Sony | SRS-BTX300 | Sony SRS-BTX300 Преносим безжичен BLUETOOTH® високоговорител Инструкции за експлоатация

4-449-951- 32 (1)
Персонална аудио система
Ръководство за употреба
©2013 Sony Corporation
SRS-BTX300
English
Personal Audio System
What is Bluetooth
Персонална аудио система
Преди да включите системата, прочетете внимателно това
упътване и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не
излагайте системата на дъжд или влага.
Авторски права и лицензи
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
апарата на влага и източници, пръскащи течности, и не
поставяйте предмети, пълни с течности (например вази),
върху него.
Не поставяйте устройството в затворено пространство като
библиотека или вграден шкаф.
Предпазни мерки
Не излагайте батериите (самостоятелно или инсталирани)
на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или
подобни за дълго време.
Забележки за използване с мобилен телефон.
Тъй като щепсела на променливотоковия адаптер се
използва за изключване на адаптера от електрическата
мрежа, свържете го към удобен за достъп електрически
контакт. Ако забележите нещо нередно, изключете
незабавно щепсела от контакта.
2
В долната част на основното устройство и върху
променливотоковия адаптер има табелка с важна
информация относно безопасността.
Словната марка и логото Bluetooth® са собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези обозначения
от Sony Corporation е лицензирано.
N Mark е търговска марка или регистрирана търговка
марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други страни.
Android е търговска марка на Google Inc.
iPhone е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в U.S.
и други страни.
Всички други търговски марки и наименования са
собственост на съответните си притежатели.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на системата с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи
върху нея.
BG
Устройството не е изключено от електрическата мрежа,
докато щепселът е включен в контакта, дори ако самото то
е изключено.
• За подробности относно работата с мобилния ви
телефон, когато получите обаждане по време на
предаване на звука посредством Bluetooth връзка, вижте
упътването, приложено към мобилния телефон.
Precautions
Notes when using with a mobile phone
 For details on operation of your mobile phone when
receiving a telephone call while transmitting the sound
using the Bluetooth connection, refer to the operating
instructions supplied with the mobile phone.
Безопасност
On
safety относно променливотоковия адаптер
Забележки
Notes on the AC adaptor
• Преди да включите или изключите адаптера, изключете
 When connecting or disconnecting the AC adaptor, turn off
системата.
В противен случай
може
да сеcause
стигне до
the system beforehand.
Otherwise,
it may
неизправност.
malfunction.
само приложения
Use only the supplied
AC adaptor.променливотоков
To avoid damaging the
• Използвайте
адаптер,
заnot
да не
системата.
system, do
useповредите
any other AC
adaptor.
Polarity
ofна
the
plug
Поляритет
куплунга
 Plug the AC adaptor into a nearby wall outlet (mains). In the
case of a problem,
unplug
it from
the wall
(mains)
• Включете
адаптера
в близък
контакт.
Акоoutlet
възникне
immediately.
проблем,
веднага го изключете от контакта.
Do поставяйте
not install the
AC adaptor in a confined
space,
such as a
• Не
променливотоковия
адаптер
в затворено
bookcase or built-in
cabinet.
пространство
като библиотека
или вграден шкаф.
To да
reduce
the risk
of fireотorпожар
electric
shock,
doудар,
not expose
the
• За
намалите
риска
или
токов
не
AC adaptorадаптера
to dripping
splashing,
and do пръскащи
not place
излагайте
на or
влага
и източници,
objects filled
with
liquids, such
as vases,пълни
on theс AC
adaptor.
течности,
и не
поставяйте
предмети,
течности
вази), върху адаптера.
On(например
placement
Do not set the speaker in an inclined position.
Поставяне
•
•
Do поставяйте
not leave theвисокоговорителя
system in a location
near
heat sources, or
Не
под
наклон.
in aоставяйте
place subject
to directв sunlight,
excessive
dust,на
Не
системата
близост до
източници
moisture,или
rainна
or място,
mechanical
shock.на пряка слънчева
топлина
изложено
светлина, прах, влага, дъжд или механични сътресения.
On operation
 Do not insert any small objects, etc., into the jacks or
ventilation hole on the rear of the system. The system may
short out or malfunction.
On cleaning
 Do not use alcohol, benzine, or thinner to clean the cabinet.
– A device that generates electromagnetic radiation is in
use near the system.
Interference from other devices
Because Bluetooth devices and wireless LAN (IEEE802.11b/g)
use the same frequency, microwave interference may occur
andсъс
resulting
in communication speed deterioration, noise, or
Работа
системата
invalid connection
if the system
used nearили
a wireless LAN
• Не пъхайте
малки предмети
и др. вisжаковете
device. In suchотвор,
a case,разположен
perform the отзад
following.
вентилационния
на системата.
theпредизвика
system at least
m away fromили
the wireless LAN
– Useда
Това може
късо10съединение
device.
неизправност.
– If the system is used within 10 m of a wireless LAN device,
Почистване
turn off the wireless LAN device.
• Не почиствайте корпуса с алкохол, бензин или
Interference to other devices
разредител.
Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the
Други
of electronic
medical
devices. Turn
offсистема,
the system
• Акоoperation
имате някакви
въпроси
или проблеми
с тази
and other Bluetooth
devices inпредставител
the following locations,
as it
консултирайте
се с най-близкия
на
may cause
продукти
Sony.an accident.
– where inflammable gas is present, in a hospital, train,
airplane, or a gas station
– near automatic doors or a fire alarm
Notes
 To be able to use the Bluetooth function, the Bluetooth
device to be connected requires the same profile as the
system’s.
Note also that even if the same profile exists, devices may
vary in function depending on their specifications.
 Due to the characteristic of Bluetooth wireless technology,
the sound played on the system is slightly delayed from the
sound played on the Bluetooth device during talking on the
telephone or listening to the music.
 This system supports security capabilities that comply with
the Bluetooth standard to provide a secure connection
when the Bluetooth wireless technology is used, but
security may not be enough depending on the setting. Be
careful when communicating using Bluetooth wireless
BG
technology.
3
 We do not take any responsibility for the leakage of
information during Bluetooth communication.
 A device featuring the Bluetooth function is required to
conform to the Bluetooth standard specified by Bluetooth
SIG, and be authenticated. Even if the connected device
M
U
St
O
D
Co
A
Co
co
B
Tu
R
Re
D
Ch
co
SO
Pr
SO
Li
A
Pr
co
A
Li
B
Pr
Bl
Li
co
Fo
Bl
/
Tu
In
in
Какво представлява
безжичната Bluetooth
технология?
Безжичната Bluetooth технология е безжична технология
с малък обхват на действие, която позволява безжично
прехвърляне на данни между цифрови устройства –
например компютър и цифров фотоапарат. Безжичната
Bluetooth технология работи в рамките на около 10 метра.
Най-често срещано е свързването на две устройства, но
някои устройства могат едновременно да се свързват към
множество устройства.
Не е необходимо да използвате кабел за връзката, нито
пък да има пряка видимост между устройствата, какъвто
е случаят при инфрачервените технологии. Например,
можете да използвате Bluetooth устройство в чантата или в
джоба си.
Bluetooth стандартът е международен, поддържан от
хиляди компании по цял свят и използван от множество
компании в глобален мащаб.
Комуникационна система
и съвместими Bluetooth профили
на системата
Профилът е стандартизация на функцията за всяка
спецификация на Bluetooth устройството. Тази система
поддържа следните Bluetooth версии и профили:
BG
4
Комуникационна система:
Bluetooth спецификация версия 3.0
Съвместими Bluetooth профили:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Предаване и
приемане на аудио съдържание с високо качество.
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Управление
на силата на звука.
– HSP (Headset Profile): Разговор по телефона/Работа с
телефона.
– HFP (Hands-free Profile): Разговор по телефона/Работа с
телефона чрез хендсфри.
Максимален комуникационен обхват
Използвайте Bluetooth устройства на разстояние не повече
от 10 m (пряка видимост) от системата.
Максималният комуникационен обхват може да бъде покъс при следните условия:
– Съществува препятствие като човек, метал или стена
между системата и Bluetooth устройството.
– В близост до системата се използва безжично LAN
устройство.
– В близост до системата се използва микровълнова
печка.
– В близост до системата се използва устройство,
генериращо електромагнитно излъчване.
Смущения от други устройства
Тъй като Bluetooth устройствата и безжичните LAN
устройства (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота,
може да възникнат микровълнови смущения, в резултат
на които да се понижи скоростта на комуникация, да се
появи шум или връзката да не успее да се осъществи,
ако системата се използва в близост до безжично LAN
устройство. В такъв случай направете следното:
– Използвайте системата най-малко на 10 m разстояние
от безжичното LAN устройство.
– Ако системата се използва на разстояние, по-малко
от 10 m от безжично LAN устройство, изключете
безжичното LAN устройство.
Смущения на други устройства
Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, може
да попречат на работата на електронни медицински
устройства. Изключете системата и други Bluetooth
устройства на следните места, тъй като може да
предизвикате злополука.
– При наличие на възпламеняем газ, в болница, във влак,
в самолет или в бензиностанция
– В близост до автоматични врати или противопожарна
аларма
Забележки
• За да можете да използвате Bluetooth функцията, Bluetooth
устройството, което ще свързвате, трябва да има същия
профил като системата.
Имайте предвид също, че дори профилът да е същият,
функциите на устройствата може да се различават в
зависимост от техните технически характеристики.
• Поради характеристиката на безжичната Bluetooth
технология, звукът, възпроизвеждан на системата, има
леко закъснение от звука, възпроизвеждан на Bluetooth
устройството, при разговор по телефона или при
слушане на музика.
• Тази система поддържа възможности за сигурност,
отговарящи на Bluetooth стандарта, за да осигури
надеждна връзка при използване на безжичната
Bluetooth технология, но тази сигурност може да се окаже
недостатъчна, в зависимост от настройките. Бъдете
внимателни, когато общувате посредством безжичната
Bluetooth технология.
• Не носим отговорност за изтичане на информация по
време на Bluetooth комуникация.
• Устройство, притежаващо Bluetooth функция, трябва да
отговаря на Bluetooth стандарта, създаден от Bluetooth
SIG, и трябва да може да бъде разпознато. Дори ако
свързаното устройство отговаря на споменатия погоре Bluetooth стандарт, някои устройства може да не
се свържат или да не работят правилно, в зависимост
от функциите или техническите характеристики на
съответното устройство.
• В зависимост от свързаното към системата Bluetooth
устройство, комуникационната среда или средата на
използване, може да се появи шум в сигнала или звукът
да прескача.
BG
5
 In an
point
– Wh
too
– Wh
the
Бутони
VOLUME −/+
VOLUME-/+
buttons
Бутон/
SOUNDиндикатор
button/
indicator
SOUND
Бутон
(обаждане)
(call) button
Превключвател
LOCK RELEASE
LOCK
switchRELEASE
Бутон/
AUDIO индикатор
IN button/
indicator
AUDIO
IN
Индикатор
BATTERY/CHARGE
BATTERY/CHARGE
indicator
N-mark
Капак
Side
stand
Илюминационна
Illumination lamp
лампичка
Микрофон
Microphone
 Charg
 Repea
decre
usual
Sony
To re
Press th
pointed
Индикатор
Bluetooth
Bluetooth indicator
How
Con
Blu
Бутон
/ button
You can
wireless
Choose
suited fo
your de
the devi
Бутон
BLUETOOTHBLUETOOTH
-PAIRING
PAIRING
button
Pairin
see P
Bluetoot
beforeh
BG
6
Conne
see P
To listen
paired, s
Pairin
see P
Bluetoo
beforeh
Conn
see P
To liste
paired,
One t
see P
Using a
Bluetoo
nge
se
жак
AUDIO
IN
AUDIO
IN jack
Check t
 Both
each
 The s
suffic
 The o
hand
бутон
RESET
RESET
button
by
by
ng
g
he
ng
Patt
жак
IN 12.5V
DCDC
IN12.5V
jack
превключвател
BLUETOOTH
BLUETOOTH
STANDBY
STANDBY
switch
Function of Parts
BATTERY/CHARGE indicator
Lights up, flashes or turns off depending on the status of
the system.
For details, see the following section, “Indications of BATTERY/
CHARGE indicator.”
N-mark
Touch to make Bluetooth connection with an NFC
compatible smartphone.
Pair
Blue
конектор
DC OUT
DC OUT ONLY
ONLY
(USB)(USB)
connector
1 Tu
The
If th
BLU
Opening the Side Stand
Open the side stand and operate the buttons inside. The side
stand also functions as a support while using the system.
Slide the LOCK RELEASE switch in the direction of the arrow
(illustration) to open the side stand.
2 Se
de
BG
7
For
wit
3 Pre
bu
he
The
Функции на частите
Индикатор BATTERY/CHARGE (батерия/зареждане)
Свети, мига или угасва в зависимост от статуса на
системата.
За повече подробности вижте раздел „Индикации на
функцията BATTERY/CHARGE“.
Бутон RESET
Нулира системата.
Конектор DC OUT ONLY (USB)
За зареждане на устройства като смартфон и и др., като ги
свързва с конектора DC OUT ONLY (USB конектор).
(Обаждане)
Бутон
Натиснете, за да се обадите или за работа на системата по
време на обаждане.
Бутон SOUND
Натиснете, за да изберете звуков ефект.
Ключ LOCK RELEASE
Използва се за отваряне и затваряне на капака.
Капак
Отворете, за да използвате системата.
Илюминационна лампичка
Свети в различни цветове в зависимост от статуса на
системата. За повече подробности вижте следващия
раздел „Индикации на илюминационната лампичка“
8
Превключвател BLUETOOTH STANDBY
Включва и изключва режима на готовност на Bluetooth.
N-mark
Докоснете, за да осъществите Bluetooth връзка със
смартфони, съвместими с технология NFC.
Бутони VOLUME −/+ (сила на звука)
Настройва силата на звука.
BG
Жак AUDIO IN
За свързване към жака на слушалките на преносимо аудио
устройство, компютър и др. с помощта на кабел (продава
се отделно).
Индикатор SOUND
Свети според настройката на звуковите ефекти.
Бутон AUDIO IN
Натиснете, за да приемете звук от устройството, свързано
с кабел (продава се отделно).
Индикатор AUDIO IN (кехлибареножълт)
Светва в режим AUDIO IN.
Бутон BLUETOOTH-PAIRING
Натиснете, за да сдвоите с Bluetooth устройството.
Микрофон
Използва се по време на разговор.
Индикатор Bluetooth (син)
Свети, мига или се изключва в зависимост от
комуникационния статус.
За повече подробности вижте раздел „Индикации на
функцията Bluetooth”.
Жак DC IN 12.5V
За свързване на приложения променливотоков адаптер.
Бутон
Включва и изключва системата.
Индикации на индикатора BATTERY/
CHARGE (вградена литиево-йонна
батерия)
Статус
Системата е включена
Батерията има нужда
от зареждане
Зареждане на
батерията
Зареждането е
приключило
Индикатор BATTERY/CHARGE
Свети (зелено) (работи само
батерията)
Мига (зелено)
Свети (кехлибареножълт)
Изключва се
Индикации на илюминационната
лампичка
Статус
Съвет
• За да включите или изключите лампичката, задръжте
бутона BLUETOOTH-PAIRING, после натиснете и задръжте
.
бутона
Индикации на Bluetooth функцията
Статус
Сдвояване с
устройство
Търсене на
устройство
Свързване с
устройство
Активиране на
Bluetooth режим
готовност
Bluetooth индикатор (син)
Мига бързо
Мига
Свети
Мига бавно
Илюминационна
лампичка
Свети (бял)
Свети (бял)
Свети (син)
Режим AUDIO IN
Търсене на устройство
Свързване с Bluetooth
устройство
Натискане на бутони
Примигва веднъж (бял)
VOLUME−/+
Когато звукът е на максимум Примигва три пъти (бял)
или минимум
BG
9
Maximum communication range
pairing mode is entered.
hand.
Press to call or operate during a call.
VOLUME −/+ buttons
Use Bluetooth devices within 10 m (line of sight) of the system.
Adjusts the volume.
Maximum communication range may shorten under the
following conditions.
LOCK RELEASE switch
– There is an obstacle such as a person, metal, or wall
Use for opening and closing the side stand.
between the system and Bluetooth device.
Side stand
– A wireless LAN device is in use near the system.
BLUETOOTH
DC OUT ONLY Open to use the system.
– A microwave
oven is in use near the system.
– A device
that generates
is in
STANDBY
switch electromagnetic radiationconnector
(USB)Illumination lamp
use near the system.
Lights up in a variety of colors depending on the status of
the system. For details, see the following section,
Interference from other devices
“Indications of Illumination lamp.”
The Bluetooth indicator (blue) flashes.
Because Bluetooth devices and wireless LAN (IEEE802.11b/g)
If the AUDIO IN indicator (amber) lights up, press the
Microphone
use the same frequency, microwave interference may occur
To closebutton.
the side stand
Use during a call.
BLUETOOTH-PAIRING
and resulting in communication
speed deterioration,
Отворете
капака, noise,
ако orискате да
бутоните вътре.
Close the side stand when you carry the system.
DC използвате
IN 12.5V jack
invalid connection if the system is used near a wireless LAN
Slide
the
LOCK
RELEASE switch in the direction shown by the
Connects
the supplied
AC adaptor.
Освен
това
като
подпора,
докато
device. In such a case, perform
the following.
arrow above, then close the side stand by hand.
Open
theкапакът
side standслужи
and operate
the
buttons inside.
Theизползвате
side
AUDIO IN jack
– Use the system at least 10 m away from the wireless LAN
The system automatically turns off when the side stand is
системата.
stand
also
functions
as
a
support
while
using
the
system.
Connects to the headphone jack of a portable audio device,
on thedevice.
status of
closed.
etc., using aof
connecting
cord (not supplied). For details, refer to the operating instructions supplied
LOCK
RELEASE
switchcomputer,
in the
the
arrow
– If the system is used within
10Slide
m of athe
wireless
LAN
device,RELEASE
Плъзнете
ключа
LOCK
по direction
посока
на
стрелката
with the device.
turn off the wireless LAN device.
(illustration) to open the side stand.
BLUETOOTH STANDBY switch
ations of BATTERY/
(виж илюстрацията),
за да отворите
капака.
Turns on and off the Bluetooth standby mode.
Pattern A
Pairing and connecting with a
Bluetooth device
1 Turn on the system.
Отваряне на капака
Opening the Side Stand
Interference to other devices
Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the
operation of electronic medical devices. Turn off the system
anand
NFC
other Bluetooth devices in the following locations, as it
may cause an accident.
– where inflammable gas is present, in a hospital, train,
airplane, or a gas station
– near automatic doors or a fire alarm
Notes
, etc. by
r (USB connector).
10
Notes
 The Bluetooth standby funct
automatically when the side
 If the system is being power
system is turned off, battery
consumed if the BLUETOOTH
Flashes quic
By just touching the system wi
smartphone, the system is turn
3 Press and hold the BLUETOOTH-PAIRING
RESET button
paired and connected with the
Resets the system.
Тази
система
работи
с AC
адаптер
или вградена
литиевоbutton
on the
system
until
two beeps
are
4 Perform the pairing proce
andtoinstal
DC OUT ONLY connector (USB)
heard.батерия (може да се зарежда). Преди първото 1 Download
йонна
Bluetooth device
detec
Charges devices, such as your smartphone, etc. by
Connect” on the sma
The Bluetooth indicator
(blue) begins
to flashбатерията.
quickly and
използване
на системата
заредете
connecting to the DC OUT ONLY connector (USB connector).
5 Select “SRS-BTX300” show
pairing mode is entered.
“NFC
Easy Connect”
is an o
SOUND button
the Bluetooth
device.
This system can operate by AC adaptor or built-in lithium-ion
phones,
and is available at
Press to select a sound effect.
battery (rechargeable).
Charge the battery
before using the адаптер.
If “SRS- BTX300” does not appear
Свържете
приложения
в комплекта
Tip
Search
for “NFC
system for the first time.
SOUND indicator
repeat from
step 2.Easy Conne
BATTERY/CHARGE dimensional code to down
When the system is(кехлибареножълт)
turned on first time, the Bluetooth
 Индикаторът
Lights up, according to the sound effect setting.
1 Connect
the supplied
AC adaptor.
Note
indicator докато
(blue)
starts
flashing
quickly.
свети,
батерията
се зарежда,
и угасва, когато Communication
fees are re
AUDIO IN button
The BATTERY/CHARGE indicator (amber) lights up when
 Some devices cannot display a li
Press to listen to sound from a device connected by a
The app may not be downl
the battery
is being charged, and
turns off when charging
зареждането
е приключило.
Зареждането
на батерията
connecting cord (not supplied).
6 regions.
If Passcode* input is requ
is complete. It takes approximately 4 hours to charge the
отнема около
AUDIO IN indicator (amber)
of the Bluetooth device, in
battery.4 часа.
Turning the System on
and off/Charging the
system
1
The Bluetooth connection is esta
Tip
(blue)
on the systemOn
st
For some
smartphones,
indicator
* Passcode may be called “Passke
available without downloa
number,” or “Password.”
In that case, the operation
Tip different from the descript
with otherinstructions
Bluetooth devices,
 To pair
operating
sup
device.
Затваряне
наthe
капака
To close
side stand
BG
 When the system is turned on fir
indicator (blue) starts flashing qu
Изключване и
Pattern C
включване на
2 Set the Bluetooth function of the Bluetooth
Connecting with
device to on.
системата/Зареждане
by One touch (N
на системата
 To be able to use the Bluetooth function, the Bluetooth
device to be connected requires the same profile as the
system’s.
. Note also that even if the same profile exists, devices may
vary in function depending on their specifications.
 Due to the characteristic of Bluetooth wireless technology,
Lights up in AUDIO IN mode.
the sound played on the system is slightly delayed from the
BLUETOOTH-PAIRING button
sound played on the Bluetooth device during talking on the
Press to pair with a Bluetooth device.
telephone or listening to the music.
onthe
systemof
supports security capabilities that comply with
Thisstatus
Bluetooth indicator (blue)
the Bluetooth standard to provide a secure connection
Lights up, flashes or turns off depending on the
ection,
when the Bluetooth wireless technology is used, but
communication status.
security may not be enough depending on the setting. Be
For details, see the following section, “Indications of the
careful when communicating using Bluetooth wireless
Bluetooth function.”
technology.
/ button
for the leakage of
 We do not take any responsibility
Затваряйте
докато
пренасяте
системата.
Turns the
on/off.
Close theкапака,
side stand
when you
carry
thesystem
system.
information during Bluetooth communication.
function
isLOCK
required
to
 A device featuring the Bluetooth
Плъзнете
ключа
LOCK
RELEASE
по direction
посока shown
на стрелката,
Slide
the
RELEASE
switch in the
by the
conform to the Bluetooth standard specified by Bluetooth
Indications
of BATTERY/CHARGE
arrow
above, then
closeпосле
the sideзатворете
stand by hand.
както
показано
горе,
капака
ръчно.
SIG, and be authenticated.
Even ifеthe
connected device
The
system
automatically
turns
off
when
the
side
stand
is
indicator
(built-in
lithium-ion
battery)
to the aboveКогато
mentionedзатворите
Bluetooth standard,
able conforms
audio device,
капака, системата автоматично се
closed.
some devices may not be connected
or work correctly,
ot supplied).
Status
BATTERY/CHARGE indicator
depending on the features
or specifications of the device.
изключва.
 Noise or sound skips may occur depending on the Bluetooth
device connected with the system, the communication
de. environment or the usage environment.
Tip
System turned on
By the two-dimensional
NotesUse a two-dimensional c
Flashes quickly
Lights up (green) (battery
operation only)
Turning the System on
4
and off/Charging the
Indications of Illumination lamp
system
5
Battery requires charging
Flashes (green)
Charging battery
Lights up (amber)
Charging complete
Off
Status
Illumination lamp
This system can operate by AC adaptor
built-in lithium-ion
AUDIO IN or
mode
Lights up (white)
battery (rechargeable). Charge the battery before using the
2 Press
the /
button. on the
Perform the
pairing
procedure
Bluetooth device to detect the system.
Select “SRS-BTX300” shown in the display of
the Bluetooth device.
 Pairing mode of the system is cancel
and the Bluetooth indicator (blue) fla
cancelled while performing this proc
3.
 Passcode of the system is fixed as “00
paired with a Bluetooth device whos
 Once Bluetooth devices are paired, th
devices again. However, in the follow
perform the pairing procedure again
– The system is paired with 9 or mo
The system can be paired with up
new device is paired after 8 device
Compatible
smartphones
device whose latest
connection ti
paired devices is replaced
by the
with the
N
 8Smartphones
thanAndroid
one device2.3.3
can beor
paired
 More
(OS:
late
will be heard from just one of those
About NFC
NFC (Near Field Communic
short-range wireless comm
TTERY/CHARGE
n lithium-ion battery)
BATTERY/CHARGE indicator
Lights up (green) (battery
operation only)
Flashes (green)
Lights up (amber)
Off
2 Натиснете
2 Pressбутона
the / button. .
umination lamp
and the Bluetooth indicator (blue) flashes. If the pairing mode is
cancelled while performing this procedure, start over from step
3.
 Passcode of the system is fixed as “0000.” The system cannot be
paired with a Bluetooth device whose Passcode is not “0000.”
 Once Bluetooth devices are paired, there is no need to pair those
devices again. However, in the following case, you will need to
perform the pairing procedure again.
– The system is paired with 9 or more devices.
The system can be paired with up to 8 Bluetooth devices. If a
new device is paired after 8 devices have been paired, the
device whose latest connection time is the oldest among the
8 paired devices is replaced by the new one.
 More than one device can be paired with the system, but sound
will be heard from just one of those devices.
Illumination lamp
Lights up (white)
Lights up (white)
Lights up (blue)
Flashes once (white)
Flashes three times (white)
/off, hold down the
on, then press and hold the /
e Bluetooth function
Съвет Tip
can operate the system by battery instead of the AC adaptor
 You
Bluetooth indicator (blue)
• Можете да
използвате
устройството на батерия вместо с
by charging the system before use.
Flashes quickly
адаптера, като заредите системата преди употреба.
Flashes
Lights up
Flashes slowly
Notes
 When the BATTERY/CHARGE indicator flashes as below,
charge the system. In these cases, you cannot charge
Забележкиdevices via the DC OUT ONLY connector.
– Flashes (green) (Battery power is low).
• Когато индикаторът
BATTERY/CHARGE мига по някой
– Flashes (amber), then turns off after turning on the system
battery powerдолу,
remaining).
от начините,(Noописани
заредете системата. В
 When you switch the power source between AC adaptor
тези случаи
можете
да зареждатеthe
устройства
чрез
andне
battery
by connecting/disconnecting
AC adaptor,
sound output for a short while. This is not
конектораthe
DCsystem
OUTstops
ONLY.
a malfunction.
power output
will be lower when
the AC
 The maximum
– Мига (зелено)
(Зарядът
на батерията
е нисък).
adaptor is disconnected.
– Мига (кехлибареножълто), после, след включване
на системата, се изключва (Зарядът на батерията е
изчерпан).
• Когато използвате за захранване последователно
адаптера и батерията, като свързвате/изключвате
адаптера, звукът на системата за кратко няма да е
Lights up
наличен. Това не е неизправност.
• Когато адаптерът е изключен, максималното захранване
ще е по-ниско.
Follow the on-screen instructions to establish the
• Ако околната среда е изключително студена
connection. или гореща,
When the Bluetooth connection is established, the
имайте предвид следното:
Bluetooth indicator (blue) stays on.
– Когато използвате адаптера, зареждането може да се
Tips
осъществи много бързо или да не евъзможно.
If it is difficult to establish the connection, try the following.
– Activate the app “NFC Easy Connect” and move the
– Когато използвате само батерията, системата
smartphone може
slightly on the N marked part of the system.
– If the smartphone is in a case, remove it.
да спре след трикратно примигване на
индикатора
Touch the system with the smartphone again to disconnect.
 If you have multiple NFC compatible devices, just touch the
BATTERY/CHARGE (зелен).
smartphone to a different device to switch the connection
• Зареждайте батерията поне два пъти годишно.
to that device. For example, when your smartphone is
connected with NFC compatible headphones, just touch the
• С непрекъснатото зареждане капацитетът
на батерията
smartphone
to the system to change the Bluetooth
connectionда
to the
намалява с времето. Когато зарядът започне
сеsystem (One touch connection switching).
изчерпва два пъти по-бързо, дори след като батерията
е била заредена докрай, свържете се с най-близкия
търговец на продукти Sony, за да я смените.
Нулиране на системата
Натиснете бутона RESET отзад на системата с остър
предмет, ако бутоните на системата не работят.
BG
11
Осъществяване на
безжична връзка с
Bluetooth устройства
Можете да слушате музика и да говорите чрез системата
с помощта на технологията хендсфри, като използвате
функцията Bluetooth на устройството.
Изберете един от трите метода на свързване за устройство
Bluetooth. За повече подробности относно работата
с устройството, вижте упътването, приложено към
устройството.
Сдвояване с Bluetooth устройства:
вижте метод A
Bluetooth устройствата трябва да бъдат предварително
сдвоени.
Свързване със сдвоено устройство:
вижте метод B
Вижте тази опция за слушане на музика чрез сдвоено
Bluetooth устройство.
Връзка One touch със смартфон (NFC):
вижте метод C
Когато използвате смартфон, съвместим с технология NFC,
можете да установите Bluetooth връзка, като просто го
допрете до системата.
BG
12
Преди работа със системата, уверете се, че:
• Системата и устройството са на разстояние 1 m един от
друг.
• Системата е свързана с адаптера или батерията е добре
заредена.
• Ръководството за употреба, приложено към
устройството, ви е под ръка.
Метод A
Сдвояване и свързване
с устройство Bluetooth
1 Включете системата.
Индикаторът Bluetooth (син) започва да мига.
Ако светне индикаторът AUDIO IN (кехлибареножълт),
натиснете бутона BLUETOOTH-PAIRING.
2 Включете функцията Bluetooth на Bluetooth
устройството (позиция On – включен)
За повече подробности относно работата с
устройството, вижте ръководството за употреба,
приложено към устройството.
3 Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTHPAIRING на системата, докато се чуят два
звукови сигнала.
Щом индикаторът Bluetooth (син) започне да мига бързо,
системата влиза в режим на сдвояване.
ons inside. The side
ing the system.
rection of the arrow
ystem.
rection shown by the
hand.
the side stand is
em on
g the
built-in lithium-ion
y before using the
ptor.
er) lights up when
ns off when charging
hours to charge the
device to on.
For details, refer to the operating instructions supplied
with the device.
3 Press and hold the BLUETOOTH-PAIRING
button on the system until two beeps are
heard.
The Bluetooth indicator (blue) begins to flash quickly and
pairing mode is entered.
Съвет
Connecting with a smartphone
by One touch (NFC)
By just touching the system with an NFC compatible
smartphone, the system is turned on automatically and then
paired and connected with the smartphone.
1 Download and install the app “NFC Easy
Connect” on the smartphone.
6 Ако на дисплея на Bluetooth устройството ви
“NFC Easy Connect” is an original app by Sony for Android
phones, and is available at Google Play Store.
• Когато
Tip включвате за първи път системата, индикаторът
код*,
въведете
“0000”.
Search for бъде
“NFC Easyпоискан
Connect” or scan
the following
twosystem
is turned onда
firstмига
time, the
Bluetooth
 When the
Bluetooth
(син
) започва
бързо.
dimensional
code to download
and installBluetooth
the free app.и индикаторът Bluetooth
Установява
се връзка
indicator (blue) starts flashing quickly.
Communication fees are required to download the app.
(син)
наdownloadable
систематаinостава
светещ.
The app may
not be
some country/
regions. * Кодът може да се нарича още „Passkey,”„PIN code,”„PIN
number” или „Password.”
Tip
 For some smartphones, One touch connection may be
available without downloading the app “NFC Easy Connect.”
In that case, the operation and specifications may be
different
description
For details,
refer to theBluetooth,
• Заfrom
даthe
сдвоите
с here.
други
устройства
operating instructions supplied with the smartphone.
Съвет
стъпки от 2 до 6 за всяко устройство.
повторете
By the two-dimensional code:
Use a two-dimensional code reader app.
Забележки
• Режимът на сдвояване на системата се отменя след 5
минути и индикаторът Bluetooth (син) примигва. Ако
сдвояването бъде отменено по време на тази процедура,
започнете наново от стъпка 3.
• Кодът на системата е фиксиран на „0000”. Системата не
Compatible smartphones
можеwith
да бъде
с Bluetooth устройство, чийто код
the NFCсдвоена
function built-in
 Smartphones
4 Perform the pairing procedure on the
2.3.3 or later, excluding Android 3.x)
не е “0000”.
4 Осъществете
процедурата
по сдвояване на (OS: Android
Bluetooth device
to detect the system.
• Щом веднъж сдвоите Bluetooth устройствата, няма нужда
Bluetooth
устройството, за да разпознаете About
NFC
5 Select “SRS-BTX300” shown in the display of
даField
го Communication)
правите отново
освен вenabling
следните случаи:
NFC (Near
is a technology
системата.
the Bluetooth device.
short-range
wireless communication
between
various
– Системата
е сдвоена
с 9 или
повече устройства.
If “SRS- BTX300” does not appear on the device’s display,
devices, such as mobile phones and IC tags. Thanks to the
Системата може да бъде сдвоена с до 8 Bluetooth
5 Изберете
„SRS-BTX300“
на дисплея на
repeat from
step 2.
NFC function, data communication can be achieved easily
стерео
аудиоsymbol
устройства-източници.
Ако сдвоите
just by touching
the relevant
or designated
Bluetooth
устройството.
Note
location onново
NFC compatible
devices.след като вече сте сдвоили 8 други
устройство,
Ако „SRSне display
се изведе
на екрана
на
devices cannot
a list of detected
devices.
 SomeBTX300“
устройството,
което е свързано от най2 Start theустройства,
app “NFC Easy
Connect” on the
устройството,
повторете
стъпките
от 2display
нататък.
6 If Passcode*
input is required
on the
smartphone.
дълго време, се заменя с новото.
of the Bluetooth device, input “0000.”
Забележка
Make sure
that the application
screenда
is displayed.
• Въпреки
че можете
сдвоите системата с повече от
The Bluetooth connection is established and the Bluetooth
• Някои
устройства
извеждат
indicator
(blue) on theне
system
stays on. списък с разпознати3 Touch the
едно
устройство,
ще има само от едно.
system
with theзвук
smartphone.
* Passcode may be called “Passkey,” “PIN code,” “PIN
устройства.
Keep touching the smartphone on the N marked part of
Мига
Flashesбързо
quickly
number,” or “Password.”
Tip
 To pair with other Bluetooth devices, repeat steps 2 to 6 for each
device.
Notes
 Pairing mode of the system is cancelled after about 5 minutes,
and the Bluetooth indicator (blue) flashes. If the pairing mode is
the system until the smartphone vibrates.
Smartphone vibrates
(system recognized)
BG
13
If the AUDIO IN indicator (amber) lights up, press the
BLUETOOTH-PAIRING button.
usual time, even after a full charge, contact your nearest
Sony dealer to replace the battery.
E
AUDIO IN button/
indicator
Press the RESET button on the rear of the system with a
pointed object if the buttons on the system do not function.
How to Make Wireless
Метод
B
Bluetooth indicator
Connection with
Devices
Свързване съсBluetooth
сдвоено
BLUETOOTH -PAIRING
button
e stand
2 Set the Bluetooth function of the Bluetooth
To reset the system
device to on.
Tip
 In the case of the last-connected Bluetooth device, the
system tries to re-establish Bluetooth connection with it if
the device’s Bluetooth function is on. When Bluetooth
connection is established, the Bluetooth indicator (blue) on
the system stays on.
Забележки
• Тази стъпка
да не еshown
необходима
за някои
3 Selectможе
“SRS-BTX300”
in the display
of
the Bluetooth device.
устройства.
If necessary, select a Bluetooth profile that the system
You can enjoy music and hands-free calling with the system• Ако системата
неthe
може
даA2DP,
се свърже
с details
Bluetooth
supports from
following:
HSP or HFP. For
wirelessly by using your device’s Bluetooth function.
on each profile, see “What is Bluetooth Wireless Technology?”
изтрийте “SRS-BTX300” от Bluetooth
Choose one of the following three connection methods, best устройството,
The Bluetooth connection is established and the Bluetooth
suited for the Bluetooth device. For details on how to operate
indicator и
(blue)
on the system сдвояването.
stays on.
устройството
повторете
your device, refer to the operating instructions supplied with
Bluetooth устройство
/ button
1 Включете системата.the device.
Notes
 This step may not be necessary for some devices.
Индикаторът Bluetooth (син)
мига.
Pairing
with a Bluetooth device:
 If the system cannot connect to the Bluetooth device, delete
Bluetooth
режим
на готовност
A
see Pattern
“SRS-BTX300”
from the Bluetooth
device, then perform
Ако светне индикаторът AUDIO
IN (кехлибареножълт),
pairing again.
Bluetooth devices need to be “paired” with each other Когато режимът на готовност Bluetooth е настроен на
натиснете бутона BLUETOOTH-PAIRING.
beforehand.
Bluetooth
standby
mode
ON (включено), системата може да бъде включена и
with a paired device:
When the Bluetooth standby mode is set to ON, the system can
управлявана
от Bluetooth устройство.
2 Настройте функциятаConnecting
на Bluetooth
Pattern B
be turned on and operated by a Bluetooth device.
seeBluetooth
устройството на Оn (включено).
To listen to music with a Bluetooth device that has been
Съвет
paired, see this pattern.
One touch connection with a smartphone (NFC):
see Pattern C Bluetooth
• В случая на последното включено
an NFC compatible smartphone, you can establish a
устройство, системата сеUsing
опитва
да установи
отново
Bluetooth
connection
by just touching
the system with it.
Bluetooth връзка с него, ако
функцията Bluetooth на
Check the following before operating the system.
the system
the device are
placed within 1 m of
 Both
устройството е включена.
Когато
се and
установи
Bluetooth
each other.
връзка, индикаторът Bluetooth
(син)
на системата
is connected
to the AC adaptor, or the battery is
 The system
sufficiently charged.
остава включен.
 The operating instructions supplied with the device are at
RESET
button
hand.
3 Изберете “SRS-BTX300”
на дисплея
на
Pattern
A
устройството Bluetooth.
Pairing and connecting with a
Notes
Ако е необходимо, изберете Bluetooth профил,
Забележки
 The Bluetooth standby function will be turned off
Bluetooth
deviceA2DP,
automatically
whenрежим
the side stand
closed.
от системата, измежду
следните:
• Функцията
Bluetooth
наisготовност
ще се изключи
 If the system is being powered by battery, even if the
1
Turn
on
the
system.
HSP или HFP. За повече подробности относно всеки
автоматично,
затворите
капака.
system ако
is turned
off, battery power
will continue to be
The Bluetooth indicator (blue) flashes.
consumed
if
the
BLUETOOTH
STANDBY
switch
is
set
to
ON.
профил вижте „Какво представлява
If the AUDIOбезжичната
IN indicator (amber)Bluetooth
lights up, press the• Ако системата се захранва от батерия, дори да изключите
BLUETOOTH-PAIRING button.
технология?“
Pattern
C
системата,
изразходването
на
енергия
от
батерията
ще
Opening the Side Stand
2 Set the
Bluetooth function
of the Bluetooth продължи,
Bluetooth връзката е установена
и индикаторът
Bluetooth
ако превключвателят
BLUETOOTH STANDBY е
Connecting
with a smartphone
Open the side stand and operate the buttons inside. The side
device
to
on.
stand also functions as a support
whileна
using
the system. остава да свети.
(син)
системата
byON.
One touch (NFC)
For details, refer to the operating instructions supplied в позиция
Slide the LOCK RELEASE switch in the direction of the arrow
DC OUT ONLY
поддържан
connector (USB)
(illustration) to open the
BG side stand.
14
with the device.
3 Press and hold the BLUETOOTH-PAIRING
button on the system until two beeps are
heard.
The Bluetooth indicator (blue) begins to flash quickly and
pairing mode is entered.
Tip
By just touching the system with an NFC compatible
smartphone, the system is turned on automatically and then
paired and connected with the smartphone.
1 Download and install the app “NFC Easy
Connect” on the smartphone.
“NFC Easy Connect” is an original app by Sony for Android
phones, and is available at Google Play Store.
Search for “NFC Easy Connect” or scan the following two-
Метод C
Свързване със смартфон чрез
технология One touch (NFC)
Чрез двуизмерния код:
Използвайте четец за двуизмерен код.
Само като докоснете системата със смартфон, съвместим
с технология NFC, системата се включва автоматично,
сдвоява се и се свързва със смартфон.
1 Свалете и инсталирайте приложението NFC
Easy Connect на смартфона си.
NFC Easy Connect е оригинално приложение на Sony за
телефони с Android и е налично в магазина Google Play
Store.
Потърсете NFC Easy Connect или сканирайте следния
двуизмерен код, за да свалите и инсталирате
безплатното приложение.
За свалянето на приложението се плащат
комуникационни такси.
В някои страни или региони приложението не може да
бъде свалено.
Съвет
• Връзката One touch може да е налична за някои
телефони и без да е свалено приложението NFC
Easy Connect. В този случай функционирането и
техническите характеристики може да са различни
от описаните тук. За повече подробности вижте
ръководството за употреба, приложено към
смартфона.
Съвместими смартфони
• Смартфони с вградена функция NFC (OS: Android 2.3.3
или по-горна, без Android 3.x)
Относно NFC
NFC (Near Field Communication) е технология, която
позволява безжична комуникация на близко разстояние
между различни устройства като мобилни телефони
и IC тагове. Благодарение на функцията NFC може да
се осъществи пренос на данни само чрез докосване
на съответния символ или обозначено място на
устройствата, съвместими с NFC.
2 Стартирайте приложението NFC Easy
Connect на смартфона.
Вижте дали се извежда екранът на приложението.
BG
15
About NFC
n the display of
NFC (Near Field Communication) is a technology enabling
short-range wireless communication between various
devices, such as mobile phones and IC tags. Thanks to the
NFC function, data communication can be achieved easily
just by touching the relevant symbol or designated
location on NFC compatible devices.
he device’s display,
detected devices.
2 Start the app “NFC Easy Connect” on the
on the display
“0000.”
3 Докоснете
системата със смартфона.
smartphone.
ed and the Bluetooth
n.
IN code,” “PIN
Make sure thatда
theдопирате
application screen
is displayed.
Продължавайте
смартфона
към частта
на системата,
обозначена
N, докато
смартфонът не
3 Touch the
system withс the
smartphone.
започне
вибрира.
Keepда
touching
the smartphone on the N marked part of
at steps 2 to 6 for each
Смартфонът
започва
да вибрира
Smartphone
vibrates
(системата
е разпозната)
(system
recognized)
the system until the smartphone vibrates.
ter about 5 minutes,
If the pairing mode is
e, start over from step
he system cannot be
code is not “0000.”
s no need to pair those
ase, you will need to
vices.
Bluetooth devices. If a
e been paired, the
the oldest among the
one.
the system, but sound
es.
Lights
up
Светва
Follow the on-screen instructions to establish the
Следвайте
инструкциите на екрана, за да осъществите
connection.
When the Bluetooth connection is established, the
връзка.
Bluetooth indicator (blue) stays on.
Когато се осъществи Bluetooth връзка, индикаторът
Tips (син) продължава да свети.
Bluetooth
BG
16
 If it is difficult to establish the connection, try the following.
– Activate the app “NFC Easy Connect” and move the
smartphone slightly on the N marked part of the system.
– If the smartphone is in a case, remove it.
 Touch the system with the smartphone again to disconnect.
 If you have multiple NFC compatible devices, just touch the
smartphone to a different device to switch the connection
to that device. For example, when your smartphone is
connected with NFC compatible headphones, just touch the
smartphone to the system to change the Bluetooth
connection to the system (One touch connection switching).
Съвети
• Ако се затруднявате да осъществите връзка, опитайте
следното:
– Активирайте приложението NFC Easy Connect и
приближете смартфона до обозначената с N част на
системата.
– Ако смартфонът е в калъф, свалете го.
• Отново докоснете системата със смартфона, за да
прекратите връзката.
• Ако имате множество устройства, съвместими с NFC,
просто допрете смартфона до друго устройство, за
да прехвърлите връзката към него. Например ако
смартфонът ви е свързан със слушалки, съвместими
с технологията NFC, просто допрете смартфона до
системата, за да прехвърлите Bluetooth връзката към
системата (превключване на One touch връзка).
Слушане
музика
Listening
toна
Music
Можете
слушате
музикаvia
поthe
безжичен
път,
чрез built
You can
enjoyдаmusic
wirelessly,
Bluetooth
function
вградената
in your
devices. функцията Bluetooth.
Hands-free
calling with
another
2 Using
Започнете
възпроизвеждане
на Bluetooth
устройството,
послеphone
настройте
силата на
Bluetooth
mobile
while
звука.
listening
to music
Изберете средна
сила на звука от Bluetooth устройството
This
system is бутоните
compatible
with Multipoint
technology, which
и натиснете
VOLUME
–/+ на системата.
allows you to enjoy hands-free calling while listening to music
from a Bluetooth-compatible
music player.
Автоматично
изключване
Системата се изключва автоматично след около 20 мин.,
когато не се работи с хендсфри (системата не е свързана
с Bluetooth устройство чрез HFP/HSP), когато няма
устройство, което да се зарежда чрез конектора DC OUT
ONLY, и когато не се възпроизвежда музика.
След използване
Operations
may
vary
depending
on the Bluetooth
device. от
Може да
има
разлики
във функциите
в зависимост
ReferBluetooth
also to the
operating instructions supplied with your
устройството.
Bluetooth
device.
Прочетете
упътването към Bluetooth устройството.
1 Make
the Bluetooth
connection
between
1 Осъществете
Bluetooth
връзка
междуthe
system
and the
device.
системата
и устройството.
For За
details
on the
Bluetooth connection
procedure,по
see
повече
подробности
относно операцията
“How
to Make Wireless
Connection
Bluetooth
свързване
чрез Bluetooth
вижтеwith
раздел
„Осъществяване
Devices.
” When the
Bluetooth
connection
is established,
на безжична
връзка
с Bluetooth
устройства“.
theКогато
Bluetooth
indicator (blue)
on the
systemиндикаторът
stays on.
осъществите
Bluetooth
връзка,
Bluetooth (син) на системата продължава да свети.
2 Start playback on the Bluetooth device, then
adjust the volume.
Set the volume of the Bluetooth device to a moderate
level, and press the VOLUME –/+ buttons on the system.
Auto power off
The system automatically turns off after about 20 minutes
when the hands-free is not being used (the system is not
Направете едно от следните неща:
• Изключете Bluetooth функцията на Bluetooth устройството.
За повече подробности прочетете ръководството за
употреба към устройството.
• Изключете Bluetooth устройството.
• Изключете системата.
• Отново докоснете системата със смартфона, за да
преустановите връзката (само за смартфони, съвместими
с NFC).
 One touch connection (NFC) cannot be used in this
procedure.
 Operations may vary depending on the Bluetooth device.
This type of Bluetooth connection may not be established BG
depending on the combination of the Bluetooth devices. 17
Refer also to the operating instructions supplied with your
Bluetooth devices.
1 Make the Bluetooth connections between the
Ch
suc
aU
Sys
You ca
OUT O
system
smartp
system
adjust the volume.
Set the volume of the Bluetooth device to a moderate
level, and press the VOLUME –/+ buttons on the system.
Auto power off
The system automatically turns off after about 20 minutes
when the hands-free is not being used (the system is not
connected with a Bluetooth device via HFP/HSP), and when no
device is being charged via the DC OUT ONLY connector, and
when no music is being played.
procedure.
 Operations may vary depending on the Bluetooth device.
This type of Bluetooth connection may not be established
depending on the combination of the Bluetooth devices.
Refer also to the operating instructions supplied with your
Bluetooth devices.
1 Make the Bluetooth connections between the
system and a Bluetooth music player via
A2DP, and between the system and a
Bluetooth mobile phone via HFP or HSP.
Note
USB cable
(not supplied)
 This function is not for data communication by USB cable.
1 Осъществете Bluetooth връзка между
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make системата
Wireless Connection with
Bluetooth
и мобилния
телефон.
Disposing of the System
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
Обаждане чрез
хендсфри, докато
слушате музика
After use
Do any of the following.
 Set the Bluetooth function of the Bluetooth device off. For
details, refer to the operating instructions supplied with the
device.
 Turn off the Bluetooth device.
 Turn off the system.
 Touch the system with the smartphone again to disconnect
(NFC compatible smartphones only).
environmentсвързването
protection, remove the built-in lithium-ion
относно For
Bluetooth
battery pack from the system.
вижте раздел „Осъществяване наBefore
безжична
връзка
с the battery by removing
removing the
battery, drain
the AC adaptor and using the system only with the battery.
To use only the
calling function
of a Bluetooth mobile phone
Bluetooth
устройства“.
that also has a music function, establish Bluetooth
connection between
the system
and the mobile phone
via
Когато
осъществите
Bluetooth
връзка,
индикаторът
Take out
the lithium-ion battery for recycling.
HFP or HSP, not via A2DP.
Do not open the cabinet other than when disposing of
Bluetooth
(син)phone,
на while
системата
продължава
да свети.
the Bluetooth mobile
the
Depending on
the system.
За повече
the Bluetooth indicator
(blue) onподробности
the system stays on.
Tips


connection is established via HFP or HSP, the
С помощта на Bluetooth връзката можете да телефонирате Bluetooth
other Bluetooth connection via A2DP may also be occupied
Using
Hands-free
1 Turn
the system and remove the AC
2
Започнете
наoffBluetooth
Bluetooth mobile phone.възпроизвеждане
A Bluetooth music
чрез хендсфри
от мобилен
телефон сCalling
Bluetooth, който има by the same
player cannot be connected with this system in this case.
adaptor.
функция „Музика“
поддържа Bluetooth
профила A2DP и
устройството, после настройте
силата на
WhileиListening
to Music
Note
2 Detach the cover of the rear of the system to
HFP или HSP.
звука.
You can enjoy hands-free calling via Bluetooth connection
connection with the same devices after
 To make the same
remove the battery pack.
with a Bluetooth mobile phone that has a music function and
turning the system
off, follow this
procedureсила
again. на звука от Bluetooth
Ако мобилният
ви
телефон
с
Bluetooth
поддържа
и
HFP,
и
Изберете
средна
устройството
supports the Bluetooth profile A2DP, and HFP or HSP.
Remove the
two rubber covers at the center of the
If your Bluetooth
mobile phone supports both HFP and HSP,
rear of the system.
HSP, настройте
на HFP.
и натиснете бутоните VOLUME –/+ на системата.
set to HFP.
Remove the two screws.
Remove the cover.
To Enjoy the Sound Effect
Remove the connector plug from the system.
Remove the battery.
Осъществяване
на
обаждане
Setting
мобилен
You can enjoyИзползвайте
sound effects as desired.
телефон с Bluetooth. Проверете
дали
от системата
се чува
сигнал „свободно“ и говорете с
1 Press the
SOUND
button to select
the sound
effect.
помощта на микрофона. Ако не чуете сигнал „свободно“,
The SOUND
indicator (see below)
showsза
theнабиране
current sound
натиснете
бутона
на системата за около
effect setting.
You can switch
between effects
by repeatedly
pressing theфункцията за избиране към
2 секунди,
за да
прехвърлите
SOUND button.
системата.
Status
Sound effect
Получаване на обаждане
Amber High-quality bass sound will be heard (MEGA
BASS). This setting is enabled by default when
Note
Когато ви звънят, възпроизвеждането
на музика спира и от
 Be careful not to damage the code cover with metallic tweezers,
you first turn on the system.
Operations may vary depending on the Bluetooth mobile
Refer also to the operating instructions supplied with
Функциитеphone.
зависят
от вида на мобилния телефон
your mobile phone.
с
Bluetooth. Прочетете
ръководството
за употреба на
1 Make the Bluetooth
connection between the
мобилния виsystem
телефон.
and the mobile phone.
BG
18
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.
2 Start playback on the Bluetooth mobile
phone, then adjust the volume.
Set the volume of the Bluetooth mobile phone to a
moderate level, and press the VOLUME –/+ buttons on the
etc. when
you remove the battery
pack from the system.
системата се чува сигналът за повикване.
Натиснете
бутона
Green
Surround sound will be heard (MEGA
на системата и говорете с помощта на микрофона.
BASS+SURROUND).
Off
The sound effect is off.
Tip
 The system remembers the last sound effect setting next time it
is turned on.
Listening to Music by
Wired Connection with a
Съвети
• Ако по време на повикване не чувате сигнала на
позвъняване, спрете възпроизвеждането на музика и
натиснете бутона , за да говорите.
• Когато възпроизвеждането е свършило, можете да
телефонирате чрез хендсфри.
• По време на разговор натиснете бутоните VOLUME –/+ на
системата, за да настроите силата на звука.
Забележки
• Звукът се извежда от левия високоговорител само по
време на обаждане.
• Използвайте мобилния си телефон на поне 50 cm от
системата. Ако системата и смартфонът са прекалено
близо, може да се появи шумово смущение.
Приключване на разговор
Работа с бутоните по време на
телефонен разговор
Функциите варират според вида мобилен телефон с
Bluetooth или от профилите, поддържани от мобилния
телефон с Bluetooth. Прочетете упътването към мобилния
телефон с Bluetooth.
Статус
Готовност
Изходящо
обаждане
Натиснете бутона . Ако по време на позвъняването
слушате музика, тя ще продължи след края на разговора.
След използване
Направете едно от следните неща:
• Изключете Bluetooth функцията на Bluetooth устройството.
За повече подробности прочетете упътването към
устройството.
• Изключете Bluetooth устройството.
• Изключете системата.
• Отново докоснете системата със смартфона, за да
преустановите връзката (само за смартфони, съвместими
с NFC).
Входящо
обаждане
По време на
разговор
Бутон
(обаждане)
• Натиснете веднъж, за да включите
гласовото набиране (само за телефони,
които поддържат гласово набиране).
• Задръжте бутона натиснат около 2 сек.,
за да изберете номера, на който сте
звънели предишния път.
• Натиснете веднъж, за да отмените
изходящото обаждане.
• Задръжте бутона натиснат около 2
секунди, за да прехвърлите функцията
за позвъняване от системата на
мобилния телефон.
• Натиснете веднъж, за да отговорите на
обаждането.
• Задръжте бутона натиснат около 2
секунди, ако искате да отхвърлите
обаждането.
• Натиснете веднъж, за да преустановите
разговора.
• Задръжте бутона натиснат около 2
секунди, за да прехвърлите функцията
за позвъняване от системата на
мобилния телефон.
BG
19
Разговор чрез хендсфри с друг
мобилен
телефон calling
с Bluetooth,
Using Hands-free
with another
докато
слушате
музика.
Bluetooth
mobile
phone while
sic
е съвместима
listening
to musicс технологията Multipoint, която
luetooth function built Тази система
позволява
да говорите
по телефона
чрез
хендсфри,
This system
is compatible
with Multipoint
technology,
whichдокато
you to
hands-free
calling while
listening to music
слушатеallows
музика
отenjoy
плейър,
съвместим
с Bluetooth.
from a Bluetooth-compatible music player.
Вижте ръководството за употреба към съответното
Bluetooth устройство.
1 Осъществете
Bluetooth
връзки между Specification
Charging
USB
Devices,
системата и Bluetooth музикалния плейър
such
Smartphones,
Speaker section
чрезas
A2DP,
и между систематаvia
и Bluetooth
Speaker system
Main speake
мобилния
телефон
чрез
HFP
или
HSP.
70 mm × 2 (
a USB
Connection to the
За подробности относно процедурата по Bluetooth
Passive spea
103 mm × 6
свързване вижте раздела „Осъществяване на безжична
System
Enclosure type
Passive radia
връзка
Bluetooth
устройства“.
You can
chargeсyour
smartphone
by connecting to the DC
Когато
осъществите
връзка,
индикаторътAmplifier section
OUT ONLY
connector
(USB) of theBluetooth
system. When
using the
system
by the built-in
battery
only, you canпродължава
also charge a да свети. Reference output power
Bluetooth
(син)
на системата
smartphone from the battery of the system. Turn on the
10W + 10W
system in order to charge a USB device.
distortion,1k
Съвети
10 % harmo
Bluetooth device.
supplied with your
ion between the
ion procedure, see
with Bluetooth
ction is established,
system stays on.
One touch connection (NFC) cannot be used in this

операция не може да използвате връзка One
oth device, then • При тази
procedure.
touch(NFC).
Operations may vary depending on the Bluetooth device.
This type
of Bluetooth
connection
may not be established
ce to a moderate
• Операцията
може
да варира
в зависимост
от Bluetooth
depending on the combination of the Bluetooth devices.
tons on the system.
устройството.
Refer also to the operating instructions supplied with your
Този тип
Bluetooth
връзка може да не се осъществи в
Bluetooth
devices.
about 20 minutes
зависимост
отthe
комбинацията
от Bluetooth
устройства.
the system is not
1 Make
Bluetooth connections
between
the
FP/HSP), and when no
BG
ONLY connector, and
20
uetooth device off. For
ions supplied with the
system and a Bluetooth music player via
A2DP, and between the system and a
Bluetooth mobile phone via HFP or HSP.
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.
• За да използвате само функцията за обаждане на
мобилния телефон Bluetooth, който разполага и сBluetooth
System
функция „Музика“, осъществете Bluetooth връзка Communication
между
Bluetooth Sp
системата и мобилния телефон чрез HFP или HSP,Output
а не
Bluetooth Sp
чрез A2DP.
Maximum communication rang
Line of sight
• В зависимост от мобилния телефон с Bluetooth, когато
band 2.4 GHz ban
има осъществена Bluetooth връзка чрез HFP или Frequency
HSP,
Modulation
method
другата Bluetooth връзка чрез A2DP може да е заета
FHSS
от същия мобилен телефон с Bluetooth. В този случай
Compatible Bluetooth Profiles*2
системата не може да се свърже с музикален плейър
A2DP (Adva
Profile)
с Bluetooth.
AVRCP (Aud
Profile)
HSP (Headse
HFP (Hands-
Забележка
• За да осъществите същата връзка със същите
устройства след като изключите системата, повторете
Supported Codec*3
SBC*4, AAC*
същата процедура. USB cable
Note
(not supplied)
 This function is not for data communication by USB cable.
Disposing of the System
For environment protection, remove the built-in lithium-ion
Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20,00
44.1 kHz)
1
* The actual range will vary dep
obstacles between devices, m
microwave oven, static electr
aerial’s performance, operatin
application, etc.
*2 Bluetooth standard profiles in
BASS). This setting is enabled by default when
you first turn on the system.
Operations may vary depending on the Bluetooth mobile
phone. Refer also to the operating instructions supplied with
your mobile phone.
1 Make the Bluetooth connection between the
system and the mobile phone.
Green
Surround sound will be heard (MEGA
BASS+SURROUND).
Off
The sound effect is off.
Note
 Be careful not to damage the code
etc. when you remove the battery
Настройка на звуковите Слушане на музика
чрез кабелна връзка
ефекти
2
Listening to Music
by
Ако желаете, можете да използвате звукови ефекти.
с преносимо
аудио
Wired Connection with a
1 Натиснете бутона SOUND, за да изберете
устройство
и др.
Portable Audio
Device,
звуков ефект.
To call
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.
Tip
 The system remembers the last sound effect setting next time it
is turned on.
Start playback on the Bluetooth mobile
phone, then adjust the volume.
Set the volume of the Bluetooth mobile phone to a
moderate level, and press the VOLUME –/+ buttons on the
system.
Operate
the Bluetooth
mobile
phone. Check that a dialing
Индикаторът SOUND (виж
долу)
показва
текущата
etc. устройството към системата.
tone is heard on the system and talk using the microphone.
1If Свържете
настройка на звуковитеnoефекти.
(call) button on the
dialing tone is heard, press the
1 Connect the device to the system.
system
for about
2 seconds
to change
the call device to the
Можете да преминете от
един
ефект
на друг,
като
system.
натискате бутона SOUND.
To receive a call
Статус
Кехлибареножълт
Зелен
Изключен
Съвет
When an incoming call arrives, the playback pauses and a ring
Звуков
(call) button on
tone is ефект
heard from the system. Press the
the system and talk using the microphone.
За висококачествен
басов звук
Tips BASS). Тази настройка е
(MEGA
 If no ring tone is heard from the system when incoming call
активирана
подразбиране,
arrives, stopпо
playback
and press the
(call) button to talk.
 You can use the hands-free calling when playback is completed
когато
включите системата за първи
 During a call, press the VOLUME –/+ buttons on the system to
път. adjust the volume.
Notes
За съраунд
звук (MEGA
 The sound is output from the left speaker only during a call.
BASS+SURROUND).
 Use your smartphone at least 50 cm from the system. Noise may
result if the system and smartphone are too close.
Звуковите ефекти са изключени.
To end a call
Press the
(call) button. If you were listening to music when
the call arrived, it will be resumed when the call has finished.
• Следващият път, когато включите
After use системата, тя ще е
any of the following.
настроена на последнияDoизползван
звуков ефект.
(Stereo mini
jack) жак)
(Стерео
мини
Connecting кабел
cord (not(продава
supplied) се отделно)
Свързващ
2 Turn on the system.
2 Включете
3 Turnсистемата.
on the connected device.
4 Pressсвързаното
the AUDIO IN button
on the system.
3 Включете
устройство.
 Set the Bluetooth function of the Bluetooth device off. For
details, refer to the operating instructions supplied with the
device.
 Turn off the Bluetooth device.
 Turn off the system.
 Touch the system with the smartphone again to disconnect
(NFC compatible smartphones only).
Unit button functions during a call
Available functions may vary depending on the Bluetooth
mobile phone, or the profiles supported by the Bluetooth
mobile phone. Refer to the operating instructions supplied
with the Bluetooth mobile phone.
5 Operate the connected device.
Set the volume of the connected device to a moderate
level, then press the VOLUME –/+ buttons on the system.
Notes
 You cannot play music only by connecting to the system with
the connecting cord. Make sure to also press the AUDIO IN
button.
 Hands-free calling is not available while you are listening to
music from a device connecting to the system by the connected
BG
21
4 Натиснете бутона AUDIO IN на системата.
5 Активирайте свързаното устройство.
ng to Music
Настройте силата на звука на свързаното устройство
Using Hands-free calling with another
на средна стойност, после я регулирайте с помощта на
Bluetooth mobile phone while
бутоните VOLUME –/+ на системата.
sic wirelessly, via the Bluetooth function built
listening to music
This system is compatible with Multipoint technology, which
allows you to enjoy hands-free calling while listening to music
from a Bluetooth-compatible
music
player.
Не можете да възпроизвеждате
музика
само
като
Забележки
•
свържете системата със свързващия кабел. Трябва и да
натиснете бутона AUDIO IN.
• Хендсфри обаждане не може да се осъществи, докато
слушате музика от устройство, свързано към системата
със свързващ кабел.
Зареждане на USB
устройства като
Charging USBчрез
Devices,
смартфони
USB Specification
such as Smartphones, via
Speaker section
връзка
към системата
a USB Connection
to the
Speaker system
System
Можете да заредите смартфона си, като го свържете
Enclosure type
с конектора DC OUT ONLY (USB) на системата. Когато
You can charge your smartphone by connecting to the DC
захранвате
системата
само
чрез
вградената
батерия, от Amplifier
нея
OUT ONLY
connector (USB)
of the
system.
When using the
section
by the built-in battery
only, you can
also
charge
a
Reference output power
можетеsystem
да зареждате
и смартфона
си.
За
да заредите
USB
smartphone from the battery of the system. Turn on the
10W + 10W
устройство,
включете
системата.
system in order to charge a USB device.
distortion,1
10 % harmo
Bluetooth
Автоматично изключване
ary depending on the Bluetooth
device. се изключва автоматично около 20 мин. след
Системата
perating instructions supplied with your
спиране на работа с хендсфри (системата не е свързана
с Bluetooth устройство чрез HFP/HSP), когато няма
luetooth connection between the
устройство, което да се зарежда чрез конектора DC OUT
the device.
и когато
не се възпроизвежда музика.
the Bluetooth connectionONLY,
procedure,
see
Wireless Connection with Bluetooth
n the Bluetooth connection is established,
ndicator (blue) on the system stays on.
ack on the Bluetooth device, then
volume.
e of the Bluetooth device to a moderate
s the VOLUME –/+ buttons on the system.
ff
atically turns off after about 20 minutes
ee is not being used (the system is not
Bluetooth device via HFP/HSP), and when no
arged via the DC OUT ONLY connector, and
BG
being played.
22
 One touch connection (NFC) cannot be used in this
procedure.
 Operations may vary depending on the Bluetooth device.
This type of Bluetooth connection may not be established
depending on the combination of the Bluetooth devices.
Refer also to the operating instructions supplied with your
Bluetooth devices.
1 Make the Bluetooth connections between the
system and a Bluetooth music player via
A2DP, and between the system and a
Bluetooth mobile phone via HFP or HSP.
wing.
th function of the Bluetooth device off. For
the operating instructions supplied with the
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.
etooth device.
Tips
Main speak
70 mm × 2
Passive spe
103 mm × 6
Passive radi
cable се отделно)
USB кабел USB
(продава
Note
(not supplied)
 This function is not for data communication by USB cable.
Disposing of the System
For environment protection, remove the built-in lithium-ion
battery pack from the system.
Before removing the battery, drain the battery by removing
Communication System
Bluetooth S
Output
Bluetooth S
Maximum communication rang
Line of sigh
Frequency band 2.4 GHz ban
Modulation method
FHSS
Compatible Bluetooth Profiles*2
A2DP (Adva
Profile)
AVRCP (Aud
Profile)
HSP (Heads
HFP (Hands
Supported Codec*3
SBC*4, AAC*
Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20,0
44.1 kHz)
1
* The actual range will vary de
obstacles between devices, m
microwave oven, static elect
aerial’s performance, operati
application, etc.
*2 Bluetooth standard profiles in
Bluetooth communication be
*3 Codec: Audio signal compres
a music function and
d HFP or HSP.
s both HFP and HSP,
Bluetooth mobile
uctions supplied with
 To make the same connection with the same devices after
turning the system off, follow this procedure again.
To Enjoy the Sound Effect
Setting
Забележка
General
remove the battery pack.
Input
DC OUT
Remove the two rubber covers at the center of the
rear of the system.
Remove the two screws.
Remove the cover.
Remove the connector plug from the system.
Remove the battery.
Power
Usage life of lithiu
You can enjoy sound effects as desired.
• Тази функция не е за прехвърляне на данни чрез USB
кабел. 1 Press the SOUND button to select the sound
Dimensions (inclu
effect.
Изхвърляне на системата
The SOUND indicator (see below) shows the current sound
effect setting.
You can switch between effects by repeatedly pressing the
SOUND
button.
От екологични
съображения
извадете вградената литиево-
йонна батерия от системата.
Sound
effect изтощете я, като отстраните
Преди даStatus
извадите
батерията,
адаптера Amber
и използвате
системата
батерия.
High-quality
bass само
soundна
will
be heard (MEGA
BASS). This setting is enabled by default when
Предайте литиево-йонната батерия за рециклиране.
you first turn on the system.
Не отваряйте корпуса освен когато възнамерявате да
Green
Surround sound will be heard (MEGA
изхвърлите системата.
BASS+SURROUND).
Mass
Supplied accesso
Note
Забележка
not не
to damage
the code
cover with
metallic tweezers,
 Be careful да
• Внимавайте
повредите
капака
с метални
пинсети и
etc. when you remove the battery pack from the system.
др. подобни, когато изваждате батерията от системата.
*6 Time may vary,
conditions of u
1 Изключете
системата
и извадете
адаптера.
Off
The sound effect
is off.
ion between the2 Махнете капака в задната част на системата,
ne.
ion procedure, see
with Bluetooth
ction is established,
e system stays on.
oth mobile
me.
bile phone to a
ME –/+ buttons on the
heck that a dialing
ng the microphone. If
all) button on the
he call device to the
Design and specif
notice.
за да Tip
стигнете до батерията.
system
remembers
the
soundна
effect
setting
next
Махнете
двата
гумени
капака
в last
средата
задната
част
наtime it
 The
is turned on.
системата.
Отстранете двата винта.
Отстранете капака.
Измъкнете кабела от системата.
Извадете батерията.
Listening to Music by
Wired Connection with a
Portable Audio Device,
etc.
1 Connect the device to the system.
BG
23
Технически
характеристики
Високоговорители
Система
високоговорители
Вид на корпуса
Секция с усилвател
Изходна мощност
BG
24
Главен високоговорител:
70 mm × 2 (FULL RANGE – ПЪЛЕН
ОБХВАТ)
Пасивен високоговорител:
103 mm × 60 mm (ш/в)
Пасивен радиаторен модел
10W + 10W (АС адаптер, при 1 %
изкривяване на хармониците,
1kHz, 6Ω), 4W + 4W (батерия, при
10 % изкривяване на
хармониците,1kHz, 6Ω)
Bluetooth
Комуникационна система
Bluetooth спецификация версия 3.0
Изход
Bluetooth спецификация Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Линия на зрението прибл. 10 m*1
Честотна лента
2.4 GHz лента (2.4000 GHz 2.4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Поддържани кодеци*3 SBC*4, AAC*5
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (семплираща
честота 44.1 kHz)
1
* Реалният обхват на разпространение ще варира
в зависимост от фактори като препятствия между
устройствата, магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество, чувствителност на
приема, въздушен прием, операционна система,
приложния софтуер и др.
*2 Стандартни профили Bluetooth посочват целта на
Bluetooth комуникацията между устройства.
*3 Кодек: Формат на компресията на аудио сигнала, както и
конвертирането му.
*4 Subband Codec
5
* Advanced Audio Coding
Микрофон
Вид:
Electret condenser
Характеристики за посока:
Разнопосочен
Ефективен честотен обхват:
50 Hz -10 kHz
Общи
Вход
Жак AUDIO IN (ø 3.5 mm стерео
мини жак)
DC OUT
USB жак тип A (за зареждане на
батерията на свързано
устройство) (5 V, Max.1.5 A)
Захранване
DC 12.5 V (използване на
приложения променливотоков
адаптер, свързан към AC 100 V
- 240 V, 50 Hz/60 Hz захранване)
или чрез вградена литиево-йонна
батерия
Срок на експлоатация на литиево-йонна
батерия (чрез Bluetooth връзка) Прибл. 8 часа*6
Размери (вкл. изпъкнали части и контролни бутони)
Прибл. 341.0 mm × 115.0 mm ×
58.5 mm (ш/в/д) (при затворен
капак)
Прибл. 341.0 mm × 115.0 mm ×
72.0 mm (ш/в/д) (при отворен
капак)
Тегло
Прибл. 1 600 g, вкл. батерията
Приложени артикули Променливотоков адаптер (1)
Ръководство за употреба
(този документ)
Ръководство Bluetooth® Startup
Guide (1)
Гаранционна карта (1)
Калъф за пренасяне (1)
*6 Времето може да варира в зависимост от температурата
или условията на употреба.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без
предупреждение.
BG
25
Troubleshooting
Отстраняване на неизправности
E)
Не
чува
звук from
/ звук
само
един/
No се
sound
/ Sound
only
oneот
speaker
високоговорител
/ниско ниво на звука
Low sound level
, at 1 % harmonic
+ 4W (Battery, at
n,1kHz, 6Ω)
version 3.0
Power Class 2
Проверете
дали
Check that both
thisсистемата
system and
connected device
are turned
иthe
свързаното
устройство
са
on.
включени.
Проверете
дали
Check that the
side капакът
stand is е
opened.
отворен.
The system automatically
Системата
се изключваturns off
when the side stand is closed.
автоматично,
когато капакът
бъде затворен.
Turn up the
volume
of the systemи
Усилете
звука
на системата
and the connected
device.
свързаното
устройство.
Ако
компютър
If youсвързвате
are connecting
a personal
computer
to the system,
make
към
системата,
уверете
се,sure
the
audio
output
setting
of the
че настройката на звука
на
computer is set for a Bluetooth
компютъра
е зададена за
device.
Bluetooth устройство.
Уверете
свързаното
Check thatсе,
theчеconnected
device is
being played back.
устройство
възпроизвежда.
Сдвоете
системата
Bluetooth
Pair this system
and theи Bluetooth
device again. отново.
устройството
Уверете се, че двата щекера
Check that both plugs of the
connecting cord (not supplied) are
firmly inserted into the system and
the connected device.
If the connected device is monaural,
sound will only be output from the
left speaker.
m*1
Hz - 2.4835 GHz)
Distribution
mote Control
ling frequency
factors such as
ds around a
on sensitivity,
oftware
urpose of
es.
BG
26
Check that the connected device is
being played back.
Pair this system and the Bluetooth
device again.
ing frequency
actors such as
s around a
on sensitivity,
ftware
urpose of
es.
version format
stereo mini jack)
ging the battery
V, Max.1.5 A)
plied AC adaptor
240 V, 50 Hz/60 Hz
built-in lithium-ion
Check
that both plugs
of the
на
свързващия
кабел
(не
(not supplied) are
еconnecting
приложенcord
в комплекта)
firmly inserted into the system and
са
поставени в системата и
the connected device.
свързаното устройство.
Ако свързаното устройство
the connected
is monaural,
еIf моно,
звукът device
ще бъде
изведен
soundот
willлевия
only be
output from the
само
високоговорител.
left speaker.
Изкривен
звук/ / Бръмчене или шум
Distorted sound
при
извеждане
системата
Humming
or noise от
in the
system output
Намалете
звука
на of the
Turn down the
volume
connected device.
свързаното
устройство.
Поддържайте
Keep the system системата
away from a на
TV.
разстояние от телевизори.
Ако
устройство
If theсвързаното
connected device
has an
equalizer
function,
set it to off.
има
функция
еквалайзер,
изключете я.
Превключете
Bluetooth
Switch the Bluetooth
connection to
A2DP by operating
the Bluetooth
връзката
в позиция
A2DP
deviceработите
when HFPсorBluetooth
HSP is set.
като
устройството, когато са
зададени HFP или HSP.
Keep the system away from a
microwave oven, wireless LAN, etc.
If you connect a device with a builtin radio or tuner to this system,
broadcasts may not be received, or
sensitivity may be reduced. Locate
the system farther away from the
device and check that you can listen
to the broadcasts satisfactorily.
uetooth
controls)
0 mm × 58.5 mm
d)
0 mm × 72.0 mm
)
his document)
e (1)
BG
27
If the connected device has an
If
the connected
device
an
equalizer
function,
set ithas
to off.
equalizer function, set it to off.
controls)
uetooth
controls)
0 mm × 58.5 mm
0
d)mm × 58.5 mm
d)
0 mm × 72.0 mm
controls)
)0
0 mm
mm ×
× 72.0
58.5 mm
mm
)
d)
If the connected device has an
equalizer function, set it to off.
0 mm × 72.0 mm
)
Keep the systemсистемата
away from aна
Поддържайте
Keep
the system
away
from
a etc.
microwave
oven,
wireless
LAN,
разстояние
от микровълнови
microwave oven, wireless LAN, etc.
фурни, безжични LAN
Keep the system away from a
устройства
и т.н.
microwave oven, wireless LAN, etc.
his document)
ehis
(1)document)
e (1)
his document)
eature
(1) or
ature or
Bring this system and the
Bring
this device
systemcloser
and the
Bluetooth
together.
Bluetooth
device
closerbetween
together.
Remove any
obstacle
this
Remove
any
obstacle
between
systemthis
and
theсистемата
Bluetooth
Bring
system
and the device.
Приближете
и this
system
and
the
Bluetooth
device.
Bluetooth device
closer together.
Bluetooth
устройството
близо
Remove any obstacle between this
едно
до друго.
system and the Bluetooth device.
nge without
aturewithout
or
nge
nge without
Отстранете всички
препятствия между системата
и Bluetooth устройството.
Switch the Bluetooth connection to
Switch
the
Bluetooththe
connection
A2DP by
operating
Bluetooth to
A2DP
operating
deviceby
when
HFP orthe
HSPBluetooth
is set.
device
HFP or HSP
is set. to
Switch when
the Bluetooth
connection
A2DP by operating the Bluetooth
device when HFP or HSP is set.
If youсвържете
connect a device
with a builtАко
устройство
с вградено
If
connect
a device
with a builtinyou
radio
or tuner
to this
радио
или
тунер
къмsystem,
системата,
in
radio or tuner
to this
system, or
broadcasts
may not
be received,
може
да не
уловите
сигнал
или
broadcasts
may
not
be received,
or
sensitivity
may
reduced.
Locate
If
you connect
abe
device
a builtчувствителността
даwith
е ниска.
sensitivity
be
Locate
the
system
farther
away
from
the
in radio
or may
tuner
toreduced.
this system,
the
system
away
from
the
Разположете
системата
по-далеч
device
and farther
check
that
can
listen
broadcasts
may
not
beyou
received,
or
device
andmay
check
you can
listenдали
to the
broadcasts
satisfactorily.
от
устройството
и проверете
sensitivity
bethat
reduced.
Locate
to
the
broadcasts
satisfactorily.
the system
awayпредавания
from the
можете
даfarther
слушате
със
Charge
the check
systemthat
by connecting
device and
you can listen
задоволително
качество.
Charge
the system
byBATTERY/
connecting
thethe
ACbroadcasts
adaptor
if the
to
satisfactorily.
the
AC adaptor
if the
BATTERY/
CHARGE
indicator
flashes
in green.
CHARGE
indicator
in green.
Charge
the
systemflashes
byна
connecting
Ако
индикаторът
батерията
the AC adaptor if the свети
BATTERY/
BATTERY/CHARGE
в
CHARGE indicator flashes in green.
зелено,
заредете системата чрез
променливотоковия адаптер.
Pairing is not possible
Pairing is not possible
Сдвояването
не е възможно
Pairing is not possible
If the Bluetooth indicator (blue) is not
Bring this system and the Bluetooth
Bring
system
Bluetooth
Разположете
системата
иother.
devicethis
to within
1and
m ofthe
each
device to within
1 m of eachна
other.
Bluetooth
устройството
Bring this system
and the
Bluetooth
разстояние
1 метър
едно
от
device to within 1 m of each other.
друго.
BG
28
If
the(Bluetooth)
Bluetooth
not
Ако
индикаторът
(син) не
flashing
quickly,indicator
press
and(blue)
holdisthe
flashing
quickly,
pressbutton
and hold
BLUETOOTH-PAIRING
onthe
the
мига
бързо,
натиснете
и задръжте
BLUETOOTH-PAIRING
button
onisthe
system
until twoindicator
beeps
are
heard.
If
the Bluetooth
(blue)
бутон
BLUETOOTH
PAIRING
наnot
system
two press
beepsand
are heard.
flashinguntil
quickly,
системата,
докато
чуетеhold
дваthe
звукови
BLUETOOTH-PAIRING button on the
сигнала.
system until two beeps are heard.
Няма
звук
/ звукът
гласа
на
No voice
/ Low
voice от
from
recipient
говорещия е твърде нисък
Проверете
дали
Check that both
thisсистемата
system and
connected device
are turned
иthe
свързаното
устройство
са
on.
включени.
Изберете
HFP
HSP Bluetooth
Select HFP or
HSPили
Bluetooth
connection
by задействане
operating the на
връзка
чрез
Bluetooth device.
Bluetooth
устройството.
Check that
of the Bluetooth
Уверете
се,output
че извеждането
от
mobile phone
is set forсthe
system.
мобилния
телефон
Bluetooth
е настроено за системата.
Turn up the
volume
of the systemи на
Усилете
звука
на системата
and the connected
device.
свързаното
устройство.
One touch connection (NFC) is
not possible
Keep the smartphone close to the
system until the smartphone
vibrates. If you fail, move the
smartphone slightly on the N
marked part of the system.
If the smartphone is in a case,
remove it.
BG
29
Не
се осъществи
Oneможе
touch да
connection
(NFC) is
not possible
One
touch връзка (NFC)
Съхранявайте
смартфона
Keep the smartphone
close to the
вsystem
близост
untilдо
theсистемата,
smartphone
vibrates.смартфонът
If you fail, move
the
докато
вибрира.
smartphone
slightly
on the N
Ако
не успеете,
преместете
marked part of
the system.
смартфона
леко
върху
маркираната с N част от
системата.
Ако
If theсмартфонът
smartphone isеinвaкалъф,
case,
remove it. го.
извадете
Check thatсе,
theчеNFC
function ofNFC
the
Уверете
функцията
smartphone
is set
to on.
на
телефона
е включена.
NFC receiving sensitivity depends on
NFC-чувствителността
the device.
you fail to connect
with
зависи
от Ifустройството.
Ако
a smartphone by One
touch several
няколкократно
не успеете
да
times, connect to the system by onсе
свържете
със смартфон чрез
screen
operation.
едно докосване, свържете се
със системата чрез операции
от екрана.
Check thatсе,
theче
“NFC
Easy Connect”
Уверете
приложението
app isEasy
displayed
on the
NFC
Connect
се показва
smartphone.
на екрана на смартфона.
BG
30
Download PDF

advertising