Sony | SRS-BTX500 | Sony SRS-BTX500 Преносим безжичен BLUETOOTH® високоговорител Инструкции за експлоатация

4-457-524- 31(1)
Персонална аудио система
Ръководство за употреба
©2013 Sony Corporation
SRS-BTX500
English
Personal Audio System
Персонална аудио система
Преди да включите системата, прочетете внимателно това
упътване и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не
излагайте системата на дъжд или влага.
Авторски права и лицензи
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
апарата на влага и източници, пръскащи течности, и не
поставяйте предмети, пълни с течности (например вази),
върху него.
Не поставяйте устройството в затворено пространство като
библиотека или вграден шкаф.
Предпазни мерки
Не излагайте батериите (самостоятелно или инсталирани)
на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или
подобни за дълго време.
Забележки за използване с мобилен телефон.
Тъй като щепсела на променливотоковия адаптер се
използва за изключване на адаптера от електрическата
мрежа, свържете го към удобен за достъп електрически
контакт. Ако забележите нещо нередно, изключете
незабавно щепсела от контакта.
2
В долната част на основното устройство и върху
променливотоковия адаптер има табелка с важна
информация относно безопасността.
Словната марка и логото Bluetooth® са собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези обозначения
от Sony Corporation е лицензирано.
N Mark е търговска марка или регистрирана търговка
марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други страни.
Android е търговска марка на Google Inc.
iPhone е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в U.S.
и други страни.
Всички други търговски марки и наименования са
собственост на съответните си притежатели.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на системата с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи
върху нея.
BG
Устройството не е изключено от електрическата мрежа,
докато щепселът е включен в контакта, дори ако самото то
е изключено.
• За подробности относно работата с мобилния ви
телефон, когато получите обаждане по време на
предаване на звука посредством Bluetooth връзка, вижте
упътването, приложено към мобилния телефон.
Precautions
Notes when using with a mobile phone
 For details on operation of your mobile phone when
receiving a telephone call while transmitting the sound
using the Bluetooth connection, refer to the operating
instructions supplied with the mobile phone.
Безопасност
On
safety относно променливотоковия адаптер
Забележки
Notes on the AC adaptor
• Преди да включите или изключите адаптера, изключете
 When connecting or disconnecting the AC adaptor, turn off
системата.
В противен случай
може
да сеcause
стигне до
the system beforehand.
Otherwise,
it may
неизправност.
malfunction.
само приложения
Use only the supplied
AC adaptor.променливотоков
To avoid damaging the
• Използвайте
адаптер,
заnot
да не
системата.
system, do
useповредите
any other AC
adaptor.
Polarity
ofна
the
plug
Поляритет
куплунга
 Plug the AC adaptor into a nearby wall outlet (mains). In the
case of a problem,
unplug
it from
the wall
(mains)
• Включете
адаптера
в близък
контакт.
Акоoutlet
възникне
immediately.
проблем,
веднага го изключете от контакта.
Do поставяйте
not install the
AC adaptor in a confined
space,
such as a
• Не
променливотоковия
адаптер
в затворено
bookcase or built-in
cabinet.
пространство
като библиотека
или вграден шкаф.
To да
reduce
the risk
of fireотorпожар
electric
shock,
doудар,
not expose
the
• За
намалите
риска
или
токов
не
AC adaptorадаптера
to dripping
splashing,
and do пръскащи
not place
излагайте
на or
влага
и източници,
objects filled
with
liquids, such
as vases,пълни
on theс AC
adaptor.
течности,
и не
поставяйте
предмети,
течности
вази), върху адаптера.
On(например
placement
Do not set the speaker in an inclined position.
Поставяне
•
•
Do поставяйте
not leave theвисокоговорителя
system in a location
near
heat sources, or
Не
под
наклон.
in aоставяйте
place subject
to directв sunlight,
excessive
dust,на
Не
системата
близост до
източници
moisture,или
rainна
or място,
mechanical
shock.на пряка слънчева
топлина
изложено
светлина, прах, влага, дъжд или механични сътресения.
On operation
 Do not insert any small objects, etc., into the jacks or
ventilation hole on the rear of the system. The system may
short out or malfunction.
On cleaning
 Do not use alcohol, benzine, or thinner to clean the cabinet.
– A device that generates electromagnetic radiation is in
use near the system.
Interference from other devices
Because Bluetooth devices and wireless LAN (IEEE802.11b/g)
use the same frequency, microwave interference may occur
andсъс
resulting
in communication speed deterioration, noise, or
Работа
системата
invalid connection
if the system
used nearили
a wireless LAN
• Не пъхайте
малки предмети
и др. вisжаковете
device. In suchотвор,
a case,разположен
perform the отзад
following.
вентилационния
на системата.
theпредизвика
system at least
m away fromили
the wireless LAN
– Useда
Това може
късо10съединение
device.
неизправност.
– If the system is used within 10 m of a wireless LAN device,
Почистване
turn off the wireless LAN device.
• Не почиствайте корпуса с алкохол, бензин или
Interference to other devices
разредител.
Microwaves emitting from a Bluetooth device may affect the
Други
of electronic
medical
devices. Turn
offсистема,
the system
• Акоoperation
имате някакви
въпроси
или проблеми
с тази
and other Bluetooth
devices inпредставител
the following locations,
as it
консултирайте
се с най-близкия
на
may cause
продукти
Sony.an accident.
– where inflammable gas is present, in a hospital, train,
airplane, or a gas station
– near automatic doors or a fire alarm
Notes
 To be able to use the Bluetooth function, the Bluetooth
device to be connected requires the same profile as the
system’s.
Note also that even if the same profile exists, devices may
vary in function depending on their specifications.
 Due to the characteristic of Bluetooth wireless technology,
the sound played on the system is slightly delayed from the
sound played on the Bluetooth device during talking on the
telephone or listening to the music.
 This system supports security capabilities that comply with
the Bluetooth standard to provide a secure connection
when the Bluetooth wireless technology is used, but
security may not be enough depending on the setting. Be
careful when communicating using Bluetooth wireless
BG
technology.
3
 We do not take any responsibility for the leakage of
information during Bluetooth communication.
 A device featuring the Bluetooth function is required to
conform to the Bluetooth standard specified by Bluetooth
SIG, and be authenticated. Even if the connected device
M
U
St
O
D
Co
A
Co
co
B
Tu
R
Re
D
Ch
co
SO
Pr
SO
Li
A
Pr
co
A
Li
B
Pr
Bl
Li
co
Fo
Bl
/
Tu
In
in
Какво представлява
безжичната Bluetooth
технология?
Безжичната Bluetooth технология е безжична технология
с малък обхват на действие, която позволява безжично
прехвърляне на данни между цифрови устройства –
например компютър и цифров фотоапарат. Безжичната
Bluetooth технология работи в рамките на около 10 метра.
Най-често срещано е свързването на две устройства, но
някои устройства могат едновременно да се свързват към
множество устройства.
Не е необходимо да използвате кабел за връзката, нито
пък да има пряка видимост между устройствата, какъвто
е случаят при инфрачервените технологии. Например,
можете да използвате Bluetooth устройство в чантата или в
джоба си.
Bluetooth стандартът е международен, поддържан от
хиляди компании по цял свят и използван от множество
компании в глобален мащаб.
Комуникационна система
и съвместими Bluetooth профили
на системата
Профилът е стандартизация на функцията за всяка
спецификация на Bluetooth устройството. Тази система
поддържа следните Bluetooth версии и профили:
BG
4
Комуникационна система:
Bluetooth спецификация версия 3.0
Съвместими Bluetooth профили:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Предаване и
приемане на аудио съдържание с високо качество.
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Управление
на силата на звука.
– HSP (Headset Profile): Разговор по телефона/Работа с
телефона.
– HFP (Hands-free Profile): Разговор по телефона/Работа с
телефона чрез хендсфри.
Максимален комуникационен обхват
Използвайте Bluetooth устройства на разстояние не повече
от 10 m (пряка видимост) от системата.
Максималният комуникационен обхват може да бъде покъс при следните условия:
– Съществува препятствие като човек, метал или стена
между системата и Bluetooth устройството.
– В близост до системата се използва безжично LAN
устройство.
– В близост до системата се използва микровълнова
печка.
– В близост до системата се използва устройство,
генериращо електромагнитно излъчване.
Смущения от други устройства
Тъй като Bluetooth устройствата и безжичните LAN
устройства (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота,
може да възникнат микровълнови смущения, в резултат
на които да се понижи скоростта на комуникация, да се
появи шум или връзката да не успее да се осъществи,
ако системата се използва в близост до безжично LAN
устройство. В такъв случай направете следното:
– Използвайте системата най-малко на 10 m разстояние
от безжичното LAN устройство.
– Ако системата се използва на разстояние, по-малко
от 10 m от безжично LAN устройство, изключете
безжичното LAN устройство.
•
•
Смущения на други устройства
Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, може
да попречат на работата на електронни медицински
устройства. Изключете системата и други Bluetooth
устройства на следните места, тъй като може да
предизвикате злополука.
– При наличие на възпламеняем газ, в болница, във влак,
в самолет или в бензиностанция
– В близост до автоматични врати или противопожарна
аларма
•
•
Забележки
• За да можете да използвате Bluetooth функцията, Bluetooth
устройството, което ще свързвате, трябва да има същия
профил като системата.
Имайте предвид също, че дори профилът да е същият,
•
функциите на устройствата може да се различават в
зависимост от техните технически характеристики.
Поради характеристиката на безжичната Bluetooth
технология, звукът, възпроизвеждан на системата, има
леко закъснение от звука, възпроизвеждан на Bluetooth
устройството, при разговор по телефона или при
слушане на музика.
Тази система поддържа възможности за сигурност,
отговарящи на Bluetooth стандарта, за да осигури
надеждна връзка при използване на безжичната
Bluetooth технология, но тази сигурност може да се окаже
недостатъчна, в зависимост от настройките. Бъдете
внимателни, когато общувате посредством безжичната
Bluetooth технология.
Не носим отговорност за изтичане на информация по
време на Bluetooth комуникация.
Устройство, притежаващо Bluetooth функция, трябва да
отговаря на Bluetooth стандарта, създаден от Bluetooth
SIG, и трябва да може да бъде разпознато. Дори ако
свързаното устройство отговаря на споменатия погоре Bluetooth стандарт, някои устройства може да не
се свържат или да не работят правилно, в зависимост
от функциите или техническите характеристики на
съответното устройство.
В зависимост от свързаното към системата Bluetooth
устройство, комуникационната среда или средата на
използване, може да се появи шум в сигнала или звукът
да прескача.
BG
5
)
 In an
point
– Wh
too
– Wh
the
Бутони
VOLUME −/+
VOLUME-/+
buttons
SOUND
button/
Бутон/ индикатор
indicator
SOUND
Бутон
(обаждане)
(call) button
Индикатор
BATTERY/CHARGE
BATTERY/CHARGE
indicator
AUDIO индикатор
IN button/
Бутон/
indicator
AUDIO
IN
N-mark
Бутон BLUETOOTHBLUETOOTH
-PAIRING
button
PAIRING
Bluetooth indicator
Индикатор
Bluetooth
Бутон
/ button
Илюминационна
Illumination lamp
лампичка
BG
6
Микрофон
Microphone
 Charg
 Repea
decre
usual
Sony
To re
Press th
pointed
How
Con
Blu
You can
wireless
Choose
suited fo
your de
the devi
Pairin
see P
Bluetoot
beforeh
Conne
see P
To listen
paired, s
Pairin
see P
Microphone
Bluetoo
beforeh
Conn
see P
To liste
paired,
One t
see P
Using a
Bluetoo
nge
Стойка
Stand
Check t
 Both
each
 The s
suffic
 The o
hand
se
by
by
ng
g
he
ng
Patt
жак DC
DC IN15V
IN 15V
jack
RESET RESET
бутон
BLUETOOTH
жак
AUDIO
IN превключвател
AUDIO
IN jack
STANDBY switch
BLUETOOTH
STANDBY button
Pair
Blue
конектор
DC OUT
DC OUT ONLY
connector
ONLY
(USB)(USB)
1 Tu
Function of Parts
BATTERY/CHARGE indicator
Lights up, flashes or turns off depending on the status of
the system.
For details, see the following section, “Indications of BATTERY/
CHARGE indicator.”
N-mark
Touch to make Bluetooth connection with an NFC
compatible smartphone.
The
If th
BLU
Opening the Stand
2 Se
The system stands itself by opening the stand.
de
BG
7
For
wit
3 Pre
bu
he
The
Функции на частите
Индикатор BATTERY/CHARGE (батерия/зареждане)
Свети, мига или угасва в зависимост от статуса на системата.
За повече подробности вижте раздел „Индикации на
функцията BATTERY/CHARGE“.
N-mark
Бутон RESET
Нулира системата.
Конектор DC OUT ONLY (USB)
За зареждане на устройства като смартфон и др., като ги
свързва с конектора DC OUT ONLY (USB конектор).
Бутон SOUND
Бутон
Индикатор SOUND
(Обаждане)
Бутони VOLUME −/+ (сила на звука)
Настройва силата на звука.
Илюминационна лампичка
Свети в различни цветове в зависимост от статуса
на системата. За повече подробности вижте раздел
„Индикации на илюминационната лампичка“
Микрофон
Използва се по време на разговор.
Стойка
Отворете я, когато искате да използвате системата.
Жак DC IN 15V
За свързване на приложения променливотоков адаптер.
Жак AUDIO IN
За свързване към жака на слушалките на преносимо аудио
устройство, компютър и др. с помощта на кабел (продава
се отделно).
8
Включва и изключва режима на готовност на Bluetooth.
Докоснете, за да осъществите Bluetooth връзка със
смартфони, съвместими с технология NFC.
Натиснете, за да се обадите или за работа на системата по
време на обаждане.
BG
Превключвател BLUETOOTH STANDBY
Натиснете, за да изберете звуков ефект.
Свети според настройката на звуковите ефекти.
Бутон AUDIO IN
Натиснете, за да приемете звук от устройството, свързано
с кабел (продава се отделно).
Индикатор AUDIO IN (кехлибареножълт)
Светва в режим AUDIO IN.
Бутон BLUETOOTH-PAIRING
Натиснете, за да сдвоите с Bluetooth устройство.
Индикатор Bluetooth (син)
Свети, мига или се изключва в зависимост от
комуникационния статус.
За повече подробности вижте раздел „Индикации на
функцията Bluetooth”.
Бутон
Включва и изключва системата.
Индикации на индикатора BATTERY/
CHARGE (вградена литиево-йонна
батерия)
Статус
Системата е включена
Индикатор BATTERY/
CHARGE
Свети (зелено) (работи само
батерията)
Мига (зелено)
Батерията има нужда от
зареждане
Зареждане на батерията
Свети (кехлибареножълт)
Зареждането е приключило Изключва се
Индикации на илюминационната
лампичка
Статус
Съвет
• За да включите или изключите лампичката, задръжте
бутона BLUETOOTH-PAIRING, после натиснете и задръжте
.
бутона
Индикации на Bluetooth функцията
Статус
Сдвояване с
устройство
Търсене на
устройство
Свързване с
устройство
Активиране на
Bluetooth режим
готовност
Bluetooth индикатор (син)
Мига бързо
Мига
Свети
Мига бавно
Илюминационна
лампичка
Свети (бял)
Свети (бял)
Свети (син)
Режим AUDIO IN
Търсене на устройство
Свързване с Bluetooth
устройство
Натискане на бутони
Примигва веднъж (бял)
VOLUME−/+
Когато звукът е на максимум Примигва три пъти (бял)
или минимум
BG
9
son, metal, or wall
h device.
ar the system.
RESET
UETOOTH
he system.
button
ANDBY switch
agnetic radiation is in
r devices
Illumination lamp
Lights up in a variety of colors depending on the status of
the system. For details, see the following section,
DC OUT ONLY
“Indications
of Illumination lamp.”
connector (USB)
Microphone
Use during a call.
Stand
Open to use the system.
Отваряне на стойката
Opening the Stand
ss LAN (IEEE802.11b/g)
DC IN 15V jack
nterference may occur
Connects the supplied AC adaptor.
d deterioration, noise, or
AUDIO IN jack
ed near a wireless LAN Отворете стойката, за да подпрете системата.
Connects
to the
jackstand.
of a portable audio device,
The system stands
itself
by headphone
opening the
lowing.
computer, etc., using a connecting cord (not supplied).
y from the wireless LAN
us of
of a wireless LAN device,
ATTERY/
RESET button
Resets the system.
evices
h device may affect the
es. Turn off the system
lowing locations, as it
t, in a hospital, train,
rm
ction, the Bluetooth
tus
of profile as the
e same
BLUETOOTH STANDBY switch
Turns on and off the Bluetooth standby mode.
DC OUT ONLY connector (USB)
Charges devices, such as your smartphone, etc. by
connecting to the DC OUT ONLY connector (USB connector).
SOUND button
Затваряне
на
стойката
Press
to select
a sound effect.
To close the stand
Затворете стойката в посока, обратна на стрелката.
SOUND indicator
Close the stand
to the opposite way of arrow.
Lights up, according to the sound effect setting.
AUDIO IN button
Press to listen to sound from a device connected by a
connecting cord (not supplied).
indicator (blue) starts fl
Pairing
and
connecting
with a
Turning
the
System on
Bluetooth
device
and off/Charging the
1 system
Turn on the system.
Thesystem
Bluetooth
indicator (blue) flashes.
can operate by AC adaptor orвbuilt-in
lithium-ion АС
1This
Свържете
комплекта
If the (rechargeable).
AUDIO INприложения
indicator
lights
up,using
pressthe
the
battery
Charge(amber)
the battery
before
адаптер.
BLUETOOTH-PAIRING
system
for the first time. button.
Индикаторът (кехлибареножълт) BATTERY/CHARGE
Connect
the supplied
AC adaptor.
2 1Set
the Bluetooth
function
of the Bluetooth
свети, докато батерията се зарежда, и угасва, когато
 If the system is
system is turne
consumed if th
Pattern C
Connecti
by One to
the battery is being charged, and turns off when charging
For
refer
the
operating 4instructions
supplied
is details,
complete.
It takes
approximately
hours to charge
the
отнема
около
4toчаса.
with
the device.
battery.
3 Press and hold the BLUETOOTH-PAIRING
button on the system until two beeps are
heard.
The Bluetooth indicator (blue) begins to flash quickly and
pairing mode is entered.
Tip
4
By just touching t
smartphone, the
paired the
and pairin
conne
Perform
Bluetooth
device t
1 Download
5 SelectConnect”
“SRS-BTX50o
“NFC Easy
Co
the Bluetooth
devi
 When the system is turned on first time, the Bluetooth
indicator (blue) starts flashing quickly.
phones,does
andni
If “SRS- BTX500”
repeat from
stepfor
2. “NF
Search
Note
dimensional c
Communicati
 Some devices cannot d
The app may
6 If Passcode*
regions.input
of the Bluetooth de
Tip connecti
The Bluetooth
2 Press the / button.
For some
sm
indicator (blue)
on the
wi
* Passcodeavailable
may be calle
number,” orIn“Password.
that case,”
Tip
different fro
operating in
 To pair with other Bluetoot
device.
By the two
1
The BATTERY/CHARGE indicator (amber) lights up when
d).the leakage of
or
the battery is being charged, and turns off when charging
Indications
of BATTERY/CHARGE
munication.
is complete.
It takes approximately
4 hours to charge the
nction is required to
indicator (built-in lithium-ion battery)
battery.
specified by Bluetooth
he connected deviceBG
Status
BATTERY/CHARGE indicator
Bluetooth standard, 10
System turned on
Lights up (green) (battery
ed or work correctly,
operation only)
fications of the device.
Flashes (green)
pending on the Bluetooth
Battery requires charging
the
communication
nnector).
Lights up (amber)
Charging battery
ment.
Note
The BATTERY/CHARGE
indicator (amber) lights up when
device
to on.е приключило.
зареждането
Зареждането на батерията
Включване
и изключване
Turning
the System
on
на системата/Зареждане
and
off/Charging the
system
на системата
AUDIO IN indicator (amber)
file exists, devices may
Lights up in AUDIO IN mode.
r specifications.
BLUETOOTH-PAIRING button
th wireless technology,
Press to pair with a Bluetooth device.
slightly delayed from the
Bluetooth indicator (blue)
ice during talking on the
Lights up, flashes or turns off depending on the
c.
This system can
operate bystatus.
AC adaptor or built-in lithium-ion
communication
bilities that comply with
Тази система
работи
с адаптер
или вградена литиево-йонна
(rechargeable).
Charge
the battery
before
using of
thethe
For details, see
the following
section,
“Indications
a secure connection battery
батерия
(акумулаторна).
Преди първото
използване
на
system
for
the
first
time.
Bluetooth
function.
”
ology is used, but
заредете батерията.
nding on the setting. Beсистемата /
button
Connect
the supplied AC adaptor.
g Bluetooth wireless
Turns the system on/off.
device,
Pattern A
Notes
Flashes
quickly
4 Perform the pairing procedure on the
Bluetooth device to detect the system.
Use a two-d
 Pairing mode of the system
and the Bluetooth indicato
cancelled while performin
3.
 Passcode of the system is fi
paired with a Bluetooth dev
 Once Bluetooth devices are
devices again. However, in
perform the pairing proced
– The system is paired wit
Compatible s
The system can be paire
 Smartphon
new device
is paired aft
e
ns of the
Note
 Some devices cannot display a list of detected devices.
6 If Passcode* input is required on the display
of the Bluetooth device, input “0000.”
22Натиснете
бутона
Press the /
button.
.
mp
mp
d the /
unction
cator (blue)
Smartphone vibrates
 Pairing mode of the system is cancelled after about 5 minutes,
ще е по-ниско.
and the Bluetooth indicator (blue) flashes. If the pairing mode is
• Ако
среда
е изключително
студена или гореща,
cancelled
whileоколната
performing this
procedure,
start over from step
3.
имайте предвид следното:
 Passcode of the system is fixed as “0000.” The system cannot be
– Когато
използвате
адаптера,
може да се
paired with
a Bluetooth
device whose Passcode
is notзареждането
“0000.”
devices are paired,
there
is no need
pair
 Once Bluetooth
осъществи
много
бързо
илиtoда
неthose
е възможно.
devices again. However, in the following case, you will need to
– Когато
използвате
perform the
pairing procedure
again. само батерията, системата може
даisспре
трикратно
paired след
with 9 or
more devices.примигване на индикатора
– The system
The system
can
be
paired
with
up to
8 Bluetooth devices. If a
BATTERY/CHARGE
(зелен).
new device is paired after 8 devices have been paired, the
• Зареждайте
батерията
два
пътиtheгодишно.
device
whose latest connection
time is поне
the oldest
among
8 paired
is replaced by the
new one.
• С devices
непрекъснатото
зареждане
капацитетът на батерията
 More than one device can be paired with the system, but sound
намалява
с времето.
Когато зарядът започне да се
will be heard
from just one
of those devices.
er)
mes (white)
адаптера и батерията, като свързвате/изключватеKeep touching the smartphone on
наличен. Това не е неизправност.
RGE indicator
hite)
Tip
(system recognized)
Notes • Когато адаптерът е изключен, максималното захранване
n) (battery
e)
2 Start the app “NFC Easy Co
The Bluetooth connection is established and the Bluetooth
smartphone.
indicator (blue) on the system stays on.
Make sure that the application scr
* Passcode may be called “Passkey,” “PIN code,” “PIN
number,
” or “Password.
”
• Когато
използвате
за захранване последователно
3 Touch the system with the
other Bluetooth
devices,
steps 2 toза
6 for
each няма да еthe system until the smartphone v
 To pair with
адаптера,
звукът
на repeat
системата
кратко
device.
GE
battery)
e)
NFC function, data communicatio
just by touching the relevant sym
location on NFC compatible devic
Tip
Съвет
You can operate the system by battery instead of the AC adaptor
• Можете
даthe
използвате
на батерия вместо с
by charging
system beforeустройството
use.
адаптера, като заредите системата преди употреба.
Notes
 When the BATTERY/CHARGE indicator flashes as below,
Забележки
charge the system. In these cases, you cannot charge
devicesиндикаторът
via the DC OUT ONLY
connector.
• Когато
BATTERY/CHARGE
мига по някой
– Flashes (green) (Battery power is low).
от– начините,
описани
заредете
системата. В
Flashes (amber),
then turnsпо-долу,
off after turning
on the system
battery power
remaining).
тези(No
случаи
не можете
да зареждате устройства чрез
When
you
switch
the
power
source
between
AC
adaptor
конектора DC OUT ONLY.
and battery by connecting/disconnecting the AC adaptor,
– the
Мига
(зелено)
(Зарядът
е нисък).
system
stops sound
outputна
for батерията
a short while. This
is not
a malfunction.
– Мига
(кехлибареножълто), после, след включване на
maximumсе
power
output will
be lowerна
when
the AC е изчерпан).
 The
системата,
изключва
(Зарядът
батерията
adaptor is disconnected.
изчерпва два пъти по-бързо, дори след като батерията
е била заредена докрай, свържете се с най-близкия
търговец на продукти Sony, за да я смените.
Lights up
Нулиране на системата
Натиснете бутона RESET отзад на системата с остър
предмет, ако бутоните на системата не работят.
Follow the on-screen instructions
connection.
When the Bluetooth connection is
Bluetooth indicator (blue) stays on
Tips
 If it is difficult to establish the con
– Activate the app “NFC Easy Con
smartphone slightly on the N m
– If the smartphone is in a case, r
the system with the smartp
Touch

 If you have multiple NFC compati
BG to a different device
smartphone
to that device. For example, when
connected with NFC compatible h
smartphone to the system to chan
connection to the system (One to
11
Осъществяване на
безжична връзка с
Bluetooth устройства
Можете да слушате музика и да говорите чрез системата
с помощта на технологията хендсфри, като използвате
функцията Bluetooth на устройството.
Изберете един от трите метода на свързване за устройство
Bluetooth. За повече подробности относно работата
с устройството, вижте упътването, приложено към
устройството.
Сдвояване с Bluetooth устройства:
вижте метод A
Bluetooth устройствата трябва да бъдат предварително
сдвоени.
Свързване със сдвоено устройство:
вижте метод B
Вижте тази опция за слушане на музика чрез сдвоено
Bluetooth устройство.
Връзка One touch със смартфон (NFC):
вижте метод C
Когато използвате смартфон, съвместим с технология NFC,
можете да установите Bluetooth връзка, като просто го
допрете до системата.
BG
12
Преди работа със системата, уверете се, че:
• Системата и устройството са на разстояние 1 m един от
друг.
• Системата е свързана с адаптера или батерията е добре
заредена.
• Ръководството за употреба, приложено към
устройството, ви е под ръка.
Метод A
Сдвояване и свързване
с устройство Bluetooth
1 Включете системата.
Индикаторът Bluetooth (син) започва да мига.
Ако светне индикаторът AUDIO IN (кехлибареножълт),
натиснете бутона BLUETOOTH-PAIRING.
2 Включете функцията Bluetooth на Bluetooth
устройството (позиция On – включен)
За повече подробности относно работата с
устройството, вижте ръководството за употреба,
приложено към устройството.
3 Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTHPAIRING на системата, докато се чуят два
звукови сигнала.
Щом индикаторът Bluetooth (син) започне да мига бързо,
системата влиза в режим на сдвояване.
tand.
ow.
em on
g the
Pattern C
device to on.
For details, refer to the operating instructions supplied
with the device.
3 Press and hold the BLUETOOTH-PAIRING
button on the system until two beeps are
heard.
By just touching the system with an NFC compatible
smartphone, the system is turned on automatically and then
paired and connected with the smartphone.
The Bluetooth indicator (blue) begins to flash quickly and
1 Download and install the app “NFC Easy
6 Ако
наsmartphone.
дисплея на Bluetooth устройството ви
Connect”
on the
• Когато
Tip включвате за първи път системата, индикаторът
код*,
“0000”.
“NFC Easy бъде
Connect”поискан
is an original app
by Sony въведете
for Android
system
is turned onда
firstмига
time, the
Bluetooth
 When the
Bluetooth
(син)
започва
бързо.
phones, and
is available at се
Google
Play Store.
Установява
връзка
Bluetooth и индикаторът Bluetooth
indicator (blue) starts flashing quickly.
Search for “NFC Easy Connect” or scan the following two(син)
системата
остава
светещ.
dimensional
codeна
to download
and install
the free
app.
Communication
fees може
are required
to download
app.„Passkey,”„PIN code,”„PIN
* Кодът
да се
наричаthe
още
The app may
not
be
downloadable
in
some
country/
number” или „Password.”
regions.
pairing mode is entered.
Съвет
Tip
Съвет
 For some smartphones, One touch connection may be
available
downloading
the app “NFC
Easy Connect.
”
• Заwithout
да сдвоите
с други
устройства
Bluetooth,
In that case, the operation and specifications may be
стъпки
от 2 до 6here.
за For
всяко
different
from the description
details,устройство.
refer to the
operating instructions supplied with the smartphone.
built-in lithium-ion
y before using the
повторете
By the two-dimensional code:
Забележки
Use a two-dimensional code reader app.
ptor.
er) lights up when
ns off when charging
hours to charge the
Connecting with a smartphone
by One touch (NFC)
• Режимът на сдвояване на системата се отменя след 5
минути и индикаторът Bluetooth (син) примигва. Ако
сдвояването бъде отменено по време на тази процедура,
започнете наново от стъпка 3.
• Зададеният код на системата е „0000”. Системата не може
да бъде сдвоена с Bluetooth устройство, чийто код не е
4 Perform the pairing procedure on the
smartphones
“0000”.
4 Осъществете
процедурата
по сдвояване на Compatible
Bluetooth device
to detect the system.
 Smartphones with the NFC function built-in
Щом 2.3.3
веднъж
Bluetooth
Bluetooth
устройството,
за
да
разпознаете
(OS:•Android
or later,сдвоите
excluding Android
3.x) устройствата, няма нужда
5 Select “SRS-BTX500” shown in the display of
да го правите отново освен в следните случаи:
системата.
the Bluetooth device.
Системата е сдвоена с 9 или повече устройства.
About–NFC
If “SRS- BTX500” does not appear on the device’s display,
NFC (Near Field
Communication)
a technology
enabling с до 8 Bluetooth
Системата
можеisда
бъде сдвоена
5 Изберете
„SRS-BTX500“
на дисплея на
repeat from
step 2.
short-range wireless communication between various
стерео
аудио
Ако сдвоите
Bluetooth
устройството.
devices, such
as mobile
phonesустройства-източници.
and IC tags. Thanks to the
Note
NFC function,
data устройство,
communication can
be achieved
easilyсте сдвоили 8 други
ново
след
като вече
Ако „SRSне display
се изведе
на екрана
на
devices cannot
a list of detected
devices.
 SomeBTX500“
just by touching the relevant symbol or designated
което е свързано от найустройството,
повторете
стъпките
от 2display
нататък.
location onустройства,
NFC compatible устройството,
devices.
6 If Passcode*
input is required
on the
дълго време, се заменя с новото.
of the Bluetooth device, input “0000.”
2
Start
the
app
“NFC
Easy
Connect”
on
the
Забележка
• Въпреки че можете да сдвоите системата с повече от
The Bluetooth connection is established and the Bluetooth
smartphone.
• Някои
устройства
извеждат
indicator
(blue) on theне
system
stays on. списък с разпознати
едно
устройство,
звук
ще има само от едно.
Make sure
that the
application screen
is displayed.
* Passcode may be called “Passkey,” “PIN code,” “PIN
устройства.
number,” or “Password.”
3 Touch the system with the smartphone.
Мига
Flashes
бързо
quickly
Tip
 To pair with other Bluetooth devices, repeat steps 2 to 6 for each
device.
Notes
 Pairing mode of the system is cancelled after about 5 minutes,
and the Bluetooth indicator (blue) flashes. If the pairing mode is
Keep touching the smartphone on the N marked part of
the system until the smartphone vibrates.
Smartphone vibrates
(system recognized)
BG
13
the BATTERY/CHARGE indicator flashes (green) three times.
buttons
SOUND button/
indicator
AUDIO IN button/
indicator
 Charge the battery at least twice a year.
 Repeated recharging causes the capacity of the battery to
decrease over time. When the battery life drops to half the
usual time, even after a full charge, contact your nearest
Sony dealer to replace the battery.
1 Turn on the system.
To reset the system
2 Set the Bluetooth function of the Bluetooth
Press the RESET button on the rear of the system with a
pointed object if the buttons on the system do not function.
The Bluetooth indicator (blue) flashes.
If the AUDIO IN indicator (amber) lights up, press the
BLUETOOTH-PAIRING button.
device to on.
Tip
 In the case of the last-connected Bluetooth device, the
tries to re-establish Bluetooth connection with it if
Забележкиsystem
the device’s Bluetooth function is on. When Bluetooth
Метод B
How to Make Wireless • Тази стъпкаconnection
is established, the Bluetooth indicator (blue) on
може
даon.не е необходима за някои
the
system stays
Bluetooth indicator
Connection with
устройства.
3
Select “SRS-BTX500” shown in the display of
Свързване със сдвоено
the Bluetooth
device.
Bluetooth Devices
• Ако системата
не може
да се свърже с Bluetooth
If necessary, select a Bluetooth profile that the system
BLUETOOTH -PAIRING
button
Bluetooth устройство
(син) мига.
supportsизтрийте
from the following:
A2DP, HSP or HFP. For details
устройството,
“SRS-BTX500”
от Bluetooth
on each profile, see “What is Bluetooth Wireless Technology?”
устройството
и повторете
сдвояването.
The Bluetooth
connection is established
and the Bluetooth
You can enjoy music and hands-free calling with the system
wirelessly by using your device’s Bluetooth function.
Choose one of the following three connection methods, best
suited for the Bluetooth device. For details on how to operate
your device, refer to the operating instructions supplied with
the device.
1 Включете системата. Индикаторът Bluetooth
/ button
indicator (blue) on the system stays on.
Notes
Bluetooth If“SRS-BTX500”
режим
наto theготовност
the system cannot connect
Bluetooth device, delete
Ако светне индикаторът AUDIO INsee(кехлибареножълт),
Pattern A
from the Bluetooth device, then perform
Когато режимътpairing
на again.
готовност Bluetooth е настроен на
Bluetooth devices need to be “paired” with each other
натиснете бутона BLUETOOTH-PAIRING.
beforehand.
ON (включено),
системата
може
да бъде включена и
Bluetooth
standby
mode
Connecting with a paired device:
Bluetooth standby
mode is set to ON, the system can
управляванаWhen
отtheBluetooth
устройство.
2 Настройте функцията Bluetooth
на Bluetooth
be turned on and operated by a Bluetooth device.
see Pattern B
Microphone
Pairing with a Bluetooth device:
 This step may not be necessary for some devices.
устройството на Оn (включено).
To listen to music with a Bluetooth device that has been
paired, see this pattern.
Съвет
Stand
One touch connection with a smartphone (NFC):
see Pattern C
• Ако функцията Bluetooth на устройството
е включена,
Using an NFC compatible
smartphone, you can establish a
Bluetooth connection by just touching the system with it.
системата се опитва да установи
Bluetooth връзка
the following before operating the system.
с Bluetooth устройството, коетоCheck
е било
включено
 Both the system and the device are placed within 1 m of
each other.
последния път. Когато се установи
Bluetooth връзка,
 The system is connected to the AC adaptor, or the battery is
sufficiently charged.
индикаторът Bluetooth (син) на системата
остава
The operating instructions supplied with the device are at
hand.
включен.
Pattern A
BLUETOOTH
STANDBY switch
e status of
s of BATTERY/
FC
he status of
n,
RESET
button
3 Изберете “SRS-BTX500” наPairing
дисплея
andна
connecting with a
DC OUT ONLY
устройството
Bluetooth. Bluetooth device
connector (USB)
Ако е необходимо, изберете Bluetooth
профил,
1 Turn on the system.
Note
поддържан от системата, измежду The
следните:
A2DP,
Bluetooth indicator
(blue) flashes.
 If the system is being powered by battery, even if the
Забележка
If the AUDIO IN indicator (amber) lights up, press
the
system is turned off, battery power will continue to be
HSP или HFP. За повече подробности
относно всеки
BLUETOOTH-PAIRING
button.
consumed
the BLUETOOTHот
STANDBY
switch is set to дори
ON.
• Ако системата
се ifзахранва
батерията,
да я
Opening
the
Stand
профил вижте „Какво представлява
безжичната
Bluetooth
2 Set
the Bluetooth function
of the Bluetooth
изключите,Pattern
тя ще продължи
да консумира енергия от
The system stands itself by opening the stand.
C
device
to
on.
технология?“
For details, refer to the operating instructions supplied
батерията,Connecting
ако превключвателят
BLUETOOTH STANDBY е
with a smartphone
with the device.
Bluetooth връзката е установена и индикаторът
Bluetooth
настроенаby
наOne
ON (Вкл.).
touch (NFC)
3 Press and hold the BLUETOOTH-PAIRING
(син) на системата остава да свети.
By just touching the system with an NFC compatible
BG
14
To close the stand
Close the stand to the opposite way of arrow.
Turning the System on
button on the system until two beeps are
heard.
smartphone, the system is turned on automatically and then
paired and connected with the smartphone.
The Bluetooth indicator (blue) begins to flash quickly and
pairing mode is entered.
1 Download and install the app “NFC Easy
Tip
 When the system is turned on first time, the Bluetooth
indicator (blue) starts flashing quickly.
Connect” on the smartphone.
“NFC Easy Connect” is an original app by Sony for Android
phones, and is available at Google Play Store.
Search for “NFC Easy Connect” or scan the following twodimensional code to download and install the free app.
Communication fees are required to download the app.
Метод C
Свързване със смартфон чрез
технология One touch (NFC)
Чрез двуизмерния код:
Използвайте четец за двуизмерен код.
Само като докоснете системата със смартфон, съвместим
с технология NFC, системата се включва автоматично,
сдвоява се и се свързва със смартфон.
1 Свалете и инсталирайте приложението NFC
Easy Connect на смартфона си.
NFC Easy Connect е оригинално приложение на Sony за
телефони с Android и е налично в магазина Google Play
Store.
Потърсете NFC Easy Connect или сканирайте следния
двуизмерен код, за да свалите и инсталирате
безплатното приложение.
За свалянето на приложението се плащат
комуникационни такси.
В някои страни или региони приложението не може да
бъде свалено.
Съвет
• Връзката One touch може да е налична за някои
телефони и без да е свалено приложението NFC
Easy Connect. В този случай функционирането и
техническите характеристики може да са различни
от описаните тук. За повече подробности вижте
ръководството за употреба, приложено към
смартфона.
Съвместими смартфони
• Смартфони с вградена функция NFC (OS: Android 2.3.3
или по-горна, без Android 3.x)
Относно NFC
NFC (Near Field Communication) е технология, която
позволява безжична комуникация на близко разстояние
между различни устройства като мобилни телефони
и IC тагове. Благодарение на функцията NFC може да
се осъществи пренос на данни само чрез докосване
на съответния символ или обозначено място на
устройствата, съвместими с NFC.
2 Стартирайте приложението NFC Easy
Connect на смартфона.
Вижте дали се извежда екранът на приложението.
BG
15
About NFC
he device’s display,
NFC (Near Field Communication) is a technology enabling
short-range wireless communication between various
devices, such as mobile phones and IC tags. Thanks to the
NFC function, data communication can be achieved easily
just by touching the relevant symbol or designated
location on NFC compatible devices.
detected devices.
on the display
“0000.”
2 Start the app “NFC Easy Connect” on the
smartphone.
3 Докоснете
системата със смартфона.
ed and the Bluetooth
n.
IN code,” “PIN
Make sure thatда
theдопирате
application screen
is displayed.
Продължавайте
смартфона
към частта
на системата,
обозначена
N, докато
смартфонът не
3 Touch the
system withс the
smartphone.
Keepда
touching
the smartphone on the N marked part of
започне
вибрира.
the system until the smartphone vibrates.
at steps 2 to 6 for each
Smartphone
Смартфонът
започваvibrates
да вибрира
(system
recognized)
(системата
е разпозната)
ter about 5 minutes,
If the pairing mode is
e, start over from step
he system cannot be
code is not “0000.”
s no need to pair those
ase, you will need to
vices.
Bluetooth devices. If a
e been paired, the
the oldest among the
one.
the system, but sound
es.
Lights
up
Светва
Follow the on-screen instructions to establish the
Следвайте
инструкциите на екрана, за да осъществите
connection.
When the Bluetooth connection is established, the
връзка.
Bluetooth indicator (blue) stays on.
Когато се осъществи Bluetooth връзка, индикаторът
Tips (син) продължава да свети.
Bluetooth
BG
16
 If it is difficult to establish the connection, try the following.
– Activate the app “NFC Easy Connect” and move the
smartphone slightly on the N marked part of the system.
– If the smartphone is in a case, remove it.
 Touch the system with the smartphone again to disconnect.
 If you have multiple NFC compatible devices, just touch the
smartphone to a different device to switch the connection
to that device. For example, when your smartphone is
connected with NFC compatible headphones, just touch the
smartphone to the system to change the Bluetooth
connection to the system (One touch connection switching).
Съвети
• Ако се затруднявате да осъществите връзка, опитайте
следното:
– Активирайте приложението NFC Easy Connect и
приближете смартфона до обозначената с N част на
системата.
– Ако смартфонът е в калъф, свалете го.
• Отново докоснете системата със смартфона, за да
прекратите връзката.
• Ако имате множество устройства, съвместими с NFC,
просто допрете смартфона до друго устройство, за
да прехвърлите връзката към него. Например ако
смартфонът ви е свързан със слушалки, съвместими
с технологията NFC, просто допрете смартфона до
системата, за да прехвърлите Bluetooth връзката към
системата (превключване на One touch връзка).
Слушанеtoна
музика
Listening
Music
даmusic
слушате
музикаvia
поthe
безжичен
чрез built
YouМожете
can enjoy
wirelessly,
Bluetoothпът,
function
in your
devices. функцията Bluetooth.
вградената
Hands-free
calling with
2Using
Започнете
възпроизвеждане
на another
Bluetooth
устройството,
после
настройте
Bluetooth
mobile
phone
whileсилата на
звука.
listening
to music
Изберете средна
сила на звука от Bluetooth устройството
Charg
such
a USB
Syste
This
is compatible
Multipoint
и system
натиснете
бутонитеwith
VOLUME
–/+ наtechnology,
системата.which
allows you to enjoy hands-free calling while listening to music
from a Bluetooth-compatible music player.
Автоматично изключване
Системата се изключва автоматично след около 20 мин.,
когато не се работи с хендсфри (системата не е свързана
с Bluetooth устройство чрез HFP/HSP), когато няма
устройство, което да се зарежда чрез конектора DC OUT
ONLY, и когато не се възпроизвежда музика.
You can cha
OUT ONLY c
system by th
smartphone
system in o
След използване
Operations
depending
on the Bluetooth
device. от
Може даmay
имаvary
разлики
във функциите
в зависимост
Refer
also to the
operating instructions supplied with your
Bluetooth
устройството.
Bluetooth
device.
Прочетете
упътването към Bluetooth устройството.
1 1Make
the Bluetooth
connection
between
Осъществете
Bluetooth
връзка
междуthe
system
and the
device.
системата
и устройството.
2
For
onподробности
the Bluetooth connection
procedure, see
Заdetails
повече
относно операцията
по
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
свързване чрез Bluetooth вижте раздел „Осъществяване
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
наBluetooth
безжична
връзка(blue)
с Bluetooth
the
indicator
on the устройства“.
system stays on.
Когато осъществите Bluetooth връзка, индикаторът
Bluetooth
(син) на
продължава
да свети.
Start
playback
onсистемата
the Bluetooth
device,
then
adjust the volume.
Set the volume of the Bluetooth device to a moderate
level, and press the VOLUME –/+ buttons on the system.
Auto power off
The system automatically turns off after about 20 minutes
when the hands-free is not being used (the system is not
connected with a Bluetooth device via HFP/HSP), and when no
Направете едно от следните неща:
• Изключете Bluetooth функцията на Bluetooth устройството.
За повече подробности прочетете ръководството за
употреба към устройството.
• Изключете Bluetooth устройството.
• Изключете системата.
• Отново докоснете системата със смартфона, за да
преустановите връзката (само за смартфони, съвместими
с NFC).
 One touch connection (NFC) cannot be used in this
procedure.
 Operations may vary depending on the Bluetooth device.
This type of Bluetooth connection may not be established
depending on the combination of the Bluetooth devices.
Refer also to the operating instructions supplied with your
Bluetooth devices.
1 Make the Bluetooth connections between the
BG
17
adjust the volume.
Set the volume of the Bluetooth device to a moderate
level, and press the VOLUME –/+ buttons on the system.
Auto power off
The system automatically turns off after about 20 minutes
when the hands-free is not being used (the system is not
connected with a Bluetooth device via HFP/HSP), and when no
device is being charged via the DC OUT ONLY connector, and
when no music is being played.
procedure.
 Operations may vary depending on the Bluetooth device.
This type of Bluetooth connection may not be established
depending on the combination of the Bluetooth devices.
Refer also to the operating instructions supplied with your
Bluetooth devices.
1 Make the Bluetooth connections between the
system and a Bluetooth music player via
A2DP, and between the system and a
Bluetooth mobile phone via HFP or HSP.
USB cable
(not supplied)
Note
 This function is not for data communication by USB cable.
1 Осъществете Bluetooth връзка между
системата и мобилния телефон.
Disposing
of the System
Bluetooth свързването
Обаждане чрез
хендсфри, докато
слушате музика
After use
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
За повече
the Bluetooth indicator
(blue) onподробности
the system stays on. относно
Do any of the following.
 Set the Bluetooth function of the Bluetooth device off. For
details, refer to the operating instructions supplied with the
device.
 Turn off the Bluetooth device.
 Turn off the system.
 Touch the system with the smartphone again to disconnect
(NFC compatible smartphones only).
environment protection, remove the built-in lithium-ion
вижте раздел „Осъществяване наFor
безжична
battery
pack from връзка
the system. с
Before removing the battery, drain the battery by removing
Bluetooth устройства“.
the AC adaptor and using the system only with the battery.
Когато осъществите Bluetooth връзка, индикаторът
Take out theда
lithium-ion
Bluetooth (син) на системата продължава
свети.battery for recycling.
Do not open the cabinet other than when disposing of
Tips
 To use only the calling function of a Bluetooth mobile phone
that also has a music function, establish Bluetooth
connection between the system and the mobile phone via
HFP or HSP, not via A2DP.
 Depending on the Bluetooth mobile phone, while the
Bluetooth connection is established via HFP or HSP, the
other Bluetooth connection via A2DP may also be occupied
by the same Bluetooth mobile phone. A Bluetooth music
player cannot be connected with this system in this case.
С помощта на Bluetooth връзката можете да телефонирате
the system.
Using
Hands-free
2 Започнете възпроизвеждане на Bluetooth
чрез хендсфри
от мобилен
телефон сCalling
Bluetooth, който има
1 Turn off the system and remove the AC
функция „Музика“
поддържа Bluetooth
профила A2DP и
устройството, после настройте
силата на
WhileиListening
to Music
adaptor.
Note
You can enjoy hands-free calling via Bluetooth connection
HFP или HSP.
звука.
 To make the same connection with the same devices after
2
Detach
the cover of the rear of the system to
with a Bluetooth mobile phone that has a music function and
off, follow this
procedureсила
again. на звука от Bluetooth устройството
Ако мобилният
телефон
с A2DP,
Bluetooth
поддържа
и HFP, и turning the system
Изберете
средна
supportsви
the Bluetooth
profile
and HFP or
HSP.
remove the battery pack.
If your Bluetooth
mobile phone supports both HFP and HSP,
Open
the stand.
HSP, настройте
на
HFP.
и
натиснете
бутоните
VOLUME
–/+
на
системата.
set to HFP.
Remove the 4 rubber covers from the bottom of the
system.
To Enjoy the Sound Effect
Remove the 4 screws.
Remove the cover.
Осъществяване на обаждане
Setting
Remove the connector plug from the system.
мобилен
You can enjoyИзползвайте
sound effects as desired.
телефон с Bluetooth.
Проверете
Remove
the battery.
дали
от системата
се чува
сигнал „свободно“ и говорете с
1 Press the
SOUND
button to select
the sound
effect.
помощта на микрофона. Ако не чуете сигнал „свободно“,
The SOUND
indicator (see below)
showsза
theнабиране
current sound
натиснете
бутона
на системата за около
effect setting.
You can switch
between effects
by repeatedly
pressing theфункцията за избиране към
2 секунди,
за да
прехвърлите
SOUND button.
системата.
Status
Sound effect
Получаване на обаждане
Amber High-quality bass sound will be heard (MEGA
Note
BASS). This setting is enabled by default when
careful
not to damage
the code
cover with metallic tweezers,
Когато ви звънят, възпроизвеждането
музика
спира
и от
 Beна
you first turn on the system.
etc. when you remove the battery pack from the system.
Operations may vary depending on the Bluetooth mobile
Функциитеphone.
зависят
отtoвида
на мобилния
телефон
с
Refer also
the operating
instructions supplied
with
your mobile phone.
Bluetooth. Прочетете
ръководството за употреба на
the Bluetooth connection between the
мобилния 1виMake
телефон.
BG
18
system and the mobile phone.
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.
2 Start playback on the Bluetooth mobile
phone, then adjust the volume.
Set the volume of the Bluetooth mobile phone to a
системата се чува сигналът за повикване. Натиснете бутона
Green
Surround sound will be heard (MEGA
на системата и говорете с помощта на микрофона.
BASS+SURROUND).
Off
The sound effect is off.
Tip
 The system remembers the last sound effect setting next time it
is turned on.
Listening to Music by
Wired Connection with a
Съвети
• Ако по време на повикване не чувате сигнала на
позвъняване, спрете възпроизвеждането на музика и
натиснете бутона , за да говорите.
• Когато възпроизвеждането е свършило, можете да
телефонирате чрез хендсфри.
• По време на разговор натиснете бутоните VOLUME –/+ на
системата, за да настроите силата на звука.
Забележки
• Звукът се извежда от левия високоговорител само по
време на обаждане.
• Използвайте мобилния си телефон на поне 50 cm от
системата. Ако системата и смартфонът са прекалено
близо, може да се появи шумово смущение.
Приключване на разговор
Работа с бутоните по време
на телефонен разговор
Функциите варират според вида мобилен телефон с
Bluetooth или от профилите, поддържани от мобилния
телефон с Bluetooth. Прочетете упътването към мобилния
телефон с Bluetooth.
Статус
Готовност
Изходящо
обаждане
Натиснете бутона . Ако по време на позвъняването
слушате музика, тя ще продължи след края на разговора.
След използване
Направете едно от следните неща:
• Изключете Bluetooth функцията на Bluetooth устройството.
За повече подробности прочетете упътването към
устройството.
• Изключете Bluetooth устройството.
• Изключете системата.
• Отново докоснете системата със смартфона, за да
преустановите връзката (само за смартфони, съвместими
с NFC).
Входящо
обаждане
По време на
разговор
Бутон
(обаждане)
• Натиснете веднъж, за да включите
гласовото набиране (само за телефони,
които поддържат гласово набиране).
• Задръжте бутона натиснат около 2 сек.,
за да изберете номера, на който сте
звънели предишния път.
• Натиснете веднъж, за да отмените
изходящото обаждане.
• Задръжте бутона натиснат около 2
секунди, за да прехвърлите функцията
за позвъняване от системата на
мобилния телефон.
• Натиснете веднъж, за да отговорите на
обаждането.
• Задръжте бутона натиснат около 2
секунди, ако искате да отхвърлите
обаждането.
• Натиснете веднъж, за да преустановите
разговора.
• Задръжте бутона натиснат около 2
секунди, за да прехвърлите функцията
за позвъняване от системата на
мобилния телефон.
BG
19
sic
Вижте ръководството за употреба към съответното
Разговор чрез хендсфри с друг
Bluetooth устройство.
мобилен
с Bluetooth,
докато
Using телефон
Hands-free calling
with another
Bluetooth
mobile
phone
while
1
Осъществете
Bluetooth
връзки междуSpecifications
Charging
USB
Devices,
слушате музика.
е съвместима
listening
to musicс технологията Multipoint, която
Bluetooth function builtТази система
позволява
говорите
по телефона
чрез
хендсфри,
This да
system
is compatible
with Multipoint
technology,
whichдокато
allows
you
to
enjoy
hands-free
calling while
listening to music
слушате музика от плейър,
съвместим
с Bluetooth.
from a Bluetooth-compatible music player.
You canвръзка
charge your
smartphoneустройства“.
by connecting to the DC
с Bluetooth
Subwoofer: Pass
OUT ONLY connector (USB) of the system. When using the
Когато осъществите Bluetooth връзка, индикаторът
system by the built-in battery only, you can also charge a
Amplifier
section
Bluetooth
(син)
на
системата
продължава
да
свети.
smartphone from the battery of the system. Turn on the
Reference output power
system in order to charge a USB device.
Using AC adapto
Съвети
speaker, at 1 % h
• За да използвате само функцията за обаждане на
6Ω) 20W (Subwo
distortion, 100Hz
мобилния телефон Bluetooth, който разполага и с
Using battery: 4W
функция „Музика“, осъществете Bluetooth връзка между
at 10 % harmoni
системата и мобилния телефон чрез HFP или HSP, а не
(Subwoofer, at 10
100Hz, 4Ω)
чрез A2DP.
e Bluetooth device.
s supplied with your
ction between the
ction procedure, see
n with Bluetooth
ection is established,
he system stays on.
 One touch connection (NFC) cannot be used in this
ooth device, then • При тази
операция не може да използвате връзка One
procedure.
touch (NFC).
 Operations may vary depending on the Bluetooth device.
evice to a moderate
This type
of Bluetooth
connection
may not be established
• Операцията
може
да варира
в зависимост
от Bluetooth
uttons on the system.
depending on the combination of the Bluetooth devices.
устройството.
Refer also to the operating instructions supplied with your
devices.
Този типBluetooth
Bluetooth
връзка може да не се осъществи в
er about 20 minutes
d (the system is not
зависимост
от the
комбинацията
от Bluetooth
устройства.
1 Make
Bluetooth connections
between
the
HFP/HSP), and when no
system and a Bluetooth music player via
BG
T ONLY connector, and
A2DP, and between the system and a
20
Bluetooth mobile phone via HFP or HSP.
Bluetooth device off. For
ctions supplied with the
системата и Bluetooth музикалния плейър
such
asA2DP,
Smartphones,
viaи Bluetooth
Speaker section
чрез
и между системата
Speaker system
Satellite speaker
мобилния
телефон чрез
Approx. 48mm d
a USB
Connection
to HFP
theили HSP.
Subwoofer:
За подробности относно процедурата по Bluetooth
Approx. 80mm d
System
свързване вижте раздела „Осъществяване на безжична
Enclosure type
Satellite speaker
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.
• В зависимост от мобилния телефон с Bluetooth,Bluetooth
когато
Communication
System
има осъществена Bluetooth връзка чрез HFP или
HSP,
Bluetooth Specifi
другата Bluetooth връзка чрез A2DP може да е заета
Output
Bluetooth Specifi
от същия мобилен телефон с Bluetooth. В този случай
Maximum communication range
системата не може да се свърже с музикален плейър
Line of sight app
с Bluetooth.
Frequency band 2.4 GHz band (2.
Modulation method
FHSS
• За да осъществите същата връзка със същите Compatible Bluetooth Profiles*2
A2DP (Advanced
устройства след като изключите системата, повторете
Profile)
AVRCP (Audio Vid
същата процедура.
Profile)
USB cable
HSP (Headset Pro
(not supplied)
HFP (Hands-free
Note
3
Supported
Codec*
 This function is not for data communication by USB cable.
SBC*4, AAC*5
Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz
44.1 kHz)
*1 The actual range will vary depend
Забележка
Disposing of the System
Amber High-quality bass sound will be heard (MEGA
BASS). This setting is enabled by default when
you first turn on the system.
Operations may vary depending on the Bluetooth mobile
phone. Refer also to the operating instructions supplied with
your mobile phone.
1 Make the Bluetooth connection between the
Green
Surround sound will be heard (MEGA
BASS+SURROUND).
Off
The sound effect is off.
Note
 Be careful not to damage the code c
etc. when you remove the battery pa
Настройка на звуковите Слушане на музика
чрез кабелна връзка
ефекти
2
Listening to Music by
Ако желаете, можете да използвате звукови ефекти.
с преносимо
аудио
Wired Connection with a
1 Натиснете бутона SOUND, за да изберете
устройство
и др.
Portable Audio
Device,
звуков ефект.
system and the mobile phone.
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.
Tip
 The system remembers the last sound effect setting next time it
is turned on.
Start playback on the Bluetooth mobile
phone, then adjust the volume.
Set the volume of the Bluetooth mobile phone to a
moderate level, and press the VOLUME –/+ buttons on the
system.
To call
etc.
Индикаторът SOUND (вижOperate
долу)theпоказва
текущата
Bluetooth mobile
phone. Check that a dialing
1 IfСвържете
устройството към системата.
tone is heard on the system and talk using the microphone.
настройка на звуковите ефекти.
1 Connect the device to the system.
(call) button on the
no dialing tone is heard, press the
system for
about 2на
seconds
to change
Можете да преминете от един
ефект
друг,
катоthe call device to the
натискате бутона SOUND. system.
To receive a call
When an incoming call arrives, the playback pauses and a ring
Статус
Звуков
(call) button on
toneефект
is heard from the system. Press the
the system and talk using the microphone.
Кехлибареножълт
За висококачествен
басов звук
(MEGATips
BASS). Тази настройка е
 If no ring tone is heard from the system when incoming call
активирана
поplayback
подразбиране,
arrives, stop
and press the
(call) button to talk.
You can use the hands-free calling when playback is completed
когато включите
системата
първи
During a call, press
the VOLUME –/+за
buttons
on the system to
(Stereo
miniмини
jack) жак)
(Стерео
adjust the volume.
път.
Notes
Зелен
За съраунд
звук (MEGA
 The sound is output from the left speaker only during a call.
 Use your smartphone at least 50 cm from the system. Noise may
BASS+SURROUND).
result if the system and smartphone are too close.
Изключен
Звуковите ефекти са изключени.
To end a call
Съвет
Press the
(call) button. If you were listening to music when
the call arrived, it will be resumed when the call has finished.
• Следващият път, когато включите
After useсистемата, тя ще е
Do any of the following.
настроена на последния използван
звуков ефект.
 Set the Bluetooth function of the Bluetooth device off. For
Connecting cord
(not(продава
supplied) се отделно)
Свързващ
кабел
2 Turn on the system.
2 Включете
3 Turnсистемата.
on the connected device.
4 Press the AUDIO IN button on the system.
3 Включете
свързаното устройство.
details, refer to the operating instructions supplied with the
device.
 Turn off the Bluetooth device.
 Turn off the system.
 Touch the system with the smartphone again to disconnect
(NFC compatible smartphones only).
Unit button functions during a call
Available functions may vary depending on the Bluetooth
mobile phone, or the profiles supported by the Bluetooth
mobile phone. Refer to the operating instructions supplied
with the Bluetooth mobile phone.
Status
(call) button
5 Operate the connected device.
Set the volume of the connected device to a moderate
level, then press the VOLUME –/+ buttons on the system.
Notes
 You cannot play music only by connecting to the system with
the connecting cord. Make sure to also press the AUDIO IN
button.
 Hands-free calling is not available while you are listening to
BG
21
4 Натиснете бутона AUDIO IN на системата.
5 Активирайте свързаното устройство.
ng to Music
Настройте силата на звука на свързаното устройство
Using Hands-free calling with another
на средна стойност, после я регулирайте с помощта на
Bluetooth mobile phone while
бутоните VOLUME –/+ на системата.
sic wirelessly, via the Bluetooth function built
listening to music
This system is compatible with Multipoint technology, which
allows you to enjoy hands-free calling while listening to music
from a Bluetooth-compatible
music
player.
Не можете да възпроизвеждате
музика
само
като
Забележки
•
свържете системата със свързващия кабел. Трябва и да
натиснете бутона AUDIO IN.
• Хендсфри обаждане не може да се осъществи, докато
слушате музика от устройство, свързано към системата
със свързващ кабел.
Зареждане на USB
устройства като
Charging USBчрез
Devices,
смартфони
USB Specification
such as Smartphones, via
Speaker section
връзка
към системата
a USB Connection
to the
Speaker system
System
Можете да заредите смартфона си, като го свържете
Enclosure type
с конектора DC OUT ONLY (USB) на системата. Когато
You can charge your smartphone by connecting to the DC
захранвате
системата
само
чрез
вградената
батерия, от Amplifier
нея
OUT ONLY
connector (USB)
of the
system.
When using the
section
by the built-in battery
only, you can
also
charge
a
Reference output power
можетеsystem
да зареждате
и смартфона
си.
За
да заредите
USB
smartphone from the battery of the system. Turn on the
10W + 10W
устройство,
включете
системата.
system in order to charge a USB device.
distortion,1
10 % harmo
Bluetooth
Автоматично изключване
ary depending on the Bluetooth
device. се изключва автоматично около 20 мин. след
Системата
perating instructions supplied with your
спиране на работа с хендсфри (системата не е свързана
с Bluetooth устройство чрез HFP/HSP), когато няма
luetooth connection between the
устройство, което да се зарежда чрез конектора DC OUT
the device.
и когато
не се възпроизвежда музика.
the Bluetooth connectionONLY,
procedure,
see
Wireless Connection with Bluetooth
n the Bluetooth connection is established,
ndicator (blue) on the system stays on.
ack on the Bluetooth device, then
volume.
e of the Bluetooth device to a moderate
s the VOLUME –/+ buttons on the system.
ff
atically turns off after about 20 minutes
ee is not being used (the system is not
Bluetooth device via HFP/HSP), and when no
arged via the DC OUT ONLY connector, and
BG
being played.
22
 One touch connection (NFC) cannot be used in this
procedure.
 Operations may vary depending on the Bluetooth device.
This type of Bluetooth connection may not be established
depending on the combination of the Bluetooth devices.
Refer also to the operating instructions supplied with your
Bluetooth devices.
1 Make the Bluetooth connections between the
system and a Bluetooth music player via
A2DP, and between the system and a
Bluetooth mobile phone via HFP or HSP.
wing.
th function of the Bluetooth device off. For
the operating instructions supplied with the
For details on the Bluetooth connection procedure, see
“How to Make Wireless Connection with Bluetooth
Devices.” When the Bluetooth connection is established,
the Bluetooth indicator (blue) on the system stays on.
etooth device.
Tips
Main speak
70 mm × 2
Passive spe
103 mm × 6
Passive radi
cable се отделно)
USB кабел USB
(продава
Note
(not supplied)
 This function is not for data communication by USB cable.
Disposing of the System
For environment protection, remove the built-in lithium-ion
battery pack from the system.
Before removing the battery, drain the battery by removing
Communication System
Bluetooth S
Output
Bluetooth S
Maximum communication rang
Line of sigh
Frequency band 2.4 GHz ban
Modulation method
FHSS
Compatible Bluetooth Profiles*2
A2DP (Adva
Profile)
AVRCP (Aud
Profile)
HSP (Heads
HFP (Hands
Supported Codec*3
SBC*4, AAC*
Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20,0
44.1 kHz)
1
* The actual range will vary de
obstacles between devices, m
microwave oven, static elect
aerial’s performance, operati
application, etc.
*2 Bluetooth standard profiles in
Bluetooth communication be
*3 Codec: Audio signal compres
s both HFP and HSP,
To Enjoy the Sound Effect
Setting
You can enjoy sound effects as desired.
Effective frequenc
Open the stand.
Remove the 4 rubber covers from the bottom of the
system.
Remove the 4 screws.
Remove the cover.
Remove the connector plug from the system.
Remove the battery.
General
Input
DC OUT
Power
Забележка
1 Press the SOUND button to select the sound
• Тази функция
не е за прехвърляне на данни чрез USB
effect.
кабел.
The SOUND indicator (see below) shows the current sound
effect setting.
You can switch between effects by repeatedly pressing the
SOUND button.
Usage life of lithiu
Изхвърляне на системата
От екологични
Status съображения
Sound effect извадете вградената литиевойонна батерия от системата.
Amber High-quality bass sound will be heard (MEGA
Преди да извадите батерията, изтощете я, като отстраните
BASS). системата
This settingсамо
is enabled
by default when
адаптера и използвате
на батерия.
you first turn on the system.
Предайте
литиево-йонната
батерия
за рециклиране.
Green
Surround sound
will be heard
(MEGA
Не отваряйте корпуса
освен когато възнамерявате да
BASS+SURROUND).
Bluetooth mobile
изхвърлите системата.
uctions supplied with
Off
The sound effect is off.
Dimensions (inclu
Mass
Забележка
Note
not не
to damage
the code
cover with
metallic tweezers,
 Be careful да
• Внимавайте
повредите
капака
с метални
пинсети и
etc. when you remove the battery pack from the system.
др. подобни,
когато изваждате батерията от системата.
Supplied accesso
*6 Time may vary,
conditions of u
1 Изключете системата и извадете адаптера.
ion between the
Tip
ne.
2 Махнете
в задната
частeffect
наsetting
системата,
system remembers
the last sound
next time it
 Theкапака
ion procedure, see
with Bluetooth
ction is established,
e system stays on.
oth mobile
me.
bile phone to a
ME –/+ buttons on the
heck that a dialing
ng the microphone. If
all) button on the
he call device to the
back pauses and a ring
(call) button on
Design and specif
notice.
is turned on. до батерията.
за да стигнете
Вдигнете стойката.
Махнете четирите гумени капака отдолу на системата.
Отстранете четирите винта.
Отстранете капака.
Измъкнете кабела от системата.
Извадете батерията.
Listening to Music by
Wired Connection with a
Portable Audio Device,
etc.
1 Connect the device to the system.
BG
23
Технически
характеристики
Високоговорители
Система
високоговорители
Вид на корпуса
Секция с усилвател
Изходна мощност
BG
24
Сателитен високоговорител:
Прибл. 48 mm dia. × 2
Субуфер:
Прибл. 80 mm dia. × 1
Сателитен високоговорител:
затворен
Субуфер: Пасивен радиаторен
модел
При използване на AC адаптер:
10W + 10W (Сателитен
високоговорител, при 1%
изкривяване на хармониците,
1kHz, 6Ω) 20W (Субуфер, при 1%
изкривяване на хармониците,
100Hz, 4Ω)
При използване на батерия: 4W +
4W (Сателитен високоговорител,
при 10% изкривяване на
хармониците, 1kHz, 6Ω) 8W
(Субуфер, при 10% изкривяване
на хармониците, 100Hz, 4Ω)
Bluetooth
Комуникационна система
Bluetooth спецификация версия 3.0
Изход
Bluetooth спецификация Power
Class 2
Максимален обхват на комуникация
Линия на зрението прибл. 10 m*1
Честотна лента
2.4 GHz лента (2.4000 GHz 2.4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Поддържани кодеци*3 SBC*4, AAC*5
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (семплираща
честота 44.1 kHz)
*1 Реалният обхват на разпространение ще варира
в зависимост от фактори като препятствия между
устройствата, магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество, чувствителност на
приема, въздушен прием, операционна система,
софтуерни приложния и др.
*2 стандартни профили Bluetooth посочват целта на
Bluetooth комуникацията между устройства.
*3 Кодек: Формат на компресията на аудио сигнала, както и
конвертирането му.
*4 Subband кодек
5
* Advanced Audio Coding
Микрофон
Вид:
Electret condenser
Характеристики за посока:
Разнопосочен
Ефективен честотен обхват:
50 Hz -10 kHz
Общи
Вход
Жак AUDIO IN (ø 3.5 mm стерео
мини жак)
DC OUT
USB жак тип A (за зареждане на
батерията на свързано
устройство) (5 V, Max.1.5 A)
Захранване
DC 15 V (при използване на
приложения променливотоков
адаптер, свързан към AC 100 V –
240 V, 50 Hz/60 Hz захранване)
или чрез вградена литиево-йонна
батерия
Срок на експлоатация на литиево-йонна
батерия (чрез Bluetooth връзка)
прибл. 6 часа*6
Размери (вкл. изпъкнали части и контролни бутони)
Прибл. 385.0 mm × 152.0 mm ×
65.0 mm (ш/в/д)
Тегло
Прибл. 2 000 g, вкл. батерията
Приложени аксесоари
Променливотоков адаптер
(AC-E1530) (1)
Ръководство за употреба
(този документ)
Ръководство Bluetooth®
Startup Guide (1)
Гаранционна карта (1)
Калъф за пренасяне (1)
*6 Времето може да варира в зависимост от температурата
или условията на употреба.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без
предупреждение.
BG
25
GE)
GE)
h)
h)
l
Troubleshooting
No sound / Sound from only one speaker /
or,
or, at
at 11 %
% harmonic
harmonic
W
E)
W ++ 4W
4W (Battery,
(Battery, at
at
ion,1kHz,
ion,1kHz, 6Ω)
6Ω)
Отстраняване наLow
неизправности
sound level
Check
Check that
that both
both this
this system
system and
and
the
the connected
connected device
device are
are turned
turned
on.
on.
Не
чува
звук from
/ звук
само
един/
No се
sound
/ Sound
only
oneот
speaker
високоговорител
/ниско ниво на звука
Low sound level
nn version
version 3.0
3.0
nn Power
Power Class
Class 22
, at 1 % harmonic
1 (Battery, at
4W
1
00+m*
m*
n,1kHz, 6Ω) GHz)
GHz
GHz -- 2.4835
2.4835 GHz)
version 3.0
oo Distribution
Distribution
Power
Class 2
emote
Control
emote
Control
1
m*
Hz - 2.4835 GHz)
e)
e)
Проверете
дали
Turn
up
volume
of
Check
both
thisсистемата
system
and
Turn that
up the
the
volume
of the
the system
system
and
the
device.
connected
device
are turned
иthe
свързаното
устройство
са
and
the connected
connected
device.
on.
включени.
Проверете
дали
IfIf you
are
connecting
aa personal
Check
side капакът
stand
is е
Ако
свързвате
компютър
youthat
arethe
connecting
personal
computer
to
make
opened.
отворен.
към
системата,
уверете
се,sure
computer
to the
the system,
system,
make
sure
the
audio
output
setting
of
The
turns
off
thesystem
audio automatically
output
setting
of the
the
Системата
се изключва
че
настройката
на звука
на
computer
isis set
for
aa Bluetooth
when
the side
stand
is
closed.
computer
set
for
Bluetooth
автоматично,
капакът
компютъра
екогато
зададена
за
device.
device.
бъде
затворен.
Bluetooth
устройство.
Check
that
the
connected
device
Check
that
theна
connected
device
Turn
up the
volume
of the system
Усилете
звука
системата
и isis
being
back.
being
playedустройство.
back.
and
the played
connected
device.
свързаното
Pair
this
system
and
системата
иBluetooth
Bluetooth
Ако
компютър
Pairсвързвате
thisconnecting
system
andathe
the
Bluetooth
If Сдвоете
you
are
personal
device
again.
device
again.
устройството
отново.
computer
to the system,
make
към
системата,
уверете
се,sure
theнастройката
audio output setting
of the
че
на звука
на
computer is set for a Bluetooth
компютъра
е зададена за
device.
Bluetooth устройство.
Check
that
both
plugs
the
Уверете
се,
чеconnected
свързаното
Check
that
the
Check
that
both
plugs of
ofdevice
the is
connecting
cord
being
played back.
connecting
cord (not
(not supplied)
supplied) are
are
устройство
възпроизвежда.
IfIf the
connected
device
isis monaural,
Сдвоете
системата
и Bluetooth
Bluetooth
Pair
this
system
and
the
the
connected
device
monaural,
Ако
свързаното
устройство
е
sound
will
be
from
device
again.
sound
will only
onlyотново.
be output
output
from the
the
устройството
моно,
звукът
ще
бъде изведен
left
speaker.
left speaker.
само от левия високоговорител.
Check that both plugs of the
connecting cord (not supplied) are
firmly inserted into the system and
the connected device.
If the connected device is monaural,
sound will only be output from the
left speaker.
Distribution
mpling
mpling frequency
frequency
mote Control
nn factors
factors such
such as
as
elds
elds around
around aa
ption
ption sensitivity,
sensitivity,
software
software
purpose
purpose of
of
ling frequency
ices.
vices.
onversion
onversion format
format
factors such as
ds around a
on sensitivity,
oftware
urpose of
es.
Check
Check that
that the
the side
side stand
stand isis
opened.
opened.
The
The system
system automatically
automatically turns
turns off
off
when
when the
the side
side stand
stand isis closed.
closed.
firmly
firmly inserted
inserted into
into the
the system
system and
and
the
the connected
connected device.
device.
BG
26
Check that the connected device is
being played back.
Pair this system and the Bluetooth
device again.
ing frequency
actors such as
s around a
on sensitivity,
ftware
urpose of
es.
version format
stereo mini jack)
ging the battery
V, Max.1.5 A)
plied AC adaptor
240 V, 50 Hz/60 Hz
built-in lithium-ion
Check that
plugs ofщекера
the
Уверете
се,both
че двата
connecting
cord (not
supplied)
на
свързващия
кабел
(не are
inserted into the system and
еfirmly
приложен
в комплекта)
the connected device.
са поставени в системата и
свързаното устройство.
If the connected device is monaural,
sound will only be output from the
left speaker.
Изкривен
звук/ / Бръмчене или шум
Distorted sound
при
извеждане
системата
Humming
or noise от
in the
system output
Намалете
звука
на of the
Turn down the
volume
connected device.
свързаното
устройство.
Поддържайте
Keep the system системата
away from a на
TV.
разстояние от телевизори.
Ако
устройство
If theсвързаното
connected device
has an
equalizer
function,
set it to off.
има
функция
еквалайзер,
изключете я.
Превключете
Bluetooth
Switch the Bluetooth
connection to
A2DP by operating
the Bluetooth
връзката
в позиция
A2DP
deviceработите
when HFPсorBluetooth
HSP is set.
като
устройството, когато са
зададени HFP или HSP.
Keep the system away from a
microwave oven, wireless LAN, etc.
If you connect a device with a builtin radio or tuner to this system,
broadcasts may not be received, or
sensitivity may be reduced. Locate
the system farther away from the
device and check that you can listen
to the broadcasts satisfactorily.
uetooth
controls)
0 mm × 58.5 mm
d)
0 mm × 72.0 mm
)
his document)
e (1)
BG
27
If the connected device has an
If
the connected
device
an
equalizer
function,
set ithas
to off.
equalizer function, set it to off.
controls)
uetooth
controls)
0 mm × 58.5 mm
0
d)mm × 58.5 mm
d)
0 mm × 72.0 mm
controls)
)0
0 mm
mm ×
× 72.0
58.5 mm
mm
)
d)
If the connected device has an
equalizer function, set it to off.
0 mm × 72.0 mm
)
Keep the systemсистемата
away from aна
Поддържайте
Keep
the system
away
from
a etc.
microwave
oven,
wireless
LAN,
разстояние
от микровълнови
microwave oven, wireless LAN, etc.
фурни, безжични LAN
Keep the system away from a
устройства
и т.н.
microwave oven, wireless LAN, etc.
his document)
ehis
(1)document)
e (1)
his document)
eature
(1) or
ature or
Bring this system and the
Bring
this device
systemcloser
and the
Bluetooth
together.
Bluetooth
device
closerbetween
together.
Remove any
obstacle
this
Remove
any
obstacle
between
systemthis
and
theсистемата
Bluetooth
Bring
system
and the device.
Приближете
и this
system
and
the
Bluetooth
device.
Bluetooth device
closer together.
Bluetooth
устройството
близо
Remove any obstacle between this
едно
до друго.
system and the Bluetooth device.
nge without
aturewithout
or
nge
nge without
Отстранете всички
препятствия между системата
и Bluetooth устройството.
Switch the Bluetooth connection to
Switch
the
Bluetooththe
connection
A2DP by
operating
Bluetooth to
A2DP
operating
deviceby
when
HFP orthe
HSPBluetooth
is set.
device
HFP or HSP
is set. to
Switch when
the Bluetooth
connection
A2DP by operating the Bluetooth
device when HFP or HSP is set.
If youсвържете
connect a device
with a builtАко
устройство
с вградено
If
connect
a device
with a builtinyou
radio
or tuner
to this
радио
или
тунер
къмsystem,
системата,
in
radio or tuner
to this
system, or
broadcasts
may not
be received,
може
да не
уловите
сигнал
или
broadcasts
may
not
be received,
or
sensitivity
may
reduced.
Locate
If
you connect
abe
device
a builtчувствителността
даwith
е ниска.
sensitivity
be
Locate
the
system
farther
away
from
the
in radio
or may
tuner
toreduced.
this system,
the
system
away
from
the
Разположете
системата
по-далеч
device
and farther
check
that
can
listen
broadcasts
may
not
beyou
received,
or
device
andmay
check
you can
listenдали
to the
broadcasts
satisfactorily.
от
устройството
и проверете
sensitivity
bethat
reduced.
Locate
to
the
broadcasts
satisfactorily.
the system
awayпредавания
from the
можете
даfarther
слушате
със
Charge
the check
systemthat
by connecting
device and
you can listen
задоволително
качество.
Charge
the system
byBATTERY/
connecting
thethe
ACbroadcasts
adaptor
if the
to
satisfactorily.
the
AC adaptor
if the
BATTERY/
CHARGE
indicator
flashes
in green.
CHARGE
indicator
in green.
Charge
the
systemflashes
byна
connecting
Ако
индикаторът
батерията
the AC adaptor if the свети
BATTERY/
BATTERY/CHARGE
в
CHARGE indicator flashes in green.
зелено,
заредете системата чрез
променливотоковия адаптер.
Pairing is not possible
Pairing is not possible
Сдвояването
не е възможно
Pairing is not possible
If the Bluetooth indicator (blue) is not
Bring this system and the Bluetooth
Bring
system
Bluetooth
Разположете
системата
иother.
devicethis
to within
1and
m ofthe
each
device to within
1 m of eachна
other.
Bluetooth
устройството
Bring this system
and the
Bluetooth
разстояние
1 метър
едно
от
device to within 1 m of each other.
друго.
BG
28
If
the(Bluetooth)
Bluetooth
not
Ако
индикаторът
(син) не
flashing
quickly,indicator
press
and(blue)
holdisthe
flashing
quickly,
pressbutton
and hold
BLUETOOTH-PAIRING
onthe
the
мига
бързо,
натиснете
и задръжте
BLUETOOTH-PAIRING
button
onisthe
system
until twoindicator
beeps
are
heard.
If
the Bluetooth
(blue)
бутон
BLUETOOTH
PAIRING
наnot
system
two press
beepsand
are heard.
flashinguntil
quickly,
системата,
докато
чуетеhold
дваthe
звукови
BLUETOOTH-PAIRING button on the
сигнала.
system until two beeps are heard.
Няма
звук
/ звукът
гласа
на
No voice
/ Low
voice от
from
recipient
говорещия е твърде нисък
Проверете
дали
Check that both
thisсистемата
system and
connected device
are turned
иthe
свързаното
устройство
са
on.
включени.
Изберете
HFP
HSP Bluetooth
Select HFP or
HSPили
Bluetooth
connection
by задействане
operating the на
връзка
чрез
Bluetooth device.
Bluetooth
устройството.
Check that
of the Bluetooth
Уверете
се,output
че извеждането
от
mobile phone
is set forсthe
system.
мобилния
телефон
Bluetooth
е настроено за системата.
Turn up the
volume
of the systemи на
Усилете
звука
на системата
and the connected
device.
свързаното
устройство.
One touch connection (NFC) is
not possible
Keep the smartphone close to the
system until the smartphone
vibrates. If you fail, move the
smartphone slightly on the N
marked part of the system.
If the smartphone is in a case,
remove it.
BG
29
Не
се осъществи
Oneможе
touch да
connection
(NFC) is
not possible
One
touch връзка (NFC)
Съхранявайте
смартфона
Keep the smartphone
close to the
вsystem
близост
untilдо
theсистемата,
smartphone
vibrates.смартфонът
If you fail, move
the
докато
вибрира.
smartphone
slightly
on the N
Ако
не успеете,
преместете
marked part of
the system.
смартфона
леко
върху
маркираната с N част от
системата.
Ако
If theсмартфонът
smartphone isеinвaкалъф,
case,
remove it. го.
извадете
Check thatсе,
theчеNFC
function ofNFC
the
Уверете
функцията
smartphone
is set
to on.
на
телефона
е включена.
NFC receiving sensitivity depends on
NFC-чувствителността
the device.
you fail to connect
with
зависи
от Ifустройството.
Ако
a smartphone by One
touch several
няколкократно
не успеете
да
times, connect to the system by onсе
свържете
със смартфон чрез
screen
operation.
едно докосване, свържете се
със системата чрез операции
от екрана.
Check thatсе,
theче
“NFC
Easy Connect”
Уверете
приложението
app isEasy
displayed
on the
NFC
Connect
се показва
smartphone.
на екрана на смартфона.
BG
30
Download PDF