Sony | SRS-X3 | Sony SRS-X3 Безжичен BLUETOOTH® високоговорител Инструкции за експлоатация

4-539-742-21(1)
IKV9
Персонална аудио система
Упътване за справки
SRS-X3
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Персонална аудио система
Преди да започнете работа със системата, моля, прочетете това упътване изцяло и го запазете за бъдещи
справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте системата на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на системата с вестници, покривки,
пердета и др. Не поставяйте запалени свещи върху уреда.
За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте съприкосновение на системата с капеща или
плискаща се вода, и не поставяйте предмети, пълни с течности - например вази, върху нея.
Не поставяйте системата в ограничени пространства като лавици или вградени шкафове.
Не излагайте батериите (самостоятелно или инсталирани в системата), на прекалено високи температури
като например на пряка слънчева светлина, на въздействието на огън или други подобни за дълго.
Тъй като захранващият кабел на USB променливотоковия адаптер служи за изключване на USB адаптера
от електрическата мрежа, свържете системата към лесно-достъпен контакт. Ако забележите някаква
неизправност, докато работите с уреда, веднага изключете захранващия кабел от контакта.
Системата не е изключена от електрическата мрежа, докато е свързана към стенния контакт, дори ако
самата тя е изключена.
2
Предпазни мерки
Забележки за случаите, когато използвате системата с мобилен телефон
 Ръководството за употреба, приложено към мобилния телефон, дава информация как да работите с
телефона, за да приемете разговор, докато системата излъчва звук, използвайки Bluetooth връзка.
Безопасност
Етикетът с важна информация, която се отнася до безопасността, се намира от външната страна на
дъното на системата и върху повърхността на USB адаптера.
 Преди да започнете работа със системата се уверете, че работното напрежение на уреда съвпада с
напрежението на вашата електрическа мрежа.
Къде е закупена системата
Работно напрежение
Всички държави/региони
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Забележки за USB променливотоковия адаптер
 Изключете системата преди да свързвате или изключвате USB променливотоковия адаптер към/от нея. В
противен случай тя може да се повреди.
 Използвайте само приложения USB променливотоков адаптер. За да избегнете повреда на системата, не
използвайте друг променливотоков адаптер.
Поляритет на USB порта на променливотоковия адаптер
3
 Свържете USB променливотоковия адаптер към близък контакт. В случай на проблем, незабавно го
изключете от контакта.
 Не поставяйте USB променливотоковия адаптер върху лавици или в затворени пространства като например
шкафове.
 За да намалите риска от пожар или токов удар, не използвайте USB променливотоковия адаптер на места,
където може да бъде накапан или напръскан с вода, и не поставяйте предмети, пълни с течности - например
вази, върху него.
Поставяне
 Не поставяйте системата в наклонена позиция.
 Не поставяйте системата в близост до източник на топлина или на място, изложено на пряка слънчева
светлина или дъжд, на твърде прашно или влажно място, или на място - обект на механични вибрации.
Работа
 Не поставяйте каквито и да е малки предмети или друго в жаковете или вентилационните отвори,
намиращи се от задната страна на системата. Възможно е устройството да даде накъсо или да се
повреди.
Почистване
 Не използвайте алкохол, бензин или разредител, когато почиствате корпуса на системата.
Други
 Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата, които не са обяснени в това упътване, моля,
консултирайте се с най-близкия представител на Sony.
Търговски марки
 Марката BLUETOOTH® и съответните лога се притежават от Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези
марки от Sony Corporation се извършва под лиценз.
 N-Mark е търговска марка или запазена търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
 Имената на всички други търговски марки или запазени търговски марки са собственост на техните
съответни притежатели.
4
Какво представлява безжичната технология BLUETOOTH?
Безжичната технология BLUETOOTH позволява обмен на данни между цифрови устройства, като например
компютър и цифров фотоапарат, намиращи се в близък обхват. Безжичната BLUETOOTH технология работи в
обхват от около 10 метра.
Най-често срещана е връзката между две устройства, но е възможна и едновременна връзка между повече
устройства.
Не е нужно да използвате кабел за връзка и не е необходимо устройствата да са насочени едно към друго,
както при инфрачервената технология. Можете например да използвате устройството, докато то се намира
в джоба ви или в чанта.
Технологията BLUETOOTH е международен стандарт, който се поддържа от хиляди компании от цял свят.
Максимален обхват на комуникация
Максималният обхват на комуникация може да е по-малък при следните условия.
 Ако съществува препятствие между системата и BLUETOOTH устройството като например човек,
метал или стена.
 Ако близо до системата се използва безжично LAN устройство
 Ако близо до системата се използва микровълнова печка.
 Ако в близост до системата се използва устройство, което генерира електромагнитни вълни.
Смущения от други устройства
Тъй като BLUETOOTH устройството и безжичните LAN устройства (IEEE802.11b/g) използват една и съща
честота, може да се получи вмешателство на микровълни, което да влоши скоростта на връзката, да причини
смущения или невалидна връзка, ако използвате системата в близост до безжично LAN устройство. В този
случай извършете някое от следните действия:
 Използвайте системата на разстояние минимум 10 метра от безжично LAN устройство.
 Ако използвате системата в обхват до 10 метра от безжично LAN устройство, изключете безжичното
LAN устройство.
5
Смущаване на работата на други устройства
Възможно е микровълните, които се излъчват от BLUETOOTH устройството, да влияят на работата на
електронно медицинско оборудване. Изключете системата и другите BLUETOOTH устройства на указаните
по-долу места, защото противното може да причини инцидент.
 на места, където има леснозапалими газове, в болници, влакове, самолети или бензиностанции.
 ако устройството се намира близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
Забележки
 За да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което ще свързвате, трябва да има
същия профил като системата.
Обърнете внимание, че дори профилът да е същият, функциите на устройствата може да се различават в
зависимост от техните технически характеристики.
 Поради характеристиката на безжичната BLUETOOTH технология, звукът, възпроизвеждан от системата,
се извежда с леко закъснение в сравнение със звука, възпроизвеждан от BLUETOOTH устройството, при
разговор по телефона или когато слушате музика.
 Тази система поддържа мерки за безопасност спрямо BLUETOOTH стандарта, които гарантират сигурна
връзка при използването на безжична BLUETOOTH технология. В зависимост от настройката обаче
нивото на сигурността може да е недостатъчно. Внимавайте, когато използвате безжичната BLUETOOTH
технология.
 Не носим отговорност за изтичане на информация при използване на BLUETOOTH комуникация.
 Устройство, притежаващо BLUETOOTH функция, трябва да отговаря на BLUETOOTH стандарта, създаден
от Bluetooth SIG, и трябва да може да бъде разпознато. Дори ако свързаното устройство отговаря на
споменатия по-горе BLUETOOTH стандарт, възможно е някои устройства да не успеят да се свържат
или може да не работят правилно в зависимост от функциите или техническите характеристики на
съответното устройство.
 В зависимост от свързаното към системата BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата
на използване, може да се появи шум в сигнала или е възможно звукът да прескача.
6
Технически характеристики
Високоговорители
Система високоговорители прибл. 34 mm диаметър х 2
Тип на корпуса
Запечатан
Усилвател
Референтна изходна мощност
При използване на USB AC адаптер: 10 W + 10 W (при 10% изкривяване на хармониците,
1 kHz, 4 )
При използване на батерии: 10 W + 10 W (при 10% изкривяване на хармониците, 1 kHz, 4 )
BLUETOOTH
Система на комуникация
Bluetooth спецификация версия 2.1+EDR (Enhanced Data Rate)
Изход
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Максимален обхват за комуникация
прибл. 10 m*1 по права линия
Честотен обхват
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Метод на модулация FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Поддържан кодек*
SBC*4
7
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Семплираща честота 44.1 kHz)
*1 Реалният обхват на разпространение варира в зависимост от фактори като препятствия между
устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на
приема, въздушен прием, операционна система, софтуерни приложния и др.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват целта на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
*3 Кодек: Компресия на аудио сигнала и преобразуващ формат
*4 Subband Codec
Микрофон
Вид
Електретен-кондензаторен
Характеристики на посоката
многопосочен
Ефективен честотен обхват
100 Hz – 7,000 Hz
Общи
Вход
Захранване
AUDIO IN жак (Ø 3,5 mm стерео мини жак)
DC 5 V 1.5 A (когато използвате приложения USB променливотоков адаптер, свързан
към AC 100 V - 240 V, 50Hz/60Hz захранване) или когато използвате вградената
литиево-йонна батерия
Живот на батерията (когато използвате BLUETOOTH връзка)
прибл. 7 часа*5
Размери (включително издадените части и контролните бутони)
прибл. 185 mm x 67 mm x 66 mm (ш/в/д)
Тегло
прибл. 850 g включително акумулаторната батерия
8
Приложени артикули
USB Променливотоков адаптер (AC-E0515) (1)
Щекер (2)
Micro USB кабел (800 mm) (1)
Упътване за бързо включване (2)
Упътване за справки (този документ) (2)
Гаранционна карта (1)
5
* Времето може да се различава в зависимост от температурата на околната среда или условията, при
които използвате системата.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.
9
Download PDF