва в списъка със сървъри.
(На телевизионния екран се показва
„No Server“.)
• Възможно да сте включили този
приемник, преди да сте включили
сървъра. Обновете списъка със
сървъри (стр. 74).
• Уверете се, че рутерът за безжична
LAN връзка/точката за достъп
е включен(а).
• Уверете се, че сървърът е включен.
• Проверете дали сървърът е настроен
правилно (стр. 70). Проверете дали
приемникът е регистриран в сървъра
и дали позволява поточното предаване
на музика от сървъра.
• Проверете дали приемникът и сървърът
са свързани правилно към рутера
за безжична LAN връзка/точката
на достъп. Проверете информацията
за настройките на мрежата (стр. 104).
• Прегледайте инструкциите
за експлоатация на рутера за безжична
LAN връзка/точката на достъп
и проверете настройката за групово
предаване. Ако тази настройка
е активирана на рутера за безжична
LAN връзка/точката на достъп,
деактивирайте я.
• В зависимост от мрежовата среда може
да не е възможно да възпроизвеждате
записи с повече от едно устройство
едновременно. Изключете другото
устройство, за да позволите
на приемника за възпроизвежда
записите.
Показва се „Cannot Play“.
• Не можете да възпроизвеждате други
файлове освен аудиофайлове.
• Проверете дали сървърът е настроен
правилно (стр. 70). Проверете дали
приемникът е регистриран в сървъра
и дали позволява поточното предаване
на музика от сървъра.
• Проверете дали аудиофайлът на сървъра
не е повреден или изтрит. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със сървъра.
• Не могат да се възпроизвеждат
следните записи:
– запис, който нарушава
ограниченията за възпроизвеждане;
– запис с неправилна информация
за авторските права;
– запис, закупен от онлайн музикален
магазин, който не позволява поточно
предаване в домашна мрежа;
– запис в неподдържан от приемника
формат (стр. 75).
• Проверете дали избраният запис
не е изтрит от сървъра. Ако това е така,
изберете друг запис.
• Уверете се, че рутерът за безжична LAN
връзка/точката за достъп е включен(а).
• Уверете се, че сървърът е включен.
• Сървърът може да е нестабилен.
Рестартирайте го.
• Проверете дали приемникът
и сървърът са свързани правилно към
рутера за безжична LAN връзка/
точката на достъп.
Показва се „No Track“.
• Ако няма записи или папки в избраната
папка, не можете да удължите папката,
за да се покаже съдържанието й.
130BG
Не можете да възпроизвеждате
запис в защитен с авторски права
WMA формат.
• За това, как да проверите защитата
на авторските права на WMA файл,
вижте стр. 76.
Не можете да изберете вече избран
запис.
• Информацията за записа може да
е променена на сървъра. Изберете
отново сървъра в списъка със сървъри
(стр. 74).
Устройствата в домашната мрежа
не могат да се свържат с приемника.
• „Network Standby“ може да е с настройка
„Off“. Включете приемника или задайте
за „Network Standby“ настройка „On“
(стр. 106).
• Проверете дали мрежата е настроена
правилно. Ако не е, не може да се
осъществи връзка (стр. 104).
• За устройството в списъка с устройства
е избрано „Not Allow“ (стр. 105) или то
не е добавено в списъка с устройства
(стр. 105).
• Разрешено е задаване на до
20 устройства, които могат да бъдат
свързани. Изтрийте ненужните
устройства от списъка и задайте
„Auto Access“ на „Allow“ (стр. 105).
• Работата на сървъра за приемника
се прекратява, ако приемникът
изпълнява една от следните операции.
– Възпроизвеждане на запис, съхранен
на сървъра (приемникът работи като
плейър)
– Актуализиране на софтуера
– Форматиране на системата
Приемникът не може да бъде включен
автоматично, когато се осъществява
достъп до него от устройства в мрежата.
• Самият приемник не поддържа
стандарта Wake-on-LAN. Поради това
приемникът не може да се включи
от Wake-on-LAN, когато „Network
Standby“ е с настройка „Off“. Задайте
за „Network Standby“ настройка „On“,
така че приемникът да може да
отговаря за операции от други
устройства по мрежа (стр. 106).
Устройствата в мрежата не могат да
включат приемника.
