Sony | SRS-X7 | Sony SRS-X7 Преносим безжичен високоговорител с Wi-Fi®/Bluetooth® Инструкции за експлоатация

4-527-955-21(1)
Персонална аудио система
Упътване за справки
©2014 Sony Corporation
SRS-X7
http://www.sony.net/
Преди да започнете работа със системата, моля, прочетете
това упътване изцяло и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
излагайте системата на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
покривайте вентилационните отвори на системата с
вестници, покривки, пердета и др. Не поставяйте запалени
свещи върху уреда.
За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте
съприкосновение на системата с капеща или плискаща се
вода, и не поставяйте предмети, пълни с течности
(например вази), върху нея.
Не поставяйте системата в затворени пространства като
лавици или вградени шкафове.
Не излагайте батериите или системата, докато в нея са
поставени батерии, на прекалено високи температури като
например на пряка слънчева светлина, на въздействието на
огън или други подобни.
Тъй като захранващият кабел служи за изключване на
системата от електрическата мрежа, свържете го към
лесно-достъпен контакт. Ако забележите някаква
неизправност, докато работите с уреда, веднага изключете
захранващия кабел от контакта.
Системата не е изключена от електрическата мрежа,
докато е свързана към стенния контакт, дори ако самата
тя е изключена.
ВНИМАНИЕ
Обърнете внимание, че всякакви промени или модификации,
които не са изрично описани в това ръководство, могат да
попречат на нормалната работа със системата.
2
Забележка за потребители: следната информация
се отнася само за оборудването, продавано в
страните, които прилагат директивите на
Европейския съюз
Този продукт е произведен от или от името на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Отправяйте въпросите, касаещи съответствието на
продукта със законодателството на Европейския съюз, към
упълномощения представител Sony Deutschaland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза или гаранцията, моля, обръщайте се
към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Валидността на маркировката ЕС е ограничена до
моделите, разпространявани в страните, където това е
законово наложено – основно в страните от ЕЕА (European
Economic Area – Европейска икономическа общност).
С настоящето Sony Corp. заявява, че това оборудване е
съгласувано с изискванията и други приложими клаузи от
директивата 1999/5/EC.
За подробности, моля, вижте следния Интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (Приложимо в
Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху системата или върху
нейната опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на
правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще
бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински
отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в
комбинация със символ на химичен елемент. Символите на
химичните елементи за живака (Hg) или оловото (Pb) се
добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак
или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които
биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
Предупредителният етикет се намира върху
променливотоковия адаптер.
Този символ е предназначен да предупреди потребителя за
наличието на неизолирано “опасно напрежение” в корпуса на
продукта, което може да причини токов удар.
Този символ е предназначен да предупреди потребителя за
наличието на важни инструкции за експлоатация и
поддръжка (сервиз) в ръководството, приложено към
системата.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на
данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва единствено в
3
Предпазни мерки
може да бъде накапан или напръскан с вода, и не
поставяйте предмети, пълни с течности - като например
вази, върху него.
Безопасност
Поставяне
Етикетът с търговската марка Sony, номера на модела и
изискванията към електрическата мрежа се намира от
външната страна на дъното на системата.
MAC адресът се намира от външната страна на дъното на
системата.
 Преди да започнете работа със системата се уверете, че
работното напрежение съвпада с напрежението на
вашата електрическа мрежа.
 Не оставяйте системата в наклонена позиция.
 Не оставяйте системата в близост до източник на
топлина или на място, изложено на пряка слънчева
светлина или дъжд, на твърде прашно или влажно място
или на такова, обект на механични вибрации или
сътресения.
Къде е закупен
Работно напрежение
Всички държави/региони
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Работа
 Не поставяйте каквито и да е малки предмети или друго в
жаковете или вентилационните отвори, намиращи се от
задната страна на системата. Възможно е устройството
да даде накъсо и да се повреди.
Забележки за променливотоковия адаптер
Почистване
 Изключете системата преди да свързвате или изключвате
променливотоковия адаптер към нея. В противен случай
уредът може да се повреди.
 Използвайте само приложения променливотоков адаптер.
За да избегнете повреда на системата, не използвайте
друг променливотоков адаптер.
 Не използвайте алкохол, бензин или разредител, когато
почиствате корпуса.
Други
 Ако имате въпроси или проблеми, свързани с тази система,
които не са обяснени в това ръководство, моля,
консултирайте се с най-близкия представител на Sony.
 Когато изхвърляте или сменяте собствеността на
системата, уверете се, че сте нулирали всички настройки
в положенията им по подразбиране.
Поляритет на щекера
 Свържете променливотоковия адаптер към близък
контакт. В случай на проблем, незабавно го изключете от
контакта.
 Не поставяйте променливотоковия адаптер върху лавици
или в затворени пространства като например шкафове.
 За да намалите риска от пожар или токов удар, не
използвайте променливотоковия адаптер на места, където
4
Търговски марки
 SONY, Sony Entertainment Network и техните лога са
търговски марки на Sony Corporation.
 Windows, логото на Windows и Windows Media са запазени
търговски марки или търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
 Този продукт е защитен от някои авторски права върху
интелектуалната собственост на Microsoft Corporation.
Използването или разпространението на тези технологии
извън този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен представител на Microsoft е забранено.
 Pandora, логото Pandora и Pandora Trade Dress са търговски
марки или запазени търговски марки на Pandora Media, Inc.,
които се използват под лиценз.
 Spotify и логото Spotify са търговски марки на Spotify Group.
 Apple, логото на Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano,
iPod touch, iTunes, Mac и OS X са търговски марки на Apple
Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е
сервизна марка на Apple Inc.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” и “Made for iPad” означават,
че електронният аксесоар е проектиран за връзка с iPod,
iPhone или iPad и е сертифициран от разработчика така,
че да съответства на стандартите за работа на Apple.
Apple не носи отговорност за операциите на това
устройство или за съответствието му със стандартите
за безопасност и регулация. Моля, обърнете внимание, че
използването на този аксесоар с iPod, iPhone или iPad може
да повлияе на безжичната връзка.
 Macintosh и Mac OS са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
е марка на Wi-Fi Alliance.

 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance® са запазени
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi CERTIFIEDTM, WPATM, WPA2TM и Wi-Fi Protected SetupTM са
марки на Wi-Fi Alliance.
 DLNATM, логото DLNA и DLNA CERTIFIEDTM са търговски
марки, сервизни марки или сертификационни знаци на Digital
Living Network Alliance.
 © 2013 CSR plc и дъщерните й компании.
 Маркировката aptX® и логото aptX са търговски марки на
CSR plc или някоя от дъщерните й компании и може да е
запазена марка в една или повече държави.
 S-Master е търговска марка на Sony Corporation.
са търговски марки на Sony
 ClearAudio+ и
Corporation.
са търговски марки на Sony Corporation.
 DSEE и
 MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и
патентите са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
 Марката BLUETOOTH® и съответните лога се
притежават от Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези
марки от Sony Corporation се извършва под лиценз. Всички
други търговски марки и имена са притежание на
съответните им собственици.
 N-Mark е търговска марка или запазена търговска марка на
NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
 Google Play и Android са търговски марки на Google Inc.
 Xperia и Xperia Tablet са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Mobile Communications AB.
 WALKMAN® и логото WALKMAN® са запазени търговски
марки на Sony Corporation.
 Имената на всички други компании и продукти, използвани
тук, целят единствено идентифициране и са търговски
марки или запазени търговски марки на техните
съответни притежатели.
Знаците TM и ® не се използват навсякъде в това
ръководство.
Какво представлява безжичната
технология BLUETOOTH?
Безжичната технология BLUETOOTH е технология с малък
обхват, която позволява размяна на данни между цифрови
устройства като например компютър и цифров фотоапарат.
Безжичната BLUETOOTH технология работи в обхват от
около 10 метра.
Най-често срещана е връзката между две устройства, но е
възможна и едновременна връзка между повече устройства.
Не е нужно да използвате кабел за връзка и не е необходимо
устройствата да са насочени едно към друго, както при
5
инфрачервената технология. Можете например да
използвате устройството, докато то се намира в джоба ви
или в чанта.
BLUETOOTH технологията е международен стандарт, който
се поддържа от хиляди компании от цял свят.
Максимален обхват на комуникация
Максималният обхват на комуникация може да е по-малък
при следните условия.
 Ако съществува препятствие между системата и
BLUETOOTH устройството като например човек, метал
или стена.
 Ако близо до системата се използва LAN устройство
 Ако близо до системата се използва микровълнова
фурна.
 Ако в близост до системата се използва устройство,
което генерира електромагнитни вълни.
Смущения от други устройства
Тъй като BLUETOOTH устройството и безжичното LAN
устройство (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота,
може да се получи вмешателство на микровълни, което да
причини разминаване в скоростта на връзката, смущения
или невалидна връзка, ако използвате системата в близост
до безжично LAN устройство. В този случай извършете
някое от следните действия:
 Използвайте системата на разстояние минимум 10
метра от безжичното LAN устройство.
 Ако използвате системата в обхват от 10 метра от
безжичното LAN устройство, изключете безжичното
LAN устройство.
Смущаване на работата на други устройства
Възможно е микровълните, които се излъчват от BLUETOOTH
устройството, да влияят на работата на електронни
медицински оборудвания. Изключете системата и другите
BLUETOOTH устройства на следните места, защото това
може да причини инцидент.
6
 на места, където има леснозапалими газове, в болници,
влакове, самолети или бензиностанции.
 ако устройството се намира близо до автоматични
врати или противопожарни аларми.
Забележки
 За да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH
устройството, което ще свързвате, трябва да има същия
профил като системата.
В допълнение, обърнете внимание, че дори профилът да е
същият, функциите на устройствата може да се
различават в зависимост от техните технически
характеристики.
 Поради характеристиката на безжичната BLUETOOTH
технология, звукът, възпроизвеждан от системата, има
леко закъснение от звука, възпроизвеждан от BLUETOOTH
устройството, при разговор по телефона или когато
слушате музика.
 Тази система поддържа мерки за безопасност спрямо
BLUETOOTH стандарта, които гарантират сигурна връзка
при използването на безжична BLUETOOTH технология. В
зависимост от настройката обаче нивото на
сигурността може да е недостатъчно. Внимавайте,
когато използвате безжичната BLUETOOTH технология.
 Не носим отговорност за изтичане на информация при
използване на BLUETOOTH комуникация.
 Устройство, притежаващо BLUETOOTH функция, трябва да
отговаря на BLUETOOTH стандарта, създаден от Bluetooth
SIG, и разпознаването му трябва да е възможно. Дори ако
свързаното устройство отговаря на споменатия по-горе
BLUETOOTH стандарт, възможно е някои устройства да не
успеят да се свържат или може да не работят правилно в
зависимост от функциите или техническите
характеристики на съответното устройство.
 В зависимост от свързаното към системата BLUETOOTH
устройство, комуникационната среда или средата на
използване, може да се появи шум в сигнала или е възможно
звукът да прескача.
Технически характеристики
Мрежа
Съвместими стандарти
Високоговорители
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 бита, WEP 128 бита, WPA/WPA2-PSK
(AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Радио честота
Система високоговорители
Високоговорител с пълен обхват: Прибл. 46 mm диаметър х2/
Субуфер: Прибл. 62 mm диаметър х 1
Усилвател
2.412 GHz – 2.472 GHz (2.4 GHz ISM честотна лента, 13
канала)/Канал 1 – Канал 13
BLUETOOTH
Изход
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО ИЗКРИВЯВАНЕ НА
ХАРМОНИЦИТЕ:
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Изходна мощност (справка)
В права линия Прибл. 10 метра*1
При използване на променливотоков адаптер
Високоговорител с пълен обхват: 8W + 8W (при 1 %
изкривяване на хармониците, 1kHz, 8)
Субуфер: 16W (при 1 % изкривяване на хармониците,
100 Hz, 4)
Честотен обхват
При използване на батерията
Високоговорител с пълен обхват: 3W + 3W (при 1 %
изкривяване на хармониците, 1kHz, 8)
Субуфер: 6W (при 1 % изкривяване на хармониците, 100 Hz,
4)
Максимален обхват за комуникация
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Комуникационна система
BLUETOOTH характеристика версия 3.0
Съвместими BLUETOOTH профили*2
A2DP (Профил за допълнително разпространение на аудио
сигнала)/AVRCP (Аудио/Видео профил за дистанционно
управление)
Поддържан кодек*3
SBC (Subband Codec)*4/AAC*5/ aptX
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (семплираща честота 44.1 kHz)
7
*1 Реалният обхват на разпространение ще варира в
зависимост от фактори като препятствия между
устройствата, магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество, чувствителност на
приема, въздушен прием, операционна система, приложния
софтуер и др.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват целта на
BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
*3 Кодек: Компресия на аудио сигнала и преобразуващ формат
*4 Subband кодек
*5 Advanced Audio Coding
Срок на експлоатация на литиево-йонна батерия
(когато ключът NETWORK OFF/ON е зададен в
положение ON)
Прибл. 3 часа
5°С - 35°С
Входен жак AUDIO IN
3.5 mm стерео мини жак
Мрежови порт
10BASE-T/100BASE-TX (Автоматичен поляритет)
DC OUT
USB жак тип A (за зареждане на батерията на свързано
устройство) (5 V, Max.1.5 A: отбелязано от долната страна
на системата)
Захранване
DC 18V (използване на приложения променливотоков адаптер,
свързан към AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz захранване) или
чрез вградена литиево-йонна батерия
8
Прибл. 6 часа
Работна температура
Общи
АНАЛОГОВ
Срок на експлоатация на литиево-йонна
батерия (когато ключът NETWORK OFF/ON
е зададен в положение OFF)
Размери (ш/в/д) (вкл. изпъкналите части и
контролните бутони)
Прибл. 300 mm х 132 mm х 60 mm
Тегло
Прибл. 1.9 kg
Приложени артикули
Захранващ кабел (1)/Променливотоков адаптер (AC-E1826L)
(1)/Упътване за включване “Възпроизвеждане на музика по
безжичната мрежа”/Упътване за справки (този документ)/
Гаранционна карта (1)
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Съвместими iPhone/iPad/iPod модели
Съвместим модел
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air*
iPad mini с ретина дисплей*
iPad (4-то поколение)*
iPad mini*
iPad (3-то поколение)*
iPad 2*
iPad*
iPod touch (5-то поколение)
iPod touch (4-то поколение)
iPod touch (3-то поколение)*
iPod nano (7-мо поколение)*
AirPlay
BLUETOOTH

































Изхвърляне на системата
За да запазите природата чиста, преди да изхвърлите
системата извадете вградената литиево-йонна батерия.
Преди да извадите батерията, изтощете я докрай. За да го
направите, изключете променливотоковия адаптер и
използвайте системата само на батерия.
Предайте литиево-йонната батерия за рециклиране.
Не отваряйте корпуса, освен ако не възнамерявате
да изхвърлите системата.
1 Изключете системата и променливотоковия адаптер.
2 Свалете капака от задната част на системата, за да извадите
батерията.
 Махнете шестте гумени протектора, намиращи се от долната
страна на системата.
 Развийте шестте винта.
 Свалете капака.
 Изключете конекторния щекер от системата.
 Извадете батерията.
към януари, 2014 г.
* Приложението SongPal не се поддържа от iPod touch (3-то
поколение) или iPod nano. Към януари 2014 г. приложението
SongPal не се поддържа от iPad.
AirPlay работи с iPhone, iPad и iPod touch с операционна
система iOS 4.3.3 или по-нова, както и с Mac с операционна
система OS X Mountain Lion и MAC и PC с iTunes 10.2.2 или
по-нова версия.
Забележка
Sony не поема отговорност за евентуална загуба или
повреда на данни, записани на iPhone/iPad/iPod, свързан към
тази система.
Забележка
 Внимавайте да не повредите изолацията на кабела, ако
боравите с метални пинцети или други подобни, когато
изваждате батерията от системата.
9
Download PDF

advertising