Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Кратко ръководство за работа и настройка

Многоканален аудио-видео приемник
Стартирайте тук
Здравейте, това е вашето ръководство за бърза настройка
STR-DN1020
1
Настройване на високоговорителите
2
Свързване на телевизора и други устройства
3
Други връзки
4
Избор на високоговорители и оптимизиране
5
Възпроизвеждане
Съдържание на кутията
Трябва да разполагате със система
високоговорители и/или друго оборудване,
готово за свързване.
Многоканален аудио-видео приемник (1)
Дистанционно управление
(RM-AAP064) (1)
Оптимизиращ микрофон
(ECM-AC2) (1)
Батерии R6 (размер AA) (2)
Рамкова AM антена (1)
Проводникова FM антена (1)
03
1
Първо разположете
съществуващите си
високоговорители в стаята,
като използвате за справка
илюстрацията по-долу.
FRONT L
SUBWOOFER
CENTRE
STR-DN1020
04
 Ако предпочитате, можете да
свържете двата високоговорителя
FRONT HIGH вместо двата SUR BACK.
 Могат да се свържат до два субуфера.
SUBWOOFER
FRONT R
SUR L
SUR BACK L
SUR BACK R
SUR R
Напредък
След това свържете високоговорителите си към аудио-видео приемника.
Обозначенията за всяка клема трябва да отговарят на разположението
на всеки говорител. Не забравяйте да свържете и кабела (или кабелите)
на субуфера.
10 мм
Субуфер


05
2
Продължете, като свържете телевизора си.
За да се наслаждавате на висококачествено
видеосъдържание и звук, най-добрият начин
за свързване е чрез високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта).
Цифров
(по-добро качество)
Аналогов
(добро качество)
Blu-ray Disc плейър, PlayStation®3 или сателитен тунер
06
За да свържете Blu-ray Disc
плейър, PlayStation®3 или
сателитен тунер, използвайте
високоскоростен HDMI кабел.
Напредък
Ако телевизорът ви е снабден
с конектор HDMI ARC, не
ви е необходим цифров
оптичен кабел.
Ако телевизорът ви не е снабден с конектор
HDMI ARC, ще ви трябва цифров оптичен
кабел (не е включен в комплекта), за
да слушате звук от телевизора през
високоговорителите на системата.
HDMI кабел
Цифров оптичен кабел
Цифров
(по-добро качество)
Аналогов
(добро качество)
07
3
За FM радио свържете включената
в комплекта проводникова
FM антена към конектора
FM ANTENNA и я удължете за
приемане на най-добър сигнал.

LAN кабел (не е включен
в комплекта)

08

Проводникова FM антена

Друга възможност е да свържете
своя собствена външна антена.
Можете да се свържете
с интернет и с домашни
мрежови услуги чрез LAN кабел.
Можете да свържете и своя
iPhone/iPod към входовете
за iPhone/iPod.

Рамкова AM антена

Композитен аудио-видео кабел
на Apple (не е включен в комплекта)
Напредък
Вече можете да включите аудио-видео приемника,
телевизора, субуфера и други устройства.
Не забравяйте да поставите батерии в дистанционното
управление.
/
Формата на стенния
контакт е различна
в зависимост от региона.
/
09
4
С предоставеното дистанционно управление
изберете конфигурацията на високоговорителите
според системата си на високоговорители.
1 Натиснете MENU.
Менюто се показва на телевизионния екран.
2 Натиснете / неколкократно, за да изберете
„Settings“, след което натиснете .
3 Натиснете / неколкократно, за да изберете
„Speaker“, след което натиснете .
4 Натиснете / неколкократно, за да изберете
„SP Pattern“, след което натиснете .
5 Натиснете / неколкократно, за да
изберете желаната от вас конфигурация на
високоговорителите, след което натиснете .
6 Натиснете RETURN/EXIT .
/,
MENU
RETURN/EXIT 
10
Напредък
След това включете предоставения оптимизиращ
микрофон в конектора AUTO CAL MIC.
Поставете го приблизително на мястото, където
обикновено сядате, на нивото на ушите – например
върху облегалката на диван.
Потвърдете настройката на активния субуфер.
Когато е свързан субуфер, включете го и увеличете
силата на звука, преди да го активирате. Завъртете
копчето LEVEL на субуфера на около 1/3 оборот.
11
4
Сега изпълнете автоматично калибриране.
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете / неколкократно, за да изберете
„Settings“, след което натиснете или .
3 Натиснете / неколкократно, за да изберете
„Auto Cal.“, след което натиснете или .
4 Натиснете / неколкократно, за да изберете
„Standard“, след което натиснете .
5 Натиснете
, за да изберете „START“.
Измерването започва след пет секунди.
Процесът по измерването отнема около
30 секунди с тестов тон. Когато измерването
приключи, прозвучава сигнал и екранът
се превключва.
Забележка
Ако на екрана се покаже код за грешка, вижте
обратната страница, за да коригирате проблема.
///,
6 Натиснете / неколкократно, за да изберете
„Save“, след което натиснете .
7 Изключете оптимизиращия микрофон
от аудио-видео приемника.
12
MENU
Напредък
Ако на телевизионния екран се покаже код за
грешка или предупреждение след автоматично
калибриране, вижте по-долу. След като
предприемете необходимите стъпки, изпълнете
автоматичното калибриране отново.
Error Code 31
Не са избрани високоговорители.
Натиснете SPEAKERS, за да настроите
високоговорителите.
Error Code 32
Не е открит нито един от високоговорителите.
Уверете се, че оптимизиращият микрофон
е свързан правилно.
Ако е свързан правилно, но въпреки това
се показва кодът за грешка, кабелът на
микрофона може да е повреден.
Error Code 33
 Нито един от предните високоговорители не
е свързани или е свързан само един от тях.
 Оптимизиращият микрофон не е свързан.
 Не е свързан левият или десният съраунд
високоговорител.
 Задните съраунд високоговорители или
предните високи високоговорители
са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не са. Свържете
съраунд високоговорителя или съответно
високоговорителите към входовете
SPEAKER SURROUND.
 Един заден съраунд високоговорител
е свързан към входа SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R.
Когато свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към входа
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B L.
 Не е свързан предният висок ляв или
предният висок десен високоговорител.
Warning 40
Процесът по измерване е приключил
с откриване на високо ниво на шум. Направете
измерването в тиха обстановка.
Warning 41/Warning 42
 Входният сигнал от оптимизиращия
микрофон е прекалено висок.
 Разстоянието между високоговорителите
и оптимизиращия микрофон е твърде малко.
Отдалечете ги още един от друг.
Warning 43
Разстоянието и позицията на субуфера
не може да се открие. Направете измерването
в тиха обстановка.
No Warning
Няма информация за предупреждение.
13
5
Сега можете да изберете друго оборудване
или устройства, които може да имате.
1 Изберете желаното от вас оборудване,
след което натиснете .
Екранът на менюто изчезва и се показва
екранът за възпроизвеждане на външния
източник.
Наличните входове са:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO 1, VIDEO 2
 TV
 MD/TAPE
 SA-CD/CD
Бутони за входен
сигнал
SOUND FIELD +/–
2 Включете оборудването и започнете
възпроизвеждането.
3 Натиснете  +/–, за да регулирате силата
на звука.
Можете да използвате и MASTER VOLUME
на аудио-видео приемника.
4 Натиснете SOUND FIELD +/–, за да слушате
съраунд звук.
Можете да използвате и бутоните 2CH/A.
DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) или MUSIC
на аудио-видео приемника.
 +/–
14
Напредък
И накрая, за да слушате многоканален
съраунд звук, трябва да настроите и другите
свързани устройства.
Това ще гарантира, че звуковият сигнал от
всяко устройство е в правилния формат.
Многоканален цифров звук
Проверете настройката на свързаните
устройства за извеждане на цифров звук.
Blu-ray Disc плейър
Проверете следното:
„Audio (HDMI)“ е зададено на „Auto“.
„Dolby Digital (Coaxial/Optical)“ е зададено
на „Dolby Digital“.
„DTS (Coaxial/Optical)“ е зададено на „DTS“.
PlayStation®3
Проверете дали „BD/DVD Audio Output Format
(HDMI)“ е зададено на „Bitstream“ (за версия
на системния софтуер 3.5).
За подробности: Моля, прегледайте
инструкциите за експлоатация, предоставени
със свързаните устройства.
Наслаждавайте се!
15
Това ръководство за бързо стартиране
спестява хартия
За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не включва
пълни отпечатани ръководства.
Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:
http://support.sony-europe.com/
4-282-221-11(1) (BG)
2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF