Sony | STR-DA2400ES | Sony STR-DA2400ES Инструкции за експлоатация

3-289-204-41(1)
Многоканален
АV Приемник
Инструкции за експлоатация
STR-DA2400ES
©2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството
с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството. За
да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети,
пълни с течности, като например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за книги
или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на влага и не го
поливайте с течности; не поставяйте върху
устройството предмети, пълни с течност –
например вази.
Тъй като захранващият кабел се използва, за
да изключите устройството от мрежата,
свържете устройството към леснодостъпен
контакт. Ако забележите нещо ненормално в
работата на устройството, незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батерии или устройства на високи температури, като например на влиянието
на пряка слънчева светлина, въздействието на
огън или подобни.
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически & електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на този продукт, могат
да се случат. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
2BG
За потребители в Европа
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък.
Изхвърлянето на батериите на правилното
място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат
да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на батериите
изтече, ги предайте в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележка за потребители в страни,
попадащи под изискванията на директивите на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите,
които са указани в отделните сервизни книжни и гаранционни карти.
Информация за това ръководство
• Инструкциите в това ръководство се отнасят
за модела STR-DA2400ES. Проверете номера на
вашия модел, като погледнете в долния десен ъгъл
на предния панел.
В това ръководство моделът с областен код CEL
се използва само за илюстрации, освен ако изрично
не е отбелязано различно. Всички разлики в операциите са ясно описани в текста, например: “Само за
моделите с областен код CEL”.
• Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате и
бутоните на приемника, ако те имат същите или
подобни имена като бутоните на устройството
за дистанционно управление.
• “Neural-THX” и “NEURAL-THX” в това ръководство, изведени в прозореца на дисплея и в екрана на
GUI менюто, означават Neural-THX съраунд.
Относно областни кодове
Кодът на областта на рисивъра, който
сте поръчали е изведен в горния десен край
на задния панел (вижте илюстрацията
по-долу).
Областен код
Всякакви разлики в работата на рисивъра
според кодът на областта, са ясно определени в текст, например „Модели само
от област АА”.
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro
Logic Surround, както и DTS** Digital Surround
System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX и символът двойно D
са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведено под U.S. патент No. 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 и
други щатски и световни патенти. DTS е запазена
търговска марка; DTS логото, Symbol, DTS-HD и
DTS-HD Master Audio са търговски марки на DTS,
Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Всички права запазени.
Този приемник притежава технологията HighDefinition Multimedia Interface (HDMI ™).
HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Този продукт е произведен по лиценз на Neural
Audio Corporation и THX Ltd. Чрез това ръководство, Sony Corporation дава на потребителя ограничено право да използва продукта
спрямо щатските и други закони, както и да
използва и другите технологии или търговски
марки и лога, притежавани от Neural Audio
Corporation и THX Ltd. Дадените права не
включват възможността за прехвърлянето им
върху трети лица. “Neural Surround”, “Neural
Audio”, “Neural” и “NRL” са търговски марки и
лога, притежавани от Neural Audio Corporation,
THX е търговска марка на THX Ltd., която
може да е регистрирана при някои законодателства. Всички права запазени.
Видът на шрифта (Shin Go R), инсталиран в
този приемник, е предоставен от MORISAWA
& COMPANY LTD.
Тези имена са търговски марки на MORISAWA
& COMPANY LTD., и авторските права на
шрифта също са притежание на MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ или други държави.
Всички други търговски марки или регистрирани търговски марки са притежание на техните съответни компании. В това ръководство
символите ™ и ® не се описват.
Марката Bluetooth и нейните лога са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването
на тези марки от Sony Corporation става под
лиценз.
Всички други търговски марки и имена са притежание на съответните им компании.
“M-crew Server” е търговска марка на Sony
Corporation.
“x.v.Color (x.v.Colour)” и логото “x.v.Color
(x.v.Colour)” са търговски марки на Sony
Corporation.
“BRAVIA” и
Sony Corporation.
са търговски марки на
3BG
Съдържание
Подготовка за експлоатация
Описание и местоположение на частите .......... 6
1: Инсталиране на високоговорителите .........14
2: Свързване на високоговорителите ................16
3: Свързване на телевизор ......................................18
4а: Свързване на аудио компоненти....................19
4б: Свързване на видео компоненти...................24
5: Свързване на антените.......................................35
6: Подготовка на приемника и на устройството за дистанционно управление .......................36
7: Работа с приемника, като използвате GUI
(Graphical User Interface - Графичен
потребителски интерфейс) ...............................39
8: Настройка на високоговорителите .............42
9: Автоматична настройка на подходящите
настройки за високоговорителите (Auto
Calibration) .................................................................44
Възпроизвеждане
Избор на компонент ................................................50
Слушане на Super Audio CD/CD ..........................52
Гледане на DVD/Blu-ray диск ...................................53
Видео игри.....................................................................54
Гледане на видео...........................................................55
Работа с усилвателя
Настройки на звука
(Меню за звукови настройки Audio settings) .56
Настройки за видео
(Меню за видео настройки Video settings) ......57
Настройки за HDMI
(Меню с настройки за HDMI) ...........................57
Съраунд звук
Предварително програмирано звуково поле....58
Нулиране на звуковите полета към
първоначалните им настройки ........................64
Съраунд ефект с ниска сила на звука (NIGHT
MODE)........................................................................65
4BG
Допълнителни настройки на високоговорителите
Ръчна настройка на високоговорителите.......65
Настройка на еквалайзера .......................................71
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио ......................................72
Използване на системата за радио данни
(RDS) (Само за модели от област CEL, CEK,
ECE) .............................................................................75
Control for HDMI
Използване на функцията Control for HDMI за
„BRAVIA” Sync .........................................................77
Подготовка на функцията Control for
HDMI ......................................................................... 79
Гледане на DVD (One-Touch Play Възпроизвеждане с едно докосване) ..................80
Звук от телевизора през високоговорителите,
свързани към приемника (System Audio
Control)........................................................................81
Изключване на приемника с телевизора
(System Power Off) ....................................................81
Други операции
Преобразуване на аналогови видео входни
сигнали.........................................................................82
Насладете се на DIGITAL MEDIA PORT
адаптер (DMPORT)................................................82
Озаглавяване на входни сигнали.............................86
Превключване между цифров и аналогов аудио
сигнал (INPUT MODE) .......................................... 87
Звук/изображения от други входове .................88
Промяна на дисплея ...................................................90
Използване на таймера за автоматично
изключване.................................................................94
Запис посредством използване на приемника..94
Използване на връзка към би-усилвател ..............95
Операции без да свързвате към телевизор .......96
Използване на устройството за
дистанционно управление
Работа с всеки компонент, като използвате
устройството за дистанционно
управление................................................................105
Програмиране на устройството за
дистанционно управление .................................107
Изчистване на съдържанието от паметта на
устройството за дистанционно
управление................................................................111
Допълнителна информация
Речник ...........................................................................112
Предпазни мерки ......................................................115
Отстраняване на проблеми ................................116
Спецификации............................................................122
Азбучен указател.......................................................124
5BG
Подготовка за експлоатация
Описание и местоположение на частите
Преден панел
За да свалите капачето
Натиснете PUSH.
Когато свалите капачето, пазете го далеч от деца.
Състояние на бутона POWER
x
Изключен
Приемникът е изключен (лампичката ON/STANDBY се
изключва) (настройка по подразбиране).
Натиснете POWER, за да включите приемника.
Не можете да включите приемника, като използвате
устройството за дистанционно управление.
x
Включване/Готовност
Натиснете =/1 на устройството за дистанционно управление, за да включите приемника в режим на готовност.
Когато натиснете POWER на приемника, приемникът ще се
изключи.
6BG
1
Име
Функция
Натиснете, за да включите или изключите
приeмника.
0 INPUT MODE
Лампичка ON/
STANDBY
Светва в зелено, когато рисивърът е включен. Светва в червено,
когато рисивърът е в
режим на готовност.
Натиснете, за да
изберете входен
режим, когато същите
компоненти са свързани едновременно и
към цифровите, и към
аналоговите жакове.
qa MASTER
VOLUME
Завъртете, за да регулирате едновременно
нивото на силата на
звука на всички високоговорители.
qs INPUT
SELECTOR
Завъртете, за да
изберете източника на
входен сигнал, който
да възпроизвеждате.
qd 2CH/A.DIRECT
Натиснете, за да изберете звуковото поле
(стр. 103, 104).
2 TONE MODE
TONE +/-
3 TUNING MODE
Регулира басите и
дисканта за предните,
централния и съраунд/
съраунд задните кана
ли. Неколкократно
натиснете TONE
MODE, за да изберете опцията, която
желаете; след това завъртете TONE +/-, за
да регулирате нивото
(стр. 98).
Натиснете, за да работите с тунера (FM/
AM) (стр. 104, 105).
4 TUNING +/-
Завъртете, за да
настроите станция
(104, 105).
5 Сензор за
дистанционно
управление
Приема сигнали от
устройството за дистанционно управление.
6 Лампичка
Светва, когато се
MULTI CHANNEL декодира многоканален
DECODING
аудио звук.
7 Прозорец на
дисплея
8 Лампичка за
цифров кино
звук
9 DISPLAY
Настоящото състояние на избрания компонент, или списъкът
с опции за избор, се
извежда тук (стр. 91).
Светва, когато изберете звуково поле с
маркировката DSC
(стр. 63).
Натиснете неколкократно, за да изберете
информация, изведена в
прозореца на дисплея.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
qf DIMMER
Неколкократно натиснете, за да регулирате
осветеността на
дисплея.
qg MEMORY/
ENTER
Натиснете, за да запазите станция или да
въведете избор, когато
запазвате настройки.
qh AUTO CAL MIC
жак
Свързва приложения
микрофон за функцията цифрова кино автоматична настройка
(стр. 45).
qj VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV
IN жакове
За да свържете към
портативен аудио/видео компонент, като
например видеокамера
или видео игра.
qk SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Натиснете, за да изберете OFF, A, B, А+В на
предните високоговорители (стр. 44).
ql Жак PHONES
Свързва към слушалки.
7BG
Подготовка за експлоатация
Функция
POWER
Име
Заден панел
2 ANTENNA
1 DIGITAL INPUT/OUTPUT
Жакове OPTICAL Свързва към DVD
плейър, Super Audio
IN/OUT
CD плейър и др.
Жакът COAXIAL
Жакове COAXIAL предлага по-добро
IN
качество на звука
(стр. 18, 20, 29, 30).
HDMI IN/OUT*
жакове
Свързва към DVD
плейър, Blu-ray дисков
плейър или сателитен
тунер и др. Изображението се извежда
към телевизор или
прожекционен апарат,
докато звукът може
да бъде изведен от телевизор или/и високоговорители, свързани
към този приемник
(стр. 18, 26).
Жак за FM
ANTENNA
Свързва към FM жична антена, приложена
към приемника (стр.
35).
Жак за AM
ANTENNA
Свързва към АM
кръгова антена, приложена към приемника
(стр. 35).
3 AUDIO INPUT/OUTPUT
Жак AUDIO IN/
OUT
Жакове MULTI Свързва към Super
CHANNEL
Audio CD плейър или
INPUT
DVD плейър, който
има аналогов аудио
жак за 7.1 или 5.1-канален звук (стр. 22).
Жакове PRE
OUT жакове
8BG
Свързва към Super
Audio CD плейър и
др. (стр. 18, 20, 23).
Свързва към външен
усилвател (стр. 16).
4 SPEAKERS
5 COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
Y, PB/CB, PR/CR Свързва към DVD
IN/OUT* жакове плейър, телевизор,
сателитен тунер и
др. (стр. 18, 28-30).
6 VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Жакове AUDIO Свързва към видеIN/OUT
орекордер или DVD
плейър и др. (стр. 18,
29, 30, 31).
Жакове VIDEO
IN/OUT*
Устройство за дистанционно
управление
Можете да използвате приложеното устройство за дистанционно управление RM-AAР024,
за да работите с приемника и да контролирате
Sony аудио/видео компоненти (стр. 107).
RM-AAР024
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
TUNER
-/-PHONO
7 DMPORT
AMP
0/10
ENT/MEM
DMPORT
MULTI IN
CLEAR/>10
Свързва към Sony
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер (стр.
20).
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
* Можете да гледате изображенията от избрания
вход, когато свържете жака MONITOR OUT или
HDMI OUT към телевизора (стр. 18). Можете да
работите с този приемник, като използвате GUI
(Graphical User Interface - Графичен потребителски
интерфейс) (стр. 39).
HOME
TUNING
TUNING
DISC SKIP
D.TUNING
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
F1
F2
WIDE
продължава
9BG
Подготовка за експлоатация
Свързва към високоговорителите (стр.
16).
Име
Функция
1 AV =/1
Натиснете, за да включите
(включване/ или изключите аудио/видео
готовност) компонентите, с които
устройството за дистанционно управление може да
работи.
За да включите или изключите телевизора, натиснете TV (wf), след това
натиснете AV =/1. Ако
едновременно натиснете
=/1 (2), приемникът и другите Sony компоненти ще
бъдат изключени (SYSTEM
STANDBY).
Забележка
Функцията на ключа AV =/1
автоматично се променя
всеки път, когато натиснете бутона за входен сигнал
(4).
2 =/1
Натиснете, за да включите
(включване/ приемника или да го зададете
готовност) в режим на готовност.
За да изключите всички Sony
компоненти, натиснете
едновременно =/1 и AV =/1
(1) (SYSTEM STANDBY).
Пестене на захранване в
режим на готовност
Когато “Control for HDMI”
(стр. 79) е в позиция “OFF”.
3 AMP
Натиснете, за да включите
операция с приемника (стр.
96).
4 Входни
Натиснете един от
бутони
бутоните, за да изберете
компонента, който желаете
да използвате. Когато
натиснете някой от входните бутони, приемникът
се включва. Бутоните
имат фабрично зададена
настройка за управление на
Sony компоненти (стр. 50).
Можете да програмирате
устройството за дистанционно управление така, че
да контролира компоненти,
които не са с марката Sony,
като следвате стъпките,
описани в “Програмиране на
устройството за дистанционно управление” (стр. 107).
10BG
Име
Функция
(номера Натиснете SHIFT (wd), след
5 б))
това натиснете бутоните с
цифри, за да
– приемата/настроите станция
– изберете номер на запис на
DVD плейър, MD дек и др.
Натиснете 0/10, за да изберете
номер на запис 10.
– изберете номер на канал на видеорекордера, сателитния тунер,
блу-рей диск плейъра, PSX, DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO.
След като натиснете TV (wf),
ENT/
MEM
натиснете бутоните с цифри,
за да изберете телевизионните
канали.
Натиснете SHIFT (wd), след
това натиснете ENT/MEM,
за да
– въведете стойност след като
сте избрали канал или диск,
или за да стартирате запис с
помощта на бутоните с цифри
на видеорекордера, CD плейъра,
VCD плейър, LD плейър, MD
дек, DAT дек, касетъчен дек,
сателитен тунер, блу-рей диск
плейър или плейстейшън.
– запазвате станция, когато
работите с тунера.
Натиснете TV (wf), след това
CLEAR
натиснете ENT/MEM, за да
въведете стойността на Sony
телевизора.
Натиснете SHIFT (wd), след
това натиснете CLEAR, за да
– изчистите грешка, когато
натиснете неправилен бутон с
цифра на DVD плейъра, блу-рей
диск плейъра, плейстейшъна,
сателитния тунер, DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO.
– се върнете към продължително възпроизвеждане и др. на
сателитния тунер или DVD
плейъра и др.
-/--
Натиснете SHIFT (wd), след
това натиснете -/- -, за да изберете режим на въвеждане на канал,
една или две цифри на видеорекордера, сателитния тунер и др.
Натиснете TV (wf), след това
натиснете -/- -, за да изберете
режим на въвеждане на канал на
телевизора.
Име
Функция
>10
Име
qa HOME/
MENU
Функция
– изберете номера на запис
над 10 на CD плейъра, VCD
плейъра, LD плейъра, MD дек,
касетъчен дек, телевизор, видеорекордер или сателитен
тунер.
– изберете номера на каналите
от цифровия CATV терминал.
5 2CH/
A.DIRECT
А.F.D.
MOVIE
MUSIC
6 SLEEP
7 NIGHT
MODE
8 GUI MODE
9
0 OPTIONS
TOOLS
Натиснете, за да изберете
звуково поле (стр. 103, 104).
б)
qs
Натиснете, за да включите
функцията за автоматично
изключване и за да зададете
продължителността на времето, след което приемникът да
се изключи.
Натиснете, за да включите
функцията NIGH MODE (стр.
65).
Натиснете, за да изведете GUI
менюто на телевизионния
екран.
След като сте натиснали
AMP (3), натиснете HOME/
MENU (qa) за работа с
рисивъра, след това натиснете V/v/B/b, за да изберете
настройки. След като сте натиснали BD/DVD TOP MENU
(qg) или BD/DVD MENU (qg),
натиснете V/v/B/b, за да изберете настройки и след това
натиснете , за да въведете
избора си. Натиснете , за да
въведете избора си на рисивър,
видеорекордер, сателитен тунер, DVD плейър, блу-рей диск
плейър, плейстейшън, DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO.
Натиснете, за да изведете и
изберете опция от опциите
в менюто за рисивъра, DVD
плейъра, Blu-ray диск плейъра,
сателитния тунер и плейстейшъна.
Натиснете TV (wf), след
това натиснете TOOLS, за
да изведете опциите за Sony
телевизора.
б)
Натиснете, за да изведете
менютата на рисивъра, видеорекордера, DVD плейъра, сателитния тунер, блу-рей диск
плейъра, плейстейшъна, DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO на телевизионния
екран. След това използвайте
V/v/B/b и , за да извършвате операции в менюто.
За да изведете менютата на
SONY телевизор, натиснете
TV (wf) и след това натиснете HOME/MENU.
Натиснете, за да пропуснете
записи на видеорекордер, CD
плейър, VCD плейър, LD плейър,
DVD плейър, MD дек, DAT дек,
касетъчен дек, блу-рей диск
плейър, плейстейшън, DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO
Натиснете, за да
– потърсите записи на CD плейър, VCD плейър, LD плейър,
DVD плейър, MD дек, DAT
дек, касетъчен дек, блу-рей
диск плейър, плейстейшън,
DVD/VHS COMBO или
DVD/HDD COMBO
– превъртете напред/назад на
видеорекордера, DAT дека или
касетъчния дек.
N а)б)
X б)
x b)
Натиснете,з а да започнете
възпроизвеждане на видеорекордер, CD плейър, VCD плейър, LD плейър, DVD плейър,
MD дек, DAT дек, касетъчен
дек, блу-рей диск плейър, плейстейшън, DVD/VHS COMBO
или DVD/HDD COMBO
Натиснете, за да направите
пауза във възпроизвеждането
или записа на видеорекордер,
CD плейър, VCD плейър, LD
плейър, DVD плейър, MD дек,
DAT дек, касетъчен дек, блу-рей
диск плейър, плейстейшън,
DVD/VHS COMBO или DVD/
HDD COMBO (Започва също
запис с компоненти в режим на
готовност за запис).
Натиснете,з а да спрете
възпроизвеждането на видеорекордер, CD плейър, VCD плейър, LD плейър, DVD плейър,
MD дек, DAT дек, касетъчен
дек, блу-рей диск плейър, плейстейшън, DVD/VHS COMBO
или DVD/HDD COMBO.
продължава
11BG
Подготовка за експлоатация
Натиснете SHIFT (wd), след
това натиснете >10, за да
Име
Функция
TUNING +/- Натиснете, за да изберете
станция.
D. TUNING Натиснете, за да въведете
режим на директна настройка.
Натиснете, за да възпроизведете предишна сцена или да превъртите напред настояща сцена
на DVD плейъра, блу-рей диск
плейъра, DVD/VHS COMBO или
DVD/HDD COMBO.
qd TV CH +
а)/-
Натиснете TV ( ) и след това
натиснете TV CH +/-, за да работите с телевизора, сателитния
тунер, видеорекордера и др.
Натиснете, за да
PRESET
– изберете предваритено
+ а)/запазени станции;
– запазите канали на видеорекордер, сателитен тунер,
блу-рей диск плейър, DVD
плейър, DVD/VHS COMBO
или DVD/HDD COMBO.
Натиснете F1 или F2, за да
qf F1/F2
изберете компонент.
• DVD/HDD COMBO;
F1: HDD режим
F2: DVD режим
• DVD/VHS COMBO
F1: DVD режим
F2: VHS режим
Натиснете,
за да изведете менюqh BD/DVD
TOP MENU то или екранните напътствия
на DVD или Blu-ray плейъра на
телевизионния екран. След това
използвайте V/v/B/b и
, за да извършвате операции с
менюто.
Натиснете, за да изведете менюBD/DVD
то на DVD или Blu-ray плейъра
MENU
на телевизионния екран. След
това използвайте V/v/B/b и
, за да извършвате операции с
менюто.
TV INPUT
Натиснете TV (wf), след това
натиснете TV INPUT, за да
изберете входния сигнал за телевизора (TV вход или видео вход).
WIDE
Натиснете TV (wf), след това
неколкократно натиснете
WIDE, за да изберете режим на
широк екран.
qh TV VOL +/-
Натиснете TV (wf) и след това
TV VOL +/-, за да регулирате
нивото на силата на звука на
телевизора.
Натиснете, за да регулирате
едновременно нивото на силата
на звука за всички високоговорители.
MASTER
VOL +/-
12BG
Име
qj MUTING
Функция
Натиснете, за да заглушите
временно звука. Отново натиснете бутона, за да възстановите звука.
Натиснете TV (wf), след
това натиснете MUTING,
за да включите функцията
за заглушаване на звука на
телевизора.
Натиснете, за да пропуснете
qk DISC SKIP
дискове на CD плейъра, VCD
плейъра, DVD плейъра или MD
дека (мулти-диск чейнджър).
Натиснете, за да
ql RETURN/
– се върнете към предходноEXIT
то меню
– за да излезете от менюто,
докато то, или екранните
насоки за VCD плейъра, LD
плейъра, DVD плейъра, блурей диск плейъра плейстейшъна, DVD/VHS COMBO
или сателитен тунер, е
изведено на телевизионния
екран.
Натиснете TV (wf), след
това натиснете RETURN/
ENTER, за да се върнете към
предходното меню или да излезете от менюто на екрана,
докато менюто е изведено на
телевизионния екран.
Натиснете, за да изберете
w; DISPLAY
информацията, изведена на
прозореца на дисплея, телевизионния екран на видеорекордера, VCD плейъра, LD
плейъра, DVD плейъра, блу-рей
диск плейъра плейстейшъна,
сателитния тунер, DVD/
VHS COMBO или DVD-HDD
COMBO и др.
Натиснете TV (--), след това
натиснете DISPLAY, за да
изведете информация на
телевизора на телевизионния
екран.
wa RESOLUTION Неколкократно натиснете,
за да промените резолюцията на изходния сигнал,
изведен от HDMI OUT
или COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT жака (стр.
82).
ws INPUT MODE Натиснете, за да изберете
входен режим, когато един
и същи компонент е свързан
едновременно към цифровите
и към аналоговите жакове
(стр. 87).
Натиснете, за да осветите
wd SHIFT
бутоните. Така можете да
включите бутоните в розово.
Име
wf TV
RM-AAU039
Натиснете, за да осветите
бутона и да работите с телевизора (бутони в жълто).
Това също активира функция
DISPLAY (w;), OPTIONS
TOOLS (0), HOME/MENU
(qa), RETURN/EXIT
(ql),
(9) и V/v/B/b (9), за
да извършите операжии само
със Sony телевизори.
Натиснете, за да се наслаждавате на оптимално изображение, подходящо за филми, и
автоматично да извеждате
звук от високоговорителите, свързани към приемника.
Това устройство за дистанционно управление
може да бъде използвано за работа с приемника.
Можете да контролирате основните функции на приемника с прости операции, като
използвате това устройство за дистанционно
управление.
SLEEP
DISPLAY
GUI MODE
Забележка
wh RM SET
UP
Този бутон ще работи, само
ако вашият телевизор е съвместим с Theater режима.
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към
телевизора.
Натиснете, за да настроите
устройството за дистанционно управление.
a) Бутоните TV/ 5, N, PRESET+ и TV CH + имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка,
когато работите с приемника.
a) Вижте таблицата на стр. 106, за да се запознаете с
информацията относно бутоните, които можете
да използвате, за да управлявате всеки компонент.
Забележки
• Възможно е някои функции, обяснени в тази част,
да не работят в зависимост от модела.
• Горните обяснения служат само за пример. Ето
защо, в зависимост от компонента е възможно
гореописаните операции да не са достъпни или да
работят по начин, различен от описания.
Име
1 =/1
(включване/
готовност)
2 A.F.D
MOVIE
Функция
Натиснете, за да включите или изключите
применика.
Натиснете, за да изберете
звуково поле (стр. 103, 104)
MUSIC
3 GUI MODE
4
5 OPTIONS
Натиснете, за да изведете
менюто на телевизионния
екран, за да работите с
приемника.
След като натиснете
GUI MENU, натиснете
V/v/B/b, за да изберете
опциите в менюто. След
това натиснете , за да
въведете избора си.
Натиснете, за да изведете
и изберете опция от
опциите в менюто.
продължава
13BG
Подготовка за експлоатация
wg THEATER
Функция
Име
x
Функция
Натиснете, за да изведете
менюто за работа с приемника.
Натиснете, за да работите
с компонент, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера (стр. 50).
Започва възпроизвеждането.
Спира възпроизвеждането.
./>
Прескача записи.
6 MENU
7 DMPORT
N
8 INPUT
SELECTOR
9 MASTER
VOLUME +/0
qa RETURN/EXIT
O
qs DISPLAY
qd SLEEP
Натиснете, за да изберете
източник на входен сигнал
за възпроизвеждане.
Натиснете, за да регулирате нивото на силата на
звука
Натиснете, за да изключите временно звука. Натиснете бутона отново, за да
възстановите звука.
Натиснете, за да се
върнете към предходното
меню или за да излезете от
менюто.
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена на
прозореца на дисплея.
Натиснете, за да включите
функцията за автоматично
изключване и за да зададете
продължителността
на времето, след което
приемникът да се изключи
(стр. 94).
1: Инсталиране на високоговорителите
Този приемник ви позволява да използвате 7.1канална система (7 високоговорителя и един
субуфер).
5.1/7.1-канална система
За да се насладите напълно на многоканален съраунд звук, имате нужда от 5 високоговорителя (два предни, централен и два задни) и субуфер
(високоговорител за ниските честоти) (за
5.1-канален звук).
Пример за конфигурация на 5.1-канална система от високоговорители
A Преден ляв високоговорител
B Преден десен високоговорител
C Централен високоговорител
D Съраунд ляв високоговорител
E Съраунд десен високоговорител
H Субуфер - нискочестотен високоговорител
14BG
Съвет
• Ъгълът A трябва да бъде еднакъв.
Подготовка за експлоатация
Можете да се наслаждавате на висококачествено възпроизвеждане на DVD софтуера, записан
във формат Surround EX, ако свържете един допълнителен заден високоговорител (6.1-канален
звук) или два съраунд задни високоговорителя
(7.1-канален звук).
Пример за конфигурация на 7.1-канална система от високоговорители
• Когато свържете 6.1-канална система от високоговорители, поставете съраунд задния високоговорител зад позицията на слушане.
A Преден ляв високоговорител
B Преден десен високоговорител
C Централен високоговорител
D Съраунд ляв високоговорител
E Съраунд десен високоговорител
F Съраунд заден ляв високоговорител
G Съраунд заден десен високоговорител
H Субуфер - нискочестотен високоговорител
• Тъй като субуферът не излъчва ясно насочени сигнали, можете да го поставите където желаете.
15BG
2: Свързване на високоговорителите
Преди да свързвате високоговорителите, уверете се, че сте изключили кабела на захранването.
)
(
'
10 mm
#
"
терминали SPEAKERS
FRONT B а)
"
&
"
%
#
"
"
$
" Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
# Кабели за високоговорителите (не са приложени в комплекта)
A Преден високоговорител А (ляв)
B Преден високоговорител А (десен)
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (ляв)
16BG
E Съраунд високоговорител (десен)
F Съраунд заден високоговорител (ляв)б)
G Съраунд заден високоговорител (десен)б)
H Субуферв)
Ако притежавате система от допълнителни
предни високоговорители, свържете ги към
терминалите SPEAKERS FRONT B. Можете
да избирате високоговорителите, които желаете да използвате, чрез бутона SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) на предния панел (стр. 42).
б) Ако свържете само един съраунд заден високоговорител, свържете го към терминала
SPEAKERS SURROUND BACK L.
в) Когато свързвате субуфер с функция за автоматичен режим на готовност, изключете
функцията, когато гледате филми. Ако функцията за автоматичен режим на готовност
е зададена в положение ON, функцията се
включва автоматично в зависимост от
нивото на входния сигнал към субуфера, след
което е възможно звукът да не бъде изведен.
а)
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Когато свързвате всички високоговорители с
номинален импеданс 8 ома или повече, задайте
“Impedance” в менюто за настройки на системата
в положение “8Ω”. При други връзки, задайте в положение “4 Ω”. За подробности вижте “8: Настройки
на високоговорителите” (стр. 42).
• Преди да свържете захранващия кабел, уверете се,
че металните части на кабелите не се докосват
между SPEAKER терминалите.
Съвет
За да свържете определени високоговорители към
друг усилвател, използвайте жаковете PRE OUT.
Същият сигнал се извежда както от жаковете
SPEAKERS, така и от жаковете PRE OUT. Например,
ако желаете да свържете само предните високоговорители към друг усилвател, свържете усилвателя към
жаковете PRE OUT FRONT L и R.
17BG
3: Свързване на телевизор
Можете да гледате избраното въведено
изображение, когато свържете HDMI OUT или
MONITOR OUT жаковете към вашия телевизор. Можете да работите с този приемник,
като използвате GUI (Graphical User Interface).
Не е нужно да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете на вашия компонент.
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили захранващия кабел.
Телевизионен екран
Аудио сигнали
"
#
Видео сигнали
$
Аудио/видео
сигнали
%
" Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
# Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
$ Видео кабел (не е приложен в комплекта)
% Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
& HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате Sony HDMI кабел.
18BG
&
4а: Свързване на аудио компоненти
Как да свържете компонентите
Тази част описва как да свържете компонентите към този приемник. Преди да започнете
вижте “Компоненти, подлежащи на свързване”
по-долу, за да видите страниците, които описват всяко свързване.
След като свържете всички компоненти, продължете с “5: Свързване на антените” (стр. 35).
Компоненти, подлежащи на
свързване
Super Audio
CD/CD
плейър
Страница
Само с цифров
аудио изход
20
Mногоканален
аудио изход
22
Само с аналогов
аудио изход
23
MD дек,
Само с аналогов
Касетъчен
аудио изход
дек, Грамофон
с аналогови
плочи
23
DIGITAL MEDIA PORT адаптер
20
Забележки
• Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили захранващия кабел.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, зареждайте щекерите направо, докато щракнат.
• Не огъвайте и не завързвайте оптичния цифров
кабел.
Съвет
• Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz честота.
19BG
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Уверете се, че сте включили приемника, когато
видео и аудио сигналите от възпроизвеждания
компонент се извеждат към телевизора през приемника. Ако захранването на приемника не е включено,
не се прехвърля нито видео, нито аудио сигнал.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, зареждайте ги направо, докато щракнат.
• Не огъвайте и не завързвайте оптичния цифров
кабел.
• В зависимост от състоянието на връзката между
телевизора и антената, възможно е изображението на телевизионния екран да съдържа смущения.
В този случай поставете антената по-далеч от
приемника.
Съвети
• Приемникът притежава функция за преобразуване
на видео сигнала. За подробности вижте „Забележки за преобразуване на видео сигнала” (стр. 33).
• Звукът от телевизора се извежда от високоговорителите, свързани към приемника, ако свържете
аудио изходния жак на телевизора и TV IN жаковете на приемника. При тази конфигурация, задайте
изходните жакове за звук на телевизора в положение
„Fixed”, ако можете да превключвате между „Fixed”
или „Variable”.
• Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz честота.
Свързване на компоненти с цифрови
аудио входни/изходни жакове
Следната илюстрация показва как да свързвате
Super Audio CD плейър, CD плейър и DIGITAL
MEDIA PORT адаптер.
DIGITAL MEDIA PORT
адаптер
Super Audio CD
плейър, CD плейър
"
#
" Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
# Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
20BG
Забележки за свързване на DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
Подготовка за експлоатация
• Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT
адаптер, уверете се, че конекторът е зареден
със стрелката, насочена към стрелката на
DMPORT жака.
• Уверете се, че сте извършили стабилно
DMPORT връзката; заредете конектора
право напред.
• Тъй като конекторът на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера е чуплив, внимавайте, когато
поставяте или изключвате приемника.
• За да изключите DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, натиснете конектора от двете
страни, защото е заключен.
Забележки за възпроизвеждане на
Super Audio CD на Super Audio CD
плейър
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD,
свържете плейъра към MULTI CHANNEL
INPUT или SA-CD/CD IN жаковете на
приемника. Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към Super Audio
CD плейъра.
• Не можете да правите цифрови записи на
Super Audio CD.
Ако желаете да свържете няколко
цифрови компонента, но не можете
да откриете неизползван вход
Вижте „Звук/изображения от други входове”
(стр. 88).
21BG
Свързване на компоненти с
многоканални изходни жакове
Ако вашият DVD плейър, Blu-ray диск плейър
или Super Audio CD плейър са оборудвани
с многоканални изходни жакове, можете да
свържете устройството към жаковете на
MULTI CHANNEL INPUT на този приемник и
да получите многоканален звук. И обратното,
многоканалните входни жакове могат да бъдат
използвани за свързване на външен многоканален
декодер.
DVD плейър, Blu-ray
диск плейър Super
Audio CD плейър и др.
"
#
" Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
# Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Забележки
• Аудио входните сигнали от MULTI CHANNEL
INPUT жаковете не се извеждат към аудио входни
жакове. Сигналите не могат да бъдат записани.
22BG
Свързване на компоненти с аналогови аудио жакове
Грамофон
Подготовка за експлоатация
Следната илюстрация показва как да свързвате компонент, който има аналогови жакове, като
например касетъчен дек, грамофон и др.
MD дек,
Касетъчен дек
"
"
"
Super Audio
CD плейър,
CD плейър
" Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Забележка
Ако вашият грамофон има заземяващ кабел, свържете
заземяващият кабел към терминала ( ) SIGNAL GND.
23BG
4б: Свързване на видео компоненти
Как да свържете компонентите
Тази част описва как да свържете компонентите към този приемник. Преди да започнете
вижте “Компоненти, подлежащи на свързване”
по-долу, за да видите страниците, които описват всяко свързване.
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили кабела на захранването.
След като свържете всички компоненти,
продължете с “5: Свързване на антените” (стр.
35).
Компоненти, подлежащи на
свързване
Страница
TV монитор
18
С HDMI жак
25
DVD плейър
28
Blu-ray диск плейър
29
Сателитен тунер, set top-box
30
DVD рекордер, видеорекордер 31
Видеокамера, видео игра и др.
31
Видео входни/изходни жакове, които
подлежат на свързване
Качеството на изображението зависи от
свързващия жак. Запознайте се с долната илюстрация. Изберете връзката в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
Цифров
Аналогов
Висококачествено изображение
Забележка
• Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили кабела на захранването.
• Уверете се, че сте включили приемника,
когато посредством приемника извеждате
на телевизора видео и аудио сигналите от
възпроизвеждания компонент. Ако не включите захранването, няма да се прехвърля нито
аудио, нито видео сигнал..
Конвериране на видео сигнали
Този рисивър е снабденс функция за конвертиране на видео сигнали. За повече подробности
вижте стр. 32.
24BG
Свързване на компоненти с HDMI
жакове
Подготовка за експлоатация
HDMI е съкратеното име на High-Definition
Multimedia Interface. Това е интерфейс, който предава видео и аудио сигнали в цифров
формат.
HDMI функции
• Цифрови аудио сигнали, предавани по HDMI,
могат да бъдат извеждани от високоговорителите и жаковете PRE OUT на приемника.
Този сигнал поддържа Dolby Digital, DTS и
линеен PCM.
• Линеен PCM звук с честота, по-малка от
192 kHz (до 8 канала), може да бъде приеман с
приемника посредством HDMI връзка.
• Аналогови видео сигнали, въвеждани към
VIDEO жака или COMPONET VIDEO
жаковете, могат да се извеждат като HDMI
сигнали. Аудио сигналите не се извеждат от
HDMI OUT жаковете, когато изображението бъде преобразувано.
• Този приемник поддържа аудио с висок
битрейт (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Colour (Deep Color) и xvYCC
трансмисия осъществена чрез HDMI версия
1.3.
• Този приемник поддържа функцията Control
for HDMI. За подробности, вижте „Control
for HDMI” (стр. 77).
продължава
25BG
Сателитен тунер/
Set-top box
Аудио/Видео
сигнали
"
Blu-ray Disc Player, PS3™,
рекордер с твърд диск
DVD плейър
Аудио/Видео
сигнали
Аудио/Видео
сигнали
"
"
"
Аудио/Видео
сигнали
Телевизионен монитор,
прожекционен апарат и др.
A HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате Sony
HDMI кабел.
26BG
Забележки относно свързването на
кабелите
Забележки относно HDMI връзките
• Ако качествот на приетото изображение е
лошо, проверете настройките на свързания
компонент, също и ако компонентът е свързан посредством HDMI кабел.
• Въведените към жакове HDMI IN аудио
сигнали се извеждат през жака HDMI OUT и
PRE OUT жаковете. Аудио сигналите не се
извеждат през другите аудио изходни жакове.
• Въведените към жака HDMI IN видео сигнали
се извеждат само през жака HDMI OUT. Входните видео сигнали не могат да се изведат
през VIDEO OUT жаковете или MONITOR
OUT жаковете.
• Аудио и видео сигналите от HDMI входа не
се извеждат от HDMI OUT жака, докато
менюто на приемника е изведено.
• Когато желаете да слушате звук от телевизионните високоговорители, задайте „Audio
Out” в положение “TV+AMP” в менюто с
HDMI настройки (стр. 57). Ако зададете в
положение “AMP”, звукът няма да се изведе от
телевизионните високоговорители.
• DSD сигналите на Super Audio CD не се въвеждат и извеждат.
• Уверете се, че ств включили рисивъра когато
аудио или видео възпроизвеждащият компонент се извеждат на телевизионния екран
посредством рисивъра. Ако захранването на
рисивъра не е включено, не се извежда нито
аудио, нито видео сигнал.
27BG
Подготовка за експлоатация
• Препоръчваме ви да използвате Sony HDMI
кабел.
• Препоръчваме ви да използвате HDMI кабел
с логото HDMI (произведен от Sony) за
HDMI жак, поддържащ високи скорости
(HDMI версия 1.3а, категория 2 кабел), когато
преглеждате изображения или когато слушате
звук по време на Deep Color (Deep Colour) предаване, или когато гледате видео изображение
с размер 1080р или по-голямо.
• Не ви препоръчваме да използвате кабел за
HDMI-DVI преобразуване. Когато свързвате HDMI-DVI преобразуващ кабел към
DVI-D компонент, възможно е звукът и/или
изображението да не се изведе. Когато звукът
не се извежда правилно, свържете други аудио
кабели или цифрови свързващи кабели, след
това задайте „Input Assign” в менюто с
опции Input.
• Аудио сигналите (честота, дължина на бита
и др.), които се предават от HDMI жака,
могат да бъдат подтиснати от свързания
компонент. Проверете настройката на
свързания компонент, ако изображението е
с лошо качество или ако звукът не излиза от
компонент, свързан чрез HDMI кабел.
• Звукът може да бъде прекъснат, когато
честотата, броят на каналите или аудио
форматите на аудио изходните сигнали
от възпроизвеждания компонент бъдат
превключени.
• Когато свързаният компонент не е съвместим с технологията за защита на авторското право (HDCP), възможно е изображението
и/или звукът от жака HDMI OUT да съдържа
смущения или може изобщо да не се изведе.
В този случай проверете спецификациите на
свързания компонент.
• Можете да се наслаждавате на аудио с висок
битрейт (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD, многоканален линеен PCM само
с HDMI връзка.
• Задайте резолюцията на изображението
на плейъра в настройка, по-голяма от
720p/1080i, за да се наслаждавате на аудио с
висок битрейт (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
• Възможно е резолюцията на изображението
на плейъра да се нуждае от определени настройки, преди да можете да се наслаждавате
на многоканален линеен PCM. Обърнете се
към ръководството за експлоатация, приложено към плейъра.
• Не всеки компонент поддържа всички
функции, които се определят от определена
HDMI версия. Например, възможно е компоненти, които поддържат HDMI, ver. 1.3a, да
не поддържат Deep Color (Deep Colour).
• За подробности се обърнете към ръководствата за експлоатация, приложени към всеки
от свързаните компоненти.
Свързване на Blu-ray диск плейър
Следната илюстрация показва как да свържете
Blu-ray диск плейър.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете на компонента.
Забележа
За да изведете многоканален цифров звук, задайте
настройката за цифров аудио изход на Blu-ray диск
плейъра. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към Blu-ray диск плейъра.
Blu-ray диск плейър
Аудио сигнали
Видео сигнали
"
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Компонентен видео кабел (не е приложен
в комплекта)
C Видео кабел (не е приложен в комплекта))
28BG
#
$
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz примерни честоти.
Жаковете COMPONENT VIDEO COMPO 1 IN са
зададени към Blu-ray диск плейъра. Ако свържете вашия Blu-ray диск плейър към жаковете COMPONENT
VIDEO COMPO 2 или COMPO 3 IN, задайте „Input
Assign” в менюто с входовете Input.
Следната илюстрация показва как да свържете
DVD плейър.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете на компонента.
DVD плейър
Аудио сигнали
"
Видео сигнали
#
A Коаксиален цифров кабел (не е приложен
в комплекта)
B Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
C Компонентен видео кабел (не е приложен
в комплекта)
D Видео кабел (не е приложен в комплекта))
$
%
Съвет
Жаковете COMPONENT VIDEO COMPO 2 IN
са зададени към DVD плейъра. Ако свържете вашия
DVD плейър към жаковете COMPONENT VIDEO
COMPO 1 или COMPO 3 IN, задайте „Input Assign” в
менюто с входове Input
29BG
Подготовка за експлоатация
Забележка
За да изведете многоканален цифров звук, задайте
настройката за цифров аудио изход на DVD
плейъра. Вижте ръководството за експлоатация,
приложено към DVD плейъра.
Свързване на DVD плейър
Свързване на сателитен тунер, settop box
Следната илюстрация показва как да свържете
сателитен тунер или set-top box.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост
от жаковете на вашите компоненти.
Забележки
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, поставете щекерите докато чуете изщракване.
• Не огъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Сателитен тунер, Set-top box
Видео сигнали
Аудио сигнали
"
#
$
Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
B Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
C Компонентен видео кабел (не е приложен
в комплекта)
D Видео кабел (не е приложен в комплекта)
30BG
%
Съвет
• Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz примерни честоти.
• Жаковете COMPONENT VIDEO COMPO 3 IN са
зададени към сателитния тунер или set-top box. Ако
свържете вашия сателитен тунер или set-top box
към жаковете COMPONENT VIDEO COMPO 1
или COMPO 2 IN, задайте „Input Assign” в менюто
с входове Input.
Свързване на компоненти с аналогови
видео и аудио жакове
DVD рекордер, видеорекордер
Аудио сигнали
Видео сигнали
"
#
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
жакове (На предния панел)
Видеокамера,
видео игра
$
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
C Аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта)
31BG
Подготовка за експлоатация
Следната илюстрация показва как да свържете
компонент с аналогови жакове, като например
DVD рекордер или видеорекордер и др.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост
от жаковете на компонента.
Забележки
• Уверете се, че сте променили фабричните
настройки чрез бутон VIDEO 1 на устройството
за дистанционно управление, така че да можете
да използвате този бутон да контролирате DVD
рекордера. За подробности вижте “Програмиране
на устройството за дистанционно управление”
(стр. 107).
• Можете също така да преименувате вход VIDEO
1, така че да се изведе на телевизионния екран.
За подробности вижте “Наименуване на входни
източнице” (стр. 86).
Функция за преобразуване на видео
сигнали
Този приемник е оборудван с функция за преобразуване на видео сигнали. Можете да изведете
видео сигнал след като свържете този приемник през MONITOR OUT или HDMI OUT жака,
както е показано на илюстрацията.
• Видео сигналите могат да бъдат преобразувани в HDMI видео и компонентни видео
сигнали.
• Сложните видео сигнали не могат да бъдат
изведени като компонентни видео сигнали.
За подробности относно функцията за преобразуване на видео сигнала вижте „В таблицата за видео входно/изходно преобразуване в
настройките на менюто” (стр. 34).
В таблицата за видео входно/изходно преобразуване на приемника
Обърнете се към „В таблицата за видео входно/изходно преобразуване в настройките на менюто”
(стр. 34) относно функция за конвертиране на изображения.
Изходни сигнали
Входни сигнали
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO
OUT
HDMI IN "
G
X
X
COMPONENT
VIDEO IN #
B
BG
X
VIDEO IN $
B
B
G
OUTPUT жак
INPUT жак
B : Видео сигналите се преобразуват и извеждат през видео конвертора.
G : Извежда се един и същи вид сигнал като входния. Видео сигналите не се преобразуват.
X : Видео сигналите не се извеждат.
32BG
Забележки за преобразуване на видео
сигнала
Когато приемате сигнали, които поддържат
Closed Captions, задайте „Resolution” в положение “DIRECT” в менюто с видео настройки
Video settings.
Използвайте еднакъв вид кабели за входни/
изходни сигнали.
продължава
33BG
Подготовка за експлоатация
• Когато видео сигналите от видеорекордерa
и др. бъдат преобразувани с този приемник
и след това изведени към вашия телевизор, в
зависимост от състоянието на изведените
видео сигнали е възможно изображението,
изведено на телевизионния екран, да бъде с
хоризонтални смущения или въобще да не се
изведе.
• HDMI видео сигналите не могат да бъдат
преобразувани във видео сигнали и сложни
видео сигнали.
• Когато възпроизвеждате от видеорекордер
с верига за подобряване на изображението,
като например TBC, възможно е изображенията да съдържат смущения или да не се
извеждат. В този случай изключете функцията на веригата, за да подобрите качеството
на изображението.
• Резолюцията на сигналите, извеждани към
жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT, се преобразува до 1080i. Резолюцията на
сигналите, извеждани от жака HDMI OUT, се
преобразуват до 1080p.
• Жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT имат забрана за резолюцията, когато
резолюцията на видео сигналите, защитена
от сигнали за авторско право, бъде преобразувана.
Резолюция до 480р може да бъде извеждана
от COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
жаковете. HDMI OUT жаковете нямат
ограничение за резолюцията.
• Задайте „Resolution” в положение “AUTO” или
“480i/576i” в менюто с видео настройки, за да
изведете видео сигнали от MONITOR VIDEO
OUT, COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
жаковете, когато и двата жака са свързани.
За да изведете Closed Caption
В таблицата за видео входно/изходно преобразуване в настройките на менюто
За подробности относно настройката „Resolution” в менюто, вижте “Настройки за видео
(Меню за видео настройки Video settings) ” (стр. 57), а относно операциите, вижте „Преобразуване
на аналогови видео входни сигнали” (стр. 82).
Изход от
HDMI OUT Å¿É
COMPONENT MONITOR VIDEO
VIDEO MONITOR
OUT Å¿É
OUT Å¿ÉÍÁÄ
Настройка в менюто „Resolution”
(резолюция)
Входни сигнали
DIRECT
Компонентно видео
X
G
X
Видео
X
X
G
Ba)
Bb)
X
a)
Bb)
G
AUTO ÆÑǹÅķηÂÄ·Ù Компонентно видео
Ä·ÈÉÇÅÀÁ·
Видео
B
480/576i
Компонентно видео
Bc)
B
X
Видео
Bc)
B
G
Компонентно видео
B
B
X
Видео
B
B
G
Компонентно видео
B
Bd)
X
Видео
B
Bd)
G
Компонентно видео
B
G
X
Видео
B
X
G
480/576p
720p, 1080i
1080p
B : Видео сигналите се преобразуват и извеждат през видео конвертора.
G : Извежда се един и същи вид сигнал като входния. Видео сигналите не се преобразуват.
X : Видео сигналите не се извеждат.
a) Резолюцията се задава автоматично, в зависимост от свързания телевизор.
b) Когато телевизорът е свързан към жак, различен от HDMI жака, 480i/576i сигналите се извеждат, когато
„Resolution” е зададен в положение “AUTO”.
c) 480p/576p сигналите се извеждат, дори ако сте задали 480i/576i.
d) Извеждат се видео сигнали без сигнали за защита, въз основа на настройките в менюто. Видео сигналите със
сигнали за защита се извеждат като 480p.
Забележки
• Видео сигналите не се извеждат от жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR OUT или MONITOR VIDEO
OUT, когато телевизорът и др. са свързани към жака HDMI OUT.
• Ако изберете резолюция, която свързаният телевизор не поддържа в менюто „Resolution”, изображенията от
телевизора не се извеждат правилно.
• Преобразуваните HDMI изходни сигнали не поддържат „x.v.Color (x.v.Colour)”
• Преобразуваните HDMI изходни сигнали не поддържат Deep Color (Deep Colour).
• Когатое свързан HDMI OUT жак няма конвертиране на видео сигнали чрез COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT жакове, които имат директно извеждане само на компонентен сигнал.
34BG
5: Свързване на антените
Подготовка за експлоатация
Свържете приложените в комплекта AM
кръгова антена и FM жична антена.
Преди да свържете антените, уверете се, че
сте изключили кабела на захранването
AM антена (приложена в
комплекта)
FM антена (приложена в
комплекта)
* Формата на конектора варира в зависимост от
областта.
Забележки
• За да предотвратите евентуален шум, дръжте AM
кръговата антена далеч от приемника и другите
компоненти.
• Уверете се, че сте изтеглили FM жичната антената докрай.
• След като сте свързали FM жичната антената,
дръжте я във възможно най-хоризонталната
позиция.
35BG
6: Подготовка на приемника и на
устройството за дистанционно
управление.
Свързване на захранващия кабел
Свържете приложения захранващ кабел към
AC INLET терминала на приемника, след това
свържете захранващия кабел към мрежата от
220 V.
Забележки
• Преди да свържете променливотоковия адаптер,
уверете се, че металните части на кабелите на високоговорителите не се докосват между SPEAKER
терминалите.
• Свържете променливотоковия адаптер (захранващия кабел) здраво.
AC INLET терминал
Извършване на първоначална
настройка
Преди да използвате приемника за първи път,
нулирайте настройките на приемника като
изпълните следната процедура. Тази процедура може да бъде използвана и за да върнете
настройките, които сте направили, към
техните фабрично зададени стойности.
Уверете се, че за тази операция използвате
бутоните на приемника.
1,2 2,3 2,3
1 Натиснете POWER, за да изключите приемника.
2 Натиснете POWER докато натискате TONE MODE и 2CH/A.DIRECT,
за да изключите приемника.