• Приемникът не може да бъде включен
със стартиране с Wake-on-LAN
от други устройства в мрежата.
Приемникът не може да възпроизвежда
записа, който се възпроизвежда
в момента от „PARTY хост“.
• „PARTY хост“ възпроизвежда запис
с аудиоформат, който не може да се
възпроизвежда на приемника.
• Може да отнеме известно време, преди
да се изведе възпроизвеждания звук.
Приемникът се е присъединил към
непредвидено PARTY.
• Ако е стартирано повече от едно PARTY,
когато приемникът се присъединява,
той може да не се присъедини към
желаното от Вас PARTY. Затворете
другото PARTY, след което се
присъединете към това, което искате.
AirPlay
iOS устройствата не могат да намират
приемника.
• Проверете настройката на защитната
стена на софтуера за защита.
За подробности прегледайте уебсайта
(стр. 133).
• Уверете се, че iOS устройството или
компютърът с iTunes са свързани към
домашната Ви мрежа.
• Актуализирайте версията на софтуера
AirPlay на приемника и на iOS
устройството до най-новата (стр. 83).
Звукът прескача.
• Възможно е звукът да прескача
зависимост от фактори, като
мрежовата среда, когато използвате
безжична мрежа.
• Сървърите са претоварени. Затворете
всички ненужни приложения, които
използвате в момента.
Този приемник не може да бъде
управляван.
• Актуализирайте версията на софтуера
на iOS устройството до най-новата
(стр. 83).
• Актуализирайте версията на софтуера
на приемника до най-новата версия
(стр. 83).
• Уверете се, че в същото време не се
извършва потоково предаване към
устройство, съвместимо с AirPlay.
131BG
Допълнителна
информация
Бутоните, като MASTER VOL +/– или
2 +/–, N, X, x, . и >, не работят.
• Уверете се, че настройките, които
позволяват на iTunes да приема
управление от този приемник,
са активни.
• Приемникът не е избран като отдалечен
високоговорител на iOS устройството.
Изберете приемника като мрежов
високоговорител.
SEN
Не можете да свържете приемника
към услуга.
• Уверете се, че рутерът за безжична LAN
връзка/точката за достъп е включен(а).
• Проверете състоянието на мрежата.
Вижте „За проверка на информацията
за мрежата“ (стр. 104), след което
изберете „Connection“ в стъпка 2. Ако се
покаже „Connection Fail“, настройте
отново връзката с мрежата (стр. 70).
• Когато системата е свързана към
безжичната мрежа, преместете
приемника и рутера за безжична LAN
връзка/точката на достъп по-близо
един до друг.
• Ако договорът Ви с доставчика
на интернет ограничава връзката
до едно устройство едновременно,
това устройство няма да има достъп
до интернет, ако вече е свързано друго
устройство. Консултирайте се
с оператора или доставчика на услуги.
Звукът прескача.
• Честотният диапазон на безжичната
LAN мрежа може да е твърде нисък.
Преместете приемника и рутера
за безжична LAN връзка/точката
на достъп по-близо един до друг,
без препятствия между тях.
„BRAVIA“ Sync (Управление за HDMI)
Функцията „Control for HDMI“ не работи.
• Проверете HDMI връзката (стр. 26).
• Уверете се, че „Ctrl for HDMI“
е с настройка „ON“ в менюто
„HDMI Settings“.
• Уверете се, че свързаното оборудване
е съвместимо с функцията „Control
for HDMI“.
132BG
• Проверете настройките за управление
за HDMI на свързаното оборудване.
Вижте инструкциите за експлоатация
на свързаното оборудване.
• Ако извадите HDMI кабела или
промените връзката, повторете
процедурите от „Подготовка
за „BRAVIA“ Sync“ (стр. 88).
• Когато „Ctrl for HDMI“ е с настройка
„OFF“, „BRAVIA“ Sync не работи
правилно, дори оборудването да
е свързано към жака HDMI IN.
• Видовете и броят уреди, които могат да
бъдат управлявани от „BRAVIA“ Sync,
са ограничени в стандарта HDMI CEC,
както следва:
– записващо оборудване (Blu-ray Disc
записващо устройство,
DVD записващо устройство и др.):
до 3 броя;
– възпроизвеждащо оборудване
(Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
и др.): до 3 броя;
– тунери: до 4 броя;
– аудио-видео приемник
(аудио система): до 1 брой.
Дистанционно управление
Дистанционното управление не работи.
• Насочете дистанционното управление
към сензора за дистанционно
управление на приемника (стр. 9).
• Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление
и приемника.
• Сменете всички батерии
в дистанционното управление
с нови, ако са слаби.
• Уверете се, че сте избрали правилния
входен сигнал на дистанционното
управление.
• Когато работите с програмирано
оборудвано, което не е произведено
от Sony, дистанционното управление
може да не функционира правилно
в зависимост от модела и производителя
на това оборудване.
Съобщения за грешки
Ако има повреда, се появява съобщение
на панела на дисплея. Може да проверите
състоянието на системата според
съобщението. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony.
PROTECTOR
Към високоговорителите се подава
непостоянен ток или приемникът
е покрит и вентилационните отвори са
блокирани. Приемникът автоматично
ще се изключи след няколко секунди.
Премахнете предмета, покриващ горния
панел на приемника, проверете връзката
на високоговорителя и включете
захранването отново.
USB FAIL
Открито е прекомерно подаване на ток
от
(USB) порта. Приемникът
автоматично ще се изключи след
няколко секунди. Проверете iPhone/
iPhone или USB устройството, след което
го изключете и отново включете
захранването.
Раздели за справка
За изтриване
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 38
Персонализирани звукови
полета
стр. 69
Относно информацията
за поддръжка
Вижте уебсайта по-долу за подробности
за най-новата информация за приемника.
За потребителите в Европа:
http://support.sony-europe.com/
Спецификации
Секция на усилвателя
За модели за Европа1)
Изходна мощност в стерео режим
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 1%)
105 W + 105 W
Изходна мощност в съраунд режим2)
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 10%)
150 W на канал
1) Измерено при следните условия:
Изисквания за захранването: 230 V AC, 50 Hz
2) Референтна изходна мощност за предни,
централен, съраунд, задни съраунд и предни
високи високоговорители. В зависимост
от настройките на звуковото поле и източника
е възможно да няма извеждане на звук.
Честотна характеристика
Аналогов
10 Hz – 100 kHz,
+0,5/–2 dB (с изключени
звуково поле
и еквалайзер)
продължение
133BG
Допълнителна
информация
За други съобщения вижте „Списък със
съобщения след измерване
на автоматичното калибриране“ (стр. 45),
„Списък със съобщения на iPod/iPhone“
(стр. 58), „Списък със съобщения на USB
устройство“ (стр. 61) и „Списък със
съобщения за мрежови функции“ (стр. 85).
Изтриване на паметта
Секция за FM тунер
Вход
Аналогов
Обхват на настройката
87,5 MHz–108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Антена (ефирна) FM кабелна антена
(ефирна)
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирани
Чувствителност: 500 mV/
50 килоома
S/N3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Цифров (коаксиален)
Импеданс: 75 ома
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Цифров (оптичен)S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Изход (аналогов)
AUDIO OUT
Работно напрежение:
500 mV/1 килоом
SUBWOOFER
Работно напрежение:
2 V/1 килоом
Еквалайзер
Нива на усилване
±10 dB, 1 dB стъпка
Секция за AM тунер
Обхват на настройката
531 kHz–1 602 kHz
(стъпка 9 kHz)
Антена (ефирна) Рамкова антена (ефирна)
Секция за видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ома
PB: 0,7 Vp-p, 75 ома
PR: 0,7 Vp-p, 75 ома
80 MHz HD Pass Through
3) INPUT SHORT (с изключени звуково поле
4)
и еквалайзер).
Измерена мрежа, входно ниво.
HDMI видеосигнал
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
3D
Формат
2D
Опаковане
на кадри
Формат единдо-друг
(половина)
Формат над-под
(горна и долна
част)
1920×1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920×1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920×1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920×1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920×1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920×1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280×720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280×720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280×720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280×720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720×480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720×576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640×480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
134BG
Секция iPod/iPhone
Обща информация
Постоянен ток 5 V 1,0 A MAX
Изисквания за захранването
230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия
240 W
Консумация на енергия
(в режим на готовност)
0,3 W (когато функциите
„Control for HDMI“
и „Network Standby“
са изключени
и приемникът в зона 2
също е изключен)
Размери
(ширина/височина/дълбочина) (приблиз.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm включително
подаващи се части
и контроли
за управление
Тегло (приблизително)
10,2 kg
Секция USB
Поддържана побитова скорост*
MP3 (MPEG 1
Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Съвместимостта
с всеки софтуер
за кодиране/запис
и с всички записващи
устройства и носители
не може да бъде
гарантирана.
Скорост на трансфер
Пълна скорост
Поддържано USB устройство
Клас за масово
съхранение
Максимален ток
500 mA
Секция МРЕЖА
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Безжична LAN мрежа
Съвместими стандарти:
IEEE 802.11 b/g
Сигурност:
WEP 64 бита,
WEP 128 бита, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP)
Радио честота: 2,4 GHz
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
В печатните платки не са използвани
халогенирани защити от огън.
Допълнителна
информация
135BG
Индекс
Числени
стойности
2 канала 65
5.1 канала 21
7.1 канала 21
A–Z
A/V Sync 102, 112
Advanced Auto Volume 69
AirPlay 82
AM 62
Auto Tuning 62
BI-AMP 39, 94
Blu-ray Disc плейър 28
BRAVIA Sync
подготовка 88
CD плейър 33
D.L.L (Digital Legato
Linear) 102
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 40
Device Name 106
Direct Tuning 62
DLNA 70
Dolby Digital EX 20
DTS 10
Dual Mono 103
DVD плейър 28
DVD рекордер 31
FM 62
FM Mode 62
FM режим 112
HD-D.C.S. 66
Home Network 75
Input Assign 92
INPUT MODE 92
iPod/iPhone
Зареждане 58
Съвместими модели 55
LFE (нискочестотен
ефект) 11
136BG
Manual Setup 98
Media Remote Device
Registration 105
Name Input 63
PARTY STREAMING 80
PlayStation 3 30
PROTECTOR 133
RDS 64
SB Assign 98, 110
Sound field 65
Sound Optimizer 16
Speaker Settings 98, 110
SPEAKERS 40
Super Audio CD плейър 33
TV 25
USB FAIL 133
USB устройство 58
VCR (видеокасетофон) 31
Wake-on-LAN 75
WPS
PIN код 48
Натискане на бутон 48
А
Автоматичен режим на
готовност 107, 113
Актуализация на
софтуера 107
Антена за безжична
LAN мрежа 12
Аудиоизход 103, 113
Б
Баси 102, 112
Безжична мрежа 45
В
Видеокамера 31
Високи 102, 112
Връзка
iPod/iPhone 30
TV 25
USB устройство 33
антени 34
аудиооборудване 33
Безжична 36
видеооборудване 26
високоговорители 23
Кабелна 36
Мрежа 34
Вход 52
Г
Графичен потребителски
интерфейс 50
Д
Двоен моносигнал 112
Дистанционно
управление 13, 114
Е
Единица за
разстояние 101, 111
З
Заглушаване 53
Записване 61
Зона 2 94
И
Избор на сцена 91
Изключване на
системата 90
Изпълнение с едно
докосване 89
Изчистване
дистанционно
управление 119
звуково поле 69
памет 38
К
П
У
Кабелна мрежа 49
Компресия на динамичния
диапазон 101, 110
Контрол на звука,
възпроизвеждан от
системата 90
Конфигурация на
високоговорителите
98, 110
Панел на дисплея 10
Подобряване на качеството
на сигнала 19
Показване на информация
върху панела на
дисплея 114
Предварително зададени
станции 63
Прокси сървър 47
Пропускане 103, 113
Управление за
HDMI 103, 113
Управление на система за
домашно кино 91
М
Меню 97, 109
Меню „Settings“ 97
Меню за опции 51
Множество зони 94
Мрежа в готовност 106
Музикални услуги 77
Н
Наименование на
входовете 54
Настройки за
HDMI 103, 113
Настройки за
аудио 102, 112
Настройки за видео 112
Настройки за
съраунд 101, 112
Настройки на автоматично
калибриране 109
Настройки на
еквалайзера 102, 112
Настройки на мрежата 104
Настройки на нивото 109
Настройки на
системата 107, 113
Настройки на тунера 112
Ниво на ефекта 101, 112
Нулиране 38
Р
Ф
Фиксиран IP адрес 47
Ч
Честота на
кросоувър 100, 111
Режим A.F.D. 65
Режим за музика 66
Режим за филми 65
С
Сателитен тунер 29
Свързване на двоен
усилвател 94
Сила на сигнала на
безжичната LAN
мрежа 10
Сканиране на точки
на достъп 46
Списък със сървъри 74
Съобщение
iPod/iPhone 58
USB 61
Автоматично
калибриране 45
Грешка 133
Мрежови функции 85
Сървър 70
Т
Допълнителна
информация
Таймер за заспиване 15
Тестов тон 100, 109
Тип на калибрирането 109
Тунер 62
Тунер за кабелна
телевизия 29
Търсене по азбучен ред 14
137BG
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА СОФТУЕР НА SONY
Трябва да прочетете внимателно следното споразумение, преди да използвате СОФТУЕРА НА SONY (дефиниран
по-долу). Използването на СОФТУЕРА НА SONY означава, че приемате споразумението. Ако не го приемате, не сте
упълномощени да използвате СОФТУЕРА НА SONY.
ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Това лицензно споразумение с крайния потребител („ЛСКП“)
представлява юридическо споразумение между Вас и Sony Corporation („SONY“), производителя на хардуерното
устройство Sony („ПРОДУКТ“), и лицензодателя на СОФТУЕРА НА SONY. Целият софтуер на Sony и софтуерът
на трети страни (извън софтуера със собствен отделен лиценз), включени към Вашия ПРОДУКТ, както и всички
актуализации и надстройки към тях, се наричат тук „СОФТУЕР НА SONY“. Можете да използвате СОФТУЕРА
НА SONY само с ПРОДУКТА.
Като използвате СОФТУЕРА НА SONY, Вие приемате да спазвате Общите условия на ЛСКП. Ако не сте съгласни
с общите условия на това ЛСКП, SONY не Ви предоставя лиценз за СОФТУЕРА НА SONY. В такъв случай не трябва
да използвате СОФТУЕРА НА SONY.
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА НА SONY
СОФТУЕРЪТ НА SONY е защитен от законите за авторските права и международните договори за авторските права,
както и от други закони и договори за интелектуалната собственост. СОФТУЕРЪТ НА SONY се лицензира, а не се
продава.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
Всички права на собственост, авторски и други права в и относно СОФТУЕРА НА SONY са собственост на SONY
или нейните лицензодатели. Това ЛСКП Ви дава право да използвате СОФТУЕРА НА SONY само за лични нужди.
ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОГРАНИЧЕНИЯТА И ПРАВАТА
Ограничения. Нямате право да копирате, променяте, подлагате на обратно конструиране, декомпилирате или
разделяте на съставните му части СОФТУЕРА НА SONY изцяло или частично.
Разделяне на компоненти. СОФТУЕРЪТ НА SONY се лицензира като единичен продукт. Съставящите го
компоненти не може да бъдат отделяни.
Използване с единичен ПРОДУКТ. Можете да използвате СОФТУЕРА НА SONY само с единичен ПРОДУКТ.
Даване под наем. Не можете да давате или да вземате под наем СОФТУЕРА НА SONY.
Прехвърляне на софтуер. Можете да прехвърлите перманентно всичките си права съгласно това ЛСКП само когато
прехвърляте СОФТУЕРА НА SONY заедно с ПРОДУКТА и като част от него, при условие че не запазите копия,
че прехвърлите целия СОФТУЕР НА SONY (включително, но не само всички копия, съставящи компоненти,
носители, ръководства с инструкции, други печатни материали, електронни документи, дискове за възстановяване
и настоящото ЛСКП) и че получателят приема общите условия на това ЛСКП.
Прекратяване. Без това да засяга други права, SONY може да прекрати това ЛСКП, ако не спазвате Общите му
условия. В такъв случай при поискване от SONY Вие трябва да изпратите ПРОДУКТА на адрес, посочен от SONY,
и SONY ще Ви го изпрати обратно възможно най-скоро след изтриване на СОФТУЕРА НА SONY от ПРОДУКТА.
Поверителност. Вие приемате да запазите поверителността на информацията, съдържаща се в СОФТУЕРА
НА SONY, която не е публично известна, и да не я разкривате на други лица без предварително писмено одобрение
от SONY.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ НА SONY не е защитен от грешки и не е проектиран, произведен или предназначен за употреба или
препродажба като оборудване за онлайн контрол в опасни среди, изискващи безотказна работа, като например
работата на ядрени централи, навигационни или комуникационни системи за летателни апарати, контрол
на въздушния трафик, директни животоподдържащи устройства или оръжейни системи, при които неизправност
в СОФТУЕРА НА SONY би могла да доведе до смърт, нараняване или тежки физически увреждания или щети
на околната среда („дейности с висок риск“). SONY и нейните доставчици изрично отхвърлят всякаква гаранция,
пряка или косвена, за пригодност за дейности с висок риск.
138BG
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕРА НА SONY
Вие изрично потвърждавате и приемате, че използването на СОФТУЕРА НА SONY е на Ваша собствена отговорност.
СОФТУЕРЪТ НА SONY се предоставя „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ и без гаранция от какъвто и да е вид, като SONY,
нейните доставчици и лицензодателите на SONY (наричани общо „SONY“ само за целите на този РАЗДЕЛ) ОТХВЪРЛЯТ
ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SONY НЕ
ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В СОФТУЕРА НА SONY, СА БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОГРАМНИ
ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НИТО ЧЕ РАБОТАТА НА СОФТУЕРА НА SONY
ЩЕ БЪДЕ КОРИГИРАНА. ОСВЕН ТОВА SONY НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ИЗКАЗВА НИКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ ОТНОСНО
УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА SONY ПО ОТНОШЕНИЕ НА
НЕГОВАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ. УСТНАТА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ СЪВЕТИ, ДАВАНИ ОТ SONY ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН НЕИН ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ
И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ УВЕЛИЧАВАТ ОБХВАТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ
ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГОРЕПОСОЧЕНОТО
ИЗКЛЮЧВАНЕ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
Без да се ограничава нищо от предходното, специално се поставя условието, че СОФТУЕРЪТ НА SONY не е проектиран
нито предназначен за използване с какъвто и да е продукт, различен от ПРОДУКТА. SONY не дава гаранция, че който
и да е продукт, софтуер, съдържание или данни, създадени от Вас или от трета страна, няма да бъдат повредени
от СОФТУЕРА НА SONY.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
SONY, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (наричани общо „SONY“ САМО за целите на този
РАЗДЕЛ) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ СЪС
СОФТУЕРА НА SONY, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАРУШАВАНЕТО НА КОЯТО И ДА
Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, НА НАРУШАВАНЕТО НА ДОГОВОР, НА НЕБРЕЖНОСТ,
НА ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ. ТАКИВА ЩЕТИ
ВКЛЮЧВАТ, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ САМО ДО, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА
НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ИЛИ НА СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ, ВРЕМЕ НА
БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ SONY Е БИЛА УВЕДОМЕНА
ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY КЪМ ВАС
ПО СИЛАТА НА КОЯТО И ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО ЛСКП ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО
ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНАТА СУМА, РАЗПРЕДЕЛИМА КЪМ СОФТУЕРА НА SONY.
ИЗНОС
Ако използвате или пренасяте СОФТУЕРА НА SONY в държава, различна от тази, в която пребивавате, трябва
да спазвате приложимите закони и разпоредби относно износа, вноса и митническите изисквания.
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Настоящото ЛСКП ще бъде тълкувано, уреждано и прилагано в съответствие със законите на Япония, без да се
вземат предвид каквито и да е противоречия на законови разпоредби. Всеки спор, произтичащ от настоящото ЛСКП,
ще бъде разглеждан изключително от компетентния съд и под юрисдикцията на съдилищата в Токио, Япония, като
с настоящото Вие и SONY давате съгласието си за това. ВИЕ И SONY СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА ПРОЦЕС
СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ
СВЪРЗАНИ С ТОВА ЛСКП.
ДЕЛИМОСТ
Ако бъде установено, че някоя част от това ЛСКП е невалидна или неприложима, останалите части остават валидни.
Ако имате въпроси по отношение на настоящото ЛСКП или на предоставяната от него ограничена гаранция, можете
да се свържете със SONY, като ни пишете на адреса за контакт, посочен в гаранционната карта, включена в комплекта
на продукта.
139BG
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising