Sony | SRS-X9 | Sony SRS-X9 Безжичен високоговорител с Wi-Fi®/Bluetooth® Кратко ръководство за работа и настройка

Персонална аудио система
Наслаждавайте се на музиката
през вашата Wi-Fi мрежа
SRS-X9
Наслаждавайте се на музиката
през вашата Wi-Fi мрежа
BG
Предоставени са следните три документа:
Наслаждавайте се на музиката през вашата Wi-Fi мрежа (този документ)
Предоставя информация как да слушате музика на компютъра през вашата Wi-Fi мрежа.
Упътване за справки (приложен лист)
Предоставя важна информация относно безопасността.
Помощно упътване (уеб документ за персонален компютър/
смартфон)
Предоставя подробна информация за системата; как да осъществите Bluetooth
връзка, да възпроизвеждате High-Resolution Audio (звук с висока резолюция) и др.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/
2
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Sony.
С тази система може да свързвате устройства и да се наслаждавате на слушането на музика по различни начини както са описани по-долу:
Слушане на музика през вашата Wi-Fi мрежа
 За потребители на Wi-Fi мрежа
 За слушане на музика през вашата домашна
мрежа (DLNA/AirPlay)
Прочетете това ръководство.

страница
4
Обясненията и илюстрациите в този документ се отнасят за първоначалните настройки след закупуване или
инициализиране на системата.
Относно частите и бутоните за управление в това ръководство, вижте страница 23. Ако срещнете трудности при
свързването/възпроизвеждането, вижте страница 20.
Слушане на музика през вашата
кабелна мрежа
Слушане на музика чрез BLUETOOTH
връзка
 За потребители на кабелни мрежи
 За слушане на музика през BLUETOOTH
устройство (смартфон/iPhone/Walkman®)
 За слушане на музика през вашата домашна
мрежа (DLNA/AirPlay)
Слушане на музика чрез USB връзка
 За слушане на музика през USB устройство
 За слушане на музика докато зареждате iPhone
 За слушане на High Resolution Audio на компютър/
Walkman®, поддържащ висока резолюция
За подробна информация относно свързване/възпроизвеждане без Wi-Fi, моля,
вижте Помощното упътване.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/
3
Наслаждавайте се на слушането на музика през вашата Wi-Fi мрежа.
Изберете вариант A или B, за да слушате музика, запазена на персонален компютър, през вашата домашна мрежа.
A
Smartphone
Слушане чрез смартфон/iPhone

страница
6

страница
9
iPhone
Първо, инсталирайте приложението “SongPal” (стр. 22) на вашия смартфон/iPhone. Това приложение предоставя настройка за WiFi свързаност със системата и ви позволява да избирате/слушате музика на персоналния компютър.
Необходими устройства:



безжичен рутер (с точка за достъп)
смартфон/iPhone
персонален компютър
Изискват се настройки на сървъра за
DLNA (стр. 12).
Всяко устройство трябва да бъде
свързано към Wi-Fi предварително.
4
B
Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)

страница
14
Можете да слушате музика в iTunes като работите с компютъра. Осъществете Wi-Fi връзка между системата и безжичния рутер.
Необходими устройства:


Безжичен рутер (с точка за достъп)
Персонален компютър (с
инсталирано приложение iTunes)
Всяко устройство трябва да бъде
свързано към Wi-Fi предварително.
5
A
Слушане чрез смартфон/iPhone
Smartphone
Свързване към Wi-Fi чрез “SongPal”
Първо, осъществете BLUETOOTH връзка със системата. После конфигурирайте Wi-Fi настройките. Изпълнете стъпка 6 (стр. 8) в рамките на 15 минути след
като включите системата.
За потребители на iPhone, следвайте стъпките, указани на страница 9.
1
2
Предварителни стъпки:
Включете системата.
 Запишете SSID и паролата на вашия рутер в
полетата по-долу.
SSID:
 Уверете се, че към системата не е включен
LAN кабел*.
 Инсталирайте приложението “SongPal” на
вашия смартфон.
Потърсете “SongPal” в
Google Play.
Парола:
* Не могат да се използват едновременно кабелна и
безжична връзка.
За подробна информация вижте инструкциите
за употреба на вашия рутер.
Когато индикаторът LINK спре да мига и се
изключи, преминете към следващата стъпка.
6
3
4
Стартирайте приложението “SongPal”.
Осъществете BLUETOOTH връзка между системата и смартфона.
Изберете [SongPal] на
вашия смартфон.
NFC-съвместим смартфон
NFC-несъвместим смартфон
Докоснете със смартфона знака N върху
системата.
 Докоснете [Open the
Bluetooth setting screen].
Следвайте инструкциите на екрана.
Продължава на
следващата
страница

Докоснете и задръжте, докато
смартфонът реагира.
 Докоснете бутона (BLUETOOTH)
на системата еднократно.
PAIRING
7
A
Слушане чрез смартфон/iPhone
5
6
Уверете се, че индикаторът
(BLUETOOTH) свети.
Конфигурирайте Wi-Fi настройките,
като следвате инструкциите на
приложението.
 Докоснете и задръжте бутона
(BLUETOOTH) PAIRING, докато
индикаторът (BLUETOOTH) започне да мига
бързо.*
мига
 Изберете [Sony:SRS-X9
(Bluetooth)] на екрана на
смартфона.
* Първият път, когато натиснете бутона
(BLUETOOTH) PAIRINGслед закупуване на
(BLUETOOTH) мига
системата, индикаторът
бързо.
Когато се осъществи BLUETOOTH връзка,
индикаторът (BLUETOOTH) спира да мига и
остава да свети.
Когато се осъществи Wi-Fi връзката,
индикаторът LINK светва в зелено.
Възпроизвеждане
8
свети

страница
12
iPhone
Свързване към Wi-Fi чрез “SongPal”
Първо, осъществете BLUETOOTH връзка със системата. После конфигурирайте Wi-Fi настройките. Извършете стъпка 7 (стр. 11) в рамките
на 15 минути след като включите системата.
За потребители на смартфони с изключение на iPhone, следвайте стъпките, указани на страница 6.
1
2
Предварителни стъпки:
Включете системата.
 Запишете SSID и паролата на вашия рутер в
полетата по-долу.
SSID:
Продължава на
следващата
страница

 Уверете се, че към системата не е включен
LAN кабел*.
 Инсталирайте приложението “SongPal”
на вашия iPhone.
Потърсете “SongPal” в App
Store.
Парола:
* Не могат да се използват едновременно кабелна и
безжична връзка.
За подробна информация вижте инструкциите
за употреба на вашия рутер.
Когато индикаторът LINK спре да мига и се
изключи, преминете към следващата стъпка.
9
A
Слушане чрез смартфон/iPhone
3
4
5
Настройте системата на режим
сдвояване.
Потърсете устройството чрез iPhone.
Уверете се, че индикаторът
(BLUETOOTH) свети.
 Докоснете еднократно бутона
PAIRING.
(BLUETOOTH)
Изберете [Settings]  [Bluetooth].
 Докоснете и задръжте бутона (BLUETOOTH)
PAIRING, докато индикаторът (BLUETOOTH)
започне да мига бързо.*
Включете функцията BLUETOOTH.
* Първият път, когато натиснете бутона
(BLUETOOTH) PAIRING след закупуване на
системата, индикаторът (BLUETOOTH) мига
бързо.
Когато се осъществи BLUETOOTH връзка,
индикаторът (BLUETOOTH) спира да мига и
остава да свети.
Изберете [SONY:SRS-X9 (Bluetooth)].
10
6
7
Стартирайте “SongPal”.
Конфигурирайте Wi-Fi настройките,
като следвате инструкциите на
приложението.
Възпроизвеждане
мига

страница
12
свети
Извежда се основният екран на “SongPal”.
Следвайте инструкциите на екрана.
Когато се осъществи Wi-Fi връзката,
индикаторът LINK светва в зелено.
11
A
Слушане чрез смартфон/iPhone
Smartphone
iPhone
Слушане на музика през вашата Wi-Fi мрежа
Следвайте инструкциите на екрана на приложението “SongPal”.
1
2
3
Настройте вашия персонален
компютър като DLNA сървър.
Стартирайте приложението “SongPal”.
Изберете [Home Network] и после DLNA
сървър, като следвате инструкциите
на екрана.
За подробна информация относно настройките,
моля, вижте Помощното упътване.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/
Изберете [SongPal] на
вашия смартфон/iPhone.
Изберете [Home
Network].
На потребителите на Windows се препоръчва да
инсталират “Media Go”. За подробна информация,
моля, вижте Помощното упътване.
12
Като следвате инструкциите на екрана на
“SongPal”, изберете персоналния компютър, на
който е запазена музика.
4
Относно “SongPal”
Изберете песен от списъка и я
възпроизведете.

вижте на страница
22
За да се наслаждавате на по-динамичен звук
Отстранете решетката за високоговорители,
която се намира в предната част на системата, с
инструмента за демонтиране на решетката
(предоставен)*.
Музиката от вашия компютър ще се чува от
системата.
Инструмент за демонтиране на решетката за
високоговорители (предоставен)
* След като отстраните решетката за
високоговорители, поставете я на равна
повърхност, за да предотвратите деформация.
13
B
Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)
Изберете метода на Wi-Fi свързване
Изберете  или  в зависимост от вашия безжичен рутер.
Въпрос:
Има ли вашият безжичен рутер бутон WPS?
За да проверите дали вашият безжичен рутер е съвместим с WPS (Wi-Fi Protected Setup™), моля, вижте в инструкциите за употреба на рутера.


14
ДА
НЕ
 Настройка посредством
бутон за натискане WPS
 Ръчна настройка чрез
използване на персонален
компютър

стр.
15

стр.
16
 Настройка посредством бутон за натискане WPS
1
2
3
Уверете се, че LAN кабелът не е
свързан и после включете системата.
Поставете системата и безжичния
рутер по-близо един до друг и после
натиснете бутона WPS, както е
показано по-долу.
Слушайте музика през вашия
персонален компютър (iTunes).
Когато индикаторът LINK изключи, преминете към
следващата стъпка.
 Натиснете и задръжте бутона WPS на
системата, докато чуете звуков сигнал.
 В рамките на 90 секунди натиснете бутона
WPS на рутера.
Когато се осъществи Wi-Fi връзката,
индикаторът LINK светва в зелено.
Музиката от iTunes ще се чува от системата
чрез AirPlay.
За да се насладите на по-динамичен звук, вижте
стр 19.
15
B
Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)
 Ръчна настройка чрез използване на персонален компютър
1
2
3
Предварителни стъпки:
Запишете SSID (име на безжичната
мрежа) и паролата на вашия рутер в
полетата по-долу.
Свържете системата към компютъра
с LAN кабел (не е предоставен).
Включете системата.
SSID:
Парола:
За повече информация вижте инструкциите за
употреба на вашия рутер.
Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да
мига и остане да свети в оранжево.
16
4
5
6
Изведете [Sony Network Device Setting]
на вашия персонален компютър.
Изберете език от [Language Setup].
Изберете [Network Settings] от менюто.
Продължава на
следващата
страница

 Стартирайте браузър.
 Напишете следния URL в полето за URL адрес.
http://169.254.1.1
Network Settings
17
B
Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)
7
8
9
Изберете SSID на вашия безжичен
рутер и впишете паролата.
Натиснете [Apply].
Когато се появи знак, изключете LAN
кабела от системата.
SSID
Вижте записаната парола в стъпка 1.
18
Apply
10
11
Проверете дали индикаторът LINK
светва в зелено.
Слушайте музика през компютъра
(iTunes)
За да се наслаждавате на по-динамичен звук
мига
Отстранете решетката за високоговорители, която
се намира в предната част на системата, с
инструмента за демонтиране на решетката
(предоставен)*.
свети
Когато се осъществи Wi-Fi връзката,
индикаторът LINK светва в зелено.
Музиката от iTunes ще се чува от системата
чрез AirPlay.
Инструмент за демонтиране на решетката за
високоговорители (предоставен)
* След като отстраните решетката за високоговорители,
поставете я на равна повърхност, за да предотвратите
деформация.
19
Отстраняване на проблеми
Между системата и домашната мрежа не
може да се осъществи Wi-Fi връзка.
 Ако към системата е свързан LAN кабел,
изключете го и рестартирайте системата.
Системата автоматично се опитва да се
свърже с домашната мрежа по кабелна мрежа,
когато към нея е свързан LAN кабел.
 Проверете дали вашият безжичен рутер е
включен.
 Поставете системата и безжичния рутер
по-близо един до друг. Устройства, които
използват честотна лента от 2.4 GHz като
например микровълнова фурна, BLUETOOTH
устройство или цифрово безжично устройство
и др., могат да създадат смущения в Wi-Fi
свързването. Отдалечете системата от тези
устройства или ги изключете.
Изкривен звук/Бръмчене или шум при
извеждане от системата
 Свържете системата и безжичния рутер/
компютър посредством LAN кабел, а не чрез
Wi-Fi.
 Намалете звука на свързаното устройство.
 Ако свързаното устройство има функция
еквалайзер, изключете я.
 Дръжте системата далеч от микровълнова
фурна, други безжични устройства и др.
 Дръжте системата далеч от метални
предмети.
20
Няма звук/Нивото на звука е ниско
 Проверете дали системата и свързаното
устройство са включени.
 Увеличете силата на звука на системата и на
свързаното устройство.
 Проверете дали свързаното устройство
възпроизвежда звук.
Не може да се осъществи BLUETOOTH
връзка между системата и смартфон/
iPhone
 Доближете системата и BLUETOOTH
устройството на разстояние до 1 м един от
друг.
 Ако индикаторът (BLUETOOTH) не мига бързо,
натиснете и задръжте бутона (BLUETOOTH)
PAIRING, докато индикаторът започне да мига
бързо.
iTunes не открива системата чрез AirPlay
 Уверете се, че компютърът с инсталирани
iTunes е свързан към вашата домашна мрежа.
 Обновете софтуерната версия на iTunes до
най-новата версия.
Индикаторът / (включен/в готовност)
мига в червено
 Системата е в защитен режим.
 Изключете захранващия кабел на системата
от електрическата мрежа и после го включете
отново в мрежата. След това включете
системата. Ако индикаторът / (включен/в
готовност) продължава да мига, обърнете се за
съвет към най-близкия търговец на Sony или
магазина, откъдето сте закупили системата.
Как да проверите силата на Wi-Fi сигнала
(чувствителност на приемане)
 Когато системата е свързана с Wi-Fi
(индикаторът LINK светва в зелено),
натиснете и задръжте бутона NETWORK
(мрежа) докато чуете звуков сигнал.
За да получите по-силен сигнал, опитайте
следното:
 Променете посоката на безжичната LAN
антена.
 Изключете други безжични устройства.
Системата ще се изключи. Ще се възстановят
първоначалните заводски настройки и цялата
информация за BLUETOOTH сдвояване и мрежовите
настройки ще се нулират.
Как да използвате функцията за режим в
готовност на BLUETOOTH/Мрежата
Ако функцията за режим в готовност на
BLUETOOTH/Мрежата е активирана, системата
се включва автоматично чрез работа с
устройство BLUETOOTH или мрежово устройство,
дори и ако системата е изключена. Системата
ще стартира по-бързо от обикновено.
 Уверете се, че системата е включена.
Натиснете и задръжте бутона / (включен/в
готовност), докато светне в оранжево.
Системата се изключва и преминава в режим в
готовност на BLUETOOTH/Мрежата.
Ако сте включили устройство BLUETOOTH или
мрежово устройство, системата се включва
автоматично и свързването започва.
5
4
3
2
1
Как да се инициализира системата
0
Сила на
сигнала
Брой мигащи индикатори
Функционалните бутони на горния панел на
системата започват да мигат. Броят мигащи
индикатори показва силата на сигнала. Мигането
спира, когато се натисне произволен бутон.
Инициализирайте системата, ако тези мерки не
доведат до отстраняване на проблема или при
неуспех с настройките.
 Уверете се, че системата е включена.
Натиснете и задръжте едновременно бутона
за сила на звука и бутона за режим включен/в
готовност / за повече от 5 секунди.
21
“SongPal”
“SongPal” е приложение за управление на аудио устройства на Sony, които са съвместими със “SongPal”, посредством вашия смартфон/iPhone.
Свалянето на това приложение на вашия смартфон (стр. 6) или iPhone (стр. 9) ви осигурява следното:
Звукови настройки на SRS-X9
Можете лесно да персонализирате вашия звук или да
използвате препоръчаните настройки ClearAudio+ на
Sony.
Избор на устройство
Изберете устройство, съвместимо
със “SongPal”.
Основен екран
Извежда функциите на избраното
устройство, музикалните услуги и
приложения, инсталирани на вашия
смартфон/iPhone.
Музикална услуга
Може да се наслаждавате на различни музикални услуги*.
Управляващи устройства на вашата
домашна мрежа
Може да възпроизвеждате музика, запазена на вашия
персонален компютър или DLNA сървър, през вашата
мрежа.
Управление на устройство, свързано
посредством USB
Може да възпроизвеждате музика на устройство,
свързано към USB жака на системата SRS-X9.
*Музикалните услуги и периодът, в който са налични, могат
да варират в зависимост от държавата и региона.
За определени услуги се изисква отделна регистрация. Може
да се изиска обновяване на устройството.
Това, което може да управлявате със “SongPal” варира в
зависимост от свързаното устройство.
Спецификацията и дизайнът на приложението могат да се
променят без предизвестие.
22
Настройки на свързаното
устройство
Извеждат се различни настройки на
звука/мрежата. Това меню може да
се изведе от всеки екран с леко
докосване вдясно.
Мини плейър
Бутони за управление на избраната
функция
Части на системата и бутони за управление
Гръб на системата
Функционални бутони
За да активирате тези бутони, задръжте ръката си
върху бутона.
90 градуса
Гръб на системата
Гръб на системата
 Безжична LAN антена
Поставете безжичната LAN антена в изправено положение,
когато използвате Wi-Fi.
 Бутон/индикатор NETWORK (мрежа)
 Бутон/индикатор (BLUETOOTH) PAIRING
 Бутон UPDATE (обновяване)
Този бутон се извежда само ако системата открие нова
версия на софтуера, когато е свързана с интернет.
 Индикатор LINK (връзка)
 Бутон VOL +/- (сила на звука)
 Бутон/индикатор / (режим включен/в готовност)
 Знак N
 Бутон WPS
 LAN порт
 Конектор AC IN
За подробна информация за други части на системата и бутони за управление, вижте Помощното упътване.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/
23
Download PDF