Sony | SRS-X3 | Sony SRS-X3 Безжичен BLUETOOTH® високоговорител Кратко ръководство за работа и настройка

4-539-741-21(1)
IKV9
Персонална аудио система
Упътване за бързо включване
SRS-X3
©2014 Sony Corporation
Приложени ръководства
Упътване за бързо включване (този документ)
Дава указания как да свържете системата с BLUETOOTH устройства, както и
информация за основните операции.
Упътване за справки
Дава информация относно предпазните мерки и техническите характеристики
на продукта.
Помощно ръководство
Обърнете се към помощното ръководство на вашия компютър или смартфон,
когато искате да получите по-детайлна информация относно използването на
системата. Помощното ръководство съдържа и упътване за отстраняване на
проблеми с насоки как да се справите с евентуални проблеми, с които може да
се сблъскате.
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x3/h_zz/
2
Двумерен код:
Зареждане на системата
Системата е снабдена с вградена акумулаторна литиево-йонна батерия. Заредете
батерията преди да започнете да работите със системата за първи път.
Забележка
 Преди да започнете работа закрепете щекера, който отговаря на системата във
вашата държава/регион към USB променливотоковия адаптер. Уверете се, че сте
поставили щекера докрай в променливотоковия адаптер, докато щракне.
USB
променливотоков
адаптер (приложен в
комплекта)
Свети
(оранжево)
DC IN
Micro-USB кабел (приложен в комплекта)
3
Зареждането на батерията започва, когато свържете системата с контакта
на електрическата мрежа посредством USB променливотоковия адаптер и
индикаторът CHARGE светне в оранжево. Зареждането приключва за около четири
часа, след което индикаторът угасва.
Зареждайте системата, докато е изключена.
Как да осъществите безжична връзка с BLUETOOTH устройства
Изберете вашия случай от трите модела на сдвояване, изредени по-долу. BLUETOOTH
устройствата трябва предварително да бъдат сдвоени едно с друго.
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство
Системата може да бъде сдвоена с най-много осем BLUETOOTH устройства.
Когато сдвоявате с две или повече BLUETOOTH устройства, изпълнете
следващата процедура по сдвояване за всяко от устройствата.
1
4
Натиснете бутона / (захранване), за да включите системата.
Индикаторът / (захранване) светва в зелено.
Свети
(зелено)
2
Докоснете бутона
Индикаторът
(BLUETOOTH)
PAIRING.
(BLUETOOTH) (бял) започва да мига.
Мига (бял)
5
Когато използвате функцията BLUETOOTH за първи път и само като докоснете
бутона (BLUETOOTH) PAIRING, индикаторът (бял) започва да мига много
бързо и системата автоматично влиза в режим на сдвояване.
3
Натиснете и задръжте бутона (BLUETOOTH) PAIRING, докато
се чуе звуков сигнал и индикаторът (BLUETOOTH) започне да
мига бързо.
Системата влиза в режим на сдвояване.
Мига бързо
(бяло)
6
4
Извършете процедурата по сдвояване на BLUETOOTH
устройството, за да се разпознае системата.
Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се изведе списък с разпознати
системи, изберете “SONY:SRS-Х3”.
Ако на дисплея на BLUETOOTH устройството се изведе съобщение за въвеждане на
парола, въведете “0000”.
5
Извършете BLUETOOTH връзката от BLUETOOTH устройството.
Когато системата е свързана с BLUETOOTH устройство, индикаторът
(BLUETOOTH) свети непрекъснато.
Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство
1
2
Включете системата.
Натиснете бутона
Индикаторът
(BLUETOOTH)
PAIRING.
(BLUETOOTH) (бял) започва да мига.
7
3
Извършете BLUETOOTH свързването от BLUETOOTH
устройството.
Когато BLUETOOTH връзката е установена, индикаторът
да свети непрекъснато.
(BLUETOOTH) остава
Свързване със смартфон с едно докосване (NFC)
Когато докоснете системата със смартфон, системата автоматично се включва
и се активира операция по сдвояване и BLUETOOTH свързване.
Забележка
 Ако вашият смартфон преминава в режим на готовност, когато е под влиянието на
магнитни сили, може е да не успеете да осъществите NFC връзка.
Съвместими смартфони
NFC-съвместими смартфони с операционна система Android 2.3.3 или по-нова версия
NFC
NFC (Near Field Communication - Комуникация в близък обсег) е технология,
позволяваща безжична комуникация между различни устройства, намиращи се в
близък обсег, като например мобилни телефони и IC тагове. Благодарение на
технологията NFC, можете лесно да постигнете обмен на данни просто като
8
докоснете съответния символ или указаното място на NFC-съвместимите
устройства (символът N-mark или друго определено място на устройството).
1
Активирайте функцията NFC на смартфона.
2
Свалете и инсталирайте приложението “NFC Easy Connect”.
За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към смартфона.
 Ако операционната система на вашия смартфон е Android 2.3.3. или по-нова, но не
по-стара от Android 4.1: продължете към стъпка 2.
 Ако операционната система на вашия смартфон е Android 4.1 или по-нова:
продължете към стъпка 4.
Можете да свалите безплатното приложение на Android “NFC Easy Connect” от
Google Play.
Свалете приложението, като потърсите “NFC Easy Connect” или влезте в него,
като използвате следния двумерен код. Възможно е свалянето на приложението да
изисква начисляване на такса.
За сваляне чрез двумерен код използавйте
приложение-четец за двумерен код.
9
Забележка
 Възможно е приложението да не е достъпно в някои страни и/или региони.
3
4
10
Стартирайте приложението “NFC Easy Connect” на смартфона.
Уверете се, че екранът на приложението се извежда.
Докоснете системата със смартфона.
Преди да започнете, отключете екрана на смартфона.
Докоснете маркировката N на системата със смартфона. Поддържайте контакта,
докато смартфонът реагира.
Ако системата е изключена, когато смартфонът я докосне и се осъществи
BLUETOOTH връзка, тя ще се включи.
Смартфонът реагира
(системата е разпозната)
Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да установите връзката.
Когато индикаторът (BLUETOOTH) спре да мига и остане постоянно светнат,
системата е свързана с устройството.
За да прекъснете връзката със системата, отново я докоснете със смартфона.
11
Съвети
Ако не можете да свържете системата, опитайте следните решения.
 Стартирайте приложението на смартфона и бавно приближете смартфона към
маркировката N на системата.
 Ако смартфонът е поставен в калъф, извадете го.
 Уверете се, че екранът на приложението е изведен на дисплея на смартфона.
12
Слушане и провеждане на разговор
Работете със системата след осъществяване на BLUETOOTH връзка с вашето
BLUETOOTH устройство.
Слушане на музика
Профил: A2DP, AVRCP
Започнете да възпроизвеждате на BLUETOOTH устройството и регулирайте силата на звука.
Задайте силата на звука на подходящо ниво на свързаното устройство и регулирайте
нивото на звука, като използвате бутоните VOL -/+ на системата.
13
Провеждане на разговор/Приемане на разговор
Профил: HSP, HFP
Микрофон
Използвайте мобилния телефон, за да проведете разговор.
За да прекъснете разговор, натиснете бутона
Натиснете бутона
на системата.
на системата, когато приемате входящ разговор.
Работете по същия начин, когато приемате входящ разговор, докато слушате музика.
14
 Словната марка BLUETOOTH® и съответните лога се притежават от Bluetooth SIG, Inc.
и използването на тези марки от Sony Corporation се извършва под лиценз.
 N-Mark е търговска марка или запазена търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и
други държави.
 Android™ и Google Play™ са търговски марки на Google Inc.
 Имената на всички други търговски марки или запазени търговски марки са
собственост на техните съответни притежатели.
15
Download PDF

advertising