Sony | STR-DG700 | Sony STR-DG700 Инструкции за експлоатация

Многоканален AV
приемник
Инструкции за експлоатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд или
влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи
върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте предмети, пълни с течности, например
вази, върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства като например полица за книги или
вграден шкаф.
Не изхвърляйте батериите с
общите домакински отпадъци;
изхвърляйте ги на местата, опре
делени за химически отпадъци.
Информация за ръководството
Инструкциите в това ръководство са за модела
STR-DG700. Проверете номера на Вашия модел,
като погледнете в долния десен ъгъл на предния
панел. В това ръководство моделите с код на
областта CEL се използват само за илюстрации,
освен ако не е отбелязано различно. Всички разлики
в операциите са ясно описани в текста. Например:
“Само за модели с код на областта AU”.
Инструкциите в това ръководство описват контролните бутони на устройството за дистанционно управление. Можете да използвате и бутоните на приемника, ако те имат същите или подобни имена като тези на устройството за дистанционно управление.
Областни кодове
Областният код на закупения от Вас приемник
е показан в долната част на задния панел (вижте
илюстрацията по-долу).
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз
и други европейски страни, използващи разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съот
ветните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, Вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат при неправилно изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Областен код
Всички разлики във функциите в зависимост от
областния код са ясно указани в текста, например,
“Само за модели с областни кодове АА”.
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro Logic
Surround, както и DTS** Digital Surround System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” и символът
двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
** ”DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” и “DTS 96/24” са запазени
търговски марки на Digital Theater Systems, Inc.
Този многоканален АV приемник включва HighDefinition Multimedia Interface (HDMI) технология.
HDMI или логото на HDMI, както и High-Definition
Multimedia Interface са запазени или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Съдържание
Използване само на предните високоговорители
(2CH STEREO) ..................................................................... 56
Слушане на звук без настройка
(ANALOG DIRECT) ............................................................ 56
Нулиране на звуковите полета към
първоначалните им настройки ..................................... 57
Подготовка за включване
Описание и местоположение на ча стите ....................5
1: Инсталиране на високоговорителите.................... 13
2: Свързване на високоговорителите .......................... 14
3а: Свързване на аудио компоненти.............................. 15
3б: Свързване на видео компоненти ............................. 20
4: Свързване на антените ................................................ 28
5: Подготовка на приемника и устройството
за дистанционно управление....................................... 29
6: Избор на система високоговорители...................... 30
7: Автоматична настройка на подходящите
настройки (AUTO CALIBRATION) .......................... 31
8: Настройка на нивата и баланса на високоговорителите (TEST TONE) (тест-сигнал) .............. 34
Възпроизвеждане
Избор на компонент .......................................................... 35
Слушане/гледане на компонент ...................................... 36
Работа с усилвателя
Работа с менютата ........................................................... 38
Настройка на нивото (меню LEVEL) .......................... 42
Настройка на тона (меню TONE) ................................ 43
Настройки за съраунд звук
(SUR меню)....................................................................... 43
Настройка на тунера (меню TUNER).......................... 45
Настройки на звука (меню AUDIO) .............................. 45
Настройки за видео (меню VIDEO).............................. 46
Настройки на системата (меню SYSTEM)................ 47
Автоматична настройка на подходящите
настройки (меню A. CAL) ................................................ 50
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио ................................................ 57
Автоматично запаметяване на
FM станции (AUTOBETICAL) ........................................ 59
(само за модели с код на областта CEL, CEK)
Предварителна настройка на радиостанции ........... 60
Използване на системата за радио данни (RDS) ....... 63
(само за модел с код на областта CEL, CEK)
Други операции
Включване на аудио входен режим
(INPUT MODE) .................................................................... 64
Гледане на компонентни изображения от други входове
(COMPONENT VIDEO ASSIGN) .................................. 65
Наблюдение на HDMI изображения от други
входящи устройства (HDMI ASSIGN) ....................... 66
Озаглавяване на входни сигнали ...................................... 67
Промяна на дисплея............................................................. 67
Таймер за автоматично изключване............................. 68
Запис с помощта на приемника...................................... 68
Използване на устройството
за дистанционно управление
Програмиране на устройството за дистанционно
управление .............................................................................. 69
Допълнителна информация
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT) ............................................... 51
Избор на програмирано звуково поле ........................... 53
Речник ...................................................................................... 74
Предпазни мерки .................................................................. 76
Отстраняване на проблеми .............................................77
Спецификации ....................................................................... 81
Индекс ..................................................................................... 83
Подготовка за включване
Описание и местоположение на частите
Преден панел
За да свалите капачето
Натиснете PUSH.
Когато сваляте капачето, пазете го далеч от деца.
Име
Функция
-- --/--
Натиснете, за да включите
или изключите приемника
(стр. 29, 36, 37, 57, 59).
Натиснете, за да изберете
OFF, A, B, A+B на предните
високоговорители (стр. 30).
Натиснете, за да изберете режима на настройка (стр. 58, 62)
-
Натиснете, за да сканирате
станция (стр. 58, 61).
Тук се появява настоящото
състояние на избрания компонент или списък с опции за
избор (стр. 6).
Име
Функция
Натиснете, за да запазите
станция или да въведете
избор, когато избирате
настройките (стр. 29, 60).
Светва, когато се разкодира
многоканален звук (стр. 37).
Приема сигнали от устройството за дистанционно
управление.
Натиснете, за да изберете
информация изведена на
дисплея (стр. 63, 67).
Натиснете, за да изберете
режима на входен сигнал,
когато едни и същи компоненти са свързани и към
цифрови, и към аналогови
жакове (стр. 64).
Завъртете, за да регулирате
силата на звука на всички
високоговорители едновременно (стр. 34, 35, 36, 37).
Натиснете, за да слушате
висококачествен аналогов
звук (стр. 56).
Натиснете, за да изберете
звука директно от компонентите, свързани към MULTI
CH IN жаковете (стр. 35).
Завъртете, за да изберете
входния източник за възпро
извеждане (стр. 35, 36, 37, 56,
58, 62, 64, 67, 68, 69).
Натиснете, за да изберете
звукови полета (MOVIE
MUSIC) (стр. 53).
Натиснете, за да изберете
A.F.D. режим (стр. 51).
Натиснете, за да изберете
2CH STEREO режим (стр. 56,
57).
Натиснете, за да изберете
surround back decoding режим
(стр. 44)
Натиснете, за да активирате таймерът за автоматично изключване и времето, след
което приемникът се изключва автоматично (стр. 68).
Натиснете, за да промените
яркостта на дисплея (стр.
50).
За да свържете видеокамера
или видео игра (стр. 27, 35).
жакове
Свързва приложения
ECM-AC2 микрофон за функцията Автоматична настройка (стр. 31).
жак
жак
Свързва към слушалки
(стр. 77).
Индикатори на дисплея
Име
Функция
Свети, когато субуферът е
зададен в положение “YES”
(стр. 41) и аудио сигналът се
извежда през жака SUB
WOOFER.
Свети, когато възпроизвежданият диск съдържа LFE
канал (Low Frequency Effect
-ефект на ниските честоти)
и сигналът от канала LFE
действително се възпроизвежда.
Свети в съответствие със
системата високоговорители, която се използва. Изключва се, когато високоговорителите се изключат, или
когато се включат слушалки.
Свети, когато приемникът
декодира сигнали, записани във
формат Dolby Digital. “
- DIGITAL ЕX” свети, когато
приемникът декодира сигнали, записани във формат
Dolby Digital EX.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск
с формат Dolby Digital, уверете
се, че сте извършили цифровите
връзки и INPUT MODE не е зададен в положение “ANALOG”
(стр. 64).
Име
Функция
Свети, когато приемникът
прилага Pro Logic обработка
на двуканални сигнали с цел да
изведе сигнала от централния
и съраунд каналите. Индикаторът “-- PRO LOGIC II”
свети, когато е активиран де
кодерът за Pro Logic II фил
ми/музика/игри. Индикато
рът “-- PRO LOGIC IIx” свети,
когато е активиран декодерът за Pro Logic IIx филми/музика/игри. Тези индикатори не
светят, обаче, ако и централният, и съраунд високоговорителите са зададени в положение “NO” (стр. 41), и ако е
избрано звукове поле с помощта
на бутона A.F.D.
Забележка
Dolby Pro Logic IIх декодирането не функционира със сигнали
във формат DTS и честота,
по-голяма от 48 kHz.
Свети, когато се приемат
сигнали DTS. “DTS-ES” свети,
когато се приемат сигнали
DTS-ES. “DTS 96/24” свети,
когато приемникът разкодира
сигнали DTS с честота 96
kHz/24 бита.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск
с формат DTS, уверете се, че
сте извършили цифровите
връзки и INPUT MODE не е
зададен в положение
“ANALOG” (стр. 64).
Свети, когато е активиран
режим на декодиране DTS
Neo:6 Cinema/Music (стр. 52).
Име
Функция
Свети, когато изберете
ANALOG DIRECT (стр. 56).
Индикатори
за настроени
станции
Светва, когато използвате
приемника за настройка на
радио станции. За подробности относно радио станциите
вижте стр. 60.
Индикатори
на тунера
Свети, когато използвате
приемника, за да приемате
радио станции и др. (стр. 57).
Забележка
Само за моделите с код на
областта CEL и CEK, на
дисплея се появява “RDS”.
Светва, когато е активиран
еквалайзерът (стр. 39).
Свети, когато е активирана
компресията на динамичния
обхват (стр. 39).
Примигва, когато изберете
“HDMI A.” в меню VIDEO
(стр. 66)
Свети, когато INPUT MODE
е зададен в положение “AUTO”
и входният сигнал е цифров
и е въведен през жака COAXIAL,
или когато INPUT MODE е
зададен в положение “COAX
IN” (стр. 64).
Свети, когато INPUT MODE
е зададен в положение “AUTO”
и входният сигнал е цифров
и е въведен през жака OPTICAL,
или когато INPUT MODE е
зададен в положение “OPT IN”
(стр. 64).
Свети, когато е активиран
таймерът за автоматично
изключване (стр. 68).
Име
Функция
Индикатори на Буквите (L, C, R и др.) показвъзпроизвеж- ват каналите, които се
даните канали възпроизвеждат. Кутийките
около буквите се променят,
за да покажат как приемникът смесва звука от източника (в зависимост от настройките на високоговорителите).
Преден ляв
Преден десен
Централен (моно)
Съраунд ляв
Съраунд десен
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени при
Pro Logic обработка)
Съраунд заден (задният съраунд компонент е получен чрез
декодиране на 6.1 канален звук)
Пример:
Формат на записа (Преден/Съ
раунд): 3/2.1
Изходен канал: Когато параметъра за размер на съраунд високоговорителите е зададен в
положение “NO” (стр. 41)
Звуково поле: A.F.D. AUTO
Подготовка за включване
Свети, когато активирате
функция в паметта, като
например Preset Memory (стр.
61) и др.
Заден панел
COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
DIGITAL INPUT
Жак OPTICAL IN
Жак COAXIAL IN
Свързва към DVD
плейър и др. Жакът
COAXIAL предлага
по-добро качество
на силния звук (стр.
16, 23, 25).
Жак HDMI IN/
MONITOR OUT*
Свързва към DVD
плейър или сателитен
приемник. Изображението и звука се възпроизвеждат през телевизора или през прожектор (стр. 26).
VIDEO/AUDIO
INPUT/OUTPUT
Бял (L) AUDIO IN/OUT Свързва към видео
жак
и аудио жаковете
на видеорекордер
или DVD плейър
Червен (R)
(стр. 22, 23, 24,
25, 27).
Жълт VIDEO IN/OUT
жак*
S-VIDEO IN/OUT
жак*
COMPONENT Свързва към DVD
VIDEO INPUT/ плейър, телевизор или
OUTPUT жак* сателитен тунер.
Син
Можете да се наслаждавате на висококачествени изображения
Червен
(стр. 22, 24, 25).
Зелен
SPEAKER
Свързва към високоговорители (стр. 14).
Свързва към субуфер
(стр. 14).
AUDIO INPUT/OUTPUT
Устройство за дистанционно управление
Червен (R)
MULTI
Бял (L) CHANNEL
INPUT
Червен (R)
Черен
Бял (L)
Жак PRE OUT
Жак Свързва към
Super Audio CD
плейър или DVD
плейър, който има
аналогов аудио жак
за 5.1 канален звук
(стр. 18).
Свързва се към
усилвател с външно захранване.
Можете да използвате приложеното устройство за
дистанционно управление RM-AAР011, за да работите с приемника и да контролирате Sony аудио/видео
компоненти, с които устройството за дистанционно управление може да работи. Можете също така
да програмирате дистанционното управление, за да
контролирате и не-Sony аудио/видео компоненти.
За повече подробности, вижте “Програмиране на
дистанционното управление” (стр. 69).
Ключ AV (включване/готовност)
Ключ TV
, I/(включване/готовност)
Червен (R)
ANTENNA
FM ANTENNA
Свързва към FM
жична антена,
приложена към приемника (стр. 28).
AM ANTENNA
Свързва към АM
кръгова антена,
приложена към приемника (стр. 28).
* Вие можете да гледате изображенията от избрания
вход, когато свържете жака MONITOR OUT към TV
монитора (стр. 22).
продължава
Подготовка за включване
Свързва към MD
Бял (L) Жак AUDIO IN/ дек или CD плейър
и др. (стр. 19).
OUT
Име
Функция
Натиснете, за да включите
или изключите Sony аудио/
видео компонентите, с които
устройството за дистанционно управление може да
работи.
За да включите или изключите
телевизора, натиснете TV ( 26 )
и след това натиснете AV .
Ако натиснете
( 2 ) едновременно, приемникът и другите компоненти ще бъдат
изключени (SYSTEM STANDBY).
Забележка
Функцията на ключа AV
се
променя автоматично всеки
път, когато натиснете бутона за входен сигнал ( 3 ).
Натиснете, за да включите/
изключите приемника.
За да изключите всички ком
поненти, натиснете
и AV
( 1 ) едновременно
(SYSTEM STANDBY).
Входни бутони Натиснете един от бутоните, за да изберете компонента, който желаете да използвате. Когато натиснете някой
от входните бутони, приемникът се включва. Бутоните са
определени фабрично да управляват Sony компоненти,
както следва. Вие можете да
промените функцията за
бутоните, като следвате
стъпките в “Промяна на функцията на бутоните” на стр. 69.
Бутон
Sony компонент
VIDEO 1 Видеорекордер (VTR режим 3)
VIDEO 2 Видеорекордер (VTR режим 2)
VIDEO 3 няма компонент
DVD
DVD плейър
MD/TAPE MD дек
SA-CD/CD Super Audio CD/CD плейър
TUNER
AUX
Вграден тунер
Не е заложен
Натиснете, за да изберете
звуково поле (MOVIE, MUSIC).
Бутони
с номера
(номер 5 a))
Натиснете, за да въведете
режим на директна настройка.
Натиснете, за да включите
функцията за автоматична
настройка.
Натиснете, за да
- настроите станция
- изберете номер на запис на
CD плейър, DVD плейър или
MD дек.
Натиснете 0/10, за да изберете номер на запис 10.
- изберете номер на канал на
видеорекордера, сателитния
тунер, блу-рей рекордера, PSX,
DVD/VIDEO COMBO или
DVD/HDD COMBO.
Натиснете TV ( 26 ) и след
това бутоните с цифри, за да
изберете телевизионните
канали.
Натиснете, за да въведете стойност след като сте избрали канал, диск или запис, с помощта на
бутоните с цифри. За да въведете стойност на телевизор Sony,
натиснете TV( 26 ) и след това
натиснете ENTER.
Натиснете, за да запазите
станция.
Натиснете, за да изведете опциите за диска (например защита на диска), рекордера (например аудио настройки по време
на запис) или опциите в списъка
с менюта (например изтриване
на заглавия). За да изведете опциите на Sony телевизор, натиснете TV ( 26 ) и след това натиснете TOOLS.
Натиснете AMP, за да светне
бутона и след това натиснете MENU ( 11 ), за да изведeте
менюто на приемника. След
това използвайте контролните бутони, за да извършвате
операции с менюто.
Име
Функция
Натиснете TV ( 26 ) и след
това TV/VIDEO, за да изберете входния сигнал (телевизионен или видео вход).
Натиснете TV ( 26 ) и след
това WIDE, за да изберете
режим широк екран.
Натиснете, за да изведете заглавието на DVD диска. След това използвайте контролните бутони,
за да извършите операции с менюто.
Натиснете, за да изведете
менюто на DVD плейъра на
телевизионния екран. След това
използвайте контролните
бутони, за да извършвате операции с менюто.
Натиснете TV VOL +/- и TV
( 26 ) едновременно, за да регули
рате силата на звука на телевизора.
Натиснете, за да регулирате
едновременно нивото на
силата на звука на всички
високоговорители.
Натиснете, за да заглушите
звука. За да заглушите звука на
телевизора, натиснете TV ( 26 )
и след това натиснете
MUTING.
Функция
Натиснете, за да прескачате
записи на видеорекордер, CD
плейър, VCD плейър, LD плейър,
DVD плейър, MD дек, DAT дек,
касетъчен дек, блу-рей диск
рекордер, PSX, DVD/VIDEO
COMBO, DVD/HDD COMBO.
Натиснете, за да повторите
предходна сцена или да превъртите бързо напред настояща
сцена на видеорекордер, DVD
плейър, DVD/VIDEO COMBO,
DVD/HDD COMBO.
Натиснете, за да:
- търсите записи в посока
напред/назад на CD плейъра,
VCD плейъра, DVD плейъра,
LD плейър, MD дек, блу-рей
диск рекордер, PSX, DVD/
VIDEO COMBO, DVD/HDD
COMBO.
- превъртите бързо напред/на
зад на видеорекордера, DАТ
дека или касетъчния дек.
Натиснете, за да започнете
възпроизвеждането на видеорекордера, CD плейъра, VCD
плейъра, LD плейъра, DVD плейъра, MD дека, DAT дека, касетъчния дек, блу-рей диск рекордер, PSX, DVD/VIDEO
COMBO, DVD/HDD COMBO.
Натиснете, за да въведете режим на пауза при възпроизвеждане на видеорекордера, CD
плейъра, VCD плейъра, LD
плейъра, DVD плейъра, MD
дека, DAT дека, касетъчния дек,
блу-рей диск рекордер, PSX,
DVD/VIDEO COMBO,
DVD/HDD COMBO. (Също
така, започва запис от компоненти в режим готовност за
запис.)
Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането на видеорекордера, CD плейъра, VCD
плейъра, LD плейъра, DVD плейъра, MD дека, DAT дека, касетъчния дек, блу-рей диск рекордер, PSX, DVD/VIDEO
COMBO, DVD/HDD COMBO.
продължава
Подготовка за включване
Натиснете, за да изведете
менюто на видеорекордера,
DVD плейъра, блу-рей рекордера,
PSX, DVD/VIDEO COMBO,
DVD/HDD COMBO или сателитния тунер на телевизионния
екран. След това използвайте
контролните бутони, за да
извършите операции с менюто.
За да изведете опциите на Sony
телевизор, натиснете TV ( 26 )
и след това натиснете MENU.
Натиснете TV CH +/- и TV
( 26 ) едновременно, за да изберете предварително настроени
телевизионни канали.
Натиснете, за да изберете
- предварително настроени
станции.
- предварително настроени
канали на видеорекордера,
DVD плейъра, блу-рей рекордера, PSX, DVD/VIDEO COMBO,
DVD/HDD COMBO или
сателитния тунер.
Натиснете, за да изберете
носител (само за моделите на
DVD/VIDEO COMBO, DVD/
HDD COMBO)
Име
Име
Контролни
бутони
Функция
Натиснете, за да сканирате за
станции.
Натиснете, за да пропуснете
диск от CD плейъра, VCD
плейъра, LD плейъра, DVD
плейъра, MD дека (само за
мулти-диск чейнджър).
Име
Натиснете, за да
- се върнете към предходното
меню.
- излезете от менюто, докато
менюто или ръководството
на видеорекордера, CD плейъра, VCD плейъра, LD плейъра,
DVD плейъра, MD дека или сателитния тунер е изведено на
телевизионния екран.
За да се върнете в предишното меню на Sony телевизора Ви, натиснете TV ( 26 ) и
след това натиснете
RETURN/EXIT
.
След като натиснете AMP
( 10 ), след това MENU ( 11 )
за приемника или DVD TOP
MENU ( 14 ) и DVD MENU
( 14 ), натиснете контролния
бутон
или , за да
изберете настройките. Когато натиснете DVD TOP
MENU или DVD MENU, натиснете контролния бутон, за
да въведете избора.
Натиснете, за да изберете
2CH STEREO режим.
Натиснете, за да изберете
A.F.D. режим.
Натиснете, за да изберете
аудио звук директно от свързаните компоненти през MULTI
CH IN жака.
Натиснете, за да светне бутона. Това променя функцията
на бутона на дистанционното,
за да активирате бутоните в
оранжево. Също така включва
TOOLS ( 14 ), MENU ( 11 ),
RETURN/EXIT
( 17 ),
контролни бутони ( 18 ) и бутони DISPLAY ( 19 ), за да извършите операции на Sony телевизор.
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена на
телевизионния екран, на видеорекордера, CD плейъра, VCD
плейъра, LD плейъра, DVD
плейъра, MD дека или сателитния тунер е изведено на телевизионния екран.
За да изведете информация на
Sony телевизора Ви, натиснете TV ( 26 ) и след това нати
снете DISPLAY.
Натиснете, за да
- изчистите грешка, когато
натиснете неправилен бутон
с цифра.
- се върнете към продължително възпроизвеждане и др.
на блу-рей диск рекордер, PSX,
DVD/VIDEO COMBO, DVD/
HDD COMBO.
Функция
Натиснете, за да изберете
режима за въвеждане на канал,
с една или две цифри на блу-рей
диск рекордера или сателитния
тунер. За да изберем телевизора режим за въвеждане на канал
на телевизора, натиснете TV
( 26 ) и след това натиснете -/--.
Натиснете, за да изберете
- номера на записи над 10 на
CD плейъра, VCD плейъра,
LD плейъра, MD дека, касетъчния дек, телевизора, видеорекордера, блу-рей диск рекордера,
PSX или сателитния тунер
Натиснете, за да включите
функцията за автоматично изключване и продължителността
на времето, след което приемникът автоматично се изключва.
Натиснете, за да изберете FM
моно или стерео приемане.
Натиснете, за да настроите
дистанционното.
а)
Бутоните 5, ТV CH +, PRESET + и -- имат осезаема
точка. Използвайте осезаемата точка, когато
работите с приемника.
Забележки
Възможно е някои функции, обяснени в тази част, да
не работят в зависимост от модела.
Горните обяснения служат само за пример. Ето
защо, в зависимост от компонента, гореописаните
операции може да не са възможни или е възможно да
работят по различен от описания начин.
Този приемник Ви позволява да използвате 6.1 канална
система (6 високоговорителя и един субуфер).
5.1/6.1 канална система
За да се насладите напълно на многоканален съраунд
звук, са Ви необходими 5 високоговорителя (два
предни, централен и два задни високоговорителя) и
субуфер (високоговорител за ниските честоти) (за
5.1 канален звук).
Можете да се наслаждавате на висококачествено възпроизвеждане на DVD софтуера, записан във формат
Surround EX, ако свържете един допълнителен заден
високоговорител (6.1 канален звук) (вижте “Избор на
декодиращ режим на задните високоговорители” на
стр. 44).
Пример за конфигурация на 6.1 канална система от високоговорители
Пример за конфигурация на 5.1 канална система от високоговорители
Преден високоговорител (Ляв)
Преден високоговорител (Десен)
Централен високоговорител
Съраунд високоговорител (Ляв)
Съраунд високоговорител (Десен)
Нискочестотен високоговорител
Преден високоговорител (Ляв)
Преден високоговорител (Десен)
Централен високоговорител
Съраунд високоговорител (Ляв)
Съраунд високоговорител (Десен)
Съраунд заден високоговорител
Нискочестотен високоговорител
Съвет
Тъй като субуферът не излъчва ясно насочени сигнали,
можете да го поставите където желаете.
Подготовка за включване
Подготовка за включване
Инсталиране на високоговорителите
Свързване на високоговорителите
ПРЕДНИ
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ Б а)
Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Кабели за високоговорителите (не са приложени
в комплекта)
Преден високоговорител А (Ляв)
Преден високоговорител А (Десен)
Централен високоговорител
Съраунд високоговорител (Ляв)
Съраунд високоговорител (Десен)
Съраунд заден високоговорител
Нискочестотен високоговорител б)
а)
Ако притежавате система от допълнителни предни високоговорители, свържете ги към терминалите SPEAKERS FRONT B. Можете да избирате
високоговорителите, които желаете да използвате,
чрез бутона SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). За подробности вижте “6: Избор на система високоговорители” (стр. 30).
б)
Когато свързвате субуфер с функция за автоматичен режим на готовност, изключете функцията, когато гледате филми. Ако функцията за автоматичен режим на готовност е зададена в положение
ON, тя се включва автоматично в зависимост от
нивото на входния сигнал към субуфера, след което е
възможно звукът да не бъде изведен.
Как да свържете Вашите
компоненти
Аудио входен/изходен жак,
който ще свързвате
Тази част описва как да свържете компонентите към
този приемник. Преди да започнете вижте “Компоненти, подлежащи на свързване” по-долу, за да видите
страниците, които описват всяко свързване.
След като свържете всички компоненти продължете
с “4: Свързване на антените” (стр. 28).
Качеството на звука зависи от свързващия жак.
Вижте илюстрацията която следва.
Изберете връзка в зависимост от жаковете на Вашите компоненти.
Цифров
Компоненти, подлежащи на свързване
Компонент
Super Audio
CD плейър/CD
плейър
MD дек/
Касетъчен дек
Със
Страница
Цифров аудио изход
Mногоканален
аудио изход б)
а)
Звук с
високо
качество
16
18
Само с аналогов
аудио изход в)
19
Цифров аудио изход а)
16
Само с аналогов
аудио изход в)
19
а) Модел с DIGITAL OPTICAL OUTPUT или DIGITAL
COAXIAL OUTPUT жак и т.н.
б) Модел с жакове MULTI CH OUTPUT и др. Тази
връзка се използва, за да извежда през приемника
аудио сигналите, декодирани от вградения многоканален декодер на компонента.
в) Модел, снабден само с жакове AUDIO OUT L/R и др.
Аналогов
Подготовка за включване
Свързване на аудио компоненти
Свързване на компоненти с цифрови аудио входни/изходни жакове
Следната илюстрация показва как да свържете Super
Audio CD плейър/CD плейър и MD дек/касетъчен дек.
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Когато възпроизвеждате Super Audio CD диск на
Super Audio CD плейър свързан само чрез SA-CD/CD
COAXIAL IN жака на приемника, няма възпроизвеждане на звук. Когато възпроизвеждате Super Audio
CD диск, свържете плейъра към MULTI CH IN или
SA-CD/CD IN жака. Обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към Super Audio CD
плейъра.
Не можете да правите цифрови записи ако направите само аналогово свързване. Също така, не можете
да правите аналогови записи ако направите само
цифрово свързване. За да правите цифрови записи,
направете цифрово свързване, а за да правите аналогови записи, направете аналогово свързване.
Не можете да правите цифрови записи на Super
Audio CD диск. Използвайте аналоговия жак при
запис в този случай.
Докато свързвате оптичните цифрови кабели, пъхнете щекерите директно, докато чуете щракване.
Не извивайте и не връзвайте заедно оптичните
цифрови кабели.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz образцови честоти.
Подготовка за включване
Забележки относно възпроизвеждането на Super Audio CD диск в Super
Audio CD плейър
Свързване на компоненти с
многоканални изходни жакове
Ако Вашият DVD или Super Audio CD плейър са
оборудвани с многоканални изходни жакове, можете
да го свържете с жаковете на MULTI CH IN на
този приемник и да получите многоканален звук. И
обратното, многоканалните входни жакове могат
да бъдат използвани за свързване на външен многоканален декодер.
Забележка
Когато свързвате жаковете MULTI CH IN, необходимо е да настроите нивото на съраунд високоговорителите и на субуфера (нискочестотен високоговорител), като използвате бутоните за управление на
свързания компонент.
DVD плейър,
Super Audio CD
плейър и др.
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Следната илюстрация показва как да свързвате компонент, който има аналогови жакове, като например
касетъчен дек и др.
Super Audio
CD плейър/CD
плейър
MD дек/
Касетъчен дек
CD плейър
MD дек,
Касетъчен дек *
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
* Можете да свържете аудио компонент (освен
грамофон) към AUX IN жака, така че да можете
да слушате съраунд звук от стерео източници.
Подготовка за включване
Свързване на компоненти с
аналогови аудио жакове
Свързване на видео компоненти
Как да свързвате компонентите
Тази част описва как да свържете компонентите
към този приемник. Преди да започнете, вижте
“Компоненти, подлежащи на свързване” по-долу,
за да видите страниците, които описват всяко
свързване.
След като свържете всички компоненти продължете с “4: Свързване на антените” (стр. 28).
Компоненти, подлежащи на свързване
Компонент
Страница
TV монитор
22
DVD плейър/DVD рекордер
23
Сателитен тунер
25
С HDMI жак
26
VCR
27
Видеокамера, видео игра и др.
27
Видео входни/изходни жакове,
които подлежат на свързване
Качеството на изображението зависи от свързващия жак. Вижте илюстрацията, която следва.
Изберете връзка в зависимост от жаковете на
Вашите компоненти.
TV монитор и др. жак INPUT
MD дек/
Касетъчен дек
Жак INPUT на приемника
Жак OUTPUT на видео компонента
Високо качество на картината
Забележки
Свържете компоненти с дисплей за изображения,
като например TV монитор или прожектор към
жака MONITOR OUT на приемника.
Включете приемника, когато видео и аудио сигналите на компонента, който се възпроизвежда, се
извеждат към телевизор чрез приемника. Ако захранването на приемника не е включено, не се извежда нито видео, нито аудио.
Превръщане на видео сигнали
Този приемник е снабден с функция за конвертиране/
превръщане на видео сигнали. Можете да възпроизведете видео сигнали след като сте свързали този
приемник чрез жака MONITOR OUT, както е показано
на илюстрацията.
Видео сигналите могат да бъдат възпроизведени
като S-видео сигнали и тези конвертирани сигнали
могат да бъдат възпроизведени само от S-видео
MONITOR OUT жака.
Забележка за конвертиране на видео
сигналите
Когато видео сигналите от видеорекордер и др. се
конвертират от този приемник и бъдат възпроизведени от Вашия телевизор, в зависимост от статуса
на възпроизвеждане на видео сигналите , изображението на телевизионния екран може да се появи
изкривено хоризонтално, а е възможно и никакъв образ
да не бъде възпроизведен.
Прехвърляне на видео входни сигнали
към друг вход
Компонентните видео входни сигнали могат да
бъдат прехвърляни към друго оборудване (стр. 65).
Можете също така да пренасочите входните сигнали
от HDMI жака към друг жак (стр. 66).
Подготовка за включване
Жак MONITOR OUT на приемника
Свързване на TV монитор
Изображението от визуален компонент, свързан към
приемника, може да бъде изведен на телевизионния
екран.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете видео кабелите в зависимост от жаковете на Вашите компоненти.
Забележки
Свържете компоненти с дисплей за изображения,
като например TV монитор или прожектор, към
жака MONITOR OUT на приемника.
Включете приемника, когато видео и аудио сиг
налите на компонента, който се възпроизвежда, се
извеждат към телевизор чрез приемника. Ако захранването на приемника не е включено, не се извежда нито видео, нито аудио.
Съвет
Вие можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака MONITOR OUT към TV
монитор.
S-видео кабел (не е приложен)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
Следната илюстрация показва как да свържете DVD
плейър/DVD рекордер.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на компонента.
Забележки
За да въведете многоканален цифров звук от DVD
плейър, задайте настройката за цифров аудио изход
на DVD плейъра. Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено към DVD плейъра.
Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте щекерите, докато щракнат на мястото си.
Не огъвайте и не връзвайте оптични цифрови
кабели.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
Свързване на аудио
DVD плейър
DVD рекордер
Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
продължава
Подготовка за включване
Свързване на DVD плейър/DVD
рекордер
Свързване на видео
DVD плейър
DVD плейър
DVD рекордер
S-видео кабел (не е приложен)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
Ако свържете DVD рекордер
Уверете се, че сте променили настройката по
подразбиране на входния бутон VIDEO 1 на
устройството за дистанционно управление, така
че можете да използвате бутона за да контролирате Вашия DVD рекордер. За подробности
вижте “Програмиране на дистанционното управление” (стр. 69).
Вие можете също така да преименувате входа
VIDEO 1, така че да бъде изведен на дисплея на
приемника. За подробности вижте “Наименуване на
входове” (стр. 67).
Свързване на сателитен тунер
Сателитен тунер
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
S-видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
Подготовка за включване
Следната илюстрация показва как да свържете
сателитен тунер.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на компонента.
Забележки
Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте щекерите докато щракнат на мястото си.
Не огъвайте и не връзвайте оптични цифрови
кабели.
Свързване на компоненти
посредством HDMI жакове
HDMI е абревиатура за High-Definition Multimedia
Interface. Това е интерфейс, който предава аудио и
видео сигнали в цифров формат.
Този звук се възпроизвежда от високоговорителя
на телевизора само когато възпроизвеждащият
компонент и този приемник, както и приемника и
телевизора са свързани посредством HDMI жакове. За
да възпроизведете звука през приложените високоговорители и за да използвате мултиканалния съраунд
звук, моля обърнете внимание на:
- свържете цифровите аудио жакове на възпроизвеж
дащия компонент към приемника.
- изключете режим ‘без звук’
HDMI кабел (не е приложен)
Препоръчваме Ви да използвате Sony HDMI
кабел.
Забележки относно HDMI връзките
Мулти/стерео аудио сигналите от Super Audio CD
не се възпроизвеждат
Включете приемника, когато видео и аудио сигналите от компонентния приемник се възпроизвеждат от телевизора през приемника. Ако захранването на приемника не е включено, нито аудио,
нито видео сигнали се възпроизвеждат.
Аудио сигнали (примерна честота, битов обхват и
др.) възпроизвеждани от HDMI жак могат да бъдат
ограничени от свързан компонент. Проверете настройките на свързаните компоненти ако изображението е лошо или ако звукът не идва от компонент свързан посредством HDMI кабел.
Обърнете се към упътването за експлоатация на
всеки от свързаните компоненти за повече подробности.
Следната илюстрация показва как да свържете компонент, който има аналогови жакове, като например
видеорекордер и др.
Видеорекордер
Сателитен тунер
Към VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN жакове
(преден панел)
Видеокамера/
видео игра
Аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта)
Подготовка за включване
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Свързване на антените
Свържете приложените в комплекта AM антена в
затворен кръг и FM жична антена.
FM антена (приложена в комплекта)
AM кръгова антена (приложена в комплекта)
* Формата на конектора се различава в зависимост
от кода на областта на този приемник.
Забележки
За да предотвратите евентуален шум, дръжте
AM кръговата антена далеч от приемника и
другите компоненти.
Уверете се, че сте изтеглили FM жична антената
докрай.
След като сте свързали FM жична антена, дръжте
я във възможно най-хоризонталната позиция.
Свързване на захранващия кабел
Свържете захранващия кабел към мрежата от 220 V.
Захранващ кабел
Извършване на операции
по първоначална настройка
Преди да използвате приемника за първи път, инициализирайте приемника като изпълните следната
процедура. Тази процедура може да бъде използвана и за
да върнете настройките, които сте направили, към
техните фабрично зададени стойности.
За тази операция използвайте бутоните на устройството.
Захранващ проводник
Натиснете
приемника.
Задръжте
Към мрежата от 220 V
* Тази конфигурация, форма и брой на променливотоковите изходи варират според кода на страната на
приемника, който сте закупили.
Забележка
Инсталирайте тази система, така че в случай на
проблем захранващият кабел да може да бъде изключен от мрежата незабавно.
AC OUTLET (s) на гърба на приемника е пренасочен
изход, който захранва свързаните компоненти само
докато приемника е включен.
Уверете се, че общата консумация на ел. захранване
на компонентите свързани към AC OUTLET на приемника не надхвърля позволената мощност,
цитирана на задния панел. Не свързвайте домашни
електрически уреди с висок волтаж като електрически ютии, вентилатори или телевизори към
изхода. Това може да причини неизправност.
, за да изключите
за 5 секунди.
На дисплея се появяват “PUSH” и “ENTER”.
Натиснете MEMORY/ENTER.
На дисплея се появява “CLEARING” за известно време,
след това “CLEARED”.
Настройките, които се връщат към техните
фабрично зададени стойности, са следните:
Всички настройки в менютата LEVEL, EQ, SUR,
TUNER, AUDIO, VIDEO и SYSTEM.
Звуковото поле, запаметено за всеки входен сигнал и
предварително настроена станция.
Всички параметри на звуковото поле.
Всички предварително настроени станции.
Всички индексни имена за входни сигнали и предварително настроени станции.
MASTER VOLUME е зададен в положение “VOL MIN”
(минимална сила на звука).
Входът е зададен в положение “DVD”.
Подготовка за включване
5: Подготовка на приемника и устройството за
дистанционно управление.
Зареждане на батериите в устройството за дистанционно управление
Заредете две R6 (размер АА) батерии в устройството за дистанционно управление RM-AAP011.
Спазвайте правилния поляритет когато зареждате
батериите.
Забележки
Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на крайно горещи или влажни места.
Не използвайте стари и нови батерии едновременно.
Не смесвайте алкални батерии заедно с други
видове батерии.
Не излагайте сензора за дистанционно управление
на пряка слънчева светлина или на светлина от
осветителни тела. Това може да причини неиз
правност.
Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за известно време, извадете батериите, за да предотвратите повреда вследствие на протекли батерии и корозия.
Съвет
При нормални условия батериите трябва да издържат около 3 месеца. Когато не можете да управлявате приемника с устройството за дистанционно
управление, сменете батериите с нови.
Избор на система
високоговорители
Можете да изберете предните високоговорители,
които желаете.
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
неколкократно, за да изберете система предни високоговорители, които
желаете.
За да изберете
Високоговорители, свързани
към терминалите SPEAKERS
FRONT A
Високоговорители, свързани
към терминалите SPEAKERS
FRONT B
Високоговорители, свързани
към терминалите SPEAKERS
FRONT A и B (паралелна връзка)
Светва
SP A
SP B
SP A и
SP B
За да изключите изходите на високоговорителите, натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) неколкократно,
докато индикаторите “SP A” и “SP B” не светнат.
(AUTO CALIBRATION)
Този приемник притежава технологията D.C.A.C.
(цифрова автоматична кино настройка), която Ви
позволява да извършвате автоматична настройка
както следва:
Проверете връзката между приемника и всеки
високоговорител.
Регулирайте нивото на високоговорителя.
Измерете разстоянието от всеки високоговорител
до Вашата позиция на слушане.
Можете да регулирате нивата на високоговорителите и баланса и ръчно. За подробности, вижте “8:
Настройка на силата на звука и баланса на високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 34)
Съвети
Можете да прикрепите микрофона и към статив
(не е приложен) и да го поставите във Вашата
позиция на слушане.
Уверете се, че сте отстранили всички препятствия по пътя между микрофона и високоговорителите.
Когато обърнете високоговорителите към микрофона, Вие ще получите по-точно измерване.
Извършване на автоматична настройка
Ключ
Входни
бутони
AUTO CAL
Преди да извършвате
автома тична настройка
Контролен
бутон
Свържете приложения микрофон
ECM-AC2 към жака AUTO CAL MIC.
Поставете микрофона във
Вашата позиция на слушане.
MUTING
MASTER
VOL +/-
Поставете високоговорителите,
така че да са насочени към микрофона.
продължава
Подготовка за включване
Автоматична настройка на подходящите
настройки
Грешки и кодове за предупреждение
Натиснете AUTO CAL.
На дисплея се появява следното.
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t A.CAL [2]
t A.CAL [1]
Таблицата по-долу показва дисплея, когато измерването започва.
Измерване за
Дисплей
Кодове за грешки
Когато по време на автоматична настройка се получи грешка, кодът за грешка се появява в дисплея след
всеки процес по измерване, както следва:
Код за грешка t празен дисплей t (код за грешка
t празен дисплей) а) t PUSH t празен дисплей t
ENTER
а)
Ниво на шума на околната среда NOISE. CHK
Свързване на високоговорителите MEASURE и SP.
DET. се появяват
едно след друга *
Ниво на високоговорителите
MEASURE и GAIN
се появяват едно
след друга *
Разстояние между високоговорителите
MEASURE и
DISTANCE се
появяват едно
след друга *
* Съответният индикатор за високоговорителя
светва в дисплея по време на измерване.
Когато измерването приключи, на дисплея се
появява индикация “COMPLETE” и настройката се
записва.
Забележки
Автоматичната настройка не може да разпознае
субуфера. Ето защо всички настройки на субуфера
се запазват.
Не можете да избирате автоматична настройка,
когато слушалките са свързани.
Процесът на измерване ще бъде извършен за няколко минути.
Съвети
Когато автоматичната настройка започне:
- Застанете на разстояние от високоговорителя и
позицията на слушане, за да предотвратите провал в измерването. Това е защото тест сигналите ще се извеждат от високоговорителите по
време на измерването.
- Не шумете, за да получите по-прецизно измерване.
Функцията за автоматична настройка ще бъде
отменена, когато извършите следното по време
на измерване:
- Натиснете
, бутоните за избор на входен
сигнал или MUTING.
- Промените нивото на силата на звука.
- Натиснете AUTO CAL отново.
Появява се, когато има повече от един код за грешка.
Поправяне на грешки
Запишете кода за грешка.
Натиснете контролния бутон.
Натиснете
, за да изключите приемника.
Поправете грешката.
За подробности вижте “Кодове за грешки и
поправки” по-долу.
Включете приемника и извършете автоматичната настройка отново (стр. 31).
Кодове за грешки и поправки
Код за грешка
Обяснение
Околната среда
е твърде шумна.
Поправка
Уверете се, че
околната среда
е тиха по време
на автоматична
настройка.
Високоговорите- Поставете Валите са поставени шите високоготвърде близо до ворители далеч
микрофона.
от микрофона
Предните високоговорители не се
разпознават или се
разпознава само
единият преден
високоговорител.
Разпознава се само
един съраунд високоговорител.
Проверете
връзките на
предните високоговорители.
Проверете връзките на съраунд
високоговорителите.
Код за грешка
Обяснение
Поправка
Код за
Обяснение
предупреждение
Решение
Околната среда Уверете се, че
е твърде шумна. околната среда
е тиха по време
на автоматична
настройка.
Балансът на пре- Поставете
дните високого- отново Вашите
ворители е извън предни високоговорители. в)
обхват.
Нивото на цен- Поставете
тралния високо- отново Вашия
централен висоговорител е
коговорител. г)
извън обхват.
Нивото на левия Поставете
съраунд високого- отново Вашия
ворител е извън ляв съраунд високоговорител. д)
обхват.
Нивото на дес- Поставете отния съраунд висо- ново Вашия десен
съраунд високогокоговорител е
ворител. е)
извън обхват.
Поставете отНивото на
съраунд задния ново Вашия заден
високоговорител съраунд високогое извън обхват. ворител. ж)
Разстоянието до Поставете
предния високо- отново Вашите
предни високогоговорител е
ворители. в)
извън обхват.
Разстоянието Поставете
до централния отново Вашия
високоговорител централен висое извън обхват. коговорител. г)
Разстоянието Поставете
до левия съраунд отново Вашия
високоговорител ляв съраунд висое извън обхват. коговорител. д)
Разстоянието до Поставете отдесния съраунд ново Вашия десен
високоговорител съраунд високогое извън обхват. ворител. е)
Разстоянието до Поставете отсъраунд задния ново Вашия заден
високоговорител съраунд високогое извън обхват. ворител. ж)
Кодове за предупреждение
По време на автоматичната настройка, кодът за
предупреждение извежда информация за резултата от
измерването. Кодът за предупреждение ще се появи
на дисплея както следва:
Код за предупреждение t празен дисплей t (код за
предупреждение t празен дисплей)б) t PUSH t
празен дисплей t ENTER
б)
Появява се, когато има повече от един код за
предупреждение.
Можете да игнорирате предупредителния код,
тъй като функцията за автоматична настройка
ще регулира настройката. Можете да промените
настройката и ръчно.
За да промените настройката
ръчно
Запишете кода за предупреждение.
Натиснете контролния бутон.
Натиснете
, за да изключите приемника.
Следвайте решенията в “Кодове за предупреждения и решения” по-долу.
Включете приемника и извършете автоматичната настройка отново (стр. 31).
в)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
предните високоговорители” (стр. 48).
За подробности се обърнете към “Разстояние до
централния високоговорител” (стр. 48).
д)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
левия съраунд високоговорител” (стр. 48).
е)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
десния съраунд високоговорител” (стр. 48).
ж)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
съраунд задния високоговорител” (стр. 49).
г)
Подготовка за включване
Уверете се, че
Разпознава се
задният съраунд сте свързали
високоговорител, съраунд висоно съраунд високо- коговоритеговорителите не лите.
са включени.
Кодове за предупреждение и решение
Настройка на силата
на звука и баланса на високоговорителите
TEST TONE (тест-сигнал)
Настройте нивата и баланса на високоговорителите като слушате тест-сигнала от Вашата позиция
за слушане.
Съвет
Приемникът използва тест-сигнал с честота 800 Hz.
Натиснете контролния бутон V/v
неколкократно, за да изберете
“T.TONE Y”.
Тест-сигналът се извежда от всеки високоговорител последователно както следва.
Преден ляв t Централен t Преден десен t
Съраунд десен t Заден съраунд t Съраунд ляв
t Нискочестотен
Настройте нивото и баланса на
високоговорителите, като използвате менюто LEVEL, така че нивото на тест-сигнала да звучи еднакво от всеки високоговорител.
За подробности, вижте “Настройка на нивото
(LEVEL меню)” (стр. 42).
Съвети
За да настроите нивото на всички високоговорители едновременно, натиснете MASTER
VOL+/-. Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
Регулираните стойности се извеждат по време
на настройка.
Повторете стъпки от 1 до 5, за да
изберете “T. TONE N”.
Тест-сигналът се изключва.
Забележка
Тест-сигналът не може да бъде използван, когато се
използва функцията MULTI CH IN или ANALOG
DIRECT.
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява “1-LEVEL”.
Натиснете контролния бутон
или на контролния бутон b, за
да влезете в менюто.
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете “T. TONE”.
Натиснете контролния бутон или
на контролния бутон b, за да въведете параметър.
Избор на компонент
Компоненти, които могат да
бъдат възпроизведени
VIDEO 1 или Видеорекордер и др. свързани
към жаковете VIDEO 1 или
VIDEO 2
[VIDEO 1 или VIDEO 2
VIDEO 2]
VIDEO 3
[VIDEO3]
Видеокамера, видео игра и др.,
свързани към жаковете VIDEO
3 IN/PORTABLE AV IN жакове
DVD
[DVD]
DVD плейър и др., свързан към
жака DVD
MD/TAPE
[MD/TAPE]
MD или касетъчен дек и др.,
свързани към жака
MD/TAPE
Super Audio CD плейър/CD
плейър и др., свързан към жака
SA-CD/CD.
TUNER [FM Вграден радио тунер
или AM честота]
SA–CD/CD
[SA–CD/CD]
AUX
[AUX]
Аудио компоненти свързани
през AUX жака.
Компонент, свързан към жака
MULTI CH
IN [MULTI IN*] MULTI CH IN
* Когато сте свързали слушалки, на дисплея се
появява индикация “HP MULTI”.
Забележка
Съраунд ефектът не работи, когато сте избрали MULTI CH IN.
Включете компонента и започнете възпроизвеждане.
Завъртете MASTER VOL, за да
регулирате силата на звука.
Можете също така да използвате MASTER
VOLUME на приемника.
За да заглушите звука
Натиснете бутона за входен
сигнал, за да изберете компонент.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника. За да изберете компонент, свързан към
жака MULTI CH IN, натиснете MULTI CH.
Можете също така да използвате MULTI CH IN
на приемника.
Избраният вход се появява на дисплея.
Натиснете MUTING.
Функцията за заглушаване на звука ще се отмени, когато извършите следното.
Натиснете отново MUTING.
Увеличите силата на звука.
Изключите захранването.
За да не повредите високоговорителите
Уверете се, че силата на звука е намалена, преди
да включите приемника.
Възпройзвеждане
Възпроизвеждане
Избран вход
[Дисплей]
Слушане/гледане на компонент
Слушане на Super Audio CD/CD
Забележки
Операциите са описани за Sony
Super Audio CD плейър.
Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към
Super Audio CD плейъра или
CD плейъра.
Съвети
Можете да изберете звуково
поле, което да отговаря на
музиката. Вижте стр. 49 за
подробности.
Препоръчителни звукови полета:
Класическа музика: HALL
Джаз музика: JAZZ
Концерт на живо: CONCERT
Можете да слушате звук, записан
в двуканален формат през всичките високоговорители (многоканален). Вижте стр. 51 за
подробности.
Включете Super Audio CD плейъра/CD плейъра;
след това поставете диск в шейната.
Включете приемника.
Натиснете SA-CD/CD.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете SA-CD/CD.
Възпроизведете диска.
Регулирайте силата на звука.
След като приключите слушането на Super Audio
CD/CD, извадете диска и изключете приемника и
Super Audio CD плейъра/CD плейър.
Гледане на DVD
Забележки
Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към
телевизора и DVD плейъра.
Ако не можете да слушате
многоканален звук, проверете
следното.
- Уверете се, че източникът на
звук отговаря на многоканален
формат (лампичката MULTI
CHANNEL DECODING на
предния панел светва по време
на възпроизвеждане).
- Уверете се, че приемникът е
свързан към DVD плейър
посредством цифрова връзка.
- Уверете се, че цифровият
аудио изход на DVD плейъра е
зададен правилно.
Съвети
Изберете звуковия формат на
диска, който ще се възпроизвежда, ако е необходимо.
Вие можете да изберете звуково
поле, което да отговаря на музиката/филма. За подробности се
обърнете към стр. 53.
Препоръчителни звукови полета:
Филм: C.ST.EX
Музика: CONCERT
Включете телевизора и DVD плейъра.
Включете приемника.
Натиснете DVD.
Вие можете да използвате INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете DVD.
Включете входа на телевизора, така че изображението на DVD да се извежда.
Настройте DVD плейъра.
Вижте “Ръководство за бърза настройка”, приложено към приемника.
Възпроизведете диска.
Регулирайте силата на звука.
След като приключите с гледането на DVD,
извадете диска и изключете приемника,
телевизора и DVD плейъра.
Възпройзвеждане
Лампичка MULTI CHANNEL DECODING
Работа с усилвателя
Работа с менютата
Като използвате менютата на усилвателя, Вие
можете да извършите различни настройки на
приемника
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”.
Неколкократно натиснете контролния бутон V/v, за да изберете менюто, което желаете.
Неколкократно натиснете
контролния бутон или контролния бутон b, за да влезете в
менюто.
Неколкократно натиснете контролния бутон V/v неколкократно, за да изберете параметъра,
който желаете да регулирате.
Натиснете контролния бутон
или контролния бутон b, за да
въведете параметъра.
Неколкократно натиснете контролния бутон V/v неколкократно, за да изберете настройката,
която желаете.
Настройката се въвежда автоматично.
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете контролния бутон B.
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
Забележка
Възможно е някои параметри и настройки да се появят
замъглени на дисплея. Това означава, че те или не работят, или са фиксирани и не могат да бъдат променяни.
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата. За подробности относно работата с менютата вижте
стр. 38.
Меню [Дисплей]
Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
Тест тон а) [T. TONE]
Ниво на централния високоговорител [CNT LVL]
(стъпка 1 dB)
Ниво на съраунд левия високоговорител [SL LVL]
(стъпка 1 dB)
Ниво на съраунд десния високоговорител [SR LVL]
(стъпка 1 dB)
Ниво на задния съраунд високоговорител [SB LVL]
(стъпка 1 dB)
Работа с усилвателя
Баланс на предния високоговорител а) [FRT BAL]
Ниво на субуфера [SW LVL]
(стъпка 1 dB)
Компресия на динамичния
обхват а) [D.RANGE]
Еквалайзър а) [ЕQ]
Ниво на басите на предния
високоговорител [BASS LVL]
(стъпка 1 dB)
Ниво на дисканта на предния
високоговорител [TRE LVL]
(стъпка 1 dB)
Избор на звуково поле а)
[S. F. SELECT]
Декодиращ режим на задния
съраунд а) [SB DEC]
Ниво на ефекта а) [EFFECT]
продължава
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
Режим на приемане на FM
станции а) [FM MODE]
Озаглавяване на станции а)
[NAME IN]
Приоритет на декодирането
на цифровия аудио вход а)
[DEC. PRI.]
DEC. AUTO за:
VIDEO 1, 2;
DEC. PCM за
DVD
Избор на език за цифрово
предаване а) [DUAL]
A/V синхронизация а) [A.V. SYNC.]
Озаглавяване на входни сигнали а) [NAME IN]
Компонентни изображения
от други входове а)
[COMP. V. A.]
HDMI компоненти а)
[HDMI A.]
Озаглавяване на входове а) [NAME IN]
DVD-DVD за:
DVD; VD2-VD2
за: VIDEO2
DVD-DVD за:
DVD; VD2-VD2
за: VIDEO2
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
Субуфер а)
[SW SPK]
Предни високоговорители а) [FRT SPK]
Централни високоговорители а) [CNT SPK]
Разстояние до предния
високоговорител а) [FRT DIST.]
(стъпка 1 dB)
Разстояние до централния
високоговорител а) в)
[CNT DIST.]
разстояние между предните високоговорители и 1,5 м (стъпка 0, 1 м)
Разстояние до съраунд левия
високоговорител а) в) [SL DIST.]
разстояние между предните
високоговорители и 4,5 м (стъпка 0, 1 м)
Разстояние до съраунд десния
високоговорител а) в) [SR DIST.] разстояние между предните високоговорители и 4,5 м (стъпка 0, 1 м)
Разстояние до съраунд задния
високоговорител а) в) [SB DIST.]
разстояние до предните високоговорители и 4,5 м (стъпка 0, 1 м)
Разположение на съраунд високоговорителите а) [SUR POS.]
Честота на високоговорителите а) [CRS. FREQ.]
Осветеност на дисплея а)
[DIMMER]
Автоматична настройка а) [AUTO CAL.]
а)
За подробности се обърнете към страницата, указана в скобите.
Работа с усилвателя
Съраунд високоговорители а) [SUR SPK]
Съраунд задни високоговорители а) [SB SPK]
Настройка на нивото
(меню LEVEL)
Можете да използвате менюто LEVEL за да настроите баланса и нивото на всеки високоговорител.
Тези настройки се прилагат при всички звукови
полета.
Изберете “1-LEVEL” в менюто на усилвателя. За подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 38) и “Преглед на
менютата” (стр. 39).
Параметри в менюто LEVEL
T.TONE (Тест-сигнал)
Позволява Ви да регулирате нивата на високоговорителите и баланса, докато слушате тест сигнала от
Вашата позиция на слушане. За подробности вижте
“8: Настройка на нивата и баланса на високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 34).
FRT BAL (Баланс на предния високоговорител)
Позволява Ви да регулирате баланса между предния
ляв и десен високоговорител.
CNT. LVL (Ниво на централния
високоговорител)
SL LVL (Ниво на левия съраунд
високоговорител)
SR LVL (Ниво на десния съраунд
високоговорител)
SB LVL (Ниво на задния съраунд
високоговорител)
SW LVL (Ниво на субуфер)
D. RANGE (Dynamic range compressor
- Компресия на динамичния обхват)
Позволява Ви да компресирате динамичния обхват на
саундтрака. Това може да бъде полезно, когато искате да
гледате филми с ниска сила на звука късно през нощта.
Компресията на динамичния обхват е възможна само
при Dolby Digital източници.
COMP. OFF
Динамичният обхват не се компресира.
COMP. STD
Динамичният обхват се компресира както го е предвидил специалистът по записа.
COMP. MAX
Динамичният обхват се компресира сериозно.
Съвет
Компресорът на динамичния обхват Ви позволява да
компресирате динамичния обхват на саундтрака въз
основа на информацията за него, съдържаща се в сигнала
Dolby Digital.
“COMP. STD” е стандартна настройка, но влияе само
на компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате настройката “COMP. МАХ”. Тя
сериозно компресира динамичния обхват и Ви позволява
да гледате филми късно през нощта с ниска сила на
звука. За разлика от аналоговите ограничители, нивата
са предварително определени и осигуряват много
естествена компресия.
Настройка на еквалайзера Настройки за съраунд звук
(меню EQ)
(SUR меню)
Можете да използвате менюто EQ за да настроите
качеството на тоновете (ниво на бас/дискант)
на предните високоговорители. Тези настройки се
прилагат при всички звукови полета.
Изберете “2-EQ” в менюто на усилвателя. За подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 38) и “Преглед на
менютата” (стр. 39).
Можете да използвате менюто SUR, за да изберете
звуковото поле, което желаете.
Изберете “3-SUR” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 38) и “Преглед на
менютата” (стр. 39).
EQ (Еквалайзер)
Позволява Ви да включите и изключите еквалайзера
EQ ON
Еквалайзерът е включен
EQ OFF
Еквалайзерът е изключен
BASS LVL (Ниво на басите на
предните високоговорители)
TRE LVL (Ниво на високите
честоти на предните високоговорители)
S.F. SELCT (избор на звуково поле)
Позволява Ви да избирате звуковото поле, което желаете . За подробности вижте “Как да се наслаждаваме
на съраунд звук” (стр. 51).
Забележка
Приемникът Ви позволява да прибавите последното
избрано звуково поле към входния сигнал, когато го
изберете (връзка на звуковото поле). Например, ако
изберете HALL за SA-CD/CD вход, след това смените
вида на входния сигнал и се върнете отново към SACD/CD, HALL отново ще се прибави автоматично.
SB DEC (Режим на декодиране на
задния съраунд)
Позволява Ви да изберете режима на декодиране на
задния съраунд. За подробности вижте “Използване на
режим на декодиране за задния съраунд” (стр. 44).
EFFECT (Ниво на ефекта)
Позволява Ви да регулирате “присъствието” на
ефекта съраунд за звукови полета, избрани с бутоните
MOVIE или MUSIC и за звуковото поле “HP THEA”.
EFCT. MIN
Съраунд ефектът е минимален.
EFCT. STD
Съраунд ефектът е стандартен.
EFCT. MAX
Съраунд ефектът е максимален.
Работа с усилвателя
Параметри в менюто EQ
Параметри в менюто SUR
Избор на режим на декодиране на
задния съраунд високоговорител
(SUR BACK DECODING)
Можете да се наслаждавате на съраунд звук като декодирате сигнала на задния съраунд високоговорител
на DVD софтуер (и др.), записан във формат Dolby
Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 и др.
Изберете режима за декодиране на задния съраунд
звук като използвате “SB DEC” в менюто SUR
(стр. 43). Можете също така да използвате SUR
BACK DECODING на приемника.
Видове функции на задния съраунд
високоговорител
SB AUTO
Когато входният поток съдържа 6.1 канала а), прилага се точният декодер за сигнала на задния съраунд.
SB ON
За да декодирате съраунд задния сигнал независимо
от 6.1 каналния декодер а), Dolby Digital EX се прилага,
когато изходните канали са 6.1.
Входен
поток
Изходен
канал
Приложен декодер
за заден съраунд
Dolby Digital 5.1
6.1
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital
EX
Dolby Digital EX б) 6.1
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital
EX
DTS 5.1
6.1
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital
EX
DTS-ES Matrix 6.1 в) 6.1
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital
EX
DTS-ES Discrete 6.1 г) 6.1
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital
EX
SB OFF
Не се извършва декодиране на задния съраунд.
а)
Входен
поток
Dolby Digital
5.1
Изходен
канал
5.1
Приложен декодер
за заден съраунд
-
Dolby Digital EX б) 6.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
DTS 5.1
5.1
-
DTS-ES Matrix
6.1 в)
6.1
DTS матричен
декодер
DTS-ES Discrete
6.1 г)
6.1
DTS дискретен
декодер
6.1 каналният декодер е информацията, записана в
софтуера на DVD диска.
Dolby Digital DVD, което съдържа Surround EX информация. Можете да проверите за Surround EX филми на
Интернет страницата на Dolby Corporation.
в)
Софтуер, записан с информация, която съобщава за
сигнали във формати Surround EX и 5.1.
г)
Софтуер, записан със сигнали за 5.1 канала, както и разширение за преобразуване на тези сигнали във формат
6.1. Сигналите за 6.1 канала са специфични DVD сигнали, които не се използват за кино филмите.
б)
Забележки
В режим Dolby Digital EX е възможно да не се чува звук
от задния съраунд високоговорител. Някои дискове
нямат Dolby Digital EX звук, въпреки че на опаковката
си има логото Dolby Digital EX. В този случай, изберете “SB ON”.
Можете да изберете режим на декодиране на задния
съраунд високоговорител, само когато е включен
A.F.D. режим. Въпреки това, тази функция се отменя,
когато изберете Dolby Pro Logic IIx.
Настройка на тунера
Настройки на звука
(меню TUNER)
(Меню AUDIO)
Можете да използвате менюто TUNER за да
настроите режима на приемане на FM станции,
както и да озаглавявате предварително настроени
станции.
Изберете “4-TUNER” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите, вижте “Работа с менютата” (стр. 38) и
“Преглед на менютата” (стр. 39).
Можете да използвате менюто AUDIO за да извършите настройка на звука, която отговаря на Вашите
предпочитания.
Изберете “5-AUDIO” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 38) и “Преглед на
менютата” (стр. 39).
FM MODE (Режим на приемане на
FM станции)
FM AUTO
Този приемник кодира сигнала като стерео сигнал,
когато радио станциите се предават в стерео
формат.
FM MONO
Този приемник декодира сигнала като моно, независимо от предавания сигнал.
NAME IN (Озаглавяване на предварително настроени станции)
Позволява да зададете името на предварително
настроени станции. За подробности вижте “Озаглавяване на предварително настроените станции”
(стр. 62).
Параметри в менюто AUDIO
DEC. PRI. (Приоритет при декодиране на цифров аудио вход)
Позволява Ви да определите входния режим за цифровия сигнал в жаковете DIGITAL IN.
DEC. AUTO
Автоматично превключва входния режим между
DTS, Dolby Digital или PCM.
DEC. PCM
Сигналите PCM са с приоритет (за да се предотврати прекъсване, когато започне възпроизвеждането).
Въпреки това, когато постъпват други входни сигнали, възможно е звукът да не се извежда в зависимост от формата. В този случай задайте “DEC.
AUTO”.
Забележка
Когато е зададено “DEC. AUTO” и звукът от
цифровите аудио жакове (за CD и др.) се прекъсва от
започнало възпроизвеждане, задайте “DEC.PCM”.
продължава
Работа с усилвателя
Параметри в менюто TUNER
DUAL (Избор на език на цифрово
предаване)
Позволява Ви да избирате езика, който искате да
слушате по време на цифрово предаване. Тази функция работи само с Dolby Digital източници.
DUAL M/S (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през предния
ляв високоговорител, а този на допълнителния
език - през предния десен високоговорител едновременно.
DUAL M (Основен)
Извежда се звукът от основния език.
DUAL S (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
DUAL M+S (Основен + Допълнителен)
Извежда се смесен звук от основния и допълнителния език.
A.V. SYNC. (Синхронизация по
време)
Разрешава Ви да отложите възпроизвеждането на
аудио сигналите така че разликата между аудио възпроизвеждането и визуалния дисплей се минимизира.
Можете да нагласяте от 0 (0мсек) до 200 (200мсек) в
1 (10мсек) стъпки.
NAME IN (Озаглавяване на
входове)
Позволява Ви да задавате имена за входове. За подробности вижте “Озаглавяване на входни сигнали”
(стр. 67).
Настройки за видео
(меню VIDEO)
Можете да използвате менюто VIDEO, за да определяте компонентен видео вход към друг вход и да го
озаглавявате.
Изберете “6-VIDEO” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 38) и “Преглед на
менютата” (стр. 39).
Параметри в менюто VIDEO
COMP. V. A (Определяне на компонентен видео вход)
Позволява Ви да определите компонентен видео вход за
друг визуален вход. За подробности вижте “Гледане на
компоненти изображения от други входове” на стр. 65.
HDMI A. (определяне на HDMI вход)
Позволява Ви да преразпределяте HDMI входния сигнал
към друг източник. За повече подробности вижте
“Гледане на HDMI изображения от други входове” на
стр. 66
NAME IN (Озаглавяване на входове)
Позволява Ви да зададете името на входове. За подробности вижте “Озаглавяване на входни сигнали” (стр. 67).
Настройки на системата
(меню SYSTEM)
Можете да използвате менюто SYSTEM за настройка на размера и разстоянието на високоговорителите, свързани към системата.
Изберете “7-SYSTEM” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите, вижте “Работа с менютата” (стр. 38) и
“Преглед на менютата” (стр. 39).
SW SPK (Избор на субуфера)
YES
Ако сте свързали субуфер, изберете “YES”.
NO
Ако не сте свързали субуфер, изберете “NO”. Това
активира веригата за пренасочване на ниските
честоти и сигналите LFE се извеждат през другите високоговорители.
Съвет
За да се възползвате максимално от пренасочването
на Dolby Digital басите, препоръчваме Ви да настроите честотата за изключване на субуфера колкото
може по-високо.
FRT SPK (Размер на предните
високоговорители)
LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно ще възпроизведат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира настройка “LARGE”. Когато субуферът е зададен в положение “NO”, предните високоговорители автоматично се задават в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да се активира
веригата за пренасочване на ниските честоти и
ниските честоти от предния канал да се извеждат през субуфера. Когато предните високоговорители са зададени в положение “SMALL”, централният, съраунд и задните и съраунд високоговорители също автоматично се задават в положение
“SMALL” (освен ако предварително не е зададено
положение “NO”).
LARGE
Ако сте свързали голям високоговорител, който ефективно възпроизвежда ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира “LARGE”.
Ако обаче предните високоговорители са зададени в
положение “SMALL”, не можете да зададете централния високоговорител в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд
звук, изберете “SMALL”, за да активирате веригата
за пренасочване на ниските честоти и ниските
честоти от централния канал да се извеждат през
предните високоговорители (ако са зададени в положение “LARGE”) или през субуфера.
NO
Ако не сте свързали централния високоговорител,
изберете “NO”. Звукът от централния канал ще се
извежда през предните високоговорителите.
SUR SPK (Размер на съраунд високоговорителите)
Задният съраунд високоговорител ще бъде зададен в
същата настройка.
LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно възпроизвеждат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира “LARGE”.
Ако обаче предните високоговорители са зададени
в положение “SMALL”, не можете да зададете съраунд
високоговорителите в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд
звук, изберете “SMALL”, за да активирате веригата
за пренасочване на ниските честоти и ниските честоти от съраунд канала да се извеждат през субуфера или други “LARGE” високоговорители.
NO
Ако не сте свързали съраунд високоговорители,
изберете “NO”.
продължава
Работа с усилвателя
Параметри в менюто SYSTEM
CNT SPK (Централен високоговорител)
SB SPK (Избор на заден съраунд
високоговорител)
Когато съраунд високоговорителите са зададени в
положение “NO”, задният съраунд високоговорител
също автоматично се задава в положение “NO” и
настройката не може да бъде променена.
YES
Ако свържете заден съраунд високоговорител,
изберете “YES”.
NO
Ако не сте свързали задния съраунд високоговорител, изберете “NO”.
Съвет
Настройките “LARGE” и “SMALL” за всеки високоговорител определят дали вътрешният звуков
процесор ще отреже ниските честоти от този
канал. Когато ниските честоти бъдат отрязани
от даден канал, веригата за пренасочване на ниските
честоти изпраща съответните ниски честоти
към субуфера или други “LARGE” високоговорители. Тъй като ниските честоти имат определена
насоченост, най-добре е, ако е възможно, те да не се
отрязват. Ето защо, дори когато използвате малки
високоговорители, можете да зададете положение
“LARGE”, ако искате ниските честоти да бъдат
извеждани през този високоговорител. От друга
страна, ако използвате голям високоговорител, но
предпочитате през него да не се извеждат ниски
честоти, задайте високоговорителите в положение
“SMALL”.
Ако общото ниво на сигнала е по-ниско от предпочитанията Ви, задайте всички високоговорителите
в положение “LARGE”. Ако няма достатъчно ниски
честоти, може да използвате тона, за да подчертаете ниските нива. За подробности вижте стр. 43.
FRT DIST. (Разстояние до предните
високоговорители)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до предните високоговорители ( A ).
Ако двата предни високоговорители не са поставени
на равно разстояние от позицията за слушане, задайте
разстоянието като усреднено разстояние между предните високоговорител.
CNT DIST. (Разстояние до централния високоговорител)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до централния високоговорител.
Разстоянието на централния високоговорител от двата предни високоговорителя трябва да бъде еднакво
( A ) и с 1.5 м по-близо до Вашата позиция на слушане ( B ).
SL DIST. (Разстояние до съраунд
високоговорителите)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до съраунд левия високоговорител.
Разстоянието на левия съраунд високоговорител от
двата предни високоговорителя трябва да бъде еднакво ( A ) и с 4.5 м по-близо до позицията на слушане ( C ).
SR DIST. (Разстояние до съраунд
високоговорителите)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до десния съраунд високоговорител.
Разстоянието на централния високоговорител от двата предни високоговорителя трябва да бъде еднакво
( A ) и с 4.5 м по-близо до позицията на слушане ( D ).
SB DIST. (Разстояние до задния
съраунд високоговорител)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до задния съраунд високоговорител. Разстоянието на централния високоговорител
от задния съраунд високоговорител трябва да бъде
еднакво ( A ) и с 4.5 м по-близо до позицията на
слушане ( Е ).
SUR POS.
(Местоположение до съраунд високоговорителите)
Позволява да зададете височината на съраунд високоговорителите за по-точно пресъздаване на съраунд
ефекта на режимите Cinema Studio EX (стр. 54). Тази
опция за настройка не работи, когато съраунд високоговорителите са зададени в положение “NO” (стр. 41).
Работа с усилвателя
Съвет
Приемникът Ви позволява да въведете позицията на
високоговорителите като разстояние. Не е възможно, обаче, да зададете централния високоговорител
по-далеч от предните високоговорители. Освен
това, централният високоговорител не може да
бъде зададен на повече от 1.5 м по-близо в сравнение
с предните високоговорители.
По същия начин съраунд високоговорителите не
могат да бъдат зададени по-далеч от позицията за
слушане в сравнение с предните високоговорители.
Не могат да бъдат зададени и на разстояние, по-малко от 4.5 м. Това се налага, тъй като неправилното
позициониране затруднява съраунд звука.
Моля, обърнете внимание, че задаването на по-близко разстояние до високоговорителите в сравнение
с действителното ще предизвика забавяне в извеждането на звука от този високоговорител. С други
думи, високоговорителят ще звучи сякаш е по-далеч.
Например, задаването на централния високоговорител с 1-2 метра по-близо в сравнение с действителното разстояние ще създаде сравнително реалистично усещане, че сте “вътре” в екрана. Ако не
можете да получите задоволителен съраунд ефект,
тъй като съраунд високоговорителите са твърде
близо, задаването на по-близко разстояние до съраунд
високоговорителите в сравнение с действителното ще създаде по-обширно звуково пространство.
Настройването на тези параметри докато слушате звука често довежда до много по-добър съраунд
звук. Опитайте!
SIDE/LO
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част A и C .
SIDE/HI
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част A и D .
BEНD/LO
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част B и C .
BEНD/HI
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част B и D .
продължава
Съвет
Позицията на съраунд високоговорителите е проектирана специално за режимите на Cinema Studio EX.
За други звукови полета позицията на високоговорителите не е толкова важна.
Тези звукови полета са проектирани така, че съраунд
високоговорителите да бъдат разположение зад
позицията на слушане, но звукът се възпроизвежда
достатъчно добре дори когато съраунд високоговорителите са разположени под доста широк ъгъл.
Въпреки това, ако високоговорителите са насочени
директно в ляво и дясно от позицията на слушане,
съраунд ефектът е неясен, освен ако не сте задали
“SIDE/LO” или “SIDE/HI”.
Независимо от това, всяка среда е различна, като например стените, в които се отразява звука; можете
да получите по-добри резултати, като използвате
“BEНD/HI”, ако вашите високоговорители са разположени високо над позицията на слушане, дори ако се
намират успоредно в ляво и дясно.
Ето защо, въпреки че настройката може да се окаже
различна от гореописаните, препоръчваме Ви да
възпроизведете многоканалния съраунд софтуер и
тогава да изберете настройката, която Ви предоставя усещане за простор на звука и най-реалистично
създава усещането за съраунд звук от съраунд високоговорителите и от звука от предните високоговорители. Ако не сте сигурни кой е най-добрият звук,
изберете “BEНD/LO” или “BEНD/HI” и след това
използвайте параметъра за разстояние на високоговорителите и настройките за ниво на високоговорителите, за да получите правилен баланс.
CRS. FREQ (Честота на високоговорителите)
Можете да настройвате честотата на басите на
високоговорителите, зададени в положение “SMALL”
в менюто SYSTEM. Тази опция за настройка работи
само когато поне един високоговорител е зададен в
положение “SMALL” и индикацията за съответния
високоговорител мига на дисплея.
DIMMER (Осветеност на дисплея)
Позволява Ви да регулирате осветеността в 3
стъпки.
Можете също така да използвате DIMMER на
приемника.
Автоматична настройка
на подходящите настройки
(A. CAL меню)
За подробности вижте “7: Автоматична настройка
на подходящите настройки (AUTO CALIBRATION)”
(стр. 31)
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS
съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT)
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) Ви позволява
да слушате звук с висока точност и да избирате
кодиращия режим за слушане на двуканален стерео
звук като многоканален.
Съраунд звук
Натиснете A.F.D. неколкократно, за
да изберете звуковото поле, което
желаете.
За подробности вижте “Видове A.F.D. режими”
(стр. 52).
продължава
Видове A.F.D. режими
Кодиращ режим
A.F.D. режим
[Display]
Многоканален
звук след
разкодирането
Ефект
(Автоматично
разпознаване)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Автоматично
разпознаване)
Представя звука, така както е записан/ко
диран, без да прибавя съраунд ефекти.
Въпреки това, този приемник ще възпроизведе нискочестотен сигнал от субуфера,
когато не присъстват LFE сигнали.
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic декодиране.
Източникът, записан в два канала, се
декодира като 4.1 канала.
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II
MOVIE [PLII MV]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Movie декодиране. Тази настройка е идеална за филми,
кодирани в Dolby Surround формат. Освен
това този режим може да възпроизвежда
звука в 5.1 канала, когато гледате дублирани или стари филми.
PRO LOGIC II
MUSIC [PLII MS]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Music декодиране. Тази настройка е идеална за нормални
стерео източници като CD.
PRO LOGIC II
GAME [PLII GM]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Game декодиране. Тази настройка е идеална за видео игри.
PRO LOGIC IIx
MOVIE [PLIIX MV]
6 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Movie декодиране. Тази настройка разширява Dolby Pro
Logic II Movie или Dolby Digital 5.1 в 6.1 канала.
PRO LOGIC IIx
MUSIC [PLIIX MS]
6 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Music декодиране. Тази настройка е идеална за нормални
стерео източници като CD.
PRO LOGIC IIx
GAME [PLIIX GM]
6 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIх Game декодиране.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6 канала
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6
Cinema.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6 канала
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6
Music. Тази настройка е идеална за нормални стерео източници като например CD.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Мулти стерео)
Извежда двуканални ляв/десен сигнали от
всички високоговорители. Възможно е звукът от различните високоговорители да
не се извежда в зависимост от настройката.
Dolby Pro Logic IIx
Neo :6
(Multi Stereo)
Ако свържете субуфер
Когато аудио сигналът е двуканално стерео, или
ако сигналът от източника не включва LFE сигнал,
приемникът генерира сигнал на ниските честоти
за извеждане през субуфера. Въпреки това нискочестотният сигнал не се генерира, когато “NEO6
CIN” или “NEO6 MUS” е избран и всички високоговорители са зададени в положение “LARGE”.
Забележки
Тази функция не работи, когато MULTI CH IN или
ANALOG DIRECT са избрани.
DTS Neo:6 не работи за DTS 2CH аудио, звукът се
възпроизвежда като двуканален.
Dolby Pro Logic IIx кодирането не работи за сигнали с DTS формат или за сигнали с честота, поголяма от 48 kHz.
Избор на програмирано
звуково поле
Можете да се възползвате от преимуществата
на съраунд звука просто като изберете някое от
предварително програмираните звукови полета на
приемника. Те пренасят вълнуващия и мощен звук на
киноцентровете и концертните зали във Вашия дом.
Натиснете MOVIE неколкократно, за
да изберете желаното звуково поле за
филм или натиснете MUSIC неколкократно, за да изберете звуково поле
за музика.
За подробности вижте “Видове звукови полета”
(стр. 54).
продължава
Съраунд звук
Съвет
Когато въвеждате многоканален сигнал, само Dolby
Pro Logic IIx кодирането е ефективно. Когато изберете кодиращ режим, различен от Dolby Pro Logic
IIx, многоканалният звук (кодиран) се извежда.
Видове звукови полета
Звуково
поле за
Звуково поле
[Display]
Ефект
Филм
CINEMA STUDIO EX A
[C.ST.EX A]
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Cary Grant Theater” на Sony Pictures Entertainment.
Това е стандартен режим, подходящ за гледане на
почти всички видове филми.
CINEMA STUDIO EX B
[C.ST.EX B]
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Kim Novak Theater” на Sony Pictures Entertainment.
Този режим е идеален за гледане на научно-фантастични
филми или екшън-филми с много звукови ефекти.
CINEMA STUDIO EX С
[C.ST.EX С]
Възпроизвежда звуковите характеристики на музи
калното студио на Sony Pictures Entertainment. Този
режим е идеален за гледане на мюзикъл или филми, в
които саундтракът съдържа оркестрирана музика.
HALL [HALL]
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
JAZZ CLUB [JAZZ]
LIVE CONCERT [CONCERT]
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места и музика на живо.
HEADPHONE 2CH [HP 2CH]
Този режим се избира автоматично, ако използвате
слушалки, когато сте избрали 2 канален режим (стр.
52)/A.F.D. режим (стр. 48). Стандартните 2-канални
стерео източници изцяло обработват звуковото
поле и многоканалните формати се свеждат до 2 канала.
HEADPHONE DIRECT [HP DIR]
Извежда аналогови сигнали без обработка на тона,
звуковото поле и др.
HEADPHONE MULTI [HP MULTI]
Този режим се избира автоматично, ако използвате
слушалки, когато сте избрали MULTI CH IN. Извежда
предния аналогов сигнал от жаковете MULTI CH IN.
HEADPHONE THEATER
[HP THEA]
Този режим се избира автоматично, ако използвате
слушалки, когато сте избрали звуково поле за филм/музика. Позволява Ви да пресъздадете обстановка като в
киносалоните, докато слушате през слушалките.
Музика
Слушалки
DCS (Digital Cinema Sound)
Звуковите полета със знака
използват DCS
технология.
DCS е концептуално име на уникална съраунд
технология, разработена от Sony в сътрудничество
със Sony Pictures Entertainment, която Ви позволява да
се наслаждавате у дома на вълнуващия и мощен звук
от киносалоните . DCS използва технологията DSP
(Digital signal processor), за да възпроизведе звуковите
характеристики на действително филмово студио
у дома.
CINEMA STUDIO EX режими
Съвет
Можете да идентифицирате формата на DVD софтуера и др., като проверите логото на опаковката.
Dolby Digital дискове
Dolby Surround
програми
DTS Digital Surround програми
За да изключите съраунд ефекта за
филм/музика
Натиснете 2CH, за да изберете “2CH ST.” или
натиснете A.F.D неколкократно, за да изберете “A.F.D.
AUTO”.
Съраунд звук
Режимите CINEMA STUDIO EX са подходящи за
гледане на филми на DVD (и др.) с многоканални съраунд ефекти. Можете да възпроизведете звуковите
характеристики на звукозаписното студио на Sony
Pictures Entertainment в своя дом.
Режимите CINEMA STUDIO EX се състоят от
следните три елемента:
Virtual Multi Dimension
Създава 5 комплекта виртуални високоговорители от единствен чифт действителни съраунд
високоговорители.
Screen Depth Matching
Създава усещането, че звукът идва от вътрешността на екрана, както е в киносалоните.
Cinema Studio Reverberation
Пресъздава ехтенето в театрите.
Режимите CINEMA STUDIO EX интегрират тези
три елемента едновременно.
Забележки
Ефектите, създавани от виртуалните високоговорители, може да причинят увеличен шум във
възпроизведения сигнал.
Когато слушате звукови полета, които използват
виртуални високоговорители, няма да чувате
никакъв звук, идващ директно от съраунд високоговорителите.
Тази функция не работи в следните случаи:
- Когато сте избрали MULTI CH IN или ANALOG
DIRECT.
- За сигнали с честота по-голяма от 48 kHz.
Режимът на кодиране на задния съраунд високоговорител не работи, когато звуковото поле за филм
или музика бъде избрано (стр. 44).
Когато е избрано едно от следните звукови полета,
от субуфера не се извежда звук, ако всички високоговорители са зададени в положение “LARGE” в менюто SYSTEM. Въпреки това, звукът ще бъде изведен
от субуфера, ако цифровият входен сигнал съдържа
сигнали с LFE (нискочестотен ефект) или ако предните или съраунд високоговорителите са зададени в
положение “SMALL”.
- HALL
- JAZZ
- CONCERT
Използване само на предните високоговорители
Слушане на звук без
настройка
(2CH STEREO)
(ANALOG DIRECT)
В този режим приемникът извежда звука само от
предните ляв/десен високоговорители. От субуфера
не се чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници
напълно пренебрегват обработката на звуковото
поле и многоканалните съраунд формати се свеждат
до два канала.
Вие можете да превключите звука на избрания вход към
двуканален аналогов вход. Тази функция Ви позволява
да се наслаждавате на висококачествени аналогови
източници.
Когато използвате тази функция, само силата на звука
и балансът на предните високоговорители могат да
бъдат настройвани.
Натиснете 2CH.
Забележка
В режим 2CH STEREO от субуфера не се извежда
никакъв звук. За да слушате двуканални стерео
източници като използвате предните ляв/десен
високоговорители и субуфера, задайте режим “A.F.D.
AUTO” (стр. 52).
Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа,
който желаете да слушате с аналогов звук.
Можете да използвате и бутоните за избор на
входен сигнал на устройството за дистанционно
управление.
Натиснете DIRECT на приемника.
Извежда се аналогов звук.
Забележка
Когато свържете слушалки, на дисплея се появява
индикация “HP DIR”.
Нулиране на звуковите
полета към първоначалните им настройки
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните на приемника.
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания чрез
вградения тунер. Преди да започнете се уверете, че
сте свързали FM и AM антените към приемника (стр.
28).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се
различава в зависимост от кода на областта, указан в
таблицата по-долу. За подробности относно кода на
областта вижте стр. 3.
Код на областта
На дисплея се появява “SF. CLR.” и всички звукови
полета се връщат в първоначалните си настройки.
Операции с тунера
Натиснете , за да изключите
захранването.
Като държите натиснат 2CH,
натиснете .
Автоматична настройка
В случай на лошо FM стерео приемане
Ако приемането на FM стерео станция е лошо и в
дисплея мига индикация “STEREO”, изберете моно звук,
за да подобрите качеството.
Натиснете FM MODE неколкократно, докато индикаторът “MONO”светне в дисплея. За да се върнете в
режим стерео, натиснете FM MODE неколкократно,
докато индикаторът “MONO” на дисплея светне.
FM MODE
Директна настройка
Въведете директно честота на желаната станция
като използвате бутоните с номера.
Натиснете TUNER неколкократно, за да изберете FM или AM.
Натиснете TUNING + или TUNING -.
Натиснете TUNING +, за да сканирате отдолу
нагоре или TUNING -, за да сканирате отгоре
надолу. Приемникът спира да сканира, когато
намери станция.
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
Натиснете D.TUNING.
Използване на бутоните на приемника
Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете FM
или AM честота.
Натиснете TUNING MODE неколкократно, за да
изберете “AUTO T.”
Натиснете TUNING + или TUNING -.
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Ако сте настроили AM станция, регулирайте
посоката на АМ антената за оптимално
приемане.
Натиснете ENTER.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
Ако не можете да настроите
станция
Уверете се, че сте въвели вярната честота. Ако не
е така, повторете стъпки от 2 до 4. Ако все така
не можете да настроите станция, честотата не се
използва във Вашата област.
Автоматично запаметяване на FM станции
(AUTOBETICAL)
(Само за модели с областен код
CEL, CEK)
Тази функция Ви позволява да запаметите до 30 FM и
FM RDS станции в азбучен ред без излишна информация. Освен това, тази функция запаметява станциите
с най-чист сигнал.
Ако желаете да запаметите FM или AM станции една
по една, вижте “Предварителна настройка на радио
станции” (стр. 60).
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
Операции с тунера
Натиснете
приемника.
, за да изключите
продължава
Задръжте натиснат MEMORY/
ENTER и натиснете
, за да
включите отново приемника.
На дисплея се появява “AUTO-BETICAL SELECT”
и приемникът сканира и запаметява всички FM
и FM RDS станции в областта.
При RDS станциите тунерът първо проверява
кои станции излъчват една и съща програма и
след това запаметява станцията с най-чист
сигнал. Избраните RDS станции се запаметяват в азбучен ред според тяхното име за
Програмно обслужване и им се задава предварително настроен код от 2 символа. За повече
подробности по RDS услугата вижте стр. 63.
На стандартните FM станции се задават
предварително настроени кодове от 2 символа
и се запаметяват след RDS станциите.
Когато операцията приключи, на дисплея се появява за кратко индикация “FINISH” и приемникът се връща към нормалната си работа.
Предварителна настройка
на радиостанции
Можете да настроите предварително до 30 FM и 30
AM станции. След това можете лесно да приемате
станциите, които често слушате.
Предварителна настройка на радиостанции
Забележки
Не натискайте никакъв бутон на приемника или на
приложеното устройство за дистанционно управление по време на тази операция, освен бутона
Ако се преместите в друга област, повторете
тази процедура, за да запаметите станциите в
новата област.
За подробности относно приемането на запаметени станции вижте “Приемане на предварително настроени станции” (стр. 61).
Ако преместите антената след като сте запаметили станциите с тази процедура, възможно е запаметените настройки да се окажат вече невалидни. Ако това се случи, повторете процедурата, за
да запаметите станциите отново.
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
Настройте станцията, която желаете
да зададете предварително, като използвате Автоматична настройка (стр. 58)
или Директна настройка (стр. 58).
Ако е необходимо, включете на режим на FM приемане (стр. 58).
Натиснете MEMORY.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
На дисплея за няколко секунди светва
“MEMORY”. Извършете стъпки 4 и 5 преди
индикацията да изчезне.
Приемане на предварително
настроени станции
Натиснете бутоните с номера, за
да изберете номер за предварителната настройка.
Можете да използвате и TUNING + или
TUNING -, за да изберете номера на станцията.
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте избрали
номера за предварителната настройка, започнете отново от стъпка 3.
Натиснете ENTER.
Бутони
с номера
ENTER
Операции с тунера
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
Станцията се запаметява под избрания номер за
предварителна настройка.
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте натиснали
MEMORY, започнете отново от стъпка 3.
Повторете стъпки 1 до 5, ако
желаете да настроите предварително и друга станция.
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Натиснете PRESET + или PRESET неколкократно, за да изберете
желаната от Вас предварително
настроена станция.
Всеки път, когато натискате бутона, можете да
избирате между следните предварително настроени станции:
Можете да натискате и бутоните с цифри, за
да изберете станцията, която желаете. След
това натиснете ENTER, за да въведете избора си.
продължава
Използване на бутоните на приемника
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете
“4-TUNER”.
Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете FM
или AM.
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да влезете
в менюто.
Натиснете TUNING MODE неколкократно, за да
изберете “PRESET T.”.
Натиснете TUNING + или TUNING - неколко
кратно, за да изберете станцията, която желаете.
Натиснете контролния бутон V/v
- неколкократно, за да изберете
“NAME IN”.
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да въведете параметър.
Озаглавяване на предварително настроените станции
Курсорът мига и можете да изберете символ. Следвайте процедурата от “За да създадете име”
по-долу.
За да се върнете към предишния дисплей
Натиснете контролния бутон B.
За да създадете име
1
Използвайте контролния бутон V/v/B/b, за да
създадете име.
Натиснете контролния бутон V/v, за да изберете
символ; след това натиснете контролния бутон B/b,
за да преместите курсора на следващата позиция.
Ако направите грешка
Натискайте контролния бутон B/b докато символът, който желаете да промените, започне да мига;
след това натиснете контролния бутон V/v, за да
изберете верния символ.
Съвет
Можете да зададете вида на символа чрез натискане
на контролния бутон V/v както следва:
Букви (Главни) t Цифри t Символи
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Приемете предварително настроената станция, за която
искате да създадете име (стр. 61).
Натиснете AMP MENU неколкократно.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
2
Натиснете контролния бутон.
Въведеното име се регистрира.
Забележка (Само за моделите с код на
областта CEL, CEK)
Когато озаглавявате RDS станция и я приемете, името на програмното обслужване PS ще се появи вместо
зададеното от Вас име. (Не можете да променяте
името PS; то ще бъде записано върху въведеното от
Вас име.)
Използване на системата за радио данни (RDS)
(Само за модел код на областта CEL,
CEK)
Този приемник Ви позволява да използвате системата RDS (Radio Data System), която от своя
страна позволява на радиостанциите да изпращат
допълнителна информация заедно със стандартния
програмен сигнал. Можете да видите RDS информацията на дисплея.
Забележки
RDS се приема само с FM станции.
Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат еднакъв тип услуги. Ако не
сте запознати с RDS услугите във Вашия регион,
проверете за подробности в местните радио
станции.
Извеждане на информацията RDS
Докато приемате RDS станция,
неколкократно натиснете DISPLAY на
приемника.
Всеки път, когато натискате бутона, RDS информацията на дисплея се променя циклично както следва:
Име на програмното обслужване t Честота t
Индикация за тип на програмата а) t Индикация за
радио текст б) t Индикация за текущо време (24часов цикъл) t Приложено звуково поле
а)
Вид програма, която се излъчва.
б)
Текстови съобщения, изпратени от RDS станцията.
Забележки
Ако се получи спешно съобщение от властите, на
дисплея мига “ALARM”.
Когато съобщението е съставено от 9 или повече
символа, съобщението преминава през дисплея.
Ако станцията не осигурява определена RDS услуга,
на дисплея се появява “NO XXXX” (например “NO
TEXT”).
Операции с тунера
Приемане на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM
скалата, като използвате директна
настройка (стр. 58), автоматична
настройка (стр. 58) или предварителна настройка (стр. 61).
Когато приемете станция, която предоставя RDS
услуги, индикаторът RDS свети и името на програмното обслужване се появява на дисплея.
Забележка
Възможно е RDS да не работи правилно, ако приетата от Вас станция не изпраща правилно RDS
сигнала, или ако силата на сигнала е недостатъчна.
Описание на типовете програми
Индикатор за
типа програма
Описание
Новинарска програма
Тематични програми въз основа на
текущите новини
Програми, предлагащи информация
за широк спектър от теми, включително потребителска информация и медицински съвети
Спортни програми
Образователни програми като
“Как да…” и полезни съвети
Радио-пиеси и сериали
Програми за национална и регионална култура, като езикови и
социални проблеми
Програми за наука и технологии
продължава
Индикатор за
типа програма
Описание
Други видове програми като
интервюта с известни личности, игри и комедии
Поп музикални предавания
Рок музикални предавания
Други операции
Включване на аудио входен
режим
(INPUT MODE)
Лесно за слушане
Инструментална, вокална и
хорова музика
Можете да включите входния аудио режим за компоненти, които имат и цифрови, и аналогови аудио
входове.
Изпълнения на оркестри, камерна музика, опера и др.
Музика, която не се вписва в
никоя от горните категории,
като ритъм & блус и реге
Информация за времето
Информация за борсовия пазар,
търговията и др.
Програми за деца
Програми за хората и нещата,
които им влияят
Програми с религиозно съдържание
Програми, при които публиката
изразява своето мнение по
телефона или в публична дискусия
Програми за пътувания. Без
съобщения от TP/TA.
Програми за различни видове
отдих, като градинарство,
риболов, готвене и др.
Джаз програми
Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа.
Можете да използвате и бутоните за избор на
входен сигнал на устройството за дистанционно
управление.
Натиснете INPUT MODE неколкократно, за да изберете входния
аудио режим.
Избраният входен аудио режим се появява на
дисплея.
Входни аудио режими
AUTO IN
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали, когато има цифрови и аналогови връзки. Ако няма
цифрови аудио сигнали, избират се аналогови аудио
сигнали.
COAX IN
Определя цифровите аудио сигнали, постъпващи
през жака DIGITAL COAXIAL.
OPT IN
Определя цифровите аудио сигнали, постъпващи
през жака DIGITAL OPTICAL.
ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали, постъпващи
през жака AUDIO IN (L/R).
Кънтри музика
Популярна музика от страната
или региона
Стара музика
Фолклорни музикални предавания
Разследвания
Всяка програма, която не се
вписва в горните категории
Забележка
Някои аудио входни режими не могат да бъдат зададени в зависимост от входа.
Гледане на компонентни
изображения от други
входове
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)
Вие можете да определите компонентен видео вход
за друг визуален вход
Натиснете AMP и лед това натиснете MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете
“6-VIDEO”.
Натиснете контролния бутон
или контролния бутон b, за да
влезете в менюто.
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете
“COMP. V.A”.
В този случай изберете “DVD-VD1”.
Когато натиснете VIDEO 1, изображението от
свързания към жаковете VIDEO 1 компонент
ще бъде компонентно. Входът, който можете да
определите, се различава за всеки компонентен
видео вход. За подробности вижте “Видео входове за всеки вход” по-долу.
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете контролния бутон B.
Видео входове за всеки вход
Компонентен
видео вход
Входове
Дисплей
.............
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете компонентния видео вход, който желаете да определите (например DVD).
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да въведете избора си.
Забележки
Не можете да определяте няколко видео входа към
един и същ вход.
Не можете да използвате видео входа на оригиналния
вход, ако той е определен към друг.
Други операции
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да въведете параметър.
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете
входа, който желаете да определите за компонентните видео
входни жакове, избрани на стъпка
6 (например VIDEO1).
Гледане на HDMI изображения от други входове
(HDMI ASSIGN)
Вие можете да определите HDMI вход за друг
визуален вход
Натиснете AMP и лед това натиснете MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете
“6-VIDEO”.
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да влезете
в менюто.
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете
“HDMI .A”.
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да въведете параметър.
Натиснете контролния бутон V/v
неколкократно, за да изберете
HDMI вход, който желаете да определите (например DVD).
Натиснете контролния бутон V/v
неколкократно, за да изберете
входа, който желаете да определите за HDMI входни жакове, избрани
на стъпка 6 (например VIDEO1).
В този случай изберете “DVD-VD1”.
Когато натиснете VIDEO 1, изображението от
свързания към жаковете VIDEO 1 компонент ще
бъде HDMI. Звукът ще бъде възпроизведен през
високоговорителя на телевизора. За подробности вижте “Свързване на компоненти посредством HDMI жакове” (стр. 26). Входът, който
можете да определите, се различава за всеки HDMI
вход. За подробности вижте “Входове HDMI”
по-долу.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете контролния бутон B.
Видео входове за всеки вход
Компонентен
видео вход
Входове
Дисплей
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да въведете избора си.
“HDMI” примигва на дисплея.
Забележки
Не можете да определяте повече от един HDMI
вход към един и същ вход.
Не можете да използвате HDMI входа на оригиналния вход, ако той е определен към друг.
Озаглавяване на входни сигнали
Промяна на дисплея
Можете да въведете име, съдържащо до 8 символа за
входни сигнали и да ги виждате на дисплея на приемника. Тази функция е удобна за озаглавяване на жакове
с имената на свързаните към тях устройства.
Можете да проверите звуковото поле и др., като
промените информацията на дисплея.
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
Натиснете DISPLAY неколкократно.
Натиснете бутона за избор
на входен сигнал, за да изберете
входния сигнал, за който искате да
създадете име.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
Натиснете контролния бутон
V/v неколкократно, за да изберете
“5-AUDIO” или “6-VIDEO”.
Натиснете контролния бутон V/v,
за да изберете “NAME IN”.
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да въведете параметър.
Курсорът мига и можете да изберете символ.
Следвайте процедурата, описана в “За да създадете име” (стр. 62).
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете контролния бутон B.
Всички входове, освен FM и AM честотите
Индекс заглавие на входния сигнал а) t Избран входен
сигнал t Звуково поле
FM и AM честоти
Име на програмното обслужване б) или име на предварително настроената станция а) t Честота t
Индикация за тип на програмата б) t Индикация за
радио текст б) t Индикация за текущо време (24часов цикъл) б) t Приложено звуково поле
а)
Индекс заглавието се появява, само когато сте дали
име на входния сигнал или на предварително настроената станция (стр.62, 67). Индекс заглавието не се
появява, когато са въведени само празни интервали
или когато е същото като името на входния сигнал.
б)
Само по време на RDS приемане (само за модели с код
на областта CEL и CEK) (стр. 63).
Други операции
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон b, за да влезете в менюто.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, екранът се
променя циклично както следва:
Таймер за автоматично
изключване
Можете да настроите приемника да се изключи
автоматично след известно време.
Натиснете SLEEP неколкократно
докато захранването е включено.
Всеки път, когато натискате бутона, дисплеят се
променя циклично както следва:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t OFF
Запис с помощта на приемника
Запис на аудио касета или
минидиск
С помощта на приемника можете да записвате на
минидиск или на касета. Вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към касетъчния дек или MD
дека.
Когато използвате таймера за автоматично
изключване, на дисплея свети “SLEEP”.
Съвет
За да проверите оставащото време преди приемникът да се изключи, натиснете SLEEP. Оставащото
време се появява на дисплея. Ако натиснете SLEEP
отново, таймерът за автоматично изключване ще
бъде отменен.
Натиснете един от бутоните за
избор на входен сигнал, за да изберете компонента, който ще възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Подгответе компонента за въз
произвеждане.
Например, заредете CD в CD плейъра.
Подгответе компонента за запис.
Заредете празна касета или MD в записващия дек
и регулирайте записващото ниво.
Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Забележки
Настройките на звука не се отразяват на изходния
сигнал от жаковете MD/TAPE OUT.
Входните аудио сигнали към жаковете MULTI CH
IN не се извеждат от аналогови OUT жакове дори
и когато изберете MULTI CH IN. Възпроизвеждат
се само аналоговите сигнали възпроизведени досега.
Запис на видео носител
Можете да записвате от видео компонент, като
използвате приемника. Вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към Вашия записващ
компонент.
Натиснете един от бутоните за
избор на входен сигнал, за да изберете компонента, който ще възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Например, заредете видеокасета, която искате
да запишете, във видеорекордера.
Използване на устройството за
дистанционно управление
Настройка на дистанционното
управление
Можете да настроите дистанционното, за да контролира и компоненти, които не са с марка Sony като
промените кода. След като контролните сигнали са
били запаметени веднъж, можете да използвате тези
компоненти като част от вашата система.
Освен това, можете и да настроите дистанционното управление за Sony компоненти, които
дистанционното иначе не е способно да командва.
Моля обърнете внимание, че дистанционното може
да контролира само компоненти, които приемат
безжични инфрачервени контролни сигнали.
Натиснете AV
, докато задържате натиснат RM SET UP.
Подгответе компонента за запис.
Заредете празна видеокасета и др. в записващия
компонент (VIDEO 1) за запис.
Индикаторът светва.
Задръжте натиснат бутона за
избор на входен сигнал (включително TV ) за компонента, който желаете да контролирате.
Ако например желаете да контролирате CD
плейър, натиснете SA-CD/CD.
Забележки
Някои източници съдържат защитни сигнали
срещу копиране. В този случай няма да можете да
извършите запис от източника.
Входните аудио сигнали към жаковете MULTI CH
IN не се извеждат от аналогови AUDIO OUT
жакове дори и когато изберете MULTI CH IN.
Възпроизвеждат се само аналоговите сигнали
възпроизведени досега.
Натиснете бутоните с номера, за
да изберете цифров код (или някой
от кодовете, ако съществува
повече от един) отговарящ на компонента, който желаете да управлявате, както и на производителя
на този компонент.
Вижте таблиците на стр. 71 за повече информация относно цифровите кодове, отговарящи
на компонента и неговия производител (първата
и последните две цифри на цифровия код отговарят съответно на категорията и кода на производителя).
Използване на устройството за дистанционно управление
Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Натиснете ENTER.
Веднъж след като цифровите кодове са били
проверени, индикаторът бавно примигва два
пъти и дистанционното автоматично излиза
от режим програмиране.
Повторете стъпки от 1 до 4, за
да контролирате и други компоненти.
За да програмирате дистанционното управление да контролира
телевизор
Натиснете RM SET UP
Индикаторът на RM SET UP примигва бавно.
Натиснете TV
Натиснете бутоните с номера, за да въведете цифровия код (или повече от един, ако има няколко)
за телевизора. За повече подробности вижте
стр. 72.
Натиснете ENTER.
След като цифровия код бъде проверен, индикаторът примигва бавно два пъти и дистанционното управление автоматично излиза от режим
програмиране.
За да отмените програмирането
Натиснете RM SET UP по време на която и да е
стъпка. Дистанционното автоматично излиза от
режим програмиране.
За да активирате входящ сигнал
след програмирането
Натиснете съответния програмиран бутон, за
да активирате входящ сигнал от устройството,
което желаете.
Ако програмирането не е успешно,
проверете едно от следните:
Ако индикаторът не светва в стъпка 1, батериите са изтощени. Подменете и двете батерии.
Ако индикаторът примигне четири пъти един
след друг, докато набирате цифровия код се е получила грешка. Започнете отново от стъпка 1.
Забележки
Индикаторът се изключва, когато е натиснат
активен бутон.
В стъпка 2 ако бъдат натиснати няколко бутони,
само последният натиснат е активен.
В стъпка 2 ако натиснете TV І/--, само TV VOL +/-,
TV CH +/-, TV/VIDEO и WIDE бутони се ре-програмират.
В стъпка 3, ако бъде натиснат бутон, той автоматично се избира и процедурата по програмиране
започва от началото на стъпка 3.
За цифровите кодове само първите три набрани
номера са активни.
За да нулирате паметта на дистанционното управление
За да премахнете всички програми, направете следното, за да нулирате дистанционното управление към
фабричните му настройки.
Натиснете
, AV и MASTER VOL
– по едно и също време.
Индикаторът примигва три пъти и след това се
изключва.
Цифровите кодове отговарят на
компонента и производителя на компонента
Използвайте цифровите кодове от последващите
таблици, за да контролирате компоненти, които
не са с марката Sony, както и компоненти с марката
Sony, които дистанционното иначе не би могло
да управлява. Тъй като сигналът на дистанционното, който компонентът приема се различава в
зависимост модела и годината на производство на
компонента, повече от един код може да бъде предназначен за компонента. Ако не успеете да програмирате
дистанционното си използвайки един от кодовете,
опитайте с друг.
Забележки
Цифровите кодове се базират на най-скорошната
достъпна информация за всеки от производителите. Въпреки това съществува възможност Вашият
компонент да не отговори на някой или на всички
от изброените кодове.
Не всички бутони за настройка на Вашето дистанционно управление може да са налични, когато ги
използвате с определен компонент.
За да контролирате CD плейър
За да контролирате LD плейър
За да контролирате видео CD плейър
За да контролирате видеорекордер
За да контролирате DAT дек
За да контролирате MD дек
Използване на устройството за дистанционно управление
За да контролирате касетъчен дек
Aко видеорекордер на AIWA не работи след като
сте въвели кода за AIWA, въведете вместо това
кода на Sony.
За да контролирате DVD плейър
За да контролирате DVD рекордер
За да контролирате телевизор
За да контролирате сателитен тунер
продължава
Използване на устройството за дистанционно управление
За да контролирате кабелна кутия
За да контролирате тунер
Допълнителна информация
Речник
За да контролирате блу-рей диск
рекордер
За да контролирате плейстейшън
Компонентно видео
Формат за предаване на информация за видео сигнали,
състояща се от три отделни сигнала: осветеност
Y, цветност Pb и цветност Pr. Висококачествените
изображения, като например DVD video или HDT
Video изображения се предават по-достоверно. Трите
жака са цветни - зелен, син и червен.
Сложен видео сигнал
Стандартен формат за предаване на информация за
видео сигнали. Сигналът за осветеност Y и сигналът
за цветност C се комбинират и предават заедно.
Dolby Digital
За да контролирате харддиск рекордер
Технология за цифрово аудио кодиране/разкодиране,
разработена от Dolby Laboratories, Inc. Тя се състои
от предни (ляв/десен), централен, съраунд (ляв/десен)
и субуфер канали. Това е отличаващ се аудио стандарт
за DVD видео, познат като 5.1 съраунд. Тъй като
съраунд информацията е записана и възпроизведена
в стерео формат, тази технология предоставя
по-реалистичен звук, отколкото Dolby съраунд
технологията.
Dolby Digital Surround EX
Акустична технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията за задния съраунд
звук се преобразува в обикновени ляв и десен съраунд
канали, така че звукът може да бъде възпроизведен в
6.1 канала. Сцените с движение се възпроизвеждат с
по-динамично и реалистично звуково поле.
Dolby Pro Logic II
Тази технология преобразува двуканално стерео
в 5.1 канално за възпроизвеждане. Съществуват
режим MOVIE за възпроизвеждане на филми и режим
MUSIC за възпроизвеждане на стерео източници,
като например музика. Старите филми, кодирани в
обикновен стерео формат могат да бъдат преобразувани в 5.1 съраунд звук.
Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES
Формат за 6.1 канално възпроизвеждане с информация
за заден съраунд. Съществуват два режима “Discrete
6.1”, който записва всички канали, независимо един от
друг, и “Matrix 6.1”, който преобразува задния съраунд
канал в ляв и десен канали. Този режим е идеален за
възпроизвеждане на филмова музика.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Технология за 7.1 (или 6.1) канално възпроизвеждане.
Заедно с кодирания звук в Dolby Digital Surround
EX, 5.1 каналният Dolby Digital звук може да бъде
възпроизведен в 7.1 (или 6.1) канал. Съществуващият стерео звук може да бъде възпроизведен в 7.1 (или
6.1) канал.
Технология, създадена чрез модифициране на свързващата дисплея технология, DVI (Digital Visual Interface) за
АV оборудване. Този интерфейс може да предава видео,
аудио и контролни сигнали в цифров формат.
Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
За да преобразувате аналогов звук в цифров, аналоговите данни трябва да бъдат определени. Този
процес се нарича анализиране и броят на определяне на
аналоговите данни в секунда се нарича честота. Един
стандартен музикален диск събира данни, определени
в 44,100 пъти в секунда, което се означава с честота
от 44.1 кHz. По-високата честота означава по-добро
качество на звука.
Аудио технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Централната и моно съраунд информация се преобразува в два стерео канала. Когато
бъде преобразуван, звукът се кодира и извежда като
четири канален съраунд звук. Това е най-често срещаният метод на аудио преобразуване за DVD видео.
Честота
DTS 96/24
Висококачествен звуков формат за цифрови сигнали.
Записва звук с честота и битрейт от 96 кHz/ 24
bit, който е възможно най-високият за DVD видео.
Броят на каналите за възпроизвеждане е различен в
зависимост от софтуера.
DTS Neo:6
Тази технология преобразува двуканален стерео звук
в 6.1 канален. Съществуват два режима за избор в
зависимост от източника на възпроизвеждане и Вашите предпочитания. CINEMA за филми и MUSIC
за стерео източници, като например музика.
Допълнителна информация
DTS цифров съраунд
Технология за цифрово аудио кодиране и декодиране
за киносалони, разработена от Digital Theater Systems,
Inc. тя компресира звука по-малко от Dolby Digital
като предоставя по-високо качество на звука.
продължава
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне в кутията, изключете приемникът от мрежовото захранване и проверете устройството при квалифициран
персонал, преди да го включите отново.
Източници на захранване
Преди да започнете работа, проверете дали
работното напрежение на устройството съответства на Вашето мрежовото захранване.
Работното напрежение е указано на гърба на
приемника.
Устройството не е изключено от източника на
променлив ток (мрежата), докато е свързано с
контакта на стената, дори ако самото устройство е изключено.
Ако няма да използвате устройството за дълъг
период време, уверете се, че сте изключили приемника от контакта. За да го направите, издърпайте щепсела; никога не дърпайте кабела.
Захранващият кабел може да бъде подменян само в
квалифициран сервиз.
Покачване на температурата
Въпреки че устройството загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате
устройството продължително време с висока
сила на звука, температурата в корпуса на върха,
отстрани и на дъното се покачва значително. За да
не се изгорите, не докосвайте корпуса.
Инсталиране
Поставете устройството на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура и да удължите живота
на приемника.
Не поставяйте устройството близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични вибрации.
Не поставяйте нищо върху устройството, което
би могло да запуши вентилационните отвори и да
причини неизправност.
Не поставяйте приемника близо до оборудване,
като например телевизор, видеорекордер или
касетъчен дек. (Ако приемникът бъде използван
заедно с телевизор, видеорекордер или касетъчен дек,
и ако е поставен твърде близо до това оборудване,
възможно е може да се появи шум и качеството на
картината да се влоши. Това е възможно най-вече,
когато използвате стайна антена. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате външна антена.)
Внимавайте, когато поставяте устройството на
специално третирани повърхности (с восък, лак, безир и др.), тъй като е възможно да се получи промяна
на цвета на повърхността.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, уверете се,
че сте изключили приемника и извадете щепсела от
контакта на стената.
Почистване
Почиствайте кутията, панела и контролните бутони с парче мек плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте никакви абразивни парчета
плат, грапави прахове или разтвори като алкохол и
бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно Вашия приемник, моля, обърнете се към най-близкия доставчик
на Sony.
Отстраняване на проблеми
Ако срещате някой от следните проблеми, докато
използвате приемника, използвайте това ръководство за отстраняване на проблеми, за да си
помогнете.
Няма звук, независимо кой компонент е избран, или звукът е с много
ниско ниво.
Проверете дали високоговорителите и компонентите са здраво свързани.
Проверете дали приемникът и всички компоненти са включени.
Проверете дали MASTER VOLUME не е зададен в
положение “VOL MIN” (минимална сила на звука).
Проверете дали SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) не са
зададени в положение “OFF”.
Проверете дали слушалките не са свързани.
Натиснете MUTING, за да отмените функцията
заглушаване.
Проверете дали сте избрали правилния компонент
с приемника.
Защитното устройство на приемника е включено. Изключете приемника, отстранете проблема и
отново включете захранването.
Проверете дали компонентът е правилно свързан
към входните аудио жакове за този компонент.
Проверете дали кабелът/ кабелите за тази връзка
е/ са здраво свързани с жаковете на приемника и
компонента.
Свържете слушалки към жака PHONES, за да проверите дали звукът се извежда през слушалките. Ако само
един канал се извежда през слушалките, компонентът вероятно не е свързан правилно. Проверете
дали всички кабели са здраво свързани с жаковете
на приемника и компонента. Ако и двата канала се
извеждат през слушалките, предният високоговорител вероятно не е свързан правилно с приемника.
Проверете свързването на предния високоговори
тел, който не извежда сигнала.
Уверете се, че сте свързали към L и R жаковете на
аналоговия компонент и не само към един от двата
жака L или R. Използвайте аудио кабел (не е приложен).
Няма звук от аналогови двуканални
източници.
Проверете дали INPUT MODE не е зададен в положение “COAX IN” или “OPT IN” (стр. 64).
Проверете дали не е избрана функцията MULTI CH IN.
Няма звук от цифрови източници
(от входните жакове COAXIAL или
OPTICAL).
Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “ANALOG” (стр. 64). Проверете също
дали INPUT MODE не е зададен в положение “COAX
IN” за източниците от входните жакове OPTICAL
или в положение “OPT IN” за източниците от
жаковете COAXIAL.
Проверете дали не е избрана функцията MULTI CH IN.
продължава
Допълнителна информация
От определен компонент не излиза
звук.
Няма звук от един от предните високоговорители.
Източникът на звук изведен на приемника от HDMI жака не се възпроизвежда от телевизионните високоговорители.
Проверете HDMI връзката.
Не можете да слушате Super Audio CD, когато сте
свързали HDMI жак.
В зависимост от компонента за възпроизвеждане, може да има нужда да настроите съответния
компонент. Обърнете се към упътването за експлоатация приложено с всеки компонент.
Левите и десните сигнали са небалансирани или се извеждат обратно.
Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
Регулирайте параметрите на баланса в менюто
LEVEL.
Чува се неприятен шум или жужене.
Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани здраво.
Проверете дали свързващите кабели са далеч от
трансформатор или мотор, и на поне 3 метра от
телевизор или флуоресцентна лампа.
Преместете телевизора далеч от аудио компонентите.
Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги
с парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Няма звук от задните съраунд високоговорители.
Някои дискове нямат Dolby Digital Surround EX
звук, дори на опаковката да има логото Dolby Digital
Surround EX. В този случай изберете “SB ON” (стр. 39).
Няма звук от субуфера.
Уверете се, че субуферът е свързан здраво и правилно.
Уверете се, че субуферът е включен.
Уверете се, че параметърът за избор на субуфера е
зададен в положение “YES” (стр. 41).
Не се извежда звук от субуфера в зависимост от
звуковото поле.
Не се постига съраунд ефект.
Уверете се, че функцията звуково поле е включена
(натиснете MOVIE или MUSIC).
Звуковите полета не действат за сигнали с честота
на дискретизация по-голяма от 48 kHz.
Dolby Digital или многоканалният DTS
звук не се възпроизвежда.
Няма звук или се чува много слаб
звук от централния/съраунд/задните
съраунд високоговорители.
Изберете режима CINEMA STUDIO EX (стр. 54).
Регулирайте нивото на високоговорителите
(стр. 34).
Уверете се, че централният/съраунд високоговорителите са зададени в положение “SMALL” или
“LARGE” (стр. 41).
Уверете се, че параметърът за избор на задните
съраунд високоговорители е зададен в положение
“YES” (стр. 41).
Проверете дали възпроизвежданото DVD и др. е
записано в Dolby Digital или DTS формат.
Когато свържете DVD плейър и т.н към цифровите
входни жакове на приемника, проверете аудио на
стройката (настройките за изходните аудио жакове) на свързания компонент.
Записът не може да бъде направен.
Проверете дали компонентите са свързани правилно.
Изберете източника чрез бутоните за избор на
входен сигнал.
FM приемането е слабо.
Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не е приложен в комплекта), за да свържете приемника към
външна FM антена, както е показано по-долу. Ако
свържете приемника с външна антена, трябва да
заземите. За да предотвратите газова експлозия,
не свързвайте заземяващия кабел към газова тръба.
RDS информацията, която желаете,
не се появява.*
Свържете се с радиостанцията и проверете дали тя
предлага въпросната услуга. Ако е така, значи въпросната услуга е временно недостъпна.
Няма картина или се появява неясна
картина на телевизионния екран или
на монитора.
Външна FM антена
Изберете съответния вход на приемника.
Задайте телевизора в съответния режим на приемане.
Преместете телевизора далеч от аудио компонентите.
Определете входа за видео компонента правилно.
Приемник
Заземяващ кабел
(не е приложен в
комплекта)
Към земята
Радиостанциите не могат да бъдат
приемани.
Изберете подходящ входящ сигнал посредством
входящите бутони
Настройте телевизора си в подходящ входящ режим
Преместете аудио компонентите на разстояние от
телевизора
Насочете компонентния видео сигнал правилно.
Лампичката MULTI CHANNEL
DECODING не светва в синьо.
Уверете се, че компонента за възпроизвеждане е
свързан към цифровия жак и входът е избран
правилно за приемника.
Проверете дали входният източник на възпроизвеждания софтуер отговаря на многоканалния
формат.
Проверете дали настройката на компонента за
възпроизвеждане е в положение на многоканално
възпроизвеждане.
RDS не работи.*
Уверете се, че сте приели FM RDS станция.
Изберете FM станция с по-силен сигнал.
продължава
Допълнителна информация
Проверете дали антените са добре свързани.
Регулирайте положението им и свържете външна
антена, ако е необходимо.
Силата на сигнала от радиостанциите е твърде
слаб (когато приемате с автоматична настройка).
Използвайте директна настройка.
Уверете се, че сте задали интервала на приемане
правилно (когато приемате AM станции с директна настройка).
Няма предварително настроени станции или предварително настроените станции са били изтрити (когато приемате чрез сканиране за предварително настроени станции). Настройте предварително станциите (стр. 60).
Неколкократно натиснете DISPLAY, така че
честотата да се появи на дисплея.
Изображението изведено през HDMI
жака не се възпроизвежда на телевизионния екран или на монитора
Устройство за дистанционно
управление
Устройството за дистанционно
управление не работи.
Насочете устройството за дистанционно управление към сензора -- на приемника.
Отстранете всички препятствия между устройството за дистанционно управление и приемника.
Сменете всички батерии в устройството за
дистанционно управление с нови, ако са изтощени.
Уверете се, че сте избрали верния вход с устройството за дистанционно управление.
Ако не успеете да отстраните проблема с по-горе описаните операции
Можете да изчистите паметта на приемника (стр.
29). Обърнете внимание, обаче, че всички запаметени
настройки ще върнат в настройките си по подразбиране и Вие трябва да ги настроите отново.
Ако проблемът продължава
Свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
* Само за моделите с код на областта CEL, CEK.
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят показва съобщение.
Можете да проверите състоянието на приемника като видите съобщението. Обърнете се към
следната таблица, за да отстраните проблема. Ако
проблемът продължава, свържете се с най-близкия
сервиз на Sony. Ако се появи съобщение за грешка докато извършвате автоматична настройка, вижте
“Кодове за предупреждение и грешки” (стр. 32), за да
решите проблема.
DEC. EROR
Появява се, когато сигналът, който приемникът
не може да декодира (например DTS-CD), се въвежда, когато “DEC. PRI” е зададен в положение “DEC.
PCM” в менюто AUDIO. Задайте в положение
“DEC. AUTO” (стр. 40).
PROTECT
От високоговорителите бие ток. Приемникът
автоматично се изключва след няколко секунди.
Проверете свързването на високоговорителите и
включете захранването отново.
Изтриване на паметта
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 29
Индивидуални звукови полета
стр. 57
3)
Спецификации
Спецификации за аудио захранването
Усилвател
Модели с код на областта СЕL, CEK, AU
Изходна мощност в стерео режим 1), Премерена
изходна мощност 1)2)
8ohms 20 Hz - 20 kHz, THD 0,09%
85W + 85 W, 110 W/ch
8ohms 1kHz, THD 0,7%
100W +100W, 120W/ch
8ohms 1kHz, THD 10%
125W + 125W, 150W/ch
1)
4)
INPUT SHORT (когато е избран тон и звуково поле).
Премерена мрежа, входящо ниво.
FM тунер
Обхват
87.5 - 108.0 MHz
Средна честота
10.7 MHz
Използваема чувствителност
11.2 dBf, 1 μV/75 ohms
S/N
Моно/Стерео
76 dB/70 dB
Изкривяване на хармониците при 1 kHz
Моно/Стерео
0,3% / 0,5%
Разделяне
45 dB at 1 kHz
Честотен обхват
30 Hz - 15 kHz,
+0.5/-2 dB
Измерена при следните условия:
Областен код
Изисквания към захранването
AM тунер
Код на областта
2)
Обхват
Изходна мощност за преден, централен, съраунд
и заден съраунд. В зависимост от настройките
на звуковото поле и източника, възможно е да
няма изходен звуков сигнал.
Честотен обхват
Аналогов 10Hz - 70 kHz
+0.5/-2dB(когато е избран
тон и звуково поле)
стъпка
стъпка
Средна честота
Използваема чувствителност
450 kHz
50 dB μ/m (при 1,000
kHz или 999 kHz)
Входове
Изходи (аналогови)
Волтаж: 500mV/10 kohms
Волтаж: 2 V/1 kohm
Еквалайзер
Ниво на усилване ± 6 dB, 1dB стъпка
Видео
Входове/ Изходи
Видео:
S-video:
1Vp-p/75 ohms
Y: 1 Vp-p/75 ohms
C: 0.286 Vp-p/75 ohms
COMPONENT VIDEO:
1Vp-p/75 ohms
PB/CB/B-Y: 0.7 Vp-p/
75 ohms
PR/CR/R-Y: 0.7 Vp-p/
75 ohms
80 MHz HD
Pass Through
продължава
Допълнителна информация
Аналогови Чувствителност:
500mV/50kohms
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4)
Цифрови Импеданс: 75 ohms
(коаксиални) S/N: 100dB
(A, 20 kHz LPF)
Цифрови S/N: 100 dB
(оптични) (A, 20 kHz LPF)
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Областен код
Изисквания към захранването
Консумация на електроенергия
Областен код
Изисквания към захранването
Консумация на електроенергия (в режим готовност)
0.2 W
Променливотокови изводи
Областен код
Изисквания към захранването
Размери (ш/в/д) (Приблизително)
430 х 157.5 х 316 мм включително издадените части и
бутони
Тегло (Прибл.) 8.5 кг.
Приложени аксесоари
FM жична антена (1)
AM кръгова антена (1)
Устройство за дистанционно управление RMААР011 (1)
Батерии R6 (размер АА) (2)
Микрофон ECM-AC2 (1)
За подробности относно областния код на компонента, който използвате, вижте стр. 2.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
Индекс
Цифри
2 канала
2CH STEREO
5.1 канала
6.1 канала
56
56
13
13
В-Т
Видеорекордер
връзки
20
Видео игра
връзки
20
AUTO CALIBRATION
31
AUTO FORMAT DIRECT (A.F.D.) 51
AUTOBETICAL
59
Високоговорители
връзки
Заглушаване на звука
14
35
CD плейър
връзки
възпроизвеждане
Запис
на мини диск или аудио лента 68
на носител за запис
69
А-V
15
36
COMPONENT VIDEO ASSIGN 65
Digital Cinema Sound (DCS)
55
Dolby Digital
74
DTS
75
DVD плейър
Връзки
възпроизвеждане
20
37
15
63
Super Audio CD плейър
връзки
възпроизвеждане
SUR BACK DECODING
TEST TONE
15
36
44
34
20
20
66
64
57
Избор
Избор на компонент
на звуково поле
на система високоговорители
53
35
53
30
Касетъчен дек
връзки
15
Меню
A.CAL
AUDIO
EQ
LEVEL
SUR
SYSTEM
TUNER
VIDEO
50
45
43
42
43
47
45
46
Настройка
автоматична
директна
на станции
58
58
61
Озаглавяване
Първоначална настройка
62, 67
29
Сателитен тунер
връзки
20
Съобщения за грешки
80
Таймер за самостоятелно
изключване
68
Телевизор
връзки
20
Тунер
връзки
28
Допълнителна информация
DVD рекордер
връзки
HDMI
Връзки
HDMI ASSIGN
INPUT MODE
MD дек
връзки
RDS
Звуково поле
нулиране
www.sony.bg
Download PDF

advertising