Sony | SRS-X55 | Sony SRS-X55 Преносим безжичен BLUETOOTH® високоговорител Кратко ръководство за работа и настройка

4-565-693-21(2) (BG)
Български
Как се установява безжична връзка
с BLUETOOTH устройства
Предоставени ръководства
Персонална
аудиосистема
Изберете своя случай от 3-те типа сдвояване по-долу. BLUETOOTH устройствата
трябва предварително да бъдат „сдвоени“ помежду си.
Ръководство за стартиране
Ръководство за стартиране (този документ)
Предоставя ви инструкции за свързване на устройството
с BLUETOOTH устройства и основни операции.
Справочно ръководство
Предоставя ви предпазни мерки и спецификации за продукта.
Помощно ръководство
SRS-X55
©2015 Sony Corporation
Прочетете помощното ръководство на компютър или смартфон,
когато искате да научите повече подробности за използването на
това устройство. Помощното ръководство съдържа и стъпки за
отстраняване на неизправности с решения на проблеми, които
може да срещнете.
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH
устройство
Това устройство може да бъде сдвоено с до осем BLUETOOTH устройства.
Когато извършвате сдвояване с две или повече BLUETOOTH устройства,
изпълнете процедурата за сдвояване по-долу за всяко устройство.
1
Натиснете бутона / (захранване), за да включите
това устройство.
Индикаторът / (захранване) светва в зелено.
Свети
(зелено)
URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/h_zz/
Двуизмерен код:
2
Докоснете бутона
Индикаторът
(BLUETOOTH)
PAIRING.
(BLUETOOTH) започва да мига в бяло.
Зареждане на устройството
Мига
(бяло)
Това устройство има вградена литиево-йонна акумулаторна батерия.
Заредете батерията, преди да използвате устройството за първи път.
Забележка
• Прикрепете щепсел, подходящ за вашата държава/регион, към адаптера
за променлив ток предварително.
Пъхнете докрай щепсела в адаптера за променлив ток, докато щракне.
Адаптер за
променлив
ток
(в комплекта)
Свети
(оранжево)
Когато използвате BLUETOOTH функцията за първи път и сте
докоснали само бутона (BLUETOOTH) PAIRING, индикаторът
(BLUETOOTH) ще започне да мига бързо в бяло и устройството
ще влезе автоматично в режим на сдвояване.
3
Натиснете и задръжте бутона (BLUETOOTH) PAIRING,
докато чуете звуков сигнал и индикаторът (BLUETOOTH)
започне да мига бързо.
Устройството влиза в режим на сдвояване.
DC IN
Мига бързо
(бяло)
Зареждането започва, когато устройството бъде свързано към
електрически контакт чрез предоставения адаптер за променлив ток
и индикаторът CHARGE светне в оранжево. Зареждането приключва
след около четири часа и индикаторът се изключва.
(продължава на задната страница)
(продължава от предната страница)
4
За да изтеглите чрез двуизмерния код,
използвайте приложение за четене на
двуизмерен код.
Извършете сдвояването от BLUETOOTH устройството,
за да открие това устройство.
Когато се покаже списък с откритите устройства на дисплея
на BLUETOOTH устройството, изберете „SRS-X55“.
Ако се изисква въвеждане на код за достъп на дисплея на дадено
BLUETOOTH устройство, въведете „0000“.
5
Установете BLUETOOTH връзката на BLUETOOTH
устройството.
Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, индикаторът
(BLUETOOTH) на устройството остава светещ.
Свързване със сдвоено
BLUETOOTH устройство
1
2
3
3
Слушане на музика
• Това приложение може да не се предлага в някои държави
и/или региони.
Профил: A2DP, AVRCP
Стартирайте приложението „NFC Easy Connect“
на смартфона.
Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или чрез
бутоните VOL –/+ на това устройство.
Допрете смартфона до това устройство.
Включете това устройство.
Докоснете бутона
Индикаторът
(BLUETOOTH)
Смартфонът реагира
(разпознато е устройство)
PAIRING.
(BLUETOOTH) започва да мига в бяло.
Установете BLUETOOTH връзката на BLUETOOTH
устройството.
Съвет
• За подробности относно възпроизвеждане с помощта на връзка през жака
AUDIO IN вижте помощното ръководство.
Осъществяване/приемане на обаждане
Свързване със смартфон чрез
One-touch (NFC)
При допиране на смартфон до устройството то се включва автоматично
и преминава към сдвояване и BLUETOOTH свързване.
Съвместими смартфони
Съвместими с NFC смартфони с инсталирана операционна система
Android™ 2.3.3 или по-нова
Профил: HSP, HFP
Микрофон
Следвайте екранните инструкции за установяване на връзката.
Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, индикаторът
(BLUETOOTH) на устройството остава светещ.
Отново допрете смартфона до устройството, за да прекъснете
връзката.
Съвет
NFC
NFC (Near Field Communication) е технология, която позволява безжична
комуникация в малък обхват между различни устройства, като смартфони
и IC маркери. Благодарение на функцията NFC може лесно да се осъществи
обмен на данни, например сдвояване в BLUETOOTH, само чрез допиране
на съвместимите устройства едно до друго (т.е. до маркировката N или на
съответното място за даденото устройство).
Ако не можете да свържете устройството, опитайте стъпките по-долу.
• Стартирайте приложението на смартфона и придвижете бавно
смартфона над маркираната с N част на устройството.
• Ако смартфонът е в калъф, го извадете.
• Уверете се, че на смартфона се показва екранът на приложението.
Използвайте смартфона си, за да проведете разговор.
За да приключите разговр, натиснете бутона
на устройството.
Включете функцията NFC на смартфона.
Натиснете бутона
повикване.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени
със смартфона.
Направете същото, когато получите входящо повикване, докато
слушате музика.
• Ако операционната система на смартфона ви е Android 2.3.3 или по-нова,
но по-стара от Android 4.1: преминете към Стъпка 2.
• Ако операционната система на смартфона ви е Android 4.1 или по-нова:
преминете към Стъпка 4.
2
Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството
и регулирайте силата на звука.
Предварително отключете екрана на смртфона.
Продължете да допирате смартфона до маркираната с N част на
устройството, докато смартфонът реагира. Ако устройството
е изключено, ще се включи при допирането на смартфона.
Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, индикаторът
(BLUETOOTH) на устройството остава светещ.
1
Управлявайте това устройство от BLUETOOTH устройството, след като сте
установили BLUETOOTH връзка.
Забележка
Уверете се, че се показва екранът на приложението.
4
Слушане и обаждане
Изтеглете и инсталирайте приложението
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ е безплатно приложение за Android, което
можете да изтеглите от Google Play™.
Изтеглете приложението, като потърсите „NFC Easy Connect“ или
получите достъп чрез двуизмерния код по-долу. За изтеглянето
на приложението могат да бъдат наложени такси.
на устройството, когато получите входящо
• Словната марка BLUETOOTH® и логотиповете са притежание на Bluetooth SIG,
Inc. и всяко използване на такива марки от Sony Corporation е по лиценз.
• Маркировката N е търговска марка или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
• Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.
• Другите търговски марки и имена са на съответните им притежатели.
Download PDF

advertising