Sony | SRS-ZR5 | Sony SRS-ZR5 Преносим безжичен BLUETOOTH®/Wi-Fi високоговорител Инструкции за експлоатация

Други методи
СТЪПКА 2: Свързване към Wi-Fi
мрежата ви
СТЪПКА 3: Слушане на музика
чрез Wi-Fi
Wi-Fi мрежата ви позволява лесно да се насладите на безжични устройства в дома си.
За да слушате музика чрез Wi-Fi, се препоръчва да използвате приложението SongPal на своя
смартфон или iPhone.
Други методи за слушане на музика по Wi-Fi
Персонална аудиосистема
Помощното ръководство описва как да възпроизвеждате музика по други начини.
Инструкции за експлоатация
Като използвате Wi-Fi мрежата, можте да възпроизвеждате музика от
услуги за поточно предаване на музика онлайн или да възпроизвеждате
с високо качество музика, съхранена на компютъра или смартфона ви.
Освен това можете да се насладите на музика в няколко стаи
едновременно.
Инсталиране на SongPal на вашия
смартфон/iPhone
Можете да слушате музика, съхранена на устройството ви Xperia,
като управлявате музикалното приложение, или музика, съхранена
на компютъра ви, като използвате безплатния софтуер MediaGo.
Ако приложението SongPal вече е инсталирано, пропуснете инсталацията.
Вижте „Слушане на музика чрез устройството“.
4-592-256-41(1) (BG)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Изберете от посочените по-долу начини как да свържете устройството
към Wi-Fi мрежата:
1
• Свързване чрез SongPal
Настройте това устройство от своя смартфон/iPhone с инсталирано приложение SongPal.
• Свързване чрез Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Настройте това устройство, като натиснете бутона WPS на безжичния рутер.
Инсталиране на SongPal на вашия смартфон/iPhone.
Потърсете SongPal в Google Play (Play Store) или App Store.
2
Докоснете [SongPal] на своя смартфон/iPhone, за да стартирате приложението,
след което следвайте екранните инструкции.
3
Когато се покаже екранът вдясно, докоснете [SRS-ZR5].
SongPal Link
Можете да слушате предпочитаната си музика в различни стилове чрез комбинации от безжични
високоговорители.
Изпълнете стаите си в музика едновременно чрез група
високоговорители.
• Свързване чрез компютър
Можете да се свържете и от компютъра си. За подробности вижте Помощното
ръководство.
SRS-ZR5
Насладете се на още по-страхотен звук чрез допълнителна лентова
тонколона Sony (не е включена в комплекта).*
* Моля, вижте следния URL адрес за съвместими лентова тонколона
и аудио-видео приемник Sony.
Свързване чрез SongPal
Помощно ръководство
http://sony.net/nasite/
Нужни елементи: смартфон с Android или iPhone/iPod touch, безжичен рутер
(уеб документ за компютър/смартфон)
Описва подробности за устройството, мрежата и метода за BLUETOOTH® свързване с различни
устройства, метода за възпроизвеждане на аудио с висока разделителна способност и др.
Сдвоете два високоговорителя, за да създадете по-широк стереозвук.
Използвайте смартфон с Android или iPhone с инсталирано приложение SongPal,
за да конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството.
Инсталирайте SongPal на своя смартфон/iPhone. Следвайте екранните инструкции на
приложението, за да свържете устройството към Wi-Fi мрежа.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
Функциите Wireless Stereo и Wireless Surround могат да се използват, след като актуализирате
софтуера на устройството.
За информация относно актуализацията вижте помощното ръководство.
Слушане на музика от това устройство
с помощта на SongPal
Потърсете SongPal в Google Play™ (Play Store) или App Store.
Нужни елементи: смартфон с Android/iPhone/iPod touch с инсталирано приложение SongPal
Помощното ръководство описва:
• Подробности за Wi-Fi мрежова връзка
• Как да свържете чрез приложението SongPal
• Мрежови връзки и методи за възпроизвеждане за всяка компютърна операционна система
• BLUETOOTH връзки и методи за възпроизвеждане за различни устройства
• Как да възпроизведете аудиофайлове с висока разделителна способност
• Актуализации на софтуера
• Как да свържете второто и следващите устройства чрез Wi-Fi и др.
• Свържете своя смартфон или iPhone към устройството чрез BLUETOOTH. Преди да свържете,
включете BLUETOOTH функцията на своя смартфон или iPhone.
• Някои безжични рутери имат няколко SSID. Свържете устройството и своя смартфон или iPhone
към еднакъв SSID на рутера си.
Свържете устройството към електрически контакт чрез предоставения захранващ кабел.
Свържете сигурно захранващия кабел към устройството.
Докоснете своя смартфон/iPhone, за да възпроизведете музика на него,
като управлявате чрез SongPal.
SRS-X99
BLUETOOTH
Можете да слушате музика от своето BLUETOOTH устройство чрез
безжична връзка.
Преди да използвате BLUETOOTH функцията, извършете сдвояване,
за да регистрирате BLUETOOTH устройството.
Свързване чрез Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1
2
3
Поставете устройството близо до
безжичния рутер и натиснете бутона
 (захранване), за да включите
устройството.
Индикаторът  (захранване) започва
да мига. Изчакайте, докато индикаторът
спре да мига. Това може да отнеме около
30 секунди.
2
След като изберете музиката, стартирайте възпроизвеждането
и регулирайте силата на звука.
Слушане на музика от това устройство
с помощта на Google Cast
Мига
Свети
Нужни елементи: смартфон с Android/iPhone/iPod touch с инсталирано приложение SongPal
1
Натиснете и задръжте бутона UPDATE/WPS
на устройството, докато издаде звуков
сигнал (около две секунди).
Настройте Google Cast.
Ако вече има инсталирано приложение, което съответства на
Google Cast, преминете към Стъпка 2.
а. Докоснете своя смартфон/iPhone, за да възпроизведете музика
на него, като управлявате чрез SongPal.
б. Докоснете [Settings].
в. Докоснете [Google Cast].
г. Докоснете [Learn how to cast].
д. Проверете как се използва услугата и кое приложение съответства на
Google Cast, след което изберете приложението и го инсталирайте.
В рамките на 90 секунди натиснете бутона
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) на рутера.
Мига
Свети
За повече подробности относно посочените по-долу връзки, методи за възпроизвеждане и друга
информация вижте помощното ръководство.
SRS-X99
Отидете на СТЪПКА 3 за възпроизвеждане на музика
Нужен елемент: безжичен рутер с бутон Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
СТЪПКА 1: Свързване към
електрически контакт
1
2
Стартирайте инсталираното приложение, което съответства на
Google Cast.
3
Докоснете иконата Cast, след което изберете [SRS-ZR5].
Свързани компоненти
Можете да слушате музика от своя компютър, смартфон, преносим музикален плейър или USB флаш
устройство, като свържете към USB порта на това устройство. Или можете да слушате музика от
преносим музикален плейър, като свържете към жака AUDIO IN на това устройство.
Ако свържете HDMI кабел (не е включен в комплекта: високоскоростен тип) към порта HDMI IN ARC на
своя телевизор и порта HDMI ARC TO TV на това устройство, можете да слушате звука на телевизора
от това устройство.
HDMI ARC TO TV
USB
AUDIO IN
* ARC е функция за изпращане на телевизионен звук от входния HDMI порт на телевизор към аудио-видео
устройство с помощта на HDMI кабел.
Уверете се, че LAN кабелът не е свързан.
Не може да се използват едновременно
и кабелна, и безжична връзка.
В зависимост от безжичния рутер натиснете и задръжте бутона Wi-Fi Protected Setup (WPS) за няколко
секунди. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на рутера.
Когато индикаторът LINK светне в оранжево, Wi-Fi връзка е установена.
За да слушате музика, съхранена на USB флаш устройство
4
Отидете на СТЪПКА 2 за безжичната връзка
Отидете на СТЪПКА 3 за възпроизвеждане на музика
Стартирайте възпроизвеждането на приложението и регулирайте
силата на звука.
Можете да възпроизвеждате музика, съхранена на USB флаш устройство.
1. Свържете USB флаш устройство към USB порта на това устройство.
2. Докоснете бутона FUNCTION, така че USB индикаторът да светне.
3. Използвайте SongPal, за да изберете музика и стартирайте възпроизвеждането.
Части и бутони
за управление
За да проверите силата на Wi-Fi сигнала
(чувствителността на приемане)
Докоснете/натиснете и задръжте бутоните
VOLUME  и SET UP. В зависимост от силата
на сигнала индикаторите  до  ще светят.
Броят светещи индикатори указва силата на
сигнала. Ако сигналът е слаб, няма да има
светещи индикатори. За подробности
вижте помощното ръководство.
Когато индикаторът свети или мига
Индикатор  (захранване)
Състояние на
индикатора (цвят)
Състояние на устройството
Светва (зелено)
Устройството е включено.
Светва (оранжево)
Устройството е в режим
BLUETOOTH/мрежа
в готовност.
Угасва
Устройството е в режим
на готовност.
Мига (зелено)
• Когато включите
устройството, индикаторът
мига бавно в зелено, след
което светва.
• Когато докоснете бутоните
VOLUME /, индикаторът
примигва веднъж или три
пъти в зависимост от
регулирането на силата
на звука.
Мига (червено)
Софтуерна актуализация
е неуспешна или
устройството
е в защитен режим.
Индикатор LINK
Състояние на
индикатора (цвят)
Състояние на устройството
Светва (оранжево)
Устройството е свързано
към Wi-Fi мрежа.
Светва (розово)
Устройството е свързано
към кабелна мрежа.
Мига (оранжево)
Устройството е в процес на
връзка към Wi-Fi мрежа.
Мига (розово)
Устройството е в процес на
връзка към кабелна мрежа.
Мига (червено)
Мрежовата връзка
е неуспешна.
Светва (червено)
Мрежовата връзка
е неуспешна или
свързването е неуспешно,
въпреки че настройката на
мрежата е направена.
Индикатор NETWORK
 Бутон/индикатор  (захранване)/ PAIRING
 Бутони VOLUME /
 Бутон FUNCTION
 Индикатор L R*1
 Индикатор LINK
 Индикатор UPDATE
 Индикатор NETWORK
 Индикатор BLUETOOTH
 Индикатор HDMI
 Индикатор USB
 Индикатор AUDIO IN
 Маркировка N
(USB) порт

 Жак AUDIO IN
 Бутон UPDATE/WPS
 Бутон SET UP*1
 Бутон STEREO PAIR*1
 Извод AC IN
 LAN порт
 Порт HDMI ARC TO TV
 Отвор за винт за монтаж на стена*2
*1 Те ще бъдат налични след актуализацията на
софтуера на това устройство. За подробности
вижте помощното ръководство.
*2 Използвайте отворите, за да поставите
устройството на стена. За подробности
вижте помощното ръководство.
Когато индикаторът свети или мига
Цветът на светещия/мигащия индикатор указва
състоянието на настройките. За подробности
вижте помощното ръководство.
Състояние на
индикатора (цвят)
Състояние на устройството
Светва (бяло)
Устройството е в режим
NETWORK.
Цветът на светещия/мигащия индикатор се
променя в зависимост от свързаната музикална
услуга. За подробности вижте помощното
ръководство.
Индикатор UPDATE
Състояние на
индикатора (цвят)
Състояние на устройството
Светва (оранжево)
Устройството намира
най-нов софтуер, докато
е свързано към интернет.
Мига (оранжево)
Устройството актуализира
софтуера. По време на
актуализация не можете да
използвате устройството.
Преди да използвате устройството, моля,
прочетете това ръководство внимателно
и го запазете за бъдещо използване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открити източници на пламък (например
запалени свещи).
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за
книги или вграден шкаф.
Уредът не е изключен от електрическата
мрежа, докато е свързан към електрически
контакт, дори и самият уред да е изключен.
Тъй като за изключването на захранващия
кабел от електрическата мрежа се използва
щепселът му, включете го в леснодостъпен
електрически контакт. Ако забележете нещо
необичайно във функционирането му,
изключете го незабавно от електрическия
контакт.
Моля, обърнете внимание, че не трябва да
позволявате напръскване, продуктът няма
спецификация за водоустойчивост.
ВНИМАНИЕ
Съобщение за клиентите: Следната
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано на
законодателството на Европейския съюз,
трябва да бъдат отправяни към
упълномощения представител, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.
За въпроси, свързани с обслужването или
гаранцията, прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно обслужване
или гаранция.
Валидността на обозначението CE е ограничена
само до тези държави, където се прилага
законово, основно държавите в ЕИП
(Европейското икономическо пространство).
Този продукт е предназначен за използване
в следните държави:
GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/
PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/
Косово/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/
FO/GL/TR
Съобщение за клиентите в Европа
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на основните
изисквания и другите съответни разпоредби
на Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Честотната лента 5150 – 5350 MHz е ограничена
само за работа на закрито.
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в Наредбата за ЕМС, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
опаковката показва, че продуктът и батерията
не трябва да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може да
се използва заедно с химически символ.
Химическите символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на
тези продукти и батерии, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на
батерията и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти в края на
живота им в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта
или батерията.
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем, докато работите
с устройството, проверете посоченото по-долу,
за да решите проблема, преди да се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
• Проверете в помощното ръководство.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
• Проверете информацията относно проблема
на уеб сайта за поддръжка на клиенти.
http://www.sony.eu/support
• Разкачете захранващия кабел от устройството,
след което го свържете отново.
• Свържете устройството към порта HDMI ARC
на телевизора си, за да слушате звук на
телевизора от това устройство.
Ако проблемът продължи, след като извършите
всичко посочено по-горе, се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Предпазни мерки
Относно безопасността
Табелката с името и важна информация
относно безопасността се намират на долната
външна страна на основното устройство.
• Преди да използвате устройството, проверете
дали работното му напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Където е закупен
Работно напрежение
Всички държави/
региони
Променлив ток
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
MAC адресът за Wi-Fi мрежата се намира на
долната външна страна на това устройство.
• Преди да използвате устройството, проверете
дали работното му напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Относно поставянето
• Не поставяйте устройството на неравна
повърхност.
• Не оставяйте устройството близо до
източници на висока температура или на
място с пряка слънчева светлина, силна
запрашеност, влага, дъжд или механични
вибрации.
• Поддържайте разстояние от 4 см или повече
зад устройството, когато го монтирате
на стена.
Относно работата
• Не поставяйте никакви малки предмети и др.
в жаковете или вентилационния отвор на
задната част на устройството. Това може да
причини късо съединение или неизправност
на устройството.
Относно почистването
• Не използвайте алкохол, бензен или
разредител за почистване на корпуса.
Други
• Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с това устройство, които не са разгледани
в този документ, моля, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony.
• Когато изхвърляте или отдавате това
устройство, го инициализирайте, за да
нулирате всички настройки до фабрични.
За подробности вижте помощното
ръководство.
• Имената на устройства и продукти, посочени
в този документ, са основно търговски марки
или регистрирани търговски марки на
производителите.
В този документ символите ™ и ® са
пропуснати.
Забележки относно лиценза
Този продукт съдържа софтуер, който се
използва от Sony в рамките на лицензно
споразумение със собственика на авторските
му права. Ние сме задължени да оповестим
съдържанието на споразумението пред
клиентите в рамките на изискванията на
собственика на авторското право на
софтуера.
Моля, отидете на URL адреса по-долу
и прочетете съдържанието на лиценза.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Спецификации
Обща информация
Захранване
Изисквания за захранването
200 V – 240 V променлив ток, 50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
30 W
Консумация на енергия (в режим на
готовност)
По-малка от 0,5 W
Консумация на енергия (в режим на
готовност на BLUETOOTH/мрежа)
По-малка от 3 W
Размери (включително изпъкналите
части и бутони за управление)
Прибл. 101 мм × 161 мм × 101 мм (ш/в/д)
Тегло
Прибл. 1,7 кг
Авторски права
• Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се употребата
или разпространението на такава технология
извън този продукт без лиценз от Microsoft
или от клон, упълномощен от Microsoft.
• iPhone и iPod touch са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно
и съответно към iPod или iPhone и че
е одобрен от разработчика като отговарящ
на стандартите за производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за работата на
това устройство или съвместимостта му със
стандартите за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че
използването на този аксесоар с iPod или
iPhone може да окаже влияние върху
ефективността на безжичната връзка.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.
•„
“ е марка на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance®
са регистрирани марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ са марки на Wi-Fi Alliance.
• Технологията за аудио кодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка на
NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
• Това устройство е оборудвано с технологията
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът HDMI,
са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други държави.
• Словната марка BLUETOOTH® и логотиповете
са собственост на Bluetooth SIG, Inc.
и всяко използване на такива марки
от Sony Corporation е по лиценз. Другите
търговски марки и имена са на съответните
им притежатели.
• Google Play и Android са търговски марки
на Google Inc.
• Google Cast и значката на Google Cast са
търговски марки на Google Inc.
• „Xperia“ и „Xperia Tablet“ са търговски марки
на Sony Mobile Communications AB.
• LDAC™ и логотипът LDAC са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
• DLNA™, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED™
са търговски марки, марки за услуги или
знаци за съответствие на Digital Living
Network Alliance.
• Този продукт включва софтуера Spotify,
който е обект на лицензи на трети страни,
които можете да намерите тук:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
• Spotify и логотиповете на Spotify са търговски
марки на Spotify Group.
Принадлежности от комплекта
Съобщение за приложен софтуер
по лицензи GNU GPL/LGPL
Този продукт съдържа софтуер, който е обект
на следния общ публичен лиценз на GNU
(наричан занапред „GPL“) или облекчен общ
публичен лиценз на GNU (наричан занапред
„LGPL“). Те постановяват, че потребителите
имат право да придобиват, променят
и разпространяват отново изходния код на
посочения софтуер в съответствие с общите
условия на предоставения лиценз GPL или
LGPL. Изходният код на горепосочения
софтуер е достъпен в мрежата.
За да го изтеглите, моля, отидете на URL
адреса по-долу и изберете за име на
модел „SRS-ZR5“.
URL адрес: http://oss.sony.net/Products/
Linux/
Моля, обърнете внимание, че Sony не може
да отговаря на никакви запитвания относно
съдържанието на изходния код.
Захранващ кабел (2)
Инструкции за експлоатация (този документ)
Гаранционна карта (1)
За клиенти във Великобритания, Ирландия, Малта,
Кипър и Хонконг:
Използвайте захранващия кабел (A).
От съображения за безопасност захранващият
кабел (B) не е предназначен за горните държави/
региони и по тази причина не трябва да се
използва там.
За клиенти в други държави/региони:
Използвайте захранващия кабел (B).
(A)
(B)
Забележки относно актуализацията
Ако използвате това устройство, докато
сте свързани с интернет чрез Wi-Fi мрежа,
то може автоматично да извърши
актуализация до най-новия софтуер.
С актуализацията на софтуера ще бъдат
добавяни нови функции, които ви ще
помогнат за по-удобна и стабилна употреба.
Ако не искате да софтуерът да се
актуализира автоматично, можете да
деактивирате тази функция с помощта на
приложението SongPal, инсталирано на
вашия смартфон/iPhone.
Въпреки това софтуерът може да бъде
актуализиран автоматично с цел по-стабилна
работа и др. дори ако сте деактивирали тази
функция. Освен това, ако деактивирате
тази функция, все още ще можете да
актуализирате софтуера ръчно.
За подробности относно настройването
и използването вижте Помощното
ръководство.
Възможно е устройството да не може да
се използва по време на актуализация.
Захранващият кабел (B) не се предоставя за
клиенти в Хонконг.
Секция за USB порт
Можете да свържете USB флаш памет, Walkman®
или iPhone/iPod, съвместими с устройството.
Поддържан формат*
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 бита)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 бита)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 бита)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 бита)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 бит)
Скорост на трансфер
Отказ от отговорност по
отношение на услугите,
предлагани от трети страни
Високоскоростен
Услугите, предлагани от трети страни,
могат да бъдат променяни, временно
или окончателно прекратявани без
предварително уведомление. Sony не
носи никаква отговорност за такива
видове ситуации.
* Съвместимостта с всеки софтуер за кодиране/запис
и с всички записващи устройства и носители не може
да бъде гарантирана.
Поддържано USB устройство
Mass Storage Class (MSC)
Съвместими модели iPhone/iPod
Bluetooth технологията работи с iPhone 6s Plus,
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPod touch (6-о поколение) и iPod touch
(5-о поколение).
Забележка
Sony не може да поеме отговорност, в случай че
данните, записани на iPhone/iPod, бъдат загубени
или повредени при използване на iPod/iPhone,
свързан към този модул.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
Download PDF