Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Информация за продукта

4-273-052-11(1) (BG)
Многоканален
аудио-видео
приемник
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
Справочно ръководство
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не поставяйте открити източници
на пламък върху устройството, като
например запалени свещи.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за книги
или вграден шкаф.
Тъй като захранващият кабел се използва за
изключване на уреда от електрическата мрежа,
включете го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно в уреда,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце, огън и други подобни.
Уредът не е изключен от електрическата мрежа,
докато е свързан към контакта, дори и самият
той да е изключен.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може доведе до увреждане
на слуха.
Този символ е предназначен
да предупреждава потребителя
за наличието на повърхност,
която може да е гореща, ако
се докосне по време на
нормална работа.
Това оборудване е изпробвано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за ЕМС, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 10 фута
(3 метра).
2BG
За клиентите в Европа
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката
му показва, че той не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци. Вместо това той
трябва да бъде предаден в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо изхвърляне на
този продукт. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете към
местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химически символ.
Химическите символи за живак (Hg) или олово
(Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка с
вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на
батерията, предайте продукта в края на
експлоатационния му цикъл в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерията се
обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта.
Съобщение за потребителите:
Следната информация е приложима
само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите
на ЕС.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за EMC и безопасността на
продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването и гаранцията,
прегледайте адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване и гаранция.
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital
и Pro Logic Surround, както и DTS**
Digital Surround System
* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът „двойно D“
са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведено по лиценз според номера на
патенти в САЩ: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други
издадени и предстоящи патенти в САЩ
и по света. DTS и символът са регистрирани
търговски марки, като DTS-HD, DTS-HD
Master Audio и логотипите на DTS са
търговски марки на DTS, Inc. Продуктът
включва софтуер. © DTS, Inc. Всички
права запазени.
Този приемник е снабден с технологията
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логотипът HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати и
в други държави.
Абонаментите за Sirius се продават отделно и
за тях са валидни Общите условия на Sirius
(вижте www.sirius.com). Не забравяйте да
прочетете това споразумение, преди да закупите
абонамент. Sirius, XM и всички свързани марки и
логотипи са търговски марки на Sirius XM Radio
Inc. и нейните клонове. Всички права запазени.
Типът шрифт (Shin Go R), инсталиран в този
приемник, е предоставен от MORISAWA &
COMPANY LTD. Тези имена са търговски марки
на MORISAWA & COMPANY LTD. и авторското
право върху шрифта също принадлежи на
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и в други държави.
Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки са
собственост на съответните им притежатели.
В това ръководство символите ™ и ® не
са посочени.
продължение
3BG
BG
MICROVAULT е търговска марка на
Sony Corporation.
VAIO и VAIO Media са регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към iPod
или съответно iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта му със
стандартите за безопасност и нормативните
разпоредби. Моля, имайте предвид, че
използването на този аксесоар с iPod или iPhone
може да окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
DLNA и DLNA CERTIFIED са търговски
марки и/или търговски марки за услуги
на Digital Living Network Alliance.
Wake-on-LAN е търговска марка на
International Business Machines Corporation
в Съединените щати.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™
и Windows Media са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или
в други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се употребата
или разпространението на такава технология
извън този продукт без лиценз от Microsoft
или от клон, упълномощен от Microsoft.
Технологията за аудио кодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логотипът „x.v.Color
(x.v.Colour)“ са търговски марки на
Sony Corporation.
„BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистрирана търговска марка
на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ е регистрирана търговска марка
на Sony Corporation.
4BG
PARTY STREAMING и логотипът
PARTY STREAMING са търговски марки
на Sony Corporation.
Предпазни мерки
За безопасност
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
се излее течност, изключете приемника от
електрическата мрежа и го предайте за
проверка на квалифициран персонал,
преди да го използвате отново.
За източници на захранване
• Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на приемника.
• Уредът не е изключен от източника
на променливотоково захранване
(електрическата мрежа), докато е свързан
към стенния контакт, дори и самият уред
да е изключен.
• Ако няма да използвате приемника дълго
време, го изключете от стенния контакт.
За да изключете кабела за
променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа),
хванете щепсела. Никога не дърпайте
кабела.
• (само при модели за САЩ и Канада)
Единият шип на щепсела е по-широк
от другия от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете да
вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от който сте
закупили оборудването.
• Кабелът за променливотоково
захранване (проводника към
електрическата мрежа) трябва да се
подменя само в квалифициран сервизен
магазин.
При повишена температура
Въпреки че приемникът загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате този приемник продължително
и често, температурата отгоре, встрани
и в задната част на корпуса се повишава
значително. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте корпуса.
При поставяне
• Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на
температурата и да удължите живота му.
• Не поставяйте приемника близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
• Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
• Не поставяйте приемника близо до
оборудване като телевизор,
видеокасетофон или магнетофон.
(Ако приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо до
това оборудване, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. Това е особено вероятно при
използване на вътрешна антена (ефирна).
Затова е препоръчително да се използва
външна антена (ефирна).)
• Бъдете внимателни при поставяне на
приемника върху повърхности, които
са били специално обработени (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
При работа
Преди да свържете друго оборудване,
се уверете, че сте изключили приемника и сте
извадили захранващия кабел от контакта.
При почистване
Почиствайте корпуса, панела и уредите
за управление с мека кърпа, навлажнена
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
5BG
Спецификации
Секция на усилвателя
При модела за Европа1)
Изходна мощност в стерео режим
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 1%)
100 W + 100 W
Изходна мощност в съраунд режим2)
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 10%)
140 W на канал
1)
Измерено при следните условия:
Изисквания за захранването: 230 V променлив
ток, 50 Hz
2)
Еталонна изходна мощност за предни,
централен, съраунд, задни съраунд и предни
високи високоговорители. В зависимост от
настройките на звуковото поле и източника
е възможно да няма извеждане на звук.
Честотна характеристика
Аналогов
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (с
изключени звуково поле
и еквалайзер)
Входна мощност
Аналогов
Чувствителност: 500 mV/
50 килоома
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Цирфов
(коаксиален)
Импеданс: 75 ома
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Цифров
(оптичен)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Изходна мощност (аналогов)
AUDIO OUT
Работно напрежение:
500 mV/1 килоом
SUBWOOFER
Работно напрежение:
2 V/1 килоом
Еквалайзер
Нива на усилване ±10 dB, 1 dB стъпка
3) INPUT SHORT (с изключени звуково поле
4)
и еквалайзер).
Измерена мрежа, входно ниво.
6BG
Секция за FM тунер
Честотен обхват
Антена (ефирна)
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM кабелна антена
(ефирна)
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирано
Междинна честота
10,7 MHz
Секция на AM тунера
Обхват на настройката
С 9-килохерцова скала на настройване
531 kHz – 1602 kHz
Антена
Рамкова антена
Междинна честота 450 kHz
Секция за видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ома
PB: 0,7 Vp-p, 75 ома
PR: 0,7 Vp-p, 75 ома
80 MHz HD Pass Through
HDMI видеосигнал
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
3D
Формат
2D
Формат
„Опаковане на
кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един
до друг“ (Sideby-Side)
(половина)
Формат „Над-под“
(Over-Under)
(Горна и долна
част)
1920×1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920×1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920×1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920×1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920×1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920×1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280×720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280×720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280×720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280×720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720×480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720×576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640×480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
Секция iPhone/iPod
Общи сведения
Прав ток 5V 1,0 A макс.
Изисквания за захранването
230 V променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на енергия
240 W
Консумация на енергия (в режим на
готовност)
0,3 W (когато „Ctrl for
HDMI“ е зададено
на „OFF“)
Размери (ширина/височина/дълбочина) (прибл.)
430 мм × 158 мм ×
322,6 мм (17 инча ×
6 1/4 инча × 12 3/4 инча)
включително подаващи
се части и уреди
за управление
Тегло (прибл.)
8,8 кг (19 паунда 7 унции)
Секция USB
Поддържана побитова
скорост*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Съвместимостта
с всеки софтуер
за кодиране/запис
и с всички записващи
устройства и носители
не може да бъде
гарантирана.
Скорост
на трансфер
Пълна скорост
Поддържано USB устройство
Клас за масово
съхранение
Максимален ток
500 mA
Секция МРЕЖА
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
В печатните платки не са използвани
халогенирани защити от огън.
10BASE-T/100BASE-TX
7BG
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА СОФТУЕР НА SONY
Трябва да прочетете внимателно следното споразумение, преди да използвате СОФТУЕРА НА SONY (дефиниран
по-долу). Използването на СОФТУЕРА НА SONY означава, че приемате споразумението. Ако не го приемате,
не сте упълномощени да използвате СОФТУЕРА НА SONY.
ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Това лицензно споразумение с крайния потребител („ЛСКП“)
представлява юридическо споразумение между Вас и Sony Corporation („SONY“), производителя на хардуерното
устройство Sony („PRODUCT“) и лицензодателя на СОФТУЕРА НА SONY. Целият софтуер на Sony и софтуерът
на трети страни (извън софтуера със собствен отделен лиценз), включени към Вашия ПРОДУКТ, както и всички
актуализации и надстройки към тях, се наричат тук „СОФТУЕР НА SONY“. Можете да използвате СОФТУЕРА
НА SONY само с ПРОДУКТА.
Като използвате СОФТУЕРА НА SONY, Вие приемате да спазвате Общите условия на ЛСКП. Ако не сте съгласни
с общите условия на това ЛСКП, SONY не Ви предоставя лиценз за СОФТУЕРА НА SONY. В такъв случай не трябва
да използвате СОФТУЕРА НА SONY.
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА НА SONY
СОФТУЕРЪТ НА SONY е защитен от законите за авторските права и международните договори за авторските права,
както и от други закони и договори за интелектуалната собственост. СОФТУЕРЪТ НА SONY се лицензира, а не се
продава.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
Всички права на собственост, авторски и други права във и относно СОФТУЕРА НА SONY са собственост на SONY
или нейните лицензодатели. Това ЛСКП Ви дава право да използвате СОФТУЕРА НА SONY само за лични нужди.
ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОГРАНИЧЕНИЯТА И ПРАВАТА
Ограничения. Нямате право да копирате, променяте, подлагайте на обратно конструиране, декомпилирате или
разлагате на съставните му части СОФТУЕРА НА SONY изцяло или частично.
Разделяне на компоненти. СОФТУЕРЪТ НА SONY се лицензира като единичен продукт. Съставящите го
компоненти не може да бъдат отделяни.
Използване с единичен ПРОДУКТ. Можете да използвате СОФТУЕРА НА SONY само с единичен ПРОДУКТ.
Даване под наем. Не можете да давате или да вземате под наем СОФТУЕРА НА SONY.
Прехвърляне на софтуер. Можете да прехвърлите за постоянно всичките си права съгласно това ЛСКП само когато
прехвърляте СОФТУЕРА НА SONY заедно с ПРОДУКТА и като част от него, при условие че не запазите копия, че
прехвърлите целия СОФТУЕР НА SONY (включително, но не само всички копия, съставящи компоненти, носители,
ръководства с инструкции, други печатни материали, електронни документи, дискове за възстановяване и
настоящото ЛСКП) и че получателят приема общите условия на това ЛСКП.
Прекратяване. Без това да засяга други права, SONY може да прекрати това ЛСКП, ако не спазвате Общите му
условия. В такъв случай при поискване от SONY Вие трябва да изпратите ПРОДУКТА на адрес, посочен от SONY,
и SONY ще Ви го изпрати обратно възможно най-скоро след изтриване на СОФТУЕРА НА SONY от ПРОДУКТА.
Поверителност. Вие приемате да запазите поверителността на информацията, съдържаща се в СОФТУЕРА
НА SONY, която не е публично известна, и да не я разкривате на други лица без предварително писмено
одобрение от SONY.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ НА SONY не е защитен от грешки и не е проектиран, произведен или предназначен за употреба или
препродажба като оборудване за онлайн контрол в опасни среди, изискващи безотказна работа, като например
работата на ядрени централи, навигационни или комуникационни системи за летателни апарати, контрол на
въздушния трафик, директни животоподдържащи устройства или оръжейни системи, при които неизправност
в СОФТУЕРА НА SONY би могла да доведе до смърт, нараняване или тежки физически увреждания или щети
на околната среда („дейности с висок риск“). SONY и нейните доставчици изрично отхвърлят всяка гаранция,
изрична или по подразбиране, за пригодност за дейности с висок риск.
8BG
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕРА НА SONY
Вие изрично потвърждавате и приемате, че използването на СОФТУЕРА НА SONY е на Ваша собствена отговорност.
СОФТУЕРЪТ НА SONY се предоставя „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ и без гаранция от какъвто и да е вид, като SONY,
нейните доставчици и лицензодателите на SONY (наричани общо „SONY“ само за целите на този РАЗДЕЛ)
ОТХВЪРЛЯТ ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
SONY НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В СОФТУЕРА НА SONY, СА БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ
ПРОГРАМНИ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НИТО ЧЕ РАБОТАТА НА
СОФТУЕРА НА SONY ЩЕ БЪДЕ КОРИГИРАНА. ОСВЕН ТОВА SONY НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ИЗКАЗВА НИКАКВИ
ТВЪРДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА SONY
ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ. УСТНАТА ИЛИ
ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ, ДАВАНИ ОТ SONY ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН НЕИН
ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ УВЕЛИЧАВАТ ОБХВАТА НА ТАЗИ
ГАРАНЦИЯ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ
И В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
Без да се ограничава нищо от предходното, специално се поставя условието, че СОФТУЕРЪТ НА SONY не е
проектиран нито предназначен за използване с какъвто и да е продукт, различен от ПРОДУКТА. SONY не дава
гаранция, че който и да е продукт, софтуер, съдържание или данни, създадени от Вас или от трета страна, няма
да бъдат повредени от СОФТУЕРА НА SONY.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
SONY, НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (наричани общо „SONY“ САМО за целите на този
РАЗДЕЛ) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ
СЪС СОФТУЕРА НА SONY, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАРУШАВАНЕТО НА КОЯТО И ДА
Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, НА НАРУШАВАНЕТО НА ДОГОВОР, НА НЕБРЕЖНОСТ,
НА ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ. ТАКИВА ЩЕТИ
ВКЛЮЧВАТ, НО БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ,
ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ИЛИ НА СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ, ВРЕМЕ НА
ПРЕСТОЙ И ВРЕМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ SONY Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY КЪМ ВАС ПО
СИЛАТА НА КОЯТО И ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО ЛСКП ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ДЕЙСТВИТЕЛНО
ЗАПЛАТЕНАТА СУМА, РАЗПРЕДЕЛИМА КЪМ СОФТУЕРА НА SONY.
ИЗНОС
Ако използвате или пренасяте СОФТУЕРА НА SONY в държава, различна от тази, в която пребивавате, трябва да
спазвате приложимите закони и разпоредби относно износа, вноса и митническите изисквания.
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Настоящото ЛСКП ще бъде тълкувано, уреждано и прилагано в съответствие със законите на Япония, без да се
вземат предвид каквито и да е противоречия на законови разпоредби. Всеки спор, произтичащ от настоящото ЛСКП,
ще бъде разглеждан изключително от компетентния съд и под юрисдикцията на съдилищата в Токио, Япония, като
с настоящото Вие и SONY давате съгласието си за това. ВИЕ И SONY СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА ПРОЦЕС
СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ
СВЪРЗАНИ С ТОВА ЛСКП.
ДЕЛИМОСТ
Ако бъде установено, че някоя част от това ЛСКП е невалидна или неприложима, останалите части остават валидни.
Ако имате въпроси по отношение на настоящото ЛСКП или на предоставяната от него ограничена гаранция,
можете да се свържете със SONY, като ни пишете на адреса за контакт, посочен в гаранционната карта, включена
в опаковката на продукта.
9BG
Sony Corporation
Download PDF

advertising