Sony | STR-DH500 | Sony STR-DH500 Инструкции за експлоатация

4-129-450-41(1)
Многоканален AV
приемник
BG
Инструкции за експлоатация
STR-DH500
©2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи
върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като полица за книги или вграден шкаф.
Щепселът служи за изключване на устройството от
електрическата мрежа, затова включвайте уреда в
контакт, който е лесно достъпен. Ако забележите
някаква неизправност, докато работите с устройството,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството с
инсталирани батерии на високи температури, като
например на влиянието на пряка слънчева светлина,
огън или подобни.
Устройството не е изключено от захранването, докато
е свързано с мрежата от 220 V, дори ако самото
устройство е изключено.
Прекалено силният звук при използването на
слушалките може да причини загуба на слуха.
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или неговата опаковка
показва, че продуктът не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да бъдат
причинени. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба във вашия
град, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
2BG
Изхвърляне на използвани
батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че батериите, предоставяни с този продукт, не
трябва да се третират като домашен отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този
символ да бъде използван заедно с химически
означения. Химическият символ на живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на батериите,
могат да бъдат причинени. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните
ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност,
експлоатационни причини или за да бъдат запазени
данните, батериите трябва да останат в устройството,
то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран
персонал.
За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени
правилно, когато животът им изтече, ги предайте на
съответното място за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното изваждане на
батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат
рециклирани.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт или батериите, с които работи, моля,
свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Забележка за потребители: Следната
информация се отнася за оборудването,
продадено в страни, които попадат под
изискванията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Оторизираният представител за EMC и безопасност на
продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи
сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте
към адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.
Информация за ръководството
• Инструкциите в това ръководство се отнасят за
модела STR-DH700. Проверете номера на вашия
модел, като погледнете в долния десен ъгъл на
предния панел. В това ръководство за илюстрации са
използвани моделите с регионален код CEL, освен
ако не е указано друго. Всички разлики в операциите
са ясно описани в текста, например “Само за модели
с регионален код CEK”.
• Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате
и бутоните на приемника, ако те имат същите
или подобни имена като тези на устройството за
дистанционно управление.
Относно регионалните кодове
Регионалният код на закупения от вас приемник
е показан в долната дясна част на задния панел
(вижте илюстрацията по-долу).
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
R
SPEAKERS
Регионален код
Всички разлики във функциите, в зависимост
от регионалния код, са ясно указани в текста например “Само за модели с регионален код АА”.
3BG
Относно авторските права
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro Logic Surround, както и DTS** Digital Surround System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX и символът двойно D
са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз на американски патент No.
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 и други американски
и световни патенти. DTS, DTS Digital Surround, ES
и Neo:6 са запазени търговски марки, а DTS логото,
символът и DTS 96/24 са търговски марки на DTS,
Inc. © 1996, 2008 DTS, Inc. Всички права запазени.
Този приемник работи с технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логото HDMI и High Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки
на HDMI Licensing LLC.
4BG
Съдържание
Описание и местоположение на частите .......... 6
Подготовка за експлоатация
1:
2:
3:
4a:
4b:
5:
6:
Инсталиране на високоговорителите ....... 13
Свързване на високоговорителите ............ 14
Свързване на телевизор ............................. 15
Свързване на аудио компоненти ............... 16
Свързване на видео компоненти ............... 17
Свързване на антените ............................... 22
Подготовка на приемника
и устройството за дистанционно
управление .................................................. 23
7: Автоматично калибриране на
подходящите настройки
(AUTO CALIBRATION) ............................ 24
8: Настройка на нивата и баланса на
високоговорителите (TEST TONE)........... 28
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT) ....................... 44
Избор на програмирано звуково поле ............. 46
Използване само на предните
високоговорители (2CH STEREO) ........... 48
Слушане на звук без настройка
(ANALOG DIRECT)................................... 49
Нулиране на настройките на звуковите полета
към първоначалните им позиции.............. 49
Тунер
Възпроизвеждане
Слушане на FM/AM радио ............................... 50
Предварителна настройка на
радио станции ............................................. 52
Използване на системата за радио
данни (RDS) ................................................ 54
(Само за модели с регионален код CEL,
CEK, RU)
Избор на компонент .......................................... 29
Слушане/гледане от компонент ....................... 31
Други операции
Усилвател
Работа с менютата ............................................. 33
Настройка на нивото (меню LEVEL) .............. 36
Настройка на тона (меню TONE) ................ …37
Настройки за съраунд звук
(меню SUR)........................................................ 37
Настройка на тунера (меню TUNER) .............. 38
Настройки на звука (меню AUDIO) ................ 38
Настройки на видео сигнала
(меню VIDEO) ............................................ 39
Настройки на системата (меню SYSTEM) ..... 40
Автоматична настройка на подходящите
настройки (меню A. CAL) ......................... 43
Превключване между цифров и аналогов
аудио сигнал (INPUT MODE) ................... 56
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) ................ 56
Промяна на дисплея .......................................... 59
Таймер за автоматично изключване ................ 59
Запис с помощта на приемника ....................... 60
Използване на устройството за
дистанционно управление
Промяна на функциите на бутоните ................ 60
Допълнителна информация
Речник ................................................................ 61
Предпазни мерки ............................................... 63
Отстраняване на проблеми............................... 64
Технически характеристики ............................. 68
Азбучен указател ............................................... 70
5BG
Описание и местоположение на частите
Преден панел
1
3
2
4
5
MASTER VOLUME
?/1
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
8
7
6
PHONES
qs
Име
qa
q;
Функция

Натиснете, за да включите или
?/1
(включване/ изключите приемника (стр. 23,
31, 32, 49).
готовност)

INPUT
SELECTOR

Завъртете, за да изберете
входния източник за
възпроизвеждане (стр. 29, 31, 32,
49, 50, 53, 56, 60).
Прозорец на В прозореца на дисплея се
извежда текущото състояние на
дисплея
избрания компонент или списък
с опции за избор (стр. 7).

Приема сигнали от устройството
Сензор за
дистанционно за дистанционно управление.
управление

MASTER
VOLUME
Завъртете, за да регулирате
едновременно нивото на
силата на звука на всички
високоговорители (стр. 28, 29,
31, 32).

MUTING
Натиснете, за да изключите
временно звука.
Натиснете отново MUTING, за
да възстановите звука (стр. 29).

DIMMER
Натиснете неколкократно, за да
настроите яркостта на дисплея.
6BG
9
Име


Функция
DISPLAY
Натиснете неколкократно,
за да изберете информация,
изведена на дисплея
(стр. 55, 59).
2CH/A.DIRECT
Натиснете, за да изберете
звуково поле (стр. 44).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC

TUNING MODE Натиснете, за да работите с
тунера (FM/AM) (стр. 50).
TUNING +/MEMORY/ENTER

INPUT MODE
Натиснете, за да изберете
режима на входен сигнал,
когато едни и същи
компоненти са свързани към
цифрови и аналогови жакове
(стр. 56).

Жак PHONES
Към този жак се свързват
слушалките (стр. 64).
Индикатори на дисплея
1
2
SW
LFE
L
C
R
SL
S
SR
3
OPT
COAX
4
HDMI
5
5
MEMORY RDS
D.RANGE MONO SLEEP
DTS
q;
9
ST
6
PLII
D
8
7
Функция
Име

SW
Светва, когато изборът на субуфер
е зададен в положение “YES”
(стр. 40) и аудио сигналът се
извежда през жаковете
SUBWOOFER.

DTS

LFE
Светва, когато възпроизвежданият
диск съдържа LFE канал (ефект
на ниските честоти) и сигналът
от канала LFE действително се
възпроизвежда.


Светва, за да покаже настоящия
Входни
индикатори вход.
Индикатори на Светят, когато използвате
приемника, за да приемате
тунера
радио станции (стр. 50) и др.
Име
OPT
COAX
HDMI
Светва, когато сте избрали BD
вход. Въпреки това на дисплея се
извежда индикация “NO INPUT”,
когато цифровият сигнал се
извежда през OPTICAL жака.
“OPT” светва и когато е избран
SAT вход, ако INPUT MODE е
зададен в положение “AUTO” и
през жака OPTICAL се извежда
цифровия сигнал на източника.
Светва, когато изберете DVD
вход. Въпреки това, на дисплея се
извежда индикация “NO INPUT”,
когато през жака COAXIAL не се
извежда цифров сигнал.
Светва, когато приемникът
разпознае компонент, свързан чрез
жака HDMI IN (стр. 18).
Функция
Светва, когато приемникът
декодира DTS сигнали.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск
с формат DTS, уверете се, че
сте осъществили цифровите
връзки и че INPUT MODE не е
зададен в положение
“ANALOG” (стр. 56).
MEMORY
Светва, когато активирате
функция в паметта, като
например Preset Memory
(стр. 52) и др.
RDS
Светва, когато бъде настроена
станция, предлагаща услугата
RDS.
Забележка
“RDS” се извежда само за
моделите с код на областта
CEL, CEK, RU.
MONO
Моно програма
ST
Стерео програма
Когато изберете предварително
настроена станция, се извежда
номерът на станцията.
Забележка
Номерът на предварително
настроената станция ще се
промени в зависимост от
станцията, която изберете.
За подробности относно
настройката на станции вижте
стр. 52.
продължава
7BG
Име
Функция
 Dolby
Pro Logic
индикатори
Осветява един от индикаторите,
когато приемникът прилага
Dolby Pro Logic обработка на
двуканални сигнали с цел да
изведе сигнала от централния и
съраунд каналите.

PL
PLII
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Забележка
Тези индикатори не светят,
ако и централният, и съраунд
високоговорителите са зададени
в положение “NO” (стр. 40) и
ако изберете звуково поле, като
използвате бутона A.F.D..
D
Осветява един от индикаторите,
когато приемникът декодира
съответните сигнали в Dolby
Digital формат.
Забележка
Когато възпроизвеждате дискове в
Dolby Digital формат, уверете се,
че сте извършили цифрови връзки
и че INPUT MODE е зададен в
положение “AUTO” (стр. 56).
 SLEEP
Светва, когато е активиран
таймерът за автоматично
изключване (стр. 59).
 D.RANGE
Светва, когато е активирана
компресията на динамичния
обхват (стр. 34).
 Индикатори Буквите (L, C, R и др.)
на възпроиз- показват каналите, които се
вежданите възпроизвеждат. Кутийките
около буквите се променят, за
канали
да покажат как приемникът
смесва звука от източника (в
зависимост от настройките на
високоговорителите).
L
Преден ляв
R
Преден десен
C
Централен (моно)
SL
Съраунд ляв
SR
Съраунд десен
S
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени при Pro
Logic обработка)
Пример:
Формат на записа (Преден/
Съраунд): 3/2.1
Изходен канал: Когато съраунд
високоговорителите са зададени в
положение “NO” (стр. 35)
Звуково поле: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
8BG
C
R
SR
Заден панел
1
2
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
SAT IN
DVD IN
BD IN
OUT
AM
Y
BD
IN
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/CR
OPTICAL
FRONT
SAT IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
IN
IN
DVD
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
8
SA-CD/CD
AUTO CAL
MIC
TV
SAT
76
VIDEO
5
SUBWOOFER
SPEAKERS
4
1 Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT
3
3 Секция SPEAKERS
Към тези жакове
се свързват
високоговорителите
(стр. 14).
OPTICAL IN Свързва към DVD
жакове
плейър и др. Жакът
COAXIAL предлага подобро качество на звука
Жак
COAXIAL IN (стр. 18, 20, 21).
HDMI
IN/OUT*
жакове
Към тези жакове се
свързва DVD плейър,
сателитен тунер, Blu-ray
disc плейър и др.
Картината и звукът
се извеждат към
телевизора (стр. 18).
2 Секция ANTENNA
FM ANКъм този жак се
TENNA жак свързва FM кабелната
антена, приложена към
приемника (стр. 22).
терминали
AM
ANTENNA
4 Секция VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Бял (L)
AUDIO IN/ Към тези жакове се
OUT жакове свързват видеорекордер,
Blu-Ray плейър и др.
(стр. 15-22).
Червен (R)
Жълт
VIDEO IN/
OUT жакове*
Към тези терминали се
свързва АM кръговата
антена, приложена към
приемника (стр. 22).
продължава
9BG
5 Секция AUDIO INPUT/OUTPUT
Бял (L)
AUDIO IN
жакове
Към тези жакове се
свързва Super Audio CD
плейър, CD плейър и
др. (стр. 16).
Червен (R)
Черен
AUDIO OUT Към този жак се
жак
свързва субуфер
(стр. 14).
Устройство за дистанционно
управление
Можете да използвате приложеното устройство
за дистанционно управление RM-AAU023, за да
работите с приемника и да контролирате аудио/видео
компонентите, произведени от Sony (стр. 60).
RM-AAU020
6 Секция COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
COMPOЗелен (Y) NENT
VIDEO
IN/OUT*
жакове
Син
(PB/CB)
Червен
(PR/CR)
Към тези жакове
се свързва DVD
плейър, телевизор
или сателитен
тунер. Можете да
се наслаждавате на
изображения с високо
качество (стр. 15,
20, 21).
1
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
2
wa
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD
TV
2CH
DVD
AUTO CAL Към този жак се
MIC жак
свързва приложеният
оптимизиращ
микрофон за
функцията
Автоматично
калибриране (стр. 25).
8 DMPORT
Към този жак се
свързва DIGITAL
MEDIA PORT адаптера
(стр. 57).
* Можете да гледате изображенията от избрания вход,
когато свържете HDMI OUT или MONITOR OUT жака
към телевизор или проектор (стр. 15, 18).
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
MUSIC
7
8
9
D.SKIP
w;
ql
qk
qj
>10/
-
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
3
4
5
6
7
8
9
q;
TV VOL
MASTER VOL
qh
qa
qg
qf
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
qd
M
FM MODE
TV
10BG
SAT
DVD/BD
MENU
7 AUTO CAL MIC
DMPORT
жак
?/1
X
x
qs
Име
Функция
Име
Функция
 TV I/1
(включване/
готовност)
За да включите или изключите
телевизора, натиснете
едновременно ТV I/1 и TV ().
 AMP MENU
Натиснете този бутон, за да
изведете менюто, чрез което ще
работите с приемника. След това
(),
използвайте V/v/B/b и
за да извършвате операции в
менюто.
 MEMORY
Натиснете, за да запазите
станция.
AV I/1
(включване/
готовност)
Натиснете, за да включите или
изключите Sony аудио/видео
компоненти, с които устройството
за дистанционно управление
може да работи (стр. 60).
Ако натиснете едновременно
I/1 (), приемникът и другите
Sony компоненти ще се изключат
(SYSTEM STANDBY).
Забележка
Функцията на бутона AV I/1
автоматично се променя всеки
път, когато натиснете входните
бутони ().
 I/1
(включване/
готовност)
Натиснете, за да включите/
изключите приемника.
За да изключите всички
компоненти, натиснете
едновременно I/1 и AV I/1 ()
(SYSTEM STANDBY).
 Входни
бутони
Натиснете един от бутоните, за
да изберете компонента, който
желаете да използвате. Когато
натиснете някой от входните
бутони, приемникът се включва.
Бутоните са настроени фабрично
да управляват Sony компоненти.
Можете да програмирате
устройството за дистанционно
управление, така че да
управлявате с него и компоненти,
които не са произведени от Sony,
като следвате стъпките, описани
в “Промяна на функциите на
бутоните” на стр. 60.
 2CH
A.F.D.
Натиснете, за да изберете звуково
поле.
MOVIE
ENTER
 MUTING
Натиснете, за да заглушите
временно звука.
Натиснете отново MUTING, за да
възстановите нивото на звука.
Натиснете едновременно MUTING и TV (), за да активирате
функцията за заглушаване на
звука от телевизора.
a)
 TV VOL + /-
Натиснете едновременно TV VOL
+/- и TV (), за да регулирате
нивото на силата на звука на
телевизора.
MASTER
VOL +a)/ ./>b)
 D. SKIP
Натиснете, за да прескочите диск,
когато използвате мултидиск
чейнджър
 D. TUNING
Натиснете, за да въведете режим
на директна настройка на радио
станция.
Натиснете, за да регулирате
едновременно нивото на
силата на звука на всички
високоговорители.
Натиснете, за да пропуснете
записи в CD плейъра, DVD
плейъра или Blu-ray disc плейъра.
REPLAY<•/ Натиснете, за да повторите
ADVANCE • , предходна сцена или
да превъртите бързо
напред настояща сцена на
видеорекордера, DVD плейъра
или Blu-ray disc плейъра.
m/M b)
Натиснете, за да:
- търсите записи в посока напред/
назад на DVD плейъра.
- превъртите бързо напред/назад
запис на видеорекордера, CD
плейъра или Blu-Ray disc
плейъра.
H a)b)
Натиснете, за да започнете
възпроизвеждане на запис от
видеорекордера, CD плейъра,
DVD плейъра или Blu-ray disc
плейъра.
X b)
Натиснете, за да въведете режим
на пауза при възпроизвеждането
или записа на видеорекордера, CD
плейъра, DVD плейъра или Bluray disc плейъра. (Натискането на
този бутон активира и записа с
компонентите, които са в режим
на готовност при запис).
MUSIC
 DVD/BD MENU Натиснете, за да изведете менюто
на DVD или Blu-ray disc на
телевизионния екран. След това
използвайте бутоните V/v/B/b
(), за да извършите
и
операции от менюто.
Натиснете, за да въведете
стойност, след като изберете
канал, диск или запис, като
използвате бутоните с цифри на
телевизора, видеорекордера или
сателитния тунер.
продължава
11BG
Име
Функция
Име
x b)
Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането на запис на
видеорекордерa, CD плейърa, DVD
плейърa или Blu-ray disc плейърa.