3 Освободете TONE MODE и 2CH/A.
DIRECT след няколко секунди.
На дисплея за кратко се извежда съобщението “CLEARING” и след това се извежда
съобщението “CLEARED!”.
Всички настройки, които сте променили
или регулирали, се връщат към техните
фабрично зададени стойности.
Към мрежата от 220 V
Захранващ кабел
(приложен в
комплекта)
Между щекера и задния панел остава малко
място, въпреки че захранващият кабел е зареден
здраво и докрай. Кабелът трябва да е свързан
по този начин. Това не е неизправност.
36BG
Зареждане на батериите в устройството за дистанционно управление
RM-AAР024
RM-AAU039
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на крайно горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно стари и нови
батерии.
• Не използвайте манганови батерии с батерии от
друг вид.
• Не излагайте сензора за дистанционно управление
на пряка слънчева светлина или на светлина от
осветителни тела. Това може да причини неизправност.
• Ако не планирате да използвате устройството
за дистанционно управление за известен период
от време, извадете батериите, за да предотвратите повреда вследствие на протекли батерии и
корозия.
• Когато сменяте батериите, възможно е програмираните кодове на устройството за дистанционно
управление да се нулират. Ако това се случи, програмирайте отново кодовете на устройството за
дистанционно управление (стр. 107).
Съвет
Когато не можете да управлявате приемника с
устройството за дистанционно управление, сменете
батериите с нови.
Приемникът и устройството за дистанционно управление използват един и същи команден
режим.
Ако командните режими на приемника и
устройството за дистанционно управление
са различни, вие не можете да използвате
устройството за дистанционно управление, за
да работите с приемника.
Ако командните режими на приемника и
устройството за дистанционно управление
са тези в първоначалната настройка (AV
SYSTEM 2), не е нужно да ги нулирате.
Можете да превключите командния режим (AV
SYSTEM 1 или AV SYSTEM 2) на приемника и
устройството за дистанционно управление.
Ако приемникът и друг компонент на Sony
отговарят на един и същи команден режим
на устройство за дистанционно управление,
превключете командния режим на някой от
компонентите или на приемника, така че компонентът да не бъде с еднакъв команден режим
като този на приемника.
За да превключите командния режим
на приемника
2CH/A.DIRECT
Включете применика, докато натискате
2CH/A.DIRECT.
Когато командният режим е зададен в положение “AV2”, на дисплея се извежда “C. MODE
AV2”.
Когато командният режим е зададен в положение “AV1”, на дисплея се извежда “C. MODE
AV1”.
продължава
37BG
Подготовка за експлоатация
Заредете две R6 (размер АА) батерии в
устройството за дистанционно управление
RM-AAР024.
Съобразявайте се с поляритета, когато зареждате батериите в отделението за батериите.
Относно командния режим
За да превключите командния режим
на устройството за дистанционно
управление RM-AAР024
1
1
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
PHONO
CLEAR/>10
0/10
MULTI IN
SLEEP
AMP
VIDEO 1
-/--
За да превключите командния режим
на устройството за дистанционно
управление RM-AAU39
2
DISPLAY
DISPLAY
GUI MODE
9
TUNER
ENT/MEM
DMPORT
3
1 Натиснете ?/1, докато натискате RM
SET UP.
Бутонът AMP мига и бутонът SHIFT
светва.
MUTING
2 Натиснете 1 или 2, докато бутонът
AMP мига.
Когато натиснете 1, командният режим е
зададен в положение AV SYSTEM 1. Когато
натиснете 2, командният режим е зададен
в положение AV SYSTEM 2.
Бутонът АМР мига.
3 Натиснете ENT/MEM преди бутонът
AMP да светне.
Бутонът AMP премигва два пъти, след
което процесът по настройката за
командния режим приключва.
38BG
Натиснете и задръжте DISPLAY, след това
натиснете едновременно MUTING и .
(Graphical User Interface - Графичен
потребителски интерфейс)
Можете да промените режима на дисплея в менюто в положение на екранно извеждане, като
използвате следните процедури. „GUI MODE”
се извежда в прозореца на дисплея в режим на
екранно извеждане.
Можете да извършвате различни настройки,
като използвате GUI менюто.
Вижте „Операции без да свързвате към телевизор” (стр. 96), ако желаете да използвате GUI
менюто.
Забележка
GUI меню не се появява на телевизионния
екран когато сте свързали телевизора си към
MONITOR VIDEO OUT жак.
1 Свържете телевизора към този
приемник.
Вижте „3: Свързване на телевизор” (стр.
18).
2 Включете приемника и телевизора.
3 Натиснете ?/1, за да включите
рисивъра.
4 Натиснете неколкократно GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете MENU, ако GUI менюто не се изведе
на телевизионния екран.
5 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете менюто, което
желаете, след това натиснете
или b.
Извеждане на GUI менюто на телевизионния екран
THEATRE
3
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
TUNER
-/-PHONO
0/10
ENT/MEM
MULTI IN
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
4
5
HOME
MENU
39BG
Подготовка за експлоатация
7:Работа с приемника, като
използвате GUI
Преглед на менютата
Следните опции в менюто са възможни за
всяко меню с настройки.
Input
Избира източник на входен сигнал, свързан към
приемника.
За подробности относно всеки от входовете,
вижте „Избор на компонент” (стр. 50).
Music
Избира музика от аудио компонент, свързан
към DIGITAL MEDIA PORT адаптера. За
подробности относно музикалната функция,
вижте „Звук/изображения от компонент,
свързан към DIGITAL MEDIA PORT” (стр. 83).
FM/AM
Можете да слушате радио, като използвате
приемника. За подробности относно операциите с тунера, вижте „Операции с тунера”
(стр. 72).
Settings
Можете да използвате менюто с настройки
Settings, за да зададете настройките на приемника.
Auto Calibration
Можете да използвате менюто с настройки
Auto Calibration, за да регулирате автоматично високоговорителите. За подробности
вижте „Автоматична настройка на подходящите настройки за високоговорителите
(Auto Calibration)” (стр. 44).
Speaker
Можете да използвате менюто с настройки
на високоговорителите Speaker settings, за да
регулирате ръчно високоговорителите за настоящата позиция, и за да зададете импеданс
за високоговорителите. За подробности
вижте „Настройка на импеданс за високоговорителите” (стр. 42) и „Ръчна настройка
на високоговорителите” (стр. 65).
40BG
Surround
Можете да използвате менюто с настройки
за съраунд, за да изберете звуковото поле,
което желаете, което да отговаря на вашия
вкус. За подробности относно настройката на параметри вижте „Предварително
програмирано звуково поле” (стр. 58).
EQ
Можете да използвате менюто за настройки EQ, за да регулирате еквалайзера.
За подробности, вижте „Настройка на
еквалайзера” (стр. 71).
Audio
За подробности относно настройката на
звука посредством менюто с аудио настройки вижте „Настройки на звука (Меню за
звукови настройки Audio settings)” (стр. 56).
Video
За подробности относно видео настройките, посредством използване на менюто
с видео настройки, вижте „Настройки
за видео (Меню за видео настройки Video
settings)” (стр. 57).
HDMI
Можете да използвате менюто HDMI, за
да работите с компоненти , свързани към
HDMI жаковете. За подробности относно настройката на параметри, вижте
„Настройки за HDMI (Меню с настройки за
HDMI)” (стр. 57).
Работа с менютата, като използвате GUI
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
RETURN/
EXIT O
или b, за да влезете
в менюто.
На телевизионния екран се извежда списък с
опции на менюто.
1
2-9
HOME
MENU
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда менюто GUI. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
4 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете опция в менюто,
която желаете да регулирате
5 Натиснете
или b, за да въведете опция в менюто.
2 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете менюто, което
желаете.
6 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете параметър, който
желаете да регулирате.
продължава
41BG
Подготовка за експлоатация
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
3 Натиснете
7 Натиснете , за да въведете
параметъра.
8: Настройка на високоговорителите
Настройка на импеданса на
високоговорителите
Задайте правилния импеданс на високоговорителите, които използвате.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
8 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете настройката, която
желаете.
9 Натиснете , за да въведете
1
2-5
HOME
MENU
настройка.
За да се върнете към предходния екран
10 Повторете стъпки 2 до 9, за да
направите други настройки.
За да се върнете към предходния
екран
Натиснете RETURN/EXIT O.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
За да излезете от „GUI MODE”
Неколкократно натиснете GUI MODE, за да
изберете „GUI OFF”.
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Settings” и след това
натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с менюта.
3 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Speaker” и след това
натиснете или b.
42BG
4 Неколкократно натиснете V/v, за
5 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете „4 Ω” или „8 Ω”, в
зависимост от високоговорителите, които използвате, след
това натиснете .
Забележки
• Ако не сте сигурни в импеданса на високоговорителите, вижте ръководството за експлоатация,
приложено с вашите високоговорители. (Тази
информация често се намира от задната страна на
високоговорителите.)
• Когато свържете всички високоговорители с
номинален импеданс от 8 ома или по-голям, задайте
„Impedance” в положение „8 Ω”. Когато свързвате
друг вид високоговорители, задайте в положение
„4 Ω”.
• Когато свържете предните високоговорители
към терминалите SPEAKER A и B, свържете
високоговорителите с нормален импеданс от 8 ома
или по-голям.
– Когато свържете високоговорители с импеданс
от 16 или повече ома в „А” и „В” конфигурация:
Задайте „Impedance” в положение „8 Ω” в менюто с настройки на високоговорителите.
– За други видове високоговорители в други
конфигурации:
Задайте „Speaker Impedance” в положение „4 Ω” в
менюто с настройки на високоговорителите.
43BG
Подготовка за експлоатация
да изберете „Speaker Impedance” и
след това натиснете или b.
Избор на предни високоговорители
Можете да изберете предните високоговорители.
Уверете се, че използвате бутоните на рисивъра за тази операция.
(Auto Calibration)
Функцията DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration - Автоматична цифрова кино
настройка) ви позволява да извършвате автоматична настройка като проверка на връзката
между всеки високоговорител и рисивъра,
регулиране на нивото на високоговорителите
и измерване на разстоянието между всеки
високоговорител и вашата позиция автоматично. Обърнете се и към “Бърза настройка”
приложена към рисивъра.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Задайте ключа SSPEAKERS (OFF/A/B/
A+B), за да изберете система предни
високоговорители, които желаете.
За да изберете
Светва
Високоговорители, свързани към терминалите
FRONT SPEAKERS A.
SP A
Високоговорители, свързани към терминалите
FRONT SPEAKERS B.
SP B
Високоговорители, свързани към терминалите
FRONT SPEAKERS A и B
(паралелна връзка).
SP A+B
За да изключите изхода на високоговорителите
Неколкократно натиснете SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B), докато индикаторите „SP A”, “SP
B” и “SP A+B” в прозореца на дисплея изгаснат.
В прозореца на дисплея се извежда “ALL OFF”.
Няма аудио сигнали, които да се извеждат от
терминалите на високоговорителите.
Забележка
Не можете да превключвате между предните високоговорители чрез натискане на SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B), когато сте свързали високоговорителите.
44BG
9: Автоматична настройка на
подходящите настройки за високоговорителите
Преди да извършите Auto Calibration
(автоматична настройка)
Преди да извършите Auto Calibration (автоматична настройка), поставете и свържете
високоговорителите (стр. 14).
• Жакът AUTO CAL MIC се използва само за
приложения микрофон. Не свързвайте други
микрофони към този жак. Ако свързвате
други микрофони към този жак, това може да
повреди приемника и микрофона.
• По време на настройката, звукът, който
излиза от високоговорителите, е много силен.
Силата на звука не може да бъде регулирана.
Обърнете внимание на това, ако имате малки
деца или съседи.
• Извършвайте автоматичната настройка в
тиха среда, за да предотвратите ефекта от
шум и за да получите по-точно измерване.
• Ако на пътя между микрофона и високоговорителите има препятствия, настройката не може да бъде извършена правилно.
Отстранете препятствията от областта
на измерване, за да предотвратите грешка в
измерването.
• Когато използвате би-усилвател, задайте “Sur
Back Assign” в положение “BI-AMP” в менюто
с настройки на високоговорителя преди да
извършите автоматична настройка.
Микрофон
Настройка на активния субуфер
• Когато свържете субуфер, включете субуфера
и прадварително увеличете силата на звука.
Завъртете MASTER VOLUME в положение
точно преди средната точка.
• Ако свържете субуфер с функция за пресичане
на честотите, задайте максимална стойност.
• Ако свържете субуфер с функция за автоматично преминаване в режим на готовност,
изключете функцията.
Забележка
В зависимост от характеристиките на субуфера,
който използвате, разстоянието, което сте задали
като настройка, може да бъде по-малко от реалното.
Използване на приемника като
усилвател
1 Свържете приложения микрофон
към жака AUTO CAL MIC.
2 Настройте микрофона.
Поставете микрофона във вашата позиция на слушане. Използвайте статив или
стойка, така че микрофонът да остане на
една и съща височина с вашето нивото на
слушане.
Можете да използвате функцията за автоматична настройка, когато използвате
приемника като усилвател. В този случай
разстоянието на дисплея може да се различава
от реалното разстояние. Въпреки това, ако
продължите да използвате приемника с тази
стойност, проблеми няма да се появят.
45BG
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Функцията за автоматична настройка не работи
в следните случаи.
– ако сте свързали слушалките.
– ако опцията SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) е зададена
в изключено положение.
• Ако функцията за заглушаване е зададена преди да
извършите автоматичната настройка, функцията
за заглушаване автоматично ще се изключи.
3 Неколкократно натиснете V/v, за
Извършване на автоматична
настройка
да изберете „Auto Calibration”, след
това натиснете
или b.
4 Неколкократно натиснете V/v, за
Функция „Автоматична настройка” Ви позволява да измерите следното:
• свързването на високоговорителите а);
• поляритета на високоговорителите;
• разстоянитео на високоговорителите а);
• размера на високоговорителите а);
• нивото на високоговорителите;
• характеристиките на честотата а) б);
да изберете „Auto Calibration Start”,
след това натиснете
или b.5
5 Натиснете , за да изберете
„Start”.
6 Измерването започва след 5 секунди.
а) Резултатът от измерването не се използва в
следните случаи:
– не сте избрали мултиканалено извеждане;
– използвате “Analog Direct”;
б) Резултатът от измерването не се използва в
следните случаи:
– получават се Dolby TrueHD сигнали с примерна
честота повече от 96 kHz.
– получават се PCM сигнали с примерна честота
повече от 96 kHz.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
7 Измерването започва.
1
2-5
Процесът по измерването отнема приблизително 30 секунди с тест тон. Изчакайте, докато процесът по измерването
приключи.
HOME
MENU
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Settings” и след това
натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с менюта.
46BG
Съвет
Измерването може да не е било правилно или автоматичната настройка не може да бъде извършена
когато се използват специални високоговорители
като например двуполюсни.
За да отмените измерването
Потвърждаване/запазване на
резултатите от измерването
2 Натиснете V/v, за да изберете опцията, която желаете, след това
натиснете .
Опция
Обяснение
Retry
Извършва автоматична
настройка отново.
Save
Запазва резлтатите от
измерването и излиза от
настройките
Warning
Извежда предупреждение касаещо резултатите от измерването. Вижте “Message list after
Auto Calibration measurement”
(стр. 49).
Phase*
Извежда фаза за всеки високоговорител (във/извън фаза).
Distance
Извежда разстоянието между
високоговорителя и седящата
позиция.
Level
Извежда резултата от
измерването за нивото на
високоговорителя.
Exit
Излиза от процеса на настройка без да запази резултатаите
от измерването.
1 Потвърдете резултатите от
измерването.
Когато измерването приключи, чува се
кратък звуков сигнал.
* Когато високоговорителите са извън фаза, на
телевизионния екран се извежда надпис “OUT”.
“+” и “-“ терминалите на високоговорителя
могат да бъдат свързани и по различен начин.
Въпреки това, в зависимост от високоговорителитем на телевизионния екран се извежда
надпис “OUT” дори и високоговорителиет да
са свързани правилно. Това е следствие от спецификациите на високоговорителите. В този
случай можете да продължите да използвате
рисивъра.
3 Изберете “Save” в стъпка 2, след
това натиснете , за да запазите резултата от измерването.
продължава
47BG
Подготовка за експлоатация
Измерването се отменя, когато извършите
следното
– Натиснете ?/1, бутони за входен сигнал или
MUTING.
– Натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) на
приемника.
– Промените нивото на силата на звука.
– Свържете слушалките.
4 Натиснете V/v.неколкократно,
за да изведете вида на автоматичната настройка, след това
натиснете .
Параметър
Обяснение
Full Flat
Извършва плоско измерване
на честотата на всеки
високоговорител.
Engineer
Задава честотните характеристики в положение,
което отговаря на стандартите на Sony за слушане
в стая.
Front
Reference
Настройва характеристиките на всички високоговорители, така че да
съвпадат с характеристиките на предния високоговорител.
Off
Изключва еквалайзера за
автоматична настройка.
Съвет
Размерът на високоговорителите (LARGE/SMALL)
се определя от ниските характеристики. Възможно
е резултатите от измерването да варират в зависимост от позицията на микрофона и високоговорителите, както и от формата на стаята. Препоръчваме ви да следвате резултатите от измерването.
Въпреки това, можете да промените тези настройки в менюто с настройки на високоговорителите.
Първо запазете резултатите от измерването, след
това опитайте да промените настройката, която
желаете.
48BG
Списък със съобщения след измерване с автоматична настройка
Обяснение
Error Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) е зададен в положение OFF. Задайте го в друго положение и
извършете отново измерването.
Error Code 32
Никой от високоговорителите не е разпознат. Уверете се, че микрофонът е правилно
свързан и отново извършете измерването.
Ако микрофонът е правилно свързан, но съобщението за грешка все пак се извежда, възможно е кабелът на микрофона да е повреден или да е неправилно свързан.
Error Code 33
• Предните високоговорители не са свързани или е свързан само един преден високоговорител.
• Микрофонът не е свързан.
• Или левият, или десният съраунд високоговорител, не е свързан.
• Задните съраунд високоговорители са свързани, въпреки че съраунд високоговорителите
не са свързани.
Свържете съраунд високоговорителите към SURROUND терминалите.
• Съраунд задният високоговорител е свързан само към терминала SURROUND BACK
SPEAKER R. Когато свържете само един съраунд заден високоговорител, свържете го
към SURROUND BACK SPEAKER L терминала.
Warning Code 40
Измерването е приключило. Въпреки това, нивото на шума е високо. Възможно е, ако
опитате отново, да успеете да извършите правилно автоматичната настройка, въпреки че измерването не може да бъде извършено във всяка среда. Опитайте да извършите
автоматичната настройка в тиха среда.
Warning Code 41
Звукът от микрофона е извън приемливите граници.
• Възможно е разстоянието между високоговорителя и микрофона да е твърде близко.
Опитайте да извършите отново измерването, след като разделите високоговорителите един от друг.
• Възможно е силата на звука да е твърде голяма, когато използвате приемника като
усилвател, за да направите предварителна подготовка на сигнала.
Warning Code 42
Звукът от микрофона е извън приемливите граници.
• Възможно е разстоянието между високоговорителя и микрофона да е твърде близко.
Опитайте да извършите отново измерването, след като разделите високоговорителите един от друг.
• Възможно е силата на звука да е твърде голяма, когато използвате приемника като
усилвател, за да направите предварителна подготовка на сигнала.
Warning Code 43
Разстоянието и позицията на субуфера не могат да бъдат засечени. Ъгълът на позицията
на високоговорителя не може да бъде засечен. Причината за това може да бъде шум. Опитайте да извършите автоматичната настройка в тиха среда.
NO WARNING
Няма предупредителна информация.
• Код за грешка: 31, 32, 33
1 Когато натиснете , се появява„Retry?”
2 Натиснете B/b, за да изберете “Yes”.
3 Натиснете и следвайте инструкциите
от стъпка 1 “Извършване на автоматична настройка”.
Когато се изведат кодове за грешки
Ако в резултата от измерването се изведе
предупреждение, се извежда и подробна информация.
Натиснете , за да се върнете към
стъпка 1 от „Потвърждаване/запазване на
резултатите от измерването” (стр. 47).
Съвет
В зависимост от положението на субуфера, възможно
е резултатите от измерването на поляритета да се
различават. Въпреки това, проблем няма да съществува, дори ако продължите да използвате приемника с
тази стойност.
За да зададете по-прецизно опциите
в автоматичната настройка Auto
Calibration
В менюто за автоматични настройки
натиснете .
• Вид на автоматичната настройка
Можете да изберете този параметър само когато
сте извършили автоматична настройка и сте
запазили резултата от измерването.
За подробности вижте таблицата на стр. 48.
• Позиция
Можете да регистрирате три модела за позиция
1, 2 и 3, в зависимост от позицията на сядане,
околната среда и условията за измерване.
• Вид на настройка
Можете да преименувате номер на позиция. За
подробности вижте „Озаглавяване на входни
сигнали” (стр. 86).
49BG
Подготовка за експлоатация
Грешка и код за
грешка
Възпроизвеждане
Избран вход
Компоненти, които могат да
бъдат възпроизведени
VIDEO 1
Видеорекордер и др., свързани
към жака VIDEO 1.
VIDEO 2
Видеокамера и видео конзола и
др., свързани към жака VIDEO
2 IN/PORTABLE AV IN.
BD
Blu-ray диск плейър и др., свързан към BD жака.
DVD
DVD плейър и др., свързан към
жака DVD.
SAT
Сателитен тунер и др, свързан към жака SAT.
TV
Телевизор, свързан към жака TV.
MD/TAPE
MD дек или касетъчен дек и
др., свързани към жака MD/
TAPE.
SA-CD/CD
Super Audio CD плейър или CD
плейър и др., свързан към жака
SA-CD/CD.
TUNER
Вграден радио тунер.
PHONO
Грамофон и др., свързан към
жака PHONO.
MULTI IN
Компонент, свързан към жака
MULTI CHANNEL INPUT.
DMPORT
Преносимо аудио устройство
и др, свързани към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера на
приемника
Избор на компонент
THEATRE
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
-/-PHONO
0/10
TUNER
ENT/MEM
DMPORT
MULTI IN
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
TUNING
TUNING
DISC SKIP
D.TUNING
MUTING
2 Включете компонента и започнеBD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
F1
F2
WIDE
1 Натиснете един от бутоните
за избор на входен сигнал, за да
изберете компонента, който
желаете.
Можете да използвате също INPUT
SELECTOR на приемника или на устройство за дистанционно управление модел
RM-AAU039. избраният вход се появява на
дисплея.
50BG
те възпроизвеждане.
3 Натиснете MASTER VOL +/-, за да
регулирате нивото на силата на
звука.
Също така, можете да използвате копчето
MASETR VOLUME на приемника.
Възпроизвеждане
Съвети
• Можете да регулират нивото на силата на звука
по различен начин в зависимост от скоростта, с
която сте завъртели копчето MASTER VOLUME.
За да увеличите или намалите силата на звука бързо:
завъртете копчето бързо.
За да извършвате фина настройка: завъртете
копчето бавно.
• Можете да регулирате нивото на силата на звука
по различен начин в зависимост от времето, за
което сте натиснали и задържали бутона MASTER
VOL +/- на устройството за дистанционно
управление.
За да увеличите или намалите нивото на силата на звука бързо: натиснете и задръжте бутона.
За да извършвате фина настройка: натиснете
бутона и незабавно го освободете.
За да заглушите звука
Натиснете MUTING
Функция MUTING ще бъде отменена, когато
направите следното.
• Натиснете MUTING отново.
• Увеличите звука.
• Изключите рисивъра.
За да не повредите високоговорителите
Уверете се, че нивото на силата на звука е
намалено, преди да изключите приемника.
51BG
Слушане на Super Audio CD/CD
SLEEP
DISPLAY
GUI MODE
1 Включете Super Audio CD плейъра или CD плейъра, след това поставете диск в шейната.
• Операциите са описани за Sony
Super Audio CD плейър.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени
към Super Audio CD плейъра или
CD плейъра.
z
Можете да изберете звуково
поле, което да отговаря на
музиката. За подробности се
обърнете към стр. 63.
2 Включете приемника.
3 Натиснете INPUT SELECTOR, за да изберете
„SA-CD/CD”.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за
да изберете “SA-CD/CD”.
4 Възпроизведете диска.
5 Регулирайте нивото на силата на звука.
6 След като приключите слушането на Super
Audio CD или CD, извадете диска и изключете
приемника и Super Audio CD плейъра или CD
плейъра.
52BG
Гледане на DVD/Blu-ray диск
SLEEP
GUI MODE
Възпроизвеждане
DISPLAY
Лампичка MULTI CHANNEL DECODING
1 Включете телевизора и DVD плейъра или Blu-ray
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени
към телевизора и DVD плейъра
или Blu-ray диск плейъра.
z
• Ако е необходимо, изберете
звуковия формат на диска,
който ще се възпроизвежда.
z
• Можете да изберете звуково
поле, което да отговаря на музиката/филма. За подробности се обърнете към стр. 63.
Проверете следното, ако не
можете да слушате многоканален звук.
• Уверете се, че източникът
на звук съответства с многоканалния формат (по време
на възпроизвеждането лампичката MULTI CHANNEL
DECODING на предния панел
светва).
• Уверете се, че приемникът е
свързан към DVD плейър или
Blu-ray диск плейър посредством цифрова връзка.
• Уверете се, че цифровият
аудио изход на DVD плейъра
или Blu-ray диск плейъра е
правилно зададен.
диск плейъра.
2 Включете приемника.
3 Натиснете INPUT SELECTOR, за да изберете
“DVD” или „BD”.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника,
за да изберете “DVD” или “BD”.
4 Включете входа на телевизора, така че изображението на DVD или Blu-ray диск плейъра да се
изведе.
5 Възпроизведете диска.
6 Регулирайте нивото на силата на звука.
7 След като приключите с гледането на DVD или
Blu-ray диск плейъра, извадете диска и изключете приемника, телевизора и DVD плейъра или
Blu-ray диск плейъра.
53BG
Видео игри
SLEEP
DISPLAY
GUI MODE
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към
телевизора и видео играта.
1 Включете телевизора и видео играта.
2 Включете приемника.
3 Натиснете INPUT SELECTOR, за да изберете
“VIDEO 2”*.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за
да изберете “VIDEO 2”*.
* Когато свържете видео игра към жака VIDEO 2 IN/PORTABLE AV
IN на предния панел.
4 Включете входа на телевизора, така че да се
изведе изображението на видео играта.
5 Поставете диск в шейната и го възпроизведете на видео играта.
6 Регулирайте нивото на силата на звука.
7 След като приключите с играта, извадете диска и изключете приемника, телевизора и видео
играта.
54BG
Гледане на видео
SLEEP
DISPLAY
GUI MODE
Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към
телевизора и видеорекордера.
Възпроизвеждане
1 Включете видеорекордера.
2 Включете приемника.
3 Натиснете INPUT SELECTOR, за да изберете
“VIDEO 1”*.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за
да изберете “VIDEO 1”*.
* Когато свържете видеорекордера към жака VIDEO 1.
4 Включете входа на телевизора, така че изображението от видеорекордера да се изведе.
5 Възпроизведете касетата във видеорекордера.
6 Регулирайте нивото на силата на звука.
7 След като приключите с гледането на видео,
извадете касетата и изключете приемника,
телевизора и видеорекордера.
55BG
Работа с усилвателя
Настройки на звука
(Меню за звукови настройки Audio
settings)
Можете да използвате менюто Audio Settings,
за да настроите звука според вашите предпочитания. Изберете “Audio” в менюто с настройки. За подробности относно настройката на
параметрите вижте “7:Работа с приемника,
като използвате GUI (Graphical User Interface
Графичен потребителски интерфейс)” (стр.
39)).
Параметри в менюто Audio settings
x A/V Sync
(Синхронизация на аудио и видео
изхода)
Позволява ви да забавите изведения звук, за да
намалите времевото разминаване между звука
и визуалния дисплей. Можете да регулирате
разминаване от 0 ms до 300 ms на стъпки от
10 ms.
Забележки
• Тази функция е полезна, когато използвате голям
LCD или плазмен монитор, или прожекционен
телевизор.
• Тази функция не работи в следните случаи:
– Когато сте избрали многоканален вход.
– Когато използвате функцията “Analog Direct”.
x Dual Mono
(Избор на език на цифрово
предаване)
Позволява ви да избирате езика по време на
цифрово предаване. Тази функция работи само с
Dolby Digital източници.
• MAIN/SUB (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през
предния ляв високоговорител, а този на
допълнителния език - през предния десен високоговорител едновременно.
• MAIN (Основен)
Извежда се звукът от основния език.
• SUB (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
56BG
Decode Priority
(Приоритет при декодиране на цифров аудио вход)
Позволява ви да определите входния режим за
цифровия сигнал в жаковете HDMI IN.
• PCM
Когато изберете сигналите от жака HDMI
IN, сигналите PCM се извеждат от свързания
плейър. За да се предотврати прекъсване,
когато започне възпроизвеждането, задайте
в положение „PCM”. Когато се приемат
сигнали с друг формат, задайте тази опция в
положение “AUTO”.
• AUTO
Автоматично превключва входния режим
между DTS, Dolby Digital или PCM.
Забележка
Дори когато “Decode Priority” е зададен в положение
“PCM”, възможно е звукът да прекъсне в самото
начало на първата песен заради сигналите на възпроизвеждания диск.
Настройки за видео
Настройки за HDMI
(Меню за видео настройки Video
settings)
(Меню с настройки за HDMI)
Можете да използвате менюто с HDMI настройки, за да извършвате нужните настройки за компоненти, свързани към HDMI жака.
Изберете „HDMI” в менюто с настройки.
За подробности относно настройката на
параметри вижте “7:Работа с приемника, като
използвате GUI (Graphical User Interface - Графичен потребителски интерфейс)” (стр. 39).
Параметри в менюто Video Settings
x Резолюция
(Преобразувани видео сигнали)
Позволява ви да преобразувате резолюцията на
аналоговите видео входни сигнали.
• DIRECT
• AUTO
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
За подробности относно операцията вижте
„В таблицата за видео входно/изходно преобразуване в настройките на менюто” (стр. 34).
Параметри в менюто с HDMI
настройки
x Control for HDMI
(Контрол на HDMI)
Позволява ви да включвате и изключвате функцията “Control for HDMI”. За повече подробности вижте “Control for HDMI” (стр. 77).
x Audio Out
(Настройка на HDMI входен аудио
сигнал)
Позволява ви да настроите HDMI аудио
сигналите, които се извеждат от възпроизвеждащия компонент, свързан към приемника
посредством HDMI връзка.
• ТV+АМР
Звукът се извежда от високоговорителя на
телевизора и високоговорителите, свързани
към приемника.
Забележки
• Качеството на звука от възпроизвеждащия
компонент зависи от качеството на звука
на телевизора, както и от броя на каналите,
семплиращата честота и др. Когато телевизорът има стерео високоговорители, звукът,
който се извежда от приемника, също ще бъде
стерео, дори и да възпроизвеждате многоканален
софтуер.
• Когато свържете приемника към видео компонент (прожекционен апарат и др.), възможно е
от приемника да не се изведе звук. В този случай
изберете ”АМР”.
• AMP
HDMI аудио сигналите от възпроизвеждащия компонент се извеждат само от високоговорителите, свързани към приемника.
Многоканалният звук може да бъде възпроизведен като такъв.
Забележка
Аудио сигнали не се извеждат от високоговорителите на телевизора, когато “Audio Out” е зададен
на положение “AMP”.
продължава
57BG
Работа с усилвателя
Можете да използвате менюто Video Settings,
за да извършвате видео настройки. Изберете
“Video” в менюто с настройки. За подробности относно настройката на параметрите
вижте “7:Работа с приемника, като използвате
GUI (Graphical User Interface - Графичен потребителски интерфейс)” (стр. 39).
x SW Level (Subwoofer Level for HDMI)
(Ниво на субуфера за HDMI)
Позволява ви да настроите нивото на субуфера на 0 dB или +10 dB, когато PCM сигналите се
вкарват посредством HDMI връзка. Можете
поотделно да зададете нивото за всеки HDMI
вход.
• AUTO
Автоматично задава нивото на 0 dB или +10
dB в зависимост от честотата.
• +10 dB
• 0 dB
Слушане на съраунд звук
Предварително програмирано
звуково поле
GUI
MODE
HOME
2
3-6
MENU
1 Започнете възпроизвеждането на
източника на звуков сигнал, който
желаете да слушате (CD, DVD и
др.).
2 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
3 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Settings”, след това
натиснете или b.
Извежда се списъкът с настройки на менюто на телевизионния екран.
4 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Surround”, след това
натиснете или b.
5 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Sound Field Setup”,
след това натиснете .
58BG
6 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете звуковото поле,
което желаете.
Видове двуканален режим
x 2CН stereo
В този режим приемникът извежда звука само
от предните ляв/десен високоговорители. От
субуфера не се чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници
напълно пренебрегват обработката на звуковото поле и многоканалните съраунд формати се
свеждат до два канала, освен LFE сигнали.
Забележка
Mode”.
2 Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете подобрения съраунд режим,
който желаете.
3 Натиснете
.
Забележка
Избраният подобрен съраунд режим може да бъде
приложен, единствено ако сте избрали „Enhanced
Surround” като звуково поле в параметрите “Sound
Field Setup”.
x 2ch Analog Direct
Можете да превключите звука на избрания вход
към двуканален аналогов вход. Тази функция ви
позволява да се наслаждавате на висококачествени аналогови източници.
Когато използвате тази функция, можете да
настройвате единствено силата на звука и
баланса на предните високоговорители.
За да регулирате нивото на ефекта
1 След като изберете звуково поле на
стъпка 6, натиснете
.
2 Неколкократно натиснете V/v, за да
регулирате нивото на ефекта, след
това натиснете /B/b.
По-голямата настройка задава по-голям
съраунд ефект. Можете да регулирате
нивото на ефекта на 4 стъпки (50%, 80%,
100%, 150%).
Забележка
Възможно е да не успеете да регулирате нивото на
ефекта за някои звукови полета.
59BG
Слушане на съраунд звук
За да изберете подобрен съраунд
режим
1 На стъпка 5 изберете „Enhanced Sur
В режим 2ch Stereo, от субуфера не се извежда
никакъв звук. За да слушате двуканални стерео
източници, като използвате предните ляв/
десен високоговорители и субуфера, задайте
режим “A.F.D. Auto”.
Когато изберете режим „A.F.D Auto”, приемникът извежда нискочестотен сигнал от субуфера за двуканален сигнал, дори когато няма L.F.E.
сигнали, което е нискочестотен звуков ефект,
изведен от субуфера като двуканален сигнал.
Когато свържете Blu-ray диск плейъри и други HD плейъри от следващо
поколение
Приемникът поддържа следните аудио формати.
Аудио формат
Максимален
брой канали
Връзки на възпроизвеждания компонент и
приемника
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 канала
B
B
Dolby Digital EX
6.1 канала
B
B
7.1 канала
×
B
Dolby Digital Plus
a)
a)
7.1 канала
×
B
5.1 канала
B
B
DTS-ES
6.1 канала
B
B
DTS 96/24
5.1 канала
B
B
DTS-HD
e¹ÊÁÙÈÙ¹¿ÈÅÁ·ÙǼ¾ÅÂÕÍ¿¶ÙÙa)
7.1 канала
×
B
DTS-HD
a·¹¼ÄÙ¾¹ÊÁ a) b)
7.1 канала
×
B
jÄźÅÁ·Ä·Â¼ÄÙ¿ļ¼ÄÙ/",Ùa)
7.1 канала
×
B
Dolby TrueHD
DTS
а) Аудио сингалите се извеждат в друг формат, ако компонентът, който възпроизвеждате, не съответства на
формата. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към възпроизвеждания
компонент.
b) Сигнали с честота, по-голяма от 96 kHz, се възпроизвеждат с честота 96 kHz.
60BG
Видове A.F.D. режими
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви позволява да слушате звук с висока точност и да избирате кодиращия режим за слушане на 2-канален
стерео звук като многоканален звук.
A.F.D. режим
Многоканален
звук след
разкодирането
Ефект
A.F.D. Auto
(Автоматично
разпознаване)
Представя звука така, както е бил записан/кодиран, без да
прибавя съраунд ефекти.
Pro Logic II*
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II декодиране.
Pro Logic IIx*
7 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx декодиране.
Neo:6 Cinema
7 канала
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6 Cinema.
Neo:6 Music
7 канала
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6 Music. Тази
настройка е идеална за нормални стерео източници като
например CD.
Neural-THX®
7 канала
Следващо поколение Neural-THX® съраунд. В допълнение към
стерео обработката и чистия 5.1-канален съраунд звук, сега
има възможност за възпроизвеждане на пълен 360-градусов
7.1-канален съраунд звук от съдържание, кодирано с NeuralTHX® съраунд.
Multi Stereo
(Мулти стерео)
Извежда двуканални ляв/десен сигнали от всички високоговорители. Въпреки това, в зависимост от настройката, е възможно да не се изведе звук от определени високоговорители.
Подобрен съраунд
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи:
– Когато сте избрали многоканален вход.
– Когато се приемат DTS-HD сигнали с честота,
по-голяма от 48 kHz.
– Когато приемате Dolby TrueHD сигнали със семплираща честота, по-голяма от 48 kHz.
– Когато използвате “Analog Direct”.
• Обработката на Neural-THX автоматично ще се
изключи, когато се въвежда друг тип сигнали.
Съвети
• Можете да определите формата на декодиране на
DVD софтуер и др., като погледнете логото на
опаковката.
• Dolby Pro Logic IIx декодирането е ефективно,
когато се въвеждат многканални сигнали.
61BG
Слушане на съраунд звук
* В зависимост от настройката за високоговорителите, се извежда подходящият режим за подобрен съраунд.
Ако свържете субуфер
Когато аудио сигналът е двуканално стерео,
или ако сигналът от източника не включва
LFE сигнал, приемникът генерира сигнал на
ниските честоти за извеждане през субуфера.
Въпреки това, нискочестотният сигнал не се
генерира за “Neo:6 Cinema” или “Neo:6 Music” и
когато всички високоговорители са зададени в
положение “LARGE”.
За да се възползвате максимално от Dolby
Digital преобразуването на басите, препоръчваме ви да зададете колкото е възможно най-висока честотата на отрязване.
62BG
Видове музикален/филмов режим
Можете да се възползвате от преимуществата на съраунд звука, просто като изберете
някое от предварително програмираните
звукови полета на приемника. Те пренасят
вълнуващия и мощен звук на киноцентровете
във вашия дом.
Звуково поле
Ефект
Филм
Cinema Studio EX A
DSC
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото
“Cary Grant Theater” на Sony Pictures Entertainment. Това е
стандартен режим, подходящ за гледане на почти всички
видове филми.
Cinema Studio EX B
DSC
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото
“Kim Novak Theater” на Sony Pictures Entertainment. Този
режим е идеален за гледане на научно-фантастични филми
или екшън-филми с много звукови ефекти.
Cinema Studio EX С
DSC
Възпроизвежда звуковите характеристики на музикалното
студио на Sony Pictures Entertainment. Този режим е идеален
за гледане на мюзикъл или филми, в които саундтракът
съдържа оркестрирана музика.
V. Multi Dimension
DSC
Създава много виртуални високоговорители от една двойка реални високоговорители.
Hall
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
Jazz Club
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
Live Concert
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места и музика на
живо.
Stadium
Възпроизвежда усещането от стадион на открито.
Музика
Слушалки а)
Sports
Възпроизвежда усещането от спортно предаване.
Portable Audio
Възпроизвежда чист, увеличен звук от портативно аудио
устройство. Този режим е идеален за възпроизвеждане на
MP3 и друга компресирана музика.
Headphone (2ch)
Този режим се избира автоматично, ако използвате
слушалки, когато сте избрали режим “2ch Stereo” или A.F.D.
режим. Стандартните 2-канални стерео източници изцяло
обработват звуковото поле и многоканалните формати се
свеждат до 2 канала, освен LFE сигналите.
Headphone Theater
DSC
Този режим се избира автоматично, ако използвате слушалки, когато сте избрали звуково поле за филм/музика. Позволява ви да пресъздадете обстановка като в киносалоните,
докато слушате през слушалките.
Headphone (Direct)
Извежда аналогови сигнали без обработка на тона, звуковото поле и др.
Headphone (Multi) b)
Този режим се избира автоматично, ако използвате слушалки, когато сте избрали многоканален вход. Извежда предния
аналогов сигнал от жаковете MULTI CHANNE L INPUT.
а) Можете да изберете този режим на звуково поле, ако слушалките са свързани към приемника.
b) Появява се само в прозорчето на дисплея.
63BG
Слушане на съраунд звук
Звуково поле за
Забележки
• Звуковото поле за музика и филми не работи в
следните случаи.
– Когато сте избрали многоканален вход.
– Когато се приемат DTS-HD сигнали с честота,
по-голяма от 48 kHz.
– Когато приемате Dolby TrueHD сигнали с честота, по-голяма от 48 kHz.
– Когато приемате сигнали с честота, по-голяма
от 48 kHz.
– Приемате мултиканални PCM сигнали през
HDMI жака..
• Когато е избрано едно от звуковите полета за
музика, от субуфера не се извежда звук, ако всички
високоговорители са зададени в положение “LARGE”
в менюто Speaker Settings. Въпреки това, звукът ще
бъде изведен от субуфера, ако
– цифровият входен сигнал съдържа сигнали с L.F.E.
(нискочестотен ефект) сигнали
– ако предните или съраунд високоговорителите са
зададени в положение “SMALL”,
– ако е избрано звуково поле за филм,
– ако сте избрали “Portable Audio”.
Съвети
• Можете да определите кодиращ формат за DVD
софтуер като погледнете логото на опаковката.
• Звуковите полета, маркирани с DSC, използват
технологията DCS. Вижте „Речник” (стр. 112).
• Когато маркировката DSC на звуковото поле
бъде избрана, лампичката Digital Cinema Sound
светва в прозореца на дисплея.
Изключване на съраунд ефекта за
MOVIE/MUSIC
Изберете “2ch Stereo” или “A.F.D. Auto” в менюто за настройки на съраунда Surround settings.
64BG
Нулиране на звуковите полета
към първоначалните им
настройки
Уверете се, че използвате бутоните на приемника за тази операция.
1,2
2
1 Натиснете POWER, за да изключите приемника.
2 Като държите натиснат MUSIC,
натиснете POWER.
На дисплея се извежда “S.F. CLEAR” и
всички звукови полета се връщат към
първоначалните си настройки.
Съраунд ефект с ниска сила на
звука
(NIGHT MODE)
Тази функция ви позволява да създадете среда
като в кино салоните, дори когато звукът е с
ниска сила. Тази функция може да се използва с
други звукови полета. Когато гледате филм късно вечер, използвайки тази функция, вие можете
ясно да чувате диалога, дори силата на звука да
е с ниско ниво.
Допълнителни настройки на
високоговорителите
Ръчна настройка на високоговорителите
Можете ръчно да регулирате всеки високоговорител.
Също така, можете да регулирате нивата на
високоговорителите, след като приключи
операцията по автоматичната настройка
Auto Calibration.
Извършване на настройки в менюто за ръчна настройка.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
1
2-8
HOME
MENU
Натиснете NIGHT MODE.
Функцията NIGHT MODE е включена. NIGHT
MODE се включва и изключва, когато натискате бутона NIGHT MODE.
Забележка
Тази функция не работи в следните случаи:
– Когато сте избрали многоканален вход.
– Когато приемате Dolby TrueHD сигнали с честота, по-голяма от 96 kHz.
– Когато приемате PCM сигнали с честота, поголяма от 96 kHz.
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Settings” и след това
натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с менюта.
3 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Speaker”, след това
натиснете
или b.
продължава
65BG
Допълнителни настройки на високоговорителите
GUI
MODE
NIGHT
MODE
4 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Manual Setup”, след
това натиснете .
Параметри в менюто с ръчна
настройка
Level
(Ниво на високоговорителя)
Можете да регулирате нивото на всеки от
високоговорителите (централен, съраунд ляв/
десен, съраунд заден ляв/десен, субуфер). Можете
да регулирате нивото от -20 dB до +10 dB на
стъпки от 0.5 dB.
За предните ляв/десен високоговорители, можете да регулирате баланса от двете страни.
Можете да регулирате нивото на предния ляв
високоговорител от –10 dB до +10 dB на стъпки от 0.5 dB. Можете да регулирате нивото на
предния ляв високоговорител от –10 dB до +10
dB на стъпки от 0.5 dB.
5 Неколкократно натиснете
V/v/B/b, за да изберете високоговорителя, който желаете да
регулирате.
6 Натиснете .
7 Неколкократно натиснете B/b, за
да изберете параметъра, който
желаете.
8 Неколкократно натиснете V/v, за
да регулирате настройката.
x Distance
(Разстояние от позицията на слушане до всеки високоговорител)
Можете да регулирате разстоянието от позицията на слушане за всеки от високоговорителите (преден ляв/десен, централен, съраунд
ляв/десен, съраунд заден ляв/десен, субуфер).
Можете да регулирате разстоянието от 1.0
метър до 10.0 метра на стъпки от 0.01 метър.
66BG
x Size
(Размер за всеки високоговорител)
Можете да регулирате размера на всеки високоговорител (преден ляв/десен, централен,
съраунд ляв/десен, съраунд заден ляв/десен).
Забележка
Когато сте избрали едно от звуковите полета за
музика, не се извежда звук от субуфера, ако всички
високоговорители са зададени в положение „LARGE”.
Въпреки това, звукът ще бъде изведен от субуфера,
ако цифровият входен сигнал съдържа LFE сигнали,
или, ако предният или съраунд високоговорителите
са зададени в положение „SMALL”, се избира звуково
поле за филм, или се избира „Portable Audio”.
67BG
Допълнителни настройки на високоговорителите
• LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители,
които ефективно ще възпроизведат ниските
честоти, изберете “LARGE”. Обикновено се
избира настройка “LARGE”.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд звук, изберете “SMALL”, за
да се активира веригата за пренасочване на
ниските честоти и ниските честоти от
предния канал да се извеждат през субуфера
или други “LARGE” високоговорители.
Съвети
• Настройките “LARGE” и “SMALL” за всеки високоговорител определят дали вътрешният звуков
процесор ще отреже ниските честоти от този
канал.
Когато ниските честоти бъдат отрязани от
даден канал, веригата за пренасочване на ниските
честоти изпраща съответните ниски честоти
към субуфера или други “LARGE” високоговорители.
Въпреки това, поради факта, че нискочестотните
звуци също имат определена насоченост, най-добре
е да не ги отрязвате, ако това е възможно. Ето
защо, дори когато използвате малки високоговорители, можете да зададете положение “LARGE”,
ако искате ниските честоти да бъдат извеждани
през този високоговорител. От друга страна, ако
използвате голям високоговорител, но предпочитате през него да не се извеждат ниски честоти,
задайте положение “SMALL”.
Ако общото ниво на сигнала е по-ниско от вашите
предпочитания, задайте всички високоговорителите в положение “LARGE”. Ако няма достатъчно
ниски честоти, може да използвате еквалайзера, за
да подчертаете ниските нива.
• Съраунд задните високоговорители ще бъдат зададени със същата настройка като тази на съраунд
високоговорителите.
• Когато предните високоговорители са зададени
в положение “SMALL”, централният, съраунд и
съраунд задните високоговорители автоматично
също се задават в положение “SMALL”.
• Когато не използвате субуфера, предните високоговорители автоматично се задават в положение
“LARGE”.
Извършване на настройки в менюто за ръчна настройка.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
1
2-5
HOME
MENU
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Settings” и след това
натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с менюта.
3 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Speaker”, след това
натиснете
или b.
4 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Speaker Pattern”, след
това натиснете
или b.
Изберете „Speaker Pattern” в зависимост
от системата високоговорители, която
използвате. Не е нужно да изберете модел за
високоговорителите след автоматичната
настройка Auto Calibration.
68BG
5 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете модела за високоговорителите, който желаете.
Извършване на настройки с Test
Tone менюто
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
5 Неколкократно натиснете B/b, за
да изберете високоговорителите,
които желаете да регулирате,
след това натиснете .
Тест сигналът се извежда в последователност от всеки високоговорител.
6 Неколкократно натиснете V/v, за
1
2-6
HOME
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Settings” и след това
натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с менюта.
3 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Speaker”, след това
натиснете или b.
Съвети
• За да регулирате едновременно нивото на всички високоговорители, натиснете MASTER
VOL +/-. Можете да използвате и MASTER
VOLUME на рисивъра.
• Регулираната стойност се извежда на дисплея
по време на настройка.
Когато от високоговорителите не
се извежда тест сигнал
• Възможно е кабелите на високоговорителите
да не са свързани здраво. Проверете ги, за да
проверите дали кабелите на високоговорителите са здраво свързани и не се изваждат при
леко дръпване.
• Възможно е кабелите на високоговорителите
да са дали на късо.
Когато тест сигналът се извежда
от високоговорител, различен от
този на екрана
Моделът на високоговорителите не е зададен
правилно. Уверете се, че връзката на високоговорителите и моделът съвпадат.
4 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Test Tone”, след това
натиснете или b.
Можете да изберете вида на тестович
сигнал.
69BG
Допълнителни настройки на високоговорителите
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
да регулирате параметъра, след
това натиснете .
Параметри в тест тон менюто
Други параметри в менюто с настройки на високоговорителите
x Test Tone (Тест тон)
• OFF
• AUTO
Тест сигналът се извежда в последователност от всеки високоговорител.
• FL, CNT, FR, SR, SBR, SBL, SB, SL, SW
Можете да изберете кой високоговорител да
изведе тест сигнала.
x Phase Noise (Смущения на фазата)
• OFF
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SL, FR/SR, SR/
SL, SR/SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL,
SL/L, FL/SR
Позволява ви в последователност да извеждате тест сигнал от противоположните
високоговорители.
Възможно е някои опции да не се изведат в
зависимост от настройката на модела за
високоговорителите.
x Phase Audio (Аудио фаза)
• OFF
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SL, FR/SR, SR/
SL, SR/SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL,
SL/L, FL/SR
Позволява ви в последователност да извеждате звука от двата предни канала (вместо
тест сигнал) от противоположните високоговорители.
Възможно е някои опции да не се изведат в
зависимост от настройката на модела за
високоговорителите.
70BG
x BI-AMP Speaker
• ON
Ако свържете предните високоговорители в
bi-amplifier конфигурация, изберете “ON”.
• OFF
Ако не свързвате съраунд високоговортели,
изберете “OFF”.
Забележка
Задайте „Sur Back Assign” в положение “OFF”, след
това свържете задните съраунд високоговорители
към този приемник, когато желаете да промените
връзката от би-усилвател или зона 2 (zone 2) към
връзка за съраунд заден високоговорител. Настройте
отново високоговорителите, след като вържете
съраунд задните високоговорители. Вижте „9: Автоматична настройка на подходящите настройки за
високоговорителите (Auto Calibration)” (стр. 44) или
„Ръчна настройка на високоговорителите” (стр. 66).
x Crossover Freq
(Кръстосана честота на
високоговорителя)
Позволява ви да зададете бас честота за
високоговорителите, които са зададени в
положение „SMALL” в менюто за настройка на
високоговорителите Speaker settings. Измерената честота на високоговорителите се задава
за всички високоговорители след автоматичната настройка Auto Calibration.
Регулираната стойност се задава за всеки
високоговорител, когато регулирате кръстосаната честота на високоговорителя, като
използвате „Crossover Freq” след автоматична
настройка Auto Calibration.
x D. Range Comp
(Dynamic range compressor)
Позволява ви да компресирате динамичния обхват на саундтрака. Това може да бъде полезно,
когато искате да гледате филми с ниска сила
на звука късно през нощта. Компресията на
динамичния обхват е възможна само при Dolby
Digital източници.
• OFF
Динамичният обхват не се компресира.
• AUTO
Динамичният обхват се компресира автоматично с Dolby TrueHD източници и се задава
в положение „OFF” с други източници.
• STD
Динамичният обхват се компресира както го
е предвидил специалистът по записа.
• MA X
Динамичният обхват се компресира сериозно.
x Distance Unit (Мерна единица за
разстояние)
Можете да използвате следните параметри,
за да регулирате тоналното качество (ниво на
бас/дискант) за всички високоговорители и да
го приложите. Тези настройки се прилагат за
всички звукови полета и за всеки високоговорител.
Бас
Дискант
Ниво
(dB)
Честота (Hz)
Забележка
• Тази функция не работи в следните случаи:
– Когато сте избрали многоканален вход.
– Когато приемате Dolby TrueHD сигнали с
честота, по-голяма от 96 kHz.
– Когато приемате PCM сигнали с честота,
по-голяма от 96 kHz.
• Ако еквалайзерът се регулира докато рисивърът
получава сигнали със семплираща честота по-висока
от 96 kHz, сигналите винаги ще се възпроизвеждат
като 96 kHz.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
Позволява ви да избирате мерната единица за
задаване на разстоянията.
• meter (метър)
Разстоянието се извежда в метри.
• feet (фут)
Разстоянието се извежда във футове.
GUI
MODE
OPTIONS
HOME
TUNING
MENU
TUNING
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
продължава
71BG
Допълнителни настройки на високоговорителите
Съвети
• Компресорът на динамичния обхват ви позволява
да компресирате динамичния обхват на саундтрака
въз основа на информацията за него, съдържаща се в
сигнала Dolby Digital.
• “STD” е стандартна настройка, но влияе само на
компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме ви да използвате настройката “МАХ”.
Тя сериозно компресира динамичния обхват и ви
позволява да гледате филми късно през нощта ако
нивото на звука е зададено в ниска стойност. За
разлика от аналоговите ограничители, нивата са
предварително определени и осигуряват много
естествена компресия.
Настройка на еквалайзера
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Settings” и след това
натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с менюта.
3 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „EQ”, след това натиснете
или b.
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания чрез вградения тунер. Преди да започнете
се уверете, че към приемника има свързани FM и
AM антени (стр. 35).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се различава в зависимост от кода на зоната, според данните от долната таблица. За подробности относно
кодовете на областите вижте стр. 3.
FM
AM
CEL, CEK, ECE
50 kHz
9 kHz
TW
50 kHz
9 kHz*
Код на областта
4 Неколкократно натиснете B/b,, за
да изберете високоговорителите,
които желаете да регулирате,
след това натиснете .
5 Неколкократно натиснете B/b,
за да изберете „Bass” или “Treble”,
след това натиснете V/v, за да
регулирате параметъра.
Съвет
Можете да регулирате нивата на басите и дисканта за предните високоговорители с TONE
MODE и TONE +/- на приемника.
* АМ скалата може да се променя (стр. 122).
Автоматична настройка
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
MENU
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „FM” или „AM” и след
това натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с FM или АМ менюто..
72BG
3 Натиснете V/v, за да изберете
„Auto Tuning” и след това натиснете
или b.
Директна настройка
Въведете директно честота на желаната
станция, като използвате бутоните с цифри.
4
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
AMP
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
TUNER
-/-PHONO
0/10
4
ENT/MEM
MULTI IN
DMPORT
CLEAR/>10
4 Натиснете V/v.
Натиснете V, за да сканирате от ниско
към високо; натиснете v, за да сканирате
от високо към ниско.
Приемникът спира сканирането, когато
бъде открита станция.
Mode”, след това натиснете
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
1
2,3,
5
MENU
Операции с тунера
Ако приемането на FM стерео станция е лошо
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете V/v, за да изберете „FM
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
или b.
3 Натиснете V/v, за да изберете
„MONO”, след това натиснете
.
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „FM” или „AM” и след
това натиснете или b.
3 Натиснете V/v, за да изберете
„Direct Tuning” и след това натиснете или b.
продължава
73BG
4 Натиснете SHIFT, след това натиснете бутоните с цифри, за да
въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Натиснете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Натиснете 1b 3 b 5 b 0
Предварителна настройка на
радиостанции
Можете да настроите предварително до 30
FM или 30 AM станции. След това можете
лесно да приемате станциите, които често
слушате.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
MENU
TUNING
1
2,
5-7
4
TUNING
1 Неколкократно натиснете GUI
Съвет
Ако сте настроили AM станция, регулирайте
посоката на АМ антената, за да постигнете
оптимално приемане.
Ако не можете да настроите
станция
Извежда се индикация „- - --.-- MHz” и дисплеят
се връща към настоящата настройка.
Уверете се, че сте въвели вярната честота.
Ако не е така, повторете стъпка 4. Ако въведените цифри продължават да мигат, това
е индикация, че честотата не се използва във
вашата област.
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „FM” или „AM” и след
това натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с FM или АМ менюто.
3 Предварително настройте станцията, като използвате опцията
за автоматична настройка Auto
Tuning (стр. 72) или за директна
настройка Direct Tuning (стр. 73).
Ако FM приемането е лошо, превключете
FM режима на приемане (стр. 73).
4 Натиснете OPTIONS.
5 Натиснете V/v, за да изберете
„Memory”, след това натиснете
или b.
6 Натиснете V/v, за да изберете
предварително зададен номер.
7 Натиснете .
Станциите се запазват под предварително
избран номер.
74BG
8 Повторете стъпки 3 до 7, ако
желаете да настроите предварително и друга станция.
Приемане на предварително настроени станции
1 Повторете стъпки 1 и 2 от „Предварителна настройка на радио станции”.
2 Натиснете V/v, за да изберете станция, която желаете.
Mожете да избирате станции, както
следва
• AM: АМ1 до АМ30
• FM: FM1 до FM30.
Озаглавяване на предварително зададени станции
1 Изберете станция, която желаете да
Използване на системата за
радио данни (RDS)
(само за модели от области CEL, CEK,
ECE)
Този приемник ви позволява да използвате
системата RDS (Radio Data System), която от
своя страна позволява на радиостанциите да
изпращат допълнителна информация заедно
със стандартния програмен сигнал. Можете да
видите RDS информацията на дисплея.
Забележки
• RDS се приема само с FM станции.
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат еднакви услуги. Ако не сте
запознати с RDS услугите във Вашия регион, проверете за подробности в местните радиостанции.
Приемане на RDS излъчвания
озаглавите.
2 Натиснете OPTIONS, след това избере-
Когато приемете станция, която предоставя
RDS услуги, индикаторът “RDS” светва и името на програмното обслужване се извеждана
дисплея.
Забележка
Възможно е RDS да не работи правилно, ако приетата от вас станция не изпраща правилно RDS сигнала
или ако силата на сигнала е недостатъчна
75BG
Операции с тунера
те „Name Input”.
За подробности относно озаглавяването
на операции, вижте “Озаглавяване на входни сигнали (стр. 86).
Просто изберете станция от FM
скалата, като използвате функцията
за директна настройка Direct Tuning
(стр. 73), автоматична настройка
Automatic Tuning (стр. 72) или предварителна настройка Preset Tuning
(стр. 74).
Извеждане на RDS информацията
Докато приемате RDS станция, неколкократно натиснете DISPLAY на приемника.
Всеки път, когато натискате бутона, RDS
информацията на дисплея циклично се променя
както следва:
Име на програмното обслужване t Честота
t Индикация за тип на програмата а) t
Индикация за радио текст б) t Индикация за
текущо време (24-часов цикъл) t Приложено
звуково поле t Сила на звука
а) Вид програма, която се излъчва.
б) Текстови съобщения, изпратени от RDS станция.
Забележки
• Ако се получи спешно съобщение от властите, на
дисплея мига индикация “ALARM”.
• Ако съобщението се състои от 9 или повече символа, съобщението преминава през дисплея.
• Ако станцията не осигурява определена RDS услуга,
на дисплея се извежда индикация “NO XXXX” (например “NO TEXT”).
Описание на типовете програми
Индикатор за
типа програма
Описание
NEWS
Новинарска програма
AFFAIRS
Тематични програми въз основа на местните новини
INFO
Програми, предлагащи
информация за широк спектър
от теми, включително
потребителска информация и
медицински съвети
Индикатор за
типа програма
Описание
VARIED
Други видове програми като
интервюта с известни личности, игри и комедии
POP M
Поп музикални предавания
ROCK M
Рок музикални предавания
EASY M
Лесно за слушане
LIGHT M
Инструментална, вокална и
хорова музика
CLASSICS
Изпълнения на оркестри, камерна музика, опера и др.
OTHER M
Музика, която не се вписва в
никоя от горните категории,
като ритъм & блус и реге
WEATHER
Информация за времето
FINANCE
Информация за борсовия пазар,
търговията и др.
CHILDREN
Програми за деца
SOCIAL
Програми за хората и нещата,
които им влияят
RELIGION
Програми с религиозно съдържание
PHONE IN
Програми, при които публиката изразява своето мнение
по телефона или в публична
дискусия
TRAVEL
Програми за пътувания. Без
съобщения от TP/TA.
LEISURE
Програми за различни видове
отдих, като градинарство,
риболов, готвене и др.
SPORT
Спортни програми
EDUCATE
Образователни програми като
“как да…” и полезни съвети
JAZZ
Джаз програми
DRAMA
Радио-пиеси и сериали
COUNTRY
Кънтри музика
CULTURE
Програми за национална и
регионална култура, езикови и
социални проблеми
NATIONAL M
Популярна музика от страната или региона
OLDIES
Стара музика
SCIENCE
Програми за наука и технологии
FOLK M
Фолклорни музикални предавания
DOCUMENT
Разследвания
NONE
Всяка програма, която не се
вписва в горните категории
76BG
Control for HDMI
Използване на функцията Control
for HDMI за „BRAVIA” Sync
Забележка
В зависимост от свързания компонент, възможно е
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) да
не работи. Вижте ръководството за експлоатация,
приложено към съответния компонент.
Control for HDMI
За да използвате „BRAVIA” Sync, задайте функцията за контрол на HDMI, както е обяснено
по-долу.
Свързвайки компоненти, произведени от Sony,
които са съвместими с функцията „BRAVIA”
Sync чрез HDMI кабел (не е приложен в комплекта), някои операции могат да бъдат опростени, както е описано по долу:
• One Touch Play (Възпроизвеждане с едно
натискане на бутон): Когато стартирате
възпроизвеждане от компонент, като например DVD/Blu-ray disc плейър, приемникът
и телевизорът се включват автоматично,
като едновременно с това се настройват на
подходящия HDMI вход.
• System Audio Control (Контрол на звука, възпроизвеждан от системата): Докато гледате
телевизия, може да изберете откъде да се
извежда звукът на излъчваната програма – от
високоговорителите на телевизора или от
свързаните към приемника високоговорители.
• System Power Off (Изключване на системата):
Когато изключите телевизора, приемникът
и свързаните компоненти също се изключват.
Control for HDMI е функция, която управлява
едновременно няколко компонента и отговаря на стандарта HDMI СЕС (Контрол на
електронни компоненти от потребителя)
за HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока
разделителна способност).
Функцията Control for HDMI не работи
в следните случаи:
• Когато свържете към приемника компонент,
който е несъвместим с функцията на Sony
Control for HDMI (Контрол на HDMI).
• Когато свържете към приемника компоненти, използвайки връзка, различна от HDMI
връзка.
Препоръчваме ви да свързвате към приемника
продукти, които включват “BRAVIA” Sync.
77BG
Многоканален съраунд звук, изведен
от телевизора
Свързване на телевизор и други
компоненти
Можете да слушате многоканален съраунд звук
от високоговорители, свързани към приемника.
Свържете изходния OPTICAL жак на телевизора към OPTICAL IN жака на приемника.
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили кабела на захранването.
Сателитен тунер, set-top box
Аудио/видео
сигнали
Blu-ray плейър
DVD плейър
Аудио/видео
сигнали
"
Аудио/видео
сигнали
"
#
$
"
"
Аудио/видео
сигнали
Аудио сигнали
Телевизор и др.
" HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате Sony HDMI кабел.
# Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта) а)
$ Аудио кабел (не е приложен в комплекта) а)
а) Свържете поне един аудио кабел (B или C)
78BG
5 Включете функцията Control for HDMI
Подготовка на функцията за
Control for HDMI
2 Включете приемника, телевизора и свързаните компоненти.
6 Повторете стъпки 4 и 5 за други компоненти, които желаете да използвате с
функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI).
Забележки
• Ако изключите и след това отново включите
HDMI кабела, повторете описаните по-горе
стъпки от 1 до 6.
• Не можете да изпълнявате One-Touch Play и System
Audio Control по време на функцията „Control for
HDMI-Easy Setting” (Лесна настройка на функцията
Контрол на HDMI).
• Преди да извършите лесна настройка на функцията
Control for HDMI (Контрол на HDMI) от телевизора, уверете се, че сте включили телевизора,
свързания компонент и приемника.
• Ако възпроизвежданият компонент не функционира след като сте извършили настройките за
лесна настройка на функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI), проверете настройката за
контрол на HDMI на вашия телевизор.
• Ако свързаният компонент не поддържа настройката за лесна настройка на функцията Control for
HDMI (Контрол на HDMI), трябва да включите
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI)
за свързания компонент преди да извършите лесна
настройка на функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) от телевизора.
3 Активирайте функцията Control for
HDMI (Контрол на HDMI) на приемника и
телевизора. Вижте „Задаване на функцията
Control for HDMI (контрол на HDMI)”
(стр. 80).
Когато на телевизионния екран в екранен
режим се изведе менюто на приемника, неколкократно натиснете GUI MODE, за да
изберете „GUI OFF”, за да влезете в режим
на дисплея, след това проверете изображението на екрана за свързания към приемника
компонент.
За подробности относно настройката
на телевизора се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
4 Изберете HDMI входа за приемника и
телевизора, за да съвпадне с HDMI входа
на свързания компонент, и за да се изведе
изображението от свързания компонент.
79BG
Control for HDMI
Този приемник поддържа функцията за лесна
настройка на функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI).
Тази функция съществува само за определени
видове телевизори. Когато извършвате лесна
настройка на Control for HDMI (контрол на
HDMI) на телевизора, настройката за Control
for HDMI (контрол на HDMI) на приемника
автоматично ще се промени.
По време на настройка в прозореца на дисплея
мига индикация “SCANNING”. Приемникът автоматично променя входа в положение HDMI.
Когато операцията завърши, в прозореца на
дисплея се извежда индикация “COMPLETE”.
За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Ако вашият телевизор не поддържа функцията за лесна настройка на Control for HDMI
(контрол на HDMI), извършете следните
процедури. За подробности относно настройката на телевизора и свързани се обърнете към
ръководството за експлоатация на съответния компонент.
1 Уверете се, че приемникът е свързан към
телевизора и компонентите (съвместими
с функцията за Control for HDMI (контрол
на HDMI)) посредством HDMI връзка.
(Контрол на HDMI) за свързания компонент.
Ако функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI) за свързания компонент
вече е включена, не е нужно да променяте
настройката.
Задаване на функцията Control for
HDMI (контрол на HDMI)
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
1
2-5
(One-Touch Play - Възпроизвеждане с
едно докосване)
Можете да се наслаждавате на звук/картина
от свързания към приемника компонент, посредством HDMI връзка, като изпълните една
проста операция.
Възпроизвеждане от свързан компонент.
HOME
MENU
1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете „Settings” и след това
натиснете или b.
На телевизионния екран се извежда списъкът с менюта.
3 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете „HDMI”,, след това
натиснете или b.
4 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете „Control for HDMI”,
след това натиснете или b.
5 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете „ON”, след това
натиснете .
Функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) се включва.
80BG
Гледане на DVD
Приемникът и телевизорът се включват
автоматично и се превключват към правилния
HDMI вход.
Гледане на DVD с една проста
операция
Можете да изберете свързан компонент, като
например DVD/Blu-ray диск плейър, като използвате менюто на телевизора. В този случай
приемникът и телевизорът се превключват
към правилния HDMI вход.
Забележка
В зависимост от телевизора, възможно е началното
съдържание на диска да не бъде изведено.
Звук от телевизора през високоговорителите, свързани към
приемника
Изключване на приемника с телевизора
(System Audio Control)
Когато изключите телевизора, като използвате бутона POWER на устройството за
дистанционно управление на телевизора,
приемникът и свързаните компоненти се
изключват автоматично.
Също така, можете да да изключите телевизора и от устройството за дистанционно
управление на приемника.
Забележки
• В зависимост от настройката на телевизора, ако
System Audio Control не работи, вижте ръководството за експлоатация на телевизора.
• Когато “Control for HDMI” е зададен в положение
“ON”, настройките “Audio Out” в менюто HDMI
ще бъдат зададени автоматично в зависимост от
настройките на функцията System Audio Control.
• Когато свържете телевизор, който не поддържа
функцията System Audio Control, то тази функция
няма да работи.
• Ако телевизорът се включи преди да бъде включен
приемникът, за момент от него няма да се чува
звук.
THEATRE
AV ?/1
TV
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
Натиснете ТV, след това натиснете
АV І/1.
Телевизорът, приемникът и свързаните компоненти се изключват.
Забележки
• Задайте функцията Standby Synchro на телевизора
(синхронизирано изключване на захранването,
преди да използвате функцията System Power Off. За
подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация на телевизора.
• В зависимост от работното състояние, възможно
е свързаните компоненти да не се изключат. За
подробности се обърнете към ръководствата за
експлоатация, приложени към свързаните компоненти.
81BG
Control for HDMI
Можете да слушате звука от телевизора през
свързаните към приемника високоговорители,
като изпълните проста операция.
Можете да работите с функцията за аудио
контрол на системата, като използвате
менюто на телевизора. За подробности вижте
ръководството за експлоатация, приложено
към телевизора. Когато функцията за аудио
контрол на системата System Audio Control
бъде включена, приемникът ще се включи и ще
автоматично ще се превключи към правилния
вход.
Звукът на телевизора ще бъде изведен през
високоговорителите, свързани към приемника, като едновременно с това ще се намали и
нивото на силата на звука.
Можете да използвате функцията System Audio
Control, както следва.
• Ако включите приемника, докато телевизорът е включен, функцията System Audio
Control автоматично ще се активира и
звукът на телевизора ще бъде изведен през
високоговорителите, свързани към приемника. Въпреки това, ако изключите приемника,
звукът ще се изведе от високоговорителите
на телевизора.
• Можете да настроите нивото на силата на
звука на приемника, когато настройвате и
силата на звука на телевизора.
(System Power Off)
Насладете се DIGITAL MEDIA PORT
адаптер (DMPORT)
Други операции
Преобразуване на аналогови видео
входни сигнали
Този приемник ви позволява да преобразувате
резолюция на аналогов видео входни сигнали.
RESOLUTION
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
Неколкократно натиснете
RESOLUTION.
Всеки път, когато натиснете бутона, резолюцията на изходните сигнали ще се променят.
Можете да използвате „Resolution” и в менюто
с видео настройки Video settings.
82BG
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) ви позволява
да се наслаждавате на звук мрежова система
като преносим аудио/видео източник или
компютър.
Като свържете DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, можете да се насладите на звук и
картина от свързаните компоненти на рисивъра. За подробности относно свързването
на DIGITAL MEDIA PORT адаптера вижте
„Свързване на компонети с цифрови аудио
входни/изходни жакове” (стр. 20).
Sony ви предлага следните DIGITAL MEDIA
PORT адаптери:
• TDM-BT1 Bluetooth™ безжичен аудио адаптер
• TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA PORT
адаптер
• TDM-NC1 безжичен мрежови аудио клиент
• TDM-iP/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA PORT
адаптер
• TDM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT адаптер
DIGITAL MEDIA PORT адаптерът е допълнителен продукт.
Забележки
• Не свързвайте адаптер, различен от DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
• Преди да изключите DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, уверете се, че сте изключили приемника,
като използвате устройството за дистанционно
управление.
• Не свързвайте и не изключвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера към/от устройството, докато
системата е включена.
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, изображенията също се извеждат.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерите могат да се
закупят, в зависимост от областта.
Избор на екрана с операции за работа
с компонент, свързан към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера
Забележка
На телевизионния екран се извежда икона, която
показва разпознатия компонент. Ако компонентът, свързан към адаптера, не може да бъде
разпознат, на телевизионния екран се извежда
индикация „DMPORT”.
4 Натиснете OPTIONS, за да изведеМожете да изберете екрана с операции, като
използвате GUI менюто, в зависимост от
DIGITAL MEDIA PORT адаптера, който
използвате. За някои адаптери, като TDMBT1 или TDM-NW1 този операционен екран е
фиксиран и вие не можете да го промените на
GUI екрана.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
TUNING
DISC SKIP
1
2,
3,5
4
TUNING
D.TUNING
MODE, за да изберете „GUI ON”.
5 Натиснете V/v, за да изберете
„DMPORT Control”, след това натиснете или b.
Можете да изберете следните режими в
това меню:
• System GUI
Този режим се отнася за моделите TDMiP1 и TDM-NC1. Списъкът със записи ще
бъде изведен на GUI екрана на приемника. Можете да изберете записа, който
желаете, и да го възпроизведете на всеки
GUI екран.
• Adapter GUI
Този режим се отнася за моделите TDMiP1 и TDM-NC1. Менюто на адаптера ще
бъде изведено на телевизионния екран.
• iPod
Този режим може да бъде избран, само
когато сте свързали TDM-iP1.
Ако не се изведе индикация “DMPORT Control”,
се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към компонента, за да се
запознаете с подробности относно работата
с този компонент.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете „Music”, след това
натиснете или b.
До индикацията “Music” се извежда индикация “DMPORT”.
3 Натиснете
или b.
Компонентът, свързан към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера, се разпознава и
„DMPORT” на екрана ще се промени в
името на компонента.
Категорията на свързания към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера компонент се
извежда на телевизионния екран.
83BG
Други операции
1 Неколкократно натиснете GUI
те „Function List”.
Работа с компонент, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера
Работа с TDM-iP1/iP50/TDM-NC1, като
използвате менюто GUI на приемника
1 Уверете се, че на стъпка 5 в
„Избор на екрана с операции за
работа с компонент, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера”
(стр. 83) сте избрали „System GUI”
2 Изберете съдържанието от списъка със съдържанието, изведен в
GUI екрана, и го възпроизведете.
При свързан iPod
iPod
Playlists > Playlist > Track
Artists > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Track
Audiobooks > Audiobook
При свързан мрежови клиент
Network Client
Music Surfina) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
а) Извежда се, само когато сте свързали M-crew
сървър.
b) Извежда се, само когато сте свързали DLNA
сървър, различен от M-crew сървър.
c) Извежда се като „Genre” (жанр), „Artist” (изпълнител) или „Album” (албум) в зависимост от
настройката за „List Mode”.
84BG
Работа с TDM-iP1/iP50 или TDM-NC1,
като използвате менюто с адаптера
Уверете се, че сте избрали „Adapter GUI” на
стъпка 5 в „Избор на екрана с операции за
работа с компонент, свързан към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера” (стр. 83). За подробности относно работата с адаптера, като
използвате менюто на GUI адаптера, вижте
ръководството за експлоатация, приложено
към адаптера, който използвате.
Работа с TDM-iP1/iP50, като използвате iPod меню
Уверете се, че сте избрали „iPod” на стъпка
5 в „Избор на екрана с операции за работа с
компонент, свързан към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера” (стр. 83). За подробности относно
работата с iPod вижте ръководството за
експлоатация, приложено към iPod устройството.
Възпроизвеждане на избрания трак
По време на възпроизвеждане на избрания запис,
дисплеят на екрана се променя в зависимост
от свързания DIGITAL MEDIA PORT адаптер.
Можете да работите с компонента, свързан
към DIGITAL MEDIA PORT адаптера, като използвате следните бутони за възпроизвеждане
на устройството за дистанционно управление
или на приемника.
За да
Извършете следното
Възпроизвеждате
Натиснете N.
Въведете режим на
пауза
Натиснете X. За да
възстановите възпроизвеждането, отново
натиснете бутона.
Спрете
Натиснете x.*
Откриете началото
на записа по време на
възпроизвеждане или за
да откриете началото
на предходния запис
Натиснете ..
Откриете началото на
следващия запис
Натиснете >.
Прескочите към предходния албум
Натиснете
.
Прескочите към следващия албум
Натиснете
.
Преминете назад/
напред
Натиснете m/M.**
TDM-iP1
TDM-NC1
Параметри с опции в режими на възпроизвеждане
x Repeat - Повторно възпроизвеждане (само
за TDM-iP1)
Off
• One
• All
x Shuffle - Разбъркано възпроизвеждане (само
за TDM-iP1)
• Off
• Albums
• Songs
x List Mode - Режим на извеждане на списъка
(само за TDM-NC1)
• All Tracks
• Disc List
• Artist List
• Genre List
Съвет
Режимът на извеждане на списъка може да бъде използван с менюто с функционалния списък, дори когато
списъкът е изведен.
продължава
85BG
Други операции
* Когато TDM-iP1 е свързан, приемникът влиза в
режим на пауза, когато натиснете x.
** Бързо превърта напред/назад, когато натиснете
и задържите бутона m/M.
DIGITAL MEDIA PORT списък със съобщения
Изведено
съобщение
Обяснение
No Adapter
Адаптерът не е свързан.
No Device
Към адаптера не е свързано
устройство.
No Audio
Не е открит аудио файл.
Loading
Данните се четат.
No Server*
Не е свързан сървър.
No Track*
Не е открит запис.
No Item*
Не е открита опция.
Connecting*
Свързване към сървъра.
Configuring*
Мрежата се настройва.
Warning*
Проверете дисплея на DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
Party Mode*
Устройството в момента е в
режим „Guest”.
Searching*
Търсене на сървър.
* Само за TDM-NC1.
Озаглавяване на входни сигнали
Можете да въведете име, съдържащо до 8
символа, за входни сигнали, и да го извеждате на
дисплея.
Тази функция е удобна за озаглавяване на жакове
с имената на свързаните към тях устройства.
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
3-4
2
HOME
TUNING
TUNING
1 Изберете опцията, която желаете да наименувате.
Можете да озаглавите следните опции.
• Позиция за автоматична настройка Auto
Calibration (стр. 44)
• Входове (стр. 50)
• Предварително настроени станции (стр.
74)
2 Натиснете OPTIONS.
3 Изберете “Name Input”, след това
натиснете
.
На екрана се извежда клавиатура.
4 Натиснете V/v/B/b, за да изберете символите един по един, след
това натиснете .
За да отмените озаглавяването на
входа
Натиснете RETURN/EXIT O.
86BG
Превключване между цифров и
аналогов аудио сигнал
(INPUT MODE)
Когато свързвате компоненти едновременно
към цифровите и аналогови входни жакове на
приемника, можете да зададете входния аудио
режим на един от тях или да превключвате
от един на друг в зависимост от предаването,
което смятате да гледате.
Забележки
• Възможно е, в зависимост от входа, някои входни
аудио режими да не могат да бъдат настроени.
• Когато е избран HDMI вход или DMPORT адаптер,
на дисплея се извежда индикация ”- - - - - -” и друг
режим не може да бъде избран. Изберете входен
режим, различен от HDMI вход, сателитен тунер
или DMPORT адаптер, след това задайте желания
аудио режим.
• Когато е избрана функция „Analog Direct” или ако
сте избрали многоканален вход, аудио входът се
задава в положение “ANALOG”. Не може да се избира
друг аудио входен режим.
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
AMP
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
TUNER
-/-PHONO
0/10
Аудио входни режими
• AUTO
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали,
когато има цифрови и аналогови връзки.
Ако имa повече от една цифрова връзка,
HDMI аудио сигналите са с приоритет над
COAXIAL и OPTICAL аудио сигналите.
Ако няма цифрови аудио сигнали, избират се
аналогови аудио сигнали.
• ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали, постъпващи през жаковете AUDIO IN (L/R).
1
ENT/MEM
MULTI IN
DMPORT
CLEAR/>10
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
2
Други операции
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
GUI
MODE
HOME
1 Натиснете бутон за избор на
входен сигнал.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Неколкократно натиснете INPUT
MODE, за да изберете входния
аудио режим.
Избраният входен аудио режим се извежда
на телевизионния екран.
87BG
Звук/изображения от други
входове
Можете да зададете отново видео и/или аудио
сигнали към друг вход.
Пример: Свържете жака OPTICAL OUT на
DVD плейъра към OPTICAL VIDEO 1 IN жака
на този приемник, когато желаете да въведете
единствените цифрови оптични аудио сигнали
от DVD плейъра.
Свържете компонентния видео жак на DVD
плейъра към жака COMPONENT VIDEO
COMPO 1 IN на този приемник, когато желаете да въведете видео сигнали от DVD плейъра.
Задайте видео и/или аудио сигнали към DVD
входния жак, като използвате „Input Assign” в
менюто Input (входящо меню).
2 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете „Input”, след това
натиснете или b.
3 Натиснете V/v, за да изберете
името на входния сигнал, който
желаете да зададете.
4 Натиснете OPTIONS, след това
изберете „Input Assign” и после
натиснете .
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
6
HOME
1
2,3,5
4
MENU
TUNING
TUNING
5 Натиснете V/v/B/b, за да избе1 Неколкократно натиснете GUI
MODE, за да изберете „GUI ON”.
В прозореца на дисплея на приемника се
извежда „GUI MODE”, а на телевизионния
екран се извежда GUI менюто. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
рете аудио и/или видео сигнали,
които желаете да зададете към
входа, избран на стъпка 3, след
това натиснете .
6 Натиснете RETURN/EXIT O, за да
въведете настройка.
88BG
VIDEO1 VIDEO2
Име на вход
Жакове за
видео
входове,
които
можете да
зададете
Жакове за
аудио
входове,
които
можете да
зададете
BD
DVD
SAT
MD/ SA-CD/ MULTI
TAPE
CD
IN
COMPONENT 1
B
B
B
B
B
B
B
B
COMPONENT 2
B
B
B
B
B
B
B
B
COMPONENT 3
B
B
B
B
B
B
B
B
COMPOSITE
B
B
B
B
B
–
–
–
NONE
–
–
–
–
–
B
B
B
VIDEO 1 OPT
B
B
B
B
–
B
B
–
SAT OPT
–
B
B
B
B
B
B
–
DVD COAX
B
B
B
B
B
B
–
–
SA-CD COAX
B
B
B
–
B
B
B
–
ANALOG
B
B
B
B
B
B
B
–
Забележки
• Не можете да зададете оптични сигнали от източник на входен сигнал към оптичните входни жакове на
приемника и не можете да задавате коаксиални сигнали от входен източник към коаксиалните входни жакове
на приемника.
• Когато задавате цифров аудио вход, възможно е настройката за INPUT MODE автоматично да се промени.
Други операции
89BG
Промяна на дисплея
Можете да промените звуковото поле и др.,
като промените информацията в прозореца
на дисплея.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
DISPLAY
GUI
MODE
HOME
MENU
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, дисплеят се променя както следва.
Вход, който сте избрали а) t Име на входа
t Вид на звуковото поле t Сила на звука t
Информация за потока
Съвет
Не можете да превключвате дисплея, докато
индикацията „GUI MODE” е изведена в прозореца на
дисплея. Неколкократно натиснете GUI MODE, за
да изберете „GUI OFF”.
FM и AM радио
Име на програмната услуга б) или станцията а) t Честота t Индикация за вида на
програмата б) t Радио текст индикация б) t
Индикация за време (в 24-часов режим) б) t
Вид на звуковото поле t Сила на звука
а) Индекс името се извежда, само когато сте задали
такова към входа, или ако сте настроили станция
(стр. 74, 104). Индекс името не се извежда, когато
въвеждате само празни места или ако то е същото
като входното име.
б) Само по време на RDS приемане (стр. 75).
Забележка
Възможно е определени символи или знаци да не се
изведат за някои езици.
Съвет
Не можете да променяте дисплея докато на прозореца е позказан “GUI MODE”. Натиснете GUI MODE
неколкократно, за да изберете “GUI OFF”.
90BG
Индикатори в прозореца на дисплея
Функция
Име
Функция
1 SW
Свети, когато субуферът е
свързан и когато аудио сигналът
се извежда от SUBWOOFER жака.
Докато този индикатор свети,
приемникът създава субуфер сигнал
на основата на L.F.E. сигнала на
възпроизвеждания диск или на
нискочестотни компоненти от
предните канали
4 OPT
Свети, когато INPUT MODE
е зададен в положение „AUTO”
и ако сигналът е цифров и е
въведен през жака OPTICAL.
5 ; D/
; DEX/
; D+/
; TrueHD
“; D” свети, когато приемникът декодира Dolby Digital
сигнали.
“; D EX” свети, когато приемникът декодира Dolby Digital
Surround EX сигнали.
“; D+” свети, когато приемникът декодира Dolby Digital
Plus сигнали.
“; TrueHD” свети, когато
приемникът декодира Dolby
TrueHD сигнали.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск
в Dolby Digital формат, уверете
се, че сте извършили цифровите
връзки и че INPUT MODE е
зададен в положение „AUTO”
(стр. 87).
Свети, когато приемникът
задава Neural-THX обработка на
входните сигнали.
2 LFE
Свети, когато възпроизвежданият
диск съдържа LFE канал (ефект на
ниските честоти) и ако сигналът
от канала LFE действително се
възпроизвежда.
3 COAX
Свети, когато INPUT MODE е
зададен в положение „AUTO” и ако
сигналът е цифров и е въведен през
жака COAXIAL.
6 Neural - THX
продължава
91BG
Други операции
Име
Име
Функция
7 DTS/DTS-ES/ “DTS” свети, когато приемникът декодира DTS сигнали.
DTS 96/24
“DTS-ES” свети, когато приемникът декодира DTS-ES сигнали.
“DTS 96/24” свети, когато приемникът декодира DTS сигнали
с 96 kHz/24 бита.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск с
формат DTS, уверете се, че сте
извършили цифровите връзки и
че INPUT MODE не е зададен в
положение “AUTO” (стр. 87).
Свети, когато е активирана
8 D.RANGE
компресията на динамичния
обхват.
Свети в зависимост от систе9 SP A/SP B/
мата високоговорители, която
SP A+B
използвате (стр. 44).
Въпреки това, тези индикатори не светят, ако изходът
от високоговорителите е
изключен или ако са свързани
слушалки.
0 Индикатори Светят, когато използвате
приемника за настройка на
за тунера
радиостанциите и др.
Свети, когато е активиран
qa SLEEP
таймерът за автоматично
изключване.
Свети, когато таймерът за
qs A.DIRECT
автоматично изключване е
активиран.
Свети, когато функция за
qd MEM
паметта, като например Preset
Memory и др. е активирана.
92BG
Име
Функция
qf; PL/
;PL II/
; PL IIx
“; PL” свети, когато
приемникът задава Dolby Pro
Logic обработка за двуканални
сигнали, за да бъдат изведени
сигналите от централния и
съраунд каналите.
„; PL II” свети, когато е
включен Dolby Pro Logic II
декодерът.
„; PL IIx” свети, когато е
включен Dolby Pro Logic IIx
декодерът.
Въпреки това, тези индикатори не светят, ако няма
централен и съраунд високоговорители и ако сте избрали
звуково поле, като използвате
A.F.D. бутона.
Свети, когато „Sur Back Assign”
е зададен в положение “BI-AMP”.
Свети, когато включите
еквалайзера.
Свети, когато е включен DTS
Neo:6 Cinema/Music декодер.
“DTD-HD MSTR” свети,
когато приемникът декодира
DTS-HD Master Audio сигнали.
“DTD-HD HI RES” свети, когато приемникът декодира DTSHD High Resolution сигнали.
Свети, когато въвеждате
линейни PCM сигнали.
qg BI-AMP
qh EQ
qj NEO:6
qk DTS-HD
MSTR/DTSHD HI RES
ql LPCM
Име
R
Преден десен
C
Централен (моно)
SL
Съраунд ляв
SR
Съраунд десен
S
SBL
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени при
Pro Logic обработка)
Съраунд заден ляв
SBR
Съраунд заден десен
SB
Съраунд заден (задният съраунд компонент е получен чрез
декодиране на 6.1-канален звук)
Пример:
Формат на записа (Преден/
Съраунд): 3/2.1
Когато моделът на високоговорителите е зададен в
положение „3/0.1” (стр. 96)
Звуково поле: A.F.D. AUTO
w; ANALOG
wa DMPORT
ws MULTI IN
wd HDMI
wf
Индикатори на
възпроизвежданите канали
Други операции
L
Функция
Свети, когато:
– INPUT MODE е зададен в
положение „AUTO” и ако
през жаковете COAXIAL,
OPTICAL или HDMI не се
въвеждат цифрови сигнали.
– INPUT MODE е зададен в
положение „ANALOG”.
– Използвате “Analog Direct”
Свети, когато DIGITAL
MEDIA PORT адаптерът е
свързан и ако е избрана опцията “DMPORT”.
Свети, когато е избран многоканален вход.
Свети, когато приемникът
разпознава компонент, свързан
през жака HDMI IN.
Буквите (L, C, R и др.)
показват каналите, които се
възпроизвеждат. Кутийките
около буквите се променят, за
да покажат как приемникът
смесва звука от източника (в
зависимост от настройките
на високоговорителите).
Преден ляв
93BG
Използване на таймера за
автоматично изключване
Запис посредством използване на
приемника
Можете да зададете настройка за автоматично изключване на приемника след определено
време.
Можете да записвате от видео/аудио компонент, като използвате приемника. Обърнете
се към инструкциите за експлоатация, приложени към записващия компонент.
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
SLEEP
THEATRE
HOME
Неколкократно натиснете SLEEP.
Всеки път, когато натискате бутона SLEEP,
дисплеят се променя както следва:
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
AMP
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
-/-PHONO
0/10
MULTI IN
1
TUNER
ENT/MEM
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
Когато използвате таймера за автоматично
изключване, на дисплея на приемника свети
индикацията “SLEEP”.
Съвет
За да проверите оставащото време преди приемникът да се изключи, натиснете SLEEP. Оставащото
време се извежда в прозореца на дисплея. Ако отново
натиснете SLEEP, таймерът за автоматично
изключване ще бъде отменен.
MOVIE
MUSIC
Запис на аудио касета или минидиск
С помощта на приемника можете да записвате
на минидиск или на касета. Обърнете се към
инструкциите за експлоатация, приложени към
касетъчния дек или MD дека.
1 Натиснете бутона за избор на
входен сигнал на компонента,
който ще възпроизвежда.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Например, заредете CD в CD плейъра.
3 Подгответе компонента за запис.
Заредете празна касета или MD в записващия дек и регулирайте записващото ниво.
94BG
4 Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Забележки
• Настройките на звука не се отразяват на изходния
сигнал от жаковете MD/TAPE OUT.
• Входните аудио сигнали към жаковете MULTI
CHANNEL INPUT не се извеждат.
За да записвате цифров звук
Свържете компонента за възпроизвеждане
към цифровия входен аудио (OPTICAL IN) жак
и свържете компонента за запис към жака
OPTICAL MD/TAPE OUT.
Използване на връзка към
би-усилвател
Ако не използвате съраунд задни високоговорители, вие можете да използвате SURROUND
BACK SPEAKER жаковете за предните високоговорители за връзка с би-усилвателя.
За да свържете високоговорителите
Предeн
високоговорител (R)
Предeн
високоговорител (L)
Запис на носител
1 Натиснете бутона за избор на
входен сигнал на компонента,
който ще възпроизвежда.
Hi
Hi
Можете да използвате INPUT SELECTOR
на приемника.
Lo
Lo
2 Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Например, заредете във видеорекордера видеокасетата, която желаете да копирате.
Други операции
3 Подгответе компонента за запис.
Заредете празна видеокасета и др. в компонента за запис (VIDEO 1).
4 Започнете запис от записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане на компонента.
Забележки
• Някои източници съдържат сигнали за защита от
презапис. В този случай е възможно да не успеете да
записвате от тези източници.
• Входните аудио сигнали към жаковете MULTI
CHANNEL INPUT не се извеждат.
• От аналоговите изходни жакове (за запис) се извеждат само аналогови входни сигнали.
• От цифровите изходни жакове (за запис) се извеждат само цифрови входни сигнали.
• Не можете да записвате HDMI звук.
Свържете жаковете от страната Lo (или Hi)
на предните високоговорители към жаковете
SPEAKERS FRONT A и свържете жаковете от
страната Hi (или Lo) на предните високоговорители към жаковете SPEAKERS SURROUND
BACK. Уверете се, че металните пластинки на
Hi/Lo, прикрепени към високоговорителите, са
премахнати от високоговорителите. Ако не
го направите, можете да причините неизправност в приемника.
продължава
95BG
За да настроите високоговорителите
Задайте „Bi-AMP Speaker” в положение „ON”
в менюто с настройки на високоговорителите. Същите сигнали, които се извеждат от
терминалите SPEAKERS FRONT A, могат
да се изведат от терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK, като зададете „Bi-AMP
Speaker” в положение „ON”
Забележки
• Не можете да използвате жаковете SPEAKERS
FRONT B за връзка с би-усилвател.
• Задайте „Sur Back Assign” в положение „BI-AMP”
преди да извършите автоматична настройка.
• Ако зададете „Sur Back Assign” в положение „BIAMP”., нивото на високоговорителя, балансът
и настройката на еквалайзера на съраунд задните
високоговорители стават невалидни и се използват тези на предните високоговорители.
• Сигналите, извеждани през жаковете PRE OUT,
се използват със същите настройки като тези на
жаковете SPEAKERS.
Операции без да свързвате към
телевизор
Можете да работите с приемника, като
използвате прозореца на дисплея на приемника,
ако не използвате GUI, когато телевизорът не
е свързан.
Натиснете GUI MODE, за да изведете
“GUI OFF” в прозореца на дисплея.
Ако в прозореца на дисплея на приемника е
изведена индикация „GUI MODE”, менюто е
зададено да се извежда на телевизионния екран,
като използвате GUI.
Използване на менюто в прозореца
на дисплея
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
AMP
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
TUNER
-/-PHONO
0/10
1
ENT/MEM
MULTI IN
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
3-8
HOME
2
1 Натиснете AMP.
2 Натиснете MENU.
3 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете менюто, което
желаете
96BG
4 Натиснете
или b, за да влезете
в менюто.
5 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете параметъра, който
желаете да регулирате.
6 Натиснете
или b, за да влезете
в опциите на параметъра.
7 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете желаната настройка.
8 Натиснете , за да въведете
настройката.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете B.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
Забележка
Възможно е някои параметри и настройки да се
извеждат замъглени в прозореца на дисплея. Това
означава, че те или не са достъпни, или не подлежат
на променяне.
Други операции
97BG
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата. За подробности относно работата с
менютата вижте стр. 96.
Меню [Прозорец Опция [Прозорец
на дисплея]
на дисплея]
Auto
Calibration
(Автоматична настройка)
[<AUTO
CAL>]
Настройки
Първоначална
настройка
Стартиране на автоматична
настройка [A. CAL. START]
Вид на настройката [CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Позиция [POSITION]
POS 1, POS 2, POS 3
POS 1
Тест Тон
[TEST TONE]
OFF, AUTO YYYa), FIX YYYa)
OFF
Фазов шум [P. NOISE]
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SL, OFF
FR/SR, SR/SL, SR/SBR, SBR/SBL,
SR/SB, SBL/SL, SB/SL, SL/FL, FL/SR
Фазов звук [P.AUDIO]
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SL, OFF
FR/SR, SR/SL, SR/SBR, SBR/SBL,
SR/SB, SBL/SL, SB/SL, SL/FL, FL/SR
Ниво на предния ляв високоговорител [FL LEVEL]
FL –10.0 dB to FL +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
FL 0 dB
Ниво на предния десен високоговорител [FR LEVEL]
FR –10.0 dB to FR +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
FR 0 dB
Ниво на централния високоговорител [CNT LEVEL]
CNT –20.0 dB to CNT +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
CNT 0 dB
Ниво на съраунд левия високоговорител [SL LEVEL]
SL –20.0 dB to SL +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
SL 0 dB
Ниво на съраунд десния високоговорител [SR LEVEL]
SR –20.0 dB to SR +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
SR 0 dB
Ниво на съраунд задния високоговорител [SB LEVEL]
SB –20.0 dB to SB +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
SB 0 dB
Ниво на съраунд задния ляв високоговорител [SBL LEVEL]
SBL –20.0 dB to SBL +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
SBL 0 dB
Ниво на съраунд задния десен високо- SBR –20.0 dB to SBR +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
говорител [SBR LEVEL]
SBR 0 dB
Озаглавяване на входове [NAME IN]
Level Settings
(Настройки
на нивата на
звука)
[<LEVEL>]
98BG
Ниво на субуфер
[SW LEVEL]
SW –20.0 dB to SW +10.0 dB
(0.5 dB ÈÉÑÆÁ·)
SW 0 dB
Компресия на динамичния обхват
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD, COMP.
AUTO, COMP. OFF
COMP.
AUTO
Настройки
Speaker Settings
(Настройки
на високоговорителите)
[<SPEAKER>]
Модел на високоговорителите
[SP PATTERN]
3/4.1, 3/4, 3/3.1, 3/3, 2/4.1,
2/4, 3/2.1, 3/2, 2/3.1, 2/3,
2/2.1, 2/2, 3/0.1, 3/0, 2/0.1, 2/0
3/4.1
Преден високоговорител
[FRT SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Централен високоговорител
[CNT SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Съраунд високоговорители
[SUR SP]
LARGE, SMALL
LARGE
ON, OFF
OFF
Разстояние до предния ляв високоговорител [FL DIST.]
FL 1.0 m to FL 10.0 m (FL 3’3” to FL
32’9”) (0.01 m (1 inch) ÈÉÑÆÁ·)
FL 3 m
(9’10”)
Разстояние до предния десен
високоговорител [FR DIST.]
FR 1.0 m to FR 10.0 m (FR 3’3” to FR
32’9”) (0.01 m (1 inch) ÈÉÑÆÁ·)
FR 3 m
(9’10”)
Разстояние до централния високоговорител [CNT DIST.]
CNT 1.0 m to CNT 10.0 m (CNT 3’3” to CNT 3 m
(9’10”)
CNT 32’9”) (0.01 m (1 inch) ÈÉÑÆÁ·)
Разстояние до съраунд левия високоговорител [SL DIST.]
SL 1.0 m to SL 10.0 m (SL 3’3” to SL
32’9”) (0.01 m (1 inch) ÈÉÑÆÁ·)
SL 3 m
(9’10”)
Разстояние до съраунд десния
високоговорител [SR DIST.]
SR 1.0 m to SR 10.0 m (SR 3’3” to SR
32’9”) (0.01 m (1 inch) step)
SR 3 m
(9’10”)
Разстояние до съраунд задния високоговорител [SB DIST.]
SB 1.0 m to SB 10.0 m (SB 3’3” to SB
32’9”) (0.01 m (1 inch) ÈÉÑÆÁ·)
SB 3 m
(9’10”)
Разстояние до съраунд задния ляв
високоговорител [SBL DIST.]
SBL 1.0 m to SBL 10.0 m (SBL 3’3” to SBL 3 m
SBL 32’9”) (0.01 m (1 inch) ÈÉÑÆÁ·)
(9’10”)
Разстояние до съраунд задния десен
високоговорител [SBR DIST.]
SBR 1.0 m to SBR 10.0 m (SBR 3’3” to SBR 3 m
SBR 32’9”) (0.01 m (1 inch) ÈÉÑÆÁ·)
(9’10”)
Разстояние до субуфер
[SW DIST.]
SW 1.0 m to SW 10.0 m (SW 3’3” to SW SW 3 m
32’9”) (0.01 m (1 inch) ÈÉÑÆÁ·)
(9’10”)
Мерна единица за разстояние
[DIST. UNIT]
METER, FEET
METER
Кръстосана честота на предния
високоговорител [FRT CROSS] b)
CROSS 40 Hz to CROSS 200 Hz
(10 Hz ÈÉÑÆÁ·)
CROSS
120 Hz
Кръстосана честота на централния CROSS 40 Hz to CROSS 200 Hz
високоговорител [CNT CROSS] b)
(10 Hz ÈÉÑÆÁ·)
CROSS
120 Hz
Кръстосана честота на съраунд
високоговорителите
[SUR CROSS] b)
CROSS 40 Hz to CROSS 200 Hz
(10 Hz ÈÉÑÆÁ·)
CROSS
120 Hz
Импеданс на високоговорителите
[SP IMP.]
8 Å÷, 4 Å÷
8 Å÷
Избор на би-усилвателни високоговорители [BI-AMP S]
Първоначална
настройка
продължава
99BG
Други операции
Меню [Прозорец Опция [Прозорец
на дисплея]
на дисплея]
Меню [Прозорец Опция [Прозорец
на дисплея]
на дисплея]
Surround Settings Избор на звуково поле
(Настройки на [S.F. SELECT]
съраунд звука) Подобрен съраунд режим
[<SURROUND>] [E.SUR MODE]
EQ Settings
(Настройки на
еквалайзера)
[<EQ>]
Tuner Settings
(Настройки за
радио приемане)
[<TUNER>]
Настройки
Първоначална
настройка
PLII, PLIIx, NEO6 CIN, NEO6 MUS,
NEURAL-THX
Ниво на ефекта
[EFFECT]
EFCT. 150%, EFCT. 100%, EFCT. 80%, EFCT.
EFCT. 50%
100%
Ниво на басите за предния високоговорител [FRT BASS]
FRT B. –10 dB to FRT B. +10 dB
(1 dB ÈÉÑÆÁ·)
FRT B.
0 dB
Ниво на дисканта за предния високоговорител [FRT TREBLE]
FRT T. –10 dB to FRT T. +10 dB
(1 dB ÈÉÑÆÁ·)
FRT T.
0 dB
Ниво на басите за централния
високоговорител [CNT BASS]
CNT B. –10 dB to CNT B. +10 dB
(1 dB ÈÉÑÆÁ·)
CNT B.
0 dB
Ниво на дисканта за централния
високоговорител [CNT TREBLE]
CNT T. –10 dB to CNT T. +10 dB
(1 dB ÈÉÑÆÁ·)
CNT T.
0 dB
Ниво на басите за съраунд високоговорител [SUR BASS]
SUR B. –10 dB to SUR B. +10 dB
(1 dB ÈÉÑÆÁ·)
SUR B.
0 dB
Ниво на дисканта за съраунд високоговорител [SUR TREBLE]
SUR T. –10 dB to SUR T. +10 dB
(1 dB ÈÉÑÆÁ·)
SUR T.
0 dB
Режим на приемане на FM станции
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
0 ms to 300 ms
(10 ms ÈÉÑÆÁ·)
0 ms
Избор на език за цифрово предаване [DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Приоритет на декодиране на
цифров аудио вход
[DEC. PRIO]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC.
AUTO
Озаглавяване на предварително
зададени станции [NAME IN]
Синхронизиране на аудио с видео
Audio Settings
(Настройки на изхода [A/V SYNC]
звука)
[<AUDIO>]
Задаване на аудио вход
[A. ASSIGN]
VIDEO 1? C
VIDEO 2? C
BD? C
DVD? C
SAT? C
MD/TAPE? C
SA-CD/CD? C
100BG
PLIIx
VIDEO 1 OPT, SAT OPT, DVD COAX,
SA-CD COAX, ANALOG
Меню [Прозорец Опция [Прозорец
на дисплея]
на дисплея]
Video Settings
(Видео настройки)
[<VIDEO>]
Преобразуване на видео сигнал
[RESOLUTION]
Настройки
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Първоначална
настройка
AUTO
Задаване на видео вход
[A. ASSIGN]
VIDEO 1? C
VIDEO 2? C
COMPONENT 1, COMPONENT 2,
COMPONENT 3, COMPOSITE
BD? C
DVD? C
SAT? C
MD/TAPE? C
SA-CD/CD? C
COMPONENT 1, COMPONENT 2,
COMPONENT 3, NONE
MULTI IN? C
HDMI Settings
(HDMI
настройки)
[<HDMI>]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
Настройка за HDMI аудио вход
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Ниво на субуфера за HDMI
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
SW 0 dB
100% DOWN, 60% DOWN,
0% DOWN
0% DOWN
Озаглавяване на входове
[NAME IN]
Осветеност на прозореца на
дисплея [DIMMER]
а) xxxозначава канал на високоговорителя (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
b) Не можете да изберете тази настройка, ако вашият високоговорител е зададен в положение „LARGE”.
101BG
Други операции
System Settings
(Системни
настройки)
[<SYSTEM>]
Контрол на HDMI
[CTRL: HDMI]
Извършване на автоматична
настройка Auto Calibration
За подробности относно автоматичната
настройка вижте „9: Автоматична настройка
на подходящите настройки за високоговорителите (Auto Calibration)” (стр. 44). Преди да
извършите настройката прочетете „Преди
да извършите Auto Calibration (автоматична
настройка)” (стр. 44).
За да работите с приемника
1 Неколкократно натиснете GUI MODE,
за да изберете “GUI OFF”.
2 Натиснете AMP
Можете да работите с приемника.
3 Натиснете MENU.
4 Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “<AUTO CAL>”, след това
натиснете .
5 Неколкократно натиснете V/v, за
да изберете “A.CAL START”, след това
натиснете , за да започнете измерването.
Измерването започва след 5 секунди. На
телевизионния екран се извежда часовник с
обратно броене.
Забележка
Докато часовникът отмерва времето до
стартиране на операцията, отдръпнете се от
областта на измерване, за да избегнете грешка в
измерването.
6 Измерването започва.
Процесът по измерването отнема приблизително 30 секунди. Изчакайте, докато
процесът по измерването приключи.
За да отмените автоматичната
настройка Auto Calibration
Автоматичната настройка се отменя, когато
извършите следното:
– Когато натиснете =/1, бутони за избор на
входен сигнал или MUTING.
– Когато натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) на приемника.
– Когато промените нивото на силата на
звука.
– Когато свържете слушалки.
Съвети
• Не можете да оперирате с приемника по време
на автоматичната настройка Auto Calibration.
Изключение правят на операциите за включване
или изключване на приемника.
102BG
• Възможно е измерването да не се извърши правилно
или автоматичната настройка Auto Calibration
изобщо да не се извърши в следните ситуации.
– когато използвате специални високоговорители,
като например диполни.
Потвърждение/запазване на резултатите от автоматичната настройка
Auto Calibration, когато GUI функцията е изключена
1 Потвърдете резултатите от измерването.
Когато измерването приключи, се чува
кратък звуков сигнал и резултатите от
измерването се извеждат в прозореца на
дисплея.
Резултати
от измерването
Когато
процесът по
измерването
приключи
правилно
Когато
процесът по
измерването
пропадне
Прозорец на Обяснение
дисплея
COMPLETE
Преминете
към стъпка 2.
Exxx :xx
Вижте “Когато се изведат
кодове за
грешки” (стр.
49).
2 Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете опция, след това натиснете
.
Опция
RETRY
Обяснение
Отново извършва автоматичната настройка Auto Calibration.
SAVE EXIT
Запазва резултатите от измерването и излиза от процеса по
настройката.
WRN CHECK Извежда предупреждение, свързано
с резултатите от измерването.
Вижте “Списък със съобщения след
измерване с автоматична настройка”” (стр. 49).
PHASE INFO. Извежда фазата на всеки високоговорител (входна/изходна). Вижте
“Когато изберете “PHASE INFO.””
(стр. 100).
DIST. INFO.
Извежда резултатите от
измерването за разстоянието на
високоговорителите.
LEVEL INFO. Извежда резултатите от измерването за нивото на високоговорителите.
EXIT
Излиза от процеса на настройка
без да запазва резултатите от
измерването.
3 Изберете „SAVE EXIT” на стъпка 2.
Резултатите от измерването се запазват.
4 Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете вида на автоматичната
настройка Auto Calibration, след това
натиснете .
Вид на настройката
FULL FLAT
ENGINEER
FRONT REF
OFF
Обяснение
Извършва плоско измерване на
честотата на всеки високоговорител.
Задава честотните характеристики в положение, което
отговаря на стандартите на
Sony за слушане в стая.
Настройва характеристиките
на всички високоговорители,
така че да съвпадат с характеристиките на предния високоговорител.
Изключва EQ на автоматичната настройка.
Когато изберете “PHASE INFO.”
Можете да проверите фазата на всеки високоговорител (входна/изходна)
Неколкократно натиснете V/v, за да изберете високоговорител, след това натиснете , за да се върнете към стъпка 1 в
“Потвърждение/запазване на резултатите
от измерването, когато GUI функцията е
изключена”.
Обяснение
xxx*:IN
Високоговорителят е във фаза.
xxx*:OUT Високоговорителят е извън фаза.
Възможно е терминалите “+” и “-”
на високоговорителя да са свързани
на обратно. Въпреки това, в
зависимост от високоговорителите, “OUT” се извежда на дисплея,
дори когато високоговорителите
са свързани правилно. Това е се
случва поради спецификациите на
високоговорителите. В този случай
можете да продължите да използвате приемника.
Не са свързани високоговорители.
xxx*- - *xxx е означение на канал на високоговори-
телите.
FL
FR
CNT
SL
SR
SB
SBL
SBR
SW
Преден ляв
Преден десен
Централен
Съраунд ляв
Съраунд десен
Съраунд заден
Съраунд заден ляв
Съраунд заден десен
Субуфер
Съвет
В зависимост от позицията на субуфера, възможно е
резултатите от измерването на поляритета да се
различават.
Въпреки това, дори да продължите да използвате
приемника с тази стойност, проблеми няма да има.
Избор на тип звуково поле
За подробности относно всеки вид звуково
поле вижте „Предварително програмирано
звуково поле” (стр. 58).
Неколкократно натиснете 2CH/A.
DIRECT, A.F.D., MOVIE или MUSIC.
Избраният вид на звуковото поле се извежда в
прозореца на дисплея.
продължава
103BG
Други операции
Съвет
Размерът на високоговорителите (LARGE/SMALL)
се определя от характеристиките. Възможно е резултатите от измерването да варират в зависимост
от позицията на микрофона и високоговорителите,
както и от формата на стаята. Препоръчваме ви
да следвате резултатите от измерването. Въпреки
това, вие можете да промените настройките в
менюто с настройки на високоговорителите. Първо
запазете резултатите от измерването, след това опитайте да промените настройката, която желаете.
Прозорец
на дисплея
За да изберете подобрен съраунд
режим Enhanced Surround
1 Натиснете AMP.
2 Натиснете MENU.
3 Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “<SURROUND>”, след това
натиснете
или b.
4 Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете ”E.SUR MODE”, след това
натиснете
или b.
5 Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете подобрения съраунд режим
Enhanced Surround, който желаете, след
това натиснете .
Забележка
Избраният подобрен съраунд режим Enhanced
Surround може да бъде приложен, единствено ако сте
избрали „E. SURROUND” посредством неколкократното натискане на A.F.D.
Слушане на звук без настройка
(ANALOG DIRECT)
Неколкократно натиснете 2CH/A.
DIRECT, за да изберете “A. DIRECT”.
Слушане на FM/AM радио
За подробности относно операциите с тунера
вижте „Операции с тунера” (стр. 72).
Настройка на радиостанциитe
1 Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM скала.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Натиснете TUNING + или TUNING -.
Натиснете TUNING +, за да сканирате отдолу нагоре, или натиснете TUNING -, за
да сканирате отгоре надолу. Приемникът
спира да сканира, когато намери станция.
Също така, можете да натиснете
TUNING MODE на приемника, за да
изберете “AUTO”, и след това можете да
завъртите TUNING +/-, за да изберете
станции.
104BG
Избор на честота директно
(Direct Tuning – Директна настройка)
1 След като изберете FM или AM честота, натиснете D.TUNING.
2 Натиснете SHIFT и после, след това
натиснете бутоните с цифри, за да
въведете честота.
3 Натиснете
.
Настройка на радиостанции
1 Настройте станцията, която
желаете да зададете.
За подробности относно операцията
вижте „Настройка на радио станции”.
2 Натиснете SHIFT и след това
натиснете ENT/MEM.
„MEM” светва в прозореца на дисплея за
няколко секунди. Извършете стъпки 3 и 4
преди „MEM” да изчезне.
3 Натиснете PRESET+ или PRESET–,
за да изберете предварително
зададен номер.
Съществуват 30 FM и 30 АМ номера. Ако
„MEM” изгасне преди да изберете предварително зададен номер, започнете отново
от стъпка 2.
4 Натиснете SHIFT и след това
натиснете ENT/MEM.
Ако индикатор SHIFT не свети преди да
натиснете ENT/MEM, натиснете SHIFT.
Можете също да използвате MEMORY/
ENTER на рисивъра. Станцията се запазва
под предварително избрания номер.
Ако „MEM” изчезне преди да натиснете
ENT/MEM, започнете отново от стъпка
2.
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за
да зададете друга станция.
Избор на предварително зададена
станция
1 Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM скала.
2 Натиснете PRESET + или PRESET -, за
да изберете желания предварително
зададен номер.
Също така, можете да натиснете SHIFT
и след това натиснете бутоните с цифри,
за да изберете станцията, която желаете.
После натиснете , за да въведете избора
си.
Можете неколкократно да натиснете
TUNING MODE на приемника, за да
изберете „PRESET”, след това завъртете
TUNING +/-, за да изберете станцията,
която желаете.
Използване на устройството за
дистанционно управление
Работа с всеки компонент, като
използвате устройството за
дистанционно управление
Когато програмирате устройството за дистанционно управление да контролира следните
Sony или други компоненти, вие можете да
използвате бутоните на устройството за
дистанционно управление, отбелязани с кръгчета. Обърнете внимание, че е възможно някои
бутони да не работят с вашия компонент.
Ако желаете да промените съдържанието на
списъка така, че да съвпада с вашия компонент,
вижте “Програмиране на устройството за
дистанционно управление” (стр. 107).
Други операции
105BG
Таблица с бутоните, които се използват за контролиране на всеки компонент
Компонент
Телевизор Видеоре- DVD
Blu-ray
кордер плейър,
disc
комбиниран плейър
DVD/видеорекордер
PSX
Video CD Цифров
плейър, LD CATV
плейър терминал
(UC)
DSS
(UC)
Цифров Касетъчен
сателит/ дек A/B
земен
приемник
(EURO)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Бутони с цифри (SHIFT [
режим)
[
[
[
[
[
[
[
[
AV /
[
TV INPUT, WIDE
(SHIFT режим)
[
-/--, >10, CLEAR
(SHIFT режим)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
ENT/MEM
(SHIFT режим)
[
[
[
[
[
[b)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
OPTIONS/TOOLS
[
[
[
[
[
7/W/#/C,
HOME
[
[
[
[
[
[
[
/
[
[
[
[
[
#·/·C
[
[
[
[
N/TUNING –,
./TUNING +
[
[
[
[
[
DISPLAY
0
RETURN/EXIT
, MENU,
[a)
DISC SKIP /, 9, Y
[
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
[
PRESET +/–,
TV CH +/–
[
[
[
[
[
[
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
[
[
F1, F2
[
[
106BG
[
[
[
[
[
[
DIGITAL
MEDIA
PORT
устройство
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[d)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[b)
[
[
[
[
[
[
[c)
[
а) Само за DVD плейър.
b) Само за LD плейър.
c) Само за Video CD.
d) Само за касетъчен дек В.
DAT CD
дек плейър,
MD дек
[
[
[
[
Програмиране на устройството
за дистанционно управление
Можете да програмирате устройството за
дистанционно управление така, че да съвпада
със свързания към приемника компонент. Също
така, можете да програмирате устройството за дистанционно управление да управлява
компоненти, които не са с марката Sony и
такива, които са с марката Sony, но които по
принцип не може да управлява. Процедурата
по-долу използва за пример случай, в който
видеорекордер на друг производител е свързан
към жака VIDEO 1 IN на приемника.
Преди да започнете, обърнете внимание, че:
– Не можете да промените настройките на
PHONO.
– Устройството за дистанционно управление
може да управлява само компоненти, които
приемат инфрачервени, безжични, контролни
сигнали.
Уверете се, че сте включили приемника и насочете устройството за
дистанционно управление към приемника, като извършите следната
процедура.
Например, ако искате да контролирате
видеорекордер, свързан към жака VIDEO 1
IN, натиснете VIDEO 1.
Бутонът RM SET UP и бутонът SHIFT
светват. Бутонът за избор на входен сигнал, който сте избрали (VIDEO 1), мига.
Ако натиснете бутона за компонент, за
който не можете да програмирате устройството за дистанционно управление, като
например DMPORT и др., бутонът RM SET
UP продължава да мига.
3 Натиснете бутоните с цифри,
за да въведете цифров код (или
един от кодовете, ако са повече от един), съответстващ на
компонента и производителя на
компонента, който желаете да
управлявате.
Вижте таблиците на стр. 108-111 за информация относно цифровите кодове.
Забележка
За кодове за управляване на телевизори са валидни единствено стойности под 500.
4 Натиснете ENT/MEM
След като цифровият номер бъде потвърден, бутонът RM SET UP премигва два
пъти и устройството за дистанционно
управление автоматично излиза от режима
на програмиране.
THEATRE
натиснете бутона за избор на
входен сигнал (включително TV)
за компонента, който желаете да
контролирате.
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
AMP
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
TUNER
-/-PHONO
0/10
MULTI IN
ENT/MEM
DMPORT
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT A.F.D.
MOVIE
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за
да контролирате други компоненти.
MUSIC
1 Докато държите натиснат RM
SET UP, натиснете AV =/1.
Бутонът RM SET UP мига.
Забележки
• Индикаторът се изключва, когато е натиснат
валиден бутон.
• Ако в стъпка 2 натиснете бутон TUNER, можете
да програмирате само бутона, с който да контролирате тунера (стр.111).
• Ако искате да смените с друг вход, натиснете
SHIFT и след това натиснете новите входни
бутони, които желаете.
• За цифрови кодове само поседните три въведени
цифри са валидни.
107BG
Използване на устройството за дистанционно управление
2 Докато бутонът RM SET UP мига,
За да отмените програмирането
Натиснете RM SET UP на която и да е стъпка.
Индикаторът RM SET UP примигва 5 пъти
в бърза последователност. Дистанционното
управление автоматично излиза от режим
програмиране.
За да аквирате вход след програмиране
Натиснете програмирания бутон, за да активирате входа, който желаете.
Ако програмирането е неуспешно,
проверете следното:
• Ако индикаторът не светне в стъпка 1,
батериите са изтощени. Подменете ги.
• Ако индикаторът примигне 5 пъти в
бърза последователност докато въвеждате
цифровия код, се е случила грешка. Започнете
отново от стъпка 1.
Цифрови кодове, съответстващи на
компонента и на производителя на
компонента
Използвайте цифровите кодове в таблиците по-долу, за да управлявате компоненти,
които не са с марката Sony, и компоненти с
марката Sony, които по принцип не можете
да управлявате. Тъй като дистанционният
сигнал, който се приема от компонента, се
различава в зависимост от модела и годината
на производство на компонента, възможно е
за компонента да има повече от един цифров
код. Ако програмирането на устройството за
дистанционно управление се провали, когато
използвате някой от кодовете, опитайте се да
използвате други кодове.
Забележки
• Цифровите кодове се базират на последната
информация за всяка от марките. Съществува вероятност, обаче, вашият компонент да не отговори
на някои или на всички кодове.
• Възможно е да не успеете да използвате всички бутони за избор на входен сигнал на това устройство
за дистанционно управление, когато работите с
определен компонент.
За да управлявате CD плейър
Марка
Код
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
За да управлявате DAT дек
Марка
Код
SONY
PIONEER
203
219
За да управлявате MD дек
Марка
Код
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
301
302
303
304
За да управлявате касетъчен дек
Марка
Код
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
За да управлявате LD плейър
108BG
Марка
Код
SONY
PIONEER
601, 602, 603
606
За да управлявате видео CD плейър
За да управлявате DVD плейър
Марка
Код
Марка
Код
SONY
605
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
За да управлявате DVD рекордер
Марка
Код
SONY
401, 402, 403
За да управлявате видеорекордер
Марка
Код
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
За да управлявате DVD рекордер
Марка
Код
SONY
401, 402, 403
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
Използване на устройството за дистанционно управление
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
* Ако видеорекордерът AIWA не работи дори след
като сте въвели кодовете за AIWA, опитайте да
въведете кодовете за SONY.
продължава
109BG
За да управлявате телевизор
Марка
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
110BG
Код
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
Марка
Код
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
За да управлявате сателитен тунер
Марка
Код
SONY
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
За да управлявате кабелна кутия
Марка
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Код
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
Изчистване на съдържанието от
паметта на устройството за
дистанционно управление
Натиснете и задръжте първо
MASTER VOL -, след това натиснете
?/1, след което натиснете AV ?/1.
Бутонът RM SET UP премигва три пъти.
Съдържанието на паметта на устройството
за дистанционно управление (всички програмирани данни) се изтрива.
Използване на устройството за дистанционно
управление
За да управлявате Тунер
Марка
Код
SONY
002, 005
За да управлявате Blu-ray диск
рекодер
Марка
Код
SONY
310, 311, 312
Марка
Код
SONY
313, 314, 315
Използване на устройството за дистанционно управление
За да управлявате PSX
За да управлявате DVD/VHS COMBO
Марка
Код
SONY
411
За да управлявате DVD/HDD COMBO
Марка
Код
SONY
401, 402, 403
111BG
Допълнителна информация
Речник
x Cinema Studio EX
Това е съраунд звуков режим, който се може
да се счита за компилация на технологията за
цифров кино звук. Той предоставя звук като
в кино салоните, като използва три технологии: „Virtual Multi Dimension”, “Screen Depth
Matching”, и “Cinema Studio Reverberation”.
„Virtual Multi Dimension”, технологията за виртуални високоговорители, създава виртуална
мулти-съраунд среда с реални високоговорители до 7.1 канала и ви предоставя усещането на
съраунд звука от кино салоните във вашия дом.
“Screen Depth Matching” възпроизвежда смекчаването, пълнотата и дълбочината на звука,
който обикновено се създава в кино салоните,
чрез излъчване на звука зад екрана. Тази функция се прибавя към предните и централните
канали.
“Cinema Studio Reverberation” възпроизвежда
звуковите характеристики на специализирани
киносалони и студия за запис, включително
студията на Sony Pictures Entertainment. Съществуват три режима, A/B/C, в зависимост
от вида на студиото.
x Компонентно видео
Формат за предаване на информация за видео
сигнали, състояща се от три отделни сигнала:
осветеност Y, цветност Pb и цветност
Pr. Висококачествените изображения, като
например DVD Video или HDT V изображенията, се предават по-достоверно. Трите жака са
цветни - зелен, син и червен.
x Сложен видео сигнал
Стандартен формат за предаване на информация за видео сигнали. Сигналът за осветеност
Y и сигналът за цветност C се комбинират и
предават заедно.
112BG
x Честота
Честотата, с която честотите на два високоговорителя се пресичат.
x DeepColor
Видео сигнали, чиято дълбочина на цветовете
е увеличена, когато преминават през HDMI
жака.
Броят на цветовете, които могат да бъдат
изразени с 1 пиксел, е 24 бита (16,777,216 цвята), когато сигналът се извежда от текущия
HDMI жак. Въпреки това, ако приемникът
поддържа функция DeepColor, броят на цветовете, който може да бъде изразен с 1 пиксел, ще
бъде 36 и т.н. бита.
Доколкото градацията в дълбочината на
цветовете може да бъде изразена по-прецизно с
повече битове, постоянната промяна в цветовете може да бъде по-плавно изразена.
x Цифров кино звук (DSC)
Технология за пресъздаване на уникален звук за
домашно развлечение, разработена от Sony, в
сътрудничество със Sony Pictures Entertainment,
за да се наслаждавате на завладяващ и мощен
звук, присъщ на киносалоните, в домашна
обстановка. Можете да се насладите на
идеалното звуково поле, предвидено от
кинодейците, в домашна обстановка, като
използвате „Digital Cinema Sound”, разработен
чрез интеграция на DSP (цифрова обработка на
сигнала) и измерване на данни.
x Dolby Digital
Технология за цифрово аудио кодиране/разкодиране, разработена от Dolby Laboratories, Inc. Тя
се състои от предни (ляв/десен), централен,
съраунд (ляв/десен) и субуфер канали. Това е
отличаващ се аудио стандарт за DVD видео,
познат като 5.1-канален съраунд.
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus технологията със своята гъвкавост и ефикасност осигурява повече канали
за още по-завладяващ съраунд звук за видео плейъри с висока резолюция. Нейните невероятни
кодиращи възможности предоставят до 7.1
канала висококачествен многоканален звук, без
да се усеща негативното влияние на ниско-бюджетни видео изпълнения и без да е необходимо
допълнителна настройка на параметрите.
x DTS 96/24
Формат за цифров сигнал с високо качество.
Записва аудио сигнала при семплираща честота
и битрейт 96 kHz/24 бита, което е най-високата възможна стойност за DVD видео.
Броят на каналите за възпроизвеждане варира в
зависимост от софтуера.
x DTS Digital Surround
Технология за кодиране/декодиране на цифров
аудио сигнал за киносалоните, разработена от
DTS, Inc. Компресира аудио сигнала по-малко,
отколкото Dolby Digital, давайки по-висококачествено възпроизвеждане на звука.
x DTS-ES
Формат за 6.1-канално възпроизвеждане с информация за задните съраунд сигнали. Има два
режима - “Discrete 6.1”, който записва всички
канали независимо един от друг, и “Matrix 6.1”,
който вкарва задните съраунд канали в ляв и
десен съраунд канали. Този формат е идеален
за възпроизвеждане на звуковите пътечки на
филми.
x DTS-HD
Това е аудио формат, който удължава стандартния DTS Digital Surround формат.
Този формат се състои от ядро и удължение,
като ядрото има съвместимост с DTS Digital
Surround формата. Има два вида DTS-HD
- DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD
Master Audio. DTS-HD High Resolution Audio има
максимална скорост за пренос на данни 6 Mbps
с малка загуба на данните при компресия (Lossy)
и отговаря на максимална семплираща честота
96 kHz и максимум 7.1-канален сигнал. DTS-HD
Master Audio има максимална скорост за пренос
на данни 24.5 Mbps, като използва компресия
без загуба на данните (Lossless), и отговаря на
максимална семплираща честота 192 kHz и
максимум 7.1-канален сигнал.
продължава
113BG
Допълнителна информация
x Dolby Digital Surround EX
Акустична технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията за задния
съраунд звук се преобразува в обикновени ляв
и десен съраунд канали, така че звукът може
да бъде възпроизведен в 6.1 канала. Сцените с
движение се възпроизвеждат с по-динамично и
реалистично звуково поле.
x Dolby Pro Logic II
Тази технология преобразува двуканално стерео
в 5.1-канално за възпроизвеждане. Съществуват
режим MOVIE за възпроизвеждане на филми и
режим MUSIC за възпроизвеждане на стерео
източници, като например музика. Старите
филми, кодирани в обикновен стерео формат,
могат да бъдат преобразувани в 5.1-съраунд
звук.
Режимът GAME е подходящ за видео игри.
x Dolby Pro Logic IIx
Технология за 7.1 (или 6.1)-канално възпроизвеждане. Заедно с кодирания звук в Dolby Digital
Surround EX, 5.1-каналният Dolby Digital звук
може да бъде възпроизведен като 7.1 (или 6.1)канален. Съществуващият стерео звук може да
бъде възпроизведен като 7.1 (или 6.1)-канален.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Аудио технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Централната и моно съраунд
информация се преобразува в два стерео канала.
Когато бъде преобразуван, звукът се кодира
и извежда като 4-канален съраунд звук. Това е
най-често срещаният метод на аудио преобразуване за DVD видео.
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD е Dolby аудио технология без загуба на данни, разработена за оптични дискове с
висока резолюция. Dolby TrueHD звукът е абсолютно идентичен с оригиналния студиен запис
и осигурява невероятно качество на звука до
8 канала при 96 kHz/24 бита и до 6 канала при
192 kHz/24 бита. Заедно с картина с висока
резолюция, тази технология предлага несравнимо преживяване в домашното кино.
x DTS Neo:6
Тази технология конвертира аудио сигнал, записан като двуканално стерео, за възпроизвеждане
в 7-канален звук. Можете да избирате измежду
два режима в зависимост от предпочитания
от вас източник на възпроизвеждане - CINEMA
за филми и MUSIC за стерео източници като
музика.
x HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока
разделителна способност) е интерфейс, който
поддържа видео и аудио сигнали в единична
цифрова връзка и ви позволява да се насладите
на цифрова картина и звук с високо качество.
HDMI интерфейсът поддържа HDCP (Защита
на високо широколентов цифров сигнал), представляващ технология за защита от копиране
чрез кодиране на цифрови видео сигнали.
x Звук с високо качество
Важи за аудио форматите с компресия (DTSHD Master Audio, Dolby TrueHD и др.), които
имат висок битрейт, главно за Blu-ray диск и
др.
x Свързващ формат
Метод за сканиране, който изгражда изображението, като извежда половината линии на
повърхността на телевизионна тръба или монитор, като всяка от тях е със скорост 1/60
секунда. Първо се извеждат нечетните линии,
като се оставят празни места между линиите,
след което се извеждат четните линии, които
запълват празните места.
“i” в “480i” е съкращение от “Interlace”.
x L.F.E. (Нискочестотен ефект)
Това са звуковите ефекти на ниските честоти,
които се извеждат през субуфера в Dolby Digital
или DTS и др. формати. Когато прибавите
дълбок бас с честота между 20 и 120 Hz, звукът
става по-мощен.
114BG
x Neural THX
Neural-THX® Surround отвежда съраунд звука
на по-високо ниво. Тази революционна нова технология осигурява богата на звук обкръжаваща
среда и детайлно изобразяване на съраунд звука
във формат, който е напълно съвместим със
стерео формата.
Neural-THX Surround технологията редуцира
обхвата на вълните, необходими на радио и
телевизионните предавателни компании да
доставят истински, многоканален съраунд звук,
и дава възможност за използване на 7.1 канала за
игри и филми.
Чрез разкриване на звуковите детайли, които
обикновено се губят при другите системи на
възпроизвеждане, зрителите и слушателите ще
усетят дълбочината на заобикалящата ги среда
и най-малките детайли на филмите, музиката и
игрите. Когато тази технология се използва от
звуковите режисьори при създаване на техните
продукти и е залегнала в производството на
възпроизвеждащите устройства, Neural-THX
Surround обещава да добиете усещането за
изключително реалистичен звук.
Neural-THX Surround технологията е избрана
като официален формат за предаване на съраунд звук от сателитното радио XM “XM HD
Surround”, както и от други водещи FM/HD
радио станции по целия свят.
За допълнителна информация, моля посетете
www.neuralsurround.com
x PCM (Pulse Code Modulation)
Начин на преобразуване на аналогов звук в цифров звук, за да се наслаждавате на цифров звук.
x Прогресивен формат
Начин за сканиране, който извежда всички
линии последователно, обратно на свързващия
формат, при който първо се извеждат нечетните и после четните линии.
“p” в “480p” е съкращение от “Progressive”.
x x.v.Colour
x.v.Colour е термин, повече познат като xvYCC
стандарт, предлаган от Sony, и е търговска
марка на Sony. xvYCC е международен стандарт за пространственото разпределение на
цветовете във видео сигналите.
Този стандарт може да изрази по-широка цветова гама в сравнение с използвания в момента
стандарт за предаване на видео сигнали.
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне
в кутията на приемника, изключете устройството от мрежовото захранване и го
проверете при квалифициран персонал, преди
отново да го включите.
Източници на захранване
• Преди да започнете работа, проверете дали
работното напрежение на устройството
съответства на вашето мрежовото захранване.
Работното напрежение е указано на гърба на
приемника.
• Устройството не е изключено от източника
на променлив ток (мрежата), докато е свързано с контакта на стената, дори ако самото
устройство е изключено.
• Ако няма да използвате устройството за
дълъг период от време, изключете го от
контакта. За да го направите, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте самия кабел.
• Захранващият кабел трябва да бъде подменян
само в квалифициран сервиз на Sony.
Покачване на температурата
продължава
115BG
Допълнителна информация
Въпреки че устройството загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате устройството продължително време и с
висока сила на звука, температурата в корпуса
от горе, от страни и на дъното се покачва
значително. За да не се изгорите, не докосвайте
корпуса.
Инсталиране
• Поставете устройството на място с
подходяща вентилация, за да предотвратите
покачване на вътрешната температура и да
удължите живота на приемника.
• Не поставяйте устройството в близост до
топлинни източници или на места, изложени
на пряка слънчева светлина, прах или механични вибрации.
• Не поставяйте нищо върху устройството,
което би могло да запуши вентилационните
отвори и да причини неизправност.
• Не поставяйте приемника близо до оборудване, като например телевизор, видеорекордер
или касетъчен дек. (Ако приемникът бъде
използван заедно с телевизор, видеорекордер
или касетъчен дек, и ако е поставен твърде
близо до това оборудване, възможно е да се
появи шум и качеството на картината да
се влоши. Това е най-често може да се случи
при използването на стайна антена. Ето
защо, препоръчваме ви да използвате външна
антена.)
• Внимавайте, когато поставяте устройството на специално третирани повърхности
(с восък, лак, безир и др.), защото може да се
получи промяна на цвета на корпуса или да
остане петно.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, изключете приемника и извадете щепсела от контакта на стената.
Почистване
Чистете кутията, панела и контролните
бутони с парче мек плат, леко навлажнено с мек
почистващ разтвор. Не използвайте никакви
абразивни парчета плат, грапави прахове или
разтвори като алкохол и бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно
вашия приемник, моля, обърнете се към найблизкия доставчик на Sony.
116BG
Отстраняване на проблеми
Ако срещате някой от следните проблеми, докато използвате приемника, използвайте това
ръководство за отстраняване на проблеми, за
да си помогнете. Ако проблемът продължава,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Аудио
Няма звук независимо кой компонент е
избран, или звукът е с ниско ниво.
• Проверете дали високоговорителите или
компонентите са здраво свързани.
• Проверете дали кабелите на всички високоговорители са свързани здраво.
• Проверете дали приемникът и всички компоненти са включени.
• Проверете дали MASTER VOLUME е зададен
в положение VOL - ∞ dB. Опитайте да го
зададете в позиция около VOL – 40.0 dB.
• Проверете дали SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) са
зададени в положение “OFF” (стр. 44).
• Натиснете MUTING на устройството за
дистанционно управление, за да отмените
функцията заглушаване.
• Проверете дали сте избрали правилния компонент с INPUT SELECTOR.
• Уверете се, че слушалките не са свързани.
• Ако звукът е слаб, проверете дали е активирана функцията NIGHT MODE (стр. 65).
• Защитното устройство на приемника е
включено. Изключете приемника, отстранете проблема и отново включете захранването.
От определен компонент не излиза звук.
• Проверете дали компонентът е правилно
свързан към входните аудио жакове за този
компонент.
• Проверете дали кабелът/кабелите за тази
връзка е/са здраво свързани с жаковете на
приемника и компонента.
Няма звук от един от предните високоговорители.
• Свържете слушалки към жака PHONES, за
да проверите дали звукът се извежда през
слушалките. Ако само един канал се извежда
през слушалките, вероятно компонентът не
е свързан правилно. Проверете дали всички
кабели са здраво свързани с жаковете на
приемника и компонента. Ако и двата канала
се извеждат през слушалките, предният високоговорител вероятно не е свързан правилно
с приемника. Проверете свързването на
предния високоговорител, който не извежда
сигнала.
• Уверете се, че сте свързали и двата жака - и
L, и R на аналоговия компонент, а не само към
един от двата жака L или R. Използвайте моно-стерео кабел (не е приложен в комплекта).
Няма звук от аналогови, двуканални
източници.
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “ANALOG” (стр. 88).
Няма звук от цифрови източници (от
входните жакове COAXIAL или OPTICAL).
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “ANALOG” (стр. 87).
• Уверете се, че не използвате функцията “2ch
Analog Direct”.
• Уверете се, че избраният аудио (цифров) входен жак не е зададен за други входове в „Input
Assign” в менюто за входове Input (стр. 88).
Левите и десните сигнали са небалансирани или се извеждат на обратно.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
• Регулирайте параметрите на баланса в менюто с настройки на високоговорителите
Speaker settings в меню GUI.
Чува се неприятен шум или жужене.
• Проверете дали високоговорителите и
компонентите са свързани здраво.
• Проверете дали свързващите кабели се намират на разстояние от трансформатор или
мотор и на поне 3 метра от телевизор или
флуоресцентна лампа.
• Преместете телевизора далеч от аудио
компонентите.
• Уверете се, че сте заземили терминала
SIGNAL GND (само когато сте свързали
грамофон.)
• Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги с парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Няма звук или от централния/съраунд/
задните съраунд високоговорители се
чува много слаб звук.
• Изберете режима „Cinema Studio EX (стр. 63).
• Регулирайте нивото на високоговорителите
(стр. 65).
Не се постига съраунд ефект.
• Уверете се, че функцията звуково поле е включена (натиснете MOVIE или MUSIC).
• Звуковите полета не действат за сигнали с
честота на дискретизация, по-голяма от 48
kHz.
продължава
117BG
Допълнителна информация
Няма звук от субуфера.
• Уверете се, че субуферът е свързан здраво и
правилно.
• Уверете се, че високоговорителят е включен.
• Когато всички високоговорители са зададени
в положение “LARGE” и сте избрали “Neo:6
Cinema” или “Neo:6 Music”, от субуфера не се
чува звук.
Dolby Digital или многоканалният DTS звук
не се възпроизвежда.
• Проверете дали възпроизвежданото DVD
и т.н е записано в Dolby Digital или DTS
формат.
• Когато свържете DVD плейър и т.н към
цифровите входни жакове на приемника,
проверете аудио настройката на свързания
компонент.
Записът не може да бъде направен.
• Проверете дали компонентите са правилно
свързани (стр. 19).
• Изберете източника чрез INPUT SELECTOR
(стр. 50).
Лампичката MULTI CHANNEL DECODING не
светва в синьо.
• Уверете се, че компонентът за възпроизвеждане е свързан към цифровия жак и че входът е
избран правилно за приемника.
• Проверете дали входният източник на
възпроизвеждания софтуер отговаря на многоканалния формат.
• Проверете дали настройката на компонента
за възпроизвеждане е зададена в положение на
многоканално възпроизвеждане.
• Уверете се, че избраният аудио цифров входен жак не е зададен за други входове в „Input
Assign” в менюто за входове Input (стр. 88).
Няма звук от компонента, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• Регулирайте нивото на силата на звука на
приемника.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерът и/или
компонентът не са правилно свързани.
Изключете приемника, след това отново
свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптера и/
или компонента.
• Проверете дали DIGITAL MEDIA PORT адаптерът и/или компонентът са съвместими с
този приемник.
118BG
Видео
Няма картина или на телевизионния
екран или на монитора се извежда неясна
картина.
• Изберете съответния вход на приемника
(стр. 50).
• Задайте телевизора в съответния режим на
приемане.
• Преместете телевизора далече от аудио
компонентите.
• Определете правилно входа за видео компонента.
• Входните сигнали трябва да бъдат едни и
същи с входните сигнали, които се получават
при преобразуването им с помощта на приемника (стр. 32).
Записът не може да бъде извършен.
• Проверете дали компонентите са правилно
свързани (стр. 24).
• Изберете източника, като използвате INPUT
SELECTOR (стр. 50).
GUI не се извежда на телевизионния
екран.
• Неколкократно натиснете GUI MODE, за да
изберете “GUI ON” на дисплея. Натиснете
MENU, ако GUI менюто не се извежда на
телевизионния екран.
• Уверете се, че телевизорът е свързан правилно.
HDMI
Звукът от източника, който се въвежда
към HDMI жака, не се извежда от приемника или телевизионния говорител.
• Проверете отново настройките на “Audio
out” HDMI менюто с настройките (стр. 57).
• Проверете дали компонентът е свързан
правилно към HDMI жака.
• Не можете да слушате Super Audio CD, като
свържете HDMI.
• В зависимост от компонента, който се
възпроизвежда, възможно е да се наложи да
извършите настройка на компонента. Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към всеки компонент.
• Уверете се, че използвате свързващ кабел за
HDMI жак, съответстващ на високоскоростен (HDMI версия 1.3а, категория 2 кабел),
когато преглеждате изображения или слушате
звук, посредством Deep Color прехвърляне.
От високоговорителите на приемника и
телевизора на се извежда звук, докато използвате функцията System Audio Control.
• Уверете се, че вашият телевизор е съвместим с функцията System Audio Control.
• Ако телевизорът няма такава функция,
задайте настройките “Audio Out” в менюто
HDMI в положение:
– “TV+AMP”, ако искате да слушате звук
от високоговорителя на телевизора и от
приемника.
– “AMP”, ако искате да слушате звук от
приемника.
• Ако не можете да чувате звука от свързания
към приемника компонент, докато телевизорът е избран като вход за приемника:
– Променете входа на приемника на HDMI,
когато искате да гледате програма на
компонент, свързан чрез HDMI връзка с
приемника.
– Сменете канала на телевизора, когато искате да гледате телевизионно предаване.
– Изберете компонента или входа, който
желаете да гледате, когато гледате програма
на компонент, свързан към телевизора. За
тази операция се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
продължава
119BG
Допълнителна информация
Изображението от източника, което се
въвежда през жака HDMI, не се извежда на
телевизора.
• Проверете отново настройките на “Audio
out” HDMI менюто с настройките (стр. 57).
• В зависимост от компонента, който се
възпроизвежда, възможно е да се наложи да
извършите настройка на компонента. Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към всеки компонент.
• Уверете се, че използвате свързващ кабел за
HDMI жак, съответстващ на високоскоростен (HDMI версия 1.3а, категория 2 кабел),
когато преглеждате изображения или слушате
звук, посредством Deep Color прехвърляне.
Функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) не работи.
• Проверете HDMI връзката (стр. 26).
• Уверете се, че “Control for HDMI” е зададен на
положение “ON” в менюто HDMI.
• Уверете се, че свързаният компонент е
съвместим с функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI).
• Проверете настройките на функцията
Control for HDMI (Контрол на HDMI)
на свързания компонент. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено
към компонента.
• Повторете стъпките от раздел ”Подготовка за функцията Control for HDMI (Контрол
на HDM)”, ако променяте HDMI връзката,
ако включвате/изключвате АС захранващия
кабел или когато е възникнал токов удар
(стр. 79).
Когато използвате функцията Control
for HDMI (Контрол на HDMI), не можете
да контролирате свързания компонент,
като използвате устройството за дистанционно управление на телевизора.
• Променете входния сигнал на приемника в положение HDMI вход, свързан към компонента.
Тунер
FM приемането е слабо.
• Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не
е приложен в комплекта), за да свържете
приемника към външна FM антена, както е
показано по-долу. Ако свържете приемника с
външна антена, трябва да заземите. За да предотвратите газова експлозия, не свързвайте
заземяващия кабел към газова тръба.
Външна FM антена
Радиостанциите не могат да бъдат
приемани.
• Проверете дали антените са добре свързани.
Регулирайте положението на антените и, ако
е необходимо, свържете външна антена.
• За да избегнете смущения в звука, дръжте
сателитната радио антена на разстояние
от кабелите на високоговорителите и от
захранващия кабел.
• Силата на сигнала от радиостанциите е
твърде слаб (когато приемате с автоматична настройка). Използвайте директна
настройка.
• Уверете се, че правилно сте задали интервала
на приемане (когато приемате AM станции с
директна настройка).
• Няма предварително настроени станции или
предварително настроените станции са били
изтрити (когато приемате чрез сканиране за
предварително настроени станции). Предварително настройте станциите (стр. 74).
• Натиснете DISPLAY, така че честотата да
се изведе на дисплея.
RDS не работи*.
• Уверете се, че сте приели FM RDS станция.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
Приемник
Заземяващ кабел (не е
приложен в комплекта)
RDS информацията, която желаете, не се
извежда*.
• Свържете се с радиостанцията и проверете дали предлага въпросната услуга. Ако я
предлага, значи въпросната услуга е временно
недостъпна.
Към земятa
* само за модели от области CEL, CEK, ECE.
120BG
Устройство за дистанционно управление
Устройството за дистанционно управление не работи.
• Насочете устройството за дистанционно
управление към дистанционния сензор на
приемника.
• Отстранете всички препятствия между
устройството за дистанционно управление
и приемника.
• Сменете всички батерии в устройството за
дистанционно управление с нови, ако батериите са изтощени.
• Уверете се, че командните режими на приемника и на устройството за дистанционно управление са еднакви. Ако командните режими
на приемника и на устройството за дистанционно управление са различни, вие не можете
да управлявате приемника с устройството
за дистанционно управление (стр. 37).
• Уверете се, че сте избрали верния вход с
устройството за дистанционно управление.
• Когато управлявате програмиран компонент,
който не е с марката Sony, възможно е устройството за дистанционно управление да
не работи правилно, в зависимост от модела
и производителя на компонента.
Справка за изтриване на паметта на
приемника
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени
настройки
стр. 36
Индивидуални звукови полета
стр. 64
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят извежда
съобщение. Това съобщение указва състоянието
на приемника. Вижте следната таблица, за да
решите проблема. Ако проблемът продължава,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Допълнителна информация
PROTECTOR
От високоговорителите бие ток, или горният панел на приемника е покрит с нещо. Приемникът автоматично се изключва след няколко
секунди. Проверете свързването на високоговорителите и отново включете захранването.
Ако се изведат други съобщения, вижте ”Списък със съобщения след измерване с автоматична настройка” (стр. 49) и „DIGITAL MEDIA
PORT списък със съобщения ” (стр. 86).
продължава
121BG
Спецификации
Усилвател
Изходна мощност
Само за области с код CEL, CEK, ECE, TW.
Премерена изходна мощност в стерео режим 1)
(8 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0.09 %):
100 W + 100 W
Премерена изходна мощност в стерео режим
(4 ohms 20 Hz – 20 kHz, THD 0.15 %):
85 W + 85 W
Премерена изходна мощност (8 ohms 1 kHz,
THD 0.7 %):
FRONT 2):
110 W + 110 W
CENTER 2):
110 W
SURROUND 2):
110 W + 110 W
SUR BACK 2):
110 W + 110 W
Премерена изходна мощност (4 ohms, 1 kHz,
THD 0.7 %)
FRONT 2):
100 W + 100 W
CENTER 2):
100 W
SURROUND 2):
100 W + 100 W
SUR BACK 2):
100 W + 100 W
1) Измерена при следните условия:
Цифров (коаксиален) Импеданс: 75 ohms
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF) 4)
Цифров (оптичен) S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF) 4)
Изходи (аналогови)
AUDIO OUT
Волтаж: 150 mV/
1 kohms
SUB WOOFER
Волтаж: 2 V
1 kohms
Еквалайзер
Ниво на усилване
-- 10 dB, 1dB стъпка
3) INPUT SHORT (със звуково поле и еквалайзер).
4) Измерена мрежа.
FM тунер
Обхват
87.5 – 108.0 MHz
Антена
FM жична антена
Терминали за антената
75 ома, небалансирана
Междинна честота
10.7 MHz
AM тунер
Обхват
Код на област
Обхват
При 10кHz скала При 9кHz скала
Код на област
Изисквания към захранването
CEL, CEK, ECE
230 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
2) В зависимост от настройките на звуковото поле
и източника, възможно е да няма изходен звуков
сигнал.
Честотен отговор
PHONO
Аналогов
Входове
PHONO
Аналогов
122BG
RIAA крива на
еквалайзера
± 0.5 dB
10 Hz – 100 kHz,
± 3dB (със звуково поле
и еквалайзер)
Чувствителност:
2.5 mV
Импеданс: 50 kohms
S/N 3): 90 dB
(A, 20 kHz LPF) 4)
Чувствителност:
150 mV/
50 kohms
S/N 3): 100 dB
(A, 20 kHz LPF) 4)
CEL, CEK, ECE
TW
–
531 kHz –
1,602 kHz
530 kHz –
1,610 kHz5)
531 kHz –
1,602 kHz5)
5) Можете да промените АМ скалата на 9 kHz или
10 kHz. След като сте настроили която и да е АМ
станция, изключете рисивъра. Докато задържате
TUNING MODE натиснат, натиснете POWER
на рисивъра. Всички предварително запаметени
станции ще бъдат изтрити, когато промените
скалата. За да отмените скалата на 10kHz (или 9
kHz), повторете процедурата.
Антена
Междинна честота
Кръгова антена
450 kHz
Видео
Приложени аксесоари
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ohms
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohms
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohms
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohms
80 MHz HD
преминаване
Ръководство за експлоатация (това ръководство)
Ръководство за бързо включване (1)
GUI списък с меню (1)
Микрофон (ECM-AC2) (1)
FM жична антена (1)
AM кръгова антена (1)
Захранващ кабел (1)
Устройство за дистанционно управление RMААP024 (1)
Устройство за дистанционно управление RMААU039 (1)
Батерии R6 (размер АА) (4)
HDMI видео
Входове/Изходи (HDMI Repeater block)
640 х 480р@60 Hz
720 х 480р@59.94/60 Hz
1280 х 720р@59.94/60 Hz
1920 x 1080i@59.94/60 Hz
720 x 576p@50 Hz
1280 x 720p@50 Hz
1920 x 1080i@50 Hz
1920 x 1080p@50 Hz
1920 x 1080p@24 Hz
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Общи характеристики
Код на област
Изисквания към захранването
CEL, CEK, ECE
230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
Изходна мощност (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 0.7 A MAX
Консумация на електроенергия 360 W
Код на област
CEL, CEK, ECE,
TW
Изисквания към захранването
360 W
Допълнителна информация
Изисквания към захранването
Консумация на електроенергия (в режим на
готовност)
0.7 W (когато “Control
for HDMI” е зададен в
положение „OFF”)
Размери (ш/в/д) (Прибл.)
430 x 157.5 x 388 mm
включително издадените части и бутони
Тегло (Прибл.)
12.5 kg
123BG
Азбучен указател
Символи
SIGNAL GND терминал 23
Цифри
2 канала 59
2-канален стерео режим 59
4 -- 43
5.1 канала 14
7.1 канала 15
8 -- 43
A-Z
A.F.D. (режим) 61
A/V Sync 56
Analog Direct 59
AM 72, 90, 104
Auto Calibration 44, 98, 102
Auto Tuning 72, 104
BI-AMP SP 99
Blu-ray диск плейър 26, 53
CD плейър 20, 23, 52
Cinema Studio EX (режим) 63
Control for HDMI
връзка 78
подготовка 79
D.Range Comp (Компресия на динамичния
обхват) 71
DCAC (Цифрова кино автоматична
настройка) 44
DSC 63
DIGITAL MEDIA PORT 9, 14, 20, 82
Direct Tuning 73, 104
Dolby Digital EX 60
124BG
DTS Neo:6 (Cinema, Music) 61
DVD плейър 26, 29, 53
DVD рекордер 31
EQ (Настройки) 71
Enhanced Setup 49
FM 72, 90, 104
FM режим 73, 100
GUI (Graphical User Interface) 18, 39
HDMI (настройки) 57, 101
HDMI жак 8, 25
INPUT MODE 87
INPUT SELECTOR 52-55
iPod 83, 84
LFE (нискочестотен ефект) 91
MASTER VOLUME 7, 52-55
Neural-THX 61
NIGHT MODE 65
Phase Audio 70, 98
Phase Noise 70, 98
PHONES 7
PLII 61
PLIIx 61
PROTECTOR 121
RDS 75
SMALL 67
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 7, 44
Super Audio CD плейър 20, 22, 23, 52
TONE +/- 7
TONE MODE 7, 36
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN жакове 31,
54
Мрежови клиент 84
Музика 63
Настройка 72, 73, 74
Настройка на звуковото поле 58
Настройка на нивата (бас/дискант) 71
Ниво 66 71
Ниво на ефектите 100
Нулиране 36
Озаглавяване на вход 86
Поставяне (Auto Calibration) 49
Предварително настроени радиостанции
74
Преобразуване 32
Приоритет на разкодиране 56
Промяна на дисплея 90
Размер 67
Разстояние 66
Резолюция 57, 82, 101
Режим на избор на списък 85
Ръчна настройка 65, 66
Система (настройки) 101
Слушалки (настройки) 63
Съобщения
Auto Calibration 49
DIGITAL MEDIA PORT 86
Грешки 110
Съраунд 58
Съраунд настройки 100
Таймер за автоматично изключване 94
Тест тон 69, 70, 98
Тунер 72
Тунер (настройки) 100
Устройство за дистанционно управление
9-14, 37, 105-111
Филм 62
125BG
Допълнителна информация
А-Я
Аудио (настройки) 56
Бас 71
Видео (настройки) 57, 101
Видеорекордер 31, 55
Видео игра 54
Високоговорител (настройки) 42, 70, 99
Връзка на би-усилвател 95
Връзки
на антените 35
на аудио компоненти 19
на високоговорителите 16
на видео компоненти 24
на телевизор 18
Вход 50
Двоен моно режим 56
Дискант 71
Дисплей 91
Еквалайзер 71
Избор на начин на настройка 48, 98
Избор на звуково поле 58
Изчистване
на памет 36
Импеданс на високоговорителя 42
Заглушаване на звука 51
Задаване на вход 88
Запис 94, 94
Захранващ кабел 36
Кръстосана честота 70, 99
Команден режим 37
Лампичка MULTI CHANNEL DECODING
53
Мерна единица за разстояние 71
Модел за високоговорителите 68,
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising