Sony | SRS-XB3 | Sony SRS-XB3 Преносим безжичен BLUETOOTH® високоговорител Информация за продукта

4-587-047-21(1) (BG)
Персонална
аудиосистема
Справочно ръководство
ˎˎИзползвайте само предоставения адаптер за променлив ток. За да избегнете повреда на
системата, не използвайте никакъв друг адаптер за променлив ток.
Поляритет на щепсела
ˎˎВключете адаптера за променлив ток в близък електрически контакт. Ако възникне
проблем, незабавно го изключете от електрическия контакт.
ˎˎНе инсталирайте адаптера за променлив ток в затворени пространства, като например
полица за книги или вграден шкаф.
ˎˎЗа да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности
върху адаптера за променлив ток и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Относно поставянето
ˎˎНе поставяйте високоговорителя на неравна повърхност.
ˎˎНе оставяйте системата близо до източници на висока температура или на място с пряка
слънчева светлина, силна запрашеност, влага, дъжд или механични вибрации.
Относно работата
ˎˎНе поставяйте никакви малки предмети и др. в жаковете или вентилационния отвор на
задната част на системата. Това може да причини късо съединение или неизправност
в системата.
Относно почистването
ˎˎНе използвайте алкохол, бензин или разредител за почистване на корпуса.
SRS-XB3
Други
ˎˎКогато използвате функцията за добавяне на високоговорители, са нужни две устройства.
Докато използвате функцията за добавяне на високоговорители, се поддържа само SBC
кодек.
ˎˎАко имате въпроси или проблеми, свързани с тази система, които не са разгледани в това
ръководство, моля, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
©2016 Sony Corporation
Относно авторските права
http://www.sony.net/
Български
Персонална аудиосистема
Преди да използвате системата, моля, прочетете това ръководство внимателно и го запазете
за бъдещо използване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте адаптера за
променлив ток на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности
върху адаптера за променлив ток и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например полица за книги или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като слънце, огън и други подобни, за
продължително време.
Тъй като за изключването на адаптера за променлив ток от електрическата мрежа се използва
основният му щепсел, включете го в леснодостъпен електрически контакт. Ако забележете
нещо необичайно във функционирането му, изключете го незабавно от електрическия контакт.
Уредът не е изключен от източника на променливотоково захранване (електрическата
мрежа), докато е свързан към електрическия контакт, дори и самият уред да е изключен.
Предпазни мерки
Забележка при използване с мобилен телефон
ˎˎЗа подробности относно използването на мобилния ви телефон, когато приемате
телефонно обаждане, докато звукът се предава чрез Bluetooth връзка, вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени с мобилния телефон.
Относно безопасността
ˎˎТабелката с името и важна информация относно безопасността се намират на задната
външна страна на основното устройство и върху адаптера за променлив ток.
ˎˎПреди да използвате системата, проверете дали работното й напрежение съвпада с това
на местното електрозахранване.
Където е закупен
Работно напрежение
Всички държави/региони
100 V – 240 V променлив ток, 50 Hz/60 Hz
Забележки за адаптера за променлив ток
ˎˎКогато свързвате или разкачате адаптера за променлив ток, изключвайте системата
предварително. В противен случай може да възникне неизправност.
ˎˎLDAC™ и логотипът на LDAC търговски марки на Sony Corporation.
ˎˎСловната марка Bluetooth® и логотиповете са регистрирани търговски марки,
притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Sony Corporation
е по лиценз.
ˎˎМаркировката N е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc.
в САЩ и други държави.
ˎˎДругите търговски марки и имена са на съответните им притежатели.
Забележки относно функцията за водоустойчивост
(Прочетете, преди да използвате системата)
Водоустойчиви характеристики на тази система
Тази система има спецификация за водоустойчивост*1,*2 IPX5*3, както е указано в „Степени на
защита срещу навлизане на вода“ в IEC60529 „Оценка за зашита от навлизане (IP код)“.
Въпреки това тази система не е напълно херметизирана срещу вода.
Не изпускайте системата в гореща вода във вана и не я използвайте целенасочено във вода.
В зависимост от употребата водата, навлизаща в системата, може да причини пожар, токов
удар или неизправност.
Използвайте системата при пълно разбиране на посоченото по-долу.
Течности, за който се прилагат спецификациите за водоустойчивост
Приложими:
прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:
течности, различни от горните (сапунена вода, вода с перилен
препарат или препарати за баня, шампоан, гореща изворна
вода, гореща вода, вода от басейн, морска вода и др.)
*1 Изисква се капачката да е затегната добре.
*2 Предоставените аксесоари не са водоустойчиви.
*3 IPX5 (Степен на защита срещу струи вода): Системата е изпитана и е установено, че може
да продължи да работи след излагане на директни струи вода при използване на дюза
с вътрешен диаметър 6,3 мм от всяка посока, при което се прилага вода с дебит около
12,5 л/мин за повече от 3 минути от разстояние от около 3 м.
Водоустойчивите характеристики на системата са базирани на нашите измервания при
условията, описани тук. Обърнете внимание, че неизправности в резултат на навлизане
на вода, причинени от неправилна употреба на клиента, не се покриват от гаранцията.
За да избегнете влошаване на водоустойчивите характеристики
Вижте посоченото по-долу и използвайте системата правилно.
ˎˎНе използвайте и не оставяйте системата в прекомерно гореща или студена среда
(температури извън диапазона от 5 °C – 35 °C). Ако системата се използва или оставя извън
горния диапазон, тя може да спре автоматично, за да защити вътрешната верига.
ˎˎВнимавайте да не изтървате системата и да не я подлагате на механични сътресения.
Деформацията или повредата могат да влошат водоустойчивите характеристики.
ˎˎНе използвайте системата на място, където голямо количество нормална или гореща вода
може да се излее върху нея. Системата не е разработена за устойчивост на вода под
налягане. Използването на системата на горните места може да доведе до неизправност.
ˎˎНе изливайте вода с висока температура и не издухвайте горещ въздух от сешоар или
друго устройство директно върху/срещу системата. Освен това никога не използвайте
системата на места с висока температура, например сауна или близо до печка.
ˎˎИзползвайте внимателно капачката. Капачката играе много важна роля за поддържането
на водоустойчивите характеристики. Когато използвате системата, проверявайте дали
капачката е напълно затворена. Когато затваряте капачката, внимавайте да не позволявате
навлизането на чужди обекти във вътрешността. Ако капачката не е затворена напълно,
водоустойчивите характеристики може да се влошат и това да доведе до неизправност на
системата като резултат от навлизането на вода в нея.
Капачка
Как да се грижите за системата, когато се намокри
Ако системата се намокри, първо отстранете водата от нея, след което избършете влагата
чрез мека, суха кърпа. Особено в студени региони оставянето на влага на повърхността може
да причини замръзване на системата и неизправност. Избърсвайте влагата след
използването на системата.
Поставете системата върху кърпа или сух плат. След това я оставете на стайна температура
и я подсушете, докато не остане влага.
Спецификации
Секция на високоговорителите
Система от високоговорители
прибл. 48 мм в диам. × 2
Затворен тип
Mодел с пасивен радиатор
Bluetooth
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация, версия 3.0
Изход
BLUETOOTH спецификация Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Линия на видимост прибл. 10 м*1
Честотна лента
Лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2
A2DP (Разширен профил на аудиоразпространение)
AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)
HSP (Профил за слушалки)
HFP (Профил за свободни ръце)
3
Поддържан кодек* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на семплиране 44,1 kHz)
*1 Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като например препятствия
между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност при приемането, характеристики на антената, операционна система,
софтуер и др.
2
* Профилите на Bluetooth стандарта указват целта на Bluetooth комуникацията между
устройствата.
*3 Кодек: компресия на аудиосигнала и формат на преобразуването
*4 Кодек за подобхват
*5 Разширено аудиокодиране
*6LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява предаването
на аудиосъдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори чрез BLUETOOTH
връзка. За разлика от други съвместими с BLUETOOTH технологии за кодиране, например
SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на Hi-Res аудиосъдържанието*7 и позволява
около три пъти повече данни*8, в сравнение с тези други технологии, да бъдат предадени
по безжична BLUETOOTH мрежа с безпрецедентно качество на звука благодарение на
ефективно кодиране и оптимизирано пакетиране.
*7 С изключение на съдържание във формат DSD.
8
* В сравнение с SBC (Subband Coding), когато е избрана побитова скорост от 990 kbps
(96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Микрофон
Тип
Електретен кондензатор
Характеристики на насочване
Във всяка посока
Ефективен честотен диапазон
100 Hz – 7 000 Hz
Обща информация
Вход
Жак AUDIO IN (ø 3,5 мм стерео минижак)
DC OUTUSB жак тип A (за зареждане на батерията на свързано устройство)
(5 V, макс. 1,5 A)
Захранване
Постоянен ток 15 V (при използване на предоставения адаптер за
променлив ток, свързан към захранване с променлив ток 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz) или при използване на вградената литиево-йонна батерия
Живот на литиево-йонната батерия (при използване на BLUETOOTH връзка)
прибл. 24 часа*9
Консумация на електроенергия
30 W
Консумация на енергия (в режим на готовност)
По-малко от 0,5 W
Консумация на енергия (в режим на готовност на BLUETOOTH)
По-малко от 0,5 W
Размери (включително издадените части и бутоните за управление)
Прибл. 211 мм × 80 мм × 83 мм (ш/в/д)
Тегло
прибл. 930 г, вкл. батерията
Принадлежности от комплекта
Адаптер за променлив ток (AC-E1525M) (1)
Щепсел (2)
Инструкции за експлоатация (2)
Справочно ръководство (този документ) (2)
Гаранционна карта (1)
*9 Когато се използва указаният музикален източник и нивото на силата на звука на
устройството е зададено на 10.
Ако нивото на силата на звука е зададено на максимум, животът за използване ще бъде
около 4 часа.
Времето може да варира в зависимост от температурата или условията на използване.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Download PDF

advertising