,
V/v/B/b
FM MODE
Натиснете, за да изберете FM моно
или стерео приемане
TV CH +/-
Натиснете едновременно TV
CH +/- и TV (), за да изберете
предварително настроените
телевизионни канали.
След като сте натиснали DVD/BD
MENU (), АМР MENU () или
MENU/HOME (), натиснете V, v,
B или b, за да изберете съответната
настройка. След това натиснете
, за да въведете избора си, ако
преди това сте натиснали DVD/BD
MENU или MENU/HOME.
, за да
Също така, натиснете
потвърдите избора на приемника,
видеорекордера, сателитния тунер,
CD плейъра, DVD плейъра или Bluray disc плейъра.

DISPLAY
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена
на телевизионния екран на
видеорекордера, сателитния тунер,
CD плейъра, DVD плейъра или Bluray disc плейъра.
За да изберете информацията на
телевизор, натиснете едновременно
ТV () и DISPLAY.

TOOLS/
OPTIONS
Натиснете, за да изберете опции
от менютата на DVD плейъра или
Blu-ray disc плейъра.
За да изведете опции за телевизор
Sony, натиснете ТV () и TOOLS/
OPTIONS едновременно.

-/--
Натиснете, за да изберете режима
за въвеждане на канал с една или
две цифри на видеорекордера.
За да изберете режима за
въвеждане на канал на телевизора
с една или две цифри, натиснете
едновременно -/-- и ТV ().
>10/•
Натиснете, за да изберете:
- номер на записи над 10 на
видеорекордера, сателитния
тунер или CD плейъра.
- номер на канал на цифровия
CATVтерминал.
CLEAR
Натиснете, за да изчистите грешка,
когато натиснете неправилен бутон
с цифра.
PRESET +/- Натиснете, за да изберете
- предварително настроени
станции.
- предварително настроените
канали на видеорекордера или
сателитния тунер.
Функция
TUNING +/- Натиснете, за да потърсите радио
станция.

TV
Натиснете едновременно TV
и бутона, който има оранжева
маркировка, за да включите
операциите с телевизора.

MENU/
HOME
Натиснете, за да изведете менюто
на видеорекордера, сателитния
тунер, DVD плейъра или Blu-ray
disc плейъра на телевизионния
екран.
Натиснете едновременно MENU/
HOME и TV (), за да изведете
менюто на телевизора. След това
(), за
използвайте V/v/B/b и
да извършите операции с менюто.

12BG
RETURN/
EXIT O
Натиснете, за да
- се върнете към предходното
меню.
- излезете от менюто, докато то или
ръководството на видеорекордера,
DVD плейъра, сателитния тунер
или Blu-ray плейъра е изведено
на телевизионния екран.
За да се върнете към предишното
меню на телевизора, докато менюто
е изведено на телевизионния екран,
натиснете едновременно RETURN/
EXIT O и TV ().
Име

a)
b)
Натиснете, за да:
- настроите/намерите настроена
станция
- изберете номер на запис на CD
плейъра, DVD плейъра или
Blu-ray disc плейъра. Натиснете
0/10, за да изберете номер на
запис 10.
- изберете номер на канал на
видеорекордера или сателитния
тунер.
Натиснете едновременно ТV ()
и бутоните с цифри, за да изберете
телевизионните канали.
TV INPUT
Натиснете бутона ТV () и TV
INPUT, за да изберете входния
сигнал (телевизионен или видео
вход).
SLEEP
Натиснете, за да активирате
функцията за автоматично
изключване на приемника, като
при изтичане на зададеното време
устройството ще се изключи.
Подготовка за експлоатция
1: Инсталиране на
високоговорителите
Този приемник ви позволява да използвате 5.1-канална
система (5 високоговорителя и 1 субуфер).
За да се насладите напълно на многоканален
съраунд звук, подобен на този в киносалоните, са
ви необходими 5 високоговорителя (два предни,
централен и два съраунд високоговорителя) и субуфер
(за 5.1-канален звук).
Пример за конфигурация на 5.1-канална
система от високоговорители
Бутоните 5, MASTER VOL +, TV VOL + и H имат
осезаема точка. Използвайте я като ориентир, когато
работите с приемника.
Можете да използвате този бутон и за работа с DIGITAL MEDIA PORT адаптера. За подробности относно
функцията на този бутон вижте ръководството за
експлоатация, приложено към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
Забележки
• Възможно е някои функции, обяснени в тази част, да
не работят в зависимост от модела.
• Горните обяснения служат само за пример. Ето
защо, в зависимост от компонента е възможно
гореописаните операции да не са достъпни или да
работят по различен от описания начин.
A Преден високоговорител (ляв)
B Преден високоговорител (десен)
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (ляв)
E Съраунд високоговорител (десен)
F Субуфер
Съвет
Тъй като субуферът не излъчва ясно насочени сигнали,
можете да го поставите където желаете.
13BG
Подготовка за експлоатация

Функция
Бутони
с цифри
(номер 5а))
2: Свързване на високоговорителите
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили АС захранващия кабел.
D
F
A
B
A
DMI
ANTENNA
BD IN
OUT
AM
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
FRONT
DVD IN
MONITOR
OUT
L
NENT VIDEO
IN
IN
DVD
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
B
C
10 mm
E
B
A Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Кабели за високоговорителите (не са
приложени в комплекта)
A Преден високоговорител А (ляв)
B Преден високоговорител А (десен)
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (ляв)
E Съраунд високоговорител (десен)
F Субуфер*
14BG
* Когато свържете субуфер с функция за автоматично
преминаване в режим на готовност, изключете тази
функция, когато гледате филми. Ако функцията за
автоматично преминаване в режим на готовност
е включена, тя превключва автоматично в режим
готовност в зависимост от нивото на входния сигнал,
въвеждан в субуфера и е възможно звукът да не се
изведе от нискочестотния канал.
3: Свързване на телевизор
Забележка
Уверете се, че включвате приемника, когато видео
и аудио сигналите на възпроизвеждащия компонент
се извеждат на телевизора през приемника. Ако
захранването на приемника е изключено, няма да бъде
изведен нито видео, нито аудио сигналът.
Съвет
За да изведете звука на телевизора през
високоговорителите, свързани към приемника, се
уверете, че:
- сте свързали аудио изходните жакове на телевизора
към TV IN жаковете на приемника.
- сте изключили звука на телевизора или сте
активирали функцията за заглушаване на звука.
Телевизор
TV
Аудио сигнали
Аудио/Видео сигнали
A
B
SAT IN
C
D
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
Видео сигнали
DVD IN
BD IN
OUT
AM
Y
BD
IN
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PR/CR
OPTICAL
FRONT
SAT IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
IN
IN
DVD
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате HDMI кабел на
Sony.
C Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
D Видео кабел (не е приложен в комплекта)
15BG
Подготовка за експлоатация
Можете да гледате избраното входно изображение,
когато свържете HDMI OUT или MONITOR OUT жака
към телевизор.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
Преди да свържете кабелите се уверете, че сте
разкачили АС захранващия кабел.
4a: Свързване на аудио
компоненти
Свързване на Super Audio CD плейър/
CD плейър
Следната илюстрация показва как да свържете Super
Audio CD плейър, CD плейър.
Преди да свържете кабелите се уверете, че сте
разкачили АС захранващия кабел. След като свържете
вашия аудио компонент, преминете към „4b: Свързване
на видео компоненти“ (стр. 17) или “5: Свързване на
антените” (стр. 22).
Super Audio CD
плейър/CD плейър
A
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
SAT IN
DVD IN
BD IN
OUT
AM
Y
BD
IN
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/CR
OPTICAL
DVD IN
SAT IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
DVD
IN
IN
AUDIO
IN
SA-CD/CD
TV
SAT
MONITOR
AUDIO
OUT
L
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
VIDEO
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
16BG
SUBWOOFER
4b: Свързване на видео компоненти
Подготовка за експлоатация
Как да свържете компонентите, с които разполагате
Тази глава описва как да свържете компонентите, с
които разполагате, към приемника. Преди да започнете
се обърнете към раздела „Компонент за свързване“ подолу, за да се запознаете със страниците, които описват
свързването на всеки от компонентите.
Преди да започнете свързването на кабелите се
уверете, че сте изключили кабела на захранването.
След като свържете всички компоненти, преминете
към стъпка „5: Свързване на антените“ (стр. 22).
Видео входни/изходни жакове за
свързване
Качеството на картината зависи от свързания жак.
Вижте илюстрацията по-долу. Изберете връзката в
зависимост от жаковете на вашите компоненти.
Компонент за свързване
Y
Компонент
Страница
Телевизор
15
С HDMI жак
18
DVD плейър
20
Сателитен тунер/Разпределител за
кабелна телевизия
21
DVD рекордер/Видеорекордер
22
HDMI
PB/CB
VIDEO
PR/CR
COMPONENT VIDEO
Цифров
Аналогов
Картина с високо качество
Забележка
Включете приемника, когато видео и аудио сигналите
на възпроизвеждащия компонент се извеждат на
телевизора през приемника. Ако захранването на
приемника е изключено, няма да бъде изведен нито
видео, нито аудио сигналът.
17BG
Свързване на компоненти с HDMI
жакове
HDMI е абревиатура на High-Definition Multimedia Interface (мултимедиен интерфейс с висока резолюция).
Това е интерфейс, който предава видео и аудио сигнали
в цифров формат.
Сателитен тунер/
Разпределителна кутия
Аудио
сигнали
DVD плейър
Аудио/видео
сигнали
A
Аудио/видео
сигнали
B
Аудио
сигнали
B
SAT IN
C
Аудио/видео
сигнали
Телевизор,
проектор и др.
Аудио
сигнали
B
Аудио/видео
сигнали
A
B
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
Blu-ray disc плейър
DVD IN
BD IN
OUT
AM
Y
BD
IN
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PR/CR
OPTICAL
FRONT
DVD IN
SAT IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
L
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
IN
IN
DVD
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO
SUBWOOFER
A Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
B HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате HDMI кабел на
Sony.
C Коаксиален цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
18BG
SPEAKERS
Забележки за HDMI връзките
Подготовка за експлоатация
• Звукът се извежда от високоговорителите
на телевизора, само когато компонент за
възпроизвеждане и този приемник , както
и този приемник и телевизор, са свързани
посредством HDMI жак. За да изведете звук
от високоговорителите и да се възползвате от
многоканалния съраунд звук, уверете се, че:
- сте свързали цифровите аудио жакове на
компонента за възпроизвеждане към приемника.
- сте изключили силата на звука на телевизора или
сте включили функцията за заглушаване на звука
на телевизора.
• Не могат да се извеждат мулти/стерео аудио сигнали
от Super Audio CD.
• Видео сигнал, въведен през HDMI IN жака, се
извежда само през HDMI OUT жака. Входният видео
сигнал не може да бъде изведен от VIDEO OUT или
MONITOR OUT жаковете.
• Проверете настройките на свързания компонент, ако
изображението е неясно или звукът не се извежда от
компонента, свързан чрез HDMI кабела.
• Възможно е приемникът да не успее да прехвърля
видео или аудио сигнали с определен вид на
източника.
• За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация на всеки свързан компонент.
Забележки
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, заредете
щекерите направо, докато щракнат.
• Не прегъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи честоти.
19BG
Забележки
• За да изведете многоканален цифров аудио сигнал,
задайте настройката за извеждане на цифров звук
от DVD плейъра. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към DVD плейъра.
• Тъй като приемникът не притежава аналогови
аудио входни жакове за DVD, свържете вашия DVD
плейър към DIGITAL COAXIAL DVD IN жака на
приемника. За да изведете звук само от предните
ляв/десен високоговорители, натиснете 2CH.
Свързване на DVD плейър
Следната илюстрация показва как да свържете DVD
плейър.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи честоти.
DVD плейър
Аудио сигнали
Видео сигнали
A
B
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
SAT IN
C
DVD IN
BD IN
OUT
AM
Y
BD
IN
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PR/CR
OPTICAL
FRONT
SAT IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
IN
IN
DVD
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO
SUBWOOFER
A Коаксиален цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
B Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
C Видео кабел (не е приложен в комплекта)
20BG
SPEAKERS
Следната илюстрация показва как да свържете
сателитен тунер или разпределител за кабелна
телевизия.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи честоти.
Сателитен тунер/Разпределител за кабелна телевизия
Аудио сигнали
Видео сигнали
A
B
C
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
SAT IN
D
DVD IN
BD IN
OUT
AM
Y
BD
IN
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/CR
OPTICAL
FRONT
SAT IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
IN
IN
DVD
AUDIO
IN
MONITOR
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
C Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
D Видео кабел (не е приложен в комплекта)
21BG
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте
куплунгите здраво, докато щракнат.
• Не огъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Свързване на сателитен тунер/
Разпределител за кабелна телевизия
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
5: Свързване на антените
Следната илюстрация показва как да свържете
компонент с аналогови жакове, като видеорекордер,
DVD рекордер и др.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
Свържете приложените в комплекта AM кръгова
антена и FM кабелна антена.
Преди да свържете антените, уверете се, че сте
изключили захранващия кабел.
Забележки
• Уверете се, че сте променили фабричните настройки
на VIDEO входния бутон на устройството за
дистанционно управление, за да можете да
използвате бутона и да управлявате вашия DVD
рекордер. За повече информация вижте ”Използване
на устройството за дистанционно управление”
(стр. 60).
• Можете също да преименувате VIDEO входа, така че
да го изведете на дисплея на приемника. За повече
информация вижте ”Наименуване на входове”
(стр. 30).
FM кабелна антена
(приложена в комплекта)
AM кръгова антена
(приложена в комплекта)
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
DVD рекордер, Видеорекордер
Аудио сигнали
SAT IN
DVD IN
BD IN
OUT
AM
Видео сигнали
Y
BD
IN
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/CR
OPTICAL
DVD IN
SAT IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
DVD
IN
IN
AUDIO
IN
SA-CD/CD
TV
SAT
MONITOR
AUDIO
OUT
L
A
B
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SAT IN
DVD IN
BD IN
AM
** Формата
наof
конектора
е различна
в зависимост
The shape
the connector
varies
dependingот
on
регионалния код на този приемник.
Y
the area code of this receiver.
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/CR
SAT IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
DVD
IN
IN
AUDIO
IN
SA-CD/CD
TV
SAT
MONITOR
AUDIO
OUT
L
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
VIDEO
SUBWOOFER
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
22BG
SUBWOOFER
OUT
BD
IN
OPTICAL
VIDEO
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
AUTO CAL
MIC
Забележки
•Notes
За да предотвратите появата на шум, дръжте AM
• To
prevent
pickup,
keep the AM
loop
антената
на noise
разстояние
от приемника
и другите
компоненти.
antenna
(aerial) away from the receiver and other
• Уверете се, че сте изпънали FM антената докрай.
components.
• След като свържете FM антената, поставете я във
• Be
sure toнай-хоризонталната
fully extend the FMпозиция.
wire antenna
възможно
(aerial).
• After connecting the FM wire antenna (aerial),
keep it as horizontal as possible.
Свързване на АС захранващия кабел
Извършване на първоначална
настройка
Преди да използвате приемника за първи път,
изпълнете следната процедура. Тази процедура може
да бъде използвана и за да върнете настройките,
които сте направили, към техните фабрично зададени
стойности.
За тази операция използвайте бутоните на приемника.
Включете АС захранващия кабел в електрическата
мрежа.
Забележки
• Преди да свържете кабела на захранването,
уверете се, че оголените краища на кабелите
на високоговорителите не се докосват между
терминалите.
• Свържете захранващия кабел здраво.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
АС захранващ кабел
MEMORY / ENTER
1
Натиснете &/1, за да изключите
приемника.
2
За да включите приемника, задръжте
натиснат бутона &/1 за 5 секунди.
На дисплея едно след друго се изписват
съобщенията “PUSH” и “ENTER”.
3
Натиснете MEMORY/ENTER.
След като на дисплея за кратко се изведе
съобщение “CLEARING”, се извежда надпис
“CLEARED”.
Всички настройки, които сте направили или
променили, се връщат към техните фабрично
зададени стойности.
FRONT
L
ROUND
L
R
AKERS
Към електрическата
мрежа
23BG
Подготовка за експлоатация
6: Подготовка на приемника
и устройството за
дистанционно управление
Зареждане на батерии в
устройството за дистанционно
управление
Заредете две батерии R6 (размер AA) в устройството за
дистанционно управление RM-AAU020.
Спазвайте правилния поляритет, когато поставяте
батериите.
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на много горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
• Не смесвайте манганови и други видове батерии.
• Не излагайте сензора за дистанционно управление
на приемника на пряка слънчева светлина или на
светлина от осветителни тела. Това може да причини
неизправност.
• Ако не планирате да използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от време,
извадете батериите, за да предотвратите евентуална
повреда в следствие на протичане на батериите и
корозия.
• Когато сменяте батериите, е възможно
програмираните кодове на устройството за
дистанционно управление да бъдат изтрити. Ако
това се случи, програмирайте отново устройството за
дистанционно управление (стр. 60).
• Когато устройството за дистанционно управление
вече не може да управлява приемника, сменете
всички батерии с нови.
24BG
7: Автоматично калибриране
на подходящите настройки
(AUTO CALIBRATION)
Този приемник работи с технологията DCAC
(Автоматично калибриране на цифрово кино), която
ви позволява да извършвате автоматично калибриране,
както следва:
• Да извършвате проверка на връзката между всеки
високоговорител и приемника.
• Да извършвате настройка на нивото на всеки
високоговорител.
• Да измервате разстоянието от всеки високоговорител
до позицията на слушане.
Технологията DCAC е създадена, за да оптимизира
подходящия баланс на звука във вашата стая. Въпреки
това обаче, можете да извършвате ръчна настройка
на нивата и баланса на високоговорителите според
вашите предпочитания. За повече информация
вижте ”8: Настройка на нивата и баланса на
високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 28).
Преди да осъществите операцията
Автоматично калибриране
Преди да осъществите операцията Автоматично
калибриране, настройте и свържете
високоговорителите (стр. 13, 14).
• AUTO CAL MIC жакът се използва само за
приложения оптимизиращ микрофон. Не свързвайте
други микрофони. Ако направите това, може да
повредите приемника и микрофона.
• По време на калибрирането звукът от
високоговорителите е много силен. Силата на
звука не може да бъде регулирана. Внимавайте за
присъствието на деца или за реакцията на съседите,
когато извършвате настройката.
• Извършвайте операцията Автоматично калибриране
в тиха среда, за да избегнете евентуалната поява на
шум, както и за да постигнете по-точни резултати.
• Ако има някакви предмети между оптимизиращия
микрофон и високоговорителите, измерването няма
да е точно. Отстранете всички предмети от зоната на
измерване, за да избегнете грешки.
Извършване на операцията
Автоматично калибриране
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
?/1 switch
ключ
SYSTEM STANDBY
VIDEO
SAT IN
DVD IN
BD IN
BD
DVD
SAT
Оптимизиращ микрофон
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
OUT
AM
Y
BD
IN
TV
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/CR
OPTICAL
FRONT
SAT IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
L
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
IN
IN
SA-CD/CD TUNER
DVD
AUDIO
IN
MONITOR
CENTER
SURROUND
R
L
AUDIO
OUT
L
Input
Входни
buttons
бутони
R
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUTO CAL
MIC
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO
SUBWOOFER
SPEAKERS
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
MIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D.SKIP
>10/
-
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MUTING
V/v/B/b,
TV VOL
MASTER VOL
MASTER
VOL +/–
RETURN/EXIT
1
Свържете приложения оптимизиращ
микрофон към AUTO CAL MIC жака.
2
Настройте оптимизиращия микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон във вашата
позиция на слушане. Използвайте стол или
стойка, за да поставите микрофона на нивото на
ушите си.
Съвет
Когато обърнете високоговорителите към
оптимизиращия микрофон, ще получите по-прецизно
измерване.
MENU/HOME
1
Натиснете AMP MENU.
2
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “8-A. CAL”.
3
Натиснете
или b, за да влезете в
менюто.
На дисплея се извежда “AUTO CAL”.
4
Натиснете
параметър.
5
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “A.CAL YES”, след това
.
натиснете
или b, за да въведете
Измерването започва след 5 секунди. На дисплея
се извежда следното:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Докато времето се отброява, стойте на разстояние
от областта на измерване, за да предотвратите
грешка в измерването.
Процесът на измерване отнема няколко минути.
продължава
продължава
25BG
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Функцията Автоматично калибриране не е активна,
ако са свързани слушалки.
• Ако докато извършвате операцията Автоматично
калибриране активирате функцията за заглушаване
на звука, функцията за заглушаване на звука
автоматично ще се изключи.
Таблицата по-долу показва индикациите,
които се извеждат на дисплея, когато започне
измерването.
Измерване за
Дисплей
Нивото на шум на NOISE.CHK
областта
Връзка с
MEASURE и SP DET. се
високоговорител извеждат едно след друго*
Ниво на
MEASURE и GAIN се
високоговорителя извеждат едно след друго*.
Грешки и кодове за предупреждение
Когато се изведе код за грешка
Ако по време на операцията Автоматично калибриране
се получи грешка, кодът за грешка се извежда в
дисплея след всеки процес по измерване, както следва:
Код за грешка t празен дисплей t (код за грешка
t празен дисплей) а) t PUSH t празен дисплей t
ENTER
а)
Разстояние до
MEASURE и DISTANCE се
високоговорителя извеждат едно след друго*.
* По време на измерване съответният индикатор
за високоговорителя светва в дисплея.
Когато измерването приключи, на дисплея се
извежда индикация “COMPLETE” и настройките се
регистрират.
Когато приключите
Изключете оптимизиращия микрофон от жака AUTO
CAL MIC
Забележки
• Автоматичната настройка не може да разпознае
субуфера. Ето защо всички настройки на субуфера
се запазват.
• Ако сте променили позицията на
високоговорителите, препоръчваме ви отново да
извършите функцията Автоматично калибриране, за
да се наслаждавате на съраунд звук.
Съвет
Функцията за автоматична настройка ще бъде
отменена, когато по време на измерването извършите
следното:
- Натиснете [/1 или MUTING.
- Натиснете бутоните за избор на входен сигнал или
завъртете INPUT SELECTOR на приемника.
- Промените нивото на силата на звука.
- Свържете слушалките.
26BG
Извежда се, когато има повече от един код за грешка.
Коригиране на грешките
1
2
3
4
Запишете кода за грешка.
Натиснете
.
Натиснете "/1, за да изключите приемника.
Коригирайте грешката.
За подробности вижте “Кодове за грешки и
поправки” по-долу.
5 Включете приемника и отново извършете
операцията Автоматично калибриране (стр. 25).
Кодове за грешки и поправки
Код за грешка Обяснение и поправка
ERROR 10
Околната среда е твърде шумна.
Уверете се, че околната среда е
тиха. докато извършвате операцията
Автоматично калибриране.
ERROR 11
Високоговорителите са поставени
твърде близо до микрофона.
Поставете високоговорителите далеч
от оптимизиращият микрофон.
ERROR 12
Нито един високоговорител не е
разпознат. Уверете се, че микрофонът
е правилно свързан и отново
извършете операцията Автоматично
калибриране.
ERROR 20
Предните високоговорители не се
разпознават или се разпознава само
единият преден високоговорител.
Проверете връзките на предните
високоговорители.
ERROR 21
Разпознава се само един съраунд
високоговорител. Проверете връзките
на съраунд високоговорителите.
Код за предупреждение t празен дисплей t (код за
предупреждение t празен дисплей)b) t PUSH t
празен дисплей t ENTER
b)
Код за
Обяснение и решение
предупреждение
WARN. 72
Разстоянието до централния
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин
централния високоговорител.d)
WARN. 73
Разстоянието до левия съраунд
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин левия
съраунд високоговорител.d)
WARN. 74
Разстоянието до десния съраунд
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин десния
съраунд високоговорител.d)
Извежда се, когато има повече от един код за
предупреждение.
Можете да игнорирате предупредителния код, тъй като
функцията Автоматично калибриране ще регулира
настройката. Можете да промените настройката и
ръчно.
c)
За да промените настройката ръчно
Запишете кода за предупреждение.
.
Натиснете
Натиснете "/1, за да изключите приемника.
Следвайте решенията, описани в “Кодове за
предупреждения и решения” по-долу.
5 Включете приемника и отново извършете
операцията по автоматичната настройка
(стр. 25).
1
2
3
4
d)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
предните високоговорители” (стр. 41).
За подробности се обърнете към “Съвет” на стр. 42.
Кодове за предупреждения и решения
Код за
Обяснение и решение
предупреждение
WARN. 40
Околната среда е твърде шумна. Уверете
се, че околната среда е тиха, докато
извършвате операцията Автоматично
калибриране.
WARN. 60
Балансът на предните високоговорители
е извън обхват. Позиционирайте по друг
начин предните високоговорители.c)
WARN. 62
Нивото на централния високоговорител
е извън обхват. Позиционирайте по друг
начин централния високоговорител.d)
WARN. 63
Нивото на левия съраунд
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин левия
съраунд високоговорител.d)
WARN. 64
Нивото на десния съраунд
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин десния
съраунд високоговорител.d)
WARN. 70
Разстоянието до предния
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин
предните високоговорители.c)
27BG
Подготовка за експлоатация
Когато се изведе код за предупреждение
По време на операцията Автоматично калибриране
кодът за предупреждение извежда информация за
резултата от измерването. Кодът за предупреждение ще
се изведе на дисплея както следва:
5
8: Настройка на
нивата и баланса на
високоговорителите
Тест-сигналът се извежда последователно от
всеки високоговорител, както следва.
Преден ляв t Централен t Преден десен t
Съраунд десен t Заден съраунд десен t Заден
съраунд ляв t Съраунд ляв t Нискочестотен
(TEST TONE)
Можете да настройвате нивата и баланса на
високоговорителите, докато слушате тест сигнала от
вашата позиция за слушане.
6
Съвет
Приемникът използва тест-сигнал с честота 800 Hz.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
BD
TV
Съвети
• За да настроите едновременно нивото на
всички високоговорители, натиснете MASTER
VOL+/-. Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
• Регулираните стойности се извеждат по време
на настройка.
?/1
DVD
SAT
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Input
Входни
buttons
бутони
MUSIC
DVD/BD
MENU
Настройте нивото и баланса на
високоговорителите, като използвате
менюто LEVEL, така че нивото на тестсигнала да звучи еднакво от всеки
високоговорител.
За подробности вижте “Настройка на нивото
(меню LEVEL)” (стр. 36).
SYSTEM STANDBY
VIDEO
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “T.TONE Y”.
7
Повторете стъпки от 1 до 5, за да изберете
“T. TONE N”.
Можете да натиснете и който и да е от бутоните
за избор на входен сигнал. Тест-сигналът се
изключва.
D.SKIP
>10/
-
0/10
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
V/v/B/b,
AMP
MENU
Когато тест-сигналът не се изведе от
високоговорителите
• Възможно е високоговорителите да не са свързани
по правилно.
• Възможно е кабелите на високоговорителите да са
дали на късо.
MASTER
VOL +/–
Забележка
Тест-сигналът не може да бъде използван, когато се
използва функцията ANALOG DIRECT.
D.TUNING
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
RETURN/EXIT
MENU/HOME
1
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”.
2
Натиснете
менюто.
3
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “T. TONE”.
4
Натиснете
параметър.
28BG
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
Възпроизвеждане
Избор на компонент
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD
TV
DVD
SAT
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бутони
Input
за
избор
buttons
на
входен
сигнал
MUSIC
DVD/BD
MENU
Компоненти, които могат
да бъдат възпроизведени
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORT
адаптер, свързан към DMPORT
жака.
VIDEO
[VIDEO]
Видеорекордер и др., свързани
към VIDEO жака.
BD
[BD]
Blu-ray disc плейър и др.,
свързани към BD жака.
DVD
[DVD]
DVD плейър и др., свързани
към DVD жака.
SAT
[SAT]
Сателитен тунер и др.,
свързани към SAT жака.
TV
[TV]
Телевизор и др., свързан към
TV жака.
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD плейър и
др., свързани към SA-CD/CD
жака.
TUNER
[FM или АM
честота]
Вграден радио тунер.
D.SKIP
>10/
-
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AMP
MENU
TV VOL
MASTER VOL
MASTER
VOL +/–
RETURN/EXIT
1
2
Включете свързания компонент и
започнете възпроизвеждане.
3
Натиснете MASTER VOL +/-, за да
настроите силата на звука.
Можете да използвате също и MASTER VOLUME на приемника.
MUTING
MENU/HOME
Натиснете един от входните бутони, за да
изберете желания от вас компонент.
Можете също да и използвате INPUT SELECTOR
на приемника.
Избраният вход се извежда на дисплея.
Как да активирате функцията за
заглушаване на звука
Натиснете бутона MUTING.
Функцията MUTING ще бъде отменена, ако извършите
някое от следните операции:
• Ако отново натиснете MUTING.
• Ако увеличите силата на звука.
• Ако изключите приемника.
Как да избегнете повреда на вашите
високоговорители
Преди да изключите приемника, уверете се, че сте
намалили силата на звука.
29BG
Възпроизвеждане
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Избран вход
[Дисплей]
Наименуване на входове
Можете да въведете име за входовете, съдържащо до 8
символа, което да извеждате на дисплея на приемника.
Тази функция е удобна за наименуване на жакове с
имената на свързаните към тях устройства.
1
Натиснете един от входните бутони, за
да изберете входа, за който искате да
създадете име.
Можете да изберете също и INPUT SELECTOR
на приемника.
2
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”.
3
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “7-SYSTEM”.
4
Натиснете
менюто.
5
Натиснете V/v, за да изберете “NAME IN”.
6
Натиснете
или b, за да въведете
параметър.
Курсорът мига и можете да изберете символ.
7
Натиснете B/b, за да изберете символ,
след това натиснете V/v, за да преместите
курсора на следващата позиция.
Ако допуснете грешка
Натиснете B/b, докато символът, който желаете
да промените, започне да мига, след това
натиснете V/v, за да изберете верния символ.
или b, за да влезете в
Съвети
• Можете да зададете вида на символа чрез
натискане на V/v, както следва:
Букви (главни) t Цифри t Символи
• За да въведете интервал, натиснете b, без да
избирате символ.
8
30BG
Натиснете
.
Въведеното име се регистрира.
Слушане/гледане от компонент
Слушане на Super Audio CD/CD
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD
TV
2CH
DVD
SAT
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
A.F.D.
MUSIC
DVD/BD
MENU
1
2
3
4
5
6
2
3
3
MASTER VOLUME
?/1
D.SKIP
7
-
9
8
>10/
0/10
Възпроизвеждане
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
INPUT SELECTOR
5
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
INPUT MODE
5
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Забележки
• Описаните операции се отнасят
за Super Audio CD плейър на
Sony.
• Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено към
Super Audio CD плейъра или CD
плейъра.
Съвет
Можете да изберете звуково поле,
подходящо за вида музика. За
подробности се обърнете към
стр. 44.
Препоръчителни звукови полета:
Класическа музика: HALL
Джаз: JAZZ
Концерт на живо: CONCERT
1
Включете Super Audio CD плейъра или CD плейъра, след
това поставете диск в отделението.
2
Включете приемника.
3
Натиснете SA-CD/CD.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете ”SA-CD/CD/CD-R”.
4
Започнете възпроизвеждане на диска.
5
Регулирайте силата на звука до подходящо ниво.
6
След като приключите със слушането, извадете диска
и изключете приемника и Super Audio CD плейъра/CD
плейъра.
31BG
Гледане на DVD/Blu-ray disc
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD
TV
DVD
SAT
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
DVD/BD
MENU
2
3
3
MASTER VOLUME
?/1
D.SKIP
4
7
-
6
5
9
8
>10/
0/10
INPUT SELECTOR
6
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
INPUT MODE
6
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Забележки
• Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено към
телевизора и DVD плейъра/Bluray disc плейъра.
• Проверете следното, ако не
можете да слушате многоканален
звук.
- Уверете се, че този приемник е
свързан към DVD плейъра/
Blu-ray disc плейъра
посредством цифрова връзка.
- Уверете се, че цифровият
изходен сигнал на DVD
плейъра/Blu-ray disc плейъра е
зададен правилно.
Съвети
• Ако е необходимо, изберете
звуковия формат на диска, който
ще възпроизвеждате.
• Можете да изберете звуково
поле, подходящо за филма, който
гледате, или музиката, която
слушате. За подробности се
обърнете към стр. 44.
Препоръчителни звукови полета:
Филми: C.ST.EX
Музика: CONCERT
32BG
TUNING MODE
PHONES
1
Включете телевизора и DVD плейъра/Blu-ray disc плейъра.
2
Включете приемника.
3
Натиснете DVD, за да гледате DVD, или натиснете BD, за да
гледате Blu-ray disc.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете ”DVD” или ”BD”.
4
Превключете входния сигнал на телевизора, така че на
екрана да се изведе картината от DVD плейъра или Blu-ray
disc плейъра.
5
Започнете възпроизвеждане на диска.
6
Настройте подходяща сила на звука.
7
След като приключите с гледането на DVD/ Blu-ray диск,
извадете диска и изключете приемника, телевизора и DVD
плейъра/Blu-ray disc плейъра.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете B.
Усилвател
Работа с менютата
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
Като използвате менютата на усилвателя, можете да
извършвате различни настройки на приемника.
Забележка
Възможно е някои параметри и настройки да се
изведат замъглени на дисплея. Това означава, че те
или не работят, или са фиксирани и не могат да бъдат
променяни.
8
>10/
-
0/10
9
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
V/v/B/b,
Усилвател
7
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”.
2
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете менюто, което желаете.
3
Натиснете
менюто.
4
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете параметъра, който желаете да
регулирате.
5
Натиснете
параметър.
6
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете желаната настройка.
Настройката се въвежда автоматично.
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
33BG
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата.
За подробности относно работата с менютата вижте
стр. 33.
Меню [Дисплей]
Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
LEVEL
[1- LEVEL]
(стр. 36)
Тест сигнал а) [TEST TONE]
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
Баланс на предния
високоговорител a)
[FRT BAL]
BAL. L+1 до BAL. L+8, BAL- BALANCE
ANCE, BAL. R+1 до BAL. R+8
Ниво на централния
високоговорител
[CNT LVL]
CNT -10 dB до CNT +10 Db
(стъпка 1 dB)
Ниво на съраунд левия
високоговорител
[SL LVL]
SUR L -10 dB до SUR L +10 dB SUR L 0 dB
(стъпка 1 dB)
Ниво на съраунд десния
високоговорител
[SR LVL]
SUR R -10 dB до SUR R +10 dB SUR R 0 dB
(стъпка 1 dB)
Ниво на субуфера
[SW LVL]
SW -10 dB до SW +10 dB
(стъпка 1 dB)
CNT 0 dB
SW 0 dB
Компресия на динамичния обхват а) COMP. OFF, COMP. STD,
[D. RANGE]
COMP. MAX
COMP. OFF
Ниво на ниските честоти на
предните високоговорители
[BASS LVL]
BASS -6 dB до BASS +6 dB
(стъпка 1 dB)
BASS 0 dB
Ниво на високите честоти на
предните високоговорители
[TRE LVL]
TRE -6 dB до TRE +6 dB
(стъпка 1 dB)
TRE 0 dB
SUR
[3-SUR]
(стр. 37)
Избор на звуково поле а)
[S.F. SELECT]
За подробности вижте
“Съраунд звук” (стр. 44).
A.F.D. AUTO
Ниво на ефекта а)
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
TUNER
[4-TUNER]
(стр. 38)
Режим на приемане на FM
станции а)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Озаглавяване на станции а)
[NAME IN]
За подробности вижте
“Наименуване на станции”
(стр. 53).
Избор на език за цифрово
предаване а) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S, DUAL M
DUAL M+S
Синхронизация на аудио и видео
изходните сигнали а)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
TONE
[2-TONE]
(стр. 37)
AUDIO
[5-AUDIO]
(стр. 38)
34BG
A.V.SYNC. N
Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
VIDEO
[6-VIDEO]
(стр. 39)
Видео задаване на DIGITAL
MEDIA PORT a) [DMPORT]
–NONE, –VIDEO, –DVD, –SAT
–NONE
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(стр. 40)
Субуфер а)
[SW SPK]
NO, YES
YES
Предни високоговорители а)
[FRT SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
Централен високоговорител а)
[CNT SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Съраунд високоговорител а)
[SUR SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Разстояние до предния
високоговорител а)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m
(стъпка 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Разстояние до централния
високоговорител а)
[CNT DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m
(стъпка 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Разстояние до съраунд левия
високоговорител а)
[SL DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m
(стъпка 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Разстояние до съраунд десния
високоговорител а)
[SR DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m
(стъпка 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Разположение на съраунд
високоговорителите а)
[SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
SIDE/LO
Честота на високоговорителите а)
[CRS. FREQ.]
CRS > 40 Hz до CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Осветеност на дисплея а)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Наименуване на входове a)
[NAME IN]
За подробности вижте
“Наименуване на входове”
(стр. 30).
Автоматична настройка а)
[AUTO CAL.]
A.CAL NO, A.CAL YES
A. CAL
[8-CAL]
(стр. 43)
а)
Усилвател
Меню [Дисплей]
A.CAL NO
За подробности вижте страниците, указани в скобите.
35BG
Настройка на нивото
(меню LEVEL)
Можете да използвате менюто LEVEL, за да настроите
баланса и нивото на всеки високоговорител. Тези
настройки се прилагат при всички звукови полета.
Изберете “1-LEVEL” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 33) и “Преглед на
менютата” (стр. 34).
x D. RANGE (Dynamic range compressor –
Компресия на динамичния обхват)
Позволява ви да компресирате динамичния обхват на
саундтрака. Това може да бъде полезно, когато искате
да гледате филми с ниска сила на звука късно през
нощта. Компресията на динамичния обхват е възможна
само при Dolby Digital източници.
• COMP. OFF
Динамичният обхват не се компресира.
• COMP. STD
Динамичният обхват се компресира както го е
предвидил специалистът по записа.
• COMP. MAX
Параметри в менюто LEVEL
x T.TONE (Тест-сигнал)
Позволява ви да регулирате нивата на
високоговорителите и баланса, докато слушате
тест сигнала от вашата позиция на слушане. За
подробности вижте “8: Настройка на нивата и баланса
на високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 28).
x FRT BAL (Баланс на предния
високоговорител)
Позволява ви да регулирате баланса между предния
ляв и десен високоговорители.
x CNT. LVL (Ниво на централния
високоговорител)
x SL LVL (Ниво на левия съраунд
високоговорител)
x SR LVL (Ниво на десния съраунд
високоговорител)
x SW LVL (Ниво на субуфер)
36BG
Динамичният обхват се компресира сериозно.
Съвет
Компресорът на динамичния обхват ви позволява да
компресирате динамичния обхват на саундтрака въз
основа на информацията за него, съдържаща се в
сигнала Dolby Digital.
“COMP. STD” е стандартна настройка, но влияе само
на компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме
ви да използвате настройката “COMP. МАХ”. Тя
сериозно компресира динамичния обхват и ви
позволява да гледате филми късно през нощта с ниска
сила на звука. За разлика от аналоговите ограничители,
нивата са предварително определени и осигуряват
изключително естествена компресия.
Настройки на съраунд звука
(меню TONE)
(меню SUR)
Можете да използвате менюто TONE, за да настройвате
тоналното качество (нивото на ниските/високите
честоти) на предните високоговорители. Тези
настройки се прилагат за всички звукови полета.
От менютата на усилвателя изберете ”2-TONE”. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте ”Работа с менютата” (стр. 33) и ”Преглед на
менютата” (стр. 34).
Можете да използвате менюто SUR, за да изберете
звуковото поле, което желаете.
Изберете “3-SUR” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 33) и “Преглед на
менютата” (стр. 34).
Усилвател
Настройка на тона
Параметри в менюто SUR
Параметри в менюто TONE
x BASS LVL (Ниво на ниските честоти на
предните високоговорители)
x TRE LVL (Ниво на високите честоти на
предните високоговорители)
x S.F. SELCT (Избор на звуково поле)
Позволява ви да избирате звуковото поле, което
желаете. За подробности вижте “Съраунд звук”
(стр. 44).
Забележка
Приемникът ви позволява да прибавите последното
избрано звуково поле към входния сигнал, когато и
да го изберете (връзка на звуковото поле). Например,
ако изберете “HALL” за DVD вход, след това смените
вида на входния сигнал и се върнете отново към DVD,
“HALL” отново ще се прибави автоматично.
x EFFECT (Ниво на ефекта)
Позволява ви да регулирате “присъствието” на ефекта
съраунд за звукови полета, избрани с бутоните MOVIE
или MUSIC.
• EFCT. MIN
Съраунд ефектът е минимален.
• EFCT. STD
Съраунд ефектът е стандартен.
• EFCT. MAX
Съраунд ефектът е максимален.
37BG
Настройка на тунера
Настройки на звука
(меню TUNER)
(меню AUDIO)
Можете да използвате менюто TUNER за да настроите
режима на приемане на FM станции, както и да
озаглавявате предварително настроени станции.
Изберете “4-TUNER” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 33) и “Преглед на
менютата” (стр. 34).
Можете да използвате менюто AUDIO, за да зададете
настройка на звука, която отговаря на вашите
предпочитания. Изберете “5-AUDIO” в менюто на
усилвателя. За подробности относно настройката на
параметрите вижте “Работа с менютата” (стр. 33) и
“Преглед на менютата” (стр. 34).
Параметри в менюто AUDIO
Параметри в менюто TUNER
x FM MODE (Режим на приемане на FM
станции)
• FM AUTO
Този приемник кодира сигнала като стерео сигнал,
когато радио станциите се предават в стерео формат.
• FM MONO
Този приемник декодира сигнала като моно,
независимо от предавания сигнал.
x DUAL (Избор на език на цифрово предаване)
Позволява ви да избирате езика, който искате да
слушате по време на цифрово предаване. Тази функция
работи само с Dolby Digital източници.
• DUAL M/S (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през предния
ляв високоговорител, а този на допълнителния език
- през предния десен високоговорител едновременно.
• DUAL M (Основен)
Извежда се звукът от основния език.
x NAME IN (Озаглавяване на предварително
настроени станции)
Позволява да зададете името на предварително
настроени станции. За подробности вижте
“Наименуване на предварително настроените станции”
(стр. 53).
• DUAL S (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
• DUAL M+S (Основен + Допълнителен)
Извежда се смесен звук от основния и
допълнителния език.
x A.V. SYNC. (Синхронизация по време)
• A.V.SYNC. N (No) (забавяне: 0 ms)
Аудио изходните сигнали не се забавят.
• A.V.SYNC. Y (Yes) (забавяне: 60 ms)
Аудио изходните сигнали се забавят, за да се
минимизира разминаването между картина и звук.
38BG
Забележки
• Този параметър е полезен, когато използвате голям
LCD или плазмен монитор или прожекционен
телевизор.
• Този параметър е валиден, само когато използвате
звуково поле, избрано с бутоните 2CH или A.F.D.
• Този параметър не е валиден:
- когато се въвеждат сигнали с честота от повече от
48 kHz.
- когато сте избрали функция ANALOG DIRECT се
приемат през през HDMI IN жак.
Настройки на видео сигнала
(меню VIDEO)
Можете да използвате менюто VIDEO, за да определяте
компонентен видео вход към друг вход и да го
озаглавявате.
Изберете “6-VIDEO” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 33) и “Преглед на
менютата” (стр. 34).
x DMPORT V. (видео задаване DIGITAL MEDIA
PORT)
Позволява ви да зададете сложен видео вход към
DMPORT входа така, че да можете да преглеждате
изображение на телевизора или проектора. За
подробности вижте “Преглед на свързан компонент
чрез DMPORT връзка” (стр. 58).
39BG
Усилвател
Параметри в менюто VIDEO
x FRT SPK (Предни високоговорители)
Настройки на системата
(меню SYSTEM)
Можете да използвате менюто SYSTEM за настройка
на размера и разстоянието на високоговорителите,
свързани към системата.
Изберете “7-SYSTEM” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите,
вижте “Работа с менютата” (стр. 33) и “Преглед на
менютата” (стр. 34).
Параметри в менюто SYSTEM
x SW SPK (Избор на субуфера)
• NO
Ако не сте свързали субуфер, изберете “NO”. Това
активира веригата за пренасочване на ниските
честоти и сигналите LFE се извеждат през другите
високоговорители.
• YES
Ако сте свързали субуфер, изберете “YES”.
Съвет
За да се възползвате максимално от пренасочването на
Dolby Digital басите, препоръчваме ви да настроите
честотата за изключване на субуфера колкото може
по-високо.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да се активира
веригата за пренасочване на ниските честоти и
ниските честоти от предния канал да се извеждат
през субуфера. Когато предните високоговорители
са зададени в положение “SMALL”, централният
и съраунд високоговорители също автоматично
се задават в положение “SMALL” (освен ако
предварително не е зададено положение “NO”).
• LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно ще възпроизведат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено избирайте
настройка “LARGE”. Когато субуферът е зададен
в положение “NO”, предните високоговорители
автоматично се задават в положение “LARGE”.
x CNT SPK (Централен високоговорител)
• NO
Ако не сте свързали централния високоговорител,
изберете “NO”. Звукът от централния канал ще се
извежда през предните високоговорителите.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да активирате
веригата за пренасочване на ниските честоти и
ниските честоти от централния канал да се извеждат
през предните високоговорители (ако са зададени в
положение “LARGE”) или през субуфера.
• LARGE
Ако сте свързали голям високоговорител, който
ефективно възпроизвежда ниските честоти, изберете
“LARGE”. Обикновено избирайте настройка
“LARGE”. Ако обаче предните високоговорители
са зададени в положение “SMALL”, не можете да
зададете централния високоговорител в положение
“LARGE”.
40BG
x SUR SPK (Размер на съраунд
високоговорителите)
• NO
Ако не сте свързали съраунд високоговорители,
изберете “NO”.
• SMALL
• LARGE
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
Усилвател
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да активирате
веригата за пренасочване на ниските честоти
и ниските честоти от съраунд канала да се
извеждат през субуфера или други “LARGE”
високоговорители.
x FRT DIST. (Разстояние до предните
високоговорители)
Позволява ви да зададете разстоянието от вашата
позиция за слушане до предните високоговорители
(A). Ако двата предни високоговорители не са
поставени на равно разстояние от позицията за
слушане, задайте разстоянието като усреднено
разстояние между предните високоговорител.
100˚-120˚
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно възпроизвеждат ниските честоти, изберете
“LARGE”. Обикновено избирайте “LARGE”. Ако
обаче предните високоговорители са зададени в
положение “SMALL”, не можете да зададете съраунд
високоговорителите в положение “LARGE”.
Съвет
Настройките “LARGE” и “SMALL” за всеки
високоговорител определят дали вътрешният звуков
процесор ще отреже ниските честоти от този канал.
Когато ниските честоти бъдат отрязани от даден канал,
веригата за пренасочване на ниските честоти изпраща
съответните ниски честоти към субуфера или други
“LARGE” високоговорители.
Тъй като ниските честоти имат определена насоченост,
най-добре е, ако е възможно, те да не се отрязват. Ето
защо, дори когато използвате малки високоговорители,
можете да зададете положение “LARGE”, ако искате
ниските честоти да бъдат извеждани през този
високоговорител. От друга страна, ако използвате
голям високоговорител, но предпочитате през
него да не се извеждат ниски честоти, задайте
високоговорителите в положение “SMALL”.
Ако общото ниво на сигнала е по-ниско от вашите
предпочитания, задайте всички високоговорителите
в положение “LARGE”. Ако няма достатъчно ниски
честоти, може да използвате тона, за да подчертаете
ниските нива. За подробности вижте стр. 34.
x CNT DIST. (Разстояние до централния
високоговорител)
Позволява ви да зададете разстоянието от вашата
позиция за слушане до централния високоговорител.
x SL DIST. (Разстояние до съраунд левия
високоговорител)
x SR DIST. (Разстояние до съраунд десния
високоговорител)
Позволява ви да зададете разстоянието от вашата
позиция за слушане до съраунд високоговорителите.
продължава
продължава
41BG
Съвет
Разстоянието между централния високоговорител и
позицията на слушане B не трябва да бъде задавано
на повече от 1.5 m по-близо в сравнение с разстоянието
от позицията на слушане до предния високоговорител
A. Разположете високоговорителите така, че
разликата в дължината на B в следната диаграма да
е не по-голяма от 1.5 метра в сравнение с дължината
на A.
x SUR POS.
(Местоположение до съраунд
високоговорителите)
Позволява да зададете височината на съраунд
високоговорителите за по-точно пресъздаване на
съраунд ефекта на режимите CINEMA STUDIO EX
(стр. 47). Тази опция за настройка не работи, когато
съраунд високоговорителите са зададени в положение
“NO” (стр. 35).
Пример: Задайте разстоянието B на 4.5 метра или поголямо, когато разстоянието A е 6 метра.
Също така, разстоянието между съраунд/задните
съраунд високоговорители и позицията на слушане C
не трябва да бъде по-близко от 4.5 метра в сравнение с
разстоянието между позицията на слушане и предните
високоговорители A. Поставете високоговорителите
така, че разликата в дължината на C в следната
диаграма да е не по-голяма от 4.5 метра в сравнение с
дължината на A.
Пример: Задайте разстоянието C на 1.5 метра или поголямо, когато разстоянието A е 6 метра.
Това се налага, тъй като неправилното позициониране
затруднява съраунд звука.
Моля, обърнете внимание, че задаването на по-близко
разстояние до високоговорителите в сравнение с
действителното ще предизвика забавяне в извеждането
на звука от този високоговорител. С други думи,
високоговорителят ще звучи сякаш е по-далече.
Настройването на тези параметри, докато слушате
звука, често довежда до много по-добър съраунд звук.
Опитайте!
• BEНD/HI
Изберете тази настройка, ако височината на вашите
съраунд високоговорителите отговаря на част B
и D.
• BEНD/LO
Изберете тази настройка, ако височината на вашите
съраунд високоговорителите отговаря на част B
и C.
• SIDE/HI
Изберете тази настройка, ако височината на вашите
съраунд високоговорителите отговаря на част A
и D.
• SIDE/LO
Изберете тази настройка, ако височината на вашите
съраунд високоговорителите отговаря на част A
и C.
42BG
Съвет
Позицията на съраунд високоговорителите е
проектирана специално за режимите на CINEMA
STUDIO EX. За други звукови полета позицията на
високоговорителите не е толкова важна.
(меню A. CAL)
За подробности вижте “7: Автоматично калибриране на
подходящите настройки на високоговорителите (AUTO
CALIBRATION)” (стр. 24).
Усилвател
Тези звукови полета са проектирани така, че съраунд
високоговорителите да бъдат разположение зад
позицията на слушане, но звукът се възпроизвежда
достатъчно добре, дори когато съраунд
високоговорителите са разположени под доста широк
ъгъл. Въпреки това, ако високоговорителите са
насочени директно в ляво и дясно от позицията на
слушане, съраунд ефектът е неясен, освен ако не сте
задали “SIDE/LO” или “SIDE/HI”.
Автоматична настройка на
подходящите настройки
Независимо от това, всяка среда е различна, като
например стените, в които се отразява звука. Можете
да получите по-добри резултати, като използвате
“BEНD/HI”, ако вашите високоговорители са
разположени високо над позицията на слушане, дори
ако се намират успоредно в ляво и дясно.
Ето защо, въпреки че настройката може да се
окаже различна от гореописаните, препоръчваме
ви да възпроизведете многоканалния съраунд
софтуер и тогава да изберете настройката, която ви
предоставя усещане за простор на звука и найреалистично създава усещането за съраунд звук от
съраунд високоговорителите и от звука от предните
високоговорители. Ако не сте сигурни кой е найдобрият звук, изберете “BEНD/LO” или “BEНD/HI”
и след това използвайте параметъра за разстояние
на високоговорителите и настройките за ниво на
високоговорителите, за да получите правилен баланс.
x CRS. FREQ (Честота на високоговорителите)
Можете да настройвате честотата на басите на
високоговорителите, зададени в положение “SMALL”
в менюто SYSTEM. Тази опция за настройка работи
само когато поне един високоговорител е зададен в
положение “SMALL” и индикацията за съответния
високоговорител мига на дисплея.
x DIMMER (Осветеност на дисплея)
Позволява ви да регулирате осветеността в 3 стъпки.
x NAME IN (Наименуване на входове)
Позволява да зададете името на дадени входове.
За подробности вижте ”Наименуване на входове”
(стр. 80).
43BG
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT)
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви позволява
да слушате звук с висока точност и да избирате
кодиращия режим за слушане на двуканален стерео
звук като многоканален.
VIDEO
BD
TV
2CH
A.F.D.
DVD
SAT
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
DVD/BD
MENU
A.F.D.
1
2
3
Неколкократно натиснете A.F.D., за да
изберете желаното звуково поле.
За подробности вижте “Видове A.F.D. режими”
(стр. 45).
44BG
Видове A.F.D. режими
Многоканален звук
след разкодирането
Ефект
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Автоматично разпознаване) Представя звука така, както е записан/кодиран, без да
прибавя съраунд ефекти. Въпреки това, този приемник ще
възпроизведе нискочестотен сигнал от субуфера, когато не
присъстват LFE сигнали.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic декодиране. Източникът, записан
в два канала, се декодира като 4.1 канала.
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Movie декодиране. Тази
настройка е идеална за филми, кодирани в Dolby Surround
формат. Освен това, този режим може да възпроизвежда
звука в 5.1 канала, когато гледате дублирани или стари
филми.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Music декодиране. Тази
настройка е идеална за нормални стерео източници като CD.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Мулти стерео)
Извежда двуканални ляв/десен сигнали от всички
високоговорители. Възможно е звукът от различните
високоговорители да не се извежда в зависимост от
настройката.
Съраунд звук
A.F.D. режим
[Display]
Ако свържете субуфер
Приемникът ще генерира сигнал с ниска честота за
извеждане през субуфера, когато от източника не се
извежда LFE. сигнал, представляващ нискочестотен
звуков ефект, извеждан от субуфера към двуканалния
сигнал. Сигналът с ниска честота не се генерира обаче,
когато е избрана настройка “NEO6 CIN” или “NEO6
MUS” и всички високоговорители са зададени в
положение „LARGE“.
Забележка
Тази функция не работи, когато:
- сте избрали настройка ANALOG DIRECT.
- сигналите са с честота, по-голяма от 48 kHz.
45BG
Избор на програмирано
звуково поле
Можете да се възползвате от преимуществата
на съраунд звука, просто като изберете някое от
предварително програмираните звукови полета на
приемника. Те пренасят вълнуващия и мощен звук на
киноцентровете и концертните зали във вашия дом.
TV
2CH
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
MUSIC
DVD/BD
MENU
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
MOVIE
D.SKIP
Неколкократно натиснете MOVIE, за
да изберете желаното звуково поле за
филм, или неколкократно натиснете
MUSIC, за да изберете звуково поле за
музика.
За подробности вижте “Видове звукови полета”
(стр. 47).
46BG
Видове звукови полета
Звуково
поле за
Звуково поле
[Display]
Ефект
Филм
CINEMA STUDIO EX A Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Cary Grant
DCS [C.ST.EX A]
Theater” на Sony Pictures Entertainment. Това е стандартен режим,
подходящ за гледане на почти всички видове филми.
CINEMA STUDIO EX B Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Kim Novak
DCS [C.ST.EX B]
Theater” на Sony Pictures Entertainment. Този режим е идеален за
гледане на научнофантастични филми или екшън-филми с много
звукови ефекти.
CINEMA STUDIO EX С Възпроизвежда звуковите характеристики на музикалното студио
на Sony Pictures Entertainment. Този режим е идеален за гледане на
DCS [C.ST.EX С]
мюзикъл или филми, в които саундтракът съдържа оркестрирана
музика.
Музика
Възпроизвежда чист, наситен звук от вашето портативно аудио
устройство. Този режим е идеален за слушане на МР3 и друг вид
компресирана музика.
HALL [HALL]
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места и музика на живо.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Този режим автоматично се избира, ако използвате слушалки, когато сте
избрали двуканален режим (стр. 48)/A.F.D. режим (стр. 45).
Стандартните двуканални стерео източници изцяло обработват
звуковото поле и многоканалните формати се свеждат до 2 канала.
HEADPHONE DIRECT Извежда аналогови сигнали без обработка на тона, звуковото поле и др.
[HP DIR]
* Можете да изберете звуковото поле, само ако слушалките са свързани към приемника.
продължава
47BG
Съраунд звук
Слушалки*
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
[PORTABLE]
Забележки
• Ефектите, създавани от виртуалните
високоговорители, може да причинят увеличен шум
във възпроизведения сигнал.
• Когато слушате звукови полета, които използват
виртуални високоговорители, няма да чувате
никакъв звук, идващ директно от съраунд
високоговорителите.
• Тази функция не работи в следните случаи:
- Когато сте избрали ANALOG DIRECT.
- За сигнали с честота по-голяма от 48 kHz или
повече.
• Когато е избрано едно от следните звукови полета,
от субуфера не се извежда звук, ако всички
високоговорители са зададени в положение
“LARGE” в менюто SYSTEM. Въпреки това, звукът
ще бъде изведен от субуфера, ако:
- цифровият входен сигнал съдържа LFE сигнали
- предните или съраунд високоговорителите са
зададени в положение “SMALL”.
- сте избрали звуково поле за филм.
- сте избрали преносимо аудио устройство.
Съвети
• Можете да идентифицирате формата на DVD
софтуера и др., като проверите логото на опаковката.
• Звуковите полета със знака DCS използват DCS
технология. Вижте “Речник” (стр. 61).
Използване само на предните
високоговорители
(2CH STEREO)
В този режим приемникът извежда звука само от
предните ляв/десен високоговорители. От субуфера не
се чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници напълно
пренебрегват обработката на звуковото поле и
многоканалните съраунд формати се свеждат до два
канала.
TV
2CH
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
DVD/BD
MENU
1
2
3
4
5
6
D.SKIP
Натиснете 2CH.
За да изключите съраунд ефекта за
филм/музика
Натиснете 2CH, за да изберете “2CH ST.” или
неколкократно натиснете A.F.D, за да изберете “A.F.D.
AUTO”.
48BG
Забележка
В режим 2CH STEREO от субуфера не се извежда
никакъв звук. За да слушате двуканални стерео
източници, като използвате предните ляв/десен
високоговорители и субуфера, задайте режим “A.F.D.
AUTO” (стр. 45).
Нулиране на настройките
на звуковите полета към
първоначалните им позиции
Слушане на звук без
настройка
(ANALOG DIRECT)
За тази операция използвайте бутоните на приемника.
Можете да превключите звука на избрания вход към
двуканален аналогов вход. Тази функция ви позволява
да се наслаждавате на висококачествени аналогови
източници.
Когато използвате тази функция, могат да бъдат
настройвани само силата на звука и баланса на
предните високоговорители.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
MASTER VOLUME
Съраунд звук
?/1
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
2CH/
A.DIRECT
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
INPUT
SELECTOR
2CH/
A.DIRECT
Бутони за
звуково поле
1
Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа, който
желаете да слушате с аналогов звук.
Можете да използвате и бутоните за избор на
входен сигнал на устройството за дистанционно
управление.
2
Неколкократно натиснете 2CH/A.DIRECT
на приемника, за да изберете ”А. DIRECT”.
Извежда се аналогов звук.
1
Натиснете "/1, за да изключите
захранването.
2
Докато държите натиснат бутона 2CH/
A.DIRECT, натиснете "/1.
На дисплея се извежда “S.F. CLR.” и всички
звукови полета се връщат към първоначалните си
настройки.
За да отмените ANALOG DIRECT
Натиснете отново 2CH/A.DIRECT на приемника. Също
така, можете да натиснете всеки от бутоните за избор
на звуково поле.
Забележки
• Когато свържете слушалки, на дисплея се извежда
индикация “HP DIR”.
• Когато изберете входове DVD и DMPORT, тази
функция не работи.
49BG
Автоматична настройка на станция
(Автоматична настройка)
Тунер
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания чрез
вградения тунер. Преди да започнете се уверете, че сте
свързали FM и AM антените към приемника (стр. 22).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се различава
в зависимост от регионалния код на областта,
указан в таблицата по-долу. За подробности относно
регионалния код вижте стр. 3.
Регионален код
FM
CEL, CEK, RU
50 kHz
AM
9 kHz
AU
50 kHz
9 kHz*
* АМ скалата може да бъде променяна (стр. 51, 68).
1
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM.
2
Натиснете TUNING+ или TUNING-.
Натиснете TUNING+, за да сканирате отдолу
нагоре, или натиснете TUNING-, за да сканирате
отгоре надолу.
Приемникът спира операцията по сканирането,
когато намери станция.
Използване на бутоните на приемника
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете
FM или AM честота.
2 Неколкократно натиснете TUNING MODE, за
да изберете “AUTO T.”.
3 Натиснете TUNING+ или TUNING-.
В случай на лошо FM стерео приемане
Ако приемането на FM стерео станция е лошо и на
дисплея мига индикация “ST”, изберете моно звук, за
да подобрите качеството.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Неколкократно натиснете FM MODE, докато
индикаторът “MONO”светне в дисплея. За да се
върнете в режим стерео, неколкократно натиснете
FM MODE, докато индикаторът “MONO” на дисплея
светне.
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD
TV
DVD
SAT
SA-CD/CD TUNER
TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
MUSIC
DVD/BD
MENU
Numeric
Бутони
сbuttons
цифри
D.SKIP
>10/
-
0/10
9
D.TUNING
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
MENU/HOME
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
TUNING
+/–
FM MODE
TV
X
50BG
M
x
FM MODE
Директно настройване на станция
(Директна настройка)
Промяна на AM скалата за
настройка
(Само за модели с код на областта AU)
Въведете директно честота на желаната станция, като
използвате бутоните с цифри.
1
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM честота.
Можете да промените AM скалата за настройка на
или 9 kHz или 10 kHz, като използвате бутоните на
приемника.
?/1
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
MASTER VOLUME
?/1
INPUT SELECTOR
2
Натиснете D.TUNING.
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
3
Натиснете бутоните с цифри, за да
въведете честотата.
TUNING MODE
Пример 1: FM 102.50 MHz
Тунер
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
4
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
1
Ако сте настроили AM станция, регулирайте
посоката на АМ антената, за да постигнете
оптимално приемане.
Натиснете "/1, за да изключите
приемника.
2
Докато държите натиснат бутона TUNING
MODE, натиснете "/1.
Натиснете ENTER.
3
Променете настоящата AM скала за
настройка на 9 kHZ (или 10 kHz).
За да нулирате скалата в положение 10 kHz (или
9kHz), повторете процедурата по-горе
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
Ако не можете да настроите станция
Уверете се, че сте въвели вярната честота. Ако не
е така, повторете стъпки от 2 до 4. Ако въведените
цифри продължават да мигат, то явно честотата не се
използва във вашата област.
Забележка
Всички настроени станции ще се изтрият, когато
промените скалата за настройка.
51BG
4
Предварителна настройка на
радио станции
Също така, можете неколкократно да използвате
PRESET + или PRESET -, за да изберете номера
на станцията.
Можете да настроите предварително до 30 FM или
30 AM радио станции. След това можете лесно да
приемате станциите, които често слушате.
VIDEO
BD
DVD
Ако индикацията “MEMORY” изчезне преди
да сте избрали номер за настроената станция,
започнете отново от стъпка 3.
SAT
5
TV
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Станцията се запаметява под избрания номер за
предварителна настройка.
DVD/BD
MENU
Numeric
Бутони
buttons
с цифри
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TV VOL
MASTER VOL
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
V/v/B/b,
1
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте натиснали
MEMORY, започнете отново от стъпка 3.
D.SKIP
>10/
MEMORY,
ENTER
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM честота.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
2
Настройте радио станцията, която
желаете да зададете, като използвате
функциите Автоматична настройка
(стр. 50) или Директна настройка (стр. 51).
В режим на лошо FM стерео приемане, включете
на режим на FM приемане (стр. 50).
3
Натиснете MEMORY.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
На дисплея за няколко секунди светва
“MEMORY”. Извършете стъпки 4 и 5 преди
индикацията “MEMORY” да изчезне.
52BG
Натиснете ENTER.
Също така, можете да използвате и бутона
MEMORY/ENTER на приемника.
TUNER
2CH
Натиснете бутоните с цифри, за да
изберете номер за настроената станция.
6
Повторете стъпки 1 до 5, ако желаете
да настроите предварително и друга
станция.
Приемане на предварително
настроени радио станции
Наименуване на предварително
настроени станции
1
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM честота.
1
2
Неколкократно натиснете PRESET + или
PRESET-, за да изберете желаната от вас
предварително настроена станция.
Всеки път, когато натискате бутона, можете
да избирате между следните предварително
настроени станции:
01
02
03
04
05
...
27
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM честота.
Можете да използвате също INPUT SELECTOR
на приемника.
2
Приемете предварително настроената
станция, за която искате да създадете име
(стр. 53).
3
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда индикация “1-LEVEL”
30
29
28
4
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “4-TUNER”.
5
Натиснете
менюто.
6
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “NAME IN”.
7
Натиснете
параметър.
Използване на бутоните на приемника
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете
FM или AM честота.
2 Неколкократно натиснете TUNING MODE, за
да изберете “PRESET T.”.
3 Завъртете TUNING + или TUNING-, за да
изберете станцията, която желаете.
Тунер
Можете също така да натиснете бутоните с
цифри, за да изберете желаната станция. След
това натиснете ENTER, за да въведете избора си.
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
Курсорът мига и можете да изберете символ.
8
Натиснете V/v, за да изберете символ,
след това натиснете B/b, за да преместите
курсора на следващата позиция.
Ако допуснете грешка
Натиснете B/b, докато символът, който желаете
да промените, започне да мига, след това
натиснете V/v, за да изберете верния символ.
Съвети
• Можете да зададете вида на символа чрез
натискане на V/v, както следва:
Букви (големи букви) t Цифри t Символи
• За да въведете интервал, можете да натиснете b
без да избирате символ.
9
Натиснете
.
Въведеното име се регистрира.
продължава
53BG
Забележка (Само за моделите с
регионален код CEL, CEK, RU)
Когато наименувате RDS станция и я приемете, името
на Програмното обслужване ще се появи вместо
зададеното от вас име. (Не можете да променяте името
на Програмното обслужване, то ще бъде записано
върху въведеното от вас име.)
Използване на системата за
радио данни (RDS)
(Само за модели с регионален код CEL,
CEK, RU)
Този приемник ви позволява да използвате системата
RDS (Система за радио данни), която позволява
на радио станциите да изпращат допълнителна
информация заедно със стандартния програмен сигнал.
Можете да видите RDS информацията на дисплея.
Забележки
• RDS се приема само с FM станции.
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито
пък предлагат еднакви услуги. Ако не сте запознати
с RDS услугите във вашия регион, проверете за
подробности в местните радиостанции.
Приемане на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM скалата,
като използвате функциите Директна
настройка (стр. 51), Автоматична
настройка (стр. 50) или Предварителна
настройка (стр. 53).
Когато приемете станция, която предоставя RDS
услуги, индикаторът ”RDS” светва и името на
програмното обслужване се извежда на дисплея.
Забележка
Възможно е RDS да не работи правилно, ако приетата
от вас станция не изпраща правилно RDS сигнала, или
ако силата на сигнала е недостатъчна.
54BG
Извеждане на RDS информация
Докато приемате RDS станция,
неколкократно натиснете DISPLAY на
приемника.
Всеки път, когато натискате бутона, RDS
информацията на дисплея се променя циклично, както
следва:
Име на програмното обслужване t Честота t
Индикация за тип на програмата а) t Индикация за
радио текст b) t Индикация за текущо време (24-часов
цикъл) t Приложено звуково поле
а)
b)
Тип на програмата, която се излъчва.
Текстови съобщения, изпратени от RDS станцията.
Описание
VARIED
Други видове програми като
интервюта с известни личности,
игри и комедии
POP M
Програми за поп музика
ROCK M
Програми за рок музика
EASY M
Неангажиращи програми
LIGHT M
Инструментална, вокална и хорова
музика
CLASSICS
Изпълнения на оркестри, камерна
музика, опера и др.
OTHER M
Музика, която не се вписва в никоя
от горните категории, като ритъм
& блус и реге
WEATHER
Информация за времето
FINANCE
Информация за борсовия пазар,
търговията и др.
CHILDREN
Детски програми
SOCIAL
Програми за хората и нещата,
които им влияят
RELIGION
Програми с религиозно
съдържание
PHONE IN
Програми, при които публиката
изразява своето мнение по
телефона или в публична дискусия
TRAVEL
Програми за пътувания. Без
съобщения от TP/TA.
LEISURE
Програми за различни видове
отдих, като градинарство, риболов,
готвене и др.
Описание на типовете програми
Индикатор за Описание
типа програма
Тунер
Забележки
• Ако се получи спешно съобщение от властите, на
дисплея мига “ALARM”.
• Ако съобщението е съставено от 9 или повече
символа, името преминава през дисплея.
• Ако станцията не осигурява определена RDS услуга,
на дисплея се извежда съобщение “NO XXXX”
(например “NO TEXT”).
Индикатор за
типа програма
NEWS
Новинарска програма
AFFAIRS
Тематични програми въз основа на
текущите новини
JAZZ
Програми за джаз музика
INFO
Програми, предлагащи информация
за широк спектър от теми,
включително потребителска
информация и медицински съвети
COUNTRY
Програми за кънтри музика
NATION M
Програми за популярна музика от
страната или региона
OLDIES
Програми за музика от миналото
SPORT
Спортни програми
FOLK M
Фолклорни музикални предавания
EDUCATE
Образователни програми като “Как
да…” и полезни съвети
DOCUMENT
Разследвания
NONE
Всяка програма, която не се вписва
в горните категории
DRAMA
Радио пиеси и сериали
CULTURE
Програми за национална и
регионална култура, като например
езикови и социални проблеми
SCIENCE
Програми за наука и технологии
55BG
Други операции
Превключване между цифров и
аналогов аудио сигнал
(INPUT MODE)
Когато свързвате компоненти едновременно към
цифровите и аналогови входни жакове на приемника,
можете да зададете входния аудио режим или на
един от тях, или да превключвате от един на друг в
зависимост от предаването, което смятате да гледате.
1
Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа.
Можете да използвате също и входните бутони на
устройството за дистанционно управление.
2
Неколкократно натиснете INPUT MODE на
приемника, за да изберете входния аудио
режим.
Избраният входен аудио режим се извежда на
дисплея.
• AUTO
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали,
когато има цифрови и аналогови връзки. Ако
е направена повече от една цифрова връзка,
HDMI аудио сигналите имат приоритет пред
COAXIAL и OPTICAL аудио сигналите. Ако
няма цифрови аудио сигнали, се избират
аналогови аудио сигнали.
• ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали,
постъпващи през жаковете AUDIO IN (L/R).
Забележки
• Възможно е някои входни аудио режими да не могат
да бъдат настроени в зависимост от входа.
• Когато е избрана функция ANALOG DIRECT, аудио
входът автоматично се задава в положение “ANALOG”. Не можете да се избирате друг режим.
56BG
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) ви позволява да
слушате звук и да гледате картина от мрежова система,
като преносим аудио/видео източник или компютър.
Свързвайки DIGITAL MEDIA PORT адаптер (не е
приложен в комплекта), можете да слушате звук
и да гледате картина от свързания компонент чрез
приемника.
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера.
Забележки
• Не свързвайте адаптери, различни от DIGITAL MEDIA PORT адаптер.
• Уверете се, че свързвате кабелите, след като сте
изключили захранващия кабел.
• Не свързвайте и не разкачайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, докато приемникът е включен.
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера
е възможно видео сигналите да не могат да бъдат
изведени.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерите са достъпни в
търговската мрежа в зависимост от района.
Също така, можете да преглеждате изображения на
телевизионния екран, като свържете видео изхода на
DIGITAL MEDIA PORT адаптера към приемника.
За да преглеждате изображения, вижте “Преглед на
свързан компонент чрез DMPORT връзка” на стр. 58.
Свързване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптер
Можете да слушате звук и да гледате изображения
от компонент, свързан чрез DIGITAL MEDIA PORT
адаптер към DMPORT жака на приемника.
TV
Телевизор
ANTENNA
HDMI
CONNECT TO
DIGITAL INPUT
FOR
AUDIO
SAT IN
DVD IN
BD IN
OUT
AM
Y
A
BD
IN
PB/CB
VIDEO
IN
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/CR
OPTICAL
SAT IN
DVD
IN
DVD IN
MONITOR
OUT
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
DIGITAL
DVD
IN
IN
AUDIO
IN
SA-CD/CD
TV
SAT
MONITOR
AUDIO
OUT
L
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
VIDEO
SUBWOOFER
Други операции
AUTO CAL
MIC
A
Към един от VIDEO IN
жаковете
* Видът на конектора се различава в зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
A Видео кабел (не е приложен в комплекта)
За да разкачите DIGITAL MEDIA PORT
адаптера от DMPORT жака
Забележки
• Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT адаптера,
уверете се, че стрелката, маркирана върху конектора,
гледа към стрелката, маркирана на DMPORT жака.
• Уверете се, че сте извършили стабилно DMPORT
връзката и включвайте конектора направо без да го
кривите.
2
DC5V
1
0.7A MAX
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерът е чуплив, така че
внимавайте, когато местите приемника.
DMPORT
Стиснете и задръжте двата края на конектора, след
което го дръпнете назад.
57BG
Слушане на компонент, свързан чрез
DMPORT връзка
6
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете сложния видео вход, който
желаете да определите за DMPORT.
Настройка по подразбиране: -NONE
1
Натиснете DMPORT.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете ”DMPORT”.
Входовете, които можете да задавате, са VIDEO,
DVD и SAT.
2
Започнете възпроизвеждане от
свързания компонент.
Звукът се възпроизвежда от приемника, а
изображението се извежда на телевизионния
екран.
Например, изберете “-SAT”.
За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера.
Гледане на изображение от компонент, свързан чрез
DMPORT връзка
За да гледате изображенията на телевизионния екран,
трябва да зададете сложен видео вход към DMPORT.
1
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда индикация “1-LEVEL”
Когато натиснете DMPORT, изображенията от
компонента, свързан към жака SAT VIDEO IN
чрез DIGITAL MEDIA PORT адаптера, ще се
изведат на екрана.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете контролния бутон B.
Забележки
• В зависимост от типа на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, можете да работите със свързания
компонент, като използвате устройството за
дистанционно управление. За подробности относно
работата с бутоните вижте стр. 10.
• Уверете се, че сте извършили видео връзка от DIGITAL MEDIA PORT адаптера към приемника (стр. 57).
• Уверете се, че сте свързали MONITOR OUT жака на
приемника към телевизора (стр. 57).
2
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “6-VIDEO”.
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера е
възможно видео изходът от да се окаже невъзможен.
3
Натиснете
менюто.
Съвет
или b, за да влезете в
4
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “DMPORT. V.”.
5
Натиснете
параметър.
58BG
или b, за да въведете
Когато слушате МР3 или друг тип компресиран
музикален формат чрез портативен аудио източник,
можете да подобрите звученето. Натиснете
неколкократно MUSIC, за да изберете “PORTABLE”
(стр. 46).
Промяна на дисплея
Можете да проверите звуковото поле, като промените
информацията на дисплея.
За тази операция използвайте бутоните на приемника.
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, екранът се
променя както следва:
Таймер за автоматично
изключване
Можете да настроите приемника така, че автоматично
да се изключи след определено време.
Неколкократно натиснете SLEEP, докато
приемникът е включен.
Всеки път, когато натискате бутона, дисплеят се
променя както следва:
Всички входове, освен FM и AM
честотите
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Име на входа а) t Избран вход t Текущо избрано
звуково поле
Когато използвате таймера за автоматично изключване,
на дисплея светва “SLEEP”.
FM и AM честоти
Съвет
Име на програмното обслужване b) или име на
предварително настроената станция а) t Честота t
Индикация за тип на програмата b) t Индикация за
радио текст b) t Индикация за текущо време (24-часов
цикъл) b) t Текущо избрано звуково поле
За да проверите оставащото време преди приемникът
да се изключи, натиснете SLEEP. Оставащото време
се извежда на дисплея. Ако отново натиснете SLEEP,
таймерът за автоматично изключване ще бъде отменен.
a)
Други операции
Името на входа се извежда, само когато сте го задали
или е налична предварително настроена радио
станция (стр. 30, 53).
Името не се извежда, когато са въведени само
интервали или в случаите, когато името е същото
като въведеното вече име.
b)
Само по време на RDS приемане (само за модели с
областни кодове CEL, CEK) (стр. 54).
Забележка
За някои езици е възможно да не бъдат изведени
определени букви или символи.
59BG
Използване на устройството
за дистанционно управление
Запис с помощта на
приемника
Recording onto a recording
media
Можете да записвате от видео/аудио компонент
с помощта на приемника. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към вашия
записващ компонент.
1
2
Промяна на функциите на
бутоните
Можете да промените настройките по подразбиране
на бутоните за избор на входен сигнал в зависимост
от компонентите на вашата система. Например,
ако свържете DVD рекордер към жака VIDEO на
приемника, можете да настроите бутона VIDEO да
контролира DVD рекордера.
Натиснете един от входните бутони, за да
изберете възпроизвеждащия компонент.
Забележка
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
Не можете да промените настройките на бутоните
DMPORT и TUNER.
Подгответе компонента за
възпроизвеждане.
1
Например, заредете във видеорекордера видео
касетата, която искате да запишете.
Задръжте натиснат бутона за избор на
входен сигнал, чиято функция желаете да
промените.
Например: Натиснете VIDEO.
3
Подгответе записващия компонент.
Поставете празната видео касета и др. в
записващия компонент (VIDEO), която ще
използвате за записа.
2
Като прегледате таблицата по-долу,
натиснете съответния бутон за
категорията, която желаете.
Например: Натиснете 4.
4
Стартирайте записа на записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане на възпроизвеждащия
компонент.
Забележка
• Възможно е някои източници да съдържат защита
срещу копиране. В такъв случай може би няма да е
възможно да направите запис от такива източници.
• Не можете да записвате от DMPORT, ако сте:
- свързали DMPORT видео жак към VIDEO VIDEO
IN жака на приемника (стр. 57).
- задали “DMPORT V.” в положение “-VIDEO” в
менюто VIDEO (стр. 35).
60BG
Сега можете да използвате бутона VIDEO, за да
контролирате DVD рекордера.
Категории и съответстващи бутони
Категории
Натиснете
Видеорекордер (команден режим
VTR 3) a)
1
Видеорекордер (команден режим
VTR 2) a)
2
DVD плейър/DVD рекордер
(команден режим DVD1) b)
3
DVD рекордер (команден режим
DVD 3) b)
4
CD плейър
5
Евро цифров сателитен тунер
6
DVR (цифров CATV терминал)
7
DSS (цифров сателитен приемник) 8
Blu-ray disc плейър (команден
режим BD1) c)
9
Blu-ray disc плейър (команден
режим BD3) c)
0/10
Телевизор
-/--
Видеорекордерите Sony работят с настройки VTR
2 или VTR 3, които отговарят съответно на 8 mm и
VHS.
b)
DVD рекордерите на Sony работят с настройки
DVD1 или DVD3. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени към DVD
рекордерите.
c)
За подробности относно BD1 или BD3 настройката
се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към Blu-ray плейъра или Blu-ray
рекордера.
Речник
x Cinema Studio EX
Режим на съраунд звук, представляващ сбор от
технологиите на Digital Cinema Sound, който ви дава
звук на студио за дублаж, използвайки три технологии:
„Virtual Multi Dimensions“, „Screen Depth Matching“ и
„Cinema Studio Reverberation“.
„Virtual Multi Dimensions“ - технологията за
създаване на виртуални високоговорители, създава
виртуална многоканална съраунд среда с до 7.1канални високоговорители и въвежда във вашия
дом изживяването от съраунд озвучаването на
киносалоните с най-модерно оборудване.
„Screen Depth Matching“ възпроизвежда намаляването
на високите честоти, пълнотата и дълбочината на
звука, създавани обикновено в киносалоните чрез
звукови излъчвания зад екрана. Те се прибавят към
предните и централния канали.
„Cinema Studio Reverberation“ възпроизвежда звуковите
характеристики на най-модерните студия за дублаж
и звукозаписни студия, включително и студиото за
дублаж на Sony Pictures Entertainment. Съществуват
три режима - A/B/C, които са достъпни в зависимост от
вида на студиото.
x Компонентен видео сигнал
За да изчистите настройките на
бутоните
Формат за предаване на информация за видео сигнали,
състояща се от три отделни сигнала: яркост Y, цветност
Pb и цветност Pr. Висококачествените изображения
като DVD Video или HDTV се предават по-достоверно.
Трите жака са цветни - зелен, син и червен.
Натиснете "/1 и DMPORT, докато натискате MASTER
VOL –.
x Композитен видео сигнал
Настройките на устройството за дистанционно
управление се връщат към положенията си по
подразбиране.
Стандартен формат за предаване на информация за
видео сигнали. Сигналът на яркостта Y и сигналът на
цветността C се комбинират и предават заедно.
продължава
продължава
61BG
Използване на устройството за дистанционно
управление/Допълнителна информация
а)
Допълнителна информация
x Digital Cinema Sound (DCS)
x HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Уникална технология за възпроизвеждане на звук за
домашно кино, разработена от Sony в сътрудничество
със Sony Pictures Entertainment, за да можете да
се наслаждавате на вълнуващия и мощен звук на
киносалоните в домашни условия. С този „Digital
Cinema Sound“, разработен чрез интегрирането на DSP
(Процесор за цифрови сигнали) и измерени данни, в
домашни условия можете да се насладите на идеалното
звуково поле така, както го е замислил филмовият
режисьор.
HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока разделителна
способност) е интерфейс, който поддържа видео
и аудио сигнали в единична цифрова връзка и ви
позволява да се насладите на цифрова картина и звук с
високо качество. HDMI интерфейсът поддържа HDCP
(Защита на високо широколентов цифров сигнал),
представляващ технология за защита от копиране чрез
кодиране на цифрови видео сигнали.
x L.F.E. (Нискочестотен ефект)
x Dolby Digital
Технология за цифрово кодиране и декодиране на
аудио сигнали, разработена от Dolby Laboratories,
Inc. Състои се от преден (ляв/десен), централен,
съраунд (ляв/десен) и субуферни канали. Това е аудио
стандартът за DVD видео, известен още като 5.1
канален съраунд. Тъй като съраунд информацията
е записана и възпроизведена в стерео формат, тази
технология предоставя по-реалистичен звук, отколкото
Dolby съраунд технологията.
x Dolby Pro Logic II
Тази технология конвертира аудио сигнал, записан като
двуканално стерео в 5.1 канала при възпроизвеждане.
Има режим MOVIE за филми и MUSIC за стерео
източници като музика. Стари филми, кодирани в
традиционен стерео формат, могат да бъдат подобрени
с 5.1 канален съраунд звук.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Технология за аудио обработка, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията от централния и
моно съраунд сигнали се свежда до два стерео канала.
Когато се възпроизведе, аудио сигналът се декодира
и се извежда като 4 канален съраунд звук. Това е найчесто срещаният метод за аудио обработка на DVD
видео.
x DTS Digital Surround
Технология за кодиране/декодиране на цифров аудио
сигнал за киносалоните, разработена от DTS, Inc.
Компресира аудио сигнала по-малко, отколкото Dolby
Digital, давайки по-висококачествено възпроизвеждане
на звука.
62BG
Това са звуковите ефекти на ниските честоти, които
се извеждат през субуфера в Dolby Digital или DTS и
др. формати. Когато прибавите дълбок бас с честота
между 20 и 120 Hz, звукът става по-мощен.
x Семплираща честота
За да преобразувате аналогов звук в цифров,
аналоговите данни трябва да бъдат определени. Този
процес се нарича семплираща, а броят на определяне
на аналоговите данни в секунда се нарича семплираща
честота. Един стандартен музикален диск събира
данни, определени в 44,100 пъти в секунда, което се
означава с честота от 44.1 KHz. По-високата честота
означава по-добро качество на звука.
Инсталиране
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне в кутията,
изключете от мрежовото захранване и проверете
устройството при квалифициран персонал, преди да го
включите отново.
Източници на захранване
• Преди да започнете работа проверете дали работното
напрежение на устройството съответства на вашето
мрежовото захранване. Работното напрежение е
указано на гърба на приемника.
• Устройството не е изключено от източника на
променлив ток (мрежата), докато е свързано с
контакта на стената, дори ако самото устройство е
изключено.
• Ако не планирате да използвате устройството за подълъг период от време, изключете уреда от контакта.
За да го направите, издърпайте щепсела; никога не
дърпайте самия кабел.
• Захранващият кабел може да бъде подменян само в
квалифициран сервиз на Sony.
• Поставете устройството на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура и да удължите живота на
приемника.
• Не поставяйте устройството близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични вибрации.
• Не поставяйте каквото и да върху устройството,
което би могло да запуши вентилационните отвори и
да причини неизправност.
• Не поставяйте приемника близо до оборудване като
например телевизор, видеорекордер или касетофон.
Ако приемникът бъде използван заедно с телевизор,
видеорекордер или касетофон, и е поставен твърде
близо до това оборудване, може да се появи шум
и качеството на картината да се влоши. Това е
възможно най-вече, когато използвате стайна антена.
Ето защо, препоръчваме ви да използвате външна
антена.
• Внимавайте, когато поставяте устройството на
специално третирани повърхности (с восък, лак,
безир и др.), защото може да се получи промяна на
цвета на корпуса или подовата повърхност да се
обезцвети.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, изключете
приемника и извадете щепсела от контакта на стената.
Покачване на температурата
Почистване
Чистете кутията, панела и контролните бутони с парче
мек плат, леко навлажнено с мек почистващ разтвор.
Не използвайте никакви абразивни парчета плат,
грапави прахове или разтвори като алкохол и бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашия
приемник, моля, обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony.
63BG
Допълнителна информация
Въпреки че устройството загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате
устройството продължително време с висока сила на
звука, температурата в корпуса отгоре, отстрани и на
дъното се покачва значително. За да не се изгорите, не
докосвайте корпуса.
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато
използвате приемника, използвайте това ръководство
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете.
Звук
Няма звук или звукът е с ниско ниво,
независимо кой компонент е избран.
• Проверете дали високоговорителите или
компонентите са здраво свързани.
• Проверете дали всички кабели на
високоговорителите са свързани правилно.
• Проверете дали приемникът и всички компоненти са
включени.
• Проверете дали MASTER VOLUME не е зададен на
положение “VOL MIN”. (минимална сила на звука).
• Проверете дали слушалките не са свързани.
Няма звук от един от предните
високоговорители.
• Свържете слушалки към жака PHONES, за да
проверите дали звукът се извежда през слушалките.
Ако само един канал се извежда през слушалките,
компонентът вероятно не е свързан правилно.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани с
жаковете на приемника и компонента. Ако и двата
канала се извеждат през слушалките, предният
високоговорител вероятно не е свързан правилно
с приемника. Проверете свързването на предния
високоговорител, който не извежда сигнала.
• Уверете се, че сте свързали и двата L и R жака на
аналоговия компонент, а не само единия от двата
жака L или R. Използвайте аудио кабел
(не е приложен в комплекта).
Няма звук от цифровите източници (от
COAXIAL или OPTICAL входните жакове).
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен на
положение “ANALOG” (стр. 56).
• Проверете дали не е избрана функцията ANALOG
DIRECT.
• Натиснете MUTING, за да отмените функцията за
заглушаване.
• Проверете дали сте избрали правилния компонент с
входните бутони.
• Защитата на приемника се е задействала. Изключете
приемника, отстранете проблема и отново включете
захранването.
От определен компонент не излиза звук.
• Проверете дали компонентът е правилно свързан към
входните аудио жакове за този компонент.
• Проверете дали кабелите за тази връзка са здраво
свързани с жаковете на приемника и компонента.
64BG
Левите и десните сигнали са
небалансирани или се извеждат
наобратно.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите
са свързани правилно и здраво.
• Регулирайте параметрите на баланса в менюто
LEVEL.
На дисплея се извежда индикация “NO
INPUT”
• Проверете дали вашите компоненти са свързани към
COAXIAL или OPTICAL жаковете. Ако през жака
COAXIAL или OPTICAL не се извежда сигнал, на
дисплея се извежда индикацията “NO INPUT” и това
не е неизправност
Чува се силен шум или жужене.
Не се постига съраунд ефект.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите
са свързани здраво.
• Уверете се, че функцията звуково поле е включена
(натиснете MOVIE или MUSIC).
• Проверете дали свързващите кабели са далече от
трансформатор или електродвигател, и на поне 3
метра от телевизор или флуоресцентна лампа.
• Звуковите полета не действат за сигнали със
семплираща честота, по-голяма от 48 kHz.
• Преместете аудио компонентите на разстояние от
телевизора.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги с
парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Няма звук или се чува много слаб звук
от централния/съраунд/задните съраунд
високоговорители.
Dolby Digital или многоканалният DTS
звук не се възпроизвежда.
• Проверете дали възпроизвежданото DVD и др. е
записано в Dolby Digital или DTS формат.
• Когато свържете DVD плейър и др. към цифровите
входни жакове на приемника, проверете аудио
настройката (настройките за изходните аудио жакове)
на свързания компонент.
• Изберете режима CINEMA STUDIO EX (стр. 47).
• Регулирайте нивото на високоговорителите (стр. 28).
• Уверете се, че централният/съраунд
високоговорителите са зададени в положение
“SMALL” или “LARGE” (стр. 35).
Записът не може да бъде направен.
• Проверете дали компонентите са свързани правилно
(стр. 17).
• Изберете източника като използвате входните бутони
(стр. 29).
Няма звук от субуфера.
• Уверете се, че субуферът е свързан здраво и
правилно.
• Уверете се, че субуферът е включен.
• Уверете се, че параметърът за избор на субуфера е
зададен в положение “YES” (стр. 35).
• В зависимост от звуковото поле не се извежда звук
от субуфера.
• Настройте силата на звука на приемника.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерът и/или компонентът
не са свързани правилно. Изключете приемника,
след това свържете отново DIGITAL MEDIA PORT
адаптера и/или компонента.
• Проверете дали DIGITAL MEDIA PORT адаптера
и/или компонента са съвместими с този приемник.
Допълнителна информация
От високоговорителите на приемника
не се чува звук, когато го свържете
към компонент за възпроизвеждане
посредством HDMI връзка
Няма звук от компонента, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• Уверете се, че сте свързали цифровите аудио
жакове на компонента за възпроизвеждане. След
това изключете силата на звука на телевизора или
включете функцията за заглушаване на звука на
телевизора.
65BG
Картина
На телевизионния екран или монитора
не се извежда картина или изведената
картина е неясна.
• Изберете правилния вход с помощта на входните
бутони.
• Задайте правилния входен режим за вашия
телевизор.
• Преместете аудио компонентите на разстояние от
телевизора.
Тунер
FM приемането е слабо.
• Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не е
приложен в комплекта), за да свържете приемника
към външна FM антена, както е показано по-долу.
Ако свържете приемника с външна антена, трябва да
я заземите. За да предотвратите газова експлозия, не
свързвайте заземяващия кабел към газова тръба.
Външна FM антена
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера е
възможно да не се изведе картина.
Изображението, въведено към HDMI
жака на приемника, не се извежда от
телевизора.
Приемник
Receiver
ANTENNA
AM
• Проверете HDMI връзката.
Заземяващ
кабел (не е
приложен в
комплекта)
• В зависимост от възпроизвеждащия компонент, е
възможно да се наложи извършването на настройка.
Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към компонента.
Към земята
Не може да бъде направен запис.
• Проверете дали компонентите са свързани правилно
(стр. 17).
• Изберете източника с помощта на входните бутони.
• Когато желаете да записвате от DMPORT, проверете
дали:
- DMPORT видео жакът не е свързан към VIDEO
VIDEO IN жака на приемника (стр. 57)
- “DMPORT V.” не е зададено в положение “VIDEO” в менюто VIDEO (стр. 35).
Радиостанциите не могат да бъдат
настроени.
• Проверете дали антените са добре свързани.
Регулирайте положението им и свържете външна
антена, ако е необходимо.
• Силата на сигнала от радиостанциите е твърде
слаба (когато приемате с автоматична настройка).
Използвайте директна настройка.
• Уверете се, че сте задали правилно интервала на
приемане (когато приемате AM станции с директна
настройка).
• Няма предварително настроени радио станции
или станциите са изтрити (когато приемате чрез
сканиране за предварително настроени станции).
Предварително настройте станциите (стр. 52).
• Неколкократно натиснете DISPLAY на приемника,
така че честотата да се изведе на дисплея.
RDS не работи.*
• Уверете се, че сте прехвърлили на FM RDS станция.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
66BG
RDS информацията, която желаете, не се
извежда.*
• Свържете се с радиостанцията и проверете дали тя
предлага въпросната услуга. Ако я предлага, значи
услугата е временно недостъпна.
* Само за моделите с регионален код CEL, CEK, RU.
Устройство за дистанционно
управление
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Насочете устройството за дистанционно управление
към сензора на приемника.
• Отстранете всички препятствия между устройството
за дистанционно управление и приемника.
• Сменете всички батерии с нови, ако старите
изтощени.
• Уверете се, че сте избрали правилния вход на
устройството за дистанционно управление.
Ако не успеете да отстраните
проблема с описаните по-горе
операции
Можете да изчистите паметта на приемника
(стр. 23). Обърнете внимание обаче, че всички
запаметени настройки се връщат към фабрично
зададените си стойности и трябва да ги настроите
отново.
Ако проблемът продължава
Свържете се с най-близкия сервиз на Sony. Имайте
предвид, че ако при поправката се наложи подмяна на
част, е възможно старата част за бъде задържана.
Ако се получи проблем с функцията S-AIR, занесете
цялата системата за проверка в сервиз на Sony
(S-AIR основно устройство и S-AIR допълнително
устройство).
Страници за справка относно
изтриване на паметта
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 23
Индивидуални звукови полета
стр. 49
Съобщения за грешки
Допълнителна информация
Ако има неизправност, дисплеят показва съобщение.
Можете да проверите състоянието на системата,
като видите съобщението. Обърнете се към следната
таблица, за да решите проблема. Ако проблемът
продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Ако се изведе съобщение за грешка, докато извършвате
операцията Автоматична настройка, вижте “Грешки
и кодове за предупреждение” (стр. 26), за да решите
проблема.
PROTECT
От високоговорителите бие ток или горният панел
на приемника е покрит с нещо. Приемникът
автоматично се изключва след няколко секунди.
Проверете свързването на високоговорителите и
отново включете захранването.
67BG
FM тунер
Технически характеристики
Усилвател
Модели с регионален код CEL, CEK, AU, RU 1)
Минимална RMS изходна мощност (8 ома, 20 Hz –
20 kHz, THD 0.09 %)
85 W + 85 W
Изходна мощност в стерео режим (8 ома, 1 kHz,
THD 1%)
100 W + 100 W
Изходна мощност в съраунд режим 2) (8 ома, 1 kHz,
THD 10 %)
130 W за канал
1)
2)
Измерена при следните условия:
Областен код
Изисквания към
захранването
CEL, CEK, AU, RU
230 V AC, 50 Hz
Обхват
87.5 – 108.0 MHz
Антена
FM кабелна антена
Изводи на антената
75 ома, небалансирани
Средна честота
10.7 MHz
AM тунер
Обхват
Регионален код
Скала на обхват
10 kHz стъпка
9 kHz стъпка
CEL, CEK, RU
–
531 kHz –
AU
530 kHz –
531 kHz –
1,710 kHz
1,710 kHz
1,602 kHz
Антена
Кръгова антена
Средна честота
450 kHz
Видео
Входове/Изходи
Видео:
Изходна мощност за преден, централен и съраунд
високоговорители. В зависимост от настройките
на звуковото поле и източника, възможно е да няма
изходен звуков сигнал.
1 Vp-p/75 омА
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ома
PB/CB: 0.7 Vp-p/75 ома
PR/CR: 0.7 Vp-p/75 ома
80 MHz HD трансфер
Честотен обхват
Аналогов
10 Hz – 70 kHz
+0.5/-2 dB (когато е избрано
звуково поле и еквалайзер)
Входове
Аналогови
Чувствителност: 50 mV/
50 kohms
S/N 3): 96 dB
(A, 500 mV 4))
Цифрови (коаксиални) Импеданс: 75 ома
S/N 3): 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Цифрови (оптични)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Изходи (аналогови)
AUDIO OUT
Волтаж: 500 mV/10 kohms
SUBWOOFER
Волтаж: 2 V/1 kohm
Тон
Ниво на усилване
± 6 dB, на стъпка от 1dB
3)
INPUT SHORT (Когато е избрано звуково поле и
еквалайзер).
4)
Премерена мрежа, входящо ниво.
68BG
HDMI видео 5)
Входове/изходи
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59.94/60 Hz
1280 × 720p@59.94/60 Hz
1920 × 1080i@59.94/60 Hz
1920 × 1080p@59.94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
5)
Изходната резолюция на телевизора зависи от
възможностите на телевизора и компонента.
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Регионален код
Изисквания към
захранването
CEL, CEK, RU
230 V AC, 50/60 Hz
AU
230 V AC, 50 Hz
Изходна мощност (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0.7 A MAX
Консумация на електроенергия
Регионален код
Изисквания към
захранването
CEL, CEK, AU, RU
230 W
Размери (ш/в/д) (Прибл.)
430 х 157.5 х 322 mm
включително издадените
части и бутони
Тегло (Прибл.)
7.4 kg
Приложени аксесоари
Ръководство за експлоатация (това ръководство)
Ръководство за бърза справка (1)
FM кабелна антена (1)
AM кръгова антена (1)
Устройство за дистанционно управление
RM-ААU020 (1)
Батерии R6 (размер АА) (2)
Оптимизиращ микрофон (ECM-AC2 или
ECM-AC2a) (1)
Допълнителна информация
За подробности относно регионалния код на
компонента, който използвате, вижте стр. 3.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
• Консумация на захранване в режим на
готовност: 0.3 W
• При производството на някои печатни платките
не са използвани халогенни огнезащитни
агенти.
69BG
Азбучен указател
Цифри
2 канала
на станции
възпроизвеждане
37
свързване
20 Първоначална настройка
63
28
59
System Audio Control
69 Разпределител за кабелна телевизия
2CH STEREO
59
System Power Off
70
5.1 канала
16
TEST TONE
34 Сателитен тунер
6.1 канала
16
А-Z
AUTO CALIBRATION
свързване
97
Видео игра
Таймер за самостоятелно
изключване
85
AUTO FORMAT DIRECT (A.F.D.) 55
Видеокамера
Blu-ray disc плейър
възпроизвеждане
свързване
26 Телевизор
свързване
Видеорекордер
38
22, 24
CD плейър
свързване
Високоговорители
свързване
свързване
26 Тунер
19
свързване
26 Устройство за дистанционно
управление
27
17
възпроизвеждане
37
Връзка към б-усилвател
86
свързване
20
Заглушаване на звука
35
CD рекордер
свързване
Запис
20
на CD-R
85
DIGITAL ASSIGN
81
на записващ носител
86
Digital Cinema Sound (DCS)
89
DIGITAL MEDIA PORT
свързване
83
Dolby Digital
89
DTS
90
DVD плейър
възпроизвеждане
38
свързване
24
DVD рекордер
свързване
26
HDMI
Звукови полета
избор
57
нулиране
60
Избор
на звуково поле
57
на компонент
35
на система високоговорители
29
Меню
A.CAL
54
AUDIO
48
EQ
45
49
HDMI
49
Control for HDMI
49
LEVEL
44
свързване
22
S-AIR
54
INPUT MODE
80
SUR
45
One-Touch Play
69
SYSTEM
50
PAIRING
75
TUNER
RDS
65
Наименуване
S-AIR
71
Настройка
SB DEC
46
Audio for HDMI
Super Audio CD плейър
70BG
25
Съобщения за грешки
свързване
51
25
А-Я
30
BI-AMP
свързване
47
36, 64
автоматична
61
директна
62
12
BG
Изхвърляне на
на стари
стари електрически
електрически ии електронни
електронниуреди
уреди(Приложимо
(Приложимоза
за
Изхвърляне
страните от
от Европейския
Европейския съюз
съюз ии други
други европейски
европейски страни,
страни, използващи
използва- щи
страните
система за
за разделно
разделно събиране
събиране на
на отпадъци)
отпадъци)
система
Този символ
символ на
на устройството
устройствотоили
илина
нанеговата
неговатаопаковка
опаковкапоказва,
показва,
този
продукт
Този
чече
този
продукт
не трябва
трябва да
да се
се третира
третиракато
катодомашен
домашенотпадък.
отпадък.Вместо
Вместотова,
това,
той
трябва
бъде
не
той
трябва
дада
бъде
предаден
предаден вв съответните
съответнитепунктове
пунктовезазарециклиране
рециклираненанаелектрически
електрическии иелектронни
електронни
уреди.
вие
предотвратявате
уреди. Изхвърляйки
Изхвърляйкитози
тозипродукт
продуктна
направилното
правилнотомясто,
място,
вие
предотвратявате
потенциални
последици
заза
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
в
по- тенциалнинегативни
негативни
последици
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
противен
случай,
неправилното
изхвърляне
на продукта,
могат дана
сепродукта.
случат.
в противен
случайпри
могат
да се случат
при неправилното
изхвърляне
Рециклирането
Рециклирането на
на материалите
материалитеще
щепомогне
помогнеза
зазапазването
запазванетона
наестествените
естествените
ресурси.
информация относно
относно рециклирането
рециклирането на
ресурси. За
За по-подробна
поподробна информация
на този
този продукт,
продукт,моля,
моля,
свържете
или
с с
свържетесе
сессместния
местнияградски
градскиофис,
офис,службата
службатазазаизхвърляне
изхвърляненанаотпадъци
отпадъци
или
магазина,
от
който
сте
закупили
продукта.
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising