Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Преносим безжичен BLUETOOTH®/Wi-Fi високоговорител Ръководство за Wi-Fi връзка/One-Touch (NFC)

4-570-616-12(1) (BG)
Този документ ще ви запознае с това как да възпроизвеждате музика след свързване на това устройство към Wi-Fi мрежата ви.
Предоставени документи
Wi-Fi мрежата ви позволява лесно да се насладите на музика, съхранена на безжично устройство в дома ви, например компютър или смартфон/iPhone. За други връзки или методи на слушане вижте Помощното ръководство (указано вдясно).
Ръководство за стартиране за Wi-Fi (този документ)
Персонална аудиосистема
Ръководство за
стартиране за Wi-Fi
Изберете метод за Wi-Fi според устройството си, след
което отидете на „ Свързване на устройството към
Wi-Fi мрежата ви“ по-долу.
Първо Настройте устройството, както е посочено
по-долу.
Описва как да слушате музика, съхранена на компютъра ви или
друго устройство в Wi-Fi мрежата ви.
Инструкции за експлоатация (отделен документ)
1
Поставете
превключвателя
NETWORK OFF/ON
на ON.
3
Поставете антената в изправена позиция.
Слушане на музика по Wi-Fi мрежата ви
Xperia
Използвайте смартфон с Android с инсталирано
приложение SongPal (безплатно приложение), за да
конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството.
iPhone
Използвайте iPhone/iPad/iPod touch с инсталирано
приложение SongPal (безплатно приложение), за да
конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството.
Натиснете
Свържете устройството към
електрически контакт чрез
адаптера за променлив ток,
за да заредите.
Уверете се, че LAN кабелът
не е свързан. Не може да се
използват едновременно
и кабелна, и безжична връзка.
Компютър
Описва важна информация за безопасност, метода за BLUETOOTH
връзка, отстраняване на неизправности и др.
Компютър (Windows Media Player)
Помощно ръководство (уеб документ за компютър/
смартфон)
Описва подробности за устройството, мрежата и метода за
BLUETOOTH свързване с различни устройства и др.
Слушайте музика на своя smartphone/iPhone/iPad/
iPod touch, като управлявате чрез SongPal.
Смартфон (SongPal app)
Xperia (приложение WALKMAN®)
Конфигурирайте Wi-Fi настройките чрез браузър на компютър.
Вижте Инструкциите за експлоатация в отделния документ
„Слушане на музика по Wi-Fi мрежа“.
PC
Задайте музика, съхранена на компютъра ви,
за споделяне чрез Media Go и управлявайте чрез
приложението SongPal*1, инсталирано на смартфона ви.
(Media Go)
Компютър (iTunes)
Използвайте безжичен рутер с WPS (AOSS) бутон, за да
конфигурирате Wi-Fi настройките на устройството чрез
натискане на бутона.
WPS
2
SRS-X77
Изберете устройство или софтуер за възпроизвеждане на музика,
след това отидете на „ Слушане на музика чрез устройсвтото“
на задната страница.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
iPhone/iPad/iPod touch
*1 Ако използвате Media Go на компютъра си директно, без смартфон, се изисква метод на свързване, различен от
мрежа (напр. BLUETOOTH връзка).
 Свързване на устройството към Wi-Fi мрежата ви
Xperia
Използвайте смартфон с Android, например
Xperia, на който има инсталирано
приложението SongPal (безплатно
приложение), за да конфигурирате
Wi-Fi настройките на устройството.
Този метод изисква Wi-Fi връзка на
смартфона и BLUETOOTH връзка между
смартфона и устройството. Информацията
за Wi-Fi настройките се изпраща от
смартфона към устройството чрез
BLUETOOTH.
Нужни елементи: Смартфон Xperia™ или друг смартфон с Android, безжичен рутер
1
2
3
Предварителни стъпки:
Натиснете бутона /
(вкл./в готовност), за да
включите устройството.
Установете BLUETOOTH връзка между
двете устройства.
 Свържете смартфона си към Wi-Fi мрежата.
 Запишете SSID и паролата за рутера,
към който ще свържете смартфона,
в полетата по-долу.
 Докоснете и стартирайте [SongPal]
на смартфона си.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на рутера.
Следвайте инструкциите на екрана.
Мига
SSID:
• Някои безжични рутери имат няколко SSID.
Свържете устройството и смартфона си
с Android към еднакъв SSID.
Ако смартфонът ви не поддържа функцията NFC,
вижте  до  вдясно.
Мига
бавно
 Допрете смартфона до маркировката
N на устройството.
Парола:
Несъвместим с NFC смартфон
 Включете BLUETOOTH функцията
на смартфона.
 Докоснете
и стартирайте
SongPal, след това
докоснете [Open the
Bluetooth setting
screen].
 Докоснете бутона (BLUETOOTH)
PAIRING на устройството веднъж.
 Инсталирайте SongPal на смартфона си.
 Докоснете [SRS-X77]
на смартфона си.
Индикаторът / (вкл./в готовност) светва в зелено.
Отидете на следващата стъпка, когато индикаторът
LINK започне да мига бавно (веднъж на 3 секунди).
Бавното мигане започва след около 2 минути.
Сдвояването завършва след около 1 минута.
5
6
Проверете дали индикаторът
(BLUETOOTH) свети.
Конфигурирайте настройките за Wi-Fi,
като следвате инструкциите
на SongPal.
Проверете дали индикаторът LINK
свети в оранжево.
Мига
свети
Ако на дисплея се изисква
въвеждане на парола, изберете
SSID и въведете паролата,
записана в Стъпка 1 – .
Мига
свети
*2 При първото докосване на бутона (BLUETOOTH)
PAIRING след закупуване на това устройство
индикаторът (BLUETOOTH) мига бързо. За да
сдвоите с друго устройство, докоснете и задръжте
бутона (BLUETOOTH) PAIRING, докато издаде
звуков сигнал.
Показва се екранът вдясно.
Допрете и задръжте,
докато смартфонът
реагира.
Потърсете „SongPal“
в Google Play™
4
Когато индикаторът остане светнат, Wi-Fi връзката
е установена. В зависимост от средата това може
да отнеме повече от 1 минута.
Когато BLUETOOTH връзката бъде установена,
индикаторът (BLUETOOTH) спира да мига
и остава светнат.
Индикаторът
мига бързо.*2
(BLUETOOTH) започва да
Вижте задната страница за възпроизвеждане
iPhone
Използвайте iPhone с инсталирано
приложение SongPal (безплатно
приложение), за да конфигурирате
Wi-Fi настройките на устройството.
Този метод изисква Wi-Fi връзка на
iPhone и BLUETOOTH връзка между iPhone
и устройството. Информацията за Wi-Fi
настройките се изпраща от iPhone към
устройството чрез BLUETOOTH.
Нужни елементи: iPhone/iPad/iPod touch, безжичен рутер
1
2
3
4
5
6
Предварителни стъпки:
Натиснете бутона /
(вкл./в готовност), за да
включите устройството.
Установете BLUETOOTH връзка между двете устройства.
Проверете дали индикаторът
(BLUETOOTH) свети.
Конфигурирайте настройките за Wi-Fi, като следвате инструкциите на SongPal.
Проверете дали индикаторът LINK
свети в оранжево.
 Уверете се, че вашият
iPhone е свързан към
Wi-Fi мрежата ви.
 Докоснете бутона (BLUETOOTH)
на устройството веднъж.
PAIRING
 Потърсете устройството от iPhone.
 Докоснете и стартирайте [SongPal]
на своя iPhone.
 Ако се покаже [Share Wi-Fi settings?],
докоснете [Allow].
Следвайте инструкциите на екрана.
Показва се екранът вдясно.
Докоснете [Settings] 
[Bluetooth].
• Някои безжични рутери имат няколко SSID.
Свържете устройството и iPhone към
еднакъв SSID.
Мига
Мига
 Когато се покаже екранът
вдясно, докоснете [OK].
свети
Мига
свети
Мига
бавно
Индикаторът
мига бързо.*3
 Инсталирайте SongPal на своя iPhone.
Потърсете SongPal
в App Store.
Индикаторът / (вкл./в готовност) светва в зелено.
Отидете на следващата стъпка, когато индикаторът
LINK започне да мига бавно (веднъж на 3 секунди).
Бавното мигане започва след около 2 минути.
(BLUETOOTH) започва да
Включете BLUETOOTH.
*3 При първото докосване на бутона (BLUETOOTH)
PAIRING след закупуване на това устройство
индикаторът (BLUETOOTH) мига бързо. За да сдвоите
с друго устройство, докоснете и задръжте бутона
(BLUETOOTH) PAIRING, докато издаде звуков сигнал.
Когато индикаторът остане светнат, Wi-Fi връзката
е установена. В зависимост от средата това може
да отнеме повече от 1 минута.
Когато BLUETOOTH връзката бъде установена,
индикаторът (BLUETOOTH) спира да мига
и остава светнат.
Докоснете [SRS-X77].
Вижте задната страница за възпроизвеждане
WPS
Конфигурирайте Wi-Fi настройките
на устройството с натискане на WPS
(AOSS) бутона и на безжичния рутер,
и на устройството.
• Прегледайте инструкциите за експлоатация
на рутера си, за да проверите дали
е съвместим с WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Нужен елемент: безжичен рутер с WPS (AOSS) бутон
1
2
3
4
5
Поставете устройството близо до
безжичния си рутер.
Натиснете бутона /
(вкл./в готовност), за да
включите устройството.
Натиснете и задръжте бутона WPS на
устройството, докато издаде звуков
сигнал (около 2 секунди).
В рамките на 90 секунди, натиснете
WPS бутона*4 на рутера.
Проверете дали индикаторът LINK
свети в оранжево.
Можете да използвате компютърен браузър, за да конфигурирате настройките за Wi-Fi на
устройството. Свържете устройството към компютъра си чрез предлаган в търговската мрежа
мрежов (LAN) кабел.
Мига
Мига
Ако Wi-Fi връзката е неуспешна
свети
Мига
бавно
За подробности вижте Инструкциите за експлоатация, „Слушане на музика по Wi-Fi мрежа“.
Бутонът WPS се намира на задната страна
на устройството.
Индикаторът / (вкл./в готовност) светва в зелено.
Отидете на следващата стъпка, когато индикаторът
LINK започне да мига бавно (веднъж на 3 секунди).
Бавното мигане започва след около 2 минути.
В зависимост от безжичния рутер натиснете
и задръжте WPS бутона за няколко секунди.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на рутера.
Когато индикаторът остане светнат, Wi-Fi връзката
е установена. В зависимост от средата това може
да отнеме повече от 1 минута.
*4 WPS бутонът може да е наречен „AOSS button“
в зависимост от безжичния рутер.
Вижте задната страница за възпроизвеждане
Продължение: Задна страница „ Слушане на музика чрез устройството“
 Слушане на музика чрез устройството
Може да бъдат начислени такси за изтегляне на приложението или за прегледа на Помощното ръководство. Дизайнът и иизгледът на приложението могат да бъдат променяни без предупреждение.
©2015 Sony Corporation
Музика, съхранена на компютъра ви
Музика съхранена на вашия смартфон/iPhone
Нужни елементи: компютър с инсталирано приложение Media Go, смартфон /iPhone/iPad/iPod touch
с инсталирано приложение SongPal
Компютър (Media Go)
Можете да слушате съхранена на
компютъра музика с помощта на софтуера
Media Go. Media Go изисква смартфон
с инсталирано приложение SongPal
(безплатно приложение) като контролер.
1
2
3
Свържете устройството, компютър
и смартфон/iPhone към Wi-Fi мрежата си.
Докоснете бутона NETWORK
на устройството.
Подгответе Media Go.
 Стартирайте [Media Go] на компютъра си.
 Изберете [Preferences...] от менюто [Tools].
• Предварително отидете на следния URL адрес
и инсталирайте Media Go (безплатен софтуер)
на компютъра си.
За потребители в европа:
http://www.sony.eu/support
За потребители в САЩ:
http://esupport.sony.com/US
За потребители в Канада:
http://esupport.sony.com/CA/
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
Смартфон (SongPal app)
Нужен елемент: смартфон /iPhone/iPad/iPod touch с инсталирано приложение SongPal
Можете да слушате музика, съхранена на
вашия смартфон/iPhone чрез SongPal
(безплатно приложение).
• За повече подробности относно SongPal
визжте Инструкциите за експлоатация
„Относно SongPal“.
1
2
3
Свържете устройството и смартфон/
iPhone към Wi-Fi мрежата си.
Задайте устройството в SongPal.
Възпроизведете музика на своя смартфон/
iPhone чрез управление от SongPal.
 Инсталирайте SongPal на своя смартфон/iPhone.
 Докоснете своя
смартфон/iPhone.
Ако приложението SongPal вече е инсталирано,
пропуснете тази процедура и отидете на .
Потърсете SongPal в Google Play или
App Store.
 Докоснете и стартирайте [SongPal].
Следвайте инструкциите на екрана.
 Когато се покаже екранът
вдясно, докоснете [SRS-X77].
Preferences
Свържете устройството и всички други устройства към
еднакъв SSID на рутера си.
Вижте задната страница относно свързването на
устройството към вашата Wi-Fi мрежа и се уверете,
че индикаторът LINK на устройството свети в оранжево.
 Изберете песен за възпроизвеждане и регулирайте
силата на звука.
Свържете устройството и смартфон/iPhone към еднакъв
SSID на рутера си.
Вижте задната страница относно свързването на
устройството към вашата Wi-Fi мрежа и се уверете,
че индикаторът LINK на устройството свети в оранжево.
Индикаторът NETWORK светва в бяло и устройството
превключва на режим NETWORK.
Музиката се възпроизвежда.
4
5
Задайте Media Go на компютъра си
като сървър.
Възпроизведете музика на компютъра си чрез управление от смартфона/iPhone.
 Инсталирайте SongPal на своя смартфон/iPhone.
 Изберете [Media Sharing], след това проверете
[Library name].
Ако приложението SongPal вече е инсталирано,
пропуснете тази процедура и отидете на .
[Library name] може да се промени на избрано от
вас име.
Xperia (приложение WALKMAN®)
 Когато се покаже екранът
вдясно, докоснете [SRS-X77].
 Изберете [Library name],
отбелязано в Стъпка 4 – .
Потърсете SongPal в Google Play или
App Store.
Media Sharing
 Докоснете и стартирайте [SongPal].
Library name
 Докоснете [Music].
Следвайте инструкциите на екрана.
Не могат да се възпроизвеждат
видеоклипове и снимки.
 Докоснете [Home Network].
Уверете се, че сте поставили отметка и на трите
елемента от [Media Sharing].
Нужен елемент: смартфон Xperia, съвместим с приложението WALKMAN®
Можете да слушате съхранена на вашия
смартфон Xperia музика с помощта на
предварително инсталираното
приложение WALKMAN®.
• В зависимост от модела на Xperia
приложението WALKMAN® може да не
е предварително инсталирано. В такъв
случай тази функция не може да се използва.
• Предварително актуализирайте
операционната система Android OS
на вашия Xperia до най-новата версия.
• Вашият смартфон Xperia може да трябва
да забрани [Auto-select wireless option] от
[Throw settings]. За подробности прегледайте
Ръководството на потребителя на вашия
смартфон Xperia.
2
Свържете устройството и Xperia към Wi-Fi
мрежата си.
Възпроизведете музика на смартфона си Xperia чрез управление от WALKMAN®.
Свържете устройството и Xperia към еднакъв SSID
на рутера си.
Вижте задната страница относно свързването на
устройството към вашата Wi-Fi мрежа и се уверете,
че индикаторът LINK на устройството свети в оранжево.
 Изберете песен от списъка и я възпроизведете.
 След като потвърдите екрана, изберете [OK].
1
Регулирайте силата на звука чрез SongPal.
 Докоснете
и стартирайте
([WALKMAN®])
на вашия Xperia.
 Възпроизведете музика и регулирайте силата
на звука.
 Докоснете , след
това докоснете
[SRS-X77].
Музиката се възпроизвежда.
Музиката се възпроизвежда.
Компютър (iTunes)
Можете да слушате съхранена
на компютъра музика в iTunes
на устройството чрез AirPlay.
• Предварително актуализирайте iTunes
до най-новата версия.
Нужен елемент: компютър с инсталирано приложение iTunes
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Свържете устройството и компютъра към
Wi-Fi мрежата си.
Възпроизведете музика на компютъра си чрез управление от iTunes.
 Стартирайте iTunes на компютъра си.
 Изберете
 Изберете [SRS-X77] в менюто на AirPlay в iTunes.
(AirPlay) в прозореца на iTunes.
Нужен елемент: iPhone/iPad/iPod touch
Можете да слушате музика, съхране на
вашия iPhone/iPad/iPod touch чрез AirPlay.
1
2
• Предварително актуализирайте софтуера на
iPhone/iPad/iPod touch до най-новата версия.
• Илюстрациите на екрана са за iOS 8
и са примерни.
Свържете устройството и iPhone/iPad/
iPod touch към Wi-Fi мрежата си.
Възпроизведете музика, като използвате устройството iPhone/iPad/iPod touch.
 Плъзнете екрана нагоре,
за да се покаже
контролният център.
 Докоснете [SRS-X77].
 Изберете песен за възпроизвеждане
и регулирайте силата на звука.
Свържете устройството и компютъра към еднакъв SSID
на рутера си.
Вижте задната страница относно свързването на
устройството към вашата Wi-Fi мрежа и се уверете,
че индикаторът LINK на устройството свети в оранжево.
 Докоснете
(AirPlay).
 Възпроизведете музика и регулирайте силата
на звука.
Свържете устройството и iPhone/iPad/iPod touch
към еднакъв SSID на рутера си.
Вижте задната страница относно свързването на
устройството към вашата Wi-Fi мрежа и се уверете,
че индикаторът LINK на устройството свети в оранжево.
Музиката се възпроизвежда.
Музиката се възпроизвежда.
Компютър (Windows Media Player)
Можете да слушате музика на устройството чрез
Windows Media Player на компютър.
• Вижте Помощното ръководство за повече подробности.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
SongPal Link:
За повече информация относно устройството вижте други документи
Насладете се на музика във всяко помещение чрез Wi-Fi.
Можете да слушате любимата си муузика, съхранена на
компютъра или мобилния ви телефон, както и музика от поточни
услуги, в различни помещения с пълно качество на звука.
Инструкции за експлоатация (отделен документ)
Използвайте инсталираното на вашия смартфон/iPhone
приложение SongPal, за дауправлявате функцията.
Ако използвате няколко устройства, които са съвместими
с функцията SongPal Link, всичките те трябва да бъдат свързани
към една и съща Wi-Fi мрежа. За повече подробностии вижте
Помощното ръководство посочено вдясно или Ръководството
за стартиране за Wi-Fi, предоставено със всяко устройство.
•
•
•
•
Информация за безопасност
Части и бутони за управление
Wi-Fi мрежова връзка с помощта на компютър
Метод на свързване/възпроизвеждане с BLUETOOTH
или други устройства
• Относно функцията NFC
• Отстраняване на неизправности
• Спецификации и др.
Помощно ръководство (уеб документ за компютър/смартфон)
• Подробности за Wi-Fi мрежова връзка
• Свързване с приложението SongPal
• Мрежова връзка и метод за възпроизвеждане за всяка
ОС/устройство
• BLUETOOTH свързване и метод за възпроизвеждане за
различни устройства
• Актуализация на софтуера и др.
URL адрес на Помощното ръководство:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Download PDF

advertising