Sony | SRS-X5 | Sony SRS-X5 Безжичен BLUETOOTH® високоговорител Кратко ръководство за работа и настройка

4-529-080-21(1)
IKM6
Персонална аудио система
Упътване за бързо включване
SRS-X5
©2014 Sony Corporation
Приложени ръководства
Упътване за бързо включване (този документ)
Дава указания как да свържете системата с BLUETOOTH устройства,
както и информация за основните операции.
Упътване за справки
Дава информация относно предпазните мерки и техническите
характеристики на продукта.
Помощно ръководство
Обърнете се към помощното ръководство на вашия компютър или смартфон,
когато искате да получите по-детайлна информация относно използването
на системата. Помощното ръководство съдържа и упътване
за отстраняване на проблеми с насоки как да се справите с
евентуални проблеми, с които може да се сблъскате.
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x5/zz/
2
Двумерен код:
Зареждане на системата
Системата е снабдена с вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
Зареждайте батерията преди да започнете да работите със системата, като
използвате променливотоковия адаптер.
Свети
(оранжево)
Променливотоков
адаптер
(приложен в
комплекта)
DC IN
Зареждането на батерията започва, когато свържете системата с
контакта на електрическата мрежа посредством променливотоковия
адаптер и индикаторът CHARGE (оранжев) светне. Зареждането приключва
за около четири часа, след което индикаторът угасва.
3
Как да осъществите безжична връзка с BLUETOOTH
устройства
Изберете вашия случай от трите модела на сдвояване, изредени по-долу. BLUETOOTH
устройствата трябва да бъдат сдвоени едно с друго предварително.
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство
Системата може да бъде сдвоена с най-много осем BLUETOOTH устройства.
Когато сдвоявате с две или повече BLUETOOTH устройства, изпълнете
следващата процесура по сдвояване за всяко устройство.
1
Натиснете бутона / (захранване), за да включите системата.
Индикаторът / (захранване) свети в зелено.
Свети
(зелен)
4
2
Докоснете бутона
Индикаторът
(BLUETOOTH) – PAIRING.
(BLUETOOTH) (бял) започва да мига.
Мига
(бял)
Когато използвате функцията BLUETOOTH за първи път и само като
докоснете бутона (BLUETOOTH) – PAIRING, индикаторът
(BLUETOOTH)
(бял) започва да мига много бързо и системата влиза в режим на сдвояване
автоматично.
5
3
Докоснете и задръжте бутона (BLUETOOTH) – PAIRING, докато
се чуе звуков сигнал и индикаторът (BLUETOOTH) (бял) започне
да мига бързо.
Системата влиза в режим на сдвояване.
Мига бързо
(бял)
6
4
Извършете процедурата по сдвояване на BLUETOOTH
устройството, за да разпознаете системата.
Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се изведе списък с
разпознати системи, изберете “SONY:SRS-Х5”.
Ако на дисплея на BLUETOOTH устройството се изведе съобщение за
въвеждане на парола, въведете “0000”.
5
Извършете BLUETOIOTH връзката от BLUETOOTH
устройството.
Когато системата е свързана с BLUETOOTH устройство, индикаторът
(BLUETOOTH) свети непрекъснато.
Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство
1
2
Включете системата.
Докоснете бутона
Индикаторът
BLUETOOTH – PAIRING.
(BLUETOOTH) (бял) започва да мига.
7
3
Извършете BLUETOOTH свързването от BLUETOOTH
устройството.
Когато BLUETOOTH връзката е установена, индикаторът
(BLUETOOTH)
свети непрекъснато.
Свързване със смартфон с едно докосване
Системата автоматично се включва и се активира операция по сдвояване и
BLUETOOTH свързване, като я докоснете със смартфон.
Съвместими смартфони
NFC-съвместими смартфони с операционна система Android 2.3.3 или по-нова версия
NFC
NFC (Near Field Communication - Комуникация в близък обсег) е технология,
позволяваща безжична комуникация между различни устройства, намиращи се в
близък обсег, като например мобилни телефони и IC тагове. Благодарение на
технологията NFC, можете лесно да постигнете обмен на данни просто като
докоснете съответния символ или указаното място на NFC-съвместимите
устройства.
8
1
Активирайте функцията NFC на смартфона.
За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към
смартфона.
 Ако операционната система на вашия смартфон е Android 2.3.3. или по-нова, но не
по-стара от Android 4.1: продължете към стъпка 2.
 Ако операционната система на вашия смартфон е Android 4.1 или по-нова:
продължете към стъпка 4.
2
Свалете и инсталирайте приложението “NFC Easy Connect”.
Можете да свалите безплатното приложение на Android “NFC Easy Connect”
от Google Play.
Свалете приложението, като потърсите “NFC Easy Connect” или влезте
в него, като използвате следния двумерен код. Възможно е свалянето на
приложението да изисква начисляване на такса.
За сваляне чрез двумерен код използавйте
приложение-четец за двумерен код.
Забележка
 Възможно е приложението да не е достъпно в някои
страни и/или региони.
9
3
4
Стартирайте приложението “NFC Easy Connect” на смартфона.
Уверете се, че екранът на приложението се извежда.
Докоснете системата със смартфона.
Преди да започнете, отключете екрана на смартфона.
Докоснете маркировката N на системата със смартфона. Поддържайте
контакта, докато смартфонът реагира. Ако системата е изключена, когато
смартфонът я докосне, тя ще се включи.
Смартфонът реагира
(системата е разпозната)
10
Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да установите връзката.
Когато индикаторът (BLUETOOTH) спре да мига и свети непрекъснато,
системата е свързана с устройството.
За да прекъснете връзката със системата, докоснете я със смартфона
отново.
Съвети
Ако не можете да свържете системата, опитайте следните решения.
 Стартирайте приложението на смартфона и бавно приближете смартфона към
маркировката N на системата.
 Ако смартфонът е поставен в калъф, извадете го.
 Уверете се, че екранът на приложението е изведен на дисплея на смартфона.
11
Слушане и провеждане на разговор
Работете със системата след осъществяване на BLUETOOTH връзка с вашето
BLUETOOTH устройство.
Слушане на музика
Профил: A2DP, AVRCP
Започнете да възпроизвеждате на BLUETOOTH устройството и
регулирайте силата на звука.
Задайте силата на звука на подходящо ниво на свързаното устройство и
регулирайте нивото на звука, като използвате бутоните VOL -/+ на системата.
12
Провеждане на разговор/Приемане на разговор
Профил: HSP, HFP
Микрофон
Използвайте мобилния телефон, за да проведете разговор.
За да прекъснете разговор, натиснете бутона
Натиснете бутона
на системата.
на системата, когато приемате входящ разговор.
Работете по същия начин, когато приемате входящ разговор, докато слушате
музика.
13
 Словната марка BLUETOOTH® и съответните лога се притежават от Bluetooth SIG, Inc.
и използването на тези марки от Sony Corporation се извършва по лиценз.
 N-Mark е търговска марка или запазена търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и
други държави.
 Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.
 Имената на всички други търговски марки или запазени търговски марки са
собственост на техните съответни притежатели.
14
Download PDF

advertising