Sony | SRS-D25 | Sony SRS-D25 Инструкции за експлоатация

Система активни високоговорители
Упътване за употреба
Задна част
2
Десен сателитен
високоговорител
(задна част)
Ляв сателитен
високоговорител
(задна част)
Събуфер (задна част)
Портативно
аудио устройство,
компютър и т.н.
Към LINE OUT
или жака за
слушалките
Към
електрическата
мрежа
3
Български
Преди да включите устройството, моля прочетете тези инструкции изцяло и ги запазете за
бъдеща употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте основния корпус на устройството. Обърнете се към
квалифициран сервизен персонал.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте източници на огън като например запалени
свещи върху него.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
излагайте устройството на влага и източници
пръскащи течности и не поставяйте предмети, пълни с течности (например вази), върху
устройството.
Не инсталирайте устройството в затворено
пространство като библиотека или вграден
шкаф.
Тъй като устройството се изключва от
електрическата мрежа посредством щепсела на
кабела, свържете устройството към удобен за
достъп електрически контакт.
Ако забележите нещо нередно в работата на
устройството, изключете го незабавно от
контакта.
Устройството не е изключено от електрическата мрежа докато щепселът е включен в
контакта.
Прекалено силният звук при слушане със слушалки може да предизвика загуба на слуха.
4
Предупреждение
Предупреждаваме Ви, че при извършване
от Ваша страна на промени по това устройство, неупоменати в това упътване,
може да доведе до неизправност и загуба
на функции на устройството.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Оторизираният представител на EMC
и безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към
адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.
За клиенти от Европа
Изхвърляне на стари електрически & електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Предпазни мерки
Относно безопасността
• От задната страна на устройството се
намира табелка с указани волтаж, консумация на
електроенергия и т.н.
• Преди да започнете работа с устройството,
уверете се, че вписаният на гърба на системата
волтаж е идентичен с този в местната Ви
електрическа мрежа.
Място на закупуване
Волтаж на работа
САЩ/Канада
120 V AC, 60 Hz
Европейски страни
220 – 230 V AC, 50 Hz
Други страни
• 120 V AC, 60 Hz
• 220 – 230 V AC, 50 Hz
Относно работата
• Ако върху устройството попадне тежък
предмет или течност, изключете го и о занесете за преглед в оторизиран сервиз преди да го
включите отново.
• Въпреки, че устройството е магнитно защитено , не оставяйте за дълги периоди от време
кредитни карти, касети, ръчни часовници или
дискети с магнитно кодиране пред устройството.
Относно разполагането
• Не поставяйте устройството под наклон.
• Не оставяйте системата в близост до източници на топлина, или изложени на директна
слънчева светлина, прах, влажност, дъжд или
механичен шок.
Относно почистването
Не използвайте алкохол, бензин или разтворител,
за да почистите корпуса.
Ако картината на телевизора е магнитно
изкривена
Въпреки, че устройството е магнитно защитено , може в отделни случаи картината на някои
телевизори / персонални компютри да бъде
магнитно изкривена. В такъв случай изключете
телевизора / персоналния компютър и след 15
до 30 минути го включете отново. В случая на
персонален компютър, предприемете необходимите мерки като съхранение на данни, преди да
изключите.
Когато няма видимо подобрение, разположете
системата далеч от телевизора / персоналния компютър. Освен това, не поставяйте
предмети с магнитно зареждане (като например
аудио маси, стойки за телевизори, играчки) в
близост до телевизора / персоналния компютър.
Това може да причини магнитно изкривяване
на картината поради взаимодействието й със
системата.
5
Други
• Ако имате някакви въпроси или проблеми
с това устройство, моля консултирайте
се с най-близкия до Вас търговец на Sony
продукти.
• Ако някой проблем продължи, консултирайте се с най- близкия до Вас търговец на Sony
продукти.
Части (вижте фиг. A)
1 Входящ кабел
Свързващ кабел със стерео мини щепсел.
2 Захранващ кабел
3 Събуфер
4 Сателитен високоговорител (ляв)
5 Индикатор за захранването
6 Бутон POWER
7 Жак i (слушалки)
8 Контрол VOLUME
9 Сателитен високоговорител (десен)
Свързване на системата
(Вижте фиг. B)
1 Свържете системата към източника.
2 Свържете променливотоковия
кабел към стенния контакт. Когато
устройството е свързано към моно
жак на източника
Звукът може да не бъде изведен през
правилния високоговорител.
В такъм случай използвайте изборния адаптер
за щепсела PC-236MS.
За да свържете към жак за слушалки от
типа стерео слушалки
Използвайте възможния адаптер за щепсел*
PC-234S или възможния за свързване кабел
RK-G138.
* В някои области изредените като възможни
допълнителни аксесоари може да не се предлагат в
търговската мрежа.
6
Слушане на звук
Първо, намалете звука на левия сателитен
високоговорител. Силата на звука трябва да е
минимална преди да започнете възпроизвеждане
от програмния източник.
1 Натиснете бутон POWER ((on)
Индикаторът Power светва.
2 Започнете да възпроизвеждате от устройството източник.
3 Регулирайте звука.
Настройте звука на източника на средно
ниво и завъртете бутон VOLUME на това
устройство, за да регулирате силата на звука
най-удачно.
4 Натиснете бутон POWER ( off) след
като сте приключили.
Индикаторът Power изгасва.
Използване на слушалки
Свържете слушалките към жака i (headphones).
Забележки
• Ако източникът има функции bass boost или
equalizer (еквалайзер), изключете ги. Ако са
включени могат да причинят изкривяване на
звука.
• Ако извеждането за слушалки на източника
има линеен ключ, когато е включен можете да
чуете по-добър звук. Вижте инструкциите за
експлоатация на източника.
Отстраняване на проблеми
Спецификации
Ако с вашата система възникне проблем, проверете следния списък и предприемете описаните
мерки. Ако проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия до вас представител на Sony.
Няма звук
• Проверете дали и системата и източника са
включени.
• Увеличете звука на системата.
• Увеличете звука на източника доколкото е
възможно без звука да се изкриви. За повече подробности относно регулирането на нивото на
звука, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към устройството.
• Уверете се, че свързването е било направено
правилно.
Ниско ниво на звук
• Увеличете звука на източника доколкото е
възможно без звука да се изкриви. За повече подробности относно регулирането на нивото на
звука, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към устройството.
• Увеличете нивото на звука на системата.
Звукът е изкривен
• Намалете нивото на звука на източника докато изкривяването спре. За повече подробности
относно регулирането на нивото на звука,
обърнете се към инструкциите за експлоатация
приложени към устройството.
• Ако свързаният компонент има функция BASS
BOOST, изключете я.
• Намалете нивото на звука на системата.
Има бръмчене или шум в извеждането на
високоговорителите
– Уверете се, че всички връзки са правилно
извършени.
– Уверете се, че никой от аудио компонентите
не е поставен в близост до телевизор.
Яркостта на индикатора OPERATE е нестабилна
Яркостта на индикатора OPERATE може да
стане нестабилна, когато нивото на звука е
увеличено. Това не е неизправност.
Високоговорители
Сателитни високоговорители
Високоговорителна система:
38 мм, пълен обхват,
магнитно защитени
Вид на приложение:
Бас рефлекс
Измерен импеданс
4Ω
Дължина на кабела
1m
Събуфер
Високоговорителна система
67 мм, Ууфър
Високоговорител
Бас рефлекс
Измерен импеданс
4Ω
Усилвател
Премерено извеждане:
5 W + 5 W (10 %THD,
1 kHz, 4 Ω) (сателитен
високоговорител)
15 W (10 % THD, 100 Hz,
4 Ω) (събуфер)
Входове
Свързващ кабел със стерео мини щекер (1 m) x 1
Импенданс на входовете:
7 Ω (при 1 kHz)
Извеждане
Стерео мини жак х 1
(PHONES)
Общи
Размери
Прибл. 65 х 65 х 67.5 mm
(сателитен високоговорител)
Прибл. 208 х 118 х 130
(събуфер)
Тегло
Прибл. 90 гр (сателитен високоговорител)
Прибл. 2 кг (събуфер)
Дължина на кабела
1.8 (кабел за захранване)
Консумация на електроенергия
24 W
Приложени аксесоари
Инструкции за експлоатация (1)
Допълнителни аксесоари
Свързващ кабел RK-G138
Адаптер за щекера PC-234S, PC-236MS
Допълнителните аксесоари може да не са налични
в търговската мрежа в някои области.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предупреждение.
7
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising