Sony | STR-DH810 | Sony STR-DH810 Home cinema 7.1 HD AV receiver Инструкции за експлоатация

Многоканален
АV Приемник
Инструкции за експлоатация
STR-DH810
©2010 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството
с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството. За
да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети,
пълни с течности, като например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за книги
или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на влага и не го
поливайте с течности; не поставяйте върху
устройството предмети, пълни с течност –
например вази.
Тъй като захранващият кабел се използва, за
да изключите устройството от мрежата,
свържете устройството към леснодостъпен
контакт. Ако забележите нещо ненормално в
работата на устройството, незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батерии или устройства на високи температури, като например на влиянието
на пряка слънчева светлина, въздействието на
огън или подобни.
Устройството не е изключено от електрическия оток, докато е свързано към електрическата мрежа дори и самото устройство да е
изключено.
Прекалено силното налягане от слушалките
може да увреди слуха ви.
Този символ има за цел да
предупреждава потребителя за
наличието на горещи повърхности, които могат да бъдат
горещи, ако се докосне по време
на нормална работа.
2BG
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически & електронни
уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне на този продукт, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
продължава
3BG
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък.
На някои батерии този символ може да се
използва в комбинация с химическия знак. Химическите символи на живака (Hg) или олово (Pb),
се добавят, ако батерията съдържа повече от
0.0005% живак и 0.004% олово.
Изхвърлянето на батериите на правилното
място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат
да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на батериите
изтече, ги предайте в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
4BG
Забележка за потребители в страни,
попадащи под изискванията на директивите на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите,
които са указани в отделните сервизни книжни и гаранционни карти.
Информация за това ръководство
• Инструкциите в това ръководство се отнасят за модела STR-DН810. Проверете номера
на вашия модел, като погледнете в долния
десен ъгъл на предния панел. В това ръководство моделът с областен код CEL се използва
само за илюстрации, освен ако изрично не е
отбелязано различно. Всички разлики в операциите са ясно описани в текста, например:
“Само за моделите с областен код CEК”.
• Инструкциите в това ръководство описват контролните бутони на устройството
за дистанционно управление. Можете да
използвате и бутоните на приемника, ако
те имат същите или подобни имена като
бутоните на устройството за дистанционно управление.
Относно областни кодове
Кодът на областта на рисивъра, който
сте поръчали е изведен в горния десен край
на задния панел (вижте илюстрацията
по-долу).
IN 1
ARC
SURROUND
L
FRONT A
R
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro
Logic Surround, както и DTS** Digital Surround
System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX и символът
двойно D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено под U.S. патент No.
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535 и други щатски и световни патенти. DTS е запазена търговска
марка; DTS логото, Symbol, DTS-HD и
DTS-HD Master Audio са търговски марки
на DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Всички
права запазени.
Този приемник притежава технологията HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на HDMI Licensing
LLC. в САЩ и други страни.
“x.v.Color (x.v.Colour)” и логото “x.v.Color
(x.v.Colour)” са търговски марки на Sony
Corporation.
TV OUT
BLE (INPUT ONLY)
R
Авторски права
L
4-XXX-XXX-XX(X) AA
Областен код
Всякакви разлики в работата на рисивъра
според кодът на областта, са ясно определени в текст, например „Модели само от
област АА”.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
“S-AIR” е търговска марка на Sony Corporation.
“PLAYSTATION” е търговска марка на Sony
Computer Entertainment Inc.
продължава
5BG
Съдържание
Относно това ръководство ................................. 5
Приложени аксесоари.................................................. 7
Описание и местоположение на частите .......... 8
Свързване
1: Инсталиране на високоговорителите .........17
2: Свързване на високоговорителите ................19
3: Свързване на телевизор ......................................21
4а: Свързване на аудио компоненти....................23
4б: Свързване на видео компоненти...................24
5: Свързване на антените.......................................32
6 : Поставяне на безжичен приемник/
трансмитер .............................................................32
7: Свързване на захранващ кабел............................33
Подготовка на приемника
Нулиране на приемника ............................................34
Избор на система високоговорители ................34
Автоматична настройка на подходящите
настройки за високоговорителите
(AUTO CALIBRATION).........................................35
Настройка на нивата и баланса на високоговорителите (TEST TONE) (тест-сигнал) ..........42
Основни операции
Възпроизвеждане.........................................................43
Преглед на информацията на дисплея.................44
Използване на таймер за автоматично
изключване.................................................................45
Запис ...............................................................................45
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио…………………………. .....46
Предварителна настройка FM/AM
радиостанции ..........................................................48
Използване на системата за радио данни (RDS)
(само за модели от зони CEL, CEK)…………….50
6BG
Съраунд звук
Избор на звуково поле ..............................................51
Съраунд ефект с ниска сила на звука (NIGHT
MODE)........................................................................55
Нулиране на звуковите полета към първоначалните им настройки ...............................................55
„BRAVIA” Sync опции
Какво е „BRAVIA” Sync? ...........................................56
Подготовка на „BRAVIA” Sync.............................56
Гледане на компоненти с едно докосване (OneTouch Play - Възпроизвеждане с едно
докосване) ..................................................................57
Звук от телевизора през високоговорителите, свързани към приемника (System Audio
Control)........................................................................58
Изключване на приемника с телевизора
(System Power Off) .......................................................59
Гледане на филми с оптимално звуково поле
(Theatre Mode Sync).................................................59
Телевизионен звук посредством HDMI кабел .... 0
S-AIR операции
Относно S-AIR продукти......................................62
Насладете се на звука от системата от друга
стая..............................................................................64
Промяна на канала за по-добро предаване на
звука .............................................................................66
Стабилизиране на S-AIR приема ...........................67
Насладете се на S-AIR приемник, докато
основното тяло на S-AIR е в ржим на
готовност ................................................................68
Други операции
Превключване между цифров и аналогов аудио
сигнал
(INPUT MODE)...........................................................69
Звук/изображения от други входове .................69
Звук/изображения от компонент, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT.........................................71
Използване на връзка към би-усилвател ..............71
Изпозлване на меню с настройки .........................72
Използване на устройството за дистанционно управление
Програмиране на устройството за дистанционно управление.......................................................85
Изчистване на съдържанието от паметта на
устройството за дистанционно
управление..................................................................90
Допълнителна информация
Речник .............................................................................90
Предпазни мерки ........................................................93
Отстраняване на проблеми ..................................95
Спецификации............................................................101
Азбучен указател.......................................................103
Приложени аксесоари
• Инструкции за употреба (тези инструкции)
• Упътване за бърза настройка
• FM жична антена (1)
• AM кръгла антена (1)
• Дистанционно управление (1)
– RM-AAP049 (само за модели от зона U2)
– RM-AAP050 (само за модели от зона CEL,
CEK)
• Батерии от модел R6 (размер АА) (2)
• Оптимизиращ микрофон (ECM-AC2) (1)
7BG
Описание и местоположение на частите
Преден панел
1
2
3
5
4
6
7
8
?/1
qh qg
qf
qd
A Включване/Готовност (стр. 34, 48, 55)
B TONE +/- / TONE MODE (стр. 81)
C INPUT SELECTOR (стр. 43)
D Дисплей (стр. 9)
E Дистанционен сензор
Получава сигнали от дистанционното
управление
F DIMMER (затъмняване) (стр. 85)
G MASTER VOLUME (стр. 42, 43)
H MUTING (заглушаване (стр. 43)
I VIDEO 2 IN жакове (стр. 30)
8BG
qs
qa
q;
9
J AUTO CAL MIC жак (жак за микрофон
за автоматично калириране) (стр. 36)
K DISPLAY (дисплей) (стр. 44)
L 2 CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(стр. 51)
M TUNING MODE, TUNING+/-, MEMORY/
ENTER (стр. 46)
N INPUT MODE (входен режим) (стр. 69)
O PHONES жак (жак слушалки) (стр. 95)
P SPEAKERS (високоговорители) (стр.
34)
Индикатори на дисплея
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
PLII x z ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX TrueHD NEO: 6
EQ RDS
MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
D.RANGE
ST
DTS -ES 96/24 LPCM SLEEP
LFE
S-AIR
BI-AMP SP A B
SBL SB SBR
RL
RK
RI RH
Индикатори и обяснение
1 SW
Свети, когато субуферът е свързан и
когато аудио сигналът се извежда от
SUBWOOFER жака.
2 Dolby Pro Logic индикатори
Светва един от съответните индикатори когато приемникът извършва
Dolby Pro Logic обработка. Тази технология за матрично декодиране на съраунд-а
може да увеличи входните сигнали.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Забележка
Тези индикатори може да не светнат в
зависимост настройката на високоговорителите.
3 Входни индикатори
Светва, за да укаже настоящи входове.
ANALOG
Светва, когато INPUT MODE е в
позиция “ANALOG” или когато не са
засечени цифрови сигнали при поставяне
на INPUT MODE в позиция “AUTO”
(стр. 69).
HDMI
Светва, когато приемникът разпознае
компонент свързан посредством HDMI
IN жак (стр. 24).
COAX
Светва, когато INPUT MODE е в
позиция „AUTO” и източникът на сигнала е цифров и извеждан посредством
COAXIAL жака (стр. 69).
OPT
Светва, когато INPUT MODE е в
позиция „AUTO” и източникът на сигнала е цифров и извеждан посредством
OPTICAL жака (стр. 69).
RG
RE
RT
RB
R
Индикатори и обяснение
4 ARC
Светва, когато източникът на телевизора е избран и бъдат засечени Audio
Return Channel (ARC) сигнали (стр. 60).
5 Dolby Digital Surround индикатори
Един от съответните индикатори
светва когато приемникът декодира
съответният формат Dolby Digital
сигнали.
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Забележка
Когато възпроизвеждате диск в Dolby
Digital формат, уверете се, че сте
извършили цифрово свързване и че INPUT
MODE е в положение “AUTO” (стр. 69).
6 NEO:6
Светва когато DTS Neo:6 Cinema/Music
декодер е активиран (стр. 51).
7 DTS-HD индикатори
Един от съответните индикатори
светва, когато приемникът декодира
съответните сигнали във формат
DTS-HD.
DTS-HD MSTR DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD LBR DTS-HD Low Bit Rate
Audio
8 S-AIR
Светва, когато е въведен S-AIR трансмитер (не е приложен).
9 SP A/SP B/SP A B
Светва според използваната система
високоговорители (стр. 34). Въпреки
това, тези индикатори не светват ако
извеждането през високоговорители е
изключено или ако са свързани слушалки.
продължава
9BG
Индикатор и обяснение
0 BI-AMP
Светва когато изборът на задни високоговорители е в положение “BI-AMP”
(стр. 71).
qa SLEEP
Натиснете, за да активирате функцията Sleep Timer, както и периода
от време, след който рисивърът да се
изключи автоматично (стр. 45).
qs LPCM
Светва когато приемникът декодира
Linear PCM сигнали.
qd DTS(-ES) индикатори
Светва когато приемникът декодира
DTS или DTS-ES сигнали.
DTS
DTS
DTS-ES
DTS-ES
DTS-ES kHz/24 bit
DTS 96/24
Забележка
Когато възпроизвеждате диск във формат DTS, уверете се, че сте извършили
цифрово свързване и че INPUT MODE е
в положение “AUTO” (стр. 69).
qf Индикатори за настройка
Светва, когато приемникът настройва
радиостанции.
RDS (за модели от зони CEL, CEK)
Настроена е станция, която осигурява
RDS услуги.
МЕМ
Светва, когато работи функция на паметта като например Предварителна
памет (стр. 48).
ST
Стерео излъчване.
qg EQ
Светва, когато активирате еквалайзера.
qh D.RANGE
Светва, когато компресията на динамичния обхват е активирана (стр. 77).
qj
Светва, когато дискът, който възпроизвеждате съдържа LFE (Low Frequency
Effect) канал и този сигнал се възпроизвежда.
10BG
Индикатор и обяснение
qk -- Индикатори на възпроизвежданите
канали
Буквите (L, C, R и др.) показват
каналите, които се възпроизвеждат.
Кутийките
около буквите се променят, за да покажат как приемникът смесва звука от
източника (в зависимост от настройките на високоговорителите).
Висок преден ляв
LH
Висок десен ляв
RH
Преден ляв
L
Преден десен
R
Централен (моно)
C
Съраунд ляв
SL
Съраунд десен
SR
Съраунд (моно или
S
съраунд компонентите,
получени при Pro Logic
обработка)
Заден ляв съраунд
SBL
Заден десен съраунд
SBR
Заден съраунд (комSB
понентите на заден
съраунд получени чрез
декодиране на 6.1канала).
Пример:
Образец на високоговорителите: 3/0.1
Формат на записа (Преден/Съраунд): 3/2.1
Звуково поле: A.F.D.
AUTO
Заден панел
ANTENNA
EZW-T100
, IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT /
CATV
IN
IN
OPTICAL
BD
IN
DVD
IN
COAXIAL
OPTICAL
P B /C B
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
P R /C R
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A S-AIR секция (стр. 32)
Вход EZW-T100
B Секция DMPORT (стр. 23)
SPEAKERS
D Секция на аудио сигнала
DIGITAL INPUT/OUTPUT жакове (стр.
21, 24, 27, 28, 29)
Жак HDMI IN/OUT
Жак OPTICAL IN
жак DMPORT
Жак COAXIAL IN
C ANTENNA (стр. 32)
ANALOG INPUT/OUTPUT жакове (стр.
21, 23, 27, 29, 30)
Жак FM ANTENNA
Бял (L)
Терминали АМ ANTENNA
Червен (R)
Жакове
AUDIO IN/
OUT
Черен
AUDIO OUT
продължава
11BG
Секция на видео сигнала*
Качеството на изображението зависи от
свързващия жак.
DIGITAL INPUT/OUTPUT жакове (стр.
21, 24)
Жак HDMI IN/OUT
Зелен
(Y)
Син
(PB/C-B)
Y, PB/CB, PR/CR
IN/OUT жакове
Червен
(PR/CR)
COMPOSITE VIDEO INPUT/
OUTPUT жакове (стр. 21, 27,
29, 30)
Жълт
Високо качество на
изображението
COMPONENT INPUT/OUTPUT
жакове (стр. 21, 27, 28, 29)
Устройство за дистанционно
управление
Можете да използвате приложеното устройство за дистанционно управление, за да работите с приемника и да контролирате Sony
аудио/видео компоненти.
Можете да програмирате устройството за
дистанционно управление, за да контролирате
с него и компоненти, които не са от марката
Sony. За повече подробности вижте “Програмиране на устройството за дистанционно
управление” (стр. 85).
• RM-AAP049 (само за модели от зона
U2)
• RM-AAP050 (само за модели от зони
CEL, CEK)
wg
wf
wd
ws
VIDEO IN/OUT
2
3
BD
* Можете да гледате изображенията от избрания вход, когато свържете жака MONITOR
OUT или HDMI TV OUT към телевизора
(стр. 21, 24).
E Секция SPEAKERS (стр. 19)
1
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
4
HDMI 4
wa
w;
5
6
ql
7
qk
qj
8
9
O
MENU
.
<
<
m
qh
12BG
>
M
X
q;
x
qg
qf
qa
qd
qs
За да контролирате приемника
Уверете се, че сте натиснали АМР (3), за да
смените функциите на бутона, с които контролирате приемника.
Име и функция
1
3
4
5
7
9
0
qa
qs
&/1b) (включване/готовност)
Включва или изключва приемника или го
въвежда в режим на готовност.
Запазване нa захранване в режим на
готовност
Когато “CTRL: HDMI” е в положение
“CTRL OFF” (стр. 76) и “S-AIR STBY” е в
положение “STBY OFF” (стр. 76).
AMP
Натиснете, за да включите операция с
приемника (стр. 38, 44, 45).
Входни бутони
Натиснете един от бутоните, за да
изберете компонента, който желаете
да използвате. Когато натиснете някой
от входните бутони, приемникът се
включва. Бутоните имат фабрично
зададена настройка за управление на Sony
компоненти.
Бутони с цифри (номера 5 а))
Задава или прехвърля към зададени
станции.
ENTERc)
Въвежда избор по време на работа с
тунера.
MEMORY
Запазва станция по време на работа с
тунера.
SOUNF FIELD
Избира звуково поле (стр. 51).
AMP MENU
Извежда меню за управление на приемника.
MENU/HOME
Извежда меню на приемника.
TUNING +/Сканира станция.
D.TUNING
Въвежда режим на цифрово търсене.
PRESET +a)/Избира предварителна станция.
SLEEP
Натиснете, за да включите функцията
за автоматично изключване и за да зададете продължителността на времето,
след което приемникът да се изключи.
Име и функция
qf MUTING (само за модел RM-AAP049)
% (само за модел RM-AAP050)
Натиснете, за да изключите временно
звука. Натиснете бутона отново, за да
възстановите звука.
qg MASTER VOL +/- (само за модел RMAAP049)
2 +/– (само за модел RM-AAP050)
Натиснете, за да регулирате нивото на
силата на звука на всички високоговорители едновременно.
qj
RETURN/EXIT O
Натиснете, за да се върнете към предходното меню.
qk
w;
wa
ws
wg
Натиснете V/v/B/b, за да изберете
настройки и , за да въведете настройката.
DISPLAY
Натиснете, за да изберете информацията, изведена на прозореца на дисплея.
NIGHT MODE
Активира функция Night Mode (стр. 55).
SHIFT
Бутонът светва и активира бутон с
розово отпечатване.
RM SET UP
Настройва устройството за дистанционно управление.
a) Следните бутони имат осезаема точка.
Използвайте осезаемата точка, когато работите с приемника.
-- номер 5, VIDEO 1
-- N
-- PRESET +, TV CH + (само за модел RMAAP049), PROG+ (само за модел RMAAP050) и (само за модел RM-AAP050).
b) Ако натиснете &/1 (1) и AV &/1 (2) едновременно, приемникът и свързаните компоненти ще се изключат (SYSTEM STANDBY).
c) Натиснете SHIFT (ws) и след това натиснете отново този бутон.
продължава
13BG
За да контролирате телевизор с
марка Sony
Натиснете бутон TV (wd) и след това натиснете бутон сжълт отпечатък, за да изберете
функцията, която желаете.
Име и функция
1 &/1b) (включване/готовност)
4
6
8
9
Включва или изключва телевизора.
Бутони с цифри (номера 5 a))
Задава телевизионни канали.
-/--, >10
Избира режим за въвеждане на канала.
ENTER
Въвежда стойност.
/ (Text) (само за модел RM-AAP050)
Извежда информация за текста.
Цветни бутони
Извежда операциоен гид на телевизионния екран, когато цветните бутони са
налични. Следвайте инструкциите, за да
извършите упоменатите операции.
TOOLS/OPTIONS
Извежда опците на телевизора.
MENU/HOME
Извежда телевизионните менюта.
qa TV CH + a)/- (само за модел RM-AAP0049)
PROG + a)/-(само за модел RM-AAP0050)
Избира предварително зададен телевизионен екран.
c a)/C (само за модел RM-AAP0050)
В режим телетекст: Избира предишна
или следваща страница.
qd TV INPUT (само за модел RM-AAP0049)
t (Input Select) (само за модел RMAAP0050)
Избира входен сигнал (телевизор или
видео).
(Text Hold) (само за модел RMAAP0050)
В режим телетекст: Задържа настоящата страница.
WIDE (само за модел RM-AAP0049)
(Wide mode) (само за модел RM-AAP0050)
Избира широкоекранен режим.
qf MUTING (само за модел RM-AAP049)
% (само за модел RM-AAP050)
Активира функцията на телевизора за
временно изключване на звука.
14BG
Име и функция
qg TV VOL +/- (само за модел RMAAP049)
2 +/– (само за модел RM-AAP050)
Регулира силата на звука на телевизора.
qj RETURN/EXIT O
Натиснете, за да се върнете към предходното меню.
ql GUIDE (само за модел RM-AAP049)
(Guide) (само за модел RMAAP050)
Извежда екранния програмен гид.
w; DISPLAY (само за модел RM-AAP049)
Извежда инфомация за телевизора.
,
(Info, Text reveal) (само за
модел RM-AAP050)
Извежда информация катонастоящ
номер на канала и екранен режим.
В режим текст: Извежда скрита
информация (напр. Отговори на кратки
тестове)
wf THEATER(само за модел RM-AAP049)
THEATRE (само за модел RM-AAP050)
Настройте оптимални настройки за
изображението автоматично, за да гледате филми когато свържете към Sony
телевизор, който е съвместим с бутон
THEATRE или THEATER (стр. 59).
a) Следните бутони имат осезаема точка.
Използвайте осезаемата точка, когато работите с приемника.
-- номер 5, VIDEO 1
-- N
-- PRESET +, TV CH + (само за модел RMAAP049), PROG+ (само за модел RM-AAP050)
и (само за модел RM-AAP050).
b) Ако натиснете &/1 (1) и AV &/1 (2) едновременно, приемникът и свързаните компоненти ще се изключат (SYSTEM STANDBY).
c) Функцията на AV &/1 (2) се променя
автоматично всеки път когато натиснете
входни бутони (4).
За да контролирате компоненти с марка Sony
Наименование Б
лу-рей
Сатедиск, DVD
литен
плейър
приемник
2 AV &/1b)
4 Бутони с
Захранване
Канал
цифриа)c)
---c), >10c)
ENTER c)
6 Цветни
бутони
8 TOOLS/
OPTIONS
9 MENU/
HOME
0
Пропусни
запис
Повтори
отново/
Превърти
сцената
Потърси,
превърти
напред/
назад
ВъзпроизNa)k)
веждане
Пауза
Xk)
k)
Стоп
x
ПредваPRESET
рителна
+ a)/настройка
на канал
HDD
F1
режим
BD/DVD
F2
режим
BD/DVD TOP Екранен гид
MENU
Меню
BD/DVD
MENU
Пропускане
DISC SKIP
на диск
Връщане
RETURN/
EXIT O
Enter
GUIDEi),
j)(Guide)
DISPLAY
CD плейър,
MD/DAT/
Касетъчен дек
Захранване
Канал
Канал
Канал
Запис
Режим
влизане в
канал
Enter
Премахване Премахване >10
Премахване Режим влизане в канал,
премахване
Enter
Enter
Гид в
Гид в
менюто
менюто
Меню с
Меню с
опции
опции
Меню
Меню
k)
V/v/B/b
Захранване
Видеоре- Плейстей- DVD/VCR
VCD/LD
кордер
шън
COMBO,
плейър
DVD/HDD
COMBO
Захранване Захранване Захранване Захранване
Пропусни
запис
Повтори
отново/
Превърти
сцената
Превърти
напред/
назад
Възпроизвеждане
Пауза
Стоп
Предварителна
настройка
на канал
DVD
режим
VHS режим
Канал
Запис
>10d)
Enter
Enter
Enterg)
Меню с
опции
Меню
Меню
Меню
Меню
Пропусни
запис
Потърси
индекс
Пропусни
запис
Пропусни
запис
Потърси,
превърти
напред/
назад
Възпроизвеждане
Пауза
Стоп
Предварителна
настройка
на канал
Потърси,
превърти
напред/
назад
Възпроизвеждане
Пауза
Стоп
--
Потърси,
превърти
напред/
назад
Възпроизвеждане
Пауза
Стоп
Предварителна
настройка
на канал
Потърси,
превърти
напред/
назад
Възпроизвеждане
Пауза
Стоп
Страна
А, Вg)
Enter
Екранен гид Екранен гид
Меню
Меню
--
--
--
--
Връщане/
изход
Enter
Връщане
Връщане
Връщане
Enter
Enter
Enter
Избор
EPG
Избор
EPG
Избор
EPG
Избор
Избор
Дисплей
Дисплей
Дисплей
Дисплей
Дисплей
Пропускане Пропускане
на дискe)
на дискh)
Дисплей
Дисплейe
продължава
15BG
a)
Следните бутони имат осезаема точка.
Използвайте осезаемата точка, когато работите с приемника.
-- номер 5, VIDEO 1
-- N
-PRESET +, TV CH + (само за модел
RM-AAP049), PROG+ (само за модел RMAAP050) и (само за модел RM-AAP050).
b) Ако натиснете &/1 (1) и AV &/1 (2) едновременно, приемникът и свързаните компоненти ще се изключат (SYSTEM STANDBY).
Функцията на AV &/1 (2) се променя
автоматично всеки път когато натиснете
входни бутони (4).
c) Натиснете SHIFT (ws) след това натиснете
само този бутон.
d) Само за CD плейър, МD дек и касетъчен дек.
e) Само за CD плейър и МD дек
f) Само за CD плейър, МD дек и DAT дек.
g) Само за LD плейър.
h) Само за VCD плейър.
i) Само за модел RM-AAP0049
j) Само за модел RM-AAP0050
k) Този бутон е наличен и за DIGITAL MEDIA
PORT адаптер. За подробности относно
функцията на бутона, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Забележки
• Някои от обяснение я тази секция функции може да
не са налични в зависимост от модела.
• Горното обяснение е предвидено да послужи за пример. Следователно, в зависимост от компонента,
горните операции може да не са възможни или може
да са различни от обясненото.
16BG
Зареждане на батериите в устройството за дистанционно управление
Заредете две R6 (размер АА) батерии в
устройството за дистанционно управление
RM-AAР049 (само за модели от зона U2) или
в RM-AAP0050 (само за модели от зони CEL,
CEK).
Съобразявайте се с поляритета, когато зареждате батериите в отделението за батериите.
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на крайно горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно стари и нови
батерии.
• Не използвайте манганови батерии с батерии от
друг вид.
• Не излагайте сензора за дистанционно управление
на пряка слънчева светлина или на светлина от
осветителни тела. Това може да причини неизправност.
• Ако не планирате да използвате устройството
за дистанционно управление за известен период
от време, извадете батериите, за да предотвратите повреда вследствие на протекли батерии и
корозия.
• Когато сменяте батериите, възможно е програмираните кодове на устройството за дистанционно
управление да се нулират. Ако това се случи, програмирайте отново кодовете на устройството за
дистанционно управление (стр. 85).
• Когато не можете да управлявате приемника с устройството за дистанционно управление, сменете
батериите с нови.
Свързване
Този приемник ви позволява да използвате
7.1-канална система (7 високоговорителя и един
субуфер).
За да се насладите напълно на многоканален съраунд звук, имате нужда от 5 високоговорителя (два предни, централен и два задни) и субуфер
(високоговорител за ниските честоти) (за
5.1-канален звук).
Можете да се наслаждавате на висококачествено възпроизвеждане на DVD софтуера, записан
във формат Surround EX, ако свържете един допълнителен заден високоговорител (6.1-канален
звук) или два съраунд задни високоговорителя
(7.1-канален звук).
Можете да се насладите на вертикални звукови
ефекти ако свържете два допълнителни предни
високоговорителя (7.1 канала) в PLIIz режим.
A Преден ляв високоговорител
B Преден десен високоговорител
C Централен високоговорител
D Съраунд ляв високоговорител
E Съраунд десен високоговорител
F Съраунд заден ляв високоговорител
G Съраунд заден десен високоговорител
H Преден ляв висок високоговорител
I Преден ляв висок високоговорител
J Субуфер - нискочестотен високоговорител
* Не можете да използвате задни съраунд високоговорители и предни високи високоговорители
едновременно.
Съвети
• Когато свържете 7.1-канална система от високоговорители с два задни съраунд високоговорителя,
ъгълът A трябва да е същият.
Пример за конфигурация на система
от високоговорители
17BG
Свързване
1: Инсталиране на високоговорителите
Пример за конфигурация на 7.1-канална система от високоговорители
• Когато свържете 7.1-канална система от
високоговорители с два предни високо високоговорителя, поставете предните високи
високоговорители:
– в ъгъл между 22—и 45—градуса.
– на поне 1 метър над предните високоговорители.
• Когато свържете 6.1-канална система от високоговорители, поставете съраунд задните
високоговорители зад позицията на слушане.
• Тъй като събуферът не излъчва ясно насочени
сигнали, можете да го поставите където
желаете.
18BG
2: Свързване на високоговорителите
Свързване
Преди да свързвате високоговорителите, уверете се, че сте изключили кабела на захранването.
Централен
високоговорител
Съраунд високоговорител
Дясно
Ляво
#
ANTENNA
IN 4
AM
IN 3
IN 2
#
IN 1
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
VIDEO
IN
AUDIO
IN
SAT /
CATV
IN
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
VIDEO
OUT
MONITOR
SURROUND
CENTER
R
L
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
AUDIO
OUT
BD
VIDEO 1
R
#
Дясно
Събуферб)
R
L
SPEAKERS
SUBWOOFER
"
L
#
Ляво
Съраунд задни/Предни
високи/Би-усилвател/Преден
Б високоговорителa)
Дясно
Ляво
10 mm
(13/32 in)
Преден А високоговорител
A Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Кабел за високоговорителите (не е приложен в комплекта)
продължава
19BG
а) Забележки за SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B терминали.
• Ако свържете само един съраунд заден високоговорител, свържете към терминал L.
• Ако не изпозлвате съраунд заден високоговорител
или преди високи високоговорители и имате
допълнителна система предни високоговорители,
свържете допълнителните високоговорители към
тези терминали.
Настройте “SB ASSIGN” в “SPK B” в меню
SPEAKER (стр. 80).
Можете да изберете предна система високоговорители като използвате бутон SPEAKERS на
приемника (стр. 34).
• Ако не изпозлвате задни съраунд високоговорители
или предни високи високоговорители, можете да
свържете предните високоговорители към тези
терминали като използвате връзка с би-усилвател
(стр. 20).
Използване на връзка към би-усилвател
Ако не използвате съраунд задни високоговорители, вие можете да използвате SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI AMP/
FRONT B жаковете за предните високоговорители за връзка с би-усилвателя.
Предeн
високоговорител (R)
Hi
Hi
ANTENNA
EZW-T100
б) Когато свързвате субуфер с функция за автомати-
чен режим на готовност, изключете функцията,
когато гледате филми. Ако функцията за автоматичен режим на готовност е зададена в положение
ON, функцията се включва автоматично в зависимост от нивото на входния сигнал към субуфера,
след което е възможно звукът да не бъде изведен.
Забележки
• Преди да свържете променливотоковия кабел, уверете се, че металните жици на кабелите на високоговорителите не се докосват между SPEAKERS
терминалите.
• След като сте инсталирали и свързали високоговорител, уверете се, че сте избрали модел от меню
SPEAKER (стр. 78).
Предeн
високоговорител (L)
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
Lo
IN 3
TV
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT/CATV
BD
Lo
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
PB /CB
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
PR /CR
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
MONITOR
FRONT A
L
R
AUDIO
OUT
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
SURROUND
CENTER
R
L
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
R
L
R
L
SPEAKERS
Свържете жаковете от страната Lo (или Hi)
на предните високоговорители към жаковете
SPEAKERS FRONT A и свържете жаковете от
страната Hi (или Lo) на предните високоговорители към жаковете SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI AMP/FRONT B.
Уверете се, че металните пластинки на Hi/
Lo, прикрепени към високоговорителите, са
премахнати от високоговорителите. Ако не
го направите, можете да причините неизправност в приемника.
След като сте осъществили свързване с биусилвателя, настройте “SB ASSIGN” в положение “BI-AMP” в менюто SPEAKER (стр. 71).
20BG
3: Свързване на телевизор
Свързване
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте изключили захранващия кабел.
Телевизионен екран
Видео сигнали
Аудио сигнали
"
$a)
#
ANTENNA
EZW-T100
Аудио/видео
сигнали
IN 4
AM
b)
%
IN 3
IN 2
IN 1
&a)
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT /
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
P B /C B
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
P R /C R
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
A Компонентен видео номер (не е
SUBWOOFER
приложен)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
C Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
D Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
E HDMI кабел (не е приложен)
Препоръчваме ви да използвате кабел от
официален производител или Sony HDMI
кабел.
SPEAKERS
Препоръчително свързване
Алтернативно свързване
а) За да се насладите на мултиканален звук от
телевизора чрез свързаните към приемника
високоговорители, свържете C или E.
Уверете се, че сте намалили нивото на звука
на телевизора или сте активирали функция
пълно заглушаване на звука.
б) Ако телевизорът ви е съвместим с Audio
Return Channel (ARC) функция, звукът на
телевизора ще бъде изведен от високоговорителите свързани към приемника чрез HDMI
TV OUT връзка. В този случай поставете
“ARC” в положение “ARC ON” в меню HDMI
(стр. 60).
продължава
21BG
Забележки
• Уверете се, че сте включили приемника, когато
видео и аудио сигналите от възпроизвеждания
компонент се извеждат към телевизора през приемника. Ако захранването на приемника не е включено,
не се прехвърля нито видео, нито аудио сигнал.
• Свържете компоненти за извеждане на изображение като телевизори или проектори към HDMI
TV OUT жак или към MONITOR OUT жака на
приемника.
Може да не успеете да записвате дори и да сте
свързали компоненти за запис.
• В зависимост от състоянието на връзката между
телевизора и антената, възможно е изображението на телевизионния екран да съдържа смущения.
В този случай поставете антената по-далеч от
приемника.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, зареждайте ги направо, докато щракнат.
• Не огъвайте и не завързвайте оптичния цифров
кабел.
Съвети
• Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz честота.
• Приемникът притежава функция за преобразуване
на видео сигнала. За подробности вижте „Забележки за преобразуване на видео сигнала” (стр. 31).
22BG
4а: Свързване на аудио компоненти
Super Audio
CD плейър,
CD плейър, CD
рекордер
Телевизор*
• Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT
адаптер, уверете се, че конекторът е зареден
със стрелката, насочена към стрелката на
DMPORT жака.
• Уверете се, че сте извършили стабилно
DMPORT връзката; заредете конектора
право напред.
• Тъй като конекторът на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера е чуплив, внимавайте, когато
поставяте или изключвате приемника.
• Не включвайте адаптер различен от
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• За да изключите DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, натиснете конектора от двете
страни, защото е заключен.
За да отстраните DIGITAL MEDIA
PORT адаптера от жак DMPORT
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
EZW-T100
AM
1
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
2
OPTICAL
PB /CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
PR /CR
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
SURRO
FRO
BI-AM
L
Натиснете двете страни на конектора, задръжте и издърпайте.
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
* Можете да се насладите на изображения от компоненти свързани към DIGITAL MEDIA PORT адаптера, когато свържете телевизора си към приемник.
23BG
Свързване
Следната илюстрация показва как да свързвате
Super Audio CD плейър, CD плейър и CD рекордер и DIGITAL MEDIA PORT адаптер.
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили кабела със захранването.
Забележки за свързване на DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
4б: Свързване на видео компоненти
Съвет
• Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz честота.
Компоненти, подлежащи на
свързване
Свържете видео компонентите според следната таблица
Компоненти
Страница
Blu-ray диск плейър*
24, 27
DVD плейър*
24, 28
DVD рекордер*
24, 28, 30
Сателитен тунер*, Кабелен
тунер*
24, 29
Playstation 3*
24
Видеорекордер
30
Видеокамера, видео игра и др.
30
* Препоръчваме ви да свържете видео компоненти
посредством HDMI връзка ако имате HDMI
жакове.
Можете да гледате избрания образ когато
свържете HDMI TV OUT или MONITOR OUT
жака към телевизор (стр. 21). Приемникът
разползага с функция за конвертиране на видео
сигнали. За подробности вижте “Функция за
конвертиране на видео сигнали” (стр. 31).
Ако желаете да свържете няколко
цифрови компонента, но не можете
да откриете неизползван вход
Вижте „Звук/изображения от други входове”
(стр.69).
Забележки
• Преди да свържете кабели , уверете се, че изключили
захранващия кабел.
• Не е нужно да свързвате всички кабели. Свържете според наличието на жакове на свързваните
компоненти.
• Уверете се, че сте включили приемника, когато
аудио и видео сигналите на възпроизвеждащия
компонент се извеждат на телевизор посредством
приемник. Освен ако захранването е включено,
нито аудио, нито видео сигнали ще бъдат изведени
• Когато свързвате оптични цифрови кабели,
въведете жаковете направо, докато щракнат по
местата си.
• Не огъвайте оптичните цифрови кабели.
24BG
Свързване на компоненти с HDMI
жакове
HDMI е съкратеното име на High-Definition
Multimedia Interface. Това е интерфейс, който предава видео и аудио сигнали в цифров
формат.
HDMI функции
• Цифрови аудио сигнали, предавани по HDMI,
могат да бъдат извеждани от високоговорителите и жаковете PRE OUT на приемника.
Този сигнал поддържа Dolby Digital, DTS и
линеен PCM.
• Линеен PCM звук с честота, по-малка от
192 kHz (до 8 канала), може да бъде приеман с
приемника посредством HDMI връзка.
• Този приемник поддържа аудио с висок
битрейт (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD) и HDMI (Deep Colour (Deep Color),
x.v.Color (x.v.Colour).
• Този приемник поддържа функцията Control
for HDMI. За подробности, вижте “BRAVIA”
Sync Features” (стр. 56).
• Аналогови видео сигнали, въвеждани към
VIDEO жака или COMPONET VIDEO жаковете, могат да се извеждат като HDMI сигнали
(стр. 31). Аудио сигналите не се извеждат от
HDMI TV OUT жаковете, когато изображението бъде преобразувано.
PlayStation 3
Сателитен тунер/
Кабелен тунер
Аудио/Видео
сигнали
Аудио/Видео
сигнали
"
"
"
ANTENNA
EZW-T100
Blu-ray дис плейър
Свързване
Аудио/Видео
сигнали
DVD плейър/DVD
рекордер
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
"
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT /
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
P B /C B
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
CENTER
SURROUND
R
L
P R /C R
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
"
A HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате HDMI
кабел с марка Sony.
* Вижте стр. 21 за аудио връзка между телевизора и
приемника.
Аудио/Видео
сигнали
Телевизионен монитор и др.*
Забележки
• Уверете се, че сте променили първоначалните настройки на HDMI 1-4 входен бутон на
устройството за дистанционно управление, така
че да ползвате този бутон, за да контролирате
наличните компоненти. За подробности вижте
“Програмиране на устройството за дистанционно
управление” (стр. 85).
• Можете да преименувате HDMI входа, така че да
бъде изведен на дисплея на приемника. За подробности вижте „Озаглавяване на входове” (стр. 44)
25BG
Забележки относно свързването на
кабелите
• Препоръчваме ви да използвате HDMI кабел,
поддържащ високи скорости, 1080р или Deep
Color (Deep Colour).
• Препоръчваме ви да използвате Sony HDMI
кабел или кабе от оторизиран производител..
• Не ви препоръчваме да използвате кабел за
HDMI-DVI преобразуване. Когато свързвате HDMI-DVI преобразуващ кабел към
DVI-D компонент, възможно е звукът и/или
изображението да не се изведе. Когато звукът
не се извежда правилно, свържете други аудио
кабели или цифрови свързващи кабели, след
това задайте „А. Assign” в менюто AUDIO
(стр. 69).
Забележки относно HDMI връзките
• Въведените към жакове HDMI IN аудио
сигнали се извеждат през жака HDMI OUT и
PRE OUT жаковете. Аудио сигналите не се
извеждат през другите аудио изходни жакове.
• Въведените към жака HDMI IN видео сигнали
се извеждат само през жака HDMI OUT. Входните видео сигнали не могат да се изведат
през VIDEO OUT жаковете или MONITOR
OUT жаковете.
• Аудио и видео сигналите от HDMI входа не
се извеждат от HDMI OUT жака, докато
менюто на приемника е изведено.
• Когато желаете да слушате звук от телевизионните високоговорители, задайте „Audio
Out” в положение “TV+AMP” в менюто с
HDMI настройки. Ако зададете в положение
“AMP”, звукът няма да се изведе от телевизионните високоговорители.
• DSD сигналите на Super Audio CD не се
въвеждат и извеждат.
• Мулти/стерео зоналните аудио сигнали от
Super Audio CD не се извеждат.
• Аудио сигналите (честота, дължина на бита
и др.), които се предават от HDMI жака,
могат да бъдат подтиснати от свързания
компонент. Проверете настройката на
свързания компонент, ако изображението е
с лошо качество или ако звукът не излиза от
компонент, свързан чрез HDMI кабел.
• Звукът може да бъде прекъснат, когато
честотата, броят на каналите или аудио
форматите на аудио изходните сигнали от
възпроизвеждания компонент бъдат превключени.
26BG
• Когато свързаният компонент не е съвместим с технологията за защита на авторското право (HDCP), възможно е изображението
и/или звукът от жака HDMI OUT да съдържа
смущения или може изобщо да не се изведе.
В този случай проверете спецификациите на
свързания компонент.
• Уверете се, че сте включили приемника, когато видео и аудио сигналите на възпроизвеждащия компонент се извеждат на телевизора
посредством приемника. Ако настроите
“PASS THROUGH” в положение “OFF”, аудио
и видео сигналите няма да се предават когато
изключите захранването.
• Задайте резолюцията на изображението
на плейъра в настройка, по-голяма от
720p/1080i, за да се наслаждавате на аудио с
висок битрейт (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
• Възможно е резолюцията на изображението на
плейъра да се нуждае от определени настройки, преди да можете да се наслаждавате на
многоканален линеен PCM. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено
към плейъра.
• Не всеки компонент поддържа всички
функции, които се определят от определена
HDMI версия. Например, възможно е компоненти, които поддържат HDMI, ver. 1.4, да
не поддържат Audio Return Channel (ARC).
• За подробности се обърнете към ръководствата за експлоатация, приложени към всеки
от свързаните компоненти.
Свързване на Blu-ray диск плейър
Свързване
Следната илюстрация показва как да свържете Blu-ray диск плейър.
Blu-ray диск плейър
Видео сигнали
Аудио сигнали
"
$
#
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
%*
IN 3
IN 2
&
IN 1
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT /
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
P B /C B
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
P R /C R
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Компонентен видео кабел (не е приложен
в комплекта)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
C Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
D Коаксиален цифров кабел (не е приложен
в комплекта)
E Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
SPEAKERS
Препоръчана връзка
Алтернатична връзка
* Когато свързвате компоненти с COAXIAL жакове,
задайте „А. Assign” в менюто AUDIO (стр. 69).
Забележки
• Първоначалните настройки на COMPONENT
VIDEO IN 1 жаковете са за Блу-рей диск плейър.
Ако искате да свържете Блу-рей диск плейър към
COMPONENT VIDEO IN 2 или IN 3 жаковете,
настройте “V.ASSIGN” в меню VIDEO (стр. 69).
27BG
Свързване на DVD плейър, DVD рекордер
Следната илюстрация показва как да свържете DVD плейър или DVD рекордер.
DVD плейър, DVD рекордер
Видео сигнали
Аудио сигнали
"
#*
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
$
IN 3
IN 2
IN 1
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT /
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
P B /C B
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
P R /C R
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Компонентен видео кабел (не е приложен
в комплекта)
B Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
C Коаксиален цифров кабел (не е приложен
в комплекта)
Забележки
• Първоначалните настройки на DVD входния
бутон са както следва:
– RM-AAP049: DVD плейър
– RM-AAP050: DVD рекордер
За да контролирате други компоненти, уверете
се, че сте променили първоначалната настройка на DVD входни бутон на устройството за
дистанционно управление. За подробности вижте
“Програмиране на устройството за дистанционно
управление” (стр. 85).
• Можете да преименувате входа от DVD диска,
така че да бъде изведен на дисплея на приемника.
За подробности вижте “Озаглавяване на входове”
(стр. 44).
28BG
SPEAKERS
Препоръчана връзка
Алтернатична връзка
* Когато свързвате компоненти с OPTICAL жакове,
задайте „А. Assign” в менюто AUDIO (стр. 69).
• Първоначалните настройки на COMPONENT
VIDEO IN 2 жака са DVD плейър или DVD рекодер.
Ако искате да свържете вашия DVD плейър или
DVD рекордер към COMPONENT VIDEO IN 1
или IN 3 жаковете, настройте “V.ASSIGN” в меню
VIDEO (стр. 69).
• За да въведете мултиканалн цифров аудио звук
от DVD плейър или DVD рекордер, настройте
цифровото аудио извеждане на DVD плейъра или
DVD рекордера. Обърнете се към упътванията
приложени към DVD плейъра и DVD рекордера.
Свързване на сателитен тунер, кабелен тунер
Свързване
Следната илюстрация показва как да свържете сателитен тунер или кабелен тунер.
Сателитен тунер, кабелен тунер
Видео сигнали
Аудио сигнали
"
#
$
ANTENNA
EZW-T100
%
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT /
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
P B /C B
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
P R /C R
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Компонентен видео кабел (не е приложен
в комплекта)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
C Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
D Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
SPEAKERS
Препоръчана връзка
Алтернатична връзка
Забележка
• Първоначалните настройки на COMPONENT
VIDEO IN 3 жака са сателитен тунер или кабелен
телевизионен тунер. Ако искате да свържете
вашия сателитен тунер или кабелен телевизионен
тунер към COMPONENT VIDEO IN 1 или IN 2
жаковете, настройте “V.ASSIGN” в меню VIDEO
(стр. 69).
29BG
Забележки
• За да контролирате вашия DVD рекордер, уверете
се, че сте променили първоначалната настройка
на VIDEO 1 входен бутон на устройството за
дистанционно управление. За подробности вижте
“Програмиране на устройството за дистанционно
управление” (стр. 85).
• Можете да преименувате входа от VIDEO 1 диска,
така че да бъде изведен на дисплея на приемника.
За подробности вижте “Озаглавяване на входове”
(стр. 44).
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Следната илюстрация показва как да свържете
компонент с аналогови жакове, като например
DVD рекордер или видеорекордер и др.
DVD рекордер, видеорекордер
Видео сигнали
Аудио сигнали
#
"
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT /
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
P B /C B
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
P R /C R
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
(На предния панел)
AUTO CAL MIC
Видеокамера,
видео игра
$
A Видео кабел (не е приложен в комплекта)
B Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
C Аудио/видео кабел (не е приложен в
комплекта)
30BG
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Функция за преобразуване на видео сигнали
Входен жак
Изходящ жак
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Извежда се същия тип сигнал като въвеждания.
: Видео сигналите се конвертират и се извеждат.
Като първоначална настройка, видео сигналите се въвеждат от свързан компонент и се извеждат
според показаното в таблицата.
Препоръчваме ви да настроите функцията за преобразуване на видео сигнала, за да съвпадне с резолюцията на монитора, който използвате.
За подробности вижте „RESOLUTION” (стр. 83).
Забележки за преобразуване на видео
сигнала
• Когато видео сигналите от видеорекордерa
и др. бъдат преобразувани с този приемник
и след това изведени към вашия телевизор, в
зависимост от състоянието на изведените
видео сигнали е възможно изображението,
изведено на телевизионния екран, да бъде с
хоризонтални смущения или въобще да не се
изведе.
• Когато възпроизвеждате от видеорекордер
с верига за подобряване на изображението,
като например TBC, възможно е изображенията да съдържат смущения или да не се
извеждат. В този случай изключете функцията на веригата, за да подобрите качеството
на изображението.
• Конвертирани HDMI изображения не поддържат “x.v.Colour (x.v.Color)” и Deep Colour
(Deep Color).
• Резолюцията на сигналите, които приемникът може да конвертира е 480i. Обърнете
се към инструкциите за употреба на всеки
свързан компонент за подробности относно
настройките за видео извеждане.
• HDMI видео сигналите не могат да бъдат
конвертирани в компонентни видео сигнали
и видео сигнали.
• Конвертираните видео сигнали не се
извеждат от MONITOR VIDEO OUT и
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT жака
• Резолюцията на сигналите, извеждани към жак
HDMI TV OUT, се преобразува до 1080i.
За да свържете компонент за запис
Когато записвате, свържете компонента за
запис към VIDEO OUT жаковете на приемника.
Свържете кабелите за извеждане и прием на
сигнали към един и същи тип жак, тъй като
VIDEO OUT жаковете няма функция за положително конвертиране на сигнала.
Забележка
Сигналите изведени от HDMI TV OUT или
MONITOR OUT жаковете може да не бъдат записани
правилно.
31BG
Свързване
Този приемник е оборудван с функция за преобразуване на видео сигнали. Видео сигнал и компонентен
видео сигнал може да бъде изведен като HDMI видео сигнал (само от HDMI TV OUT жака).
5: Свързване на антените
6: Въвеждане на безжичен
приемник/трансмитер
Свържете приложените в комплекта AM
кръгова антена и FM жична антена.
Преди да свържете антените, уверете се, че
сте изключили кабела на захранването
За да изплзвате функция S-AIR, трябва да
поставите безжичния трансмитер (не е
приложен) в основното тяло на S-AIR (този
приемник) и безжичния приемник в допълнителното S-AIR устройство.
FM жична антена
(приложена в комплекта)
AM кръгова антена
(приложена в комплекта)
За да поставите безжичния трансмитер в основния корпус на S-AIR
устройството
1 Отстранете винтчетата.
ANTENNA
EZW-T100
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
Забележки
• Преди да поставите безжичния трансмитер/
приемник, уверете се, че сте изключили захранващия
кабел.
• Не докосвайте терминалите на безжичния трансмитер/приемник.
DIGITA
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
OPTICAL
PB /CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR /CR
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
MONITOR
SURR
FR
BI-A
L
AUDIO
OUT
00
-T1
EZW
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
Забележки
• За да предотвратите евентуален шум, дръжте AM
кръговата антена далеч от приемника и другите
компоненти.
• Уверете се, че сте изтеглили FM жичната антената докрай.
• След като сте свързали FM жичната антената,
дръжте я във възможно най-хоризонталната
позиция.
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
DV
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
PB /CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
PR /CR
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
AUDIO
OUT
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
Забележка
Отстранете винтчетата обозначени с
маркировка . Не отстранявайте останалите
винтчета.
32BG
2 Въведете безжичния трансмитер (предавател).
7: Свързване на захранващия
кабел
Свържете захранващия кабел към мрежата от
220 V.
100
-T
EZW
Забележка
Преди да свържете захранващия кабел уверете се, че
металните жици на кабелите на високоговорителите не се докосват между SPEAKERS терминалите.
Безжичен предавател
Захранващ кабел
Забележки
• Въведете безжичния трансмитер (предавател) с
логото S-AIR нагоре.
• Въведете безжичния трансмитер (предавател),
така че маркировките V да са изравнени.
• Не поставяйте друго освен безжичния предвател в
гнездото EZW-T100.
TV OUT
ARC
3 Използвайте винтовете, които сте отстранили в стъпка 1, за да прикрепите
безжичния предавател.
OUND
L
NT A
L
-T1
EZW
00
Към мрежата от 220 V
Забележка
Не използвайте други винтове, за да прикрепите
безжичния предавател.
За да въведете безжичния приемник
в S-AIR допълнителното устройство
Обърнете се към инструкциите за работа
приложени към съраунд усилвателя и S-AIR
приемника.
33BG
Свързване
Гнездо EZW-T100
Подготовка на приемника
Извършване на операции по
първоначална настройка
Преди да използвате приемника за първи път,
инициализирайте приемника като изпълните
следната процедура. Тази процедура може да
бъде използвана и за да върнете настройките,
които сте направили, към техните фабрично
зададени стойности.
За тази операция използвайте бутоните на
устройството.
Избор на система високоговорители
Можете да изберете предните високоговорители, които желаете.
Уверете се, че за тази операция използвате
бутоните на приемника.
/
Високоговорители
Натиснете SPEAKERS неколкократно, за да изберете система предни
високоговорители, които желаете.
1
Натиснете &/1, за да изключите
приемника.
2
Задръжте &/1 за 5 секунди.
На дисплея се появява “CLEARING”
за известно време, след това
“CLEARED”.
Всички настройки, които сте
извършили се нулират.
Когато изберете предни високоговорители свързани към
Светва
Високоговорители, свързани
към терминалите SPEAKERS
FRONT A
SP A
Високоговорители, свързани
към терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
SP B*
Високоговорители, свързани и
SP А B*
към терминалите SPEAKERS
FRONT A и SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B (паралелно свързване)
* За да изберете “SP B” или “SP A B”, настройте “SB
ASSIGN” в положение “SPK B” в меню SPEAKER
(стр. 80).
За да изключите изходите на високоговорителите
Натиснете SPEAKERS неколкократно, докато
индикаторите “SP A”, “SP B” или “SP A B” не
светнат.
На дисплея се извежда надпис “SPK OFF”.
Забележка
Не можете да превключвате предните високоговорители като натискате SPEAKERS неколкократно,
когато към рисивъра са свързани слушалки.
34BG
Този приемник е оборудван с функцията DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration - Автоматична
цифрова кино настройка), която ви позволява
да извършвате автоматична настройка, както
следва:
• Проверете връзката между всеки високоговорител и приемника. а)
• Измерете поляритета на високоговорителите.
• Автоматично измерете разстоянието на
всеки високоговорител от вашата позиция
на слушане. а)б)
• Измерете размера на високоговорителите.а)
• Измерете поляритета на високоговорителя.
• Измерете честотните характеристики. а)в)
а) Резултатът от измерването не се използва ако
използвате „Analog Direct”.
б) Измерването не се използва когато приемате семп-
лиращи сигнали с честота, по-голяма от 96 kHz.
в) Измерването не се използва когато приемате семп-
лиращи сигнали с честота, по-голяма от 48 kHz.
Функцията DCAC е проектирана, за да получите точен баланс на звука за вашата стая.
Въпреки това, вие можете ръчно да регулирате
нивата на високоговорителите и баланса, като
следвате вашите предпочитания. За подробности вижте „Извършване на настройки с Test
Tone менюто (TEST TONE)” (стр. 42).
Преди да извършите Auto Calibration
(автоматична настройка)
Преди да извършите Auto Calibration (автоматична настройка), проверете следните:
• Настройте и свържете високоговорителите
(стр. 17-19).
• Свържете приложения оптимизиращ микрофон към AUTO CAL жака. Не свързвайте
други микрофони към този жак.
• Настройте “SB ASSIGN” в положение “BIAMP” в меню SPEAKER ако използвате връзка
с би-усилвател (стр. 71).
• Настройте “SB ASSIGN” в положение
“SPK b” в меню SPEAKER ако изпозлвате
предно свързване с високоговорител В (стр.
80).
• Свържете съраунд усилвателя към S-AIR
основното устройство ако искате да използвате съраунд усилвател.
• Уверете се, че извеждането на високоговорителите не е в положение “SPK OFF” (стр. 34).
• Изключете слушалките.
• Ако на пътя между микрофона и високоговорителите има препятствия, настройката не може да бъде извършена правилно.
Отстранете препятствията от областта
на измерване, за да предотвратите грешка в
измерването.
• Извършвайте автоматичната настройка в
тиха среда, за да предотвратите ефекта от
шум и за да получите по-точно измерване.
• Изберете позиция между 1, 2 или 3, за да
запазите резултата от автоматичната
настройка (стр, 40).
Забележки
• По време на настройката, звукът, който излиза от
високоговорителите, е много силен. Силата на звука не може да бъде регулирана. Обърнете внимание
на това, ако имате малки деца или съседи.
• Ако функцията за заглушаване е зададена преди да
извършите автоматичната настройка, функцията
за заглушаване автоматично ще се изключи.
35BG
Подготовка на приемника
Автоматична настройка на подходящите настройки за
високоговорителите
(Auto Calibration)
1: Стартиране на автоматичната
настройка
?/1
AUTO CAL MIC
Когато използвате съраунд
задни високоговорители
Когато използвате предни
високи високоговорители*
Оптимизиращ
микрофон
* Уверете се, че сте настроили високоговорителите
в положение с високи предни високоговорители
(стр. 78).
1
Свържете приложения микрофон
към жака AUTO CAL MIC.
2
Настройте оптимизиращия микрофон.
Поставете микрофона във вашата позиция на слушане. Използвайте статив или стойка, така че
микрофонът да остане на една и
съща височина с вашето нивото
на слушане.
36BG
Настройка на активния субуфер
• Когато свържете субуфер, включете субуфера
и предварително увеличете нивото на
силата на звука. Завъртете копчето MASTER
VOLUME, за да регулирате преди средната
точка.
• Ако свържете субуфер с функция за пресичане
на честотите, задайте максимална стойност.
• Ако свържете субуфер с функция за автоматично преминаване в режим на готовност,
изключете функцията.
Забележка
В зависимост от характеристиките на субуфера,
който използвате, разстоянието, което сте задали
като настройка, може да бъде по-малко от реалното.
2: Извършване на автоматична
настройка
AMP
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Input
buttons
HDMI 4
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU/
HOME
MENU
.
<
<
m
>
M
X
Измерване за
Дисплей
Наличие на
високоговорители
TONE
Ниво на високоговорителите, разстояние,
честотен отговор
T.S.P*
Ниво на събуфера и
разстояние
WOOFER*
* Съответният индикатор за високоговорителя
светва в дисплея по време на измерване.
Съвети
• Автоматичната настройка не може да разпознае
субуфера. Ето защо всички настройки на субуфера
се запазват.
• Измерването може да не е било правилно или автоматичната настройка не може да бъде извършена
когато се използват специални високоговорители
като например двуполюсни.
x
MUTING/
1
2
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете “A.CAL.START” и след
това натиснете .
Измерването започва след 5 секунди
и се извежда на дисплея.
Процесът на измерване ще отнеме
приблизително 30 секунди.
Таблицата по-долу показва дисплея,
когато измерването започва.
MASTER
VOL +/–/
+/–
Натиснете AMP MENU.
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете „<AUTO CAL>„ и след
това натиснете или b.
За да отмените измерването
Измерването се отменя, когато извършите
следното по време на измерване:
– Натиснете &/1
– Натиснете бутони за входен сигнал или
включите INPUT SELECTOR на основния
корпус
– Промените нивото на силата на звука.
– Натиснете MUTING (само за RM-AAP049)
или
(само за RM-AAP050).
– Натиснете SPEAKERS на приемника.
– Свържете слушалките.
37BG
Подготовка на приемника
?/1
3
Потвърждаване/запазване на
резултатите от измерването
1
Процес на измерване (Дисплей)
Обяснение
Complete properly
[SAVE EXIT]
Преминете към
стъпка 2.
Fails
[E-xxx:xxx]
Вижте „Когато се
появят кодове за
грешки” (стр. 39)
4
Извършва плоско измерване на честотата на всеки високоговорител.
Engineer
Задава честотните характеристики в
положение, което отговаря на стандартите на Sony за слушане в стая.
Front Ref
Настройва характеристиките на всички
високоговорители, така че да съвпадат с
характеристиките на предния високоговорител.
Опция и обяснение
OFF
EXIT
Извежда резултата от измерването за
нивото на високоговорителя.
DIST. INFO.
Извежда разстоянието между високоговорителя и седящата позиция.
PHASE INFO.
Извежда фаза за всеки високоговорител
(във/извън фаза). Вижте „Когато изберете “PHASE INFO”” (стр. 39).
WARN CHECK
Извежда предупреждение касаещо резултатите от измерването. Вижте “Когато изберете WARN. CHECK” (стр. 39).
SAVE EXIT
Запазва резлтатите от измерването и
излиза от настройките
RETRY
Извършва автоматична настройка
отново.
38BG
Натиснете V/v неколкократно, за да изберете вида автоматична настройка, след
това натиснете --.
Full Flat
Натиснете АМР и след това натиснете
V/v, за да изберете опция. След това
натиснете .
LEVEL INFO.
Изберете тип замерване.
Параметър и обяснение
Проверете резултата от измерването.
Излиза от процеса на настройка без да
запази резултатаите от измерването.
Запазете резултатите от замерването.
Изберете „SAVE EXIT” в стъпка 2.
На дисплея се появява надпис “COMPLETE”
и настройките се регистрират като
избран ноемр на позиция.
Потвърдете резултатите от
измерването.
Когато измерването приключи, чува се
кратък звуков сигнал и резултатите от
измерването се извеждат на телевизионния
екран.
2
3
Изключва еквалайзера за автоматична
настройка.
5
Изключете оптимизиращия
микрофон след като сте приключили.
Забележка
Ако сте променяли местоположението на високоговорителите си препоръчваме ви да извършите автоматичната настройка отново, за да се насладите на
съраунд звук с оптимално качество.
Съвет
Размерът на високоговорителите (LARGE/SMALL)
се определя от ниските характеристики. Възможно е резултатите от измерването да варират в
зависимост от позицията на микрофона и високоговорителите, както и от формата на стаята.
Препоръчваме ви да следвате резултатите от
измерването. Въпреки това, можете да промените
тези настройки в менюто SPEAKER с настройки
на високоговорителите (стр. 74). Първо запазете
резултатите от измерването, след това опитайте
да промените настройката, която желаете.
Списък със съобщения за грешки
1 Проверете проблема и грешката.
Проверка на резултатите от
замерването
Когато изберете “PHASE INFO”.
E-xxx*: 31
SPEAKERS е зададен в положение “SPK OFF”.
Задайте го в друго положение и извършете отново
измерването.
Можете да проверите фазата на всеки високоговорител (във и извън фаза).
1 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете високоговорителя, който
желаете да проверите.
E-xxx*: 32
Никой от високоговорителите не е разпознат.
Уверете се, че микрофонът е правилно свързан и
отново извършете измерването.
Ако микрофонът е правилно свързан, но съобщението за грешка все пак се извежда, възможно
е кабелът на микрофона да е повреден или да е
неправилно свързан.
E-xxx*: 33
• Предните високоговорители не са свързани или е
свързан само един преден високоговорител.
• Микрофонът не е свързан.
• Или левият, или десният съраунд високоговорител, не е свързан.
• Задните съраунд високоговорители или предните високи високоговорители са свързани,
въпреки че съраунд високоговорителите не са
свързани.
• Свържете съраунд високоговорителите към
SPEAKERS SURROUND терминалите.
• Съраунд задният високоговорител е свързан само
към терминала SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Когато свържете само един съраунд заден високоговорител,
свържете го към SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L терминала.
• Или предният ляв висок високоговорител, или
предният десен ен са свързани.
* xxx е означение за канал на високоговорителя.
F
S
SB
FH
Преден
Съраунд
Съраунд заден
Преден висок
В зависимост от кода за грешка, каналът на високоговорителя може да не се появи.
2 Извършете автоматична настройка
отново.
Натиенете АМР, след това натиснете
. Натиснете V/v, за да изберете
“RETRY? YES”, след това натиснете --.
3 Следвайте инструкциите от стъпка 3:
„Потвърждаване/запазване на резултатите от измерването” (стр. 38).
Дисплей и обяснение
xxx: IN
Високоговорителят е във фаза.
2
xxx: OUT
Високоговорителят е извън фаза. „+” и
„-„ терминалите на високоговорителя
може да са свързано по грешен начин.
Въпреки това, в зависимост от високоговорителите, на дисплея се появява
надпис „---„ дори и високоговорителите
да са свързани правилно. Това се влияе
от спецификациите на високоговорителите.
Можете да продължите да ползвате
приемника.
Натиснете , за да се върнете към
стъпка 2 от „3: Потвърждаване/запазване на резултатите от замерванията” (стр. 38).
Когато изберете “WARN CHECK”
Ако по някое от измерванията има предупреждение, се извежда подробно обяснение.
Дисплей и обяснение
W- xxx: 40
Измерването е приключило. Въпреки това,
нивото на шума е високо. Възможно е, ако
опитате отново, да успеете да извършите
правилно автоматичната настройка, въпреки че измерването не може да бъде извършено
във всяка среда. Опитайте да извършите
автоматичната настройка в тиха среда.
W- xxx: 41
Звукът от оптимизиращия микрофон е
извън приемливите граници. Той е извън
границите по шум, които изобщо могат да
бъдат засечени. Опитайте да извършите
отново измерването, когато около вас е
достатъчно тихо.
продължава
39BG
Подготовка на приемника
Дисплей и обяснение
Дисплей и обяснение
W-xxx: 42
Нивото на звук на приемника е извън приемливите граници. Опитайте да извършите
отново измерването, когато около вас е
достатъчно тихо.
W-xxx: 43
Разстоянието и позицията на субуфера не могат да бъдат засечени. Ъгълът на позицията
на високоговорителя не може да бъде засечен.
Причината за това може да бъде шум.
Опитайте да извършите автоматичната
настройка в тиха среда.
NO WARN
Няма предупредителна информация.
* xxx е означение за канал на високоговорителя.
FL
FR
CNT
SL
SR
SBL
SBR
LH
RH
SW
Преден ляв
Преден десен
Централен
Съраунд ляв
Съраунд десен
Съраунд заден ляв
Съраунд заден десен
Преден ляв висок
Преден десен висок
Субуфер
В зависимост от резултата на измерването,
каналът на високоговорителя може да не се
появи.
За да се върнете към стъпка 2 от „3: Потвърждаване/запазване на резултатите от
замерванията”
Натиснете .
Съвет
В зависимост от позицията на събуфера, резултатите от замерването на поляритета може да са
различни. Въпреки това, няма да имате проблем дори
и да продължите да изпозлвате приемника с различни
стойности.
AUTO CAL меню
Можете да ползвате меню AUTО CAL, за да извършвате различни промени в мнастройките
за автоматично калибриране и за да преименувате позицията.
За подробности относно регулиране на параметрите, вижте „Използване на меню с настройки” (стр. 72).
x А.CAL START
x CAL TYPE*
Позволява ви да изберете тип автоматична
настройка за всяка седяща позиция . За подробности вижте стъпка 4 от “3: Потвърждаване/
запазване на резултатите от замерванията”
(стр. 38).
* Можете да изберете този параметър само след
като сте извършили автоматичнанастройка и сте
запазили настройките.
x POSITION
Можете да регистрирате три схеми като позиции 1, 2 и 3, в зависимост от седящите позиции, заобикаляща среда и условия на замерване.
Ако не изберете позиционен номер, резултатът от автоматичното замерване ще се
запази автоматично като POS1 (първоначална
настройка).
За да регистрирате настройки за
среда на слушане
Можетеда изберете седящата позиция , за
която желаете да регистрирате резултати на
замерване за автоматична настройка.
1 Натиснете АМР MENU.
2 Натиснете неколкократно V/v, за да
изберете „<АUTO CAL>“, след това
или b.
натиснете
3 Натиснете неколкократно V/v, за да
изберете “POSITION”, след това натиили b.
снете
4 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете позиция (POS 1, 2, 3), за което
искате да регистрирате резултати на
замерване, след това натиснете .
40BG
5 Извършете автоматично замерванеи
Съвети
• Можете да изберете тип символ както следва
като натиснете V/v.
Азбука (главни букви) t цифри t символи
• За да въведете празно място, натиснете b без
да въвеждате символ.
4 Натиснете
.
Името, което сте въвели се регистрира.
6 Повторете стъпки от 1 до 5, за да
регистрирате друга седяща позиция.
За да изберете регистрирана седяща
позиция
1 Повторете стъпки от 1 до 3 от „Регистриране на настройки на среда за
слушане” (стр. 40).
2 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете позицията (POS 1, 2, 3), която
искате и след това натиснете .
Регистрираната позиция за слушане
е избрана.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU/HOME или AMP MENU.
x NAME IN (позиция за избор на
наименование)
Можете да преименувате позиция.
1 Извършете стъпките от „Избор на
регистрирана седяща позиция”, за да
изберете позицията, която искате да
наименовате.
2 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете “NAME IN”, след това натиснеили b.
те
Курсорът примигва и можете да изберете
символ.
3 Натиснете V/v, за да изберете символ,
след това натиснете B/b, за да преместите курсора в следваща позиция.
Ако допуснете грешка
Натиснете B/b, докато символът, който
желаете да промените примигне, след това
натиснете V/v, за да изберете правилния
символ.
41BG
Подготовка на приемника
запазате резултатите на замерването
Вижте „2: Извършване на автоматично
замерване” (стр. 37) и “3: Потвърждаване/
запазване на резултатите от замерванията” (стр. 38).
Резултатът на замерването е регистриран като позицията която сте избрали в
стъпка 4.
Регулиране на нивата на високоговорителя
(TEST TONE) (тест-сигнал)
4
Тест-сигналът се извежда от всеки високоговорител последователно.
Забележка
В зависимост от модела на настройките ,
тест-сигналът може да не бъде изведен от всички високоговорители дори и да сте нагласили в
позиция „АUТО xxx*”
Настройте нивата и баланса на високоговорителите като слушате тест-сигнала от
Вашата позиция за слушане.
5
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Входни
бутони
Съвети
• За да настроите нивото на всички високоговорители едновременно, натиснете MASTER
VOL+/- (само за модел RM-AAP049) или 2+/-(само за модел RM-AAP050). Можете да използвате и MASTER VOLUME на приемника.
• Регулираните стойности се извеждат по време
на настройка.
AMP
MENU
6
0
N
Когато от високоговорителите не
се извежда тест-сигнал.
.
9
Y
MASTER
VOL +/–/
+/–
1
2
3
Натиснете AMP MENU.
Натиснете бутон V/v неколкократно, за да изберете “<LEVEL>”
и след това натиснете или b.
Натиснете бутон V/v неколкократно, за да изберете “T. TONE”,
след това натиснете .
42BG
Повторете стъпки от 1 до 4, за
да изберете “OFF”.
Можете също така да натиснете входящите бутони. Тест-сигналът се изключва.
MENU
Настройте нивото и баланса на
високоговорителите, като използвате менюто LEVEL, така че
нивото на тест-сигнала да звучи
еднакво от всеки високоговорител.
За подробности, вижте “Настройка на
нивото (LEVEL меню)” (стр. 73).
HDMI 4
,
7/W/#/C
Натиснете бутон V/v неколкократно, за да изберете “AUTO
xxx*”.
• Кабелите на високоговорителите може да не
са свързани правилно.
• Кабелите на високоговорителите може да са
направили късо съединение.
Когато тест-сигналът се извежда
от различен високоговорител от
този, указан на дисплея
Моделът на вискоговорителя не е поставен
правилно. Уверете се, че свързването и моделът на високоговорителя съвпадат.
Забележка
Тест-сигналът не се извежда от слушалките свързани
към S-AIR съраунд усилвателя.
Основни операции
Play back the source.
6
Натиснете SOUND FIELD +/-, за да
се насладите на съраунд звук.
Възпроизвеждане
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Input
buttons
HDMI 4
SOUND
FIELD +/–
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
.
<
<
m
>
x
MUTING/
1
2
3
Можете да използвате и 2 CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE или MUSIC на приемника.
За подробности вижте стр. 51
За да заглушите звука
Натиснете MUTING (само за модел RMAAP049) или
(само за модел RM-AAP050) на
устройството за дистанционно управление.
Функцията за заглушаване на звука ще се отмени, когато извършите следното.
• Натиснете отново MUTING (само за модел
RM-AAP049) или
(само за модел RMAAP050).
• Увеличите силата на звука.
• Изключите захранването.
• Извършите автоматична настройка.
За да не повредите високоговорителите
M
X
Натиснете MASTER VOL+/- (само
за модел RM-AAP049) или 2+/-(само за модел RM-AAP050) , за
да регулирате силата на звука.
Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
MASTER
VOL +/–/
+/–
Уверете се, че силата на звука е намалена, преди
да включите приемника.
Включете свързания компонент.
Включете приемника.
Натиснете един от бутоните
за входен сигнал, за да изберете
компонент.
Можете също така да използвате INPUT
SELECTOR на приемника.
Избраният вход се появява на дисплея.
Забележка
Когато натиснете “TUNER”, на дисплея за кратко се появява “AM TUNER” или “FM TUNER”,
след това на дисплея се появява честота.
43BG
Основни операции
4
5
Озаглавяване на входни сигнали
Можете да въведете име, съдържащо до 8
символа за входни сигнали и да ги виждате на
дисплея на приемника. Тази функция е удобна за
озаглавяване на жакове с имената на свързаните
към тях устройства.
1
Преглед на информацията на
дисплея
Можете да проверите звуковото поле и др.,
като промените информацията на дисплея.
АМР
Натиснете бутона за избор на
входен сигнал, за да изберете
входния сигнал, за който искате
да създадете име.
AMP
BD
Можете да изберете и INPUT SELECTOR
на приемника.
2
3
4
Натиснете AMP MENU.
Натиснете контролния бутон V/v
неколкократно, за да изберете
“<SYSTEM>”, след това натиснете
или b.
Натиснете контролния бутон
V/v, за да изберете “NAME IN”, след
това натиснете или b.
Курсорът мига и можете да изберете
символ.
5
Натиснете V/v, за да изберете
символ, след това натиснете
B/b, за да преместите курсора в
следваща позиция.
Ако допуснете грешка
Натиснете B/b докато символът, който
желаете примигне, след това изберете V/v,
за да изберете правилния символ.
Съвети
• Мобжете да изберете тип символи както
следва като натиснете V/v.
Азбука (главни букви) t Числа t Символи
• За да изберете празно място, натиснете – без
да избирате символ.
6
44BG
Натиснете
.
Името, което сте въвели се регистрира.
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
DISPLAY
Натиснете АМР, a след това DISPLAY
неколкократно.
Можете да изпозлвате DISPLAY на приемника.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, екранът се променя циклично както следва:
Всички входове, освен FM и AM
честотите
Индекс заглавие на входния сигнал а) t Избран
входен сигнал -t Звуково поле t Ниво на звука
t Информационен поток
FM и AM честоти
Име на програмното обслужване б) или име на
предварително настроената станция а) t Честота t Индикация за тип на програмата б)
-- Индикация за радио текст б) t Индикация за
текущо време (24-часов цикъл) б) t Приложено
звуково поле t Ниво на звука
а) Индекс заглавието се появява, само когато сте
дали име на входния сигнал или на предварително
настроената станция (стр. 60, 71). Индекс заглавието не се появява, когато са въведени само празни
интервали или когато е същото като името на
входния сигнал.
б) Само по време на RDS приемане (само за модели с
код на областта CEL и CEK) (стр. 50).
Забележка
Някои означения и маркировки може да не могат да
бъдат изведени на някои езици.
Таймер за автоматично
изключване
Можете да настроите приемника да се изключи автоматично след известно време.
BD
DVD
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Можете да запишете от аудио/видео компонент посредством приемника. Обърнете се
към инструкциите за употреба приложени с
компонента за запис.
Запис на CD-R
Можете да записвате на CD-R чрез рисивъра.
Вижте упътването за експлоатация приложено към вашия CD рекордер.
1
HDMI 4
Натиснете един от бутоните
за избор на входен сигнал, за да
изберете компонента, който ще
възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR
на приемника.
2
Например, настройте на радио станцията, от която желаете да запишете (стр.
46).
O
MENU
.
<
<
m
>
3
Подгответе компонента за запис.
4
Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
M
X
Подгответе компонента за възпроизвеждане.
x
SLEEP
Натиснете АМР, след това натиснете SLEEP неколкократно докато
захранването е включено.
Поставете празен CD-R в CD-рекордера и
регулирайте нивото на запис.
Забележка
Регулациите на звука не се отразяват на извеждането
на сигнала от SA-CD/CD/CD-R AUDIO OUT жакове.
На дисплея светва надпис “SLEEP”.
Всеки път, когато натискате бутона, дисплеят се променя циклично както следва:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF
Съвети
• За да проверите оставащото време преди приемникът да се изключи, натиснете SLEEP. Оставащото време се появява на дисплея. Ако натиснете
SLEEP отново, таймерът за автоматично изключване ще бъде отменен.
• Moжете да настроите самостоятелния таймер
за изключване и като изпозлвате “SLEEP” от меню
SYSTEM.
45BG
Основни операции
AMP
SAT/
CATV
Запис
Запис на носител
1
Натиснете един от бутоните
за избор на входен сигнал, за да
изберете компонента, който ще
възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR
на приемника.
2
Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Например, заредете видеокасета, която
искате да запишете, във видеорекордера.
3
Подгответе компонента за запис.
4
Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Заредете празна видеокасета и др. в записващия компонент (VIDEO 1) за запис.
Забележки
• Някои източници съдържат защитни сигнали
срещу копиране. В този случай няма да можете да
извършите запис от източника.
• Само аналогови сигнали могат да бъдат изведени
от аналоговия жак (за запис).
• HDMI звукът не може да се записва.
Работа с тунера
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания чрез вградения тунер. Преди да започнете
се уверете, че сте свързали FM и AM антените
към приемника (стр. 32).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се
различава в зависимост от кода на областта,
указан в таблицата по-долу. За подробности
относно кода на областта вижте стр. 5.
Код на областта
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
U2
100 kHz
10 kHz*
* AM тунинг скалата може да се променя (стр. 48).
SHIFT
BD
Numeric
buttons
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
TUNER
ENTER
HDMI 4
AMP
MENU
,
7/W/C
0
MENU
TUNING
+/–
N
.
9
46BG
Y
D.TUNING
Автоматична настройка
1
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
2
Натиснете TUNING + или TUNING -.
Натиснете TUNING +, за да сканирате
отдолу нагоре или TUNING -, за да сканирате отгоре надолу. Приемникът спира да
сканира, когато намери станция.
Използване на бутоните на
приемника
Директна настройка
Въведете директно честота на желаната
станция като използвате бутоните с номера.
1
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
на приемника.
2
3
4
Ако приемането на FM стерео станция е лошо
и в дисплея мига индикация “ST”, изберете моно
звук, за да подобрите качеството.
1 Натиснете АМР MENU.
2 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете “<TUNER>” и след това натиснете
или b.
3 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете “FM MODE” и след това натиснете
или b.
4 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете “MONO”.
5 За да се върнете към режим стерео, повторете стъпки от 1 до 4 и изберете “STEREO” в
стъпка 4.
Натиснете D.TUNING.
Натиснете SHIFT.
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
* Натиснете 0 за модели от зона CEL, CEK.
5
Натиснете ENTER.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER
на приемника.
Съвет
Ако сте настроили AM станция, регулирайте
посоката на АМ антената за оптимално
приемане.
Ако не можете да настроите
станция
Уверете се, че сте въвели вярната честота.
Ако не е така, повторете стъпки от 2 до
5. Ако все така не можете да настроите
станция, честотата не се използва във Вашата
област.
47BG
Работа с тунера
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете
FM или AM честота.
2 Натиснете TUNING MODE неколкократно,
за да изберете “AUTO”
3 Натиснете TUNING + или TUNING -.
В случай на лошо FM стерео приемане
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Промяна на АМ скалата за настройка
(само за модели от зона U2)
Можете да промените скалата за настройка
от 9 kHz на 10 kHz като използвате бутоните
на приемника.
Предварителна настройка на
радиостанции
Можете да настроите предварително до
30 FM и 30 AM станции. След това можете
лесно да приемате станциите, които често
слушате.
?/1
SHIFT
?/1
Numeric
buttons
TUNING MODE
1
Натиснете &/1, за да изключите
приемника.
2
Докато задържате натиснат
бутон TUNING MODE, натиснете
&/1.
3
MEMORY
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
TUNER
ENTER
HDMI 4
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
Променете настоящата АМ скала
за настройка в положение 9 kHz
(или 10 kHz).
MENU
.
За да нулирате скалата в положение 10 kHz
(или 9 kHz) повторете горната процедура.
<
<
m
M
X
Забележка
Всички предваритело запаметени станции ще бъдат
изтрити когато промените скалата за настройка.
>
x
PRESET
+/–
1
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
на приемника.
2
Настройте станцията, която желаете да зададете предварително,
като използвате Автоматична
настройка (стр. 47) или Директна
настройка (стр. 47).
Ако е необходимо, включете на режим на
FM приемане (стр. 47).
3
48BG
Натиснете SHIFT.
4
5
Натиснете MEMORY.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER
на приемника.
На дисплея за няколко секунди светва
индикация “MEM”. Извършете стъпки 5 и
6 преди индикацията да изчезне.
Натиснете бутоните с номера,
за да изберете номер за предварителната настройка.
Приемане на предварително
настроени станции
1
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
2
Натиснете PRESET + или
PRESET – неколкократно, за да изберете желаната от Вас предварително настроена станция.
Можете да използвате и PRESET + или
PRESET -, за да изберете номера на станцията.
Ако “MEM” изчезне преди да сте избрали
номера за предварителната настройка,
започнете отново от стъпка 3.
7
1
Натиснете ENTER.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER
на приемника.
“MEM” угасва.
Станцията се запаметява под избрания
номер за предварителна настройка.
Повторете стъпки 1 до 6, ако
желаете да настроите предварително и друга станция.
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Можете да натискате SHIFT и след това
бутоните с цифри, за да изберете станцията, която желаете. След това натиснете
ENTER, за да въведете избора си.
Използване на бутоните на
приемника
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете
FM или AM.
2 Натиснете TUNING MODE неколкократно,
за да изберете “PRESET”.
3 Натиснете TUNING + или TUNING - неколкократно, за да изберете станцията, която
желаете.
Операции с тунера
Озаглавяване на предварително настроените
станции
1
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR
на приемника.
2
Приемете предварително настроената станция, за която искате
да създадете име (стр. 49).
3
4
Натиснете AMP MENU.
Натиснете бутон V/v неколкократно, за да изберете “<TUNER>”
и след това натиснете или b.
продължава
49BG
Работа с тунера
6
Всеки път, когато натискате бутона,
можете да избирате между следните предварително настроени станции:
5
Натиснете бутон V/v неколкократно, за да изберете “NAME IN”
и след това натиснете или b.
6
Натиснете бутон V/v, за да изберете символ, след това натиснете B/b, за да преместите курсора
в следваща позиция.
Ако направите грешка
Натискайте контролния бутон B/b докато символът, който желаете да промените, започне да мига; след това натиснете
контролния бутон V/v, за да изберете
верния символ.
Съвет
7
• Можете да зададете вида на символа чрез
натискане на контролния бутон V/v
както следва:
• Букви (Главни) t Цифри t Символи
За да въведете празно разстояние, натиснете b, без да избирате символ.
Натиснете бутон
.
Въведеното име се регистрира.
Забележка (Само за моделите с код на областта CEL, CEK)
Когато озаглавявате RDS станция и я приемете,
името на програмното обслужване PS ще се появи
вместо зададеното от Вас име. (Не можете да
променяте името PS; то ще бъде записано върху
въведеното от Вас име.)
50BG
Използване на системата за
радио данни (RDS)
(Само за модел код на областта CEL,
CEK)
Този приемник Ви позволява да използвате
системата RDS (Radio Data System), която от
своя страна позволява на радиостанциите да
изпращат допълнителна информация заедно
със стандартния програмен сигнал. Можете да
видите RDS информацията на дисплея.
Забележки
• RDS се приема само с FM станции.
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат еднакъв тип услуги. Ако не сте
запознати с RDS услугите във Вашия регион, проверете за подробности в местните радиостанции.
Приемане на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM скалата,
като използвате директна настройка (стр.
47), автоматична настройка (стр. 47) или
предварителна настройка (стр. 49).
Когато приемете станция, която предоставя
RDS услуги, индикаторът RDS свети и името
на програмното обслужване се появява на
дисплея.
Забележка
Възможно е RDS да не работи правилно, ако приетата от Вас станция не изпраща правилно RDS сигнала,
или ако силата на сигнала е недостатъчна.
Съвет
Когато е изведено заглавие на програмна услуга,
можете да проверите честотата като натискате
DISPLAY неколкократно.
Съраунд звук
Enjoying
Surround Sound
Избор на звуково поле
Забележка
Не можете да изберте ANALOG DIRECT, когато
сте избрали DVD, DMPORT и HDMI 1-4 лато
входове.
Auto Format Direct (A.F.D.) режим
Този приемник може да създава мултиканален
съраунд звук. Можете да изберете едно от
оптимизираните звукови полета от предварително рограмираните звукови полета.
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви позволява да слушате звук с висока точност и да избирате кодиращия режим за слушане на 2-канален
стерео звук като многоканален звук.
x A.F.D. Auto (Автоматично
разпознаване)
HDMI 4
SOUND
FIELD +/–
Представя звука така, както е бил записан/
кодиран, без да прибавя съраунд ефекти.
x Multi St (Мулти стерео)
Можете да използвате и 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE или MUSIC на приемника.
Двуканален звуков режим
Можете да превключите извеждането на звука
в двуканален режим независимо от формата на
запис на софтуера, който изпозлвате, свързаният възпроизвеждащ компонент или настройките на звуковото поле на приемника.
x 2CН ST (2 channel stereo)
В този режим приемникът извежда звука само
от предните ляв/десен високоговорители. От
субуфера не се чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници
напълно пренебрегват обработката на звуковото поле и многоканалните съраунд формати се
свеждат до два канала, освен LFE сигнали.
x A.DIRECT (Analog Direct)
Можете да превключите звука на избрания вход
към двуканален аналогов вход. Тази функция ви
позволява да се наслаждавате на висококачествени аналогови източници.
Когато използвате тази функция, можете да
настройвате единствено силата на звука и
баланса на предните високоговорители.
Видове филмов режим
Можете да се възползвате от преимуществата на съраунд звука, просто като изберете
някое от предварително програмираните
звукови полета на приемника. Те пренасят
вълнуващия и мощен звук на киноцентровете
във вашия дом.
x C.ST.EX A (Cinema Studio EX A
DCS )
Възпроизвежда звуковите характеристики на
студиото “Cary Grant Theater” на Sony Pictures
Entertainment. Това е стандартен режим, подходящ за гледане на почти всички видове филми.
x C.ST.EX B (Cinema Studio EX B
DCS
Възпроизвежда звуковите характеристики на
студиото “Kim Novak Theater” на Sony Pictures
Entertainment. Този режим е идеален за гледане на
научно-фантастични филми или екшън-филми с
много звукови ефекти.
продължава
51BG
Съраунд звук
Натиснете SOUND FIELD +/- повторително, за
да изберете звуковото поле, което желаете.
Извежда двуканални ляв/десен сигнали от
всички високоговорители. Въпреки това, в зависимост от настройката, е възможно да не се
изведе звук от определени високоговорители.
x C.ST.EX C (Cinema Studio EX С
DCS )
Възпроизвежда звуковите характеристики на музикалното студио на Sony Pictures
Entertainment. Този режим е идеален за гледане
на мюзикъл или филми, в които саундтракът
съдържа оркестрирана музика.
x V. Multi Dimension DCS
Създава много виртуални високоговорители
от една двойка реални високоговорители.
Изпълнява Dolby Pro Logic декодиране. Източникът, записан в два канала, се декодира като
4.1 канала.
x PRO LOGIC II MOVIE [PLIIX MV]
Logic II Movie декодиране. Тази настройка е
идеална за филми, кодирани в Dolby Surround
формат. Освен това този режим може да възпроизвежда звука в 5.1 канала, когато гледате
дублирани или стари филми.
Музикален режим
Можете да се възползвате от преимуществата
на съраунд звука, просто като изберете някое
от предварително програмираните звукови
полета на приемника. Те пренасят вълнуващия
и мощен звук на концертните зали във вашия
дом.
x Hall
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
x Jazz
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
x Concert
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места
и музика на живо.
x Stadium
x PRO LOGIC IIx MOVIE [PLIIX MV]
Възпроизвежда усещането от стадион на
открито.
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Movie декодиране.
Тази настройка разширява Dolby Pro Logic II
Movie или Dolby Digital 5.1 в 7.1
x Sports
x PRO LOGIC IIz MOVIE [PLIIz MV]
Изпълнява Dolby Pro Logic IIz декодиране. Тази
настройка разширява Dolby Pro Logic II Movie
или Dolby Digital 5.1 в 7.1. Вертикалният й
компонент придава дълбочина и присъствие.
x Neo:6 Cinema [NEO6 CIN]
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6
Cinema. Източник записан в 2 канала се декодира в седем.
Възпроизвежда усещането от спортно предаване.
x Portable (Портативен аудио
увеличител
Възпроизвежда чист, увеличен звук от портативно аудио устройство. Този режим е идеален
за възпроизвеждане на MP3 и друга компресирана музика.
x PRO LOGIC II MUSIC [PLII MS]
Изпълнява Dolby Pro Logic II Music декодиране.
Тази настройка е идеална за нормални стерео
източници като CD.
x PRO LOGIC IIx MUSIC [PLIIX MS]
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Music декодиране.
Тази настройка е идеална за нормални стерео
източници като CD.
x PRO LOGIC IIz MUSIC [PLIIz MS]
Изпълнява Dolby Pro Logic IIz декодиране. Тази
настройка разширява Dolby Pro Logic II Movie
или Dolby Digital 5.1 в 7.1. Вертикалният й
компонент придава дълбочина и присъствие.
52BG
x Neo :6 MUS Neo:6 Music
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6
музика. Източник записан в 2 канала се декодира
в седем. Настройката е подходяща за нормални
стерео източници като CD дискове.
Когато са свързани слушалки
Можете да изберете само следните звукови
полета ако към приемника са свързани слушалки.
x HP 2CH (Headphone 2ch)
Този режим се избира автоматично, ако използвате слушалки, когато сте избрали режим “2ch
Stereo” или A.F.D. режим. Стандартните 2-канални стерео източници изцяло обработват
звуковото поле и многоканалните формати се
свеждат до 2 канала, освен LFE сигналите.
x HP DIRECT (Headphones Direct)
Този режим се извежда автоматично ако използвате слушалки, когато е избран “A.DIRECT”.
Извежда аналогови сигнали без обработка на
тона, звуковото поле и др.
Ако свържете събуфер
Когато аудио сигналът е двуканално стерео,
или ако сигналът от източника не включва LFE
сигнал, приемникът генерира сигнал на ниските
честоти за извеждане през субуфера. Въпреки
това нискочестотният сигнал не се генерира,
когато “NEO6 CIN” или “NEO6 MUS” е избран
и всички високоговорители са зададени в положение “LARGE”.
Съвети
• Можете да разпознаете разкодиращия формат
на DVD софтуера като погледнете логото на
опаковката.
• Dolby Pro Logic IIx Dolby и Pro Logic IIz работят,
когато сте въвели мултиканални сигнали.
• Звукови полета с DCS маркировка изпозлват DCS
технология. За подробности относно цифровия
кинозвук (DCS) вижте “Glossary” (стр. 90).
продължава
53BG
Съраунд звук
Забележка
Когато слушалките са свързани към S-AIR звуков усилвател, звуковото поле автоматично се прехвърля в
положение “HP 2CH”.
Забележки за звуковото поле
• В зависимост от настройките на високоговорителите , някои звукови полета може да
не са налични.
• Звуковите полета за музика и филми не функционират в следните случаи:
– Получават се сигнали със семплираща честота повече от 48kHz.
– Получават се сигнали със звук повече от 5.1
канала (PLIIz).
• Не можета да изберете PLIIx и PLIIz едновременно.
– PLIIx е наличен само когато има настройка
за високоговорителите със задни съраунд
високоговорители.
– PLIIz е наличен само когато има настройка
за високоговорителите с предни високи
високоговорители.
• Ефектите осигурени от виртуалните
високоговорители може да прибави шум към
сигнала на възпроизвеждане.
• Когато слушате съсзвукови полета, които
въвеждат виртуални високоговорители,
няма да можете да чуете никакъв звук , който
идва директно от съраунд високоговорителите.
• Когато е избрано едно от звуковите полета
за музика, от субуфера не се извежда звук, ако
всички високоговорители са зададени в положение “LARGE” в менюто SPEAKER. Въпреки
това, звукът ще бъде изведен от субуфера,
ако цифровият входен сигнал съдържа сигнали
с L.F.E. (нискочестотен ефект) сигнали или
ако предните или съраунд високоговорителите са зададени в положение “SMALL”, избрано
е звуково поле за филм или опция “PORTABLE”.
За да изключите съраунд ефекта за
музика/клип
Натиснете SURROUND FIELD +/- неколкократно, за да изберете “2 CH ST.” или “A.F.D.
AUTO”.
Можете да натиснете 2CH/A.DIRECT
неколкократно на приемника, за да изберете
“2 CH ST.” или натиснете A.F.D на приемника
неколкократно, за да изберете “A.F.D. AUTO”.
Когато свържете Blu-ray диск плейъри и други HD плейъри от следващо
поколение
Цифровите аудио формати, които този приемник може да декодира зависят от цифровите аудио
входни жаков на свързания компонент. Този приемник поддържа следните аудио формати..
Аудио формат
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
а)
а)
Максимален
брой канали
Връзки на възпроизвеждания компонент и
приемника
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 канала
a
a
6.1 канала
a
a
7.1 канала
a
7.1 канала
a
DTS
5.1 канала
a
a
DTS-ES
6.1 канала
a
a
DTS 96/24
5.1 канала
a
a
DTS-HD Звук с висока
резолюция а)
7.1 канала
a
DTS-HD Главен звук а) б)
7.1 канала
a
Многоканален линеен PCM a)
7.1 канала
a
а)
Аудио сигналите се извеждат в друг формат ако възпроизвеждащия компонент не поддържа настоящия формат. За подробности обърнете се към упътването за употреба на възпроизвеждащия
компонент.
б)
Сигнали със семплираща честота от повече от 96 KHz се възпроизвеждат като 96 kHz или 88.2
kHz.
54BG
Съраунд ефект с ниска сила на
звука
(NIGHT MODE)
Тази функция ви позволява да създадете среда
като в кино салоните, дори когато звукът е с
ниска сила. Тази функция може да се използва с
други звукови полета. Когато гледате филм късно вечер, използвайки тази функция, вие можете
ясно да чувате диалога, дори силата на звука да
е с ниско ниво.
Нулиране на звуковите полета
към първоначални настройки
Уверете се, че използвате бутоните на приемника за тази операция.
?/1
?/1
MUSIC
HDMI 4
Натиснете NIGHT MODE, за да изберете “NIGHT ON”.
Функцията NIGHT MODE е включена.
Забележка
Тази функция не работи в следните случаи:
– Когато приемате сигнали със семплираща честота,
по-голяма от 48 kHz.
– Избран е Analog Direct.
Съвети
• Докато е включен NIGHT MODE, “D.RANGE”
автоматично се прехвърля в положение “COMP.
MAX”.
• Можете да настроите “NIGHT MODE” в положение “NIGHT ON” в меню AUDIO (стр. 75).
1
Натиснете &/1, з ада изключие
приемника.
2
Докато задържате натиснат
бутон MUSIC, натиснете &/1.
Съраунд звук
NIGHT
MODE
На дисплeя се появява надпис “S.F.CLEAR”
и всички звукови полета се нулират към
първоначалните настройки.
55BG
„BRAVIA” Sync опции
Какво е “BRAVIA” Sync
„BRAVIA” Sync е съвместима с телевизори,
блу-рей диск плейъри/DVD плейъри, аудио видео
усилватели и др. с марката Sony, които разполагат с функцията за контрол на HDMI.
Когато свързвате Sony компоненти, съвместими с функцията за контрол на HDMI,
посредством HDMI кабел (не е приложен в
комплекта), операцията е опростена както е
описано по-долу:
• One-Touch Play (стр. 57)
• System Audio Control (стр. 58)
• System Power Off (стр. 59)
• Theatre/Theater Mode Sync (стр. 59)
• Audio Return Channel (стр. 60)
Функцията HDMI контрол позволява на
оборудванията да се контролират чрез CEC
(Consumer Electronic Control) определен от
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Функцията за HDMI контрол няма да работи
в следните случаи:
Препоръчваме Ви да свързвате рисивъра с компоненти имащи “BRAVIA” Sync функция.
Забележка
В зависимост от свързания компонент, възможно е функцията за HDMI контрол да не работи.
Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към компонента.
56BG
Подготовка за функция „BRAVIA”
Sync
Приемникът е съвместим с функция “Control
for HDMI-Easy Setting”.
• Ако телевизорът ви е съвместим с “Control
for HDMI-Easy Setting”, можете да настроите
функция Control for HDMI на приемника и възпроизвеждащите компоненти автоматично
като настроите телевизора (стр. 56).
• Ако телевизорът ви не е съвместим с
“Control for HDMI-Easy Setting”, настройте
функция Control for HDMI на приемника, възпроизвеждащите компоненти и телевизора
поотделно (стр. 57).
Ако телевизорът ви е съвместим с
“Control for HDMI-Easy Setting”
Функция Control for HDMI приемника може да
се включи едновременно с включване ан функция
Control for HDMI на телевизора.
1 Свържете приемника, телевизора и възпроизвеждащите компоненти посредством HDMI връзка (стр. 24).
(Съответните компоненти трябва да са
съвместими с функция Control for HDMI)
2 Включете телевизора, приемника и
възпроизвеждащите компоненти.
3 Включчете функция Control for HDMI на
телевизора.
Функция Control for HDMI на приемника и
всички свързани компоненти се включват
едновременно. Когато настройката е
завършена се появява надпис “COMPLETE”.
За подробности относно настройката на
телевизора обърнете се към инструкциите за
употреба приложени към телевизора.
Ако телевизорът ви не е съвместим
с “Control for HDMI-Easy Setting”
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
1 Извършете стъпките дадени в “Ако
телевизорът ви е съвместим с функция
“Control for HDMI-Easy Setting”” (стр. 56)
Възпроизвеждане с едно докосване
(One-Touch Play )
Чрез проста операция (едно докосване), компоненти свързани към приемника посредством
HDMI връзка стартират автоматично.
Можете да се наслаждавате на звук/картина
от свързания към приемника компонент.
Когато настроите ‘PASS THRU’ в положение
“AUTO” или “ON”, звукът и изображениятамогат да се извеждат само от телевизора,
докато приемникът е в режим на готовност.
Когато започнете възпроизвеждане от свързан
компонент, операцията на телевизора и приемника е опростена, както следва:
Приемник и телевизор
2 Натиснете АМР MENU.
изберете <HDMI>, след това натиснете
или b.
Включване (ако е в режим на готовност)
r
4 Натиснете V/v неколкократно, за да
Превключване към подходящ HDMI вход
5 Натиснете V/v неколкократно, за да
Забележка
• В зависимост от телевизора, възможно е началното съдържание на диска да не бъде изведено.
• В зависимост от настройките, приемникът може
да не се включи когато ‘PASS THRU’ е в положение
“AUTO” или “ON”.
Съвет
Можете да изберете свързан компонент като
например DVD/блу-рей диск плейър като използвате
телевизионното меню. Приемникът и телевизорътавтоматично ще превключат към подходящ
HDMI вход.
изберете “CTRL: HDMI”, след това натиили b.
снете
изберете “CTRL: ON”.
Функция Control for HDMI се включва.
6 Включете функция Control for HDMI на
свързания компонент.
Ако функцията Control for HDMI за
свързания компонент вече е настроена,
не се налага да променяте настройката.
За подробности относно настройката
на телевизора и свързаните компоненти,
обърнете се към инструкциите за употреба на свързаните компоненти.
Забележки
• Преди да извършите функция “Control for HDMIEasy Setting” за телевизора, уверете се, че сте
включили телевизора, приемника и свързаните
компоненти.
• Ако възпроизвеждащите компоненти не могат
дса функционират след като сте извършили
настройките за “Control for HDMI-Easy Setting”,
проверете Control for HDMI настройките на
вашия телевизор.
• Ако свързаните компоненти не са съвместими с
функция “Control for HDMI-Easy Setting”, трябва да
настроите Control for HDMI настройка за компонентите преди да извършите настройка “Control
for HDMI-Easy Setting” от телевизора.
57BG
„BRAVIA” Sync опции
3 Натиснете V/v неколкократно, за да
Слушане на звука от телевизора
през свързаните към приемника
високоговорители
(System Audio Control)
Можете да слушате звука от телевизора през
свързаните към приемника високоговорители,
като изпълните проста операция.
Можете да работите с функцията System
Audio Control като изпозлвате менюто на
телевизора. За повече подробности обърнете
се към упътването за употреба на телевизора.
Телевизор
Приемник
Настройва функцията
System Audio Control в
положение включена
• Включва (ако
е в режим на
готовност)
• Превключва в
подходящ HDMI
вход
Извежда
телевизионен звук
Намалява звука на
телевизора
Можете да използвате функцията System Audio
Control, както следва.
• Ако включите приемника, докато телевизорът е включен, функцията System Audio
Control автоматично ще се активира и
звукът на телевизора ще бъде изведен през
високоговорителите, свързани към приемника. Въпреки това, ако изключите изключите
приемника, звукът ще се извежда от високоговорителите на телевизора.
• Нивото на силата на звука на приемника се
регулира автоматично, когато настройвате
и силата на звука на телевизора.
58BG
Забележки
• Ако функцията за системен аудио контрол не работи според настройките на телевизора, обърнете
се към инструкциите за употреба на телевизора.
• Когато “CTRL: HDMI” е зададен в положение
“CTRL ON”, настройките “AUDIO OUT” в
менюто HDMI ще бъдат зададени автоматично, в
зависимост от настройките на функцията System
Audio Control.
• Когато свържете телевизор, който не поддържа
функцията System Audio Control, то тя няма да
работи.
• Ако телевизорът се включи преди да бъде включен
приемникът, за момент от него няма да се чува
звук.
Изключване на приемника от
телевизора
(System Power Off)
Гледане на филми с оптимално
звуково поле
(Theater/Theatre Mode Sync)
Когато изключите телевизора, като използвате бутона за включване и изключване на
захранването на устройството за дистанционно управление на телевизора, приемникът
и свързаните компоненти се изключват
автоматично.
Също така, можете да да изключите телевизора и от устройството за дистанционно
управление на приемника.
Натиснете бутон THEATRE или
THEATER на устройството за дистанционно управление на приемника,
телевизора или блу-рей диск плейъра,
докато насочвате устройството
за дистанционно управление към
телевизора.
AV ?/1
TV
BD
DVD
SAT/
CATV
Звуковото поле се превключва към “C.ST.EX B”.
За да се върнете към предишното звуково поле,
натиснете бутон THEATRE или THEATER
отново.
Натиснете ТV, след това натиснете
АV &/1.
Телевизорът, приемникът и свързаните компоненти се изключват.
Забележки
• Задайте функцията за заключване на захранването
на телевизора, преди да използвате функцията
System Power Off. За подробности вижте ръководството за експлоатация на телевизора.
• В зависимост от техния статус, възможно е
свързаните компоненти да не се изключат. За подробности вижте ръководствата за експлоатация,
приложени към свързаните компоненти.
59BG
„BRAVIA” Sync опции
Забележка
Звуковото поле може да не се превключи в зависимост от телевизора.
Съвет
Звуковото поле може да се прехвърли към предишното, когато смените входа на сигнала на телевизора.
Насладете се на звука
посредством HDMI кабел
(Audio Return Channel)
Относно функция S-AIR
S-AIR устройства
Функция Audio Return Channel (ARC) позволява
на телевизора да извежда аудио сигнали към
приемника посредством HDMI кабел свъран
към HDMI TV OUT жака.
Можете да се насладите на телевизионен звук
от високоговорителите свързани към приемника без да свързавате посредством TV AUDIO
IN и TV OPTICAL жаковете.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
1
2
Натиснете АМР MENU.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете “ARC”, след това
натиснете или b.
4
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете “ARC ON”.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете <HDMI>, след това
натиснете или b.
Забележки
• Тази функция не работи, когато сте настроили
“CTRL: HDMI” в положение “CTRL OFF” в HDMI
менюто.
• Тази функция е налична само когато
– Телевизорът ви е съвместим с функция Audio
Return Channel (ARC);
– INPUT MODE е в положение “AUTO”.
60BG
Приемникът е съвместим с функция S-AIR (стр.
93), което позволява трансмисия на звук между
S-AIR компоненти по безжичен път.
Има два вида S-AIR компоненти:
• S-AIR основно устройство (това устройство): За предаване на звук. Можете да
използвате до 3 основни S-AIR устройства.
(Броят на възможни за употреба S-AIR основни устройства зависят от заобикалаящата
среда).
• S-AIR допълнитени устройства (не са приложени) : За прием на звук.
– Съраунд усилвател: Можете да се наслаждавате безжично на звук от съраунд
задни високоговорители. За подробности
обърете се към инструкциите за употреба
приложени към съраунд усилвателя.
– S-AIR рисивър: Можете да се насладите на
звука от системата от съседна стая.
S-AIR компонентите могат да се поръчват
като опция (Моделите S-AIR компоненти се
различават в зависимост от зоната).
Вижте упътване за употреба или забелжките в
това упътване само когато сте включили S-air
допълнително устройство.
Забележки
• S-AIR менюто и параметрите са налични само
когато сте въвели безжичен предвател.
• Когато подреждането на високоговорителите е
в настройка с високи предни високоговорители,
звукът от съраунд задни високоговорители не се
извежда от съраунд усилвателядори ако последният
е свързан.
Стая В
S-AIR допълнително
устройство (S-AIR
приемник)
S-AIR основно
устройство (това
устройство)
Стая A
• Други фактори
Следните могат да причинят влошен прием
– материали или контрукции като стени и
подове;
– местоположението на S-AIR
устройствата;
Когато изпозлвате S-AIR устройства, поставете ги на колкото може по-голямо разстояние
от горното електронно оборудване или там,
където S-AIR приемът е стабилен.
?/1
Относно функция S-AIR
S-AIR допълнително
устройство
(съраунд усилвател)
Относно заобикалящата среда
за употреба на S-AIR устройства
(основни и допълнителни)
S-AIR устройствата използват радио честота
от 2,4 GHz. Определено електронно оборудване или други фактори могат да причинят загуба
на връзката или нестабилност в S-AIR приема.
• Влияние на електронно оборудване
Слдните могат да причинят намеса или
пресичане на линии:
– клетъчни телефони, безжични телефони;
– безжичен LAN, лаптопи;
– електронни игри, използващи радио сигнали;
– микровълнови печки.
61BG
Настройка на S-AIR устройсвото
Преди да изпозлвате S-AIR устройсво, уверете
се, че сте извършили следните настройки, за да
осигурите предаване на звука:
• Поставяне на безжичен предавател (стр. 32).
• Установяване на предаване на звук между
S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителното устройство (ID настройка)
(стр. 62)
• Свързване на S-AIR основното устройство
с определено S-AIR допълнитело устройство
(Опрация по свързване) (стр. 63)
AMP
MENU
4 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете идентификацията, която
желаете (А, В или С) и след това натиснете .
За да излезете от менюто
Натиснете MENU/HOME или AMP MENU.
За да настроите ID на S-AIR допълнителното устройство
Уверете се, че идентификацията на S-AIR
допълнителното устройство съвпада с тази
на S-AIR основното устройство.
За подробности относно настройката на
идентификация на съраунд усилвателя и S-AIR
приемника, обърнете се към инструкциите за
употреба приложени към съраунд усилвателя и
S-AIR приемника.
Звуковото предаване се установяв
като следва
,
V/v/B/b
O
MENU/
HOME
MENU
.
<
<
>
S-AIR основно устройство Друг S-AIR
(това устройство)
допълнителен
компонент.
?/1
ID A
ID B
Установяване на предаване на звук
между устройството и S-АIR допълнителния компонент (ID настройка)
Само чрез съвпадане на ID (идентификацията)
на устройството и на S-АIR допълнителния
компонент, можете да извършите предаване на
звук. Можете да използвате няколко S-AIR основни устройства като настроите различни
идентификации за всеки компонент.
За да настроите идентификация на
основното устройство
1 Натиснете АМР MENU.
2 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете <S-AIR>, след това натиснеили b.
те
3 Натиснете V/v неколкократно, за да
изберете “S-AIR ID”, след това натиснеили b.
те
62BG
ID A
ID A
S-AIR
S-AIR
допълнителен допълнителен
компонент
компонент
ID B
S-AIR
допълнителен
компонент
Забележки
• Източници със защита от копиране може да не
могат да се възпроизвеждат от S-AIR допълнителния компонент
• Ако сте свързали съраунд усилвател, съраунд звука
няма да се извежда от S-AIR основното устройство.
Идентифициране на устройството с
определен S-AIR допълнителен
компонент (Операция по свързване)
Настройте еднакво ID за устройството и
S-AIR допълнителния компонент като съраунд
усилвател или S-AIR рисивър, за да установите
предаване на звука.
Въпреки това съседите Ви може също да
получат звука от вашата система ако ID означенията са еднакви, а също така вие можете
да получите звук от съседите. За да предотвратите това, можете да идентифицирате
устройството със специфичен S-AIR допълнителен компонент като извършите операция по
свързване.
x След като извършите свързването
Предаването на звук се установява само между
свързаното устройство и S-AIR допълнителното устройство.
Вашата стая
Устройство
?/1
Няма предаване
на звук
ID A
x Преди да извършите операция по
свързване
ID A
S-AIR допълнителен
компонент
Преди свързването, предаването на звука се
извършва чрез ID (пример).
Вашата стая
Съседи
Съседи
ID A
S-AIR допълнителен
компонент
Устройство
1
Поставете S-AIR допълнителното устройство, което искате
да свържете до S-AIR основното
устройство.
2
Обърнете внимание идентификационните означения на устройството и S-AIR допълнителният
компонент
?/1
ID A
ID A
ID A
S-AIR допълнителен
компонент
S-AIR допълнителен
компонент
• За да настроите идентификационно
означение на устройството, вижте
“Настройване на идектификационно
означение на устройството” (стр. 62).
• За да настроите идентификационно
означение на S-AIR допълнителния компонент, обърнете се към инструкциите
за експлоатация на S-AIR допълнителния
компонент.
3
4
Натиснете АМР MENU.
5
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете “PAIRING”, след това
натиснете или b.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете <S-AIR>, след това
натиснете или b.
продължава
63BG
Относно функция S-AIR
Свързване
6
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете настройката, която
желаете и след това натиснете
.
• START: S-AIR основното устройство
започва свързване. На дисплея примигва
означение “SEARCHING”.
• CONDITION: Можете да проверите
настоящия ID.Когато не е извършена
настройка по свързване, на дисплея се
появява надпис “NO PAIRING”.
7
Започнете свързване с S-AIR допълнителното устройство.
Обърнете се към инструкциите за употреба съответно на съраунд усилвателя и
S-AIR приемника.
8
Насладете се на звука на системата от съседна стая
Само за S-AIR рисивър (не е приложен)
Можете да се насладите на звука от системата като използвате S-AIR рисивър. S-AIR
рисивърът може да бъде инсталиран където
и да е, независимо от местоположението на
устройството, за да се насладите на звука от
системата от съседна стая.
За подробности относно S-AIR рисивъра, обърнете се към инструкциите за експлоатация на
S-AIR рисивъра.
Свързването е завършено.
AMP
MENU
На дисплея се появява надпис ‘COMPLETE’.
,
V/v/B/b
За да излезете от менюто
Натиснете MENU/HOME или AMP MENU.
Забележка
Извършете свързването наколко минути след като
сте избрали ‘START’ в стъпка 6. В противен случай,
свързването се отменя автоматично и на дисплея се
изписва ‘INCOMPLETE’.
За да отмените свързването
O
MENU
1
Извършете настройка на ID на устройството
според процедурата “Настройка на ID на S-AIR
основното устройство” (стр. 62). Можете да
изберете същото ID като преди.
Настройте ID-то на рисивъра
спрямо това на устройството
• За да настроите ID на устройството,
вижте “Настройка на ID на устройството” (стр. 62).
• За да настроите ID на S-AIR рисивъра,
обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR рисивъра.
Забележки
• Когато използвате друг S-AIR допълнителен
компонент като съраунд усилвател, не променяйте ID-то на устройството. Настройте
ID на S-AIR рисивъра спрямо това на устройството.
• Когато свържете устройството към друг
S-AIR допълнителен компонент като съраунд
усилвател, трябва да направите операция
по свързване между устройството и S-AIR
рисивъра. За подробности, вижте „Идентифициране на устройството със специфичен
S-AIR допълнителен компонент (Операция по
свързване)” (стр. 63).
2
64BG
Натиснете AMP MENU.
3
4
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете <S-AIR>, след това
натиснете или b.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете “S-AIR MODE”, след
това натиснете или b.
За да контролирате системата от
S-AIR рисивъра
Можете да контролирате системата от
S-AIR рисивъра като използвате следните
бутони.
Натиснете
За да извършите
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете настройката, която
желаете.
N, X, x,
./>
Работите с една и съща
опция и на устройството, и на дистанционното управление.
• “PARTY”: S-AIR рисивърът извежда звук
според функцията упомената на устройството.
• “SEPARATE”: Можете да настроите
желаната функция за S-AIR рисивър като
функциите на системата остават без
промяна. Когато изберете ‘SEPARATE’,
‘SA-CD/CD’, ‘DMPORT’, ‘FM TUNER’,
‘AM TUNER’ и вход, който в момента е
избран на S-AIR основното устройство.
S-AIR CH
Промените функцията на
системата.
За повече подробности, обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR рисивъра.
6
Относно функция S-AIR
Забележка
Когато изберете на устройството “TUNER
FM” или “TUNER AM”, можете да изберете
същатата честота за тунера на S-AIR рисивъра.
В този случай, когато изберете опция различна
от “TUNER FM” или “TUNER AM” на устройството, можете да изберете каквато желаете
честота за тунера на S-AIR рисивъра.
Регулирайте нивото на звука на
S-AIR рисивъра
Забележки
• Звукът от S-AIR рисивъраможе да се прекъсне от
работата на устройството.
• Когато звукът е различен от 2-канален стерео звук,
мултиканалният звук се намалява до 2 канала.
• Сигнали със семплираща честота повече от 96 KHz
не могат да се извеждат от S-AIR приемника.
65BG
Промяна на канал за по-добро
предаване на звук
Ако използвате няколко безжични системи със
споделяне на честота 2.4 GHz, като например
безжична LAN връзка или Bluetooth, предаването на звук от S-AIR компоненти или други
безжични системи може да е нестабилно. В
такъв случай предаването може да се подобри
като подобрите следните настройки: “RF
CHANGE”.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU/
HOME
MENU
.
<
<
>
1
2
Натиснете AMP MENU.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете “RF CHANGE”, след
това натиснете или b.
4
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете настройката, която
желаете и след това натиснете
.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете <S-AIR>, след това
натиснете или b.
• “RF AUTO”: Обикновено изберете
тази опция. Системата променя “RF
CHANGE” в положение “ON” или “OFF”
автоматично.
• “RF ON”: Системата излъчва звук като
търси по-добър канал за предаване.
• “RF OFF”: Системата излъчва звук през
фиксиран канал за излъчване.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU/HOME или AMP MENU.
66BG
Забележки
• В повечето случаи няма да се налага да променяте
тези настройки.
• Ако “RF CHANGE” е в позиция “OFF”, излъчването
между устройството и S-AIR допълнителните
компоненти може да бъде извършено като изоплзвате един от следните канали.
– S-AIR ID A: еквивалент на за безжичен канал 1
– S-AIR ID B: еквивалент на за безжичен канал 6
– S-AIR ID C: еквивалент на за безжичен канал 11
• Излъчването може да се подобри като промените
каналът на излъчването (честотата) на другите
безжични системи. За повече подробности вижте
инструкциите за експлоатация на другите безжични системи.
Стабилизиране на S-AIR приема
Проверете следните, когато S-AIR приемът е
слаб или нестабилен.
– Потвърдете дали безжичните адаптери са
правилно поставени (стр. 32).
– Потвърдете дали S-AIR идентификациите на
S-AIR основното и допълнително устройство са еднакви (стр. 62).
• Регулирайте местоположението (височина,
ориентация и място в стаята) на S-AIR
устройствата, докато приемът е стабилен.
– Поставете ги така, че безжичните адаптери на S-AIR основното и допълнително
устройство да са възможно най-близо.
Когато S-AIR приемът е слаб
Проверете следното.
• Дръжте кабелите, които са свързани към
S-AIR устройството (захранващ кабел, кабели
на високоговорителите и други кабели) далече
от безжичния адаптер и гнездо.
?/1
AM
?/1
TV
IN
OPT
ICAL
– Поставете ги така, че S-AIR устройствата
да са отделени от метални врати и маси.
AM
TV
IN
OPT
ICAL
Ако все пак не можете да повишите качеството на S-AIR приема, променете настройките
“RF CHANGE” (стр. 66).
• Поддържайте колкото в възможно повече
място около S-AIR устройствата.
– Избягвайте поставянето на S-AIR устройства върху или директно под друго
електронно оборудване.
– Избягвайте поставянето на S-AIR устройства в затворени шкафове, метални кутии
или под маси.
67BG
Относно функция S-AIR
– Поставете ги така, че S-AIR устройствата
да са отделени от други безжични устройства.
Насладете се на S-AIR рисивъра
докато устройството е в режим
готовност
За S-AIR рисивъра
Можете да се насладите на S-AIR рисивъра,
докато устройството е в режим на готовност като настроите “S-AIR STBY” в позиция
“STBY ON”.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
MENU/
HOME
1
2
Натиснете AMP MENU.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете “S-AIR STBY”, след
това натиснете или b.
4
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете настройката, която
желаете и след това натиснете
.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете <S-AIR>, след това
натиснете или b.
• “STBY ON”: Можете да се насладите на
S-AIR рисивъра докато устройството е
в режим на готовност или е включено.
• “STBY OFF”: Не можете да се насладите
на S-AIR рисивъра, докато устройството е в режим на готовност. Настройките по подразбиране се различават в
зависимост от модела.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU/HOME или AMP MENU.
68BG
Забележки
• Когато настроите “S-AIR STBY” в позиция
“ON”, консумацията на електроенергия в
режим на готовност се увеличава.
• “S-AIR STBY” автоматично преминава в
режим “OFF”, когато отстраните безжичния
предавател от устройството.
• Ако сте избрали “FM TUNER” или “AM
TUNER” на S-AIR основното устройство,
преди да го изключите, и “S-AIR STBY” в позиция “STBY ON” можете да изберете същата
честота за тунера на S-AIR приемника. Въпреки това можете да изберете вход различен от
TUNER на S-AIR приемника.
• Звукът на S-AIR приемника оже да бъде
премахнат от работата на S-AIR основното
устройство.
• Когато приемникът е в режим на готовност,
“S-AIR” индикаторът светва на дисплея ако
“S-AIR STBY” в позиция “STBY ON”.
Допълнителни операции
Превключване между цифров и
аналогов аудио сигнал
(INPUT MODE)
Звук/изображения от други
входове
Можете да зададете отново видео и/или аудио
сигнали към друг вход.
Например, когато искате да свържете вашия
DVD плейър, но не можете да намерите неизполван вход.
Когато свързвате компоненти едновременно
към цифровите и аналогови входни жакове на
приемника, можете да зададете входния аудио
режим на един от тях или да превключвате
от един на друг в зависимост от предаването,
което смятате да гледате.
1
Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника , за да изберете входен
сигнал.
DVD плейър
към OPTICAL
BD 1 IN
жака (аудио
сигнал)
Можете да използвате и входните бутони
на устройството за дистанционно управление.
2
?/1
Аудио входни режими
Приемник
1
2
Натиснете AMP MENU.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „A. ASSIGN” или “V.
ASSIGN”, след това натиснете
или b.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете името, което
желаете да припишете (например
“DVD”), след това натиснете
или b.
5
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете входния жак, който
искате да припишете на входа.
x AUTO
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали,
когато има цифрови и аналогови връзки.
Ако имa повече от една цифрова връзка, HDMI
аудио сигналите са с приоритет над COAXIAL
и OPTICAL аудио сигналите.
Ако няма цифрови аудио сигнали, избират се
аналогови аудио сигнали.
x ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали, постъпващи през жаковете AUDIO IN (L/R).
Забележки
• Възможно е, в зависимост от входа, някои входни
аудио режими да не могат да бъдат настроени.
• Когато е избрана функция „Analog Direct” или ако
сте избрали многоканален вход, аудио входът се
задава в положение “ANALOG”. Не може да се избира
друг аудио входен режим.
• Когато е избран HDMI 1-4 вход или DMPORT
адаптер, на дисплея се извежда индикация ”-----” и
друг режим не може да бъде избран. Изберете входен
режим, различен от HDMI 1-4 вход, сателитен
тунер или DMPORT адаптер, след това задайте
желания аудио режим.
Задайте DVD входен жак
- като използвате
“A.ASSIGN” в меню AUDIO.
- като използвате
“V.ASSIGN” в меню VIDEO.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете <AUDIO > или
<VIDEO>, след това натиснете
или b.
За да се върнете към предишен екран
Натиснете B.
продължава
69BG
Допълнителни операции
Неколкократно натиснете INPUT
MODE, за да изберете входния
аудио режим.
Избраният входен аудио режим се извежда
на телевизионния екран.
към
COMPONENT
VIDEO 1 IN жака
(видео сигнал)
Приписване на входни жакове
Жакове за входове, които
можете да зададете
Видео
Аудио
COMPONENT1
Име на вход
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
DVD
SAT/
CATV
SA-CD/
CD
B
B
B*
B
B
B
COMPONENT2
B
B
B
B*
B
B
COMPONENT3
B
B
B
B
B*
B
HDMI1
B
B
B
B
B
B
HDMI2
B
B
B
B
B
B
HDMI3
B
B
B
B
B
B
HDMI4
B
B
B
B
B
B
COMPOSITE
B*
B*
B
–
B
–
NONE
–
–
–
B
–
B*
BD OPT
B
B
B*
B
–
B
SAT OPT
B
B
–
B
B*
B
DVD COAX
B
B
B
B*
B
B
ANALOG
B*
B*
B
–
B
B*
*първоначална настройка
Забележки
• Не можете да зададете оптични сигнали от източник на входен сигнал към оптичните входни жакове
на приемника и не можете да задавате коаксиални
сигнали от входен източник към коаксиалните
входни жакове на приемника.
• Когато задавате цифров аудио вход, възможно е
настройката за INPUT MODE автоматично да се
промени (стр. 69).
• Не можете да припишете повече орт един HDMI
вход на един и същи вход.
• Не можете да припишете повече от един цифров
аудио вход на един и същи вход.
• Не можете да припишете повече от един компонентен видео вход на един и същи вход.
70BG
Звук/изображения от компонент,
свързан към DIGITAL MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT ви позволява да се
наслаждавате на звук/ картина от преносим
аудио източник или компютър, като свържете
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
За подробности относно свързването на
DIGITAL MEDIA PORT адаптера вижте „4а:
Свързване на компонети с цифрови аудио входни/изходни жакове” (стр. 23).
Забележки
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, видео извеждането може да не е възможно.
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, можете да работите със свързания
компонент като изпозлвате устройството за
дистанционно управление. За подробности относно работата на буотните на устройството за
дистанционно управление, вижте стр. 15.
Натиснете DMPORT.
2
Започнете възпроизвеждане от
свързания компонент.
за да изберете <SPEAKER>, след
това натиснете или b.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „SP PATTERN”, след
това натиснете или b.
4
Натиснете V/v, за да изберете
подредба на високоговорителите,
така че да няма предни високи и
съраунд задни високоговорители.
5
6
Натиснете
Можетеда изпозлвате и INPUT SELECTOR
на приемника, за да изберете “DMPORT”.
Звукът се възпроизвежда на приемника и
изображението се появява на телевизионния екран. За подробности се обърнете към
инструкциите за работа приложени към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Съвет
Когато слушате МР3 или друга компресирана музика
като използвате портативен аудио източник, можете да подсилите звука. Натиснете SOUND FIELD +/неколкократно, за да изберете “PORTABLE” (стр. 52).
7
или B.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „SB ASSIGN”, след
това натиснете или b.
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете “BI-AMP”.
Същите сигнали, които се извеждат от
SPEAKERS FRONT A терминали могат да
се извеждат от SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
терминали.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU/HOME или AMP MENU.
Забележки
• Задайте „Sur Back Assign” в положение „BI-AMP”
преди да извършите автоматична настройка.
• Ако зададете „Sur Back Assign” в положение „BIAMP”., нивото на високоговорителя, балансът и
настройката на еквалайзера на съраунд задните високоговорители стават невалидни и се използват
тези на предните високоговорители.
71BG
Допълнителни операции
1
Използване на връзка към биусилвател
1 Натиснете AMP MENU.
2 Натиснете V/v неколкократно,
Използване на менюто с настройки
Като изпозлвате менюто с настройкки
можете да направите различни настройки и да
персонализирате приемника.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
O
MENU/
HOME
MENU
.
<
<
>
1
2
Натиснете AMP MENU.
3
Натиснете
в менюто.
4
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете параметъра, който
желаете да регулирате.
5
Натиснете или b, за да въведете параметъра.
6
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете настройката, което
желаете.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете менюто, което
желаете.
или b, за да влезете
За да се върнете към предишен екран
Натиснете B или RETURN/EXIT O.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU/HOME или AMP
MENU.
Забележка
Накои параметри и настройкиможе да се появят
замъглени на дисплея. Това означава, че или не са
възможни или са фиксирани и не могат да бъдат
променяни.
72BG
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата. За подробности относно работата с менютата вижте страницата в скоби.
Меню [Прозорец Опция [Прозорец
на дисплея]
на дисплея]
Първоначална
настройка
FULL FLAT, ENGINEER
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Позиция [POSITION]
POS 1, POS 2, POS 3
POS 1
Озаглавяване на входове
[NAME IN]
За подробности, вижте „Озаглавяване
на входове” (стр. 41)
Тест Тон c)
[TEST TONE]
OFF, AUTO YYYa)
OFF
Ниво на предния ляв
високоговорител c) [FL LEVEL]
FL –10.0 dB to FL +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
FL 0 dB
Ниво на предния десен
високоговорител c) [FR LEVEL]
FR –10.0 dB to FR +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
FR 0 dB
Ниво на централния
високоговорител c) [CNT LEVEL]
CNT –20.0 dB to CNT +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
CNT 0 dB
Ниво на съраунд левия
високоговорител c) [SL LEVEL]
SL –20.0 dB to SL +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
SL 0 dB
Ниво на съраунд десния
високоговорител c) [SR LEVEL]
SR –20.0 dB to SR +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
SR 0 dB
Ниво на съраунд задния
високоговорител c) [SB LEVEL]
SB –20.0 dB to SB +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
SB 0 dB
Ниво на съраунд задния ляв
високоговорител c) [SBL LEVEL]
SBL –20.0 dB to SBL +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
SBL 0 dB
Ниво на съраунд задния десен
високоговорител c) [SBR LEVEL]
SBR –20.0 dB to SBR +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
SBR 0 dB
Ниво на предния ляв висок
високоговорител c) [LH LEVEL]
LH –20.0 dB to LH +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
LH 0 dB
Ниво на предния десен висок
високоговорител c) [RH LEVEL]
RH –20.0 dB to RH +10.0 dB
(0.5 dB step)
RH 0 dB
Ниво на субуфер c)
[SW LEVEL]
SW –20.0 dB to SW +10.0 dB
(0.5 dB стъпка)
SW 0 dB
Компресия на динамичния обхват
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Auto Calibration Стартиране на автоматична
(Автоматична настройка [A. CAL. START]
настройка)
[<AUTO CAL>] Вид на настройката [CAL TYPE]
(стр. 40)
Level Settings
(Настройки на
нивата на звука) [<LEVEL>]
(стр. 77)
Допълнителни операции
Настройки
продължава
73BG
Меню [Прозорец Опция [Прозорец
на дисплея]
на дисплея]
Настройки
Speaker Settings
(Настройки
на високоговорителите)
[<SPEAKER>]
(стр. 78)
Модел на високоговорителите
[SP PATTERN]
За подробности, вижте стр. 78
Първоначална
настройка
3/4.1
Преден високоговорителc)
[FRT SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Централен високоговорителc)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Съраунд високоговорителиc)
[SUR SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Размер на преден висок
високоговорителc) [FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Съраунд Back Speaker Assign b)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Разстояние до предния ляв
високоговорителc) [FL DIST.]
FL 1.00 m to FL 10.00 m
(FL 3’3” to FL 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
FL 3.00 m
(FL 9’10”)
Разстояние до предния десен
високоговорителc) [FR DIST.]
FR 1.00 m to FR 10.00 m
(FR 3’3” to FR 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
FR 3.00 m
(FR 9’10”)
Разстояние до централния
високоговорителc) [CNT DIST.]
CNT 1.00 m to CNT 10.00 m
(CNT 3’3” to CNT 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
CNT 3.00 m
(CNT 9’10”)
Разстояние до съраунд левия
високоговорителc) [SL DIST.]
SL 1.00 m to SL 10.00 m
(SL 3’3” to SL 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
SL 3.00 m
(SL 9’10”)
Разстояние до съраунд десния
високоговорителc) [SR DIST.]
SR 1.00 m to SR 10.00 m
(SR 3’3” to SR 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
SR 3.00 m
(SR 9’10”)
Разстояние до съраунд задния
високоговорителc) [SB DIST.]
SB 1.00 m to SB 10.00 m
(SB 3’3” to SB 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
SB 3.00 m
(SB 9’10”)
Разстояние до съраунд задния ляв
високоговорителc) [SBL DIST.]
SBL 1.00 m to SBL 10.00 m
(SBL 3’3” to SBL 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
SBL 3.00 m
(SBL 9’10”)
Разстояние до съраунд задния десен SBR 1.00 m to SBR 10.00 m
(SBR 3’3” to SBR 32’ 9”)
високоговорителc) [SBR DIST.]
(0.01 m (1 in) стъпка)
SBR 3.00 m
(SBR 9’10”)
LH 1.00 m to LH 10.00 m
(LH 3’3” to LH 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
LH 3.00 m
(LH 9’10”)
Разстояние до съраунд задния десен RH 1.00 m to RH 10.00 m
(RH 3’3” to RH 32’ 9”)
високоговорителc) [RH DIST.]
(0.01 m (1 in) стъпка)
RH 3.00 m
(RH 9’10”)
Разстояние до субуферc)
[SW DIST.]
SW 3.00 m
(SW 9’10”)
Разстояние до предния висок ляв
високоговорителc) [LH DIST.]
74BG
SW 1.00 m to SW 10.00 m
(SW 3’3” to SW 32’ 9”)
(0.01 m (1 in) стъпка)
Меню [Прозорец Опция [Прозорец
на дисплея]
на дисплея]
Surround Settings
(Настройки на
съраунд звука)
[<SURROUND>]
(стр. 81)
Настройки
Първоначална
настройка
METER f)
Мерна единица за разстояние
[DIST. UNIT]
METER, FEET
Кръстосана честота на предния
високоговорител d) [FRT CROSS]
CROSS 40 Hz дo CROSS 200 Hz
(10 Hz стъпка)
CROSS 120 Hz
Кръстосана честота на централния високоговорител d)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz дo CROSS 200 Hz
(10 Hz стъпка)
CROSS 120 Hz
Кръстосана честота на съраунд
високоговорителите d)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz дo CROSS 200 Hz
(10 Hz стъпка)
CROSS 120 Hz
Кръстосана честота на предните CROSS 40 Hz дo CROSS 200 Hz
високи високоговорители d)
(10 Hz стъпка)
[FH CROSS]
CROSS 120 Hz
Избор на звуково поле
[S.F. SELECT]
За подробности вижте „Съраунд
звук” (стр. 51).
A.F.D. AUTO
Ниво на ефекта
[EFFECT]
EFCT. MAX, EFCT. STD,
EFCT. MIN
EFCT. STD
BASS 0 dB
STEREO
TREBLE 0 dB
високоговорител [TREBLE]
(1 dB стъпка)
Tuner Settings
(Настройки за
радио приемане)
[<TUNER>]
(стр. 81)
Режим на приемане на FM станции
[FM MODE]
STEREO, MONO
Озаглавяване на предварително
зададени станции [NAME IN]
За подробности вижте „Озаглавяване на
предварително зададени станции” (стр. 49).
Audio Settings
(Настройки на
звука)
[<AUDIO>]
(стр. 82)
Синхронизиране на аудио с видео
изхода [A/V SYNC]
0 ms to 300 ms
(10 ms стъпка)
0 ms
Избор на език за цифрово п
редаване [DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Приоритет на декодиране на
цифров аудио вход
[DEC. PRIO]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
Задаване на аудио вход
[A. ASSIGN]
За подробности вижте „Звук/изображения от други входове” (стр. 94).
Задаване на аудио вход
[A. ASSIGN]
NIGHT ON, NIGHT OFF
NIGHT OFF
Преобразуване на видео сигнал
[RESOLUTION]
AUTO, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
AUTO
Задаване на видео вход
[V. ASSIGN]
За подробности вижте „Звук/изображения от други входове” (стр. 69).
Video Settings
(Видео
настройки)
[<VIDEO>]
продължава
75BG
Допълнителни операции
Ниво на басите за предния високо- BASS –10 dB дo BASS +10 dB
EQ Settings
(1 dB стъпка)
(Настройки на говорител [BASS]
еквалайзера)
TREBLE –10 dB дo TREBLE +10 dB
[<EQ> ] (стр.81) Ниво на дисканта за предния
Меню [Прозорец
на дисплея]
Опция [Прозорец
на дисплея]
Настройки
Първоначална
настройка
HDMI Settings
(HDMI
настройки)
[<HDMI>]
(стр. 83)
Контрол на HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
HDMI Pass Through
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Настройка за HDMI аудио вход
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Ниво на субуфера за HDMI
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
SW AUTO
Филтър на ниско преминаване за
HDMI на събуфера [SW L.P.F.]
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
L.P.F. ON
Audio Return Channel
[ARC]
ARC ON, ARC OFF
ARC ON
Осветеност на прозореца на
дисплея [DIMMER]
DIM MAX, DIM MID, DIM OFF
DIM OFF
System Settings
(Системни
настройки)
[<SYSTEM>]
(стр. 85)
S-AIR [S-AIR]
(стр. 85)
Таймер за самостоятелно изключ- 2:00:00, 1:30:00, 1:00:00, 0:30:00,
ване [SLEEP]
OFF
OFF
Автоматичен режим за преминаване в готовност [AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Озаглавяване на входове
[NAME IN]
За подробности вижте „Озаглавяване на входни сигнали” (стр. 44).
S-AIR ID
[S-AIR ID]
ID: A, ID: B, ID: C
ID: A
Свързване
[PAIRING]
START, CONDITION
START
S-AIR режим
[S-AIR MODE]
PARTY, SEPARATE
PARTY
RF промяна
[RF CHANGE]
RF AUTO, RF ON, RF OFF
RF AUTO
S-AIR режим на готовност
[S-AIR STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY OFF
а) x x x означава канал на високоговорителя (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
b) Можете да изберете този параметър ако “SP PATTERN” не е в положение с настройка за задни
съраунд или предни високи високоговорители (стр. 78).
c) В зависимост от настройките на високоговорителите, някои параметри може да не са налични.
d) Не можете да изберете тази настройка, ако вашият високоговорител е зададен в положение
„LARGE”.
e) Този паметър е възможен само когато са засечени HDMI входни сигнали.
f) „FEET” е мерна единица само за модели от зона U2.
g) Този паметър е възможен само когато S-AIR предавател (не е приложен) е
гнездото на приемника.
76BG
въведен в EZW-T100
Настройка на нивото (меню LEVEL)
Можете да регулирате нивото на всеки високоговорител.
Тези настройки се прилагат във всички звукови
полета
x TEST TONE (Тест-сигнал)
Позволява Ви да регулирате нивата на високоговорителите, докато слушате тест сигнала
от Вашата позиция на слушане.
• ОFF
Тест-сигналът е изключен.
• АUTO xxx*
Тестовият сигнал се извежда от всеки високоговорителв поредност.
*xxx представя канал на високоговорител.
Регулиране нивата на високоговорителите
x FL LEVEL (Ниво на предния ляв
високоговорител)
x FR LEVEL (Ниво на предния десен
високоговорител)
x CNT. LEVEL (Ниво на централния
високоговорител)
x SL LEVEL (Ниво на левия съраунд
високоговорител)
x SR LEVEL (Ниво на десния съраунд
високоговорител)
x SB LEVEL (Ниво на задния съраунд
високоговорител)
x SBL LEVEL (Ниво на задния ляв съраунд високоговорител)
x SBR LEVEL (Ниво на задния десен
съраунд високоговорител)
x LH LEVEL (Ниво на предния ляв
висок високоговорител)
x RH LEVEL (Ниво на предния десен
висок високоговорител)
Забележка
В зависимост от настройките на високоговорител
ите, някои параметри може да не са налични.
x D. RANGE (Компресия на
динамичния обхват)
Позволява Ви да компресирате динамичния обхват на саундтрака. Това може да бъде полезно,
когато искате да гледате филми с ниска сила
на звука късно през нощта. Компресията на
динамичния обхват е възможна само при Dolby
Digital източници.
• COMP. MAX
Динамичният обхват се компресира сериозно.
• COMP. STD
Динамичният обхват се компресира както го
е предвидил специалистът по записа.
• COMP. AUTO
Динамичният обхват се компресира автоматично.
• COMP. OFF
Динамичният обхват не се компресира.
Съвет
Компресорът на динамичния обхват Ви позволява
да компресирате динамичния обхват на саундтрака
въз основа на информацията за него, съдържаща се в
сигнала Dolby Digital.
“COMP. STD” е стандартна настройка, но влияе
само на компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате настройката “COMP.
МАХ”. Тя сериозно компресира динамичния обхват
и Ви позволява да гледате филми късно през нощта
с ниска сила на звука. За разлика от аналоговите
ограничители, нивата са предварително определени
и осигуряват много естествена компресия.
77BG
Допълнителни операции
Можете да регулирате нивото на всеки
високоговорител като използвате следните
параметри.
За леви/десни високоговорители можете да
регулирате нивото от -10.0 dB до +10.0 dB в
интервали от по 0.5 dB. За други високоговорители можете да регулирате нивото от -20.0 dB
до +10.0 dB в интервали от по 0.5 dB
x SW LEVEL (Ниво на субуфер)
Меню Speaker
Можете да изберете размера и разстоянието до високоговорителите свързани към този приемник.
x SP PATTERN
Позволява ви да настроите броя на високоговорителите свързани към този приемник. Трябва да
сте в синхрон с натсройките на високоговорителите.
Например:
/ . 2 предни 2 съраунд 1 събуфер
+ 2 предни
високи +
централен
Подреждане
Преден ляв/ Преден
десен
ляв/десен
висок
Централен Съраунд
ляв/десен
Съраунд
заден ляв
Съраунд Събуфер
заден десен
5/2.1
B
B
B
B
–
–
B
5/2
B
B
B
B
–
–
–
4/2.1
B
B
–
B
–
–
B
4/2
B
B
–
B
–
–
–
3/4.1
B
–
B
B
B
B
B
3/4
B
–
B
B
B
B
–
2/4.1
B
–
–
B
B
B
B
2/4
B
–
–
B
B
B
–
3/3.1
B
–
B
B
B
–
B
3/3
B
–
B
B
B
–
–
2/3.1
B
–
–
B
B
–
B
2/3
B
–
–
B
B
–
–
3/2.1
B
–
B
B
–
–
B
3/2
B
–
B
B
–
–
–
2/2.1
B
–
–
B
–
–
B
2/2
B
–
–
B
–
–
–
3/0.1
B
–
B
–
–
–
B
3/0
B
–
B
–
–
–
–
2/0.1
B
–
–
–
–
–
B
2/0
B
–
–
–
–
–
–
78BG
x FRT SIZE
x SUR SIZE
• LARGE
Ако свържете големи високоговорители,
които ефективно да възпроизвеждат бас
честоти, изберете “LARGE”. Обикновено,
изберете “LARGE”. Въпреки това ако сте
избрали конфигурация на високоговорителите, в която не фигурира събуфер, предните
високоговорители автоматично се настройват в позиция “LARGE”.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти когато използвате мултиканален съраунд звук, изберете “SMALL” за да
активирате потока за пренасочване на бас
честотите и извеждането на предните канали на бас честотите от събуфера. Когато
предните високоговорители са в настройка
“SMALL”, централния, съраунд и високите
преди високоговорителисъщо автоматично
се настройват в позиция “SMALL”.
Съраунд задните високоговорители ще бъдат
в същата настройка.
• LARGE
Ако свържете големи високоговорители,
които ефективно да възпроизвеждат бас
честоти, изберете “LARGE”. Обикновено,
изберете “LARGE”. Въпреки това, ако предните високоговорители са в позиция “SMALL”,
не можете да поставите съраунд високоговорителите в позиция “LARGE”
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти когато използвате мултиканален съраунд звук, изберете “SMALL” за да
активирате потока за пренасочване на бас
честотите и извеждането на съраунд каналите на бас честотите от събуфера или от
друг високоговорител, който е в настройка
“LARGE”.
x CNT SIZE
• LARGE
Ако свържете големи високоговорители,
които ефективно да възпроизвеждат бас
честоти, изберете “LARGE”. Обикновено,
изберете “LARGE”. Въпреки това ако предните високоговорители са в позиция “SMALL”,
не можете да поставите предните високи
високоговорители в позиция “LARGE”.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти когато използвате мултиканален съраунд звук, изберете “SMALL”
за да активирате потока за пренасочване на
бас честотите и извеждането на каналите
на предните високи високоговорители и бас
честотите им от събуфера или от друг високоговорител, който е в настройка “LARGE”.
продължава
79BG
Допълнителни операции
• LARGE
Ако свържете голям високоговорител, който
ефективно да възпроизвежда бас честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено, изберете
“LARGE”. Въпреки това ако предните високоговорители са в позиция “SMALL”, неможете
да поставите централния високоговорител
в позиция “LARGE”.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти когато използвате мултиканален съраунд звук, изберете “SMALL” за да
активирате потока за пренасочване на бас
честотите и извеждането на централния
канал на бас честотите от предните високоговорители (ако са в настройка “LARGE”)
или събуфера.
x FH SIZE
Съвет
Настройките “LARGE” и “SMALL” за всеки високоговорител определят дали вградения звуков процесор
ще премахне бас сигнала от този канал. Когато
басите са премахнати от някой канал, функцията за
пренасочване на бас честоти ги препраща към събуфера или към други “LARGE” високоговорители.
Въпреки че бас звуците имат определено количество
насоченост, по-добре е да не ги прекъсвате ако е възможно. Следователно, дори когато използвате малки
високоговорители, можете да ги настроите в позиция “LARGE’ ако искате да извеждате бас честоти
от този високоговорител. От друга стрна, ако използвате голям високоговорител, но предпочитате
последният да не извежда бас честоти, настройте го
в позиция “SMALL”.
Ако общото ниво на звука е по-ниско от предпочитаното от вас
, настройте всички високоговорители в позиция ‘LARGE’. Ако няма достатъчно
баси, можете да изпозлвате еквалайзера, за да засилите
нивата на басите. За подробности вижте страница
81.
x SB ASSIGN
• SPK B
Ако свържете допълнителен преден високоговорител към SPEAKERS SURROUND/BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B терминали,
изберете “SPK B”.
• BI-AMP
Ако свържете предни високоговорители
към SPEAKERS SURROUND/BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B терминали, като
използвате връзка с би-усилвател, изберете
“BI-AMP”.
• OFF
Ако свържете съраунд задни високоговорители или предни високи високоговорители
към SPEAKERS SURROUND/BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B терминали, изберете “OFF”.
Забележка
Когато смените връзката от връзка с би-усилвател
или front B високоговорител на връзка със съраунд
заден или висок преден вискоговорител, настройте
“SB ASSIGN” в положение “OFF” и след това извършете отново авотматичната настройка (стр. 37).
80BG
x FL DIST.
x FR DIST.
Позволява ви да настроите разстояние от
позицията си на слушане до предните високоговорители.
Ако и двата предни високоговорителя не са
поставени на еднакво разстояние от позицията ви на слупане, настройте разстоянието до
най-близкия високоговорител.
x CNT DIST.
Позволява ви да настроите разстояние от
позицията си на слушане до централния високоговорител.
x SL DIST.
x SR DIST.
Позволява ви да настроите разстояние от
позицията си на слушане до съраунд високоговорителите.
x SB DIST.
x SBL DIST.
x SBR DIST.
Позволява ви да настроите разстояние от
позицията си на слушане до съраунд задните
високоговорители.
x LH DIST.
x RH DIST.
Позволява ви да настроите разстояние от
позицията си на слушане до предните високи
високоговорители.
x SW DIST.
Позволява ви да настроите разстояние от
позицията си на слушане до събуфера.
Забележки
• В зависимост от настройките на високоговорителите, някои параметри може да не са налични.
• Тази фунцкия не работи в следните случаи:
– Приемат се сигнали със семплираща честота
повече от 96 kHz.
– Избран е Analog Direct.
x DIST UNIT
x EFFECT (Ниво на ефекта)
Позволява ви да избирате мерната единица за
измерване на разстояния.
• METER
Разстоянието се измерва в метри.
• FEET
Разстоянието се измерва във футове.
Позволява Ви да регулирате “присъствието”
на ефекта съраунд за звукови полета от Cinema
Studio EX A/B/C.
x FRT CROSS
Можете да използвате менюто EQ за да
настроите качеството на тоновете (ниво на
бас/дискант) на предните високоговорители.
Настройка на тона (меню EQ)
Позволява ви да настроите кръстосаните
бас честоти на предните високоговорители,
които са били в настройка “SMALL” в меню
SPEAKER.
x BASS
x CNT CROSS
x TREBLE
Позволява ви да настроите кръстосаните
бас честоти на централния високоговорител,
който е бил в настройка “SMALL” в меню
SPEAKER.
x SUR CROSS
Позволява ви да настроите кръстосаните
бас честоти на съраунд високоговорителите,
които са били в настройка “SMALL” в меню
SPEAKER.
Позволява ви да настроите кръстосаните бас
честоти на предните високи високоговорители, които са били в настройка “SMALL” в меню
SPEAKER.
SURROUND меню
Можете да изберете звуковото поле, което
желаете.
x S.F. SELЕCT (избор на звуково поле)
Позволява Ви да избирате звуковото поле, което желаете . За подробности вижте “Как да се
наслаждаваме на съраунд звук” (стр. 51).
Забележка
Приемникът Ви позволява да прибавите последното
избрано звуково поле към входния сигнал, когато го
изберете (връзка на звуковото поле). Например, ако
изберете HALL за DVD вход, след това смените вида
на входния сигнал и се върнете отново към DVD,
HALL отново ще се прибави автоматично.
Настройка на тунера (меню TUNER)
Можете да използвате менюто TUNER за да
настроите режима на приемане на FM станции, както и да озаглавявате предварително
настроени станции.
x FM MODE (Режим на приемане на
FM станции)
• STEREO
Този приемник кодира сигнала като стерео
сигнал, когато радио станциите се предават
в стерео формат.
• MONO
Този приемник декодира сигнала като моно,
независимо от предавания сигнал.
x NAME IN (Озаглавяване на предварително настроени станции)
Позволява да зададете името на предварително настроени станции. За подробности вижте “Озаглавяване на предварително настроените станции” (стр. 49).
81BG
Допълнителни операции
x FH CROSS
Забележки
Тази функция не работи в следните случаи:
• за сигнали с примерна честота по-висока от
48 kHz.
• При избор на Analog Direct.
Съвет
Можете да регулирате басите и дисканта на предните високоговорители и с бутони TONE MODE и
TONE +/- на приемника.
Настройки на звука Меню AUDIO)
Можете да използвате менюто AUDIO за да извършите настройка на звука, която отговаря
на Вашите предпочитания.
x A. V.SYNC.
Разрешава Ви да отложите възпроизвеждането
на аудио сигналите така че разликата между аудио възпроизвеждането и визуалния дисплей се
минимизира. Можете да регулирате в интервал
от 0 до 300 милисекунди.
Забележки
• Този параметър е полезен, когато използвате голям
LCD или плазмен дисплей или проектор.
• Този параметър е валиден само когато използвате
звуково поле засечено с 2CH или A.F.D. бутони. Този
параметър е валиден когато:
– се извеждат сигнали с честота по-висока от 96
kHz;
– избрана е функция ANALOG DIRECT.
x DUAL MONO
Позволява Ви да избирате езика, който искате
да слушате по време на цифрово предаване. Тази
функция работи само с Dolby Digital източници.
• MAIN/SUB (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през
предния ляв високоговорител, а този на
допълнителния език - през предния десен
високоговорител едновременно.
• MAIN (Основен)
Извежда се звукът от основния език.
• SUB (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
82BG
x DEC. PRIO. (Приоритет при
декодиране на цифров аудио вход)
Позволява Ви да определите входния режим за
цифровия сигнал в жаковете DIGITAL IN.
• DEC. AUTO
Автоматично превключва входния режим
между DTS, Dolby Digital или PCM.
• DEC. PCM
Сигналите PCM са с приоритет (за да се
предотврати прекъсване, когато започне
възпроизвеждането).
Въпреки това, когато постъпват други входни сигнали, възможно е звукът да не се извежда
в зависимост от формата. В този случай
задайте “DEC. AUTO”.
Когато изберете сигнали от HDMI IN жак,
само PCM сигнали се извеждат от свързания
плейър. Когато получите сигнали от друг формат, настройте опцията в “DEC. AUTO”.
Забележки
• Дори когато “DEC. PRIO” e в позиция “DEC. PCM”,
звукът може да бъде прекъснат отначало в зависимост от CD диска, който се възпроизвежда.
• Когато възпроизвеждате DTS CD, настройте
“DEC. PRIO” в положение “DEC. AUTO”.
x А. ASSIGN
Позволява Ви да избирате цифрови аудио
входове за източника. За повече подробности
вижте “Извеждане на дигитален звук от други
входове” (стр. 69).
x NIGHT MODE
Позволява ви да запазите усещането за киносалон и при ниски нива на звука. За подробности
вижте „Насладете се на съраунд ефекти при
ниски нива на звука (NIGHT MODE)” (стр. 55)
• NIGHT ON
• NIGHT OFF
Настройки за видео (меню VIDEO)
Можете да правите видео настройки.
x RESOLUTION
Забележка
Ако изберете резолюция, която не се поддържа от
свързания телевизор в “RESOLUTION”, изображенията от телевизора ще се извеждат директно.
x V. ASSIGN
Позволява ви да припишете видео вход на други входни източници. За подробности вижте
“Насладете се на звук/изображение от други
източници” (стр. 69).
Позволява ви да регулирате HDMI настройките.
x CTRL: HDMI
Позволява ви да включвате и зиключвате
функция Control for HDMI.
За подробности относно операцията, вижте
„Функции на “BRAVIA” Sync” (стр. 56).
x PASS THRU
Позволява ви да извеждате HDMI сигнали към
телевизора дори когато приемникът е в режим
на готовност.
• ON
Когато приемникът е в режим на готовност, той непрекъснато извежда HDMI
сигнали от жак HDMI TV OUT.
• AUTO
Когато приемникът е включен, докато телевизорът е в режим на готовност, приемникът непрекъснато извежда HDMI сигнали от
жак HDMI TV OUT. Sony препоръчва тази
настройка ако изпозлвате телевизор съвместим с ‘BRAVIA’ Sync. Тази настройка запазва
захранване в режим на готовност сравнена с
настройка “ON”.
• OFF
Приемникът не извежда HDMI сигнали,
когато е в режим на готовност. Включете
приемника, за да се насладите на включения
източник на телевизионния екран.
Тази настройка запазва захранване в режим на
готовност сравнена с настройка “ON”.
Забележки
• Този параметър не е наличен, когато”CTRL: HDMI”
е в положение “CTRL: OFF”.
• Когато е избрана позиция “AUTO”, може да отнеме
малко повече време за изображението и звука да
бъдат изведени от телевизора, когато е избрана
настройка „ON”.
• Когато приемникът е в режим на готовност,
HDMI индикаторът светва ако “PASS THRU” е в
позиция “AUTO” или “ON”. Въпреки това, когато
“PASS THRU” е в позиция “AUTO”, индикаторът
ще изгасне ако няма засечени сигнали.
продължава
83BG
Допълнителни операции
Позволява ви да конвертирате резолюцията на
аналоговите входни видео сигнали (компонентни видео и видео) и да ги извежда от HDMI TV
OUT жака.
• AUTO
Резолюцията се настройва автоматично в
зависимост от свързания телевизор.
• 480/576p
Резолюцията се настройва в положение
480/576p. Видео сигналите се превръщат и
извеждат посредством приемника.
• 720p
Резолюцията се настройва в положение 720p.
Видео сигналите се превръщат и извеждат
посредством приемника.
• 1080i
Резолюцията се настройва в положение 1080i.
Видео сигналите се превръщат и извеждат
посредством приемника.
• 1080p
Резолюцията се настройва в положение 1080p.
Видео сигналите се превръщат и извеждат
посредством приемника.
HDMI настройки
x Audio Out
x SW L.P.F
Позволява ви да настроите HDMI аудио
сигналите, които се извеждат от възпроизвеждащия компонент, свързан към приемника
посредством HDMI връзка.
• AMP
HDMI аудио сигналите от възпроизвеждащия
компонент се извеждат само от високоговорителите, свързани към приемника. Многоканалният звук може да бъде възпроизведен
като такъв.
Позволява ви да настроите low pass filter за
събуфера, когато са въведени мултиканални
линеарни PCM сигнали посредством HDMI
свързване. Настройте “SW L.P.F” ако пресечената честота на свързания събуфер няма low
pass filter.
• L.P.F. ON
Филтърът на събуфера е с честота на прекъсване 120 Hz.
• L.P.F. OFF
Филтърът на събуфера е изключен.
Забележка
Аудио сигнали не се извеждат от високоговорителите на телевизора, когато “Audio Out” е зададен на
положение “AMP”.
• ТV+АМР
Звукът се извежда от високоговорителя на
телевизора и високоговорителите, свързани
към приемника.
Забележки
• Качеството на звука от възпроизвеждащия
компонент зависи от качеството на звука на
телевизора, както и от броя на каналите, семплиращата честота и др. Когато телевизорът има
стерео високоговорители, звукът, който се извежда от приемника, също ще бъде стерео, дори и
да възпроизвеждате многоканален софтуер.
• Когато свържете приемника към видео компонент (прожекционен апарат и др.), възможно е
от приемника да не се изведе звук. В този случай
изберете ”АМР”.
x SW Level (Ниво на субуфера)
Позволява ви да настроите нивото на субуфера на 0 dB или +10 dB, когато PCM сигналите се
вкарват посредством HDMI връзка. Можете
по отделно да зададете нивото за всеки HDMI
вход.
x SW AUTO
• Автоматично задава нивото на 0 dB или +10
dB в зависимост от честотата.
• SW +10 dB
• SW 0 dB
84BG
x ARC
Позволява ви да се насладите на телевизионен
звук от високоговорителите свързани към приемника посредством HDMI кабел. За подробности вижте „Насладете се на телевизионен
звук посредством HDMI кабел” (стр. 60).
• ARC ON
Аудио сигналът се извежда от HDMI TV OUT
жака.
• ARC OFF
Аудио сигналът се извежда от TV OPTICAL
IN или TV AUDIO IN жаковете.
Забележка
Този параметър не е наличен, когато”CTRL: HDMI” е
в положение “CTRL: OFF”.
SYSTEM меню
Можете да използвате менюто с настройки
на системата, за да задавате настройки за
приемника.
x DIMMER
Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея в 3 стъпки.
Съвет
Можете да използвате бутон DIMMER и на приемника.
x SLEEP
Позволява ви да настройвате приемника да се
изключва автоматично в определено време. За
подробности вижте „Използване на таймера за
изключване” (стр. 45)
• 2:00:00
• 1:30:00
• 1:00:00
• 0:30:00
• OFF
x AUTO STBY
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи:
– Избран е вход TUNER.
– Използвате S-AIR приемник или съраунд усилвател.
• Ако използвате режим автоматично преминаване
в режим на готовност и самостоятелен таймер за
изключване едновременно, таймерът за изключване
има приоритет.
Програмиране на устройството
за дистанционно управление
Можете да програмирате устройството за
дистанционно управление така, че да онтролирате с него компоненти, които не са с
марката Sony като промените кода. След като
контролните сигнали са запаметени веднъж,
можете да използвате тези компоненти като
част от вашата система.
Освен това, можете да програмирате устройството за дистанционно управление за компоненти с марката Sony, които устройството
не може да контролира. Обърнете внимание,
че устройството за дистанционно управление
може да управлява само компоненти, които
приемат безжични инфрачервени сигнали.
Забележка
Не можете да промените настройките за DMPORT
входни бутони.
RM SET
UP
TV
Numeric
buttons
S-AIR меню
За подробности относно S-AIR вижте „Работа с S-AIR” (стр. 60).
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Input
buttons
ENTER
HDMI 4
1
x NAME IN
Позволява ви да озаглавявате входове. За
подробности вижте „Озаглавяване на входове”
(Стр. 44).
AV /
Докато държите натиснат RM
SET UP, натиснете AV &/1.
Бутонът RM SET UP мига.
2
Натиснете входния бутон за
компонента, който желаете да
контролирате.
Например, ако искате да контролирате
CD плейър, натиснете SA-CD/CD.
Индикаторът RM SET UP и SHIFT
светват.
продължава
85BG
Устройството за дистанционно управлени
Позволява ви да настройвате приемника да се
прехвърля в режим на готовност автоматично когато не работите с него или когато към
него не се предават сигнали.
• STBY ON
Прехвърля се към режим на готовност след
около 30 минути.
• STBY OFF
Не се прехвърля в режим на готовност.
Използване на устройството за
дистанционно управление
3
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете цифров код (или един
от кодовете, ако са повече от
един), съответстващ на компонента и производителя на компонента, който желаете да управлявате (включитело бутон ТV).
Вижте таблиците на страница 86-89за
информация относно кодовете с цифри
съответстващи на компонента и
производителя на компонента (първата
цифра и последните две цифри от кода
отговарят съответно на категорията и
кода на производителя)
Забележка
За кодове за управляване на телевизори са валидни единствено стойности под 500.
4
Натиснете ENTER
5
Повторете стъпки от 1 до 4, за
да контролирате други
компоненти.
След като цифровият номер бъде
потвърден, бутонът RM SET UP
премигва два пъти и устройството за
дистанционно управление автоматично
излиза от режима на програмиране.
Бутонът за избор на входен сигнал също
се изключва.
Ако програмирането е неуспешно,
проверете следните:
• Дали индикаторът не е светнал в стъпка
1 и батериите са отслабнали. Подменете
батериите.
• Ако индикаторът е римигнал 5 пъти в бърза
последователност докато сте въвеждали цифровия код и се е получила грешка. Започнете
отново от стъпка 1.
Цифрови кодове, съответстващи на
компонента и на производителя на
компонента
Използвайте цифровите кодове в таблиците
по-долу, за да управлявате компоненти,
които не са с марката Sony, и компоненти с
марката Sony, които по принцип не можете
да управлявате. Тъй като дистанционният
сигнал, който се приема от компонента,
се различава в зависимост от модела и
годината на производство на компонента,
възможно е за компонента да има повече от
един цифров код. Ако програмирането на
устройството за дистанционно управление
се провали, когато използвате някой от
кодовете, опитайте се да използвате други
кодове.
Забележки
• Този индикатор се изключва когато бъде натиснат
валиден бутон.
• В стъпка 2 ако натиснете TUNERможете да програмирате само бутона за тунера (стр. 86)
• За цифрови кодове са валидни само последните
въведени три цифри.
Забележки
• Цифровите кодове се базират на последната
информация за всяка от марките. Съществува
вероятност, обаче, вашият компонент да не отговори на някои или на всички кодове.
• Възможно е да не успеете да използвате всички
бутони за избор на входен сигнал на това устройство за дистанционно управление, когато работите с определен компонент.
За да отмените програмирането
За да управлявате тунер
Натиснете RM SET UP на която и да
е стъпка. Индикаторът RM SET UP
примигва 5 пъти в бърза последователност.
Устройството за дистанционно управление
автоматично излиза от режим на
програмиране.
За да активирате входове след програмиране
Натиснете програмен бутон, за да
активирате входа, който желаете.
86BG
Марка К
SONY
од
005
За да управлявате CD плейър
Марка К
SONY
од
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
За да управлявате HDD рекордер
Марка К
SONY
од
307, 308, 309
За да управлявате Blu-ray диск плейър/
рекодер
MAGNAVOX
111, 116
Марка К
MARANTZ
116
SONY
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
335
PANASONIC
115
SAMSUNG
336
PHILIPS
116
LG
337
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
од
310, 311, 312
За да управлявате PSX
Марка К
SONY
од
313, 314, 315
За да управлявате DAT дек
Марка К
од
SONY
203
PIONEER
219
Марка К
од
Марка К
од
SONY
401, 402, 403
BROKSONIC
424
DENON
405
HITACHI
416
415, 423
SONY
201, 202
JVC
DENON
204, 205
MITSUBISHI
419
KENWOOD
206, 207, 208, 209
ORITRON
417
NAKAMICHI
210
PANASONIC
406, 408, 425
PANASONIC
216
PHILIPS
407
PHILIPS
211, 212
PIONEER
409, 410
PIONEER
213, 214
RCA
414
TECHNICS
215, 216
SAMSUNG
416, 422
YAMAHA
217, 218
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
Устройството за дистанционно управлени
За да управлявате касетъчен дек
За да управлявате DVD плейър
За да управлявате MD дек
Марка К
SONY
од
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
За да управлявате DVD рекордер
Марка К
SONY
од
401, 402, 403
продължава
87BG
За да управлявате DVD/VCR COMBO
Марка К
SONY
од
411
За да управлявате DVD/HDD COMBO
Марка К
SONY
401, 402, 403
SONY
од
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529,
544
501, 502
AIWA
501, 536, 539
AKAI
503
од
PHILIPS
од
За да управлявате телевизор
Марка К
Марка К
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
AOC
503
CENTURION
566
SAMPO
566
CORONADO
517
SABA
530, 537, 547, 549,
558
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
DAYTRON
517, 566
SANYO
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
508, 545, 546, 560,
567
SCOTT
503, 566
FISHER
508, 545
SEARS
FUNAI
548
503, 508, 510, 517,
518, 551
FUJITSU
528
SHARP
517, 535, 550, 561,
565
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
503, 519, 527, 544,
566, 568
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
88BG
SYLVANIA
503, 518, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
GE
503, 509, 510, 544
LOEWE
515, 534, 556
За да управлявате LD плейър
Марка К
од
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
За да управлявате видео CD плейър
Марка К
SONY
од
605
За да управлявате видеорекордер
Марка К
од
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
BLAUPUNKT
707, 708, 709, 759
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
(GE)
721, 722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
MAGNAVOX
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
* Ако видеорекордерът AIWA не работи дори
след като сте въвели кодовете за AIWA, опитайте да въведете кодовете за SONY.
Марка К
SONY
од
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Устройството за дистанционно управлени
MITSUBISHI/MGA
726, 727, 728, 736
За да управлявате сателитен тунер
За да управлявате кабелна кутия
Марка К
SONY
HAMLIN/REGAL
од
821, 822, 823
836, 837, 838, 839,
840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
830, 831
826, 827
89BG
Премахване на съдържанието на
паметта на устройството за
дистанционно управление
1 Докато задържате натиснат бу-
тон MASTER VOL – (само за модел
RM-AAP049) или бутон 2 (само за
модел RM-AAP050), натиснете и
задръжте &/1 и след това натиснете &/1.
Индикаторът RM SET UP примигва 3
пъти.
2
Освободете всички бутони.
Съдържанието на паметта на устройството за дистанционно управление (напр.
Програмни данни) се изтрива.
Дпълнителна информация
Речник
x Cinema Studio EX
Това е съраунд звуков режим, който се може
да се счита за компилация на технологията за
цифров кино звук. Той предоставя звук като
в кино салоните, като използва три технологии: „Virtual Multi Dimension”, “Screen Depth
Matching”, и “Cinema Studio Reverberation”.
„Virtual Multi Dimension”, технологията за виртуални високоговорители, създава виртуална
мулти-съраунд среда с реални високоговорители до 7.1 канала, и създава усещането на съраунд
звука от кино салоните във вашия дом.
“Screen Depth Matching” възпроизвежда смекчаването, пълнотата и дълбочината на звука,
който обикновено се създава в кино салоните,
посредством излъчване на звука зад екрана. Тази
функция се прибавя към предните и централните канали.
“Cinema Studio Reverberation” възпроизвежда
звуковите характеристики на специализирани
киносалони и студия за запис, включително
студията на Sony Pictures Entertainment. Съществуват три режима, A/B/C, в зависимост
от вида на студиото.
x Компонентно видео
Формат за предаване на информация за видео
сигнали, състоящ се от три отделни сигнала:
осветеност Y, цветност Pb и цветност
Pr. Висококачествените изображения, като
например DVD видео или HDTV изображенията, се предават по-достоверно. Трите жака са
цветни - зелен, син и червен.
x Сложен видео сигнал
Стандартен формат за предаване на информация за видео сигнали. Сигналът за осветеност
Y и сигналът за цветност C се комбинират и
предават заедно.
90BG
x Deep Color
x Dolby Digital Surround EX
Видео сигнали, чиято дълбочина на цветовете е
увеличена, когато преминават през HDMI жака.
Броят на цветовете, които могат да бъдат
изразени с 1 пиксел, е 24 бита (16,777,216 цвята), когато сигналът се извежда от текущия
HDMI жак. Въпреки това, ако приемникът
поддържа функция Deep Color, броят на цветовете, който може да бъде изразен с 1 пиксел, ще
бъде 36 и т.н. бита.
Доколкото градацията в дълбочината на
цветовете може да бъде изразена по-прецизно с
повече битове, постоянната промяна в цветовете може да бъде по-плавно изразена.
Акустична технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията за задния
съраунд звук се преобразува в обикновени ляв
и десен съраунд канали, така че звукът може
да бъде възпроизведен в 6.1 канала. Сцените с
движение се възпроизвеждат с по-динамично и
реалистично звуково поле.
x Цифров кино звук (DCS)
Технология за пресъздаване на уникален звук за
домашно развлечение, разработена от Sony в
сътрудничество със Sony Pictures Entertainment,
която ви позволява да се наслаждавате на
завладяващия и мощен звук, характерен за
киносалоните, в домашна обстановка. Можете
да се насладите на идеалното звуково поле,
предвидено от кино-създателите, в домашна
обстановка, като използвате „Digital Cinema
Sound”, разработен чрез интеграция на DSP
(цифрова обработка на сигнала) и измерване на
данни.
x Dolby Pro Logic II
Тази технология преобразува двуканално стерео
в 5.1-канално за възпроизвеждане. Съществуват
режим MOVIE за възпроизвеждане на филми и
режим MUSIC за възпроизвеждане на стерео
източници, като например музика. Старите
филми, кодирани в обикновен стерео формат,
могат да бъдат преобразувани в 5.1-съраунд
звук.
Режимът GAME е подходящ за видео игри.
x Dolby Pro Logic IIx
Технология за 7.1 (или 6.1)-канално възпроизвеждане. Заедно с кодирания звук в Dolby Digital
Surround EX, 5.1-каналният Dolby Digital звук
може да бъде възпроизведен като 7.1 (или
6.1)-канален. Съществуващият стерео звук
може да бъде възпроизведен като 7.1 (или
6.1)-канален.
x Dolby Pro Logic IIz
Технология за цифрово аудио кодиране/разкодиране, разработена от Dolby Laboratories, Inc. Тя
се състои от предни (ляв/десен), централен,
съраунд (ляв/десен) и субуфер канали. Това е
отличаващ се аудио стандарт за DVD видео,
познат като 5.1-канален съраунд.
Dolby Pro Logic IIz допринася за вертикалния
аспект на звуковото поле чрез добавяне на леви
и десни предни високи високоговорители. Той
декодира безпосочни елементи в аудио микса
и ги възпроизвежда от високите високоговорители като придава засилено чувство на
въздушност на звуковото поле.
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus технологията със своята гъвкавост и ефикасност осигурява повече канали за
още по-завладяващ съраунд звук за видео плейъри
с висока резолюция. Нейните невероятни
кодиращи възможности предоставят до 7.1
канала висококачествен многоканален звук, без
да се усеща негативното влияние на ниско-бюджетни видео изпълнения и без да е необходимо
допълнителна настройка на параметрите.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Аудио технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Централната и моно съраунд
информация се преобразува в два стерео канала.
Когато бъде преобразуван, звукът се кодира и
извежда като 4-канален съраунд звук. Това е найчесто срещаният метод на аудио преобразуване за DVD видео.
продължава
91BG
Дпълнителна информация
x Dolby Digital
x Dolby TrueHD
x DTS-HD
Dolby TrueHD е Dolby аудио технология без загуба на данни, разработена за оптични дискове с
висока резолюция. Dolby TrueHD звукът е абсолютно идентичен с оригиналния студиен запис
и осигурява невероятно качество на звука до
8 канала при 96 kHz/24 бита и до 6 канала при
192 kHz/24 бита. Заедно с картина с висока
резолюция, тази технология предлага несравнимо преживяване в домашното кино.
Това е аудио формат, който удължава стандартния DTS Digital Surround формат.
Този формат се състои от ядро и удължение,
като ядрото има съвместимост с DTS Digital
Surround формата. Има два вида DTS-HD
- DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD
Master Audio. DTS-HD High Resolution Audio има
максимална скорост за пренос на данни 6 Mbps
с малка загуба на данните при компресия (Lossy)
и отговаря на максимална семплираща честота
96 kHz и максимум 7.1-канален сигнал. DTS-HD
Master Audio има максимална скорост за пренос
на данни 24.5 Mbps, като използва компресия
без загуба на данните (Lossless), и отговаря на
максимална семплираща честота 192 kHz и
максимум 7.1-канален сигнал.
x DTS 96/24
Формат за цифров сигнал с високо качество.
Записва аудио сигнала при семплираща честота
и битрейт 96 kHz/24 бита, което е най-високата възможна стойност за DVD видео.
Броят на каналите за възпроизвеждане варира в
зависимост от софтуера.
x DTS Digital Surround
Технология за кодиране/декодиране на цифров
аудио сигнал за киносалоните, разработена от
DTS, Inc. Компресира аудио сигнала по-малко,
отколкото Dolby Digital, давайки по-висококачествено възпроизвеждане на звука.
x DTS-ES
Формат за 6.1-канално възпроизвеждане с информация за задните съраунд сигнали. Има два
режима - “Discrete 6.1”, който записва всички
канали независимо един от друг, и “Matrix 6.1”,
който вкарва задните съраунд канали в ляв и
десен съраунд канали. Този формат е идеален
за възпроизвеждане на звуковите пътечки на
филми.
x DTS Neo:6
Тази технология конвертира аудио сигнал, записан като двуканално стерео, за възпроизвеждане
в 7-канален звук. Можете да избирате измежду
два режима в зависимост от предпочитания
от вас източник на възпроизвеждане - CINEMA
за филми и MUSIC за стерео източници като
музика.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока
разделителна способност) е интерфейс, който
поддържа видео и аудио сигнали в единична
цифрова връзка и ви позволява да се насладите
на цифрова картина и звук с високо качество.
HDMI интерфейсът поддържа HDCP (Защита
на високо широколентов цифров сигнал), представляващ технология за защита от копиране
чрез кодиране на цифрови видео сигнали.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Начин на преобразуване на аналогов звук в цифров звук, за да се наслаждавате на цифров звук.
92BG
x S-AIR (Sony Audio Interactive Radio
frequency)
В наше време се наблюдава широко и бързо разпространение на DVD медиа, Digital
Broadcasting (излъчване на цифрова телевизия) и
други медии с високо качество.
За да се осигури излъчването без разваляне
на сигнала и най-скритите нюанси на тези
висококачествени медии, Sony разработи технологията наречена “S-AIR” за радио излъчване
на цифрови аудио сигнали без компресиране и
инкорпорира тази технология в EZW-T10/
EZW-T100.
Тази технология трансферира цифрови аудио
сигнали без компресия като използва честоти 2.4GHz от ISM обхвата (индустриални,
научни и медицински честоти) като например
безжична LAN връзка и Bluetooth.
x Семплираща честота
За да конвертирате аналогови аудио сигнали в
цифрови, аналоговите данни трябва да бъдат
количествени. Този процес се нарича семплиране
и броят пъти в секунда, в който аналоговите данни се превръщат в количествени се
нарича семплираща честота. Стандартният
музикален CD диск запазва данни с параметри
44,100 пъти в секунда, който се определя като
семплираща честота от 44.1 kHz. Общо погледнато, по-висока семлираща честота означава
по-добро звуково качество.
x.v.Colour е термин, повече познат като xvYCC
стандарт, предлаган от Sony, и е търговска
марка на Sony. xvYCC е международен стандарт за пространственото разпределение на
цветовете във видео сигналите.
Този стандарт може да изрази по-широка цветова гама в сравнение с използвания в момента
стандарт за предаване на видео сигнали.
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне
в кутията на приемника, изключете устройството от мрежовото захранване и го
проверете при квалифициран персонал, преди
отново да го включите.
Източници на захранване
• Преди да започнете работа, проверете дали
работното напрежение на устройството съответства на вашето мрежовото
захранване.
Работното напрежение е указано на гърба на
приемника.
• Устройството не е изключено от източника на променлив ток (мрежата), докато
е свързано с контакта на стената, дори ако
самото устройство е изключено.
• Ако няма да използвате устройството за
дълъг период от време, изключете го от
контакта. За да го направите, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте самия кабел.
• (само за модели от зона U2)
Едното жило на щекера е по-широко, з ада
се поставя щепселът винаги в определена
посока и позиция в контакта. Ако не можете
да поставите щекера до край в контакта,
свържете се с най-близкия до вас оторизиран
сервиз.
• Захранващият кабел трябва да бъде подменян
само в квалифициран сервиз на Sony.
Покачване на температурата
Въпреки че устройството загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате устройството продължително време и с
висока сила на звука, температурата в корпуса
от горе, от страни и на дъното се покачва
значително. За да не се изгорите, не докосвайте
корпуса.
продължава
93BG
Дпълнителна информация
x x.v.Colour
Предпазни мерки
Инсталиране
Относно функция S-AIR
• Поставете устройството на място с
подходяща вентилация, за да предотвратите
покачване на вътрешната температура и да
удължите живота на приемника.
• Не поставяйте устройството в близост до
топлинни източници или на места, изложени
на пряка слънчева светлина, прах или механични вибрации.
• Не поставяйте нищо върху устройството,
което би могло да запуши вентилационните
отвори и да причини неизправност.
• Не поставяйте приемника близо до оборудване, като например телевизор, видеорекордер
или касетъчен дек. (Ако приемникът бъде
използван заедно с телевизор, видеорекордер
или касетъчен дек, и ако е поставен твърде
близо до това оборудване, възможно е да се
появи шум и качеството на картината да
се влоши. Това е най-често може да се случи
при използването на стайна антена. Ето
защо, препоръчваме ви да използвате външна
антена.)
• Внимавайте, когато поставяте устройството на специално третирани повърхности
(с восък, лак, безир и др.), защото може да се
получи промяна на цвета на корпуса или да
остане петно.
• Тъй като функция S-AIR предава звука като радио вълни, може да има смущения в предаването на звук, когато са нарушени радиовълните.
Тази характеристика не е неизправност.
• Тъй като функция S-AIR предава звука като
радио вълни, оборудване което генерира
електромагнитна енергия като микровълнова
фурна, може да причини смущения в предаването на звука.
• Тъй като функция S-AIR използва радио вълни,
които имат същата честота като други
безжични системи като безжична LAN връзка
или Bluetooth, може да се получат смущения
или слабо излъчване на сигнал. В този случй
извършете следното:
– Не инсталирайте системата близо до други
безжични системи.
– Не използвайте системата едновременно с
други безжични системи.
– Качеството на предавания сигнал може да
се повиши чрез смяна на канала на предаване
(честотата) на други безжични системи.
За повече подробности обърнете се към
инструкциите за работа на други безжични
системи.
• Разстоянието на предаване на сигнала се различава в зависимост от заобикалящата среда.
Намерете място където предаването между
S-AIR основносто устройство и допълнителните компоненти е най-ефективно и инсталирайте S-AIR основносто устройство и
допълнителните компоненти там.
• Поставете S-AIR устройствата на стабилна
повърхност.
• Може да се получи слаб сигнал или разстоянието на предаване на сигнала да е твърде
кратко ако се случи някое от следните:
– Между S-AIR устройствата има стена/под
от подсилен бетон.
– Между S-AIR устройствата има разделител/врата от огнеупорно стъкло или
метал.
Ако имате въпроси или проблеми относно
вашия приемник, моля, обърнете се към найблизкия доставчик на Sony.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, изключете приемника и извадете щепсела от контакта на стената.
Почистване
Чистете кутията, панела и контролните
бутони с парче мек плат, леко навлажнено с мек
почистващ разтвор. Не използвайте никакви
абразивни парчета плат, грапави прахове или
разтвори като алкохол и бензин.
94BG
Отстраняване на проблеми
Ако срещате някой от следните проблеми, докато използвате приемника, използвайте това
ръководство за отстраняване на проблеми, за
да си помогнете. Ако проблемът продължава,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Аудио
От определен компонент не излиза звук.
• Проверете дали компонентът е правилно
свързан към входните аудио жакове за този
компонент.
• Проверете дали кабелът/кабелите за тази
връзка е/са здраво свързани с жаковете на
приемника и компонента.
Няма звук от аналогови, двуканални
източници.
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен
в положение “AUTO” (стр. 69) и дали за
избрания вход е извършено свързване тип
DIGITAL.
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен
в положение “AUTO” (стр. 69) и функция
“A.ASSIGN” не се използва, за да се припише
аудио вход за друг източник (стр. 69).
Няма звук от цифрови източници (от
входните жакове COAXIAL или OPTICAL).
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен
в положение “ANALOG” (стр. 69).
• Уверете се, че не използвате функцията
“Analog Direct”.
• Проверете дали функция “A.ASSIGN” не се
използва, за да се припише аудио вход за друг
източник (стр. 69).
• Настройте „ARC” в положение “ARC OFF”,
когато от TV OPTICAL IN жака не се извежда звук по време на работа на телевизора
(стр. 60).
продължава
95BG
Дпълнителна информация
Няма звук независимо кой компонент е
избран, или звукът е с ниско ниво.
• Проверете дали високоговорителите или
компонентите са здраво свързани.
• Проверете дали кабелите на всички високоговорители са свързани здраво.
• Проверете дали приемникът и всички компоненти са включени.
• Проверете дали MASTER VOLUME е зададен
в положение “VOL MIN”.
• Проверете дали SPEAKERS са зададени в
положение “SPK OFF” (стр. 34).
• Проверете дали слушалките не са свързани
към S-AIR съраунд усилвателя или към приемника.
• Натиснете MUTING (само за модел RMAAP049) или %(само за модел RM-AAP050) на
устройството за дистанционно управление,
за да отмените функцията заглушаване.
• Проверете дали сте избрали правилния компонент с входните бутони (стр. 43).
• Защитното устройство на приемника е
включено. Изключете приемника, отстранете проблема и отново включете захранването.
Няма звук от един от предните високоговорители.
• Свържете слушалки към жака PHONES, за
да проверите дали звукът се извежда през
слушалките. Ако само един канал се извежда
през слушалките, вероятно компонентът
не е свързан правилно. Проверете дали
всички кабели са здраво свързани с жаковете
на приемника и компонента. Ако и двата
канала се извеждат през слушалките, предният високоговорител вероятно не е свързан
правилно с приемника. Проверете свързването на предния високоговорител, който не
извежда сигнала.
• Уверете се, че сте свързали и двата жака - и
L, и R на аналоговия компонент, а не само
към един от двата жака L или R. Използвайте моно-стерео кабел (не е приложен в
комплекта).
Левите и десните сигнали са небалансирани или се извеждат на обратно.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
• Регулирайте нивото на параметрите чрез
меню LEVEL.
Не се постига съраунд ефект.
• Уверете се, че функцията звуково поле е избрана за MOVIE или MUSIC (стр. 51 или 52).
• Звуковите полета не действат за сигнали с
честота на дискретизация, по-голяма от 48
kHz.
Чува се неприятен шум или жужене.
• Проверете дали високоговорителите и
компонентите са свързани здраво.
• Проверете дали свързващите кабели се намират на разстояние от трансформатор или
мотор и на поне 3 метра от телевизор или
флуоресцентна лампа.
• Преместете телевизора далеч от аудио
компонентите.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги с парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Dolby Digital или многоканалният DTS звук
не се възпроизвежда.
• Проверете дали възпроизвежданото DVD
и т.н е записано в Dolby Digital или DTS
формат.
• Когато свържете DVD плейър и т.н към
цифровите входни жакове на приемника,
проверете аудио настройката на свързания
компонент. Например, когато свързвате
“Playstation 3”, настройте BD/DVD аудио
източника в положение “Bitsteram” на вашия
“Playstation 3”.
• Настройте “AUDIO OUT” в положение
“AMP” в менюто HDMI.
Няма звук или от централния/съраунд/
задните съраунд високоговорители се
чува много слаб звук.
• Изберете режима „Cinema Studio EX (стр. 51).
• Проверете дали настройките за високоговорителите са подходящи като използвате
AUTO CAL меню или “SP PATTERN” в меню
SPEAKER. След това проверете дали звукът
се извежда правилно от всеки високоговорител като използвате “TEST TONE” в меню
LEVEL.
• Регулирайте нивото на високоговорителите
(стр. 42).
Няма звук от субуфера.
• Уверете се, че субуферът е свързан здраво и
правилно.
• Уверете се, че високоговорителят е включен.
• В зависимост от избраното звуково поле, от
високоговорителя може да не се извежда звук.
• Когато всички високоговорители са зададени
в положение “LARGE” и сте избрали “Neo:6
Cinema” или “Neo:6 Music”, от субуфера не се
чува звук.
• Проверете настройките за ‘SP PATTERN’
(стр. 78)
96BG
Записът не може да бъде направен.
• Проверете дали компонентите са правилно
свързани.
• Изберете източника чрез входните бутони
(стр. 43).
Няма звук от компонента, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• Регулирайте нивото на силата на звука на
приемника.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерът и/или
компонентът не са правилно свързани.
Изключете приемника, след това отново
свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптера и/
или компонента.
• Проверете дали DIGITAL MEDIA PORT адаптерът и/или компонентът са съвместими с
този приемник.
Видео
Няма картина или на телевизионния
екран или на монитора се извежда неясна
картина.
• Изберете съответния вход на приемника
като използвате входните бутони.
• Задайте телевизора в съответния режим на
приемане.
• Преместете телевизора далече от аудио
компонентите.
• Определете правилно входа за видео компонента.
• В зависимот от DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, видео извеждането може да не е
възможно.
Записът не може да бъде извършен.
• Проверете дали компонентите са правилно
свързани.
• Изберете източника, като използвате входните бутони (стр. 43).
Радиостанциите не могат да бъдат
приемани.
• Проверете дали антените са добре свързани.
Регулирайте положението на антените и,
ако е необходимо, свържете външна антена.
• Силата на сигнала от радиостанциите е
твърде слаб (когато приемате с автоматична настройка). Използвайте директна
настройка.
• Уверете се, че правилно сте задали интервала на приемане (когато приемате AM
станции с директна настройка).
• Няма предварително настроени станции
или предварително настроените станции
са били изтрити (когато приемате чрез
сканиране за предварително настроени станции). Предварително настройте станциите
(стр. 48).
• Натиснете АМР, след това натиснете неколкократно DISPLAY на устройството за
дистанционно управление, така че честотата да се изведе на дисплея.
RDS не работи*.
• Уверете се, че сте приели FM RDS станция.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
Тунер
RDS информацията, която желаете, не
се извежда.*
• Свържете се с радиостанцията и проверете дали предлага въпросната услуга. Ако я
предлага, значи въпросната услуга е временно
недостъпна.
*само за модели от зона CEL, CEK.
Външна FM антена
Приемник
ANTENNA
AM
Заземяващ кабел
(не е приложен в
комплекта)
Към земята
97BG
Дпълнителна информация
FM приемането е слабо.
• Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не
е приложен в комплекта), за да свържете
приемника към външна FM антена, както е
показано по-долу. Ако свържете приемника с
външна антена, трябва да заземите. За да предотвратите газова експлозия, не свързвайте
заземяващия кабел към газова тръба.
HDMI
Звукът от източника, който се въвежда
към HDMI жака, не се извежда от приемника или телевизионния говорител.
• Проверете HDMI връзката (стр. 24).
• Не можете да слушате Super Audio CD, като
свържете HDMI.
• В зависимост от компонента, който се
възпроизвежда, възможно е да се наложи да
извършите настройка на компонента. Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към всеки компонент.
• Уверете се, че използвате свързващ кабел за
HDMI жак, съответстващ на високоскоростен (HDMI версия 1.3а, категория 2 кабел),
когато преглеждате изображения или слушате
звук, посредством Deep Color прехвърляне.
Изображението от източника, което се
въвежда през жака HDMI, не се извежда на
телевизора.
• Проверете HDMI връзката (стр. 24).
• В зависимост от компонента, който се
възпроизвежда, възможно е да се наложи да
извършите настройка на компонента. Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към всеки компонент.
• Уверете се, че използвате свързващ кабел за
HDMI жак, съответстващ на високоскоростен (HDMI версия 1.3а, категория 2 кабел),
когато преглеждате изображения или слушате
звук, посредством Deep Color прехвърляне.
Функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) не работи.
• Проверете HDMI връзката (стр. 24).
• Уверете се, че “CTRL: HDMI” е зададен на
положение “CTRL ON” в менюто HDMI.
• Уверете се, че свързаният компонент е
съвместим с функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI).
• Проверете настройките на функцията
Control for HDMI (Контрол на HDMI) на
свързания компонент. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено
към компонента.
• Повторете стъпките от раздел ”Подготовка за функцията Control for HDMI (Контрол
на HDM)”, ако променяте HDMI връзката,
ако включвате/изключвате АС захранващия
кабел или когато е възникнал токов удар
(стр. 56).
98BG
От високоговорителите на приемника и
телевизора на се извежда звук, докато използвате функцията System Audio Control.
• Уверете се, че вашият телевизор е съвместим с функцията System Audio Control.
• Ако телевизорът няма такава функция,
задайте настройките “Audio Out” в менюто
HDMI в положение:
– “TV+AMP”, ако искате да слушате звук
от високоговорителя на телевизора и от
приемника.
– “AMP”, ако искате да слушате звук от
приемника.
• Когато свържете приемника към видео компонент (прожектор и т.н.), звукът може да не
се изведе посредством приемника. В този
случай изберете “AMP”.
• Ако не можете да чувате звука от свързания
към приемника компонент, докато телевизорът е избран като вход за приемника:
– Променете входа на приемника на HDMI,
когато искате да гледате програма на
компонент, свързан чрез HDMI връзка с
приемника.
– Сменете канала на телевизора, когато искате да гледате телевизионно предаване.
– Изберете компонента или входа, който желаете да гледате, когато гледате програма на
компонент, свързан към телевизора. За тази
операция се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към телевизора.
Когато приемникът е в режим на готовност, от телевизорът не се извеждат
образ или звук.
• Когато приемникът е в режим на готовност,
изображението и звукът се извеждат от
HDMI компонента, който сте избрали при
последното включване на приемника. Ако искате да изпозлвате друг компонент, включете компонета и извършете възпроизвеждане
с едно докосване или включете приемника,
за да изберете HDMI компонента, който
искате да използвате.
• Уверете се, че “PASS THRU” е в позиция “ON”
в меню HDMI ако свържете компоненти,
които не са съвместими с ‘BRAVIA’ Sync към
приемника (стр. 56).
Функция S-AIR
Не е установена S-AIR връзка (няма предаване на звук), например индикаторът за
S-AIR трансмисия се изключва, примигва
или свети в червено.
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от 8 м разстояние от устройството.
• Потвърдете ID на устройството и S-AIR
допълнителния компонент (стр. 62).
• Устройството се свързва към друг допълнителен S-AIR компонент. Отменете свързването (стр. 63).
• Инсталирайте основното S-AIR устройство
и S-AIR допълнителния компонент далеч от
други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични
продукти.
• Допълнителният S-AIR компонент е изключен. Уверете се кабелът за захранването е
свързан и включете допълнителния S-AIR
компонент.
От S-AIR приемника няма звук
• Проверете дали компонентите са свързани
към приемника.
От S-AIR компонента няма звук
• Ако използвате друг S-AIR основен компонент, поставете го на повече от 8 м разстояние от компонента.
• Потвърдете ID означението на устройството и S-AIR допълнителния компонент (стр.
62).
• Потвърдете настройките по свързването
(стр. 63).
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент
по-близо един до друг.
• Избягвайте употребата на оборудване, което генерира електромагнетична енергия като
например микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент на
разстояние от други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични
продукти.
• Сменете настройките “RF CHANGE” (стр.
66).
• Сменете настройките по ID обозначение на
S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент.
• Изключете основното устройство и S-AIR
допълнителния компонент, след това ги
включете отново.
• Проверете дали към S-AIR допълнителното
устройство не са свързани слушалки.
продължава
99BG
Дпълнителна информация
Има шум или звукът прескача
• Ако използвате друг S-AIR основен компонент, поставете го на повече от 8 м разстояние от компонента.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент
по-близо един до друг.
• Избягвайте употребата на оборудване, което генерира електромагнетична енергия като
например микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент на
разстояние от други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични
продукти.
• Сменете настройките “RF CHANGE” (стр.
66).
• Сменете настройките по ID обозначение на
S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент.
“HP NO LINK” и “VOL MIN” се появяват алтернативно на предния дисплей на панела
и силата на звука на устройството е
минимална.
• Силата на звука на устройството е минимална, когато изключите съраунд усилвателя със
слушалките ако радио засичането е слабо. В
тези случаи проверете радио приемането и
настройте силата nа звука отново.
Устройство за дистанционно
управление
Устройството за дистанционно управление не работи.
• Насочете устройството за дистанционно
управление към дистанционния сензор на
приемника.
• Отстранете всички препятствия между
устройството за дистанционно управление
и приемника.
• Сменете всички батерии в устройството за
дистанционно управление с нови, ако батериите са изтощени.
• Уверете се, че сте избрали верния вход с
устройството за дистанционно управление.
• Когато управлявате програмиран компонент,
който не е с марката Sony, възможно е устройството за дистанционно управление да
не работи правилно, в зависимост от модела
и производителя на компонента.
Други
Приемникът се изключва автоматично.
• Включена е функция “AUTO STBY” (стр. 85).
100BG
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят извежда
съобщение. Това съобщение указва състоянието
на приемника. Вижте следната таблица, за да
решите проблема. Ако проблемът продължава,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
PROTECTOR
От високоговорителите протича ток или
горният панел на приемника е покрит с нещо.
Приемникът автоматично се изключва след
няколко секунди. Проверете свързването на
високоговорителите и отново включете
захранването.
Ако не успеете да отстраните проблема с по-горе описаните операции
Можете да изчистите паметта на приемника
(стр. 34). Обърнете внимание, обаче, че всички
запаметени настройки ще върнат в настройките си по подразбиране и Вие трябва да ги
настроите отново.
Ако проблемът продължава
Свържете се с най-близкия сервиз на Sony. Обърнете внимание, че ако сервизиращият персонал
подмени части по време на ремонт, тези части
могат да бъдат задържани в сервиза.
В случай на проблем с функция S-AIR, уверете
се, че оторизиран техник е проверил цялото
оборудване (S-AIR основно и допълнителни
устройства) преди да го ползвате отново.
Справка за изтриване на паметта
на приемника
Спецификации
Спецификации за аудио захранването
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени
настройки
стр. 34
Индивидуални звукови
полета
стр. 55
Извеждане на захранване и общо хармонично изкривяване:
(само за модели от зона U2)
При 8 ома натоварванеи работа на два канала,
от 20 – 20,000 Hz; оценени на 95 вата на канал
минимум RMS извеждане, при не повече от
0.09% хармонично изкривяване от 250 миливата до оцененото извеждане.
Усилвател
Модели с код на областта СЕL, CEK
Премерена изходна мощност в стерео режим1)
(8 ohms 1kHz, THD 1 %):
100 W + 100 W
Премерена изходна мощност в съраунд режим2)
(8 ohms 1kHz, THD 10 %):
140 W на канал
1) Измерена при следните условия:
Код на зоната
CEL, CEK
U2
Изисквания към захранването
230 V AC, 50 Hz
120 V AC, 60 Hz
2) Извеждане за предни, централни, съраунд, съраунд
задни и предни високи високоговорители. В зависимост от настройките на звуковото поле и източника, възможно е да няма изходен звуков сигнал.
продължава
101BG
Дпълнителна информация
Модели с код на областта U21)
Минимум RMS мощност на извеждане
(8 ohms 20 – 20,000 Hz, THD 0.09 %):
100 W + 100 W
Премерена изходна мощност в стерео режим
(8 ohms 1kHz, THD 1 %):
110 W + 110 W
Премерена изходна мощност в съраунд режим2)
(8 ohms 1kHz, THD 10 %):
150 W на канал
Честотен отговор
Аналогов 10 Hz – 70 kHz,
+0.5/-2dB (със звуково поле и
еквалайзер)
Входове
Аналогов Чувствителност: 500 mV/
50 kohms
S/N 3): 96 dB
Цифров (коаксиален)
Импеданс: 75 ohms
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF) 4)
Цифров (оптичен)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF) 4)
Изходи (аналогови)
AUDIO OUT
Волтаж: 500 mV/
10 kohms
SUB WOOFER
Волтаж: 2 V/1 kohms
Еквалайзер
Ниво на усилване
-- 10 dB, 1dB стъпка
3) INPUT SHORT (със звуково поле и еквалайзер).
4) Измерена мрежа, входно ниво.
FM тунер
Обхват
87.5 – 108.0 MHz
Антена
FM жична антена
Терминали за антената
75 ома, небалансирана
Междинна честота
10.7 MHz
Видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ohms
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohms
P--/C--: 0.7 Vp-p, 75 ohms
P--/C--: 0.7 Vp-p, 75 ohms
80 MHz HD преминаване
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Код на зоната
CEL, CEK
U2
Изисквания към захранването
230 V AC, 50/60 Hz
120 V AC, 60 Hz
Изходна мощност (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 0.7 A MAX
Консумация на електроенергия
Код на зона Консумация на електроенергия
Код на зоната
CEL, CEK, U2
Изисквания към захранването
240 W
Размери (ш/в/д) (Прибл.)
430 x 157.5 x 322 mm
включително издадените части и
бутони
Тегло (Прибл.)
За модели от зона CEL, CEK
8.2 кг
За модели от зона U2
7.9 кг
За подробности относно код на зона
вижте стр. 5
AM тунер
Скала
Код на зона
CEL, CEK
U2
Обхват
10 kHz стъпка 9 kHz стъпка
–
531 kHz –
1,602 kHz
530 kHz –
1,710 kHz
Антена Кръгова антена
Междинна честота
450 kHz
102BG
531 kHz –
1,710 kHz
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
• Консумация на електроенергия в режим на
готовност: 0.3 W
• В таблата не са използвани халогенни
забавящи вещества.
Индекс
Цифри
2 канала 51
5.1 канала 17
А-Я
Блу рей-диск плейър
Връзки 27
Видеорекордер
Свързаване 30
Видеоигра
Свързване 30
Видеокамера
Свързване 30
Високоговорители
Свързване 19
Инсталация 17
Възпроизвеждане с едно докосване 57
Заглушаване 43
103BG
Дпълнителна информация
А-V
A.F.D. режим 51
Analog Direct 51
Audio Return Channel (ARC) 60
AUTO CALIBRATION 35
BI-AMP 80
DIGITAL MEDIA PORT
Свързване 23
Работа 71
Dolby Digital 91
Dolby Digital ЕХ 54
DTS 92
DVD плейър
Връзки 28
DVD рекордер
Връзки 30
HDMI
Свързване 25
HDMI Pass Through 76
INPUT MODE 69
NIGHT MODE 55
PAIRING 63
RDS 50
S-AIR 60
System Audio Control 58
System Power Off 9
Theater/Theatre Mode Sync 59
Запис
Върху CD-R 45
Върху друг тип носител 46
Звукови полета
Нулиране 55
Избор 51
Избор на система високоговорители 34
Изтриване
Устройство за дистанционно
управление 90
Кабелен телевизионен тунер
Свързване 29
Меню
AUDIO 82
AUTO CAL 40
EQ 81
HDMI 83
LEVEL 77
S-AIR 85
SPEAKER 78
SURROUND 81
SYSTEM 85
TUNER 81
VIDEO 83
Настройка
Автоматична 47
Директна 47
Предварително подбрани станции 49
Озаглавяване 41, 44, 49
Първоначална настройка 34
Режим кино 51
Режим музика 52
Самостоятелен таймер 45
Сателитен тунер
Свързване .29
Свързване на двоен усилвател 71
Свързване на “Playstation 3” 25
Съобщения за грешки 100
Телевизор
Свързване 21
Тест-тон 42
Тунер
Свързване 32
Устройство за дистанционно
управление 12
Ръководство за бърза настройка
Инсталиране на високоговорителите
1: Инсталиране на високоговорителите
104BG
2: Свързване на високоговорителите
p
/
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
/
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV OUT
IN 3
IN 2
TV
MONITOR
OUT
IN 1
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
ARC
SAT/
CATV
IN
IN
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OPTICAL
IN 3
IN 2
TV
MONITOR
OUT
IN 1
DC5V
0.7A MAX
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
BD
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
COMPONENT VIDEO
AUDIO
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
COMPONENT VIDEO
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
MONITOR
AUDIO
IN
/
L
FRONT A
R
L
R
L
R
FRONT A
R
AUDIO
OUT
SURROUND
R
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
AUDIO
OUT
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
L
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
MONITOR
L
L
PR /CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
BD
IN
VIDEO
OUT
PR /CR
PB /CB
VIDEO
IN
OPTICAL
PB /CB
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
Y
L
TV
SA-CD/CD/CD-R
R
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
L
R
TV
SA-CD/CD/CD-R
BD
SAT/CATV
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
CENTER
FRONT A
R
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
L
A
R
L
"
SPEAKERS
ANTENNA
EZW-T100
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV OUT
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 3
IN 2
TV
MONITOR
OUT
IN 1
DIGITAL (ASSIGNABLE)
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
DC5V
0.7A MAX
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
BD
IN
OPTICAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
DMPORT
Y
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
PB /CB
COAXIAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
R
R
L
COMPONENT VIDEO
PR /CR
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
MONITOR
R
AUDIO
OUT
L
L
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
AUDIO
OUT
R
R
SA-CD/CD/CD-R
MONITOR
L
FRONT A
L
L
PR /CR
SURROUND
CENTER
SURROUND
CENTER
PB /CB
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
SPEAKERS
SUBWOOFER
AUDIO
OUT
A
CENTER
SUBWOOFER
B
Свързване на високоговорителите
Кабели използвани за свързване (не са приложени)
" Кабел за високоговорители
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
TV OUT
Ръководство за бърза настройка
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
# Моно аудио кабел
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
BD
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
PB /CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
PR /CR
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
SURROUND
R
L
A
10 mm (13/32 in)
10 mm (13/32 po)
10 mm (13/32 pulg.)
10 mm (13/32 Zoll)
105BG
3: Свързване на други компоненти
Video components/ Composants vidéo/ Componentes de vídeo/ Videokomponenten
Видео компоненти
Сателитен тунер,
Кабелен телевизионен
тунер
Плей стейшън 3
OUTPUT
ANTENNA
EZW-T100
IN 4
AM
IN 3
IN 2
IN 1
Блу-рей диск
плейър
DVD плейър
DVD рекордер
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 1
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT/
CATV
IN
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
PB /CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO
OUT
SURROUND
CENTER
R
L
PR /CR
COMPONENT VIDEO
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
$
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/ FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
ANTENNA
$
IN 4
AM
$
IN 3
IN 2
$
IN 1
TV OUT
ARC
HDMI ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
TV
IN
%*
$
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OPTICAL
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
INPUT
HDMI
ARC
Телевизор
Кабели използвани за свързване (не са приложени)
$ HDMI кабел
% Оптичен цифров кабел
* Не се налага да свързвате този кабел ако телевизорът ви е съвместим с
функция Audio Return Channel (ARC)
Илюстрацията в ръководството определя
високоговорителите от A до J.
A Преден високоговорител (ляв)
B Преден високоговорител (десен)
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (ляв)
E Съраунд високоговорител (десен)
F Съраунд заден високоговорител (ляв)
G Съраунд заден високоговорител (десен)
H Преден висок високоговорител (ляв)
I Преден висок високоговорител (десен)
J Субуфер
* Не можете да използвате задни съраунд високоговорители и предни високи високоговорители
едновременно.
106BG
1: Инсталиране на високоговорителите
4: Свързване на всички кабели накрая.
Горната илюстрация показва пример за система
със 7.1 канала (седем високоговорителя и един
събуфер. Обърнете се към упътването за употреба, приложено към приемника.
Свържете захранващия кабел към контакта.
Обърнете се към стъпка “7: Свързване на
захранващия кабел” в упътването за употреба
приложено към приемника.
2: Свързване на високоговорителите
Свържете високоговорителите според броя и
вида им.
Относно кабелите на високоговорителите и терминалите
• Използвайте кабелите на високоговорителите, които са подходящи за дълбочината на
помещението.
• Кабелите нависокоговорителите може да
са в различни цветове или да имат различни
маркировки по себе си. За да направите правилното свързване, решете как да свържете
(+) и (–) терминала на високоговорителите.
След това свържете към (+) и (-) терминала на
приемника.
• Обърнете се към горните илюстрации за
повече подробности относно кабелите и
терминалите на високоговорителите.
Относно бутон SPEAKER
Ръководство за бърза настройка
Можете да изберете система високоговорители. Обърнете се към “Избор на система
високоговорители” в инструкциите за
употреба приложени към приемника за повече
информация.
3: Свързване на други компоненти
Това е пример за това как да свържете този
приемник и други компоненти. Обърнете се
към стъпки 3 и 4 от “Свързване” в упътването за употреба приложено към приемника за
повече подробности относно свързването към
други компоненти.
107BG
5: Автоматична настройка на високоговорителите.
AUTO CAL MIC
Когато използвате съраунд задни
високоговорители
Когато използвате предни високи
високоговорители*
Оптимизиращ микрофон
* Уверете се, че сте настроили настройките за предни високи високоговорители.
AMP
MENU
0
MENU
108BG
5: Автоматична настройка на
високоговорителите.
Можете да настроите високоговорителите,
за да получите звука, който желаете от всички
свързани високоговорители автоматично,
като изпозлвате функция за автоматична
настройка.
1
Свържете приложения микрофон
към жака AUTO CAL MIC на приемника.
2
Настройте оптимизиращия
микрофон.
Поставете микрофона във вашата позиция на слушане. Използвайте статив или
стойка, така че микрофонът да остане на
една и съща височина с вашето нивото на
слушане.
3
4
Натиснете AMP MENU.
5
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете “A.CAL.START” и след
това натиснете .
6: Настройка на други компоненти
Трябва да настроите всеки компонент така че
звукът да се извебжда правилно от вискоговорителите, когато възпроизвеждате от
свързания компонент.
Обърнете се към упътванията за употреба
приложени към всеки компонент.
След настройката
Приемникът е готов за употреба. Натиснете
входния бутон на устройството за употреба,
за да изберете компонента, който желаете да
възпроизвеждате. Обърнете се към упътването за употреба приложено към приемника за
повече подробности.
Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете „<AUTO CAL>„ и след
това натиснете или b.
Измерването започва.
За подробности относно функцията за
автоматична настройка, обърнете се към
“Настройка на подходящите параметри на
високоговорителите автоматично (АUTO
CALIBRATION)” в инструкциите за употреба
приложени с този приемник.
Забележки
• Ако между оптимизиращия микрофон и високоговорителите има препятствия, настройката не
може да бъде извършена правилно. Отстранете
всякакви препятствия по време на замерването, за
да може да бъде извършено правилно.
• Ако бас честотите са по-ниски, отколкото
предпочитате, използвайте меню SPEAKER, за да
настроите размера на високоговорителите. За
подробности обърнете се към инструкциите за
работа приложени към този приемник.
109BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF